"Türkiye'yi önce 2023

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye'yi önce 2023"

Transkript

1 Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oldu KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Cumhurbaþkaný Gül Valiler Kararnamesi'ni dün akþam onayladý. 6 Vali Merkeze alýndý, 12 valinin yeri deðiþti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak Ýzmir Valiliðine atanýrken Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Görev yerleri deðiþin ve merkeze alýnan valiler þöyle: Bartýn, Erzincan, Mardin, Muðla Manisa ve Eskiþehir valileri merkeze alýndý. Yavuz Selim Köþger Sinop, Ýbrahim Taþyapan Bingöl... SAYFA 10 DA 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : "Türkiye'yi önce 2023 sonra 2071'e hazýrlýyoruz" Prof. Dr. Recep Kaymakcan KYK Genel Müdürü oluyor Hemþehrimiz Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü oluyor. KYK Genel Müdürü Hasan Albayrak bakanlýk müþavirliði görevine atanacak. KYK Yönetim Kurulu geçtiðimiz günlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakaný Suat Kýlýç baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda KYK Genel Müdürlüðüne Prof. Dr. Recep Kaymakcan'ýn getirilmesi kararý alýndý. 9 DA AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Hitit Akdemi Derneði tarafýndan düzenlenen konferans da konuþmak için dün Çorum'a gelen Süleyman Soylu ilk olarak AK Parti Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Araþtýrmacýlarýn sorunlarý Baþbakan Erdoðan'a iletildi Partililer tarafýndan karþýlanan Süleyman Soylu daha sonra basýn açýklamasý yaptý. Yaklaþýk 2 ay önce yine Çorum'a geldiðini ve o zamanda ayný heyecaný duyduðunu dile getiren Soylu, "Ülkemizde büyük geliþmeler oluyor olmaya da devam edecek. Kubilay Kaan YÜCEL SAYFA 9 DA Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. 663 sayýlý KHK ile araþtýrmacý olan idarecilerin hak kaybýnýn önlenmesi için Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanarak, Saðlýk Sen eski genel baþkaný ve... Uður ÇINAR SAYFA 4 TE TBMM Çözüm Süreci Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý oldu 10 DA Türkiye Büyük Millet Meclisinde Toplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve Çözüm Sürecinin Deðerlendirilmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonun üyeleri dün akþam belirlendi. Komisyonun baþkanlýðýnda ise hemþehrimiz Naci Bostancý getirildi. Belediye KSS'de arazi sattý "Düzenli kan baðýþýnda bulunanlarýn kalp krizi geçirme ihtimali yüzde 90 azalýyor" 6-12 Mayýs Kan Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Kýzýlay Kan Haftasýna dikkat çekmek ve kan baðýþýna destek vermek amacýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarý Çorum Kýzýlay Kan Merkezini ziyaret ederek kan baðýþýnda bulundular. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel 6-12 Mayýs Kan Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Kan sadece acil durumda deðil, düzenli temini gereken bir ihtiyaçtýr, baðýþ yapmak insan hayatýný kurtarmak adýna yapýlmasý gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armaðan olmakla beraber, kendi saðlýðýmýz için de büyük faydalarý beraberinde getirmektedir. SAYFA 5 TE "Abdülhamid ileri görüþlü bir devlet adamýydý" Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü "Batýda Sultan II. Abdülhamid Algýsý" baþlýklý bir konferans verdi. Gülagü II. Abdülhamid hakkýnda üretilen olumsuz ifadelerinin kaynaðýnýn Avrupalýlar olduðunu söyledi. 2 DE Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin köyü giriþi tarafýna inþaat edilecek yeni dükkanlarýn arazisinde bulunan belediyenin parselleri ihaleyle satýldý. Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýlan ihaleye S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Nurullah Müstet katýldý. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Uçak yolcularý için durak yapýlmalý" 7 6 SAYFA SAYFA SAYFA Uslu ilçelerin 5 doðalgaz sorununu Bakan Babacan'la görüþtü Hizmetliler memur yapýlmalý DE TE DA

2 YÝTÝK Ýskilip Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Abdullah oðlu 1980 doðumlu Emin Durukan HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Demirciler Sitesi No: 25 te bulunan 246 m2 dükkan satýlýktýr. Müracaat Tel: HABER "Abdülhamid ileri görüþlü bir devlet adamýydý" Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü "Batýda Sultan II. Abdülhamid Algýsý" baþlýklý bir konferans verdi. Gülagü II. Abdülhamid hakkýnda üretilen olumsuz ifadelerinin kaynaðýnýn Avrupalýlar olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen konferansý, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Kimya Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Akbaþ, Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, Hitit Uygarlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünal ve çok sayýda öðretim üyesi ile öðrenci izledi.konferansýna Türk Tarih Kurumu'nu ve kurumun hedeflerini anlatarak baþlayan Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü, Sultan II. Abdülhamid hakkýnda Batý'da Avrupalý yazar ve çizerler tarafýndan üretilen ve kullanýlan sýfatlarýn neler olduðunu ve bu sýfatlarýn nasýl ve hangi amaçlarla üretildiðini hakkýnda açýklamalarda bulundu. Karikatürlerden oluþan görsel verilerle zenginleþtirilmiþ bir sunum gerçekleþtiren Prof. Dr. Hülagü, Sultan II. Abdülhamid hakkýnda yazýlan ve söylenen "Kýzýl Sultan, Kanlý Sultan, Korkunç Türk, Cahil" gibi sýfatlarýn Batýlýlar tarafýndan Osmanlý Ýmparatorluðu'nu yýkarak paylaþmak ve Sultan II. Abdülhamid üzerinden Türkleri ve Müslümanlarý aþaðýlamak amacýyla üretilmiþ olduðunu söyledi. Bununla birlikte özellikle o dönemde Ýstanbul'da bulunan Amerikan büyükelçilerinin ve bazý aydýnlarýn Sultan II. Abdülhamid'i "Büyük entelektüel yeteneðe sahip bir yönetici" olarak deðerlendirdiklerini vurgulayan Hülagü, ülkemizde Sultan II. Abdülhamid hakkýnda kullanýlan sýfatlarýn birçoðunun Batýlýlar tarafýndan üretilmiþ yanlýþ ve aþaðýlayýcý ifadeler olduðunu belirtti. Avrupalýlarýn taraflý ve maksatlý olarak bu sýfatlarý türetip kullandýðýný vurgulayan Hülagü, ülkemizde Necip Fazýl Kýsakürek ve Nihal Atsýz gibi bazý düþünürlerin Batýlýlar tarafýndan üretilen sýfatlara itibar etmediklerini ve farklý bir bakýþ açýsý sergilediklerine dikkati çekti. Hülagü, ileri görüþlü bir devlet adamý olan Sultan II. Abdülhamid'in Osmanlý Ýmparatorluðu'ndaki Musul ve Kerkük gibi birçok önemli bölgeyi sultan malý olarak özel mülkiyet haline getirdiðini, bu uygulama ile bahsedilen topraklarýn yabancý devletlerin iþgaline uðrasa bile uluslararasý hukuka göre Türklerin elinde kalmasýný saðlama amacý taþýdýðýný ifade etti. Yaklaþýk bir buçuk saat süren konferans sonunda Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü'ye teþekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü ayrýca Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi için kitaplarýný da imzaladý. Ýmsâk :3:22 Güneþ :5:22 Ýþrak :6:13 Öðle :12:48 Ýkindi :16:42 Akþam :19:52 Yatsý :21:37 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Alkollü iken yollara çýkman Kaza yapýp da ocaklar yýkman Suçsuz insanlarýn baþýný yakman Trafik kurullarýna uyun dostlarým Korna seslerini doymuyor saðýr Þehir merkezinden geç aðýr aðýr Baþýn sýkýþýnca polisi çaðýr Trafik kurallarýna uyun dostlarým Kurallara uyup surat yapmayýn Hýz yapýp da sakýn hava atmayýn Trafiði de bir birine katmayýn Trafik kurallarýna uyun dostlarým Trafik polislerine riayet edin Sað ve salim menzile gidin Trafik kurallarýný harfiyen bilin Trafik kurallarýna uyun dostlarým 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 19. Hafta HATIRLATMA: GÜNEÞ TUTULMASI (Yarýn) Yarýn halkalý Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemiyecektir. Baþlangýcý: Ortasý : Sonu : Günün Þiiri TRAFÝK KURALINA UYUN DOSTLARIM SATILIK KAPORTA TAKIMLARI A dan Z ye satýlýk kaporta takýmlarý Recep Büyükbörekçi Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Akademisyenlerden Vali Çakýr'a ziyaret Yýl: 9 Sayý: 2472 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi ile Maltepe Üniversitesince organize edilen II. Rize Kalkýnma Sempozyumuna "Karadeniz Bölgesi Turizm Pazarlamasý Ýçerisinde Kongre Turizminin Yeri" konulu sunumu yapmak üzere panelist olarak katýlan Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin ve Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Görevlisi Dr. Rýdvan Keskin, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý Makamýnda ziyaret ettiler. Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin, ziyaret esnasýnda, "Karadeniz Bölgesi, diðer bölgelere göre farklý iklim, doða, tarih ve kültürel özellikleri ile turizm açýsýndan büyük bir potansiyele sahiptir. Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduðu bu özellikleri kapsayan bir turizm pazarlama stratejisinin oluþturulmasý, bölgenin ekonomik ve sosyal geliþiminin hýzlanmasýný ve rekabet gücünün artmasýný saðlayacaktýr. Davet edildiðim II. Rize Kalkýnma Sempozyumunda, Türkiye Turizm stratejisi içerisinde, Karadeniz Bölgesi'nin ve Rize'nin turizm pazar payýnýn artýrýlmasýna yönelik bir sunumum olacak" Yrd.Doç.Dr. Keskin ayrýca, "Rize Valisi Nurullah Çakýr ile Çorum'da kültür ve turizm alanýnda bir çok projede çalýþma þansýmýz olmuþtu. Sempozyum için Rize'ye gelmiþken kendisini de ziyaret etmek istedik. Rize'nin bizim için ayrý bir deðeri var yýllarý arasýndaki Osmanlý - Rus savaþý öncesi annemin büyük babasý Sadullah Efendi, Rize'de Tapu Müdürlüðü görevini yürütüyordu. Savaþ sebebiyle Kýrþehir'in Mucur ilçesine göç ettiler. Ancak ailenin bir kýsmý Rize'de kaldý. Buraya gelmiþken o akrabalarýmý da bulmak isterim" þeklinde kaydetti. Rize Valisi Nurullah Çakýr ise Yrd.Doç.Dr. Esra Keskin ile Dr. Rýdvan Keskin'e II. Rize Kalkýnma Sempozyumuna saðlamýþ olduðu katkýdan ve ziyaretten dolayý teþekkür ederek duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Kýrmýzýda durup yeþilde geçin Ölümü deðil siz yaþamý seçin Nihat gibi huzur þerbeti için Trafik kurallarýna uyun dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,79 1,80 EUR 2,347 2,362 STERLiN 2,775 2,815 JPY YENi 0,0179 0,0182 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. 29/B BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HAS. YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Belediye KSS'de arazi sattý Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin köyü giriþi tarafýna inþaat edilecek yeni dükkanlarýn arazisinde bulunan belediyenin parselleri ihaleyle satýldý. Belediye Meclisi toplantý salonunda yapýlan ihaleye S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi adýna Baþkan Nurullah Müstet katýldý. 'Küçük Sanayi Arsasý' olarak iþaretli mülkiyeti Belediyeye ait 5.911,84 m2, 3.898,28 m2 ve 6.099,51 m2 olmak üzere 3 adet parselde kayýtlý toplam ,63 m2 sanayi arsalarýnýn ihalesi dün 525 bin 017 lira tahmini bedelle yapýldý. Ýhale Komisyonu S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet'ten fiyatý biraz daha yükseltmesini istedi. Bunun üzerine Müstet fiyatý 526 bin liraya yükseltti ve ihale sona erdi. Fatih AKBAÞ Meclis, Zerat Zeytinli için mevlit okuttu Bir süre önce geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda Ankara'da tedavi gördüðü hastane de vefat eden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli için mevlit okutuldu. Ýl Genel Meclisi tarafýndan Ulu Camide dün öðle namazý öncesinde okutulan mevlide Meclis Baþkaný Mustafa Eker, bazý meclis üyeleri ile cami cemaati katýldý. Yasin YÜCEL Mimar Sinan HEM Fotoðrafçýlýk kursu sona erdi Samanyolu Koleji öðrencilerine Makine Mühendisliðini anlattýlar Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan Çorum Dil ve Edebiyat Derneði'nde açýlan Fotoðrafçýlýk kursu tamamlandý.28 Þubat 2013 tarihinde baþlayan kursa 22 kursiyer katýldý. Kurs eðitmeni Hasan Kahraman, kursiyerlere fotoðraf makineleri, fotoðraf makinesi ayarlarý ve temel fotoðraf çekimi baþlýklarýndan oluþan modül programý çerçevesinde kursiyerlere temel fotoðraf çekim teknikleri ve fotoðraf makinelerinin özellikleri konusunda eðitim verdi. Sinevizyon gösterileri ve interaktif programlar eþliðinde verilen eðitimlere katýlan kursiyerler aldýklarý eðitimler konusunda zaman zaman uygulama yapma imkâný da buldular. Kurs süresi sonunda kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçmek ve deðerlendirmek amacýyla yapýlan sýnavda baþarýlý olan 22 kursiyer belge almaya hak kazandýðý da belirtildi.kurs eðitmeni Kahraman kursta, kompakt ve SLR fotoðraf makineleri tutuþundan baþlayarak, 'Fotoðraf nedir? Tarihçe, enstantane, diyafram, iso ayarlarý, fotoðrafta alan derinliði, kompozisyon kurallarý, kadraj, bakýþ açýsý ile çekim modlarý, objektif çeþitleri ve ayarlarý' konularýnda eðitimlerin verildiðini kaydetti. Çorum'da her geçen gün fotoðrafa ilginin arttýðýný da belirten Kahraman, daha önceki kurslara katýlan kursiyerlerin gerek Çorum, gerekse baþka illerde yapýlan fotoðraf yarýþmalarýnda ödüller kazanmalarýndan mutluluk duyduðunu ifade ederek tebrik etti.kahraman, ayrýca Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan kursun gerçekleþmesine destek veren Çorum Dil ve Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan Candan'a da teþekkür etti. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü öðrencileri, Halkla Ýliþkiler adlý dersin bir uygulamasý olarak "Makine Mühendisliði Nedir?'' adlý semineri Samanyolu Kolejinde gerçekleþtirdiler. Yol gösterici nitelikte olan mühendisliðin ve Makine Mühendisliði'nin tanýtým semineri, üniversite sýnavlarýna hazýrlanan öðrenciler tarafýndan ilgi gördü. Seminerde Makine Mühendisliði Bölümü'nün tanýtýmýyla birlikte aday öðrenciler gelecekteki çalýþma koþullarý ve çalýþma sektörleri hakkýnda da bilgilendirildi.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI BUNLARI ZATEN BÝLÝYORUZ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný "Telkinden çok, temsil önemlidir'' sözünden hareketle, müsait olduðu halde, kurum amirinin / okul müdürünün katýlmadýðý sivil savunma tatbikatlarýnýn asla ve asla verimli olmayacaðýný, Olasý doðal afetlerde, olumsuzluk yaþanmamasý için, okullarýn, camilerin, konferans salonlarýnýn kapýlarýnýn dýþarý açýlmasý gerektiðini, Okullarda olduðu gibi, özellikle köylerdeki camilerimiz de de en az bir tane yangýn söndürme cihazýnýn kullanýmýný bilmek þartýyla bulunmasýnýn, gerektiðinde köyde çýkabilecek baþlangýç yangýnlarýnýn söndürülmesinde etkili olabileceðini, Araçlardaki yangýn söndürme cihazlarýnýn, kontrollerde sorulurda ceza yerim düþüncesiyle rast gele bulundurulmasýndan çok, ihtiyaç halinde beni ve çevremdeki insanlarý kurtarabilirim düþüncesiyle þoförün kolayca ulaþabileceði yerde ve her an kullanýma hazýr olarak bulundurulmasýnýn gerektiðini, Ýþyerlerinde yangýn söndürme cihazlarýnýn bir köþede bulunmasý kadar, ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný bilerek bulunmasýnýn iþe yarayabileceðini, Ýlkyardým çantalarýn bulundurulmasý kadar, doðru ilkyardým uygulamasýnýn bilinmesinin önem arz ettiðini, Florasan lambalarýnýn sabitlenmesi olasý küçük depremlerde düþüp zarar vermesini önleyebileceðini, Muhtemel yangýnlarda herkesin haberdar olabilmesi için, binalardaki yangýn alarm cihazlarýnýn göstermelik olarak deðil, üç dakika olarak çalmasý gerektiðini, Yangýn tahliye merdivenlerinin yapýlmasý kadar, gece gündüz binayý kullananlar tarafýndan yerinin bilinmesi ve ihtiyaç halinde, 7 'den 77' ye herkes tarafýndan rahatça kullanýlabilecek durumda olmasýnýn önemli olduðunu, Ýnþaat sahalarýnda ilk güvenlik önlemlerinin alýnmasý kadar, bunun hiç taviz vermeden sonuna kadar devam etmesinin gerektiði ve inþaat sahasýnýn önündeki yola rast býrakýlan demir yýðýnlarýnýn çocuklar ve özürlüler için tehlike arz ettiðini, Televizyonlarýn çocuklarýn çalýþmasýna, misafirlerin konuþmasýna engel olduðunu, Vedalaþtýktan sonra, aracýn içerisinde kornaya basarak tekrar vedalaþmanýn çevremizdeki insanlarý rahatsýz ettiðini, Kontrolsüz þekilde çok uzun süre çalan davul ve diðer müzik seslerinin, sýnava hazýrlanan çocuklar ve özellikle sese karþý duyarlýðý olan hastalar için çekilmez hale geldiðini, Araçtaki müziðin sesini son ayar açarak, çevremizdeki insanlarý canýndan býktýrmanýn hiçte hoþ bir davranýþ olmadýðýný, Araç içerisinde kornaya basarak haber vermek yerine, inip kapýnýn ziline basarak haber vermenin daha uygun olacaðýný, Apartmanlarda elektrikler kesildiðinde olumsuzluk yaþanmamasý için, alternatif aydýnlatma cihazlarýnýn merdivenlerde bulunmasýnýn gerektiðini, Evlerimizdeki sabit telefon makinelerinin üzerine bir etikete '' bir kaç acil numara, kendi telefon numaramýz ve evimizin açýk adresinin yazýlý olarak bulunmasý'' ihtiyaç halinde bir baþkasýnýn evimizin adresini doðru vermesi ve ilgililerin evi daha erken bulmasý için çok faydalý olacaðýný, Sevdiðim söz : '' BÝLDÝÐÝMÝN ÖÐRETME- NÝ, BÝLMEDÝÐÝMÝN ÖÐRENCÝSÝYÝM'' Araþtýrmacýlarýn sorunlarý Baþbakan Erdoðan'a iletildi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi araþtýrmacýlarýn sorunlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletildiðini belirtti. 663 sayýlý KHK ile araþtýrmacý olan idarecilerin hak kaybýnýn önlenmesi için Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan hazýrlanarak, Saðlýk Sen eski genel baþkaný ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'a sunulduðunu Kaçar'ýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'na dosyayý ilettiðini dile getiren Ahmet Saatçi, "Kamuda çeþitli kadrolardaki personelin bir bölümünün 4046 sayýlý kanunun 7. maddesi kapsamýnda, 657 sayýlý kanuna tabi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin bir bölümü ise yeniden yapýlanma ya da kadrosunun kaldýrýlmasýna baðlý olarak 'araþtýrmacý' unvanlý kadrolara atandýðý, araþtýrmacý kadrosuna atanan kamu görevlileri; Hem kariyer anlamýnda bir düþüþ yaþamýþ hem de mali açýdan aylýk ve yýllýk gelirlerinde yüzde elliye kadar bir azalma sözkonusu olmuþtur. Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanan personelin bu kadroya atanmadan önce yararlandýðý ek gösterge, özel hizmet tazminatý, ek ödeme ve benzeri maaþ, unsur ve kalemlerinden Araþtýrmacý kadrosuna atandýðýnda da yararlanmasýnýn uygun olacaðý görüþünün Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve ilgili Bakanlara, Saðlýk-Sen eski Genel Baþkaný, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Þanlýurfa Milletvekili Mahmut Kaçar tarafýndan iletilmiþ olup, konunun eþitlik, adalet açýsýndan maðduriyet oluþturmadan çözülmesi gerekmektedir. Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atamasý yapýlanlarýn bu kadroya atanmadan önce yararlandýðý mali ve sosyal haklardan aynen yararlanmaya devam etmelerinin saðlanmasý ve konunun çözümü için baþta Baþbakan olmak üzere ilgili Bakanlardan ve bürokratlardan gerekenin yapýlmasýný bekliyoruz" Uður ÇINAR Siyasetçi ve bürokrat eþleri Ýskilip'i gezdi OSMÝAD'dan iþadamlarýna TSO teþekkürü Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝ- AD) Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge ve Baþkan Yardýmcýsý Aytaç Baba, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde kendilerine destek veren iþadamlarýna teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette 4 Mayýs'ta yapýlan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde Osmancýk'ýn gösterdiði birlik ve beraberliðin önemini ve elde edilen baþarýyý dile getiren OS- MÝAD Baþkaný Bilge, iþadamlarýna teþekkür etti. OSMÝAD Baþkan Yardýmcýsý Aytaç Baba ise "Osmancýklý iþadamlarý birlik olarak büyük bir baþarýya imza attý. Bu sayede Osmancýk TSO Meclisinde temsil edilecek ve ilçemizin ticari sorunlarý toplantýlarda gündeme gelecek. Seçimlerde bu birlikteliðe katýlýmýn hemen hemen yüzde 100 olmasý bizi ayrýca mutlu etti. Ýþadamlarýnýn birlikteliði Osmancýk'ý her zaman güçlü yapacak ve daha ileriye taþýyacaktýr. OSMÝAD olarak bütün iþadamlarýmýza þükranlarýmýzý sunarýz" diye konuþtu. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde iþadamlarý bundan sonraki süreçler için de birlik ve beraberlik mesajý verdi. Çorum Belediyesi tarafýndan açýlan Kadýn Emeði Fuarýna katýlmak için kente gelen Bakan, milletvekili, bürokrat ve siyasilerin eþleri Ýskilip'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker'in eþi Yasemin Eker, Baþbakanlýk Müsteþarý Efgan Ala'nýn eþi Gülseren Ala, Kýrþehir Milletvekili Abdullah Çalýþkan'ýn eþi Þüheda Çalýþkan, Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan'ýn eþi Zahide Ceylan, Anadolu Ajansý Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün eþi Hatice Öztürk, Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan ve parti yöneticilerinin eþleri Ýskilip'in tarihi, turistik ve manevi mekanlarýný gezdiler. Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini, Þeyhyavsi Cami ve Türbesini, Ýskilip Kütüphanesinde bulunan yazma eserleri, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu ve Halk Eðitim Merkezini gezen heyete Kaymakam Mehmet Yýlmaz'ýn eþi Yasemin Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi'nin eþi Fatma Selvi eþlik ettiler.

5 HABER "Belediye her tarafa 5 eþit hizmet götürmeli" "Ticaret Borsasýný Türkiye'nin sayýlý borsalardan birisi yapacaðýz" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý bazý mahalle muhtarlarýný ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, beraberinde Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlce Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Belediye Meclis Üyeleri Ulaþ Yýldýrým, Sadýk Örgel ve bazý partililer ile mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Ziyaretine Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya ile baþlayan Atlas, daha sonra ise Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ'ý ziyaret etti.chp Ýl Örgütü muhtar ziyaretlerine öðleden sonra Kale Mahallesi Muhtarlýðý, Karakeçili Mahallesi Muhtarlýðý, Üçtutlar Mahallesi Muhtarlýðý ile devam etti. Bahçelievler Mahallesi'nin Çorum'un en büyük mahallelerinden biri olduðunu belirten muhtar Hasan Kaya, "Çorum'un en büyük mahallesinden biriyiz. Buna raðmen en çok sorunu olan mahallede biziz. Belediye mahallelerin öncelikli sorunlarýný çözmeye çalýþýyor ama yeterli olmuyor. Cumartesi pazarýna yapýlan park küçük yapýldý. Daha da büyük olabilirdi. Mahallemizde yeþil olan yok denilecek kadar az. Mahallemiz sýrf beton yýðýný" Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ ise "Mahallemizde yeþil alanýmýz yok. Koca mahallede sadece iki tane parkýmýz var. Esnafevleri'nin olduðu bölgede alt yapý yok. Yaðmurda seller oluþuyor. Yavruturna Mahallesi eski bir yerleþim yeri olduðu için imar sorunumuz da oldukça fazla. Sorunlarýmýzý belediyeye iletiyoruz ama not almaktan öteye gitmiyor. Yetkililer artýk görevlerini yapsýn" þeklinde kaydetti. Bahçelievler Muhtarlýðý ziyareti sýrasýnda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Çorum'un bütün siyasi partilerin ortak paydasý olmasý gerekiyor. Bizler insanlarýn siyasi görüþüne ve oturduðu yere bakmaksýzýn sorunlar için çözüm arýyoruz. Belediye ise Bahçelievler bölgesinde yaþayan insanlarýn gazýný almak için sadece küçük bir park yapýyor. Çocuk oyun grubunu bile ikinci el malzemeden yapýyor. Belediye aslýnda bu parký yapmayýp ta yapmýþ gibi gösteriyor" þeklinde konuþtu. Seçilen bir Belediye Baþkanýnýn rozetini çýkartarak makama oturmasý gerektiðini kaydeden Atlas, "Seçilen baþkan rozetini çýkararak bir kenara býrakmalý. Her tarafa eþit hizmet götürmelidir. Belediye Baþkaný bu dönemde birileri ötekileþtirildi. Hukuklar çiðnendi. Milletvekilinin oðluna kýyak yapýlýyor. Geçici tadilat ruhsatý verilen bir yere yeniden bir bina dikiliyor. Çorum halký aptal yerine konuluyor. Her zaman usulsüzlüðün peþinde olacaðýz. Yapýlan güzel þeyleri de takdir edeceðiz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL "Düzenli kan baðýþýnda bulunanlarýn kalp krizi geçirme ihtimali yüzde 90 azalýyor" Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, hafta sonu yapýlacak olan genel kurul öncesinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Yönetim Kurulu adaylarý ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden Ömer Güney, yeni yönetim kuruluyla seçilmesi halinde Bayram Burcu'nun yeniden meclis baþkaný olacaðýný açýkladý. 'Halka hizmet Hakka hizmet' anlayýþýyla hareket ettiklerini kaydeden Ömer Güney, "Çorum Ticaret Borsasýný bölgede söz sahibi yaptýk. Ankara'dan Artvin'e kadar bizim standardýmýzda hizmet veren borsa yok. Türkiye'de lisanslý depoculuða baþlayan 7 borsadan biriyiz. Hedefimiz borsayý sayýlý borsalar arasýna sokmaktýr. Yeniden göreve gelirsek kaldýðýmýz yerden hizmete devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Külcü'nün çalýþmalarýný desteklediklerini ifade eden Güney, yapýlan hizmetlerden dolayý da teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Çorum Ticaret Borsasýnýn Türkiye'nin fiziki açýdan en önemli borsalarýndan birisi olduðunu dile getirerek, "Bu baþarý bir emeðin çalýþmanýn sonucunda gerçekleþti. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Türkiye borsacýlýðýna önemli bir katký saðlandý. Hayat dinamiktir ve yeni yapýlara ihtiyaç vardýr. Eksikler mutlaka olacaktýr. Belediye olarak eksikleri biliyoruz. Zaman içinde karþýlýklý görüþerek sorunlarý çözmenin çaresine bakacaðýz. Þehir için hayýrlý olan neyse Allah onu nasip etsin. Bu iþlerde tecrübe çok önemlidir" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü, "Ümmet yanlýþta ittifak olmaz" diyerek sözlerini tamamladý ve Ömer Güney ile ekibine baþarý dileklerini iletti. Çorum Ticaret Borsasý seçimleri 11 Mayýs Cumartesi günü yapýlacak ve 14 kiþiden oluþan meclis seçilecek. Fatih AKBAÞ 6-12 Mayýs Kan Haftasý faaliyetleri kapsamýnda, Kýzýlay Kan Haftasýna dikkat çekmek ve kan baðýþýna destek vermek amacýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðü çalýþanlarý Çorum Kýzýlay Kan Merkezini ziyaret ederek kan baðýþýnda bulundular. Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel 6-12 Mayýs Kan Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Kan sadece acil durumda deðil, düzenli temini gereken bir ihtiyaçtýr, baðýþ yapmak insan hayatýný kurtarmak adýna yapýlmasý gereken sosyal bir sorumluluktur. Acil olarak kan bekleyen insanlara verilebilecek en güzel armaðan olmakla beraber, kendi saðlýðýmýz için de büyük faydalarý beraberinde getirmektedir. Baðýþ yapýlan kanýmýzýn yerine vücut yeni kan üretir ve genç hücrelerden dolaþýma karýþan kan hücreleriyle daha saðlýklý yaþama þansýna da kavuþmuþ oluruz" Saðlýklý kiþilerin kan vermesinde bir sakýnca olmadýðýný hatýrlatan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, düzenli olarak kan baðýþýnda bulunan kiþilerin kalp krizi geçirme ihtimalinin yüzde 90 azaldýðýný, yüksek tansiyon ve kolesterolü olan kiþiler için büyük bir rahatlama saðlayarak tedavilerine yardýmcý olduðunu hatýrlattý. "Toplum olarak kan baðýþýný alýþkanlýk haline getirmemiz gerek" diyen Yücel, Vali Çakýr'dan Zerat Zeytinli'nin ailesine taziye Çorum eski Valisi ve Rize Valisi Vali Nurullah Çakýr, geçtiðimiz hafta Osmancýk Ýlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Vali Çakýr, trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli'nin de evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Nurullah Çakýr, Osmancýk Ýlçesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Çakýr ilk olarak trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli'nin evini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Çakýr, "Ýl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yapan Zerat Zeytinli ile Çorum Valisi olarak görev yaptýðým süre içerisinde beraber çalýþtýk. Bu süre içerisinde ilçesi için hizmet vermekten mutluluk duyan bir insanla tanýþmýþ ve beraber çalýþmýþ oldum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" Vali Çakýr daha sonra Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ile birlikte Osmancýk Ýlçesi'nde yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Vali Çakýr, Osmancýk Belediyesi tarafýndan hizmete sunulan Osman Bey Konuk ve Seyir Evi'ni gezdi. Vali Çakýr'a buradaki çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý bilgi verdi. "Unutmayalým ki bir gün bize ve sevdiklerimize kan temini gerekebilir. Kan hayat kurtarýr. Kan baðýþýnda bulunalým ve bu konuda daha duyarlý olalým" vurgusunu yaptý. Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün desteðinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, merkezin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi yýlýnda Saðlýk Bakanlýðýnýn "Ulusal güvenli kan temini programý" adý altýnda baþlattýðý proje kapsamýnda kan temini konusunda Türk Kýzýlay'ýnýn büyük sorumluluk aldýðýný kaydeden Yýlmaz, kan arayan hasta yakýnlarýnýn kan aramaktan kurtarýldýðýný ve güvenli kan temininin bilinçli ve gönüllü kiþilerin düzenli aralýklarla yaptýðý kan baðýþlarý sonucu elde edilebildiðini vurguladý. Kýzýlay Kan Merkezine gelen kiþi önce bilgi formu doldurmasý gerekiyor. Bu formla kiþiden kendisi ve saðlýðý hakkýnda bilgiler alýnýyor. Sonrasýnda kan tetkikleri ve tansiyon ölçümü yapýldýktan sonra doktor tarafýndan muayene edilerek kan vermeye uygun olup olunmadýðýna karar veriliyor. Eðer kan vermesinde bir sakýnca varsa, kiþiye bilgi verilerek saðlýðý konusunda uyarýlarda bulunuluyor. Yýlmaz MERT Uslu ilçelerin doðalgaz sorununu Bakan Babacan'la görüþtü 28 Nisan 2013 tarih ve 28631sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 2013/4347 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna göre; Mevcut doðalgaz daðýtým bölgeleri lisans kapsamý dýþýnda kalan, merkez nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelere doðalgaz ulaþtýrýlmasý için BOTAÞ Genel Müdürlüðü görevlendirildi. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip Ýlçelerimizin doðalgazdan yararlanmasý amacýyla önceki gün Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile Milletvekilleri ve 3 ilçe belediye baþkaný sürece iliþkin görüþme yapmýþtý. Konuyla ilgili Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile görüþen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çýkan Bakanlar Kurulu kararý ile ilgili ikincil düzenlemelerin yapýlmasý konusunda Enerji Bakanýmýz Taner Yýldýz'a ilettiðimiz hususlarý Ekonomiden sorumlu Baþbakan Yardýmcýmýz Ali Babacan ile paylaþtým. Baþbakan Yardýmcýmýz taleplerimizi olumlu karþýlayarak konuyla ilgili Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile bir telefon görüþmesi yaptý. Yeni hususlarýn da ortaya çýkmasý halinde kolaylaþtýrýcý ikincil düzenlemeler yapýlmasý ve gerekirse bakanlar kurulu kararý alacaklarýný söyledi"

6 HABER TEK 6 Hizmetliler memur yapýlmalý Alaca Belediyesinden çevre düzenlemesi Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, uzun yýllardýr memurluk görevinde çalýþtýrýlan hizmetlilerin bir gün bile hatýrlanmadýklarýný, "çalýþtýklarý görev analarýn ak sütü gibi haklarýdýr" diye düþünüp çözüm bulunmadýðýný kaydetti. "Hizmetliye görev, yetki ve sorumluluk verirken gösterdikleri gayreti iþ ve kadroya gelince unutuvermiþlerdir" diyen Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, "Baþka kurumlarda hizmetliler memur kadrosuna geçirilirken görmedik, duymadýk ve bilmiyoruz diyerek üç maymun oynanmýþtýr. 23 bin hizmetli kadro talep ederken göstermelik bir sýnav açýlmýþ, 2 bin kadro ilan edilerek adeta çalýþanlarla alay edilmiþtir. Söz konusu sýnavýn eðitimleri Ocak 2012'de yapýlmýþ, sýnavý ise tam 9 ay sonra eylül 2012'de gerçekleþtirilmiþtir. Yani bu kadar kadroyu bile gönüllü olarak vermek istememiþler, iþi yokuþa sürmüþlerdir. Fakat Bakanlýðýn bu tavrýna karþý hizmetlilerin bu sýnavda gösterdikleri baþarý hem takdir edilecek bir durum, hem de bu kadroyu ne kadar istediklerinin göstergesi olmuþtur. Sonuçlara göre 2 bin olarak ilan edilen VHKÝ kadrosuna atanmak için baraj olan 70 puaný 4 bin 351 personel geçmiþtir. Yani 2 bin 351 hizmetli 70'den fazla puan alarak hak ettiði ve sýnavý kazandýðý halde kadrosuna kavuþamamýþtýr. 85 puan alanlar bile kadroya atanamamýþtýr. Kadroya yeterli olduklarýný fazlasýyla gösteren ve bunu hak ettiklerini de bu sýnavlarla cümle aleme ispat eden hizmetli arkadaþlarýmýza yapýlan bu muamele herþeyden önce zulümdür. Hizmetli arkadaþlarýmýz hiç kimseden dünyalarý istememiþlerdir. Yýllardýr görevlerini yaptýklarý, sorumluluklarýný aldýklarý memurluk kadrosunu talep etmektedirler. Bu talebe cevap vermeyerek çalýþana sýrt dönmek ise Bakanlýða yakýþmamýþtýr. Biz tüm hizmetlilere memurluk kadrosu beklerken, Bakanlýðýn sýnavda yeterliliðini gösterenlerden bile bu hakký esirgemesi olaya nasýl þaþý baktýklarýný da anlatmaya yetmektedir. Bu durum Bakanlýðýnýn bir ayýbý olarak hafýzalara kazýnmýþtýr.sadece Saðlýk Bakanlýðý'nda deðil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve üniversite hastaneleri de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarýnda hizmetli kadrolarý kaldýrýlmalý, çalýþanlar memur yapýlmalýdýr. Lisans diplomasý olan yüksek lisansýný yapan hizmetli arkadaþlarýmýz var. Artýk sýrtlarýnda kambur olan bu hizmetli kadrosundan kurtarýlmalýdýrlar. Yýllarca çektirilen eziyete bir son verilmelidir.yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan 107 bin kamu çalýþaný sevindirilmelidir. Düþük maaþ, düþük kadro, emeklilikte sýkýntý gibi dertlerden artýk kurtarýlmalýdýrlar. Türk Saðlýk-Sen olarak bu talebimizi Sayýn Baþbakana da bir mektup göndererek ilettik. Bugünkü, eylemimizde de bu kamburlardan hizmetlileri kurtarýn diyoruz. Umarým bütün kamuyu saran bu feryad artýk siyasilerinde kulaðýna gider ve çözüm için bir adým atarlar" Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Alaca Belediyesi ekipleri, cami bahçesi ve diðer bölgelerde bulunan alanlarýn bakýmlarýný gerçekleþtiriyor. Yaz aylarýnýn yaklaþmasýyla birlikte çalýþmalarýna hýz veren belediye ekipleri, Alaca'yý güzelleþtirme çalýþmalarýna da aralýksýz devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Alaca'nýn birçok bölgesine ve cami bahçelerine çiçek ekimini gerçekleþtiren ekipler, þimdiler de ise cami ve diðer bölgelerde bulunan çimlerin bakýmlarýný yapýyor. Yeþil alana büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, "Belediye olarak çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz. Yaptýðýmýz projelerin yaný sýra yeþilalan ve benzeri yerlerinde bakýmlarýný elden geçiriyoruz. Birçok park ve vatandaþlarýn sýklýkla kullandýðý alanlarda çiçek ekim çalýþmalarý yaptýk. Bu çalýþmalarýn yaný sýra çimleri de bakýmdan geçiriyoruz" Alaca Belediyesi, parklardaki oyun gruplarýný da yeniliyor. Birçok parkta bulunan oyun gruplarý hasar görmüþtü. Bu kapsamda belediye ekipleri parklardaki eskiyen oyun gruplarýný yenileriyle deðiþtiriyor. AÇELYA yardým kermesi açtý AÇELYA Ýhtiyaç sahibi öðrenciler için kermes düzenledi. Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren kýsa adý AÇELYA olan Aç Elini Yardýma Derneði tarafýndan ihtiyaç sahibi öðrenciler yararýna kermes düzenledi. Dualar eþliðinde, þehir parký karþýsýnda bulunan otoparkta açýlýþý yapýlan kermese, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Emniyet Müdürü Fatih Sancak, Nüfus Müdürü Sedat Býyýk, ÝSKÝAD (Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði)Baþkaný Necati Tatar, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve yönetimi, emekli vaiz A. Hamdi Ertekin, Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Uslu ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Dernek çalýþanlarýnýn hayýrlarýný yaparak köprü vazifesini oluþturduðunu anlatan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, "Sizler Ýskilip'te yaþanan güzelliklere güzellik katarak hayýrlar yapýyorsunuz. Bu yaptýðýnýz hayýrlarýn mükâfatýný görürsünüz. Bu halkanýzýn geliþerek devam etmesini diliyorum. Baþta hanýmefendilerimize ve emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" 11 Mayýs 2013 Cumartesi gününe kadar faaliyet gösterecek olan kermeste Ýskilipli bayanlarýn bir yýl boyunca el emeði göz nuru ile hazýrladýklarý çeyizlik ve gýda ürünleri satýþa sunuluyor. Osmancýk'ta þiir tadýnda bir gece yaþadý Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün uygulamaya koyduðu "Þiirin Rehberliðinde Kelimeyi Fethederken, Türkçeyi Keþfetmek" projesi kapsamýnda hazýrlanan güzel þiir okuma yarýþmasýnýn ilki yapýldý. Ýlköðretim kurumlarý ve liseler olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirilen programda 8 ilköðretim kurumu ile altý lise arasýnda kýyasýya yapýlan yarýþmalarda Osmancýk Koyunbaba Ortaokulu ile Ýmam Hatip Lisesi birinci oldu. Ünlü þairlerin birbirinden güzel þiirlerini öðretmenlerinin yönetiminde okuyan öðrenciler konuklara oldukça duygulu anlar yaþattýlar. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Garnizon Komutan Vekili Erdal Kaya, Mal müdürü Hüseyin Zengin ile birlikte çok sayýda öðretmen, öðrenci ve velisinin katýldýðý programda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok projenin yeni uygulamaya konulduðunu ve bu programýn bir baþlangýç olduðunu belirtti. Osmancýk'ta bu programla birlikte þiirli gecelerin baþlayacaðýný ve bunun geleneksel hale getirilmesi gerektiðini belirten Üçok, "Þiir Türkçeyi güzel konuþmaktýr, þiir ile çocuklarýmýz okumaya ve yazmaya teþvik edilir, Bu açýdan þiir güzelliktir ve þiir zerafettir" Gecenin ilerleyen saatlerinde ise dereceye giren okul ve öðrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafýndan verildi. Ýlköðretim kurumlarý arasýnda iki birinci olmasý nedeni ile jüri heyeti tarafýndan çekilen kura sonucu Koyunbaba ortaokulundan Türkçe öðretmeni Nihal Yazýcý yönetiminde Sümeyye Aksoy Bahhattin Karakoç'un Kepez isimli þiiri ile birinci, 75 Yýl Cumhuriyet ilkokulundan Türkçe öðretmeni Ýlhan Ýpek yönetiminde Müberra Bilge Gül Necip Fazýl Kýsakürek'in Sakarya Türküsü þiiri ile ikinci ve Öbektaþ Ortaokulundan öðretmen Gökhan Müderrisoðlu yönetiminde Can Yücel'in baðlanmayacaksýn þiiri ile Onur Alim Okur 3. oldu. Liseler kategorisinde ise öðretmen Fatih Özdemir yönetiminde Necip Fazýl Kýsakürek'in Sakarya Türküsü þiiri ile Osmancýk Ýmam Hatip Lisesinden Asuman Bardak birinci, Ömer Derindere Anadolu Öðretmen Lisesinden Bahar Cýbýr Nazým Hikmet'in Güneþi Ýçenlerin Türküsü ile ikinci ve Osmancýk Lisesinden Öðremen Ahmet Çalkap yönetiminde Necip Fazýl Kýsakürek'in Zindandan Mehmet'e Mektup þiiri ile Musa Toprak üçüncü oldu. Alt yapý çalýþmalarýnýn bozduðu yollar onarýlýyor Osmancýk Belediyesi alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý baþlattý. Osmancýk Belediyesi, alt yapý çalýþmalarý sýrasýnda kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollardaki onarým çalýþmalarýný sýcak asfaltla yapmaya baþladý. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. Ýlçe merkezinde kanalizasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý yollarda onarým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, toz ve çamur maðduriyetlerini en aza indirmek için sýcak asfaltlý onarým çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý. Onarým kapsamýna alýnan yollarda sýcak asfaltlý onarým yaptýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Alt yapý çalýþmalarýmýzýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçemizi sýcak asfaltla kaplayacaðýz. Ancak çalýþmalarýn tamamlanacaðý süreye kadar geçen sürede vatandaþlarýmýzýn toz ve çamur þikayetlerini önlemek için bu tür onarýma baþladýk. Maðduriyetleri en aza indirmek istiyoruz. Alt yapý çalýþmasýna baþlamadan önce "Güzellikler Sabýr Ýster, Sabrýnýz Ýçin Teþekkür Ederiz" sloganý ile yola çýktýk. Vatandaþlarýmýz da sabretti. Biz vatandaþlarýmýzýn sabrýný suistimal etmek istemiyoruz. Sýkýntýlarý en aza indirmek için elimizden geleni yapýyoruz"

7 HABER 7 YEMEK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ- MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK CHP'de görüþ ayrýlýðý olamaz CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Uysal, CHP'li Ýl Genel Meclisi Üyeleri arasýnda görüþ ayrýlýðýnýn olmadýðýný söyledi. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuþan Uysal Meclis üyeleri olarak her zaman bir ve beraber olduklarýný ayný yöne baktýklarýný ifade ederek, CHP Ýl Genel Meclisi üyeleri olarak aralarýnda kesinlikle bir görüþ ayrýlýðýnýn olmadýðýný belirtti. Uysal, "Uysal CHP Belediye Meclis Üyeleri olarak partimizin program ve yönetmeliklerine ilave olarak kendi çalýþma programýmýz içerisinde birlikte çalýþýyoruz. CHP Meclis üyeleri arasýnda görüþ ayrýlýðý bulunduðu yönünde ortaya imalar doðru deðildir. Görüþ ayrýlýðý olanlarýn zaten bu partide iþi de olamaz" Kaçak balýk avcýlýðý araþtýrýlacak Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis Toplantýsýnda MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Obruk ve Boyabat Barajý'nda yaþanan kaçak avlanmalarý 'katliam' olarak niteledi. Konuyla ilgili komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný belirten MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Çorum ili sýnýrlan içerisinde yer alan Obruk ve Boyabat Barajlarýnda kaçak balýk avcýlýðý yapýldýðý yönünde çok ciddi duyumlar aldýklarýný belirterek, bu konunun araþtýrýlmasýný istedi. Kaçak avlanmayý katliamdan farký olmadýðýný söyleyen Celal Güngör, kaçak balýk avcýlýðýnýn önlenmesi konusunda ne tür tedbirler alýndýðýný, kaçak balýk avcýlýðý yaptýðý tespit edilenler hakkýnda ne tür cezai iþlem uygulandýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Önerge teklifinde Obruk ve Boyabat Barajýnda kafes balýkçýlýðý yapýlýp yapýlmadýðýnýn da araþtýrýlmasýný isteyen Güngör, böyle bir çalýþmanýn Çorum ekonomisine çok ciddi katkýlar saðlayacaðýnýn altýný çizdi. Güngör, "Baraj ile ilgili ÇED raporu var mýdýr?kaçak avlanma yapanlarla ilgili cezai iþlem uygulanýyor mu?" gibi sorularýný yöneltti. Yapýlan görüþmenin ardýndan önerge teklifi, gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Çorum Ýl Milli eðitim Müdürlüðü yemek hizmet atýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: ihale Kayýt Numarasý :2013/ Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlat mah. fatih cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : httpsv/ekap.klk. gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmýþbeþ iþgünlüdür) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Üçtudlar mah.eþref Hoca Cad. No:8 Çorum b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk Ýlan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: En az kiþilik kapasite raporu 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu yada özel sektörde malzemeli yemek piþirilmesi, daðýtýlmasý hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il Milli eðitim Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Milli eðitim Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 421 Resmi ilanlar de Özel Ýdareden sezon hazýrlýðý "Uçak yolcularý için durak yapýlmalý" Ýl Özel Ýdaresi, 2013 yýlý çalýþmalarý kapsamýnda makine parkýnda bulunan iþ makinelerinde kullanýlmak üzere 320 adet lastik satýn aldý.ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan iþ makinelerinin 2013 yýlý araç lastiði ihtiyacý, Devlet Malzeme Ofisi aracýlýðýyla 220 adet 315/80R 22,5 ebat kamyon lastiði ve 100 adet ebat greyder lastiði satýn alýnarak karþýlanmýþ oldu. Makine parkýndaki kamyon ve greyderlerin lastikleri yenilenirken, kalan lastiklerin yýl içerisinde ihtiyaç oldukça kullanýlacaðý kaydedildi. Türk Hava Yollarý Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, uçak yolcularýnýn havaalanýna Çorum'dan hareket ettikleri yere durak yapýlmasý gerektiðini belirtti. Yolcularýn gece- gündüz, soðukta, karda, kýþta, yaðmurda, yazýn sýcakta boþ alanda beklediklerini ve korunacaklarý bir yer olmadýðýný kaydeden Ýnaltekin, "2008 yýlýnda sivil uçuþlara açýlan Merzifon Havalimaný Türk Hava Yollarý uçuþlarý baþlattýðýnda Çorumlular olarak hepimiz sevinmiþtik. Artýk bizlerinde bir havalimaný ve uçuþ alternatifi vardý. Türk Hava Yollarý haftanýn 3 günü Merzifon'a uçmaya baþladý ve uçuþ saatlerine göre düzenlenen havalimaný servisi buna paralel olanakta saðlandý. Servis düzenli olarak her gün uçuþ saatine uygun olarak yolcularýný havalimanýna götürüyor, uçaðýn geliþine göre havalimanýndan inen yolcularý tekrar Çorum'a getiriyordu. Yaþanan ufak tefek aksaklýlara raðmen servisle ilgili yaþanan problemler sonra düzeltildi. Uçuþ günleri çoðaldý daha sonra sefer sayýsý arttý ve uçuþ saatleri kamuoyunun istediði þartlarda düzenlendi. En son olanakta geçtiðimiz günlerde Pegasus Hava Yolu, uçuþlarýna baþladý. Tek düzeltilemeyen þey olarak servisin kalktýðý yer oldu. Beþ yýldýr uçuþ yapýlan bir havalimanýna servisin ve yolcularýn beklediði yer düzeltilemedi. Maalesef misafirler ve yolcular için bir bekleme yeri yapýlamadý. Yolcular gece- gündüz, soðukta, karda, kýþta, yaðmurda, yazýn sýcakta boþ alanda bekliyor, bir duldalanacaðý yer yok. Bu sorun bir türlü çözüme kavuþturulamadý. Þehrimizi ziyarete gelen misafirlerin bu ne biçim hizmet, bir durak bile yok diye söylentilerini duyuyoruz" "Biz turizmci olarak bu durumdan maalesef ki hiç memnun deðiliz. Yerel yönetimlerimizden isteðimiz servis noktamýzýn düzeltilmesi ve bu konunun üzerinde durulmasý, aradan beþ yýl geçmesine karþýn bu durum için hiçbir çözüm yolu üretilememiþ ve çözüme kavuþturulmamýþtýr" diyerek sözlerine devam eden Ýnaltekin, "Þehrimizin ve bizlerin imajýnýn baþka þehirlerde ve ülkelerde iþte Çorum'a gittikte havalimanýna gitmek için bir sürü sýkýntý yaþadýk, yaðmurda çamurda bekledik denilmesin. Servis bekleme noktasýna uygun bir durak yapýlsýn, yolcularýn bulabileceði þekilde taksi duraklarý ile bilgilendirmesi yapýlsýn. Giden ve gelen yolcularýmýz rahat etsin servis bekleme duraðýna Türk Hava Yollarý ve özel uçak þirketi(pegasus ) havalýný servis saatleri yazýlmalý. Turizmci olarak bu konunun üzerinde durulmasýný ve bir an önce neticeye kavuþturulmasýný, yolcular ve misafirler adýna turizm acentesi olarak istiyoruz" þeklinde kaydetti. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Patnos Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus cüzdanýmýn fotokopisini kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf oðlu 1989 doðumlu Fesih Özyolcu

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir"

Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı