Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Haziran 2008 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu"

Transkript

1 Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

2 İçindekiler Sayfa Bağımsız sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-8 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-60

3 1 Ocak - ara hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: 1. Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi nin (Şirket) tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. 2. Sınırlı denetim, ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına ve sigortacılık bağımsız denetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Şirket in 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlülükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanmış 30 Haziran 2007 ve 31 Aralık 2007 tarihli finansal tabloları bir başka bağımsız denetim şirketi tarafından, sırasıyla, sınırlı ve tam kapsamlı denetime tabi tutulmuştur.söz konusu Şirket 18 Eylül 2007 tarihli sınırlı denetim raporunda bu finansal tablolarda, hayat branşında gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri (IBNR) tutarı olarak 2006 yılı sonu için hesaplanan 93,530 YTL nin dikkate alındığını,şirket in 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle IBNR tutarının 669,899 YTL olarak hesaplandığını, ancak, sağlık branşı IBNR hasarı hesaplanırken Şirket in önceki dönemlerde ve cari dönemde gerçekleşen IBNR tutarları ile geleceğe yönelik tahminlerin dikkate alındığını ve oranın binde 1,25 olarak saptanarak son bir yılda (1 Temmuz Haziran 2007) yazılan brüt prim üzerinden net IBNR hasarının 501,738 YTL olarak hesaplandığını,rapor tarihi itibariyle gerçekleşen net IBNR hasarlarının ise 538,611 YTL olduğunu belirterek şartlı görüş sunmuştur.aynı şirket 6 Mart 2008 tarihli 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolara ilişkin denetim raporunda ise olumlu görüş sunmuştur. 4. Bilanço dipnotu de belirtildiği üzere, Şirket in 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarının 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğü giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve ilgili muhasebe politikalarındaki değişiklik etkilerinin 2008 yılı açılış kayıtlarında geçmiş yıl kar/zararlarında gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında detayı dipnot 2.19'da belirtildiği üzere "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 19") uygulanmamış, yürürlükteki İş Kanunu uyarınca Şirket'in ödemek durumunda olduğu tazminatın tamamı muhasebeleştirilip finansal tablolara yansıtılmıştır. Ayrıca Şirket ertelenmiş vergi aktifi/yükümlülüğünü "Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 12") hükümlerine uygun olarak hesaplamamış ve kayıtlarına yansıtmamıştır. Şirket sözkonusu uygulamaların değerlendirmesini tarihi itibariyle de yapmadığı için, bu durumun ilişikteki finansal tablolar üzerindeki etkisi hesaplanamamıştır. Şirket yönetimi ilgili değerlendirmelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve finansal tablolara yansıtılacağını belirtmiştir.

4 5. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, yukarıda dördüncü paragrafta açıklanan hususun finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkileri dışında, ilişikteki finansal tabloların Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi nin tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına (finansal tablo dipnotu 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: 6. 2 no lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere,18 Nisan 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, dipnotlarla ilgili maddeleri tarihinde, diğer maddeleri 31 Mart 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ de 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda 2007 yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırma yapma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Buna istinaden, Şirket ilişikteki finansal tablolarını ve dipnotlarını bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak sunmamıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Şeyda Oltulu, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 25 Ağustos 2008 İstanbul, Türkiye (2)

5 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Varlıklar Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar ,860, Kasa Alınan çekler - 3- Bankalar 23,181, Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) - 5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar 4,678,794 B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar 90,110, Satılmaya hazır finansal varlıklar 11 1,055, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar 11 20,991, Alım satım amaçlı finansal varlıklar 11 45, Krediler - 5- Krediler karşılığı (-) - 6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar 11 68,017, Şirket hissesi - 8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) - C- Esas faaliyetlerden alacaklar 101,541, Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar ,624, Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar - 4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar - 6- Sigortalılara krediler (ikrazlar) ,916, Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-) - 8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - 9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - D- İlişkili taraflardan alacaklar - 1- Ortaklardan alacaklar - 2- İştiraklerden alacaklar - 3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar - 5- Personelden alacaklar - 6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar - 7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - 8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar - 9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - E- Diğer alacaklar 387, Finansal kiralama alacakları - 2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - 3- Verilen depozito ve teminatlar - 4- Diğer çeşitli alacaklar 47.1, , Diğer çeşitli alacaklar reeskontu (-) - 6- Şüpheli diğer alacaklar - 7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 4,881, Gelecek aylara ait giderler ,881, Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri - 3- Gelir tahakkukları - 4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları - G- Diğer cari varlıklar 1,243, Gelecek aylar ihtiyacı stoklar - 2- Peşin ödenen vergiler ve fonlar 1,199, Ertelenmiş vergi varlıkları - 4- İş avansları 18, Personele verilen avanslar 24, Sayım ve tesellüm noksanları - 7- Diğer çeşitli cari varlıklar - 8- Diğer cari varlıklar karşılığı (-) - I- Cari varlıklar toplamı 226,026,061 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

6 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Varlıklar Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot II- Cari olmayan varlıklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar - 1- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar - 2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar - 4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar - 6- Sigortalılara krediler (ikrazlar) - 7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-) - 8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - 9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar , Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) 12 (396,333) B- İlişkili taraflardan alacaklar - 1- Ortaklardan alacaklar - 2- İştiraklerden alacaklar - 3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar - 5- Personelden alacaklar - 6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar - 7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - 8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar - 9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - C- Diğer alacaklar 6, Finansal kiralama alacakları - 2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - 3- Verilen depozito ve teminatlar 6, Diğer çeşitli alacaklar - 5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-) - 6- Şüpheli diğer alacaklar , Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 12 (540,804) D- Finansal varlıklar , Bağlı menkul kıymetler - 2- İştirakler - 3- İştirakler sermaye taahhütleri (-) - 4- Bağlı ortaklıklar , Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) 45.2 (98,175) 6- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler - 7- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler sermaye taahhütleri (-) - 8- Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar - 9- Diğer finansal varlıklar Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) - E- Maddi varlıklar 6 799, Yatırım amaçlı gayrimenkuller - 2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-) - 3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller - 4- Makine ve teçhizatlar - 5- Demirbaş ve tesisatlar 6 901, Motorlu taşıtlar 6 231, Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) 6 439, Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar - 9- Birikmiş amortismanlar (-) 6 (772,480) 10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil) - F- Maddi olmayan varlıklar 8 304, Haklar 8 1,281, Şerefiye - 3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler - 4- Araştırma ve geliştirme giderleri - 6- Diğer maddi olmayan varlıklar - 7- Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-) 8 (976,393) 8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar - G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları - 1- Gelecek yıllara ait giderler - 2- Gelir tahakkukları - 3- Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları - H-Diğer cari olmayan varlıklar - 1- Efektif yabancı para hesapları - 2- Döviz hesapları - 3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar - 4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar - 5- Ertelenmiş vergi varlıkları - 6- Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar - 7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-) - 8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-) - II- Cari olmayan varlıklar toplamı 1,214,394 Varlıklar toplamı 227,240,455 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Yükümlülükler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot III- Kısa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kuruluşlarına borçlar - 2- Finansal kiralama işlemelerinden borçlar - 3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) - 4- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri - 5- Çıkarılmış tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri - 6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar - 7- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-) - 8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler) - B- Esas faaliyetlerden borçlar 13,818, Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 19 11,458, Reasürans faaliyetlerinden borçlar 19 2,360, Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar - 4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - 5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar - 6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - C- İlişkili taraflara borçlar 17, Ortaklara borçlar - 2- İştiraklere borçlar - 3- Bağlı ortaklıklara borçlar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar - 5- Personele borçlar 12, Diğer ilişkili taraflara borçlar ,556 D- Diğer borçlar 120, Alınan depozito ve teminatlar - 2- Diğer çeşitli borçlar 19, , Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-) - E- Sigortacılık teknik karşılıkları 41,747, Kazanılmamış primler karşılığı - net 17 39,722, Devam eden riskler karşılığı - net - 3- Hayat matematik karşılığı - net - 4- Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net 17 2,022, İkramiye ve indirimler karşılığı - net - 6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net - 7- Diğer teknik karşılıklar - net 17, ,594 F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 711, Ödenecek vergi ve fonlar 149, Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 105, Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler - 4- Ödenecek diğer vergi ve benzeri yükümlülükler - 5- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 457, Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) - 7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları - G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar 117, Kıdem tazminatı karşılığı - 2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı - 3- Maliyet giderleri karşılığı ,526 H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 558, Gelecek aylara ait gelirler 558, Gider tahakkukları - 3- Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları - I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler - 1- Ertelenmiş vergi yükümlüğü - 2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları - 3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler - III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 57,091,061 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Yükümlülükler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kuruluşlarına borçlar - 2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar - 3- Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) - 4- Çıkarılmış tahviller - 5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar - 6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-) - 7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler) - B- Esas faaliyetlerden borçlar - 1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar - 2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar - 3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar - 4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - 5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar - 6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - C- İlişkili taraflara borçlar - 1- Ortaklara borçlar - 2- İştiraklere borçlar - 3- Bağlı ortaklıklara borçlar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar - 5- Personele borçlar - 6- Diğer ilişkili taraflara borçlar - D- Diğer borçlar 113, Alınan depozito ve teminatlar 113, Diğer çeşitli borçlar - 3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu - E- Sigortacılık teknik karşılıkları ,562, Kazanılmamış primler karşılığı net - 2- Devam eden riskler karşılığı - net - 3- Hayat matematik karşılığı - net ,904, Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net - 5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net - 6-Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net 17 30,658, Diğer teknik karşılıklar - net - F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları - 1- Ödenecek diğer yükümlülükler - 2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler - 3-Diğer borç ve gider karşılıkları - G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar 539, Kıdem tazminatı karşılığı , Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı - H- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - 1- Gelecek yıllara ait gelirler - 2- Gider tahakkukları - 3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları - I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler - 1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - 2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler - IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı 137,216,042 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

9 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Özsermaye Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot V- Özsermaye A- Ödenmiş sermaye 26,297, (Nominal) sermaye 15 25,000, Ödenmemiş sermaye (-) - 3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1,297, Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - B- Sermaye yedekleri - 1- Hisse senedi ihraç primleri - 2- Hisse senedi iptal karları - 3- Sermayeye eklenecek satış karları - 4- Yabancı para çevirim farkları - 5- Diğer sermaye yedekleri - C- Kar yedekleri 5,242, Yasal yedekler ,174, Statü yedekleri - 3- Olağanüstü yedekler 2,900, Özel fonlar (yedekler) - 5- Finansal varlıkların değerlemesi 15 (831,880) 6- Diğer kar yedekleri - D- Geçmiş yıllar karları 5, Geçmiş yıllar karları 5,177 E- Geçmiş yıllar zararları (-) (54,019) 1- Geçmiş yıllar zararları (54,019) F- Dönem net karı 1,441, Dönem net karı 1,441, Dönem net zararı (-) Özsermaye toplamı 32,933,352 Yükümlülükler toplamı 227,240,455 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7)

10 Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) I- Teknik bölüm Dipnot Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 1 Nisan - A- Hayat dışı teknik gelir 39,507,019 20,423, Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak) 36,184,513 18,365, Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) 44,621,015 17,921, Brüt yazılan primler (+) 61,259,438 24,214, Reasüröre devredilen primler (-) (16,638,423) (6,292,379) 1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) (8,436,502) 443, Kazanılmamış primler karşılığı (-) (12,129,057) 607, Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+) 3,692,555 (163,898) 1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) Devam eden riskler karşılığı (-) Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+) Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri 26 3,225,547 1,971, Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak) 96,959 86, Brüt diğer teknik gelirler (+) 96,959 86, Brüt diğer teknik gelirlerde reasürör payı (-) - - B- Hayat dışı teknik gider (-) (38,903,904) (19,976,182) 1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) (32,011,782) (15,782,371) 1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) (31,840,955) (15,829,292) Brüt ödenen hasarlar (-) (45,590,985) (22,679,270) Ödenen hasarlarda reasürör payı (+) 13,750,030 6,849, Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) (170,827) 46, Muallak hasarlar karşılığı (-) (201,364) 57, Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+) 30,537 (10,169) 2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) İkramiye ve indirimler karşılığı (-) İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+) Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) 47.5 (2,594) (2,594) 4- Faaliyet giderleri (-) (6,889,528) (4,191,217) C- Teknik bölüm dengesi - Hayat dışı (A - B) 603, ,236 D- Hayat teknik gelir 23,799, , Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak) 4,600,219 2,564, Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) 24 6,396,721 3,202, Brüt yazılan primler (+) 24 7,371,968 3,537, Reasüröre devredilen primler (-) 24 (975,247) (334,944) 1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) (1,796,502) (638,360) Kazanılmamış primler karşılığı (-) (1,572,258) (336,473) Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+) (224,244) (301,887) 1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) Devam eden riskler karşılığı (-) Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+) Hayat branşı yatırım geliri 19,532,744 (1,120,644) 3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar (337,464) (660,003) 4- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak) 4,317 4,317 E- Hayat teknik gider (22,607,512) 126, Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) (4,343,340) (1,363,012) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak) (5,244,095) (2,034,231) Brüt ödenen tazminatlar (-) (5,491,414) (2,200,686) Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+) 247, , Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) 900, , Muallak tazminatlar karşılığı (-) 786, , Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+) 114, , İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) İkramiye ve indirimler karşılığı (-) İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+) Hayat matematik karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) 47.5 (10,149,354) 4,207, Hayat matematik karşılığı (-) (10,149,354) 4,207, Hayat matematik karşılığında reasürör payı (+) Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) 47.5 (4,423,597) 46, Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklar (-) (4,423,597) 46, Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda reasürör payı (+) Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) Faaliyet giderleri (-) (1,223,317) (851,077) 7- Yatırım giderleri (-) (2,153,524) (2,001,036) 8- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-) (314,380) 86,639 F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 1,192, ,446 G- Emeklilik teknik gelir Fon işletim gelirleri Yönetim gideri kesintisi Giriş aidatı gelirleri Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri Diğer teknik gelirler - - H- Emeklilik teknik gideri Fon işletim giderleri (-) Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri (-) Faaliyet giderleri (-) Diğer teknik giderler (-) - - I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) - - Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (8)

11 Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) II- Teknik olmayan bölüm Dipnot Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 1 Nisan - C- Teknik bölüm dengesi - Hayat dışı (A - B) 603, ,236 F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 1,192, ,446 I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) - - J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I) 1,795,419 1,361,682 K- Yatırım gelirleri , , Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler ,715 58,524 2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar Finansal yatırımların değerlemesi Kambiyo karları 26, ,665 (145,163) 5- İştiraklerden gelirler , , Bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler 26 2,410 1, Türev ürünlerden elde edilen gelirler Diğer yatırımlar Hayat teknik bölümünden aktarılan yatırım gelirleri - - L- Yatırım giderleri (-) (319,535) (129,720) 1- Yatırım yönetim giderleri faiz dahil (-) Yatırımlar değer azalışları (-) Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-) (52,686) - 4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-) Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-) Kambiyo zararları (-) 36 (28,602) (1,013) 7- Amortisman giderleri (-) 6.1 (238,247) (128,707) 8- Diğer yatırım giderleri (-) - - M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-) (165,641) (123,809) 1- Karşılıklar hesabı (+/-) 47.5 (181,466) (131,761) 2- Reeskont hesabı (+/-) Özellikli sigortalar hesabı (+/-) Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-) Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-) Diğer gelir ve karlar 19,185 11, Diğer gider ve zararlar (-) (3,360) (3,360) 9- Önceki yıl gelir ve karları Önceki yıl gider ve zararları(-) - - N- Dönem net karı veya zararı 1,441, , Dönem karı veya zararı 1,866,500 1,261, Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 35 (424,914) (303,905) 3- Dönem net karı veya zararı 1,441, , Enflasyon düzeltme hesabı - - Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (9)

12 Nakit akış tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 78,588, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (58,596,044) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 19,992, Faiz ödemeleri (-) - 9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (1,264,256) 10. Diğer nakit girişleri 1,636, Diğer nakit çıkışları (-) (7,341,547) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 13,022,897 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - 1. Maddi varlıkların satışı 33, Maddi varlıkların iktisabı (-) (239,444) 3. Mali varlık iktisabı (-) (10,583,618) 4. Mali varlıkların satışı 298, Alınan faizler 1,155, Alınan temettüler - 7. Diğer nakit girişleri 3, Diğer nakit çıkışları (-) (52,812) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan) net nakit (9,385,018) C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları - 1. Hisse senedi ihracı - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - 4. Ödenen temettüler (-) (613,284) 5. Diğer nakit girişleri 15 10,000, Diğer nakit çıkışları (-) - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 9,386,716 D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi - E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 13,024,595 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14,663,049 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,687,644 Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (10)

13 Özsermaye değişim tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Özsermaye değişim tablosu (*) Özsermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş İşletmenin Varlıklarda enflasyon para yedekler ve dönem yıllar Ödenmiş kendi hisse değer düzeltmesi çevrim Yasal Statü dağıtılmamış karı/ karları/ sermaye senetleri (-) artışı farkları farkları yedekler yedekleri karlar (zararı) (zararları) Toplam I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2007) 15,000,000 - (36,730) 1,297,912-2,854,459-1,139,880 2,693,521 (48,842) 22,900,200 II- Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (Not 2) III- Yeni bakiye (I + II) (1 Ocak 2008) 15,000,000 - (36,730) 1,297,912-2,854,459-1,139,880 2,693,521 (48,842) 22,900,200 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 10,000, ,000, Nakit (**) 10,000, ,000, İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - (795,150) (795,150) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (zararı) ,441,586-1,441,586 I- Dağıtılan temettü (613,284) - (613,284) J- Geçmiş yıl karlarından dağıtım ,541-1,760,696 (2,080,237) - - IV- Dönem sonu bakiyesi () (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) 25,000,000 - (831,880) 1,297,912-3,174,000-2,900,576 1,441,586 (48,842) 32,933,352 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. (**) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şirket'in 10,000,000 YTL ödenmemiş sermayesi ortaklar tarafından 3 Mart 2008 tarihinde nakit olarak ödenmiştir. Sayfa 12 ile 60 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (11)

14 finansal tablolara ilişkin dipnotlar 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi (Şirket), 19 Aralık 1997 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet alanı, hayat, hastalık ve ferdi kaza branşları olmak üzere sigorta alanında Türkiye de sigorta işlemlerini kapsamaktadır. Şirketin ana hissedarı Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi (Genel Sigorta) ve pay oranı %99.50 olup geri kalan %0.50 diğer hissedarlardan oluşmaktadır. tarihi itibariyle Şirket in nihai ortağı Mapfre International S.A dır. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket'in kayıtlı merkezi Meclisi Mebusan Caddesi No:89/4 Dursun Han Kat:4 Salıpazarı İstanbul/Türkiye adresinde bulunmaktadır. Şirket'in Ankara ve İzmir'de iki irtibat bürosu bulunmaktadır. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket hayat, hastalık ve ferdi kaza branşları olmak üzere hayat ve hayat dışı sigorta alanında Türkiye'de sigorta muameleleri yapmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Şirket te 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle 11 yönetici ve 104 personel olmak üzere ortalama 115 kişi çalışmaktadır. 1.6 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 558,689 YTL (1 Nisan - 331,796 YTL) dir. 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın (Hazine Müsteşarlığı), 4 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1 numaralı Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge si çerçevesinde, Hayat Dışı branşlar ve Hayat branşına ait elde edilen yatırım gelirleri Şirket portföyünde ayırt edilebilmektedir. Dolayısıyla elde edilen yatırım gelirinin hangi branşa ait olduğu bilinmekte ve bu kriterlere göre gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. Faaliyet giderlerinin dağıtımı tarihi itibariyle, direkt dağılımı yapılamayan personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış giderleri ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri Hazine Müsteşarlığı nın yukarıdaki paragrafta belirtilen Genelge si çerçevesinde, her bir alt branş için son üç yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin sırasıyla toplam üretilen poliçe sayısı, toplam brüt yazılan prim miktarı ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan oranların ağırlıklı ortalamasına göre dağıtılmaktadır. 1.8 Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi (Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi) içermektedir. (12)

15 1. Genel bilgiler (devamı) 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1 ve 1.2 no lu dipnotlarda açıklanmış olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden beri herhangi bir değişiklik olmamıştır Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Şirket in tarihi itibariyle düzenlenen finansal tabloları 25 Ağustos 2008 tarihinde Yönetim Kurulu na sunulmak üzere Şirket yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve ilgili yasal kuruluşlar, yasal mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.1 Hazırlık esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler: Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı nın, 30 Aralık 2004 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Hesap Planı Hakkında Tebliğ) kapsamında yer alan Sigortacılık Hesap Planına göre Yeni Türk Lirası (YTL) olarak düzenlemektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 2 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/20 numaralı duyurusuna istinaden Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Sigortacılık Kanunu) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlamaktadır. Şirket, finansal tablolarının sunumunu, Hazine Müsteşarlığı nın, Sigortacılık Kanunu ve 14 Temmuz 2007 tarihli Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliği (Finansal Raporlamalar Hakkında Yönetmelik) kapsamında düzenlenen 18 Nisan 2008 tarihli Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ i uyarınca yapmaktadır. Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca, 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda bir önceki dönem ile karşılaştırmalı sunum yapma şartı aranmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket tarihli finansal tablolarını ve dipnotlarını bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunmamıştır. Finansal Raporlama Hakkında Yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde muhasebeleştirmesi esas olup, sigorta sözleşmeleri, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ile konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden başlayarak, kıdem tazminatı yükümlülüğü ve ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü hesaplamaları hariç olmak üzere, faaliyetlerini TMS ve TFRS ile Hazine Müsteşarlığı tarafından bu kapsamda yayımlanan diğer açıklamalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarihli sektör duyurusunda, TFRS 4- Sigorta Sözleşmeleri, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ile TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu na ilişkin standartların uygulanmayacağı açıklanmıştır. (13)

16 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Şirket ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında detayı dipnot 2.19'da belirtildiği üzere "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"'nı ("TMS 19") uygulamamış, yürürlükteki İş Kanunu uyarınca Şirket'in ödemek durumunda olduğu tazminatın tamamını muhasebeleştirip finansal tablolara yansıtmıştır. Ayrıca Şirket ertelenmiş vergi aktifi/yükümlülüğünü "Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 12") hükümlerine uygun olarak hesaplamamış ve kayıtlarına yansıtmamıştır. Dolayısıyla Şirket, 31 Aralık 2007 finansal tablolarını bu kapsamda yeniden düzenlememiş ve Şirket'in daha önce raporladığı 31 Aralık 2007 özsermaye tutarıyla 2008 yılı açılış özsermayesi bu çerçevede aynı kalmıştır. Şirket ayrıca 1 Ocak 2008 tarihinden başlayarak sigortacılık teknik karşılıklarını bu tarihte yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarını ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (Teknik Karşılıklar Yönetmeliği) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu konuda yapılan çeşitli açıklamalar çerçevesinde hesaplayarak tarihli finansal tablolarına yansıtmıştır Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları: Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi Hazine Müsteşarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, Şirket 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılışlarını yapmıştır. İlgili uygulama TMSK tarafından yayımlanmış 29 no lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ya ilişkin standart kapsamındadır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiş ve buna bağlı olarak Şirket 2005 yılı başından itibaren finansal tablolarını enflasyona göre düzeltmemiştir. Dolayısıyla tarihinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özsermaye kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır Kullanılan para birimi: Şirket'in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası (YTL)'dir. Şirket finansal tablolarını ve dipnotlardaki tutarları, aksi belirtilmedikçe YTL olarak sunulmuştur Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi: Finansal tablolarda ve takip eden dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar YTL olarak ve yuvarlanmadan gösterilmiştir Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temelleri: Finansal tablolar, no'lu dipnotta bahsedilen enflasyon düzeltmeleri ve makul değerleri ile gösterilen satılmaya hazır ve alım satım amaçlı finansal varlıklar dışında, tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmıştır. (14)

17 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar: Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren finansal tablolarını no'lu dipnotta belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde hazırlamaktadır. Ancak Şirket'in bu çerçevede yaptığı farklı uygulamaların detayına yine aynı dipnotta yer verilmiştir. Yeni ve Revize Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanması: 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için TFRS kapsamında yürürlüğe giren ancak Şirket in operasyonları ile ilgili olmadığından uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TFRYK 11, TFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler (1 Mart 2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) TFRYK 12, Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) TFRYK 14, TMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Tarihi İtibariyle Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar Finansal tabloların onaylandığı tarihte TFRS ve TMS tarafından yayımlanmış veya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) tarafından yayımlanmış olmakla birlikte TFRS kapsamında henüz yayımlanmamış, Şirket in etkisini incelediği ve tarihi itibariyle henüz yürürlükte olmayan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TMS 1, (Revize) Finansal Tabloların Sunumu (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRS 3, İşletme Birleşmeleri ve TMS 27 Konsolide ve Solo Finansal Tablolar a İlişkin Yapılan Düzenlemeler (Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TMS 32 ve TMS 1 de yapılan değişiklikler: Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRS 2, (Revize) Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - "Hakkın Kazanılması ve İptal Edilmesi" (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). (15)

18 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRYK 13, Müşteri Bağlılık Programları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). UFRYK 15, Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat Sözleşmeleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir, geriye dönük uygulanacaktır). UFRYK 16, Yabancı İştiraklerdeki Yatırımın Korunması (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir, geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır). Bu yorum Avrupa Birliği tarafından henüz onaylanmamıştır. Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde Şirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir. 2.2 Konsolidasyon Şirket in TMS 27- Konsolide ve Bireysel Finansal Mali Tablolar (TMS 27) kapsamında konsolide etmesi gereken bağlı ortaklığı TIPNET Sağlık Hizmet ve Yönetim Danışmanlık Anonim Şirketi (TIPNET) bulunmaktadır. Ancak, Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/9 no lu sektör duyurusunda TMS 27 nin uygulanmayacağı ifade edilmiş, dolayısıyla Şirket tarihli finansal tablolarında konsolidasyon işlemini gerçekleştirmemiş ve bağlı ortaklığını maliyet yöntemine göre kayıtlarında göstermiştir. 2.3 Bölüm raporlaması Şirket, poliçe üretimlerini Türkiye de gerçekleştirmektedir. Şirket, hayat ve hayat dışı alanlarda poliçe üretmekte olup halka açık olmadığı için bölüm raporlaması yapmamaktadır. 2.4 Yabancı para çevrimi Şirket in fonksiyonel para birimi Yeni Türk Lirası dır. Geliri hayat sigortalılarına kar payı olarak verilen vadeli serbest ve vadeli bloke banka bakiyeleri, Hazine Müsteşarlığı'ndan onaylı tarife teknik esasları gereğince bilanço tarihindeki TCMB efektif satış kuru ile diğer vadeli ve vadesiz mevduatlar TCMB döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Yabancı para cinsinden alacaklar, prim alacakları ile sigortalılara yapılan ikrazlardan doğan alacaklar; yabancı para cinsinden borçlar ise matematik karşılıklardır. Yabancı para cinsinden alacaklar ve borçlar, onaylı tarife teknik esasları uyarınca TCMB efektif satış kuru ile değerlenmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin kullanılan para birimine çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. (16)

19 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise makul değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve bu varlıklar ve yükümlülükler ile ilgili diğer makul değer değişiklikleri hangi hesapta takip ediliyorsa kur çevriminin etkisi de aynı hesaplarda takip edilir. YTL/ABD Doları YTL/Euro YTL/GBP Döviz alış kuru Döviz efektif satış kuru Maddi varlıklar Bütün maddi varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004 tarihine kadar, satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri üzerinden taşınmaktadır yılı başından itibaren alınanlar ise alım maliyet değerinden taşınmaktadır. Maddi varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten ve, eğer var ise, değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Amortisman maddi varlıkların ekonomik ömürleri dikkate alınarak 1 Ocak 2004 tarihinden sonra satın alınan maddi varlıklar normal (doğrusal) amortisman yöntemine, 1 Ocak 2004 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklar ise azalan bakiyeler metoduna göre kıst bazında hesaplanmaktadır. Maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aşağıda belirtilmiştir: Demirbaş ve tesisatlar Motorlu taşıtlar Özel maliyet bedelleri 3-15 yıl 5 yıl 5 yıl Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler. 2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller Şirket in yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır. 2.7 Maddi olmayan varlıklar Maddi olmayan varlıklar, yazılım lisanslarından oluşmaktadır. Başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte olan maddi olmayan varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri üzerinden taşınmaktadır yılından itibaren alınanlar ise alım maliyeti değerlerinden taşınmaktadır. (17)

20 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu takdirde herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını test etmek için incelenmektedir. tarihi itibariyle maddi olmayan duran varlıklar ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile kıst amortismana tabi tutulmuştur. Maddi olmayan varlıkların amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir: Haklar 2-15 yıl 2.8 Finansal varlıklar Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır. Finansal varlıklar: nakit, başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık alınmasını öngören sözleşmeye dayalı hak, işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da, bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır. Finansal varlıklar ilk olarak, söz konusu finansal yatırımın alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttığı kabul edilen ve alım sırasında ortaya çıkan diğer masrafları da içeren elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır. Bütün olağan finansal aktif alım ve satım işlemleri Şirket in varlığı teslim aldığı / teslim ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal yatırımların teslimini gerektiren alım ve satımlardır. Cari finansal varlıklar Şirket portföyüne ait olan finansal varlıklar i) Alım satım amaçlı finansal varlıklar Alım satım amaçlı finansal varlıklar; piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Kayıtlara ilk alınış tarihinden sonra, alım satım amacıyla elde tutulan devlet tahvilleri, güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması koşuluyla rayiç değeriyle (borsa rayici ile) değerlenmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlığa ilişkin tüm gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili dönemde gelir tablosuna dahil edilir. ii) Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Vadesine kadar elde tutma niyetiyle edinilen, sabit veya belirlenebilir ödemeleri bulunan finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler olarak sınıflandırılır. Şirket portföyüne ait ve ters repo işlemlerine konu finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlere sınıflanmakta olup, ilk kayda alındıktan sonra etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. (18)

21 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) İskonto edilmiş maliyet değeri ile taşınan menkul kıymetlerin değer düşüklüğüne uğraması veya elden çıkartılması durumunda oluşan gerçekleşmiş kar ya da zarar ilgili dönemde gelir tablosuna dahil edilir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerle ilgili elde edilen faizler, gelir tablosunda izlenmektedir. iii) Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar satılmaya hazır olarak tanımlanan (a) vadeye kadar elde tutulacaklar, (b) alım satım amaçlı finansal varlıklar, (c) kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılmayan finansal varlıklardır. Hisse senetleri satılmaya hazır finansal varlıklara sınıflanmakta olup, ilk kayda alımdan sonra satılmaya hazır kıymetlerin müteakip değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerdeki değişikliklerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ya da zararlar özsermaye altında "Finansal Varlıklar Değerlemesi" hesabında muhasebeleştirilir. Alınan temettüler ise alındığı tarihte temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Aktif piyasalarda işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerleri bilanço tarihi itibariyle borsada yayınlanan piyasa fiyat kotasyonunun bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emri ile belirlenmektedir. Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar a) Devlet tahvilleri: Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar içerisinde yer alan devlet tahvilleri alım satım amaçlı finansal yatırımlar olarak sınıflandırılmıştır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar rayiç değerleri ile değerlenmektedir. Devlet tahvilleri rayiç değer tespitinde borsa tarafından yayınlanan bilanço tarihindeki güncel emirler arasında bekleyen en iyi alış emirleri kullanılmıştır. Söz konusu menkul kıymetlerin rayiç değer ile alış değeri arasındaki farkların ve faiz gelirlerinin sigortalıya ait olan kısmı, gelir tablosunda riski sigortalıya ait gelir olarak yansıtılmıştır. b) Yabancı para Eurobond ve özel sektör bonosu: Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar içinde yer alan Eurobond ve özel sektör bonosu alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmış ve rayiç bedelleri ile değerlenmiştir. Şirket, yabancı para Eurobondları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın bilanço tarihleri itibariyle açıklamış olduğu kurları ile değerlemeye tabi tutmaktadır. Eurobond ve özel sektör bonoları bilanço tarihindeki rayiç değerleri ile kayıtlara yansıtılmaktadır. Söz konusu menkul kıymetlerin rayiç değer ile alış değeri arasındaki farkların sigortalıya ait olan kısmı, gelir tablosunda riski sigortalıya ait gelir olarak yansıtılmıştır. Şirket, riski sigortalılara ait eurobondlardan ve özel sektör bonosundan dolayı oluşan kur farkı geliri ve giderini ilişikteki gelir tablosunda teknik gelir ve gider hesaplarında muhasebeleştirmiştir. c) Vadeli mevduat Riski sigortalılara ait vadeli mevduat, etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değeriyle kayıtlara yansıtılmaktadır. Şirket, vadeli mevduatın tahakkuk eden faiz gelirini ve kur farklarını gelir tablosunda hayat teknik gelirlerinde takip etmektedir. (19)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 30.06.2017 Tarihi itibariyle Finansal

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı