Sanayi devriminden sonra, çalışma hızı, etkinliği ve verimliliği gibi faktörler, işçi. Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi devriminden sonra, çalışma hızı, etkinliği ve verimliliği gibi faktörler, işçi. Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar"

Transkript

1 DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2011; 42: Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar Ali Kemal O uz 1, Bayram Kaymak 2 1 Yrd. Doç. Dr., Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Tuzak nöropatileri, omuz sıkışma sendromu, bel ağrısı ve tendinit gibi mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları, tek büyük kuvvetlere bağlı yüklenmeler sonucu oluşan akut yaralanmalardan çok, haftalar, aylar veya yıllar içerisinde maruz kalınan ani hareketler veya tekrarlayan kuvvetli aktivitelerle ilişkilidir. Kas iskelet sistemi bozukluğu semptomları olan işçilerin ve işçilerin çalıştığı fiziksel çevrenin eksiksiz olarak değerlendirilmesi, doğru tanı koyma ve tedavi için elzemdir. Medikal tedaviyle birlikte ergonomik değerlendirmeyi de içeren kapsamlı bir program, mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları sıklığını ve şiddetini azaltmada etkilidir. Medikal tedavi programının amacı hastayı iş ortamında fonksiyonel tutmak ve hastalığın ilerlemesini engellemektir. Anahtar Kelimeler: Ağrı, ergonomi, iş, kas iskelet sistemi, yaralanma, tedavi. ABSTRACT Work related musculoskeletal disorders Work related musculoskeletal disorders such as entrapment neuropathies, impingement syndrome, low back pain, and tendonitis are usually not acute injuries, preceded by a single high-force event, but rather are associated with weeks, months or years of exposure to rapid motions or repeated forceful activities. Perfect assessment of the workers with the symptoms of musculoskeletal disorders and the physical environment they work is crucial for making accurate diagnosis and treatment of the patients. Comprehensive programs including ergonomic evaluations with medical treatment are effective in reducing the incidence and severity of work related musculoskeletal disorders. The goals of a medical management program should be to keep the patient functional at work and prevent disease progression. Key Words: Pain, ergonomics, work, musculoskeletal system, injury, treatment. Sanayi devriminden sonra, çalışma hızı, etkinliği ve verimliliği gibi faktörler, işçi dostu çalışma ortamı kurmadan daha önemli tutulduğu için; mesleki uygulamalar sırasında maruz kalınan anormal ve aşırı yüklenmelerin neden olduğu kas iskelet sistemi problemlerinin görülme sıklığı belirgin olarak artmıştır. Zamanla, mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları nedeniyle artan tedavi ve tazminat maliyetleri, işverenleri ergonomik iş ortamı kurmaya yönlendirmiştir [1,2]. Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerine uygun yaşama ve çalışma ortamları ve araçları oluşturmayı amaçlayan bilim dalıdır. İş yeri ergonomi- Cilt 42 Say

2 O uz ve Kaymak sinin bozuk olması, çalışanlarda mesleki kas iskeleti sistemi bozukluğu görülme sıklığını artıran en önemli faktörlerden biridir [3]. Mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları ani ve şiddetli bir zorlama sonrası oluşan akut yaralanmadan çok, tekrarlı zorlanmalara bağlı olarak, haftalar, aylar, hatta yıllar içerisinde ortaya çıkan sorunlardır. Kümülatif travma bozuklukları, tekrarlayıcı gerilme yaralanmaları, tekrarlayıcı hareket bozuklukları olarak da isimlendirilmektedir. Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklarının gerektiği gibi değerlendirilebilmesi için mesleki nedenler dışında kas iskelet sistemi ağrısına neden olan patolojilerin de doktor tarafından iyi tanınması gerekir [2]. OMURGANIN MESLEK KAS SKELET S STEM BOZUKLUKLARI Omurga fonksiyonel anatomisi ve biyomekaniği İnsan omurgasında 33 vertebra (7 servikal, 12 torakal, 5 lumbar, 5 sakral, 4 koksigeal) ve 23 intervertebral disk (servikal, torakal ve lumbar) bulunmaktadır. Omurga dört fizyolojik eğrilik (servikal lordoz, torakal kifoz, lumbar lordoz, sakral kifoz) barındırmaktadır. Omurgada, ön bölümde, vertebra gövdeleri ve diskler arasında bulunan yarı oynar eklemler dışında, posterior elemanlar arasında, sinovyal eklem tipinde artikülasyo zigapofiziyalis (faset) eklemleri yer almaktadır. Oksipital kemik ve C1 arası ile C1 ve C2 arası eklemler (atlantooksipital ve atlantoaksiyal eklemler) ise, diğer omurgalar arası eklemlerden farklı, özelleşmiş eklemlerdir. İntervertebral disklerin dış kısmını anulus fibrozus, iç kısmını ise nükleus pulpozus oluşturmaktadır. Diskler omurgada şok absorpsiyonu görevi yapmaktadır [4]. Ligamanlar, omurgada stabilizasyonu sağlayan statik yapılardır. Paravertebral kaslar ise, omurgada hareketi sağlayan dinamik yapılardır. Kaslar aynı zamanda aşırı yüklenmeler sırasında omurgayı yaralanmalara karşı koruduklarından, boyun ve bel çevresi kas yapısının güçlü olması önem taşımaktadır [5,6]. Servikal omurgaların transvers çıkıntılarındaki foramen transversaryumlarından vertebral arterler geçmektedir [4]. Omurga santral kanalı içerisinde medulla spinalis ve çevreleyen zarları, anterior ve posterior kökleri yer almaktadır. Anterior ve posterior kökler birleşerek spinal sinirleri (31 çift) oluşturmakta, spinal sinirler ise intervertebral foramenlerden spinal kanalı terk etmektedir. Medulla spinalis erişkinde L1 vertebra gövdesine kadar uzanmakta, sonrasında ise konus medullaris ve kauda ekuina bulunmaktadır. Ağrının patofizyolojisi 166 Anatomik bir yapının ağrıya neden olabilmesi için, inerve olması (ağrı duyusu oluşturacak reseptörlere sahip olması) ve ağrılı bir patolojiye veya yaralanmaya maruz kalmaya uygun bir yapı göstermesi gerekmektedir [7,8]. Omurgada, ağrılı (nosiseptif inervasyonu olan) ve ağrısız (nosiseptif inervasyonu olmayan) anatomik yapılar vardır. Kemik yapı (periost ve medulla), faset eklemleri, anulus fibrozus 1/3 dış kısmı, ligamanlar, kaslar, fasiyalar, sinirler ve çevre bağ dokusu ağrılı iken, anulus fibrozus 2/3 iç kısmı, nükleus pulpozus ve ligamentum flavum ağrısızdır [7,8]. Ağrı duyusu nosiseptif reseptörlerin kimyasal ya da mekanik uyarısı sonucu oluşur. Örneğin; nükleus pulpozus oldukça antijenik bir yapıya sahip olduğundan, herniasyon sırasında dışarı çıkan materyale karşı immünolojik bir inflamatuvar yanıt oluşur. Sonuç, kimyasal radikülittir. Kompresyonun kendisi ise, mekanik aracılıklı ağrı uyarısı oluşturarak tabloya katkıda bulunur [7,8]. Omurga ağrısı nedenleri Omurga ağrısının önemli nedenleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Mekanik nedenler: İntervertebral disk yaralanmaları, disk dejenerasyonu ve disk herniasyonu olarak ikiye ayrılmaktadır. Disk dejenerasyonu, anulus fibrozis ve nükleus pulpozusta oluşan ve eksternal kontürde deformiteye neden olmayan patolojik değişikliklerdir. Klinikte boyun arkasında, oksipital ve suboksipital bölgelerde, inter ve periskapular bölgelerde, yüz ve göğüs ön duvarında ağrıya neden olmaktadır. Uzun süreli oturuşlar ağrıyı artırmaktadır. Başı destekleyerek sırtüstü yatmak ise ağrıyı azaltmaktadır. Fizik muayene, eklem hareket açıklığında kısıtlılık gösterebilir. Sinir kökü basısı olmadığından nörolojik semptom ve bulgu yoktur. Radyolojik olarak, konvansiyonel grafilerde disk mesafelerinde daralma görülür [7,8]. Disk herniasyonu, anulus fibrozus ve nükleus pulpozusta oluşan ve eksternal kontürde deformiteye neden olan patolojik değişikliklerdir. Sinir kökü yaralanmasının en sık nedenidir. Sinir kökü irritasyonuna bağlı olarak radiküler ağrı görülür [4,7,8]. Fizik muayene bulguları Tablo 2 de özetlenmiştir. Radyolojik olarak, konvansiyonel grafilerde disk mesafesinde daralma, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de diskte sinyal değişikliği, herniasyon ve sinir kökü basısı izlenir. Sinir kökü basısı elektronöromiyografide (ENMG) belirlenebilir, ancak bası nedeni saptanamaz. Bu nedenle, spinal sinir kökü basısı düşünülüyorsa, direkt grafiler görüldükten sonra istenecek görüntüleme yöntemi MRG olmalıdır [7,8]. H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar Tablo 1. Omurga ağrısına neden olan patolojiler Mekanik Sprain/strain Disk herniasyonu Spondiloz Spinal stenoz Travmatik Romatolojik Seronegatif spondiloartropatiler Romatoid artrit Difüz idiyopatik skeletal hiperostoz Fibromiyalji İnfeksiyöz Vertebral osteomiyelit Diskit Herpes zoster AIDS Endokrinolojik ve metabolik Osteoporoz Osteomalazi Paratiroid hastalıkları Paget hastalığı Konjenital ve gelişimsel Blok vertebra (konjenital füzyon) Spina bifida Tortikolis Skolyoz Geçiş vertebrası (sakralizasyon lumbarizasyon) Neoplastik Benign tümörler Hemanjiyom Malign tümörler Multipl miyelom, plazmositom Lenfoma Metastazlar Ekstradural tümörler Menenjiyom, nörofibrom İntradural tümörler Ependimom, astrositom Diğerleri AVM, siringomiyeli Tablo 2. Disk herniasyonunun fizik muayene bulguları Kas iskelet sistemi muayenesi Boyun/bel eklem hareket açıklığı kısıtlılığı Boyun/bel hareketleri sırasında ağrı Paravertebral adale spazmı, fonksiyonel skolyoz Kök basısı varsa: Boyunda : Spurling testi pozitifliği Belde : Düz bacak germe testi pozitifliği Nörolojik muayene Kök basısı varsa Negatif semptom/bulgular: Kuvvet kaybı, DTR azalması, hipoestezi Pozitif semptom/bulgular: Fasikülasyon, parestezi, hiperaljezi Medulla spinalis basısı varsa : Özellikle alt ekstremitelerde kuvvetsizlik, spastisite, idrar-dışkı inkontinansı Konus medullaris sendromu varsa: Birinci ve/veya ikinci nöron bulguları, idrar-dışkı inkontinansı Kauda ekuina sendromu varsa: Alt sakral sinirlere ait kuvvet kaybı, semer bölgesi hipoestezisi, idrar-dışkı inkontinansı Spondiloz: Vertebra gövdelerinde, eklemlerinde, intervertebral disklerde dejeneratif değişiklikler (osteofitler, hipertrofi) ve ligamanlarda kalsifikasyonlar ve hipertrofi görülür. Ağrı, somatik (eklem ve çevresindeki ağrıya duyarlı yapıların irritasyonuyla oluşan) ya da radiküler (sinir dokusunun irritasyonuyla oluşan) tarzda olabilir. Vertigo, kulak çınlaması, oküler disfonksiyon (vertebral arterler) ve disfaji (özefagus), dejeneratif değişikliğin irrite ettiği anatomik yapıya bağlı olarak oluşabilir. Servikal bölge spondilozunda kord basısı (miyelopati) izlenebilir [7,8]. Bel ağrısı en sık karşılaşılan mesleki kas iskelet sistemi bozukluğudur. Kamyon şoförleri, hemşireler, malzeme denetleyicileri, ağır iş gücü gerektiren metal ve makine işçilerinde sık görülür. Mesleki faaliyetler sırasında omurganın maruz kaldığı vibrasyon, bel ve sırt ağrısı gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür. Çalışma sırasında maruz kalınan aşırı yüklenmelerin, tendon, ligaman, kas ve kemik üzerindeki olumsuz etkilerden korunmak için, iş yerinde ergonomik önlemlerin alınması, kişideki anormal biyomekanik dizilimin düzeltilmesi gerekmektedir [1,2,9]. Bel ve boyun ağrısı tedavisi, patolojiye ve neden olduğu semptom ve bulgulara göre değişiklik göstermektedir (Tablo 3). Cilt 42 Say

4 O uz ve Kaymak Tablo 3. Bel ve boyun ağrısında tedavi yaklaşımları Ağrı ve inflamasyonun kontrolü İlaçlar: NSAİİ ya da asetaminofen Miyorelaksanlar Trisiklik antidepresanlar (uyku için de faydalı) Opioidler (kısa süreli) Yumuşak boyunluk: 72 saatten daha az süreyle (servikal disk dejenerasyonu) 1-2 haftayı geçmeyecek şekilde (servikal kök irritasyonunda) Fizik tedavi ajanları: Sıcak tedavisi Masaj TENS Traksiyon (spondiloz, disk dejenerasyonu/herniasyonu) Fonksiyonel restorasyon programı Egzersiz: Eklem hareket açıklığı egzersizleri Germe egzersizleri Kuvvetlendirme egzersizleri Denge ve postür egzersizleri İnvaziv girişimler Epidural steroid enjeksiyonu (servikal disk dejenerasyonu) Sinir kökü blokajı (spondiloz, disk herniasyonu) Zigapofiziyal eklem enjeksiyonu (spondiloz) Perkütan radyo-frekans nörotomi (spondiloz) Perkütan disk girişimleri (lazerle, enzimatik, mekanik) (disk herniasyonu) Cerrahi (foraminotomi, laminektomi, diskektomi) (disk herniasyonu) NSAİİ: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar. [2]. Anamnez alınırken özellikle çalıştığı iş ve iş ortamı, yaptığı sporlar ve sistemik hastalıklar sorgulanmalıdır. Başlangıçta aktivite ile oluşan omuz ağrısı mevcutken, zamanla belirgin ağrı, hareket kısıtlılığı ve kuvvetsizlik gelişir. Tanı için kullanılan çeşitli testler mevcuttur. Neer sıkışma belirtisinde, kol internal rotasyondayken, omuzun fleksiyona getirilmesiyle ağrı oluşur. Ağrılı ark testinde ise omuz aktif olarak abdüksiyon yaparken, arasında ağrı oluşmaktadır [1,2]. Omuzda sık ağrıya neden olan ve omuz sıkışma sendromu ile karışabilecek omuz patolojileri Tablo 4 te özetlenmiştir. Direkt grafi, ilk görülmesi gereken radyolojik tetkiktir. Omuz eklemi ve çevresi yapılarının değerlendirilmesinde MRG altın standarttır. Kas iskelet sistemi ultrasonografisi, tecrübeli kişiler tarafından uygulanırsa yardımcıdır [1,2]. Omuz sıkışma sendromu görülme sıklığı bakımından mesleki kas iskelet sistemi bozuklukları arasında üçüncü sırada yer alır. Baş üstünde kol aktivitesi gerektiren, omuzu iç rotasyona zorlayan, zor ve statik postür gerektiren aktiviteler ve vibrasyon omuz sıkışma sendromu sıklığını artırmaktadır [1]. Primer önleyici yaklaşımlar tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Risk altında olan sporcu ve çalışanların uygun teknik ve çalışma şekli açısından eğitimi önemlidir. Rotator manşonun etkilenme şekline göre (tendinit, tendon yırtığı vb.) tedavi modifiye edilir. Fizik tedavi ajanları ve egzersizler (kuvvetlendirici egzersizler) tedavide başvurulan yöntemlerdendir. Konservatif yaklaşımlarla düzelmeyen hastalarda intraartiküler steroid enjeksiyonu ve/veya cerrahi girişim düşünülebilir [1,2]. Lateral epikondilit El bilek ekstansör kas tendonlarının lateral epikondile yapıştıkları yerde dejenerasyonla birlikte oluşan inflamasyondur. El bilek ekstansörlerinin tekrarlayan ÜST EKSTREM TE MESLEK KAS SKELET S STEM BOZUKLUKLARI Omuz sıkışma sendromu (impingement sendromu) Omuz sıkışma sendromu, rotator manşon tendon patolojileri (tendinit, tendon parsiyel/total yırtığı) ve subakromiyal/subdeltoid bursiti içine alan bir tanımlamadır. Sıkışma (impingement), rotator manşonun korakoakromiyal ark ve humerus başı arasında kompresyonu ve makaslanmasıdır [2]. Baş üstünde tekrarlayıcı üst ekstremite hareketi yapan işçiler veya sporcularda, anatomik yapıların tekrarlayıcı mikrotravmaya maruz kalması, omuz sıkşma sendromu gelişme sıklığını artırır Tablo 4. Omuz sıkışma sendromunun ayırıcı tanısı Adeziv kapsülit Kalsifik tendinit Dinamik fonksiyonel instabilite Akromiyoklaviküler eklem dejenerasyonu Glenohumeral eklem dejenerasyonu Eklem kuşağı ve akciğer apeksi tümörleri Kristal artropati Romatoid artrit Servikal radikülopati 168 H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar konsantrik kontraksiyonları ya da eksantrik yüklenmeleri sonucu meydana gelen tipik bir aşırı kullanım sendromudur. Otuz beş yaş üzerinde daha sıktır. Tenisçi dirseği ismi ile de bilinmektedir. İlgili bölgede ağrı vardır. Muayenede lateral epikondil üzeri hassas olup, zorlu el bilek ekstansiyonu şiddetli ağrı oluşturur [1,10]. Lateral epikondilit el bileğinin tekrarlayıcı ekstansiyon/fleksiyon veya supinasyon/pronasyon hareketlerini gerektiren işlerde çalışanlarda sıktır. Et ürünleri fabrikalarında sosis yapan ve et kesen işçilerde, küçük parça toplama, vida çevirme veya çekiç kullanma gibi aktivitelerin yapıldığı işlerde çalışanlarda lateral epikondilit sıktır [1]. Direkt grafilerin lateral epikondiliti değerlendirmede yararı azdır. Ayırıcı tanı için, dört yönlü boyun grafileri, MRG ve ENMG yararlı olmaktadır [10]. Tedavideki en önemli basamak, el bileğinin aktiviteye bağlı olarak tekrarlayan zorlu fleksiyon/ekstansiyon ve ön kolun supinasyon/pronasyon hareketlerinin engellenmesidir. Epikondil bandajı kullanılarak el bilek ekstansör kaslarının lateral epikondil üzerinde oluşturduğu stres azaltılır. Dirsek fleksör kıvrımından iki parmak aşağıda olacak şekilde, ön kol kasları kasılı iken sıkıca uygulanmalıdır. Kaslar gevşekken uygulanırsa dolaşım yetersizliğine neden olabilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar inflamasyonu azaltmak için kullanılır. Akut dönemde soğuk, subakut/kronik dönemde sıcak uygulamadan fayda sağlanabilir. Kortikosteroid enjeksiyonu da tedavi etkinliği taşımaktadır. Uzun süreli iyileşme, uygun egzersiz programının uygulanmasıyla ilgilidir. Güçlendirme ve germe egzersizleri tekrarları önlemede çok etkilidir. Tüm bu tedavilerle hastanın şikayetlerinde düzelme sağlanamazsa, cerrahi tedavi denenebilir [1,10]. Medial epikondilit Ön kol fleksör kas tendonları medial epikondile yapışır. Bu kasların tendonlarının ve medial kollateral ligamanın aşırı strese maruz kalması sonucu medial epikondilit ya da diğer bir ismiyle golfçü dirseği oluşur. Genellikle ilgili bölgede hafif ağrıyla başlar. Palpasyonla medial epikondil üzerinde hassasiyet mevcuttur ve zorlu el bilek fleksiyonuyla ağrı önemli ölçüde şiddetlenir. Tedavi prensipleri lateral epikondilit ile aynıdır. Sadece, burada kullanılan epikondil bandajı ön kol fleksör yüzüne uygulanır [1,10]. DeQuervain tenosinoviti Abdüktör pollisis longus ve ekstansör pollisis brevis kasları tendonlarının stenozan tenosinovitine DeQuervain tenosinoviti denir. Sorun, el bileğinde fossa radialis (enfiye çukuru) lateral kısmında hassasiyet, ağrı ve Cilt 42 Say şişlikle karakterizedir. İş veya boş zaman aktiviteleri sırasında zorlayıcı ve tekrarlayıcı strese maruz kalan bireylerde sık görülür. Romatoid artrit seyrinde de izlenebilir. Tanı, tendon kılıfı üzerinde lokal hassasiyet ve Finkelstein testi pozitifliği ile konulur. Finkelstein testi, hekimin, hastanın başparmak avuç içinde iken yumruk yapmış olan elini, bilekten unlar deviasyona zorlamasıyla tendonlarda ağrı oluşumunun aranmasıdır. Klinik tecrübe, bu manevrayla normal bireylerde de ağrının oluştuğu yönündedir. Başparmağın zorlu abdüksiyon ve ekstansiyonu ile ağrının oluşması daha spesifik bir bulgu olabilir [1,10]. DeQuervain tenosinoviti özellikle radio-ulnar doğrultuda, tekrarlayıcı el bilek hareketleri gerektiren işlerde çalışanlarda sıktır. Cilalama, havanda dövme, kum serpme, testere ile biçme/kesme ve tornavida kullanma gibi aktiviteler APL ve EPB kaslarında aşırı zorlanma oluşturmaktadır. Garsonlarda, terzilerde, makine teknisyenlerinde, hemşirelerde ve ev temizlikçilerinde de DeQuervain tenosinovitine sık rastlanmaktadır [1,2,9]. Tedavide aktivitenin modifikasyonu, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve/veya tendon kılıfı içine lokal steroid enjeksiyonu uygulanır. Abdüktör pollisis longus ve ekstansör pollisis brevis kaslarının hareketini engelleyecek başparmak istirahat cihazı kullanılabilir. Konservatif tedaviye dirençli hastalarda, tendon kılıfı cerrahi olarak serbestleştirilebilir [1,10]. Omuz el vibrasyon sendromu Omuz el vibrasyon sendromu vibrasyonun neden olduğu vasküler ve nöromusküler semptomlarla karakterizedir. Maruz kalınan vibrasyonun yoğunluğu ve maruziyet süresi sendromun gelişmesinde önemli faktörlerdir. Kriko, zincir testeresi, yüksek basınçlı hortum, çim kesme aleti ve titreşimli testere kullanan kişilerde sık görülür. Hastaların parmaklarında renk değişiklikleri, el ve el bileğinde ağrı ve hassasiyet, soğuk intoleransı, parmak fleksörleri ve intrensek kaslarda zayıflık, deride trofik değişiklikler belirlenir. Tanısında çeşitli testler kullanılabilir. Soğuk provokasyonlu termografi, iki nokta ayırımı, vibrasyon, termal algılama eşik testi gibi yöntemler bu amaçla kullanılabilir [1,2]. Tedavisinde, vibrasyon maruziyetini ortadan kaldırmak, bu mümkün değilse, vibrasyonun olumsuz etkisini azaltacak antivibrasyon eldiveni veya tutamaçlı alet kullanımı önem taşımaktadır. Sigaranın bırakılması önem taşır, çünkü periferik damarlar üzerindeki vazokonstrüktör etkisi, bu hastalarda semptomları artırabilmektedir. Alfa blokerler, vazodilatörler, antiplatelet ajanlar, kalsiyum kanal blokerleri ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar semptomları azaltabilmektedir [1,2]. 169

6 O uz ve Kaymak Ganglion kistleri Ganglion kistleri, eklem kapsülü, ligaman veya tendon orijinli miksoid yapıda dejenerasyonlardır. İçerisindeki sıvı müsin yapısında olup, viskozitesi oldukça yüksektir. En sık skafolunat ligamanın dorsali ve fleksör karpi radialis ile abdüktör pollisis longus tendonunun ventrali arasındadır. Gelişmeleri ya akut travmayla ya da el ve el bileğinin tekrarlayıcı zorlanmaları sonucudur. Cilalama, kum serpme, testere kullanma gibi işleri yapanlarda ganglion kisti gelişimi sıktır. Ganglionun olduğu bölgede ağrı, basınç hissi, şişlik ve hareket kısıtlılığı görülür. Semptom yoksa ganglion kistinin tedavisi gerekmez. Kistin iğne ile aspirasyonu ve sonrasında lokal steroid enjeksiyonu semptomatik hastalarda yararlı olabilir. Dirençli olgularda kist cerrahi olarak çıkartılabilir [1,2,10]. Tetik parmak Elin fleksör tendonları metakarpal kemiklerden distal interfalangeal ekleme kadar sinovyal kılıf ile çevrilidir. Tetik parmak, tendonun ya da puleyin kalınlaşması sonucu gelişen stenozan tenosinovittir. Her iki yapıdaki kalınlaşma, sürtünmeyi artırarak tendonun parmak hareketleri sırasında düzgün şekilde kaymasını engeller. Klinikte hafif kilitlenme ve buna eşlik eden hafif ağrı görülebildiği gibi, hastalar parmakta tam kilitlenmeyle de gelebilirler. Fizik muayenede, metakarp başı volar yüzünde palpasyonla ağrı ve/veya fleksör tendonda kalınlaşma belirlenir. Tetiklenme parmakların aktif fleksiyonuyla ortaya çıkar. Lokal travmanın tetik parmak gelişmesinde rolü vardır. Travma, yoğun kavrama gerektiren işlerde sıktır. Tetik parmak, hamallarda, dikiş makinesi teknisyenlerinde, kaynakçı ve bitki yetiştirme işiyle ilgilenenlerde sıktır [1,2,10]. Tedavide amaç, tendonun sinovyal kılıf içerisinde kayma hareketini düzeltmektir. Öncelikle tekrarlayıcı aşırı yüklenmenin ortadan kaldırılması gerekir. Bu kullanılan aletlerin ergonomik olarak modifikasyonu ya da iş ortamı değişikliğiyle mümkün olur. İnflamasyonun giderilebilmesi için nonsteroid antiinflamatuvar ilaç tedavisi ya da sinovyal kılıf içerisine steroid enjeksiyonu uygulanabilir. Cerrahi tedavi dirençli olgular için saklanır [1,10]. MESLEK TUZAK NÖROPAT LER Karpal tünel sendromu 170 Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin karpal tünel içerisinde lokalize kompresyonu sonucu ortaya çıkan, semptom ve bulgular topluluğudur. En sık görülen tuzak nöropatisidir [11]. Median sinir elde birinci ve ikinci lumbrikal kasları ve tenar bölge kaslarının birçoğunu innerve eder. Duyu dalı ise, başparmak medialinin, işaret parmağı ve orta parmağın tamamının ve yüzük parmağın lateral kısmının duyusunu alır [12]. El bileğinin tekrarlayıcı travmalara maruz kalması, KTS riskini artırır. El bilek pozisyonu ile karpal tünel içi basınçta dramatik değişiklik oluşur (ekstansiyon ile basınç 10 kat artarken, fleksiyonda artış sekiz kattır) [13]. Diğer presipite edici faktörler, bazı sistemik hastalıklar (diabetes mellitus), endokrin (akromegali) ve bağ dokusu hastalıkları (romatoid artrit), Lyme ve sarkoidoz gibi çeşitli infeksiyöz ve inflamatuvar hastalıklar, Colles kırığı gibi çeşitli travmalar, amiloidoz, hemodiyaliz ve gebeliktir [11]. KTS semptomları ağrı, uyuşukluk, hissizlik, parestezi, kuvvetsizlik ve beceriksizlik şeklindedir [11]. KTS de görülen ağrı ve parestezinin dağılımı hastalar arasında belirgin farklılık göstermektedir. Klasik olarak semptomların elde median sinir alanında olması beklenmektedir. Ağrılar ve diğer semptomlar fiziksel aktiviteyle şiddetlenir [14]. Duyu muayenesinde ilk üç parmak ve dördüncü parmak radiyal (lateral) yarısı volar yüzlerinde hipoestezi belirlenebilir. Kuvvet muayenesi sırasında başparmak palmar abdüksiyonu büyük önem taşımaktadır. Tenar bölge kas atrofisinin KTS tanısında özgüllüğü oldukça yüksektir [11]. Klinik olarak KTS tanısını koyarken provokatif testlerden yararlanılır. Tinnel belirtisi: Transvers karpal ligaman üzerine yapılan perküsyonla, median sinir alanında parestezi ortaya çıkışının aranmasıdır. Perküsyon yumuşak ve nazik yapılmalıdır. Phalen belirtisi: Bir dakika süreyle her iki el bileğinin birlikte ve aktif olarak 90 fleksiyonda tutulmasıyla median sinir alanında parestezi gelişiminin aranmasıdır. Ters Phalen belirtisi: Her iki el bileği birlikte ve aktif olarak 90 ekstansiyonda tutulmakta ve yine parestezi aranmaktadır [11]. KTS tanısında elektrofizyolojik değerlendirme önem taşımaktadır. Ultrasonografide KTS tanısında yararlı bir teknik olup, daha ekonomik olması, kısa zamanda uygulanabilmesi, dinamik görüntünün elde edilebilmesi ve girişimsel tedaviler sırasında kullanılabilmesi önemli avantajlar sunmaktadır. Uygulayan kişinin deneyimi büyük önem taşımaktadır [15]. KTS ayırıcı tanısında Tablo 5 te belirtilen patolojiler düşünülmelidir. KTS, el bileğinin tekrarlayıcı hareketlerini gerektirecek aktiviteleri yapan tekstil işçileri, kaya deliciler, kasiyerler, sekreterler, montajcılar, paketleyiciler, metal levha işçileri ve ev hanımlarında sık olarak görülür [1]. H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Mesleki kas iskelet sistemi bozukluklar Tablo 5. Karpal tünel sendromu ayırıcı tanısı 1. Sinir sistemi patolojileri Periferik sinir sistemi patolojileri: Diğer bölgelerdeki median sinir tuzak nöropatileri, brakiyal pleksopati, servikal radikülopati Santral sinir sistemi patolojileri: Epilepsi, migren, transient iskemik atak 2. Kas iskelet sistemi patolojileri Birinci karpometakarpal eklem osteoartriti Tetik parmak DeQuervain tenosinoviti Tablo 6. Karpal tünel sendromu tedavisi 1. Aktivitenin modifikasyonu 2. Medikal tedaviler a. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar b. El bilek istirahat splinti c. Karpal tünel içine steroid enjeksiyonu 3. Cerrahi tedaviler a. Tenosinovektomi b. Nöroliz c. Endoskopik/açık transvers karpal ligaman gevşetilmesi KTS tedavisinde yaklaşım öncelikle konservatif olmalıdır (Tablo 6). El bileğinde tekrarlayıcı hareketlere sebep olan aktiviteleri azaltmak gerekmektedir. Klavye yastıkları el bileğine olan basıncı azaltabilir ve el bilek eğim açısını değiştirebilir. Kuvvet kaybı ve tenar atrofi durumunda cerrahi düşünülebilir [11]. Pronator sendromu Median sinir, koldan ön kola doğru seyri sırasında pronator teres kasının iki başı arasından ve bisipital aponevrozun altından geçerken, dirsek çevresinde dört farklı anatomik lokalizasyonda bası altında kalabilir [12]. Median sinirin bası altında kaldığı lokalizasyonun belirlenmesinde fizik muayene yardımcıdır. Elin median sinirle inerve olan bölgesinde hipoestezi ve/veya parestezi ve median sinirle inerve olan kaslarda kuvvet kaybı izlenir. Ön kol proksimalinde ağrı ve hassasiyet belirlenebilir. Pronator sendromu, tekrarlayan pronasyon ve supinasyon, ağır nesneleri kaldırma, taşıma ve yerleştirmeyi gerektiren işlerde çalışanlarda ortaya çıkabilir. Ayrıca çekiçle dövme, parlatma, bileme ve balık temizleme işiyle uğraşan çalışanlarda da bildirilmiştir [1]. Tedavisinde istirahat, neden olduğu düşünülen tekrarlayıcı hareketlerden kaçınma ve bunu sağlayacak çalışma düzenlemesi, ağrıyı azaltıcı medikal ve fiziksel ajanlar, kol ve ön kol kaslarını germe ve kuvvetlendirme egzersizleri faydalıdır. Konservatif tedaviye rağmen düzelme sağlanamazsa, cerrahi rekonstrüksiyon uygulanabilir. Ulnar nöropati Ulnar sinir, üst ekstremitedeki seyri sırasında, değişik nedenlerle bası altında kalabileceği birçok anatomik bölgeden (ulnar oluk, kübital tünel, Guyon kanalı) geçer [1,13]. Ulnar sinirin kübital tünel içerisinde bası altında kalmasıyla kübital tünel sendromu oluşur. Kübital tünel sendromu, KTS den sonra üst ekstremitede karşılaşılan en sık ikinci tuzak nöropatisidir. Dirsekte kronik tekrarlayıcı fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri, ulnar sinir üzerindeki stresi artırarak ulnar sinirde irritasyona neden olur. Kübital tünel sendromlu hastada, elde ulnar sinirle inerve olan dördüncü ve beşinci parmaklarda uyuşukluk, hissizlik ve parestezi görülür. El intrensek kaslarında kuvvet kaybı ve ilerlemiş olgularda atrofi ve pençe el deformitesi izlenir. Tanıya yardımcı olmak üzere kullanılan fleksiyon testi sırasında, dirsek bir dakika boyunca tam fleksiyonda tutulur. Ulnar sinir dermatomunda parestezi tariflenmesi testin pozitif olduğunu gösterir. Ulnar oluk üzerinde uygulanan tinnel testi tanıya yardımcı olabilir [1,2]. Dirsekleri fleksiyonda ve/veya dirseklerini devamlı olarak yaslayarak iş yapan, bilgisayar operatörleri, dikiş makinesi operatörleri ve kamyon şoförleri gibi meslek gruplarında, kübital tünel sendromu daha sık görülür. Montaj hattı çalışanlarında tekrarlayan fleksiyon ve ekstansiyon hareketine bağlı olarak da gelişebilir. Guyon kanalı içerisinde ulnar sinir sıkışması, ilk olarak altın cilalayıcılarında 1896 yılında tanımlanmıştır [1,2]. Tedavide ilk basamak aktivitenin kısıtlanmasıdır. Dirsek yastıkla desteklenerek dışarıdan kübital tünel üzerine olan kompresyon azaltılabilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, 60 nin üzerindeki dirsek fleksiyonunu engelleyen istirahat cihazları tedavide yararlıdır. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda, cerrahi yolla ulnar sinir sıkışması giderilmelidir [1]. Torasik çıkış sendromu Torasik çıkış sendromu, brakiyal pleksus ve dallarının, subklavyen arter ve venin, toraks çıkışında bası al- Cilt 42 Say

8 O uz ve Kaymak tında kalması sonucu oluşan belirti ve bulgular topluluğudur [1]. Hastaların kliniği, hangi anatomik yapıların (sinir, damar) bası altında kaldıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Brakiyal pleksus ve dallarına olan bası ile ağrı, uyuşma ve parestezi gibi şikayetler, kuvvet kaybı ve kaslarda atrofi gibi bulgular görülebilir. Brakiyal pleksusta bulunan otonom liflerin bası altında kalmasına bağlı olarak, hiperhidrozis ve Raynaud fenomeni gibi anormal sudomotor ve vazomotor bulgular oluşabilirken, servikal sempatik ganglionlardan çıkan ve kalbin sempatik inervasyonunu sağlayan postgangliyonik sempatik liflerin irritasyonuna bağlı olarak, çarpıntı şikayeti gelişimi de bildirilmiştir [16]. Damarsal bası çabuk yorulma, ağrı, siyanoz ve ödem semptomlarına neden olabilmektedir. Tarif eden hekimlerin isimleriyle bilinen provokasyon manevraları (Roos, Adson, Wright testleri), özgüllükleri düşük olsa da tanı amacıyla kullanılmaktadır. Montaj işinde çalışan ve devamlı baş üstüne kol kaldırarak iş yapanlarda, oto tamiri, malzeme boşaltma ve posta tasnifi işlerinde sık belirlenmektedir. Yine sekreterler, kasiyerler, makine operatörleri, cerrahlar ve diş hekimleri de risk altındadır [1,2]. Tedavide aktivitenin modifikasyonu, anormal hareket ve postürlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Skalen kasları germe egzersizleri ve omuz çevresi ve postür kaslarının kuvvetlendirilmesi önem taşımaktadır. Postürün düzelmesi sıkışma bölgelerinde hacim artışı sağlamaktadır. Cerrahi girişim, konservatif girişimlerle düzelmeyen olgularda düşünülmelidir. Kaynaklar 1. Nadler S, Nadler JW. Cumulative trauma disorders. In: De- Lisa JA, Gans BM, Walsh NE (eds). Physical medicine and rehabilitation: principles and practice. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2005: Rampel DM, Evanoff BA, Cherniac M, Evanoff BA. Musculoskeletal disorders. In: Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin CA, Redlich CA (eds). Textbook of clinical occupational and environmental medicine. 2 nd ed. China: Elsevier, 2005: Yavuz N. Ergonomi. Beyazova M, Kutsal YG (ed). Fiziksel tıp ve rehabilitasyon. 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 2000: Standring S. Gray s anatomy: the Anatomical basis of clinical practice. 40 th ed. Spain: Churchill Livingstone, Nordin M, Weiner SS. Biomechanics of the lumbar spine. In: Nordin M, Frankel V (eds). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001: Moscovich R. Biomechanics of the cervical spine. In: Nordin M, Frankel V (eds). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3 rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001: DePalma MJ, Slipman CW. Treatment of common neck problems. In: Braddom RL (ed). Physical medicine and rehabilitation. 3 rd ed. China: Elsevier, 2007: Barr KP, Harrast MA. Low back pain. In: Braddom RL (ed). Physical medicine and rehabilitation. 3 rd ed. China: Elsevier, 2007: Armstrong T. Mechanical stressors. In: Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin CA, Redlich CA (eds). Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2 nd ed. China: Elsevier, 2005: Finnof JT. Musculoskeletal problems of upper limb. In: Braddom RL (ed). Physical medicine and rehabilitation. 3 rd ed. China: Elsevier, 2007: Kaymak B. Karpal tünel sendromlu hastalarda, semptomlar, klinik bulgular, elektrofizyolojik incelemeler ve el izokinetik kuvvet ölçümlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Uzmanlık tezi, Ankara, Standring S. Gray s anatomy: the anatomical basis of clinical practice. 40 th ed. Spain: Churchill Livingstone, Werner R, Armstrong TJ, Bir C, Aylard MK. Intracarpal canal pressures: the role of finger, hand, wrist and forearm position. Clin Biomech 1997; 12: Werner RA, Andary M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. Clin Neurophysiol 2002; 113: Kaymak B, Ozcakar L, Cetin A, Cetin M, Akinci A, Hascelik ZA. Comparison of the benefits of sonography and electrophysiological measurements as predictors of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89: Kaymak B, Ozcakar L, Oguz AK, Arsava M, Ozdol C. A novel finding in thoracic outlet syndrome: tachycardia. Joint Bone Spine 2004; 71: H ACETTEPE T IP D ERG S

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI

İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI İŞ İLE İLİŞKİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI Öğr. Gör. Uzm. Dr. Banu DİLEK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğrenme Hedefleri İşe bağlı KİS bozukluğu

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Safiye Tuncer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TAHUD Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitim Sempozyumu 2 Nisan 2012 - Mardin Yumuşak

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi?

Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi? Ergonomik Riskler ve Sağlığa Etkileri Dr. Dilek TĐRYAKĐ Ergonomi, Nükleer Felaketleri Önler mi? Ergonomi Đşi ve işyerini, insan vücudunun yetenekleri ve sınırları ile uyumlu olacak şekilde tasarlayan bilim

Detaylı

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Doç Dr Mustafa Akif SARIYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 2014 İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları (İKİH)

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Bozuklukları

Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Bozuklukları Sağlık Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Bozuklukları Doç. Dr. Deniz Erdoğdu Ankara Dışkapı YBEAH, FTR Kliniği Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları-Meslek Hastalıkları Sempozyumu 18-19 Ekim 2014 İstanbul

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrıları Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Reyhan Çeliker Genel Bilgiler n Toplumun %80 i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısından yakınırlar. n 20-50 yaş grubunda en pahalı sağlık sorunudur.

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

Maraş dövme dondurma ustalarında üst ekstremite birikimli travma rahatsızlıkları

Maraş dövme dondurma ustalarında üst ekstremite birikimli travma rahatsızlıkları Dicle Tıp Dergisi / B. Bakan ve ark. Dondurma ustalarında üst ekstremite birikimli travma rahatsızlıkları 2013; 40 (2): 199-206 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0254 ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir Bel Boyun Fıtıkları Dr. Hülya Pekar Sağlık ve Güzellik Kliniği Lazer Epilasyon botox, yüz gençleştirm Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Complex Regional Pain Syndromme yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ Genellikle travmalardan sonra ortaya çıkar Belirgin bir sinir hasarı

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yumuşak doku romatizmaları Ekstraartiküler ve kemik dışı periartiküler yapılardaki patolojilere

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

Giriş. sert ve düzensiz hareketler doğal olmayan duruş şekilleri hastalıklara neden olur

Giriş. sert ve düzensiz hareketler doğal olmayan duruş şekilleri hastalıklara neden olur Giriş Bernardino Ramazzini (1713), işte yapılan sert ve düzensiz hareketler doğal olmayan duruş şekilleri hastalıklara neden olur Gray (1893), Çamaşırcı kadınlarda ortaya çıkan el bileği incinmelerini

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

1. Mesleki hastalıklar 2. Fiziksel Etkenler

1. Mesleki hastalıklar 2. Fiziksel Etkenler Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, hijyenik şartların eskisine göre daha iyi olması, mesleklerin daha komplike hale gelmesi, medeniyetin insanlara sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanma isteği, insanların

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

ÜNİTE. Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya HASTALIKLARI. Yrd Doç Dr Papatya Keleş İÇİNDEKİLER HEDEFLER KAS İSKELET SİSTEMİ

ÜNİTE. Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya HASTALIKLARI. Yrd Doç Dr Papatya Keleş İÇİNDEKİLER HEDEFLER KAS İSKELET SİSTEMİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER Tanım Başlıca Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Risk faktörleri Önlemler MESLEK MESLEKİ HASTALIKLARI KAS İSKELET Yrd. Doç. SİSTEMİ Dr. Papatya

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Ankilozan Spondilit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. 1 Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit.. Ankilozan Spondilit Ankiloz (füzyon)

Detaylı

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi

SERVİKAL ORTEZLER. Dr.Hakan BOZKUŞ. VKV Amerikan Hastanesi SERVİKAL ORTEZLER Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi Burma (Padaung) Kullanım Amacı 1. Ağrıyı azaltmak 2. Boyun hareketlerini kısıtlamak 1. Cerrahi öncesi 2. Cerrahi sonrası 3. Hasta transportunda

Detaylı

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Duyu sendromları ve duyu muayenesi Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Yüzeysel duyular (Eksteroseptiv duyular) : Dokunma, ağrı ve ısı (sıcak, soğuk) duyuları. Derin duyular (Proprioseptiv

Detaylı

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür. En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir.

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak.

Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Yrd. Doç. Dr : Tanju ÇELİK MKÜ. Tıp Fak. Ağrı Ağrının tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan,

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU

5. SINIF 2.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5.SINIF- 2.GRUP 1.DERS KURULU - 2.GRUP 1.DERS KURULU HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr.

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp

Detaylı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı

RILARI OMUZ AĞRILARIA. Dr.Kenan AKGÜN. Rehabilitasyon Anabilim Dalı OMUZ AĞRILARIA RILARI Dr.Kenan AKGÜN İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Fiziksel Tıp T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Omuz ağrısıa Bel ve boyun ağrısından a sonra üçünc ncü sıklıkta kta görülmektedirg

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi

Kronik bel ve bacak ağrısı. Etiyoloji. Epiduroskopi. İnvazif işlemler EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON. Kronik bel ve bacak ağrısının tedavisi EPİDUROSKOPİK LİZİS VE DEKOMPRESYON Kronik bel ve bacak ağrısı Prof. Dr. Altan Şahin, FIPP Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Algoloji B.D. asahin@hacettepe.edu.tr www.draltansahin.org

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR Tuzak Nöropatiler Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR 77 Tuzak nöropatileri, duysal, motor ve otonom sinir liflerini içeren periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca bir fibröz veya fibro-osseöz tünel

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U

5. SINIF 5.GRUP 1.KURUL HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U 5. S I N I F - 5. G R U P 1. D E R S K U R U L U H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0 6 N İ S A N 2 0 1 5 2 9 M A Y I S 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enver İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı