BIYOFIZIK. Bu arada Eegitli Anabilim Dallarrnrn izledigi farkh programlann zenginli!inin korunrnasr gcirtigti benimsendi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIYOFIZIK. Bu arada Eegitli Anabilim Dallarrnrn izledigi farkh programlann zenginli!inin korunrnasr gcirtigti benimsendi."

Transkript

1 r I I BIYFIZIK Yr DERNEG aaa BIYFIZIrK DERNEGi tl BULTENI Biyofizik Derneli Yayrn rganr Eyltl 1995 Yrl : 1 Sayr : 2 Dernek Haberleri tarihinde Hacetrepe Universitesi Tlp Faktiltesi Biyofizik Anabilim Dahncla toplanan Biyofizik Der-. negi EEitim Komitesi aealrda <izetlenen konularr tartrsarak karara ba$lamrgttr. Yayrn Kurulundan, 7. Ulusal Kongresine hazrrlandrlr bu giinlerde, Biyotizik Dernefi bir agamayr daha gergekleetirerek, Btilten'inin 2. sayrsrnl yayrnlamaktadrr. Biiltenin, gimdiye defin Dernek tiyeleri arasrnda Kongreler aracrlrlryla yllda bir kez kurulabilen iletigimi srklagtrrrp, yolunlagtrraca$r, Derne$in resmi sesi olarak Biyofizik camiasrnrn sorunlannr ve beklentilerini duyurma ve grkarlarrnr savunma iglevini tistlenece$i umulmaktadrr. Birinci sayrmrzda da belirtildili gibi Biilten, bagta, Biyofizik ile ilgili konulann Biyofizik camiasrna duyuruldusu, Biyofizikgilerin gegitli konularda g<iriiglerini dile getirebildi$i bir forum olarak dtigiiniihnekle birlikte, zaman ieinde zgtin bilimsel makaleler ve derlemelere de yer verebilecektir. Btiltenin Biyofizi!in sesini kamuoyunda gtiglii bir bigimde duyuran bir yayrn organr haline gelmesi Biyofizik camiasrnrn ona sahip grkmaslyla mumki.in olacaktrr. Bu dofrultuda, tiim Biyofizikgilerin Biiltene aktif katkrlannr bekledigimizi bildirir, 7. Ulusal Kongremizde gririigmek iizere saygrlar sunanz. l. l. srnrf Fizik e$itiminin gereksiz oldusu izlenimini engelleyecek fakat Biyofizi$in konularr igine girmesine neden olmayacak bir y<intem izlenmesi g6rtigii beminsendi. Bu amagla Fizik ve Biyofizik ders programlannln ve okutuldulu srnrflann ilgili Anabilim Dallarrndan istenrnesine karar verildi. Bu arada Eegitli Anabilim Dallarrnrn izledigi farkh programlann zenginli!inin korunrnasr gcirtigti benimsendi. 2. Geng Biyofizikgilerin bilgi ve g<irgi.ilerini arttlrmak amacr ile diler Biyofizik aragtrrma merkezlerine gitmelerine olanak sallanmasr g<irtigti benimsendi. Kendi konulannda deneyimli rifretim iiyelerinin diger faktiltelerdeki Biyofizik Anabilim Dallannda seminer/konferans gibi etkinliklere karrlarak bu deneyimlerini aktarmalanna karar verildi. 3. Yaz okullarr agrlmasr konusu gcirtigiildi.i ve TUBITAK desteli ile yaprlmasrna karar verildi. num0zdeki yaz drinemi iein "Molekiiler Biyofizik'te Temel y6ntemler,' konulu bir kursun aerlmasr diigi.incesinin lstanbul Trp Faki.iltesi Biyofizik Anabilim Dalr ile g6rtigtilmesine karar verildi. 4. Bir sonraki toplantrnrn 7. Ulusal Biyotizik Kongresi vesilesiyle Ekim Ayrnda Qukurova'da yaprlmasrna karar verildi. Elitim Komitesi : Ferit Pehlivan, Pekcan Ungan, Gtirbtiz Qelebi, Salih eelik, Hamza Esen Yayrn Kurulundan Demek Haberleri Balkan Biyofizik Biyokimya Forumu Kongre Haberleri VII. Biyofizik Kongresi Programr Kaybettiklerimiz

2 Balkan Biyofizik Biyokimya Forumu 28 Mayrs 1995 tarihinde loannina Universitesi Kampiisi.inde yaprlan Balkan Biyofizik Biyokimya Forumuna, Biyozifik Dernefi adrna Dog. Dr. Siileyman Dagdag katrlmrgtrr. Bu toplantl sonucu olarak kaleme ahnan ivinivet bildirgesi aqa$rya aynen Erkarrlmrgtrr. Each representative of a Balkan country agreed to provide information on the existin-e active related national societi_ es in the slrortest possible period of time. The second part of the present Forum was decided to be held in Istanbul, Turkey, not later than February 1996 (courtesy of the Delegation) and will deal with procedures of implementation of the aforementioned policies. BALKAN FRUM Ioannina 28 Mav 1995 FIRST PAR; DECLARATIN F INTENT Following the decision taken by the official delegares in the 1th Balkan Biochemical and Biophysical Days (BBBD), held in St. Constantin-Varna, Bulgaria on May 25, 1994, delegates fiom the Balkan countries were invited by the Hellenic Biochernical and Biophysical Society to establish a BALKAN ASSCIATIN F BISCIENCES. The meeting took place in loannina University Campus on the 28th of May All delegates unanimously agreed on the following: Following the success of the BBBDays, steps should be taken to establish in the near future a fiame ibr the development of a working body in order to promote and support scientific co-operation and collaboration among the Balkan countries with a special emphasis on experimental biolo_eical sciences. These aims should be accomplished by-but not restricted to- the following policres: 1- Meetings organised on a regular basis; 2- Summer schools; 3- Workshops; 4- Advanced lab courses; 5- Collaboration on research projects; 6- Exchanges at the level of senior as well as graduate students. 7- Expression of opinion on environmental, bio-safety and bio-ethics issues. 8- Effective scientific communication and interchange by establishing networks. It was agreed that the Co-ordinating Secretariat be located in Ionnina University under the supervision of Associate Professor Constantin Drainas. The participating Delegates Dr. Fadbardha Babani, Albania Dr. Spartac Bozo, Albania Dr. Vlado Mrsa, Croatia Dr. Constantin Drainas, Greece Dr. Dimitri Stathakos, Creece Dr. Peter T. Fraggopool, Romania Dr. Bogdan Djuricic, Serbia Dr. Stileyman Daqdag, Turkey Dr. Ayge Pipkin, Turkey KNGRE HABERLERI a VIl. Biyoiizik kongresi I l-23 Ekim 1995, Qukurova Universitesi Trp Fakiiltesi, Biyofizik Anabilirn Dah ADANA. Q.U. Trp Fakiilresi Biyofizik Anabilim Dah Balcah-ADANA. The life and Dearh of the Cell 4 th IUBMB Conference July 1996 Edinburg International Conference Centre iskoeya Bagvuru : Conference Asistant 4 rh IUBMB Conference 59, Portland Place London WIN 3AJ UNITED KINGDM FEBS 96 Barcelona Ispanya 7 - l2temmuz 1996 Mectings Secreteriat : FEBS 96 c / e Viajes Iberia Congresos Diagonal, 523 E Barcelona ISPANYA

3 Solunum sistemi ve oksidan stres sempozvumu Ekim 1995 Ankara Universitesi ibni Sina Hastanesi Konferans Salonu ANKARA Yar. Dog. Dr. Hakan FrErcrlar Ankara Universitesi Trp Fakiiltesi Fizyoloji Anabilim Dah gretim Uyesi Srhhiye Ankara Tel : 0(312) Fax:0(312) Tiirk Biyokimya Derne_Ei XIIL Ulusal Biyokimya Kongresi Mart 1996 Renaissance Resort, Kemer ANTALYA Dr. Ayge Kevser Pi$KiN Tiirk Biyokimya Derne[i P.K Yenigehir-ANKARA Tel/Fax: 0(312) Ekim Konferans (Protein yapr f-onksiyon ve kararhltnln incelenmesi ve biyoteknik uygulamalan) I 1.00 Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler. 15. l0 - I l. l Panel (Ndrofizyolojik sinyal ortalama metodlarr) Panel (Elektromagnetik radyasyonlann biyolojik etkileri) Poster Tarttpmasr Posrer dtil Tdreni VII. Biyofizik Kongresi Programr I 1-13 Ekim 1995 tarihinde Qukurova Universitesi Trp Fakiiltesi Kampiisi.inde yaptlacak olan VII. Biyofizik Kongresi Programr agalrdadrr. 12 Ekim Agrlrg Konferans (Ndromodulation of the Ca current in the cardiac cells) Serbest Bildiriler Panel (Kaslann kasrlma mekanizmasrnrn incelenmesi) Serbest Bildiriler Konferans (Ytizeysel dalthmlardan yararlantlarak EEG bilegenlerinin dipol kaynaklannrn saptanmasr) Serbest Bildiriler.

4 KAYBETTirrBniuiz Prof. Dr. Ziya GUNER (L Eyftl1994) Ankara Trp Faktiltesi Medikal Fizik Kiirsiisti kurucusu ve Bagkanr, Prof. Dr. Ziye CUNER 22 EylnI 1994 gunti aramrzdan aynlmrgtrr. Prof. Dr. Zi),a GUNER, 1925 Egme doiurnlu. isranbul Universitesi Fen Fakiiltesi ve Yijksek Eretmen kulu mezunudur. Prof. Dr. Ziya GUNER. 7 yrl Kasramonu Lisesinde Fizik ri$retmenli!i yapmrg sonra Ankara Universitesi Fen Fakriltesi Fizik BolUmiine asistan olarak _eirmiq, 1961 de doktorasrnt, 1966 yrlrnda doeentli$ini tamamlamrgtrr. Bir yrl siire ile, ingiltere Harwell Niikleer Aragtrrma Merkezi'nde misafir ara$tlrmacr olarak qalrqmrg, 1968 de Ankara Trp Faktiltcsi kadrosuna gegerek Medikal Fizik KrirstisU'nUn Baqkanl[rna getirilmig ve 1975 yrhnda bu dalrn iilkemizde ilk profesdrlii$iine atanmrftrr. Diyarbakrr Trp Fakiiltesi'nde de g6rcv alarak, Medikal Fizik ve Biyolizik dersleri vermi;, bu dallarrn laboratuvarlarrnr kurulmasrna katkrlarda bulunmuqtur. Prof. Dr. Ziya GUNER, en verimli ve [irerken ga$rnda iken 7 $ubat 1983 de hie bir gerekee gosterilmeksizin, isteli drqrnda emekliye ayrrlmak zorunda btrakrlmrgtrr. Prof. Dr. Ziya GUNER, yedi yrl ayrr kaldrktan sonra, Subar 1990 da yargr karan ile Ankara Trp Fakiiltesi Biyofizik Anabilim Dahna tekrar drinmtig, 1 Temmuz 1992 rarihinde yag haddi ile emekli olmu$tur. Prof. Dr. Ziya GUNER, dzgiin teorik ve pratik Medikal Fizik ders programlarr ve notlan olugturmug, bunlarr kitaplara ddnri$tiirmii$tiir. Fen, Yi.iksek MUhendislik, Trp Fakiiltelerinde birqok adaya doktora yaprrrmr$trr. Bilimsel gahgmalarrnda de[igik dallardan hekimlerle Fizik-Trp etkilegiminin, integratif ve kolloboratif Ealrgmanrn iigine rjrneklerini vermigtir. Elektroanestezi, elektrikle uyutma, elektrocerrahi, elektrosedimentasyon gibi 6zellikle biyoelektrik uygulamalarla ilgili Ealrgmalarda bulunmugtur. Anrsr riniinde saygr ile eliliyoruz. Prof. Dr. Metiha TERZIGLU ( t4 Mart 1995) istanbul Universitesi Cerrahpaga Trp Faktiltesi cilrerim tiyesi Prof. Dr. Meliha TERZiGLU 14 Marr 1995 eiinii aramr zdan ayrrlmr gtrr. Prof. Dr. Meliha TERZIGLU 1915're Soma'da dofdu. istanbul Amerikan Krz Koleji'nde orta ogrenimini ramamladrktan sonra yi.iksek olrenimini A.B.D'de Wellesley Colleve doktorasrnr Yale University Medical,school'da burslu -qe'de olarak gereekle;tirdi yrhnda istanbul Universitesi Trp Fakiiltesi Fizyoloji Kiirsiistinde goreve bagladr yrlrnda doeent. 1949'da da profesor olan Meliha TERZIGLU, Cerrahpaqa Trp Fakiiltesi'nin kurulugunda aktif gdrev Ustlendi. 7 Eyltl 1967'de Cerrahpaqa Trp Faktiltesinin kurulmasryla hizmetlerini burada siirdrirdii, Biyotizik ayrr bir Anabilim Dah olarak aynlrncaya kadar, Fizyoloji ve Biyofizik kiirsiisi.i Bagkanh-{rnr y[ruttii ve 1984 yrhnda emekli oldu. Fizyoloji igin oldu$u kadar Biyofizilin iein de hertrirlti gayreti gosterdi. Uzun srire Biyofizik o[retimine katrldr, ayrrca -eeligmesi birqok Trp Fakijltesinde Biyofizik kiirsiilerinin kurulmasrna ve geligmesine destek verdi. Cerrahpaga Trp FakUlresi Biyofizik Anabilim DaLnda yetiten dlretim iiyelerinin iizerinde btiyijk eme$r olan Prof. TERZ GLU Biyofizik Dernelinin kurulmasryia ilk iiyelerindcn biri oldu. 1988'de Cambridge International Biographical Center tarafrndan yayrnlanan "Foremost Women of Twentieth Century" adh kitabrn l. cildinde yer alan bin kadrn arasrndan ilk 35 arasrnda gdsterildi. cak 1995'de Tiirkiye Bilimler Akademisi geref Uyeligine seeildi. Degerli bir bilim kadrnr olan Meliha TERZIGLU istanbul Universitesi eski rektcirlerinden merhum Prof. Dr. Nazrm Terzio$u'nun e;i ve TUBITAK Baqkanr prof. Dr. Tosun Terzio$u'nun annesiydi. Meliha TERZIGLU yetigtirdigi 6$rencileri, ogretim elemanlarr ve bilime yaptr!r katkrlarryia her zaman saygryla anrlacakttr. Anrsr oniinde saygr ile eliliyoruz. Biyofizik Dernefi Adrna Sahibi ve Yaaiqleri Miidiirii : Engin Bermek Yayrn Kurulu : Salih Qelik, Rilstem Nurten, Seralp $ener, Bora Barutgu, mer Yigitba;, ilhami Demirel Yiinetim Merkezi : Biyofizik Dernefi istanbul Universitesi Trp Fakiiltesi Biyofizik Anabilim Dah eapa - ISTANBUL Tet:(0212)6351i53

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul PROF. DR. BEKİ KAN' IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 30.11.1951 Uyruğu : T.C. Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Hatice Utkan SAHA Derneği temelde, Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, sanatçı,

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma

Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32 (Temmuz 2012/II), ss. 77-87 Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll

ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ Çanakkale Ara t rmalar Türk Y ll Y l : 9 Say : 10-11 Bahar Güz 2011 Çanakkale The Turkish Ara t rmalar Yearbook of Türk

Detaylı

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sut-d.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT ZİRVE SONUÇ RAPORU Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen İstanbul

Detaylı

Focus on outputs in final phase of project

Focus on outputs in final phase of project 2/2009 Focus on outputs in final phase of project Projenin son aşamasında çıktılara odaklanma Tusenet newsletter / Tusenet haber bülteni Project financed by Swedish International Development Cooperation

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS Suzan HATİPOĞLU KAVANOZ Öğr. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. www.sukayipkacakforumu.org

SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT. www.sukayipkacakforumu.org SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT www.sukayipkacakforumu.org PARTNER VE paydaşlarımıza TEŞEKKÜRLERİMİZLE THANKS TO OUR STAKEHOLDERS AND SUPPORTERS SPONSOR SPONSOR İletİşİm ve Teknolojİ Sponsoru VERİMLİ ALTYAPILAR

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

İstanbul'da Hava Kirliliği

İstanbul'da Hava Kirliliği Sinema nedir? Ömer Kavur RA'64 ex., Mustafa Gürsel'in RC Yük'67 sorularını yanıtladı. Sayfa 22 İstanbul'da Hava Kirliliği Mezunlar Derneğinin düzenlediği panelde bu konuyu tartıştık. Sayfa 26 The Harem

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı