2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Kasım 2012 SAYIŞTAY

2

3 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayın TBMM Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Değerli Üyeleri, Kurumların Değerli Temsilcileri ve Değerli Basın Mensupları, Sizleri şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Dünya ile paralel olarak ülkemizde de yaşanan hızlı ve kapsamlı değişim sürecinde görev ve sorumlulukları sürekli artan Sayıştayın, daha adil, şeffaf, hukuka bağlı, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletildiği, yönetim ve hizmet kalitesi sürekli yükselen, daha modern ve daha müreffeh bir Türkiye için taşıdığı önem her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Sayıştayımız, 150 yıllık tarihi boyunca denetim, yargı ve diğer fonksiyonlarını çağdaş yaklaşımlar ve günün koşulları çerçevesinde sürekli geliştirerek en etkin şekilde yürütürken yeni düzenlemelerle kendisine verilen görev ve sorumlulukları da en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun çaba göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına denetim yapan bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay, kesin hüküm verme görev ve yetkisi ile de donatılmış, tarafsızlığını bağımsızlığından alan, anayasal bir kurumdur. Sayıştay, denetim ve yargı hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı hedeflemektedir. Kurumumuz sürekli gelişim ve değişime odaklanmıştır. Sayıştay, bu dönemde Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) ve diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin uluslararası 1

4 Sayıştay bölgesel organizasyonları tarafından da teşvik edilen ve desteklenen ortak ve paralel denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolunda çalışmalar yürütmektedir. Yeni eğilimleri de dikkate alarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli bir aktör olarak denetimlerini gerçekleştirmekte ve denetim metodolojisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Sayıştay, kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda; Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için Sayıştayın denetim kapasitesinin geliştirilmesi, Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kurulması gereken alt yapının oluşturulmasına katkı sağlanması, Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapının geliştirilmesi, Sayıştay fonksiyonlarının etkin ve verimli yürütülebilmesi için Kurumsal yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve iletişimin geliştirilmesi, temel hedeflerimizdir. Sayıştay, stratejik planlama çalışmaları kapsamında oluşturulmuş olan misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik amaçları ve hedefleri ışığında belirlenmiş olan proje ve faaliyetleri gerçekleştirerek önümüzdeki dönemde; denetim ve yargı hizmetlerini beklentileri karşılayacak şekilde daha etkin bir biçimde sunacaktır. 2

5 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması BİR ÖNCEKİ YIL (2011) BÜTÇESİYLE YAPILAN FAALİYETLER 1-Mevzuat Çalışmaları İkincil Mevzuata İlişkin Çalışmalar 6085 sayılı Sayıştay Kanununun Geçici 2 nci maddesi gereği, 2011 yılı sonuna kadar çıkarılması gereken 17 (on yedi) adet yönetmelik, usul ve esaslar ile ilke kararları yasal süresi içerisinde hazırlanarak Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmelik, usul ve esaslar ile ilke kararları aşağıda yer almaktadır. Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Denetim Yönetmeliği Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği 3

6 Sayıştay Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik İlgili idarelerin görüşleri alınarak Kurumumuz tarafından hazırlanan Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili Kamu İdarelerine Ait Devlet Mallarının Denetimi Sonucunda Hazırlanan Raporların Kamuoyuna Duyurulmasına İlişkin Yönetmelik taslağı Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 4

7 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Ayrıca, Sayıştay meslek mensuplarının birinci sınıfa ayrılma şart ve yöntemlerine ilişkin ilkeler belirlenmiş, Yüksek Denetleme Kurulundan Sayıştaya devredilen personelin intibaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Standart ve Rehberlere İlişkin Çalışmalar Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak Düzenlilik Denetim Rehberi, Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi, Performans Denetim Rehberi, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi ve Etkililik Ekonomiklik Verimlilik (EEV) Denetimi Rehberi hazırlanmış, bunlardan Düzenlilik Denetim Rehberi uygulamaya konulmuştur. 2-Denetim Faaliyetleri Cari Yıl Esaslı Denetim Sistemine Geçilmesi Bütçe yılı geçtikten sonra geçmiş yıl hesapları üzerinden yapılan denetimden cari yıl esaslı denetime geçilmiştir. Bunun için önceki yıl denetim programları gereği denetçilerin üzerinde olan denetim faaliyetleri 6085 sayılı Kanun gereği 832 sayılı Kanun hükümlerine göre 2011 yılının Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 5

8 Sayıştay Denetim Kütüğünün Güncellenmesi Saymanlık esasına göre oluşturulan mevcut denetim kütüğü, yeni denetim anlayışına göre güncellenmiştir. Güncellemede denetim kütüğünün oluşturulmasında sektörel ve kurumsal bazda hesap verebilirliğin temini esas alınmıştır. Bu amaçla kamu idaresinin kurumsal faaliyetlerini ilgilendiren tüm kuruluşlar ve ayrı hesaplar tek bir hesap birimi olarak değerlendirilmiştir. Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması 6085 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereği yıllık denetim programı, TBMM nin kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Denetim programının hazırlanmasında, öncelikle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yeni yürürlüğe girmesi ve buna paralel olarak ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanma zorunluluğu, bazı bakanlıkların yapılanmasında meydana gelen değişiklikler, bakanlıkların kapatılması, kaldırılması, birleştirilmesi ve kullandığı kamu kaynağı büyüklüğü gibi hususlar göz önünde bulundurularak; üniversiteler, il özel idareleri ve hiçbir ayrım yapılmaksızın büyükşehir belediyelerinin tamamı öncelikli olarak denetim programına alınmıştır. 6

9 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Uluslararası Denetim Çalışmaları Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Kongresinde alınan kararlar gereğince Karadenize kıyısı olan Rusya, Ukrayna, Romanya ve Gürcistan Sayıştayları ile birlikte Karadenizin kirliliğe karşı korunmasına yönelik politikalar, stratejiler, proje ve faaliyetler esas alınarak 2010 yılında başlayan ortak ve paralel performans denetim çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) bünyesinde oluşturulan INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubunun bir üyesi olarak Afet Hazırlıklarının Denetimi konusunda rehber hazırlama görevini üstlenen Sayıştayımız, söz konusu rehberi, INTOSAI Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlamıştır. (EUROSAI) tarafından Polonya Sayıştay Başkanlığının başkanlığında yürütülen Özürlülerin Kamu Kesiminde İstihdamına İlişkin Performans Denetimi çalışması kapsamında ulusal denetimi gerçekleştiren Sayıştay bu konudaki bulgularını ortak nihai raporu hazırlayacak koordinatör ülke olan Polonya Sayıştayına göndermiş ve Nisan 2011 deki Varşova toplantısında ortak nihai rapor imzalanmıştır. 7

10 Sayıştay Siyasi Partilere İlişkin Denetim Çalışmaları 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun ile siyasi partilerin mali denetimi Sayıştaya, hükme bağlanması ise Anayasa Mahkemesine bırakılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda 2011 yılında siyasi partilerin mali denetimine ilişkin olarak bir denetim ekibi oluşturulmuş ve siyasi partilerin kesin hesaplarının incelenmesine başlanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihine kadar toplam 36 siyasi partinin 2010 yılı kesin hesaplarının ilk incelemeleri tamamlanmış ve düzenlenen raporlar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmiştir. Uygunluk Bildirimi 2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi eki Hazine İşlemleri Raporu ile birlikte TBMM ye sunulmuştur. 3- Yargı ve Görüş Bildirme Faaliyetleri Sekiz yargılama dairesine, 2011 yılında, intikal eden yargı raporlarından 2123 ünün yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir. Suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 30 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul, 2011 yılında intikal eden 113 değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır. 8

11 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2011 yılında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 1458 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir. Daireler Kurulu 2011 yılında 138 (15 i nöbetçi daire) adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından, 2011 yılında, 1 adet 2008 Yılı KİT Genel Raporu ile 97 adet 2010 yılı KİT Denetim Raporu görüşülerek son şekli verilmiş ve TBMM ye sunulmuştur. Başsavcılık tarafından 2011 yılında, dairelerden gelen 1369 rapor, 425 ek rapor ve 7 teftiş layihası için görüş yazılmış, 2718 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 adet dosya için temyiz talebinde bulunulmuştur. 4- Eğitim Faaliyetleri 6085 sayılı Kanun çerçevesinde yeni uygulamalar ile ilgili olarak üyelere, denetçilere ve savcılara değişik konularda eğitim programları düzenlenmiştir. Meslek mensuplarına, 6085 sayılı Kanun Çerçevesinde Dış Denetim, Düzenlilik Denetimi, Düzenlilik Denetiminde Planlama, Hesap Alanlarının Ayrıştırılması ve Örnekleme, Başlangıç ve İleri Düzey ACL(analiz programı) konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca Yeni Mali Yönetim Sistemi İçerisinde Sayıştayın Değişen Rolü ve Performans Denetimi ve Performans Denetimi konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 9

12 Sayıştay Sayıştayın ilişki içerisinde olduğu dış ülke Sayıştaylarınca düzenlenen muhtelif eğitim programlarına denetim mensuplarımızın katılımı sağlanmıştır. Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği, Kamu İç Kontrol Sistemi ve Değerlendirmesi, Kendine ve Başkalarına Liderlik, İşte Zaman Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Zaman ve Toplantı Yönetimi, İletişim Ailede Başlar, Stratejik Yönetim, Adli Muhasebe konulu konferanslar verilmiştir. Ayrıca, Dosya Yönetimi ve MS Word Programı Kullanımı, On Parmak Klavye Eğitimi, TÜBİTAK-Ulakbim Ürünleri Kullanıcı Eğitimi düzenlenmiştir. 5- Dış İlişkiler Diğer ülke Sayıştayları ve bunların organizasyonlarıyla 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetle sıralanmıştır. INTOSAI tarafından düzenlenen dört farklı yurtdışı toplantı sempozyum ve seminere iştirak edilmiş, INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubunun yıllık toplantısı Ekim 2011 tarihlerinde Sayıştayın ev sahipliğinde Antalya da gerçekleştirilmiştir. EUROSAI tarafından muhtelif konularda düzenlenen beş adet toplantı ve seminere iştirak edilmiş, EUROSAI genel kuruluna yurt dışında katılım gerçekleştirilmiş, EUROSAI Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı Türkiye de düzenlenmiştir. Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) tarafından düzenlenen bir seminer ve bir çalıştaya yurt dışında iştirak edilmiş, ASOSAI 10

13 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 43. Yönetim Kurulu Toplantısı Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Yüksek Denetim Kurumları (ECOSAI) Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu Kurumumuz ev sahipliğinde Türkiye de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği Üyesi Ülke Sayıştayları ve Avrupa Birliği ne Aday Ülke Sayıştayları ile ilişkiler kapsamında dört uluslararası toplantıya yurt dışında katılım sağlanmış, AB Sayıştayına staj yapmak üzere dört denetçi gönderilmiş, Avrupa Birliği ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştay Başkanları toplantısı, kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilmiş toplantı sonucunda İstanbul Memorandumu yayınlanmıştır yılında 1. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansı Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da toplanmış. Konferansta bir araya gelen EUROSAI ve ASOSAI Yönetim Kurulları, İstanbul Anlaşması nı imzalamışlardır. Anlaşma ile eğitim, bilgi ve deneyimlerin paylaşımı, kapasite geliştirme, uzmanlar ağı, veri tabanları, ortak denetim çalışmaları, iletişim araçları, bilgi teknolojileri ve denetime ilişkin diğer alanlarda Yüksek Denetim Kurumları (Sayıştaylar) tarafından gerçekleştirilecek ortak etkinlikler aracılığıyla, Asya ve Avrupa Sayıştayları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. 11

14 Sayıştay 6-Diğer Faaliyetler 6085 sayılı Kanunun gerektirdiği kurumsal dönüşüm sağlanmış, yeni denetim ve denetim destek grupları oluşturulmuş, aynı şekilde yönetim birimlerimiz de yeniden oluşturulmuştur. Sayıştay kütüphanesi geliştirilmiş, kurumumuzun ihtiyacı olan eğitim ve sosyal tesis faaliyete başlatılmış, hizmet binamızda ve lojmanlarda gerekli onarımlar yapılmıştır. 12

15 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 2012 YILI BÜTÇESİ KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN FAALİYETLER 1-Mevzuat Çalışmaları Sayıştay Kanununun 20. maddesinde yapılan değişiklikle kurulan Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. İlgili idarelerin görüşleri alınarak Kurumumuz tarafından hazırlanan Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili Kamu İdarelerine Ait Devlet Mallarının Denetimi Sonucunda Hazırlanan Raporların Kamuoyuna Duyurulmasına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuştur. Yeni sisteme göre yapılan bir yıllık denetim çalışmaları sonucunda denetim rehberleri yeniden gözden geçirilerek revize edilmiştir. 13

16 Sayıştay 2-Denetim Faaliyetleri Kamu İdarelerinin Denetimi TBMM nin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanan 2011 yılı denetim programı kapsamındaki Kamu İdarelerinin denetimi 2012 yılı Haziran ayı itibariyle tamamlanmıştır yılı denetim programında ise denetim alanımızdaki kamu idarelerinden 43 adet genel bütçeli idare, 37 adet özel bütçeli idare, 68 adet üniversite, 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum, 81 adet il özel idaresi, 16 adet büyükşehir belediyesi, 18 adet büyükşehir bağlı idare, 56 adet büyükşehir ilçe belediyesi, 65 adet il belediyesi, 20 adet Kalkınma Ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, 5 adet diğer kurum, kuruluş ve idare ile 98 adet Kamu İşletmesi ve bunlara bağlı iştirakler denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca 2012 Nisan ayında alınan onayla geçiş dönemi olması nedeniyle incelenemeyen 2010 yılı hesaplarından 15 i büyükşehir belediyesi, 15 i büyükşehir statüsündeki il özel idaresi, 11 i üniversite olmak üzere toplam 41 adet kamu idaresi hesabı uygunluk denetimi yönünden incelenmiştir. Uluslararası Denetim faaliyetleri INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, Türkiye Sayıştayı liderliğinde 14

17 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması yürütülen Afet Hazırlıkları konulu paralel performans denetimi çalışması 2012 yılı boyunca sürdürülmüş ve tekemmül etmek üzeredir. Ayrıca 2012 yılında Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma konulu Endonezya Sayıştayının liderliğinde paralel performans denetimi çalışmasına başlanmıştır. Siyasi Partilere İlişkin Denetim Çalışmaları Siyasi partilerin denetimi kapsamında 2012 yılında 59 siyasi partinin 2010 yılı kesin hesaplarının ilk incelemeleri tamamlanmış ve esas incelemelerine geçilmiştir. Yine 69 adet siyasi partinin 2011 yılı kesin hesaplarının ilk incelemesi devam etmektedir. Uygunluk Bildirimi 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Genel Uygunluk Bildirimi 2012 Eylül ayı itibariyle TBMM ye sunulmuştur. 3-Yargılama Faaliyetleri Sekiz yargılama dairesine, 2012 yılında, önceki denetim programlarından toplam 1427 yargı raporu intikal etmiş, raporların 943 ünün yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir. Suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 29 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul, 2012 yılında intikal eden 18 değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır. 15

18 Sayıştay Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2012 yılında, Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 1309 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir. Daireler Kurulu 2012 yılında 127 adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından 2012 yılında, 100 adet KİT Denetim Raporu görüşülerek son şekli verilmiştir. Başsavcılık tarafından 2012 yılında, Dairelerden gelen 196 asıl rapor ve 364 ek rapor, 2484 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. 4-Eğitim Faaliyetleri 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile birlikte artan görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi için, Sayıştay da bir Denetim Akademisi oluşturulması yönünde girişimlerde bulunularak, denetimin bilimsel temeller üzerinde geliştirilmesi, etkinliğinin ve topluma katkısının artırılması ve kamudaki iç ve dış denetçiler ile kamu idarelerinin eğitim ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Bu çabalar sonunda tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 63 üncü maddesi ile Sayıştay da Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) kurulmuştur. Şubat 2012 den itibaren çalışmalarına başlayan DEGEM, gerek Sayıştay denetçilerine yönelik gerekse kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetleri, uzmanlık programları, seminer, panel ve konferanslar düzenlemeye başlamış, ayrıca kamu denetiminin ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli görülen alanlarda 16

19 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması gelişim sağlanması için araştırma ve yayınlar yapılması ve uluslararası denetim örgütleriyle işbirliği geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerini hızlandırmıştır. Akademik kuruluşlarla da etkin bir işbirliğinin zeminini oluşturan bu yasal düzenleme ile akademik alanda denetim konusunda yürütülen eğitim ve ihtisas programlarının geliştirilmesi amaçlanmış, kamu denetiminin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gelişimine yönelik adımların atılması sağlanmıştır. Uluslararası denetim standartlarına ilişkin olarak, INTOSAI tarafından yürütülen ve uluslararası denetim standartlarının bütün dünya Sayıştaylarında uygulanmasını öngören kapsamlı bir projeye iştirak edilmiştir. Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde denetim faaliyetlerinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 5-Dış İlişkiler Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları ve bunların bağlı olduğu Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler artarak devam etmiştir. Bu kapsamda; 27 Şubat-04 Mart 2012 tarihlerinde Hindistan Sayıştayının ev sahipliğinde Jaipur kentinde düzenlenen XII. ASOSAI Genel Kurulu ile ASOSAI 44. ve 45. Yönetim Kurulu Toplantıları na Kurumuzu temsilen bir Başkan Yardımcısı ve bir denetçi katılmıştır. Kurumumuz, toplantıda dönemi için Teşkilat Denetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. 17

20 Sayıştay Kurumumuz, 28 Mayıs 2012 tarihinde Ankara da Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Yönetim Kurulunun 39. toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Müteakiben, 29 Mayıs 2012 tarihinde, Kurumumuzun 150. Kuruluş Yıldönümü, 27 Ülkenin çeşitli düzeylerde katılımlarıyla kutlanmış ve bu çerçevede, tüm Yüksek Denetim Kurumları açısından büyük önem arz eden konular hakkında istişarelerde bulunulan önemli bir Uluslararası Sempozyum düzenlenmiştir. Ev sahipliği yaptığımız etkinliklere ek olarak, bu dönem içerisinde Kurumumuz Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye özel önem atfetmiştir. Bu kapsamda, Moğolistan Sayıştayından 10 denetçinin katılımıyla Haziran 2012 tarihlerinde Performans Denetimi konulu bir uzmanlık kursu ve Azerbaycan Sayıştayından iki üye ve iki denetçinin katılımıyla Temmuz 2012 tarihlerinde Kesin Hesap Süreci ve Genel Uygunluk Bildirimi konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayında göreve başlayan 19 denetçi adayına Türk Sayıştayı ile KKTC Sayıştayı arasında imzalanan 05 Ekim 2010 tarihli Protokol uyarınca Nisan 2012 tarihlerinde mali denetim eğitimi vermek üzere iki denetçi görevlendirilmiştir. 18

21 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 6-Bilişim Sistemleri Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı Sayıştayın asli işlevi olan denetim süreçlerinde teknolojinin avantajlarından yararlanılması için çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bilgisayar ortamında kamu kurumlarının verilerinin bir portal aracılığıyla alınması, analiz edilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmiş olan Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı Projesi planlanan takvime uygun olarak yürütülmektedir. Proje Mayıs 2013 tarihinde tamamlanacaktır. Denetim Yönetim Sistemi Denetimlerin uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesinin temel gerekliliklerini karşılamak üzere denetim süreçlerinin elektronik ortamda ve kâğıt kullanılmaksızın planlanması, yürütülmesi ve yönetilebilmesi için Denetim Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülmüş ve proje tarihi itibarıyla tamamlanarak geliştirilen yazılım kullanıma açılmıştır. Doküman Yönetim ve Süreç Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi ve Süreç Yönetim Sistemi çalışmaları devam etmektedir. 19

22 Sayıştay 2013 YILI BÜTÇESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN FAALİYETLER Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 2011 yılı kesin hesabını ilgilendiren ve 2012 yılı ödeneklerimizle bugüne kadar tamamladığımız ve yapmakta olduğumuz faaliyet ve projeler hakkında bilgi vermiş bulunmaktayım. Bu aşamada sizlere 2013 yılı hedeflerimiz ve alınacak bütçe ödenekleri ile yapılacak faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Sayıştay, Stratejik Planında; Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği artırmayı, Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmayı, Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmeyi, stratejik amaçları olarak belirlemiştir. Bu amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflerimiz ise 2013 yılı Performans Programı ile netleştirilmiştir. 20

23 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Başkanlığımızın 2013 yılı hedefleri, performans programında; Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı oluşturmak. Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek. Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek, Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek, Denetim altyapısını geliştirmek, Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek, TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak, İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak, Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak, olarak tespit edilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyetler ve takip edilecek göstergeler Sayıştay Başkanlığı 2013 Mali Yılı Performans Programı taslağında Heyetinize arz edilmiştir. 21

24 Sayıştay Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Başkanlığımızın yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2013 Mali Yılı Bütçe Teklifinde; teklif edilen toplam ödenek tutarı TL dir yılı toplam ödeneği ise TL idi yılı Başkanlığımızın toplam ödenek teklifinin %63 ü personel gideri, %9 u sosyal güvenlik gideri, %23 ü mal ve hizmet alım gideri ile cari transferler, %5 i ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Başkanlık bütçesindeki artışın nedeni hizmet birimlerinin ihtiyaçları ve personel sayısı ile maaşlardaki artışlardan kaynaklanmaktadır. Tablo 1: Yıllara Göre Bütçe Ödenekleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Bütçe Ödeneği (TL) Bütçe Ödeneği (TL) Bütçe Teklifi (TL) 1 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM

25 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Grafik 1: 2013 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Dağılımı Yüzdeleri Personel Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler Tablo 2: Eylül Sonu İtibariyle 2012 Yılı Bütçe Gerçekleşme Oranı EKONOMİK KODU 1 2 BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. Bütçe Ödeneği (TL) Eylül Sonu İtibariyle Harcama Durumu Gerçekleşme Oranı(%) , ,4 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,5 5 CARİ TRANSFERLER ,9 6 SERMAYE GİDERLERİ ,8 TOPLAM ,7 23

26 Sayıştay 2011 Mali Yılı Kesin hesabında; TL tutarındaki toplam ödeneğin TL si harcanmış olup %14 üne tekabül eden TL si kullanılmayarak iptal edilmiş, TL si ise taahhüt artığı olarak 2012 yılı bütçesine devredilmiştir. Harcama toplamının %67 si olan TL si personel gideri, %8 i olan TL si sosyal güvenlik gideri, %17 si olan TL si mal ve hizmet alım gideri ile cari giderler, %8 i olan TL ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Tablo 3: 2011 Yılı Kesin Hesabı EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA GELECEK YILA DEVİR 1 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ

27 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak en büyük sermayemizin güvenilirlik olduğunu vurgulamak istiyorum. Sayıştay tüm çalışmalarında bağımsız ve tarafsız olarak güvenilir ve doğru iş üretmeye çalışmaktadır. Kamu kaynaklarının hukuka, kurallara, amaçlara uygun harcanıp harcanmadığını denetleyen; yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı mücadele eden Sayıştayın güvenilir ve tarafsız olması bir zorunluluktur. Sayıştay denetiminin, raporlamasının, yargılamasının ve kesin hükme bağlamasının usul ve esasları bellidir. Bu usul ve esaslar dışına çıkılması mümkün değildir. Sayıştay yukarıda ayrıntılı bir şekilde sıralanan amaç ve hedeflere ulaşmak için kurumsal misyon ve vizyon çerçevesinde, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları optimal seviyede yerine getirmek azmi ve gayreti içerisindedir. Ancak, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın gelişmesine, sistemin gereksinimlerini düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların işlerliğine, denetimin gerekliliği bilincinin yerleşmesine, Sayıştay denetiminin kamu idarelerinin ürettikleri hizmetlerin kalitesinin artması bağlamında en büyük destekçi olduğunun anlaşılmasına bağlıdır. 25

28 Sayıştay Sayıştay denetiminin kamu yönetiminde arzulanan etkiyi doğurması için kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılması, iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir. Bütün bu hususlarla birlikte denetlenen kamu idarelerinin Sayıştay denetimine yaklaşımlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bu temennilerle 2013 mali yılı Bütçe Teklifimizi takdirlerinize bırakıyor, yapacağınız katkılar için şükranlarımı ifade ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 26

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 Sunuş 2012 yılında 150. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Sayıştayımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu idarelerinin gelir, gider ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU

Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Ekim 2006 Sayıştay Başkanlığı 2006 YILI FAALİYET RAPORU Ekim 2006 T.C. 06100 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2008 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe sürecinde mali disiplini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Bilindiği üzere, kamu yönetimi sistemimizde özellikle son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş olup, bu reformlar ile kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13 İçindekiler Sayfa BAKAN SUNUŞU 3 BAŞKAN SUNUŞU 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: Stratejik Planlama Çalışmalarında Uygulanan Yöntem 6 1.1 Yasal Çerçeve 6 1.2 Stratejik Yönetim Modeli 6 1.3 Kritik Başarı Faktörleri

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII SUNUŞ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. I.GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 GİRİŞ...5 I-GENEL BİLGİLER...6 A-) MİSYON VE VİZYON...6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...7 1-FİZİKSEL YAPI...7 2-ÖRGÜT YAPISI...8 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: +90 312 295 3000 Fax: +90

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı