ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4911 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Su deðil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4911 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Su deðil"

Transkript

1 Ýsviçre bankalarýnda 5 milyon TL'si olan siyasetçimiz varmýþ... Türkiye tarafýndan tespit edilmiþ ve uyarýlmýþ... Ne dersiniz, kim bu þanslý siyasetçi acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4911 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AÞK ÝKÝ KÝÞÝLÝKTÝR 2. sayfada Yeþil Barýþ Hareketi'nden þok yaratan açýklama... Türkiye'den Kýbrýs'a taþýnacak su ile ilgili korkunç iddia! Su deðil Kritik seçim... Gözler Türkiye'de AKP döneminin en kritik seçimleri bugün yapýlýyor... Tüm dünyanýn dikkatle izlediði bu seçimlerden sonra Türkiye'de yeni bir sayfa açýlacaðý tahmin ediliyor... Yapýlan tüm anketlerde %10'luk barajý aþan HDP'nin elde edeceði baþarýyla Türkiye'yi açýk bir diktatörlükten kurtarmasý bekleniyor sayfada Nükleer akacak Sahir: Rüzgar nereden eserse essin, herhangi bir olumsuzluk durumunda Kýbrýs ölümcül bir etki altýnda olacak... "Bu santralden sýzacak nükleeri biz ülkemizde çeþmemizden akan suyla bardaklarýmýza doldurup içeceðiz. Veya nükleer atýklý suyla banyo yapacaðýz, bahçelerde meyve sebzeyi sulayacaðýz..." 14. sayfada Tüzük Kurultayý "Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým" Akýncý ve Anastasiadis tiyatroda buluþuyor Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, KKTC'ye su saðlayacak olan barajýn Akkuyu Nükleer Santrali'nin hemen yanýnda olduðunu ve nükleer sýzýntýlarýn adaya taþýnmasýnýn önlenemeyeceðini söyledi... Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis Pazartesi akþamý birlikte Limasol'da tiyatroya gidecek. Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ Burcu'nun yaptýðý açýklamaya göre, Akýncý ile Anastasiadis, Faize Özdemirciler'in yazdýðý Yaþar Ersoy'un yönetip oynadýðý Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediði "Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým" oyununu izleyecek. Ýki lider önümüzdeki günlerde, tarihi daha sonra belirlenecek KKTC'de de benzeri bir kültürel etkinlikte bir araya gelecek. UBP de tüzük deðiþiklikleri oybirliðiyle onaylandý... Bugün gazetemizle birlikte sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... TAYYÝP ERDOÐAN'IN TELEFONLARINA ÇIKMAYACAK BÝR LÝDER ARANIYOR Türkiye nefesini tutmuþ, bekliyor Padiþah Erdoðan bu seçimden nasýl ve ne kadar yara alarak çýkacak Alacaðý yaralar gitmesine yetecek mi? Kimileri temkinli bir iyimserlik içinde bekliyor, kimileri uçmuþ vaziyette "HDP barajý þimdi aþamasa bile sonra mutlaka aþacak" diyenler var "HDP barajý çoktan aþtý" diyenler var "AKP çöküþe geçti, Erdoðan þimdi yenilmese de, çok yakýnda yenilecek" diyenler var Türkiye böylesine "kritik" bir seçimden geçerken, KKTC yetkilileri rahat "Bu seçim bizim durumumuzu etkilemez" diyorlar Neden? Çünkü Türkiye'de hangi hükümet gelirse gelsin, bizim için farketmez, bütün mesele doðalgaz borusunun Türkiye'den geçmesi Doðalgaz borusu Türkiye'den geçecek, bu iþ bitecek Vaziyetimiz boru HDP'nin Diyarbakýr mitingine yönelik bombalý saldýrýda 3 kiþi öldü, yüzlercesi yaralandý. Muhtemelen beklenen yüzlercesinin ölmesiydi Beklenen olmadý. Ýyi ki, iyi ki olmadý 1 buçuk milyon insanýn toplandýðý meydana bombalarý koyanlar elbette meçhul Paçalarý tutuþmuþ bir adet Padiþah ile bir adet Vezir öfke kusmaya devam ederken, IÞÝD de Suriye'de ilerlemeye devam ediyor Yüzlerce yaralý hastanelerde ölüm kalým savaþý veriyor Bu arada Tayyip Erdoðan, HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ý telefonla arýyor Ancak Demirtaþ, Erdoðan'ýn telefonlarýna çýkmýyor Erdoðan"Dün akþam kendisini aradým, telefonuma çýkmýyor. Neden çýkmýyorsun. Cumhurbaþkanlýðý makamýndan da açýklama yapýldý. Ben görevimi yaptým" diyor. "Diyarbakýr'da olanlarherhangi bir partiye yönelik deðil. Seçimlere gölge düþürmek için provokatif bir eylem. Bu tezgahýn merkezinde terör örgütü var" diyor ama ona inananlar giderek azalýyor Diyarbakýr'da yaþananlarýn "Silahlarý býrak" diyenlerin elinde silahla suçüstü yakalanmasý gibi bir durum olduðunu düþünenler de az deðil Demirtaþ "Kendileri bana ulaþmaya çalýþmýþ olabilir ama önemli olan bana ulaþmalarý deðil. Orada katliama uðrayan bir halk var, arasýnlar onlardan özür dilesinler"diye karþýlýk verdikçe Erdoðan öfkeleniyor Biz de nefesimizi tutmuþ beklerken, düþünüyoruz Kimbilir belki de Kýbrýslýtürklerin ihtiyacý olan tek þey, ilk aþamada Erdoðan'ýn telefonlarýna çýkmayacak bir liderdir Belki o lider çok yakýnýmýzdadýr, belki çok uzaktadýr Ankara'ya çaðrýldýðýnda "daha önemli iþlerim var, gelemem" diyecek bir lider aranýyor Bulunamadýðý takdirde iþimiz gerçekten borudur LEFKOÞA'DA 10 KAVÞAKTA DÜZENLEME Lefkoþa'daki trafik yoðunluðunu rahatlatmak amacýyla Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý 10 kavþakta yeni düzenlemeye gidiyor. Çalýþma kapsamýnda geçici olarak Baþbakanlýk kavþaðýna, trafik akýþýnýn bilgisayar ile düzenlenebileceði LED teknolojili trafik ýþýklarý ile elektrik kesintilerine karþý kesintisiz güç kaynaðý cihazý monte edildi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, LED teknolojili trafik ýþýklarýnýn monte edildiði Baþbakanlýk kavþaðýnda incelemelerde bulundu. Taçoy'a Karayollarý Dairesi Müdürü Hasan Nihat Erduran ve kavþaktaki trafik ýþýklarýný yenileyen þirket Özkan Paralik Ýþletmeleri'nin Direktörü Hasan Paralik eþlik etti. FEMÝNÝST ATÖLYE: KURUMLARIMIZ VE LÝMANLARIMIZ 'YAÐMA HASANIN BÖREÐÝ' DEÐÝLDÝR Feminist Atölye, Kýbrýs Türk halkýna ait kurum ve limanlarýn "yaðma Hasan'ýn böreði" olmadýðýný belirterek, limanlarýn özelleþtirilmesine karþý çýktý. Feminist Atölye yazýlý açýklamasýnda, Kýbrýslý Türklerin öz malý olan Ercan Havalimaný'nýn "satýldýðýný", Kýb-Tek ile Telekomünikasyon Dairesi'nde de yapýlmaya çalýþýlan özelleþtirme çabalarýna limanlarýn eklendiðini ifade etti. Açýklamada, hiçbir özel þirketin zarar eden bir kurumu satýn almayacaðýna dikkat çekilerek, þunlar kaydedildi: "Müzakerelerin yeniden baþladýðý ve özellikle Maðusa Limanýnýn BM TAÇOY Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy yaptýðý açýklamada, Baþbakanlýk kavþaðýnýn Lefkoþa'da trafiðin en yoðu olduðu kavþaklardan biri olduðunu, LED'li ve kesintisiz güç kaynaðý desteði kullanýmýnýn, Bakanlýk bünyesindeki Trafik Hizmetleri Komisyonu'nun kararý ile gerçekleþtiðini belirtti. LED teknolojili ýþýk kullanýlmasýyla trafik ýþýklarýnýn da bilgisayar programý ile düzenlenebileceðini kaydeden Taçoy, "Amacýmýz buradaki trafiðin yoðun olduðu saatlerde, trafik akýþýný hýzlandýrmaktýr" dedi. Taçoy, LED teknolojili trafik ýþýklarýnýn Polis'le iþbirliðinde sabah iþ baþlangýcý ve ikindi paydos saatlerinde düzenleneceðini söyledi. gözetiminde uluslar arasý ticarete açýlmasýnýn konuþulduðu bu dönemde limanlarý özelleþtirmekten bahsetmek sadece gelecekte yaratacaðý ekonomik deðer açýsýndan deðil, siyasi olarak stratejik önemi olan yerleri Kýbrýslý Türklerin yetki alanýndan çýkarmaya çalýþmaktan baþka bir þey deðildir. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy bilmelidir ki, kýsýtlý bir süre için halkýn oyunu alarak vekil olan hiçbir kimsenin halkýn malýný kendi kiþisel arzu ve istekleri doðrultusunda satma hakký yoktur. Kýbrýslý Türklerin malý olan hiçbir kurum Yaðma Hasan'ýn böreði deðildir." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AÞK ÝKÝ KÝÞÝLÝKTÝR Hatýrlar mýsýn? Saman tüten ovalardan ve gaz lambasý yanan kerpiç bir evden çýkýp geldim bir gün sana... Tuzlu sularýnda yýkadým yüzümü... Deniz kenarýnda yürüdüm... Islýk çaldým... "Bu gökyüzü Deborah Kerr mavisi deðil Jo" diyen þair dostumu hatýrladým... Ve anladým ki Mesarya'nýn sarýsý da Marilyn Monroe sarýsý deðil... Striptizci kabarelerin ve dar sokaklarýnda 'yef' çeken sarhoþlarýn vardý... Uzun yýllar sonra karþýlaþtýðýmýzda tanýyamadým seni... Çok deðiþmiþtin çok... Deðiþmeyen tek þeyin yasemin ve saman kokusu olduðunu o zaman anladým... Hep çocuk kalmaný isterdim oysa... Bir resim çiz dediðim zaman daðlarý, ovalarý ve güneþi çizen bir çocuk... Öðretmeninin arkasýndan masum muziplikler yapan, bazan okuldan kaçan, dizlerini ýsýrganlar ýsýran bir çocuk... Kimse Rumca küsmemiþ ve Türkçe kýrýlmamýþtý daha... Sokak ortasýnda vurulan Kosti de hayattaydý, bir hafta felçli yattýktan sonra acýyla yüzümüze bakarak ölen babam da... Eminim, Tera'daki ceviz aðacýna konan kuþlar hep birden pýrrr diye havalanmýþtý o sýrada... Hatýrlar mýsýn? Güneþin batýþý da, doðuþu da ne kadar muhteþemdi sularda... Türk mahallelerinden Rum mahallelerine, Rum mahallelerinden Türk mahallelerine geçip gidiyordum... Ezanlar ve çanlar arasýnda... Jean Valjean'a rastlasam, bizim de vicdan azabýndan intihar edecek bir Javer'imiz var mý, diye sorardým ona... Denize bakan evlerden kulaðýma ince bir keman sesi vurmasa, mutlaka bir delilik yapardým... Senden býktýðým, sana küfrettiðim, seni hiç sevmediðim zamanlarým da oldu... Yýllarca sakladýðým eski aþk mektuplarýnda kalan hayalini dünyanýn nerelerine taþýdým bir bilsen... Eski siyah-beyaz fotoðraflardaki fötr þapkalý, bol paça pantolonlu ve ince býyýklý adamlarý tanýmýyorum... Hangi mezarlýklarda yatýyorlar þimdi bilmem... Yazmak isterdim romanlarýný... "NATO'ya hayýr, enosise evet" diyen gençlerin... Sokaklarda 'yef' çeken sarhoþlarýn... Her gece teþkilat kurþunlarýyla vurulmayý bekleyen sendikacý adamýn... Ve memleketten gitti gideli, elli yýldýr bir daha buralara ayak basmayan yeðenim Hasan'ýn... Leymosun'a giden yollarda, bir daha çalsýn isterim o türkü þoförün radyosunda: Leymosun dedikleri Cümbezdir yedikleri Çok hoþuma gidiyor "Nerdesin be yeðen" dedikleri... Leymosun... Minnoþ'un çöreði gibi... Mustafa da Leymosunlu... Nikos da... Rialto Tiyatrosu'nda Rumca barýþacaklar, Türkçe sarýlacaklar... Manolis çekecek resimlerini mutlaka... Bir hatýradýr bu da, elli sene sonraki kuþaklara... "NATO'ya hayýr, enosise evet" ve "Ya taksim ya ölüm" diye haykýran kalabalýklarýn yanýna koyacaðýz bunu da... Ve bir Aysergi meyhanesinin duvarýndaki bu fotoðrafýn altýnda raký içecek eski Larnakalýlar... Olacaksa New York barýþý deðil, Leymosun barýþý olsun... Baf barýþý... Lefkoþa, Maðusa, Girne barýþý... Ne tango, ne halay... Hiçbiri Kýbrýs tütmez... Baþka seçenek yoksa, varsýn tango olsun... Aþk iki kiþiliktir ey Mustafa...

3 x istence e Elvan Levent PAZAR DEYÝP GEÇME Akýncý 11 Eylül Anýt ve Müzesini ziyaret etti n Akýncý, anýt alanýnda saldýrý öncesinden kalan aðaca, ölenlerin anýsýna çelenk koydu n Akýncý, anýt özel defterine yazdýðý mesajda, Amerikan ulusu ve tüm insanlýðýn bir daha böylesi bir trajedi yaþamamasý temennisinde bulundu New York, (Fezile ÖKSÜZ- T.A.K.): Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý dün New York'ta 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldýrýda ölenlerin anýsýna hazýrlanan 11 Eylül Anýtý ve Müzesi'ni ziyaret etti. Yok olan kulelerin yerine inþa edilen havuzlar ve anýtý gezen Akýncý, dünya liderlerinin ziyaretleri sýrasýnda çelenk býraktýðý, saldýrýdan sonra ayakta kalmayý baþaran tek aðaca çelenk koydu. Cumhurbaþkaný Akýncý ayrýca saldýrýda ölenler ve yok olan binalarla ilgili þeylerin yer aldýðý müzeyi de gezdi. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, imza attýðý anýt özel defterine yazdýðý mesajda, 9/ 11 terör saldýrýsýnýn tüm kurbanlarýna samimi ve içten saygýsýný iletip, baþsaðlýðý diledi. Akýncý ayrýca Amerikan ulusu ve tüm insanlýðýn bir daha böylesi bir trajedi yaþamamasý temennisinde bulundu. Özel rehber eþliðinde gerçekleþen anýt ve müze gezisinde Cumhurbaþkaný Akýncý'ya eþi Meral Akýncý, KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ Burcu, Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçað ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven eþlik etti. DANA, AKINCI ONURUNA YEMEK VERDÝ Bu arada New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York'taki son gecesinde Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve eþinin onuruna yemek verdi. Türkiye'nin BM Daimi Büyükelçisi Halit Çevik'in de katýldýðý yemekte Akýncý'nýn beraberindeki heyet de hazýr bulundu. NEW YORK'TAN AYRILDI Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un daveti üzerine Salý günü geldiði New York'tan dün öðle saatlerinde ayrýldý. Akýncý ve beraberindeki heyetin Pazar s a b a h ý K K T C ' d e o l m a s ý b e k l e n i y o r. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, 4 Haziran Perþembe günü Ban ile g ö r ü þ m ü þ t ü. A k ý n c ý, N e w Yo r k ' t a bulunduðu sürede Uluslar arasý Barýþ Enstitüsü'nün konuðu olup, Kýbrýs konusunda konuþma yaptý. Cumhurbaþkaný Akýncý burada bulunduðu süre içinde ayrýca bazý basýn y a y ý n k u r u l u þ l a r ý n ý n N e w York temsilcilerine mülakat da verdi. Ben dün bu yazýyý yazdýðým sýrada henüz Juventus-Barcelona maçý oynanmamýþtý ve Zidane gönlünün Juventus'un kazanmasýndan yana olduðunu söylüyordu. Kimsenin bundan bir kuþkusu da yoktu zaten. Ýskoçyalý araþtýrmacý gazeteci Andrew Jennings ise FIFA'nýn üst düzey yetkililerinin tutuklanmasýyla ilgili þöyle diyordu: "Ben onlarýn suç dünyasýnýn artýklarý olduklarýný biliyordum. Bunu yýllardýr biliyordum. Bu her þeyi parayla ölçen hýrsýz pislikler sporu insanlardan çaldýlar. Þimdi onlarýn yüzlerindeki korkuyu görmek keyif verici" 11 adam, bir top ve doksan dakikanýn perde gerisinde dönen hikaye de bu iþte. Ama bir Pazar günü kimse hayal kýrýklýklarýndan bahsetmek istemezdi tabii. Üstelik az ötemizde böylesine kritik bir karar günüyken Bugün Türkiye'deki seçimin sonucu ne olursa olsun, bütün bu süreç boyunca yaþanan patlamalar, kurþunlamalar, sarfedilen laflar, ortaya çýkan gerçekler ve þekillenen bilinçle birlikte çok uzun bir süre belleklerden silinmeyeceði kesin. Bakýn, Suriye'ye giden TIR'larla ilgili yayýnladýðý görüntülerin ardýndan Can Dündar'ýn hakkýnda istenen iki kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýndan sonra 'Sözcü' gazetesi yazarý Bekir Coþkun'a da Erdoðan'a hakaretten dava açýlmýþ Türkiye'de Coþkun'un 7 Kasým 2014'te yayýnlanan 'Saray var vezir eder, saray var rezil eder' baþlýklý yazýsýnda Erdoðan'ýn adý bile geçmiyor oysa. Bekir Coþkun bu davayla ilgili dün mahkemede ifade verdi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin Sarkozy için açýlan benzer türdeki hakaret davasýnda verdiði kararý emsal olarak mahkemeye sundu. Sarkozy henüz Fransa cumhurbaþkaný iken 2008 yýlýnda Paris Tarým Fuarý sýrasýnda kendisiyle tokalaþmayan bir çifte "Defol git, zavallý aptal", demiþti. Fransýz aktivist Herve Eon da bu sözlere tepki niyetine Sarkozy'nin Laval ziyareti sýrasýnda üzerinde "Defol git, zavallý aptal", yazan bir pankart açmýþtý. Eon yazdýðý pankartta Sarkozy'nin adýnýn olmamasýna raðmen gözaltýna alýnmýþ ve cumhurbaþkanýna hakaret suçlamasýyla hakkýnda dava açýlmýþtý. Bu davada Fransýz mahkemesinin kestiði ceza 30 Euro oldu. Ancak, olay burada kapanmadý. Eon bu kararý ifade özgürlüðünü ihlal ettiði gerekçesiyle AÝHM'e taþýdý. Ve AÝHM de oy çokluðuyla Eon'a kesilen 30 euroluk cezanýn gerçekten de ifade özgürlüðünü kýsýtladýðýna karar verdi. Bu karar Fransýz hukukunda bir anlamda dönüm noktasý oldu ve Fransa'da 'cumhurbaþkanýna hakaret' suç olmaktan çýktý. Ýþte Bekir Coþkun'un hakkýnda 'Erdoðan'a hakaret'ten açýlan davada emsal olarak sunduðu karar da bu karar oldu. Bugün Türkiye'deki seçimden çýkacak sonuç bizim için de çok önemli; Türkiye nereye, biz oraya çünkü. Hava rüzgarlý ve deniz dalgalýysa, boþuna deðil yani.

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Büyük sýnavýn kapýsýna geldi Türkiye Ya ýþýða doðru giden yolu bulacak Ya da teslim olacak takunyaya cübbeye Ve onlarla karanlýða doðru yol alacak Kalay SON 15 YILIN EN KRÝTÝK GÜNÜ Türkiye'de genel seçimler var bugün... Meclis aritmetiði yeniden belirlenecek... AKP iktidarý geldi geleli, yapýlacak olan bu seçimler en kritik seçimler... Türkiye Pazartesi'nden sonra daha açýk ve daha sert bir diktatörlüðe yönelecek, ya da Tayyip Erdoðan'ýn gücü kýrýlacak... Tüm anketler HDP'nin barajý aþacaðýný ve hatta oy oranýnýn %14'e kadar fýrladýðýný gösteriyor... Ki bu da Erdoðan'ý iyice çýldýrtmaya yetiyor. Demokratik bir seçim olacaðýný sanmayýz... Sahtekarlýk ve hilede bu kadar uzmanlaþmýþ olan bir iktidarýn þemsiyesi altýnda demokratik seçim mi olur? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent BÝR ZAMANLAR BU SÖZLER KÝME AÝT? Ben bugün siyasetten uzak, ekonomiden, kýsacasý herþeyden uzak bir yazý yazmak için geçtim klavyenin baþýna yýlýnda ekonominin düzeleceðini, bir refahýn baþlayacaðýný yazmayacaðým... Elye'yle ilgili bir anýmý anlatmak istiyorum. Köylülerim çok az bozulma olmasýna raðmen eski adetlerini hala korurlar. Kendi içlerinde ne kadar birbirlerine karþý kýrgýn küskün olsalar da köy dýþýnda birliktirler. Büyüklerimizin gençliklerinde aralarýndaki husumetten dolayý bazý ailelerle aramýzda bir mesafe vardý. Onlarýn çocuklarýný, ki çoðu yaþýtlarýmýzdýlar, hep rakibimiz olarak görüyorduk. Eminim onlar için de aynýydý durum. Futbola merakýmýz vardý... Zaten tüm zamanýmýzý futbola harcardýk gençliðimizin ilk dönemlerinde. Okuldan geldiðimiz anda çantalarýmýzý kitaplarýmýzý bir tarafa býrakýr, anlaþtýðýmýz gibi takýmlarýmýzý toplar ve mahalleler arasý maçlarýmýza devam ederdik. Devam ederdik diyorum, çünkü her gün ayný rekabet vardý aramýzda... Kavgalý dövüþlü maçlardý bunlar. Yorulmazdýk da... Futbolda yorulmaya baþladýðýmýzý bir antrenörün eline düþtüðümüz zaman anladým ben... Güneþ doðduktan birkaç saat sonra baþlayan ve güneþ kavuþana kadar aç susuz süren maçlarýmýz olurdu... Yorulurduk belki ama farkýnda deðildik... Bilimsel nedenleri var tabii ama yazýmýn konusu deðil onlar. Önceleri mahalleler arasýnda baþlattýðýmýz maçlarýmýzý köyler arasý maçlara yükselttik! En yakýndan baþladýk... Angolem, Gaziveren ve ta Larnaka'nýn Vuda takýmýna kadar geniþlettik iþi.. Çatoz'da, Tremeþe'de seven-side maçlarýyla da geliþtirdik. Bizim birbirimize karþý temkinli davrandýðýmýz ve büyüklerimizin kavgalý olduðu köylülerimiz ya seyircilerimizdi, ya da futbolcu arkadaþlarýmýz. Diktatörlerden Franko veya Salazar futbol nedeniyle yýllarca diktatörlüklerini sürdürdüklerini söyleyedursunlar futbol bizi birbirimize yaklaþtýrdý. Unutamayacaðým hatýralarýmdandýr. Bir köyler arasý maça çýkmýþtýk. O günlerde saha etrafýnda teller falan da yok. Seyirciler saha çizgilerinden bir metre geride dururlar ve maçý izlerlerdi. Bir metre geride durmalarýnýn sebebi de yan hakemlerin saha kenarýnda oyunu rahat idare etmeleri içindi. Zaman zaman heyecanlanan seyirciler saha çizgilerini ihlal etse de yan hakemler tarafýndan ikaz edildiklerinde geri çekilirlerdi. Rakip takýmýn bir seyircisi atýlan bir golden sonra sahaya girip bana bir yumruk atmýþtý. Yerden kalkmaya çalýþtýðým sýrada büyüklerimizin geçmiþte kavgalý olduðu köylümü gördüm. Beni korumaya almýþ ve bana vurana yumruk atýyordu... Sözleri hiç aklýmdan çýkmadý. -Köylüme vuranýn anasýný bellerim, diyordu... Tam kýrk yýl önceydi bu... Herþeye raðmen bugün de benzer olaylar yaþandý veya yaþanacak daha... Bir baþka yazýmda yakýn geçmiþte yaþanan benzer bir hikayeyi de yazarým bu sütunlara... Kýbrýs müzakereleri konusunda Türkiye den her zaman olumlu katký gelmiþtir. Esas ihtiyacýmýz olan, Yunanistan ýn da bir an önce toparlanmasý ve sürece Türkiye gibi olumlu katký sunmasýdýr. Bilin bakalým yukarýdaki sözler kime ait? Çok kolay bir soru deðil mi? Böyle sorularý siz peynir ekmek gibi yersiniz biliyorum. Nerden mi biliyorum? Çünkü soru daha bitmeden cevabý yapýþtýrdýnýz da ondan. Bu sözler Derviþ Eroðlu na ait. Olmadý... Yanýldýnýz iþte... Ama üzülmeyin. Bir yanýt hakkýnýz daha var. Acele etmeyin... Ýyi düþünün... Ýlk aklýnýza gelen, her zaman doðru olmayabilir. Soruyu tekrarlýyorum... Kýbrýs müzakereleri konusunda Türkiye den her zaman olumlu katký gelmiþtir. Esas ihtiyacýmýz olan, Yunanistan ýn da bir an önce toparlanmasý ve sürece Türkiye gibi olumlu katký sunmasýdýr. Bilin bakalým, yukarýdaki sözler kime ait? Acele etmeyin diye uyarmýþtým sizi. Oysa siz ne yaptýnýz? Bir saniye bile düþünmeden ikinci yanýtý bir çýrpýda yapýþtýrdýnýz... Bu sözler Mehmet Ali Talat a ait... Olmadý... Yine yanýldýnýz iþte. Bu sözler Mehmet Ali Talat a da ait deðil. Süt beyaz mý kara mý sorusuna, beyazdýr diyecek kadar rahattýnýz haklý olarak. Ama üzgünüm ki doðru yanýtý bulamadýnýz yine. Çünkü doðru yanýt... Bu sözler Mustafa Akýncý ya aittir olacaktý! Þaþýrdýnýz deðil mi? Haklýsýnýz... Süte kara demek gibi bir þey. Ama ne yazýk ki doðru yanýt bu! Ben kendi adýma söyleyim... Mustafa Akýncý nýn New York ziyareti sýrasýnda yaptýðý bu açýklama, 26 Nisan 2015 ten bu yana yaþadýðým en büyük hayal kýrýklýklarýndan biri oldu. Ama kendi hayal kýrýklýðýma boþ verdim. Bunun Akýncý için de büyük bir talihsizlik olduðuna yanýyorum. Çünkü Akýncý, bu toplumun son þansý, son umudu ve son ýþýðýydý... Kýbrýs müzakereleri konusunda Akýncý nýn dediði gibi Türkiye den bir tek olumlu katký var mý? Yok! Var diyenler, bunu somut olarak ortaya koymalýdýr. Hele Akýncý nýn Yunanistan a da çaðrýda bulunarak, müzakerelere Türkiye gibi olumlu katký sunumu talep etmesi, inanýlacak gibi deðil... Bir toplumun yüreðinde ve ruhunda estirdiði rüzgârlar her þeye raðmen hâlâ sürerken... Akýncý, Ahmet Davutoðlu nun Talat da böyle baþlamýþtý. Ama daha sonra rayýna girdi sözlerini doðrulayacak bir tavýr içine girmeseydi keþke... Kolej giriþ sýnavý 3. basamaðý Sýnava bin 501 öðrenci katýldý Eðitim Öðretim yýlý Kolejlere Giriþ Sýnavý üçüncü ve son basamaðý (KGS-Final) yapýldý. Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayýs TMK, Gazimaðusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaþa Lisesi ve Hala Sultan Ýlahiyat Koleji olmak üzere 7 merkezde, iki oturumda yapýlan sýnavýn ilk oturumu dün saat 09:00'da baþladý. Ýkinci oturum 11:00 ile 12:30 saatleri arasýnda yer aldý. BEROVA Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, sýnav merkezlerini ziyareti çerçevesinde Türk Maarif Koleji'nde basýna yaptýðý açýklamada, Sýnav için 2 bin 25 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný belirtti ve "Çocuklarýmýzýn bir yýllýk çalýþtýklarýnýn sonucunu görmeleri açýsýndan bu sýnav son" dedi. Berova açýklamasýnda çocuklara iyi tatil geçirmeleri dileklerinde de bulundu. Sýnavýn 12:30'da tamamlanmasýnýn ardýndan sýnav sorularý ve cevap anahtarlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý web sitesi yayýnlanacaðýný kaydeden Berova, cevap kaðýtlarýnýn optik okuyucu ile deðerlendirileceðini ve bugün akþam saatlerinde Bakanlýk web sitesinden açýklanacaðýný söyledi. Bu yýl Lefkoþa Türk Maarif Koleji'ne 130, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'ne 75, Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji'ne 75, Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne 50, Bekirpaþa Lisesi Kolej Sýnýfýna 25 ve Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'ne 120 öðrenci olmak üzere toplam 475 öðrenci kayýt hakký elde edecek. DAÐSEVER Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Havva Daðsever, TAK'a yaptýðý açýklamada, kolejlere kayýt yaptýrmaya hak kazanan öðrencilerin belirlenmesi süreci hakkýnda bilgi verdi. Daðsever, Lefkoþa Türk Maarif Koleji tercihi kullanan öðrencilerin sýralamasýnda 130'uncu sýrada 5 öðrenci var ise söz konusu beþ öðrencinin de Koleje alýnacaðýný bu uygulamanýn diðer kolejler için de geçerli olacaðýný kaydetti. 514 ÖÐRENCÝ KATILMADI Bu yýl 2 bin 025 öðrenci ile kolej sýnavlarýna en çok kayýt yaptýrýlan yýl olduðunu belirten Daðsever, kayýt yaptýran 2 bin 25 öðrenciden, bin 501 öðrencinin sýnava katýldýðýný, 514'ünün sýnava katýlmadýðýný, bunun nedenlerinden birinin de önceki basamaklarda alýnan sonuçlar ýþýðýnda 3'üncü basmaða girilmesinin önem arz etmemesi olduðunu söyledi. Halkýn saðlýðý ile oynanýyor n Mamalý: Reçetesiz satýþý mümkün olmayan ilaçlar ülkemizde serbestçe satýlabilmekte, üzerinde hangi ilaçlarýn kullanýldýðý bilinmeyen birçok gýda market raflarýnda yerini alabilmektedir Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Avukat Barýþ Mamalý, devletin halkýn saðlýðýný koruma noktasýnda ciddi bir zaafiyeti olduðunu ileri sürdü. Mamalý yaptýðý yazýlý açýklamada, "Devletin birincil önceliði halkýn saðlýðýný korumak ve geliþtirmek olmalýyken bu noktada ciddi bir zafiyet yaþanmaktadýr" dedi. "Dünyada reçetesiz satýþý mümkün olmayan ilaçlar ülkemizde serbestçe satýlabilmekte, nasýl yetiþtirildiði ve üzerinde hangi ilaçlarýn kullanýldýðý bilinmeyen birçok gýda ürünü de rahatça market raflarýnda yerini alabilmektedir" diyen Mamalý, ülkede 10 binden fazla kanser vakasýnýn varlýðýnýn, toplumun "gýda ve ilaç terörizmi karþýsýnda savunmasýz býrakýldýðýnýn" açýk göstergesi olduðunu savundu. Eczanelere girecek ilaçlarla, raflara yerleþecek gýdalarýn etkin, bilimsel ve tarafsýz bir gözle incelenip deðerlendirileceði, hukuki teminatlara baðlanmýþ özerk bir denetim organýna acilen ihtiyaç duyulduðunu kaydeden Mamalý, denetimlerin layýkýyla yapýlabilmesi için geliþmiþ teknolojiye sahip labaratuvarlar yanýnda, güçlü sermaye ve siyasi etkiler karþýsýnda boyun eðmeyecek nitelikte insanlara ihtiyaç duyulduðunu söyledi.

5 5 7 Haziran 2015 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kendi kendimize de soru sormaya baþladýk, bu iyiye iþarettir... YAÞASIN HALAY, HADE YAVRUM ÞÝNANAY MÝÞ-MIÞLAR * Girne Belediye Baþkaný Güngürdü "Sessiz sakin diye Girne'de bir ev alýrsýnýz, yanýnda disko açýlabilir" demiþ. - Baþgan ne demek istedi tam anlamadým doðrusu.. "Ben havlu attým, bir þey yapamam, Girne'den ev almayýn piþman olursunuz" demeye mi getirdi þimdi baþkan. * Belediyeler su için birleþmiþ. - Havadan sudan para kazanmayý severler tabii. * Akýncý, Uluslar arasý toplumun desteði ile çözüme ulaþmak mümkün dedi. - Hangi uluslar ama? Keþke örnek verseydi Mesela Senegal, Mesela Cezayir, Mesela Lüksemburg, Çeçenistan falan gibi mi * Akýncý, Uluslar arasý toplumun desteði ile çözüme ulaþmak mümkün dedi. - "Destek" derken, pamuk elleri cebe atmaktan bahsediyor. Maddi destek yani Yoksa akýl veren çoook. * Taçoy; Limanlarýn özelleþtirileceðini söylemiþ. - Ha hava alanýný geri alacak, limanlarý mý özelleþtirecek * Moon ve Akýncý görüþmesi yarým saat sürmüþ. - Çok bile Zaten konuþacak neleri vardý ki? * Hükümetin dokuz günlük ömrü kalmýþ. - Yooo, bu hükümet hiç soluk almadý, hiç yaþamadý ki Ölü doðmuþtu. * Alsancak Belediyesi Mare Monte'ye denizden çýkarma yaparak, þezlong indirmiþ. - Bir takdiri hak ettim Madem karadan geçemiyorsunuz, denizden geçmeyi deneyin diyerek akýl veren, yol gösteren bendim. Çok mutluyum. Sakalýmýz olalý beri ilk defa sözümüz dinlendi. Önce su mu gelecek, Haspolat'taki cami mi bitecek? Kiracý mýsýnýz? Taksit mi ödüyorsunuz, her ay takýr takýr Çok iyi bilenlerdensiniz öyleyse. Ay, kapýnýn arkasýndadýr Göz açýp kapayýncaya kadar, bir de bakmýþsýnýz "ay baþý" yine gelmiþ. Offff Her ay gelmese olmaz bu þu aybaþý! Vücudun bütün dengesini bozuyor. Bütçenin de.! Cumhurbaþkanýmýz Mustafa Akýncý; çok önemli bir açýklamada bulundu. Kýbrýs sorununun çözülme süreci için, farklý bir zaman dilimi kullanarak, Kýbrýs sorununa yeni bir ivme ve hareket kazandýrdý. Dedi ki: "Aylar içinde çözüm mümkün". Belli ki uzun New York yolculuðu süresince çok düþündü. Ne güzel. Ay kapýnýn arkasýnda. Haziran olmadý Temmuz Temmuz olmadý Aðustos Aylar içinde çözüverelim gitsin anasýný satayým. Þu yarý buçuk Þubata bile razýyýz! Biliyorsunuz. Hemen hemen her sonbaharda, "yýl sonuna çözüm olacak" vaatleri aldýk. Sað olsunlar, bizi hiç umutsuz býrakmadý bizi liderlerimiz. Unutmuþ olamazsýnýz Bir defasýnda, yeni yýla bir buçuk ay kalmýþken ve ortada fol yok yumurta yokken bile, "yýl sonunda çözüm, bahara referandum" müjdeleri almýþ bir halkýz biz. Üstelik; bu palavralara her defasýnda inanmýþ ve beklenti içine girmiþ bir halkýz da. Akýncý'nýn Küçük bir þartý var ama. Tangodan vazgeçer, halaya baþlarsak. Evet ya Eðer tangodan vazgeçer, halaya baþlarsak, Kýbrýs sorunu aylar içinde çözülebilir miþ! Bir an düþündüm de, Akýncý'nýn þartlarý çok uygun geldi bana Kaybedeceðimiz hiçbir þey yok. Tangodan vazgeçeceðiz, halaya baþlayacaðýz, Kýbrýs sorununu aylar içinde çözeceðiz Hepsi bu. Laf aramýzda, tango bilmeyiz, oynamayýz BÖYLE BÝR ANDI zaten! Bu nedenle, hiçbir þeyden vazgeçmeden ve sadece halay oynayarak, Kýbrýs sorununu çözmüþ olacaðýz. Bedavaya gelmiþ olacak yani bize. Oh oh, yaþasýn halay, hade yavrum þinanay Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 GÜNLÜK GÜNLÜK Arjantin de on binler, kadýn cinayetlerine karþý tek ses: Bir kiþi daha eksilmeyeceðiz! UBP olaðanüstü tüzük kurultayý... Tüzük deðiþiklikleri oybirliðiyle onaylandý Ulusal Birlik Partisi (UBP) Tüzük Deðiþikliklerini oybirliðiyle onayladý. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, partinin tabanýndan gelen sesleri tek tek dikkate alarak ve hiçbir düþünceyi geri plana atmadan hazýrladýklarý tüzük deðiþiklerinin ülkede bir ilk ve devrim niteliðinde olduðunu belirtti. Özgürgün, tüzük deðiþikliði yapýlýrken tek amacýn; UBP'nin daha demokratik ve güçlü bir biçimde ülkeye hizmet vermesi olduðunu belirterek, tüzük deðiþikliði sayesinde artýk genel baþkanýnýn, örgüt baþkanlarýnýn ve kadýn ile gençlik kollarý baþkanlarýnýn parti üyeleri tarafýndan seçileceðini ve sandýktan daha güçlü çýkacaðýný vurguladý. Özgürgün, tüm UBP'lilerin, oybirliðiyle hazýrlanan bu tüzük deðiþikliðini onaylayacaðýna inandýðýný vurgulayarak, burada önemli olanýn ülkeye ve partiye hizmet olduðunu, genel baþkanýn öneminin olmadýðýný kaydetti ve ilk genel seçimlerde partisini birinci parti olarak sandýktan çýkaramamasý durumunda görevini býrakacaðýný söyledi. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, UBP Olaðanüstü Tüzük Kurultayý'nda yaptýðý konuþmada, Tüzük Kurultayýna katýlan, partiye hizmet veren üyelere teþekkür ederek, tüzük deðiþikliklerinin UBP ve ülke için bir ilk ve devrim niteliðinde olduðunu vurguladý. Ülkede yeni bir vizyon saðlayacak deðiþikliklerden heyecanlý ve gururlu olduklarýný ifade eden Özgürgün, ülkede bir ilki yapmanýn heyecanýný yaþadýklarýný, bugün seçimli bir genel kurul olmadýðýný ancak seçimli de olsa katýlýmýn ancak bu kadar olacaðýný belirtti ve katýlan partililere teþekkür etti. Özgürgün, tüzük deðiþikliklerinde yola çýkarken tabandan gelen sesleri tek tek dikkate aldýklarýný, deðiþiklik önerilerinin hepsine "tamam" dediklerini ve hiçbirini geride býrakmadýklarýný belirterek, 31 Ekim Olaðan Kurultayda tüm üyelerin oy kullanabileceðini kaydetti. "Bundan daha önemli demokratik Arjantin de on binlerce kadýn, her geçen gün artan kadýn cinayetlerini protesto etmek için sokaklara çýktý. Buenos Aires baþta olmak üzere 70 kentte eþ zamanlý olarak düzenlenen yürüyüþe katýlan kadýnlar, erkek þiddetinin önlenmesi ve eþitlik taleplerini dile getirdi. Arjantinli kadýnlara Uruguay, Þili ve Meksika dan da destek geldi. Tepkinin böylesine büyük olmasýnýn nedeniyse son aylarda iþlenen iki cinayet. Hamile olduðu için eski erkek arkadaþý tarafýndan döverek öldürülen Chiara Paez 14; öðrencilerinin gözü önünde eski kocasý tarafýnda boðularak öldürülen Maria Eugenia Lanzetti ise 44 yaþýndaydý. Ancak, Chiara ve Maria Eugenia, kadýna yönelik þiddetin olaðan hale geldiði Arjantin de, eski eþ ya da sevgilileri tarafýndan öldürülen kadýnlardan sadece ikisi. Her 30 saatte bir kadýnýn öldürüldüðü Arjantin de resmi rakamlara göre 2014 yýlýnda 277 kadýn, eþi ya da sevgilisinden gördüðü fiziksel þiddet sonucu hayatýný kaybetti. RUMCA KÜSTÜM, TÜRKÇE KIRILDIM Týrnak... Mustafa Akýncý New York'ta iken, Nikos Anastasiadis ile yarýn akþam Leymosun'daki tiyatroda buluþacaðýný Rum tarafý açýkladý. Rum sözcü Hristodulidis'in yaptýðý bu açýklamayý doðrulatmak için, gazetecilerimiz telefonla New York'taki Akýncý'ya ulaþmaya çalýþtý... "Kendini görkemli saraylara kapatan tüm diktatörlerin sonu ya asýlmaktýr ya da linç edilmek. Bunu ben söylemiyorum, tarih söylüyor! Ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Ýlber Ortaylý da konuþtu sonunda... Halt etmiþ 'susmak altýndýr' diyen bilge... Þimdi; konuþmak altýn, susmak ise boþ teneke deðerindedir!" Kývanç BUHARA (Detay) LÝMANLAR Herkes soruyor, madem ki yakýnda çözüm ve barýþ var, o halde havaalanýndan sonra neden bir de limanlarýmýzý satýyoruz? Çözümden önce Türkiye herþeyi ele mi geçirmeye çalýþýyor? KÝM BU açýlým olur mu" diyen Özgürgün, bu deðiþikliklerin istenseydi kurultay sonrasýnda da yapýlabileceðini, ancak olaðanüstü kurultayla yaptýklarýný ifade etti ve "önemli olan UBP'nin ülkeye hizmet vermesidir, baþkanýn kim olduðu deðil, bu anlayýþla yola çýktýk" diye konuþtu. "Amacýn, UBP'nin ülkeye hizmeti, büyümesi ve iktidara taþýnýp ülkeye hizmetleri durmaksýzýn vermesi" olduðunu kaydeden Özgürgün, ülkenin UBP hizmetlerini aradýðýný belirterek, UBP iktidarýndaki hizmetlerden örnekler verdi, ülkenin geliþmesinde oynadýðý role dikkat çekti. Özgürgün, ülkede siyasetçiye güvenin azaldýðýný gözlemlediklerini, bu çerçevede UBP olarak ilki yapýp halkla bütünleþme yarattýklarýný ifade ederek, UBP'nin öncü bir parti olarak tüzüðünü yenilediðini, seçimleri de delegeden üyelere taþýdýðýný kaydetti. Siyasi Partiler Yasasýnýn Mecliste olduðunu ancak UBP'nin bunun önüne geçip tüzüðünü yenilediðini ve tam bir yeni sisteme geçtiðini ifade eden Özgürgün, tüzüðün gençler ve kadýnlara yönelik de yenilikler içerdiðini belirtti. Örgüt baþkanlarýnýn bundan sonra daha güçlü olacaðýný, çünkü üyesinin desteðiyle daha güçlü seçileceðini, ayný þekilde gençlik ve kadýn kollarýnýn da öyle olacaðýný ifade eden Özgürgün, genel baþkanýn da artýk 500 oyla deðil binlerin oyuyla seçileceðini ve daha güçlü sandýktan çýkacaðýný vurguladý. Ýsviçre bankalarýnda 5 milyon TL'si olan siyasetçimiz varmýþ... Türkiye tarafýndan tespit edilmiþ ve uyarýlmýþ... Ne dersiniz, kim bu þanslý siyasetçi acaba? SEÇÝM Türkiye bugün sandýk baþýnda... Kýbrýslý Türklerin kalbi HDP için atýyor... TEK YOL Rumca küsenler Türkçe barýþýrlar, Türkçe kýrýlanlar Rumca anlaþýrlar... "AB üyeliði istemiyor muyuz?.. Elbette istiyoruz... Fakat; AB üyeliði ile AB'nin müzakerelere dahil olmasý farklý konulardýr... AB'nin sürece dahil olmasý, Kýbrýs Cumhuriyeti temelinde bir çözüm demektir... Ýki bölgeliliðin sulandýrýlmasý, herkesin mülküne dönmesi demektir... Üzerimize doðru gelmekte olan dalganýn farkýnda mýyýz acaba?.." Reþat AKAR (Diyalog) "Memlekette iki santimlik boruyu tamir etmekten aciz, ya çürüyen borunun yerine haftalar, aylar sonra yeni boru takma zahmetine katlananlar, içinden insanýn geçebileceði çapta borularda herhangi bir aksilik olduðunda ne yapacak, ayaklarý birbirine dolanmayacak mý?" Akay CEMAL (Kýbrýs) "Gazeteci Can Dündar imamlarýn marifetlerini ortaya seren belgeleri ortaya koyunca, kendisine dava açýldý. Hakkýnda iki kez müebbet ve ekstradan kýrk yýl isteniyor..." Ahmet OKAN (Havadis) Günün Kahramaný SALAHATTÝN DEMÝRTAÞ Türkiye'deki seçim kampanyasýnda en çok sempati toplayan ve en çok göz dolduran HDP Genel Baþkaný Salahattin Demirtaþ oldu. Cesareti ve performansýyla Demirtaþ tüm liderleri solladý, bir anda Türkiye'deki ilerici kesimin umudu haline geldi. Kendisine "Eþcinseller hakkýnda ne düþünüyorsun?" diye sorulduðu zaman Demirtaþ'ýn verdiði yanýt seçimin en kayda deðer sözü oldu. Demirtaþ "Birþey düþünmüyorum, eþimle mutluyum" dedi... Bugünkü seçimde tüm gözler HDP ve Demirtaþ'ta...

7 7 Haziran 2015 Pazar YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE UYUÞTURUCUDAN TUTUKLAMA Yeniboðaziçi'nde bir otelde yapýlan aramada uyuþturucudan bir kiþi tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, önceki gün meydana gelen olayda S.U'nun (E-32) kalmakta olduðu odada polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 1 gram aðýrlýðýnda Cannabis (Hint Keneviri) türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare alýndý. MAÐUSA'DA OPERASYON Gazimaðusa Polis Müdürlüðü sorumluluk sahasý içerisinde önceki akþam asayiþ ve trafik operasyonu düzenlendi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, operasyon kapsamýnda; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve kumarhaneler kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam on altý kiþi tespit edilerek aleyhlerinde yasal iþleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleþtirdikleri denetimler neticesinde, 850 araç kontrol edilerek suç iþlediði tespit edilen toplam 219 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþlem gidildi. Operasyon kapsamýnda çeþitli suçlardan ötürü iki araç trafikten men edilirken, bir þahýs tutuklandý. YANGIN Gazimaðusa'da Göl bölgesinde Kemal Mercan'a ait aðýlda bulunan ambarda tespit edilemeyen bir sebepten dolayý önceki gün öðlen yangýn meydana geldi. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülürken, çýkan yangýn sonucu ambar içerisinde bulunan yaklaþýk 7 römork saman yandý. Çatalköy'de ise Merter Gaziköylü'ye ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayý yangýn meydana geldi. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnda yaklaþýk 3 dönüm arazi içerisinde bulunan ekili arpa yandý. HAVA SICAKLIÐI 38 DERECE Bölgede hafta baþýndan itibaren hava sýcaklýðý 38 dereceye kadar çýkacak. Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre, derece dolaylarýndaki sýcaklýk, pazartesiden itibaren derece olacak. GÜNEYDE EMEKLÝLÝK MAAÞI ALAN DEVLET YETKÝLÝLERÝNE GERÝYE DÖNÜK ÖDEME YAPILDI Güney Kýbrýs'ta devlet yetkilisi olan ve ayný zamanda emeklilik maaþý alan 52 kiþiye 1,7 milyon Euro'luk geriye dönük ödeme yapýldýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi vatandaþlarýn ödenek ve devlet katkýlarý kesilirken, Kýbrýs (Rum) Havayollarý çalýþanlarý aylardýr alacaklarýný beklerken, Rum Hükümeti'nin emeklilik maaþý alan devlet yetkileri için devlet kasasýndan geriye dönük ödeme yaptýðýný yazdý. Bir süre emeklilik maaþlarýný alamayan 52 kiþinin, açtýklarý davayý kazanmalarýyla kendilerine emeklilik maaþlarýyla ilgili 1,7 milyon Euro'luk geriye dönük ödeme yapýldýðýný kaydeden gazete, çifte maaþ almaya hakký olan 126 yetkili arasýnda Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in de olduðunu, ancak kendisinin 5 yetkiliyle birlikte bu hakkýndan feragat ettiðini anýmsattý. ÝZCAN AKEL'ÝN 22. KONGRESÝNE KATILDI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Güney Kýbrýs'ta AKEL'in 22. Kongresine katýlarak, konuþma yaptýðýný bildirdi. Ýzcan basýn bürosu aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, kongrede yaptýðý konuþmasýna, kongreyi "devrimci duygularla" selamlayarak baþladýðýný belirtti ve "Yurdumuzun öteki yarýsýndan hepinize sevgi ve selam getirdim" dediðini kaydetti. Ýzcan, "Kurulduðu günden beri Kýbrýs halkýnýn birliði, iþçi sýnýfýnýn haklarý ve ortak bir vatan yaratma mücadelesini korkusuzca bedel ödeyerek sürdüren" AKEL'in 22. Kongresine baþarýlar dileyerek, "Bu mücadelede yaþamlarýný yitiren Derviþali Kavazoðlu, Kostas Miþavulis, Savas Manikos, Özker Özgür, Kutlu Adalý, Ayhan Hikmet, Müzaffer Gürkan ve daha birçok yoldaþýmýzý saygýyla anýyorum. Onlarýn yaþamlarýný feda ederek yaktýklarý meþale hala yanýyor" dedi. TÜRKÝYE BUGÜN SANDIK BAÞINDA MÝLLETVEKÝLÝ GENEL SEÇÝMÝ ÝÇÝN 53 MÝLYON 765 BÝN 231 SEÇMEN YARIN SANDIK BAÞINA GÝDECEK Türkiye, 25. dönem parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere, bugün sandýk baþýna gidiyor. Yurt içinde 53 milyon 765 bin 231 seçmen, tüm yurtta saatleri arasýnda oy kullanacak. Seçimde 20 siyasi parti yarýþacak. AK Parti, Anadolu Partisi, Baðýmsýz Türkiye Partisi, CHP, DP, DSP, Halkýn Kurtuluþ Partisi, HDP, Komünist Parti, MHP, Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85 RUM SÖZCÜ: GYÖ'LER KIBRISLI TÜRKLERÝN LEHÝNE, RUMLARIN ALEYHÝNE DEÐÝLDÝR Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis baþkanlýðýnda Perþembe günü toplanan Rum Ulusal Konseyi'nde, katýlýmcýlara daðýtýlan Rum tarafýnýn Güven Yaratýcý Önlemler (GYÖ) önerilerinin toplantý sonrasýnda basýna sýzdýrýlmasý Anastasiadis hükümeti çevresinde rahatsýzlýk yarattý. "Gizli" belgenin basýna sýzdýrýlmasý konusunda Rum RUM BASINI: LEFKE VE DERÝNYA GEÇÝTLERÝ ÝÇÝN DAHA ÇOK ÝÞ GEREK Mustafa Akýncý ve Nikos Anastasiadis'in ilk aþamada açýlmasýna karar verdiði Derinya ve Lefke geçitlerinin açýlabilmesi için daha çok iþ gerektiði, önce mayýnlarýn saptanýp temizlenmesi, ardýndan da yol geniþletme veya inþasý, elektrik v.b konularýn halledilmesi gerektiði haber verildi. Fileleftheros "BM'den Barikatlarla Ýlgili Haritalar" baþlýklý haberinde Derinya ve Lefke geçitlerinin açýlmasý kararýnýn kademeli olarak uygulanabilmesi için dün teknik düzeyde bir görüþme yapýldýðý, görüþmede BM'nin her iki tarafa da bölgelerin haritalarýný verdiðini yazdý. Askeri bölge içerisindeki (Derinya ve Lefke) veya daðlýk bölgedeki (Lefke) geçitlerin açýlmasýnýn o kadar da kolay olmadýðýna vurgu yapýlan haberde her iki geçit için ilk etapta mayýn tarlalarýnýn temizlenmesine karar seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi 75 seçim çevresinde, Merkez Parti 73 seçim çevresinde, LDP 58 seçim çevresinde, DYP ve Yurt Partisi 56 seçim çevresinde, Toplumsal Uzlaþma, Reform ve Kalkýnma Partisi 55 seçim çevresinde, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katýlacak. Türkiye genelinde 165 baðýmsýz milletvekili adayý yarýþacak. Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis "Kýbrýs Rum Tarafýnýn ciddiyetini zedeliyor" derken DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu "ciddiyetimizi kaybettik" vurgusu yaptý. Fileleftheros'a göre Sözcü Hristodulidis, belgenin basýna sýzdýrýlmasýndan hoþnutsuzluk belirterek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in de rahatsýz olduðunu vurguladý. verildiði, ardýndan varsa yol geniþletme, yoksa yol inþasý, elektrik, v.b. geçileceði belirtildi. Gazete pratikte Rum Yönetimi, KKTC ve BM tarafýndan yapýlacak bu çalýþmalarýn masraflý olacaðýný ve halen finansör aranacaðýný, bu arada siyasi düzeyde ve teknik komitede sunulan öneriler temelinde baþka geçitlerin açýlmasý görüþmelerine devam edileceðini yazdý. Akýncý'nýn, Anastasiadis'in ilettiði Beþparmak daðlarýndaki RMMO'ya ait mayýn tarlasý haritalarý konusunda BM Genel Sekreteri'nden yardým istediðine iþaret eden gazete Akýncý'nýn "tuhaf" diye nitelediði bu hareketiyle ilgili þunlarý yazdý: "Akýncý UNMAS'tan Beþparmaklar bölgesindeki mayýn tarlalarýnýn tam yerlerinin saptanmasý için yardým istedi. Türk ordusu mayýn saptayýp temizleyecek imkâna sahipken BM'den yardým istenmesi tuhaftýr." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝKÝ BÖLÜMLÜ ÞÝKAYET Girne'den telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn iki bölümlü bir þikayeti var. Birincisinde Girne Hastanesi'nde yeterli doktor bulunmamasýna raðmen hastane binasýnýn muhteþem olduðunu söyledi. Ýkinci þikayeti ise trafikten... "Ben Girne'den arýyorum. Evde düþtüm ve ayaðým çatladý. Çatladýðýný bilmiyordum tabii ki... Büyük bir sýzý ve yavaþ yavaþ ayaðýmda bir þiþme söz konusu oldu. Beni Girne Hastanesi'ne götürdüler. Hastanenin yapýsý çok güzel. Modern bir yapý. Ýçeri girdiðimizde birçok insanýn beklediðini gördük. Uzatmayalým sýra bize geldiðinde içeri alýndýk. Düþtüðümü söyledim. Ýçeride ortopedist yoktu. Bemi röntgene yolladýlar. Röntgenim çekildi. Acile geldiðimde elimdeki röntgeni alan çocuk doktoru ayaðýmýn sarýlmasýnýn emrini verdi ve röntgeni de ertesi gün gelip ortopediste göstermemi söyledi. Acý çok büyüktü. Beni özele götürmelerini söyledim. Röngenimle gittiðim zaman doktor ayaðýmda çatlak olduðunu söyledi ve gereken ilaçlarla yapýlmasý gerekeni yaptý. Modern bir bina yaparsýnýz ama içerisinde ilgili doktorlar yoksa o binalarýn da hiç anlamý kalmaz. Bu arada baþka bir konuyu daha yazmanýz için sized aktarmak istiyorum. Geçenlerde Girne çemberinden geçtim. Önümde taksici vardý. Anadolu Otel yanýnda yol içerisinde durdu. Az kalsýn vuruýyordum. Bu arada yanýndan geçip gidebilmek içinm de cambaz olmak lazým. Ýçimden bu kadar duyarsýzlýk olamaz diyerek boru çalýp geçtim. TLG 925 plakalý taksi þoförü peþime düþtü. Daha ileride bir polis memuru duruyordu. Göðsündeki rozette isminin Kemal olduðunu öðrendim. Beni durdurdu. Telefonla peþimdeki taksici aramýþ meðerse kendisini. Beni kenara çekti hesap sormaya baþladý. Durumu anlattým ve karakola gidip þikayetçi olacaðýmý söyledim. Oldum da... Ama her ihtimale karþý bir ikaz amacýyla yapýlan korna çalmanýn yasak olduðunu Kemal isimli trafik polisinden öðrendim. Benim tek amacým ikazdý. Durduðu yer trafiðin akýþýný engelleyen ve tehlike yaratan bir yerdi..." BÝZÝM DUVAR BÝR ÝHTÝMAL DAHA VAR, O DA HDP MÝ DERSÝN Bizim Mandra Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Anastasiadis'in basýna sýzan güven yaratýcý önlemler listesi, mandra halkýnda, bugüne kadar açýklanan önlemlerden çok daha fazla heyecan yaratýr. Vatandaþlar Rum liderin güven yaratýcý önlemler paketinin, gerçekten iki toplum arasýnda güveni tesis edecek nitelikte olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Türk tarafýnýn bu paket karþýsýndaki tavrý ve samimiyeti þimdi belli olacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 7 Haziran 2015 Pazar Ulaþ Gökçe Onlarca ilde HDP'ye saldýrdýlar. Onlar "Ýnadýna barýþ" dediler. Dün Erzurum'da linç etmeye çalýþtýlar, Selahattin Demirtaþ "Erzurumlular kardeþimizdir" dedi. Bugün bomba patlattýlar, yüzlerce insaný yaraladýlar, 4 kiþi öldürdüler ama onlar yine barýþ, kardeþlik ve itidal çaðrýsýnda bulundular. Türkiye'de terörle mücadelede en etkin güç HDP'dir. Bugün artýk barýþýn tek yolu HDP'dir. Nilgün Ecvet Orhon Zaten yasal deðillerdi... Bir zaman ben bunlarý Ýngiltere HSBC kredi kartlarýný ve hesabýný tanýmadýklarý için gittim Ýngltere'de HSBC'ye þikayet ettim... Ve Kýbrýs'ýn Kuzeyinde herhangi bir þube görünmüyordu... Görünen þubelerin hepsi Ýstanbul Þubesi olarak geçiyordu... Ýyi olmuþ... Da çalýþanlar nolacak???? Aziz Þah Bugün AKP karþýsýnda bir Amerikan muhalefeti palazlandýrýlýyor. Abdullah Gül'den Fethullah Gülen'e uzanan Kýlýçdaroðlu'nu da içine alan bu Amerkan muhalefetini iktidar yapma projesine HDP saflarýndan en ufak bir destek verilmemelidir. Tavrýmýzýn parlamento içindeki olasý tüm koalisyon seçeneklerini dýþladýðýný biliyoruz. Evet, öyle de yapmalýyýz, burjuva düzeninin tüm alternatiflerini dýþlamalýyýz. Bizim alternatifimiz dýþarýda. Bu halk, son birkaç yýlda alternatifi parlamento dýþýnda aramak gerektiðini göstermiþtir. Gezi ile baþlayan halk isyaný, 6-12 Ekim Serhildaný, 2015 yýlýna damgasýný vuran metal grevleri ortada duruyor. Bu halk parlamento içi hesaplar dýþýnda siyaset olanaðý görmeyenlere kendini göstermek için daha ne yapsýn? Burjuva partileriyle koalisyonu reddetmek, HDP'yi siyasetsiz býrakmaz. Tam tersine parlamentodaki her sandalye çok önemlidir. Ýþ ki parlamento kürsüsü isyanlarý, grevleri ve Serhildanlarý birleþtirmek için kullanýlsýn. Murat Kanatlý Lefkoþa'da þimdi, Sayýþtay raporunu konuþma önemli, buna yönelik ne yapmalýyý konuþacaðýz. Ama Lefkoþa'nýn belediyesinin ekonomisinin durumunu da atlamadan konuþmak gerek... Bir süre önce haber yayýnlandý ama kimsenin dikkatini çekmediði belli oluyor. Haberde deniyor ki Belediyenin toplam borcu 150 milyon TL... incelendiðinde 28 milyonluk Ziraat Bankasýna olan borç, bu listede yoktur. Ýkisini topladýðýmýzda 178 milyon etmektedir. 2 Temmuz 2014 tarihinde bize verilen dökümanda borç 136 milyon gözükmekteydi! 2 Temmuz 2014 tarihinde Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðýna olan borç, 63 milyondu, bugün ise 90 milyon... Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý bu yýl sonuna kadar da yatýrýlamayacak, 2016 yýlý ise meçhul... Bütçe performansý ise, ilk çeyrekte 6 milyon açýk verdi, yýl sonu milyon açýk vermesi öngörülmekte ve bir önceki yýl 40 kusur milyon açýk olduðu iddiasý ile aradaki fark baþarý olarak sunulmaya çalýþýyor... Seçim sýrasýnda Kiev deklerasyonundan falan bahsedip, ekonomik sorunlara önlemler geliþtirileceði söylenmekteydi. Seçimden bugüne ilk yýlýn tamamlanmasýna günler kala, önümüzdeki tablo, mali durum kötüleþmeye devam ediyor ama Lefkoþa'ya yapýlan makyajlarla þimdilik durum idare edilmeye çalýþýlýyor... Taner Þah CY - Yýl 1990, Deryalar Müzik Grubu - Londra Wood Green'de Ülker Fahri Ülkemizde, trafik sorununun hangi boyutlara geldiðine bakar mýsýnýz? Trafik ekiplerinin, Lefkoþa'da dün ve saatleri arasýnda gerçekleþtirdikleri ve toplamda sadece 5 saat süren zaman diliminde, kontrol edilen 700 araçtan, 257 araç sürücüsünün suç iþlediði tespit edildi. Düþünebilir misiniz? Kontrol edilen 700 araçtan, 257 aracýn sürücüsü suç iþliyor. Yani; Her 100 kiþiden 37 kiþi suç iþlemekte. Ve... Nerede? Lefkoþa'da... Sözde memleketin en üst düzey insanlarýnýn yaþadýðý þehirde. Bu nasýl bir yasa tanýmazlýk? Bu nasýl bir korkusuzluk? Bu nasýl bir otorite boþluðu? Bu memleket NEREYE GÝDÝYOR?... Operasyon'la ilgili haberin, trafikle ilgili bölümü aþaðýda: Lefkoþa'daki operasyon ve Christina Valanidou saatleri arasýnda yapýldý. Trafik ekiplerinin gerçekleþtirdikleri denetimler neticesinde, 700 araç kontrol edilerek suç iþlediði tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþleme gidildi. Operasyon kapsamýnda çeþitli suçlardan ötürü dokuz araç trafikten men edilirken, aracýnda ahþap sopa bulunan bir þahýs hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Bu da... Maðusa'daki operasyon sonuçlarý araç, 219 suçlu. Gazimaðusa Polis Müdürlüðü sorumluluk sahasý içerisinde dün akþam asayiþ ve trafik operasyonu düzenlendi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, operasyon kapsamýnda; bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve kumarhaneler kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam on altý kiþi tespit edilerek aleyhlerinde yasal iþleme gidildi. Trafik ekiplerinin gerçekleþtirdikleri denetimler neticesinde, 850 araç kontrol edilerek suç iþlediði tespit edilen toplam 219 araç sürücüsü hakkýnda ileri iþlem gidildi. Operasyon kapsamýnda çeþitli suçlardan ötürü iki araç trafikten men edilirken, bir þahýs tutuklandý. Mine Atli Gezici anket þirketinin Türkiyedeki seçimlerle alakalý yaptýðý bir yorumu sizlerle paylaþmak istedim... Kýbrýs ve tüm dünyadaki siyasi örgütlenmeler HDP'den ders almalý. Demekki aldýklarý oy sayýsý deðil izledikleri siyasi yol önemli. Soldan taviz verilmeden ilerlemedikçe ne anlamý var ilerlemenin? "Türkiye de en dindar halk Kürtlerdir. Türkiye deki Kürt seçmenin yüzde i "Ben dindarým" diyor, AKP ye oy veren Kürtlerin ise yüzde 85 i ben dindarým diyor. HDP ye gelen yeni oylarýn yüzde 90 ý Kürt vatandaþlardan geliyor. HDP oylarýný ciddi anlamda AKP den alýyor. HDP ye gelen oylarýnyüzde AK Parti'den geliyor. HDP sol, marjinal söylemlerine devam etmesiyle oylarýn fazla artmasý engellenmiþ oldu. AKP den gelebilecek yeni muhafazakâr seçmenleri ürkütmüþtür. HDP seçim kampanyasýnda Ýslami referanslý konuþmalarý yoðun yapsaydý tarihi oy alabilirdi." 'Halkýn yüzde 63 ü Cumhurbaþkaný nýn meydanlarda olmasýný doðru bulmamaktadýr' Mehmet Ekin Vaiz Lefkoþa'da öðretmene penisli þaka... Ne ayýp... Tabi bir de öðretmene penis olmadan yapýlan þakalar var... Mesela kuvvetle muhtemel o öðretmenin taksitlerini ödeyebilmek için o okulda çalýþmaya devam etmek zorunda kalmasý gibi... Sendikasýz olmasý gibi... Tüm özel sektör çalýþanlarý gibi... Ýþ güvencesi olmadan, her gün damarlarýna enjekte edilen "Ya iþsiz kalýrsam..." korkusu ile... Bunlarda penis yok... O yüzden bunlar ayýp da deðil... Penis varsa ayýp... Yoksa ayýp eden kimse yok... Mahmut Anayasa Olayý sosyolojik, psikolojik, biyolojik, arkeolojik, dermatolojik, ekolojik ve bastardolojik açýdan derinlemesine sorgulamak lazým... smile ifade simgesi 1- Bu çocuk suni penisi nereden bulmuþtur Yeni mi, ikinci el mi...??? 3- Sünnetli mi, sünnetsiz mi...??? 4- Okul idaresi öðretmeni iþten atarken hediyeyi kabul etmediði için mi attý, yoksa "Money talks" mu...??? 5- Azarlandýðý için çocuðun onuru mu kýrýldý, yoksa yere düþen penis mi...??? Not: Ahmet Tolgay hangi okul olduðunu açýklamazsa ve eðer bu haber yalansa iki kelam da ona edeceðim, þimdilik bekleyelim...

9 7 Haziran 2015 Pazar Tünel 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... ALINTI ÝKÝ YANLIÞ BÝR DOÐRU ETMÝYOR IÞÝD kendi dýþýndaki herkese düþman. Irak ve Suriye'deki otorite boþluðu nedeniyle çaresiz ve dýþlanmýþ kitleleri kullanýyor. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen barbarlar da sözüm ona halifeliðin topraklarýný geniþletiyor. Gücünü arttýrýrsa Selefiler de IÞÝD'e biat edebilir. Ya da IÞÝD güç kaybederse Selefiler yükselir, Kaide zaten orada. Yani alternatifler birbirine benziyor ya da iki yanlýþ bir doðru etmiyor Ortadoðu'da. Bir tür seç beðen al durumu.yeni Ortadoðu'nun yeni unsuru olan IÞÝD, Suriye ve Irak'ta fiili bir 'orta ülke', 'IÞÝDistan' yaratmýþ durumda. Suriye'de Rakka'dan baþlayarak, Irak'a doðru Anbar eyaletini de içine alan Ramadi, Musul'a kadar uzanan bir hatta (bir kýsmý insansýz toprak olmakla beraber) kontrolü elinde tutuyor. Suriye'nin yarýsý, Irak'ýn dörtte birine hakim bir güç. Mete ÇUBUKÇU (diken.com.tr) DÝPNOT Akademi 1971 Kitabevi, HDP'ye oy vermeyi düþünenlere 'Kalaþnikofa þarjör olmayýn' diyen "Sözcü" yazarý Yýlmaz Özdil'in kitaplarýný satmama kararý aldý. ARÞÝV TARÝH 16 MAYIS 2014 Makarios Hastanesi ile ilgili yayýnýmýz üzerine hastane direktörü Petros Matsas açýklama yaparak iddialarý yalanladý, bebeklerin rehin kalma diye bir durumun asla söz konusu olmadýðýný belirtti ve böyle bir iddianýn ayýp olduðunu söyledi. Gözden kaçmayanlar... RÝALTO BULUÞMASI Mustafa Akýncý ile Nikos Anastasiadis yarýn akþam Leymosun'da, Rialto Tiyatrosu'nda buluþacaklar. Ve birlikte "Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým" oyununu izleyecekler. Faize Özdemirciler'in þiirlerinden derlenen oyunu sahnede Yaþar Ersoy, Ersen Sururi'nin harika müziði ile tek baþýna sürüklüyor. Oyun Rum izleyici ile daha önce Lefkoþa'da Satirigo Tiyatrosu'nda oynamýþ ve büyük ilgi görmüþtü... Þiirlerin Rumcaya çevirisini Niyazi Kýzýlyürek yaptý... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Yapmaya çalýþtýklarý cittaslow projesinin madencilik faaliyetleri ile ters düþtü... Menteþ Gündüz Baþbakan Yardýmcýsý Memleketimden manzaralar Kalkacak sofralarýmýzdan öfkeli sesi, nobran çehresi sohbetlerimiz derin bir nefes alacak HDP'nin Diyarbakýr mitingini izleyenler, patlama olduðu anda halkýn el ele tutuþup yere oturduðunu söylüyorlar. Bombalarla sýnanmýþ bir halkýn saðduyulu tepkisi... Bombayý koyanýn beklediði, alaný dolduranlarýn panik halinde birbirini ezmesiydi muhtemelen... Olmadý. Diyarbakýr, provokasyona gelmedi. Selahattin Demirtaþ baþta olmak üzere HDP kadrolarýnýn barýþ kararlýlýðýnýn altýný çizmek lazým. HDP, öfkeye yenilmedive seçim öncesi son tuzaðý bertaraf etti. Diyarbakýr barýþ köprüsünden, Demirtaþ da liderlik sýnavýndan geçti. Berbat bir kâbus gördük. Þimdiye kadarkilerin en kötüsüydü. Kimimiz daha baþta, karanlýk çökmeden fark etti yaklaþan geceyi; kimimiz geç ayýldý. Birbirimize düþtük gece boyu; kýyasýya tartýþtýk, bize bu kâbusu yaþatandan çok, birbirimizle çatýþtýk. O arada kâbus, bu daðýnýklýktan nemalandý. Ömrümüzün 12 yýlýný aldý. Ama nihayet sabah yaklaþtý. Alacakaranlýkta kan ter içinde uyandýk.nereden anlýyoruz kâbusun bitmek üzere olduðunu?elde Kuran, telaþla her meydana, her ekrana koþturmasýndan, öfkenin, küfründozunu artýrmasýndan, bütün muhaliflerine kurusýký tehditler savurmasýndan... Kasalara, ayakkabý kutularýna, TIR'lara doldurduðu sýrlarý deþifre olduðunda, telaþla kapatmaya çalýþmasýndan... Yýllarca hep saldýran konumundayken, ilk kez savunma pozisyonu almasýndan... Kendisiyle birlikte yola çýkanlarýn çoðunu susturup sindirdiði için çok odalý sarayýnda yapayalnýz kalmasýndan... Hep övündüðü ekonomik rakamlarýn, "Artýk deniz bitti" diyen ipuçlarý sunmasýndan... Þimdi "Ýkinci yarý baþlýyor" diyorlar ya; doðru... Savunmada olacaklarý, zorlu bir ikinci yarý bekliyor onlarý... Kolay deðil; talimatla kurþunlanan canlarýn ve kalabalýklara yuhalattýðý ana babalarýnýn, usulsüz yargýlamalarýn, sýfýrlanan paralarýn, TIR'lardaki, kasalardaki sýrlarýn, kesilen aðaçlarýn, din istismarýnýn, onca yalanýn, talanýn, hýrsýzlýðýn hesabý sorulacak. Dün nemalanmak için yanýna sokulanlarýn, rüzgâr deðiþince, "Biz demiþtik. Uyarýlarýmýzýdinlemedi" teranelerinin baþlayacaðý bir dönem olacak ikinci yarý... Katlettikleri adalete çok ihtiyaç duyacaklarý bir dönem baþlayacak. 8 Haziran sabahý gün aðarýrken, uzun sürmüþ bir kâbusun sonuna geldiðimizi göreceðiz. Ömrümüzün 12 yýlýný gömen, ülkeyi bir korku topraðý haline çeviren despotu nihayet dizginlediðimizi görüp sevineceðiz. Kalkacak sofralarýmýzdan öfkeli sesi, çatýk kaþý, nobran çehresi... Sohbetlerimiz, manþetlerimizderin bir nefes alacak. Neþeyi hatýrlayacaðýz yeniden; meydanlarýmýz, parklarýmýz tekrar bize açýlacak. TOMA'lar çiçekleri sulayacak. O parklarda, meydanlardaoturup geçen 12 yýlýn muhasebesini yapacaðýz; "Ne oldu da böyle bir kâbusagirildi", "Nasýl onca insan, bunungüzel bir rüya olduðu yalanýnainanabildi" sorularýna cevap arayacaðýz. "Bir daha asla" diye birbirimize söz vereceðiz. Elbirliðiyle büyük tahribatýn tamirine giriþip despotizme asla geçit vermeyecek yepyeni bir ülkeyi, en baþtan inþa edeceðiz. (BU yazý Can Dündar'ýn "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Diyarbakýr'ýn saðduyusu" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr ) VÝRGÜL EYLÜL ANITI VE ÖZEL DEFTERÝ Mustafa Akýncý New York'ta 11 Eylül Müzesi ve Anýtý'ný da ziyaret etmiþ... Oradaki özel deftere mesaj yazmýþ... Bir daha böyle bir trajedinin yaþanmamasý için temennide bulunmuþ... O deftere baþka kimler neler yazdý þimdiye dek bilemeyiz... "Bu vahþet El Kaide'nin deðil, sizin iþiniz" diye yazan oldu mu hiç acaba? CUMHURÝYET Musa Kart GÜNAYDIN... LEFKOÞA DA SABAH OLDU... Toplum; ülkenin siyasetinden, ekonomisine, eðitiminden, saðlýðýna, hukuk sistemine kadar "yeter be" deme noktasýna geldi... Hürrem Tulga

10 10 7 Haziran 2015 Pazar GÜNEYDEN... EMEKLÝ SUBAYLAR DERNEÐÝ ÝLE PROTOKOL ÝMZALANDI Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, iþbirliði anlayýþýný geliþtirerek çok daha iyi bir çevre yaratma adýna uðraþ verilmesi gerektiðini söyledi. Bakanlýða baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü ile Emekli Subaylar Derneði arasýnda Hamitköy Yeni Çevre Yolu bölgesinde hatýra ormaný oluþturulmasý konusunda protokol imzalandý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bakanlýkta imzalanan protokol öncesi bir konuþma yapan Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, ülkenin daha yaþanýlabilir bir ülke olmasý için bir çok etken olduðunu ve ormanlarýn da bunlarýn en baþta geleni olduðunu söyledi. Ülkede ekili olmayan bir çok arazinin ormana dönüþtürülmesi ve doðaya kazandýrýlmasýnýn hem GAÜ DANS BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARI BAÞLIYOR Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Dans Bölümü Özel Yetenek Sýnavlarý "Onlar dünya çapýnda baþarý ve þampiyonluklarýna ortak arkadaþ arýyorlar" sloganýyla baþlýyor. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, sýnavlar Haziran, Temmuz, Aðustos ve Eylül olmak üzere toplam 4 kez tekrarlanacak Haziran, 8-9 Temmuz, Aðustos ve 9-10 Eylül tarihlerinde yapýlacak sýnavlara baþvurular baþladý. Girne Amerikan Üniversitesi'nin açtýðý "Dans Bölümü Özel Yetenek Sýnavý"nda KKTC vatandaþlarý GAÜ Burs Sýnavý'ndan aldýklarý burslardan faydalanabilecekler. TC vatandaþý adaylarýn ise YGS puan türünün herhangi birinden puan barajýný aþmýþ olmalarý gerekiyor. SERBEST ÇALIÞAN HEKÝMLER: DURUÞMALARA 25 EKÝM'DE BAÞLANACAK Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði (KTSÇHB), Yüksek Ýdare Mahkemesi'ndeki hukuk mücadelesinde 25 Ekim'de duruþmalara geçileceðini belirtti. KTSÇHB Baþkaný Dr. Remzi Gardiyanoðlu yaptýðý açýklamada, davada, Saðlýk Bakanlýðý'ný Kýbrýs Türk Tabipler Birliði(KTTB) avukatýnýn savunacaðýný ileri sürerek bunu "etik çeliþki" olarak niteledi. KKTC'nin hem de dünyanýn geleceði açýsýndan çok önemli olduðunu ifade eden Dinçyürek, bu kapsamda her yýl 1 Milyon Fidan ekebilme adýna çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini belirtti. Yapýlan iþbirliði ve protokolü çok anlamlý bulduklarýný söyleyen Dinçyürek, ekilen fidanlarýn ilk 5 yýl bakým ve idamesinin son derece önemli olduðunu vurguladý. "En önemli þey dikmek deðil korumaktýr" diyen Bakan Dinçyürek, fidanlarýn korunabilmesi adýna telleme izni ve lojistik desteðin de istenildiði takdirde saðlanabileceðini söyledi. Bakan Dinçyürek iþbirliði anlayýþýný geliþtirerek çok daha iyi bir çevre yaratma adýna uðraþ verilmesi gerektiðini söyleyerek, derneðe teþekkür etti. "BENÝMLE BÝRLÝKTE YÜRÜR GÖKYÜZÜ'' Buket Özatay'ýn Lefkoþa Merkezi Cezaevi "Kadýnlar Koðuþu"nda gerçekleþtirdiði on aylýk bir çalýþma sürecinin sonucunda çekilen fotoðraflarýndan oluþan sergi ve kýsa video gösterimi 10 Haziran Çarþamba günü Naci Talat Vakfý'nda saat 19.00'da açýlacak. Özatay'ýn yaptýðý açýklamaya göre, Sergi küratörlüðünü Dilek Karaaziz Þener'in yaptýðý etkinlik Baþbakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý-Tanýtma Dairesi, Kültür Dairesi, Naci Talat Vakfý ve Özatay Fotoðrafçýlýðýn katkýlarýyla gerçekleþtiriliyor. Sergi ve video gösterimi 25 Haziran tarihine kadar Pazartesi-Cuma 09:00-19:00, Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasýnda izlenebilecek. Özatay, "Benimle Birlikte Yürür Gökyüzü " sergisiyle, Lefkoþa Merkezi Cezaevi "Kadýnlar Koðuþu"ndaki kadýnlarýn yaþamýný, bilinmeyen güncesini tutmaya çalýþtýðýný belirtti. DAÜ'DE "KARMA" BAÞLIKLI FOTOÐRAF SERGÝSÝ - Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü'ne baðlý Fotoðrafçýlýk Kulübü tarafýndan organize edilen "Karma" baþlýklý fotoðraf sergisi açýldý. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Merkezi Derslikler Binasý'nda gerçekleþtirilen sergi 9 Haziran Salý gününe kadar gezilebilecek. Sergi açýlýþý törenine DAÜ Tanýtým Ýþlerinden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Amca, Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürü Müdürü Derviþ Ekþici, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü personeli, Fotoðrafçýlýk Kulübü üyeleri ile fotoðraf sanatýna ilgi duyan birçok personel ve öðrenciler katýldý. "Karma" baþlýklý sergide toplam 21 fotoðraf sergilendi. "KAYIPLAR KONUSUNDA ÇETÝN SAVAÞ" Önümüzdeki hafta Strazburg'da gerçekleþtirilecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantýsýnda, Rum kesiminin Türkiye aleyhindeki 4'üncü devletlerarasý baþvurunun ele alýnmasý sýrasýnda, kayýplar konusunda çetin bir savaþ verilmesinin beklendiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi konu hakkýndaki haberinde, Türkiye'nin, Rum kesiminin Mayýs ayý ortalarýnda ortaya konulan gözlemlerine yanýt vermek için, geçtiðimiz Perþembe günü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekreterliðine yönelik ikinci mektubunu gönderdiðini de yazdý. Türkiye'nin kendisine ait gözlemleri içeren ilk belgeyi, geçtiðimiz Nisan ayýnýn baþýnda sunduðunu anýmsatan gazete, Türk belgesinin, bir yandan Ankara'nýn kayýplar konusunda ne yapmayý hedeflediðine yönelik bir niyet göstergesi, diðer taraftan da Kýbrýs'taki iki liderin kayýplar konusunun çözümüne yönelik iþbirliðine iliþkin tutumuna yönelik bir yanýt teþkil ettiðini belirtti. ÇEVRE KOMÝSERÝ AKKUYU NÜKLEER SANTRALÝ'NÝN DE ELE ALINDIÐI RAPORU SAYIÞTAY'A SUNDU Rum Çevre Komiseri Yoanna Panayotu'nun, içerisinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin inþasý konusunun da bulunduðu raporunu Rum Sayýþtay Odisseas Panayotu'ya sunduðu bildirildi. Politis gazetesi, raporda Akkuyu Nükleer Santrali'nin yaný sýra, iklimsel deðiþiklikler, hayvan refahý, atýklarýn idaresi gibi konularýn bulunduðunu yazdý. "LÝDERLER BÝR ÝKÝ GÜNDE KIBRIS SORUNUNU ÇÖZEBÝLÝR" Yunan ve Kýbrýs Tarihi Öðretim Görevlisi Alman Heinz Richter, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum liderlerin Kýbrýs sorununu çözebilecekleri yönündeki görüþünü dile getirdi. Politis gazetesine göre Rum Haber Ajansý'na konuþan Richter, "Liderler tek baþlarýna býrakýlsalardý, bir iki günde Kýbrýs sorununu çözebilirlerdi" dedi. Türkiye'nin süreçteki önemli rolüne de iþaret eden Richter, Türkiye Cumhurbaþkaný Tayip Erdoðan'ýn çözüm yönünde ikna edilmesi gerektiðine deðindi. YUNANÝSTAN GEMÝSÝ KIBRIS'A GÝDÝYOR Yunanistan Deniz Araþtýrmalarý Merkezi'ne ait geminin, deniz altýnda araþtýrmalar yapmak üzere Güney Kýbrýs sularýna gideceði haber verildi. Fileleftheros gazetesi adaya Pazartesi ulaþacak olan gemide Avrupa'daki araþtýrma merkezlerinden çeþitli bilim insanýnýn bulunduðunu belirtti. Habere göre ekip Avrupa programý kapsamýnda denizdeki canlýlarla ilgili veriler toplayacak. YEÞÝL HAT YAKININDAKÝ BÖLGELERE DESTEK DÝSÝ'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki Milletvekili Lefteris Hristoforu'nun, Avrupa Komisyonu'na Yeþil Hat yakýnýndaki bölgeleri desteklemesi için çaðrýda bulunduðu bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre Hristoforu, 220 kilometrelik bu bölgede Türk askeriyle ikamet edenlerin baský altýnda olduklarýný ve bölgenin, "AB'nin en dezavantajlý bölgesi" addedilmesi gerektiðini öne sürdü. Hristoforu, bu desteðin altyapý ve geliþtirme çalýþmalarýyla saðlanabileceðini belirtti.

11 7 Haziran 2015 Pazar 11

12

13

14 14 7 Haziran 2015 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. Dük. B Blok (Metropol Süpermarket Karþýsý ve Flash Kasetçilik Yaný) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli-Kolan British Hastanesi Karþýsý Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. Magic Residance Apt. Dük. No:2 Ýþ Bankasý Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No.3 Alsancak Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: Çeþmelerden Nükleer Akacak! Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Sahir, Akkuyu Nükleer Santrali'nin hemen yanýndaki KKTC'ye su saðlayacak barajýn, nükleer sýzýntýlarý Ada'ya taþýnmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. KKTC'ye su saðlayacak baraj Akkuyu Nükleer Santrali'nin hemen yanýnda... Santralden sýzan atýklar ileride Türkiye'den gelecek olan suyla Kýbrýs'a taþýnacak... "ÇEÞMELERÝMÝZDEN NÜKLEER AKACAK" Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, Türkiye'nin Mersin ilinin Akkuyu bölgesinde yapýmýna baþlanan nükleer santral hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu, ürküten noktalara dikkat çekti. "ÇEÞMEDEN NÜKLEER DOLDURUP ÝÇECEÐÝZ" Akkuyu Nükleer Santrali'nin konumuna bakýldýðýnda Kýbrýs'a Türkiye'nin en yakýn yerleþim yerinden daha yakýn bir yerde olduðuna dikkat çeken Doðan Sahir, rüzgar nerede eserse essin herhangi bir olumsuzluk durumunda Kýbrýs'ýn ölümcül etki altýnda olacaðýný söyledi. Nükleer santrallerde kabul edilebilir diye adlandýrýlan bazý sýzýntýlar olabileceðine dikkat çeken Sahir, bu noktada Akkuyu Nükleer Santrali'nin hemen yanýnda KKTC'ye su saðlayacak barajýn bulunduðunu ve bu santralden sýzan atýklarýn ileride Türkiye'den gelecek olan suyla Kýbrýs'a ulaþmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. "Bu santralden sýzacak nükleeri biz ülkemizde çeþmemizden akan suyla bardaklarýmýza doldurup içeceðiz. Veya bu nükleer atýklý suyla banyo yapacaðýz veya bahçelerde meyve sebzeleri sulayacaðýz" diye konuþan Sahir, bu olaydan Kýbrýs toplumunun haberi bile olmayacaðýný kaydetti. BULMACA Soldan Saða: 1-Yeni evli çiftlerin birlikte olduklarý ilk gece, gerdek gecesi (iki kelime). 2-Sýcaklýk. Arkadaþlýk etme, birlikte bulunma. 3-Ayrý türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. Baþlangýcý olmayan, öncesiz. 4-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Bir kimse veya þeyin doðruluðunu, büyüklüðünü ve gücünü sarsýlmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat. 5-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Baþýn üst, kafatasýnýn iki kulak arasýnda kalan bölümü. 6-Kuzu sesi. Halk dilinde "Boðaz, gýrtlak". Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ, adale. 7-Gemi halatýnýn gevþetilip boþa býrakýlmasý. Rey. Vurgusuz soru eki. 8- Memelilerin etobur takýmýndan, beþ parmaklý, tabanlarýna basarak yürüyen iri gövdeli hayvan. Hayvan yuvasý. Ermiþ, eren. 9-Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. Hintkenevirinden çýkarýlan ve kullanýlacak miktara göre uyarýcý, sarhoþ edici veya uyuþturucu etkileri olan bir madde. 10-Kansýzlýk. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 11-Bir þeyin beðenildiðini anlatmak için el çýrpma. Bir nota. Harf okunuþu. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Hakaret olarak "Yiyip içme" anlamýnda kullanýlýr. 2-Hristiyanlarýn peygamberi. Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Eski dilde "Ýnsan topluluðu". Zanaat öðrenmek için bir ustanýn yanýnda çalýþan kimse. 4-Oya yapmakta kullanýlan, kemik, aðaç veya plastikten, iki ucu sivri, arasýndan iplik geçecek bir yarýðý bulunan küçük araç. Hatýra. 5-Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteðinin arkasý beline kadar yýrtmaçlý, siyah erkek ceketi ve takýmý. Eski dilde "Mavi". Karý kocadan her biri. 6-Germanyum'un kýsaltmasý. Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. Hafif ýslaklýk. 7-Zeybek. Müzikte sesin yankýlanmasý. Gümüþ görünüþünde ve parlaklýðýnda olan iplik. 8-Ýlgi uyandýran, çekici. Sevgili. 9-Ekilecek yer, mezraa. Bir þeyin fiyatýný artýrma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma. 10-Cemaati bayram ve Cuma namazýna çaðýrmak veya cenaze için kýlýnacak namazý haber vermek amacýyla minarelerde okunan dua. Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. 11- Özensiz. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. "GUERÝLLA ART" ETKÝNLÝÐÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði'nin düzenlediði "Guerilla Art" etkinliði yapýldý. Dernekten verilen bilgiye göre, Art Terapi uzmaný Aslý Bolayýr ile iþbirliðinde düzenlenen etkinlik, dün akþam Lefkoþa Dereboyu'ndaki Toros binasýnda yapýldý. "Guerilla Art" projesi çerçevesinde engelli insanlarýn yaptýðý resimler, projeksiyon aleti ile Toros binasý üzerine yansýtýlarak sergilendi. Üç ay süren "Art Terapi Kurslarý"na katýlan engelli çocuk ve gençlerin ürettikleri resimler "Gelin tekerlekli sandalyeyle birlikte yürüyelim" sloganý ile düzenlenen etkinlikte sergilenme fýrsatý buldu. Açýklamada, vatandaþlarýn da ilgi gösterdiði etkinlikte, resimlerin sergilenmesinin farkýndalýk yaratýlmasý ve engellilerin toplumda yerlerinin olduðunun kabullenilmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðý belirtildi. BÝR RUM BOMBA YAPARKEN AÐIR YARALANDI Limasol'un Moniat (Elmalý) köyünde 37 yaþýndaki Rum bomba yapmaya çalýþtýðý sýrada meydana gelen iki patlamada aðýr yaralandý. Politis olayýn, 37 yaþýndaki Rumun dün akþamüzeri, Elmalý köyünde kiraladýðý bir Kýbrýs Türk evinin terasýnda meydana geldiðini yazdý. Düzeneði hazýrlamaya çalýþýrken gerçekleþen ilk patlamada ayaðýndan hafif yaralanan Rumun, çýkan ses nedeniyle eve gelen polisin, patlamanýn etkisiyle teras zeminine yayýlan patlayýcý karýþýmýnýn üzerine basmasý üzerine meydana gelen ikinci ve þiddetli patlamada aðýr yaralandýðý kaydedildi. Zemine yayýlan karýþýmýn, üzerine basýlmasýyla infilak etmesinin, 37 yaþýndaki KAR-ÝÞ: ÝZÝN KURULUNUN VERDÝÐÝ TAÞIMACILIK ÝZÝNLERÝNE KARÞIYIZ Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (Kar-Ýþ), Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesinde çalýþan Ýzin Kurulu'nun yaptýðý çalýþmalar ve verdiði yeni izinlere karþý olduðunu belirterek, sektör dýþýna verildiðini savunduðu izinlerin iptal edilmemesi durumunda eylem süreci baþlatacaðýný bildirdi. Kar-Ýþ'ten yapýlan yazýlý açýklamada, taþýmacýlýk sektörünün zorluklar içerisinde ayakta durmaya çalýþtýðý, ancak yeni taþýmacýlar yaratýlarak sektöre zarar verildiði ifade edildi. Kar-Ýþ, mevcut izinlerin ada ölçeðine bakýldýðýnda zaten fazla olduðunu, yeni izinlerin verilmesinin esas amacýnýn da "siyasi yatýrým" olduðunu öne sürdü. Ýzin Kurulu'nun toplantý öncesinde Rumun evinde bulundurduðu patlayýcýlarýn tehlike düzeyi açýsýndan gösterge olduðuna iþaret edildi. Habere göre Limasol Genel Hastanesi'ne kaldýrýlan yüzünde kýrýk, sað akciðerinde kontüzyon (ezilme), beyinde hematom ve göðüs travmalarý saptandýðý için yoðun bakým servisinde solunum cihazýna baðlanan Rumun saðlýk durumunun ciddi olduðu kaydedildi. Gazete "Amonyak Moniat'ý Havaya Uçuracaktý" baþlýðýyla verdiði haberin detayýnda amonyaktan hiç söz etmezken yaralanan Rumun daha önce çatapat imali, tasarrufunda çok miktarda çatapat bulundurmak ve Larnaka'da mülke zarar verme giriþimi nedeniyle polisi meþgul ettiðine dikkat çekti. gündemi kendilerine geç bildirdiðini ayrýca toplantýda gündemden farklý konularýn gündeme alýndýðýný savunan Kar-Ýþ, 29 Mayýs tarihinde yapýlan toplantýda alýnan kararlarýn iptalini istedi. Kar-Ýþ, taþýmacýlýkta kooperatifleþme yönünde yaptýklarý giriþimler olduðunu, birçok bölgede bu sürecin baþlatýldýðýný ancak otellere, üniversitelere, casinolara, acentelere ve kamu kuruluþlarýna izinler verilmesinin kooperatifleþme sürecine ciddi zararlar verdiðini ve bunun önünü týkadýðýný savundu. Ýzin Kurulu'nun aldýðý kararlarý ve üyeleri eleþtiren Kar-Ýþ, toplantýda gündem dýþý alýnan kararlarýn iptal edilmemesi durumunda eylem süreci baþlatacaklarýný belirtti.

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 9 Haziran 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4913 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Duydunuz mu? Afrodit piyasaya çýkýyormuþ! Enerji dolu! Akdeniz'in fahiþesine göz dikenlerin aðzý sulandý yine! Bilmezler ki bakiredir hala gavur taþýnýn köpüklerinde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu?

HANGÝ KORSAN? SOYLARINI BÝLMEYENLER. Elvan Levent. Ali Osman. Bu da UBP nin akili. AKP nin akil adamlarý var da bizim yok mu? Almanlar alay ediyorlar güneydeki mudilerle... "Faturayý ödemesi gereken kumarbazlar" diyorlar onlar için... Ýnsanlarý gaz odalarýnda katledenlerin torunlarý yine herkese tepeden bakmaya baþladýlarsa yandýk!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Katliam. Açý senerlevent@yahoo.com

Katliam. Açý senerlevent@yahoo.com CTP'nin UBP ile koalisyon yapmasýnda direten Mehmet Ali Talat, 2015'teki seçimi þimdiden kaybetti... Zaten ileriyi görseydi 2010'da vana binip sarayý terketmezdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4313 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Dolgun Dalgýçoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4313 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Dolgun Dalgýçoðlu Belediyelerimiz eksik olmasýn... Bayramda da defin hizmetlerinin kesintisiz süreceðini açýkladýlar. Teþekkür edin, ama almayýn... Hizmetten yararlanmak için sakýn ölmeyin, yaþamaya bakýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi

HEDEF BELLÝ... KENDÝ KENDÝNÝN KAHRAMANI. Elvan Levent. Ali Osman. Müzakere sürecinde Erdoðan'ýn BM'ye önerisi Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'deki ilkokullarda andýmýz kalkýyormuþ... Onunki kalkýnca, bizimki de kalkar herhalde... Bundan sonra andla baþlanmayacak derslere, besmeleyle baþlanacak! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4930 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde yapýlan bir araþtýrmaya göre, kuzeydeki eski Rum mallarýnýn Yüzde beþinin kime ait olduðu bilinmiyormuþ! Bizim çakallara yine gün doðdu desenize!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2015

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 28 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4751 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Yeni yýla çok kýsa bir süre kaldý... Bunun geriye kalan yýllardan farký ne bilir misiniz? Onlara basit bombalarla girerdik, þimdi ise nükleer ile giriyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Aralýk 2014

Detaylı