FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ"

Transkript

1 FİZİK ÖĞRETİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ:11.SINIF MANYETİZMA KONUSU ÖRNEĞİ MUSTAFA SERKAN ABDÜSSELAM 1 ORHAN SEVENCAN 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, F.B.E., Ortaöğretim Fen ve Matematik Anabilim Dalı 2 Milli Eğitim Bakanlığı, Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Fizik Öğretmeni Özet Fiziğin öğretilmesindeki amaçlardan biri, öğrencileri bilgiye nasıl ulaşacaklarından haberdar ederek onların öğrenmelerini kolaylaştıracak ve kalıcı öğrenmeler için uygun eğitim-öğretim materyallerini kullanarak, similasyon animasyon gibi tekniklerle öğrencilerin gerçek hayat deneyimleri kazanmalarını sağlamak, soyut olay ya da olguları somut hale dönüştürmektir (Grabinger, 1999, Jonassen, 1999). Aynı zamanda öğrencinin öğrenme yaşantılarını gerçekleştirirken tatmin olabileceği, ilgisini çekebileceği ve öğrenmeye karşı istek oluşturabileceği, yaparak yaşayarak öğrenebileceği, bireysel farklılıkların dikkate alındığı öğrenme durumlarını içeren çalışmaların yapılması önem taşımaktadır (Çilenti, 1985). Bu bağlamda, bilgisayar ortamındaki uygulamaları gerçek dünyaya transfer eden, öğrenciye gerçekçi bir simülasyon ve deney ortamı sunan artırılmış gerçeklik ortamları ile öğrenme ortamı öğrenirken eğlenebilen, etkileşimli, etkili ve güçlü bir hal almaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fiziği öğrenmede ve fizik öğretmenlerinin fiziği öğretmede artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinde biri olan odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma bünyesinde hazırlanan soruları cevaplandırmak amacıyla Trabzon ilinde bulunan fizik öğretmenlerinden üç fizik öğretmeni ve Beşikdüzü Anadolu öğretmen lisesinde 8 öğrenci ile grup odak görüşmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenlere göre; artırılmış gerçeklik ortamlarının fiziği özellikle de manyetizmayı öğretmek adına manyetik alanın görselleştirilmesi ve somutlaştırılmasında yararlar sağlayabileceği, öğrencilere göre ise; artırılmış gerçeklik ortamının olayları daha iyi anlamalarına ve kavramalarına yardımcı olduğu, bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunduğu, görselliği şekillendirdiği, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığı ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik Ortamı, Fizik Öğretimi, Manyetizma. 1.GİRİŞ Bilim dallarından biri olan fizik insanoğlunun doğayı anlama ve açıklama çabası sonucunda güncelliğini hiç yitirmemiştir. Dünya çapında fizik alanında yapılan ve hala çalışmaların devam ettiği konulardan birisi de fiziğin nasıl öğretileceğidir. Özellikle bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, teknolojinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır (Serway ve Beichber, 2002). Öğrenmenin süreklilik göstermesi ise bu çalışmaların neden tamamlanamadığının sebebidir (Lawson ve Lawson, 1993, Duphin ve Johsua, 1989, Greca ve Moreira, 2000, Dagher, 1995). Bu durum toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini ve kendilerine uyarlamalarını zorunlu hale getirerek eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesini de beraberinde getirmiştir (Uşun, 2003). Bu teknolojilerden biri de bilgisayar teknolojisidir. Bilgisayar teknolojileri eğitim hayatımızda olay ve durumların simülasyonlarla ya da animasyonlarla oluşturulması, sergilenmesi ve görselleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik araçlarla desteklenmiş masaüstü bilgisayarlarda oluşturulan senaryoların görselleştirilerek öğrenmede kullanılması, öğrencilerin gerçek dünya durumları ve problemlerini anlamasına yardımcı olmaktadır. Fiziğin öğretilmesindeki amaçlardan birisi öğrencileri bilgiye nasıl ulaşacaklarından haberdar ederek onların öğrenmelerini kolaylaştıracak ve kalıcı öğrenmeler için uygun eğitim-öğretim materyallerini kullanarak, simülasyon animasyon gibi tekniklerle öğrencilerin gerçek hayat deneyimleri kazanmalarını sağlamak, soyut olay ya da olguları somut hale dönüştürmek olduğundan bilgisayar teknolojisinin fizik alanında kullanılması fiziğin amaçlarına ulaşılmada katkı sağlayabilir (Grabinger, 1999, Jonassen, 1999).

2 Ancak bilgisayar teknolojisinde kullanılan görselleştirmeler üç boyutlu oluşturuldukları halde, öğrenciler tarafından anlaşılmaları bazen güç bir hal alabilmektedir. Bu soruna çözüm olarak öğrencilerin öğretilen konuyla ilgili becerilerinin farkına varmaları ve bu becerilerini daha üst seviyeye taşımaları için de teknolojinin sunmuş olduğu yeni gelişmelerden yararlanılabilinir. Son yüzyıldaki gelişmelerle önemli bir yol alan ve yaygın olarak kullanılan bilgisayarlarda üretilen verilerin gerçek ortamlarda etkin ve istendik şekilde kullanılamamaları sonucunda, artırılmış ve sanal ortamlar gibi ortamlar hızla gelişmektedir. Bu teknolojiler ışığında gelişen yeni teknolojilerden birisi ise artırılmış gerçeklik (AG) ortamlarıdır. AG ortamlarının hem bilgi hem de beceri kazanma evresinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle fizik dersi gibi anlaşılması zor olan içerikler AG ortamlarında görselleştirilerek anlaşılır bir hal alacaktır. Bu işlevlerin geleneksel sınıf ortamında gerçekleştirilemeyeceği ise açıkça görülmektedir (McDermott 1993). Ayrıca fizik eğitiminde amaçlanan kazanımların oluşması için öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri, öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları ve bilim insanı gibi davranarak fiziği sorgulamaları gerekmektedir (Alouf ve Bentley, 2003). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile bu nitelikleri rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri düşünülmektedir. Bu gelişim teknolojinin bu alanını günümüz öğrenenlerinin kullanmalarına bunun sonucu olarak deneyim sahibi olmalarına yardımcı olabilecektir. Bu imkânlarla öğrenme ortamları; keşfeden, öğrenirken eğlenebilen, etkileşimli, etkili ve güçlü bir hal alabilecektir (Kirkley ve Kirkley, 2005). AG ortamları öğrencilerin konuya ilgilerini arttırdığından normal bir masaüstü öğrenme etkinliğine göre daha başarılı olmakta, aynı zamanda görselleştirilen nesnelerin de üç boyutlu olması öğrencilerin dikkatlerini arttırmaktadır (Win ve arkadaşları, 2002). Yeni teknolojilerden biri sayılan AG ortamlarının sağladığı avantaj gerçekçi bir simülasyon ve deney ortamı sunmasıdır. Etkinliklerde öğrencilerin katılımlarını artırması ve deneyleri kolaylaştırması bu ortamların öğretim alanındaki kullanımını etkili hale getirmektedir. AG ortam uygulamaları doğru bilgi ve çıkarımların elde edilebilmesi için öğrenme çevresine yenilikleri getirerek bu bilgilerin ve çıkarımların daha iyi anlaşılmasını, irdelenmesini ve farkına varılmasını sağlar. Ayrıca AG ortamlarının birer oyun olduğu ve eğitim öğretimin dışında kaldığı iddia edilse bile geleneksel ortamlarda öğrenciler kısa sürede odaklanma kabiliyetlerini kaybederken, AG ortamlarında bu odaklanma süresi uzayabilmektedir. Eğitimde öğrencinin öğretilecek konuya odaklanma süresinin arttırılması başarının da beraberinde gelmesine yardımcı olacaktır (Winkler ve arkadaşları, 2002). AG ortamları temelde iki farklı yönüyle öğretim alanında kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; gerçek ortamı sadece bir hareket alanı şeklinde kullanarak sanal nesnelerin bu ortamda görselleştirilmesidir. İkincisi ise; gerçek ortamı daha çok işin içine katarak görselleştirilen sanal nesneleri bu ortamda oluşturmaktır. Ancak buradaki önemli durum sanal nesnelerin gerçek ortam nesneleriyle ilişkili olmasıdır (Liu ve arkadaşları, 2007). Öğrenciyi çevreleyen ortam ile sanal olarak oluşturulan ortam ne kadar iyi bir şekilde kombine edilir ve sanal ifadeler ne kadar anlamlaşırsa o denli bu iki ortam bir bütün haline getirilebilir. İşte bu noktada bu iki ortam bir bütün haline getirilirse öğrencilere sunulan kombine edilmiş ortamdan yararlanılması da o denli bilginin yapılandırılmasını kolaylaştıracaktır (Zagoranski ve Divijak, 2003). Bunun sonucu olarak AG ortamlarının fiziğin manyetizma gibi anlaşılması zor olan bir konuya uygulanmasıyla ve bu durumun da araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile birleştirilerek, fizik eğitiminde amaçlanan fizik dersi öğretim programları beceri kazanımlarının öğrencilere kazandırılmasında önemli katkılar sağlanacağına inanılmaktadır. Sözü geçen durumun fiziğin sınıflarda gerçek uygulayıcıları olan fizik öğretmenleri tarafından nasıl algılandığı ve artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla bu araştırma yürütülmüştür. AG ortamları değişik uygulama alanlarında kendisine bir yer edinmiş ve uygulama alanları sürekli gelişmekte olan, teknolojinin gelişmesiyle de şekil değiştirebilecek fakat işlevliği sürekli artma potansiyeli gösterebilecek bir yapıda bulunmaktadır. Bundan dolayı bu ortamların ulaşılabileceği son nokta bu değildir. Bu araştırmada, öğretmenler açısından manyetizma konularının işlemleri durumunda imkânlarına sunulan araç-gereç kullanım tercihleri, AG ortamların eğitim etkinliklerini ne derece faydalı olabileceğini, AG ortamlarının diğer ortamlarla karşılaştırarak hangi ortamın hangi özelliği ön plana getirdiklerini araştırılmıştır. Öğrenciler açısından ise manyetizma konularının öğrenimi sırasında uyguladıkları etkinlikler sonucunda ne gibi katkılar sağladığını, eksik gördükleri yanlarını, AG ortamının kendilerine göre en önemli özelliği araştırılmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırmada

3 öğrencilerin fiziği öğrenmede ve fizik öğretmenlerinin fiziği öğretmede AG ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. 2.YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan odak grup görüşme tekniği ve veri toplama yöntemi olarak da yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Odak grup görüşme tekniği belirli bir konu üzerinde, katılımcılarla ayrıntılı görüş ve bilgilerini incelemek amacıyla kullanılan bir tekniktir (Ekiz, 2003). Görüşmeler kişilerin yaşantılarını ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla bir uzman tarafından yönetilir. Elde edilen veriler analizinde katılımcıların ifade ettikleri durumların, görüşlerin ve değerlendirmelerin bir sentezi yapılır. Bu tekniği uygularken katılımcıların fikirlerini rahatlıkla ortaya koymalarına fırsat verilmesine ve katılımcıların homojenliğine dikkat edilmesi gerekir (Akşit, 1992). Araştırmaya katılan fizik öğretmenleri on yıl ve üzeri meslek deneyimine sahip olup, birinci öğretmen Fen lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuar etkinliklerinde basit deney araç-gereçleri, Nova5000 ve ProLab Vernier cihazlarını kullanmaktadır. İkinci öğretmen Anadolu lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuvar etkinliklerinde aktif olarak Nova5000 cihazı kullanmakta, aynı zamanda da bu alanda MEB bünyesinde seminerler düzenlemektedir. Üçüncü öğretmen ise Öğretmen lisesinde görev yapmaktadır ve laboratuvar etkinliklerinde basit deney araç-gereçleri ile Nova5000 cihazını kullanmaktadır. Analiz işlemlerinde fizik öğretmenleri sırasıyla FÖ1, FÖ2 ve FÖ3 olarak kodlanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü okulda on birinci sınıflardan üç sınıf seçilmiş, ilk sınıfla geleneksel (G) ortamda MEB in kullanmış olduğu ders kitabı kullanılarak etkinlikler uygulanırken ikinci sınıfta aynı etkinlikler fizik laboratuarında (L) deneylerle gerçekleştirilmiştir. Üçüncü sınıfta ise AG ortamı kullanılarak fizik dersindeki etkinlikler uygulanmıştır. Etkinlikler sonunda ilk sınıftan 2 öğrenci, ikinci ve üçüncü sınıftan 3 er öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Analiz işlemlerinde öğrenciler sırasıyla ÖG1, ÖG2, ÖL1, ÖL2, ÖL3, ÖAG1, ÖAG2, ÖAG3 olarak kodlanmıştır. 2.1.Veri Toplama Aracı Araştırma bünyesinde hazırlanan soruları cevaplandırmak amacıyla Trabzon ilinde bulunan fizik öğretmenlerinden üç fizik öğretmeni ve Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi ndeki sekiz öğrenci ile grup odak görüşmesi yapılmıştır. Fizik öğretmenlerinin derslerinde ve öğrencilerin fizik öğrenme ortamında AG ortamlarının kullanımlarına ilişkin görüşlerini almak üzere araştırmacı tarafından iki farklı görüşme formu geliştirilmiştir. Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, her soruyla ilgili belirlenen ifade ve düşünceler araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Görüşmelerde fizik öğretmenlerine aşağıdaki sorular sorulmuştur: Bulunduğunuz ortamdaki fizik dersinin işlenebilmesi için teknolojik imkânlar yeterli midir? Manyetizma konularının öğretilmesinde güçlükler ya da zorluklar yaşamakta mısınız? AG ortamının kullanımı öğrenci başarısını artırabilmekte midir? Görüşmelerde öğrencilere aşağıdaki sorular sorulmuştur: AG ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında öğrenmeniz açısından avantaj sağlamakta mıdır? AG ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında duygu ve düşüncenizin değişmesine olumlu yönde etki etmekte midir? AG ortamı akademik başarınızın artmasını sağladı mı?

4 2.2.Verilerin Analizi Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemde soruların sırası değiştirilerek sorular daha ayrıntılı biçimde açıklanabilmektedir (Çepni, 2001). Araştırma kapsamında, fizik öğretmenleri ile öğrencilerle yapılan grup odak görüşmesi ile elde edilen verilerin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanlama olarak evet bir alt derecedeki puanlama için kısmen en alt puanlama ise hayır olarak kategorilendirilip analiz edilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiş daha sonra dijital ortama aktarılmıştır ve elde edilen yanıtlar araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Analiz işlemlerinde her bir katılımcının konuşmaları incelenmiş ve bu çerçevede sınıflandırılarak bulgular bölümünde sunulmuştur. 3.BULGULAR Grup odak görüşmesi esnasında elde edilen veriler aşağıda aktarılmıştır. Soru1: Bulunduğunuz ortamdaki fizik dersinin işlenebilmesi için teknolojik imkânlar yeterli midir? Açıklayınız. Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, biri evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir: FÖ1:Kısmen. Araç-gereç eksikleri giderilmelidir. Özellikle kullanımı kolay, karmaşık olmayan ve konuya uygun türden olmalıdır. FÖ2:Kısmen, eksik malzemelerimiz var. Nova5000 ile ilgili MEB bünyesinde kurslar ve seminerler düzenliyorum. Bununla hassas ve anlık grafikler çizilebiliniyor. Ancak görsel olarak zayıf ve öğrenciye durumları iki boyutlu gösterdiği için öğrencinin kavraması zorlaşıyor. FÖ3:Evet yeterli. Nova5000 ile ilgili deneyimim oldu ancak kurulum ve işlemler bazen çok uzun oluyor. Soru2: Manyetizma konularının öğretilmesinde güçlükler ya da zorluklar yaşamakta mısınız? Bu güçlükleri gidermek ya da zorlukları aşmak için neler yapıyorsunuz? Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her üçü kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtların vurgulamaya çalıştıkları noktalar sırasıyla belirtilmiştir. FÖ1:Soyut kavramları içermesi ve görselleştirmeye ihtiyaç duyması. Özellikle öğrenciler yön kavramını algılamada zorluklar çekiyorlar. Sağ el kuralını öğrenmede zorluk yaşıyorlar. Bu durumu örnek çözüp deney yaparak gidermeye çalışıyorum. FÖ2:Bazı öğrenciler manyetizma ile ilgili konuların zor anlaşıldığını ve yorum yapamadıklarını ifade ediyorlar. Üç boyutlu yön kavramını çizimle anlatmaya çalışıyoruz. Bunun daha kolay yolu olabilir. Ayrıca deney ve animasyonlara başvurup kavram yanılgılarının üzerinde duruyorum. FÖ3:Manyetizma konusunda öğrencilerin üç boyutlu düşünmelerinde sıkıntı oluşabilmekte. Bilgisayar destekli simülasyonlar ve benzeri uygulamalarla üç boyutlu açıklamalar yaparak bunu gidermeye çalışıyorum. Soru3: AG ortamının kullanımı hangi durumlarda size yardımcı olabilir? AG ortamı kullanımı durumunda etkinliklerde fayda sağlar mı? AG ortamının kullanımı öğrenci başarısını artırabilmekte midir? Araştırmaya katılan fizik öğretmenlerinin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her biri evet görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Görüşleri aşağıda şu şekilde ifade belirtilmiştir. FÖ1:Manyetik alanın görselleştirmesi açısından bu konunun öğretilmesinde kolaylık sağlayabilir.

5 FÖ2:Görselleştirme açısından avantajlı. Aygıtın üzerinde oluşan görselin cihaz üzerinde bir ekranda görülebilir hale getirilmesiyle durum öğrenci için anlaşılması daha kolay bir hal alacaktır. FÖ3:Manyetik alanın değerinin belirlenmesi ve modellenmesi. Üç boyutlu olarak yönlerin algılanması kavramayı kolaylaştırabilir. gibi cevaplar alınmıştır. Öğrencilerle yapılan grup odak görüşmesi sonucunda elde edilen yanıtlara aşağıda yer verilmiştir. Soru1: Artırılmış gerçeklik ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında öğrenmeniz açısından avantaj sağlamakta mıdır? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, altı kişi evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir. ÖG1:Geleneksel ortamda ders sırasında kullanılacak kitap ve kaynakların hazır olması onu diğer ortamlara nazaran daha avantajlı yapmaktadır. ÖG2: Kısmen, sınıf ortamındaki çalışmalarımızda yazılı kaynakların hazır ve elimizin altında olmasından dolayı kayıt tutma ve çalışmada avantaj sağlamakta. Sonrası için elimizde kaynak olarak bulunuyor. ÖL1: Laboratuvar ortamında deneyler yapıyoruz ve günlük hayatla ilişkilendirme şansımız olmaktadır. Geleneksel ortamda ise yaptığımız işlemler, formüller ve örnekler olması günlük hayatla ilgili ilişkisini kavramamızı engelliyor. ÖL2: Bence fizik için günlük hayatla ilişkilendirmek daha önemli, formüller yazmak değil. ÖL3: Selenoidin ne olduğunu bilmiyordum. Laboratuvar ortamında kullanılan araç-gereçleri uygulamalar sırasında gördüm. Görsel bir ortam sunuyor. ÖAG1: Artırılmış gerçeklik uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunuyor. Hayali gerçekleştirerek somut bir şekilde bizlere sunuyor. ÖAG2: Artırılmış gerçeklik ortamının bence fazla avantajı yok, soruları çözmeye katkısı olmadı. Ancak görsellik olarak etkiledi. Güncel bilgilerle bağlantı kurmada yardımcı oldu. ÖAG3: Artırılmış gerçeklik uygulamalarla öğrenme ortamı daha görsel bir hal aldı. Bu daha iyi algılamaya neden oluyor. Soru2: Artırılmış gerçeklik ortamı laboratuar ve geleneksel sınıf ortamlarıyla karşılaştırıldığında duygu ve düşüncenizin değişmesine olumlu yönde etki etmekte midir? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, her biri evet görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğrenciler aşağıdaki noktaları vurgulamışlardır. ÖG1:Manyetizma konusunu işlemede anlaşılabilmesi için geleneksel sınıf ortamı değil de laboratuarda işlenirse daha iyi olur. Bazen eğer konu anlaşılmazsa fizikten nefret noktasına gelinebiliyor. ÖG2:Bu ortam (geleneksel sınıf) merak uyandırmadı. Görsel olsaydı dikkatimi çekerdi ve zevk alırdım. Ama sınıf ortamında kendimi rahat hissediyorum çünkü laboratuarda ders işlenseydi dikkatimi sürekli etkinliklere vermem gerekiyordu. Eğer bir noktayı kaçırırsam konuyu anlamama olayı olurdu. ÖL1:Sınıf ortamını terk ederek laboratuara gittiğimizde yeni ortamda daha iyi adapte oluyoruz. ÖL2:Deneylerde bana manyetizma konusu ilginç geldi. Konu cazip geldi. ÖL3:Bu ortamda yapılan iş daha güzel geldi. Sınıfta konuyu işleyip geçiyorduk ancak fiziği kullanabileceğimi bilmek bende fiziğe karşı sevgi oluşturuyor. ÖAG1:AG de kullandığım alet farklı bir alet geldi bana, her şeyi ölçümlerle yapılabileceğini gösterdi, dikkatimi çekti. Benim fiziğe karşı ilgim var, ama fiziğin bu şekilde işlenmesi benim için daha iyi oldu.

6 ÖAG2:Dikkatimi çekti, sonuçta yeni bir teknoloji. Duygu ve düşünce olarak bir değişime neden olmadı, fiziği seviyorum hala seviyorum. ÖAG3:Geliştirilen bu cihaz elimizde olsa istediğimiz ölçümü yapabiliriz. Cihazın kendisi bile merak uyandırdı. Nasıl çalıştığını nasıl ölçtüğünü dikkatle inceledim. Merak uyandırdı. Gözümüzle görünce fizik korkumuz azaldı. Soru3: Manyetizma konularının öğreniminde öğrenme ortamınız katkı sağladı mı? AG ortamı akademik başarınızın artmasını sağladı mı? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, dört kişi evet, dört kişi ise kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yanıtlar sırasıyla şu şekildedir. ÖG1:Sınıf ortamının orta düzeyde bir yararı var ama manyetizma konusunda istenilen düzeyde yararlı olmadı. ÖG2:Sınıf ortamında yapılan etkinliklerin öğretmeni dinlemek tahtaya yazılarımızı yazıp konu ile ilgili kaynak oluşturmak açısından avantajlı ama görsellik olarak eksik ve kalıcılığı zayıf. ÖL1: Laboratuardaki etkinlikler yararlı, yapılan etkinlikler doğrultusunda konu anlaşıldığında daha önceki eksikliklerim giderilmiş oluyor. ÖL2:İlköğretimde laboratuvar etkinliklerini yapamıyorduk, ancak burada manyetizma ünitesi etkinliklerini yapabildik. ÖL3:Laboratuvar etkinlikleri güzel ama zaman çok alıyor. ÖAG1: AG etkinlikleri laboratuarda uygulanırsa iyi olur. ÖAG2:AG etkinliklerinde yeni cihaz kullandık. Bu da daha iyi oldu. ÖAG3:Laboratuvar ile kullanıldığında, destekleyici olarak kullanılacaksa tam fayda alırız. Manyetik alanın yönünü ve şiddetini görsel olarak rahatlıkla gördük. Soru4: Fizik dersleri AG ile işlenirse etkili olur mu? Araştırmaya katılan öğrencilerin ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgularda, altı kişi evet, ikisi kısmen görüşünde oldukları ifadelerinden anlaşılmaktadır. Öğrenciler aşağıdaki noktaları vurgulamışlardır. ÖG1:Konuya göre değişmekte, örneğin manyetizma ünitesinde değişmeyen manyetik alan etkinliğinde, selenoidin etrafında oluşan manyetik alanı tam anlayamadık. ÖG2:AG ve laboratuarda işlenseydi deneylerde adım adım anlayarak işlemleri yapardık. ÖL1:Sınıfta kitap okuyoruz ve konu önümüzde duruyor. Laboratuarda konuyu bize bir canlı gibi gösteriyor. ÖL2:Uygulamalardan sonra durumları çözümleme ve analizinde daha önce yapılan deneylerle örnekler gösterebiliyoruz. ÖL3:Sınıf ortamı görsel olarak zayıf kalıyor. Laboratuvar ortamında bu görsellik daha avantajlı oluyor. ÖAG1:Sınıfta hep hayal ediyoruz ve bilgileri yazıyoruz. Burada uygulamalı ve görsel olarak eğitim alıyoruz. Bu da etkili oluyor ancak yazılı dokümanlarla desteklenmelidir bu tür etkinlikler. ÖAG2: Artırılmış gerçeklik laboratuarı daha cazip hale getirdi. ÖAG3: Artırılmış gerçeklikten sonra artık çevremdeki her bir nesneyi ve cihazı gördüğümde Acaba bu manyetik alana sahip midir, değil midir? diyerek kendi kendime soruyorum. Her birinde aynı bilgiler veriliyor ancak görsellik olarak avantajlı olarak görünüyor. 4.TARTIŞMA ve SONUÇ Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenler AG ortamlarının fiziği özellikle de manyetizmayı öğretmek adına manyetik alanın görselleştirilmesi ve somutlaştırılmasında yararlar sağlayabileceğini ayrıca AG ortamında manyetik alanın üç boyutlu şekillerle görselleştirilmesiyle öğrencilerin etkinliklerde anlatılan durumlar arasındaki farklılıkları daha kolay açıklayabildiklerini,

7 istendik davranışlar geliştirmesiyle öğrenci başarılarında bir artışın olabileceğini düşündükleri gözlenmiştir. Öğrenciler ise; bilim ve teknolojinin birbirini nasıl etkilediğini, toplum ve çevre ile etkileşimi analiz etme gibi durumların AG ortamlarının sağladığı avantajlar olarak gösterilmesiyle, AG ortamlarının öğrencilerin olayları daha iyi anlama ve kavramalarına yardımcı olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunması, görselliği şekillendirmesi, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. Böyük ve arkadaşları (2010) çalışmalarında laboratuvar kullanan öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını ve böylelikle etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesinde laboratuvarın etkisini vurgulamışlardır. Laboratuvar (L) ve AG ortamlarındaki öğrenciler kendi ortamlarının fayda sağladığını vurgulamışlar ve elde edilen bu sonucun Böyük ve arkadaşlarının araştırmalarında elde edilen bulgularla paralellik gösterdiği gözlenmiştir. Geleneksel (G) ortamındaki öğrenciler, bu ortamın sağlamış olduğu kitap ve kaynakların hazır bir şekilde bulunması, ders sırasında kayıt tutulabilmesi durumlarında avantaj sağladığını belirtmişlerdir. L ortamında ders gören öğrenciler, bu ortamda deneylerin yapılmasıyla birlikte konuları günlük hayatla ilişkilendirme şanslarının olduğu, bunun da fiziği öğrenme açısından olumlu yönde tutumlarının gelişmesini sağladığını belirtmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın uygulamalarda daha gerçekçi bir ortam sunması, görselliği şekillendirmesi, kavramları somutlaştırması ile ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler kendi ortamlarının dikkat çekme ve merak uyandırma konusunda işlenen konuya göre farklılık gösterdiğini ancak manyetizma konusunun anlaşılmasında uygun bir ortam olmadığını ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler, deneylerin yapılmasıyla ilgilerinin çekildiğini ve bu ortamın manyetizma konusunu daha ilginç bir duruma getirdiğini ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamda yeni teknolojinin kullanıldığını, bunun bile tek başına merak uyandırdığını söylemişlerdir. G ortamındaki öğrenciler bu ortamın fiziği anlamada tam olarak yardımcı olmadığı durumlarda öğrencilerin fizikten nefret etme derecesine gelebildiklerini, öte yandan bu ortamlarda öğrencilerin pek de aktif olmadıkları için dikkatlerinin sürekli olması konusunda kendilerini zorunlu hissetmediklerini ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; deneylerin yapılması ile öğrencilere konunun daha cazip geldiğini ve sadece fizik konusunu işleyip geçmek yerine bu konunun hangi alanlarda, ne şekilde kullanıldığının öğrenciler tarafından bilinmesinin aslında fiziğe karşı sevgi beslemelerine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise yeni bir teknolojinin kullanılması sebebiyle ve konuyu öğrenmede onlara yardımcı olması için geliştirilen cihazın konuyu görselleştirmesinin, fiziğe karşı olan korkularını yenmede katkı sağladığını ve bu ortamı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Finklestein ve arkadaşları (2005) yaptıkları çalışmalarda da katılımcı grupların bu AG ortamının öğrencilerin fiziğe karşı ilgilerini ve cesaretlerini artırdığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın yeni bir teknoloji ile yapılması öğrencilerin motivasyonunu artırıp dikkatlerini çekmiş ve bu ortamı istenilen bir ortam haline getirmiştir. G ortamındaki öğrenciler G ortamının yapılan etkinliklerde özellikle de manyetizma konusunda yararının istenilen düzeyde olmadığını ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler bu ortamın deneylerin yapılması açısından fayda sağladığını söylemişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın laboratuvar etkinliklerine destekleyici olması ve laboratuvar ortamlarına görselliği katarak verimliliği arttırdığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler G ortamında güncel hayattaki teknolojilerle konuları direkt ve tam olarak ilişkilendiremediklerini, öğretmen tarafından yönlendirmeler ve açıklamalar yapıldıktan sonra ancak ilişkilendirmeleri yapabildiklerini söylemişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; bu ortamda deneylerin yapılmasıyla ilişkilendirmelerin daha basit olduğunu hatta başka hangi teknolojilerle

8 kullanılabildiğiyle ilgili soruların uyandığını ifade etmişlerdir. AG ortamında ise öğrenciler; bu ortamda spesifik olarak manyetik alanın görselleştirilmesinden dolayı bu alanı daha rahat bir şekilde gördüklerini ve algıladıklarını, böylelikle de çevreleriyle etkileşimin kolaylaştığını ifade etmişlerdir. G ortamındaki öğrenciler G ortamının etkili bir öğrenme ortamı olmadığını ayrıca var olan fizik dersinin haftalık ders sayısı açısından az olmasının laboratuvar etkinliklerine yer vermede sıkıntılar oluşturduğunu, laboratuvar ortamlarının geleneksel ortama taşınması gerektiğini ifade etmişlerdir. L ortamındaki öğrenciler; deneylerin yapılması için müfredatın azaltılması gerektiğini, konuların fazla olmasının laboratuvar uygulamalarını kısıtladını ifade etmişlerdir. AG ortamındaki öğrenciler ise bu ortamın yazılı materyallerle zenginleştirilmesinin gerektiği, kurulum ve kullanımı açısından daha basit bir hale getirilebileceğini, daha görsel şekillerle zenginleştirilebileceğini, bilgisayarların hızının arttırılmasıyla görsellerin daha gerçekçi olacağını söylemişlerdir. AG grubundaki öğrencilerin istendik davranışlar geliştirmesiyle başarılarında bir artışın olduğu öğretmenler tarafından da ifade edilmiştir. Winkler ve Perkins (2002), Finkelstein ve arkadaşları (2005) yaptıkları araştırmalarda AG ortamıyla öğrencilerin öğretilmeye çalışılan kavramları daha iyi öğrendikleri, anlatılmak istenen bilgileri daha kolay kavradıkları ve hatta gerçek deneylerle dahi görülemeyecek durumları kolaylıkla görebildiklerini vurgulamışlardır. Bu araştırmada elde edilen bulgularda söz edilen durumlar literatürden elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. AG ortamları hakkında fizik öğretmenleri ve öğrencilerle yapılan mülakatlar sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir: Fizik öğretmenleri fizik dersinin işlenebilmesi için kullanımlarına sunulan teknolojik imkânların kısmen yeterli olarak görmektedirler. Fizik öğretmenleri manyetizma konularının öğretilmesinde öğrenci açısından kısmen zorluk yaşamaktadırlar. Fizik öğretmenleri artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımının öğrenci başarısı üzerinde bir artış yapacağını ön görmektedirler. Öğrenciler artırılmış gerçeklik ortamını laboratuvar ve geleneksel sınıf ortamlarına nazaran kısmen de olsa avantajlı olarak görmektedirler. Öğrenciler artırılmış gerçeklik, laboratuvar ve geleneksel sınıf ortamlarının kendi duygu ve düşüncelerine etkilerinin olduğuna tamamen katılmaktadırlar. Öğrenciler artırılmış gerçeklik ortamının akademik başarıları üzerine olumlu etkisinin olduğunu ifade etmektedirler. 6.ÖNERİLERİ Araştırmadan çıkarılan sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir: Fizik dersinde manyetizma konusunun dışında anlaşılması ve görselleştirilmesi zor olan diğer konular için de AG ortamları tasarlanmalıdır. MEB in Fatih projesi kapsamında ortaöğretim basamağı için AG ortamları farklı konularda da çeşitlendirerek kullanılmasının yararlı olacağı düşülmektedir. Ayrıca geliştirilen materyal MEB teki bilişim teknolojileriyle uyumlu olduğundan bu sistemde öğretim materyali olarak kullanılabilir. Fatih projesinin uygulamaya geçirilmeye çalışıldığı şu günlerde bu tür çalışmaların artırılması ve farklı materyallerin de içinde bulunduğu akademik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ortaöğretimde yer alan farklı dersler için de AG ortamları oluşturulabilir. Böylece öğrencilerin fizik dersinde yer alan manyetizma konusunda olduğu gibi diğer derslerin anlaşılması zor olan konuların öğretilmesinde de etkili olabileceği düşünülmektedir. AG ortamları yeni bir teknoloji olduğundan öğretmenlerin bu teknolojiden haberdar olmaları ve derslerinde daha etkili kullanabilmeleri amacıyla MEB hizmet içi eğitim programlarına AG

9 gibi yeni ortamları dâhil edilerek bu programlar çerçevesinde öğretmenlerin bilgilendirilmesini sağlayabilir. Fizik dersi genellikle öğrencilerin korktukları ve anlamakta zorlandıkları dersler arasında yer almasından dolayı öncelikle öğrencilerde fiziğe karşı olumlu tutum ve davranış geliştirebilecekleri bunun yanı sıra duygu ve düşüncelerini olumlu yönde geliştirebilecekleri öğrenme ortamlarıyla etkileşim halinde olmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin ifadelerinden AG ortamlarının onların duygu ve düşüncelerini olumlu yönde etkilediği anlaşılmakta ve bu ortamların eğitim öğretim sürecine dâhil edilmesi önerilmektedir.

10 Kaynaklar Akşit, B.T., (1992), Medikal araştırmalarda etik sorunlar Türk Tabipler Birliği nin düzenlediği Sağlık Kongresi ne sunular bildiri Mart. Shareton Oteli. Ankara. Alouf, l. J., Bentley. M.I. (2003). Assessing The Impact of Inquiry-Based Science Teaching in Professional Development Activities, PK-12. A Paper Presented at the 2003 Annual Meeting Of The Association of Teacher Educators. Böyük U., Demir S., Erol M., (2010), Fen ve Teknolojileri Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi, TUBAV Bilim Dergisi, 3(4), Çepni S., (2001), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Erol Ofset, Trabzon. Çilenti, K., (1985), Fen Eğitim Teknolojisi. Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Dagher, Z. (1995). Review of Studies on the Effectiveness of Instructional Analogies in Science Education. Science Education, 79 (3), Duphın, J. J. and S, Johsua, (1989). Analogies and Modelling Analogies in Teaching: Some Examples in Basic Electricity. Science Education, 73 (2), Ekiz. D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Finkelstein, N. D., Perkins, K. K., Adams W., Kohl, P., and Podolefsky, N., (2005), Can Computer Simulations Replace Real Equipment in Undergraduate Laboratories?, Department of Physics University of Colorado, Boulder. Grabinger S., (1999), Instructional Strategies in distance Science Courses: Can the web improve undergraduate science aducation?, Greca, I. M. and Moreıra, M. A. (2000). Mental Models, Conceptual Models and Modelling. Instructional Journal Science Education, 22, Jonassen, D.H., Pech, K.L. ve Wilson, B.G., (1999), Learning with Technology: A Constructivist Perspective, New Jersey: Merril, 4, Kirkley, J., Kirkley, S., Myers, T., Borland, C., Swan, M., Sherwood, D. and Singer, M. (2005). Embedded Training for Objective Force Warrior: Using Problem-Based Embedded Training (PBET) to Support Mixed and Virtual Reality Simulations. U. S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences Technical Report Lawson, D. and Lawson, A. (1993). Neural Principles of Memory and a Neural Theory of Analogical Insight. Journal of Research in Science Teaching, 30 (10), Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the Future, Liu w., Cheok A.D., Ling C., Theng Y., (2007), Mixed Reality Classroom-Learning from entertainment,dimea, McDermott, L. C. (1993). How we teach and how students learn: a mismatch? Am J Serway ve Beicher,(2002), Fen ve Mühendislik için Fizik, (çev. editörü: Kemal Çolakoğlu), Palme yayıncılık. Uşun S., (2003), Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarın Yararları ve Bilgisayardan Yararlanmada Önemli Rol Oynayan Etkenlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(11), Winkler T., Kritzenberge H., Herczeg,(2002), Mixed Reality Environments as Collabrative and Constructive Learning Spaces for Elementary School Children, ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June Winkler T., Kritzenberge H., Herczeg,(2002), Mixed Reality Environments as Collabrative and Constructive Learning Spaces for Elementary School Children, ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June Winn, W.D., Windschitl, M., Fruland, R., Lee, Y.L. (2002). When does immersion in a virtual environment help students construct understanding? Proceedings: International Conference of the Learning Societies, Seattle, WA. Zagoranski S., Divjak S., (2003), Use of Augmented REality in Education, EUROCON, Liubjana, Slovenia.

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması

Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanmasının Etkililiğinin Araştırılması Demircioğlu, Özmen & Demircioğlu / TÜFED-TUSED / 1(1) 2004 21 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 1, Sayı 1, Temmuz 2004 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 1, Issue 1, July 2004 http://www.tused.org

Detaylı

GRAFİK HESAP MAKİNELERİNİN MATEMATİK DERSLERİNE ADAPTASYONU İLE İLGİLİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

GRAFİK HESAP MAKİNELERİNİN MATEMATİK DERSLERİNE ADAPTASYONU İLE İLGİLİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ GRAFİK HESAP MAKİNELERİNİN MATEMATİK DERSLERİNE ADAPTASYONU İLE İLGİLİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Adnan BAKİ 1, Derya ÇELİK 2 derya_celik2@hotmail.com ÖZET Eğitim-öğretim adına, bir yeniliğin

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: June 2011. ISSN : 1308-7274 bulus@kocaeli.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0487 NWSA-EDUCATION SCIENCES Funda Dağ Received: June 2011 Esma BuluĢ Kırıkkaya Accepted: January 2012

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersinde Eğitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri Didem İNEL Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi dideminel@gmail.com Ertuğ EVREKLİ Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Özet Oğuz DİLMAÇ * Sehran DİLMAÇ

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin İşlenişi: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 405-424 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

BİLİM UYGULAMALARI VE ÇEVRE VE BİLİM SEÇMELİ DERSLERİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

BİLİM UYGULAMALARI VE ÇEVRE VE BİLİM SEÇMELİ DERSLERİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ BİLİM UYGULAMALARI VE ÇEVRE VE BİLİM SEÇMELİ DERSLERİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Handan YERER * Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ ** Yrd. Doç. Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN *** Öz Bu

Detaylı

GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project on preparing instructional material for General and Physical Geography)

GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project on preparing instructional material for General and Physical Geography) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 20-41 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com GENEL FİZİKİ COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRETİM MATERYALİ HAZIRLAMA PROJESİ (Project

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2013, sayfa 110-143.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2013, sayfa 110-143. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2013, sayfa 110-143. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE WEBQUEST KULLANIMI Rüştü ÇİLKAYA Yüksek Lisans Tezi Danışman:Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK Kasım, 2013 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT

THE INVESTIGATION OF STAKEHOLDERS' VIEWS ON USE OF MOODLE IN BLENDED LEARNING ENVIRONMENT HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE PLATFORMUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tarık Kışla Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarik.kisla@ege.edu.tr Prof. Dr.,

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Yılmaz Aksoy Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7274 ibayazit@erciyes.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey

Yılmaz Aksoy Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7274 ibayazit@erciyes.edu.tr 2010 www.newwsa.com Kayseri-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1C0456 EDUCATION SCIENCES İbrahim Bayazit Received: August 2011 Yılmaz Aksoy Accepted: October 2011 S.

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ 8. SINIF GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN CABRİ 3D NİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ MEHMET GÜLBURNU

Detaylı