FAALİYET DENETİMİNE GENEL BAKIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET DENETİMİNE GENEL BAKIŞ"

Transkript

1 FAALİYET DENETİMİNE GENEL BAKIŞ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet, işletmeleri verimlilik arayışına yöneltmiştir. Faaliyetlerin etkenliğinin ve etkinliğinin değerlenmesine kısaca faaliyet denetimi adı verilmektedir. Faaliyet denetiminin en gelişmiş olduğu ülke ABD olup, gelişim sürecinde kamu denetim standartlarının, iç denetim mesleğinde yaşanan gelişmelerin ve değişen yönetim anlayışının önemli rolü olmuştur. Faaliyet denetimi, ağırlıklı olarak iç denetçilerin ve kamu denetçilerinin görev alanına girmektedir. ABD de 2002 yılında yapılan bir araştırmada faaliyet denetimi iç denetçilerin toplam iş yüklerinin %28 ini oluşturmaktadır. Faaliyet denetimi konularına yönetimin ihtiyaçları yön verdiği için çok çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir. Başlıca faaliyet denetimi türleri; fonksiyonel denetim, örgütsel denetim ve özel görevlerdir. Faaliyet denetimi özet olarak, planlama kanıt toplama ve raporlama aşamalarından oluşmaktadır. Ancak uygulamasının başarılı olması faaliyet denetçisinin yeteneklerine ve tecrübesine bağlıdır. Özel kesimde verimliliğin, karlılığın ve dolayısıyla işletmenin devamlılığı için önemli olan faaliyet denetimi, kamu kesiminde ise, sosyal devlet anlayışının gelişmesiyle birlikte kamuda hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın, dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmenin anahtarı konumundadır. Bu bakımdan faaliyet denetimine ve bu denetimi gerçekleştiren denetçilere gerekli olan kaynağın ayrılması gerekir. Anahtar Kelimeler: Faaliyet denetimi, performans denetimi, faaliyet denetimi süreci. 1. GİRİŞ Günümüz işletmelerinde, pazar ve rekabet anlayışı küresel olup bütün dünyaya yöneliktir. Dünya standartlarında verimlilik düzeyi hedef alınmaktadır. Türkiye ekonomisinde 2001 yılında gerçekleşen ekonomik kriz sonrasında yaşanan, düşük döviz kurları ve geçmişe göre daha düşük enflasyon oranları, firmaların rekabet stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açmıştır. Firmaların kar marjları eskiye göre azalmış, dolayısıyla kriz nedeniyle çıkardıkları işçilerin bir kısmını geri işe almayarak isçilik maliyetinden tasarruf etme, maliyet azaltımı, verimlilik artışı gibi alanlara yönelmişlerdir. Artan rekabet faaliyetlerin etkinliğinin denetimini zorunlu hale getirmiştir. İşletmelerin etkenlik ve etkinlik (verimlilik) açısından incelenmesine kısaca faaliyet denetimi adı verilmektedir. Literatürde faaliyet denetimi yerine, yönetim denetimi, etkinlik (verimlilik) denetimi, performans denetimi, ekonomiklik (iktisadilik) denetimi gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Ayrıca faaliyet denetimi, Kanada da kapsamlı denetim (comprehensive auditing), İngiltere de ise paranın karşılığını verme denetimi (value for money auditing) olarak da adlandırılmaktadır (Flesher ve Zarzeski, 2002:93). Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, (E-Posta: 1

2 Faaliyet denetimi 1960 lı yıllardan itibaren gelişmeye başlamış olup, kapsamı muhasebe denetiminden daha geniştir ve muhasebe işlemleri ile sınırlı değildir. İşletmenin organizasyon yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, finansman politikaları, bilgi işlem faaliyetleri vb. bir çok faaliyeti kapsamaktadır. Bu nedenle uygulanması diğer denetimlere göre daha güçtür. Karşılaştırma ölçütleri diğer denetim türlerine göre daha soyuttur (Bozkurt, 1998:29). Faaliyet denetimi çalışmaları asıl olarak işletmelerde iç denetçilerin görevidir. İç denetçilerin bulunmadığı işletmelerde bu tür hizmetler mali yöneticilerden veya işletme dışındaki denetim ve danışmanlık firmalarından talep edilmektedir. Bağımsız denetçilerin faaliyet denetimi yapması, genellikle yönetim danışmanlığı hizmeti olarak adlandırılmaktadır (Selimoğlu,1999:196). Bağımsız denetim firması, talep olması halinde ve faaliyet denetimi alanında yeterince uzman kadrosunun bulunması durumunda ihtiyari denetim olarak faaliyet denetimi yapabilir. Bu çalışmanın amacı, faaliyet denetimini tanıtıcı genel bilgiler sunmaktır. Bu amaçla, faaliyet denetiminin tanımı, tarihçesi, diğer denetim türlerinden farklılıkları, türleri, denetim aşamaları (süreci) ile Türkiye de uygulanma düzeyi hakkında özet bilgiler çalışmada bir plan içerisinde sunulmuştur. 2. FAALİYET DENETİMİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Bu kısımda faaliyet denetiminin tanımı, gelişimi, muhasebe denetiminden farklılıkları, iç denetim hizmetlerindeki yeri, iç kontrol ve risk yönetimi ile ilişkisi ile etkin bir faaliyet denetimi için gerekli koşullar hakkında bilgiler özetlenecektir Faaliyet Denetimi Tanımı ve Tarihi Gelişimi Faaliyet denetiminin geniş bir tanımı şöyledir (Moeller ve Witt, 1999:21-2): Faaliyet denetimi, bir örgütün işletme fonksiyonları, mali kontroller ve destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini kapsayan bağımsız bir incelemedir. Faaliyet denetimi bir örgütün bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere göre sistematik incelenmesidir. Faaliyet denetçisinin genel amacı; kanun ve kurallara uygunluğun, mali raporlamanın güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkinliğine ilişkin iç kontrollerin kalitesini değerlemektir. Yukarıdaki tanımda geçen; mali denetim, mali yapıya yönelik iç kontrolleri içerir. Faaliyet kontrolleri ise, varlıklar üzerindeki mali kontroller ile faaliyeti ölçmek için performans göstergelerini içerir. Günümüz işletmelerinde yaygın bir yapısının olması dolayısıyla bilgi sistemleri kontrollerini de faaliyet denetiminin bir türü olarak dikkate almak gerekir. Faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi işletmeden işletmeye, hatta işletme içerisinde bölümden bölüme farklılık gösterebilir. Faaliyet denetimi büyük ölçüde özneldir. Dolayısıyla, faaliyet denetçisi, mevcut başarının ölçülüp raporlanmasından daha çok, bu başarının daha da iyileştirilmesine yönelik önerilirini belirtir nitelikte raporlar sunar. Bundan dolayı faaliyet denetimi, diğer denetim türlerinden farklı olarak yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilebilmektedir (Güredin, 2006:19). Modern anlamda iç denetçi, çok geniş bir alanda analiz yeteneklerine sahip bir faaliyet denetçisidir. Bu kadar kapsamlı bir görev ancak, faaliyet denetiminin bütün yönlerini çok iyi bilen bir denetim ekibi tarafından gerçekleştirilebilir. İşletmelerde kontrolleri ve prosedürleri tasarlayanlar ve uygulayanlar, uygulama aşamasında başarısız olabilmektedirler. İşte faaliyet denetçisi bağımsız ve planlı bir şekilde söz konusu sistemleri ve kuralları incelemekte ve geliştirilmesi gereken kontrolleri ve kuralları tanımlamaktadır. Daha sonra çalışmalarının sonuçlarını rapor haline getirerek yönetime sunmaktadır (Moeller ve Witt, 1999:21-4). 2

3 Faaliyet denetiminin gelişmesinde lider ülke ABD dir 1. Faaliyet denetiminin ABD deki gelişim sürecinde Amerikan Sayıştay Başkanlığı (General Accounting Office GAO) nun 1972 yılında yayınladığı Sarı Kitap (Yellow Book) olarak bilinen; Standards for Audit of Governmental Organizations, Programs, Activities and Functions düzenleme kamu denetiminde ciddi değişikliklere yol açmış ve kamu denetimini başlıca üç gruba ayırmıştır: a) Mali ve uygunluk, b) Ekonomi ve etkinlik, c) Program sonuçlarıdır. Son iki grup, faaliyet denetimi alanına girmektedir (Flesher ve Zarzeski, 2002:96). Standartta belirtilen ekonomi ve etkinlik (verimlilik) kavramı: Bir birimin ekonomik ve etkin bir şekilde personel, malzeme vb. gibi kaynakların kullanılıp, kullanılmadığı; örgütsel yapıda, yönetim kurallarında ve yönetim bilgi sisteminde herhangi bir ekonomik olmayan/verimsiz uygulamaların olup olmadığının belirlenmesidir. Program sonuçları ise; ulaşılan sonuçların arzu edilen yararı sağlayıp sağlamadığının, yetkili otoriteler tarafından belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ve daha düşük maliyetle arzu edilen sonuçlara ulaşılması için alternatiflerin dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesidir. Faaliyet denetiminin gelişmesine, yönetim anlayışında ve iç denetim mesleğinde yaşanan değişmelerin de önemli katkısı olmuştur. İç denetimin rolü özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra geçen sürede önemli ölçüde artmış, sadece mali değil faaliyet denetimini de kapsamına almıştır. Faaliyet denetimine olan ihtiyaç, 20. yüzyılın başlarında, ABD de büyük ölçekli işletmelerin sayısının artması ile hissedilmiştir. İlk başlarda iç denetçilerden beklenen, işletmenin varlıklarının korunması idi ve işletmede bir polis olarak görülüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler, iç denetimi yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir lı yıllardan sonra savaş ekonomisinin de etkisiyle iç denetim alanında ciddi gelişmeler yaşanmıştır. İşletme yöneticileri, hammadde ve iş gücünde tasarruf, üretim zamanlaması, yasal düzenlemelere uygunluk gibi konularla daha fazla ilgilenmişlerdir. Hatta maliyetle ilgili tespitler, dış mali raporlamadan daha da önemli hale gelmiştir. Neticede, iç denetçiler de yönlerini yönetim asistanlığına doğru çevirmişlerdir (Flesher ve Zarzeski, 2002:95). Bu günkü anlamda faaliyet denetimi kavramına ilk kez, 1948 yılında The Internal Auditor dergisinde yayınlanan bir makalede yer verilmiştir yılında İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors IIA) tarafından yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılanların %95 i faaliyet denetimi yürüttüklerini ve bu çalışmalarının toplam denetim zamanlarının %51 ini aldığını ifade etmişlerdir (Flesher ve Zarzeski, 2002:96). 2.2.Etkenlik, Etkinlik ve Ekonomiklik (İktisadilik) Kavramları Faaliyet denetiminin tanımında geçen, etkenlik, etkinlik ve ekonomiklik kavramlarını yakından tanımakta yarar vardır. Etkenlik, amaca ulaşma, etkinlik (verimlilik) ise, amaca ulaşırken kaynakları verimli kullanma anlamında kullanılmaktadır. Örnek olarak; her hangi bir aksaklık olmaksızın üretimin gerçekleşmesi etkenlik iken, mamullerin minimum maliyetle üretilmesi ise etkinlik olarak nitelendirilmektedir. Bir örnek yardımıyla söz konusu kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır (Gray and Manson, 2000:223). 1 Metin Sağmanlı nın 1995 yılında Almanya ve ABD deki kuruluşların iç denetimi konusunda yapmış olduğu karşılaştırmada; Her iki ülke kuruluşlarında büyük benzerlik göstermekte, ancak Amerikan şirketlerinde faaliyet denetimi ve bilgisayarlı denetim daha ağır basmaktadır tespitinde bulunmuştur (Sağmanlı, 1995:39). 3

4 Örnek; AB Limitet Şirketi yönetimi, bağımsız dağıtıcılar kullanmak yerine, müşterilerine ürünlerini kendileri dağıtmak üzere bir taşıt filosu oluşturmayı, pazarlama politikası olarak kararlaştırmıştır. Söz konusu filo, çeşitli büyüklüklerde ve ortalama maliyeti YTL olan 50 taşıttan oluşacaktır Etkinlik (verimlilik) denetimi; personel, makine, teçhizat gibi kaynakların, etkinlik denetimi anlamında pratik olarak uygulanabilir sınırlar içinde, optimal olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Yukarıdaki örneğe göre; taşıt filosunun fazla mesai maliyetlerini minimum kılmak için servislerin düzenli yapılıp yapılmadığının araştırılması, gereksiz kilometre yapmasını azaltmak için rota planlamasının olup olmadığının araştırılması ve böylece dağıtım maliyetlerinin kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Etkenlik denetimi ise; kaynakların uygun etkiyi yapıp yapmadığının belirlenmesidir. Yukarıdaki örneğe göre; işletmenin hedeflerine ulaşması açısından işletmenin taşıt filosu satın alması en iyi alternatif midir? sorusunun yanıtının araştırılmasıdır. Bu tür denetimde alternatif dağıtım politikalarının sağlayacağı yararlar ile maliyetleri araştırılır. Pazarlama politikası değişikliğinin şirketin imajına etkisi ile müşterilerin değişikliğe tepkileri öğrenilmeye çalışılır. Ayrıca denetçi, taşıtların satın alınması yerine kiralanması seçeneğinin daha uygun olup olmayacağını da araştırır. Ekonomiklik (İktisadilik) denetimi ise; tutumluluk anlamında kullanılmaktadır. Yani gereksiz harcamadan kaçınmaktır. Yukarıdaki örneğimize göre; taşıt filosunun sürücüleri için pahalı üniformalar yerine daha koruyucu elbiselerin seçilmesi gibi. Kamuda iç denetçilerden beklenen bir denetimdir. İktisadilik denetimi, her şeyden önce bir değer yargısıdır. Maliyet giderleri üzerinden tasarruf sağlamak üzere yürütülen denetim faaliyetidir. Dolayısıyla bu değer yargısına yönelik ölçü birimlerinin neler olacağı, iktisadilik denetiminin en önemli sorunu olarak ortaya çıkmaktadır (Pekiner, 1988:280). Faaliyet denetimine başlamadan önce, etkenlik ile ilgili özellikli ölçütler oluşturulmalıdır. Örneğin; fabrikada makinelerin yerleşimine ilişkin bir faaliyet denetimi yapıldığını varsayarsak, değerlemeye yönelik aşağıdaki gibi sorular oluşturmak gerekmektedir (Arens, Elder and Beasley, 2005:771): - Bütün yerleşim planları merkezde mühendislik bürosu tarafından onaylanmış mıdır? - Son beş yıl içerisinde, merkez tarafından makine yerleşimine ilişkin yeniden değerleme yapılmış mıdır? - Mevcut planına göre, makineler etkin kullanılıyor mu? - Makine dağılım planı, çalışanların güvenliğini tehlikeye atıyor mu? Etkinlik için de yine benzer şekilde özellikli ölçütler oluşturulması gerekmektedir. Etkenliği azaltmaksızın maliyeti azaltma etkinlik olarak nitelendirildiği için etkinlik ölçütleri oluşturmak daha kolaydır. Faaliyet denetçisinin özel denetim ölçütleri geliştirmede yararlanabileceği başlıca kaynaklar; geçmişteki tecrübeleri, kıyaslama yapma, mühendislik standartlarından yararlanma ve örgüt içinde gerçekleştireceği görüşmeler ve tartışmalardır. Bu bakımdan örgütlerde her düzeyde çalışanların, faaliyetlere ilişkin olarak şikayet ve önerilerini sunmak amacıyla üst yönetime ulaşabilmesi çok önemlidir. Etkinlik aslında bir performans göstergesidir. Etkinlik denetimi ise performans yönetiminin bir alt unsurudur. Performans yönetimi ise; örgütsel sistemlerin her düzeyinde her biriminde uygulanması mümkün olup, örgütü istenilen amaçlara yöneltmek için örgütün mevcut ve geleceğe ilişkin durumları ile ilgili bilgi toplama, bunları karşılaştırma ve performansın sürekli gelişimini sağlayacak yeni ve gerekli düzenlemeleri başlatma ve sürdürme görevlerini yüklenen bir yönetim sürecidir (Akal, 2005:75). 4

5 Performans yönetim sistemi sürekli işleyen bir döngü (performans geliştirme planlaması ölçme değerlendirme kontrol aşamaları içinde) içerisinde gerçekleşir. Performans ölçüm ve denetimleri başlı başına özel bir süreci gerektirir. Performans ölçüm ve denetim sistemlerinde kullanılabilecek göstergeler, genel kabul görmüş göstergeler olabileceği gibi, çoğunlukla işletmenin koşullarına göre geliştirilen göstergeler olacaktır. En yayın bilinen performans göstergeleri: mali ve teknik göstergelerdir. Mali göstergeler grubunda işletmenin mali yapısına ilişkin göstergeler ve maliyet analizlerine ilişkin göstergeler yer alır. Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmayıp teknik göstergeler ile birlikte kullanılması önerilmektedir. Teknik göstergeler, işletmede en üst düzeyden en alt düzeye kadar etkinliklerin, üretim kaynaklarının, birimlerin ve çalışanların performanslarının ölçülmesinde kullanılabilmektedirler. Teknik göstergeler çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir. Bunlar: kapsamlarına göre; içerikleri ve kullanım alanlarına göre (bölümler düzeyinde, örgütsel düzeylere göre, çevresel göstergeler gibi), performans kavramının anlamını esas alarak (verimlilik göstergeleri, karlılık ve bütçeye uygunluk göstergeleri gibi) 2. Faaliyet denetimlerinde sıklıkla karşılaşılan başlıca etkinsizlik (verimsizlik) türlerine bazı örnekler aşağıda verilmiştir (Arens, Elder and Beasley, 2005:767): - Mal ve hizmetlerin çok yüksek bedellerle alınması. Örnek olarak; hammadde, malzeme alımı için teklif mektubu istenmemesi. - İhtiyaç duyulan zamanda ham maddenin bulunmaması. Örnek olarak; gerekli malzeme siparişi verilmediği için montaj hattının durması. - Çalışanlar tarafından gereksiz tekrarların yapılması. Örneğin; birbirinin faaliyetlerinden haberdar olamadıkları için üretimle ilgili kayıtların hem üretim hem de muhasebe bölümünde tutulması. - Herhangi bir amaca hizmet etmeyen işlerin yapılması. Örneğin; örgüt içinde gereksiz belge akışı. - Gizli işsizlik yani gereğinden fazla eleman istihdam edilmesidir. 2.2 Faaliyet Denetiminin Amaçları Faaliyet denetiminin yapılmasının temelde üç amacı bulunmaktadır. Bunlar (Selimoğlu, 1999:197): - Faaliyetlerin belirlenmesi, - Gelişmeler için fırsatların belirlenmesi - Gelecek dönemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesidir. Faaliyet denetimine yönetimin ihtiyaçları yön vermektedir. Bunlar (Whittington and Pany, 1998:756; Fletchall, 2001: 2): - Yönetimin hedefleri ile ilgili olarak birimin performansının değerlenmesi, - Oluşturulan planların (bütçeler, programlar, hedefler, kurallar gibi) uygulama düzeyinin öğrenilmesi, - Faaliyetlerin plan ve politikalara göre ne ölçüde başarıldığı ile etkinlik, etkenlik ve ekonomik olarak gelişme fırsatları hakkında objektif bilgi sağlanması, - Özellikle kaynakların yanlış kullanılmasıyla ilgili olarak, faaliyet kontrollerindeki zayıflıklar hakkında bilgi sağlanılması, - Faaliyet raporlarının gerçek durumu yansıtmasına ilişkin oluşan güvenin güçlendirilmesi, 2 Teknik performans göstergeleri hakkında fazla bilgi için bakınız: Akal, 2005:179 vd. ; mali göstergeler hakkında fazla bilgi için bakınız: Pekiner, 1988 ; Küçükberksun,

6 - Müşterilere daha iyi hizmet sunulması, - Cari uygulamaların etkin hale getirilmesi, - Genel olarak işletme başarısın önemli olduğu konusuna, birim yöneticilerinin odaklanmasına yardımcı olunması, - Çalışanların işletmeye devamının ve yetkinliğinin geliştirilmesi, - Bütçe tahsislerinin ve harcamaların incelenmesi, - Gelecekte fırsatlarla ve zorluklarla karşılaşılması durumunda, hazırlıklı olunduğunu ve işletmenin çok iyi yönetildiği konusunda güven oluşturulması, - Toplumda işletmenin tanınmışlığının veya bunun sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Yukarıda sıralanan amaçlar dikkate alındığında faaliyet denetiminin genellikle dönem içinde gerçekleşmesi beklenmelidir. Ayrıca çok çeşitli faaliyet denetim türleriyle karşılaşmak da mümkündür Faaliyet Denetiminin Türleri Faaliyet denetimi, mühendislik, pazarlama, ofis hizmetleri, teslim alma, yükleme, satın alma, veri işleme gibi çok çeşitli faaliyetler ile ilgili sistemleri ve yönetim faaliyet kontrollerini değerler (Whittington and Pany, 1998:756). Faaliyet denetimleri başlıca üç başlıkta gruplanmaktadır. Bunlar (Arens, Elder and Beasley, 2005: 769) : Fonksiyonel denetimler: Burada fonksiyondan kastedilen, işletme faaliyetlerinin gruplandırılması anlamındadır. Örneğin; üretim fonksiyonu, satın alma fonksiyonu gibi. Çok çeşitli şekillerde oluşturulmuş fonksiyonların etkenlik ve etkinlik anlamında iç kontrollerinin değerlemesine fonksiyonel denetim diyoruz. Fonksiyonel denetimlerin, iç denetçilerin belirli alanlarda uzmanlaşmasına olanak sağlaması gibi üstünlüklerine karşılık, karşılıklı ilişki halindeki fonksiyonların değerlenmesinde yeterince başarılı olunamaması ise zayıf yönünü oluşturmaktadır. Örgütsel denetimler: Bir örgütün faaliyet denetiminin şubeler, departmanlar gibi örgütün bütününü ilgilenmesidir. Örgütsel denetim, örgütte fonksiyonların karşılıklı etkileşiminin ne ölçüde etken ve etkin olduğunu değerlemeye çalışır. Dolayısıyla, organizasyon planı ve koordinasyon faaliyetleri bu tür denetimde önem kazanmaktadır. Özel görevler: Faaliyet denetimi kapsamında, yönetim özel görevler verebilir. Örneğin işletmede bilgi sisteminin daha etkin hale getirilmesi, belirli bir departmanda hile olasılığının araştırılması gibi. Örnek olarak, AB işletmesinin iç denetim bölümünün çalışmaları beş grupta toplanmaktadır. Bunlar; faaliyet, uygunluk, mali, araştırma ve bilgi sistemi denetimleridir. Denetimlerin çoğunluğu bu beş grup içerisinde sınıflandırılabilir. Ancak bazıları bunların birleşenleri şeklinde de olabilir. İşletmede gerçekleştirilen başlıca faaliyet denetimi türleri şunlardır (Internal Control Guide For Managers): Maliyet muhasebesi konuları; birim veya kişilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi; önerilen sistem veya süreç değişikliklerinin iç kontrol etkileri; performans ölçme; hizmetlerin fiyatlandırılması; hizmetin dışarıdan satın alınması konuları; faaliyetsel kontroller; prosedürler; yönetim doğrulamasının dürüstlüğü; formların, akım şemalarının oluşturulması; birimlerin görev ve amaçlarını yerine getirirken kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için imkanların araştırılmasıdır. Bütün bunların yanında sisteme ve sürece ilişkin problemlerin uygun şekilde düzeltilmesi ve tekrarını önleyici eylemlerin yapılması konusunda güvence de sağlanmalıdır. Yukarıda örnek verilen alanlar, işletmeyi yakından tanımayı gerektirmektedir. Zaten tarihi gelişimi içersinde de faaliyet denetimi iç denetimin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır (Selimoğlu,1999:196). 6

7 2.5. İç Denetim Hizmetlerinde Faaliyet Denetiminin Yeri Sürekli karşılaşılan tartışmalı muhasebe uygulamaları sonucu ortaya çıkan hatalı raporlar, iç kontrollerdeki zayıflıklarla birleşince iç denetim fonksiyonu üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Dolayısıyla iç denetçinin rolü, geleneksel veri doğrulama ve uygunluk denetiminden daha geniş alanlara genişlemekte, kapsama risk, kontrol ve yönetim fonksiyonları da girmektedir. Günümüzde iç denetim güvence ve danışmanlık hizmetlerini de bir arada sunmakta, yönetime koşulların geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır (Edwards, Kusel and Oxner, 2003:13). ABD de gerek hastane işletmelerinde gerekse diğer sektörlerde iç denetçilerin iş yüklerinin yani toplam zamanlarının hangi faaliyetlere ne ölçüde dağıldığını karşılaştırmalı olarak gösteren araştırma sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur. Söz konusu araştırma 1996 ve 2002 yılları arasında iki kez gerçekleştirilmiş ve toplam iç denetçiye anket uygulanmıştır. Tablo 1: ABD de İç Denetçilerin İş Yükü Dağılımı Zaman (%) Faaliyetler Hastane İşletmeleri Bütün İşletmeler Mali ve uygunluk denetimleri Faaliyet denetimleri Bilgi sistemleri / IT incelemeleri Sürekli mesleki eğitim Bağımsız denetçiye yardım Hile araştırması İdari Diğer Toplam Kaynak: (Edwards, Kuseland Oxner 2003:14). Tablo 1 in analizinden, ABD de yılları arasında geçen sürede faaliyet denetimine ilişkin iş yükü dağılımında çok az bir artış saptanmıştır. İç denetçiler yönetimin karar verme sürecinde, daha aktif bir rol üstlenmişlerdir. Bu rol daha iyi eğitimi ve çabayı gerektirmekte, dolayısıyla diğer faaliyetlere ayrılacak zamanı azaltmaktadır (Edwards, Kusel and Oxner, 2003:14). İç denetimin özellikle 1940 lı yıllardan başlayarak tarihi gelişimi incelendiğinde, gelişim sürecinin muhasebe alanından faaliyet yönetimi alanına doğru genişlediği görülmektedir. Bu durumda geçtiğimiz yüzyılda yaşanan bilimsel yönetim anlayışının iç kontrol sistemlerini güçlendirmesinin rolü bulunmaktadır. Başlangıçta, iç denetim fonksiyonu, iç kontrol sisteminin geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde ekonomik etkinliği yükselterek, güçlü kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlayarak dolaylı yoldan yönetime yardımcı olmuştur. Hatta bundan dolayı iç denetim, kontrol mekanizmasının önemli bir parçası olarak görülmüş ve kontrolün kontrolü (control over control) olarak nitelendirilmiştir. Daha sonraki aşamada ise, ekonomik etkinliği artırmak için, iç denetim doğrudan işletme faaliyetlerinin etkinliğini değerlemeye ve bu yönde saptadığı problemlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmeye yoğunlaşmıştır (Jin e and Dunjia,1997:193). Tüm bu açıklamalardan, bütün faaliyet denetimlerinin iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi veya iç denetçilerin sadece faaliyet denetimi ile uğraşmaları da düşünülmemelidir. Ancak, iç denetçilerin faaliyet denetimlerine ilişkin bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Bunlar (Jin e and Dunjia,1997:193): 7

8 - İşletmenin üretim ve faaliyet süreçlerini daha yakından tanımaktadır. Dolayısıyla problemleri teşhis etmeleri, sebeplerini araştırmaları ve öneriler geliştirmeleri bağımsız denetçilere göre daha kolaydır. - İç denetçiler, işletmelerde diğer bölümlerde çalışanlara göre daha bağımsızdırlar. İşletmede gerçekleşen iş süreçleri ile ilgili doğrudan sorumlulukları olmadığı için faaliyetlere ilişkin daha objektif değerlendirmeler yapabilirler. Konumu itibariyle, sorunlara ilişkin getirdiği yapıcı öneriler, diğerlerine göre daha kolay kabul görebilir. - İç denetçilerin raporlarını en üst düzey yetkililere ulaştırması; faaliyet denetimini yürütmek için yeterince zamana sahip olmaları, faaliyet denetimini gerçekleştirecek bilgi ve yeterliğe sahip olmaları, denetim çalışmalarında herhangi bir sınırlama yapılmaması gibi hususlar ise diğer avantajlar arasında sayılabilir İç Denetimde Faaliyet Denetimine Karşılık Bütünleşik Denetim Bu görüşü savunanlar, iç denetimi bir bütün olarak görmekte ve mali, faaliyet, bilgi sistemleri denetimi gibi uzmanlık alanlarının olmaması gerektiğini, iç denetim ekibindeki her denetçinin yönetimin ilgilendiği her alanda inceleme yapabileceğini ileri sürmektedirler. Ancak bütünleşik denetimin (Integrated Auditing) faaliyet denetiminden daha üstün olduğunu ileri süren görüş doğru değildir. Çünkü, uygulamada bazı bütünleşik denetim fonksiyonlarının daha düşük standartta hizmet sunduğu görülmüştür (Moeller ve Witt, 1999:21-2). Türkiye de de etkin bir iç denetim bölümüne sahip gerek mali gerekse reel sektördeki işletmeler, iç denetim ekiplerinde farklı uzmanlık alanlarında (bilgi sistemleri denetimi, hile denetimi gibi) sertifika almış elemanları bulundurmaya özen göstermektedirler Muhasebe Denetimi ile Faaliyet Denetimi Arasındaki Farklar Muhasebe denetçilerini faaliyet denetimi ile ilgilenmeleri yeni değildir 3. Ancak, ilgilenme düzeyleri de iç denetim kadar kapsamlı değildir. Genellikle büyük denetim firmalarında denetim ekibinden farklı olarak yönetim danışmanlığı birimi, söz konusu hizmeti sunmaktadır. Her iki denetimde, denetim süreci, kullanılan teknikler vb. bakımlardan ortak özellikler bulunmakla birlikte, başlıca farklılıkları şunlardır (Arens, Elder and Beasley, 2005:767): Denetim amacı yönünden; muhasebe denetimi daha çok geçmişe yönelik olup, tarihi bilginin doğru olarak kaydedilip kaydedilmediğine yönelik testleri içerir. Faaliyet denetimi ise, daha çok geleceğe yönelik olup performans üzerinde yani faaliyetlerin etkenliği ve etkinliği üzerine yoğunlaşır. Raporların dağılımı yönünden; muhasebe denetim raporunun ortaklar, kredi verenler gibi bir çok kesime dağıtımı yapılırken, faaliyet denetim raporları özellikle yönetime yöneliktir. Mali olmayan olayları kapsaması yönünden; faaliyet denetimi, bir örgütte etkenlik ve etkinlik ile ilgili her türlü hususu ilgilendiren çok farklı faaliyetleri kapsar. Halbuki muhasebe denetimi mali tabloların doğruluğunu ve dürüstlüğünü etkileyen hususları inceler ve daha dar kapsamlıdır. Şayet bir işletmede kontrol testlerinin yapılması ve iç kontrol değerlemesini, dar anlamda faaliyet denetimi olarak dikkate alırsak, muhasebe denetçisi uygulayacağı denetim tekniklerin yapısını, zamanlamasını, kapsamını belirlemek için, iç kontrolleri değerlemesi gerekir. Ancak zaman içinde özellikle karşılaşılan büyük çaplı finansal skandallar sonucu (Enron örneğinde 3 ABD de GAO nun çalışmaları, Amerikan Diplomalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) nın da faaliyet denetimi ile ilgilenmesine yol açmış ve 1978 yılında AICPA bünyesinde Faaliyet ve Yönetim Denetimi Komitesi oluşturulmuştur yılında ise, söz konusu Komite, Faaliyet Denetim Sözleşmeleri başlıklı bir rapor yayınlamıştır (Flesher ve Zarzeski, 2002:100). 8

9 olduğu gibi) iç kontrolün önemi o kadar iyi anlaşılmıştır ki, ABD de 2002 yılında yasalaşan Sarbanes and Oxley Act (SOA) ile belli büyüklükteki şirketlerin iç kontrollerinin değerlenmesine ilişkin ayrıca bağımsız denetim raporu istenmesine başlanmıştır 4. SOA, işletmelerde doğrudan muhasebe ve finansal süreçlerle ilgili gözükse bile, iyi incelendiğinde diğer faaliyetleri ve teknik personeli de etkilediği görülmektedir. SOA 404 üncü kısımda; bir bağımsız denetçinin yönetimin iddiasını kanıtlamasına benzer şekilde, yönetimde mali raporlama üzerindeki iç kontrollerin yeterliliği iddia ederken, ilgili prosedürleri ve kontroller izlemesini gerekli kılmaktadır kısım ise; üç ayda bir yapılacak açıklamalarda sadece mali raporlama kontrolleri değil, aynı zamanda kontrol ve prosedürlerin açıklanmasını da gerekli kılmaktadır (Beavers, 2006:87). Denetçi bağımsızlığını korumak ve güçlendirmek için SOA ile getirilen önlemlerden biri, bağımsız denetim firmalarının denetim hizmeti verdikleri müşterilerine bazı hizmetleri vermelerinin yasaklanmasıdır. Yasaklanan hizmetler arasında iç denetimde bulunmaktadır Faaliyet Denetimi - Denetçi Bağımsızlığı Genişletilmiş bir denetim çalışmasının bir kısmı olarak, bağımsız denetim firmasından müşteri işletmenin belirli işletme süreçlerinin etkinliği ve etkenliğine ilişkin inceleme yapması istenebilir. Örnek olarak; yönetim tarafından belirlenmiş politikalara ve prosedürlere uygunluk düzeyinin araştırılması, gelişme fırsatlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik yönetime öneriler geliştirilmesi gibi istekler gelebilir. Bağımsız denetim firması tarafından söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi halinde denetçi bağımsızlığı azalır mı sorusu akla gelmektedir. Kamu Gözetim Kurulu (Public Company Accounting Oversight Board PCAOB) un bu soruya cevabı şöyledir (www.pcaob.org); Şayet denetim firmasının elemanları müşteri işletmenin bir elemanı gibi hareket etmemiş ise (örneğin, müşteri işletmede istihdam edilmemişse veya müşteri işletmenin elemanı gibi davrandığı saptanmamışsa) ve denetim firmasının önerilerine uyup uymama konusu tamamen müşteri işletme yönetimine bırakılmış ise, denetçi bağımsızlığının zayıflamış olacağı düşünülemez. 2.9.Faaliyet Denetimi İle İç Kontrol Arasındaki İlişki İç denetimin başlıca misyonu, örgütün kaynaklarını en etkin bir şekilde kullanılmasında ona yardımcı olmaktır. Bu misyon asıl olarak iç muhasebe kontrollerinden daha çok kanun ve düzenlemelere uygunluk, güvenilir mali tablolar ve faaliyetlerin etkinliği ve etkinliği ile doğrudan ilgili iç kontrollerin incelenmesi yoluyla yerine getirilir. Tarihi gelişim içinde, iç muhasebe kontrolleri, iç denetim çalışmalarında daha az yer tutmaya başlamıştır. Söz konusu değişimde, faaliyet denetiminin hem alan hem de yönetim düzeyinde genişleyen rolünün etkisi bulunmaktadır. İdeal olanı; iç denetim sorumluklarının genişleyen yönetim hizmetlerini azaltmadan, güçlü iç kontrollerin başarılmasını sağlamaktır (Moeller ve Witt, 1999:21-17). İç denetim etkin bir iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç kontrol prosedürleri asıl olarak işletme yönetimi tarafından oluşturulur ve gerçekleştirilir. Ancak işletmede iç denetim birimi varsa etkin iç kontrol politika ve prosedürlerinin oluşturulması daha kolaydır. İç kontrol sistemi ile faaliyet denetimi arasındaki ilişki karşılıklıdır. Etkin bir iç kontrol 4 Türkiye de ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetçilerden bankaların dahili kontrolleri üzerinde sınırlı görüş istemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ise, Emeklilik Yatırım Fonları için, özel amaçlı bir denetim olarak iç kontrol sisteminin durumuna ilişkin bağımsız denetçinin hazırlayacağı rapor örneğini yayınlamıştır (SPK Seri X, No:22 Tebliğ, 33. Kısım, Md.8). 9

10 sisteminin olması, faaliyet denetimine yardımcı olacak, diğer yandan başarılı faaliyet denetimi çalışmaları sonucunda oluşturulan öneriler, iç kontrollerin daha da güçlü olmasına ve dolayısıyla yönetimin başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, ABD de SOA ile, işletme yönetiminden iç kontrollerin etkin bir tarzda oluşturulduğu ve sürdürüldüğüne ilişkin yazılı bir açıklama yapması istenmektedir. İç denetçiler bu görevin başarılmasında da değerli bir kaynaktır Faaliyet Denetimi Risk Yönetimi İlişkisi İç denetim faaliyetinin odak noktası son 10 yılda çarpıcı bir şekilde yön değiştirmiştir. Sistem temelli denetimden (systems based auditing), süreç temelli denetime (process based auditing) doğru bir kayma söz konusu olmuş, günümüzde ise risk odaklı iç denetim (risk based auditing) önem kazanmıştır (www.iia.org.uk). İç denetim faaliyetlerinde risk değerlemesi esas alınmaktadır. İç denetim, yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine ilişkin, kurumun karşı karşıya olduğu risklerin tanımlanması ve bu risklerle mücadele konusunda yeterliliğin ve etkinliğin değerlemesini yapmaktadır. Başlıca riskler (ECIIA, 2005:27): - Faaliyetler ve mali olaylara ilişkin bilgiler güvenilmez, yanlış veya eksik olabilir. - Faaliyetler verimsiz olabilir ve etkin olmayabilir. - Mali ve diğer varlıklar tahrif edilmiş veya işletmeden çıkartılmış olabilir. - Kurum kaynakları, yönetmelikleri veya iç politikaları ihlal edilebilir. - Etik kültür, yasadışı eylemleri veya uygun olmayan davranışları destekliyor olabilir. Faaliyet denetimi özü itibariyle risk yönetimi ile de yakından ilişkilidir. Çünkü risk yönetimi sadece mali anlam taşımamaktadır. İşletmenin karşı karşıya kaldığı yönetim, operasyon ve süreç riskleri de risk yönetiminin kapsamındadır. Süreçlerin uygunluğunun denetimi 5, işletmenin gelecekteki başarısı için çok önemlidir (Aras,2006:18). Faaliyet Denetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler Yukarıda açıklandığı gibi, faaliyet denetiminin kapsamının geniş olması, ölçütlerinin daha soyut olması, her işletmede hatta her bölümde standart bir uygulamasının olmaması bu denetim türünü diğerlerinden ayırmaktadır. Dolayısıyla etkin faaliyet denetimi gerçekleştirmek ve hazırlanan raporların ilgililerce objektif olarak değerlendirilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Literatürde rastladığımız bu yöndeki öneriler aşağıda özetlenmiştir. Bunlar (Arens, Elder and Beasley, 2005:770; Jin e and Dunjia,1997:195; Reeve, 1981:40): Faaliyet denetçilerinin bağımsızlığı: İç denetçilerin, raporlarını yönetim kuruluna veya yönetim kurulu başkanına sunması, iç denetçilerin bağımsızlığını güçlendirmektedir. Benzer şekilde kamu denetçilerin bağımsızlığını artırmak için kamu denetçilerinin raporlarını doğrudan Parlamentoya sunabilir. Ayrıca iç denetçilerin bağımsızlığını koruması için işletmede doğrudan icra görevi üstlenmemesi gerekmektedir. 5 Işıklar Holding İcra Başkanı Hilmi Güvenal kendi gruplarından örnek vererek, süreç kontrolünü şöyle ifade etmektedir; Bizim beklentimiz esas olarak denetçilerden ziyade süreçlerden. Denetimi de süreçlerin doğru işleyip işlemediğini denetlemek konusunda görevlendirmek istiyoruz...süreçler doğru çalıştığı müddetçe başka işlere bakabilirsiniz? Burada kastettiğimiz nedir? Bir şirketin satın alma süreci, uzun vadeli plan yapma süreci, bütçe süreci, bir şirketin diğer yönetmelikleri. Önemli olan şirketin kurallara sadık olarak çalışıp çalışmadığıdır. Şirketin bütün kurallara uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek bence çok daha önemli (Reel Sektör ve İç Denetim, 2002; 13). 10

11 Faaliyet denetçilerinin yeterliliği: Faaliyet denetimi çok geniş bir alana yayılan faaliyet problemleri ile ilgilendiği için faaliyet denetçisi için yeterlilik, önemli bir problemdir. İç denetim ekibi nitelikli ve tecrübeli denetçilerden oluşmalıdır. Ayrıca, sürekli ve meslek içi eğitim de ihmal edilmemelidir. Denetçinin, faaliyet denetimini çok iyi bilmesi ve değerlendirme konusunda yeterli deneyime sahip olması istenir. Faaliyet denetimi metodolojisinin oluşturulması: Faaliyet denetimi yapılacak projeler ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapmak gerekmektedir. Ayrıca, denetim ölçütlerinin muhasebe denetimlerinden farklı olarak daha belirsiz olması dolayısıyla gerçek durumlara uygun ölçütler belirlenmelidir. Muhasebe denetimine önem verilmesi: Faaliyet denetiminde muhasebe denetimi tamamen ihmal edilmemelidir. Çünkü muhasebe denetimi faaliyet denetimi için bir alt yapı sağlamaktadır. Ayrıca, muhasebe denetimi gerçekte faaliyet denetiminin başlangıcıdır. Çünkü muhasebe denetimi ile test edilen veriler, aslında etkenlik ve verimlilikle genellikle ilgilidir. Ortama önem verilmesi: İşletmede iç denetçinin rolü çok iyi tanımlanmalı ve işletmeye benimsetilmelidir. Raporlamaya önem verilmesi: Faaliyet denetimi raporları genellikle hikaye tarzı yazılır. Bundan dolayı buluların ilgi çekecek bir şekilde sunulması gerekir. Faaliyet denetçisinin saha çalışması yaparken bulguları kaleme almaya başlaması gerekir. Zamana önem verilmesi: Faaliyet denetimi çok zaman aldığı için maliyeti yüksektir. Dolayısıyla denetçinin, zamanını boşa harcayacak faaliyetlerden kaçınması gerekir. Toplantılara önem verilmesi. Kanıt toplamaya önem verilmesi: Denetçi, çeşitli denetim teknikleri kullanarak kanıt toplamalıdır. Olumlu yönlerin vurgulanması: Denetçi denetlenen birimde yapılan olumlu faaliyetleri de ihmal etmemelidir. Özelliklerin verilmesi: Raporda sunulan önerilerde, genellemelerden kaçınmak gerekmektedir. 3. FAALİYET DENETİMİ SÜRECİ Faaliyet denetimleri sektörden sektöre, işletmeden işletmeye değişmekle birlikte gerçekleştirilme süreçleri birbirine benzerdir. Bir faaliyet denetimi başlıca üç aşamadan oluşmaktadır: Planlama, kanıt toplama ve değerlendirme, raporlama ve izleme/sonuçlandırmadır. Faaliyet denetimleri önceden belirlenmiş denetim hedeflerine ve bunu izleyen etkin bir denetim programına göre gerçekleştirilir. Faaliyet denetimi planlamasında, muhasebe denetiminden farklı olarak, oldukça ayrıntıya girmek gerekmektedir. Hedefler, çalışma alanına uygun olarak saptanır. Dolayısıyla birçok özel durumu dikkate almak gerekmektedir Faaliyet Denetiminin Aşamaları (Faaliyet Denetimi Süreci) Aralarında önemli farklılıklar olmakla birlikte birçok yönden faaliyet denetiminin gerçekleştirilmesi, muhasebe denetimine benzemektedir. Söz konusu aşamalar Şekil 1 de gösterilmiştir. 11

12 Amacın Açıklanması Tanıma Ön İnceleme Program Geliştirme Faaliyet Denetiminin Gerçekleştirilmesi Raporlama Kaynak: (Whittington and Pany, 1998:757). İzleme Şekil 1: Faaliyet Denetimi Aşamaları Aşağıda faaliyet denetimi sürecine ilişkin özet bilgiler sunulmaktadır. Bunlar (Whittington and Pany, 1998: ): Amacın Açıklanması: Amaç belirlenmiş bir birimin, fonksiyonun veya faaliyetin performansının değerlemesidir. Denetçilerin mutlaka örgütün özellikli hedefleri ile ilgili özel politika ve prosedürleri belirlemesi gerekmektedir. Faaliyet denetiminin bir işletmede kapsamı çok geniş olup, genellikle aşağıda sıralanan hedeflere göre tasarlanır (Moeller ve Witt, 1999:21-5): - Belirlenmiş politikalara, planlara ve prosedürlere uygunluk düzeyinin araştırılması, - Faaliyet kontrollerinin uygulanması, yeterliliği ve sağlamlığının değerlenmesi ve incelenmesi, - Örgüt içinde geliştirilen yönetim verilerinin güvenilirliğinin araştırılması, - Devredilen sorumlulukların yerine getirilmesinde performans kalitesinin değerlenmesi, - Faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması, - Varlıkların korunması ve muhasebeleştirilmesinin sağlanmasıdır. Tanıma: Denetçi tanıma sürecine, organizasyon şemasını, fonksiyon ve sorumlulukların yazılı olduğu belgeleri, yönetim politika ve kuralları ile faaliyet politika ve prosedürlerini inceleyerek başlar. Sürecin sonunda, ilgili birimi, fonksiyonu veya süreci tanıdığını, anketler, akış şemaları ve aldığı notlarla belgeler. Ön İnceleme: Denetçi başlangıç araştırmasına göre, potansiyel problemleri ve faaliyetlerin kritik yönlerine ilişkin ulaştığı sonuçları özetler. Denetçi söz konusu çalışmalardan, denetim programı oluşturma aşamasında da yararlanır. Program Geliştirme: Her bir faaliyet denetiminin kendine özgü yapısı vardır. Denetçi faaliyetleri değerlemede ihtiyaç duyacağı her türlü test ve analizi içerecek şekilde denetim programı oluşturur. Denetim çalışmasının zorluğundan dolayı uygun bir denetim ekibinin görevlendirilmesi ve çalışmaların zaman çizelgesine uygun gerçekleştirilmesi önemlidir. 12

13 Faaliyet Denetiminin Gerçekleştirilmesi (Çalışma Alanı): Bu aşama faaliyet denetim programının uygulanmasını kapsar. Analiz ise, bu aşamasının diğer önemli kısmını oluşturur. Örgütün gerçek performansı, çeşitli ölçütlere (bütçeler, verimlilik hedefleri veya benzer birimlerin performansı gibi) göre karşılaştırılır. Söz konusu karşılaştırmalar ve değerlendirmeler, denetçinin geliştireceği önerilerin de alt yapısını oluşturacaktır. Bulguların Raporlanması: Denetçi raporda, denetimin temel amaçları ile ilgili edindiği bilgileri özetler. Faaliyet denetim raporları üçüncü kişilere gönderilmediği için standart bir şekli yoktur. Ancak, kamuda hazırlanan denetim raporlarında bazı şekil şartları aranmaktadır. Raporda, denetçinin geliştirdiği öneriler ile çok az uyulan veya hiç uyulmayan politika ve prosedürlerin listesi sunulur. Taslak rapor hazırlandıktan sonra, incelenen birimle doğrudan ilgili bütün personel ile bulguların tartışılacağı bir toplantı yapılmalıdır. Toplantı yapılması çeşitli yararlar sağlamaktadır. Şöyle ki; denetçi tarafından geliştirilen öneriler daha sağlıklı hale gelecektir. Diğer yandan raporda açıklanan problemlere ilişkin yönetimin zamanında gerekli önlemleri alması da mümkün olacaktır. İzleme: Denetim raporundaki her hangi bir eksikliğin, yeterince açıklanması için izleme faaliyeti gerçekleştirilir. Genellikle de bu sorumluluk iç denetim ekibinden birine verilir. Bazı durumlarda da, önemli önerilerin daha da geliştirilmesini temin etmek için belirli bir süre geçtikten sonra, çok kısa incelemeler yapılması gerekebilir. Yukarıda sıralanan aşamaların nasıl gerçekleştiğine ilişkin genel bir fikir vermek amacıyla bir faaliyet denetimi örneği özet olarak aşağıda sunulmuştur Faaliyet Denetiminin Gerçekleştirilmesine Bir Örnek 6 İç denetim bölümü bulunan bir işletme, Net-Sat olarak isimlendirilen ayrı bir birim oluşturmuş olup, söz konusu birim ürünleri doğrudan on-line (internet üzerinden) pazarlamaktadır. On-line pazarlama yöntemi, geleneksel işletme prosedürlerinden farklı olduğu için, mali işlerden sorumlu yönetici, kaygılarını dile getirmiştir. Yönetici bu yeni bölümün özelliklerini vurgulayarak, işletmenin satış ve pazarlama sürecinin faaliyet incelemesinin yapılmasını istemiştir. Aşağıda yeni bir alana ilişkin faaliyet denetimi yaklaşımının nasıl geliştirildiği açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Adım: Yeni Bölümün Kontrol Risklerinin Anlaşılması İç denetçi, Net-Sat ın satış ve pazarlama süreci ile ilgili kontrol risklerini yeniden değerleyecektir. Bu amaçla yeni bölümün üst düzey yöneticileri ile bazı görüşmeler yapılacaktır. İlgili riskler değerlenecek ve denetim programına uygun olarak yapılan düzenli denetimlerde saptanan diğer risklerle karşılaştırılacaktır. Şayet kapsamlı bir inceleme ihtiyacı olduğu anlaşılmış ise, diğer denetim riskleri ve önceliklerine de bağlı olarak söz konusu faaliyet denetimi, denetim planına dahil edilecektir. İç denetim koordinatörü, bölüm ile ilgili riskleri ve kapsamlı risk analizlerine dayanan bir denetim çalışması yapıp yapmama kararını yönetim ile görüşecektir. Net-Sat ın on-line pazarlama ve satış sürecinin yeni olması, nispeten daha yeni teknoloji kullanması, denetçiyi önemli kontrol risklerine sahip olduğu sonucuna ulaştırmıştır. İç denetim, Net-Sat ın denetimini planlayarak bu kontrol risklerini dikkate almalıdır. Net Sat örneğinde olduğu gibi bir faaliyet denetimi uygulanmasındaki ilk aşamalar Şekil 2 de akış şeması halinde gösterilmiştir. 6 Söz konusu örnek için; (Moeller ve Witt, 1999:21-7/21-16) dan oldukça yararlanılmıştır. 13

14 Yönetici tarafından inceleme isteğinde bulunulması İç denetimin inceleme isteğini dikkate alması ve yeni süreci tanıması Başlangıç risk analizlerinin uygulanması Evet İnceleme yapmaya değer mi? Hayır İncelemeyi dikkate al Gelecek dönemde değerlendir İnceleme cari dönemde yapılabilir mi? Hayır Gelecek dönem denetim planlamasına dahil et. Evet Söz konusu incelemeyi yıllık plana dahil et. Yönetimi bilgilendir. Başlangıç değerleme planları hazırla Yönetimi bilgilendir Şekil-2: Bir Faaliyet Denetimi Uygulamasının Başlangıç Aşamaları Kaynak: (Moeller ve Witt, 1999:21-8) 14

15 2. Adım: Başlangıç Araştırması İncelenmesine karar verilen faaliyete ilişkin başlangıçta yapılan araştırmalar, faaliyet denetimi sürecinin en önemli kısmını oluşturur. Başlangıç alan araştırması, ilgili birime gitmeden önce başlar, daha sonrada ilgili birimde araştırmalar sürdürülür. İlgili birime gitmeden önce aşağıdaki aşamaların yerine getirilmesi önerilmektedir. Bunlar: İncelemenin Genel Amacının Tanımlanması. Bu tanımlamanın iç denetim koordinatörü veya kıdemli denetçilerden biri tarafından yapılması gerekir. Örneğimizde, söz konusu incelemenin amacı; yönetimden gelen istek ve bir risk analizi şeklinde tanımlanmıştır. İlgili Diğer Personel ile Görüşmeler Yapılması. Personel yöneticisi ve denetlenen birim ile ilgili önemli personelinde içinde bulunduğu işletme personeli ile görüşmeler yapılmalıdır. Bu görüşmeler bir çok amaca hizmet etmekle birlikte, öncelikle bize incelemede yardımcı olacak uygun personeli belirlememize olanak sağlar. Örneğimizde, iç denetçi merkezdeki bilgi sistemi yöneticisiyle yapmış olduğu görüşme sonucunda, Net- Sat bünyesinde oluşturulan yeni on-line satış süreci ile yakından ilgilendiklerini öğrenmiştir. İlgili Bütün Verilerin Toplanması. İç denetim, planlanan saha incelemesi için uygulanabilir tüm bilgiyi (çalışma kağıtları, raporlar gibi) incelemelidir. Örneğimizde incelenecek birim, on-line satış yaptığı için, iç denetçi internetle işlem prosedürlerinin tamamını çok iyi anlamaya çalışacaktır. İncelenecek Saha ile İlgili Anlaşmaların Yapılması: İncelemede bir sürprizle karşılaşmamak için, iç denetimin elinde gerekli yetki (izin) belgeleri bulunmalıdır. İç denetçi artık, örneğimize göre Net-Sat ın faaliyet birimini ziyaret edebilir. İlgili birimi tanımaya yönelik önerilen aşamalar ise aşağıdaki gibidir: Sorumlu Yönetici ile Görüşmeler Yapılması. Denetim ekibi, inceleme sonunda nihai raporu göndereceği sorumlu yönetici ile görüşmelidir. Örneğimize göre Net-Sat, yeni bir birimdir ve birimi yöneticisi, inceleme ile ilgili birçok hususu merak etmektedir. Bu görüşmede, iç denetçi birim yöneticisi kanalıyla, birimin faaliyetlerini, örgütsel ilişkilerini ve problemlerini yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Diğer Önemli Personel ile Görüşmeler Yapılması. Örneğimize göre satış müfettişi gibi önemli konumdaki personel ile de görüşmeler yapılmalıdır. Bu tür görüşmeler, daha önce edinilen bilgilerin çapraz kontrolünü ve ilave bilgiler edinilmesini sağlayacaktır. Faaliyet Alanının Gözden Geçirilmesi. İç denetçi, faaliyetlerin tümünü, genel iş akışını, gerçekleştirilen çeşitli prosedürleri gözlemlemek için ilgili birimde kapsamlı bir gezi talep etmelidir. İç denetçinin, süreçleri daha iyi anlayabilmek için çok ayrıntılı sorular sorması gerekecektir. Örneğimize göre denetçi, internet üzerinden yapılan satışlarda müşterilerden bilgiler nasıl temin ediliyor? Sipariş süreci ve ürünü gönderme aşamaları nasıl gerçekleşiyor? gibi sorular soracaktır. Politika ve Prosedürlerin İncelenmesi. İç denetçi örgütün tamamında izlenen idari ve kontrol faaliyetlerini etkileyen yazılı politika ve prosedürleri kısaca incelemelidir. Söz konusu inceleme ile ön saha araştırması aşaması tamamlanmış olmaktadır. Bu tanıma aşaması zaman zaman, gerçek inceleme aşamasına kadar uzayabilir. Tanıma aşaması, ayrıntılı bir denetim planı oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 3. Adım: Ayrıntılı Denetim Planının Oluşturulması Başlangıç araştırmaları ve risk analizlerinden yararlanarak, sorumlu denetçi ayrıntılı bir denetim planı oluşturur. Başlangıç olarak, daha önce yararlanılan benzer bir denetim programı, örnek olarak alınabilir ve program üzerinde gerekli değişiklikler yapılır. 15

16 Denetim planında, denetim süresince uygulanacak ayrıntılı testler için potansiyel alanlara ve denetim hedeflerine ayrı bir önem verilmelidir. İç denetçi, incelenecek birim ile ilgili özel denetim prosedürleri oluşturur ve riskleri tanımlar. Bu aşamada iç denetçinin biraz yaratıcı olması yaralı olacaktır. Şayet denetçi, planlanan bir testin uygunluğuna ilişkin şüpheleri varsa, incelenecek birim yöneticisi ile görüşmesi yararlı olacaktır. Örneğimizdeki birime ilişkin olarak bu aşamada iç denetçinin dikkate alması gereken hususlar şunlardır: Kabul edilen siparişlerin yedeklenmesini, satışların kaydını sağlayacak on-line satış sisteminin korunmasına yönelik prosedürler var mı? Onaylanmamış teslimatların işleme konulmasına veya diğer internet kullanıcılarının gizlice satış bilgilerine ulaşılmasına engel olacak yeterli güvenlik prosedürleri var mı? Bilgisayar ekranında gösterilen ve pazarlanan ürün, işletmenin genel politika ve tanımlamalarına (kalite, fiyat vb. yönlerden) uygun mu? Kredi kartı yoluyla gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak, güvenli bir şekilde ve anında ilgili banka ile doğrulama yapılıyor mu? İç denetçi faaliyet denetimine ilişkin özel denetim programı oluşturmalı ve bu programa göre de testlerini gerçekleştirmelidir. Denetçi bu aşamada, ayrıca ihtiyaç duyacağı ilave kaynakları da planlamalıdır. Örneğimizdeki on-line satış yapan işletme büyük ölçekli olsa ve iç denetim ekibi de bu alanda uzman değil ise, dışarıdan uzman desteği gerekecektir. Sonuç olarak, hazırlanan plan iç denetim koordinatörünün onayına sunulur. Tablo 2 de örneğimizdeki Net-Sat ile ilgili bir denetim programında yer alan prosedürlerden örnekler sunulmaktadır. Tablo 2 : Net-Sat Birimi Örnek Denetim Programı Net-Sat Satış ve Pazarlama Sistemi Yerleşim:. Tarih: DENETİM ADIMI Başlangıç Saha İncelemesi 1. Sistem ve fonksiyonları genel olarak tanımak için satış ve pazarlama personeli ile görüşmeler yapılması. 2. Gün boyunca, belirli aralıklarla sistem faaliyetlerinin gözlemlenmesi. 3. Seçilen iki günde (ilki yoğun iş hacmi olan Cuma günü, diğeri ise ayın son günü olmak üzere) işlemlere ilişkin ayrıntılı testlerin uygulanması. 4. Seçilen günlerde bütün önemli dosyaların kaydedilip kaydedilmediğinin araştırılması. 5. Kredi kartı ile yapılan satışlarda doğrulama prosedürlerinin incelenmesi. 6. Seçilen günlerde, kredi kartı ile alış veriş yapan müşteriler ile satılan ürün ve banka ödemelerine ilişkin doğrulama yapılması. Herhangi bir farklılığa rastlanılması halinde nedenin araştırılması Adım: Gerçek Faaliyet Denetiminin Gerçekleştirilmesi Aslında birim, fonksiyon veya süreç tanıma faaliyetleri ile gerçek denetim faaliyetlerini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak güçtür. Kavramsal olarak denetim çalışmaları tanıma aşamasında iddia edilen hususlara, gerçekte ne ölçüde uyulduğunu belirlemek için yapılır. Denetim çalışmalarında aşağıda belirtilen teknikler kullanılarak güvenilir ve yeterli sayıda kanıta ulaşılır. Bunlar: 16

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞILIK VERME HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.167-188 İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER Mahmut DEMİRBAŞ* ÖZET Makalemiz iki

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI Saime

Detaylı

EYLÜL 2012 BANKALARDA DENET M KOM TES UYGULAMASI

EYLÜL 2012 BANKALARDA DENET M KOM TES UYGULAMASI EYLÜL 2012 BANKALARDA DENET M KOM TES UYGULAMASI Doç. Dr. Özgür Çat kkafl Yrd. Doç. Dr. Mustafa Okur Ö r. Gör. smail Balkan BANKALARDA DENET M KOM TES UYGULAMASI Doç. Dr. Özgür Çat kkafl Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY *

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Hayat ancak geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanacaktır. Kierkegaard Özet Küreselleşmenin ortaya

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

PERFORMANS DENETİMİ PAKİSTAN SAYIŞTAYI UYGULAMASI

PERFORMANS DENETİMİ PAKİSTAN SAYIŞTAYI UYGULAMASI T.C. SAYIŞTAY 135. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YAYINLARI PERFORMANS DENETİMİ PAKİSTAN SAYIŞTAYI UYGULAMASI Nevin ATAKAN Sayıştay Uzman Denetçisi Arife COŞKUN Sayıştay Uzman Denetçisi S.Melda SONUVAR Sayıştay Başdenetçisi

Detaylı

- 1 Sayfa - - 1 - I- GİRİŞ:

- 1 Sayfa - - 1 - I- GİRİŞ: 1 Sayfa 1 I GİRİŞ: Teftiş Kurulu Başkanlığının 18/10/2006 tarih ve 2449 sayılı görev emirleri ekinde yer alan 18/10/2006 tarih ve 2447 sayılı Bakan Onayı gereğince yapılan inceleme ve araştırma sonucunda

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

BANKACILIKTA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIKTA İÇ KONTROL SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI Serhat ŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI BANKACILIK PROGRAMI DANIŞMAN Dr.Bülent

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. M. Akif ÖZER GİRİŞ Günümüzde gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde yer alan kuruluşlar, tüm alanlarda olduğu

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı