T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA"

Transkript

1 T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca 24/10/2005 tarihinde kararlaþtýrýlan "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" ile gerekçesi iliþikte gönderilmiþtir. Gereðini arz ederim EKÝ: 1- Kanun Tasarýsý 2- Gerekçe (Genel-Madde)

2 , T.C. BAÞBAKANLýK."iUNLAR VE KARARLAR GENELMÜDÜRLÜÐÜ Madde 12- Bu Kanun yayýmýný takip eden ayýn ilk gününde yürürlüðe girer. Madde 13- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yiirütür. I~ECEI) T,\,."jr EI{DOÐ,\N 13AÞ13t\Ký-\N i i AGUL Dýþýþlerý Bak ve Baþb Yrd AÞENER MA ÞAHIN BATALAY Devleý Bak ve Ba Devlet Bak ve BasbYrd Devlet Bakaný A.BABACAN Devlet Ba!an. N ÇUBUKÇU K.TÜZMEN Devlet Bakaný Devlet Bakaný C.ÇiÇEK Adalet Bak~ MVGÖNÜL Milli Savunma Bakaný A.AK5U ' KUNAKITAN i Maliye Bakaný i i HCElIK, F,N,O,ZAK j R,AKDA~ i Milli E1ilim Bakaný ii Bayýndýrlýk ve ýskan Bakaný i SaOlýk Bakaný Ii i...byildi~im i Ulaþtýrma Bakaný i i MM.EKER i i Tarým ve Kayisierý Bakaný i MBAÞESGiO~LU alý ma ve SosGüvBakanl ACQÞKUN MHGÜLER Sana i ve Ticaret Bakaný En ve Tab Ka Bakaný i '_';';~"";" i 'o: AKOC Kültür ve Turizm Bakaný OPEPE evre ve Orman Bakaný /Ý~"'~:~~.. :::Ý:.:

3 '\ SOSYAL GÜVENLÝK PRÝM ALACAKLARýNýN YENÝDEN YAPýLANDýRýLMASý VE BAZI KANUNLARDA ]DEÐÝþÝKLÝK YAPýLMASý HAKKINDA KANUN TASARýsý Madde 1-31/3/2005 tarihine ktidar tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayýlý Esnaf ve Sanaýkarlar ve Diðcr Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigoý1alar Kurumu Kanunu ve 17/10/1981 tarihli ve 2926 sayýlý TanrndaKendi Adýna ve Hesabýna Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarý, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel sektör iþverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, idari para cezasý borçlarý ile 31/3/2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inþaatý ve ihale konusu iþlerden dolayý yeterli iþçilik bildiriminde bulunulmadýðý anlaþýlan veya yine bu tarihten önce bitmiþ olan söz konusu iþlerle ilgili olarak, Kuruma yeterli iþçilik bildirilmiþ olup olmadýðý konusunda iþverenlerin bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren otuz gün içinde yapacaðý baþvurnlara istinaden Kururnca yeterli iþçilik bildiriminde bulunmadýðý tespit edilecek iþverenlerin, fark iþçilik tutan üzerinden hesaplanacak borçlan, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihi takip eden ay baþýndan itibaren iki ay içerisinde ilgili kurumlara yazýlý olarak baþvunnak þartýyla, aþaðýdaki usul ve esaslara göre yeniden yapýlandmlýr. Birinci fýkrada belirtilen; 1479 ve 2926 sayýlý kanunlar kapsamýndaki borç asýllan ile 506 sayýlý Kanun kapsamýndaki Yeni Türk Lirasý (YTL) ve altýnda olan borç asýllarýna, ödeme süresinin bitiminden itibaren 3 1.II2/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammý hesaplanýnak suretiyle, 1/1/1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapýlandmna baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan açýklanan toptan eþya fiyat endeksi (TEFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE)uygulanýnak suretiyle taksitlendirmeye esas olan borç hesaplanýr. 506 sayýlý Kanun kapsamýnda olup, birinci fýkrada belirtilen borçlardan asýl tutan YTL 'nin üstünde olanlar için yeniden yapýlandýnna baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammý hesaplanmak suretiyle borç tutarý tespit edilir. Bu tutardan a) Bilanço esasýna göre defter tutan iþverenlerin en son vermiþ olduðu gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esa~i alýnarak, "Dönen Varlýklar-Stoklar / Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.50 ve altýnda ise bu durum borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran arasýnda ise % 10'u, arasýnda ise % 20'si, 0.29 ve altýnda ise % 30'u; b) (a) bendinde beliý1ilenlcr dýþýnda kalan iþverenler tarafýndan 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali duý"um bildirimi esas alýnarak, "Kasa+Banka+Kýsa Vadeli Alacaklar i Kýsa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre bulunacak oran 0.30 ve altýnda ise bu durum borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek, söz konusu oran arasýnda ise % ý O'u, ý O arasýnda ise % 20'si ve 0.09 ve altýnda ise % 30'u,,~;., '"

4 c) (a) ve (b) bentlerinde sayýlan iþverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklannda iflas karan verilen iþverenler için % 30'u, terkin edilerek, kalan borç otuzaltý aya kadar taksitlendirilir. Ancak, her halükarda taksitlendim1eye esas olan tutar borç aslýndan aþaðý.. olamaz. Likidite oranýnýn hesaplanmasýnda yüzdelik ayýrýmdan sonraki rakamlar dikkate alýnmaz. (a) ve (b) bentlerine görebeyan edilen bilgilerin doðruluðu Kurum veya Maliye Bakanlýðý denetim elemanlarýnca kontrol Cdilcbilir. Beyan edilen bilgilerin doðru olmadýðýnýn anlaþýlmasý halinde iþverenler bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkýný kaybederler ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre haklannda iþlem yapýlýr. Yeniden yapýlandýnlan borçlann; baþvuru tarihine göre aylýk bazda hesaplanacak borcun aðýrlýklý yaþý ve borcun miktarý dikkate alýnarak, peþin veya her halükarda otuzaltý ayý geçmemek üzere eþit taksitle ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, taksit ödeme zamanlanný borçlular itibanyla farklýlaþtýrmaya, ba.þvuru süresinin bir aya kadar uzatýlmasýna, "çok zor durum" halinin uygulanmasýna iliþkin hususlar ile diðer usul ve esaslan belirlemeye ilgili kurumlann yönetim kurullan yetkilidir. Taksitlendirilen toplam borcun tamamýnýn veya bir kýsmýnýn taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca; oniki aylýk sürede ödenirse yýllýk %5, oniki ayý aþan sürcdc ödcnýrsc yýllýk %6 vc yýmýý dört ayý aþan sürcdc ödcnirse yýllýk % 7 oranýnda taksitlendirme farký hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylýk taksit tutan bulunur. Baþlangýçta taksitýc ödeme yolunu seçip daha sori"ra taksitlendirilcn borcun kalan kýsmýnýn peþin ödcnmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirmc farkýnýn kalan aylara isabet eden kýsmý indirilerek bakiye borç miktan tahsilolunur. Bu Kanuna göre öderunesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmemiþ olan tutarlarýn son taksit ödeme süresi sonuna kadar; ödenmeyen ya da eksik ödenen kýsmýn son takside ait olmasý halind(: ise, bu tutann son taksidi izleyen ayýn sonuna kadar ödenn1eyen kýsým ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet Ýç Borçlanma Senetlerinin aylýk ortalama faiz oranýna 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranýnýn bileþik bazda uygulanmasý sonucunda hesaplanacak faiz miktannýn ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanýlýr. Taksitlendiroýe süresi içinde ödenmeyen ayný mahiyetteki cari ay prim ve diðer borçlan, ilgili kurumlann mevzuatlanna göre gecikme zammý hesaplanarak tahsil edilir. Baþvurusu kabul edilip borçlan yeniden yapýlandýrýlanlar, taksitlendirilmiþ borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yýlýnda üç defa veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek ayný mahiyctteki cari ay borçlanyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yýlýnda iki defa yeýine getinncmelcr,i halinde, bu Kanun hükümlcýinden yararlanma hakkýný kaybederler ve ödedikleri tutarlar kurumlann ilgili mevzuatlan uyannca borçlarýna mahsup edilir. Bu maddenin dördüncü fýkrasý kapsamýnda borçlan yeniden yapýlandýnlanlardan taksitlendirme süresinde tahakkuk eden yýllýk gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma deðer vergisi ödeme yükümlülükleýintnkanuni süresinde y(~rine getirildiðini ya da 6183 sayýlý Amme Alacaklannýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirildiðini belgeleyemeyen veya bu yükümlülükleý-in yerine getirilmediði iþverenin baðlý olduðu vergi dairelerince Sosyal..ý.""~'- ",,;-::; -,,_ :'::"- -""~J-' li.-"... "ýf ';,i,~""...'" ~!,,I'.,. "'" ;: 2/ 13 -;! "":ri;;~;:;'~"".,.:~ i;,~t "", "il ","'" t \~~:,:;5:~i?: ':, ~,,!j -;;:,

5 i~',"",ý.ý.i Sigortalar Kuý-umuna bildirilen borçlular bu Km1un hükiimlerindcn yararlanma hakkýný kaybederler ve ödedikleri tutarlar Kurumun ilgili mevzuatý uyannca borçlanda mahsup edilir. Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihtcn önce 6183 sayýlý Kanunun 48 inci maddesine göre veya 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Ku:rumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fýkrasý uyannca yada 1479 ~ayýlý Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer BaðýmsýzÇalýþanlar Sosyal Sigoý1alar Kurumu Kanununun geçici 19 uncu maddesi uyahri.ca borçlanný taksitlendirerek, ilgili kanunlanndaki taksitlendirme þartlanna uygun olarak ödemekte olanlar, kalan borç tutarlan için baþvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, daha önce yapýlmýþ olan tecil ve taksitlendirme iþlemi bozularak taksitlendirme þartlanna uygun olarak daha önce ödenmiþ olan taksit tutarlan, ilgili kurumlann mevzuatýna göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödennýemiþ a.lacak kabul edilerek bu Kanun hükümlerinden yararlandýnlýr. Yeniden yapýlandýnlan borçlar için yapýlan ödemeler, yanlýþ veya yersiz alman tutarlar hariç, iade ve mahsup edilmez. Yeniden yapýlandýrma nedeniyle bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tahsil edilmiþ tutarlann iadesi veya mahsubu yapýlmaz. Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce tatbik edilmiþ olan hacizler ile alman teminatlar, yapýlan ödemeler nispetinde kaldýrýlýr ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu madde hük.'ümlerinden yararlanmak üzere baþvuran borçluiann kapsama giren borçlan dolayýsýyla Kurumlara yaptýklarý itirazl::ýrdan ve yargý nezdin.cte sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilafyaratmamalan þarttýr ve 2926 sayýlý kanunlar 1~apsamýnda bulunan sigortalýlar ile hak sahiplerinden bu Kanuna göre taksitlendirme için baþvu]~anlar, taksitlendirilen toplam borçlannýn %50'sini peþin veya taksitler halinde ödemeleri duý-umunda saðlýk sigortasýndan yararlandmlýrlar. Anýlan kanunlara tabi sigortalý ve hak sahipleri 1/4/2005 tarihinden, bu Kanunun yüýiirlüðe girdiði tarihe kadar tahakkuk eden prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlanný, bu Kanunun yüýiirlüðe girdiði tarihten itibaren en geç oniki ay içinde ödemekle yükümlüdürler. Bu maddede geçen "Kuý"Um" tabiri ilgisine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu karþýlamak üzere kullanýlmýþtýr... Madde 2- Birikmiþ borçlanný i inci maddeye göre yeniden yapýlandýrmayan veya kurumlann ilgili mevzuatlanna göre taksitlendirmeyen borçlular ayný maddede öngöriilen baþvuru süresinin sona erdiði tarihten i,tibaren, yapýlandmýmýþ veya taksitlendirilmiþ borçtan ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiþ olmasýndan dolayý anlaþmalan bozulanlar ise anlaþmalannýn bozulduðu tarihi takip eden aybaþýndan itibaren; kanun, kararname veya diðer mevzuatla saðlanan üretim, yatmm ve benzeri devlet yardýmlan ile teþvik ve desteklerden yararlandmlmazlar ve yararlanmamasý gerektiði sonradan anlaþýlanlardan da yapýlan Devlet yardýmý, teþvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alýnýr. Söz konusu destek, teþvik ve Devlet yardýmlarý, ilgili sosyal giivenlik kurumlarýndan borçluiara iliþkin bilgilerin temin edilmesinden sonra saðlanýr.,,il'.~'""~ý1;~ '~" "; ~ f,.? 3, ';t"'i~-~,t ::"i;""'- j) P'.' ~, ~.ý. ~~ " -:"1,.,..-0-

6 Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan müþtereken belirlenir. Madde 3-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayýlý Anýme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 79 uncu maddesine birinci fýkrasýndan sonra gelmeküzere aþaðýdakifýkraeklenmiþtir. "Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, amme borçlusunun hak ve alacaklarýnýn bulunduðu veya bulunabileceði banka ve özel finans kurumlannýn þubelerine doðrudan veya o mahaldeki tahsil dairesi aracýlýðý ile teblið edilebileceði gibi, Maliye Bakanlýðýnca veya bu Kanunu uygulayan diðer kurumlarca belirlenecek limitin üzerinde borçlu bulunanlar için alacaklý tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, banka ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerine de doðrudan teblið edilebilir. Banka ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerine teblið edilen haciz bildirileri hakkýnda da bu madde hükmü uygulanýr." Madde 4-17/7/1964 tarihli ve 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. "Kurumun süresi içinde ödennýeyen prim ve diðer alacaklannýn tahsilinde, 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncý maddeleri hariç diðer maddeleri uygulanýr. Kurum, 6183 sayýlý Kanunun uygulanmasýnda Maliye Bakanlýðý, diðer kamu kurum ve kuruluþlan ve mercilere verilen yetkileri kullanýr. Þu kadar ki; Kurumun prim ve diðer alacaklannýn süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kýsmýna, sürenin bittiði tarihten itibaren ilk üç aylýk sürede her ay için % 3 oranýnda gecikme cezasý, aynca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiði tarihten baþlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrý ayrý Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizi, bileþik bazda uygulanarak gecikme zammý hesaplanýr. Ancak ödemenin yapýldýðý ay için gecikme zammý günlük hesaplanýr. Yapýlacak takip sonunda tahsilinin imkansýz veya tahsili için yapýlacak giderlerin alacaktan fazla olacaðý aýllaþýlan 20 YTL 'ye kadar (20 YTL dahil) Kurum alacaklan,.tahsil zamanaþýmý süresi beklenilmeksizin Kurum yönetim kurulunca terkin edilebilir. Kurum yönetim kurulu, bu miktan on katýna kadar artýrmaya yetkilidir." Maddc sayýlý Kanuna aþaðýdaki madde eklenmiþtir. "Ek Madde 50- Kurum prim ve diðer alacaklanný yaþ ve miktanna göre sýnýflandýrarak, yeni ve büyük tutarlý alacaklann takibine öncelik verir. Süresi içinde öderuneyen prim ve diðer alacaklarý ile ilgili olarak borçlular hakkýnda ödeme süresinin bitimini izleyen aydan itibaren derhal takibe geçilir. Bu süre içinde takibe geçilmemiþ olmasý takibe engel teþkil ctmcz." Madde 6-29/7/2003 tarihli ve 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (B) fýkrasýna (5) numaralý alt bentten sonra gelmek üzere aþaðýdaki alt bent eklenýniþ ve (6) numaralý alt bent (7) numaralý al.. bent olarak teselsül ettirilmiþtir. :. :.{., I':",;..,".ý;~!:~~.:.:':.: ~ '" 4/13

7 '.. "6) Scktörel analizler yapmak, denetlenecek sektörleri her yýl için belirlenecek risk deðerlendirme kriterlerine göre sýnýflandýrmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vennek" "Sigortalýlar tarafýndan ödenmesi gereken prim ve diðer alacaklarýn süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kýsmýna, sürenin bittiði tarihten itibaren ilk üç aylýk sürede her ay için %3 oranýnda gecikme cezasý, ayrýca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiði tarihten baþlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrý ayrý Hazine Müsteþarlýðýnca açýklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizi, bileþik bazda uygulanarak gecikme zammý hesaplanýr. Yapýlan prim ödemeleri, öncelikle ödemenin yapýldýðý aya ait prim borcuna, fazlasý ise en eski dönem prim ve prime iliþkin gecikýne zammý ve faiz borcuna, artan olmasý halinde diðer borçlara mahsup edilir." "Madde 54- Tal1akkuk etmiþ ve ödenmemiþ toplam üç aylýk prim borcu bulunan sigortalý, takip eden bir ay içinde Kururnca borç tutarý hakkýnda yazýlý olarak bilgilendirilir. Yapýlan bilgilendirme üzerine borcun ödenmemesi durumunda bilgilendirmeyi takip eden üç ay içinde 7201 sayýlý Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak borç bildirimi yapýlýr. Bildirim üzerine sigortalý prim borcunu cari ay primieri ilc birlikte bildirimde belirtilen siircdc ödemezsc sigortalý aleyhine icra takibi baþlatýlýr. Kururnca düzenlenen ve sigortalýnýn prim borcu miktarmý gösteren borç bildirimleri resmi dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükýnünde olup, icra ve iflas dairelerince, bunlarýn tabi olduklarý hükümlere göre iþlem yapýlýr." "Ek Madde 19- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, beþ yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigoý1alýlarýn bu sürelere iliþkin prim borçl..ýrýnýýý Kurumc..} yapýlac.ýk bildirimde belirtilen süre içerisinde ()dcnmemcsi h..ýlinde dah.ý ",~.:;.;ý~~'4:':~~:,';ý'!:!-ý.~t:.. ;.,'", ~~.t...,":, '--. i." ~~ ". i.. 5/13 ~:~ :"::~;f:3~: :ifi t';. J V ~:. i:i" X.- '.,,.;,-",:

8 önce prim ödemesi bulunan sigortalýnýn ödediði primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýnýn ise tescil tarihi itibariyle sigortalýlýðý durdurulur. Prim borcunun ait olduðu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmez ve bu sürelere iliþkin Kurum alacaklarý takip edilmeyerek, Kurum alacaklarý arasýnda yer verilmez. Ancak sigortali veya hak sahipleri daha sonra sigortalýnýn en son bulunduðu basamaðýn baþvuru tarihindeki deðeri üzerinden hesaplanacak borçtutarýarýný teblið tarihindenitibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilir. Bu madde kapsamýna giren sigortalýlar hakkýnda zamanaþýmýnýn kesilmesi ve zamanaþýmýmn iþlernemesi ile ilgili olarak 6 i 83 sayýlý Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hak1<:ýnda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (6),(8) ve (10) numaralý bentleri hariç diðer hükümleri ile ayný Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanýr." Madde sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici maddeler eklenmiþtir, "Geçici Madde 26- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle beþ yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlar veya hak sahiplerinden bu sürelere iliþkin prim borçlanýn yeniden yapýlandýrma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapýlandýrma talebinde bulunduklan halde yapýlandýrma haklanýn kaybedenler hakkýnda ek 19 uncu madde hükmü uygulanýr. Geçici Madde 27- Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescilleri yapýlmýþ olan sigortalýlar 31/12/2006 tarihine kadar sigortalýlýk hak ve yükümlülüklerinin tespitine iliþkin her türlü bilgi ve belgeleri Kurý,ýma ibraz etmek zorundadýrlar. Daha sonra bilgi ve belge ibraz edenlere ait hizmet süreleri saklý kalmak kaydýyla, ibraz ettikleri bilgi ve belgeler basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabýnda dikkate alýnmaz. Anýlan tarihe kadar söz konusu bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalýlarýn Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak tespiti yapýlýr ve geriye dönük prim borçlarý hesaplarur." (I './tj.j;f':~il~ji_::::"-"'!-.: 6/1 '3

9 GENELGEREKÇE 2o09 v.c 200 i yýllannda yaþanan ekonomik krizler ülkemizin ekqnomik ve sosyaý hayatýnda cýddý boyutlarda olumsuz etkiler doðurmuþtur Bu krizlerin ekonomik hayata doðrudan yansýmalan ise, iþletmelerin mali bünyelerinin zayýflamasý, üretimin daralmasý veya iþyerlerinin kapanmasý ile iþsizliðin artmasý þeklinde olmuþtur. Yine bu olumsuz geliþmelerin en önemli sonuçlanndan biri de iþyeri sahiplerinin, iþletmelerin, iþverenlerin finansal sýkýntýlar nedeniyle sosyal güvenlik kurumlanna ödemeleri gereken primlerin ödenmesinde yaþadýklan zorluklardýr. Yaþanan bu olumsuz geliþmeler doðrudan sosyal güvenlik kurumlannýn mali dengelerini bozucu etkiler yaratmýþtýr. Kurumlarýn en önemli gelir kaynaðý olan prim gelirlerinin zamanýnda ve tam tahsil edilememesi sosyal güvenlik açýklanný büyütmüþtür. Nitekim, Bað-Kur ve SSK'na olan borçlar 2002 yýlýndan 2004 yýlý sonuna kadar %74 oranýnda artmýþtýr Sosyal güvenlik kurumlannýn aktüeryal dengelerinin korunmasýnda en önemli faktörlerden biri de kayýt dýþý istihdamýn önlenmesi ve yeni istihdam alanlarý yaratýlarak iþsizliðin azaltýlmasýdýr. Bunun içindir ki, yaþanan olumsuz ekonomik geliþmelerin iþverenler ve iþletmeler üzerindeki tahribatýn giderilmesi ile ortaya çýkacak olumlu geliþmeler doðrudan ekonomiye de yansýyacaðýndan, saðl)klý bir geliþme ve büyüme için gereken tedbirlerin alýnmasý bir zorunluluk arz etmektedir. Tasan ile Sosyal Sigortalar Kurumu( SSK)'nda özel sektörden 2005 Mart ayý itibariyle prim aslý 2.3 milyar YTL (2.3 katrilyon TL) ve 2005 Temmuz ayý itibariyle 2.3 milyar YTL (2.3 katrilyon TL) gecikme cezasý olmak üzere toplam 4.6 milyar YTL (4.6 katrilyon TL) borç yeniden yapýlandmlabilecektir. Bu miktar SSK'nýn toplam alacaðýnýn %63,7'sine tekabül etmektedir. Sosyal Sigoý1alar Kurumu verilerine göre özel sektöre iliþkin olarak dosyada borç bulunýnaktadýr. Bunlardan l dosya YTL ve altýnda Kuruma borcu bulunan dosyalar olup, özel sektörde toplam borçlu dosya sayýsýnýn %99,6' sýna tekabül etmektedir. Prim aslý olarak ise özel sektöriin Kuruma toplam borcunun %59,3' üne tekabül etmektedir... SSK'da YTL üstünde ise dosya bulunmakta olup, %40,7'sine tekabül etmektedir. prim aslý alacaðýnýn Bað-Kur'da ise 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, 1479 sayýlý Kanuna tabi kiþi ve 2926 sayýlý Kanuna tabi kiþi olmak üzere toplam aktifsigortalý buluýýýnaktadýr. Ayný tarih itibarýyla Kurumun 1479 sayýlý Kanun kapsamýnda borçlu durumda olan kiþi ve 2926 sayýlý Kanun kapsamýnda borçlu durumda olan kýþý olmak üzere toplam borçlu sigortalýsý sözkonusu yeniden yapýlandýrma kapsamýnda bulunmaktadýr. Bað-Kur'un 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, kayýtlý toplam prim alacaðý ise 16.7 Milyar YTL (16,7 katrilyon TL)' dir.,f;l 7, 3

10 '- Tasan ile, SSK ve Bað-Kur'un birikmiþ alacaklannýn enflasyon rakamlan baz alýnarak güncellenmesi suretiyle alacak asýllannýn deðerinin korunmasý, bunun yaný sýra borçluiann gecikme zammý ve faiz yüklerinde özellikle 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin olumsuz etkileri bulunduðundan, ortaya çýkan maðduriyetlerin belirli ölçüde giderilmesi, borçluiann tekrar sisteme düzenli prim ödemelerinin teþviki amacýyla borcun ödenebilir seviyeye getirilmesi, kurumlann birikmiþ alacaklarýnýn tahsil ediý.mesi, yeni borç birikimlerinin önüne gcçilmesi.ve sosyal güvenlik prim alacaklarýnýn tahsilinde kurumlarýn daha etkin bir takip yapabilmelerine imkan tanýnmasý amaçlanmýþtýr. Ayrýca, sosyal güvenlik refonn kanunlan çerçevesinde tek çatý altýnda yeniden yapýlandmimasý düþünülen kurumlann daha saðlýklý ve sorunsuz bir baþlangýç yapmalan amaçlanmýþtýr. i'\ 8/13

11 yeniden MADDE GEREKÇELERi Madde 1- Maddc ilc Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'un birikmiþ alacaklarýnýn Birinci fýkrada, 31/3/2005 tarihine kadar tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan; tarihli ve 1479 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar ve Diðer Baðýmsýz Çalýþanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayýlý Tarýmda Kendi Adýna ve Hesabll1a Çal~þanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarý ile 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunund.ý iþveren sayýlan özel sektör iþverenlerinin, anýlan Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsilolunan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi ve idari para cezasý ile, 506 sayýlý Kanunun 83 üncü maddesinde sayýlý kurum ve kuruluþlarca ihale suretiyle yaptýrýlan iþler ile özel bina inþaatý iþyerlerinden dolayý Sosyal Sigortalar Kurumuna yeterli iþçilik bildiriminde bulunup bulunmadýðýnýn tespiti hususunda yapýlan ()n deðerlendirine ve araþtýrma sonucunda ortaya çýkan fark iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan bor(;larý kapsama alýnmýþtýr. Ýkinci fýkrada, Bað-Kur kapsamýnda olan sigortalýlar ile borç aslý YTL ve altýnda olan SSK kapsamýndaki özel sektör iþveren borçlarý, 1999 öncesi döncmlerde TEFE oranlarý o tarihlerdeki mer'i gecikme zammý oranlarýndan yüksek olduðu için mevcut gecikme zammýnll1 artýþýna sebebiyet verilmemesi bakýmýndan 31/ i 2/ i 998 öncesi dönemleri için yürürlükteki oranlar c esas alýnarak gecikme zammýhcsaplal1n1asl, býý tarihten sonra ise TEI";'E oranlarýnýn uygulanmasý suretiyle borçyeniden hesaplanmasý öngörüln1cktedir. Üçüncü fýkrada 506 sayýlý Kanun kapsamýnda olup, birinci fýkrada belirtilen borçlardan asýl tutarý YTL 'nin üstünde olanlar için yeniden yapýlandýrma baþvurusunun yapýldýðý ayýn sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammý hesaplanmak suretiyle borç tutarý tespit edileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Dördüncü fýkrada ise, SSK kaps,ll1llnda borç aslý YTL ve üzerindeki özel sektör borçlu iþverenlerinin ödeme gücünün tespitinde finansal analiz teknikletinden likidite oranlarý kullanýlarak bu iþverenlerin borç tutarýnýn belli oranlarda terkin edilerek kalan borcun 36 'ilya kadar taksitle ödenmesi suretiyle borcun ödenmesinde kolaylýk saðlanmasý amaçlanmýþtýr YTL ve üzerindeki özel sektör borçlu iþverenlerinin borçlarýnýn terkininde; DördüncQ fýkranýn (a) bcl1dindc; bilanço esasýna göre defter tutan iþygrcnleril1 en son vcri11iþ olduðu gelir ve kurumlar vergisi bey.ýnnamcsi ilc vcrilcn bil.ýnçosu csas alýnarak firmanýn borcu ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadýðýnýn "Dönen Varlýklar-Stoklar/Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar rasyosuna görc tespit edilmesi ve bulunacak oranýn 0.50 ve altýnda olmasý halindc bu durumun borçlu açýsýnu.li} "çok zor durum" lýali kabul cdilcrck borcunuý}, söz konusu oranýn arasýnda ise % i O'u, arasýnda ise % 20'si, 0.29 ve altýnda ise % 30'unun terkini, Dördüncü fýkranýn (b) bendinde, bilanço esasýna göre defter tutan iþverenlerin dýþýndaki iþverenler tarafýndan 31/12/2004 itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alýnarak,,:;"~"':'- 9/13 '-., '~C

12 firmanýn borcu ödeyebilecek nakit gücünün olup olmadýðýnýn "Kasa+Banka+Kýsa Vadeli Alacaklarý Kýsa Vadeli Borçlar" rasyosuna göre tespit edilmesi ve bulunacak oranýn 0.30 ve altýnda ise bu durumun borçlu açýsýndan "çok zor durum" hali kabul edilerek borcunun, söz konusu oran arasýnda ise % i O'u, O. i 9-0. i O arasýnda ise % 20'si ve 0.09 ve altýnda ise % 30'unun terkini, Dördüncü fýkranýn.cc) beýýdiýýde isemnoo5 tarihinden öncevergi mükellefiyeti sona eren veya haklarýnda iflas kararý verilen iþverenler için borcunun % 30'unun terkini, düzenlenmiþtir, Beþinci fýkra ilc, uygulamanýn usul ve esaslarýnýn belirlenmesinde yönetim kurullarý yetkili kýlýnmýþtýr. ilgili kurumlarýn Altýncý fýkra ile de, yeniden yapýlandýrýlan borçlara yapýlandýrma süresince yapýlandýrma süresine baðlý olarak taksitlendirýne farký alýnarak taksitlendirilen borcun reel anlamda deðer kaybýna uðramasýnýn önüne geçilmesi düþünülmüþtür. Yedinci fýkrada, borçlularýn taksit ödemelerini aksatmalarý halinde aksatýlan taksitlerin Devlet iç borçlanma senetlerinin aylýk ortalama faizine bir puan eklenrnek suretiyle bulunacak faiz oraný üzerinden ödenmesi kaydýyla Kanun hükümlerinden faydalandýrýlrna hakkýnýn devam ettirilmesi amaçlanmýþtýr. Dokuzuncýý likrada, ycni borç birikiminin önünc geçilmesi için taksitlendirmc süresince tahakkuk edecek aynýwi-deki yeni borçlarýn ödenmesi þartý getirilmiþtir. Ayrýca Sosyal Sigortalar Kurumuna borç,.aslý YTL 'nin üzerinde olan büyük borçlu iþverenlerin yapýlandýrma dönemindeki yýllýk gelir vergisi, kýýrumlar vergisi ve katma deðer vergisi ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmcdiðinin tespit edilmesi halinde getirilen kolaylýklardan yararlanma hakkýný kaybedecekleri hükmü konularak borçýýýýarýn vergilerinin zamanýnda ödenmesinin saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Onul1cu fýkra ile de, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce borçlarýný 6183 sayýlý Ammc Alacaklarýnýn Tahsil Usulü 1-lakkýnda Kanunuý} 48 inci maddesine veya 4958 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun geçici i inci maddesinin (K) fýkrasý kapsamýnda taksitlendirmek s~retiyle düzenli ödeyen borçlularýn bu Kanunun hükümlerinden yararlandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Onbirinci fýkrada, Kuruma olan borçlarýný ödemek isteyenlerden herhangi bir teminat istenilmeyecek olmakla birlikte, daha önce haklarýnda yapýlan icra takipleri neticesinde haczedilen mallar üzerindeki hacizler ile alýnmýþ teminatlarýn yapýlan ödemeler nispctinde kaldýrýlmasý ve buna isabet eden teminatlarýn iade edilmesi ile borçlarýn tamamýnýn ödenmesi beklenilmeden mahcuz mallarýnýn veya teminatlarýnýn bir kýsmýnýn kendilerine iade edilerek bu mallar üzerinde tasarrufia bulunarak borçlarýnýn ödenmesinde borçluiara yeni imkanlar yaratýlmasý amaçlanmýþtýr. Onikinci fýkra ile getirilen düzenlemede, borçlularýn Kanun kapsamýna giren borçlarýndan dolayý daha önce idare ve yargý nezdindeki ihtilaflarýndan vazgeçmeleri suretiyle yargý organlarý ve ilgili Kurumlarýn yýðýlmýþ dosyalardan kurtarýlmasý, bilahare doðabilecek ihtilaflarýn önüne geçilmesi amaçlanmýþtýr. 10/13

13 ünüçüncü fýkra ile, Bað-Kur sigoý1alýlannýn taksitlendirilen toplan1 borçlannýn %50'sini peþin veya taksitler halinde ödemesi durumunda saðlýk sigortasýndan yararlandýnlmalanna olanak saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Madde 2- Madde ile, bu Kanunun ~ýiirlüðe girmesiyle bundan böyle sosyal güvenlik kurumlannaolan borçlanmöderneyenlerin Devlettenalnuþ6lduklarý veya alacaklan teþviklerden yararlandýnlmamasý, haksýz olarak yararlamnýþ olanlardan ise bu teþviklerin geri alýmnasý, dolayýsýyla sosyal güvenlik kurumlanna karþý prim ödeme ~kümlülüðünü düzenli olarak yerine getirenler aleyhine oluþan haksýz uygulamalann ve haksýz rekabetin önüne geçilmesi amaçlamnýþtýr. Madde 3- Madde ile, 6183 sayýlý Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 79 uncu maddesine bir fýkra eklenrnek suretiyle borçluiann üçüncü kiþilerdeki hak ve alacaklanmn haczedilmesinde banka ve özel finans kuruluþlanmn tek tek þubelerine haciz bildirisi gönderilmesinin yam sýra günümüz teknolojik geliþmeleri dikkate alýnarak belirlenecek belli limitin üzerinde borçlu olanlann hak ve alacaklanmn zaman ve emek kaybýna yol açmadan haczedilmesini saðlayabilmek bakýmýndan 6183 sayýlý Kanunu uygulayan kurumlara banka ve özel finans kuý"llluþlannýn genel müdürlüklerine doðý"lldan haciz bildirisi gönderebilme yetkisinin verilmesi amaçlanýnaktadýr. Madde 4- Madde ile, 506 sayýlý Kanunun 80 inci maddesinin beþinci fýk1-asýndaki mevcut hükme göre Kurumun prim ve diðer alacaklarýn süresi içerisinde ve tam olarak ödennýemesi halinde ödenmeyen kýsmý, sürenin bittiði tarihte % ýo olarak arttýnlan tutar üzerinden gecikme zammý hesaplandýðýndan, ekonomideki iyileþmeler dikkate alýndýðýnda yüksek olan bu oran üç aylýk sürelere yayýlmak suretiyle her ay için % 3 oranýnda bileþik bazda uygulanmasý öngörülmüþtür.,. Aynca, tahsilinin imkansýz veya tahsili için yapýlacak giderlerin alacaktan fazla olduðu anlaþýlan 20 Yeni Türk Lirasýna kadar olan Kurum alacaklannýn tahsil zaman aþýmý süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmesinde Kurum yönetim kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. Madde 5- Madde ile, Kurumun bundan böyle prim ve diðer alacaklannýn takibinde önceliðinin büyük meblaðlý borçlara verilmesi, aynca yasal süresi içinde ödenýneyen alacaklarýn takibine kýsa süre içinde geçilmesi amaçlanýnaktadýr... Madde 6- Madde ile, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn kayýtdýþý istihdamla daha etkin ve verimli mücadele etmesini saðlamak amacýyla, denetlenecek olan sektörleri risk kriterlerine göre sýnýflandýrarak, riski yüksek olan sektörlerin denetimine öncelik verileceði düzenlenmiþtir. Maddc 7- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 53 üncü maddesinde deðiþiklik yapýlmak suretiyle, bankalar ve özel finans kurumlannýn genel müdürlüklerinin, borçlu sigoý1alýlann hak ve alacaklanna iliþkin istenilen bilgileri yedi iþ gününde veýmeleri, aksi takdirde idari para cezasý uygularunasý hüküm altma alýnmýþtýr. Düzenleme ile sigortalýlann prim borçlannýn takibinde etkinlik saðlarunasý amaçlarunýþtýr. Ayrýca, ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, halen ödenmeyen primlere.'.,.; ~ ;'~";~i;:""'~~::';' '.""_. 13

14 ilk ay için uygulanan % 1 O oranýnýn üç ay süreyle her ay için %3 olarak uygulanmasý, böylelikle, ödenýneyen veya eksik ödenen primlere ilk ay uygulanan gecikme zammý yükünün azaltýlmasý amaçlanýnýþtýr. Bunundýþýnda, uygulanmakta olan prim mahsupsistemi de deðiþtirilerek, yapý1.an ödemelerinöncelikle en eskiborca deðil, ödemenin yapýldýðý aya ait prim borcuna,kalan kýsmýn ise en eski borçtan baþlayarak mahsup edilmesi benimsenmiþtir. Yapýlan bu deðiþiklikle, ödenmeyen primlere ilk ay uygulanan yüksek gecikme zammý oranýnýn borçlan artýncý etkisinin ortadan kaldýnlmasý amaçlanmýþtýr. Madde 8- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 54 üncü maddesinde yapýlan deðiþiklik ile, üç aylýk prim borcu bulunan sigortalýlar ilc ilgili olarak yapýlacak tebligat göndcffilc iþlcmlcrindc bir usul benimsenmiþ, borcun oluþmasýný takiben bir ay içerisinde sigortalýnýn, yazýlý olarak bilgilendirilmesi, üç ay içerisinde de borç bildirimi yapýlmasý, yine borç ödenmezse icra takibine geçilmesi esasý yönünde düzenleme yapýlmýþtýr. Ayrýca, gönderilen borç bildirimlerinin hukuki niteliði de açýklanmýþtýr. Düzenleme ile sigortalýlara doðrudan icra takibatý yerine idari takiple bilgilendirme ve borç ödemeye davet amaçlanarak öncelikle tahsilatýn idari yollardan yapýlmasý benimsenmiþtir. Madde 9- Madde ile, 1479 sayýlý Kanunun 68 inci maddesine bir fýkra eklerunek suretiyle, kamu denetim elemanlan ve sosyal sigorta müfettiþieri ve sigorta yoklama memurlannýn inceleme sýrasýnda ilgililerin kayýt ve tescilli olup olmadýklarýný da denetlernelerine imkan verilmek suretiyle, kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasýnda kamu kurum ve kuruluþlan arasýnda yardýmlaþma ve eþgüdümün saðlarunasý amaçlanmýþtýr. Madde 10""- Madde ile 1479 sayýlý Kanunun ek 19 uncu maddesi deðiþtirilmek suretiyle, Kuruma beþ yýl ve daha uzun süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlara yapýlan bildirimi takiben bu borçlarýnýn ödenmemesi durumunda sigortalýlýklarýnýn durdurulmasý, bu kiþilerin daha soýýra baþvurarak borçlanný ödemek istemeleri halinde ise, en son bulunduklan basamaðýn, ödeme tarihindeki tutan üzerinden ödeme yapmalarý halinde bu sürelerin yeniden sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmesi imkaný getirilmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle, Kurumun gerçek sigortalý portföyünün tespiti ile birikmiþ prim borçlanný ödeyemeyecek durumda olan sigortalýlann bu sürelerinin sigortalýlýk süresinden sayýlmamasý suretiyle takipten vazgeçilmesi saðlanmýþtýr. Bu haktan yararlarunayan sigortalýlardan hiç prim ödemesi bulunmayanlann sigortalýlýklan tescil tarihi itibarýyla, ödemesi bulunanlann sigortaiýitklan ise, ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibanyla durdurolacaktýr. Bu madde kapsamýna giren sigortalýlar hakkýnda zamanaþýmýnýn kesilmesi ve zamanaþýmýnýn iþlernemesi ile ilgili olarak 6183 sayýlý Amme Alacaklannýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (6),(8) ve (10) numaralý bentleri hariç anýlan maddenin diðer hükümleri ve ayný Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanacaðý da hüküm altýna alýnmýþtýr.., ~12/13 i

15 Madde 11- Madde ile, 1479 sayýlý Kanuna iki geçici madde eklenmiþtir sayýlý Kanuna eklenen geçici 26 ncý madde ile, 5 yýl ve daha fazla süreye iliþkin borcu bulunan sigortalýlara da prim borçlarýný yapýlandýrina imkaný verilmekte, bu durumda bulunan sigortaýýlarýn prim borçlarýný yapýlandýrmak için talepte bulunmayanlar veya talcpte say lý)çanunul1 bu Kanuýýla deðiþ.ik ek 19 ~nçuma:ddesýnýnuygulann1asllýükünýa.ýtlha al.ýýýmýþtýr sayýlý Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile, sigortaýýlarýn, 31/12/2006 tarihine kadar, basamak ve prim borç.larýný etkileyecek her türlü bilgi belgeyi Kuruma getirmeleri, aksi takdirde bu tarihten sonra getirilecek bilgi ve belgelerin basamak seyirlerini ve prim borçlarýný etkilemeyeceði, sadece sigortaýýlýk süresi olarak deðerlendirileceði hüküm altýna alýnmýþtýr. Düzenleme ile yürürlüðe g'irecek olan yeni sosyal güvenlik sisteminde pek çok karýþýklýk ve sorunlara neden olabilecek Kurumun mevcut prim hesabýnýn yeni sistem öncesi olabildiðince sadeleþtirilmesi ve Kurumun yeni sisteme uyum sürecinin kolaylaþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Madde 12- Yürürlük maddesidir. Madde 13- Yürütme maddesidir..-',(~ 13/13

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken

M 1 D E R N E ÐÝ. Baþlarken. Baþlarken Baþlarken Baþlarken ÝDARE R erhaba kýymetli okuyucularýmýz! Dergimizin art 20 tarihli ve sayýsý ile yeninde sizinle birlikteyiz. art ayý ile birlikte ülkemiz yeni bir seçim sürecine girdi. XXIV Dönem illetvekili

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT**

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** 1. GÝRÝÞ ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** Ýþ mevzuatýnda iþ sözleþmesinin kurulmasý kadar iþ sözleþmesinin son bulmasýnýn hukuki sorumluluklarý ve sonuçlarý da

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te

YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te B Ý L Ý M S E L Y A Y I N O R G A N I TMSF yýl: 8 sayý: 35 Ekim-Kasým-Aralýk 2013 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU YENÝ VÝZYON YENÝ PLANLAMA DÖNEMÝ Þakir Ercan GÜL, Sayfa 3 te BANKACILIK PÝYASASINDA YENÝ

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURULUR Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaklaşık 70 milyon insanımıza sosyal güvenlik hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Görüþleri

Türk Tabipleri Birliði Görüþleri Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði iþletmesi Genel $aðlýk

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı