BU KADARI DA ARTIK OLMAZ! DEMEYĠN; AMA OLUYOR ĠġTE:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU KADARI DA ARTIK OLMAZ! DEMEYĠN; AMA OLUYOR ĠġTE:"

Transkript

1 BU KADARI DA ARTIK OLMAZ! DEMEYĠN; AMA OLUYOR ĠġTE: Son on yılda en çok değiģtirilen hukuksal düzenlemelerden birisi de ormanlar ve ormancılıkla ilgili olmuģtur. Çoğu Anayasanın 169 ve 170. maddelerindeki kurallara aykırı olan bu düzenlemeler sırasında, sözgelimi 6831 sayılı Orman Kanunu, 10 kez değiģtirilmiģtir. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi, bu düzenlemelerin çoğu, devlet ormanı sayılan yerler ile verimli tarım arazilerinin baģta turizm ve madencilik olmak üzere ormancılık ve tarım dıģı amaçlarla kullanılmasına ve devlet ormancılığı düzeni içinde yapılması gereken iģ ve iģlemlerin özelleģtirilmesine yönelik olmuģtur. BaĢbakan imzasıyla TBMM ye gönderilen 27 Mayıs 2013 tarihli Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 30 Mayıs 2013 tarihli Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu da Değişik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı öngörüldüğü gibi yasalaģtığında, bu yöndeki uygulamalar daha da kolaylaģtırılacak ve yaygınlaģtırılacak, kapsamını daha da geniģletilecek, üstelik yine Anayasaya aykırı bir düzenlemelere kalkıģmıģtır. Batsın bu dünya! mı diyeceğiz? Yücel ÇAĞLAR SUNUġ Öyle anlaşılıyor ki, siyasal iktidar iyiden iyiye denize düşmüş ve yılana sarılmış ya da cahil/deli cesaretiyle her türlü kamusal varlığı elden çıkarabilecek denli gözü kararmış. Bu denlisini, iktidar başının sözleriyle söylersem, çıraklık döneminde bile yapamamıştı çünkü. Taksim deki Gezi Parkı nın yıkımı, 3. Boğaz Köprüsü nün, HES lerin yapımı vb talancı uygulamalara karşı duranlar için söylediklerine bakar mısınız Peki, Prof sanlı ilgili Bakanın, Taksim Gezi Parkı ndaki ağaçların kesilmesinin engellenmesi üzerine söyleyebildiklerini ne dersiniz: Parkta birkaç ağaç var; kesilirse 100 katını dikeriz! Cüret, efelik bir yandan bilgisizlik bir yandan Bence, siyasal iktidar meydanın boş olduğunu düşünüyor. Ancak, siyasal iktidar iktidar olmanın sağladığı olanaklarla suç işliyor ve işletiyor; sonra da efeleniyor. Hayır, bu böyle gidemez, gitmemeli. Gitmemesi için de, sorun gündeme gelmeden, soruna yol açabilecek hukuksal ve kurumsal düzenlemeler gündeme getirildiğinde gereği yapılmalı, bu amaçla da yeterince bilgilenilmeli, bilgilendirilmeli. Aşağıdaki değini, bu doğrultudaki içtenlikli ve özverili çabalara katkıda bulunabilirse amacına ulaşmış sayacağım *. * 2005 yılında çıkarılmasından bu yana gerektiği gibi uygulanmayan, daha önce 2007 ve 2008 yıllarında iki kez değiştirilen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun, bu kez 6 maddesinin değiştirilmesi ve bir de geçici madde getirilmesi öngörülüyor. Ancak, Tasarıyla 5403 sayılı yasanın 8. maddesinden sonra 8/A-K olarak 14 yeni madde ile bir geçici madde eklenecektir. Tasarının, başta TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Türkiye Ziraatçılar Derneği olmak üzere ilgili demokratik kitle örgütleri, duyarlı bilimci ve araştırmacılar tarafından gerektiğince değerlendirileceğini, kamuoyunun yeterince bilgilendirileceğini umuyorum. :

2 ORMAN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÜZERİNE Tasarıyla; 6831 sayılı Orman Kanunu nun 15 maddesinin değiştirilecek, 4 maddesi yürürlükten kaldırılacak ve 1 de geçici madde eklenecek; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un ormanlarla ilgili Ek 10 uncu maddesi de değiştirilecek ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu na birer madde eklenecektir. Ek olarak, Tasarıyla yalnızca bu düzenlemeler değil, aralarında; 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu 3621 sayılı Kıyı Kanunu nun da bulunduğu çok sayıda yasada yaşamsal önemde değişiklikler yapılacaktır. Bu kapsamda 6831 sayılı Orman Kanunu ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da yapılacak değişikliklerin gerek amacı ve kapsamı, gerekse yol açabileceği gelişmeler nedeniyle göreceli olarak daha büyük önem taşıdığını söylemeliyim.. Aşağıda, öngörüldüğü gibi yasalaşması durumunda Tasarıyla devlet ormanı sayılan yerler ve devlet ormancılığı düzeninde yapılacak değişikliklerin başlıcaları sergilenmiş ve tartışılmaya çalışılmıştır: 1) 6831 sayılı yasanın 18. maddesinde yapılacak değişiklikler, devlet ormanı sayılan yerlerin yol geçen hanına dönüştürülmesine yeni boyutlar kazandırılacaktır:: Devlet ormanı sayılacak yerlerde yapılacak ormancılık dışı etkinlikler ve tesislerin kapsamı genişletilecektir (orman bitki türlerinin tohum ve fidanlarını yetiştirmek üzere fidanlık kurulması, balık üretimi için karada yapılması mecburi tesisler, define aranması ). Hangi orman bitki türlerinin tohum ve fidanlarını kapsayacağının belli edilmemiş olması nedeniyle bu düzenlemenin, yabancı türlerin ülkemize getirilmesi yoluyla genetik kirlenmeye yol açılması olasıdır. Define aranması izinlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olması, özellikle ekolojik yönden önem taşıyan orman ekosistemlerinin yıkımına yol açabilecektir sayılı Yasanın yürürlükteki 18. maddesinde bulunan Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez. kuralı kaldırılacaktır. Bu düzenleme yangınları özendirebilecektir. 2

3 2) Orman ekosistemlerinde hayvan otlatılmasının olası zararları, yalnızca orman ağaç ve ağaççıkları ile sınırlı değildir. Orman ekosistemlerinin en az ağaç ve ağaççıklar denli önemli öğesi olan otsu bitkiler, toprak yapısı, yabanıl hayvanlar da otlatmadan zarar görebilmekte, orman ekosistemleri kendini yenileme gücünü yitirebilmekte, toprak erozyonu hızlanabilmektedir. Bu nedenle 6831 sayılı yasanın 19. maddesinde yapılacak değişikliğin orman ekosistemleri üzerinde zararlı etkileri gündeme gelebilecektir. 3) Gerçekte OGM nin bir süredir 6831 sayılı yasaya aykırı olarak genelgelerle yaptığı uygulamaya yasal dayanak sağlanmış olacaktır: Çünkü 6831 sayılı kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesinde yapılacak değişiklikle orman ekosistemlerinde kesileceğine karar verilen ağaçların dikili durumdayken ihaleyle satılması, istisna olmaktan çıkarılacak, kural durumuna getirilmektedir. Böylece, Anayasanın 169. maddesindeki Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. kuralı büyük ölçüde işlevsiz duruma getirilecektir. Ek olarak, bir yönüyle Osmanlı Devletinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan, yol açtığı orman yıkımları nedeniyle 1937 yılında kaldırılan devlet ormanlarının müteahhitlerce işletilmesi düzenine dönülecektir. Oysa Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü nde yapılan bir araştırmayla bu uygulamanın çeşitli sakıncaları çeşitli boyutlarıyla ortaya konulmuştur. 4) 6831 sayılı yasanın 34. maddesiyle orman köylüsü sayılanlara sağlanan ayrıcalıklı olanaklar, nüfusu 5000 den az kasabalarda yaşayanlara da tanınarak, siyasal iktidarın popülist uygulamalarına yeni boyutlar kazandırılarak kapsamı genişletilecektir. Bu kapsamda; bulundukları köy veya kasabanın mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından, koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk ormanlardan kesilip çıkarılacak ağaçlar hak sahibi sayılanlara dikili durumdayken de satılabilecektir. Bu, orman köy kalkındırma kooperatifleri ve hak sahibi sayılanlara sağlanan sus payı niteliğinde bir uygulamadır. Çünkü koru ormanlarında kesilecek ağaçlar, aynı kişilere ve kooperatiflere yine dikili durumdayken ancak açık artırma yoluyla satılabilecektir. 5) 6831 sayılı yasanın 52. maddesinde yapılacak değişiklikle hususi orman sayılan yerlerde yapılmasına izin verilecek inşatlarda belirleyici karar organı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacaktır. Ayrıca, inşat yapılacak alanla ilgili genel kamu hizmetlerine yönelik izinler, izne konu hususi orman alanının yüzde altısının dışında tutulacaktır. Böylece, hususi ormanlarda yapılaşma oranı da artırılmış olacaktır. 6) 6831 sayılı yasanın 81. maddesinde yapılan değişiklikle her türlü koruma çalışması büyük ölçüde, gerekli donanımların hemen hemen hiçbirine sahip olmayan köy tüzel kişiliklerine bırakılacaktır. Böylece, söz konusu çalışmaların gerektiğince yapılabilmesi rastlantılara kalacak; kırsal yerleşmelerde yaşayanlar arasında anlaşmazlıklar ve kalıcı çatışma alanları yaratılabilecektir. 7) 6831 sayılı Kanunun Ek 9. maddesine yapılan eklemeyle; devlet ormanı sayılan yerlere demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanmasına izin verilebilecektir. Depolama yapılabilecek devlet ormanı sayılan yerlerin özellikleriyle ilgili herhangi bir kısıtlamanın getirilmemiş olması nedeniyle bu düzenleme, özellikle 3

4 ekolojik koşulları yönünden duyarlı orman ekosistemlerine zarar verecek uygulamalara dayanak olabilecektir. 8) 6831 sayılı yasaya 2010 yılında çıkarılan 6100 sayılı yasayla getirilen Ek Madde 11 nin birinci fıkrasının (b) bendi yeniden düzenlenirken; Turizm izinleri dışındaki izinlere konu tesislerin izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması uygulamasına limanlar da katılarak uygulamanın kapsamı genişletilecektir. 9) 6831 sayılı yasaya 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı yasayla getirilen Ek Madde 12 yle; Bozuk veya verimsiz orman alanları; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilebilmesi, Bu alanlarda; mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanabilmesi ve/veya rehabilite edilmesi ; orman içi boşluk alanların bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya ve/veya rehabilite edilerek doldurulması sağlanmıştır. Böylece, orman ekosistemlerini meyve bahçelerine dönüştürülmesi olanaklı kılınmıştı. Maddede bu kez tasarıyla yapılacak değişiklikle söz konusu çalışmaların köy tüzel kişilikleri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından da yapılabilmesi olanaklı kılınmıştır. Böylece, yapılacak değişiklikle devlet ormanı sayılan yerlerin en azından şimdilik yararlanabilme olanakları özelleştirilmiş olacaktır. Bu düzenlemelerin yanı sıra, maddede; tapuda kişiler adına kayıtlıyken orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler, öncelikle eski tapu maliklerine veya kanuni mirasçılarına özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışmalarına konu edilmek üzere bedelsiz tahsis edilir. kuralına yer verilmiştir. Böylece, devlet ormanı sayılan yerlerin hem mülkiyet yapısı hem de bu yerlerdeki orman ekosistemlerinin, başta türsel bileşimi olmak üzere yapısal özelliklerinin yeni mülkiyet sahiplerinin istekleri doğrultusunda değiştirilmesi olanaklı kılınmıştır. Bu durum, orman ekosistemlerinin geleceğini geri dönülemeyecek biçimde değiştirilmesine yol açabilecektir. 10) 6831 sayılı yasaya eklenmesi öngörülen Geçici Madde 10 ile orman suçu işlemiş, mahkûm edilmiş kişiler bir bakıma bağışlanmış olmaktadır. Çünkü yapılacak düzenlemeye göre; müsadere kararı kesinleşen yapı ve tesisler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilecek; Bunlardan tapulu olup da tapusu iptal edilen yerlerdeki müsadere kararma konu yapı ve tesisler öncelikle eski tapu maliklerine kiraya verilebilecektir. Kesinleşen orman alanları içerisinde olup, tarım ve hayvancılık amacıyla fiilen en az yirmi yıldır mera, yaylak, kışlak ve bu şekilde kullanılan alanlar, bu amaçlar doğrultusunda kullanılmak kaydıyla yirmidokuz yıla kadar kullanıcılarına veya mirasçılarına kiralanabilecektir. Oysa Anayasanın 169. maddesine göre orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Dolayısıyla, bu düzenlemeyle Anayasaya aykırı bir uygulama daha başlatılmış olacaktır. 4

5 11) Anayasanın 170. maddesine tümüyle çelişen ve daha önce belirtilenlerden çok daha önemli sakıncalı olan düzenleme Tasarının 25. maddesiyle yapılacaktır. Bu düzenlemeyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun un Ek 10 uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir: Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler, Bakanlar Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre, hayatı etkileyen doğal afete maruz kalan veya 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre riskli alanlardaki yerleşim alanlarında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanlarda yaşayanların iskanlarını temin, iyileştirme, tasfiye ve yenileme amacıyla yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılır. Oysa, Anayasanın 170. maddesine göre; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi olanaklıdır. Bu düzenlemeyle orman sayılan her yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın her türlü keyfi uygulamasına açılmış olacaktır. Çünkü düzenlemeye göre bu uygulamayla; orman sınırları dışına çıkarılacak alanlar ile daha önce bu madde kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanlar tapuda Hazine adına tescil edilir ve birinci fıkrada belirtilen gaye doğrultusunda kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecektir. SONUÇ YERĠNE Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle son on yıldır yapılan olağandışı savurganlıklar, gösterilik keyfi harcamalar, verimsiz orman işletmeciliği nedeniyle en temel ormancılık iş ve işlemlerini gerektiği gibi yapamayacak parasal yoksunluğa düşürülmüştür *. Başka bir söyleyişle; İkibe rüyası ikibe batağına dönüşen siyasal iktidar bu düzenlemeleriyle, temelde; OGM yi içinde bulunduğu parasal iflastan kurtarmayı, Anayasanın 169. maddesindeki; *** Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. kuralını aşmayı, Şimdilerde AKP Karabük Milletvekili olan dönemin Orman Genel Müdürü Osman Kahveci bu gerçeği, TMMOB Orman Mühendisleri Odası nın 2005 yılında gerçekleştirdiği bir seminerde açıkça; "Her türlü orman faaliyetin özel sektörden yararlanmak istiyoruz. Değişmezsek değişimin ayakları altında ezileceğiz. Tüccar gibi davranmazsak batma sinyalleri verip maaşları bile ödeyemez hale geleceğiz". biçiminde de dile getirmiştir. 5

6 ülkemizdeki sermaye birikimine sürecine daha kolay seçenekler sunmayı, yaklaşan yerel ve genel seçimlerinden kazanımlı çıkabilmeyi amaçlamaktadır. Tasarıyla yapılmak istenen düzenlemelerin değerlendirilmesi sırasında bu gerçekliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Öte yandan; Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, siyasal iktidarın orman, özellikle de devlet ormanı sayılan yerleri, deyim yerindeyse yol geçen hanına dönüştürme çabasının bir başka örneğidir. Bugüne değin 6831 sayılı Orman Kanunu nda yaşamsal önemde 10 kez değiştiren, Maden Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu başta olmak üzere dolaylı olarak ormanlarla ilgili çok sayıda yasal düzenlemeyi yeniden düzenleyen siyasal iktidarın bu girişimi de ormanlarımızda geri dönülemeyecek yıkımlara, toplumsal çatışmalara yol açabilecektir. Tasarı, 6831 sayılı Orman Kanunu dışındaki önemli kimi yasalarda da değişiklikler yaparken, doğal ve kamusal varlıkları olağanüstü yüksek ekolojik, toplumsal maliyetler pahasına özel sermaye birikim süreçlerine aktarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenlerle Tasarının çok daha ayrıntılı biçimde irdelenmesi; öngörüldüğü gibi, çıkarılmasını engellenmesine yönelik yaygın ve etkin demokratik karşı duruşların kararlılıkla yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 6

Türkiye de Hükümetlerin Ormancılık Politika ve Uygulamaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme (AKP Örneği)

Türkiye de Hükümetlerin Ormancılık Politika ve Uygulamaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme (AKP Örneği) Türkiye de Hükümetlerin Ormancılık Politika ve Uygulamaları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme (AKP Örneği) Doç. Dr. Erdoğan ATMİŞ Araş. Gör. H. Batuhan GÜNŞEN Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine... Giriş

Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine... Giriş Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine... Doç. Dr. Aynur Aydın COŞKUN İ.Ü. Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı 34473 Bahçeköy İstanbul 0 212 226 17 99 0 212 226 11 00/25394

Detaylı

ORMANLARIMIZ DÜN YANDI, BUGÜN DE YANIYOR VE YARIN DA YANACAK! ÇÜNKÜ

ORMANLARIMIZ DÜN YANDI, BUGÜN DE YANIYOR VE YARIN DA YANACAK! ÇÜNKÜ ORMANLARIMIZ DÜN YANDI, BUGÜN DE YANIYOR VE YARIN DA YANACAK! ÇÜNKÜ Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Üyesi Eylül 2006, Ankara YARIN DA YANACAK! ÇÜNKÜ ÖZET Bu yıl

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi

Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik Zeytinburnu Örneği Ekokent Yeni Zeytinburnu Projesi www.yenizeytinburnu.com Y.MİMAR CEMİL COŞKUN BUDAK (İ.T.Ü) BİRE BİR DÖNÜŞÜM YÜZDE YÜZ DÖNÜŞÜM İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN

KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN AÇIKLAMASI: ÜLKE TOPRAĞI SATILIK MAL DEĞİL, VATANDIR!

Detaylı

NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN

NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN 2B ĠÇĠN KANUN TASARISI MECLĠSĠN AÇILIġINI BEKLĠYOR(MUġ) ORMAN NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN BAġKA BĠR RAYĠÇĠ YOKTUR. 6831 sayılı Orman Yasası nın 2.maddesi

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik

Detaylı

KAMU MALLARININ ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMAMASI İLKESİNİN MÜLKİYET HUKUKUNA YANSIMALARI

KAMU MALLARININ ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMAMASI İLKESİNİN MÜLKİYET HUKUKUNA YANSIMALARI KAMU MALLARININ ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMAMASI İLKESİNİN MÜLKİYET HUKUKUNA YANSIMALARI Suat ŞİMŞEK * ÖZET Türk hukukunda, kamu idarelerinin sahip oldukları mallar, kamu malları ve özel mallar olmak üzere

Detaylı

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

MADDE 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. KANUN NO: 6831 ORMAN KANUNU (*) Kabul Tarihi: 31 Ağustos 1956 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Eylül 1956 - Sayı: 9402 3.t. Düstur, c.37 - s.2457 (*) 8.2.1937 tarih ve 3116 sayılı (ORMAN KANUNU) ve ilgili

Detaylı

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Kurulması ve Kararnameler Süreci

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Kurulması ve Kararnameler Süreci TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DEĞERLENDİRMESİ 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Kurulması ve Kararnameler Süreci Ülkemizde üst ölçekli planlama yetkisini kullanan

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 20.01.2011 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI VEKİLİ DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi : Av. Ş. Can Atalay

Detaylı

KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA BÖLGESĐNDE YAPILAN KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERĐNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Doç. Dr. Tayfun ÇAY Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak., Harita Mühendisliği

Detaylı

ORMAN SINIRININ DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN HUKUKİ DURUMU

ORMAN SINIRININ DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN HUKUKİ DURUMU ORMAN SINIRININ DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN HUKUKİ DURUMU Dr. Veysel BAŞPINAR* I. Genel olarak Türk hukukunda ormanlarla ilgili düzenlemeler Ormanlar, bir tabiî servet olması nedeniyle, Anayasa (m. 168)

Detaylı

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR

Detaylı

BÖYLE Mİ OLMALIYDI..?

BÖYLE Mİ OLMALIYDI..? BÖYLE Mİ OLMALIYDI..? İÇİNDEKİLER Yıl: 49 Sayı: 7-8-9 Temmuz/Ağustos/Eylül 2012 TMMOB Orman Mühendisleri Odası Adına Sahibi Ali KÜÇÜKAYDIN Yayın Sorumlusu Prof. Dr. Devlet TOKSOY 2BAŞYAZI Sorumlu Yazı

Detaylı

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI

HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI Yıl: 23 Sayı:85 Ekim 2009 9 Güncel HAZİNE VE KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIM AMAÇLI KULLANIMI Halit DEMİR* I- GİRİŞ 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR Orman Müh. Dursun DİKTAŞ Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI DEĞERLENDİRME RAPORU 14.03.2012 Kanun tasarısı; afet nedeniyle risk altında olan yerlerin iyileştirme, tasfiye ve yenileme adı altında

Detaylı

ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ

ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 74, ss. 59-86 ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU NUN 2/B DÜZENLEMESİ Elvan GÜLÖKSÜZ 1 Özet Yaşamsal önemi her geçen gün artan orman ekosistemlerinin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

MADEN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ÜZERİNE

MADEN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ÜZERİNE MADEN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ÜZERİNE Bu kanun tasarısı, emperyalizmin gelişmekte olan ülkelere uyguladığı örneklerden de bilindiği gibi, kendisine yeni

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Detaylı

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN UKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN Editörler Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI. Ankara - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Ankara - 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS

ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS ENERJĐ PROJELERĐ ĐÇĐN ARAZĐ TEMĐNĐ; KAMULAŞTIRMA, KULLANMA ĐZNĐ, ĐRTĐFAK HAKKI TESĐSĐ, KĐRALAMA, DEVĐR, TAHSĐS Neşe LEBLEBĐCĐ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÖZET Enerji projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı