Liberty Sigorta Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liberty Sigorta Anonim Şirketi"

Transkript

1 1 Ocak - ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

2 İçindekiler Sayfa Bağımsız sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-66

3 1 Ocak - ara hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu Liberty Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: 1. Liberty Sigorta Anonim Şirketi nin (Şirket) tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özsermaye değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. 2. Sınırlı denetim, ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nca yayımlanan sigortacılık bağımsız denetim ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Sermaye Piyasası Kanunu nun VII inci bölüm, 50 nci maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta şirketleri, kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunları hükümlerine tabidir. Dolayısıyla ilişikteki finansal tablolar sigorta ve reasürans şirketlerinin tabi olduğu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlanmıştır. 4. Şirket in tarihi itibariyle hazırlanmış ilişikteki bilançosunda geçmiş yıl zararları YTL, net dönem zararı YTL, ödenmiş nominal sermayesi YTL ve özsermayesi ise YTL dir. Bilanço dipnotu 4 te belirtildiği gibi Şirket in 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle hazırladığı sermaye yeterlilik tablosunda YTL tutarında ek sermaye ihtiyacı doğmuştur. Bu durum karşısında, Şirket yönetimi, Şirket in ana ortağının ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ve yasal süresi içerisinde sermaye açığını kapatacak şekilde sermaye artırımında bulunma niyetinde olduğunu, uygulamanın Liberty Mutual Grubu nun Eylül ayında gerçekleşecek olan Yönetim Kurulu toplantısında karara sunulacağını ve Yönetim Kurulu toplantısında alınacak karar sonrasında gerekli finansal ve yasal işlemlerin gerçekleştirileceğini beyan etmiştir. 5. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, yukarıda dördüncü paragrafta belirtilen hususun muhtemel etkileri haricinde ilişikteki finansal tabloların, Liberty Sigorta Anonim Şirketi nin tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını ilgili mevzuat gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına (finansal tablo dipnotu 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

4 Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür: 6. 2 no lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere,18 Nisan 2008 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, dipnotlarla ilgili maddeleri tarihinde, diğer maddeleri 31 Mart 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ de 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda 2007 yılı içerisinde hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırma yapma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. Buna istinaden, Şirket ilişikteki finansal tablolarını ve dipnotlarını bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak sunmamıştır. 7. Şirket in 31 Aralık 2007 tarihli finansal tabloları 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemenin etkisi finansal tablo dipnotu 2 de açıklandığı üzere 2008 yılı açılış kayıtlarına yansıtılmıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Şeyda Oltulu, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 29 Ağustos 2008 İstanbul, Türkiye (2)

5 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Varlıklar Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar Kasa - 2- Alınan çekler - 3- Bankalar Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) - 5- Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar B- Finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar Satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - 3- Alım satım amaçlı finansal varlıklar - 4- Krediler - 5- Krediler karşılığı (-) - 6- Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımlar - 7- Şirket hissesi - 8- Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) - C- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) 12 ( ) 3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar - 4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar 10, Sigortalılara krediler (ikrazlar) - 7- Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-) - 8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - 9- Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) 12 ( ) D- İlişkili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar - 2- İştiraklerden alacaklar - 3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar - 5- Personelden alacaklar - 6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - 8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar - 9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-) 45.1 ( ) E- Diğer alacaklar Finansal kiralama alacakları - 2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - 3- Verilen depozito ve teminatlar Diğer çeşitli alacaklar Diğer çeşitli alacaklar reeskontu (-) - 6- Şüpheli diğer alacaklar - 7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları Gelecek aylara ait giderler Tahakkuk etmiş faiz ve kira gelirleri - 3- Gelir tahakkukları - 4- Gelecek aylara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları - G- Diğer cari varlıklar Gelecek aylar ihtiyacı stoklar Peşin ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmiş vergi varlıkları - 4- İş avansları Personele verilen avanslar Sayım ve tesellüm noksanları - 7- Diğer çeşitli cari varlıklar Diğer cari varlıklar karşılığı (-) 47.1 ( ) I- Cari varlıklar toplamı Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

6 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Varlıklar Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot II- Cari olmayan varlıklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar - 2- Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 3- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar - 4- Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (-) - 5- Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar - 6- Sigortalılara krediler (ikrazlar) Sigortalılara krediler (ikrazlar) karşılığı (-) - 8- Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar - 9-Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - B- İlişkili taraflardan alacaklar - 1- Ortaklardan alacaklar - 2- İştiraklerden alacaklar - 3- Bağlı ortaklıklardan alacaklar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar - 5- Personelden alacaklar - 6- Diğer ilişkili taraflardan alacaklar - 7- İlişkili taraflardan alacaklar reeskontu (-) - 8- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar - 9- İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-) - C- Diğer alacaklar Finansal kiralama alacakları - 2- Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - 3- Verilen depozito ve teminatlar Diğer çeşitli alacaklar - 5- Diğer çeşitli alacaklar reeskontu(-) - 6- Şüpheli diğer alacaklar - 7- Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - D- Finansal varlıklar 9, Bağlı menkul kıymetler - 2- İştirakler 9, İştirakler sermaye taahhütleri (-) - 4- Bağlı ortaklıklar 9, Bağlı ortaklıklar sermaye taahhütleri (-) - 6- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler - 7- Müşterek yönetime tabi teşebbüsler sermaye taahhütleri (-) - 8- Finansal varlıklar ve riski sigortalılara ait finansal yatırımlar - 9- Diğer finansal varlıklar 9, Finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) 9, 45.2 ( ) E- Maddi varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller - 2- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü karşılığı (-) - 3- Kullanım amaçlı gayrimenkuller Makine ve teçhizatlar Demirbaş ve tesisatlar Motorlu taşıtlar Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil) Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar Birikmiş amortismanlar (-) 6 ( ) 10- Maddi varlıklara ilişkin avanslar (yapılmakta olan yatırımlar dahil) - F- Maddi olmayan varlıklar Haklar - 2- Şerefiye - 3- Faaliyet öncesi döneme ait giderler - 4- Araştırma ve geliştirme giderleri - 6- Diğer maddi olmayan varlıklar Birikmiş itfalar (amortismanlar) (-) 8 ( ) 8- Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar - G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları - 1- Gelecek yıllara ait giderler - 2- Gelir tahakkukları - 3- Gelecek yıllara ait diğer giderler ve gelir tahakkukları - H-Diğer cari olmayan varlıklar - 1- Efektif yabancı para hesapları - 2- Döviz hesapları - 3- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar - 4- Peşin ödenen vergiler ve fonlar - 5- Ertelenmiş vergi varlıkları 21, Diğer çeşitli cari olmayan varlıklar - 7- Diğer cari olmayan varlıklar amortismanı (-) - 8- Diğer cari olmayan varlıklar karşılığı (-) - II- Cari olmayan varlıklar toplamı Varlıklar toplamı Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Yükümlülükler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot III- Kısa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar Kredi kuruluşlarına borçlar - 2- Finansal kiralama işlemelerinden borçlar Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (63.143) 4- Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri - 5- Çıkarılmış tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri - 6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar - 7- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-) - 8- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler) - B- Esas faaliyetlerden borçlar Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar Reasürans faaliyetlerinden borçlar 10, Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar - 4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - 5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar - 6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - C- İlişkili taraflara borçlar Ortaklara borçlar İştiraklere borçlar - 3- Bağlı ortaklıklara borçlar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar - 5- Personele borçlar Diğer ilişkili taraflara borçlar - D- Diğer borçlar Alınan depozito ve teminatlar - 2- Diğer çeşitli borçlar Diğer çeşitli borçlar reeskontu (-) - E- Sigortacılık teknik karşılıkları Kazanılmamış primler karşılığı - net Devam eden riskler karşılığı - net Hayat matematik karşılığı - net Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net İkramiye ve indirimler karşılığı - net - 6- Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net Diğer teknik karşılıklar - net - F- Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları Ödenecek vergi ve fonlar Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler - 4- Ödenecek diğer vergi ve benzeri yükümlülükler Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları - 6- Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) - 7- Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar - 1- Kıdem tazminatı karşılığı - 2- Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı - 3- Maliyet giderleri karşılığı - H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları Gelecek aylara ait gelirler 19, Gider tahakkukları Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları - I- Diğer kısa vadeli yükümlülükler - 1- Ertelenmiş vergi yükümlüğü - 2- Sayım ve tesellüm fazlalıkları - 3- Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler - III - Kısa vadeli yükümlülükler toplamı Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Yükümlülükler Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar Kredi kuruluşlarına borçlar - 2- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (26.480) 4- Çıkarılmış tahviller - 5- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar - 6- Çıkarılmış diğer finansal varlıklar ihraç farkı (-) - 7- Diğer finansal borçlar (yükümlülükler) - B- Esas faaliyetlerden borçlar - 1- Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar - 2- Reasürans faaliyetlerinden borçlar - 3- Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar - 4- Emeklilik faaliyetlerinden borçlar - 5- Diğer esas faaliyetlerden borçlar - 6- Diğer esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - C- İlişkili taraflara borçlar - 1- Ortaklara borçlar - 2- İştiraklere borçlar - 3- Bağlı ortaklıklara borçlar - 4- Müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar - 5- Personele borçlar - 6- Diğer ilişkili taraflara borçlar - D- Diğer borçlar - 1- Alınan depozito ve teminatlar - 2- Diğer çeşitli borçlar - 3- Diğer çeşitli borçlar reeskontu - E- Sigortacılık teknik karşılıkları Kazanılmamış primler karşılığı net - 2- Devam eden riskler karşılığı - net - 3- Hayat matematik karşılığı - net Muallak hasar ve tazminat karşılığı - net - 5- İkramiye ve indirimler karşılığı - net - 6-Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılık - net Diğer teknik karşılıklar - net 17, F- Diğer yükümlülükler ve karşılıkları - 1- Ödenecek diğer yükümlülükler - 2- Vadesi geçmiş, ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler - 3-Diğer borç ve gider karşılıkları - G- Diğer risklere ilişkin karşılıklar Kıdem tazminatı karşılığı Sosyal yardım sandığı varlık açıkları karşılığı H- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - 1- Gelecek yıllara ait gelirler - 2- Gider tahakkukları - 3- Gelecek yıllara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları - I- Diğer uzun vadeli yükümlülükler - 1- Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - 2- Diğer uzun vadeli yükümlülükler - IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplamı Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

9 tarihi itibariyle Ayrıntılı bilanço (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Özsermaye Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Dipnot V- Özsermaye A- Ödenmiş sermaye (Nominal) sermaye Ödenmemiş sermaye (-) - 3- Sermaye düzeltmesi olumlu farkları Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - B- Sermaye yedekleri Hisse senedi ihraç primleri - 2- Hisse senedi iptal karları - 3- Sermayeye eklenecek satış karları Yabancı para çevirim farkları - 5- Diğer sermaye yedekleri - C- Kar yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri - 3- Olağanüstü yedekler Özel fonlar (yedekler) - 5- Finansal varlıkların değerlemesi 15 ( ) 6- Diğer kar yedekleri D- Geçmiş yıllar karları - 1- Geçmiş yıllar karları - E- Geçmiş yıllar zararları (-) ( ) 1- Geçmiş yıllar zararları ( ) F- Dönem net karı ( ) 1- Dönem net karı - 2- Dönem net zararı (-) ( ) Özsermaye toplamı Yükümlülükler toplamı Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7)

10 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) I- Teknik bölüm Dipnot Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 1 Nisan - A- Hayat dışı teknik gelir Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak) Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) Brüt yazılan primler (+) Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 ( ) ( ) 1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) 47.5 ( ) Kazanılmamış primler karşılığı (-) Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+) ( ) ( ) 1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) 47.5 ( ) ( ) Devam eden riskler karşılığı (-) ( ) Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+) ( ) 2- Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak) Brüt diğer teknik gelirler (+) Brüt diğer teknik gelirlerde reasürör payı (-) ( ) ( ) B- Hayat dışı teknik gider (-) ( ) ( ) 1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) ( ) ( ) 1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) ( ) ( ) Brüt ödenen hasarlar (-) ( ) ( ) Ödenen hasarlarda reasürör payı (+) Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) ( ) Muallak hasarlar karşılığı (-) Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+) 10 ( ) ( ) 2- İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) İkramiye ve indirimler karşılığı (-) İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+) Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) 47.5 (82.191) (35.227) 4- Faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) C- Teknik bölüm dengesi - Hayat dışı (A - B) ( ) ( ) D- Hayat teknik gelir Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak) Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) Brüt yazılan primler (+) Reasüröre devredilen primler (-) (3.151) (1.651) 1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) (124) Kazanılmamış primler karşılığı (-) Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (+) (200) (214) 1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) Devam eden riskler karşılığı (-) Devam eden riskler karşılığında reasürör payı (+) Hayat branşı yatırım geliri - (815) 3- Yatırımlardaki gerçekleşmemiş karlar Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak) E- Hayat teknik gider ( ) ( ) 1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) ( ) ( ) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör payı düşülmüş olarak) ( ) ( ) Brüt ödenen tazminatlar (-) ( ) ( ) Ödenen tazminatlarda reasürör payı (+) Muallak tazminatlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) 47.5 ( ) (21.730) Muallak tazminatlar karşılığı (-) ( ) (21.730) Muallak hasarlar karşılığında reasürör payı (+) İkramiye ve indirimler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) İkramiye ve indirimler karşılığı (-) İkramiye ve indirimler karşılığında reasürör payı (+) Hayat matematik karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) Hayat matematik karşılığı (-) Hayat matematik karşılığında reasürör payı (+) Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak)(+/-) Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklar(-) Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda reasürör payı (+) Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak) (+/-) Faaliyet giderleri (-) (68.199) (35.351) 7- Yatırım giderleri (-) Yatırımlardaki gerçekleşmemiş zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktarılan yatırım gelirleri (-) - - F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) (45.266) (9.333) G- Emeklilik teknik gelir Fon işletim gelirleri Yönetim gideri kesintisi Giriş aidatı gelirleri Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avansı değer artış gelirleri Diğer teknik gelirler - - H- Emeklilik teknik gideri Fon işletim giderleri (-) Sermaye tahsis avansları değer azalış giderleri (-) Faaliyet giderleri (-) Diğer teknik giderler (-) - - I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) - - Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (8)

11 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Ayrıntılı gelir tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) II- Teknik olmayan bölüm Dipnot Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 1 Nisan - C- Teknik bölüm dengesi- Hayat dışı (A - B) ( ) ( ) F- Teknik bölüm dengesi- Hayat (D - E) (45.266) (9.333) I- Teknik bölüm dengesi- Emeklilik (G - H) - - J- Genel teknik bölüm dengesi (C+F+I) ( ) ( ) K- Yatırım gelirleri Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler ( ) 2-Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen karlar Finansal yatırımların değerlemesi Kambiyo karları İştiraklerden gelirler Bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler Türev ürünlerden elde edilen gelirler Diğer yatırımlar Hayat teknik bölümünden aktarılan yatırım gelirleri - - L- Yatırım giderleri (-) ( ) ( ) 1- Yatırım yönetim giderleri faiz dahil (-) Yatırımlar değer azalışları (-) Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar (-) ( ) ( ) 4- Hayat dışı teknik bölümüne aktarılan yatırım gelirleri (-) ( ) ( ) 5- Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar (-) Kambiyo zararları (-) 36 ( ) ( ) 7- Amortisman giderleri (-) ( ) ( ) 8- Diğer yatırım giderleri (-) (720) - M- Diğer faaliyetlerden ve olağandışı faaliyetlerden gelir ve karlar ile gider ve zararlar (+/-) ( ) Karşılıklar hesabı (+/-) 47.5 ( ) Reeskont hesabı (+/-) Özellikli sigortalar hesabı (+/-) Enflasyon düzeltmesi hesabı (+/-) Ertelenmiş vergi varlığı hesabı (+/-) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gideri (-) Diğer gelir ve karlar (712) 8- Diğer gider ve zararlar (-) 47.5 ( ) ( ) 9- Önceki yıl gelir ve karları Önceki yıl gider ve zararları(-) - - N- Dönem net karı veya (zararı) ( ) ( ) 1- Dönem karı veya (zararı) ( ) ( ) 2- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) Dönem net karı veya (zararı) ( ) ( ) 4- Enflasyon düzeltme hesabı - - Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (9)

12 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Nakit akış tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Dipnot Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) ( ) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) ( ) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - 7- Esas faaliyetler sonucu oluşan (kullanılan) nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) ( ) 8- Faiz ödemeleri (-) - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) ( ) 12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit ( ) B- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1- Maddi varlıkların satışı Maddi varlıkların iktisabı (-) ( ) 3- Mali varlık iktisabı (-) - 4- Mali varlıkların satışı Alınan faizler Alınan temettüler - 7- Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) - 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 1- Hisse senedi ihracı - 2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (58.795) 4- Ödenen temettüler (-) - 5- Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D- Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (10)

13 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Özsermaye değişim tablosu (Para birimi - Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Özsermaye değişim tablosu (*) Sermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş İşletmenin Varlıklarda enflasyon para yedekler ve dönem yıllar kendi hisse değer düzeltmesi çevrim Yasal Statü dağıtılmamış karı/ karları/ Sermaye senetleri (-) artışı farkları farkları yedekler yedekleri karlar (zararı) (zararları) Toplam I- Önceki dönem sonu bakiyesi (31 Aralık 2007) ( ) ( ) ( ) ( ) II- Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (Not 2) III- Yeni bakiye (I + II) (1 Ocak 2008) ( ) ( ) ( ) ( ) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - ( ) ( ) D- Varlıklarda değer artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (zararı) ( ) - ( ) I- Dağıtılan temettü J- Geçmiş yıl karlarından dağıtım ( ) - IV- Dönem sonu bakiyesi () (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I) ( ) ( ) ( ) (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. Sayfa 12 ile 66 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (11)

14 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin dipnotlar 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: Liberty Sigorta Anonim Şirketi (Şirket) nin ana ortağı sermayenin %98.2 sine sahip olan Liberty Seguros Compania De Seguros Y Reaseguros S.A (Liberty Seguros) tur, nihai ana ortağı ise Liberty Mutual Insurance Company dir. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket Meclis-i Mebusan Cad. No: 21 Salıpazarı İstanbul adresinde yerleşiktir. Şirket, Şeker Sigorta Anonim Şirketi adıyla 16 Aralık 1954 tarihinde kurulmuştur. 3 Temmuz 2007 tarihli 810/10 no lu Yönetim Kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu nun 4 Eylül 2007 tarih ve B.02.1.SPK sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 6 Eylül 2007 tarih B.01.O.İTG / S /5569 sayılı izinleri doğrultusunda Şirket ünvanının Liberty Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Şirket in İç Anadolu, Ege, Marmara, Güney Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere altı Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, tarım ve sağlık branşlarında her türlü sigorta muameleleri ile uğraşmak üzere kurulmuştur. Ayrıca, 1994 yılı başından itibaren yeni poliçe düzenlememekle beraber Şirket in devam eden hayat sigortaları bulunmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Şirket te 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle 30 yönetici ve 159 memur olmak üzere ortalama 189 kişi çalışmaktadır. 1.6 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: YTL (1 Nisan - 30 Haziran: YTL) dir. 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın, 4 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1 numaralı Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge si (Genelge) çerçevesinde, teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik bölüme aktarılmaktadır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Teknik bölüme aktarılan tutar, alt branşlara her bir branş için reasürör payı düşülmüş olarak hesaplanan net nakit akışı tutarlarının toplam net nakit akışı tutarlarına bölünmesi yoluyla bulunan oranlar nispetinde dağıtılmaktadır. Net nakit akışı, net yazılan primlerden net ödenen hasarların düşülmesi yoluyla bulunan tutardır. Faaliyet giderlerinin dağıtımı Şirket, teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini, yukarıdaki paragrafta belirtilen Genelge çerçevesinde, her bir alt branş için son üç yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan üç oranın ortalamasına göre dağıtmaktadır. (12)

15 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 1. Genel bilgiler (devamı) 1.8 Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Finansal tablolar tek bir şirketi Liberty Sigorta Anonim Şirketi ni içermektedir. 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler: Şirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1 ve 1.2 no lu dipnotlarda açıklanmış olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden beri herhangi bir değişiklik olmamıştır Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Şirket in tarihi itibariyle düzenlenen finansal tabloları 29 Ağustos 2008 tarihinde Şirket yönetimi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul un ve ilgili yasal kuruluşların finansal tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır. 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.1 Hazırlık esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler: Şirket, finansal tablolarını T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın (Hazine Müsteşarlığı), 30 Aralık 2004 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Hesap Planı Hakkında Tebliğ) kapsamında yer alan Sigortacılık Hesap Planına göre Yeni Türk Lirası (YTL) olarak düzenlemektedir. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ i 9 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıkların, aracı kurumların, portföy yönetim şirketlerinin ve bu işletmelere bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve iş ortaklıklarının, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden geçerli olmak üzere finansal tablolarını bu tebliğ kapsamında hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Kanunu VII. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü sigorta şirketlerinin kuruluş denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel mevzuatındaki hükümlere tabi olduklarını belirtmektedir. Bu kapsamda ve Hazine Müsteşarlığı nın 2 Mayıs 2008 tarihli ve 2008/20 numaralı duyurusuna istinaden Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı'nın sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Sigortacılık Kanunu) gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlamaktadır. Şirket, finansal tablolarının sunumunu, Hazine Müsteşarlığı nın, Sigortacılık Kanunu ve 14 Temmuz 2007 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliği (Finansal Raporlamalar Hakkında Yönetmelik) kapsamında düzenlenen 18 Nisan 2008 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ i uyarınca yapmaktadır. Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ uyarınca, 2008 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tablolarda bir önceki dönem ile karşılaştırmalı sunum yapma şartı aranmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket tarihli finansal tablolarını ve dipnotlarını bir önceki yılın ilgili hesap dönemi ile karşılaştırmalı sunmamıştır. (13)

16 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal Raporlama Hakkında Yönetmelik kapsamında, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından açıklanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde muhasebeleştirmesi esas olup, sigorta sözleşmeleri, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ile konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Şirket, 1 Ocak 2008 tarihinden başlayarak faaliyetlerini TMS ve TFRS ile Hazine Müsteşarlığı tarafından bu kapsamda yayımlanan diğer açıklamalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarihli sektör duyurusunda, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ile TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu na ilişkin standartların uygulanmayacağı açıklanmıştır. Şirket ayrıca 1 Ocak 2008 tarihinden başlayarak sigortacılık teknik karşılıklarını bu tarihte yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarını ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (Teknik Karşılıklar Yönetmeliği) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bu konuda yapılan çeşitli açıklamalar çerçevesinde hesaplayarak finansal tablolarına yansıtmıştır. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarını, 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Raporlamalar Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yeniden düzenlemiş ve ilgili etkileri belirtildiği üzere 2008 yılı açılış kayıtlarına yansıtmıştır. Ayrıca Şirket, 31 Mart 2008 tarihli finansal tablolarını 30 Mayıs 2008 tarihinde yayınlamış olup, söz konusu finansal tabloların yayınlama tarihinde henüz bildirilmemiş olan sektör duyuruları çerçevesinde gerekli düzeltmeleri tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda ve 31 Aralık 2007 tarihindeki açılış düzeltme kayıtlarında revize etmiş olup, 31 Mart 2008 tarihli finansal tablolarını da yeniden düzenlemiştir. Dolayısıyla finansal tablolar ve dipnotlardaki 1 Nisan ve dönemi ile ilgili tutar ve bilgiler yeniden düzenlenmiş 31 Mart 2008 finansal tabloları üzerinden oluşturulmuştur. tarihi itibariyle, yukarıda belirtilen esaslara göre düzeltilmiş açılış kayıtlarının, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir: Açıklama Kayıtlara alınmış tutar 31 Aralık 2007 Düzeltilmiş tutar Net değişim İkramiye karşılığı (1) ( ) Devam eden riskler karşılığı (2) (45.597) Kıdem tazminatı karşılığı (3) İzin yükümlülüğü karşılığı (4) ( ) Özsermayedeki net değişim (5) ( ) ( ) (14)

17 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Kayıtlara alınmış ve düzeltilmiş tutarlar arasındaki önemli mutabakat farkları aşağıda açıklanmıştır: (1) TMS 37 standardının geriye yönelik uygulamasına istinaden düzeltilmiştir. (2) Hazine Müsteşarlığı nın 28 Temmuz 2008 tarihli ve 2008/33 numaralı sektör duyurusuna istinaden devam eden riskler karşılığı hesaplanmış ve kayıtlara alınmıştır. (3) TMS 19 çalışanlara sağlanan faydalar standardı kapsamında kıdem tazminatı karşılığı iskonto edilerek yeniden hesaplanmıştır. (4) TMS 19 standardı kapsamında izin yükümlülüğü karşılığı hesaplanıp kayıtlara alınmıştır. (5) Yukarıda açıklanan düzeltmelerin 2007 yılı geçmiş yıllar zararlarını 574,013 YTL tutarında azaltıcı etkisi olmuştur. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi hesaplaması yapmış, ancak net ertelenmiş vergi aktifinin gerçekleşebilirliğini öngörmediği için karşılık ayırmıştır. Hazine Müsteşarlığı'nın 28 Temmuz 2008 tarihli ve 2008/33 numaralı sektör duyurusuna istinaden Teknik Karşılıkları Yönetmeliği nin 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle 2008 yılı açılış bilançosu düzenlenirken devam eden riskler karşılığının açılış bilançosuna dahil edilerek etkilerinin geçmiş yıl kar/zararlarında gösterilmesi, diğer teknik karşılıkların ise tarihi itibariyle bahse konu yönetmelik kapsamında hesaplanması hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda 2008 yılı açılış kayıtlarına 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hesaplanan devam eden riskler karşılığı etkisi dahil edilmiştir Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları: Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi Hazine Müsteşarlığı nın 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, Şirket 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılışlarını yapmıştır. Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiş ve buna bağlı olarak Şirket 2005 yılı başından itibaren finansal tablolarını enflasyona göre düzeltmemiştir. Dolayısıyla, tarihi itibariyle bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır Kullanılan para birimi: Şirket'in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası (YTL) dir. Şirket finansal tablolarını ve dipnotlarındaki tutarları, aksi belirtilmedikçe, YTL olarak sunmuştur Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi: Finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar YTL olarak ve yuvarlanmadan gösterilmiştir. (15)

18 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temelleri: no lu dipnotta detaylı olarak belirtildiği üzere, tarihi itibariyle bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özsermaye kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır. Finansal tablolar, bahsedilen enflasyon düzeltmeleri ve makul değerleri ile gösterilen finansal varlıklar dışında, tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmıştır Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar: Şirket, 1 Ocak 2008 den itibaren finansal tablolarını no lu dipnotta belirtilen muhasebe politikaları çerçevesinde hazırlamaktadır. İlgili muhasebe politikalarının uygulama etkilerine yine ilgili dipnotta yer verilmiştir. Söz konusu değişikliklerin geçmiş yıllar üzerindeki etkileri 2008 yılı açılış kayıtlarına yansıtılmıştır. Yeni ve revize Türkiye Finansal Raporlama Standartları nın uygulanması 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için TMS/TFRS kapsamında yürürlüğe giren ancak Şirket in operasyonları ile ilgili olmadığından uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TFRYK 11, TFRS 2 Grup Hisse Senetleri ve Geri Alım Hisse Senetleri Sözleşmeleri (1 Mart 2007 tarihinden başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRYK 12, Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRYK 14, TMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). tarihi itibariyle henüz yürürlülükte olmayan standartlar ve yorumlar Finansal tablolarının onaylandığı tarihte yayımlanmış, Şirket in etkisini incelediği ve tarihi itibariyle henüz yürürlülükte olmayan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TMS 1, Finansal Tabloların Sunuluşu (Revize edilmiş) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRS 2, Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRS 3, İşletme Birleşmeleri ve TMS 27 Konsolide ve Solo Finansal Tablolar a İlişkin Yapılan Düzenlemeler (Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TMS 32 ve TMS 1 de yapılan değişiklikler: Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar (1 Ocak 2009 tarihinden başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). (16)

19 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) TMS 23, Borçlanma Maliyetleri (Revize edilmiş) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). TFRYK 13, Müşteri Bağlılık Uygulamaları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). UFRYK 15, Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat sözleşmeleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir, geriye dönük uygulanacaktır). UFRYK 16, Yabancı İştiraklerdeki Yatırımın Korunması (1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir, geriye dönük veya ileriye dönük uygulanacaktır). Bu yorum Avrupa Birliği tarafından henüz onaylanmamıştır. Şirket yönetimi, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının, gelecek dönemlerde Şirket in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir. 2.2 Konsolidasyon Hazine Müsteşarlığı nın 12 Ağustos 2008 tarih ve 2008/37 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu nda TMS 28 kapsamında, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların şirketlerin finansal tablolarına yansıtılmasında özkaynak yönteminin kullanılması esas olmakla birlikte, 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/9 sayılı sektör duyurusunda ifade edildiği üzere, şirketler TMS 27 den muaf tutulmuş olmasına rağmen, bireysel finansal tablo hazırlanması sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27 nin 37 nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede, Şirket bilanço tarihi itibariyle bağlı ortaklıkları Şeker Hayat A.Ş. ve Şebim Şeker Bilgi İşlem A.Ş. ile iştiraki Şeker Sigorta Kıbrıs Limited Şirketi'ni, sırasıyla, konsolidasyon ve özkaynak muhasebeleştirme yöntemine tabi tutmamış, elde etme maliyetinden varsa değer düşüklüğü karşılığını ayırarak göstermiştir. 2.3 Bölüm raporlaması Bölümlere göre raporlama: (a) Faaliyet alanı Faaliyet alanı, işletmenin tek bir ürün ya da birbirleri ile ilişkili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellik taşıyan ayırt edilebilir bölümüdür. Şirket, tarihi itibariyle hayat ve hayatdışı elementer dallar sigorta alanlarında hizmet vermektedir. (17)

20 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) tarihi itibariyle, Şirket'in faaliyet gösterdiği ana branşlara göre teknik gelir/(gider) dengesi aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - Kaza Yangın Nakliyat Mühendislik Tarım Sağlık Hayat dışı toplam Hayat Toplam A- Hayat dışı teknik gelir (9.805) Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak) Kazanılmamış primler karşılığında değişim (75.318) ( ) (2.585) (338) ( ) 89 ( ) 3- Devam eden riskler karşılığında değişim ( ) (75.810) (5.224) (18.070) - (17.875) ( ) - ( ) 4- Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri Diğer teknik gelirler (34.361) (84) B-Hayat dışı teknik gider (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (46.217) ( ) ( ) ( ) 1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) 2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (12.146) ( ) Hayat Matematik Karşılığında Değişim Yatırım riski hayat sigortası poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrılan karşılıklarda değişim Bonus ve indirimler karşılığında değişim Diğer teknik karşılıklarda değişim (76) (79.935) - (2.180) - - (82.191) - (82.191) 7- Faaliyet giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (34.071) ( ) (68.199) ( ) C- Teknik bölüm dengesi ( ) ( ) (45.564) ( ) ( ) (56.022) ( ) (45.266) ( ) (18)

21 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait 2. Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) (b) Coğrafi bölüm Coğrafi bölüm, işletmenin bir ekonomik çevrede ürün veya hizmet sunumu faaliyetinde bulunan ve başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren bölümlerinden farklı risk veya getiri özelliklerine sahip ayırt edilebilir bölümüdür. Şirket, hayat ve hayat dışı sigorta alanında Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Şirket in coğrafi bölümlere göre raporlaması bulunmamaktadır. 2.4 Yabancı para karşılıkları Şirket, yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemleri işlem tarihindeki geçerli kurları esas alarak muhasebeleştirmiş olup, bilanço tarihi itibariyle bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçları ise TCMB döviz alış kurları ile değerlemiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin ve bilançoda yer alan kalemlerin YTL ye çevrilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Dönem sonunda kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Tarih YTL / ABD Doları YTL / Euro Döviz alış kuru 1,2237 1, Maddi varlıklar Maddi varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar SPK nın 15 Ocak 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihi sonrasındaki girişler ise maliyet değerleri ile yansıtılmıştır. Maddi varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten ve eğer var ise değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığına bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanım değerinden yüksek olanıdır. tarihi itibariyle, maddi varlıklar ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile kıstelyevm amortismana tabi tutulmuştur. Maddi varlıkların amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Binalar %2 Makine ve teçhizatlar %6 - %25 Demirbaş ve tesisatlar %6 - %20 Motorlu taşıtlar %15 - %20 Kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar %25 Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri) % Yatırım amaçlı gayrimenkuller: Yoktur. (19)

Ray Sigorta Anonim Şirketi

Ray Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Özsermaye değişim tablosu 10 Nakit akış

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1 Ocak 30 Haziran 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Đçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 18 Temmuz 2011 Bu rapor 85 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Bu rapor 79 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Allianz Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Allianz Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Bireysel Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2014 Dip I- Cari Varlıklar not A- Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 28 Nisan 2015 Bu rapor 81 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 3 7 Gelir tablosu 8 9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 74

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL RAPORA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Generali Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu ŞİRKET BEYANI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67 Ayrıntılı bilanço

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve dipnotlar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (

Detaylı

Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Demir Sigorta A.Ş. 1 Ocak 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız sınırlı denetim raporu 1-2 Ara Dönem Bilanço 3-7 Ara Dönem Gelir tablosu

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AIG SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bu rapor 59 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi finansal tablolar ve dipnotları İçindekiler Sayfa Bilanço 2-6 Gelir tablosu 7-8 Özsermaye değişim tablosu 9 Nakit akım tablosu 10 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 11 75 ayrıntılı bilanço (Para birimi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı

New Life Yaşam Sigorta. Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

New Life Yaşam Sigorta. Anonim Şirketi. 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu New Life Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 20 Ağustos 2008

Detaylı