FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ"

Transkript

1 FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM 1 ORHAN SEVENCAN 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, F.B.E., Ortaöğretim Fen ve Matematik Anabilim Dalı 2 Milli Eğitim Bakanlığı, Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Fizik Öğretmeni Özet Fiziğin öğretilmesindeki amaçlardan biri, öğrencileri bilgiye nasıl ulaşacaklarından haberdar ederek onların öğrenmelerini kolaylaştıracak ve kalıcı öğrenmeler için uygun eğitim-öğretim materyallerini kullanarak, similasyon animasyon gibi tekniklerle öğrencilerin gerçek hayat deneyimleri kazanmalarını sağlamak, soyut olay ya da olguları somut hale dönüştürmektir (Grabinger, 1999, Jonassen, 1999). Aynı zamanda öğrencinin öğrenme yaşantılarını gerçekleştirirken tatmin olabileceği, ilgisini çekebileceği ve öğrenmeye karşı istek oluşturabileceği, yaparak yaşayarak öğrenebileceği, bireysel farklılıkların dikkate alındığı öğrenme durumlarını içeren çalışmaların yapılması önem taşımaktadır (Çilenti, 1985). Bu bağlamda, bilgisayar ortamındaki uygulamaları gerçek dünyaya transfer eden, öğrenciye gerçekçi bir simülasyon ve deney ortamı sunan artırılmış gerçeklik ortamları ile öğrenme ortamı öğrenirken eğlenebilen, etkileşimli, etkili ve güçlü bir hal almaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fiziği öğrenmede ve fizik öğretmenlerinin fiziği öğretmede artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinde biri olan odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma bünyesinde hazırlanan soruları cevaplandırmak amacıyla Trabzon ilinde bulunan fizik öğretmenlerinden üç fizik öğretmeni ve Beşikdüzü Anadolu öğretmen lisesinde 8 öğrenci ile grup odak görüşmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenlere göre; artırılmış gerçeklik ortamlarının fiziği özellikle de manyetizmayı öğretmek adına manyetik alanın görselleştirilmesi ve somutlaştırılmasında yararlar sağlayabileceği, öğrencilere göre ise; artırılmış gerçeklik ortamının olayları daha iyi anlamalarına ve kavramalarına yardımcı olduğu, bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunduğu, görselliği şekillendirdiği, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığı ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik Ortamı, Fizik Öğretimi, Manyetizma. 1.GİRİŞ Bilim dallarından biri olan fizik insanoğlunun doğayı anlama ve açıklama çabası sonucunda güncelliğini hiç yitirmemiştir. Dünya çapında fizik alanında yapılan ve hala çalışmaların devam ettiği konulardan birisi de fiziğin nasıl öğretileceğidir. Özellikle bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, teknolojinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır (Serway ve Beichber, 2002). Öğrenmenin süreklilik göstermesi ise bu çalışmaların neden tamamlanamadığının sebebidir (Lawson ve Lawson, 1993, Duphin ve Johsua, 1989, Greca ve Moreira, 2000, Dagher, 1995). Bu durum toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini ve kendilerine uyarlamalarını zorunlu hale getirerek eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesini de beraberinde getirmiştir (Uşun, 2003). Bu teknolojilerden biri de bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar teknolojileri eğitim hayatımızda olay ve durumların simülasyonlarla ya da animasyonlarla oluşturulması, sergilenmesi ve görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik araçlarla desteklenmiş masaüstü bilgisayarlarda oluşturulan senaryoların görselleştirilerek öğrenmede kullanılması, öğrencilerin gerçek dünya durumları ve problemlerini anlamasına yardımcı olmaktadır. Fiziğin öğretilmesindeki amaçlardan birisi öğrencileri bilgiye nasıl ulaşacaklarından haberdar ederek onların öğrenmelerini kolaylaştıracak ve kalıcı öğrenmeler için uygun eğitim-öğretim materyallerini kullanarak, simülasyon animasyon gibi tekniklerle öğrencilerin gerçek hayat deneyimleri kazanmalarını sağlamak, soyut olay ya da olguları somut hale dönüştürmek olduğundan bilgisayar teknolojisinin fizik alanında kullanılması fiziğin amaçlarına ulaşılmada katkı sağlayabilir (Grabinger, 1999, Jonassen, 1999).

2 Ancak bilgisayar teknolojisinde kullanılan görselleştirmeler üç boyutlu oluşturuldukları halde, öğrenciler tarafından anlaşılmaları bazen güç bir hal alabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak öğrencilerin öğretilen konuyla ilgili becerilerinin farkına varmaları ve bu becerilerini daha üst seviyeye taşımaları için de teknolojinin sunmuş olduğu yeni gelişmelerden yararlanılabilinir. Son yüzyıldaki gelişmelerle önemli bir yol alan ve yaygın olarak kullanılan bilgisayarlarda üretilen verilerin gerçek ortamlarda etkin ve istendik şekilde kullanılamamaları sonucunda, artırılmış ve sanal ortamlar gibi ortamlar hızla gelişmektedir. Bu teknolojiler ışığında gelişen yeni teknolojilerden birisi ise artırılmış gerçeklik (AG) ortamlarıdır. AG ortamlarının hem bilgi hem de beceri kazanma evresinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle fizik dersi gibi anlaşılması zor olan içerikler AG ortamlarında görselleştirilerek anlaşılır bir hal alacaktır. Bu işlevlerin geleneksel sınıf ortamında gerçekleştirilemeyeceği ise açıkça görülmektedir (McDermott 1993). Ayrıca fizik eğitiminde amaçlanan kazanımların oluşması için öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri, öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları ve bilim insanı gibi davranarak fiziği sorgulamaları gerekmektedir (Alouf ve Bentley, 2003). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile bu nitelikleri rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri düşünülmektedir. Bu gelişim teknolojinin bu alanını günümüz öğrenenlerinin kullanmalarına bunun sonucu olarak deneyim sahibi olmalarına yardımcı olabilecektir. Bu imkânlarla öğrenme ortamları; keşfeden, öğrenirken eğlenebilen, etkileşimli, etkili ve güçlü bir hal alabilecektir (Kirkley ve Kirkley, 2005). AG ortamları öğrencilerin konuya ilgilerini arttırdığından normal bir masaüstü öğrenme etkinliğine göre daha başarılı olmakta, aynı zamanda görselleştirilen nesnelerin de üç boyutlu olması öğrencilerin dikkatlerini arttırmaktadır (Win ve arkadaşları, 2002). Yeni teknolojilerden biri sayılan AG ortamlarının sağladığı avantaj gerçekçi bir simülasyon ve deney ortamı sunmasıdır. Etkinliklerde öğrencilerin katılımlarını artırması ve deneyleri kolaylaştırması bu ortamların öğretim alanındaki kullanımını etkili hale getirmektedir. AG ortam uygulamaları doğru bilgi ve çıkarımların elde edilebilmesi için öğrenme çevresine yenilikleri getirerek bu bilgilerin ve çıkarımların daha iyi anlaşılmasını, irdelenmesini ve farkına varılmasını sağlar. Ayrıca AG ortamlarının birer oyun olduğu ve eğitim öğretimin dışında kaldığı iddia edilse bile geleneksel ortamlarda öğrenciler kısa sürede odaklanma kabiliyetlerini kaybederken, AG ortamlarında bu odaklanma süresi uzayabilmektedir. Eğitimde öğrencinin öğretilecek konuya odaklanma süresinin arttırılması başarının da beraberinde gelmesine yardımcı olacaktır (Winkler ve arkadaşları, 2002). AG ortamları temelde iki farklı yönüyle öğretim alanında kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; gerçek ortamı sadece bir hareket alanı şeklinde kullanarak sanal nesnelerin bu ortamda görselleştirilmesidir. İkincisi ise; gerçek ortamı daha çok işin içine katarak görselleştirilen sanal nesneleri bu ortamda oluşturmaktır. Ancak buradaki önemli durum sanal nesnelerin gerçek ortam nesneleriyle ilişkili olmasıdır (Liu ve arkadaşları, 2007). Öğrenciyi çevreleyen ortam ile sanal olarak oluşturulan ortam ne kadar iyi bir şekilde kombine edilir ve sanal ifadeler ne kadar anlamlaşırsa o denli bu iki ortam bir bütün haline getirilebilir. İşte bu noktada bu iki ortam bir bütün haline getirilirse öğrencilere sunulan kombine edilmiş ortamdan yararlanılması da o denli bilginin yapılandırılmasını kolaylaştıracaktır (Zagoranski ve Divijak, 2003). Bunun sonucu olarak AG ortamlarının fiziğin manyetizma gibi anlaşılması zor olan bir konuya uygulanmasıyla ve bu durumun da araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile birleştirilerek, fizik eğitiminde amaçlanan fizik dersi öğretim programları beceri kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında önemli katkılar sağlanacağına inanılmaktadır. Sözü geçen durumun fiziğin sınıflarda gerçek uygulayıcıları olan fizik öğretmenleri tarafından nasıl algılandığı ve artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla bu araştırma yürütülmüştür. AG ortamları değişik uygulama alanlarında kendisine bir yer edinmiş ve uygulama alanları sürekli gelişmekte olan, teknolojinin gelişmesiyle de şekil değiştirebilecek fakat işlevliği sürekli artma potansiyeli gösterebilecek bir yapıda bulunmaktadır. Bundan dolayı bu ortamların ulaşılabileceği son nokta bu değildir. Bu araştırmada, öğretmenler açısından manyetizma konularının işlemleri durumunda imkânlarına sunulan araç-gereç kullanım tercihleri, AG ortamların eğitim etkinliklerini ne derece faydalı olabileceğini, AG ortamlarının diğer ortamlarla karşılaştırarak hangi ortamın hangi özelliği ön plana getirdiklerini araştırılmıştır. Öğrenciler açısından ise manyetizma konularının öğrenimi sırasında uyguladıkları etkinlikler sonucunda ne gibi katkılar sağladığını, eksik gördükleri yanlarını, AG ortamının kendilerine göre en önemli özelliği araştırılmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırmada

3 öğrencilerin fiziği öğrenmede ve fizik öğretmenlerinin fiziği öğretmede AG ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 2.YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan odak grup görüşme tekniği ve veri toplama yöntemi olarak da yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Odak grup görüşme tekniği belirli bir konu üzerinde, katılımcılarla ayrıntılı görüş ve bilgilerini incelemek amacıyla kullanılan bir tekniktir (Ekiz, 2003). Görüşmeler kişilerin yaşantılarını ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla bir uzman tarafından yönetilir. Elde edilen veriler analizinde katılımcıların ifade ettikleri durumların, görüşlerin ve değerlendirmelerin bir sentezi yapılır. Bu tekniği uygularken katılımcıların fikirlerini rahatlıkla ortaya koymalarına fırsat verilmesine ve katılımcıların homojenliğine dikkat edilmesi gerekir (Akşit, 1992). Araştırmaya katılan fizik öğretmenleri on yıl ve üzeri meslek deneyimine sahip olup, birinci öğretmen Fen lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuar etkinliklerinde basit deney araç-gereçleri, Nova5000 ve ProLab Vernier cihazlarını kullanmaktadır. İkinci öğretmen Anadolu lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuvar etkinliklerinde aktif olarak Nova5000 cihazı kullanmakta, aynı zamanda da bu alanda MEB bünyesinde seminerler düzenlemektedir. Üçüncü öğretmen ise Öğretmen lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuvar etkinliklerinde basit deney araç-gereçleri ile Nova5000 cihazını kullanmaktadır. Analiz işlemlerinde fizik öğretmenleri sırasıyla FÖ1, FÖ2 ve FÖ3 olarak kodlanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü okulda on birinci sınıflardan üç sınıf seçilmiş, ilk sınıfla geleneksel (G) ortamda MEB in kullanmış olduğu ders kitabı kullanılarak etkinlikler uygulanırken ikinci sınıfta aynı etkinlikler fizik laboratuarında (L) deneylerle gerçekleştirilmiştir. Üçüncü sınıfta ise AG ortamı kullanılarak fizik dersindeki etkinlikler uygulanmıştır. Etkinlikler sonunda ilk sınıftan 2 öğrenci, ikinci ve üçüncü sınıftan 3 er öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analiz işlemlerinde öğrenciler sırasıyla ÖG1, ÖG2, ÖL1, ÖL2, ÖL3, ÖAG1, ÖAG2, ÖAG3 olarak kodlanmıştır. 2.1.Veri Toplama Aracı Araştırma bünyesinde hazırlanan soruları cevaplandırmak amacıyla Trabzon ilinde bulunan fizik öğretmenlerinden üç fizik öğretmeni ve Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi ndeki sekiz öğrenci ile grup odak görüşmesi yapılmıştır. Fizik öğretmenlerinin derslerinde ve öğrencilerin fizik öğrenme ortamında AG ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerini almak üzere araştırmacı tarafından iki farklı görüşme formu geliştirilmiştir. Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, her soruyla ilgili belirlenen ifade ve düşünceler araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Görüşmelerde fizik öğretmenlerine aşağıdaki sorular sorulmuştur: Bulunduğunuz ortamdaki fizik dersinin işlenebilmesi için teknolojik imkânlar yeterli midir? Manyetizma konularının öğretilmesinde güçlükler ya da zorluklar yaşamakta mısınız? AG ortamının kullanımı öğrenci başarısını artırabilmekte midir? Görüşmelerde öğrencilere aşağıdaki sorular sorulmuştur: AG ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında öğrenmeniz açısından avantaj sağlamakta mıdır? AG ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında duygu ve düşüncenizin değişmesine olumlu yönde etki etmekte midir? AG ortamı akademik başarınızın artmasını sağladı mı?

4 2.2.Verilerin Analizi Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemde soruların sırası değiştirilerek sorular daha ayrıntılı biçimde açıklanabilmektedir (Çepni, 2001). Araştırma kapsamında, fizik öğretmenleri ile öğrencilerle yapılan grup odak görüşmesi ile elde edilen verilerin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanlama olarak evet bir alt derecedeki puanlama için kısmen en alt puanlama ise hayır olarak kategorilendirilip analiz edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiş daha sonra dijital ortama aktarılmıştır ve elde edilen yanıtlar araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Analiz işlemlerinde her bir katılımcının konuşmaları incelenmiş ve bu çerçevede sınıflandırılarak bulgular bölümünde sunulmuştur. 3.BULGULAR Grup odak görüşmesi esnasında elde edilen veriler aşağıda aktarılmıştır. Soru1: Bulunduğunuz ortamdaki fizik dersinin işlenebilmesi için teknolojik imkânlar yeterli midir? Açıklayınız. Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, biri evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir: FÖ1:Kısmen. Araç-gereç eksikleri giderilmelidir. Özellikle kullanımı kolay, karmaşık olmayan ve konuya uygun türden olmalıdır. FÖ2:Kısmen, eksik malzemelerimiz var. Nova5000 ile ilgili MEB bünyesinde kurslar ve seminerler düzenliyorum. Bununla hassas ve anlık grafikler çizilebiliniyor. Ancak görsel olarak zayıf ve öğrenciye durumları iki boyutlu gösterdiği için öğrencinin kavraması zorlaşıyor. FÖ3:Evet yeterli. Nova5000 ile ilgili deneyimim oldu ancak kurulum ve işlemler bazen çok uzun oluyor. Soru2: Manyetizma konularının öğretilmesinde güçlükler ya da zorluklar yaşamakta mısınız? Bu güçlükleri gidermek ya da zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her üçü kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtların vurgulamaya çalıştıkları noktalar sırasıyla belirtilmiştir. FÖ1:Soyut kavramları içermesi ve görselleştirmeye ihtiyaç duyması. Özellikle öğrenciler yön kavramını algılamada zorluklar çekiyorlar. Sağ el kuralını öğrenmede zorluk yaşıyorlar. Bu durumu örnek çözüp deney yaparak gidermeye çalışıyorum. FÖ2:Bazı öğrenciler manyetizma ile ilgili konuların zor anlaşıldığını ve yorum yapamadıklarını ifade ediyorlar. Üç boyutlu yön kavramını çizimle anlatmaya çalışıyoruz. Bunun daha kolay yolu olabilir. Ayrıca deney ve animasyonlara başvurup kavram yanılgılarının üzerinde duruyorum. FÖ3:Manyetizma konusunda öğrencilerin üç boyutlu düşünmelerinde sıkıntı oluşabilmekte. Bilgisayar destekli simülasyonlar ve benzeri uygulamalarla üç boyutlu açıklamalar yaparak bunu gidermeye çalışıyorum. Soru3: AG ortamının kullanımı hangi durumlarda size yardımcı olabilir? AG ortamı kullanımı durumunda etkinliklerde fayda sağlar mı? AG ortamının kullanımı öğrenci başarısını artırabilmekte midir? Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her biri evet görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Görüşleri aşağıda şu şekilde ifade belirtilmiştir. FÖ1:Manyetik alanın görselleştirmesi açısından bu konunun öğretilmesinde kolaylık sağlayabilir.

5 FÖ2:Görselleştirme açısından avantajlı. Aygıtın üzerinde oluşan görselin cihaz üzerinde bir ekranda görülebilir hale getirilmesiyle durum öğrenci için anlaşılması daha kolay bir hal alacaktır. FÖ3:Manyetik alanın değerinin belirlenmesi ve modellenmesi. Üç boyutlu olarak yönlerin algılanması kavramayı kolaylaştırabilir. gibi cevaplar alınmıştır. Öğrencilerle yapılan grup odak görüşmesi sonucunda elde edilen yanıtlara aşağıda yer verilmiştir. Soru1: Artırılmış gerçeklik ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında öğrenmeniz açısından avantaj sağlamakta mıdır? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, altı kişi evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir. ÖG1:Geleneksel ortamda ders sırasında kullanılacak kitap ve kaynakların hazır olması onu diğer ortamlara nazaran daha avantajlı yapmaktadır. ÖG2: Kısmen, sınıf ortamındaki çalışmalarımızda yazılı kaynakların hazır ve elimizin altında olmasından dolayı kayıt tutma ve çalışmada avantaj sağlamakta. Sonrası için elimizde kaynak olarak bulunuyor. ÖL1: Laboratuvar ortamında deneyler yapıyoruz ve günlük hayatla ilişkilendirme şansımız olmaktadır. Geleneksel ortamda ise yaptığımız işlemler, formüller ve örnekler olması günlük hayatla ilgili ilişkisini kavramamızı engelliyor. ÖL2: Bence fizik için günlük hayatla ilişkilendirmek daha önemli, formüller yazmak değil. ÖL3: Selenoidin ne olduğunu bilmiyordum. Laboratuvar ortamında kullanılan araç-gereçleri uygulamalar sırasında gördüm. Görsel bir ortam sunuyor. ÖAG1: Artırılmış gerçeklik uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunuyor. Hayali gerçekleştirerek somut bir şekilde bizlere sunuyor. ÖAG2: Artırılmış gerçeklik ortamının bence fazla avantajı yok, soruları çözmeye katkısı olmadı. Ancak görsellik olarak etkiledi. Güncel bilgilerle bağlantı kurmada yardımcı oldu. ÖAG3: Artırılmış gerçeklik uygulamalarla öğrenme ortamı daha görsel bir hal aldı. Bu daha iyi algılamaya neden oluyor. Soru2: Artırılmış gerçeklik ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında duygu ve düşüncenizin değişmesine olumlu yönde etki etmekte midir? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her biri evet görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğrenciler aşağıdaki noktaları vurgulamışlardır. ÖG1:Manyetizma konusunu işlemede anlaşılabilmesi için geleneksel sınıf ortamı değil de laboratuarda işlenirse daha iyi olur. Bazen eğer konu anlaşılmazsa fizikten nefret noktasına gelinebiliyor. ÖG2:Bu ortam (geleneksel sınıf) merak uyandırmadı. Görsel olsaydı dikkatimi çekerdi ve zevk alırdım. Ama sınıf ortamında kendimi rahat hissediyorum çünkü laboratuarda ders işlenseydi dikkatimi sürekli etkinliklere vermem gerekiyordu. Eğer bir noktayı kaçırırsam konuyu anlamama olayı olurdu. ÖL1:Sınıf ortamını terk ederek laboratuara gittiğimizde yeni ortamda daha iyi adapte oluyoruz. ÖL2:Deneylerde bana manyetizma konusu ilginç geldi. Konu cazip geldi. ÖL3:Bu ortamda yapılan iş daha güzel geldi. Sınıfta konuyu işleyip geçiyorduk ancak fiziği kullanabileceğimi bilmek bende fiziğe karşı sevgi oluşturuyor. ÖAG1:AG de kullandığım alet farklı bir alet geldi bana, her şeyi ölçümlerle yapılabileceğini gösterdi, dikkatimi çekti. Benim fiziğe karşı ilgim var, ama fiziğin bu şekilde işlenmesi benim için daha iyi oldu.

6 ÖAG2:Dikkatimi çekti, sonuçta yeni bir teknoloji. Duygu ve düşünce olarak bir değişime neden olmadı, fiziği seviyorum hala seviyorum. ÖAG3:Geliştirilen bu cihaz elimizde olsa istediğimiz ölçümü yapabiliriz. Cihazın kendisi bile merak uyandırdı. Nasıl çalıştığını nasıl ölçtüğünü dikkatle inceledim. Merak uyandırdı. Gözümüzle görünce fizik korkumuz azaldı. Soru3: Manyetizma konularının öğreniminde öğrenme ortamınız katkı sağladı mı? AG ortamı akademik başarınızın artmasını sağladı mı? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, dört kişi evet, dört kişi ise kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir. ÖG1:Sınıf ortamının orta düzeyde bir yararı var ama manyetizma konusunda istenilen düzeyde yararlı olmadı. ÖG2:Sınıf ortamında yapılan etkinliklerin öğretmeni dinlemek tahtaya yazılarımızı yazıp konu ile ilgili kaynak oluşturmak açısından avantajlı ama görsellik olarak eksik ve kalıcılığı zayıf. ÖL1: Laboratuardaki etkinlikler yararlı, yapılan etkinlikler doğrultusunda konu anlaşıldığında daha önceki eksikliklerim giderilmiş oluyor. ÖL2:İlköğretimde laboratuvar etkinliklerini yapamıyorduk, ancak burada manyetizma ünitesi etkinliklerini yapabildik. ÖL3:Laboratuvar etkinlikleri güzel ama zaman çok alıyor. ÖAG1: AG etkinlikleri laboratuarda uygulanırsa iyi olur. ÖAG2:AG etkinliklerinde yeni cihaz kullandık. Bu da daha iyi oldu. ÖAG3:Laboratuvar ile kullanıldığında, destekleyici olarak kullanılacaksa tam fayda alırız. Manyetik alanın yönünü ve şiddetini görsel olarak rahatlıkla gördük. Soru4: Fizik dersleri AG ile işlenirse etkili olur mu? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, altı kişi evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğrenciler aşağıdaki noktaları vurgulamışlardır. ÖG1:Konuya göre değişmekte, örneğin manyetizma ünitesinde değişmeyen manyetik alan etkinliğinde, selenoidin etrafında oluşan manyetik alanı tam anlayamadık. ÖG2:AG ve laboratuarda işlenseydi deneylerde adım adım anlayarak işlemleri yapardık. ÖL1:Sınıfta kitap okuyoruz ve konu önümüzde duruyor. Laboratuarda konuyu bize bir canlı gibi gösteriyor. ÖL2:Uygulamalardan sonra durumları çözümleme ve analizinde daha önce yapılan deneylerle örnekler gösterebiliyoruz. ÖL3:Sınıf ortamı görsel olarak zayıf kalıyor. Laboratuvar ortamında bu görsellik daha avantajlı oluyor. ÖAG1:Sınıfta hep hayal ediyoruz ve bilgileri yazıyoruz. Burada uygulamalı ve görsel olarak eğitim alıyoruz. Bu da etkili oluyor ancak yazılı dokümanlarla desteklenmelidir bu tür etkinlikler. ÖAG2: Artırılmış gerçeklik laboratuarı daha cazip hale getirdi. ÖAG3: Artırılmış gerçeklikten sonra artık çevremdeki her bir nesneyi ve cihazı gördüğümde Acaba bu manyetik alana sahip midir, değil midir? diyerek kendi kendime soruyorum. Her birinde aynı bilgiler veriliyor ancak görsellik olarak avantajlı olarak görünüyor. 4.TARTIŞMA ve SONUÇ Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenler AG ortamlarının fiziği özellikle de manyetizmayı öğretmek adına manyetik alanın görselleştirilmesi ve somutlaştırılmasında yararlar sağlayabileceğini ayrıca AG ortamında manyetik alanın üç boyutlu şekillerle görselleştirilmesiyle öğrencilerin etkinliklerde anlatılan durumlar arasındaki farklılıkları daha kolay açıklayabildiklerini,

7 istendik davranışlar geliştirmesiyle öğrenci başarılarında bir artışın olabileceğini düşündükleri gözlenmiştir. Öğrenciler ise; bilim ve teknolojinin birbirini nasıl etkilediğini, toplum ve çevre ile etkileşimi analiz etme gibi durumların AG ortamlarının sağladığı avantajlar olarak gösterilmesiyle, AG ortamlarının öğrencilerin olayları daha iyi anlama ve kavramalarına yardımcı olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunması, görselliği şekillendirmesi, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. Böyük ve arkadaşları (2010) çalışmalarında laboratuvar kullanan öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını ve böylelikle etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesinde laboratuvarın etkisini vurgulamışlardır. Laboratuvar (L) ve AG ortamlarındaki öğrenciler kendi ortamlarının fayda sağladığını vurgulamışlar ve elde edilen bu sonucun Böyük ve arkadaşlarının araştırmalarında elde edilen bulgularla paralellik gösterdiği gözlenmiştir. Geleneksel (G) ortamındaki öğrenciler, bu ortamın sağlamış olduğu kitap ve kaynakların hazır bir şekilde bulunması, ders sırasında kayıt tutulabilmesi durumlarında avantaj sağladığını belirtmişlerdir. L ortamında ders gören öğrenciler, bu ortamda deneylerin yapılmasıyla birlikte konuları günlük hayatla ilişkilendirme şanslarının olduğu, bunun da fiziği öğrenme açısından olumlu yönde tutumlarının gelişmesini sağladığını belirtmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunması, görselliği şekillendirmesi, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler kendi ortamlarının dikkat çekme ve merak uyandırma konusunda işlenen konuya göre farklılık gösterdiğini ancak manyetizma konusunun anlaşılmasında uygun bir ortam olmadığını ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler, deneylerin yapılmasıyla ilgilerinin çekildiğini ve bu ortamın manyetizma konusunu daha ilginç bir duruma getirdiğini ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamda yeni teknolojinin kullanıldığını, bunun bile tek başına merak uyandırdığını söylemişlerdir. G ortamındaki öğrenciler bu ortamın fiziği anlamada tam olarak yardımcı olmadığı durumlarda öğrencilerin fizikten nefret etme derecesine gelebildiklerini, öte yandan bu ortamlarda öğrencilerin pek de aktif olmadıkları için dikkatlerinin sürekli olması konusunda kendilerini zorunlu hissetmediklerini ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; deneylerin yapılması ile öğrencilere konunun daha cazip geldiğini ve sadece fizik konusunu işleyip geçmek yerine bu konunun hangi alanlarda, ne şekilde kullanıldığının öğrenciler tarafından bilinmesinin aslında fiziğe karşı sevgi beslemelerine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise yeni bir teknolojinin kullanılması sebebiyle ve konuyu öğrenmede onlara yardımcı olması için geliştirilen cihazın konuyu görselleştirmesinin, fiziğe karşı olan korkularını yenmede katkı sağladığını ve bu ortamı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Finklestein ve arkadaşları (2005) yaptıkları çalışmalarda da katılımcı grupların bu AG ortamının öğrencilerin fiziğe karşı ilgilerini ve cesaretlerini artırdığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın yeni bir teknoloji ile yapılması öğrencilerin motivasyonunu artırıp dikkatlerini çekmiş ve bu ortamı istenilen bir ortam haline getirmiştir. G ortamındaki öğrenciler G ortamının yapılan etkinliklerde özellikle de manyetizma konusunda yararının istenilen düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler bu ortamın deneylerin yapılması açısından fayda sağladığını söylemişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın laboratuvar etkinliklerine destekleyici olması ve laboratuvar ortamlarına görselliği katarak verimliliği arttırdığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler G ortamında güncel hayattaki teknolojilerle konuları direkt ve tam olarak ilişkilendiremediklerini, öğretmen tarafından yönlendirmeler ve açıklamalar yapıldıktan sonra ancak ilişkilendirmeleri yapabildiklerini söylemişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; bu ortamda deneylerin yapılmasıyla ilişkilendirmelerin daha basit olduğunu hatta başka hangi teknolojilerle

8 kullanılabildiğiyle ilgili soruların uyandığını ifade etmişlerdir. AG ortamında ise öğrenciler; bu ortamda spesifik olarak manyetik alanın görselleştirilmesinden dolayı bu alanı daha rahat bir şekilde gördüklerini ve algıladıklarını, böylelikle de çevreleriyle etkileşimin kolaylaştığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler G ortamının etkili bir öğrenme ortamı olmadığını ayrıca var olan fizik dersinin haftalık ders sayısı açısından az olmasının laboratuvar etkinliklerine yer vermede sıkıntılar oluşturduğunu, laboratuvar ortamlarının geleneksel ortama taşınması gerektiğini ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; deneylerin yapılması için müfredatın azaltılması gerektiğini, konuların fazla olmasının laboratuvar uygulamalarını kısıtladını ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın yazılı materyallerle zenginleştirilmesinin gerektiği, kurulum ve kullanımı açısından daha basit bir hale getirilebileceğini, daha görsel şekillerle zenginleştirilebileceğini, bilgisayarların hızının arttırılmasıyla görsellerin daha gerçekçi olacağını söylemişlerdir. AG grubundaki öğrencilerin istendik davranışlar geliştirmesiyle başarılarında bir artışın olduğu öğretmenler tarafından da ifade edilmiştir. Winkler ve Perkins (2002), Finkelstein ve arkadaşları (2005) yaptıkları araştırmalarda AG ortamıyla öğrencilerin öğretilmeye çalışılan kavramları daha iyi öğrendikleri, anlatılmak istenen bilgileri daha kolay kavradıkları ve hatta gerçek deneylerle dahi görülemeyecek durumları kolaylıkla görebildiklerini vurgulamışlardır. Bu araştırmada elde edilen bulgularda söz edilen durumlar literatürden elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. AG ortamları hakkında fizik öğretmenleri ve öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir: Fizik öğretmenleri fizik dersinin işlenebilmesi için kullanımlarına sunulan teknolojik imkânların kısmen yeterli olarak görmektedirler. Fizik öğretmenleri manyetizma konularının öğretilmesinde öğrenci açısından kısmen zorluk yaşamaktadırlar. Fizik öğretmenleri artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımının öğrenci başarısı üzerinde bir artış yapacağını ön görmektedirler. Öğrenciler artırılmış gerçeklik ortamını laboratuvar ve geleneksel sınıf ortamlarına nazaran kısmen de olsa avantajlı olarak görmektedirler. Öğrenciler artırılmış gerçeklik, laboratuvar ve geleneksel sınıf ortamlarının kendi duygu ve düşüncelerine etkilerinin olduğuna tamamen katılmaktadırlar. Öğrenciler artırılmış gerçeklik ortamının akademik başarıları üzerine olumlu etkisinin olduğunu ifade etmektedirler. 6.ÖNERİLERİ Araştırmadan çıkarılan sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir: Fizik dersinde manyetizma konusunun dışında anlaşılması ve görselleştirilmesi zor olan diğer konular için de AG ortamları tasarlanmalıdır. MEB in Fatih projesi kapsamında ortaöğretim basamağı için AG ortamları farklı konularda da çeşitlendirerek kullanılmasının yararlı olacağı düşülmektedir. Ayrıca geliştirilen materyal MEB teki bilişim teknolojileriyle uyumlu olduğundan bu sistemde öğretim materyali olarak kullanılabilir. Fatih projesinin uygulamaya geçirilmeye çalışıldığı şu günlerde bu tür çalışmaların artırılması ve farklı materyallerin de içinde bulunduğu akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ortaöğretimde yer alan farklı dersler için de AG ortamları oluşturulabilir. Böylece öğrencilerin fizik dersinde yer alan manyetizma konusunda olduğu gibi diğer derslerin anlaşılması zor olan konuların öğretilmesinde de etkili olabileceği düşünülmektedir. AG ortamları yeni bir teknoloji olduğundan öğretmenlerin bu teknolojiden haberdar olmaları ve derslerinde daha etkili kullanabilmeleri amacıyla MEB hizmet içi eğitim programlarına AG

9 gibi yeni ortamları dâhil edilerek bu programlar çerçevesinde öğretmenlerin bilgilendirilmesini sağlayabilir. Fizik dersi genellikle öğrencilerin korktukları ve anlamakta zorlandıkları dersler arasında yer almasından dolayı öncelikle öğrencilerde fiziğe karşı olumlu tutum ve davranış geliştirebilecekleri bunun yanı sıra duygu ve düşüncelerini olumlu yönde geliştirebilecekleri öğrenme ortamlarıyla etkileşim halinde olmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin ifadelerinden AG ortamlarının onların duygu ve düşüncelerini olumlu yönde etkilediği anlaşılmakta ve bu ortamların eğitim öğretim sürecine dâhil edilmesi önerilmektedir.

10 Kaynaklar Akşit, B.T., (1992), Medikal araştırmalarda etik sorunlar Türk Tabipler Birliği nin düzenlediği Sağlık Kongresi ne sunular bildiri Mart. Shareton Oteli. Ankara. Alouf, l. J., Bentley. M.I. (2003). Assessing The Impact of Inquiry-Based Science Teaching in Professional Development Activities, PK-12. A Paper Presented at the 2003 Annual Meeting Of The Association of Teacher Educators. Böyük U., Demir S., Erol M., (2010), Fen ve Teknolojileri Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, TUBAV Bilim Dergisi, 3(4), Çepni S., (2001), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon. Çilenti, K., (1985), Fen Eğitim Teknolojisi. Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Dagher, Z. (1995). Review of Studies on the Effectiveness of Instructional Analogies in Science Education. Science Education, 79 (3), Duphın, J. J. and S, Johsua, (1989). Analogies and Modelling Analogies in Teaching: Some Examples in Basic Electricity. Science Education, 73 (2), Ekiz. D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Finkelstein, N. D., Perkins, K. K., Adams W., Kohl, P., and Podolefsky, N., (2005), Can Computer Simulations Replace Real Equipment in Undergraduate Laboratories?, Department of Physics University of Colorado, Boulder. Grabinger S., (1999), Instructional Strategies in distance Science Courses: Can the web improve undergraduate science aducation?, Greca, I. M. and Moreıra, M. A. (2000). Mental Models, Conceptual Models and Modelling. Instructional Journal Science Education, 22, Jonassen, D.H., Pech, K.L. ve Wilson, B.G., (1999), Learning with Technology: A Constructivist Perspective, New Jersey: Merril, 4, Kirkley, J., Kirkley, S., Myers, T., Borland, C., Swan, M., Sherwood, D. and Singer, M. (2005). Embedded Training for Objective Force Warrior: Using Problem-Based Embedded Training (PBET) to Support Mixed and Virtual Reality Simulations. U. S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences Technical Report Lawson, D. and Lawson, A. (1993). Neural Principles of Memory and a Neural Theory of Analogical Insight. Journal of Research in Science Teaching, 30 (10), Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the Future, Liu w., Cheok A.D., Ling C., Theng Y., (2007), Mixed Reality Classroom-Learning from entertainment,dimea, McDermott, L. C. (1993). How we teach and how students learn: a mismatch? Am J Serway ve Beicher,(2002), Fen ve Mühendislik için Fizik, (çev. editörü: Kemal Çolakoğlu), Palme yayıncılık. Uşun S., (2003), Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarın Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(11), Winkler T., Kritzenberge H., Herczeg,(2002), Mixed Reality Environments as Collabrative and Constructive Learning Spaces for Elementary School Children, ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June Winkler T., Kritzenberge H., Herczeg,(2002), Mixed Reality Environments as Collabrative and Constructive Learning Spaces for Elementary School Children, ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June Winn, W.D., Windschitl, M., Fruland, R., Lee, Y.L. (2002). When does immersion in a virtual environment help students construct understanding? Proceedings: International Conference of the Learning Societies, Seattle, WA. Zagoranski S., Divjak S., (2003), Use of Augmented REality in Education, EUROCON, Liubjana, Slovenia.

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Teachers and Students Views on Using Augmented Reality Environments in Physics Education: 11th Grade Magnetism Topic Example *

Teachers and Students Views on Using Augmented Reality Environments in Physics Education: 11th Grade Magnetism Topic Example * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(1), 2014, 59-74 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 2014, 59-74 www.pegegog.net Teachers and Students Views on Using Augmented Reality Environments in Physics

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK ORTAMLARININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: 11. SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ

FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK ORTAMLARININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: 11. SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLIK ORTAMLARININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ: 11. SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ Mustafa Serkan Abdüsselam Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü MYO serkanasili@gmail.com

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK VE UYGULAMA ALANLARI Sanal Gerçeklik Nedir? Sanal Gerçeklik Türleri Sanal Gerçeklikte Kullanılan Araçlar Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Eğitimde Kullanılan Sanal Gerçeklik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta SS-011 Sunum Tarihi: 29 Nisan 2015 Çarşamba Sunum Saati: 10.45-12.00 Salon Adı: Kongre Kültür Merkezi Salon III Oturum Adı: Sözel Bildiri Oturumu II Fatma HAZER, Şengül ŞİŞE Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri. Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker

Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri. Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker Gaz Kanunları Konusunda Tarihsel Deneylerin Öğretimde Kullanılması: Öğretmen GörüĢleri Serhad Sadi BARUTCUOĞLU Ajda KAHVECĠ Hayati ġeker DENEYLER Neden Deneyler? Deney farklı alanlarda metodolojik ve felsefi

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik II PHYS 102 Her İkisi 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ

FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ FİZİK KONULARININ ÖĞRETİMİNDE DENEYSEL ÇALIŞMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN BELİRLENMESİ Dr. Mahmut Sarı Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU / LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PORTFOLYO POLİTİKASI Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI FİZİK DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Veri Toplama Araçları

Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçları 0 Görüşme 0 Odak grup görüşmesi 0 Gözlem 0 Araştırma problemine hizmet edecek her nevi doküman (soru formları, katılımcı ve/veya araştırmacı günlüğü, fotoğraf, resim vb) GÖRÜŞME Önceden

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI Seher TEKİN, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğt. Fak., OFMAE Bölümü, TRABZON ÖZET: Her alandaki

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları

Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik II PHYS 102 Her İkisi 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Tüm Sınıflar/Tüm Branşlar TELEFON

Tüm Sınıflar/Tüm Branşlar TELEFON TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2016 BAŞVURU FORMU 1. Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan boşlukları, açıklamaları dikkate

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI

REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ 2014-2015 EYLÜL AYI SEMİNER ÇALIŞMASI SEMİNER KONUSU: FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KAZANIM,KONU,İÇERİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VARSA ÖNERİLERİN RAPORLAŞTIRILMASI.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ

Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Prof.Dr. CUMALİ ÖKSÜZ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1989-1993 Lisans Pamukkale Üniversitesi Öğretmenliği Pr. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN

Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Yrd.Doç.Dr. HANİFE CAN ŞEN Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Bilgileri 1998-2003 Yüksek Lisans Ve Fen Orta Doğu Teknik ÜniversitesiBilimleri Eğitimi

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Destek Sistemleri IE 444 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı