VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VFS Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VFS Finansal Kiralama A.Ş. nin ( İşletme ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynıtarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akıştablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikalarıile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemişbulunuyoruz. İşletme Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama 2. İşletme Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planıve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ ve Türkiye Muhasebe Standartlarıile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay ısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlışbilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasınıve sunulmasınısağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama 3. Bağımsız denetimi yapan kuruluşolarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüşbildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve UluslararasıDenetim Standartları na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmışve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotlarıhakkında denetim kanıtıtoplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanmasıve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, İşletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulmasıiçin yeterli ve uygun denetim kanıtısağlanmıştır.

3 Bağımsız Denetçi Görüşü 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, VFS Finansal Kiralama A.Ş. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynıtarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarıile nakit akımlarınıbddk tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus No lu dipnotta ayrıntılıolarak açıklandığıüzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşve Faaliyet EsaslarıHakkında Yönetmelik in 23. maddesine göre finansal kiralama şirketlerinin net finansal kiralama alacaklarıve kiracılardan diğer alacaklarının toplam tutarıözkaynaklarının 30 katınıgeçemez. İşletme nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle net finansal kiralama alacaklarıve kiracılardan diğer alacaklarının toplam tutarıözkaynakların 107 katıolarak gerçekleşmiştir. İşletme, 24 Kasım 2008 tarihli Yönetim Kurulu kararıile çıkarılmış sermayesinin tamamının İşletme ortaklarıtarafından nakden karşılanmak suretiyle TL den, TL ye çıkarılmasına karar vermiştir. Sermaye artırımında kullanılmak üzere Avro 30 Mart 2009 tarihinde İşletme hesaplarına gönderilmiş olup sermaye artışının tescil işlemleri rapor tarihimiz itibariyle devam etmektedir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 13 Nisan 2009

4 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 7 KAR DAĞITIM TABLOSU... 8 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 9 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 BANKALAR NOT 4 ALINAN KREDİLER NOT 5 MUHTELİF BORÇLAR NOT 6 KİRALAMA İŞLEMLERİVE TAKİPTEKİALACAKLAR NOT 7 MADDİVARLIKLAR NOT 8 MADDİOLMAYAN VARLIKLAR NOT 9 DİĞER KARŞILIKLAR NOT 10 ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ NOT 11 DİĞER AKTİFLER NOT 12 ÖZKAYNAKLAR NOT 13 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR NOT 14 ESAS FAALİYET GİDERLERİ NOT 15 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ NOT 16 VERGİVARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 17 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 18 İLİŞKİLİTARAF AÇIKLAMALARI NOT 19 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİVE DÜZEYİ NOT 20 FİNANSAL ARAÇLAR NOT 21 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİOLAYLAR NOT 22 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİOLAN DİĞER HUSUSLAR... 35

5 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2007 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I. NAKİT DEĞERLER II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer FarkıKar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandır ılan FV Alım Satım AmaçlıTürev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORİNG ALACAKLARI İskontolu Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı KazanılmamışGelirler (-) Diğer Faktoring Alacakları Yurt İçi Yurt Dışı VII. FİNANSMAN KREDİLERİ Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KİRALAMA İŞLEMLERİ Kiralama İşlemlerindan Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet KiralamasıAlacakları Diğer KazanılmamışGelirler (-) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar IX. TAKİPTEKİALACAKLAR Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Özel Karşılıklar (-) X. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlılar Yurtd ışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. İŞTİRAKLER (Net) XIV. İŞORTAKLIKLARI (Net) XV. MADD İDURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADD İOLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer XVII. ERTELENMİŞVERGİVARLIĞI XVIII. SATI ŞAMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) Sat ışamaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 1

6 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE BİLANÇO PASİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2008 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2007 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDİLER III. FAKTORİNG BORÇLARI IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet KiralamasıBorçları Diğer ErtelenmişFinansal Kiralama Giderleri ( - ) V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa DayalıMenkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELİF BORÇLAR VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERGİVE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Yeniden Yapılanma Kar şılığı Çalışan HaklarıYükümlülüğü Karşılığı Diğer Karşılıklar XI. ERTELENMİŞVERGİBORCU XII. SATIŞAMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SatışAmaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. SERMAYE BENZERİKREDİLER XIV. ÖZKAYNAKLAR ÖdenmişSermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, BağlıOrt. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) SatışAmaçlıElde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların BirikmişDeğerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar ( ) - ( ) ( ) - ( ) GeçmişYıllar Kâr veya Zararı ( ) - ( ) ( ) - ( ) Dönem Net Kâr veya Zararı ( ) - ( ) ( ) - ( ) PASİF TOPLAMI Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 2

7 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 3 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2007 I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ FAKTORİNG GELİRLERİ Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler İskontolu Diğer Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar İskontolu Diğer FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KİRALAMA GELİRLERİ Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet KiralamasıGelirleri Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ(-) 14 ( ) ( ) 2.1 Personel Giderleri ( ) ( ) 2.2 Kıdem Tazminat ıkarşılığıgideri (6.379) (5.203) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri Genel İşletme Giderleri ( ) ( ) 2.5 Diğer - - III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Bankalardan Alına n Faizler Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer FarkıKar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasasıİşlemleri Kârı Türev Finansal İşlemlerden Diğer Kambiyo İşlemleri Kârı Diğer IV. FİNANSMAN GİDERLERİ(-) ( ) ( ) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler ( ) ( ) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri (42.708) Verilen Ücret ve Komisyonlar - - V. TAKİPTEKİALACAKLARA İLİŞK İN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 6 ( ) ( ) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ(-) ( ) ( ) 6.1 Menkul Değerler De ğer DüşüşGideri Gerçeğe Uygun Değer FarkıKar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Değer DüşüşGiderleri Maddi Duran Varlık Değer DüşüşGiderleri SatışAmaçlıElde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer DüşüşGiderleri Şerefiye Değer DüşüşGideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer DüşüşGiderleri İştirak, BağlıOrtaklık ve İşOrtaklıklarıDeğer DüşüşGiderleri Türev Finansal İşlemlerden Zarar Kambiyo İşlemleri Zararı ( ) ( ) 6.5 Diğer 15 ( ) (47.308) VII. NET FAALİYET K/Z (I+ +VI) ( ) ( ) VIII. BİRLEŞME İŞLEMİSONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİÖNCESİK/Z (VII+VIII+IX) ( ) ( ) XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİKARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı - (36.527) 11.2 ErtelenmişVergi Gider Etkisi (+) ErtelenmişVergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) ( ) ( ) XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlık Gelirleri BağlıOrtaklık, İştirak ve İşOrtaklıklarıSatışKarları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - sxiv. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlık Giderleri BağlıOrtaklık, İştirak ve İşOrtaklıklarıSatışZararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİÖNCESİK/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİKARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı ErtelenmişVergi Gider Etkisi (+) ErtelenmişVergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) ( ) ( ) Hisse Başına Kâr / Zarar 17 (0,602) (0,590)

8 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞFONUNA SATILMAYA - - HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net - - Değişme 1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net - - Değişme (Kar-Zarara Transfer) II. MADDİDURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME - -. DEĞER ARTIŞLARI III. MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN İDEN - - DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM - - FARKLARI V. NAKİT AKIŞRİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV - - FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 5.1 Gerçeğe Uygun Değer FarkıKârı/Zararı(Gerçeğe Uygun Değer - - Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VI. YURTDIŞINDAKİNET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA - - AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 6.1 Gerçeğe Uygun Değer FarkıKârı/Zararı(Gerçeğe Uygun Değer - - Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - - İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA - - MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞVERGİ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA - - MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) - - Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 4

9 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİDEĞİŞİKL İKLER Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmi ş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı/ (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı/ (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Fark ı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatışAmaçlı/ Durdurulan Faaliyetlerden BDF Toplam Özkaynak ÖNCEKİDÖNEM I. Dönem BaşıBakiyesi (01/01/2007) ( ) ( ) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) ( ) ( ) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar Nakit AkışRiskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. İştirakler, BağlıOrt. ve İşOrtaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler De ğerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi İhracı XV. ÖdenmişSermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârıveya Zararı ( ) ( ) XIX. Kâr Dağıtımı ( ) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer ( ) Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) ( ) ( ) CARİDÖNEM I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (01/01/2008) ( ) ( ) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar Nakit AkışRiskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Fark ları VI. İştirakler, BağlıOrt. ve İşOrtaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi İhracı XIII. ÖdenmişSermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârıveya Zararı ( ) ( ) XVII. Kâr Dağıtımı ( ) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer ( ) Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) ( ) ( ) Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 5

10 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT NAKİT AKIŞTABLOSU Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri Kiralama Giderleri ( ) ( ) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 14 ( ) ( ) Ödenen Vergiler Diğer ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış 6 ( ) ( ) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış ( ) ( ) Faktoring Borçlarındaki Net Artış(Azalış) Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış(Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış(Azalış) Vadesi GelmişBorçlarda Net Artış(Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış) ( ) ( ) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2.1 İktisap Edilen BağlıOrtaklık ve İştirakler ve İşOrtaklıkları Elden Çıkarılan BağlıOrtaklık ve İştirakler ve İşOrtaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8 (26.379) Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (26.379) - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış ( ) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 6

11 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE NAZIM HESAP KALEMLERİ NAZIM HESAP KALEMLERİ Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2008 Bağımsız Denetimden geçmiş 31 Aralık 2007 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM I RİSKİÜSTLENİLEN FAKTORİNGİŞLEMLERİ II RİSKİÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ III ALINAN TEMİNATLAR IV VERİLEN TEMİNATLAR V TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler V TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma AmaçlıTürev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit AkışRiskinden Korunma Amaçlıİşlemler Yurtd ışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçl ıişlemler Alım Satım Amaçlıİşlemler Vadeli Alım-Satım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Satım Opsiyon İşlemleri Futures Alım Satım İşlemleri Diğer VII EMANET KIYMETLER VIII NAZIM HESAPLAR TOPLAMI Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 7

12 31 ARALIK 2008 TARİHİİTİBARİYLE KAR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU Cari Dönem (31 Aralık 2008) (*) YENİTÜRK LİRASI Önceki Dönem (31 Aralık 2007) 1.1 DÖNEM KARI ( ) ( ) 1.2 ÖDENECEK VERGİVE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) - (36.527) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KARI ( ) ( ) ( ) 1.3 GEÇMİŞDÖNEM ZARARI (-) BİRİNCİTERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) (***) - - B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A )] (**) ORTAKLARA BİRİNCİTEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine (*****) İmtiyazlıHisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kara İştirakli Tahvillere Kar ve Zarar OrtaklığıBelgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİTEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine(*****) İmtiyazlıHisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar OrtaklığıBelgesi Sahiplerine İKİNCİTERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ(-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİTERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlıHisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar OrtaklığıBelgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KAR HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE (YTL) HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE (YTL) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE (YTL) HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE (YTL) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİSAHİPLERİNE ( % ) - - (*) 2008 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi henüz Genel Kurul tarafından onaylanmamıştır. Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 8

13 NOT 1 - ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU VFS Finansal Kiralama A.Ş. ( Şirket ), T.C. Hazine ve DışTicaret Müsteşarlığı ndan alınan izne istinaden 3226 sayılıkanun uyarınca yurtiçi ve yurtdışında finansal kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuş ve Ana Sözleşme sinin 7 Ekim 2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmasıyla faaliyete geçmiştir. Şirket in finansal kiralama işlemleri inşaat ekipmanı, işmakineleri ve taşıma araçlarıkiralamalarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket in 24 çalışanıvardır (31 Aralık 2007: 28). Şirket in bütün faaliyetleri tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir ticari alanda (finansal kiralama) yürütülmektedir. Şirket in kayıtlıolduğu adresi aşağıda yer almaktadır: Volvo İşMerkezi İçerenköy Mahallesi Engin Sokak No: Kadıköy, İstanbul Şirket in finansal tablolarının yayınlanmasına yönetim kurulu tarafından 23 Mart 2009 tarihinde onay verilmiştir. Genel kurul finansal tablolarıdeğiştirme yetkisine sahiptir. NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket, bu finansal tablolarınıyeni Türk Lirası( YTL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planıve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablolar Tebliği ) çerçevesinde Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacaklarıiçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılıkanunun 1. maddesi uyarınca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılıbakanlar Kurulu Kararıgereğince, Yeni Türk Lirasıve Yeni Kuruşta yer alan Yeni ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Lirasıdeğerleri TL ye ve Kr'ye dönüştürülürken 1 Yeni Türk Lirası, 1 TL ye ve 1 Yeni Kuruş, 1 Kr'ye eşit tutulmaktadır. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararı, kıymetli evrak ve her türlü belgenin yanısıra ödeme ve değişim araçlarında Yeni Türk Lirası na yapılan referanslar, yukarıda belirtilen dönüşüm oranıile TL cinsinden yapılmışsayılmaktadır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, mali tablo ve kayıtların tutulmasıve gösterimi açısından Yeni Türk Lirası nın yerini almış bulunmaktadır. 9

14 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi Finansal tablolar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na ( TMS 29 ) göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. BDDK tarafından yayımlanan 28 Nisan 2005 tarihli Genelge ile bankacılık sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar verildiği duyurulmuşve finansal tabloların hazırlanmasında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir Netleştirme/Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olmasıveya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler İşletmenin Sürekliliği Şirket, finansal tablolarınıişletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. 2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalıolarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmışbilançosu ile 1 Ocak-31 Aralık 2008 hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak-31 Aralık 2007 hesap dönemi ile karşılaştırmalıolarak düzenlemiştir. Şirket, finansal tablolarını31 Aralık 2007 tarihine kadar SPK nın Seri:XI, No:25, Sermaye Piyasasında Muhasebe StandartlarıHakkında Tebliği ne uygun olarak hazırlamıştır. Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, finansal tablolarınınot de belirtilen Finansal Tablo Tebliği ne uygun olarak hazırlamaya başlamıştır. İlişikteki 2007 yılıfinansal tablolarıbddk tarafından yayınlanan 17 Mayıs 2007 tarihli Finansal Tablolar Tebliği ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir Standartlarda değişiklikler ve yorumlar Yeni ya da DüzenlenmişUluslararasıFinansal Raporlama Standartlarının ve Yorumların Uygulanması Şirket UMSK ve UluslararasıFinansal Raporlama YorumlarıKomitesi ( UFRYK ) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmişstandartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlarıuygulamıştır. 10

15 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2008 yılında yürürlüğe giren ve Şirket finansal tablolarıüzerinde etkisi olmayan değişiklik ve yorumlar: UFRYK 11, UFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde geçerlidir) UFRYK 12, Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde geçerlidir) UFRYK 13, Müşteri Bağlılık Programları (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde geçerlidir) UFRYK 14, UMS 19- TanımlanmışFayda VarlığıÜzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan KarşılıklıEtkileşimleri (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde geçerlidir) UFRYK 16, Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması (1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemlerde geçerlidir) Henüz yürürlüğe girmemişve Şirket tarafından erken uygulanmasıbenimsenmemişstandartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve yorumlar: UMS 1, Mali Tabloların Sunumu doğrudan özkaynağa kaydedilen kalemlere ilişkin kapsamlı değişiklikler UMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri doğrudan giderleştirmeyi engelleyen kapsamlı değişiklikler UMS 27, Konsolide ve Solo Mali Tablolar UFRS lerin ilk kez uygulanmasında yatırım maliyetlerine ilişkin değişiklik UMS 28, iştiraklerdeki yatırımlar UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum geri satın alma opsiyonlu finansal araçlar ve nakde çevrilmelerinde doğacak yükümlülüklerin açıklanmasıhakkında değişiklik UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme riskten korunmaya konu olabilecek kalemlere ilgili değişiklikler UMS 40, Yatırım AmaçlıGayrimenkuller UFRS 1, UluslararasıFinansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması UFRS lerin ilk kez uygulanmasında yatırım maliyetlerine ilişkin değişiklik UFRS 2, Hisse BazlıÖdemeler hakedişkoşullarıve iptallerine ilişkin değişiklik. UFRS 8, Faaliyet Bölümleri UFRYK 15, Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan standart ve yorumlar: UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 31 İşOrtaklıklarındaki Paylar satın alma yönteminin uygulanmasıhakkında kapsamlı değişiklik UFRS 3, İşletme Birleşmeleri UFRS 5, SatışAmaçlıElde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Şirket yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket in finansal tablolarıüzerinde önemli bir etki yaratmayacağıgörüşündedir. 11

16 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.3 ÖNEMLİMUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikalarıaşağıda özetlenmiştir: Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatlarıile tutarıbelirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımlarıiçermektedir (Not 3). İlişkili taraflar Bu finansal tablolar açısından Şirket in ortaklarıve Şirket ile dolaylısermaye ilişkisinde olan grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar olarak tanımlanmaktadır. İlgili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatlarıüzerinden yapılmıştır (Not 18). Finansal Kiralama işlemleri (i) Kiralayan konumunda Finansal kiralamaya konu olan varlık, bu işleme konu olan yatırıma eşit tutarda bir alacak olarak gösterilir. Faiz geliri, net yatırım metodu kullanılarak sabit bir dönemsel getiri oranıyaratacak şekilde belirlenir ve ilgili dönemde tahakkuk etmeyen kısmıkazanılmamışfaiz geliri hesabında izlenir. (ii) Kiracıkonumunda Faaliyet kiralamasıile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Şüpheli finansal kiralama alacaklarıkarşılığı Finansal kiralama alacaklarının değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansal kiralama alacaklarıkarşılığışirket'in finansal kiralama alacaklarıportföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığıbddk tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacaklarıiçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren gün arasıgeciken finansal kiralama alacaklarının teminatlarıdikkate alındıktan sonra en az %20 si oranında, tahsili vadesinden itibaren gün arasıgeciken finansal kiralama alacaklarının teminatlarıdikkate alındıktan sonra en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmişolan finansal kiralama alacaklarının teminatlarıdikkate alındıktan sonra %100 oranında özel karşılık ayrılmaktadır. 12

17 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Şirket, ayrıca ilgili tebliğe göre alacakların tahsilindeki gecikme yukarıdaki süreleri geçmemişolsa veya alacakların tahsilinde herhangi bir gecikme bulunmasa dahi, alacak tutarlarıiçin borçlunun kredi değerliliğine ilişkin mevcut bütün verileri ve Türkiye Muhasebe StandartlarıKurulunun 16/1/2005 tarihli ve sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğinde belirtilen güvenilirlik ve ihtiyatlılık ilkelerini dikkate alarak, teminat tutarınıhesaplamaya dahil etmeksizin, belirlediği oranlarda özel karşılık ayırmaktadır. İlgili tebliğde şirketlerin, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde gecikme olmayan veya yüzelli günden daha az gecikme olan alacaklardan doğmasıbeklenen ancak miktarıkesin olarak belli olmayan zararların karşılanmasıamacıyla, genel olarak ve herhangi bir işlemle doğrudan ilgili olmaksızın karşılık ayırabilecekleri belirtilmişancak zorunluluk olarak değerlendirilmemiştir. Şirket şüpheli hale gelmeyen finansal kiralama alacaklarıiçin bu kapsamda genel karşılık ayırmamaktadır. Alacağın silinmesi, alacağın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyeceğinin öngörülmesi ya da müşterinin aciz vesikasına bağlanmasıdurumunda gerçekleşmektedir. Alacağın silinmesiyle daha önce ayrılmışolan karşılık terse döner ve alacağın tamamıaktiften düşülür. Önceki dönemlerde silinen bir alacağın tahsili durumunda ilgili tutarlar gelir olarak kaydedilir. Faiz gelir ve gideri Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Yabancıpara işlemleri Dövizle ifade edilen işlemler, işlemin gerçekleştiği zaman geçerli olan kur üzerinden Türk lirasına çevrilmektedir. Bu işlemler sonucu ve dövize endeksli parasal aktif ve pasiflerin çevrimi ile oluşan kar ve zararlar gelir tablosuna yansıtılır. Bu bakiyeler dönem sonu kurlarıile değerlenir. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, birikmişamortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalıömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Şirket in maddi duran varlıklarıofis makineleri, mobilya ve özel maliyetlerden oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalıömürleri 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Maddi varlıkların defter değerleri net gerçekleşebilir değerlerinden yüksekse finansal tablolarda net gerçekleşebilir değerleriyle gösterilirler. Maddi duran varlıkların satışıdolayısıyla oluşan kar ve zararlar defter değerleriyle satışfiyatının karşılaştırılmasısonucunda belirlenir ve faaliyet karının belirlenmesinde dikkate alınır. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar yazılım giderlerinden oluşmakta ve 3 ila 5 yılda itfa edilmektedir. Bilgisayar yazılımlarınıgeliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasınıartıracak olan harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir. 13

18 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Alınan Krediler Alınan krediler ilk olarak işlem maliyetlerini de içeren gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır. Alınan krediler daha sonra etkin faiz metodu kullanılarak iskonto edilmişmaliyet bedelleri ile değerlenir. Ertelenen vergiler Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlıdeğerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatıuyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlarıkullanılır. Ertelenen vergi varlığıveya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağıilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacaklarıtahmin edilen artışve azalışoranlarında finansal tablolara yansıtılır. Ertelenen vergi varlığı, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olmasışartıyla finansal tablolara alınır (Not 16). Kıdem tazminatıkarşılığı Kıdem tazminatıkarşılığı, Şirket çalışanlarının emekliliği durumunda Şirket in gelecekte tahmin edilen Türk İşKanunu çerçevesinde oluşacak yükümlülüğünün iskonto edilmişdeğerleriyle hesaplanmıştutarıdır (Not 10). Gelir Vergisi Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar Karşılıklar, Şirket in hesap dönemi itibariyle süregelen bir yasal veya yapıcıyükümlülüğü olması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunmasıve tutar hakkında güvenilebilir bir tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır. Paranın zaman içerisindeki değer kaybıönem kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve uygun ise yükümlülüğe özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranıile gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktadır. İskonto metodu kullanıldığında, zaman dilimini yansıtan provizyondaki artış, faiz gideri olarak dikkate alınır. Şarta BağlıYükümlülükler ve Varlıklar Şarta bağlıyükümlülükler, kaynak aktarımınıgerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlıvarlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 14

19 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) Sermaye ve temettüler Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde kaydedilir. Finansal kiralama gelirleri Kiralamaya konu edilen varlıkların kiralama işleminin başlangıcındaki değeri bilançoda finansal kiralama alacağıolarak gösterilir. Toplam finansal kiralama alacağıile kiralama konusu varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal gelirler, her muhasebe dönemine düşen alacağın sabit faiz oranıile dağıtılmasısuretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Gelir ve giderin tanınması Gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Hisse başına zarar Gelir tablosunda belirtilen hisse başına zarar, dönem net zararının, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklıortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Şirket in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 2.4 ÖNEMLİMUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan koşullu varlık ve yükümlülüklerin tutarlarınıve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarınıetkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasınıgerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. NOT 3 - BANKALAR 15 Bankalar -vadesiz mevduatlar vadeli mevduatlar Kasa Aralık 2008 tarihi itibariyle vadeli mevduat bulunmamaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle banka mevduatıüzerinde blokaj bulunmamaktadır. Nakit akım tablosunda kullanılan nakit ve nakit benzeri değerlerin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle tutarı YTL dir (2007: YTL).

20 NOT 4 - ALINAN KREDİLER Yurtiçi Bankalar: Etkin Faiz Döviz Etkin Faiz Döviz Oranı tutarı YTL Oranı tutarı YTL Sabit oranlıkrediler: - YTL %18, %18, Yurtdışıbankalar: Sabit oranlıkrediler: -AVRO %4, %4, ABD Doları %3, %4, Toplam krediler NOT 5 - MUHTELİF BORÇLAR Volvo Otomotiv Türk Ltd Şti Marsh Sigorta ve Reasürans Borokerli A.Ş Nur Musa Ergin Hukuk Bürosu Renault Trucks Ticaret A.Ş Orkun UluslararasıNakliyat A.Ş Ercan UluslararasıNakliyat A.Ş Ergo İsviçre Sigorta A.Ş Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş Diğer Muhtelif borçlar çoğunlukla Şirket in faaliyetleri ile ilgili hizmet aldığısatıcılara olan borçlarından oluşmaktadır. 16

21 NOT 6 - KİRALAMA İŞLEMLERİVE TAKİPTEKİALACAKLAR Finansal kiralama alacakları Faturalanmışfinansal kiralama alacakları Brüt finansal kiralama alacakları Kazanılmamışfaiz geliri ( ) ( ) Kiralama işlemlerinden alacaklar Takipteki finansal kiralama alacakları Değer düşüklüğü karşılığı ( ) ( ) Kiralama işlemlerinden alacaklar,net Kiralama işlemlerinden alacaklar Kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar Kiralama işlemleri için verilen avanslar Kiralama işlemlerinden toplam alacaklar Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal kiralama alacaklarının tümü sabit faizlidir. Finansal kiralama alacaklarının ileriye dönük yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir: Finansal Kiralama Alacakları Brüt Net Dönem Sonu 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2013 ve sonrası

22 NOT 6 - KİRALAMA İŞLEMLERİVE TAKİPTEKİALACAKLAR (Devamı) Finansal Kiralama Alacakları Brüt Net Dönem Sonu 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Net finansal kiralama alacaklarıaşağıdaki şekilde analiz edilebilir: Vadesi geçmemişve değer düşüklüğüne uğramamış Vadesi geçmişfakat değer düşüklüğüne uğramamış Değer düşüklüğüne uğramış (Eksi) Değer düşüklüğü karşılığı ( ) ( ) Net finansal kiralama alacakları Şirket, finansal kiralama alacaklarına ilişkin doğmuşveya doğmasıbeklenen zararlarını, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren BDDK tarafından yayınlanan Karşılıklar Tebliği hükümlerine uygun olarak hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle değer düşüklüğüne uğramış YTL tutarındaki takipteki finansal kiralama alacaklarına karşılık YTL tutarında teminat alınmıştır. Değer düşüklüğü karşılığının hesaplanmasında, kiracılardan ve satıcılardan alınan teminatlara ilave olarak finansal kiralama işlemlerinde kiralayan sıfatıyla Şirket in mülkiyetinde bulunan kıymetler, karşılıklar tebliğinde belirtilen niteliklerine uygun teminat gruplarına göre YTL olarak dikkate alınmıştır. 18

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAPLAR KALEMLERİ... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Finansal

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Halk Finansal Kiralama AŞ

Halk Finansal Kiralama AŞ Halk Finansal Kiralama AŞ 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 3

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 52 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal durum tablosu) 3-4 Nazım hesap kalemleri 5 Kar veya zarar tablosu

Detaylı

VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR VE

Detaylı

VOLKSWAGEN DOĞUŞTÜKETİCİFİNANSMANI A.Ş.

VOLKSWAGEN DOĞUŞTÜKETİCİFİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

PAMUK FACTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

PAMUK FACTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT Pamuk Factoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılıresmi Gazete de

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Đçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi (eski unvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı inceleme raporu İçindekiler Birinci bölüm

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA:

İÇİNDEKİLER... SAYFA: İÇİNDEKİLER... SAYFA: FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAPLAR TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...... 4 KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. (eski unvanıyla Eko Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. )

EKO FAKTORİNG A.Ş. (eski unvanıyla Eko Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ) 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR) Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME

Detaylı

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I.

Detaylı