SANAYĠ TEZLERĠ (SAN-TEZ) PROJELERĠ TEKNĠK VE MALĠ KILAVUZU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez) Projeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYĠ TEZLERĠ (SAN-TEZ) PROJELERĠ TEKNĠK VE MALĠ KILAVUZU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez) Projeleri"

Transkript

1 SANAYĠ TEZLERĠ (SAN-TEZ) PROJELERĠ TEKNĠK VE MALĠ KILAVUZU Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez) Projeleri kapsamında yürütülecek projelerle ilgili her türlü işlem; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, proje başvuru dokümanı, proje sözleşmesi ve teknik ve mali kılavuzda belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 1. GENEL KURALLAR 1.1. Üniversite Rektörü dışında idari görevi bulunan öğretim üyeleri de San-Tez projelerinde yürütücü olarak yer alabilir Projelerde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla, ilgili Yönetmelik esasları çerçevesinde belirlenen miktarlarda proje ödemesi yapılır Desteklenen proje ekibinde yer alan tez öğrencisi, herhangi bir kurumda çalışmadığına dair sosyal güvenlik kurumundan belge getirmek zorundadır. Getirmemesi halinde çalışan tez öğrenci ücreti ödenir Halen üniversitede olan öğrenciler proje ekibinde yardımcı personel olarak gösterilse dahi bu öğrenciler için proje ödemesi yapılmaz Proje ekibinde yer alacak yardımcı araştırmacıların doktora veya üstü akademik dereceye sahip olması tercih edilir Tez öğrenci ödemeleri, proje yürütücüsü tarafından bu kılavuz ekinde verilen onaylı öğrenci belgesinin her ay üniversitenin ilgili birimine teslim edilmesini müteakip yapılır Proje yürütücüsü, proje ekibinde meydana gelen değişikliği hem Bakanlığa hem de üniversitenin ödemelerden sorumlu birimine bildirmekle yükümlüdür, değişiklik bildirimi Bakanlık tarafından onaylanmadan yapılan ödemeler Bakanlık tarafından geri istenir Proje yürütücüsü ve tez öğrencisi öncelikli olmak üzere, proje ekibinin proje konusu ile ilgili katılacağı en fazla 2 uluslararası bilimsel toplantı ve yurt dışı faaliyetlerle ilgili giderleri proje bütçesinden karşılanır Aynı anda birden fazla projede görev alan proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele en fazla iki (2) projeden ödeme yapılır Aynı anda birden fazla projede görev alan proje personelinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece bir projeden ödeme yapılır Bir projeye ek süre verilmesi durumunda bu süre zarfında projenin herhangi bir kalemi için para aktarımı yapılmaz ancak, proje kapsamında daha önce siparişi ve sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte bedeli ödenmemiş satın almaların bedeli ve olası gecikmeler nedeniyle ödenmemiş olan personel ödemeleri proje hesabında bulunan paradan ödenir. 2. PROJELERĠN DESTEKLENMESĠ KARARI VE SÖZLEġME YAPILMASI Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler, sözleşme tarafları olan Proje Yürütücüsü, Üniversite, Firma ve Bakanlık tarafından imzalanmasını takiben, proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibariyle başlamış kabul edilir. Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin en geç bir yıl içinde başlatılması esastır. 3. PROJE ADINA BANKA HESAP NUMARASI AÇILMASI VE PROJE ÖDEMELERĠ 3.1. Desteklenmesi uygun bulunan projeler için Bakanlığın bildirimini müteakip, projenin yürütüleceği Yükseköğrenim Kurumu tarafından bankalardan birinde proje adına 1

2 açtırılan proje özel hesabı Bakanlığa resmi yazı ekinde bildirilir. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından ödenir Bakanlık, proje 1. dönem ödemesini, proje sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bütçe olanaklarını da dikkate alarak en fazla 30 gün içerisinde proje hesabına yatırır. Aynı dönem için Firma katkısının da en geç 45 gün içinde yatırılması gerekir Proje ortağı firmalar tarafından yatırılan dönemsel ödeme dekontlarında aşağıdaki bilgiler açık bir şekilde belirtilmek zorundadır; Projenin yürütüldüğü üniversitenin adı, Proje numarası, Ödemenin ait olduğu dönem, Yatırılan miktar Proje ortağı firmalar, firma katkısına ait dekontun bir nüshasını elektronik ortamda veya yazı ekinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndermekle, proje yürütücüsü ise dekontun Bakanlığa zamanında ulaştırılması ile yükümlüdürler Firma katkısı yatırılmadan proje hesabından harcama yapılamaz Yapılan harcamalarla ilgili tüm faturalar aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde Bakanlık adına düzenlenir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Proje No: 00XXX.STZ Maltepe Vergi Dairesi Vergi No: PROJE PERSONELĠ ÜCRETLENDĠRME ESASLARI San-Tez projelerinde yer alan proje personeline aylık ücret ödemesi ile ilgili olarak uygulamada aşağıdaki hususlar yerine getirilir: 4.1. Proje personeline proje süresince, Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde proje ödemesi yapılır Bu türden bir ödemenin yapılabilmesi için; Proje bütçesinde, ödeme yapılacak kişilerin adı ve niteliği, ücret alacakları süre ve aylık miktarları belirtilerek, gerekli ödeneğin yer alması şarttır Proje bütçesinde adı bulunmayan kişilere Bakanlık onayı alınmadan herhangi bir ödeme yapılamaz. Yapılması halinde ödenen bu miktarların Bakanlığa geri ödenmesinden üniversite ilgili birimi ve proje yürütücüsü müştereken sorumludur Proje yürütücüsü ve tez öğrencilerine yapılacak ücret ödemesi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlar Proje yürürlüğe girdikten sonra, her tez öğrencisi için ilişikteki Doktora/Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgi Formu, her bir Yardımcı Araştırmacı ve Yardımcı Personel için ilişikteki bilgi formları yürütücü tarafından doldurularak, ekleriyle birlikte Üniversitenin ilgili birimine her ay iletilir. (Doktora/Yüksek Lisans Bilgi Formu ekine öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi konulmalıdır.) 4.6. Tez Öğrencisi ödemesi - Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yapılacak ödemeler olup aylık ödemeler şeklinde Proje yürütücüsü tarafından imzalanan Doktora/Yüksek Lisans Öğrencisi Aylık Ödeme Formu karşılığında yapılır. Tez öğrencisinin bir aydan fazla süreyle eğitim v.b. nedenlerle yurt içinde başka bir şehirde veya yurt dışında görevli olması halinde, halinde ilgili ay için ödeme yapılmaz. 2

3 4.7. Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacı Aylık Proje Ödemesi 5593 Sayılı Kanun ile Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla yürütücü ve yardımcı araştırmacılara yapılacak aylık proje ödemesidir. San-Tez kapsamında öğretim üyelerine telif ücreti yerine projede çalıştığı süre boyunca aylık proje ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle, projede fiilen yer alınmayan sürelerde (bir aydan fazla sürelerde yurt dışında bulunma veya raporlu olma durumu) aylık ödeme yapılmaz Yardımcı Personel Aylık Proje Ödemesi Sayılı Kanun ile Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen ücretleri aşmamak kaydıyla projede çalışacak, araştırmacı olmayan, üniversite veya proje ortağı firmada görevli personele yapılacak aylık proje ödemeleridir Yardımcı personelin proje ortağı firma elemanı olması halinde; Firma tarafından ilgili personelin çalıştığı aya ait San-Tez ödemesi maaş bordrosuna dahil edilerek vergi ve SSK prim kesintisi yapılır, İlgili personele, maaş bordrosu dâhilinde proje ödemesi yapıldığına dair San-Tez Projesi Yardımcı Personel ödeme belgesi imzalatılır San-Tez Projesi Yardımcı Personel ödeme belgesi proje yürütücüsü tarafından da onaylanarak üniversite ilgili birimine teslim edilir Üniversite ilgili birimi tarafından proje bütçesinde bu personel için yapılacak ödeme miktarının kontrol edilmesini müteakip firma elemanı yardımcı personel aylık proje ödemesi firmanın hesap numarasına aktarılır Firma ödemesinin proje bütçesinde belirtilen ödemeden fazla olması halinde proje bütçesinde belirtilen tutar firmaya aktarılır Firma ödemesinin proje bütçesinde belirtilen ödemeden az olması halinde ise ödeme belgesinde yer alan tutar aktarılır, kalan miktar bir sonraki ay firma tarafından tamamlanarak ödeme belgesine eklenir Yardımcı personelin veya yardımcı araģtırmacının farklı bir üniversiteden olması halinde San-Tez projesinde yer alan yardımcı personel/yardımcı araştırmacı görevli olduğu üniversiteden ödemenin yapılacağı aya ait maaş bordrosunun bir suretini proje yürütücüsüne gönderir Proje yürütücüsü yardımcı personel/yardımcı araştırmacı ödeme talep formuyla birlikte kişinin maaş bordrosunu projenin yürütüldüğü üniversitenin ilgili birimine teslim eder Projenin yürütüldüğü üniversite, San-Tez projesi kapsamında ödeyeceği ücreti kişinin maaş bordrosundaki gelir vergisi dilimini göz önünde tutarak, gerekli vergi kesintilerini yaptıktan sonra personel ödemesini ilgilinin hesap numarasına aktarır San-Tez kapsamında Tez Öğrencisi/Yardımcı Araştırmacı/Üniversitede çalışan Yardımcı Personel Aylık ödemeleri üniversitenin ilgili birimi tarafından her ay, ilgiliye ait banka hesabına yatırılır Yürütücüden Tez Öğrencisi/Yardımcı AraĢtırmacı/Yardımcı Personel Aylık Ödeme Formu gelmemesi halinde kişiye ödeme yapılmaz Herhangi bir sebepten dolayı ödemelerin süre dolmadan durdurulması halinde, proje yürütücüsü ödemenin durdurulacağına dair bir yazıyı üniversitenin ilgili birimine iletmek zorundadır Yürütücünün talebi ile yeni bir kişiye aylık ödeme yapılabilmesi, sözleşme ekinde tez öğrencileri için istenen belgelerin yeni tez öğrencisi için hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesini Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip yapılabilir. 3

4 4.15. Yardımcı araştırmacılar ve yardımcı personele yapılacak ücret ödemesi ise projenin başlaması için gerekli hazırlık döneminin tamamlanmasından sonra başlar. Bu sürenin uzunluğu projenin niteliğine göre değişebilir, ancak hazırlık dönemi 6 aydan fazla olamaz. 5. SEYAHAT GĠDERLERĠ 5.1. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir Seyahat ödemeleri proje sözleşmesinde belirlenen miktarı geçemez Yurtdışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar Avrupa ülkeleri için her seyahatte kişi başına 1500 ABD Doları, Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika için ise 2000 ABD Doları karşılığı TL. yi geçemez. 6. PROJE PERSONELĠ AYLIK ÖDEME MĠKTARLARI 6.1. Projede görev alan proje yürütücüsü, tez öğrencisi, yardımcı araştırmacı ve yardımcı personele projede görev aldığı süre için 5593 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak proje sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden aylık ücret ödemesi yapılır Sayılı Kanunun 10. Maddesinin son fıkrasına ve Yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemelerin üst sınırları aşağıda belirtilmiştir. Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları a) Proje Yürütücüsü : 800,00 TL/ay b) Yardımcı Araştırmacı : 500,00 TL/ay c) Yardımcı Personel : 400,00 TL/ay d) Tez Öğrencisi: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 400,00 TL/ay 6.2. Bir Projede birden fazla tez öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; tez öğrencilerine ödenecek toplam tutar TL den fazla olamaz Bir projede birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması halinde, bu personellere proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (1.600 TL.) geçemez Bir projede birden fazla yardımcı personel çalışması halinde, bu personellere proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (1.600 TL.) geçemez Bir projede, projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi halinde, danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaması şartıyla, proje yürütücüsüne ödenecek aylık ücret üst sınırını aşamaz. 7. GELĠġME RAPORLARI Gelişme Raporu Proje Yürütücüsü ve firma tarafından üç aylık dönemlerde hazırlanır, ekinde o dönemde yapılan alımlara ve ödemelere ilişkin fatura ve makbuz fotokopileri ile takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve aynı zamanda elektronik ortamda proje izleyicisine gönderilir. Rapor formatları ve rapor hazırlama kılavuzu her yıl Bakanlık tarafından yenilenir. Proje yürütücüleri ve proje ortağı firmalar raporlarını yeni formata göre Bakanlığa sunmak zorunda olup, eski formatta sunulan raporlar kabul edilmez. 4

5 8. GERÇEKLEġME RAPORLARI Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak hazırlanan GerçekleĢme Raporu, proje yürütücüsü, tez öğrencisi ve firma temsilcisi tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanarak takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur ve aynı zamanda elektronik ortamda proje izleyicisine gönderilir. Gerçekleşme raporu, dönemsel teknik kazanımlar, faaliyetler ve gerçekleşmeler, projedeki ilerlemeler, ara çıktılar, planlanandan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmalar, bu sapmaların proje gelişimine etkisi, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içerecek olup, proje kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalar detaylı olarak raporda yer alır. 9. ĠZLEYĠCĠ RAPORLARI Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak, izleyici sözleşmesinde belirtilen dönemlerde izleyici tarafından hazırlanan Ġzleme Raporu ilgili dönemi takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa sunulur. İzleyici raporu, projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların faaliyetlerle uyumunu, proje ekibi arasındaki uyumu ve işbirliğini, proje kapsamında satın alınan donanım ve sarf malzemesinin kullanım durumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından altı aylık dönemlerde düzenlenerek Bakanlığa sunulur. Bu dokümanın geçerlilik tarihi : 01 Ağustos

6 SAN-TEZ PROJELERĠ DOKTORA/YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kod No :... Proje Adı : Tez öğrencisi ödemesi Alacak KiĢinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Bölümü Öğrenim Programı : Doktora Öğrencisi Yüksek Lisans Öğrencisi Öğrenci Ücretli Çalışıyor mu? : Evet Aylık ücret Alacağı Süre : Hayır Aylık ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Aylık Proje Ödeme Miktarı : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) :... YTL (İlgili Üniversite Birimine)... Yukarıda bilgileri verilen öğrenci, tezi ile ilgili olarak uygulama amacıyla, yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değiģikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü Ġmza Tarih Yürürlükte olan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Kamu kurum veya kuruluģlarından desteklenen baģka bir projeden burs almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Tez öğrencisi Ġmza Tarih Ek: 1. Öğrenci Belgesi (Üniversite Onaylı) 2. Kimlik fotokopisi 6

7 SAN-TEZ PROJELERĠ YARDIMCI ARAġTIRMACI AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak KiĢinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Üniversitesi/Çalıştığı Kurumu:.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL...( İlgili Üniversite Birimine) Yukarıda bilgileri verilen araģtırmacı, araģtırması ile ilgili olarak uygulama amacıyla, yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değiģikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü Ġmza Tarih Yürürlükte olan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekli baģka bir projeden ücret almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı AraĢtırmacı Ġmza Tarih Ek: Kimlik fotokopisi 7

8 SAN-TEZ PROJELERĠ YARDIMCI PERSONEL AYLIK ÖDEME FORMU Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak KiĢinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Üniversitesi :.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL... İlgili Üniversite Birimi ne, Yukarıda bilgileri verilen personel yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değiģikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü Ġmza Tarih Yürürlükte olan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekli baģka bir projeden ücret almadığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı Personel Ġmza Tarih Ek: Kimlik fotokopisi 8

9 SAN-TEZ PROJELERĠ YARDIMCI PERSONEL AYLIK ÖDEME FORMU (PROJE ORTAĞI FĠRMADA ÇALIġAN) Proje Kodu :... Proje Adı : Ücret Alacak KiĢinin : Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... Vergi Dairesi ve Vergi No:. Banka Adı :... Şube Adı ve Kodu :... Hesap No :... Çalıştığı Firma:.. Ücret Alacağı Süre : /... /20 - /... /20... (Toplam... Ay) Ücret Ödemesi Yapılacak Ay :... Ödenecek Aylık Miktarı :... YTL... (İlgili Üniversite Birimine) Yukarıda bilgileri verilen personel yürütücüsü olduğum projede yer almaktadır. Belirtilen süre için aylık ücret ödemesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu beyan eder, bu bilgilerde olacak herhangi bir değiģikliği zamanında ilgili birime bildireceğimi taahhüt ederim. Proje Yürütücüsü Ġmza Tarih T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Programında desteklenen.. no lu proje kapsamında. 20 ayı için yukarıda belirtilen ödemeyi aldığımı taahhüt ve beyan ederim. Yardımcı Personel Ġmza Tarih Ek: Kimlik fotokopisi 9

10 Gün Sayısı Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI SANAYĠ TEZLERĠ PROGRAMI (SAN-TEZ) YURTĠÇĠ / YURTDIġI GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUĞU BĠLDĠRĠMĠ Dairesi Gündeliği Bütçe Yılı Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri Gidiş Dönüş GÜNDELİKLER Bir Günlüğü TL/Yabancı Para Tutarı TL/Yabancı Para TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Çeşidi ve Mevkii Tutarı TL/Yabancı Para Dövizin Kuru Cinsi TL Toplam Tutar TL GENEL TOPLAM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Tezleri Programı.. kod numaralı proje çerçevesinde. tarihinden..tarihine kadar süren görev sırasında yolculuk giderleri olarak tahakkuk eden.. TL yi gösterir bildirimdir. TC Kimlik No: Birim Yetkilisi (*)... /... / 20 Adı Soyadı : Unvanı : Proje Yürütücüsü/Tez Öğrencisi/Yardımcı Araştırmacı/Yardımcı Personel... /... / 20. (İmza) 10

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJELERİ TEKNİK VE MALİ KILAVUZU Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (San-Tez)

Detaylı

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destek programı, uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir Ar-Ge destek programıdır. SAN-TEZ programı, üniversitelerdeki

Detaylı

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir.

ESASLAR X/4. (*) Bi lim Ku ru lu nun 05.07.2008 tarih ve 166 sayılı toplantısında değiştirilmiştir. TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR (*) (**) (***) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Eylül 2014 AFYON Sunum Programı (Sunum sırasına göre) Baran BİNGÖL Fatih DEMİR Proje Önerisi Yürürlüğe Alma Proje İzleme (Mali Rapor)

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, üniversite-sanayi işbirliğinin

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28926 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA / HARCAMA USUL VE ESASLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA / HARCAMA USUL VE ESASLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA / HARCAMA USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Amaç; Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Destek Programı kapsamında araştırmacılara verilecek destekler

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 07.04.2014 Sayı: 2014/075 Ref: 4/075

SĐRKÜLER Đstanbul, 07.04.2014 Sayı: 2014/075 Ref: 4/075 SĐRKÜLER Đstanbul, 07.04.2014 Sayı: 2014/075 Ref: 4/075 Konu: SANAYĐ TEZLERĐ PROJELERĐNĐN (SAN-TEZ PROGRAMI) DESTEKLENMESĐ HAKKINDA YENĐ YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ UYGULAMA ESASLARI Madde 1 Çevre Proje Desteklerinin Amacı ve Kapsamı 1.1. Çevre Proje Destekleri ile, sanayi kuruluşlarının çevre performansını artırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR

ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Esasların amacı; Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) hariç, Araştırma Destek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROJELERİ EL KİTABI ARGEDA Koordinatörlüğü Mart 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ... 1 ARAŞTIRMA YÖNETİM KURULU

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR

ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR ARAŞTIRMA PROJELERİNDE UYGULANACAK İDARİ VE MALİ ESASLAR 1. KAPSAM Bu Esaslar; Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) hariç, Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

PROJE YÖNETİM PROSEDÜRÜ

PROJE YÖNETİM PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü (APG) tarafından destek verilen projelerin yönetilme sürecinde, projenin fonlanmasına karar verilmesi

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ MALİ UYGULAMA ESASLARI 1. Yürütücü Ortak tarafından, proje kapsamında yer alan teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satın alınması Yürütücü Ortak ın tespit ettiği ve TTGV ye bildireceği

Detaylı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29280 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı