3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI"

Transkript

1 3-BOYUTLU ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ORTAMLARIN EĞİTİMDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİ: SECONDLIFE UYGULAMASI THE EFFECTS OF 3-D ONLINE SOCIAL ENVIRONMENTS IN EDUCATIONAL USE ON STUDENT SUCCESS AND MOTIVATION: SECONDLIFE CASE Esad ESGİN Bahattin Selim PAMUKCU Pembe ERGÜL Serkan ANSAY ÖZET: Bu çalıģmanın amacı, 3-boyutlu çevrimiçi sosyal ortamların (SecondLife) sanal sınıf özelliğinin, afiģ tasarımı konusu kapsamında kullanılmasının öğrenci baģarısı ve motivasyonuna etkisini incelemektir. AraĢtırmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde okuyan 61 öğrenci dahil edilmiģtir. Öntest sontest kontrol gruplu deneme modeline göre hazırlanan araģtırmada iki deney grubundan birine SecondLife ile geleneksel sanal sınıf ortamı diğerine ise SecondLife ile geleneksel olmayan sanal sınıf ortamı hazırlanmıģtır. Öğrencilerden alınan ödevler deney grubu için, SecondLife da hazırlanan geleneksel ve geleneksel olmayan sanal sınıf ortamlarında sunulmuģ, ödevleri ile ilgili geribildirimler bu ortamlar aracılığı ile verilmiģtir. Kontrol grubuna ise geribildirimler laboratuvar ortamında birebir verilmiģtir. Bu geribildirimlere göre bir hafta içerisinde ödevleri düzenleyerek tekrar yüklemeleri istenmiģtir. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin ürünlerindeki baģarı artıģı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiģtir. Benzer durum öğrencilerin motivasyonu için de tespit edilmiģtir. Buna rağmen deney grupları arasındaki baģarı ve motivasyon artıģının, geleneksel sanal sınıf lehine olduğu görülmüģtür. Anahtar Sözcükler: SecondLife, 3-Boyutlu Çevrimiçi Ortamlar, Sanal Sınıflar, AfiĢ Tasarımı Eğitimi ABSTRACT: Aim of the study is to investigate the effects of the 3-D online social environments on student success and motivation. 61 students participated and pretest-posttest experimental design was used. Participants were asked to design a poster in one week. Then experimental groups presented their posters through the traditional and non-traditional virtual class environments in SecondLife, and feedback was given through these environments by the instructor. However, control group presented posters in the lab and one to one feedback was given here. According to the feedback, they were asked to edit their assignments. At the end, improvement of the products was evaluated with a rubric, and found that there is no significant difference between the groups. A similar situation was also confirmed for the motivation of the groups. However, the increase in success and motivation between the experimental groups were found to be in favor of the traditional virtual class. Keywords: SecondLife, 3-D Online Environments, Virtual Classes, Poster Design Training

2 1. GİRİŞ Uzaktan eğitim, en basit anlamda fiziksel olarak ayrı mekânlarda olan öğretmen ve öğrencilerin, teknoloji (TV, video, bilgisayar, yazılı materyaller, vb) yoluyla etkileģimde (öğretme-öğrenme etkinliğinde gerçekleģtirdikleri) bulundukları bir sistemdir (Yalın, 2007) lerde metin tabanlı olarak gerçekleģtirilen uzaktan eğitim günümüz iletiģim ve etkileģim teknolojileri ile paralel olarak değiģim göstermiģtir. Artık uzaktan eğitimde görsel ve iģitsel araçların kullanımı ağırlık kazanmıģ ve Ġnternet teknolojileri yaygınlaģmıģtır. Günümüzde Ġnternet, öğretmen ve öğrenciler için sınırsız bilgi kaynağı olarak görülür. Ancak bunun dıģında Ġnternet, öğrencilerin uzak akranlarıyla ortak projeler hazırlamaları, uzaktaki uzmanların konferans yardımıyla derste sunum yapmaları, öğretmenin teģvik ettiği sınıf dıģı tartıģmaların yapılması, ders izlencesi ve ders materyallerinin yayınlanması, ödev ve projelerin duyurulması ve teslimi, örnek öğrenci çalıģmalarının yayınlanması gibi çok sayıda etkinliğe olanak tanır (Karadeniz ve diğerleri, 2009, s ). Ġnternetin tüm bu getirileri sayesinde günümüzde uzaktan eğitimde gelinen son nokta olan Ġnternet tabanlı uzaktan eğitimi Varol (2002), Özellikle Ġnternet in günlük yaģamda ve bireyler arası iletiģimde aktif kullanılması, senkron bir eğitim için de ideal bir teknoloji olması nedeniyle yaģamın içerisinde yerini hemen almıģtır. Sanal sohbetler, sanal arkadaģlıklar, sanal gruplar derken sanal üniversite kavramını da beraberinde getirerek uzaktan eğitim ortamında en çok kullanılan teknoloji olarak yerini almıģtır Ģeklinde açıklamıģtır. Uzaktan eğitimin geleceğine bakacak olursak; Yalın ında belirttiği gibi ana etkinin teknolojik geliģmeler olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan Elektronik Ağ, KiĢisel Dijital Yardımcılar, Sanal Gerçeklik uygulamaları gibi yeni teknolojiler öğrenme biçimlerini değiģtirecektir (Yalın, 2007). Sanal sistemler çevrimiçi, Ġnternet ve web tabanlı bileģenlerden oluģur. Fiziksel olarak uzak yerlerden sistemlere bağlanabilmek için sanal sistemler kullanılır. Barkand ve Kush (2009) sanal öğrenme ortamlarına değinmiģtir. Onlara göre danal ortamlar: Anlık mesajlaģma, TartıĢma panoları, E-Postalar, Günlükler, Podcastler, Ģeklinde tanımlanır. Bunların 3 boyutlu olarak gerçekleģtirilmesi durumuna ise sanal öğrenme ortamları denir (Barkand ve Kush, 2009). Buna en güzel örneklerden biri SecondLife ortamıdır. Bu ortamlar içerisinde bazı üniversitelerin kendi adaları ve o adalar içerisinde sanal sınıf uygulamaları bulunmaktadır. SecondLife uygulaması uzaktan eğitimde okuyan öğrenciler için uygun bir uygulamadır. Sınıf içerisinde öğrenciler kendi aralarında iletiģimi ses, görüntü ve yazı yoluyla sağlarlar. Kısacası geleneksel sınıflarda olması gereken her Ģey hemen hemen bu uygulamada da yer almaktadır. Ayrıca Barkand ve Kush (2009), SecondLife uygulamasının yükseköğretimdeki öğrenciler için daha verimli olduğunu söylemiģtir. Sanal ortamda uyumun önemine ek olarak büyük bir kültür ortamına (World Wide Learning Environment) girildiği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır (Kramer, 2010, s.9). Ortam içerisinde, her kültürden her milletten katılımcı görmek mümkündür. Dolayısıyla eğitim ortamı olarak kullanılacak olan bu sanal ortamın içerisinde, eğitimin yerel olmaması durumunda kültürel bilgi alıģveriģini yoğun olarak yaģamak mümkündür. SecondLife, bir kullanıcı hesabı ile giriģ yaptıktan sonra gerçek dünyanın modellendiği üç boyutlu, çevrimiçi sanal bir ortamdır (Süral, 2008, s.32). Video konferans teknolojisi sayesinde eğitmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileģimi mekândan bağımsız eģzamanlı gerçekleģtirilebilmektedir. Bu teknolojiye sahip SecondLife ın, uzaktan eğitimde etkin olarak kullanılmaya baģlandığı söylenebilir (Horizon (2007) den Akt: Süral, 2008, s.32). Öğrenen bu ortamlara bir kullanıcı hesabı ile giriģ yaptıktan sonra, gerçek dünya mekânının modellendiği sanal ortamlarda diğer öğrenenler ile eģzamanlı olarak etkileģime girebilmektedir (Süral, 2008, s.32).

3 Özellikle Türkiye de eğitim denildiğinde statik, ciddi, disiplin içeren bir yapı anlaģılmasına rağmen, birçok teorist tarafından da öne sürülen; sanal ortam içerisindeki eğitim türü, eğlenceli, katılımı artırıcı, oyun içerikli, görsel öğeleri içeren, iģbirlikli bir yapıya sahiptir (Kramer, 2010, s.1). SecondLife ortamında öğrenciler gerçek bir sınıfta olduğu hissine kapılır, hayal gücü ve yaratıcılığını gerçekleģtirme aģamasında gerçekte mümkün olmayan imkânlara sahip olurlar ki bu yönüyle eğitimi ele alacak olursak ortamı ve içeriğini bir öğrenme nesnelerini içinde barındıran bir öğrenme bulutu olarak görmek mümkündür (Wong (2006) dan Akt: Jee, 2010, s.18). Bu uygulama sayesinde kurumlar mekân maliyeti ve sınırlaması olmadan serbest zamanlı eğitim ve öğretim etkinliğini devam ettirebilirler. SecondLife içinde, öğrenciler rol oynama yetisini kazanmakta, teknolojinin sanal ortamlarda nasıl kullanılabileceğini anlamakta, iģbirlikli öğrenmeye teģvik edilmektedir (Kramer, 2010, s.30). Sorumluluk kazanmasına teģvik edici bir yapı içeren bu sanal ortam, bu açıdan da fayda sağlayıcı bir özellik göstermektedir. AraĢtırmanın genel amacı; çevrimiçi sosyal ortamların (SecondLife) sanal sınıf özelliğinin, afiģ tasarımı (Photoshop) konusu kapsamında kullanılmasının öğrencinin baģarı ve motivasyonuna etkisini saptamaktır. Bu kapsamda araģtırmanın hipotezleri Ģu Ģekildedir: Üniversite öğrencilerinin afiģ tasarımı (Photoshop) performansları, kullanılan eğitim ortamına (çevrimiçi sosyal ortam (SecondLife) yüz yüze sınıf ortamı) göre anlamlı farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin afiģ tasarımı (Photoshop) konusundaki motivasyonları, kullanılan eğitim ortamına (çevrimiçi sosyal ortam (SecondLife) yüz yüze sınıf ortamı) göre anlamlı farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin afiģ tasarımı (Photoshop) performansları, çevrimiçi sosyal ortamda (SecondLife) kullanılan sanal sınıf türüne ( sanal sınıf geleneksel olmayan sanal sınıf) göre anlamlı farklılık göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin afiģ tasarımı (Photoshop) konusundaki motivasyonları, çevrimiçi sosyal ortamda (SecondLife) kullanılan sanal sınıf türüne ( sanal sınıf geleneksel olmayan sanal sınıf) göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu araģtırmanın; SecondLife ın tüm eğitim programları içerisinde etkili öğrenmenin gerçekleģebilmesi için tercih edilmesine, Uzaktan eğitimde yaģanabilen iletiģim sorunlarının çözülmesine, Gerçek hayatta yapılması zor olan uygulamaların kolayca yapılmasına, Eğitim sürecindeki bazı engellerin kaldırılmasına, eğitim yapılan kurumlarda alternatif bir materyal olarak kullanılmasına, katkı sağlayacağı umulmaktadır. 2. YÖNTEM AraĢtırmada deneysel araģtırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıģtır. Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersi kapsamında afiģ tasarımı konusunda (Photoshop kullanılarak) uygulama yapılmıģtır. ÇalıĢma grubumuz Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 2. sınıf öğrencileridir. Tablo 1. ÇalıĢma Grubu Sınıf Grubu (31 KiĢilik) Sanal Sınıf (15 KiĢilik) SecondLife Grubu (30 KiĢilik) Olmayan Sanal Sınıf (15 KiĢilik)

4 AraĢtırmada 1 adet baģarı testi (performans değerlendirme ölçeği) ve 1 adet motivasyon ölçeği kullanılmıģtır. Uygulamadan önce gruplarımıza ilk olarak motivasyon ve baģarı ön testleri uygulanmıģtır. Uygulama bitiminde baģarı ve motivasyon son testleri uygulanmıģtır. ÇalıĢmada kullanılan BaĢarı Testi, öğrencilerin Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersi AfiĢ Tasarımı konusuna (Photoshop) karģı baģarılarını belirlemek amacıyla performans derecelendirme ölçeklerinden yararlanılarak hazırlanmıģtır. BaĢarı ölçeği 10 kriterden oluģmaktadır. 4 dereceden oluģan ölçekte 0-3 arası puanlandırma yapılmaktadır. Her kriter genel performansa %10 etki etmektedir. ÇalıĢmada kullanılan Motivasyon Ölçeği, öğrencilerin Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersi AfiĢ Tasarımı konusuna (Photoshop) karģı motivasyonlarını belirlemek amacıyla çeģitli motivasyon ölçeklerinden yararlanılarak hazırlanmıģtır. Motivasyon ölçeği 34 sorudan oluģmaktadır. 5 li likert tipi, eģit aralıklı ölçekte, olumlu ifadeler Kesinlikle Doğru=4, Genellikle Doğru=3, Hemen Hemen Doğru=2, Çok Az Doğru=1, YanlıĢ=0 puan olarak değerlendirilmiģtir. Deney grupları için SecondLife üzerinden geleneksel ve geleneksel olmayan sanal sınıflar oluģturulmuģtur (ġekil 1 ve ġekil 2). Öğrenciler tasarladıkları afiģleri buraya yükleyerek sunmuģlardır. Dersin öğretim elemanı afiģlere bu ortamlar aracılığıyla geribildirim sağlamıģ ve öğrencilerden tekrar düzenlenmiģ hallerini buraya yüklemelerini istemiģtir. Şekil 1. Sanal Sınıf Şekil 2. Olmayan Sanal Sınıf 3.1. Uygulanan Yöntem ile Başarı İlişkisi 3. BULGULAR Öğrencilerin derse yönelik baģarı artıģı eğitim ortamına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(59)=1,05; p>,05). Ancak SecondLife öğrencilerinin derse yönelik baģarı artıģı (X=,97), geleneksel sınıf öğrencilerine (X=-,16) göre daha olumludur (Tablo 2). Grup N X SS Sd t p SecondLife 30,97 3, ,05,29 Sınıf 31 -,16 4,37 Tablo 2. Çevrimiçi 3-B Sanal Ortamların Kullanımının BaĢarıya Etkisi Öğrencilerin derse yönelik baģarı artıģı sanal sınıf türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(28)=-1,88; p>,05). Ancak geleneksel sanal sınıf grubu öğrencilerinin derse yönelik baģarı artıģı (X=2,27), geleneksel olmayan sanal sınıf grubu öğrencilerine (X=-,33) göre daha olumludur (Tablo 3).

5 Grup N X SS Sd T p Olmayan Sınıf 15 -,33 4, ,88,07 Sınıf 15 2,27 3,43 Tablo 3. / olmayan Sanal Sınıfların Kullanımının BaĢarıya Etkisi 3.2. Uygulanan Yöntem ile Motivasyon İlişkisi Öğrencilerin derse yönelik motivasyon artıģı eğitim ortamına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(59)=,786; p>,05). sınıf grubu öğrencilerinin derse yönelik motivasyon artıģı (X=-2,55), SecondLife öğrencilerine (X=-3,0) göre daha olumludur (Tablo 4). Grup N X SS Sd t p SecondLife 30-3,0 11,105 59,786, ,55 11,222 Sınıf Tablo 4. Çevrimiçi 3-B Sanal Ortamların Kullanımının Motivasyona Etkisi Öğrencilerin derse yönelik motivasyon artıģı sanal sınıf türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(28)=-1,56; p>,05). sanal sınıf grubu öğrencilerinin derse yönelik motivasyon artıģı (X=-2,80), geleneksel olmayan sanal sınıf öğrencilerine (X=-3,40) göre daha olumludur (Tablo 5). Grup N X SS Sd t p Olmayan Sınıf 15-3,40 10, ,56,13 Sınıf 15-2,80 11,55 Tablo 5. Sanal Sınıflının Motivasyona Etkisi 4. SONUÇ ve TARTIŞMA AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin ürünlerindeki baģarı artıģı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıģtır. Benzer durum öğrencilerin motivasyonu için de tespit edilmiģtir. Buna rağmen deney grupları arasındaki baģarı ve motivasyon artıģının, geleneksel sanal sınıf lehine olduğu görülmüģtür. Dinçer (2008) in yaptığı araģtırmada SecondLife ortamına girme aģamalarında öğrenenlerin birtakım sıkıntılarla karģılaģtığı görülmüģtür. Anket sonuçlarına göre yaģanan sıkıntılar sırasıyla en çok; SecondLife üyelik kaydı, dersin SecondLife danıģmanlık odasına eriģim, SecondLife üyelik kaydı onayı, SecondLife yazılımının indirilmesi ve SecondLife yazılımının kurulumu ve çalıģtırılması adımlarında yaģanmıģtır. ÇalıĢmamızın uygulaması yapılırken, katılımcı öğrencilerin bu ve buna benzer problemlerle karģılaģtıkları gözlemlenmiģtir. AraĢtırmamızdaki gözlemler Dinçer (2008) in karģılaģtığı problemlere benzer problemlerdir. Bunlar; Sanal sınıf ortamına eriģim (Teleport) Ġngilizce uyarı pencerelerinin katılımcı öğrenciler tarafından anlaģılmaması Katılımcı öğrencilerin bilgisayar donanımlarının yeterli kapasitede olmamasıdır. Bayırtepe ve Tüzün (2007) ün seçmeli bilgisayar dersi donanım konusunun öğretiminde, 3-B bilgisayar oyununun kullanıldığı, oyun-tabanlı öğrenme ortamı ile anlatıma dayalı öğrenme ortamının karģılaģtırıldığı araģtırmasında; öğrencilerin baģarıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıģtır. Mevcut çalıģmada Bayırtepe ve Tüzün (2007) ün çalıģmasındaki gibi 3-Boyutlu Sanal Ortam kullanılarak bilgisayar-tabanlı öğretim ortamı oluģturulmuģ ve bu ortam ile geleneksel sınıf ortamı arasında akademik baģarı ve motivasyon artıģı bakımından karģılaģtırma yapılmıģtır. Bu araģtırma

6 sonucunda Bayırtepe ve Tüzün (2007) ün araģtırmasından farklı bir sonuç bulunamamıģtır. Bu iki çalıģma anlatılan konu açısından farklı olmasına rağmen sonuçları paralellik göstermektedir. Ancak yaptığımız ön test ve son test çalıģmaları sonucu geleneksel sanal sınıf ile çevrimiçi sanal sınıf arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, çevrimiçi sanal sınıf ortamının baģarı değiģimi geleneksel sınıfa göre daha fazla artıģ göstermiģtir. Sert (2009) araģtırmasında oyun-tabanlı öğrenme ortamlarını Ģu Ģekilde tanımlamıģtır: Daha eğlenceli ve motivasyonun yüksek olduğu öğrenme süreçleri sağlamak için; öğrenmenin, oyunlar üzerinden gerçekleģtirildiği ortamlardır. Kızılkaya, Yılmaz-Soylu ve Tüzün (2006) ün Quest Atlantis adlı oyun üzerindeki baģarı ve motivasyon araģtırmasının sonuçları da bizim araģtırmamıza benzer özellik göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının baģarı puanları ve motivasyon değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıģtır. Mevcut araģtırmada, anlamlı farklılık olmamasına rağmen bilgisayar-tabanlı öğrenme ortamı geleneksel sınıfa göre baģarı ve motivasyon artıģı açısından daha olumlu sonuçlanmıģtır. 3-Boyutlu Sanal öğrenme ortamlarının bir alternatif öğrenme ortamı olduğunu göstermektedir. 3-Boyutlu çevrimiçi bilgisayar yazılımlarının akademik baģarıya tam anlamıyla etkisi olduğu gözükmemekte ancak geleneksel eğitime alternatif olarak kullanılabileceği düģünülmektedir. Varol (2002) un da belirttiği üzere uzaktan eğitim, Ġnternet ortamının kullanılması ve yine destekleyen çoklu ortam materyallerinin kullanımları ile klasik eğitim sistemine bir alternatif olmakla birlikte yerine göre de sistem tamamlayıcısı görevini üstlenmektedir. KAYNAKÇA Barkand, J. ve Kush, J. (2009). GEARS a 3D Virtual Learning Environment and Virtual Socialand Educational World Used in Online Secondary Schools [Online Ġlköğretim Okullarında Kullanılan 3 Boyutlu Sanal Sosyal Ve Eğitimsel Dünya]. Electronic Journal of e-learning, 7(3), Bayırtepe, E. ve Tüzün, H. (2007). Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar Dersindeki BaĢarıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Dinçer, G. D. (2008). Sanal Dünyaların Uzaktan Eğitim Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanımı: Second Life Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir. Jee, M., (2010). ESL Students Interaction in Second Life: Task-Based Synchronous Computer-Mediated Communication, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, The University of Texas at Austin. Karadeniz, ġ., Sezgin. E., Çoklar, A. N., Uysal Ö., KıĢla T., Kert S. B., Arslan, A., Çankaya S., Mısırlı, Z. A., ġahin, Y. L. ve Karaman, S. (2009). Bilgisayar Ağları ve İletişim. Ankara: Nobel Kitap Yayınevi. Kızılkaya, G., Yılmaz-Soylu, M. ve Tüzün, H. (2006). Eyvah öğrenciler küçüldü: Üniversite öğrencilerinin çok-kullanıcılı sanal bir bilgisayar ortamında bilgisayar okuryazarlığı eğitimi alması. H. Tüzün (BaĢkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi nde düzenlenen mini sempozyum, Ankara. Kramer, S. H., (2010). Teaching in Virtual Worlds: A Qualitative Case Study, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Walden University. Sert, S. (2009). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Lise Öğrencilerinin İnternete İlişkin Bilgi Düzeyi Performansına Etkisi: Quest Atlantis Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

7 Süral, Ġ. (2008). Yeni Teknolojiler IĢığında Uzaktan Eğitimde Açıklık, Uzaktanlık ve Öğrenme, XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildiri Kitapçığı: Aralık, s , Ankara. Varol, N. (2002). Uzaktan Eğitimin Pedagojik ve Sosyal Boyutu, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Bildiri Kitapçığı: Mayıs, s , Ankara. Yalın, H. Ġ. (2007). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ

SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAYISAL ELEKTRONĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE VERĠLMESĠNĠN ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ Yüksek Lisans Tezi Akif GÜDER Ġstanbul, 2011 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR*

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR* FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMININ UYGULANMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR* Yakup DOĞAN** Florida State University, College of Education yakupdogan06@gmail.com ÖZET Bu çalıģmanın amacı, yapılandırmacı

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISSN 1308 8971 Cilt: 02, Sayı: 04, 2011, 75-90 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Sami ACAR 1, Dilek USLU 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimde E-Öğrenme Sistemi-Sanal

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI *

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

Ayşenur DÖNDER * Şenel ELALDI ** Özlem Miraç ÖZKAYA ***

Ayşenur DÖNDER * Şenel ELALDI ** Özlem Miraç ÖZKAYA *** - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.953-968, TURKEY ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDEKİ TEMEL İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK TAMAMLAYICI

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:3 No:36 Syf: 39-52 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri Pre-Service Teachers Views About School Experience A.Seda SARACALOĞLU 1 Serap YILMAZ 2 Suna ÇÖĞMEN 3 Ümran ġahġn 4 Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 741-752, ANKARA-TURKEY SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * Fatma ÜNAL ** Cengiz ÖZMEN

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMİN COBOL PROGRAMLAMA DİLİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMİN COBOL PROGRAMLAMA DİLİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 44 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.44, s.55-111 WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMİN COBOL PROGRAMLAMA DİLİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÖZET Hüseyin ÇAKIR 1 Araştırmanın

Detaylı

BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ

BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 695-705, December 2012 BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır

Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 2012 Her hakkı saklıdır ÖĞRETMENLERĠN LCD PANELLĠ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALAR HAKKINDAKĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SONRASI GÖRÜġLERĠ Gül BAYRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 211-223 Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine

Detaylı

STUDENTS VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH SPEAKING COURSE IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

STUDENTS VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH SPEAKING COURSE IN THE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.495-513, ANKARA/TURKEY YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA DERSİNİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı

Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 156-167 Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı Murat EKİCİ * Mübin KIYICI ** Özet Günümüzde sosyal ağlar, içerisinde barındırdığı etkileşim ve

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2353-2366, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi*

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 115-129 Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi*

Detaylı

ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN FARKLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME ÖZET

ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN FARKLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 37-45, ANKARA-TURKEY ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN FARKLI ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 207-226 Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretmen Adaylarına Model Olma Farkındalıklarının

Detaylı