T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA"

Transkript

1 T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca 24/10/2005 tarihinde kararlaþtýrýlan "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir. Gereðini arz ederim EKÝ: 1- Kanun Tasarýsý 2- Gerekçe (Genel-Madde)

2 , T.C. BAÞBAKANLýK."iUNLAR VE KARARLAR GENELMÜDÜRLÜÐÜ Madde 12- Bu Kanun yayýmýný takip eden ayýn ilk gününde yürürlüðe girer. Madde 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yiirütür. I~ECEI) T,\,."jr EI{DOÐ,\N 13AÞ13t\Ký-\N i i AGUL Dýþýþlerý Bak ve Baþb Yrd AÞENER MA ÞAHIN BATALAY Devleý Bak ve Ba Devlet Bak ve BasbYrd Devlet Bakaný A.BABACAN Devlet Ba!an. N ÇUBUKÇU K.TÜZMEN Devlet Bakaný Devlet Bakaný C.ÇiÇEK Adalet Bak~ MVGÖNÜL Milli Savunma Bakaný A.AK5U ' KUNAKITAN i Maliye Bakaný i i HCElIK, F,N,O,ZAK j R,AKDA~ i Milli E1ilim Bakaný ii Bayýndýrlýk ve ýskan Bakaný i SaOlýk Bakaný Ii i...byildi~im i Ulaþtýrma Bakaný i i MM.EKER i i Tarým ve Kayisierý Bakaný i MBAÞESGiO~LU alý ma ve SosGüvBakanl ACQÞKUN MHGÜLER Sana i ve Ticaret Bakaný En ve Tab Ka Bakaný i '_';';~"";" i 'o: AKOC Kültür ve Turizm Bakaný OPEPE evre ve Orman Bakaný /Ý~"'~:~~.. :::Ý:.:

3 '\ SOSYAL GÜVENLÝK PRÝM ALACAKLARýNýN YENÝDEN YAPýLANDýRýLMASý VE BAZI KANUNLARDA ]DEÐÝþÝKLÝK YAPýLMASý HAKKINDA KANUN TASARýsý Madde 1-31/3/2005 tarihine ktidar tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayýlý Esnaf ve Sanaýkarlar ve Diðcr Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigoý1alar Kurumu Kanunu ve 17/10/1981 tarihli ve 2926 sayýlý TanrndaKendi Adýna ve Hesabýna Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarý, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel sektör iþverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, idari para cezasý borçlarý ile 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inþaatý ve ihale konusu iþlerden dolayý yeterli iþçilik bildiriminde bulunulmadýðý anlaþýlan veya yine bu tarihten önce bitmiþ olan söz konusu iþlerle ilgili olarak, Kuruma yeterli iþçilik bildirilmiþ olup olmadýðý konusunda iþverenlerin bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren otuz gün içinde yapacaðý baþvurnlara istinaden Kururnca yeterli iþçilik bildiriminde bulunmadýðý tespit edilecek iþverenlerin, fark iþçilik tutan üzerinden hesaplanacak borçlan, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihi takip eden ay baþýndan itibaren iki ay içerisinde ilgili kurumlara yazýlý olarak baþvunnak þartýyla, aþaðýdaki usul ve esaslara göre yeniden yapýlandmlýr. Birinci fýkrada belirtilen; 1479 ve 2926 sayýlý kanunlar kapsamýndaki borç asýllan ile 506 sayýlý Kanun kapsamýndaki Yeni Türk Lirasý (YTL) ve altýnda olan borç asýllarýna, ödeme süresinin bitiminden itibaren 3 1.II2/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammý hesaplanýnak suretiyle, 1/1/1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapýlandmna baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan açýklanan toptan eþya fiyat endeksi (TEFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE)uygulanýnak suretiyle taksitlendirmeye esas olan borç hesaplanýr. 506 sayýlý Kanun kapsamýnda olup, birinci fýkrada belirtilen borçlardan asýl tutan YTL 'nin üstünde olanlar için yeniden yapýlandýnna baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammý hesaplanmak suretiyle borç tutarý tespit edilir. Bu tutardan a) Bilanço esasýna göre defter tutan iþverenlerin en son vermiþ olduðu gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esa~i alýnarak, "Dönen Varlýklar-Stoklar / Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.50 ve altýnda ise bu durum borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran arasýnda ise % 10'u, arasýnda ise % 20'si, 0.29 ve altýnda ise % 30'u; b) (a) bendinde beliý1ilenlcr dýþýnda kalan iþverenler tarafýndan 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali duý"um bildirimi esas alýnarak, "Kasa+Banka+Kýsa Vadeli Alacaklar i Kýsa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.30 ve altýnda ise bu durum borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran arasýnda ise % ý O'u, ý O arasýnda ise % 20'si ve 0.09 ve altýnda ise % 30'u,,~;., '"

4 c) (a) ve (b) bentlerinde sayýlan iþverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklannda iflas karan verilen iþverenler için % 30'u, terkin edilerek, kalan borç otuzaltý aya kadar taksitlendirilir. Ancak, her halükarda taksitlendim1eye esas olan tutar borç aslýndan aþaðý.. olamaz. Likidite oranýnýn hesaplanmasýnda yüzdelik ayýrýmdan sonraki rakamlar dikkate alýnmaz. (a) ve (b) bentlerine görebeyan edilen bilgilerin doðruluðu Kurum veya Maliye Bakanlýðý denetim elemanlarýnca kontrol Cdilcbilir. Beyan edilen bilgilerin doðru olmadýðýnýn anlaþýlmasý halinde iþverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkýný kaybederler ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre haklannda iþlem yapýlýr. Yeniden yapýlandýnlan borçlann; baþvuru tarihine göre aylýk bazda hesaplanacak borcun aðýrlýklý yaþý ve borcun miktarý dikkate alýnarak, peþin veya her halükarda otuzaltý ayý geçmemek üzere eþit taksitle ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, taksit ödeme zamanlanný borçlular itibanyla farklýlaþtýrmaya, ba.þvuru süresinin bir aya kadar uzatýlmasýna, "çok zor durum" halinin uygulanmasýna iliþkin hususlar ile diðer usul ve esaslan belirlemeye ilgili kurumlann yönetim kurullan yetkilidir. Taksitlendirilen toplam borcun tamamýnýn veya bir kýsmýnýn taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca; oniki aylýk sürede ödenirse yýllýk %5, oniki ayý aþan sürcdc ödcnýrsc yýllýk %6 vc yýmýý dört ayý aþan sürcdc ödcnirse yýllýk % 7 oranýnda taksitlendirme farký hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylýk taksit tutan bulunur. Baþlangýçta taksitýc ödeme yolunu seçip daha sori"ra taksitlendirilcn borcun kalan kýsmýnýn peþin ödcnmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirmc farkýnýn kalan aylara isabet eden kýsmý indirilerek bakiye borç miktan tahsilolunur. Bu Kanuna göre öderunesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmemiþ olan tutarlarýn son taksit ödeme süresi sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kýsmýn son takside ait olmasý halind(: ise, bu tutann son taksidi izleyen ayýn sonuna kadar ödenn1eyen kýsým ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetlerinin aylýk ortalama faiz oranýna 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranýnýn bileþik bazda uygulanmasý sonucunda hesaplanacak faiz miktannýn ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanýlýr. Taksitlendiroýe süresi içinde ödenmeyen ayný mahiyetteki cari ay prim ve diðer borçlan, ilgili kurumlann mevzuatlanna göre gecikme zammý hesaplanarak tahsil edilir. Baþvurusu kabul edilip borçlan yeniden yapýlandýrýlanlar, taksitlendirilmiþ borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yýlýnda üç defa veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek ayný mahiyctteki cari ay borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yýlýnda iki defa yeýine getinncmelcr,i halinde, bu Kanun hükümlcýinden yararlanma hakkýný kaybederler ve ödedikleri tutarlar kurumlann ilgili mevzuatlan uyannca borçlarýna mahsup edilir. Bu maddenin dördüncü fýkrasý kapsamýnda borçlan yeniden yapýlandýnlanlardan taksitlendirme süresinde tahakkuk eden yýllýk gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma deðer vergisi ödeme yükümlülükleýintnkanuni süresinde y(~rine getirildiðini ya da 6183 sayýlý Amme Alacaklannýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirildiðini belgeleyemeyen veya bu yükümlülükleý-in yerine getirilmediði iþverenin baðlý olduðu vergi dairelerince Sosyal..ý.""~'- ",,;-::; -,,_ :'::"- -""~J-' li.-"... "ýf ';,i,~""...'" ~!,,I'.,. "'" ;: 2/ 13 -;! "":ri;;~;:;'~"".,.:~ i;,~t "", "il ","'" t \~~:,:;5:~i?: ':, ~,,!j -;;:,

5 i~',"",ý.ý.i Sigortalar Kuý-umuna bildirilen borçlular bu Km1un hükiimlerindcn yararlanma hakkýný kaybederler ve ödedikleri tutarlar Kurumun ilgili mevzuatý uyannca borçlanda mahsup edilir. Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihtcn önce 6183 sayýlý Kanunun 48 inci maddesine göre veya 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Ku:rumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fýkrasý uyannca yada 1479 ~ayýlý Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer BaðýmsýzÇalýþanlar Sosyal Sigoý1alar Kurumu Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyahri.ca borçlanný taksitlendirerek, ilgili kanunlanndaki taksitlendirme þartlanna uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarlan için baþvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, daha önce yapýlmýþ olan tecil ve taksitlendirme iþlemi bozularak taksitlendirme þartlanna uygun olarak daha önce ödenmiþ olan taksit tutarlan, ilgili kurumlann mevzuatýna göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödennýemiþ a.lacak kabul edilerek bu Kanun hükümlerinden yararlandýnlýr. Yeniden yapýlandýnlan borçlar için yapýlan ödemeler, yanlýþ veya yersiz alman tutarlar hariç, iade ve mahsup edilmez. Yeniden yapýlandýrma nedeniyle bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tahsil edilmiþ tutarlann iadesi veya mahsubu yapýlmaz. Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce tatbik edilmiþ olan hacizler ile alman teminatlar, yapýlan ödemeler nispetinde kaldýrýlýr ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu madde hük.'ümlerinden yararlanmak üzere baþvuran borçluiann kapsama giren borçlan dolayýsýyla Kurumlara yaptýklarý itirazl::ýrdan ve yargý nezdin.cte sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilafyaratmamalan þarttýr ve 2926 sayýlý kanunlar 1~apsamýnda bulunan sigortalýlar ile hak sahiplerinden bu Kanuna göre taksitlendirme için baþvu]~anlar, taksitlendirilen toplam borçlannýn %50'sini peþin veya taksitler halinde ödemeleri duý-umunda saðlýk sigortasýndan yararlandmlýrlar. Anýlan kanunlara tabi sigortalý ve hak sahipleri 1/4/2005 tarihinden, bu Kanunun yüýiirlüðe girdiði tarihe kadar tahakkuk eden prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlanný, bu Kanunun yüýiirlüðe girdiði tarihten itibaren en geç oniki ay içinde ödemekle yükümlüdürler. Bu maddede geçen "Kuý"Um" tabiri ilgisine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu karþýlamak üzere kullanýlmýþtýr... Madde 2- Birikmiþ borçlanný i inci maddeye göre yeniden yapýlandýrmayan veya kurumlann ilgili mevzuatlanna göre taksitlendirmeyen borçlular ayný maddede öngöriilen baþvuru süresinin sona erdiði tarihten i,tibaren, yapýlandmýmýþ veya taksitlendirilmiþ borçtan ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiþ olmasýndan dolayý anlaþmalan bozulanlar ise anlaþmalannýn bozulduðu tarihi takip eden aybaþýndan itibaren; kanun, kararname veya diðer mevzuatla saðlanan üretim, yatmm ve benzeri devlet yardýmlan ile teþvik ve desteklerden yararlandmlmazlar ve yararlanmamasý gerektiði sonradan anlaþýlanlardan da yapýlan Devlet yardýmý, teþvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alýnýr. Söz konusu destek, teþvik ve Devlet yardýmlarý, ilgili sosyal giivenlik kurumlarýndan borçluiara iliþkin bilgilerin temin edilmesinden sonra saðlanýr.,,il'.~'""~ý1;~ '~" "; ~ f,.? 3, ';t"'i~-~,t ::"i;""'- j) P'.' ~, ~.ý. ~~ " -:"1,.,..-0-

6 Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan müþtereken belirlenir. Madde 3-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayýlý Anýme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 79 uncu maddesine birinci fýkrasýndan sonra gelmeküzere aþaðýdakifýkraeklenmiþtir. "Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, amme borçlusunun hak ve alacaklarýnýn bulunduðu veya bulunabileceði banka ve özel finans kurumlannýn þubelerine doðrudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracýlýðý ile teblið edilebileceði gibi, Maliye Bakanlýðýnca veya bu Kanunu uygulayan diðer kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacaklý tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, banka ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerine de doðrudan teblið edilebilir. Banka ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerine teblið edilen haciz bildirileri hakkýnda da bu madde hükmü uygulanýr." Madde 4-17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Kurumun süresi içinde ödennýeyen prim ve diðer alacaklannýn tahsilinde, 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncý maddeleri hariç diðer maddeleri uygulanýr. Kurum, 6183 sayýlý Kanunun uygulanmasýnda Maliye Bakanlýðý, diðer kamu kurum ve kuruluþlan ve mercilere verilen yetkileri kullanýr. Þu kadar ki; Kurumun prim ve diðer alacaklannýn süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kýsmýna, sürenin bittiði tarihten itibaren ilk üç aylýk sürede her ay için % 3 oranýnda gecikme cezasý, aynca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiði tarihten baþlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrý ayrý Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizi, bileþik bazda uygulanarak gecikme zammý hesaplanýr. Ancak ödemenin yapýldýðý ay için gecikme zammý günlük hesaplanýr. Yapýlacak takip sonunda tahsilinin imkansýz veya tahsili için yapýlacak giderlerin alacaktan fazla olacaðý aýllaþýlan 20 YTL 'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacaklan,.tahsil zamanaþýmý süresi beklenilmeksizin Kurum yönetim kurulunca terkin edilebilir. Kurum yönetim kurulu, bu miktan on katýna kadar artýrmaya yetkilidir." Maddc sayýlý Kanuna aþaðýdaki madde eklenmiþtir. "Ek Madde 50- Kurum prim ve diðer alacaklanný yaþ ve miktanna göre sýnýflandýrarak, yeni ve büyük tutarlý alacaklann takibine öncelik verir. Süresi içinde öderuneyen prim ve diðer alacaklarý ile ilgili olarak borçlular hakkýnda ödeme süresinin bitimini izleyen aydan itibaren derhal takibe geçilir. Bu süre içinde takibe geçilmemiþ olmasý takibe engel teþkil ctmcz." Madde 6-29/7/2003 tarihli ve 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (B) fýkrasýna (5) numaralý alt bentten sonra gelmek üzere aþaðýdaki alt bent eklenýniþ ve (6) numaralý alt bent (7) numaralý al.. bent olarak teselsül ettirilmiþtir. :. :.{., I':",;..,".ý;~!:~~.:.:':.: ~ '" 4/13

7 '.. "6) Scktörel analizler yapmak, denetlenecek sektörleri her yýl için belirlenecek risk deðerlendirme kriterlerine göre sýnýflandýrmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vennek" "Sigortalýlar tarafýndan ödenmesi gereken prim ve diðer alacaklarýn süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kýsmýna, sürenin bittiði tarihten itibaren ilk üç aylýk sürede her ay için %3 oranýnda gecikme cezasý, ayrýca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiði tarihten baþlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrý ayrý Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizi, bileþik bazda uygulanarak gecikme zammý hesaplanýr. Yapýlan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapýldýðý aya ait prim borcuna, fazlasý ise en eski dönem prim ve prime iliþkin gecikýne zammý ve faiz borcuna, artan olmasý halinde diðer borçlara mahsup edilir." "Madde 54- Tal1akkuk etmiþ ve ödenmemiþ toplam üç aylýk prim borcu bulunan sigortalý, takip eden bir ay içinde Kururnca borç tutarý hakkýnda yazýlý olarak bilgilendirilir. Yapýlan bilgilendirme üzerine borcun ödenmemesi durumunda bilgilendirmeyi takip eden üç ay içinde 7201 sayýlý Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak borç bildirimi yapýlýr. Bildirim üzerine sigortalý prim borcunu cari ay primieri ilc birlikte bildirimde belirtilen siircdc ödemezsc sigortalý aleyhine icra takibi baþlatýlýr. Kururnca düzenlenen ve sigortalýnýn prim borcu miktarmý gösteren borç bildirimleri resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükýnünde olup, icra ve iflas dairelerince, bunlarýn tabi olduklarý hükümlere göre iþlem yapýlýr." "Ek Madde 19- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, beþ yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigoý1alýlarýn bu sürelere iliþkin prim borçl..ýrýnýýý Kurumc..} yapýlac.ýk bildirimde belirtilen süre içerisinde ()dcnmemcsi h..ýlinde dah.ý ",~.:;.;ý~~'4:':~~:,';ý'!:!-ý.~t:.. ;.,'", ~~.t...,":, '--. i." ~~ ". i.. 5/13 ~:~ :"::~;f:3~: :ifi t';. J V ~:. i:i" X.- '.,,.;,-",:

8 önce prim ödemesi bulunan sigortalýnýn ödediði primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýnýn ise tescil tarihi itibariyle sigortalýlýðý durdurulur. Prim borcunun ait olduðu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmez ve bu sürelere iliþkin Kurum alacaklarý takip edilmeyerek, Kurum alacaklarý arasýnda yer verilmez. Ancak sigortali veya hak sahipleri daha sonra sigortalýnýn en son bulunduðu basamaðýn baþvuru tarihindeki deðeri üzerinden hesaplanacak borçtutarýarýný teblið tarihindenitibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilir. Bu madde kapsamýna giren sigortalýlar hakkýnda zamanaþýmýnýn kesilmesi ve zamanaþýmýmn iþlernemesi ile ilgili olarak 6 i 83 sayýlý Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hak1<:ýnda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (6),(8) ve (10) numaralý bentleri hariç diðer hükümleri ile ayný Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanýr." Madde sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici maddeler eklenmiþtir, "Geçici Madde 26- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle beþ yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlar veya hak sahiplerinden bu sürelere iliþkin prim borçlanýn yeniden yapýlandýrma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapýlandýrma talebinde bulunduklan halde yapýlandýrma haklanýn kaybedenler hakkýnda ek 19 uncu madde hükmü uygulanýr. Geçici Madde 27- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescilleri yapýlmýþ olan sigortalýlar 31/12/2006 tarihine kadar sigortalýlýk hak ve yükümlülüklerinin tespitine iliþkin her türlü bilgi ve belgeleri Kurý,ýma ibraz etmek zorundadýrlar. Daha sonra bilgi ve belge ibraz edenlere ait hizmet süreleri saklý kalmak kaydýyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabýnda dikkate alýnmaz. Anýlan tarihe kadar söz konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalýlarýn Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tespiti yapýlýr ve geriye dönük prim borçlarý hesaplarur." (I './tj.j;f':~il~ji_::::"-"'!-.: 6/1 '3

9 GENELGEREKÇE 2o09 v.c 200 i yýllannda yaþanan ekonomik krizler ülkemizin ekqnomik ve sosyaý hayatýnda cýddý boyutlarda olumsuz etkiler doðurmuþtur Bu krizlerin ekonomik hayata doðrudan yansýmalan ise, iþletmelerin mali bünyelerinin zayýflamasý, üretimin daralmasý veya iþyerlerinin kapanmasý ile iþsizliðin artmasý þeklinde olmuþtur. Yine bu olumsuz geliþmelerin en önemli sonuçlanndan biri de iþyeri sahiplerinin, iþletmelerin, iþverenlerin finansal sýkýntýlar nedeniyle sosyal güvenlik kurumlanna ödemeleri gereken primlerin ödenmesinde yaþadýklan zorluklardýr. Yaþanan bu olumsuz geliþmeler doðrudan sosyal güvenlik kurumlannýn mali dengelerini bozucu etkiler yaratmýþtýr. Kurumlarýn en önemli gelir kaynaðý olan prim gelirlerinin zamanýnda ve tam tahsil edilememesi sosyal güvenlik açýklanný büyütmüþtür. Nitekim, Bað-Kur ve SSK'na olan borçlar 2002 yýlýndan 2004 yýlý sonuna kadar %74 oranýnda artmýþtýr Sosyal güvenlik kurumlannýn aktüeryal dengelerinin korunmasýnda en önemli faktörlerden biri de kayýt dýþý istihdamýn önlenmesi ve yeni istihdam alanlarý yaratýlarak iþsizliðin azaltýlmasýdýr. Bunun içindir ki, yaþanan olumsuz ekonomik geliþmelerin iþverenler ve iþletmeler üzerindeki tahribatýn giderilmesi ile ortaya çýkacak olumlu geliþmeler doðrudan ekonomiye de yansýyacaðýndan, saðl)klý bir geliþme ve büyüme için gereken tedbirlerin alýnmasý bir zorunluluk arz etmektedir. Tasan ile Sosyal Sigortalar Kurumu( SSK)'nda özel sektörden 2005 Mart ayý itibariyle prim aslý 2.3 milyar YTL (2.3 katrilyon TL) ve 2005 Temmuz ayý itibariyle 2.3 milyar YTL (2.3 katrilyon TL) gecikme cezasý olmak üzere toplam 4.6 milyar YTL (4.6 katrilyon TL) borç yeniden yapýlandmlabilecektir. Bu miktar SSK'nýn toplam alacaðýnýn %63,7'sine tekabül etmektedir. Sosyal Sigoý1alar Kurumu verilerine göre özel sektöre iliþkin olarak dosyada borç bulunýnaktadýr. Bunlardan l dosya YTL ve altýnda Kuruma borcu bulunan dosyalar olup, özel sektörde toplam borçlu dosya sayýsýnýn %99,6' sýna tekabül etmektedir. Prim aslý olarak ise özel sektöriin Kuruma toplam borcunun %59,3' üne tekabül etmektedir... SSK'da YTL üstünde ise dosya bulunmakta olup, %40,7'sine tekabül etmektedir. prim aslý alacaðýnýn Bað-Kur'da ise 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, 1479 sayýlý Kanuna tabi kiþi ve 2926 sayýlý Kanuna tabi kiþi olmak üzere toplam aktifsigortalý buluýýýnaktadýr. Ayný tarih itibarýyla Kurumun 1479 sayýlý Kanun kapsamýnda borçlu durumda olan kiþi ve 2926 sayýlý Kanun kapsamýnda borçlu durumda olan kýþý olmak üzere toplam borçlu sigortalýsý sözkonusu yeniden yapýlandýrma kapsamýnda bulunmaktadýr. Bað-Kur'un 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, kayýtlý toplam prim alacaðý ise 16.7 Milyar YTL (16,7 katrilyon TL)' dir.,f;l 7, 3

10 '- Tasan ile, SSK ve Bað-Kur'un birikmiþ alacaklannýn enflasyon rakamlan baz alýnarak güncellenmesi suretiyle alacak asýllannýn deðerinin korunmasý, bunun yaný sýra borçluiann gecikme zammý ve faiz yüklerinde özellikle 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkileri bulunduðundan, ortaya çýkan maðduriyetlerin belirli ölçüde giderilmesi, borçluiann tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teþviki amacýyla borcun ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumlann birikmiþ alacaklarýnýn tahsil ediý.mesi, yeni borç birikimlerinin önüne gcçilmesi.ve sosyal güvenlik prim alacaklarýnýn tahsilinde kurumlarýn daha etkin bir takip yapabilmelerine imkan tanýnmasý amaçlanmýþtýr. Ayrýca, sosyal güvenlik refonn kanunlan çerçevesinde tek çatý altýnda yeniden yapýlandmimasý düþünülen kurumlann daha saðlýklý ve sorunsuz bir baþlangýç yapmalan amaçlanmýþtýr. i'\ 8/13

11 yeniden MADDE GEREKÇELERi Madde 1- Maddc ilc Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'un birikmiþ alacaklarýnýn Birinci fýkrada, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan; tarihli ve 1479 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayýlý Tarýmda Kendi Adýna ve Hesabll1a Çal~þanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarý ile 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunund.ý iþveren sayýlan özel sektör iþverenlerinin, anýlan Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsilolunan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi ve idari para cezasý ile, 506 sayýlý Kanunun 83 üncü maddesinde sayýlý kurum ve kuruluþlarca ihale suretiyle yaptýrýlan iþler ile özel bina inþaatý iþyerlerinden dolayý Sosyal Sigortalar Kurumuna yeterli iþçilik bildiriminde bulunup bulunmadýðýnýn tespiti hususunda yapýlan ()n deðerlendirine ve araþtýrma sonucunda ortaya çýkan fark iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan bor(;larý kapsama alýnmýþtýr. Ýkinci fýkrada, Bað-Kur kapsamýnda olan sigortalýlar ile borç aslý YTL ve altýnda olan SSK kapsamýndaki özel sektör iþveren borçlarý, 1999 öncesi döncmlerde TEFE oranlarý o tarihlerdeki mer'i gecikme zammý oranlarýndan yüksek olduðu için mevcut gecikme zammýnll1 artýþýna sebebiyet verilmemesi bakýmýndan 31/ i 2/ i 998 öncesi dönemleri için yürürlükteki oranlar c esas alýnarak gecikme zammýhcsaplal1n1asl, býý tarihten sonra ise TEI";'E oranlarýnýn uygulanmasý suretiyle borçyeniden hesaplanmasý öngörüln1cktedir. Üçüncü fýkrada 506 sayýlý Kanun kapsamýnda olup, birinci fýkrada belirtilen borçlardan asýl tutarý YTL 'nin üstünde olanlar için yeniden yapýlandýrma baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammý hesaplanmak suretiyle borç tutarý tespit edileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Dördüncü fýkrada ise, SSK kaps,ll1llnda borç aslý YTL ve üzerindeki özel sektör borçlu iþverenlerinin ödeme gücünün tespitinde finansal analiz teknikletinden likidite oranlarý kullanýlarak bu iþverenlerin borç tutarýnýn belli oranlarda terkin edilerek kalan borcun 36 'ilya kadar taksitle ödenmesi suretiyle borcun ödenmesinde kolaylýk saðlanmasý amaçlanmýþtýr YTL ve üzerindeki özel sektör borçlu iþverenlerinin borçlarýnýn terkininde; DördüncQ fýkranýn (a) bcl1dindc; bilanço esasýna göre defter tutan iþygrcnleril1 en son vcri11iþ olduðu gelir ve kurumlar vergisi bey.ýnnamcsi ilc vcrilcn bil.ýnçosu csas alýnarak firmanýn borcu ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadýðýnýn "Dönen Varlýklar-Stoklar/Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar rasyosuna görc tespit edilmesi ve bulunacak oranýn 0.50 ve altýnda olmasý halindc bu durumun borçlu açýsýnu.li} "çok zor durum" lýali kabul cdilcrck borcunuý}, söz konusu oranýn arasýnda ise % i O'u, arasýnda ise % 20'si, 0.29 ve altýnda ise % 30'unun terkini, Dördüncü fýkranýn (b) bendinde, bilanço esasýna göre defter tutan iþverenlerin dýþýndaki iþverenler tarafýndan 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alýnarak,,:;"~"':'- 9/13 '-., '~C

12 firmanýn borcu ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadýðýnýn "Kasa+Banka+Kýsa Vadeli Alacaklarý Kýsa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre tespit edilmesi ve bulunacak oranýn 0.30 ve altýnda ise bu durumun borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek borcunun, söz konusu oran arasýnda ise % i O'u, O. i 9-0. i O arasýnda ise % 20'si ve 0.09 ve altýnda ise % 30'unun terkini, Dördüncü fýkranýn.cc) beýýdiýýde isemnoo5 tarihinden öncevergi mükellefiyeti sona eren veya haklarýnda iflas kararý verilen iþverenler için borcunun % 30'unun terkini, düzenlenmiþtir, Beþinci fýkra ilc, uygulamanýn usul ve esaslarýnýn belirlenmesinde yönetim kurullarý yetkili kýlýnmýþtýr. ilgili kurumlarýn Altýncý fýkra ile de, yeniden yapýlandýrýlan borçlara yapýlandýrma süresince yapýlandýrma süresine baðlý olarak taksitlendirýne farký alýnarak taksitlendirilen borcun reel anlamda deðer kaybýna uðramasýnýn önüne geçilmesi düþünülmüþtür. Yedinci fýkrada, borçlularýn taksit ödemelerini aksatmalarý halinde aksatýlan taksitlerin Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizine bir puan eklenrnek suretiyle bulunacak faiz oraný üzerinden ödenmesi kaydýyla Kanun hükümlerinden faydalandýrýlrna hakkýnýn devam ettirilmesi amaçlanmýþtýr. Dokuzuncýý likrada, ycni borç birikiminin önünc geçilmesi için taksitlendirmc süresince tahakkuk edecek aynýwi-deki yeni borçlarýn ödenmesi þartý getirilmiþtir. Ayrýca Sosyal Sigortalar Kurumuna borç,.aslý YTL 'nin üzerinde olan büyük borçlu iþverenlerin yapýlandýrma dönemindeki yýllýk gelir vergisi, kýýrumlar vergisi ve katma deðer vergisi ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmcdiðinin tespit edilmesi halinde getirilen kolaylýklardan yararlanma hakkýný kaybedecekleri hükmü konularak borçýýýýarýn vergilerinin zamanýnda ödenmesinin saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Onul1cu fýkra ile de, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlarýný 6183 sayýlý Ammc Alacaklarýnýn Tahsil Usulü 1-lakkýnda Kanunuý} 48 inci maddesine veya 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun geçici i inci maddesinin (K) fýkrasý kapsamýnda taksitlendirmek s~retiyle düzenli ödeyen borçlularýn bu Kanunun hükümlerinden yararlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Onbirinci fýkrada, Kuruma olan borçlarýný ödemek isteyenlerden herhangi bir teminat istenilmeyecek olmakla birlikte, daha önce haklarýnda yapýlan icra takipleri neticesinde haczedilen mallar üzerindeki hacizler ile alýnmýþ teminatlarýn yapýlan ödemeler nispctinde kaldýrýlmasý ve buna isabet eden teminatlarýn iade edilmesi ile borçlarýn tamamýnýn ödenmesi beklenilmeden mahcuz mallarýnýn veya teminatlarýnýn bir kýsmýnýn kendilerine iade edilerek bu mallar üzerinde tasarrufia bulunarak borçlarýnýn ödenmesinde borçluiara yeni imkanlar yaratýlmasý amaçlanmýþtýr. Onikinci fýkra ile getirilen düzenlemede, borçlularýn Kanun kapsamýna giren borçlarýndan dolayý daha önce idare ve yargý nezdindeki ihtilaflarýndan vazgeçmeleri suretiyle yargý organlarý ve ilgili Kurumlarýn yýðýlmýþ dosyalardan kurtarýlmasý, bilahare doðabilecek ihtilaflarýn önüne geçilmesi amaçlanmýþtýr. 10/13

13 ünüçüncü fýkra ile, Bað-Kur sigoý1alýlannýn taksitlendirilen toplan1 borçlannýn %50'sini peþin veya taksitler halinde ödemesi durumunda saðlýk sigortasýndan yararlandýnlmalanna olanak saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Madde 2- Madde ile, bu Kanunun ~ýiirlüðe girmesiyle bundan böyle sosyal güvenlik kurumlannaolan borçlanmöderneyenlerin Devlettenalnuþ6lduklarý veya alacaklan teþviklerden yararlandýnlmamasý, haksýz olarak yararlamnýþ olanlardan ise bu teþviklerin geri alýmnasý, dolayýsýyla sosyal güvenlik kurumlanna karþý prim ödeme ~kümlülüðünü düzenli olarak yerine getirenler aleyhine oluþan haksýz uygulamalann ve haksýz rekabetin önüne geçilmesi amaçlamnýþtýr. Madde 3- Madde ile, 6183 sayýlý Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 79 uncu maddesine bir fýkra eklenrnek suretiyle borçluiann üçüncü kiþilerdeki hak ve alacaklanmn haczedilmesinde banka ve özel finans kuruluþlanmn tek tek þubelerine haciz bildirisi gönderilmesinin yam sýra günümüz teknolojik geliþmeleri dikkate alýnarak belirlenecek belli limitin üzerinde borçlu olanlann hak ve alacaklanmn zaman ve emek kaybýna yol açmadan haczedilmesini saðlayabilmek bakýmýndan 6183 sayýlý Kanunu uygulayan kurumlara banka ve özel finans kuý"llluþlannýn genel müdürlüklerine doðý"lldan haciz bildirisi gönderebilme yetkisinin verilmesi amaçlanýnaktadýr. Madde 4- Madde ile, 506 sayýlý Kanunun 80 inci maddesinin beþinci fýk1-asýndaki mevcut hükme göre Kurumun prim ve diðer alacaklarýn süresi içerisinde ve tam olarak ödennýemesi halinde ödenmeyen kýsmý, sürenin bittiði tarihte % ýo olarak arttýnlan tutar üzerinden gecikme zammý hesaplandýðýndan, ekonomideki iyileþmeler dikkate alýndýðýnda yüksek olan bu oran üç aylýk sürelere yayýlmak suretiyle her ay için % 3 oranýnda bileþik bazda uygulanmasý öngörülmüþtür.,. Aynca, tahsilinin imkansýz veya tahsili için yapýlacak giderlerin alacaktan fazla olduðu anlaþýlan 20 Yeni Türk Lirasýna kadar olan Kurum alacaklannýn tahsil zaman aþýmý süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmesinde Kurum yönetim kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. Madde 5- Madde ile, Kurumun bundan böyle prim ve diðer alacaklannýn takibinde önceliðinin büyük meblaðlý borçlara verilmesi, aynca yasal süresi içinde ödenýneyen alacaklarýn takibine kýsa süre içinde geçilmesi amaçlanýnaktadýr... Madde 6- Madde ile, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn kayýtdýþý istihdamla daha etkin ve verimli mücadele etmesini saðlamak amacýyla, denetlenecek olan sektörleri risk kriterlerine göre sýnýflandýrarak, riski yüksek olan sektörlerin denetimine öncelik verileceði düzenlenmiþtir. Maddc 7- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 53 üncü maddesinde deðiþiklik yapýlmak suretiyle, bankalar ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerinin, borçlu sigoý1alýlann hak ve alacaklanna iliþkin istenilen bilgileri yedi iþ gününde veýmeleri, aksi takdirde idari para cezasý uygularunasý hüküm altma alýnmýþtýr. Düzenleme ile sigortalýlann prim borçlannýn takibinde etkinlik saðlarunasý amaçlarunýþtýr. Ayrýca, ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, halen ödenmeyen primlere.'.,.; ~ ;'~";~i;:""'~~::';' '.""_. 13

14 ilk ay için uygulanan % 1 O oranýnýn üç ay süreyle her ay için %3 olarak uygulanmasý, böylelikle, ödenýneyen veya eksik ödenen primlere ilk ay uygulanan gecikme zammý yükünün azaltýlmasý amaçlanýnýþtýr. Bunundýþýnda, uygulanmakta olan prim mahsupsistemi de deðiþtirilerek, yapý1.an ödemelerinöncelikle en eskiborca deðil, ödemenin yapýldýðý aya ait prim borcuna,kalan kýsmýn ise en eski borçtan baþlayarak mahsup edilmesi benimsenmiþtir. Yapýlan bu deðiþiklikle, ödenmeyen primlere ilk ay uygulanan yüksek gecikme zammý oranýnýn borçlan artýncý etkisinin ortadan kaldýnlmasý amaçlanmýþtýr. Madde 8- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 54 üncü maddesinde yapýlan deðiþiklik ile, üç aylýk prim borcu bulunan sigortalýlar ilc ilgili olarak yapýlacak tebligat göndcffilc iþlcmlcrindc bir usul benimsenmiþ, borcun oluþmasýný takiben bir ay içerisinde sigortalýnýn, yazýlý olarak bilgilendirilmesi, üç ay içerisinde de borç bildirimi yapýlmasý, yine borç ödenmezse icra takibine geçilmesi esasý yönünde düzenleme yapýlmýþtýr. Ayrýca, gönderilen borç bildirimlerinin hukuki niteliði de açýklanmýþtýr. Düzenleme ile sigortalýlara doðrudan icra takibatý yerine idari takiple bilgilendirme ve borç ödemeye davet amaçlanarak öncelikle tahsilatýn idari yollardan yapýlmasý benimsenmiþtir. Madde 9- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 68 inci maddesine bir fýkra eklerunek suretiyle, kamu denetim elemanlan ve sosyal sigorta müfettiþieri ve sigorta yoklama memurlannýn inceleme sýrasýnda ilgililerin kayýt ve tescilli olup olmadýklarýný da denetlernelerine imkan verilmek suretiyle, kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasýnda kamu kurum ve kuruluþlan arasýnda yardýmlaþma ve eþgüdümün saðlarunasý amaçlanmýþtýr. Madde 10""- Madde ile 1479 sayýlý Kanunun ek 19 uncu maddesi deðiþtirilmek suretiyle, Kuruma beþ yýl ve daha uzun süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlara yapýlan bildirimi takiben bu borçlarýnýn ödenmemesi durumunda sigortalýlýklarýnýn durdurulmasý, bu kiþilerin daha soýýra baþvurarak borçlanný ödemek istemeleri halinde ise, en son bulunduklan basamaðýn, ödeme tarihindeki tutan üzerinden ödeme yapmalarý halinde bu sürelerin yeniden sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmesi imkaný getirilmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle, Kurumun gerçek sigortalý portföyünün tespiti ile birikmiþ prim borçlanný ödeyemeyecek durumda olan sigortalýlann bu sürelerinin sigortalýlýk süresinden sayýlmamasý suretiyle takipten vazgeçilmesi saðlanmýþtýr. Bu haktan yararlarunayan sigortalýlardan hiç prim ödemesi bulunmayanlann sigortalýlýklan tescil tarihi itibarýyla, ödemesi bulunanlann sigortaiýitklan ise, ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibanyla durdurolacaktýr. Bu madde kapsamýna giren sigortalýlar hakkýnda zamanaþýmýnýn kesilmesi ve zamanaþýmýnýn iþlernemesi ile ilgili olarak 6183 sayýlý Amme Alacaklannýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (6),(8) ve (10) numaralý bentleri hariç anýlan maddenin diðer hükümleri ve ayný Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanacaðý da hüküm altýna alýnmýþtýr.., ~12/13 i

15 Madde 11- Madde ile, 1479 sayýlý Kanuna iki geçici madde eklenmiþtir sayýlý Kanuna eklenen geçici 26 ncý madde ile, 5 yýl ve daha fazla süreye iliþkin borcu bulunan sigortalýlara da prim borçlarýný yapýlandýrina imkaný verilmekte, bu durumda bulunan sigortaýýlarýn prim borçlarýný yapýlandýrmak için talepte bulunmayanlar veya talcpte say lý)çanunul1 bu Kanuýýla deðiþ.ik ek 19 ~nçuma:ddesýnýnuygulann1asllýükünýa.ýtlha al.ýýýmýþtýr sayýlý Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile, sigortaýýlarýn, 31/12/2006 tarihine kadar, basamak ve prim borç.larýný etkileyecek her türlü bilgi belgeyi Kuruma getirmeleri, aksi takdirde bu tarihten sonra getirilecek bilgi ve belgelerin basamak seyirlerini ve prim borçlarýný etkilemeyeceði, sadece sigortaýýlýk süresi olarak deðerlendirileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Düzenleme ile yürürlüðe g'irecek olan yeni sosyal güvenlik sisteminde pek çok karýþýklýk ve sorunlara neden olabilecek Kurumun mevcut prim hesabýnýn yeni sistem öncesi olabildiðince sadeleþtirilmesi ve Kurumun yeni sisteme uyum sürecinin kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Madde 12- Yürürlük maddesidir. Madde 13- Yürütme maddesidir..-',(~ 13/13

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/23 İstanbul, 10 Mart 2006 KONU : Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının

Detaylı

Sosyal güvenlik pirim alacaklarının yeniden yapılandırılması

Sosyal güvenlik pirim alacaklarının yeniden yapılandırılması Sosyal güvenlik pirim alacaklarının yeniden yapılandırılması 04 Mart 2006 tarih 26098 sayılı resmi gazetede 5458 Nolu kanun yayınlanmıştır. Sosyal güvenlik pirim alacaklarının yeniden yapılandırılması

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Tarih : 09/03/2006 Sirkü No : Sirkü 2006/021 Konusu : SSK ve Bağ-Kur Alacaklarının Affı ile İlgili Kanun Çıktı

Tarih : 09/03/2006 Sirkü No : Sirkü 2006/021 Konusu : SSK ve Bağ-Kur Alacaklarının Affı ile İlgili Kanun Çıktı Tarih : 09/03/2006 Sirkü No : Sirkü 2006/021 Konusu : SSK ve Bağ-Kur Alacaklarının Affı ile İlgili Kanun Çıktı FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Borçların yeniden yapılandırılması ( )

Borçların yeniden yapılandırılması ( ) Borçların yeniden yapılandırılması (16.11.2006) 16-385 Ek genelge ile; Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, taksitler yönünden ödemelerin yerine getirilmemesi durumlarında ; a) Ödenmeyen Veya

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 02 Haziran 2008 SirkÅler SirkÅler Numarası : Elit - 2008/19 Sosyal GÅvenlik Kurumu Prim BorÉları Yapılandırılıyor Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÖy İstanbul Telefon:

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

SİRKÜLER. uzatılmıştır.

SİRKÜLER. uzatılmıştır. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 26.10.2015 SAYI : 2015 / 10 / 1 KONU : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

I - KANUN HÜKMÜ. Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır. "Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları MADDE 3-...

I - KANUN HÜKMÜ. Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır. Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları MADDE 3-... Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443 18 Mayıs 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26526 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443 Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren,

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) Bilindiği gibi, 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/92

Mali Bülten. No: 2010/92 16 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/92 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısının Tahsili Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Olan Alacaklara İlişkin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaklaşık 70 milyon insanımıza sosyal güvenlik hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/162 Ref: 4/162

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/162 Ref: 4/162 SİRKÜLER İstanbul, 06.11.2015 Sayı: 2015/162 Ref: 4/162 Konu: ARTVİN İLİNDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFET NEDENİYLE OLUŞAN MÜCBİR SEBEBE İSTİNADEN 6111 VE 6552 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT SÜRELERİNİN

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24)

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24) 1 SİRKÜLER - XXIV Sirküler Tarihi: 27.03.2012 Sirküler No : 24 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No: 5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 KONU 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca 5510 Sayılı Sosyal

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DÜNYA SİRKÜLER 2014 16. Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Kanun Teklifi

DÜNYA SİRKÜLER 2014 16. Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Kanun Teklifi Osmanağa Mah. Serasker Cad. No: 122 Kat:4 Bahariye Kadıköy 34714 İstanbul Türkiye Telefon Faks Mobil Ticaret Sicil No: 90 (216) 405 19 19 90 (216) 330 0 641 90 533 763 57 52 432084 DÜNYA SİRKÜLER 2014

Detaylı

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.2- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ...14

İÇİNDEKİLER 1.2- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ...14 İÇİNDEKİLER GENEL AÇIKLAMALAR...1 I- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA ANLAŞMALARININ İHYASI...4 A- 506 SAYILI KANUNA TABİ OLANLAR YÖNÜNDEN İHYA HÜKÜMLERİ...4 1- SİGORTA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Sigorta primi, Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016

Detaylı