2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Kasım 2012 SAYIŞTAY

2

3 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayın TBMM Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Değerli Üyeleri, Kurumların Değerli Temsilcileri ve Değerli Basın Mensupları, Sizleri şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Dünya ile paralel olarak ülkemizde de yaşanan hızlı ve kapsamlı değişim sürecinde görev ve sorumlulukları sürekli artan Sayıştayın, daha adil, şeffaf, hukuka bağlı, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletildiği, yönetim ve hizmet kalitesi sürekli yükselen, daha modern ve daha müreffeh bir Türkiye için taşıdığı önem her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Sayıştayımız, 150 yıllık tarihi boyunca denetim, yargı ve diğer fonksiyonlarını çağdaş yaklaşımlar ve günün koşulları çerçevesinde sürekli geliştirerek en etkin şekilde yürütürken yeni düzenlemelerle kendisine verilen görev ve sorumlulukları da en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun çaba göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına denetim yapan bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay, kesin hüküm verme görev ve yetkisi ile de donatılmış, tarafsızlığını bağımsızlığından alan, anayasal bir kurumdur. Sayıştay, denetim ve yargı hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı hedeflemektedir. Kurumumuz sürekli gelişim ve değişime odaklanmıştır. Sayıştay, bu dönemde Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) ve diğer uluslararası yüksek denetim örgütlerinin uluslararası 1

4 Sayıştay bölgesel organizasyonları tarafından da teşvik edilen ve desteklenen ortak ve paralel denetimlerle küresel sorunlara küresel ölçekte cevap arama yolunda çalışmalar yürütmektedir. Yeni eğilimleri de dikkate alarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli bir aktör olarak denetimlerini gerçekleştirmekte ve denetim metodolojisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Sayıştay, kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesi ve kamu idarelerinin mali işlemlerinin iyileştirilmesi yoluyla kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının doğru yönetimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda; Kamu idarelerinin etkin denetimini yapabilmek için Sayıştayın denetim kapasitesinin geliştirilmesi, Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kurulması gereken alt yapının oluşturulmasına katkı sağlanması, Adil, hızlı, şeffaf ve etkin işleyen bir yargı için süreç ve altyapının geliştirilmesi, Sayıştay fonksiyonlarının etkin ve verimli yürütülebilmesi için Kurumsal yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve iletişimin geliştirilmesi, temel hedeflerimizdir. Sayıştay, stratejik planlama çalışmaları kapsamında oluşturulmuş olan misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik amaçları ve hedefleri ışığında belirlenmiş olan proje ve faaliyetleri gerçekleştirerek önümüzdeki dönemde; denetim ve yargı hizmetlerini beklentileri karşılayacak şekilde daha etkin bir biçimde sunacaktır. 2

5 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması BİR ÖNCEKİ YIL (2011) BÜTÇESİYLE YAPILAN FAALİYETLER 1-Mevzuat Çalışmaları İkincil Mevzuata İlişkin Çalışmalar 6085 sayılı Sayıştay Kanununun Geçici 2 nci maddesi gereği, 2011 yılı sonuna kadar çıkarılması gereken 17 (on yedi) adet yönetmelik, usul ve esaslar ile ilke kararları yasal süresi içerisinde hazırlanarak Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmelik, usul ve esaslar ile ilke kararları aşağıda yer almaktadır. Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Denetim Yönetmeliği Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği 3

6 Sayıştay Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliği Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik İlgili idarelerin görüşleri alınarak Kurumumuz tarafından hazırlanan Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili Kamu İdarelerine Ait Devlet Mallarının Denetimi Sonucunda Hazırlanan Raporların Kamuoyuna Duyurulmasına İlişkin Yönetmelik taslağı Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 4

7 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Ayrıca, Sayıştay meslek mensuplarının birinci sınıfa ayrılma şart ve yöntemlerine ilişkin ilkeler belirlenmiş, Yüksek Denetleme Kurulundan Sayıştaya devredilen personelin intibaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Standart ve Rehberlere İlişkin Çalışmalar Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak Düzenlilik Denetim Rehberi, Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi, Performans Denetim Rehberi, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi ve Etkililik Ekonomiklik Verimlilik (EEV) Denetimi Rehberi hazırlanmış, bunlardan Düzenlilik Denetim Rehberi uygulamaya konulmuştur. 2-Denetim Faaliyetleri Cari Yıl Esaslı Denetim Sistemine Geçilmesi Bütçe yılı geçtikten sonra geçmiş yıl hesapları üzerinden yapılan denetimden cari yıl esaslı denetime geçilmiştir. Bunun için önceki yıl denetim programları gereği denetçilerin üzerinde olan denetim faaliyetleri 6085 sayılı Kanun gereği 832 sayılı Kanun hükümlerine göre 2011 yılının Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 5

8 Sayıştay Denetim Kütüğünün Güncellenmesi Saymanlık esasına göre oluşturulan mevcut denetim kütüğü, yeni denetim anlayışına göre güncellenmiştir. Güncellemede denetim kütüğünün oluşturulmasında sektörel ve kurumsal bazda hesap verebilirliğin temini esas alınmıştır. Bu amaçla kamu idaresinin kurumsal faaliyetlerini ilgilendiren tüm kuruluşlar ve ayrı hesaplar tek bir hesap birimi olarak değerlendirilmiştir. Denetim Plan ve Programlarının Hazırlanması 6085 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereği yıllık denetim programı, TBMM nin kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Denetim programının hazırlanmasında, öncelikle 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yeni yürürlüğe girmesi ve buna paralel olarak ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanma zorunluluğu, bazı bakanlıkların yapılanmasında meydana gelen değişiklikler, bakanlıkların kapatılması, kaldırılması, birleştirilmesi ve kullandığı kamu kaynağı büyüklüğü gibi hususlar göz önünde bulundurularak; üniversiteler, il özel idareleri ve hiçbir ayrım yapılmaksızın büyükşehir belediyelerinin tamamı öncelikli olarak denetim programına alınmıştır. 6

9 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Uluslararası Denetim Çalışmaları Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Kongresinde alınan kararlar gereğince Karadenize kıyısı olan Rusya, Ukrayna, Romanya ve Gürcistan Sayıştayları ile birlikte Karadenizin kirliliğe karşı korunmasına yönelik politikalar, stratejiler, proje ve faaliyetler esas alınarak 2010 yılında başlayan ortak ve paralel performans denetim çalışması 2011 yılında tamamlanmıştır. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) bünyesinde oluşturulan INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubunun bir üyesi olarak Afet Hazırlıklarının Denetimi konusunda rehber hazırlama görevini üstlenen Sayıştayımız, söz konusu rehberi, INTOSAI Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlamıştır. (EUROSAI) tarafından Polonya Sayıştay Başkanlığının başkanlığında yürütülen Özürlülerin Kamu Kesiminde İstihdamına İlişkin Performans Denetimi çalışması kapsamında ulusal denetimi gerçekleştiren Sayıştay bu konudaki bulgularını ortak nihai raporu hazırlayacak koordinatör ülke olan Polonya Sayıştayına göndermiş ve Nisan 2011 deki Varşova toplantısında ortak nihai rapor imzalanmıştır. 7

10 Sayıştay Siyasi Partilere İlişkin Denetim Çalışmaları 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun ile siyasi partilerin mali denetimi Sayıştaya, hükme bağlanması ise Anayasa Mahkemesine bırakılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda 2011 yılında siyasi partilerin mali denetimine ilişkin olarak bir denetim ekibi oluşturulmuş ve siyasi partilerin kesin hesaplarının incelenmesine başlanmıştır. 31 Aralık 2011 tarihine kadar toplam 36 siyasi partinin 2010 yılı kesin hesaplarının ilk incelemeleri tamamlanmış ve düzenlenen raporlar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmiştir. Uygunluk Bildirimi 2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Raporu ve Genel Uygunluk Bildirimi eki Hazine İşlemleri Raporu ile birlikte TBMM ye sunulmuştur. 3- Yargı ve Görüş Bildirme Faaliyetleri Sekiz yargılama dairesine, 2011 yılında, intikal eden yargı raporlarından 2123 ünün yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir. Suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 30 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul, 2011 yılında intikal eden 113 değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır. 8

11 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2011 yılında Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 1458 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir. Daireler Kurulu 2011 yılında 138 (15 i nöbetçi daire) adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından, 2011 yılında, 1 adet 2008 Yılı KİT Genel Raporu ile 97 adet 2010 yılı KİT Denetim Raporu görüşülerek son şekli verilmiş ve TBMM ye sunulmuştur. Başsavcılık tarafından 2011 yılında, dairelerden gelen 1369 rapor, 425 ek rapor ve 7 teftiş layihası için görüş yazılmış, 2718 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 adet dosya için temyiz talebinde bulunulmuştur. 4- Eğitim Faaliyetleri 6085 sayılı Kanun çerçevesinde yeni uygulamalar ile ilgili olarak üyelere, denetçilere ve savcılara değişik konularda eğitim programları düzenlenmiştir. Meslek mensuplarına, 6085 sayılı Kanun Çerçevesinde Dış Denetim, Düzenlilik Denetimi, Düzenlilik Denetiminde Planlama, Hesap Alanlarının Ayrıştırılması ve Örnekleme, Başlangıç ve İleri Düzey ACL(analiz programı) konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca Yeni Mali Yönetim Sistemi İçerisinde Sayıştayın Değişen Rolü ve Performans Denetimi ve Performans Denetimi konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir. 9

12 Sayıştay Sayıştayın ilişki içerisinde olduğu dış ülke Sayıştaylarınca düzenlenen muhtelif eğitim programlarına denetim mensuplarımızın katılımı sağlanmıştır. Hizmet içi eğitim kapsamında personelimize Kamu Sektöründe İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği, Kamu İç Kontrol Sistemi ve Değerlendirmesi, Kendine ve Başkalarına Liderlik, İşte Zaman Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili, Zaman ve Toplantı Yönetimi, İletişim Ailede Başlar, Stratejik Yönetim, Adli Muhasebe konulu konferanslar verilmiştir. Ayrıca, Dosya Yönetimi ve MS Word Programı Kullanımı, On Parmak Klavye Eğitimi, TÜBİTAK-Ulakbim Ürünleri Kullanıcı Eğitimi düzenlenmiştir. 5- Dış İlişkiler Diğer ülke Sayıştayları ve bunların organizasyonlarıyla 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetle sıralanmıştır. INTOSAI tarafından düzenlenen dört farklı yurtdışı toplantı sempozyum ve seminere iştirak edilmiş, INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubunun yıllık toplantısı Ekim 2011 tarihlerinde Sayıştayın ev sahipliğinde Antalya da gerçekleştirilmiştir. EUROSAI tarafından muhtelif konularda düzenlenen beş adet toplantı ve seminere iştirak edilmiş, EUROSAI genel kuruluna yurt dışında katılım gerçekleştirilmiş, EUROSAI Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı Türkiye de düzenlenmiştir. Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI) tarafından düzenlenen bir seminer ve bir çalıştaya yurt dışında iştirak edilmiş, ASOSAI 10

13 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 43. Yönetim Kurulu Toplantısı Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Yüksek Denetim Kurumları (ECOSAI) Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu Kurumumuz ev sahipliğinde Türkiye de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği Üyesi Ülke Sayıştayları ve Avrupa Birliği ne Aday Ülke Sayıştayları ile ilişkiler kapsamında dört uluslararası toplantıya yurt dışında katılım sağlanmış, AB Sayıştayına staj yapmak üzere dört denetçi gönderilmiş, Avrupa Birliği ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştay Başkanları toplantısı, kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da gerçekleştirilmiş toplantı sonucunda İstanbul Memorandumu yayınlanmıştır yılında 1. ASOSAI-EUROSAI Ortak Konferansı Kurumumuzun ev sahipliğinde İstanbul da toplanmış. Konferansta bir araya gelen EUROSAI ve ASOSAI Yönetim Kurulları, İstanbul Anlaşması nı imzalamışlardır. Anlaşma ile eğitim, bilgi ve deneyimlerin paylaşımı, kapasite geliştirme, uzmanlar ağı, veri tabanları, ortak denetim çalışmaları, iletişim araçları, bilgi teknolojileri ve denetime ilişkin diğer alanlarda Yüksek Denetim Kurumları (Sayıştaylar) tarafından gerçekleştirilecek ortak etkinlikler aracılığıyla, Asya ve Avrupa Sayıştayları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturulmuştur. 11

14 Sayıştay 6-Diğer Faaliyetler 6085 sayılı Kanunun gerektirdiği kurumsal dönüşüm sağlanmış, yeni denetim ve denetim destek grupları oluşturulmuş, aynı şekilde yönetim birimlerimiz de yeniden oluşturulmuştur. Sayıştay kütüphanesi geliştirilmiş, kurumumuzun ihtiyacı olan eğitim ve sosyal tesis faaliyete başlatılmış, hizmet binamızda ve lojmanlarda gerekli onarımlar yapılmıştır. 12

15 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 2012 YILI BÜTÇESİ KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN FAALİYETLER 1-Mevzuat Çalışmaları Sayıştay Kanununun 20. maddesinde yapılan değişiklikle kurulan Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. İlgili idarelerin görüşleri alınarak Kurumumuz tarafından hazırlanan Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili Kamu İdarelerine Ait Devlet Mallarının Denetimi Sonucunda Hazırlanan Raporların Kamuoyuna Duyurulmasına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuştur. Yeni sisteme göre yapılan bir yıllık denetim çalışmaları sonucunda denetim rehberleri yeniden gözden geçirilerek revize edilmiştir. 13

16 Sayıştay 2-Denetim Faaliyetleri Kamu İdarelerinin Denetimi TBMM nin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılan risk analizleri doğrultusunda hazırlanan 2011 yılı denetim programı kapsamındaki Kamu İdarelerinin denetimi 2012 yılı Haziran ayı itibariyle tamamlanmıştır yılı denetim programında ise denetim alanımızdaki kamu idarelerinden 43 adet genel bütçeli idare, 37 adet özel bütçeli idare, 68 adet üniversite, 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum, 81 adet il özel idaresi, 16 adet büyükşehir belediyesi, 18 adet büyükşehir bağlı idare, 56 adet büyükşehir ilçe belediyesi, 65 adet il belediyesi, 20 adet Kalkınma Ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, 5 adet diğer kurum, kuruluş ve idare ile 98 adet Kamu İşletmesi ve bunlara bağlı iştirakler denetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca 2012 Nisan ayında alınan onayla geçiş dönemi olması nedeniyle incelenemeyen 2010 yılı hesaplarından 15 i büyükşehir belediyesi, 15 i büyükşehir statüsündeki il özel idaresi, 11 i üniversite olmak üzere toplam 41 adet kamu idaresi hesabı uygunluk denetimi yönünden incelenmiştir. Uluslararası Denetim faaliyetleri INTOSAI Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, Türkiye Sayıştayı liderliğinde 14

17 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması yürütülen Afet Hazırlıkları konulu paralel performans denetimi çalışması 2012 yılı boyunca sürdürülmüş ve tekemmül etmek üzeredir. Ayrıca 2012 yılında Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma konulu Endonezya Sayıştayının liderliğinde paralel performans denetimi çalışmasına başlanmıştır. Siyasi Partilere İlişkin Denetim Çalışmaları Siyasi partilerin denetimi kapsamında 2012 yılında 59 siyasi partinin 2010 yılı kesin hesaplarının ilk incelemeleri tamamlanmış ve esas incelemelerine geçilmiştir. Yine 69 adet siyasi partinin 2011 yılı kesin hesaplarının ilk incelemesi devam etmektedir. Uygunluk Bildirimi 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Genel Uygunluk Bildirimi 2012 Eylül ayı itibariyle TBMM ye sunulmuştur. 3-Yargılama Faaliyetleri Sekiz yargılama dairesine, 2012 yılında, önceki denetim programlarından toplam 1427 yargı raporu intikal etmiş, raporların 943 ünün yargılaması yapılarak ilâmı düzenlenmiştir. Suç teşkil eden fiillere ilişkin olarak, gereği yapılmak üzere 29 konunun ilgili dairelere veya savcılıklara gönderilmesine karar verilmiştir. Genel Kurul, 2012 yılında intikal eden 18 değişik konudaki dosyayı inceleyerek sonuçlandırmıştır. 15

18 Sayıştay Sayıştay dairelerince verilen hükümler aleyhine 2012 yılında, Temyiz Kuruluna yapılan başvurulardan 1309 dosya temyizen incelenerek hüküm tesis edilmiştir. Daireler Kurulu 2012 yılında 127 adet mali nitelikte yönetmelik taslağı hakkında görüş bildirmiştir. Rapor Değerlendirme Kurulu tarafından 2012 yılında, 100 adet KİT Denetim Raporu görüşülerek son şekli verilmiştir. Başsavcılık tarafından 2012 yılında, Dairelerden gelen 196 asıl rapor ve 364 ek rapor, 2484 temyiz karşılaması gerçekleştirilmiştir. 4-Eğitim Faaliyetleri 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile birlikte artan görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi için, Sayıştay da bir Denetim Akademisi oluşturulması yönünde girişimlerde bulunularak, denetimin bilimsel temeller üzerinde geliştirilmesi, etkinliğinin ve topluma katkısının artırılması ve kamudaki iç ve dış denetçiler ile kamu idarelerinin eğitim ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Bu çabalar sonunda tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 63 üncü maddesi ile Sayıştay da Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi (DEGEM) kurulmuştur. Şubat 2012 den itibaren çalışmalarına başlayan DEGEM, gerek Sayıştay denetçilerine yönelik gerekse kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetleri, uzmanlık programları, seminer, panel ve konferanslar düzenlemeye başlamış, ayrıca kamu denetiminin ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli görülen alanlarda 16

19 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması gelişim sağlanması için araştırma ve yayınlar yapılması ve uluslararası denetim örgütleriyle işbirliği geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerini hızlandırmıştır. Akademik kuruluşlarla da etkin bir işbirliğinin zeminini oluşturan bu yasal düzenleme ile akademik alanda denetim konusunda yürütülen eğitim ve ihtisas programlarının geliştirilmesi amaçlanmış, kamu denetiminin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gelişimine yönelik adımların atılması sağlanmıştır. Uluslararası denetim standartlarına ilişkin olarak, INTOSAI tarafından yürütülen ve uluslararası denetim standartlarının bütün dünya Sayıştaylarında uygulanmasını öngören kapsamlı bir projeye iştirak edilmiştir. Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde denetim faaliyetlerinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 5-Dış İlişkiler Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları ve bunların bağlı olduğu Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler artarak devam etmiştir. Bu kapsamda; 27 Şubat-04 Mart 2012 tarihlerinde Hindistan Sayıştayının ev sahipliğinde Jaipur kentinde düzenlenen XII. ASOSAI Genel Kurulu ile ASOSAI 44. ve 45. Yönetim Kurulu Toplantıları na Kurumuzu temsilen bir Başkan Yardımcısı ve bir denetçi katılmıştır. Kurumumuz, toplantıda dönemi için Teşkilat Denetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. 17

20 Sayıştay Kurumumuz, 28 Mayıs 2012 tarihinde Ankara da Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI) Yönetim Kurulunun 39. toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Müteakiben, 29 Mayıs 2012 tarihinde, Kurumumuzun 150. Kuruluş Yıldönümü, 27 Ülkenin çeşitli düzeylerde katılımlarıyla kutlanmış ve bu çerçevede, tüm Yüksek Denetim Kurumları açısından büyük önem arz eden konular hakkında istişarelerde bulunulan önemli bir Uluslararası Sempozyum düzenlenmiştir. Ev sahipliği yaptığımız etkinliklere ek olarak, bu dönem içerisinde Kurumumuz Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye özel önem atfetmiştir. Bu kapsamda, Moğolistan Sayıştayından 10 denetçinin katılımıyla Haziran 2012 tarihlerinde Performans Denetimi konulu bir uzmanlık kursu ve Azerbaycan Sayıştayından iki üye ve iki denetçinin katılımıyla Temmuz 2012 tarihlerinde Kesin Hesap Süreci ve Genel Uygunluk Bildirimi konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayında göreve başlayan 19 denetçi adayına Türk Sayıştayı ile KKTC Sayıştayı arasında imzalanan 05 Ekim 2010 tarihli Protokol uyarınca Nisan 2012 tarihlerinde mali denetim eğitimi vermek üzere iki denetçi görevlendirilmiştir. 18

21 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması 6-Bilişim Sistemleri Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı Sayıştayın asli işlevi olan denetim süreçlerinde teknolojinin avantajlarından yararlanılması için çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bilgisayar ortamında kamu kurumlarının verilerinin bir portal aracılığıyla alınması, analiz edilmesi ve denetime hazır hale getirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmiş olan Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazılımı Projesi planlanan takvime uygun olarak yürütülmektedir. Proje Mayıs 2013 tarihinde tamamlanacaktır. Denetim Yönetim Sistemi Denetimlerin uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesinin temel gerekliliklerini karşılamak üzere denetim süreçlerinin elektronik ortamda ve kâğıt kullanılmaksızın planlanması, yürütülmesi ve yönetilebilmesi için Denetim Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülmüş ve proje tarihi itibarıyla tamamlanarak geliştirilen yazılım kullanıma açılmıştır. Doküman Yönetim ve Süreç Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi ve Süreç Yönetim Sistemi çalışmaları devam etmektedir. 19

22 Sayıştay 2013 YILI BÜTÇESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN FAALİYETLER Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 2011 yılı kesin hesabını ilgilendiren ve 2012 yılı ödeneklerimizle bugüne kadar tamamladığımız ve yapmakta olduğumuz faaliyet ve projeler hakkında bilgi vermiş bulunmaktayım. Bu aşamada sizlere 2013 yılı hedeflerimiz ve alınacak bütçe ödenekleri ile yapılacak faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Sayıştay, Stratejik Planında; Çağdaş denetim yöntem ve tekniklerini yaygınlaştırarak denetimde etkinliği artırmayı, Sayıştay yargısını hızlı, adil ve etkin sonuç üreten bir yapıya kavuşturmayı, Etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmeyi, stratejik amaçları olarak belirlemiştir. Bu amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflerimiz ise 2013 yılı Performans Programı ile netleştirilmiştir. 20

23 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Başkanlığımızın 2013 yılı hedefleri, performans programında; Uluslararası denetim standartlarına uygunluk sağlanarak kendi dış denetim standartlarımızı oluşturmak. Denetim rehberlerini uygulamaya koymak ve periyodik olarak güncellemek. Denetimi, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmek, Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, Denetim alanına giren kamu idarelerinin bilişim sistemlerini denetlemek, Denetim altyapısını geliştirmek, Denetimde kalite güvence sistemini geliştirmek, TBMM ile ilişkileri geliştirerek Sayıştay raporlarının etkisini artırmak, İlgili kamu idareleri ile koordineli çalışmak, Verilen yargısal kararların etkin biçimde uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve bu uygulamaların sonuçlarını takip edecek mekanizmalar kurmak, olarak tespit edilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyetler ve takip edilecek göstergeler Sayıştay Başkanlığı 2013 Mali Yılı Performans Programı taslağında Heyetinize arz edilmiştir. 21

24 Sayıştay Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Başkanlığımızın yukarıda bahsedilen amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2013 Mali Yılı Bütçe Teklifinde; teklif edilen toplam ödenek tutarı TL dir yılı toplam ödeneği ise TL idi yılı Başkanlığımızın toplam ödenek teklifinin %63 ü personel gideri, %9 u sosyal güvenlik gideri, %23 ü mal ve hizmet alım gideri ile cari transferler, %5 i ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Başkanlık bütçesindeki artışın nedeni hizmet birimlerinin ihtiyaçları ve personel sayısı ile maaşlardaki artışlardan kaynaklanmaktadır. Tablo 1: Yıllara Göre Bütçe Ödenekleri EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Bütçe Ödeneği (TL) Bütçe Ödeneği (TL) Bütçe Teklifi (TL) 1 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM

25 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Grafik 1: 2013 Yılı Bütçe Teklifi Ödenek Dağılımı Yüzdeleri Personel Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler Tablo 2: Eylül Sonu İtibariyle 2012 Yılı Bütçe Gerçekleşme Oranı EKONOMİK KODU 1 2 BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. Bütçe Ödeneği (TL) Eylül Sonu İtibariyle Harcama Durumu Gerçekleşme Oranı(%) , ,4 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,5 5 CARİ TRANSFERLER ,9 6 SERMAYE GİDERLERİ ,8 TOPLAM ,7 23

26 Sayıştay 2011 Mali Yılı Kesin hesabında; TL tutarındaki toplam ödeneğin TL si harcanmış olup %14 üne tekabül eden TL si kullanılmayarak iptal edilmiş, TL si ise taahhüt artığı olarak 2012 yılı bütçesine devredilmiştir. Harcama toplamının %67 si olan TL si personel gideri, %8 i olan TL si sosyal güvenlik gideri, %17 si olan TL si mal ve hizmet alım gideri ile cari giderler, %8 i olan TL ise sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Tablo 3: 2011 Yılı Kesin Hesabı EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA GELECEK YILA DEVİR 1 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ

27 2013 yılı Bütçe Sunuş Konuşması Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak en büyük sermayemizin güvenilirlik olduğunu vurgulamak istiyorum. Sayıştay tüm çalışmalarında bağımsız ve tarafsız olarak güvenilir ve doğru iş üretmeye çalışmaktadır. Kamu kaynaklarının hukuka, kurallara, amaçlara uygun harcanıp harcanmadığını denetleyen; yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı mücadele eden Sayıştayın güvenilir ve tarafsız olması bir zorunluluktur. Sayıştay denetiminin, raporlamasının, yargılamasının ve kesin hükme bağlamasının usul ve esasları bellidir. Bu usul ve esaslar dışına çıkılması mümkün değildir. Sayıştay yukarıda ayrıntılı bir şekilde sıralanan amaç ve hedeflere ulaşmak için kurumsal misyon ve vizyon çerçevesinde, Anayasa ve yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları optimal seviyede yerine getirmek azmi ve gayreti içerisindedir. Ancak, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, kamu idarelerinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın gelişmesine, sistemin gereksinimlerini düzgün bir şekilde karşılayacak mekanizmaların işlerliğine, denetimin gerekliliği bilincinin yerleşmesine, Sayıştay denetiminin kamu idarelerinin ürettikleri hizmetlerin kalitesinin artması bağlamında en büyük destekçi olduğunun anlaşılmasına bağlıdır. 25

28 Sayıştay Sayıştay denetiminin kamu yönetiminde arzulanan etkiyi doğurması için kalkınma planlarında öngörülen amaçlardan başlayarak kurumsal stratejik planların, yıllık performans programlarının ve faaliyet raporlarının yasal gereklere uygun olarak hazırlanıp sonuçlandırılması, iyi işleyen bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir. Bütün bu hususlarla birlikte denetlenen kamu idarelerinin Sayıştay denetimine yaklaşımlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Bu temennilerle 2013 mali yılı Bütçe Teklifimizi takdirlerinize bırakıyor, yapacağınız katkılar için şükranlarımı ifade ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 26

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması. (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması. (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 2 Kasım 2011 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri, Kurumların

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı 2015 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) 4 Kasım 2014

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması

2014 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Doç. Dr. Recai AKYEL Sayıştay Başkanı Kasım 2013 Sayın TBMM Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkanı ve Saygıdeğer Üyeleri, Kurumların

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI

DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI DIŞ DENETİM VE SAYIŞTAYIN YENİ MALİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE DEĞİŞEN RÖLÜ VE YAPISI Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Haber Bülteni Yılı Sayıştay Bütçesi Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Kabul Edildi

Haber Bülteni Yılı Sayıştay Bütçesi Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Kabul Edildi Sayı: 239 Yıl: 20 Kasım 2016 Adres : T.C. Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat/Ankara Tel : 0 312 295 30 00 Faks : 0 312 295 40 94 e-mail : sayistay@sayistay.gov.tr web : www.sayistay.gov.tr 1 2017 Yılı Sayıştay

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SERMAYE PİİYASASII KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Genel Eğitim Planı

Genel Eğitim Planı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014-2018 Genel Planı Denetim Geliştirme ve Merkezi ŞUBAT 2014 GENEL EĞİTİM PLANI (2014-2018) 2014-2018 Genel Planı, Denetim Geliştirme ve Merkezi (DEGEM) bünyesinde bulunan Hizmet

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KARADENİİZ TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII HAKİİMLER VE SAVCIILAR YÜKSEK KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ABANT İİZZET BAYSAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER EUROSAI AFETLERDE KULLANILAN KAYNAKLARIN DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI Arife COŞKUN * Berna ERKAN ** ARKA PLAN Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı