Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu"

Transkript

1 Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu Prof. Dr. Sudi APAK Trakya Üniversitesi İİBF Özet Yabancı Bankaların Türkiye ekonomisindeki yeri ekonomik gelişmeler ile birlikte değişen bankacılık kanunlarına göre incelenmiştir. Uluslararası bankalar gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) karlılık, yüksek reel faizler ve kar transferi gibi kolaylıklar nedeniyle gitmektedir. Buna karşılık mütekabiliyet esasına rağmen, gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinde bu ülke bankalarına zorluklar çıkarmaktadır. Türkiye de ise 5411 sayılı son Bankacılık Yasası ve 6183 sayılı kanun, yerli bankalar aleyhine önemli ayrımcılığa neden olmaktadır. Türkiye deki yabancı bankalar, artan piyasa payları nedeni ile, haksız rekabeti önleyici tedbirleri de kurumsal sorumluluk olarak desteklemelidir. Anahtar Kelimeler: Yabancı bankalar, bankacılık yasası, kurumsal sorumluluk. Abstract (Foreign Banks and Banking Law) The role of foreign banks in Turkish economy is analyzed with respect to the economic developments and changing Banking Laws. International banks operate in developing countries due to the profitability, higher real interests and profit transfers. On the other hand, the developed countries give difficulty to the developing countries banks when they want to open the banks or subsidiaries regardless the reciprocity condition. The last banking law number 5411 and law number 6183 gives the important disadvantages for the domestic investors and managers. The foreign banks in Turkey have to support against the unfair competition as an institutional responsibility when their market share in the sector rises. Key Words: Foreign banks, Banking Laws, institutional responsibility. I. Giriş Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde ekonomiye hakim olan yabancı bankaların, 1923 yılından itibaren Türkiye deki rolünün azaldığı görülmektedir. Yabancı Bankalar Türkiye deki varlıklarını azaltmaya başlamışlardır. Merkez Bankası rolünü üstlenen Osmanlı Bankası 1930 yılında çıkan yeni kanun ile bu görevi TCMB na devretmektedir. Bu yıllarda kurulan devlet destekli bankalar sektörel bir yapıyı desteklemek için kurulmuşlardır. II.Dünya Savaşı ndan sonra yeni kurulan özel sektör bankaları ekonomide yer almaya başlamışlardır Yılına kadar dışa kapalı bir ekonomi olan Türkiye de, negatif reel faizlerin etkisi ile çok şubeli, alınan mevduatı düşük faizle krediye dönüştüren ve mevduat ve kredi faizlerini devletin belirlediği bankacılık sektörü gelişmiştir. Devletin bankacılıktaki payı artmış ve birkaç özel sektör bankasının eklenmesi ile, piyasanın % 80 i ilk on bankanın elinde kalmıştır. Bu dönemde yabancı bankalardan sadece bir İtalyan Bankası (Banco di Roma) piyasada şubeli bankacılık yapmaktadır yılından itibaren ekonominin dışa açılması ile önce Amerikan 18

2 Bankaları şube açmaya başlamıştır. Mevduat faizlerini devlet belirlerken kredi faizleri serbest bırakılmıştır. Yabancı bankalar bu dönemde dış ticaret, kamu finansmanı, yabancı şirketlerin ve büyük holdinglerin desteklenmesi gibi konularda daha çok kat bankacılığı denilen az şubeli modeli benimsemişlerdir da sermayenin liberalleşmesi ile birlikte mevduat faizleri de serbest rekabete açılmış, pozitif reel faiz uygulaması özel bankacılık faaliyetlerini geliştirirken kredi pazarlama yabancı bankalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye de kaynak kıtlığı olduğu, pazarlamanın ise sorun olmadığı gibi varsayımlarla bu model o dönemde kritik edilmiştir yılından itibaren Türkiye ekonomisinin karşılaştığı krizler yabancı banka paylarının 2001 yılına kadar % 3 lerde kalmasına neden olmuştur Yılında getirilen yeni bankacılık yapılanması ise, BDDK ve TMSF gibi kurumların önce birlikte düşünülmesi, sonra ayrılması ile oluşmuştur. Fırsat maliyetinin faydaya dönüşmesi ile yabancı bankaların faaliyetleri artmış bugün bunların payı sektör içinde son beş yılda sermayede % 43 e, kredilerde % 48 e ulaşmıştır. Bu trendin giderek artacağı yönünde işaretler de mevcuttur. Türkiye de yabancı bankaların ilgisinin birdenbire artmasının Bankacılık Kanunları ile ilgisi bu makalede incelenmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında yabancı bankaların gelişmekte olan ülkelere gitme nedenleri araştırılmaktadır. Üçüncü kısımda Türkiye de 1999 dan itibaren getirilen bankacılık kanunlarının yabancı bankalara olan etkileri incelenmektedir. Dördüncü kısımda Türkiye deki uygulamaların yabancı bankalar lehine olan uygulamaları irdelenmektedir. Son kısım sonuçlardır. II. Yabancı Bankalar ve Gelişmekte Olan Ülkeler 1989 Yılında gelişmekte olan ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması amacı ile ABD Hazine Bankası ndan Nicholas Brady nin planı yürürlüğe girmiştir. Buna göre IMF nin önderliğinde yapılan Standby Anlaşmaları ile ülkeler kendilerini ve şirketleri uluslararası bankalardan belirli derecelendirmelere göre borç alabilmektedirler. Bu durumda borçlar belirli bir fiyattan oluşmakta ve çoğunlukla da bankalar finansör duruma gelmektedir. Borçların menkulleşmesi, seküritize edilmesi, vadeli işlemlerin gelişmesi gibi konular uluslararası bankaların daha çok ilgisini çekmeye başlamıştır. Ayrıca, ülkelerin kredi garanti kuruluşları da kendi şirketlerinin ve bankalarının borçlarını garanti ederek uluslararası kredilendirmeyi desteklemiştir (Türkiye de de sermayenin liberalleşmesi aynı yıla rastlamaktadır). Uluslararası bankalar dış işlemlerden önemli ölçüde yüksek kar marjı ile kredi vermekte, gelişmekte olan ülkelerin bankalarına sendikasyonlar düzenlemekte, konvertible nakit akışlarından seküritizasyonlar organize etmekte, akreditiflerine teyid vererek dış ticareti desteklemekte, o ülkelerin özellikle devlet tahvili ve borsa işlemlerinden kar elde etmektedirler. Uluslararası işlemlerin geliştiği İsviçre bankalarının aktif hacminin % 70 ini dış kaynaklı bankacılık oluşturmaktadır yıllarında bankaların birleşme ve satın alma faaliyetleri de (merger and acquisition) daha büyük hacimli bankaların oluşmasında rol oynamıştır. Bu gelişme ile bankaların uluslararası faaliyetleri devlet politikaları ile desteklenmeye ve ülkelerde oligopol yapıların oluşmasına yol açmıştır. Yabancı bankaların gelişmekte olan ülke borçlarını daha rahat almalarının sebebi ise, bazı ülkelerin özel sektör riskini de devlet garantisine alması ile olmuştur (Türkiye de 2001 krizi sonrası bu garanti verilmiştir). Bu durumda uluslararası bankalar ülke ile ilgili riskin tümüne 2000 li yıllardan itibaren devlet riski olarak bakmaktadırlar. Ayrıca devlet borçlanma senetlerine de büyük ölçüde uluslararası bankalar aracılık ederek karlarını arttırmaktadır. Bu risklerde garanti koşulları şöyle işlemektedir: 1. Ülke riskinin hukuki bir batma prosedürü yoktur. Ülke krize girdiğinde o ülkenin bonoları ikinci piyasada daha düşük değerlenmektedir. Örneğin, 1999 Rusya krizinde bono sahipleri ana paranın % 48 ini kabul ettiler. Aynı şekilde,

3 başlarında Arjantin bonoları % 25 değerine satılmıştır. 2. Ülke Bankaları bonoları müşterilere satmakla finansal sistemin riske girmesini önlemektedir yılında Arjantin için 140 Milyon dolarlık provizyon yapılması J.P.Morgan Chase in borsadaki hisselerini düşürmüştür. 3. Batıkların uluslararası bankalar için önemli olması, kriz olan ülkelerdeki destekledikleri şirketlerin karlarının düşmesi ile bankalara verdiği zarardır. Örneğin, 2001 yılında Türkiye deki yabancı şirketlerin karlılığı düşmüş ve tüm Türk bankaları bilançolarında zarar oluşmuştur. Bu durum daha sonra yabancı bankalar için avantaj oluşturmuştur. Çünkü 2000 yılı bilançolarında Türkiye de zarar göstermeyen iki banka Chase ve Citibank idi. Bunlar da reel sektör ile kredi ilişkilerini sınırlı tutmuştur. Krizden sonra ise faizlerin düşmesi ile o dönemde alınan hazine borçlanma senetleri ile bankalar önemli ölçüde karlar elde etmişlerdir. Uluslararası bankaların gelişmekte olan ülkelere daha fazla oranda gitmesi karlılığın yanında o ülkedeki rekabet kanunları ile de ilgilidir. Örneğin, ABD de başka eyalette banka açmak yabancı ülkede açmadan daha zordur. Günlük 1,5 trilyon dolarlık sınır ötesi paranın hareketinin gözlemlendiği bir yapıda yüksek kar marjları pek çok ülkenin emeklilik ve yatırım fonlarının da ilgi odağı haline gelmiştir. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı sermaye teşvikleri (Türkiye de 1954 ten itibaren Yabancı Sermaye Kanunu yürürlüktedir), tahkim ile kurulup uzlaşmazlık anlarında kendi istedikleri ülkelerde mahkemeye gitmeleri, uluslararası kredilerde genelde İngiltere kanunlarını kabul etmeleri, Gelişmekte Olan Ülkelerin daha az vergi alması, pek çok ülkeden gelen sermayenin kaynağını sormaması da uluslararası bankaları bu ülkelerde banka ya da şube açmaya zorlamaktadır. Ayrıca, gelişmiş ülke Merkez Bankalarının da ratingi düşük ülkelerin risklerini sınırlandırmaları da bunu destekleyen diğer nedendir. Çünkü Türkiye de yapılan işlemlerde özel sektör riskinde de devlet garantisi vardır. Gelişmiş ülkeler ise gelişmekte olan ülkelerin banka ya da şube açmalarını zorlaştırmaktadır. Bu ülkeler mütekabiliyet esasına göre hareket ettiklerini söyleseler de uygulama çoğu zaman gelişmekte olan ülke bankalarını sınırlayıcı niteliktedir. Örneğin, Fransa da banka açmak için en az bir Fransız bankası ortak olmalı ve payına bakılmaksızın Yönetim Kurulunda onun onayı olmaksızın karar verilememektedir. Almanya da ana hissedarın şahsi kefaleti istenmektedir. İngiltere de daha çok şube açılması teşvik edilmektedir. Bu bölümden de anlaşılacağı gibi, yabancı bankalar gelişmekte olan ülkelerin aşağıdaki işlemleri için faaliyet göstermek istenmektedir. - Dış ticaretin gelişimi, - Bu ülkelerdeki ödemeleri ana ofislerine taşıyarak ülke riskini giderme ve yerli bankalara göre avantaj sağlama, - Kur hareketleri ve bunların vadeli işlemler ile geliştirilmesi, - Devletin ve özel sektörün hazine bonosu ve hisse senedi işlemleri ile kendi portföylerinin ya da fonların işlemlerinin gerçekleştirilmesi (aracılık ve depo hizmetleri) - Batık devlet ve özel sektör risklerinin düşük fiyattan alınıp kar elde edilmesi (asset management) - Gelişmekte olan ülkelerde mortgage işlemlerinin teşviği (Türkiye de gayrimenkul fiyatları devamlı artmaktadır. Ayrıca, mortgage kredilerinden Basel II için % 35 karşılık ayrılmaktadır. Bu oran hazine bonosu karşılığı olan % 50 den azdır). - Gelişmekte Olan Ülkelerin banka birleşmeleri, özelleştirme ve yabancı bankalara satışına aracılık etme, - Tüketici kredileri, kredi kartı hizmetlerinin gelişmesi, - Kamu finansmanına yönelme, (Türkiye de son çıkan Belediyeler Kanunu na göre Bankaların belediye mallarını haciz edebilmeleri yabancı bankaları mahalli idarelere yönlendirmektedir.) 20

4 III. Türkiye de Yabancı Bankaların Bankacılık Kanunu ndaki Yeri Türkiye deki Bankacılık Kanunları açısından yabancı sermayeli bankalar ile Türk Bankaları nın işlevsel olarak aynı kanunlara tabi olduğu bilinmektedir. Sorumluluk açısından, 1982 den beri geçerli olan 3182 sayılı kanunda devlet bankalarında imza sorumluluğu 10 yıl, diğer bankalarda ise 5 yıl olarak kabul edilmiş idi dan itibaren geçerli olan 4389 sayılı kanunda ise özel ve yabancı bankalarda da şahsi sorumluluk getirilmiştir yılında Uzan Yasası olarak bilinen 5020 sayılı kanunla da ilk kez kayıt dışı mevduat için çalışanların tüm mal varlıkları ile sorumluluğu söz konusu olmuştur te kabul edilen 5411 sayılı kanunla da bankaların şahsi sorumluluğu devam etmiştir. Ayrıca, bu kanunla 6381 sayılı Amme Alacakları Kanununa gönderme yapılarak bu kanunun TMSF tarafından 20 yıl geriye dönük uygulanması, bankaların el konduğu tarihten itibaren son 5 yıllık ibraların kaldırılması esası getirilmiştir. Fakat geri dönük uygulamaların nasıl olacağı, geçerli ibraların kaldırılması ile ilgili kararın nasıl alınacağı ve hesaplamaların gerçekliği konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bu sorumluluklar Türk Bankalarına uygulanırken hiçbir yabancı bankacıya bu işlemlerle ilgili (tahkim olduğu için) bir sorumluluk yüklenmemiştir sayılı Kanunun 6. maddesi Banka Kuruluşu veya Türkiye de şube ve temsilcilik açma iznini düzenlemektedir. Kuruluş veya Türkiye de şube ve temsilcilik açma izni Madde 6- Türkiye de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir. İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar, başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması halinde, istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. Eksikliklerin altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz hale gelir. Türkiye de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, bunların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması hususları Kurul kararıyla belirlenir. Yurt dışında kurulu bankalar, mevduat veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla, Kurulun izni ile Türkiye de temsilcilik açabilirler. Söz konusu maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ndan farklı olarak, izne ilişkin kararın başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması halinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirileceği ve eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmemesi halinde başvurunun geçersiz hale geleceği hüküm altına alınmıştır. Böylece izne ilişkin sürecin uluslararası uygulamalar doğrultusunda sistemik bir yapıya kavuşturularak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin şeffaf ve hesap verilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 7. madde kuruluş şartları ile ilgili olup sermayenin kökeni ile ilgili ayrım yapmamaktadır. 8. madde kurucularda aranan şartlar ile ilgili olup tüm bankalara uygulanmaktadır. 9. madde Merkezi yurtdışında bulunan bankaların Türkiye de şube açma şartlarını düzenlemektedir. Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye de şube açma şartları Madde 9- Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın; 21

5 a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması, b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması, c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmaması, d) Müdürler kurulu üyelerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek mesleki tecrübeyi haiz olmaları, e) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş planlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi, f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, şarttır. Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez. 10. madde faaliyet izinleri ile ilgilidir. Faaliyet izni Madde 10- Bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye de şube açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile yapılacak başvuru üzerine verilecek izin, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 4 ncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynı maddenin son fıkrasındaki sınırlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmi Gazetede yayımlanır. Kararın, ilk izin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir. Kurum, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartları taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geçmemek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir.kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için; a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve planlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olması, b) Kurucuları tarafından 7 nci maddede belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması, d) Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması, e) Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olduğunu kanaatine varılması, gerekir. Sisteme giriş payının ödenmeyen kısmının, faaliyete geçiş tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek ödeme planı çerçevesinde Fon hesabına yatırılacağına ilişkin taahhütnameni Kuruma ibrazı zorunludur. Sisteme giriş payı bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Banka hissedarları sisteme giriş payının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. Bu maddeler ile ilgili düzenlemeler uluslararası normlara uygunluk açısından çağdaş düzenlemeler olup bankacılığın çağdaş konumuna gelmesini amaçlamaktadır. Bankacılıkta bu faaliyetler göz önüne alındığında Türkiye de Yabancı Sermayeye verilen hakların yerli sermaye ile aynı olduğu buna karşılık yabancı bankaların uygulamada Türk Bankalarına yapılan ceza ve denetim mekanizmalarından etkilenmediği görülmektedir. IV. Bankacılık Yasasına (5411 Sayılı) Göre Yabancı Bankaların Uygulamadaki Avantajları Türkiye de 1954 ten beri geçerli yabancı sermaye ve ayrımcılık yapmayan Bankacılık Kanunlarına rağmen yabancı 22

6 sermayeli bankaların payının son 5 yılda %3 ten %43 e çıkması nasıl olmuştur? Konunun 2000 yılında uygulamaya konan Bankacılık Yasası nda BDDK nın kurulması, 23 yerli sermayeli bankaya el konması, yabancı bankaların uygulamadaki eşitliğin yanı sıra hukuki konularda tahkime tabi olması, yerli bankacıların denetim eksikliği yüzünden olduğundan daha ağır müeyyidelere tabi tutulması ve konunun politize edilmesi gibi nedenleri vardır. Bu uygulamalar ile yerli bankacılar baskı altında tutulmuş ve bir an önce sektörden çıkma yönünde tavır almışlardır Mayıs ında bankalara verilen uzun vadeli hazine bonolarının (7 yıl vadeli) ikinci piyasası oluşmamış ve Türkiye nin ratinginin de hala düşük kalmasına yol açmıştır. Bu dönemde TMSF ye verilen Hazine katkısının faizler ile 40 milyar dolara ulaştığı daha sonra açıklanmıştır. El konan bankalar ile ilgili analizlerin hangi çalışmalara dayandığı, niçin rasyosu daha kötü olanların kapanmadığı ise hiçbir zaman açıklanmamıştır yılında verilen bonoların ise kriz sonrası bazı bankaları kurtardığı ve bunların birkaç milyar dolara yabancı bankalara satıldığı gözlemlenmiştir. Her bankanın hikayesi ayrı olmakla beraber bazı bankalarda sermayenin önemli karlılıklarla el değiştirdiği gözlemlenmiştir. Örneğin, 80 milyon dolara alınan Denizbank birkaç yıl sonra Belçikalılara 3,6 milyar dolara satılmıştır. Aynı şekilde, 2001 Temmuz unda IMF tarafından kapatılması öngörülen bir banka Yunanlılara 3 milyar doların üzerinde satılmıştır. Etibank için de medya grubu 800 milyon dolarlık borç için 1,1 milyar dolardan satışa çıkmıştır. Aynı şekilde, kapatılan bankalar eğer satılsa idi kaç para geleceği hesaplanmamıştır. Bunların yapılması durumunda ortalama 1 milyar dolardan satılması mümkün olan bankalar yüzünden gelecek para ile Türkiye de cari açık problemi önemli ölçüde önlenebilirdi. Türk bankacılarının sektörden çıkma düşüncesi ve yabancı bankaların Oyakbank ve Akbank ın %20 hissesini almaları sebepleri ile yabancıların sektöre girmesi kolaylaşmıştır. Ayrıca, Türk bankacılar sektörden çıkışı bir kurtuluş olarak görmeye başlamıştır. Burada, TMSF ve BDDK bürokrasisi ile hukukun yerli banka sahibi ve kredi müşterilerine karşı mücadelesi oluşmuştur. Bunun nedeni 5411 sayılı yasanın Geçici 16. maddesidir. Bu maddeye göre Fon alacaklarının tahsilinde kamu menfaatlerinin hak kaybına sebebiyet vermeden tahsili amaç edinildiğinden, kamu yararı sebebi ile, bu kanun ve fon lehine getirilen hükümlerin geçmişe yürüyeceği esası getirilmiştir. Türk bankacılarının yabancı bankalar karşısında TMSF nin uyguladığı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun Geçici 8. Maddesine göre de eşitsizliğe maruz kaldığı görülmektedir. Buna göre 4389 sayılı kanun ( tarihli) öngörülse de, kanun bir önceki paragrafta değinilen 5411 sayılı kanunun Geçici 16. maddesine göre 20 yıl geriye yönelik uygulanabilmektedir. TM SF nin hesaplarının nasıl yaptığına bakılmaksızın Banka Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve hissedarları haksız uygulamalara tabi olmaktadır. TMSF deki bir müdürün imzası ile kişiler için borç çıkartılmakta, ihtiyati haciz konmakta (6183 sayılı kanunun 14/3 hükmüne göre) ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanması istenmektedir. Bunun için itiraz İdari Mahkemelere yapılsa da süreç çok uzun olmakta ve kişiler gereksiz yere yıpratılmaya çalışılmaktadır. Uygulamada pek çok örnek olsa da bazılarından bahsetmekte fayda vardır: 1- Egebank ta hakim ortak olmayan Şevket Demirel in mal varlığına konan haciz, Yargıtay tarafından bozulmuştur. Kısa bir süre sonra TMSF tarafından tekrar haciz konmuştur. Bunun sebebi ise, Şevket Demirel in bir Yönetim Kurulu üyesine dolar ödenmesi için yazdığı elyazısı talimatıdır. TMSF, Şevket Demirel in bu yazı ile banka ile ilişkisi olduğunu savunmuştur. Yargıtay ise bu yazı ile haciz işlemi uygulanmayacağına karar vermiştir. 2- Benzer şekilde, 2001 Temmuz unda el konan bir banka için 200 milyon dolarlık bir zarar çıkartılmıştır. Fakat bu bankanın sadece iştirakleri için 37 kişiye çıkarılan borç 30 milyar dolardır. (Yani TMSF kendi 23

7 zararına karşılık faal iştiraklerinden 150 misli zarar çıkarmaktadır). Bankalar Kanunu na göre iştiraklere sermayenin %25 inden fazla kredi verilmeyeceği gerçeği karşısında bu rakamlar ile kişiler lüzumsuz yere itham edilmektedir. Bunu TMSF yetkilileri herkesin grup ile protokol yapılmasını desteklemesi gerektiği için yapıldığını açıklamışlardır. Yani borcu olsun olmasın herkese sorumluluk yüklenmeye çalışılmaktadır. 3- TMSF nin işlemlerinde şahıslar değişik faizler ile değişik borçlara muhatap olmaktadır. Örneğin, el konan bir banka yöneticisine değişik senaryolara göre aynı olay için 1.3 ile 76 Trilyon TL lik borç çıkartılmıştır. 4- Bazı bankaların raporlarında Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu tutulmuş, Genel Müdür sorumlu olmamıştır. 5- Sıradan bankacılık işlemleri dava konusu yapılmıştır. Teknik bilgi ve lisan eksiği olanlar tarafından dosyalar inceleme raporu yapılmadan mahkemelere intikal ettirilmiştir. Örneğin, Etibank ın ATM alımı prosedürü her bankada aynı şekilde yapılırken burada prosedür cezalandırılmıştır. 6- TMSF ve BDDK nın işlemleri ve raporları denetlenememektedir. Yanlış rapor yaptırımlarının uygulaması yoktur. Son Bankalar Kanununa göre Bankalar Yeminli Murakıplarının yanı sıra Bankacılık Uzmanı ile Teknik Kişinin de imzalaması gerekli raporlar hiçbir şekilde değişmemekte, kişiler aynı raporu imzalamaktadırlar. Örneğin, 2. ve 3. maddelerdeki konu ile ilgili imzalar hem TMSF de görevli Bankalar Yeminli Murakıbına hem de Bankacılık Uzmanına aittir sayılı yasaya göre Ceza Davaları yeni kurulan 8. Ağır Ceza Mahkemesi ne gitmektedir. Burada çıkan kararların çoğu Yargıtay 7. Dairesinde bozulmuştur. Eski görevli hakimin daha sonra BDDK üyesi olarak ilgili devlet bakanı tarafından kararnamesi hazırlanmış fakat Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanmamıştır. Bu konu Yargı ve BDDK ilişkileri açısından değerlendirilmelidir. 8- Türk bankacılar için hukuk davalarının sona ermesi TMSF ile yapılan protokole bağlıdır. Protokole göre davalar borç bitene kadar ertelenmektedir. Hakim ortak olmayan yöneticiler için ise davanın geçici olarak durması onların mağduriyetine yol açmaktadır. Bütün bu ayrımcılığa rağmen yabancı bankalar ile ilgili tutumlarda BDDK yabancı bankalardan birine sermaye artırımı konusunda ikaz yazısı yollamıştır. Gerçekte, bankaları alan yabancıların hiçbiri sermaye artırımı yapmamıştır. Sermayenin artışında Türk bankalarına karşı avantajlı olan yabancı bankaların gelecekteki tutumu da önemlidir. Sermayenin artmaması Basel II kriterleri açısından iç piyasada kredi verilmemesi demektir. Yabancı sermayeli banka payının artması, gelecekte temsil sorununu da beraberinde getirecektir. Çünkü Bankalar Birliği nde daha çok temsil edilme isteği, TMSF ve BDDK kararlarını etkileme, TCMB nin kur operasyonlarındaki rolü, dış sendikasyon ve kredilerde yabancıların tutumu, mortgage bankacılığında yabancıların rolü gelecekte tartışılacak konular arasındadır. Ayrıca, yabancı bankaların yerli bir murahhas üye tarafından temsili de yetki ve sorumluluk açısından tartışılmalıdır. V. Sonuç Yabancı bankaların bir ülkeye gelmesi o ülke bankacılığını küreselleşme kapsamında dünya ile bütünleştirirse, kayıt içinde kalmak kaydı ile istihdam yaratıyorsa vergi avantajları, düşük ücretler, kar transferleri uluslararası standartlarda kabul edilebilir olgulardır. Buna mukabil yabancı bankalar bir ülkede kar elde etmek için IMF Anlaşmaları neticesinde ülkeden sıcak para karı yapıyorsa ve özel sektör kredilerini teminat olarak devlet garantili olarak görürse gelişmekte olan ülkeler kaynak transferine uğramaktadırlar. Sıcak paranın karından gelişmekte olan ülkelerin vergi alma istekleri (Tobin Vergisi) uluslararası kuruluşlarca desteklenmemiştir. Ayrıca, mütekabiliyet çerçevesinde gelişmekte olan ülkeler banka izinlerini ve kredi limitlerini zorlaştırırsa bunlar haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir. 24

8 Türkiye de de yabancı bankaların gelmesi bazı olumlu koşulları da beraberinde getirebilir. Makalede incelediğimiz şekilde ise, iş yaptığı ülkede kurumsal yapıyı güçlendirmek ve eşit şartlarda rekabet etmek kurumsal sorumluluğu da beraberinde oluşturmaktadır. Türkiye de yabancı kuruluşlar fon işlemlerinde yerli alıcıya göre %10 luk işlem vergisi muafiyetine sahip olmamalıdırlar. Yerli sermayedarlar ve yöneticilerine uygulanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun geçici 16. ve 6183 sayılı Amme Alacakları kanununun geçici 8. maddelerini kabul etmemeleri gerekir. Bu durumda yabancı bankalar Türk meslektaşlarının geriye dönük 20 yıl geriye doğru yargılanmasına, denetimsizliğe, TMSF nin gerçek dışı borç çıkarıp haciz işlemleri uygulamasına, BDDK nın Yunan bankalarının Türk piyasasına stratejik olarak oligopol yapı oluşturmasına karşı çıkmalıdır. Bunun için kamuoyu oluşturmalı ve bunu AB ve IMF gibi kurumlara götürülmesini desteklemelidirler. Çünkü aynı uygulamalar kendi ülkelerinde yoktur. Ayrıca, kendi ülkelerinde uyguladıkları Arap, Çin ve Rusya sermayeli fon ve kaynaklara limit konmasını Türkiye den de istemelidirler. Yabancı bankalar kurumsal olarak eşit ilkelerde çalışırsa serbest rekabet kurallarına göre bankacılık ve finansal entegrasyon küreselleşme gerçeklerinde sağlanacaktır. Kaynakça BDDK (2007), Aylık Bülten, Sayı: 26, Ankara. Canals, J. (1997), Universal Banking- International Comparisons and Theoretical Perspectives, Clarendon Pres, Oxford. Ertuna, Ö. (2007), Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi, İstanbul SMMO Yayınları No: 87, İstanbul. Gray, J.L. ve Harrey, T.W. (1992), Quality Value Banking, John Wiley and Sons, New York. Gup, B.E. (1996), The Bank Director s Handbook, Irwin Inc., Chicago. Heffernan, S. (1996), Modern.Banking in Theory and Practice, John Wiley and Sons, New York. Hempel, G.H. ve Simonson, O.G. (1998), Bank Management, 5. Baskı, John Wiley Ed., New York. Herz, N. (2004), I.O.U. The Debt Threat and Why We Must Defuse It, Harper Perennial, Londra. İşeri, M. ve Ulusan, M. (2007), Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 33, , İstanbul. Moffet, M.H., Stonehill, A.J. ve Eiteman D.K. (2003), Fundamentals of Multinational Finance, Adison Wasley, Boston. Rose, P.S. (1999), Commercial Bank Management, Irwin/Mc-Graw Hill, New York. Saunders, A. ve Cornett, M.M. (2006), Financial Institutions Management, 4. Baskı, Mc.Graw Hill, New York. Schneider, H., Hellwig, H.J. ve Kingsman, D.J. (1986), The German Banking System, 4. Baskı, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt. Shapiro, A.C. (2005), Foundations of Multinational Financial Management, John Wiley Ed., 5. Baskı, New York. Stemper, R.G. (1990), The Guide to Successful Consumer Banking Strategy, John Wiley and Sons, New York Sayılı Bankacılık Kanunu (2005), Seçkin Yayınları, İstanbul Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (2007), Seçkin Yayınları, İstanbul. 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi nin web sitesi: 25

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi. Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat

Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi. Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat Hakkımızda Rumpf Rechtsanwälte Rumpf Consulting Bağlantı noktalarımız: İstanbul Ankara İzmir Bursa Denizli

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği 30.04.2013 www.gsghukuk.com Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı