"Türkiye'yi önce 2023

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'yi önce 2023"

Transkript

1 Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oldu KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Cumhurbaþkaný Gül Valiler Kararnamesi'ni dün akþam onayladý. 6 Vali Merkeze alýndý, 12 valinin yeri deðiþti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak Ýzmir Valiliðine atanýrken Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Görev yerleri deðiþin ve merkeze alýnan valiler þöyle: Bartýn, Erzincan, Mardin, Muðla Manisa ve Eskiþehir valileri merkeze alýndý. Yavuz Selim Köþger Sinop, Ýbrahim Taþyapan Bingöl... SAYFA 10 DA 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : "Türkiye'yi önce 2023 sonra 2071'e hazýrlýyoruz" Prof. Dr. Recep Kaymakcan KYK Genel Müdürü oluyor Hemþehrimiz Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü oluyor. KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak bakanlýk müþavirliði görevine atanacak. KYK Yönetim Kurulu geçtiðimiz günlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakaný Suat Kýlýç baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda KYK Genel Müdürlüðüne Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ýn getirilmesi kararý alýndý. 9 DA AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Hitit Akdemi Derneði tarafýndan düzenlenen konferans da konuþmak için dün Çorum'a gelen Süleyman Soylu ilk olarak AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Araþtýrmacýlarýn sorunlarý Baþbakan Erdoðan'a iletildi Partililer tarafýndan karþýlanan Süleyman Soylu daha sonra basýn açýklamasý yaptý. Yaklaþýk 2 ay önce yine Çorum'a geldiðini ve o zamanda ayný heyecaný duyduðunu dile getiren Soylu, "Ülkemizde büyük geliþmeler oluyor olmaya da devam edecek. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 9 DA Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. 663 sayýlý KHK ile araþtýrmacý olan idarecilerin hak kaybýnýn önlenmesi için Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanarak, Saðlýk Sen eski genel baþkaný ve... Uður ÇINAR SAYFA 4 TE TBMM Çözüm Süreci Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý oldu 10 DA Türkiye Büyük Millet Meclisinde Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonun üyeleri dün akþam belirlendi. Komisyonun baþkanlýðýnda ise hemþehrimiz Naci Bostancý getirildi. Belediye KSS'de arazi sattý "Düzenli kan baðýþýnda bulunanlarýn kalp krizi geçirme ihtimali yüzde 90 azalýyor" 6-12 Mayýs Kan Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Kýzýlay Kan Haftasýna dikkat çekmek ve kan baðýþýna destek vermek amacýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarý Çorum Kýzýlay Kan Merkezini ziyaret ederek kan baðýþýnda bulundular. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel 6-12 Mayýs Kan Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Kan sadece acil durumda deðil, düzenli temini gereken bir ihtiyaçtýr, baðýþ yapmak insan hayatýný kurtarmak adýna yapýlmasý gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armaðan olmakla beraber, kendi saðlýðýmýz için de büyük faydalarý beraberinde getirmektedir. SAYFA 5 TE "Abdülhamid ileri görüþlü bir devlet adamýydý" Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü "Batýda Sultan II. Abdülhamid Algýsý" baþlýklý bir konferans verdi. Gülagü II. Abdülhamid hakkýnda üretilen olumsuz ifadelerinin kaynaðýnýn Avrupalýlar olduðunu söyledi. 2 DE Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin köyü giriþi tarafýna inþaat edilecek yeni dükkanlarýn arazisinde bulunan belediyenin parselleri ihaleyle satýldý. Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýlan ihaleye S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Nurullah Müstet katýldý. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Uçak yolcularý için durak yapýlmalý" 7 6 SAYFA SAYFA SAYFA Uslu ilçelerin 5 doðalgaz sorununu Bakan Babacan'la görüþtü Hizmetliler memur yapýlmalý DE TE DA

2 YÝTÝK Ýskilip Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Abdullah oðlu 1980 doðumlu Emin Durukan HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Demirciler Sitesi No: 25 te bulunan 246 m2 dükkan satýlýktýr. Müracaat Tel: HABER "Abdülhamid ileri görüþlü bir devlet adamýydý" Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü "Batýda Sultan II. Abdülhamid Algýsý" baþlýklý bir konferans verdi. Gülagü II. Abdülhamid hakkýnda üretilen olumsuz ifadelerinin kaynaðýnýn Avrupalýlar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansý, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Kimya Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Akbaþ, Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, Hitit Uygarlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünal ve çok sayýda öðretim üyesi ile öðrenci izledi.konferansýna Türk Tarih Kurumu'nu ve kurumun hedeflerini anlatarak baþlayan Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü, Sultan II. Abdülhamid hakkýnda Batý'da Avrupalý yazar ve çizerler tarafýndan üretilen ve kullanýlan sýfatlarýn neler olduðunu ve bu sýfatlarýn nasýl ve hangi amaçlarla üretildiðini hakkýnda açýklamalarda bulundu. Karikatürlerden oluþan görsel verilerle zenginleþtirilmiþ bir sunum gerçekleþtiren Prof. Dr. Hülagü, Sultan II. Abdülhamid hakkýnda yazýlan ve söylenen "Kýzýl Sultan, Kanlý Sultan, Korkunç Türk, Cahil" gibi sýfatlarýn Batýlýlar tarafýndan Osmanlý Ýmparatorluðu'nu yýkarak paylaþmak ve Sultan II. Abdülhamid üzerinden Türkleri ve Müslümanlarý aþaðýlamak amacýyla üretilmiþ olduðunu söyledi. Bununla birlikte özellikle o dönemde Ýstanbul'da bulunan Amerikan büyükelçilerinin ve bazý aydýnlarýn Sultan II. Abdülhamid'i "Büyük entelektüel yeteneðe sahip bir yönetici" olarak deðerlendirdiklerini vurgulayan Hülagü, ülkemizde Sultan II. Abdülhamid hakkýnda kullanýlan sýfatlarýn birçoðunun Batýlýlar tarafýndan üretilmiþ yanlýþ ve aþaðýlayýcý ifadeler olduðunu belirtti. Avrupalýlarýn taraflý ve maksatlý olarak bu sýfatlarý türetip kullandýðýný vurgulayan Hülagü, ülkemizde Necip Fazýl Kýsakürek ve Nihal Atsýz gibi bazý düþünürlerin Batýlýlar tarafýndan üretilen sýfatlara itibar etmediklerini ve farklý bir bakýþ açýsý sergilediklerine dikkati çekti. Hülagü, ileri görüþlü bir devlet adamý olan Sultan II. Abdülhamid'in Osmanlý Ýmparatorluðu'ndaki Musul ve Kerkük gibi birçok önemli bölgeyi sultan malý olarak özel mülkiyet haline getirdiðini, bu uygulama ile bahsedilen topraklarýn yabancý devletlerin iþgaline uðrasa bile uluslararasý hukuka göre Türklerin elinde kalmasýný saðlama amacý taþýdýðýný ifade etti. Yaklaþýk bir buçuk saat süren konferans sonunda Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü'ye teþekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü ayrýca Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi için kitaplarýný da imzaladý. Ýmsâk :3:22 Güneþ :5:22 Ýþrak :6:13 Öðle :12:48 Ýkindi :16:42 Akþam :19:52 Yatsý :21:37 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Alkollü iken yollara çýkman Kaza yapýp da ocaklar yýkman Suçsuz insanlarýn baþýný yakman Trafik kurullarýna uyun dostlarým Korna seslerini doymuyor saðýr Þehir merkezinden geç aðýr aðýr Baþýn sýkýþýnca polisi çaðýr Trafik kurallarýna uyun dostlarým Kurallara uyup surat yapmayýn Hýz yapýp da sakýn hava atmayýn Trafiði de bir birine katmayýn Trafik kurallarýna uyun dostlarým Trafik polislerine riayet edin Sað ve salim menzile gidin Trafik kurallarýný harfiyen bilin Trafik kurallarýna uyun dostlarým 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 19. Hafta HATIRLATMA: GÜNEÞ TUTULMASI (Yarýn) Yarýn halkalý Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemiyecektir. Baþlangýcý: Ortasý : Sonu : Günün Þiiri TRAFÝK KURALINA UYUN DOSTLARIM SATILIK KAPORTA TAKIMLARI A dan Z ye satýlýk kaporta takýmlarý Recep Büyükbörekçi Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Akademisyenlerden Vali Çakýr'a ziyaret Yýl: 9 Sayý: 2472 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesince organize edilen II. Rize Kalkýnma Sempozyumuna "Karadeniz Bölgesi Turizm Pazarlamasý Ýçerisinde Kongre Turizminin Yeri" konulu sunumu yapmak üzere panelist olarak katýlan Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin ve Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr. Rýdvan Keskin, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý Makamýnda ziyaret ettiler. Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin, ziyaret esnasýnda, "Karadeniz Bölgesi, diðer bölgelere göre farklý iklim, doða, tarih ve kültürel özellikleri ile turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahiptir. Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduðu bu özellikleri kapsayan bir turizm pazarlama stratejisinin oluþturulmasý, bölgenin ekonomik ve sosyal geliþiminin hýzlanmasýný ve rekabet gücünün artmasýný saðlayacaktýr. Davet edildiðim II. Rize Kalkýnma Sempozyumunda, Türkiye Turizm stratejisi içerisinde, Karadeniz Bölgesi'nin ve Rize'nin turizm pazar payýnýn artýrýlmasýna yönelik bir sunumum olacak" Yrd.Doç.Dr. Keskin ayrýca, "Rize Valisi Nurullah Çakýr ile Çorum'da kültür ve turizm alanýnda bir çok projede çalýþma þansýmýz olmuþtu. Sempozyum için Rize'ye gelmiþken kendisini de ziyaret etmek istedik. Rize'nin bizim için ayrý bir deðeri var yýllarý arasýndaki Osmanlý - Rus savaþý öncesi annemin büyük babasý Sadullah Efendi, Rize'de Tapu Müdürlüðü görevini yürütüyordu. Savaþ sebebiyle Kýrþehir'in Mucur ilçesine göç ettiler. Ancak ailenin bir kýsmý Rize'de kaldý. Buraya gelmiþken o akrabalarýmý da bulmak isterim" þeklinde kaydetti. Rize Valisi Nurullah Çakýr ise Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin ile Dr. Rýdvan Keskin'e II. Rize Kalkýnma Sempozyumuna saðlamýþ olduðu katkýdan ve ziyaretten dolayý teþekkür ederek duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Kýrmýzýda durup yeþilde geçin Ölümü deðil siz yaþamý seçin Nihat gibi huzur þerbeti için Trafik kurallarýna uyun dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,79 1,80 EUR 2,347 2,362 STERLiN 2,775 2,815 JPY YENi 0,0179 0,0182 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 29/B BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HAS. YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Belediye KSS'de arazi sattý Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin köyü giriþi tarafýna inþaat edilecek yeni dükkanlarýn arazisinde bulunan belediyenin parselleri ihaleyle satýldý. Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýlan ihaleye S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Nurullah Müstet katýldý. 'Küçük Sanayi Arsasý' olarak iþaretli mülkiyeti Belediyeye ait 5.911,84 m2, 3.898,28 m2 ve 6.099,51 m2 olmak üzere 3 adet parselde kayýtlý toplam ,63 m2 sanayi arsalarýnýn ihalesi dün 525 bin 017 lira tahmini bedelle yapýldý. Ýhale Komisyonu S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet'ten fiyatý biraz daha yükseltmesini istedi. Bunun üzerine Müstet fiyatý 526 bin liraya yükseltti ve ihale sona erdi. Fatih AKBAÞ Meclis, Zerat Zeytinli için mevlit okuttu Bir süre önce geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda Ankara'da tedavi gördüðü hastane de vefat eden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli için mevlit okutuldu. Ýl Genel Meclisi tarafýndan Ulu Camide dün öðle namazý öncesinde okutulan mevlide Meclis Baþkaný Mustafa Eker, bazý meclis üyeleri ile cami cemaati katýldý. Yasin YÜCEL Mimar Sinan HEM Fotoðrafçýlýk kursu sona erdi Samanyolu Koleji öðrencilerine Makine Mühendisliðini anlattýlar Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan Çorum Dil ve Edebiyat Derneði'nde açýlan Fotoðrafçýlýk kursu tamamlandý.28 Þubat 2013 tarihinde baþlayan kursa 22 kursiyer katýldý. Kurs eðitmeni Hasan Kahraman, kursiyerlere fotoðraf makineleri, fotoðraf makinesi ayarlarý ve temel fotoðraf çekimi baþlýklarýndan oluþan modül programý çerçevesinde kursiyerlere temel fotoðraf çekim teknikleri ve fotoðraf makinelerinin özellikleri konusunda eðitim verdi. Sinevizyon gösterileri ve interaktif programlar eþliðinde verilen eðitimlere katýlan kursiyerler aldýklarý eðitimler konusunda zaman zaman uygulama yapma imkâný da buldular. Kurs süresi sonunda kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve deðerlendirmek amacýyla yapýlan sýnavda baþarýlý olan 22 kursiyer belge almaya hak kazandýðý da belirtildi.kurs eðitmeni Kahraman kursta, kompakt ve SLR fotoðraf makineleri tutuþundan baþlayarak, 'Fotoðraf nedir? Tarihçe, enstantane, diyafram, iso ayarlarý, fotoðrafta alan derinliði, kompozisyon kurallarý, kadraj, bakýþ açýsý ile çekim modlarý, objektif çeþitleri ve ayarlarý' konularýnda eðitimlerin verildiðini kaydetti. Çorum'da her geçen gün fotoðrafa ilginin arttýðýný da belirten Kahraman, daha önceki kurslara katýlan kursiyerlerin gerek Çorum, gerekse baþka illerde yapýlan fotoðraf yarýþmalarýnda ödüller kazanmalarýndan mutluluk duyduðunu ifade ederek tebrik etti.kahraman, ayrýca Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan kursun gerçekleþmesine destek veren Çorum Dil ve Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan Candan'a da teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü öðrencileri, Halkla Ýliþkiler adlý dersin bir uygulamasý olarak "Makine Mühendisliði Nedir?'' adlý semineri Samanyolu Kolejinde gerçekleþtirdiler. Yol gösterici nitelikte olan mühendisliðin ve Makine Mühendisliði'nin tanýtým semineri, üniversite sýnavlarýna hazýrlanan öðrenciler tarafýndan ilgi gördü. Seminerde Makine Mühendisliði Bölümü'nün tanýtýmýyla birlikte aday öðrenciler gelecekteki çalýþma koþullarý ve çalýþma sektörleri hakkýnda da bilgilendirildi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BUNLARI ZATEN BÝLÝYORUZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Telkinden çok, temsil önemlidir'' sözünden hareketle, müsait olduðu halde, kurum amirinin / okul müdürünün katýlmadýðý sivil savunma tatbikatlarýnýn asla ve asla verimli olmayacaðýný, Olasý doðal afetlerde, olumsuzluk yaþanmamasý için, okullarýn, camilerin, konferans salonlarýnýn kapýlarýnýn dýþarý açýlmasý gerektiðini, Okullarda olduðu gibi, özellikle köylerdeki camilerimiz de de en az bir tane yangýn söndürme cihazýnýn kullanýmýný bilmek þartýyla bulunmasýnýn, gerektiðinde köyde çýkabilecek baþlangýç yangýnlarýnýn söndürülmesinde etkili olabileceðini, Araçlardaki yangýn söndürme cihazlarýnýn, kontrollerde sorulurda ceza yerim düþüncesiyle rast gele bulundurulmasýndan çok, ihtiyaç halinde beni ve çevremdeki insanlarý kurtarabilirim düþüncesiyle þoförün kolayca ulaþabileceði yerde ve her an kullanýma hazýr olarak bulundurulmasýnýn gerektiðini, Ýþyerlerinde yangýn söndürme cihazlarýnýn bir köþede bulunmasý kadar, ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný bilerek bulunmasýnýn iþe yarayabileceðini, Ýlkyardým çantalarýn bulundurulmasý kadar, doðru ilkyardým uygulamasýnýn bilinmesinin önem arz ettiðini, Florasan lambalarýnýn sabitlenmesi olasý küçük depremlerde düþüp zarar vermesini önleyebileceðini, Muhtemel yangýnlarda herkesin haberdar olabilmesi için, binalardaki yangýn alarm cihazlarýnýn göstermelik olarak deðil, üç dakika olarak çalmasý gerektiðini, Yangýn tahliye merdivenlerinin yapýlmasý kadar, gece gündüz binayý kullananlar tarafýndan yerinin bilinmesi ve ihtiyaç halinde, 7 'den 77' ye herkes tarafýndan rahatça kullanýlabilecek durumda olmasýnýn önemli olduðunu, Ýnþaat sahalarýnda ilk güvenlik önlemlerinin alýnmasý kadar, bunun hiç taviz vermeden sonuna kadar devam etmesinin gerektiði ve inþaat sahasýnýn önündeki yola rast býrakýlan demir yýðýnlarýnýn çocuklar ve özürlüler için tehlike arz ettiðini, Televizyonlarýn çocuklarýn çalýþmasýna, misafirlerin konuþmasýna engel olduðunu, Vedalaþtýktan sonra, aracýn içerisinde kornaya basarak tekrar vedalaþmanýn çevremizdeki insanlarý rahatsýz ettiðini, Kontrolsüz þekilde çok uzun süre çalan davul ve diðer müzik seslerinin, sýnava hazýrlanan çocuklar ve özellikle sese karþý duyarlýðý olan hastalar için çekilmez hale geldiðini, Araçtaki müziðin sesini son ayar açarak, çevremizdeki insanlarý canýndan býktýrmanýn hiçte hoþ bir davranýþ olmadýðýný, Araç içerisinde kornaya basarak haber vermek yerine, inip kapýnýn ziline basarak haber vermenin daha uygun olacaðýný, Apartmanlarda elektrikler kesildiðinde olumsuzluk yaþanmamasý için, alternatif aydýnlatma cihazlarýnýn merdivenlerde bulunmasýnýn gerektiðini, Evlerimizdeki sabit telefon makinelerinin üzerine bir etikete '' bir kaç acil numara, kendi telefon numaramýz ve evimizin açýk adresinin yazýlý olarak bulunmasý'' ihtiyaç halinde bir baþkasýnýn evimizin adresini doðru vermesi ve ilgililerin evi daha erken bulmasý için çok faydalý olacaðýný, Sevdiðim söz : '' BÝLDÝÐÝMÝN ÖÐRETME- NÝ, BÝLMEDÝÐÝMÝN ÖÐRENCÝSÝYÝM'' Araþtýrmacýlarýn sorunlarý Baþbakan Erdoðan'a iletildi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. 663 sayýlý KHK ile araþtýrmacý olan idarecilerin hak kaybýnýn önlenmesi için Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanarak, Saðlýk Sen eski genel baþkaný ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'a sunulduðunu Kaçar'ýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na dosyayý ilettiðini dile getiren Ahmet Saatçi, "Kamuda çeþitli kadrolardaki personelin bir bölümünün 4046 sayýlý kanunun 7. maddesi kapsamýnda, 657 sayýlý kanuna tabi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin bir bölümü ise yeniden yapýlanma ya da kadrosunun kaldýrýlmasýna baðlý olarak 'araþtýrmacý' unvanlý kadrolara atandýðý, araþtýrmacý kadrosuna atanan kamu görevlileri; Hem kariyer anlamýnda bir düþüþ yaþamýþ hem de mali açýdan aylýk ve yýllýk gelirlerinde yüzde elliye kadar bir azalma sözkonusu olmuþtur. Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanan personelin bu kadroya atanmadan önce yararlandýðý ek gösterge, özel hizmet tazminatý, ek ödeme ve benzeri maaþ, unsur ve kalemlerinden Araþtýrmacý kadrosuna atandýðýnda da yararlanmasýnýn uygun olacaðý görüþünün Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili Bakanlara, Saðlýk-Sen eski Genel Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar tarafýndan iletilmiþ olup, konunun eþitlik, adalet açýsýndan maðduriyet oluþturmadan çözülmesi gerekmektedir. Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atamasý yapýlanlarýn bu kadroya atanmadan önce yararlandýðý mali ve sosyal haklardan aynen yararlanmaya devam etmelerinin saðlanmasý ve konunun çözümü için baþta Baþbakan olmak üzere ilgili Bakanlardan ve bürokratlardan gerekenin yapýlmasýný bekliyoruz" Uður ÇINAR Siyasetçi ve bürokrat eþleri Ýskilip'i gezdi OSMÝAD'dan iþadamlarýna TSO teþekkürü Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝ- AD) Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge ve Baþkan Yardýmcýsý Aytaç Baba, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde kendilerine destek veren iþadamlarýna teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette 4 Mayýs'ta yapýlan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde Osmancýk'ýn gösterdiði birlik ve beraberliðin önemini ve elde edilen baþarýyý dile getiren OS- MÝAD Baþkaný Bilge, iþadamlarýna teþekkür etti. OSMÝAD Baþkan Yardýmcýsý Aytaç Baba ise "Osmancýklý iþadamlarý birlik olarak büyük bir baþarýya imza attý. Bu sayede Osmancýk TSO Meclisinde temsil edilecek ve ilçemizin ticari sorunlarý toplantýlarda gündeme gelecek. Seçimlerde bu birlikteliðe katýlýmýn hemen hemen yüzde 100 olmasý bizi ayrýca mutlu etti. Ýþadamlarýnýn birlikteliði Osmancýk'ý her zaman güçlü yapacak ve daha ileriye taþýyacaktýr. OSMÝAD olarak bütün iþadamlarýmýza þükranlarýmýzý sunarýz" diye konuþtu. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde iþadamlarý bundan sonraki süreçler için de birlik ve beraberlik mesajý verdi. Çorum Belediyesi tarafýndan açýlan Kadýn Emeði Fuarýna katýlmak için kente gelen Bakan, milletvekili, bürokrat ve siyasilerin eþleri Ýskilip'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker'in eþi Yasemin Eker, Baþbakanlýk Müsteþarý Efgan Ala'nýn eþi Gülseren Ala, Kýrþehir Milletvekili Abdullah Çalýþkan'ýn eþi Þüheda Çalýþkan, Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan'ýn eþi Zahide Ceylan, Anadolu Ajansý Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün eþi Hatice Öztürk, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan ve parti yöneticilerinin eþleri Ýskilip'in tarihi, turistik ve manevi mekanlarýný gezdiler. Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini, Þeyhyavsi Cami ve Türbesini, Ýskilip Kütüphanesinde bulunan yazma eserleri, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu ve Halk Eðitim Merkezini gezen heyete Kaymakam Mehmet Yýlmaz'ýn eþi Yasemin Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi'nin eþi Fatma Selvi eþlik ettiler.

5 HABER "Belediye her tarafa 5 eþit hizmet götürmeli" "Ticaret Borsasýný Türkiye'nin sayýlý borsalardan birisi yapacaðýz" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý bazý mahalle muhtarlarýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, beraberinde Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlce Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Belediye Meclis Üyeleri Ulaþ Yýldýrým, Sadýk Örgel ve bazý partililer ile mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Ziyaretine Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya ile baþlayan Atlas, daha sonra ise Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ'ý ziyaret etti.chp Ýl Örgütü muhtar ziyaretlerine öðleden sonra Kale Mahallesi Muhtarlýðý, Karakeçili Mahallesi Muhtarlýðý, Üçtutlar Mahallesi Muhtarlýðý ile devam etti. Bahçelievler Mahallesi'nin Çorum'un en büyük mahallelerinden biri olduðunu belirten muhtar Hasan Kaya, "Çorum'un en büyük mahallesinden biriyiz. Buna raðmen en çok sorunu olan mahallede biziz. Belediye mahallelerin öncelikli sorunlarýný çözmeye çalýþýyor ama yeterli olmuyor. Cumartesi pazarýna yapýlan park küçük yapýldý. Daha da büyük olabilirdi. Mahallemizde yeþil olan yok denilecek kadar az. Mahallemiz sýrf beton yýðýný" Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ ise "Mahallemizde yeþil alanýmýz yok. Koca mahallede sadece iki tane parkýmýz var. Esnafevleri'nin olduðu bölgede alt yapý yok. Yaðmurda seller oluþuyor. Yavruturna Mahallesi eski bir yerleþim yeri olduðu için imar sorunumuz da oldukça fazla. Sorunlarýmýzý belediyeye iletiyoruz ama not almaktan öteye gitmiyor. Yetkililer artýk görevlerini yapsýn" þeklinde kaydetti. Bahçelievler Muhtarlýðý ziyareti sýrasýnda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Çorum'un bütün siyasi partilerin ortak paydasý olmasý gerekiyor. Bizler insanlarýn siyasi görüþüne ve oturduðu yere bakmaksýzýn sorunlar için çözüm arýyoruz. Belediye ise Bahçelievler bölgesinde yaþayan insanlarýn gazýný almak için sadece küçük bir park yapýyor. Çocuk oyun grubunu bile ikinci el malzemeden yapýyor. Belediye aslýnda bu parký yapmayýp ta yapmýþ gibi gösteriyor" þeklinde konuþtu. Seçilen bir Belediye Baþkanýnýn rozetini çýkartarak makama oturmasý gerektiðini kaydeden Atlas, "Seçilen baþkan rozetini çýkararak bir kenara býrakmalý. Her tarafa eþit hizmet götürmelidir. Belediye Baþkaný bu dönemde birileri ötekileþtirildi. Hukuklar çiðnendi. Milletvekilinin oðluna kýyak yapýlýyor. Geçici tadilat ruhsatý verilen bir yere yeniden bir bina dikiliyor. Çorum halký aptal yerine konuluyor. Her zaman usulsüzlüðün peþinde olacaðýz. Yapýlan güzel þeyleri de takdir edeceðiz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL "Düzenli kan baðýþýnda bulunanlarýn kalp krizi geçirme ihtimali yüzde 90 azalýyor" Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, hafta sonu yapýlacak olan genel kurul öncesinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Yönetim Kurulu adaylarý ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden Ömer Güney, yeni yönetim kuruluyla seçilmesi halinde Bayram Burcu'nun yeniden meclis baþkaný olacaðýný açýkladý. 'Halka hizmet Hakka hizmet' anlayýþýyla hareket ettiklerini kaydeden Ömer Güney, "Çorum Ticaret Borsasýný bölgede söz sahibi yaptýk. Ankara'dan Artvin'e kadar bizim standardýmýzda hizmet veren borsa yok. Türkiye'de lisanslý depoculuða baþlayan 7 borsadan biriyiz. Hedefimiz borsayý sayýlý borsalar arasýna sokmaktýr. Yeniden göreve gelirsek kaldýðýmýz yerden hizmete devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Külcü'nün çalýþmalarýný desteklediklerini ifade eden Güney, yapýlan hizmetlerden dolayý da teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Çorum Ticaret Borsasýnýn Türkiye'nin fiziki açýdan en önemli borsalarýndan birisi olduðunu dile getirerek, "Bu baþarý bir emeðin çalýþmanýn sonucunda gerçekleþti. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Türkiye borsacýlýðýna önemli bir katký saðlandý. Hayat dinamiktir ve yeni yapýlara ihtiyaç vardýr. Eksikler mutlaka olacaktýr. Belediye olarak eksikleri biliyoruz. Zaman içinde karþýlýklý görüþerek sorunlarý çözmenin çaresine bakacaðýz. Þehir için hayýrlý olan neyse Allah onu nasip etsin. Bu iþlerde tecrübe çok önemlidir" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, "Ümmet yanlýþta ittifak olmaz" diyerek sözlerini tamamladý ve Ömer Güney ile ekibine baþarý dileklerini iletti. Çorum Ticaret Borsasý seçimleri 11 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak ve 14 kiþiden oluþan meclis seçilecek. Fatih AKBAÞ 6-12 Mayýs Kan Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Kýzýlay Kan Haftasýna dikkat çekmek ve kan baðýþýna destek vermek amacýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarý Çorum Kýzýlay Kan Merkezini ziyaret ederek kan baðýþýnda bulundular. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel 6-12 Mayýs Kan Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Kan sadece acil durumda deðil, düzenli temini gereken bir ihtiyaçtýr, baðýþ yapmak insan hayatýný kurtarmak adýna yapýlmasý gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armaðan olmakla beraber, kendi saðlýðýmýz için de büyük faydalarý beraberinde getirmektedir. Baðýþ yapýlan kanýmýzýn yerine vücut yeni kan üretir ve genç hücrelerden dolaþýma karýþan kan hücreleriyle daha saðlýklý yaþama þansýna da kavuþmuþ oluruz" Saðlýklý kiþilerin kan vermesinde bir sakýnca olmadýðýný hatýrlatan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, düzenli olarak kan baðýþýnda bulunan kiþilerin kalp krizi geçirme ihtimalinin yüzde 90 azaldýðýný, yüksek tansiyon ve kolesterolü olan kiþiler için büyük bir rahatlama saðlayarak tedavilerine yardýmcý olduðunu hatýrlattý. "Toplum olarak kan baðýþýný alýþkanlýk haline getirmemiz gerek" diyen Yücel, Vali Çakýr'dan Zerat Zeytinli'nin ailesine taziye Çorum eski Valisi ve Rize Valisi Vali Nurullah Çakýr, geçtiðimiz hafta Osmancýk Ýlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Vali Çakýr, trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli'nin de evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Nurullah Çakýr, Osmancýk Ýlçesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Çakýr ilk olarak trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli'nin evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Çakýr, "Ýl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapan Zerat Zeytinli ile Çorum Valisi olarak görev yaptýðým süre içerisinde beraber çalýþtýk. Bu süre içerisinde ilçesi için hizmet vermekten mutluluk duyan bir insanla tanýþmýþ ve beraber çalýþmýþ oldum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" Vali Çakýr daha sonra Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte Osmancýk Ýlçesi'nde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Vali Çakýr, Osmancýk Belediyesi tarafýndan hizmete sunulan Osman Bey Konuk ve Seyir Evi'ni gezdi. Vali Çakýr'a buradaki çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý bilgi verdi. "Unutmayalým ki bir gün bize ve sevdiklerimize kan temini gerekebilir. Kan hayat kurtarýr. Kan baðýþýnda bulunalým ve bu konuda daha duyarlý olalým" vurgusunu yaptý. Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün desteðinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi yýlýnda Saðlýk Bakanlýðýnýn "Ulusal güvenli kan temini programý" adý altýnda baþlattýðý proje kapsamýnda kan temini konusunda Türk Kýzýlay'ýnýn büyük sorumluluk aldýðýný kaydeden Yýlmaz, kan arayan hasta yakýnlarýnýn kan aramaktan kurtarýldýðýný ve güvenli kan temininin bilinçli ve gönüllü kiþilerin düzenli aralýklarla yaptýðý kan baðýþlarý sonucu elde edilebildiðini vurguladý. Kýzýlay Kan Merkezine gelen kiþi önce bilgi formu doldurmasý gerekiyor. Bu formla kiþiden kendisi ve saðlýðý hakkýnda bilgiler alýnýyor. Sonrasýnda kan tetkikleri ve tansiyon ölçümü yapýldýktan sonra doktor tarafýndan muayene edilerek kan vermeye uygun olup olunmadýðýna karar veriliyor. Eðer kan vermesinde bir sakýnca varsa, kiþiye bilgi verilerek saðlýðý konusunda uyarýlarda bulunuluyor. Yýlmaz MERT Uslu ilçelerin doðalgaz sorununu Bakan Babacan'la görüþtü 28 Nisan 2013 tarih ve 28631sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 2013/4347 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna göre; Mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan, merkez nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasý için BOTAÞ Genel Müdürlüðü görevlendirildi. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip Ýlçelerimizin doðalgazdan yararlanmasý amacýyla önceki gün Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile Milletvekilleri ve 3 ilçe belediye baþkaný sürece iliþkin görüþme yapmýþtý. Konuyla ilgili Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile görüþen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çýkan Bakanlar Kurulu kararý ile ilgili ikincil düzenlemelerin yapýlmasý konusunda Enerji Bakanýmýz Taner Yýldýz'a ilettiðimiz hususlarý Ekonomiden sorumlu Baþbakan Yardýmcýmýz Ali Babacan ile paylaþtým. Baþbakan Yardýmcýmýz taleplerimizi olumlu karþýlayarak konuyla ilgili Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile bir telefon görüþmesi yaptý. Yeni hususlarýn da ortaya çýkmasý halinde kolaylaþtýrýcý ikincil düzenlemeler yapýlmasý ve gerekirse bakanlar kurulu kararý alacaklarýný söyledi"

6 HABER TEK 6 Hizmetliler memur yapýlmalý Alaca Belediyesinden çevre düzenlemesi Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, uzun yýllardýr memurluk görevinde çalýþtýrýlan hizmetlilerin bir gün bile hatýrlanmadýklarýný, "çalýþtýklarý görev analarýn ak sütü gibi haklarýdýr" diye düþünüp çözüm bulunmadýðýný kaydetti. "Hizmetliye görev, yetki ve sorumluluk verirken gösterdikleri gayreti iþ ve kadroya gelince unutuvermiþlerdir" diyen Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, "Baþka kurumlarda hizmetliler memur kadrosuna geçirilirken görmedik, duymadýk ve bilmiyoruz diyerek üç maymun oynanmýþtýr. 23 bin hizmetli kadro talep ederken göstermelik bir sýnav açýlmýþ, 2 bin kadro ilan edilerek adeta çalýþanlarla alay edilmiþtir. Söz konusu sýnavýn eðitimleri Ocak 2012'de yapýlmýþ, sýnavý ise tam 9 ay sonra eylül 2012'de gerçekleþtirilmiþtir. Yani bu kadar kadroyu bile gönüllü olarak vermek istememiþler, iþi yokuþa sürmüþlerdir. Fakat Bakanlýðýn bu tavrýna karþý hizmetlilerin bu sýnavda gösterdikleri baþarý hem takdir edilecek bir durum, hem de bu kadroyu ne kadar istediklerinin göstergesi olmuþtur. Sonuçlara göre 2 bin olarak ilan edilen VHKÝ kadrosuna atanmak için baraj olan 70 puaný 4 bin 351 personel geçmiþtir. Yani 2 bin 351 hizmetli 70'den fazla puan alarak hak ettiði ve sýnavý kazandýðý halde kadrosuna kavuþamamýþtýr. 85 puan alanlar bile kadroya atanamamýþtýr. Kadroya yeterli olduklarýný fazlasýyla gösteren ve bunu hak ettiklerini de bu sýnavlarla cümle aleme ispat eden hizmetli arkadaþlarýmýza yapýlan bu muamele herþeyden önce zulümdür. Hizmetli arkadaþlarýmýz hiç kimseden dünyalarý istememiþlerdir. Yýllardýr görevlerini yaptýklarý, sorumluluklarýný aldýklarý memurluk kadrosunu talep etmektedirler. Bu talebe cevap vermeyerek çalýþana sýrt dönmek ise Bakanlýða yakýþmamýþtýr. Biz tüm hizmetlilere memurluk kadrosu beklerken, Bakanlýðýn sýnavda yeterliliðini gösterenlerden bile bu hakký esirgemesi olaya nasýl þaþý baktýklarýný da anlatmaya yetmektedir. Bu durum Bakanlýðýnýn bir ayýbý olarak hafýzalara kazýnmýþtýr.sadece Saðlýk Bakanlýðý'nda deðil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarýnda hizmetli kadrolarý kaldýrýlmalý, çalýþanlar memur yapýlmalýdýr. Lisans diplomasý olan yüksek lisansýný yapan hizmetli arkadaþlarýmýz var. Artýk sýrtlarýnda kambur olan bu hizmetli kadrosundan kurtarýlmalýdýrlar. Yýllarca çektirilen eziyete bir son verilmelidir.yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan 107 bin kamu çalýþaný sevindirilmelidir. Düþük maaþ, düþük kadro, emeklilikte sýkýntý gibi dertlerden artýk kurtarýlmalýdýrlar. Türk Saðlýk-Sen olarak bu talebimizi Sayýn Baþbakana da bir mektup göndererek ilettik. Bugünkü, eylemimizde de bu kamburlardan hizmetlileri kurtarýn diyoruz. Umarým bütün kamuyu saran bu feryad artýk siyasilerinde kulaðýna gider ve çözüm için bir adým atarlar" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Alaca Belediyesi ekipleri, cami bahçesi ve diðer bölgelerde bulunan alanlarýn bakýmlarýný gerçekleþtiriyor. Yaz aylarýnýn yaklaþmasýyla birlikte çalýþmalarýna hýz veren belediye ekipleri, Alaca'yý güzelleþtirme çalýþmalarýna da aralýksýz devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Alaca'nýn birçok bölgesine ve cami bahçelerine çiçek ekimini gerçekleþtiren ekipler, þimdiler de ise cami ve diðer bölgelerde bulunan çimlerin bakýmlarýný yapýyor. Yeþil alana büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, "Belediye olarak çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz. Yaptýðýmýz projelerin yaný sýra yeþilalan ve benzeri yerlerinde bakýmlarýný elden geçiriyoruz. Birçok park ve vatandaþlarýn sýklýkla kullandýðý alanlarda çiçek ekim çalýþmalarý yaptýk. Bu çalýþmalarýn yaný sýra çimleri de bakýmdan geçiriyoruz" Alaca Belediyesi, parklardaki oyun gruplarýný da yeniliyor. Birçok parkta bulunan oyun gruplarý hasar görmüþtü. Bu kapsamda belediye ekipleri parklardaki eskiyen oyun gruplarýný yenileriyle deðiþtiriyor. AÇELYA yardým kermesi açtý AÇELYA Ýhtiyaç sahibi öðrenciler için kermes düzenledi. Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren kýsa adý AÇELYA olan Aç Elini Yardýma Derneði tarafýndan ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna kermes düzenledi. Dualar eþliðinde, þehir parký karþýsýnda bulunan otoparkta açýlýþý yapýlan kermese, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak, Nüfus Müdürü Sedat Býyýk, ÝSKÝAD (Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði)Baþkaný Necati Tatar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve yönetimi, emekli vaiz A. Hamdi Ertekin, Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Dernek çalýþanlarýnýn hayýrlarýný yaparak köprü vazifesini oluþturduðunu anlatan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, "Sizler Ýskilip'te yaþanan güzelliklere güzellik katarak hayýrlar yapýyorsunuz. Bu yaptýðýnýz hayýrlarýn mükâfatýný görürsünüz. Bu halkanýzýn geliþerek devam etmesini diliyorum. Baþta hanýmefendilerimize ve emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" 11 Mayýs 2013 Cumartesi gününe kadar faaliyet gösterecek olan kermeste Ýskilipli bayanlarýn bir yýl boyunca el emeði göz nuru ile hazýrladýklarý çeyizlik ve gýda ürünleri satýþa sunuluyor. Osmancýk'ta þiir tadýnda bir gece yaþadý Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün uygulamaya koyduðu "Þiirin Rehberliðinde Kelimeyi Fethederken, Türkçeyi Keþfetmek" projesi kapsamýnda hazýrlanan güzel þiir okuma yarýþmasýnýn ilki yapýldý. Ýlköðretim kurumlarý ve liseler olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirilen programda 8 ilköðretim kurumu ile altý lise arasýnda kýyasýya yapýlan yarýþmalarda Osmancýk Koyunbaba Ortaokulu ile Ýmam Hatip Lisesi birinci oldu. Ünlü þairlerin birbirinden güzel þiirlerini öðretmenlerinin yönetiminde okuyan öðrenciler konuklara oldukça duygulu anlar yaþattýlar. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Garnizon Komutan Vekili Erdal Kaya, Mal müdürü Hüseyin Zengin ile birlikte çok sayýda öðretmen, öðrenci ve velisinin katýldýðý programda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok projenin yeni uygulamaya konulduðunu ve bu programýn bir baþlangýç olduðunu belirtti. Osmancýk'ta bu programla birlikte þiirli gecelerin baþlayacaðýný ve bunun geleneksel hale getirilmesi gerektiðini belirten Üçok, "Þiir Türkçeyi güzel konuþmaktýr, þiir ile çocuklarýmýz okumaya ve yazmaya teþvik edilir, Bu açýdan þiir güzelliktir ve þiir zerafettir" Gecenin ilerleyen saatlerinde ise dereceye giren okul ve öðrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafýndan verildi. Ýlköðretim kurumlarý arasýnda iki birinci olmasý nedeni ile jüri heyeti tarafýndan çekilen kura sonucu Koyunbaba ortaokulundan Türkçe öðretmeni Nihal Yazýcý yönetiminde Sümeyye Aksoy Bahhattin Karakoç'un Kepez isimli þiiri ile birinci, 75 Yýl Cumhuriyet ilkokulundan Türkçe öðretmeni Ýlhan Ýpek yönetiminde Müberra Bilge Gül Necip Fazýl Kýsakürek'in Sakarya Türküsü þiiri ile ikinci ve Öbektaþ Ortaokulundan öðretmen Gökhan Müderrisoðlu yönetiminde Can Yücel'in baðlanmayacaksýn þiiri ile Onur Alim Okur 3. oldu. Liseler kategorisinde ise öðretmen Fatih Özdemir yönetiminde Necip Fazýl Kýsakürek'in Sakarya Türküsü þiiri ile Osmancýk Ýmam Hatip Lisesinden Asuman Bardak birinci, Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesinden Bahar Cýbýr Nazým Hikmet'in Güneþi Ýçenlerin Türküsü ile ikinci ve Osmancýk Lisesinden Öðremen Ahmet Çalkap yönetiminde Necip Fazýl Kýsakürek'in Zindandan Mehmet'e Mektup þiiri ile Musa Toprak üçüncü oldu. Alt yapý çalýþmalarýnýn bozduðu yollar onarýlýyor Osmancýk Belediyesi alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý baþlattý. Osmancýk Belediyesi, alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollardaki onarým çalýþmalarýný sýcak asfaltla yapmaya baþladý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. Ýlçe merkezinde kanalizasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý yollarda onarým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, toz ve çamur maðduriyetlerini en aza indirmek için sýcak asfaltlý onarým çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý. Onarým kapsamýna alýnan yollarda sýcak asfaltlý onarým yaptýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Alt yapý çalýþmalarýmýzýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçemizi sýcak asfaltla kaplayacaðýz. Ancak çalýþmalarýn tamamlanacaðý süreye kadar geçen sürede vatandaþlarýmýzýn toz ve çamur þikayetlerini önlemek için bu tür onarýma baþladýk. Maðduriyetleri en aza indirmek istiyoruz. Alt yapý çalýþmasýna baþlamadan önce "Güzellikler Sabýr Ýster, Sabrýnýz Ýçin Teþekkür Ederiz" sloganý ile yola çýktýk. Vatandaþlarýmýz da sabretti. Biz vatandaþlarýmýzýn sabrýný suistimal etmek istemiyoruz. Sýkýntýlarý en aza indirmek için elimizden geleni yapýyoruz"

7 HABER 7 YEMEK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK CHP'de görüþ ayrýlýðý olamaz CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, CHP'li Ýl Genel Meclisi Üyeleri arasýnda görüþ ayrýlýðýnýn olmadýðýný söyledi. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuþan Uysal Meclis üyeleri olarak her zaman bir ve beraber olduklarýný ayný yöne baktýklarýný ifade ederek, CHP Ýl Genel Meclisi üyeleri olarak aralarýnda kesinlikle bir görüþ ayrýlýðýnýn olmadýðýný belirtti. Uysal, "Uysal CHP Belediye Meclis Üyeleri olarak partimizin program ve yönetmeliklerine ilave olarak kendi çalýþma programýmýz içerisinde birlikte çalýþýyoruz. CHP Meclis üyeleri arasýnda görüþ ayrýlýðý bulunduðu yönünde ortaya imalar doðru deðildir. Görüþ ayrýlýðý olanlarýn zaten bu partide iþi de olamaz" Kaçak balýk avcýlýðý araþtýrýlacak Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis Toplantýsýnda MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Obruk ve Boyabat Barajý'nda yaþanan kaçak avlanmalarý 'katliam' olarak niteledi. Konuyla ilgili komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný belirten MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Çorum ili sýnýrlan içerisinde yer alan Obruk ve Boyabat Barajlarýnda kaçak balýk avcýlýðý yapýldýðý yönünde çok ciddi duyumlar aldýklarýný belirterek, bu konunun araþtýrýlmasýný istedi. Kaçak avlanmayý katliamdan farký olmadýðýný söyleyen Celal Güngör, kaçak balýk avcýlýðýnýn önlenmesi konusunda ne tür tedbirler alýndýðýný, kaçak balýk avcýlýðý yaptýðý tespit edilenler hakkýnda ne tür cezai iþlem uygulandýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Önerge teklifinde Obruk ve Boyabat Barajýnda kafes balýkçýlýðý yapýlýp yapýlmadýðýnýn da araþtýrýlmasýný isteyen Güngör, böyle bir çalýþmanýn Çorum ekonomisine çok ciddi katkýlar saðlayacaðýnýn altýný çizdi. Güngör, "Baraj ile ilgili ÇED raporu var mýdýr?kaçak avlanma yapanlarla ilgili cezai iþlem uygulanýyor mu?" gibi sorularýný yöneltti. Yapýlan görüþmenin ardýndan önerge teklifi, gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Çorum Ýl Milli eðitim Müdürlüðü yemek hizmet atýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: ihale Kayýt Numarasý :2013/ Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlat mah. fatih cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : httpsv/ekap.klk. gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmýþbeþ iþgünlüdür) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Üçtudlar mah.eþref Hoca Cad. No:8 Çorum b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk Ýlan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: En az kiþilik kapasite raporu 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu yada özel sektörde malzemeli yemek piþirilmesi, daðýtýlmasý hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il Milli eðitim Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Milli eðitim Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 421 Resmi ilanlar de Özel Ýdareden sezon hazýrlýðý "Uçak yolcularý için durak yapýlmalý" Ýl Özel Ýdaresi, 2013 yýlý çalýþmalarý kapsamýnda makine parkýnda bulunan iþ makinelerinde kullanýlmak üzere 320 adet lastik satýn aldý.ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan iþ makinelerinin 2013 yýlý araç lastiði ihtiyacý, Devlet Malzeme Ofisi aracýlýðýyla 220 adet 315/80R 22,5 ebat kamyon lastiði ve 100 adet ebat greyder lastiði satýn alýnarak karþýlanmýþ oldu. Makine parkýndaki kamyon ve greyderlerin lastikleri yenilenirken, kalan lastiklerin yýl içerisinde ihtiyaç oldukça kullanýlacaðý kaydedildi. Türk Hava Yollarý Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, uçak yolcularýnýn havaalanýna Çorum'dan hareket ettikleri yere durak yapýlmasý gerektiðini belirtti. Yolcularýn gece- gündüz, soðukta, karda, kýþta, yaðmurda, yazýn sýcakta boþ alanda beklediklerini ve korunacaklarý bir yer olmadýðýný kaydeden Ýnaltekin, "2008 yýlýnda sivil uçuþlara açýlan Merzifon Havalimaný Türk Hava Yollarý uçuþlarý baþlattýðýnda Çorumlular olarak hepimiz sevinmiþtik. Artýk bizlerinde bir havalimaný ve uçuþ alternatifi vardý. Türk Hava Yollarý haftanýn 3 günü Merzifon'a uçmaya baþladý ve uçuþ saatlerine göre düzenlenen havalimaný servisi buna paralel olanakta saðlandý. Servis düzenli olarak her gün uçuþ saatine uygun olarak yolcularýný havalimanýna götürüyor, uçaðýn geliþine göre havalimanýndan inen yolcularý tekrar Çorum'a getiriyordu. Yaþanan ufak tefek aksaklýlara raðmen servisle ilgili yaþanan problemler sonra düzeltildi. Uçuþ günleri çoðaldý daha sonra sefer sayýsý arttý ve uçuþ saatleri kamuoyunun istediði þartlarda düzenlendi. En son olanakta geçtiðimiz günlerde Pegasus Hava Yolu, uçuþlarýna baþladý. Tek düzeltilemeyen þey olarak servisin kalktýðý yer oldu. Beþ yýldýr uçuþ yapýlan bir havalimanýna servisin ve yolcularýn beklediði yer düzeltilemedi. Maalesef misafirler ve yolcular için bir bekleme yeri yapýlamadý. Yolcular gece- gündüz, soðukta, karda, kýþta, yaðmurda, yazýn sýcakta boþ alanda bekliyor, bir duldalanacaðý yer yok. Bu sorun bir türlü çözüme kavuþturulamadý. Þehrimizi ziyarete gelen misafirlerin bu ne biçim hizmet, bir durak bile yok diye söylentilerini duyuyoruz" "Biz turizmci olarak bu durumdan maalesef ki hiç memnun deðiliz. Yerel yönetimlerimizden isteðimiz servis noktamýzýn düzeltilmesi ve bu konunun üzerinde durulmasý, aradan beþ yýl geçmesine karþýn bu durum için hiçbir çözüm yolu üretilememiþ ve çözüme kavuþturulmamýþtýr" diyerek sözlerine devam eden Ýnaltekin, "Þehrimizin ve bizlerin imajýnýn baþka þehirlerde ve ülkelerde iþte Çorum'a gittikte havalimanýna gitmek için bir sürü sýkýntý yaþadýk, yaðmurda çamurda bekledik denilmesin. Servis bekleme noktasýna uygun bir durak yapýlsýn, yolcularýn bulabileceði þekilde taksi duraklarý ile bilgilendirmesi yapýlsýn. Giden ve gelen yolcularýmýz rahat etsin servis bekleme duraðýna Türk Hava Yollarý ve özel uçak þirketi(pegasus ) havalýný servis saatleri yazýlmalý. Turizmci olarak bu konunun üzerinde durulmasýný ve bir an önce neticeye kavuþturulmasýný, yolcular ve misafirler adýna turizm acentesi olarak istiyoruz" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Patnos Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmýn fotokopisini kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf oðlu 1989 doðumlu Fesih Özyolcu

8 YAÞAM Güneþ ýþýnlarýna fazla maruz kalmak 8 Deriyi çabuk yaþlandýrýyor Rezalet Avukat jüri üyelerinin oturduðu bölüme doðru ilerleyip "Sayýn jüri üyeleri.." demiþ, "Müvekkilim anne ve babasýna son derece saygýlý, küçükleri seven, hayatta hiçbir kötülük yapmamýþ, altýn kurallarla yaþamýþ, bir onur, bir dürüstlük ve centilmenlik abidesidir.. Onu herkes sever ve..." Sanýk, yanýndaki diðer sanýðýn kulaðýna eðilip, "Rezaleti görüyor musun?.." demiþ, "Adama çuvalla para verdik, herif gidip bir baþkasýný savunmaya baþladý! Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz aylarýnda bronz bir cilde sahip olmak estetik açýdan hoþ bir görünüm saðlasa da ultraviyole ýþýnlarýna uzun süreli maruz kalmak güneþ yanýklarý, deri kanseri, derinin çabuk yaþlanmasý, katarakta baðlý körlük gibi önemli zararlara yol açýyor.memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Ýnci Sak, güneþ ýþýnlarýnýn ciltteki etkileri hakkýnda bildi verdi. Sak, ýþýnlarýn cilde verdiði zararlarla ilgili þunlarý söyledi: "Güneþ ýþýnlarý ultraviyole, görünür ve kýrmýzýötesi (infrared) ýþýnlardan oluþmaktadýr. Ultraviyole ýþýnlar da uzun dalga boyu UVA, orta dalga boylu UVB ve kýsa dalga boyu UVC olarak üçe ayrýlmaktadýr. Bu ýþýnlar, cilde önemli ölçüde zarar vermektedir. Deri kanserinin en önemli nedeni, genellikle güneþten gelen ultraviole ýþýnlarýdýr. Morötesi ýþýn veren elektrik lambalarý ve bronzlaþtýrýcý suni ýþýk kaynaklarý da deri kanserlerini büyük oranda tetiklemektedir. Ultraviole ýþýnlarýna karþý dünyayý koruyan ozon tabakasýnýn incelmesinin de deri kanserlerinde ciddi bir artýþa neden olduðu bilinmektedir."zararlý ýþýnlarýn benleri de kansere dönüþtürebildiðini aktaran Uzm. Dr. Sak, "Benler, yoðun pigmentli cilt hücrelerinin kümeleþmesinden oluþmaktadýr. Bazen ciltten kabarýk þekilde, bazen de ayný seviyededir. Bazý benler ise doðuþtan var olan yapýlardýr. Birçoðunun tehlikesi olmamasýna raðmen doðuþtan geniþ ve kýllý dev benlerle deðiþik renklerde ve sýnýrlarý net olarak seçilemeyen benler, "malign melanoma"ya dönüþme riski taþýr. Bu Uzmanlar, çay ve sigara gibi dýþ etmenler nedeniyle beyazlýðýný kaybeden diþlerin doðal yollarla rengine kavuþabileceðini söyledi. Diþlerin beyazlatýlmasýnda ve güçlenmesinde etkili olan meyve ve bitkileri sýralayan Dt. Aslý Tapan, týbbi yöntemlerin de diþleri üç ton beyazlatabileceðini belirtti.dt. Aslý Tapan, diþlerin doðal yollarla nasýl beyazlatýlabileceðini iliþkin bilgi verdi. Bazý meyve ve bitkilerin diþlerin beyazlamasýnda etkili olduðunu vurgulayan Tapan, bazýlarýnýn da diþlerin güçlenmesine yardýmcý olduðunu anlattý. Tapan, diþ beyazlýðýnýn korunmasý için etkili olan bitki ve meyveleri þöyle sýraladý: "Çilek; güzel tadý ve hoþ kokusu ile bilinen bu meyve, diþler üzerinde leke oluþumunu engellemektedir. Ancak çileðin içerisindeki asit ve þekerin diþ minesine zarar vermemesi için, tüketildikten sonra su içilmeli veya aðýz çalkalanmalýdýr. Portakal; bu meyvenin kabuðunun içinden doðal diþ macununu nedenle özellikle toprak iþleriyle ilgilenen ve açýkhavada çalýþma zorunluluðu bulunan kiþilerin, kendilerini güneþin zararlý ýþýnlarýndan korumasý önemlidir." Ýnci Sak, saðlýklý cildin yolunun güneþten korunmak olduðunu belirterek, yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: "Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði ile saatleri arasýnda dýþarýya çýkýlmamalýdýr. Cildin yanýsýra gözler de zararlý ýþýnlardan korunmalýdýr. Göz saðlýðý için özellikle güneþli havalarda güneþ gözlüðü kullanýlmasý önemlidir. Koruyucu kremler de cilt saðlýðý açýsýndan son derece önem taþýmaktadýr. Kremlerin, güneþe çýkmadan en az 20 dakika önce sürülmesi ve üç dört saatte bir tekrarlanmasý gerekir. Havuz ya da denizle duþtan sonra da tekrarlanmalýdýr. Özellikle çocukluk çaðýnda geçirilmiþ güneþ yanýklarý, ileri yaþlarda deri kanseri oluþmasýnda önemli rol oynamaktadýr. Bu nedenle bebek ve çocuklar güneþten korunmalý, yüksek faktörlü güneþ kremleri kullanýlmalýdýr." Bulutlu havalarda da güneþ koruyucu kullanmak gerektiðini anlatan Sak, þu bilgileri verdi: "Solar kýzarýklýða en çok orta dalga boylu, yani güneþin UVB ýþýnlarý neden olur. UVB, uzun dalga boyu olan UVA ýþýnlarýndan 600 ile 1000 kat daha fazla kýzarýklýk yapmaktadýr. Güneþ ýþýnlarý yüksek bölgelerde, ýlýman ve tropikal iklimlerde daha fazla hissedilmektedir ancak bulutlu havalarda da korunmak çok önemlidir. Bulutlar, görünür ýþýðý büyük ölçüde bloke etmesine raðmen UV'yi çok az miktarda emebilir. Bu nedenle bulutlu havalarda da güneþten koruyucu krem kullanýlmalýdýr. Günün erken ve geç saatlerinde, güneþ ýþýnlarý daha fazla UVA içerir."(cýhan) Diþler doðal yollarla beyazlatýlabilir elde edilebilmektedir. Haftada bir kaç defa uygulanmasý fayda saðlar. Elma sirkesi ve limon suyu; beyazlatmada faydalý olan bu doðal ürünler sýk kullanýldýklarýnda diþminesine zarar verip, çürük oluþumunun hýzlanmasýna yol açabilir. Bu nedenle dikkatli kullanýlmalýdýr. En saðlýklý beyazlatýcý ürünler ise doðal lifli ürünlerdir. Diþleri leke yapan bakterilerden temizleyip aðýz ve diþ saðlýðýnda önemli rol oynar.bunlar elma, havuç, karnabahar ve armut olarak sayýlabilir."tapan, diþleri güçlü tutmak için de bazý ürünlerin tüketilmesi gerektiðini belirtti. Süt, somon balýðý, portakal ve turunçgiller, çilek, su, brokoli, portakal, ananas, susam tohumu, badem, kuru meyveler ve adaçayýnýn da diþlerin güçlenmesinde etkili olduðunu kaydeden Tapan, ayrýca týbbi yöntemlerle de diþlerin üç ton beyazlatýlabileceðine dikkat çekti.(cýhan) 19:50 Sýradan bir banka çalýþaný olan Nurhan zengin bir aileye damat olur. Kayýnpeder Kemal ise onu kýzýna layýk görmemektedir. Böylece komik olaylar dizisi baþlar. Saat : 19:50-22:50 (180 dakika) Tür : Dizi (Komedi) Oyuncular : Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Yönetmen : Hasan Tolga Pulat Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Margaret, Elif i Polat tan alabilecek mi? Araz, Poyraz ýn verdiði son emri yerine getirip, Polat Alemdar ý öldürecek mi? Adil Bey in infazý gerçekleþecek mi? Polat Alemdar, koltuðunu kime býrakacak? Seçtiði iki aday kim? Polat Alemdar, Ýhtiyarlar a mý katýlacak? Polat Alemdar ýn durulma vakti geldi mi? Ömer Baba saðlýðýna kavuþacak mý? Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Ayþe Çiðdem Batur, Erhan Ufak Yönetmen : Onur Tan 20:00 Zengin Kýz Fakir Oðlan Kurtlar Vadisi Pusu 20:00 Salih Kuþu Bahtiyar, ayý nasýl geçireceðinin hesabýný yapan seyyar bir pvc'cidir. Karýsý Vesile, kaynanasý Zakkum, oðlu Rýdvan ve kýzý Sýla ile bir gecekondu mahallesinde yaþamaktadýr. Ailenin belalasý, Vesile nin erkek kardeþi; iþe yaramaz, sahtekar Sömüray, Bahtiyar ýn imzasýný taklit ederek eve bir sürü eþya almýþ ve borçlarý da ödememiþtir. Aile, bir sabah eve gelen haciz memurlarý ile güne baþlar. Ortada ne alýnan eþyalar vardýr ne de hacizi ödeyecek para... Bu duruma akýl sýr erdiremeyen Vesile ve Zakkum, Bahtiyar'ýn bir iþler karýþtýrdýðýna çok emindir. Oysa ki Bahtiyar, Sömüray ýn tepesine çökmüþtür bile... Dursun Ali Atay (20 Nisan 1976, Rize), Türk oyuncu yýllarý arasý Knight Errant adlý grubun vokalistliðini yaptý.1999 da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarý Tiyatro Bölümü nden mezun oldu. Krek adlý bir tiyatro topluluðunun kurucularýndan ve oyuncusu. Krek Tiyatro Topluluðu 1999 yýlýnda Berkun Oya ve Ali Atay tarafýndan Ýstanbul'da kuruldu. Topluluk, kuruluþundan bu yana Berkun Oya'nýn yazdýðý ve yönettiði oyunlarý sahnelemektedir. Beyoðlu ndaki Dulcinea da "Adamlar" adlý bir gösteri yaptýlar, ÝSM de de "Op la Zo nun Dramý" adlý bir oyun oynadýlar. Atay "Þapkadan Babam Çýktý" adlý dizide baþarýsýz illüzyonist Maksut u oynamýþtýr. Þu anda Leyla ile Mecnun adlý komedi dizisinde oynamaktadýr ve dizi ekibi ile beraber oluþturulan Leyla The Band grubunun vokalistidir. 2000Artýk Çok Geç Ali Atay Kemal 2003Þansa Bak 2004Kýrlangýç 2005Çeþm-i Bülbül 2005Çanta(kýsa film) Ýlhan 2005O Þimdi Mahkum Yiðit Çiftgör 2007Ýyi Seneler Londra Firuz Metin 2009 Vay Arkadaþ Manik 2013 Sen Aydýnlatýrsýn Geceyi Cemal 998 Ýkinci Bahar Ersin 2003 Þapkadan Babam Çýktý Maksut 2004 Çýnaraltý Serhan 2006 Cemile Demir 2008 Eþref Saati (dizi) Sebati 2009 Yapma Diyorum Aþýk Maðlubi 2010 Kýlýç Günü (dizi) Cenk Kýzýltan Leyla ile Mecnun (dizi) Mecnun Çýnar BALIKÇI LÝMONLARI Malzemeler 6 Adet Marul Yapraðý 6 Adet Limon 250 gr. Konserve Ton Balýðý 3 Tatlý Kaþýðý Limon Suyu 2 Adet Yumurta, Tuz 3 Çorba Kaþýðý Mayonez 1 Çay Kaþýðý Karabiber Süslemek Ýçin:1 Adet Haþlanmýþ Yumurta 2 Çorba Kaþýðý Maydanoz Yemeðin Tarifi Servis tabaðýna marul yapraklarýný yerleþtirin. 6 adet limonu ortadan ikiye kesin. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez. Montaigne Ýçlerini küçük bir kaþýk yardýmýyle boþaltýn. Altlarýndan ufak parçalar kesip düzgün durmalarýný saðlayýn. Limonlarý salata yapraklarý üzerine yerleþtirin. Diðer taraftan konserve ton balýðýný çatalla iyice ezin. 3 tatlý kaþýðý limon suyu, haþlanýp küçük küçük doðranmýþ 2 adet yumurta, tuz, 1 çay kaþýðý karabiber ve 3 çorba kaþýðý mayonezi de belýðýn üzerine ekleyin. Hazýrladýðýmýz bu harcý limonlarýn içine doldurun. Ýnce ince kýyýlmýþ maydanoz ve yumurta ile süsleyip servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar vadisi pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Salih Kuþu 23:45 Siyaset 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:00 Galip Derviþ Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir oðlan Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Yerli Sinema 22:00 Yabancý Sinema 23:30 15 Saniye

9 HABER 9 "Türkiye'yi önce 2023 sonra 2071'e hazýrlýyoruz" AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Hitit Akdemi Derneði tarafýndan düzenlenen konferans da konuþmak için dün Çorum'a gelen Süleyman Soylu ilk olarak AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Partililer tarafýndan karþýlanan Süleyman Soylu daha sonra basýn açýklamasý yaptý. Yaklaþýk 2 ay önce yine Çorum'a geldiðini ve o zamanda ayný heyecaný duyduðunu dile getiren Soylu, "Ülkemizde büyük geliþmeler oluyor olmaya da devam edecek. Geçtiðimiz hafta Ýstanbul'a 3. Havayolu ihalesi gerçekleþti bir yandan Sinop'a Nükleer Santral ihalesi söz konusu. Türkiye'nin ekonomisi gün geçtikçe iyiye gidiyor.türkiye cazibe noktasýna haline geldi. Bu durumdan hepimiz mutluluk duyuyoruz yýlýnda bir kiþinin 100 TL'sinin 74 TL'si borç olarak görülürken þuanda ise 36 TL'si borç olarak gözüküyor. Bu rakamýn Avrupa'da ise TL Amerika'da ise 110 TL olduðu görülüyor. Bir tarafta Merkez Bankasý rezervinin 28 milyar dolardan 135 milyar dolara çýktý. Avrupa'da iþsizlik yüzde 17 iken Türkiye'de yüzde 9 oldu ve ilerleyen zamanlarda yüzde 4'lere kadar düþeceði tahmin ediliyor. Avrupa krizinden dolayý ihracatýmýz yüzde 56-60'lardan yüzde 38'lere düþse de bir taraftan Afrika ve Orta Doðuya Kafkasya'ya gerçekleþtirilen ihracat ile 153 milyar dolarlýk bir rakam görüyoruz Türkiye'sinde ise bu rakamýn 500 milyar dolar olacaðý tahmin ediliyor. Hem ülkesi hem toplumuyla bir çok noktada iyi bir tablo meydana çýkýyor. AK Parti sadece seçim politikasý deðil 50 yýlý 100 yýlý düþünerek hesaplayarak disiplinel bir grafik sergiliyor. AK Parti hükümetinden önce borç kesesi ile bir çok konuya mahkum edilirken þuanda taviz vermeyen bir ülke görüyoruz. Türkiye'yi önce 2023'lere sonrasýnda ise 2071'e hazýrlayan bir AK Parti görüyoruz. Eskiden acaba piyade tüfeði elimize geçer mi diye düþünürken bugün yerli tanklarýmýzý helikopterlerimizi yapan bir ülke haline geldik" Kubilay Kaan YÜCEL Prof. Dr. Recep Kaymakcan KYK Genel Müdürü oluyor Hemþehrimiz Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü oluyor. KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak bakanlýk müþavirliði görevine atanacak. KYK Yönetim Kurulu geçtiðimiz günlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakaný Suat Kýlýç baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda KYK Genel Müdürlüðüne Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ýn getirilmesi kararý alýndý. Prof. Dr. Kaymakcan'ýn atamasý ile ilgili üçlü kararnamenin birkaç gün içinde imzalanmasý bekleniyor. Prof. Dr. Recep Kaymakcan 1966 yýlýnda Ýskilip'te doðdu yýlýnda Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 3 yýl Ankara'da liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni olarak görev yaptý yýlýnda YÖK tarafýndan merkezi olarak yapýlan yurtdýþý lisansüstü burs sýnavýný kazanarak Ýngiltere'ye din eðitimi alanýnda doktora yapmak üzere gönderildi. Doktorasýný 1998 yýlýnda Ýngiltere Leeds Üniversitesinde tamamladý. Ayný yýl Sakarya Üniversitesine yardýmcý doçent olarak atandý yýlýnda TUBA bursiyeri olarak Ýngiltere'de misafir öðretim üyesi olarak çalýþtý yýlýnda doçent unvanýný alan Kaymakcan 2007'de profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Eðitimi Anabilim Dalýnda öðretim üyesi ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalý Baþkaný olarak çalýþmaktadýr. Uluslararasý Din ve Deðerler Eðitimcileri Derneði üyesi olup, akademik "Deðerler Eðitimi Dergisi" editörlüðünü yapýyor. Alanýyla ilgili ulusal ve uluslararasý dergilerde makaleleri yayýnlanan Kaymakcan, yurtiçi ve yurtdýþýnda bir çok bilimsel toplantýya (Avrupa Konseyi, Birleþmiþ Milletler Medeniyetler Ýttifaký Projesi, UNESCO, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý vb tarafýndan düzenlenen toplantýlar dahil) davetli olarak katýldý. Didem Kavukcu Hamoðlu "Yaþamýn sanata dönüþtüðü adres "sloganýyla yola çýkan 2006 yýlýndan bu yana hizmet veren Lila Akademi Sanat, dans, klasik bale ve sanat alanlarýnda gösterdiði baþarýlarý ve tecrübeleri 2.Milonga gecesiyle devam ettiriyor. Kurum Müdürü Didem Hamoðlu yaptýðý açýklamada Çorum'a sanat alanýnda tüm yeniliklerin kendileri tarafýndan yapýldýðýný ve bunlara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Düzenli olarak ayda bir kez dans gecesi yaptýklarýný ve bunun Çorum için güzel bir etkinlik oluþturduðunu dile getiren Hamoðlu, "Bu yeniliðin yetiþkinlere özel verilen Arjantin tango derslerinin sonucunda,emeklerini sergilemek isteyen hobi sahibi kursiyerlerin dans etmeleri için milonga geceleri yaparak ve bu gecenin belirli sýklýklarda yapýlarak kursiyerlerine ve Çorum halkýna hoþ bir tango gecesi yaþattýk. Bu gecenin özelliði tüm tango severlerin bir arada olup,dans ederek eðlenmelerini saðlamaktýr. Bu dans gecesini izlemek görmek isteyen tüm Çorumlularý davet ediyoruz. Lila grup bünyesinde bulunan Lila Restaurantta yapýlacak olan gösterimiz 12 Mayýs 2013 tarihinde 20.30'da gerçekleþtirilecek" Klasik bale öðretmeni Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçýsý Gülçin Kýrýcý ile verilen bale derslerinin devam ettiðini belirten Hamoðlu, "Yine diðer branþlarýmýz olan akademik kadro ile hizmet verilen piyano, keman, gitar, yan flüt, çello (birebir özel ders þeklinde),çocuk jimnastik, çocuk resim, çocuk drama, tiyatro, çocuk satranç, yetiþkin hobi Lila Akademi'de 2. Milonga Gecesi minyatür-yaðlýboya, bayanlara özel, plates aerobik, fitness, oryantal gruplarýmýza kayýtlarýmýzda devam etmektedir" þeklinde kaydetti. Esnaf kan baðýþladý Baþöðretmen Atatürk'ten þiir dinletisi Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu Devlet Tiyatro Salonu'nda "Yaþantýmýzdan Ilýk Esintiler''adlý þiir dinletisi gerçekleþtirdi. Programda öðrenciler birbirinden güzel þiirleri seslendirdiler. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Sonrasýnda ise öðrenciler ezberledikleri þiirleri okudular. Program kokteyl ile sona erdi. Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'nde kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Dün yapýlan kampanyaya esnafýn ilgisi yüksek oldu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, kan baðýþý kampanyasýndan dolayý Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi yetkililerine ve personeline teþekkür etti.

10 HABER 10 Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oldu Cumhurbaþkaný Gül Valiler Kararnamesi'ni dün akþam onayladý. 6 Vali Merkeze alýndý, 12 valinin yeri deðiþti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak Ýzmir Valiliðine atanýrken Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Görev yerleri deðiþin ve merkeze alýnan valiler þöyle: Bartýn, Erzincan, Mardin, Muðla Manisa ve Eskiþehir valileri merkeze alýndý. Yavuz Selim Köþger Sinop, Ýbrahim Taþyapan Bingöl, Abdurrahman Aydemir Erzincan Valiliði'ne atandý. Vedat Büyükersoy Muþ, Mehmet Ceylan Nevþehir, Ahmet Çýnar Çanakkale Valiliði'ne atandý. Ýzmir Valisi Diyarbakýr'a Erzurum Valisi Antalya'ya Muþ Valisi Bartýn'a atandý. Diyarbakýr Valisi Ýzmir'e Antalya Valisi Erzurum'a Çanakkale Valisi Eskiþehir'e atandý. TBMM Çözüm Süreci Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý oldu Türkiye Büyük Millet Meclisinde Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonun üyeleri dün akþam belirlendi. Komisyonun baþkanlýðýnda ise hemþehrimiz Naci Bostancý getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda, Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonu üyeliði için AK Parti ve BDP'nin gösterdiði adaylar kabul edildi. Genel Kurul'da yapýlan oylamada, komisyonun üyeliðine AK Parti'nin aday gösterdiði Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Ordu Valisi Kayseri'ye Kayseri Valisi Kütahya'ya Nevþehir Valisi Manisa'ya atandý. Sinop Valisi Mardin'e, Bingöl Valisi Muðla'ya Kütahya Valisi Ordu'ya atandý. Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, Amasya Milletvekili Naci Bostancý, Ankara Milletvekili Yalçýn Akdoðan, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, Diyarbakýr Milletvekili Süleyman Hamzaoðullarý, Þanlýurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, Van Milletvekili Fatih Çiftçi ile BDP'nin aday gösterdiði Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioðlu seçildi. Çözüm Sürecini Deðerlendirme Komisyonu ilk toplantýsýný saat 19.00'da yaptý. Komisyonun ilk toplantýsýnda iþ bölümü yapýldý. Komisyonun baþkanlýðýna AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancý seçildi. Yerli turistin harcamasý arttý Yurtiçinde ikamet edenlerin 2012 yýlýnda gerçekleþtirdikleri yurtiçi seyahatler 2011 yýlýna oranla yüzde 1.4 azalarak 64 milyon 922 bin oldu. Yerli turistlerin 2012 yýlýnda yaptýklarý toplam seyahat harcamalarý bir önceki yýla göre yüzde 6.9 oranýnda artýþla 16 milyar 725 milyon TL düzeyinde gerçekleþti.türkiye Ýstatistik Kurumu, 2012 yýlý 4. Çeyrek Hanehalký Yurtiçi Turizm verilerini açýkladý. Üçer aylýk çeyrekler halinde 2009 yýlýndan beri uygulanan Hanehalký Yurtiçi Turizm Araþtýrmasý ile yurtiçinde seyahate çýkan vatandaþ ve yabancýlarýn profili, gezi karakteristikleri ve yurtiçi turizm harcamasýnýn tahmin edilmesi amaçlanýyor. Araþtýrma, en az 12 ay süre ile Türkiye'de ikamet eden vatandaþ ve yabancý ziyaretçilere uygulanýyor. 15 yaþýndan küçük hanehalký fertlerinin yalnýz baþýna yaptýklarý seyahatler ve on iki aydan az süre ile Türkiye'de ikamet eden hanehalký fertleri, anket kapsamý dýþýnda tutuluyor. Araþtýrmada, tüm seyahat bilgileri ve seyahat ile ilgili yapýlan harcamalar alýnýyor. Buna göre yurtiçinde ikamet edenlerin Ekim, Kasým ve Aralýk aylarýndan oluþan yýlýn 4. çeyreðinde bir ve daha fazla geceleme kaydý ile ülke içinde yaptýklarý toplam seyahat sayýsý 2011 yýlýnýn ayný çeyreðine göre yüzde 2.7 artarak 13 milyon 738 bin seyahat olarak gerçekleþti. Yýlýn tamamý dikkate alýndýðýnda, 2012 yýlýnda seyahat sayýsý bir önceki yýla oranla yüzde 1.4 azalarak 64 milyon 922 bin oldu. -SEYAHATE ÇIKANLAR, ORTALAMA 227 TL HARCADI yýlýnýn son çeyreðinde seyahate çýkanlar 91 milyon 448 bin geceleme yaptý. Ortalama geceleme sayýsý 6.7 gece, seyahat baþýna yapýlan ortalama harcama ise 227 TL oldu. Yýl toplamýna bakýldýðýnda seyahate çýkanlar 556 milyon 803 bin geceleme yaptý. Ortalama geceleme sayýsý 8.6, seyahat baþýna ortalama harcama ise 258 TL olarak gerçekleþti. -SEYAHATE ÇIKANLAR, 3 MÝLYAR 117 MÝLYON TL HARCADI- Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptýklarý seyahat harcamalarý 2012 yýlý 4. çeyreðinde 2011 yýlýnýn ayný çeyreðine göre yüzde 8.1 artarak 3 milyar 117 milyon TL olarak gerçekleþti. Bu çeyrekte, seyahat harcamalarý kiþisel veya paket tur harcamalarý olarak yapýldý. Yurtiçi turizm harcamasýnýn yüzde 97.3'ünü 3 milyar 33 milyon 886 bin TL ile kiþisel, yüzde 2.7'sini 83 milyon 115 bin TL ise paket tur harcamalarý oluþturdu. 115 bin iþçi için grev kararý Türk - Ýþ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikasý Genel Baþkaný Pevrul Kavlak, Metal Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (MESS) ile yürütülen toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinin çýkmaza girdiðini ve grev kararý alýndýðýný ve bu kararýn 60 gün içinde uygulamaya geçebileceðini açýkladý. Sözleþmeden 98 bini Türk Metal üyesi olmak üzere toplamda 115 bin metal iþçisinin yararlanacaðýný belirten Kavlak, "Sözleþme yapacak sanayi kuruluþlarý arasýnda, Renault, Tofaþ, Arçelik, Otokar, Karsan, Mercedes Benz, MAN, Ford Otosan, BSH Ev Aletleri, Hema Endüstri, Compenanta, Türk Traktör, Delphi, Çolakoðlu, Borusan Mannesman, Ýçdaþ gibi büyük iþyerleri var" -"GÖRÜÞMELER 9 OCAK'TA BAÞLADI"- Kavlak, TÜRK-ÝÞ 1. Bölge Temsilciliði'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, metal sektöründe, otomotivden beyaz eþyaya, elektronikten demir-çeliðe kadar Türkiye'nin en büyük fabrikalarýnda çalýþan 98 bin Türk Metal üyesi iþçi adýna, Metal Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (MESS) ile yürüttükleri Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) görüþmelerinin anlaþmazlýkla sonuçlandýðýný söyledi. Sendikalarýnýn, MESS ile grup toplu iþ sözleþmesinin yürürlük tarihinin 1 Eylül 2012 olduðunu belirten Kavlak, ancak görüþmelere 9 Ocak'ta baþlanabildiðini söyledi. -SÖZLEÞME YAPACAK KURU- LUÞLAR ARASINDA- Bu sözleþmenin, Türkiye'de baðýtlanan en büyük ve önemli toplu iþ sözleþmesi olduðuna dikkati çeken Kavlak, "Otomotiv, beyaz eþya, elektronik ve demir çelik sanayisini yakýndan ilgilendirdiði gibi, diðer büyük sektörleri, hatta kamu kesimi toplu iþ sözleþmelerini de yakýndan ilgilendirmektedir. Sözleþmeden 98 bini Türk Metal üyesi olmak üzere toplamda 115 bin metal iþçisi yararlanacak. Sözleþme yapacak sanayi kuruluþlarý arasýnda, Renault, Tofaþ, Arçelik, Otokar, Karsan, Mercedes Benz, MAN, Ford Otosan, BSH Ev Aletleri, Hema Endüstri, Compenanta, Türk Traktör, Delphi, Çolakoðlu, Borusan Mannesman, Ýçdaþ gibi büyük iþyerleri var" açýklamasýnda bulundu. -"40 KURUÞ ÝYÝLEÞTÝRME ÝSTENDÝ"- Kavlak, MESS'in, sözleþmenin ücret artýþý maddelerinin görüþülmesi sýrasýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) açýkladýðý altý aylýk yüzde 1.14'lük enflasyon oranýný gündeme getirdiðini söyledi. Sendikanýn, ücret artýþý talebini kabul etmediðini açýklayan Kavlak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türk Metal Sendikasý bu sözleþmede, öncelikle saat ücreti 5.50 TL'nin altýnda olan üyelerine 5.50 TL'yi aþmamak üzere 40 kuruþ iyileþtirme istemiþ, bundan sonra da ilk altý aylýk dönem için herkese yüzde 18 ücret zammý talep etmiþtir. Ayrýca, ülkemizde ilk kez yeni bir düzenlemeyle, tüm üyelerimiz için bireysel emeklilik sistemi kurulmasýný istemiþ ve bu sistem için iþverenlerin ve Sendikamýzýn ortak katkýsýný hedeflemiþtir." -"ÝLK 6 AY ÝÇÝN ÜCRET ZAMMI YÜZDE 4.6 TEKLÝF ETTÝ"- Kavlak, buna karþýlýk MESS'in ise düþük ücretleri iyileþtirmeye hiç yanaþmadýðýný, geriye dönük gerçekleþen 6 aylýk enflasyonun yüzde 1.14 olduðunu anlattýðýný, ilk altý aylýk dönem zammý olarak enflasyonun üzerinde zam teklif edeceklerini söylediðini ve ilk 6 aylýk ücret zammý olarak yüzde 4.6 teklif ettiðini bildirdi. MESS'in, 2, 3 ve 4'üncü altý aylýk ücret zam dönemleri ve sosyal yardýmlarýn 2'nci yýlý için ise herhangi bir teklifte bulunmadýðýný söyleyen Kavlak, tekliflerini bilahare yapacaklarýný belirttiklerini söyledi. Kavlak, "Yine MESS, geriye doðru gerçekleþen yýllýk yüzde 8.88 enflasyona karþý, bizim sosyal haklarda birinci yýla yüzde 24 zam isteðimize karþý yüzde 9 önermiþtir" -"MESS, BES'Ý REDDETTÝ"- MESS'in, önerilen BES sistemini de reddettiðini açýklayan Kavlak, "Bireysel Emeklilik Sistemi Ödentisi baþlýklý yeni madde teklifi de MESS tarafýndan bireysel tasarruflara katkýda bulunamayacaklarýný belirterek reddedilmiþtir" açýklamasýnda bulundu. MESS'in, her ay ücretlerle birlikte ödenen 10 günlük ikramiyelerin de bundan böyle artýk sadece fiili çalýþmaya denk düþen miktarý kadarýný ödemeyi teklif ettiðini söyleyen Kavlak, "Yani ücretli ve ücretsiz her türlü izinde, istirahat hallerinde veya baþka nedenlerle fiilen çalýþýlmayan günlere isabet eden miktarý ödemek istemediðini belirtmiþtir" Kavlak, MESS'in karþý teklif olarak verdiði "Ýþin Düzenlenmesi" baþlýklý maddeyle, esnek çalýþma modellerinin tümünün en üst düzeyde uygulanmasýný sözleþme masasýna getirdiðini vurgulayarak, "Tüm bu geliþmeler üzerine, 4 Mart 2013 günü yapýlan 6. oturumdan sonra anlaþma saðlanamamýþ ve uyuþmazlýk zaptý tutulmuþtur. Yasa gereði atanan resmi arabulucu da raporunu vermiþtir ve o aþama da geride kalmýþtýr. Bu nedenle sendikamýz, uyuþmazlýk zaptýnýn tutulduðu tarihten itibaren yasal ve meþru eylemlere baþlamýþtýr" -227 ÝÞ YERÝNDE FAZLA MESAÝ KALDIRILDI- Üyeleri bulunan metal iþçilerinin, MESS sözleþmesine muhatap 227 iþyerini eylem alanýna çevirdiðini ve haklý taleplerini dile getirdiðini söyleyen Kavlak, "Her Çarþamba günü kitlesel olarak yaptýðýmýz basýn açýklamalarý, iþyerlerine geç giriþler ve çýkýþlarýn yaný sýra, en etkili eylemimiz, metal sanayine dayalý 227 iþyerinde fazla mesailerin kaldýrýlmasý olmuþtur. Metal iþçileri fazla mesaiye kalmama haklarýný halen kullanmaktadýr. Metal iþçisi için sözün bittiði yere gelinmiþ,bu kararlarla, üretimden gelen gücümüzü gösterme zamaný baþlamýþtýr" Geçen hafta MESS'in olaðan genel kurulunun toplandýðýný ve taleplerini orada da dile getirdiklerini söyleyen Kavlak, "Ýþverenlerimize, taleplerimizi tekrar tekrar anlattým.türk Metal'in temel ilkesinin, "üretmek, kazanmak, kazandýrmak' olduðunu, bu ilkemizin, birlikte üretme ve birlikte paylaþma irademizi ifade etiðini söyledim" -"SERMAYE BÝRÝKÝMÝNÝN TEK YOLU UCUZ ÝÞÇÝLÝK DEÐÝLDÝR"- Kavlak, metal sektöründe kar patlamasý yaþandýðýný ve büyük þirketlerin satýþta ve ihracatta þampiyon olduðuna iþaret ederek, "O halde sektördeki bütün olumlu tabloya raðmen bize teklif edilen neden aylýk 60 TL?Ýþverenlerimizin gelecekten umutlarý ve beklentileri de çok yüksektir. Planladýklarý yatýrýmlar, milyarlarca liraya denk gelmektedir. Eðer sektör bu noktaya geldiyse, milyarlarca liralýk yatýrým yapýlacaksa, o zaman iþverenler, bunda büyük katkýsý olan emeðin payýný da unutmamalýdýr. Sermaye birikiminin tek yolu, ucuz iþçilik deðildir. Bizim talebimiz iþçilerimiz için insanca çalýþma koþullarý ve insan onuruna yakýþýr bir yaþam saðlayacak adil bir ücrettir" -"MESS'ÝN TEKLÝF HAYAL KIRIKLIÐ YARATTI"- Kendilerinin bunlarý düþünürken, toplu sözleþmelerin masada týkandýðýný ve sürecin greve doðru hýzla ilerlediðini vurgulayan Kavlak, diðer taraftan MESS yönetiminin, geçen Cuma günü sendikaya görüþme çaðrýsý yaptýðýný, ancak MESS'in yeni teklifiyle sendikanýn ve metal iþçilerinin bir kez daha hayal kýrýklýðý yaþadýðýný vurguladý. -"BU TEKLÝF METAL ÝÞÇÝSÝYLE DALGA GEÇMEKTÝR"- Ýþçiler için kabul edilebilecek oranda bir zam teklifi beklerken, MESS'in bu kez de toplu sözleþmenin üç yýllýk olmasý talebini taraflarýna ilettiðini dile getiren Kavlak, "Bu teklif, metal iþçisiyle dalga geçmektir. Bu teklif durumu anlamamaktýr.anlamazdan gelmektir.bu teklif, bize sokaðý göstermektir.meydanlarý göstermektir" -"BÝZE TEKLÝF EDÝLEN GÜNDE 2 TL"- Metal iþçilerinin maðdur olduðunu vurgulayan Kavlak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Çünkü bu en önemli sektörde ortalama brüt ücret ne yazýk ki hala 1400 TL. Oysa biz son 10 yýlýn en iyi sözleþmelerini imzaladýk. Buna raðmen ortalama ücret bir türlü artmadý, artmýyor.çünkü tam bir hastalýða dönüþen iþçi sirkülasyonu ile ortalama ücretler sürekli azalýyor. Bize teklif edilen günde sadece 2 TL." -"METAL ÝÞÇÝSÝ TÜÝK'ÝN DEÐÝL, ÇARÞI-PAZARIN ENFLASYONUNUN DÝKKATE ALINMASINI ÝSTÝYOR"- Kavlak, metal iþçilerinin kýrgýn olduðunu ve iþyerleri için yaptýklarý fedakarlýðýn karþýlýðýný alamadýklarýnýn altýný çizerek, "Metal iþçileri, TÜÝK'in deðil, çarþýnýn, pazarýn enflasyonunun dikkate alýnmasýný istiyorlar. Enflasyon sepetinde, özel okul ücretlerinin, cilt bakým ürünlerinin, yurtdýþý turlarýnýn, otel fiyatlarýnýn deðil,etin, ekmeðin, yaðýn, doðalgazýn, suyun, unun, þekerin olmasýný talep ediyorlar. TÜÝK'in deðil, kendi enflasyon sepetlerinin hesaba katýlmasýný istiyorlar. Çünkü metal iþçisi, ay sonunu zor getirir, hastasýna ilaç alamaz, çocuðuna harçlýk veremezken,yurtdýþý turlarýnda, otellerde cilt bakým ürünlerini kullanmýyor.bunlarýn bizim hayatýmýzda yeri yok. Bizim tükettiðimiz ürünlerdeki ortalama artýþ oraný yüzde 15'ten fazla.bizim enflasyonumuz baþka.masa baþýnda deðil, çarþýda, pazarda, mutfakta" -"GREV SÜRECÝ BAÞLADI"- MESS'in tutumunun, üzerinde anlaþýlabilecek bir tutum olmadýðýný savunan Kavlak, sendika baþkanlarý kurulunun, Cuma günü olaðanüstü toplanarak yeni eylem kararlarý aldýðýný açýklayarak, "Bu kararlar bugünden itibaren hayata geçirilecektir. Eylemlerimiz her gün devam edecektir.sendikamýz Yönetim Kurulu, bugün itibariyle grev kararýný almýþtýr.evet, biz artýk grev sürecine girdik.çünkü masada anlaþamadýk. Çünkü uzattýðýmýz eli iþverenler geri çevirdi. Bundan sonra olacaklarýn sorumluluðu iþverenlere aittir" -"GELÝN UZLAÞALIM"- Konuþmasýnda uzlaþma çaðrýsýnda da bulan Kavlak, "Hala vakit varken, gelin taleplerimizi kabul edin. Gelin el sýkýþalým.hala vakit varken, gelin uzlaþalým" diye seslendi. Baþka yolun kalmadýðýnda, grevin tek seçenek olduðunda, grev gömleðini giymekten çekinmeyeceklerini belirten Kavlak, "Ne kadar aðýr olursa olsun, bedel ödemeye hazýrýz. Kimseye bedel ödetmeyin, kimse bedel ödemek zorunda kalmasýn" uyarýsýnda bulundu. -60 GÜNE KADAR YEMEK YEMEME, SAKAL BIRAKMA GÝBÝ EYLEMLER YAPILACAK- Açýklamasýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Kavlak, bir soru üzerine, "60 gün içinde grev uygulama kararý alabileceðiz. Bugünden itibaren her gün sözleþme bitene kadar iþyerlerinde iþi býrakma, yemek yememe, vardiya giriþ çýkýþlarýnda oturma, sakal býrakma gibi eylemler yapýlacak" yanýtýný verdi. Kavlak, esnek çalýþma modellerini sendikacýlýkla baðdaþtýramadýklarýný ve böyle bir teklifi asla kabul edemeyeceklerini belirterek, "Gerekirse bu maddeler için greve gidilir" mesajýný verdi.

11 Gümüþhanespor ile ikili averajý eþit olan Erzurum BB'yi, Mardinspor maçlarý yaktý SPOR 11 Erzurum Mardin maçýna yanýyor ÇORUM EML ALANLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI Beþ gol averajla Play Off'u kaçýran Büyükþehir Belediyespor, tüm takýmlarýn gol olup, yaðdýðý Mardinspor maçlarýnda az gol attýðý için hayýflanýyor. 2 karþýlaþmalarý beraberlikle sonuçlanan ikili averajda birbirlerine üstünlük kuramayan ancak genel averajla Play Off'uGümüþhanespor'a kaptýran Büyükþehir Belediyespor, her ne kadar hedefine ligin son maçýnda veda etmiþ olsa da, asýl darbeyi grubun averaj takýmý olan Mardinspor ile oynadýðý maçlarda yedi. Son hafta Altýnordu'yu deplasmanda 1-0 maðlup ederek Play Off'a yükselen Gümüþhanespor'un iki maçta 14 gol attýðý Mardinspor'a, Büyükþehir Belediyespor'un sadece 8 gol atýp, 1 gol de yemesi, averaj avantajýný rakibine kaptýrmasýna yol açtý. Ligde 150 gol yiyip, sadece 2 gol atan Mardinspor maçlarýnda Gümüþhanespor'un tam 8 gol gerisine düþen Belediyespor, rakibinden 5 gol eksik attýðý için Play Off'a veda etmek zorunda kaldý. Camiada hemen herkes, Mardinspor maçlarýný hatýrlayýp, hayýflanýrken, özellikle de teknik direktör Taþkýn Güngör'e tepkiler de yoðunluk kazanýyor. ÝÞTE PUAN DURUMU: 5.GÜMÜÞHANESPOR ERZURUM B.B Spor servisi Okulumuz Spor Kulübü tarafýndan organize edilen 'Alanlar Arasý Futbol Turnuvasý' final maçý Mimar Sinan Semt sahasýnda yapýldý. Spor Kulübü öðretmenleri Recep Yücel, Adem Karadeniz, Fatih Topuz, Metin Çetin ve Osman Karataþ tarafýndan organize edilen maçlar turnuvada bölüm öðrencilerinin kendilerinin oluþturduklarý 35 takým ile toplamda 50 maç yapýldý. Okul çýkýþ saatinden sonra saat de baþlayan ve günde iki maçýn yapýldýðý bu turnuva 1,5 ay devam etti. Maçlarda yaklaþýk olarak 450 civarýnda öðrencimiz görev aldý. Finale kalan Mobilya ve Ýç MekanTasarýmý Alaný ile Anadolu Teknik Lise Biliþim Teknolojisi Alaný arasýnda yapýlan maçý 4-2 skorla tamamlayan Biliþim Alaný kazanarak þampiyon oldu. Maç sonunda Okul Müdürü Erhan Özsaray bu turnuvanýn yapýlmasýnda emeði geçen spor kulübü öðretmenlerine teþekkür ederek her birine ayrý ayrý plaket takdim etti. Müdür yardýmcýlarý ve öðretmenlerinde bulunduðu törende dereceye giren takýmlara ve 3.lük kupasý ve her öðrenciye madalyalarý verildi. Spor servisi Süper Lig hakemi görevinden alýndý Spor Okullarý için 3 kulüp birleþti sezonunda görev aldýðý maçlar nedeniyle iþini kaybetti.14 Mayýs 2011'de Ankara'da Gençlerbirliði ile Galatasaray arasýnda oynanan maçta Culio'nun direðe çarpýp çizginin hemen içine düþen þutunda golü vermesiyle, 'þahin gözlü hakem' övgüleri ile spor basýnýnda yer alan 36 yaþýndaki Serkan Akal, sezonunda görev aldýðý maçlar nedeniyle iþini kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de üst klasman yardýmcý hakemi olarak görev yapan Serkan Akal'ýn, doktor raporu ile istirahatli olduðu günlerde maçlarda görev yaptýðý gerekçesiyle, 'veri hazýrlama kontrol iþletmeni' olarak taþeron firmaya baðlý çalýþtýðý Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki iþine son verildi. Serkan Akal, 7 yýldýr çalýþtýðý hastanedeki iþine geri dönebilmek için yargýya baþvurmaya hazýrlanýyor. Bu sezon süper ligde birçok maçta görev alan, geçen 18 Nisan'da Eskiþehir- Fenerbahçe kupa maçýnda 2'nci yardýmcý hakem, son olarak da 27 Nisan'daki Trabzonspor-Gençlerbirliði lig maçýnda yine 2'nci yardýmcý hakem olarak görev yapan Serkan Akal'ýn, 'veri hazýrlama kontrol iþletmeni' olarak taþeron firmaya baðlý çalýþtýðý Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki iþine son verildi. ÝHTARNAME ÝLE ÝÞÝNE SON VERÝLDÝ Taþeron firma tarafýndan Serkan Akal'a gönderilen ihtarnamede, doktor raporu ile istirahatli olduðu günlerde maçlarda görev alarak iþverene karþý doðruluk ve baðlýlýða uymadýðý, iþyerinde diðer personele karþý gösterdiði tutum ve davranýþlarla da iþyeri düzenini bozduðu gerekçesiyle iþ akdinin sonlandýrýldýðý bildirildi. Akal'a 2 Mayýs'ta noter aracýlýðýyla gönderilen ihtarnamede þöyle denildi: "Çalýþma süresinde sürekli rapor alarak devamsýzlýklarýnýzýn artmasýnýn yanýnda, iþe devam ettiðiniz günlerde personel ve hastane iderasine karþý gösterdiðiniz tutum ve davranýþlar nedeniyle iþyeri düzenini bozduðunuz hususlarýnda uyarýldýðýnýz bilinmektedir döneminde raporlu günler içinde hakemlik yaptýðýnýz, kamplara katýldýðýnýz Türkiye Futbol Federasyonu kayýtlarý ile sabittir. Çeþitli sebeplerle rahatsýz olarak görüldüðünüz ve iþe devam edebilme durumunuz bulunmadýðý halde, raporlu istirahatli günlerde deðiþik þehirlerde futbol maçý yönetimlerinde bulunmanýz tarafýmýza karýþ yükümlü olduðunuz doðruluk ve baðlýlýk ilkesini açýkça ihlal etmektedir." Serkan Akal'ýn, raporlu olduðu günlerde görev aldýðý maçlarýn listesine de yer verilen ihtarnamede, "Ýþyerinde diðer personele karþý iþyeri düzenini bozucu tutum ve davranýþlarýnýzýn devamýnýn yanýnda, istirahatli görüldüðünüz günlerde futbol hakemliði yaptýðýnýz da sabit olduðundan, Ýþ Kanunu gereði iþ sözleþmeniz feshedilmiþtir" denildi. Ýhtarnamede ayrýca Serkan Akal'a rapor veren Aile Hekimliði ve doktoru hakkýnda saðlýk bakanlýðý'naþikayette bulunulacaðý ifade edildi. YARGIYA BAÞVURACAK Daha önceki sezonlarda da ayný þekilde rapor alarak maçlarda görev aldýðýný yakýn çevresine anlatan Serkan Akal'ýn, hastanede gördüðü bazý usulsüzlüklere karþý çýktýðý için iþine son verildiðine inanarak yargýya baþvurmaya hazýrlandýðý belirtildi. Þirket yetkilileri ise Serkan Akal'ýn, daha önceki sezonlarda da benzer þekilde rapor alarak maçlarda görev aldýðýný, ancak bu sezon bu durumun çok daha sýk yaþandýðýný, 10 Þubat'tan bu yana hastanedeki iþine gelmediðini de söylediler. Yetkililer ayrýca Serkan Akal'ýn iþyerinde uyumsuz davranýþlarda bulunduðunu kaydetti. Spor servisi Pazarspor'u heyecan sardý Play-Off'ta Malatya grubunda mücadele edecek Pazarspor'da Sportif Direktör Balta, "Play-Off'ta oynayacaðýmýz 2 maçý kazanýp yeniden 2. Lig'e dönmek istiyoruz" dedi Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Pazarspor, Play-Off maçlarýný beklemeye baþladý. Play-Off'ta Malatya grubunda mücadele edecek olan Mavi-Beyazlýlar'ý 15 Mayýs tarihinde oynanacak karþýlaþmanýn heyecaný sardý. Pazarspor, ilk maçýný kazanmasý durumunda 19 Mayýs'ta yine Malatya'da oynanacak final maçýna çýkacak. Pazarspor, Play-Off maçlarýnda baþarýlý olarak adýný 2. Lig'e yazdýrmak istiyor. YER ÖNEMLÝ DEÐÝL Pazarspor Sportif Direktör Hasan Balta, Play-Off'ta oynayacaklarý 2 maçý kazanýp yeniden 2. Lig'e dönmek istediklerini söyledi. Play-Off maçlarýný oynayacaklarý yerin kendileri için önemli olmadýðýný belirten Balta, "Oynayacaðýmýz üç takýmdan ligde 10 puan topladýk. Dolayýsýyla da herkes kadar, hatta herkesten fazla þansýmýz var. 15 Mayýs'da Malatya'ya þampiyonluk yaþamak için gideceðiz. Ýnþallah büyük özlemini duyduðumuz 2. Lig'e yükseleceðiz" diye konuþtu. Spor servisi Diyarbakýrspor'a kötü bir haber de Belediyeden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 45 yýl aradan sonra amatör lige düþen Diyarbakýrspor'a kulüp binasýnýn 10 gün içinde boþaltýlmasý için ihtarname gönderdi. Yönetime talip olmadýðý için uzun süredir kayyum tarafýndan yönetilen ve bu süre içinde aldýðý baþarýsýz sonuçlar nedeniyle 45 yýllýk kulüp tarihinde ilk kez amatör lige düþen yeþil kýrmýzýlý ekibe bir kara haber de Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nden geldi. Belediye, gönderdiði ihtarnamede 20 yýldýr kulüp binasý olarak kullanýlan taþýnmazýn tahliye edilmesini talep etti. Büyükþehir Belediyesi Kaynak Geliþtirme Daire Baþkaný Hikmet Altuð imzasýyla Diyarbakýrspor Kulübü'ne gönderilen ihtarnamede, mülkiyeti belediyeye ait olan taþýnmazýn 15 Kasým 1993 tarihinde dönemin belediye meclisinin kararýyla 5 yýllýðýna Diyarbakýrspor Kulübü'ne tahsis edildiði ve bu sürenin 15 Kasým 1998 yýlýnda sona erdiði belirtildi. O dönem yapýlan tebligata raðmen binanýn boþaltýlmadýðý kaydedilen ihtarnamede, "Bu nedenle bina 10 gün içerisinde tahliye edilmeli, tahliye edilmemesi durumunda 2886 sayýlý ihalen kanunu 75. maddesi uyarýnca tahliye edileceðini ihtaren bildiririz" denildi. Çorum'da faaliyetlerini sürdüren Halk Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü, Gençlik Çepni Spor Kulübü ve Anadolu Gençlik Kültür ve Spor Kulübü ortaklaþa Yaz Spor Okullarý çalýþmasý yapacaklar. Üç kulüp yönetiminin almýþ olduðu karar doðrultusunda açýlacak yaz okulu 15Mayýs - 15 Eylül tarihleri arasýnda çalýþmalarýný sürdürecek. Kulüplerin bünyesinde devam eden branþlarda sportif çalýþmalar aralýksýz devam edecek ve gençlerin milli ve manevi deðerlerine baðlý olarak yetiþmeleri için yaz kampýnda sportif çalýþmalarýn yaný sýra matematik-ýngilizce kurslarý da okullar kapandýktan 1 hafta sonra baþlayacak. Sportif ve okul eðitimlerinin yaný sýra yaz spor okullarýna katýlacak gençler için ayrýca Baðlýca Maðarasý, Amasya ve Eskiþehir gezileri de yapýlacak. Bunlar haricinde yaz spor okullarýnda temel dini bilgiler ve Ýlmihal, Kur'an-ý Kerim kurslarý da verilecek. Dün 3 kulüp baþkanýnýn imzasýyla yapýlan açýklamada sportif ve sosyal çalýþmalarla kulüp sporcularýnýn tanýþmalarý kaynaþmalarý saðlanacak ifadesi yer alýrken, ayrýca sporcu velilerine yönelik kurslarýnda açýlacaðý ve aile-kulüp iþbirliðinin saðlanacaðý ifade edildi. Yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Kulüplerimizin yapacaklarý çalýþmalarda Wushu Ýl Temsilcisi Taekwando Antrenörü Bekir Bolat koordinatörlük görevinde bulunacaktýr.sivil toplum örgütlerinden de destek alacaðýmýz bu çalýþmalara tüm gençlerimizi davet ediyoruz.gençlerimiz ve geleceðimiz sloganýyla çýktýðýmýz bu yolda M.Kemal Atatürk'ün dediði gibi ahlaklý gençler yetiþtirmek için tüm gücümüzle çalýþacaðýz.kulüplerimizin bu birlikteliðine gönül veren ve destekleyen tüm sporcu-antrenör-yöneticisporcu velilerimize ve Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý'ya teþekkür ederiz." Spor servisi "EÞYALAR SOKAKTA KALIR" Diyarbakýrspor'a kayyum atanan Abdülkadir Duran konuyla ilgili kulüp binasýnýn boþaltýlmasý için ihtarnamenin 15 yýl önce çekildiðini belirterek, þunlarý söyledi: "Aradan bu kadar süre geçtikten sonra tahliyenin bugünlerde istenmesi düþündürücüdür. Diyarbakýrspor zaten büyük sýkýntý içerisinde bulunuyor. Kulüp kapanmayla karþý karþýya bulunduðu bir durumunda tahliye kararý üzüntü vermiþtir. Kulübün kapanmasý halinde zaten bina tahliye edilecek. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin bu konuda bize birkaç ay süre vermesini talep ediyoruz. Çünkü zor þartlarda bulunan kulübü baþka bir yere taþýma imkanýmýz yok. Tahliye kararý birkaç aylýðýna da olsa geri alýnmalýdýr. Aksi takdirde boþaltýlacak eþyalar sokakta kalýr. Belediyenin kentin simgesi olan Diyarbakýrspor'a bu konuda destek olmasý gerekir."

12 Isparta Emre iþin peþini býrakmayacak Isparta Emrespor A.Þ. Sahibi Ali Çalýþkan, Kulüp Müdürü Adil Yýlmaz'la birlikte dün Futbol Federasyonu'na giderek Tahkim Kurulu'na gerekli baþvuru yaptý. Ligin bitimine 1 hafta kala Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan gelen þok haberle 3 puanýný silinen kýrmýzý-siyahlýlar, Tahkim Kurulu'ndan olumlu kararýn çýkmasýný bekliyor. Tahkim Kurulu'nun adaletine güvendiðini belirten Çalýþkan, suçsuz olduklarýný belgelerle ispat ettiklerini söyledi. Çalýþkan, Bahsi geçen iddiada konu olan futbolcumuz Osman Oðuz'un dahi bu olaydan rahatsýz olduðunu söyledi. Çalýþkan, "Federasyonun bizce yanlýþ olduðunu düþündüðümüz bu kararý adaletiyle bozacaðýna inanýyoruz" Spor servisi Serkan Ankara'ya gitti Serkan, Ankara Demir ile görüþecek Çorumspor'un genç kalecisi Serkan Ispanak dün Ankara'ya gitti. Genç kalecinin Ankara'ya Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Çorumspor ile ayný grupta yer alan Ankara Demirspor idarecileri ile transfer görüþmesine gittiði öðrenildi. Ankara'da Ankara Demirspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karþýlaþmada Çorumspor kalesini koruyan Serkan Ispanak'ýn Ankara ekibinin teknik ekibi tarafýndan beðenildiði ve yapýlan ön görüþmede sezonun bitiminde iki tarafýn görüþme kararý aldýðý öðrenilirken Serkan Ispanak'ýn bu görüþmeyi gerçekleþtirmek üzere dün Ankara'ya gittiði bilgisine ulaþýldý. Öte yandan genç futbolcunun Ankara Demirspor takýmý yöneticileri ile görüþmenin dýþýnda Ankara'da özel bir doktora görüneceði de gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Ispanak'ýn saðlýk durumunda bir þey olmadýðý ancak boy uzatmak amacý ile özel bir fizik tedaviye de gireceði öðrenildi. Adnan Yalçýn Osman Seçgin'e operasyon Çorumspor savunmasýnýn vazgeçilmez oyuncularýndan Osman Seçgin burnundan bir operasyon geçirdi. Kayseri Þekerspor karþýlaþmasýnda burnuna darbe alan ve burnunda çatlak oluþan Osman Seçgin dün Kayseri'de ameliyat oldu. Burnundaki çatlaðýn büyümesi üzerine rahatsýzlýðý artan Osman Seçgin, Kayseri'de bulunan eski Çorumspor masörü Bahadýr Býyýklý ile birlikte operasyon geçireceði hastaneye giderek dün saat 15.00'te ameliyata girdi. Yaklaþýk 1 saat süren ameliyatýn baþarýlý geçtiði öðrenilirken Osman Seçgin'in bugün tekrar Çorum'a geleceði öðrenildi. Adnan Yalçýn Ýskilip temsilcisi takýmý gençleþtirmek istiyor Ýskilip Belediyespor'da Çorumsporlulara talip U19 Türkiye Þampiyonasý baþlýyor Gelecek sezonda Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi Çorumspor ile birlikte temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor yeni sezona genç bir kadro ile baþlamak bu doðrultuda Çorumspor'un genç futbolcularýný da kadrosuna katmak istiyor. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, gelecek sezon ligde daha genç ve daha çok koþan bir takým ile mücadele etmek istediklerini söyledi. Armutçu, takým olarak yaþ ortalamalarýnýn yüksek olduðuna dikkat çekerek baþladýðý açýklamalarýnda þunlarý söyledi. Armutçu " Ýskilip Belediyespor olarak gelecek yýl daha genç bir kadro ile mücadele etmek istiyoruz. Kadromuzda tecrübeli ve kaliteli oyuncularýmýz var ancak yaþ ortalamamýz yüksek takýmýmýzýn gelecek yýl genç ve kaliteli futbolculara ihtiyacý var. Yeni sezonda daha çok koþan ve daha çok mücadele eden bir Ýskilip Belediyespor yaratmak istiyoruz." Dedi. ÇORUMSPORLU FUTBOLCULARA TEKLÝF SUNACAÐIZ Genç bir takým yaratma hedefinde önceliklerininçorumspor'un genç futbolcularý olduðunu belirten Armutçu, "Çorumspor'da transfer döneminde profesyonel takýmlara transferi gerçekleþmeyen genç futbolcu kardeþlerimize teklif sunacaðýz. Bu anlamda Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezerve kulüp baþkanýmýz Melih Alpsar'ýn desteklerini yanýmýza alacaðýz. Gelecek yýl kadromuzu 22 futbolcudan oluþturmak istiyoruz. Kadromuzda yer alan futbolcularýmýza garanti maaþ artý sigorta baðlayacaðýz. Bana göre genç ve kendisini ispatlamak isteyen futbolcular için cazip bir kulüp olacaðýmýzý düþünüyorum." TEMMUZ'DA SEÇMELER YAPACAÐIZ Ýskilip Belediyespor olarak Temmuz ayý içinde futbolcu seçmeleri düzenleyeceklerini de belirten Armutçu, il içinden, ilçelerimizden, yakýn illerden futbolcu transferi de gündemimizde. Futbolcu arayýþlarýna ilave olarak Temmuz ayý içinde de futbolcu seçmeleri düzenleyeceklerini dile getiren teknik adam, futbolcu seçmelerinden de yetenekli futbolculara kadrolarýnda þans vermek istediklerini söyledi. Adnan Yalçýn Ýlimizi Eti Lisesi Gençlikspor Samsun Grup Merkezi'nde, Çorum Belediyespor'un ise Amasya Grup Merkezi'nde temsil edeceði U19 Türkiye Þampiyonasý sezonu 1. Kademe müsabakalarý 74 ilden 139 takýmýn katýlýmýyla baþlýyor.þampiyona, 6'þar takýmlý 20 grup merkezinde 9-12 Mayýs, 4'er takýmlý 2 grup merkezinde Mayýs ve 6'þar takýmlý 2 grup merkezinde ise Mayýs tarihlerinde olmak üzere toplam 24 grup merkezinde oynanacak.edirne, Tekirdað, Çanakkale, Bursa, Kütahya, Düzce, Eskiþehir, Yalova, Aydýn, Muðla, Denizli, Karaman, Hatay, Mersin, Bingöl, Muþ, Van, Kahramanmaraþ, Niðde, Amasya, Samsun, Ordu, Trabzon ve Erzurum grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakalarý sonunda grup birincisi olacak 24 takýmýn katýlýmýyla 2. kademe müsabakalarý oynanacak. 4 merkezde oynanacak 2. kademe gruplarýnda birinci olan 4 takým, final müsabakalarýna katýlmaya hak kazanacak. TEMSÝLCÝLERÝMÝZ BUGÜN ÝLK MAÇLARINA ÇIKACAK Yarýn baþlayacak olan Samsun Grup Merkezi'ndemücadele edecek olan temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor, ilk maçýnda bugün saat 16.30'da Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz diðer maçýnda ise Kastamonu Yolspor ile karþýlaþacak. Amasya Grup Merkezi'nde mücadele edecek olan diðer temsilcimiz Çorum Belediyespor ise bugün ilk maçýnda saat 15.00'te Samsun Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Tek Teker Selo destek bekliyor Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafýndan 6 ayaklý gerçekleþtirilen Türkiye Pist Þampiyonasý'nýn ilk ayaðý Yunanistan Serres pistinde yapýldý. Pist yarýþlarýna ilk kez katýlan Çorumlu motosikletçi Selahattin Yýldýrým 10 tur süren yarýþ sonunda üçüncü olarak Çorum'a üçüncülük kupasýný kazandýrdý. Sponsor desteði olmadan kendi imkanlarýyla Yunanistan'da yapýlan Türkiye Pist Þampiyonasý'nýn ilk ayaðýna katýlan Selahattin Yýldýrým(Tek Teker Selo), dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, kendisine destek veren diðer motor tutkunu arkadaþlarýyla beraber üçüncülüðünü kutladý. Sponsor desteði bekleyen Yýldýrým, daha önce drag yarýþlarýna katýldýðýný ve birçok derecesi olduðunu belirtirken, pist yarýþlarýna ilk kez katýldýðýný ve diðer imkanlarý üst düzey olan yarýþçýlarla yarýþmasýna raðmen üçüncü olduðuna dikkat çekti. Pist yarýþlarýna ilk kez katýldýðý için 1000 cc- C kategorisinde yer aldýðýný dile getiren Yýldýrým, gelecek sene B kategorisine yükselme sözünü verdi. Çorum'u en iyi þekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yaptýðýný dile getiren Selahattin Yýldýrým, 19 Mayýs'ta yine Yunanistan Serres pistinde yapýlacak Türkiye Pist Þampiyonasý'nýn 2. ayaðýnda da yer alacaðýný, yine iyi derecelerle ayrýlacaðýna inandýðýný fakat bu sefer ki yarýþa daha iyi imkanlarla hazýrlanarak gitmek istediðin söyledi. Yýldým, "Çorum'a üçüncülük kupasýný getirdiðim için Allah'a þükürler olsun. Yarýpiyonaya kendi sýnýrlý imkanlarýmla hazýrlanýp katýldým. Çorum'da kendi çapýmýzda birtakým motosiklet etkinlikleri yapýyoruz, bunlar elbette yeterli deðil. Türkiye'den Dünya Þampiyonu bir Kenan Sofuoðlu çýktý ama Kenan Sofuoðlu'nun Akyazý'da kendi adýna bir motosiklet pisti var. Çorum'da da motosiklete gereken önem verilirse neden Çorum'dan da bir Dünya Þampiyonu çýkmasýn. Ýlimizde motosiklet pistimiz olmadýðý için gençler trafiðe açýk yollarda antrenman ve performans denemesi yapýyor. Bu da istenmeyen kazalara sebebiyet veriyor. Ýsteðim, Çorum'umuzda bir motosiklet yarýþ pistinin olmasýdýr. Motosiklet bir spor dalýdýr, inanýyorum ki gençlerimize gerekli altyapý hazýrlanýrsa bu bereketli topraktan birçok þampiyon çýkacaktýr." Sözleri ile basýn açýklamasýný tamamladý. Spor servisi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı