Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır."

Transkript

1 Bu makale Eylül 2003 tarihinde Mali Çözüm Dergisi nin 64 numaralı sayısında yayımlanmıştır. KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠADE ALACAKLARININ SSK PRĠM BORÇLARINA MAHSUBU M. Aykut KELECĠOĞLU Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) uyarınca vergiden istisna edilmiş ihracat teslimleri ile ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi (KDV), mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergilden az olması halinde indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre ihracat işlemlerini yapanlara iade edilir. KDVK nun 32 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı tarihinden bu yana 1 ; ihracat istisnasından veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadelerinin, hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının ve mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim borçlarına mahsup edebilmesine olanak tanımıştır. Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? KDV iadesini SSK prim borçlarına mahsup ettirebilecek olanlar KDVK nun 11 inci maddesindeki istisnadan faydalananlardır. Buna göre sadece ; 1. İhracat (Gümrük Beyannameli mal ihracatı,hizmet İhracatı,Yolcu Beraberinde Eşya İhracatı,Bavul Ticareti ve Sınır ve Kıyı Ticareti) 2. İhraç kaydıyla teslim işlemleri dolayısıyla KDVK nun 32 inci maddesi gereğince KDV iade hakkı olan mükellefler bu uygulamadan yararlanabilirler. KDVK nun 13 üncü maddesinde yer alan araçlar,petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlara ilişkin istisna veya aynı kanunun 14 üncü maddesinde yer alan taşımacılık istisnası dolayısıyla KDV iadesi doğan mükellefler bu iadelerini kendisinin, ortaklarının ve kendilerine mal ve veya hizmet satın aldığı mükelleflerin SSK prim borçlarına mahsup edemezler. İade alacağının ortakların SSK prim borçlarına mahsubu işleminde ortaklık payı ile ilgili bir sınırlama söz konusu değildir. İade alacağının ait olduğu dönemden sonra alacaklı ile ortak olanların vergi ve SSK prim borçlarına da mahsup edilmesi talebinde bulunulabilir. İade alacağının anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin vergi ve SSK prim borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 81 Numaralı KDVK Genel Tebliği ile, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 84 numaralı KDVK Genel Tebliği.

2 KDV iadesi Hangi SSK Borçlarına Mahsup Edilebilir? Mahsup talebi mükellefin kendisinin, ortağının, mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin aşağıda yer alan SSK prim borçlarına yapılabilecektir. 1. Sigorta Primi 2. İşsizlik Sigortası Primi 3. Eğitime Katkı Payı 4. Özel İşlem Vergisi 5. İdari Para Cezası 6. Tasarruf Teşvik Kesintisi ve Katkı Payı 7. Konut Edindirme Yardımı ve benzerleri ile ferilerine Ġadenin Uygulanış Prosedürü 1. Mükelleflerin KDV iade alacaklarını SSK borçlarına mahsup edebilmeleri için, KDV bakımından bağlı olduğu vergi dairesine KDV beyannamesi ile birlikte mahsup talebine ilişkin dilekçe vermeleri gerekir. İade alacağının SSK prim borçlarına mahsubuna ilişkin dilekçede; KDV iadesinin doğduğu dönem, mahsubu istenilen tutar, mahsubu istenilen prim borçlusu durumundaki kişi veya kuruluşun adı, soyadı, ünvanı,adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, prim borcunun ait olduğu SSK şubesi ve prim borcu tutarları belirtilir. Ayrıca mükellefler SSK dan mahsubu talep edilecek prim borçlarını ve varsa bunların gecikme zammı tutarlarını gösteren bir belge alırlar. SSK dan alınan bu belge mahsup talep dilekçesine eklenir. SSK dan alınacak belgeye prim alacaklısı SSK şubesinin banka hesap numarası da yazılır. 2. Mahsup talep dilekçesinin yanı sıra, iade hakkı doğuran işlem itibariyle aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibrazı şarttır. a. Gümrük beyannameli mal ihracında gümrük beyannamesi aslı veya noter,gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği. (Beyannamelerin aslı veya örneği yerine beyannamenin tarihi, sayısı,ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilecek şekilde gümrük beyannamelerine ilişkin listenin de verilmesi yeterlidir.) Bunun dışında satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile ihracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo. (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini de verirler) b. Hizmet ihracatında yurtdışındaki müşteri adına düzenelenen faturanın aslı veya fotokopisi, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu hizmet nedeniyle

3 yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo. Ayrıca bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya onaylanmış örneği ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge. c. Yolcu beraberinde eşya ihracında, gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo, iadenin yetkili aracı firma tarafında yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmallerin fotokopisi d. Bavul ticaretinde gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo, bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya onaylanmış örneği. e. İhraç Kayıtlı Satışlada gümrük beyannamesi aslı veya noter,gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği, ihracatın gerçekleştiği döneme ilişkin yüklenilen KDV listesi, ihraç kayıtlı satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste, bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde, bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya onaylanmış örneği. f. Sınır ve kıyı ticaretinde bir defaya mahsus olmak üzere sınır ve /veya kıyı ticaret yetki belgesi, tahakkuk varakası, indirilecek KDV listesi ile ihracata konu malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo, satış faturalarının bir örneği veya listesi. 3. Mahsup talebi, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça gerçekleştirilmez. Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi gerekmez, ancak teyidin olumsuz olması halinde, mahsup tarihi itibariyle gerekli tarhiyat yapılır. 4. Mahsup talebi miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 5. İade alacağı öncelikle ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa SSK pirim borçlarına mahsup işlemi gerçekleştirilir. 6. Mahsup edilecek prim borcu tutarları mükellefin vergi dairesince ilgili SSK şubesinin banka hesap numarasına gönderilir. 7. SSK şubesindeki prim borcu vergi iadesi talep eden mükellefin kurumdan getirdiği belgelerin tesliminden sonra ödeme veya diğer nedenlerle vergi dairelerince gönderilen tutara göre azalmışsa prim borcu tutarından arta kalan kısım, ilgili SSK şubesi tarafından vergi dairesine iade edilir. Arta kalan tutarın prim borçlusuna iadesi veya ileride doğacak prim borçlarına mahsup edilmek üzere bekletilmesi söz konusu değildir.

4 8. Vergi Dairesince yukarıda belirtilen işlemlerin gerçekleştiği tarihte, prim borcunun vadesinin geçmiş olması halinde, borcun vade tarihi ile SSK na ödemenin yapıldığı tarihler arasında SSK ca 6183 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanır. SSK Prim Borçlarının Mahsup Edilmesinde Süre Yukarıda açıklandığı üzere; mükelleflerin KDV aide alacaklarını SSK prim borçlarına mahsup etmeleri belirli şekil şartlarına bağlanmıştır. Vergi daireleri tarafından bu şekil şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü belirli bir süreç aldığından, uygulamada mahsup işleminin zamanında yapılmaması sebebiyle hak sahibince SSK na gecikme zammı ödenmesi söz konusu olmaktaydı. Bu sorunu en aza indirgemek için 4842 Sayılı Kanun 2 ile Sosyal Sigortalar Kanunu nun 80 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Anılan maddeye eklenen ikinci fıkra hükmü ayen şu şekildedir. Prim borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi mümkündür. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri, iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yetkisini tarihinde kullanmıştır. 3 Sosyal Sigortalar Kanunun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının görüşü de alınarak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubunda, prim borcunun ödeme süresinin 15 gün uzatılmasına karar verilmiş, dolayısıyla primlerin ödenmesi gereken yasal süre primin ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonu (vade) yerine, bu ayı (vadeyi) takip eden ayın 15'i olarak değiştirilmiştir. Örnek vermek gerekirse ; Haziran 2003/Haziran ayına ait prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubunun talep edilmesi halinde, Haziran ayına ait sigorta primi ilişkin olduğu ayı takip eden ay sonuna kadar yani 31 Temmuz 2003 tarihine kadar ödenmeyip 15 Ağustos 2003 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenirse söz konusu primlerin yasal süresi içinde ödenmesi nedeniyle gecikme zammı uygulanmayacaktır. Bu uygulama yukarıda açıklanan fıkra hükmünün yürürlüğe girmiş olduğu 24/4/2003 tarihinden itibaren yapılmış olan mahsup işlemleri içinde geçerli olacaktır. 15 günlük süre uzatımı uygulaması, bütün SSK borçları için geçerli olacaktır. Bu noktada bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal Sigortalar Kanunu nda yapılan bu düzenleme ile KDV iadesi alacağına mahsubu talep edilen SSK prim borcunun ödeme süresi 15 gün uzatılmakla birlikte, bu süre uzatımı uygulamada daha önce yaşanan ve hak sahibince SSK na gecikme zammı ödemesine sebebiyet veren olumsuz durumu tam anlamıyla ortadan kaldırmamaktadır. KDV beyannamesinin ayın 25 inde SSK prim borçlarının da ay sonuna kadar (veya süre uzatımı nedeniyle izleyen ayın 15 inde kadar ) tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazte de yayınlanan SSK Kurum Alacaklarının Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliğ.

5 ödeneceği düşünüldüğünde, vergi dairesinin mahsup işlemlerine ilişkin kontrolleri yapabilmek için 20 günlük süresi bulmaktadır. Hatta bu süre hafta sonu tatilleri nedeniyle daha da kısalabilmektedir. Bunun dışında, yapılan ihracat işleminin cesameti vergi dairesine mahsup talebi ekinde verilen evrakların kontrolü için ilave zamana ihtiyaç gösterdiğinden ve /veya mahsup talebi ekindeki evraklarda tespit edilen eksikliklerin ikmali de belirli bir zaman aldığından mükelleflerin SSK prim borçları için gecikme zammı ödemeleri söz konusu olabilir. Bu sakıncayı berteraf etmek için mükelleflere kdv iade alacağının ait olduğu dönemden sonraki SSK prim borçlarına mahsup etmelerini öneririz. Mahsup Ġşleminin Zamanında Gerçekleşmemesi Durumunda Uygulanacak Gecikme Zammının Hesabı Mahsup işleminin zamanında gerçekleşmemesi durumunda pirim borçlusunun Sosyal Sigortalar Kanunu nun 80 inci maddesine göre gecikme zammı ödemesi gerekir. Gecikme zammı Sosyal Sigortalar Kanunu nda değişiklik yapan 4958 Sayılı Kanun 4 öncesinde 6183 Sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanmakta iken, 4958 Sayılı Kanun sonrası Ekim 2003 den itibaren aşağıda belirtilen şekilde hesaplanmaktadır. Buna göre öncelikle kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanır Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 Weltweit engagiert KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 1 İçindekiler 01 KDV İndirim İade Sistemi 02 İstisna Türüne Göre KDV İndirim - İade 2.1 Mal İhracatı 2.2 Hizmet İhracatı 2.3 Serbest Bölgedeki Müşteriler

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) Maliye Bakanlığından KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (Seri No:.) 3065 sayılı Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımından sonraki iade taleplerine

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/28 TARİH: 12.09.2014. Yapılan düzenlemelere ilişkin olarak önemli gördüğümüz değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/28 TARİH: 12.09.2014. Yapılan düzenlemelere ilişkin olarak önemli gördüğümüz değişiklikler aşağıda yer almaktadır; VERGİ SİRKÜLERİ NO: 14/28 TARİH: 12.09.14 KONU İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66

SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 SİRKÜLER TARİHİ : 16/10/2014 SİRKÜLER NO : 2014/66 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA KDV DEN İSTİSNA İŞLEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: KDV Kanunu nun 13/d Maddesine göre; yatırım teşvik belgesi

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri Aerosol: Dağıtıcı: Kararname: L.P.G. Dağıtım İzin Belgesi: L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi:

6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri Aerosol: Dağıtıcı:  Kararname: L.P.G. Dağıtım İzin Belgesi: L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi: 6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri 30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1 ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I)

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Diplomatik İstisnalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diplomatik İstisnalar MADDE 15 : DİPLOMATİK İSTİSNALAR MADDE METNİ : "Madde 15-1.Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 SORULAR SORU 1: Katma Değer Vergisi tevkifat uygulaması

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı