MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008"

Transkript

1 TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 ISSN X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 MTB: Döner Sermaye İşletmesi Revolving Fund Management ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu (TÜ K); ülkemizin ekonomik ve sosyal yap s n ortaya koyacak bilgileri derlemek ve bunlar kullan c lar n yarar na sunmakla yükümlüdür. Ula t rma sektöründeki politikalar n n geli tirilmesi ve uygulanabilmesi; için sektördeki motorlu kara ta tlar say s ve özellikleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaktad r. Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) bu verileri ta t sahiplerinin doldurdu u il ve ilçe trafik ve tescil kurulu lar na ibraz zorunlu olan Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu (TR-A-FI) arac l ile derlemektedir. Türkiye statistik Kurumu Motorlu Kara Ta tlar statistikleri ni bu formlardan elde etmektedir. FOREWORD Prime Ministry Turkish Statistical Institution (TurkStat) is responsible for collecting and disseminating the data which display the social and economic structure of our country in aid of the users. In order to improve and perform the policies in transportation sector, there is a necessity for statistics about the number and characteristics of road motor vehicles. These data are compiled by The General Directorate of Public Security from The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration which has to be filled out and presented by the vehicle owners to the traffic registration agencies. Turkish Statistical Institution gets the Road Motor Vehicle Statistics from these forms. Türkiye statistik Kurumu bu yay nda 2008 y l sonu itibariyle; ülkemiz kara ula m a nda ilk defa trafi e ç kan, hurdaya ayr lan (trafikten kayd silinen) ve trafikte artan motorlu kara ta tlar na ili kin istatistikleri araçlar n cins, marka ve model y llar na göre kamuoyuna duyurmaktad r. Ayr ca daha önceki verilere ilave olarak traktörler ile LPG kullanan ta tlara ili kin istatistiklerede yay nda ilk defa yer verilmi tir. In this publication Turkish Statistical Institution is announcing the statistics of the road motor vehicles which has done their first entries into our country s transportation network, deleted from the records, or the increasing number of them to public opinion according to their types, trademarks, and model years. Moreover, in addition to anterior data, the statistics about tractors and vehicles using LPG took place in the publication for the first time. Üretilen bu bilgiler, otomotiv sektöründeki geli melerin izlenmesinde, kalk nma plan ve programlar n n olu turulmas nda ve çe itli ara t rmalara veri haz rlanmas nda kullan lmaktad r. These data are used for monitoring the developments in the automotive sector, creating development plans and programmers and preparing various researches. statistiki bilgilerin süreklili i yan nda güncelli i, tutarl l, do rulu u da ön planda tutmay ilke edinmi olan Kurumumuz, motorlu kara ta tlar na ait özet bilgileri de 1994 y l ndan itibaren ayl k haber bülteni ile kullan c lara sunmaktad r. statistiklerin derlenmesinde Kurumumuza destek veren Emniyet Genel Müdürlü ü ne te ekkür ederiz. Turkish Statistical Institution gives importance to the continuity, currency, consistency and accuracy of the data. Hence, the summary of statistics on road motor vehicles has been published as monthly bulletins since Thanks to The General Directorate of Public Security for the helps in compiling the data. Yay n n karar al c lar, ara t rmac lar ve di er kullan c lara yararl olaca na inan yoruz. We believe that this publication will be beneficial to the decision-makers, researchers, and the other users. A. Ömer TOPRAK A. Ömer Ba kan TOPRAK V. Acting President Başkan V. Acting President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbol and Abbreviations Aç klama VII Explanation 1. Tarihsel statistikler, Historical Statistics, Grafik Graphs 1.1 Motorlu kara ta tlar n n bir önceki y la göre de i im The rate of change of motor vehicles according to oran, previous year, Motorlu kara ta tlar n n toplam ta t içindeki oran, The rate of road motor vehicles in the total vehicles, Seçilmi markalara göre ilk defa tescil belgesi alan The rate of the first registers according to the selected otomobillerin toplama oran, brands to the total, Motorlu kara ta tlar nda kullan lan yak t türünün bir To employed fuel type in vehicle rate of change as to önceki y la göre de i im oran, previous year, Avrupa Birli ine üye baz ülkeler ve Türkiye'de The passenger cars per 1000 population in some Europen ki iye dü en otomobil say s, 2006 Union Countries and Turkey, 2006 Tablo Tables 1.1 Motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles, Motorlu kara ta tlar n n bir önceki y la göre de i im The rate of change of road motor vehicles according to oran, previous year, Motorlu kara ta tlar n n toplam ta t içindeki oran, The rate of road motor vehicles in the total vehicles, Y l içinde kayd yap lan ve kayd silinen motorlu kara Number of road motor vehicles registered and erased ta t say s, in the year, Seçilmi markalara göre ilk defa tescil belgesi alan Number of cars took registration document firstly according otomobil say s, to chosen brands, Markalara göre trafi e yeni kayd yap lan minibüs Number of buses and small buses whose registration is ve otobüs say s, made newly at the traffic according to brands, Model y llar na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by model years, Kullan lan yak t türüne göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by kind of fuel used, say s, Kullan m amac na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by type and use, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde Number of road motor vehicles according to fuel in some yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, cities where the number of car is over , Avrupa Birli i üyesi baz ülkeler ve Türkiye'de türlerine Number of road motor vehicles according to types in Turkey göre motorlu kara ta t say s, and some member countries of EU, Avrupa Birli ine üye baz ülkeler ile Türkiye'de Number of passanger cars per 1000 population in Turkey 1000 ki iye dü en otomobil say s, and some member countries of EU, V

6 İçindekiler Contents 2. Motorlu Kara Ta tlar, Road Motor Vehicles, 2008 Sayfa Tablo Page Tables 2.1 Araç say s 'in üzerinde olan illerde marka Number of road motor vehicles by brand in cities where the lara göre motorlu kara ta t say s number of car is over BBS'ye ve ta t türlerine göre motorlu kara ta t say s Number of vehicles by SRE and kind of vehicles 2.3 BBS'ye ve kullan m amac na göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by SRE and aimed of using say s 2.4 BBS'ye ve markalara göre motorlu kara ta t say s Number of road motor vehicles by SRE and trademark 2.5 Aylara göre trafi e ilk defa kayd yap lan ve kayd Number of road motor vehicles firstly registered and left silinen motorlu kara ta tlar over in traffic according to month 2.6 Markalara ve araç cinslerine göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by trademark and kind of say s vehicles 2.7 Seçilmi illerde markalara göre ilk defa tescil Number of cars are newly registered to traffic departments belgesi alan otomobil say s by selected provinces and trademark 3. Motorlu Kara Ta tlar n n Özellikleri, Characteristic of Road Motor Vehicles, 2008 Tablo Tables 3.1 BBS'ye ve kullan m ekline göre motosiklet, özel Number of motorcycles, special purpose vehicles and amaçl ta tlar ve traktör say s tractors by SRE and use 3.2 BBS'ye ve markalara göre motosiklet say s Number of motorcycles by SRE and trademark 3.3 BBS'ye ve markalara göre traktör say s Number of tractors by SRE and trademark 3.4 BBS'ye ve türüne göre özel amaçl ta tlar n say s Number of special purpose vehicles by type and SRE 4. Trafi e Kay tl l k Durumu, State to Registered in Traffic, 2008 Tablo Tables 4.1 BBS'ye göre y l içinde yeni kayd yap lan ve kayd Number of road motor vehicles erased and new registered silinen motorlu kara ta t say s traffic in a year according to SRE 4.2 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of cars newly registered to traffic in a year according yap lan otomobil say s to SRE and trademark 4.3 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of land vehicles newly registered to traffic in a year yap lan arazi ta t say s according to SRE and trademark 4.4 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of small buses newly registered to traffic in a year yap lan minibüs say s according to SRE and trademark 4.5 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of buses newly registered to traffic in a year according yap lan otobüs say s to SRE and trademark 4.6 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of small truck newly registered to traffic in a year yap lan kamyonet say s according to SRE and trademark 4.7 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of truck newly registered to traffic in year according yap lan kamyon say s to SRE and trademark Ek Appendix 1. lgili bilgilere ula mak için To reach the related information Simge ve K saltmalar Bilgi yoktur Bilgi elde edilememi tir _ Symbol and Abbreviations Denotes magnitude nil Data not available statistiki Bölge Birimleri S n flamas BBS SRE Classification of Statistical Region Units Emniyet Genel Müdürlü ü EGM GDPS General Directorate of Public Security VI

7 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Tarihçe 1. Background Motorlu kara ta tlar verileri 1933 y l ndan itibaren derlenmektedir y l na kadar Türkiye statistik Kurumu taraf ndan haz rlanan bir formla derlenmekte olan söz konusu veriler, bu y ldan sonra Emniyet Genel Müdürlü ünce uygulamaya konulan ve ta t sahibi taraf ndan doldurularak gerekli kanuni i lemin yap lmas için il ve ilçe trafik tescil kurulu lar na ibraz zorunlu olan ve bu kurulu lar taraf ndan bir nüshas her ay sonu itibariyle TÜ K'e gönderilen " Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu"ndan yararlan larak elde edilmektedir. Data in the motor vehicles have been compiled since 1933 Informat on obtined on motor vehicles entered in or deleted from the register at Traffic Registration and Control Divisions or Offices in provinces or districts are taken from "The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration". This form was introduced in 1987 by The General Directorate of Public Security and is filled out and submitted to traffic registration agencies by vehicle owners. Copies of this form are sent to TurkStat the end of each month and processed to generate the motor vehicle statistics y l na kadar y ll k olarak yay mlanan Motorlu Kara Ta tlar statistikleri, bu y ldan itibaren kullan c lardan gelen talepler üzerine ayl k haber bülteni olarak da yay mlanmaya ba lanm t r. Road Motor Vehicle Statistics had been published yearly until 1994, after this year because of require from users have started to publish monthly news bulletin. 2. Amaç 2. Purpose Bu yay n; otomotiv sektöründe meydana gelen geli meleri izlemek, be y ll k kalk nma plan ve programlar n haz rlamak, karar al c lar n alaca ekonomik ve sosyal tedbirlere k tutmak, çe itli ara t rmalara veri haz rlamak, yurt içi ve yurt d bilgi taleplerine cevap vermek üzere haz rlanm t r. This publication is prepared to monitor development of automotive sector, to prepare five year development plan, to support decision makers on economic and social measures, to compile data on various research, to reply national and international data demand. 3. Kapsam 3. Coverage Ülkemizde "Karayolu Trafik Kanunu" gere ince trafikten tescil plakas alma zorunlulu u olan bütün ta tlard r. All vehicles obliged to take registration plate according to "Highway Traffic Law" in Turkey. 4. Yöntem 4. Method Motorlu kara ta tlar istatistiklerinin daha k sa sürede kamuoyuna duyurulabilmesi için Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu nun (TR-A-FI) bir nüshas Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) den al narak, TÜ K de ayl k veri giri lerinin yap lmas na ba lanm t r. Ancak, postayolu ile gelen formlar n TÜ K'e ula mamas veya geç gönderilmesi nedeniyle EGM idari kay tlar ile TÜ K verileri aras nda dönemsel farkl l klar ortaya ç km t r. In order to announce statistics of motor vehicles in a short period to the public after one of the copy of "The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration (TR-A-FI)" is taken from The General Directorate of Public Security monthly data entrance is started in TurkStat. But, because of delays and non-arrivals of forms come from postal way to turkstat there are periodical differences between the data of our institute and administrative data of The General Directorate of Public Security. VII

8 Açıklama Explanation Son y llarda bili im sektöründeki geli meler sonucunda EGM nin de güncel olarak TR-A-FI formlar n n veri giri ine ba lamas, iki Kurumun ayn formlar manyetik ortama aktarmak için kaynak ve zaman israf na u ramalar n gündeme getirmi tir. Ayr ca, veri giri inin iki farkl Kurum arac l ile yap lmas, motorlu kara ta tlar istatistiklerin de tutars zl klara neden olmu tur. Tüm bu unsurlar göz önüne al ndnda Kurumlardaki i tekrar n n önlenmesi, insan gücü ve kaynak kullan m nda tasarruf sa lanmas ve üretilen istatistiklerde tutarl ln sa lanmas için bir çal ma ba lat lm t r. Bu amaçla, 15 Nisan 2004 tarihinde iki kurum aras nda motorlu kara ta tlar, karayolu trafik kaza istatistikleri, ülkemize giri ve ç k yapan vatanda ve yabanc istatistikleri, göç istatistikleri, adalet istatistikleri vb. konularda manyetik ortamda veri transferinin sa lanmas için bir protokol imzalam t r. In recent years, because of the development in data processing sector, and starting data entrance of current TR-A-FI form in The General Directorate of Public Security, it is put in the agenda that both two association waste their sources and time to transfer the same forms to magnetic environment. Moreover, because of doing data entrance in two different association there is some inconsistency in the statistics of motor vehicles. After look over this situations, in order to prevent job repetition, save in using man power and sources and provide consistent statistics, a study is begin. With this aim, in 15 April 2004 a protocol is signed between two association to provide data transfer in magnetic environment about the subjects, statistics of justice, statistics of immigration, statistics of foreigners and domestic tourists, road traffic accidents statistics. Bu protokol gere i Kurumumuz, A ustos 2004 tarihinden itibaren TR-A-FI formlar n n veri giri ini kendi bünyesinde durdurmu ve do rudan EGM veri taban n kullanmaya ba lam t r. Bununla beraber iki kurum istatistikleri aras ndaki farkl l gidermek amac yla, daha önce Kurumumuz istatistiklerine dahil edilmeyen traktör ve zirai araçlar n say s da bu dönemde motorlu kara ta tlar istatistiklerine dahil edilmi tir. Ayr ca 2004 y l n n aylar itibariyle tutarl ln sa lamak amac yla Ocak-Temmuz 2004 dönemine ait rakamlar EGM verileri kullan larak revize edilmi tir. Ancak, 2003 y l ve öncesi istatistiklerin Kurumumuz taraf ndan girilen formlardan elde edilmesi nedeniyle, 2003 ile 2004 y l araç say lar n n kar la t r lmas nda Kurumumuza ula mayan veya gecikmeli ula an formlar n olmas, kapsam n de i tirilmesi ve baz araç türlerinin de istatistiklere ilave edilmesi nedeniyle araç say lar ndaki art oranlar nda daha dikkatli olunmas gerekmektedir. According to this protocol, our institute has stopped the data entrance of the TR-A-FI form since 2004 August in their structure, and started to use The General Directorate of Public Security's database directly. Furthermore, in order to remove difference between the statistics of two association, the number of "tractor and agricultural vehicles" excluded in the statistics of TurkStat has included since 2004 August. Besides, in order to provide consistency in months of 2004, the number of the period January-July 2004 updated by using The General Directorate of Public Security's data. But, because of the obtaining statistics from the forms entered by TurkStat before 2003, delayed and non-arrived forms to TurkStat to compare the number of vehicles between 2003 and 2004 and adding some new kinds to statistics, we have to be more careful about the increasing of the number of vehicles. VIII

9 Explanation Açıklama Kurumumuz istatistiklerinin revize edilmesi esnas nda daha önce yay mlanan Yol ve Makinalar ba l 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu na göre yeniden düzenlenmi tir. Buna göre; i makinas türünden araçlar n, tar m kesiminde kullan lanlar Ziraat Odalar nca, bunlar n dnda kalan i makinalar da üyesi olduklar Ticaret ve Sanayi Odalar nca tescili yap ldndan EGM veri taban nda kapsanmamaktad r. Bu nedenle i makinalar kapsam nda yay mlanan ta tlar, Kamyon ba l ile Özel Amaçl Ta tlar ba l alt nda toplanm t r. While TurkStat revised the statistics, "Road and working machines" which is published before, prepared newly according to 2918 numbered Law of Highway Traffic. According to this law, because of the vehicles like working machine used in agricultural section registered by chamber of agriculture and the other working machines registered by chamber of commerce and industry which they are member, they are not included The General Directorate of Public Security's database. So vehicles published in the coverage of working machines, gathered in the headline of "Truck" in the headline of "Special purpose vehicles". Yolcu ta yan arazi ta t otomobile, yük ta yan arazi ta t kamyonete dahil edilmi, triportör say s ise kamyonet içinde yer alm t r. Mopetler de motorsiklet grubu içerisinde de erlendirilmi tir. Çekiciler ise kamyon grubu içerisinde kapsanm t r. A land vehicle carrying passenger is included in car and land vehicle figures. A land vehicle carrying cargo is included in the figures for small trucks. Small three wheeled motorized trucks are included in the figures for small truck. Mopets are included in motorcycles. Tractor trailers are included in trucks. Marka çe idinin fazla olmas, yay nda kapsanmayan markalardan olu an di er rakamlar n n toplam içindeki pay n art rmaktad r. The weight of other numbers in total figure is increasing because of the ewcessive use of the trademark. 5. Tan m ve Kavramlar 5. Definitions and Concepts Trafik: Yayalar n, hayvanlar n ve ta tlar n karayollar üzerindeki hal ve hareketlerinin k sa ifadesi. Traffic: It is a short explanation of states and activities done in highways by pedestrians, animals and vehicles. Ta t: Karayolunda insan, hayvan ve yük ta maya yarayan araçlard r. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere Motorlu Ta t, insan ve hayvan gücü ile yürütülenler ile bir araç taraf ndan çekilen römorklara Motorsuz Ta t denir. Vehicle: Used on roads for transporting passengers, livestock and goods. Those driven by mechanical power are called motor vehicles while those propelled by human or animal power are referred to as non-motor vehicles. 1. Yolcu ta t : Yolcu ta mak için imal edilmi otomobil, minibüs, otobüs ve motosiklet gibi motorlu ta tlard r. 1. Passenger vehicle: Is a motor vehicle designed to carry passengers, cars and minibuses, buses and motorcycles cycles fall into this category. IX

10 Açıklama Explanation 1.1 Otomobil: Yap s itibariyle sürücüsünden ba ka en çok yedi oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunan motorlu ta tt r. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu ta yanlara Taksi Otomobil, adam ba na ücretle yolcu ta yanlara Dolmu otomobil", bunlar n dnda kalan ve 237 Say l Ta t Kanununa tabi olmayanlara da "Özel Otomobil" denir. 1.2 Minibüs: Yap s itibariyle, sürücüsünden ba ka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunan motorlu ta tt r. 1.3 Otobüs: Yap s itibariyle, sürücüsünden ba ka en az onbe oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunanmotorlu ta tt r. Troleybüsler de bu s n fa girer. 1.4 Motosiklet: ki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlard r. 1.5 Motorlu bisiklet (mopet):silindir hacmi 50 cm 3 ü geçmeyen içten patlamal motorla donat lm ve imal h z 50 km'den az olan bisiklettir. Bu ta t cinsi, motosiklet içinde kapsanm t r. 2. Yük ta t : Yük ta mak için imal edilmi motosiklet, kamyonet ve kamyon gibi motorlu ta tlard r. 2.1 Kamyonet: zin verilebilen azami yüklü a rl 3500 kg geçmeyen ve yük ta mak için imal edilmi motorlu ta tt r. 2.2 Kamyon: zin verilebilen azami yüklü a rl 3500 kg dan fazla olan ve yük ta mak için imal edilmi motorlu ta tt r. 1.1 Car: A motor vehicle intended for the transport of passengers and seating not more than eight persons (including the driver).that which carries passengers in return for a fare as determined either by a taximeter or a fixed rate is called a Taxi Cab. That which charges fares on a passenger basis is called a Dolmus (or shared) cab. All others not falling in any of these categories and not subject to the Motor Vehicles Code 237, are called private cars. 1.2 Minibus: Passenger road motor vehicle, seating between neight and fourteen persons (excluding drivers). 1.3 Bus: Road motor vehicle designed for the transport of passengers having at least fifteen seats. Trolley buses are also included in this category. 1.4 Motorcycles:Two-wheeled or three-wheeled road motor vehicles with or without sidecar. 1.5 Moped: Any two-wheeled or three-wheeled road vehicles with an internal combustion engine having a cylinder capacity not to exceed 50 cc. and a maximum design speed not exceeding 50 km (30 miles) per hour. 2. Cargo motor vehicles: Is a motor vehicle designed to carry merchandise. Motorcycles, small trucks and trucks fall into this category. 2.1 Small truck: Road motor vehicles designed to carry goods, to a maximum laden permissible weight of vehicle not exceeding 3500 kg. 2.2 Truck: Road motor vehicles designed to carry goods, exceeding 3500 kg laden in weight. 2.3 Çekici: Römork ve yar römorklar çekmek için imal edilmi olan ve yük ta mayan motorlu ta tt r. 2.4 Arazi ta t : Karayolunda yolcu ve yük ta yabilecek ekilde imal edilmi olmakla beraber bütün tekerleri motordan güç alan veya alabilen motorlu ta tt r. 2.3 Road tractor : Road motor vehicles designed to houl trailer and semi-trailers not carrying goods. 2.4 Land vehicle: Road motor vehicle designed to carry persons and goods, four-wheeled road vehicle. X

11 Explanation Açıklama 2.5 Triportör: Karoseri (ta tlar olu turan motor, makine, tekerlek, asi vb. bölümlerin dnda kalan, görünen d bölüm-kasa) yük ta mak için yap lm olan ve yolcu ta malar nda kullan lmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (Triportör) denir. 2.5 Tricycle: If three-wheeled motorcycle is designed to carry goods not persons, it is called carrier tricycle. 3. Di er ta tlar: Çe itli amaçlar için imal edilmi özel amaçl ta tlar ile yol ve i makineleridir. 3.1 Özel amaçl ta tlar: Özel amaçla, insan veya e ya ta mak için imal edilmi olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, ara t rma araçlar ile bozuk veya hasara u ram araçlar çekmek veya ta mak, kald rmak gibi özel i lerde kullan lan motorlu ta tt r tfaiye: Yang n söndürmek maksad yla kullan lan özel donan ml ta tlar Arazöz: Yollar ve yol kenarlar ndaki ye illikleri sulamakta kullan lan araç Cankurtaran (ambulans): Hasta veya yaral ta maya uygun haz rlanm özel araç Kurtar c : Kaza yada ba ka sebeple çal mayan araçlar çekmek ve ta mak için özel donan mlar olan ta t. 3. Other vehicles: Are motor vehicles designed for miscellaneous purposes. Special purpose vehicles, road construction and work machinery fall into this category. 3.1 Special purpose vehicle: Road motor vehicles designed for a special purpose to carry persons or goods and to haul and lift broken down vehicles, such as fire engines, ambulances, hearses, research vehicles, mobile libraries, tow truck etc Fire vehicles: Motor vehicles are used for fights fire which been special device Street sprinkler: Motor vehicles are used for sprays water Ambulance: Motor vehicle which has medical facilities and transport patients to the hospital Rescue vehicle: Motor vehicle which wrecks or tears down or removes vehicle Motor karavan: Bir ta t n arkas na tak lan yada bir ta t n üzerine monte edilmi, hem ta t hem konut olarak kullan lan üstü kapal araç Caravan: Motor vehicle which mobile home, trailer home Sakat arac : Fiziksel özürlü insanlar n kullanmalar için özel dizayn edilmi ta t Z rhl araç: Sava ta veya sava dnda güvenli i sa lamak için z rh ile kaplanm araç Defective vehicle: Motor vehicles are used by handicapped person Armored vehicle: Protected vehicle which used for get to security. XI

12 Açıklama Explanation 3.2 Yol ve i makineleri: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver, yol ve i makineleri ile benzeri tar m ve sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çe itli kurulu lar n i ve hizmetlerinde kullan lan, karayolunda insan, hayvan ve yük ta mas nda kullan lmayan araçlard r. 3.2 Road and Work machinery: Tractors with plates or metal wheels, harvesters, road construction machinery and similar machinery used in agriculture, industry, public works, national defense, and used by services and work of other institutions. These machinery are not designed to carry people, animals or goods Traktör: Belirli artlarda römork ve yar römork çekebilen, ancak ticari amaçla kullan lmayan lastik tekerlekli tar m araçlar d r Tractor: Motor vehicles are used for agricultural which can pull a trailer or a semi-trailer under certain condition. Kullan m amac : Ta tlar n kullan m eklini yada sahiplilik durumunu belirtmek için kullan lan ifade. Usage aim: Expression that vehicle of usage type or condition of ownership for determine. Hususi (özel) ta t: Bir kazanç kayd olmaks z n özel ah s, kurum ve kurulu lar taraf ndan kullan lan ve trafikten özel plaka alan motorlu ta tlard r. Private vehicles: A motor vehicle used without commercial gain belongs to private persons, organizations or institutions and carries special license plates issued by Traffic Departments. Ticari ta t: Kazanç sa lamak amac yla yük ve yolcu ta mas nda kullan lan ve trafikten ticari plaka alan ta tlard r. Commercial vehicle: A motor vehicle which is designed to carry passenger or goods for commercial gain, carries commercial license plates issued by Traffic Departments. Resmi ta t: Kamu hizmeti için yük ve yolcu ta mas nda kullan lmak üzere trafikten resmi plaka alan ta tlard r. Trafikten resmi plaka al p belediyelerin her türlü hizmetini gören motorlu ta tlar burada kapsanmam olup Belediye ad alt nda gösterilmi tir. Official vehicle: A motor vehicle which is designed to carry passenger and goods for public services, carries official license plates issued by Traffic Departments. Motor vehicles with official license plates which render services to the municipalities are excluded here. They are shown under the title of Municipality. Ta t türü: Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon gibi ta t cinslerinin genel gruplamalar na verilen add r. Type of vehicle: Noun of car, minibus, bus small truck and truck etc. general groups of vehicles. Marka: Ta tlar üreten firmalar n ünvanlar yada ürettikleri ta tlar benzerinden ay rmaya yarayan özel isim veya i aret. Brand: Vehicle product manufactured by a company and given a specific name or trademark. Model y l : Üretici firmalar n her y l ürettikleri ta tlar n özelliklerinin anla lmas için üretildikleri y la yada ta t n ya na verilen ad. Model year: Vehicles are produced year by a company or name of given a birth year. Yak t türü: Ta tlar n hareket etmesi için motorlar nda kullan lan yak t n cinsi. Type of fuel: Motor of vehicles are used gasoline, diesel oil, liquid petroleum gas etc. kinds of fuel. XII

13 Explanation Açıklama Yeni kayd yap lan ta t (yeni kay t): Motorlu kara ta tlar n n y l içinde (01 Ocak-31 Aral k) ilk defa trafi e ç kmas için zorunlu olan tescil belgesi alma durumudur. New registration: It is state the first registration in traffic of road motor vehicles in the year.(01 January-31 December) Kayd silinen ta t: Trafikte olan ta tlar n kaza yapmas yada eskimesi durumunda hurdaya ayr labilmesi için trafikten çekilme i leminin k sa ifadesi. Vehicle of erased traffic: Vehicles are scraped from traffic. Bir önceki aya göre de i im: Ta t say lar nda bir ayl k süre içerisinde meydana gelen art yada dü ü ü ifade etmek için kullan lan deyim. Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im: Bir önceki y l n ayn ay ile bu y l n ayn ay aras nda geçen süre içinde ta t say lar ndaki art yada dü ü ü ifade etmek için kullan lan deyim. Rate of change on the previous month: Expression that number of vehicle increase or decrease in a month period. Rate of change on same month of the previous year: Expression that number of vehicle increase or decrease in a year period. 6. S n flamalar 6. Classifications statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) kullan lm t r. Classification of Statistical Regions (SRE) has been used. XIII

14 Açıklama Explanation statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Classification of Statistical Region Units (SRE) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 2. Düzey 3. Düzey Level 2 Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR8 Bat Karadeniz TR10 ( stanbul) West Black Sea TR81 (Zonguldak, Karabük, TR100 stanbul Bart n) TR811 Zonguldak TR2 Bat Marmara TR812 Karabük West Marmara TR21 (Tekirda, Edirne, TR813 Bart n K rklareli) TR211 Tekirda TR82 (Kastamonu, Çank r, TR212 Edirne Sinop) TR821 Kastamonu TR213 K rklareli TR822 Çank r TR22 (Bal kesir, Çanakkale) TR823 Sinop TR221 Bal kesir TR83 (Samsun, Tokat, TR222 Çanakkale Çorum, Amasya) TR831 Samsun TR3 Ege TR832 Tokat Aegean TR31 ( zmir) TR833 Çorum TR310 zmir TR834 Amasya TR32 (Ayd n, Denizli, TR9 Do u Karadeniz Mu la) TR321 Ayd n East Black Sea TR90 (Trabzon, Ordu, TR322 Denizli Giresun, Rize, TR901 Trabzon TR323 Mu la Artvin, Gümü hane) TR902 Ordu TR33 (Manisa, TR903 Giresun Afyonkarahisar, TR331 Manisa TR904 Rize Kütahya, U ak) TR332 Afyonkarahisar TR905 Artvin TR333 Kütahya TR906 Gümü hane TR334 U ak TRA Kuzeydo u Anadolu TR4 Do u Marmara Northeast Anatolia TRA1 (Erzurum, Erzincan, East Marmara TR41 (Bursa,Eski ehir, Bayburt) TRA11 Erzurum Bilecik) TR411 Bursa TRA12 Erzincan TR412 Eski ehir TRA13 Bayburt TR413 Bilecik TRA2 (A r, Kars, I d r, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Ardahan) TRA21 A r Düzce, Bolu, TR421 Kocaeli TRA22 Kars Yalova) TR422 Sakarya TRA23 I d r TR423 Düzce TRA24 Ardahan TR424 Bolu TRB Ortado u Anadolu TR425 Yalova Centraleast Anatolia TRB1 (Malatya, Elaz, TR5 Bat Anadolu Bingöl, Tunceli) TRB11 Malatya West Anatolia TR51 (Ankara) TRB12 Elaz TR510 Ankara TRB13 Bingöl TR52 (Konya, Karaman) TRB14 Tunceli TR521 Konya TRB2 (Van, Mu, Bitlis, TR522 Karaman Hakkari) TRB21 Van TR6 Akdeniz TRB22 Mu Mediterranean TR61 (Antalya, Isparta, TRB23 Bitlis Burdur) TR611 Antalya TRB24 Hakkari TR612 Isparta TRC Güneydo u Anadolu TR613 Burdur Southeast Anatolia TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, TR62 (Adana, Mersin) Kilis) TRC11 Gaziantep TR621 Adana TRC12 Ad yaman TR622 Mersin TRC13 Kilis TR63 (Hatay, TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) Kahramanmara TR631 Hatay TRC21 anl urfa Osmaniye) TR632 Kahramanmara TRC22 Diyarbak r TR633 Osmaniye TRC3 (Mardin, Batman, TR7 Orta Anadolu rnak, Siirt) TRC31 Mardin Central Anatolia TR71 (K r kkale, Aksaray, TRC32 Batman Ni de,nev ehir, TR711 K r kkale TRC33 rnak K r ehir) TR712 Aksaray TRC34 Siirt TR713 Ni de TR714 Nev ehir TR715 K r ehir TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) TR721 Kayseri TR722 Sivas TR723 Yozgat Toplam - Total XIV

15 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles, Özel amaçl ta tlar Special Yol ve i makineleri Road construction Y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose and work Traktör Year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles machinery Tractor (2) (2) (2) (2) (2) (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) y llar na ait veriler EGM' den al nm t r. (2) The data of the years were taken from GDPS.

16 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics,

17 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler,

18 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Y l içinde kayd yap lan ve kayd silinen motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles registered and erased in the year, Özel Yol ve i amaçl makineleri ta tlar Road Special construction Y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose and work Traktör Year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles machinery Tractor Y l içinde kayd yap lan -Vehicles registered during the year % % % % % % % % % (3) % (3) % (3) % (3) % (3) % (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ Y l içinde kayd silinen -Vehicles withdrawn during the year % % % % % % % % % (3) % (3) % (3) % (3) % (3) % (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) Bu y llarda traktör bilgileri Kurumumuzca derlenmemekteydi. (2) Number of tractors weren't collected by TurkStat in this years. (3) y llar na ait veriler EGM veri taban ndan al nm t r. (3) The data of the years were taken from GDPS database 4

19 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler,

20 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Markalara göre trafi e yeni kayd yap lan minibüs ve otobüs say s, Number of buses and small buses whose registration is made newly at the traffic according to brands, Minibüs - Minibus B.M.C Fiat Ford Hyundai Iveco(Otoyol) Magirus(Otokar) Mercedes Peugeot Renault Volkswagen Di er - Other Otobüs - Bus B.M.C Fiat Ford Isuzu Iveco(Otoyol) Magirus(Otokar) Man Mercedes Mitsubishi Peugeot Renault Volkswagen Di er - Other

21 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Model y llar na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by model years, Özel amaçl ta tlar Special Model y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose Traktör Model year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles Tractor (2) (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) 1982 ve önceki modelleri kapsar. (2) It covers 1982 and older.

22 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics,

23 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Kullan m amac na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by type and use, Özel amaçl ta tlar Kullan m amac Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet Special purpose Traktör Use of aim Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles Tractor Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included.

24 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles according to fuel in some cities where the number of car is over , A. Benzin - Gasoline B. Dizel -Diesel C. Lpg -Lpg D. Bilinmiyor - Unknown Seçilmi iller Selected provinces Toplam - Total A B C D Adana A B C D Ankara A B C D Antalya A B C D Aydın A B C D Balıkesir A B C D Bursa A B C D Denizli A B C D Hatay A B C D

25 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, (devam) Number of road motor vehicles according to fuel in some cities where the number of car is over , (continued) A. Benzin - Gasoline B. Dizel -Diesel C. Lpg -Lpg D. Bilinmiyor - Unknown Seçilmi iller Selected provinces Mersin A B C D stanbul A B C D zmir A B C D Kayseri A B C D Kocaeli A B C D Konya A B C D Manisa A B C D Mu la A B C D Samsun A B C D

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2011

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copiesmfbp Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANKARA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANKARA İstatistiki veri ve

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT

2012 YILLIK RAPOR www.tedas.gov.tr ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT TÜRK YE ELEKTR K DA ITIM A.. GENEL MÜDÜRLÜ Ü TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. GENERAL DIRECTORATE nönü Bulvar No: 27 06490 Bahçelievler/ANKARA Tel: +90 312 212 69 00-45 Faks: +90 312

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

National Education Statistics

National Education Statistics MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2010-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of National Education

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 Kafkasör Yaylası TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013

ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 ADALET İSTATİSTİKLERİ Judicial Statistics 2013 Resmi İstatistik Programı Yayınıdır A Publication of Official Statistics Programme T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Republic

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE MUŞ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı