MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008"

Transkript

1 TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 ISSN X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics 2008 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 MTB: Döner Sermaye İşletmesi Revolving Fund Management ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu (TÜ K); ülkemizin ekonomik ve sosyal yap s n ortaya koyacak bilgileri derlemek ve bunlar kullan c lar n yarar na sunmakla yükümlüdür. Ula t rma sektöründeki politikalar n n geli tirilmesi ve uygulanabilmesi; için sektördeki motorlu kara ta tlar say s ve özellikleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaktad r. Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) bu verileri ta t sahiplerinin doldurdu u il ve ilçe trafik ve tescil kurulu lar na ibraz zorunlu olan Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu (TR-A-FI) arac l ile derlemektedir. Türkiye statistik Kurumu Motorlu Kara Ta tlar statistikleri ni bu formlardan elde etmektedir. FOREWORD Prime Ministry Turkish Statistical Institution (TurkStat) is responsible for collecting and disseminating the data which display the social and economic structure of our country in aid of the users. In order to improve and perform the policies in transportation sector, there is a necessity for statistics about the number and characteristics of road motor vehicles. These data are compiled by The General Directorate of Public Security from The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration which has to be filled out and presented by the vehicle owners to the traffic registration agencies. Turkish Statistical Institution gets the Road Motor Vehicle Statistics from these forms. Türkiye statistik Kurumu bu yay nda 2008 y l sonu itibariyle; ülkemiz kara ula m a nda ilk defa trafi e ç kan, hurdaya ayr lan (trafikten kayd silinen) ve trafikte artan motorlu kara ta tlar na ili kin istatistikleri araçlar n cins, marka ve model y llar na göre kamuoyuna duyurmaktad r. Ayr ca daha önceki verilere ilave olarak traktörler ile LPG kullanan ta tlara ili kin istatistiklerede yay nda ilk defa yer verilmi tir. In this publication Turkish Statistical Institution is announcing the statistics of the road motor vehicles which has done their first entries into our country s transportation network, deleted from the records, or the increasing number of them to public opinion according to their types, trademarks, and model years. Moreover, in addition to anterior data, the statistics about tractors and vehicles using LPG took place in the publication for the first time. Üretilen bu bilgiler, otomotiv sektöründeki geli melerin izlenmesinde, kalk nma plan ve programlar n n olu turulmas nda ve çe itli ara t rmalara veri haz rlanmas nda kullan lmaktad r. These data are used for monitoring the developments in the automotive sector, creating development plans and programmers and preparing various researches. statistiki bilgilerin süreklili i yan nda güncelli i, tutarl l, do rulu u da ön planda tutmay ilke edinmi olan Kurumumuz, motorlu kara ta tlar na ait özet bilgileri de 1994 y l ndan itibaren ayl k haber bülteni ile kullan c lara sunmaktad r. statistiklerin derlenmesinde Kurumumuza destek veren Emniyet Genel Müdürlü ü ne te ekkür ederiz. Turkish Statistical Institution gives importance to the continuity, currency, consistency and accuracy of the data. Hence, the summary of statistics on road motor vehicles has been published as monthly bulletins since Thanks to The General Directorate of Public Security for the helps in compiling the data. Yay n n karar al c lar, ara t rmac lar ve di er kullan c lara yararl olaca na inan yoruz. We believe that this publication will be beneficial to the decision-makers, researchers, and the other users. A. Ömer TOPRAK A. Ömer Ba kan TOPRAK V. Acting President Başkan V. Acting President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbol and Abbreviations Aç klama VII Explanation 1. Tarihsel statistikler, Historical Statistics, Grafik Graphs 1.1 Motorlu kara ta tlar n n bir önceki y la göre de i im The rate of change of motor vehicles according to oran, previous year, Motorlu kara ta tlar n n toplam ta t içindeki oran, The rate of road motor vehicles in the total vehicles, Seçilmi markalara göre ilk defa tescil belgesi alan The rate of the first registers according to the selected otomobillerin toplama oran, brands to the total, Motorlu kara ta tlar nda kullan lan yak t türünün bir To employed fuel type in vehicle rate of change as to önceki y la göre de i im oran, previous year, Avrupa Birli ine üye baz ülkeler ve Türkiye'de The passenger cars per 1000 population in some Europen ki iye dü en otomobil say s, 2006 Union Countries and Turkey, 2006 Tablo Tables 1.1 Motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles, Motorlu kara ta tlar n n bir önceki y la göre de i im The rate of change of road motor vehicles according to oran, previous year, Motorlu kara ta tlar n n toplam ta t içindeki oran, The rate of road motor vehicles in the total vehicles, Y l içinde kayd yap lan ve kayd silinen motorlu kara Number of road motor vehicles registered and erased ta t say s, in the year, Seçilmi markalara göre ilk defa tescil belgesi alan Number of cars took registration document firstly according otomobil say s, to chosen brands, Markalara göre trafi e yeni kayd yap lan minibüs Number of buses and small buses whose registration is ve otobüs say s, made newly at the traffic according to brands, Model y llar na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by model years, Kullan lan yak t türüne göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by kind of fuel used, say s, Kullan m amac na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by type and use, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde Number of road motor vehicles according to fuel in some yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, cities where the number of car is over , Avrupa Birli i üyesi baz ülkeler ve Türkiye'de türlerine Number of road motor vehicles according to types in Turkey göre motorlu kara ta t say s, and some member countries of EU, Avrupa Birli ine üye baz ülkeler ile Türkiye'de Number of passanger cars per 1000 population in Turkey 1000 ki iye dü en otomobil say s, and some member countries of EU, V

6 İçindekiler Contents 2. Motorlu Kara Ta tlar, Road Motor Vehicles, 2008 Sayfa Tablo Page Tables 2.1 Araç say s 'in üzerinde olan illerde marka Number of road motor vehicles by brand in cities where the lara göre motorlu kara ta t say s number of car is over BBS'ye ve ta t türlerine göre motorlu kara ta t say s Number of vehicles by SRE and kind of vehicles 2.3 BBS'ye ve kullan m amac na göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by SRE and aimed of using say s 2.4 BBS'ye ve markalara göre motorlu kara ta t say s Number of road motor vehicles by SRE and trademark 2.5 Aylara göre trafi e ilk defa kayd yap lan ve kayd Number of road motor vehicles firstly registered and left silinen motorlu kara ta tlar over in traffic according to month 2.6 Markalara ve araç cinslerine göre motorlu kara ta t Number of road motor vehicles by trademark and kind of say s vehicles 2.7 Seçilmi illerde markalara göre ilk defa tescil Number of cars are newly registered to traffic departments belgesi alan otomobil say s by selected provinces and trademark 3. Motorlu Kara Ta tlar n n Özellikleri, Characteristic of Road Motor Vehicles, 2008 Tablo Tables 3.1 BBS'ye ve kullan m ekline göre motosiklet, özel Number of motorcycles, special purpose vehicles and amaçl ta tlar ve traktör say s tractors by SRE and use 3.2 BBS'ye ve markalara göre motosiklet say s Number of motorcycles by SRE and trademark 3.3 BBS'ye ve markalara göre traktör say s Number of tractors by SRE and trademark 3.4 BBS'ye ve türüne göre özel amaçl ta tlar n say s Number of special purpose vehicles by type and SRE 4. Trafi e Kay tl l k Durumu, State to Registered in Traffic, 2008 Tablo Tables 4.1 BBS'ye göre y l içinde yeni kayd yap lan ve kayd Number of road motor vehicles erased and new registered silinen motorlu kara ta t say s traffic in a year according to SRE 4.2 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of cars newly registered to traffic in a year according yap lan otomobil say s to SRE and trademark 4.3 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of land vehicles newly registered to traffic in a year yap lan arazi ta t say s according to SRE and trademark 4.4 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of small buses newly registered to traffic in a year yap lan minibüs say s according to SRE and trademark 4.5 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of buses newly registered to traffic in a year according yap lan otobüs say s to SRE and trademark 4.6 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of small truck newly registered to traffic in a year yap lan kamyonet say s according to SRE and trademark 4.7 BBS'ye ve markalara göre y l içinde trafi e yeni kayd Number of truck newly registered to traffic in year according yap lan kamyon say s to SRE and trademark Ek Appendix 1. lgili bilgilere ula mak için To reach the related information Simge ve K saltmalar Bilgi yoktur Bilgi elde edilememi tir _ Symbol and Abbreviations Denotes magnitude nil Data not available statistiki Bölge Birimleri S n flamas BBS SRE Classification of Statistical Region Units Emniyet Genel Müdürlü ü EGM GDPS General Directorate of Public Security VI

7 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Tarihçe 1. Background Motorlu kara ta tlar verileri 1933 y l ndan itibaren derlenmektedir y l na kadar Türkiye statistik Kurumu taraf ndan haz rlanan bir formla derlenmekte olan söz konusu veriler, bu y ldan sonra Emniyet Genel Müdürlü ünce uygulamaya konulan ve ta t sahibi taraf ndan doldurularak gerekli kanuni i lemin yap lmas için il ve ilçe trafik tescil kurulu lar na ibraz zorunlu olan ve bu kurulu lar taraf ndan bir nüshas her ay sonu itibariyle TÜ K'e gönderilen " Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu"ndan yararlan larak elde edilmektedir. Data in the motor vehicles have been compiled since 1933 Informat on obtined on motor vehicles entered in or deleted from the register at Traffic Registration and Control Divisions or Offices in provinces or districts are taken from "The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration". This form was introduced in 1987 by The General Directorate of Public Security and is filled out and submitted to traffic registration agencies by vehicle owners. Copies of this form are sent to TurkStat the end of each month and processed to generate the motor vehicle statistics y l na kadar y ll k olarak yay mlanan Motorlu Kara Ta tlar statistikleri, bu y ldan itibaren kullan c lardan gelen talepler üzerine ayl k haber bülteni olarak da yay mlanmaya ba lanm t r. Road Motor Vehicle Statistics had been published yearly until 1994, after this year because of require from users have started to publish monthly news bulletin. 2. Amaç 2. Purpose Bu yay n; otomotiv sektöründe meydana gelen geli meleri izlemek, be y ll k kalk nma plan ve programlar n haz rlamak, karar al c lar n alaca ekonomik ve sosyal tedbirlere k tutmak, çe itli ara t rmalara veri haz rlamak, yurt içi ve yurt d bilgi taleplerine cevap vermek üzere haz rlanm t r. This publication is prepared to monitor development of automotive sector, to prepare five year development plan, to support decision makers on economic and social measures, to compile data on various research, to reply national and international data demand. 3. Kapsam 3. Coverage Ülkemizde "Karayolu Trafik Kanunu" gere ince trafikten tescil plakas alma zorunlulu u olan bütün ta tlard r. All vehicles obliged to take registration plate according to "Highway Traffic Law" in Turkey. 4. Yöntem 4. Method Motorlu kara ta tlar istatistiklerinin daha k sa sürede kamuoyuna duyurulabilmesi için Araç Trafik Tescil Müracaat ve lem Formu nun (TR-A-FI) bir nüshas Emniyet Genel Müdürlü ü (EGM) den al narak, TÜ K de ayl k veri giri lerinin yap lmas na ba lanm t r. Ancak, postayolu ile gelen formlar n TÜ K'e ula mamas veya geç gönderilmesi nedeniyle EGM idari kay tlar ile TÜ K verileri aras nda dönemsel farkl l klar ortaya ç km t r. In order to announce statistics of motor vehicles in a short period to the public after one of the copy of "The Application and Action Form of Vehicles for Traffic Registration (TR-A-FI)" is taken from The General Directorate of Public Security monthly data entrance is started in TurkStat. But, because of delays and non-arrivals of forms come from postal way to turkstat there are periodical differences between the data of our institute and administrative data of The General Directorate of Public Security. VII

8 Açıklama Explanation Son y llarda bili im sektöründeki geli meler sonucunda EGM nin de güncel olarak TR-A-FI formlar n n veri giri ine ba lamas, iki Kurumun ayn formlar manyetik ortama aktarmak için kaynak ve zaman israf na u ramalar n gündeme getirmi tir. Ayr ca, veri giri inin iki farkl Kurum arac l ile yap lmas, motorlu kara ta tlar istatistiklerin de tutars zl klara neden olmu tur. Tüm bu unsurlar göz önüne al ndnda Kurumlardaki i tekrar n n önlenmesi, insan gücü ve kaynak kullan m nda tasarruf sa lanmas ve üretilen istatistiklerde tutarl ln sa lanmas için bir çal ma ba lat lm t r. Bu amaçla, 15 Nisan 2004 tarihinde iki kurum aras nda motorlu kara ta tlar, karayolu trafik kaza istatistikleri, ülkemize giri ve ç k yapan vatanda ve yabanc istatistikleri, göç istatistikleri, adalet istatistikleri vb. konularda manyetik ortamda veri transferinin sa lanmas için bir protokol imzalam t r. In recent years, because of the development in data processing sector, and starting data entrance of current TR-A-FI form in The General Directorate of Public Security, it is put in the agenda that both two association waste their sources and time to transfer the same forms to magnetic environment. Moreover, because of doing data entrance in two different association there is some inconsistency in the statistics of motor vehicles. After look over this situations, in order to prevent job repetition, save in using man power and sources and provide consistent statistics, a study is begin. With this aim, in 15 April 2004 a protocol is signed between two association to provide data transfer in magnetic environment about the subjects, statistics of justice, statistics of immigration, statistics of foreigners and domestic tourists, road traffic accidents statistics. Bu protokol gere i Kurumumuz, A ustos 2004 tarihinden itibaren TR-A-FI formlar n n veri giri ini kendi bünyesinde durdurmu ve do rudan EGM veri taban n kullanmaya ba lam t r. Bununla beraber iki kurum istatistikleri aras ndaki farkl l gidermek amac yla, daha önce Kurumumuz istatistiklerine dahil edilmeyen traktör ve zirai araçlar n say s da bu dönemde motorlu kara ta tlar istatistiklerine dahil edilmi tir. Ayr ca 2004 y l n n aylar itibariyle tutarl ln sa lamak amac yla Ocak-Temmuz 2004 dönemine ait rakamlar EGM verileri kullan larak revize edilmi tir. Ancak, 2003 y l ve öncesi istatistiklerin Kurumumuz taraf ndan girilen formlardan elde edilmesi nedeniyle, 2003 ile 2004 y l araç say lar n n kar la t r lmas nda Kurumumuza ula mayan veya gecikmeli ula an formlar n olmas, kapsam n de i tirilmesi ve baz araç türlerinin de istatistiklere ilave edilmesi nedeniyle araç say lar ndaki art oranlar nda daha dikkatli olunmas gerekmektedir. According to this protocol, our institute has stopped the data entrance of the TR-A-FI form since 2004 August in their structure, and started to use The General Directorate of Public Security's database directly. Furthermore, in order to remove difference between the statistics of two association, the number of "tractor and agricultural vehicles" excluded in the statistics of TurkStat has included since 2004 August. Besides, in order to provide consistency in months of 2004, the number of the period January-July 2004 updated by using The General Directorate of Public Security's data. But, because of the obtaining statistics from the forms entered by TurkStat before 2003, delayed and non-arrived forms to TurkStat to compare the number of vehicles between 2003 and 2004 and adding some new kinds to statistics, we have to be more careful about the increasing of the number of vehicles. VIII

9 Explanation Açıklama Kurumumuz istatistiklerinin revize edilmesi esnas nda daha önce yay mlanan Yol ve Makinalar ba l 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu na göre yeniden düzenlenmi tir. Buna göre; i makinas türünden araçlar n, tar m kesiminde kullan lanlar Ziraat Odalar nca, bunlar n dnda kalan i makinalar da üyesi olduklar Ticaret ve Sanayi Odalar nca tescili yap ldndan EGM veri taban nda kapsanmamaktad r. Bu nedenle i makinalar kapsam nda yay mlanan ta tlar, Kamyon ba l ile Özel Amaçl Ta tlar ba l alt nda toplanm t r. While TurkStat revised the statistics, "Road and working machines" which is published before, prepared newly according to 2918 numbered Law of Highway Traffic. According to this law, because of the vehicles like working machine used in agricultural section registered by chamber of agriculture and the other working machines registered by chamber of commerce and industry which they are member, they are not included The General Directorate of Public Security's database. So vehicles published in the coverage of working machines, gathered in the headline of "Truck" in the headline of "Special purpose vehicles". Yolcu ta yan arazi ta t otomobile, yük ta yan arazi ta t kamyonete dahil edilmi, triportör say s ise kamyonet içinde yer alm t r. Mopetler de motorsiklet grubu içerisinde de erlendirilmi tir. Çekiciler ise kamyon grubu içerisinde kapsanm t r. A land vehicle carrying passenger is included in car and land vehicle figures. A land vehicle carrying cargo is included in the figures for small trucks. Small three wheeled motorized trucks are included in the figures for small truck. Mopets are included in motorcycles. Tractor trailers are included in trucks. Marka çe idinin fazla olmas, yay nda kapsanmayan markalardan olu an di er rakamlar n n toplam içindeki pay n art rmaktad r. The weight of other numbers in total figure is increasing because of the ewcessive use of the trademark. 5. Tan m ve Kavramlar 5. Definitions and Concepts Trafik: Yayalar n, hayvanlar n ve ta tlar n karayollar üzerindeki hal ve hareketlerinin k sa ifadesi. Traffic: It is a short explanation of states and activities done in highways by pedestrians, animals and vehicles. Ta t: Karayolunda insan, hayvan ve yük ta maya yarayan araçlard r. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere Motorlu Ta t, insan ve hayvan gücü ile yürütülenler ile bir araç taraf ndan çekilen römorklara Motorsuz Ta t denir. Vehicle: Used on roads for transporting passengers, livestock and goods. Those driven by mechanical power are called motor vehicles while those propelled by human or animal power are referred to as non-motor vehicles. 1. Yolcu ta t : Yolcu ta mak için imal edilmi otomobil, minibüs, otobüs ve motosiklet gibi motorlu ta tlard r. 1. Passenger vehicle: Is a motor vehicle designed to carry passengers, cars and minibuses, buses and motorcycles cycles fall into this category. IX

10 Açıklama Explanation 1.1 Otomobil: Yap s itibariyle sürücüsünden ba ka en çok yedi oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunan motorlu ta tt r. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu ta yanlara Taksi Otomobil, adam ba na ücretle yolcu ta yanlara Dolmu otomobil", bunlar n dnda kalan ve 237 Say l Ta t Kanununa tabi olmayanlara da "Özel Otomobil" denir. 1.2 Minibüs: Yap s itibariyle, sürücüsünden ba ka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunan motorlu ta tt r. 1.3 Otobüs: Yap s itibariyle, sürücüsünden ba ka en az onbe oturma yeri olan ve insan ta mak için imal edilmi bulunanmotorlu ta tt r. Troleybüsler de bu s n fa girer. 1.4 Motosiklet: ki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlard r. 1.5 Motorlu bisiklet (mopet):silindir hacmi 50 cm 3 ü geçmeyen içten patlamal motorla donat lm ve imal h z 50 km'den az olan bisiklettir. Bu ta t cinsi, motosiklet içinde kapsanm t r. 2. Yük ta t : Yük ta mak için imal edilmi motosiklet, kamyonet ve kamyon gibi motorlu ta tlard r. 2.1 Kamyonet: zin verilebilen azami yüklü a rl 3500 kg geçmeyen ve yük ta mak için imal edilmi motorlu ta tt r. 2.2 Kamyon: zin verilebilen azami yüklü a rl 3500 kg dan fazla olan ve yük ta mak için imal edilmi motorlu ta tt r. 1.1 Car: A motor vehicle intended for the transport of passengers and seating not more than eight persons (including the driver).that which carries passengers in return for a fare as determined either by a taximeter or a fixed rate is called a Taxi Cab. That which charges fares on a passenger basis is called a Dolmus (or shared) cab. All others not falling in any of these categories and not subject to the Motor Vehicles Code 237, are called private cars. 1.2 Minibus: Passenger road motor vehicle, seating between neight and fourteen persons (excluding drivers). 1.3 Bus: Road motor vehicle designed for the transport of passengers having at least fifteen seats. Trolley buses are also included in this category. 1.4 Motorcycles:Two-wheeled or three-wheeled road motor vehicles with or without sidecar. 1.5 Moped: Any two-wheeled or three-wheeled road vehicles with an internal combustion engine having a cylinder capacity not to exceed 50 cc. and a maximum design speed not exceeding 50 km (30 miles) per hour. 2. Cargo motor vehicles: Is a motor vehicle designed to carry merchandise. Motorcycles, small trucks and trucks fall into this category. 2.1 Small truck: Road motor vehicles designed to carry goods, to a maximum laden permissible weight of vehicle not exceeding 3500 kg. 2.2 Truck: Road motor vehicles designed to carry goods, exceeding 3500 kg laden in weight. 2.3 Çekici: Römork ve yar römorklar çekmek için imal edilmi olan ve yük ta mayan motorlu ta tt r. 2.4 Arazi ta t : Karayolunda yolcu ve yük ta yabilecek ekilde imal edilmi olmakla beraber bütün tekerleri motordan güç alan veya alabilen motorlu ta tt r. 2.3 Road tractor : Road motor vehicles designed to houl trailer and semi-trailers not carrying goods. 2.4 Land vehicle: Road motor vehicle designed to carry persons and goods, four-wheeled road vehicle. X

11 Explanation Açıklama 2.5 Triportör: Karoseri (ta tlar olu turan motor, makine, tekerlek, asi vb. bölümlerin dnda kalan, görünen d bölüm-kasa) yük ta mak için yap lm olan ve yolcu ta malar nda kullan lmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (Triportör) denir. 2.5 Tricycle: If three-wheeled motorcycle is designed to carry goods not persons, it is called carrier tricycle. 3. Di er ta tlar: Çe itli amaçlar için imal edilmi özel amaçl ta tlar ile yol ve i makineleridir. 3.1 Özel amaçl ta tlar: Özel amaçla, insan veya e ya ta mak için imal edilmi olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, ara t rma araçlar ile bozuk veya hasara u ram araçlar çekmek veya ta mak, kald rmak gibi özel i lerde kullan lan motorlu ta tt r tfaiye: Yang n söndürmek maksad yla kullan lan özel donan ml ta tlar Arazöz: Yollar ve yol kenarlar ndaki ye illikleri sulamakta kullan lan araç Cankurtaran (ambulans): Hasta veya yaral ta maya uygun haz rlanm özel araç Kurtar c : Kaza yada ba ka sebeple çal mayan araçlar çekmek ve ta mak için özel donan mlar olan ta t. 3. Other vehicles: Are motor vehicles designed for miscellaneous purposes. Special purpose vehicles, road construction and work machinery fall into this category. 3.1 Special purpose vehicle: Road motor vehicles designed for a special purpose to carry persons or goods and to haul and lift broken down vehicles, such as fire engines, ambulances, hearses, research vehicles, mobile libraries, tow truck etc Fire vehicles: Motor vehicles are used for fights fire which been special device Street sprinkler: Motor vehicles are used for sprays water Ambulance: Motor vehicle which has medical facilities and transport patients to the hospital Rescue vehicle: Motor vehicle which wrecks or tears down or removes vehicle Motor karavan: Bir ta t n arkas na tak lan yada bir ta t n üzerine monte edilmi, hem ta t hem konut olarak kullan lan üstü kapal araç Caravan: Motor vehicle which mobile home, trailer home Sakat arac : Fiziksel özürlü insanlar n kullanmalar için özel dizayn edilmi ta t Z rhl araç: Sava ta veya sava dnda güvenli i sa lamak için z rh ile kaplanm araç Defective vehicle: Motor vehicles are used by handicapped person Armored vehicle: Protected vehicle which used for get to security. XI

12 Açıklama Explanation 3.2 Yol ve i makineleri: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver, yol ve i makineleri ile benzeri tar m ve sanayi, bay nd rl k, milli savunma ile çe itli kurulu lar n i ve hizmetlerinde kullan lan, karayolunda insan, hayvan ve yük ta mas nda kullan lmayan araçlard r. 3.2 Road and Work machinery: Tractors with plates or metal wheels, harvesters, road construction machinery and similar machinery used in agriculture, industry, public works, national defense, and used by services and work of other institutions. These machinery are not designed to carry people, animals or goods Traktör: Belirli artlarda römork ve yar römork çekebilen, ancak ticari amaçla kullan lmayan lastik tekerlekli tar m araçlar d r Tractor: Motor vehicles are used for agricultural which can pull a trailer or a semi-trailer under certain condition. Kullan m amac : Ta tlar n kullan m eklini yada sahiplilik durumunu belirtmek için kullan lan ifade. Usage aim: Expression that vehicle of usage type or condition of ownership for determine. Hususi (özel) ta t: Bir kazanç kayd olmaks z n özel ah s, kurum ve kurulu lar taraf ndan kullan lan ve trafikten özel plaka alan motorlu ta tlard r. Private vehicles: A motor vehicle used without commercial gain belongs to private persons, organizations or institutions and carries special license plates issued by Traffic Departments. Ticari ta t: Kazanç sa lamak amac yla yük ve yolcu ta mas nda kullan lan ve trafikten ticari plaka alan ta tlard r. Commercial vehicle: A motor vehicle which is designed to carry passenger or goods for commercial gain, carries commercial license plates issued by Traffic Departments. Resmi ta t: Kamu hizmeti için yük ve yolcu ta mas nda kullan lmak üzere trafikten resmi plaka alan ta tlard r. Trafikten resmi plaka al p belediyelerin her türlü hizmetini gören motorlu ta tlar burada kapsanmam olup Belediye ad alt nda gösterilmi tir. Official vehicle: A motor vehicle which is designed to carry passenger and goods for public services, carries official license plates issued by Traffic Departments. Motor vehicles with official license plates which render services to the municipalities are excluded here. They are shown under the title of Municipality. Ta t türü: Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon gibi ta t cinslerinin genel gruplamalar na verilen add r. Type of vehicle: Noun of car, minibus, bus small truck and truck etc. general groups of vehicles. Marka: Ta tlar üreten firmalar n ünvanlar yada ürettikleri ta tlar benzerinden ay rmaya yarayan özel isim veya i aret. Brand: Vehicle product manufactured by a company and given a specific name or trademark. Model y l : Üretici firmalar n her y l ürettikleri ta tlar n özelliklerinin anla lmas için üretildikleri y la yada ta t n ya na verilen ad. Model year: Vehicles are produced year by a company or name of given a birth year. Yak t türü: Ta tlar n hareket etmesi için motorlar nda kullan lan yak t n cinsi. Type of fuel: Motor of vehicles are used gasoline, diesel oil, liquid petroleum gas etc. kinds of fuel. XII

13 Explanation Açıklama Yeni kayd yap lan ta t (yeni kay t): Motorlu kara ta tlar n n y l içinde (01 Ocak-31 Aral k) ilk defa trafi e ç kmas için zorunlu olan tescil belgesi alma durumudur. New registration: It is state the first registration in traffic of road motor vehicles in the year.(01 January-31 December) Kayd silinen ta t: Trafikte olan ta tlar n kaza yapmas yada eskimesi durumunda hurdaya ayr labilmesi için trafikten çekilme i leminin k sa ifadesi. Vehicle of erased traffic: Vehicles are scraped from traffic. Bir önceki aya göre de i im: Ta t say lar nda bir ayl k süre içerisinde meydana gelen art yada dü ü ü ifade etmek için kullan lan deyim. Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im: Bir önceki y l n ayn ay ile bu y l n ayn ay aras nda geçen süre içinde ta t say lar ndaki art yada dü ü ü ifade etmek için kullan lan deyim. Rate of change on the previous month: Expression that number of vehicle increase or decrease in a month period. Rate of change on same month of the previous year: Expression that number of vehicle increase or decrease in a year period. 6. S n flamalar 6. Classifications statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) kullan lm t r. Classification of Statistical Regions (SRE) has been used. XIII

14 Açıklama Explanation statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) - Classification of Statistical Region Units (SRE) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 2. Düzey 3. Düzey Level 2 Level 3 TR Türkiye - Turkey TR1 stanbul TR8 Bat Karadeniz TR10 ( stanbul) West Black Sea TR81 (Zonguldak, Karabük, TR100 stanbul Bart n) TR811 Zonguldak TR2 Bat Marmara TR812 Karabük West Marmara TR21 (Tekirda, Edirne, TR813 Bart n K rklareli) TR211 Tekirda TR82 (Kastamonu, Çank r, TR212 Edirne Sinop) TR821 Kastamonu TR213 K rklareli TR822 Çank r TR22 (Bal kesir, Çanakkale) TR823 Sinop TR221 Bal kesir TR83 (Samsun, Tokat, TR222 Çanakkale Çorum, Amasya) TR831 Samsun TR3 Ege TR832 Tokat Aegean TR31 ( zmir) TR833 Çorum TR310 zmir TR834 Amasya TR32 (Ayd n, Denizli, TR9 Do u Karadeniz Mu la) TR321 Ayd n East Black Sea TR90 (Trabzon, Ordu, TR322 Denizli Giresun, Rize, TR901 Trabzon TR323 Mu la Artvin, Gümü hane) TR902 Ordu TR33 (Manisa, TR903 Giresun Afyonkarahisar, TR331 Manisa TR904 Rize Kütahya, U ak) TR332 Afyonkarahisar TR905 Artvin TR333 Kütahya TR906 Gümü hane TR334 U ak TRA Kuzeydo u Anadolu TR4 Do u Marmara Northeast Anatolia TRA1 (Erzurum, Erzincan, East Marmara TR41 (Bursa,Eski ehir, Bayburt) TRA11 Erzurum Bilecik) TR411 Bursa TRA12 Erzincan TR412 Eski ehir TRA13 Bayburt TR413 Bilecik TRA2 (A r, Kars, I d r, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Ardahan) TRA21 A r Düzce, Bolu, TR421 Kocaeli TRA22 Kars Yalova) TR422 Sakarya TRA23 I d r TR423 Düzce TRA24 Ardahan TR424 Bolu TRB Ortado u Anadolu TR425 Yalova Centraleast Anatolia TRB1 (Malatya, Elaz, TR5 Bat Anadolu Bingöl, Tunceli) TRB11 Malatya West Anatolia TR51 (Ankara) TRB12 Elaz TR510 Ankara TRB13 Bingöl TR52 (Konya, Karaman) TRB14 Tunceli TR521 Konya TRB2 (Van, Mu, Bitlis, TR522 Karaman Hakkari) TRB21 Van TR6 Akdeniz TRB22 Mu Mediterranean TR61 (Antalya, Isparta, TRB23 Bitlis Burdur) TR611 Antalya TRB24 Hakkari TR612 Isparta TRC Güneydo u Anadolu TR613 Burdur Southeast Anatolia TRC1 (Gaziantep, Ad yaman, TR62 (Adana, Mersin) Kilis) TRC11 Gaziantep TR621 Adana TRC12 Ad yaman TR622 Mersin TRC13 Kilis TR63 (Hatay, TRC2 ( anl urfa, Diyarbak r) Kahramanmara TR631 Hatay TRC21 anl urfa Osmaniye) TR632 Kahramanmara TRC22 Diyarbak r TR633 Osmaniye TRC3 (Mardin, Batman, TR7 Orta Anadolu rnak, Siirt) TRC31 Mardin Central Anatolia TR71 (K r kkale, Aksaray, TRC32 Batman Ni de,nev ehir, TR711 K r kkale TRC33 rnak K r ehir) TR712 Aksaray TRC34 Siirt TR713 Ni de TR714 Nev ehir TR715 K r ehir TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) TR721 Kayseri TR722 Sivas TR723 Yozgat Toplam - Total XIV

15 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles, Özel amaçl ta tlar Special Yol ve i makineleri Road construction Y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose and work Traktör Year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles machinery Tractor (2) (2) (2) (2) (2) (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) y llar na ait veriler EGM' den al nm t r. (2) The data of the years were taken from GDPS.

16 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics,

17 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler,

18 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Y l içinde kayd yap lan ve kayd silinen motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles registered and erased in the year, Özel Yol ve i amaçl makineleri ta tlar Road Special construction Y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose and work Traktör Year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles machinery Tractor Y l içinde kayd yap lan -Vehicles registered during the year % % % % % % % % % (3) % (3) % (3) % (3) % (3) % (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ Y l içinde kayd silinen -Vehicles withdrawn during the year % % % % % % % % % (3) % (3) % (3) % (3) % (3) % (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (2) _ (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) Bu y llarda traktör bilgileri Kurumumuzca derlenmemekteydi. (2) Number of tractors weren't collected by TurkStat in this years. (3) y llar na ait veriler EGM veri taban ndan al nm t r. (3) The data of the years were taken from GDPS database 4

19 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler,

20 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Markalara göre trafi e yeni kayd yap lan minibüs ve otobüs say s, Number of buses and small buses whose registration is made newly at the traffic according to brands, Minibüs - Minibus B.M.C Fiat Ford Hyundai Iveco(Otoyol) Magirus(Otokar) Mercedes Peugeot Renault Volkswagen Di er - Other Otobüs - Bus B.M.C Fiat Ford Isuzu Iveco(Otoyol) Magirus(Otokar) Man Mercedes Mitsubishi Peugeot Renault Volkswagen Di er - Other

21 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Model y llar na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by model years, Özel amaçl ta tlar Special Model y l Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet purpose Traktör Model year Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles Tractor (2) (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included. (2) 1982 ve önceki modelleri kapsar. (2) It covers 1982 and older.

22 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics,

23 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Kullan m amac na göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by type and use, Özel amaçl ta tlar Kullan m amac Toplam Otomobil (1) Minibüs Otobüs Kamyonet (1) Kamyon Motosiklet Special purpose Traktör Use of aim Total Car (1) Minibus Bus Small truck (1) Truck Motorcycle vehicles Tractor Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official Özel - Private Ticari - Commercial Resmi - Official (1) Arazi ta t dahildir. (1) Land vehicle is included.

24 Tarihsel İstatistikler, Historical Statistics, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles according to fuel in some cities where the number of car is over , A. Benzin - Gasoline B. Dizel -Diesel C. Lpg -Lpg D. Bilinmiyor - Unknown Seçilmi iller Selected provinces Toplam - Total A B C D Adana A B C D Ankara A B C D Antalya A B C D Aydın A B C D Balıkesir A B C D Bursa A B C D Denizli A B C D Hatay A B C D

25 Historical Statistics, Tarihsel İstatistikler, Araç say s 'in üzerinde olan baz illerde yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, (devam) Number of road motor vehicles according to fuel in some cities where the number of car is over , (continued) A. Benzin - Gasoline B. Dizel -Diesel C. Lpg -Lpg D. Bilinmiyor - Unknown Seçilmi iller Selected provinces Mersin A B C D stanbul A B C D zmir A B C D Kayseri A B C D Kocaeli A B C D Konya A B C D Manisa A B C D Mu la A B C D Samsun A B C D

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ. Road Motor Vehicle Statistics TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ. Road Motor Vehicle Statistics TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Road Motor Vehicle Statistics 2013 ISSN 1300-106X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics

MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ Road Motor Vehicle Statistics MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Road Motor Vehicle Statistics 2012 ISSN 1300-106X EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Public Security TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013)

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013) KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (213) Highway Transportation Statistics UE1 - TÜRKİYE VE KARAYOLU İSTATİSTİKLERİ Turkey and Road Statistics UE2 - YILLARA GÖRE KARAYOLU AĞI Road Network By Years UE3 - KARAYOLU

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS)

T.C. MINISTRY OF HEALTH. Central Hospital Appointment System (MHRS) T.C. MINISTRY OF HEALTH Central Hospital Appointment System (MHRS) Definition of MHRS Central Hospital Appointment System(MHRS); MHRS is an application that enables people to get appointment for themselves

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA İÇİNDEKİLER OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı