16. Ola an Genel Kurulu Yap ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16. Ola an Genel Kurulu Yap ld"

Transkript

1 HABER TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi 16. Ola an Genel Kurulu Yap ld TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin 16. Ola an Genel Kurulu 24 Ocak 2004 tarihinde Karayollar Genel Müdürlü ü Konferans Salonunda gerçeklefltirildi. 300 civar nda üyemizin kat l m yla gerçekleflen Genel Kurulda fiubemizin y llar aras 15. Dönemin çal flma raporu üyelerimize da t ld. Genel Kurulumuzun gündeminin ilk maddesi olan baflkanl k divan seçimi için "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu ad na aday gösterilen Ali Ergin Açan divan baflkanl na seçildi. Divan için baflka aday gösterilmedi ve divan baflkan oy birli i ile seçildi. Ali Ergin Açan, yard mc l klar na ve yazmanlar na iliflkin önergeyi onaylad ve divan baflkan yard mc - l klar na Bülent Gürsoy ve Bayram Erdo an, yazmanl klar na ise Necmiye Uçar, Tamer Çoruh, Mustafa Sel- vi ve lker Gündez seçildi. Sabah saatlerinde saat da bafllayan Genel Kurul, 15. Dönem fiube Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan taraf ndan aç ld. Genel Kurulda "ülkemizin kalk nmas ve Türkiye halk n n refah için emek vermifl tüm meslektafllar m z ve insanlar için, ayr ca genel kurulumuzun yap l fl n n U ur Mumcu nun katlediliflinin y ldönümüne gelmesi dolay s yla da" sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl hep bir a zdan okundu. Gündemin 4. Maddesi gere i, TMMOB MO Ankara fiube 15. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan, MO Ankara fiube 15. Dönem Yönetim Kurulunun iki y ll k çal flma dönemini, dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik konjektürünü de göz önüne alarak ça dafl mühendislerin ülkedeki bu duruma nas l müdahil oldu una ve olmas gerekti ine iliflkin bir perspektif sundu. Gündemin 5. maddesi gelen tebrik mesajlar n n okunmas yd. çlerinde CHP Genel Baflkan Deniz Baykal, DYP Genel baflkan Mehmet A ar, Özgür Toplum Partisi Genel Baflkan Ahmet Turan Demir, 4 web sitemiz hizmetinizde

2 Bay nd rl k ve skân Bakan Zeki Ergezen, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, KESK Tar m ORMAN-SEN Genel Baflkan Sezai Kaya, Türkiye Maden flçileri Sendikas Genel Baflkan Hüseyin Kayabafl, Jeofizik Mühendisleri Odas Genel Baflkan U ur Gönülalan, Makine Mühendisleri Odas Baflkan Emin Koramaz, Makine Mühendisleri Ankara fiube Baflkan Prof. Dr. Emin Albayrak n da bulundu u 36 adet mesaj genel kurul baflkanl k divan na ulaflm flt r. Gelen tebrik mesajlar n n iletilmesinin ard ndan madde gere i ilk konuflmac olarak TMMOB MO Genel Baflkan Taner Yüzgeç, mesle imizin ve meslektafllar m z n bu gün içinde bulundu u pozisyonu, e itimdeki adaletsizli i ve kalitesizli i, vahfli ve haks z rekabet ortam sa layan serbest piyasa koflullar n n gerek kamuda gerekse özel sektörde meslek onurunu zorlayan düzeyde düflük ücretler, adaletsiz ve liyakatsiz atamalar, sürgünler bir yandan meslektafllar m z zorlarken, di er yandan mühendisli in, maliyet art r c bir hizmet olarak aksettirilmesi, bilim kurullar n n birer ticarethaneye çevrilme çabalar, mühendisin imzas n n bir formalite haline gelmesi, yabanc mühendislerin ve mühendislik hizmetlerinin rahat hareketi için, kendi yat r mc kurulufllar m z n etkisizlefltirilmesi ve tasfiyesi, yani kendi mühendislik birikim ve uygulamalar m z n d fllanmas, mesle imizi derinden etkilemesi, afetlerin bir felakete dönüflmesi ve flu andaki siyasal iktidar n mesle imize nas l bakt na dair bir gösterge olan "duble yollar" konusunu da içeren genifl kapsaml bir de erlendirmeyi genel kurula sundu. Taner Yüzgeç in ard ndan Konuk konuflmac olarak s ras yla CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Y ld r m, HABER TMMOB MO Onur Kurulu Üyesi Hilmi Yüncü, Güdül Belediye Baflkan Cemil Sezer, Eme in Partisi Ankara l Baflkan Haydar Kaya görüfllerini belirttiler. Gündemin 6. Maddesi do rultusundan 15. Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi Mustafa Akyunak, Çal flma Raporunu okudu ve de erlendirdi. Çal flma Raporunun de erlendirilmesi üzerine ilk sözü Prof. Dr. Tu rul Tankut ald. Tankut, konuflmas nda da belirtti i gibi, çal flma raporunu de erlendirmek yerine mühendislik kimli i ve mühendislik e itiminin sorunlar üzerine görüfllerini aç klad. Tankut un ard ndan çal flma raporu üzerine Meslekte Birlik grubu ad na yönetim kurulu adaylar Haydar Çiftçi ve Mustafa Babal; yeni mezun mühendislerden Ça atayhan Ac, TMMOB MO Onur Kurulu üyesi ve MO eski baflkanlar ndan Hilmi Yüncü, MO eski Genel Sekreteri Asil Engin, 13. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Ifl khan Güler, 11. ve 12. dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Çobano lu, Bergüzar Özbahçeci, fierafettin Do an, Serhat Bulak söz ald lar. Konuflmalar takiben, MO Ankara flubesi 15. Dönem yönetim kurulu baflkan Kemal Türkarslan, 15. dönem yönetim kurulu üyelerinden Erdo an Gül yap lan elefltirilere yan t verdi. 6. Madde kapsam ndaki son sözü Bilal Bahar ald. Aday müracaatlar n n ard ndan Genel Kurul sona erdi. Yönetim Kurulumuz tarihli toplant s nda görev da l m n n afla daki flekilde olmas na karar verildi Kemal TÜRKARSLAN Ahmet KAVAKLI hsan KAfi Erdo an GÜL Köksal fiah N Baflkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye M. Necat ÖZGÜR Üye C. Cemal ÖZCAN Üye ücretsiz hizmeti 5

3 HABER Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s n n Geri Çekilmesi çin Eylemlilikler... Mühendisler olarak devletin sosyal yönünü tamamen tasfiye ederek, sermayenin kar alanlar n n büyütülmesini amaçlayan, ülkemizi pazara, devleti flirkete, yurttafl ise müflteriye dönüfltürmeye çal flan yasa tasar s n n geri çekilmesi için tüm alanlarda mücadele etmeye devam edece iz. "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s "n n meclis alt komisyonlar ndan geçerek, TBMM gündemine al nmas n n ard ndan, sendikalar, meslek kurulufllar ve demokratik kitle örgütleri yasan n geri çekilmesi için ortak eylem karar ald lar. 9 fiubat 2004 tarihinde TMMOB de yap lan bas n toplant s nda 11 örgüt ad na bir aç klama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Kaya Güvenç "Kamu yönetiminin köklü bir reforma tabi tutulmas, bu konuda bir dizi yasa de iflikli ine gidilmesi konusunda hiçbir kuflkumuz bulunmamaktad r. Ancak hükümet taraf ndan gündeme getirilen bu yasa tasar s ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlar na uygun bir tarzda de il, uluslararas sermayenin ve onlar n örgütlerinin taleplerini karfl lamak amac yla haz rlanm flt r. Tasar, kamuoyundan kaç r larak haz rlanm flt r. Ülkemizde yaflayan tüm yurttafllar ilgilendiren bu tasar haz rlan rken, toplumun büyük bir kesimi ve onlar n örgütleri d fllanarak yaln zca sermaye örgütlerinin görüflleri al nm flt r. Yasa Tasar s bu haliyle topluma dayat lmaktad r." dedi. Bas n toplant s nda, kanun tasar s n n geri çekilmesi talebiyle yap lacak ortak eylem takvimi aç kland. 10 fiubat 2004 de kurumlar n ça r s yla TBMM önünde kitlesel bir aç klama yap lmas n n ard ndan kurum temsilcileri Milletvekilleri ile görüflmelerde bulundular. kibini aflk n insan n kat ld protestoda Kaya Güvenç afla da yay nlad m z aç klamay yapt ve eylem takvimini aç klad. Bilindi i gibi Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s tart flmadan, tart flt r lmadan, h zla, TBMM Komisyonlar ndan geçirilmifl ve Meclis Genel Kuruluna sevkedilmifl bulunmaktad r. Bizler, iflçi ve kamu çal flanlar sendikalar konfederasyonlar, meslek kurulufllar ve demokratik kitle örgütleri, bu Tasar n n geri çekilmesi, bu tasar n n yerine halk m z n taleplerini içerecek gerçek bir reformun haz rlanmas ve gerçeklefltirilmesi için bir araya geldik. Dün 9 fiubat 2004 günü bir Bas n Toplant s düzenleyerek neler istedi imizi ve bu amaçla 14 fiu- BASINA VE KAMUOYUNA Ankara, 10 fiubat forum sayfas nda meslektafllar n zla buluflun

4 HABER bat 2004 tarihine kadar yapmaya karar verdi imiz eylemleri kamuoyuna aç klad k. Eylemlerimizi ve tarihlerini flimdi bir kez daha aç kl yoruz: 10 fiubat Sal : AKP Milletvekillerini tasar hakk nda bilgilendirmek amac yla faks ve e-posta gönderme eyleminin sürdürülmesi, TBMM nde AKP ve CHP Grup Baflkanvekilleri ve Milletvekilleri ile görüflülmesi fiubat 2004: Bas na bilgi, TV-Radyo Programlar, afiflleme ve bildiri da tma etkinliklerinin gerçeklefltirilmesi 14 fiubat Cumartesi: Band rma Mitingi 17 fiubat Sal :TBMM nde Milletvekillerinin kitlesel olarak ziyaret edilmesi 21 fiubat Cumartesi: Adana-Diyarbak r-samsun Bölge Mitingleri 22 fiubat Pazar: stanbul Bölge Mitingi 6 Mart Cumartesi: Ülke çap nda kat l mla gerçeklefltirilecek olan "TASARILARI GER ÇEK" Ankara Mitingi TBMM ziyaretleri Tasar görüflüldü ü sürece devam ettirilecektir. Bu program geliflmelere göre gözden geçirilebilecektir. Bu etkinliklere karfl n, yasa tasar s geri çekilmezse, üretimden gelen gücün kullan lmas da dahil olmak üzere, demokratik direnme hakk m z kullanmak için yeni bir "Eylem Program " haz rlanacak ve hayata geçirilecektir. fiimdi burada bir kez daha tekrarlamak istiyoruz: Kamu yönetiminde köklü bir reforma ihtiyaç vard r. Ancak, bu tasar ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlar na uygun de ildir. Bu tasar uluslararas sermayenin ve onlar n örgütlerinin taleplerini karfl lamak amac yla haz rlanm flt r. Bu Tasar haz rlan rken, toplumun büyük bir kesiminin ve onlar n örgütlerinin görüflleri al nmam flt r. Bu haliyle Tasar s, reform de il, bir tuzakt r. Biz Türkiye'nin demokratik toplumsal örgütleri olarak: - Gelece imizi ipotek alt na alacak olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s baflta olmak üzere, devam niteli indeki di er tasar lar hep birlikte hemen geri çekilmesini istiyoruz. - Halk n genifl kesimlerinin taleplerini karfl layacak, demokratik aç l m sa layacak bir reformun hayata geçirilmesi için "ortak mücadele" verme konusunda inançl ve kararl oldu umuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. - Bu tasar lar n geri çekilmesi talebini tafl yan tüm siyasi partileri, konfederasyonlar, meslek kurulufllar n, demokratik kitle örgütlerini ve halk m z, önümüzdeki eylem sürecinde birlikte davranmaya davet ediyoruz. TÜRK- fi (Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu), D SK (Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu) KESK Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu TÜRK YE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çal flanlar Sendikalar Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i) TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i), TTB (Türk Tabipleri Birli i), MÜLK YEL LER B RL, ADD (Atatürkçü Düflünce Derne i), DENETDE (Devlet Denetim Elemanlar Derne i), TÜRK KADINLAR B RL TÜRK YE Z RAATÇILAR DERNE flube haber bültenine ulafl n 7

5 HABER Rekabet Kurulunun Tarihli Alm fl Oldu u Karara Dan fltay Taraf ndan Yürütme Durdurma Karar Verildi Bilindi i gibi Rekabet Kurulu, kendisine yap lan baflvurular üzerine TMMOB'ne ba l Odalar n belirledi i asgari ücret uygulamas n n rekabeti yok etti i ve bu nedenle Rekabet Yasas 'na ayk r oldu u iddias n soruflturma konusu yapm fl ve soruflturma sonunda: TMMOB Mimarl k-mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar Yönetmeli i'nin, TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolar n n Kurulmas na liflkin Yönetmeli i'nin, TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli i'nin, TMMOB Disiplin Yönetmeli i'nin rekabet hukukuna ayk r oldu una ve TMMOB ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakk nda Rekabetin Korunmas Hakk ndaki Yasa'ya ayk r davran lmas ndan dolay toplam TL para cezas na ve uygulaman n sürmesi durumunda günlük TL süreli para cezas na karar vermifltir. Bu karar n iptali ve yürütmenin durdurulmas istemiyle TMMOB taraf ndan Dan fltay'da dava aç lm flt r.dan fltay 10. Dairesi'nin günlü ( Esas Say l ) karar nda Rekabet Kurulunca verilen karar hakk nda yürütmenin durdurulmas na karar verilmifltir. Dan fltay 10. Dairesi'nin karar flöyledir: "Anayasan n 135. maddesi kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar ve üst kurulufllar n belli bir mesle e mensup olanlar n müflterek ihtiyaçlar n karfl lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt rmak, mesle in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hakim k lmak üzere meslek disiplinine ahlak n korumak maksad ile kanunla kurulan ve organlar kendi üyeleri taraf ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg gözetimi alt nda gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir" fleklinde tan mlanm flt r. Yine Anayasan n 124. maddesi uyar nca, Baflbakanl k, bakanl klar ve kamu tüzel kiflileri kendi görev alanlar n ilgilendiren kanunlar n ve tüzüklerin uygulanmas n sa lamak üzere ve bunlara ayk r olmamak flart yla yönetmelik ç karma yetkisine sahiptirler. Bu kapsamda, kamu kurumu niteli inde meslek kurulufllar n n üst kuruluflu olan ve kamu tüzel kiflili i bulunan davac Birli in kendi görev alan ile ilgili yönetmelikler ç karma yetkisi bulundu u kuflkusuzdur. Davac Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i taraf ndan ç kar lan;resmi Gazete'de yay mlanmak suretiyle yürürlü e konulan ve o tarihten itibaren de uygulanmas süregelen TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolar n n Kurulmas na liflkin Yönetmelik, TMMOB Mimarl k Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar Yönetmeli i, TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli i ve TMMOB Disiplin Yönetmeli i hakk nda tesis edilen ve an lan Yönetmeliklerin uygulan yor olmas nedeniyle davac Birli e para cezas verilmesine iliflkin bulunan Rekabet Kurulunun dava konusu tarih ve say l karar yönünden, Yönetmeliklerin hukuksal niteli i dikkate al nd nda, 2577 say l Kanunun 27.maddesinde yer alan koflullar n gerçekleflti i görüldü ünden, yürütülmesinin durdurulmas istemi yerinde görülmüfltür." Birli imiz kuruluflundan bu yana, mühendislik, mimarl k ve flehir planc l hizmetlerinin öncelikle kamu yarar gözetilerek yerine getirilmesini sa lamak için çaba harcamaktad r. Mesleki etkinliklerde toplumun güvenli inin, sa l n n ve refah n n en temel ölçütler olmas için yap lan düzenlemelerden birisi de, Rekabet Kurulunun soruflturmas na konu olan düzenlemelerdir. Asgari standart ve asgari ücret uygulamas, hem meslek mensuplar aras ndaki haks z rekabetin önlenmesi hem meslek mensubunun nitelikli ve belirli bir standartta hizmet üretebilmesi için yürürlü e konulmufltur. Rekabet Kurulunun karar, k sa bir süre yürürlükte kalm fl olsa da,kamu yarar aç s ndan olumsuzluklara neden olmufl, bu arada KDV kay plar na da zemin haz rlam flt r. Yarg n n bu karar ile söz konusu olumsuzluklar ortadan kald rmak olana do mufltur. TMMOB ve Odalar, bilimi ve teknolojiyi halk n hizmetine sunmak konusundaki anlay fl n kararl l kla sürdürecektir. Kaya GÜVENÇ TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan 8 günlük ihale haberlerini izleyin

6 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 16. DÖNEM YÖNET M KURULU 16. DÖNEM AS L YÖNET M KURULU KEMAL TÜRKARSLAN - Baflkan 1951 Denizli do umlu, 1973 TÜ mezunu y l nda Sümerbank nflaat Dairesinde ifle bafllad y l ndan itibaren sahibi oldu u Mühendislik bürosunda çal flmaktad r y llar nda MO Ankara fiube Yönetim Kurulu üyeli i yapm flt r y l ndan itibaren; MO Ankara fiube mesleki denetim komisyonu üyeli ini yapm fl olup 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan d r. AHMET KAVALCI - Sekreter Üye 1965 Ankara do umlu, 1989 ODTÜ mezunu y llar nda P.B.I, Mega Mühendislik, MNG Holding, ENF inflaat, BTC ve Vinsan firmalar nda, kontrol mühendisi, proje müdürlü ü ve proje koordinatörlü ü hizmetlerini yapt. Halen Mescio lu firmas nda çal flmaktad r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yedek Yönetim Kurulu üyesidir. HSAN KAfi - Sayman Üye 1966 Samsun do umlu, 1988 TÜ mezunu y l ndan bu yana DS Teknik Araflt rma ve Kalite Kontrol Daire Baflkanl nda çal flmaktad r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu üyesidir. ERDO AN GÜL - Üye 1956 Erzurum do umlu, 1981 ADMM mezunu y l ndan itibaren TCK Genel Müdürlü ünün Van, Kayseri birimlerinde çal flm fl olup, halen Genel Müdürlükte görevlidir y llar aras nda MO Van fiube kurucusu ve fiube Baflkanl yapm flt r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu üyesidir. KÖKSAL fiah N - Üye 1974 Belçika do umlu, 1995 TÜ mezunu y l ndan itibaren Astaldi S.P.A. Kiska Komandit firmalar nda hakedifl, kesin hesap uzman, fabrika ve uygulama sorumlusu ve flantiye flefi olarak çal flt. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yedek Yönetim Kurulu üyesidir. M. NECAT ÖZGÜR - Üye 1951 stanbul do umlu, 1974 ODTÜ mezunu y l nda DS Barajlar ve HES Dairesi, 1999 y l na kadar Kralk z Baraj ve HES Ortak Giriflim Gr. Genel Md. Yrd., Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yrd, Akp nar A.fi. Teknik Koordinatörü, Neta nfl. Ltd. fiti. çal flm fl olup, 1999 y l ndan itibaren Özel Çevre Koruma Kurumu nda (fiube Müdürü, Bölge Müdürü, Uzman) çal flmaktad r. C. CEMAL ÖZCAN - Üye 1951 Hac bektafl do umlu, 1979 Gazi Üniversitesi mezunu y l nda Türk Ticaret Bankas nda ifle bafllam fl olup, 1977 Mimag, 1984 y l nda müteahhitlik, 1990 y l ndan itibaren Ankara Yenimahalle Belediyesi nde Yol fiube Müdürü, Statik fiube fiefi, Harita Emlak Müdürü olarak görev alm flt r. Halen Teknik Baflkan Yard mc s olarak görevine devam etmektedir. 16. DÖNEM YEDEK YÖNET M KURULU FERHAD TOPÇUO LU 1967 Palu-Elaz do umlu, 1989 F rat Üniversitesi mezunu y llar aras nda özel sektörde altyap proje ve uygulama ifllerinde çal flt y l ndan itibaren Çankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü ünde çal flmaktad r y llar nda MO Yönetim Kurulu Yedek Üyeli inde görev ald. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir. LÜTFÜ GÜLTEK N 1966 Diyarbak r do umlu, 1988 F rat Üniversitesi mezunu y l nda TCK 11. Bölge Müdürlü ünde çal flmaya bafllad. Halen TCK 4. Bölge Müdürlü ünde Asfalt fiantiye fiefi olarak çal flmaktad r y llar aras nda MO Van fiubesi Yönetim kurulu üyeli inde bulundu. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu yedek üyesidir. MURAT DEM RHAN 1975 Manyas do umlu, 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu y llar aras nda Bay nd r nfl. A.fi. de zmir Otoyolu Proje ve Koordinasyon mühendisli i yapt Has Prefabrik te Proje Müdürlü ü, Ekatek Ltd. fiti. nde Proje Müdürlü ü, MO Ankara fiubesi Bilgisayar Destekli Yap Analizi SAP 2000 kurslar verdi. Halen kurucusu ve orta oldu u MET Proje Müh. Müfl. Ltd. fiti. nde çal flmaktad r. ÜM T G R fi 1975 Alaca- Çorum do umlu, 1999 TÜ mezunu y llar aras nda RMT Ltd. fiti. de ulaflt rma projelerinde çal flt y l ndan itibaren Dolsar Mühendislik Ltd. fiirketinde çal flmaktad r.15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir. TAMER ÇORUH 1977 Ordu do umlu, 1998 KTÜ mezunu y l nda Boz nflaat Ltd. fiti. nde fiantiye fiefi olarak, y llar nda Sepa Mühendislikte Sulama Projecili i yapt. MURAT SÜMER 1977 Ordu do umlu, 2002 ODTÜ mezunu. Halen TMMOB Genel Sekreterlik bünyesinde çal flmaktad r. MUSTAFA SELV 1981 Yozgat do umlu, 2003 Gazi Üniversitesi mezunu. Halen Gazi Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü Yap Anabilim Dal Yüksek Lisans ö rencisi.

7 GENEL KURUL TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi 16. Ola an Genel Kurulu Ça dafl Mühendislerden Ça dafl Mühendislere... nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin 16. Genel Kurulu sonucunda 25 Ocak 2004 te yap lan seçimleri "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu kazand. Bu anlamda, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) ne ba l odalar n genelinde egemen olan çizgi ve yedi dönemdir üst üste MO Ankara fiubesi yönetiminde de bask n olan anlay fl, önümüzdeki dönemde de varl n sürdürmeye devem edecek. fiubemize üye toplam 3818 meslektafl m z n oy kulland ve 25 Ocak ta yap lan seçimde "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu, "Meslekte Birlik" grubunun 1664 oyuna karfl l k 2111 oy olarak 16. dönem Yönetim Kurulunu oluflturmaya hak kazand. Seçimde 45 oy da çeflitli gerekçelerle geçersiz say ld. 24 Ocak sabah 10.30da bafllayan Genel Kurul, dönemi Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan taraf ndan aç ld. Baflkanl k Divan n n oluflturulmas gündemin ilk maddesiydi. Geçmifl y llarda yaflanan genel kurullar n aksine, "Meslekte Birlik" grubu Baflkanl k Divan için aday göstermeyince, "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubunun Baflkanl k Divan için önerdi i Ali Ergin Açan baflkanl ndaki ekip oy birli- iyle Divan Baflkanl na seçildi. Yönetim Kurulu nun sundu u gündemi oylamaya sundu ve gündem çal flma raporunda da belirtilen flekliyle oy birli iyle kabul edildi. Sayg duruflu ve stiklal marfl n n ard ndan gündem do rultusunda genel kurul devam etti. Genel kurul boyunca söz alan tüm konuflmac lar n s ralar yla konuflma özetleri afla dad r. Konuflma Özetleri Kemal TÜRKARSLAN MO Ankara fiubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan "Say n Baflkan, say n konuklar, sevgili meslektafllar m; Türk Mühendis Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesinin 16. Ola an Genel Kuruluna hofl geldiniz, sizleri Yönetim Kurulumuz ad na sayg yla selaml yorum. ki y l önce ça dafl inflaat mühendisleri adaylar ad na, bu kürsüde ülkemizin ve mesle imizin içinde bulundu u koflullar n de erlendirilmesini yapt ktan sonra, gelece imize yönelik önerilerde bulunmufl, dünya ve meslek anlay fl m zla çal flma ilkelerimizi belirtmifltik. çinde bulundu umuz koflullar düflünürsek, bat fl n, teslimiyetçili in tüm göstergeleri gene ayn flekilde ortadad r. Emperyalizmin k skac nda, sömürge toplumuna dönüfltürülen ülkemizde, halk n bask ve zulümlere karfl direncini ortaya koymas yerine, y lg n, suskun ve bofl vermifllik tavr her alanda görülmektedir. Ancak bunun sonu gelecektir, çünkü geliflme dinamikleri çökertilen ülkeler, tamamen ba ml hale gelir ve sömürgeleflir. Y llar boyu gerçekleflen, d - 10 sektörel haberleri izleyin

8 GENEL KURUL fla ba ml, siyasi ve ekonomik tercihlerle ulusal kaynaklar m z n kullan m nda ve bu kaynaklar m z, ülke ve toplum yarar na dönüfltürecek, mühendislik alanlar nda bu süreç yaflanmaktad r. Bugün 24 Ocak 2004, bizlere geçmiflten unutulmaz kötü anlar b rakan bir tarih. 23 Ocak 1980 ülkenin ulusal ve teknoloji araflt rma, gelifltirme ve sanayileflme politikalar ndan tümüyle vazgeçip, uluslararas finans kurumlar n n bata na saplanmaya bafllad resmi 24 Ocak kararlar n n y ldönümündeyiz. 24 Ocak 1993 yurtseverlerin ve ayd nlar n susturulmas politikalar - n n sonucu, ayd n Gazeteci-Yazar U ur Mumcu nun sözde faili meçhul cinayetle katlediliflinin y ldönümüdür. Bu y ldönümünde her iki olay unutturmayacak sonuçlar n yafland n görmekteyiz. Bugün ulusal, bilim ve teknoloji politikalar n n temelinde, planl bir kalk nma stratejisinin gereklili inden bahsedilmedi i gibi, bu alanda politika üreten kurumlar da pay n almaktad r. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumuna, bilim ve teknoloji politikalar na direk yap lan sald r n n, halk m za yap lan sald r olarak yorumluyoruz. Kuruma yap lan sald r y ve geliflimini sürekli olarak izleyece iz, tepkimizi her platformda gösterece iz. Bilim adamlar n n direniflini sayg yla selaml yorum. Bilim ve teknoloji politikalar n n araflt rma sonucu, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüfltürme uygulamalar ndan vazgeçilmesi unsurlar ysa, bugüne kadar göz ard edilen mühendislerdir. Bu stratejik tercihten uzak duran mühendislerini göz ard edilen mühendislerdir. Bu stratejik tercihten uzak duran mühendislerini göz ard eden bir ülkede, ne geliflme ve kalk nma modellerinden, ne de rekabet edebilme flans ndan söz edilebilir. Mesleki ve toplumsal ifllevini yerine getirmede hiçbir ekonomik ve siyasi güç oda n n emrine girmemifl, alan ndaki genifl temsil özellikleri ve etik de- erlerinden kaynaklanan güçle zenginleflen meslek odalar n n, çal flma anlay fllar ve meslek alanlar ndan yola ç karak, etkin bir politika ve tekno-politik üretim ve denetim yapmak olmal d r. Bu nedenle, güvenilirlik ve hakem olma nitelikleri, meslek kurulufllar na di er bir çok alanda oldu u gibi, meslek e itimi, sürekli e itim, denetim ve akreditasyon kapsam nda da önemli sorumluluklar yüklemektedir. Ancak meslek odalar - n n ve demokratik kitle örgütlerinin uzmanl k alanlar ndaki birikimlerini toplum yarar na sunabilmeleri ve meslektafllar n n hak ve ç karlar n etkili bir flekilde koruyabilmeleri ve özgürce üretip, özgürce savunabilmeleri özerk ve etkili bir güç olmalar yla oluflur. Bunun için de demokrasinin tüm kurum ve kurallar yla ifllerlik kazanmas gerekir. Bu nedenle, bu kurulufllar n sorunlar bütüncül bir anlay flla ele al p, bu alandaki üzerlerine düflen sorumluluklar en etkili bir flekilde yerine getirmeleri büyük önem tafl r. Ülkemizde halen 60 bin civar nda inflaat mühendisi bulunmakta olup, bunlar n ü Ankara fiubesine kay tl d r. Siyasi popülist politikalar sonucu hiçbir altyap s olmayan veya yetersiz olan, e itim ve ö retim elemanlar bulunmayan onlarca üniversite aç lm flt r. Bu üniversitelerin 44 bölümünden y lda yaklafl k inflaat mühendisi mezun olarak aram za kat lmaktad r. Sorumlulu u kendilerinde olmayan, bilgi yetersizli ine sahip bu meslektafllar m z, 1938 y l nda ç kar lan, her diploma sahibini tam yetkiyle donatan 3458 say l yasa gere i, deneyimleri dikkate al nmadan eflit haklara sahip, yani yasal süreçte yeni mezun bir mühendisle, 20 y l deneyimli bir mühendis ayn statüye sahiptir. Bu sorunlar y llardan beri süregelmektedir. De erli meslektafllar m; elbette bu sorunlar n çözümleri vard r. E itimi iki ayr bafll kta de erlendirir- son dakika haberleri burada 11

9 GENEL KURUL miz, örgüt hastal na karfl mücadele verdik, verenlere destek olduk ve bu hastal mahkûm ettik. Sonunda örgütteki bar fl içinde bulunmam zdan dolay, görevimizi yerine getirmenin mutlulu unu duymaktay z. E itim konusuna gelince, iki ayr politika uygulamak zorundayd k. Öncelikle k sa vadeli çözümlerle meslektafllar n z n bekledi i, meslek içi e itimlere bafllad k. Bu e itim kapsam nda, iki y l boyunca periyodik kurslar, söylefliler ve paneller yapt k. Arkadafllar - m zla kurulan yak n diyaloglar, e itimlerimize büyük kat l m sa lad. Detaylar n çal flma raporunda okuyaca n z seminerlere, ortalama 100 kifli kat ld ve salonlara s mad m z kat l mc lardan ö renilebilir. Hele C-30 seminerinin 450 kifliden fazla olmas na, gerçekten ö renmek için kat lmas unutulmayacak etkinliklerdendir. Periyodik e itim ve seminerlerin konular, inflaat mühendisli inin özgün konular n kapsamaktad r. Makro e itim politikalar m zdaysa, özlemle bekledi imiz, yetkin mühendislik yasas n n ç kmas, sonra uygulanacak e itimlerin taban n oluflturmak ve e itimin enstitü anlay fl yla tam kurumsallaflmas n sa lamak. nflaat mühendisli inin gelece inin en güzel anahtar olacak yetkin mühendisli in yasalaflmas için sonuna kadar her alanda çaba sarf edece iz. nflaat mühendisli ini ilgilendiren önemli yasalardan Kamu hale Yasas na müdahale olmaya çal flt k. Konunun tüm meslektafllar m z n önünde tart fl ld panel haz rlad k. Yasan n tüm ayr nt lar n n olumlu ve olumsuz yönlerini tart flma platformuna ç kard k. Ancak yasan n ne kadar iyi niyetler tafl yarak ç kar ld düflünülse de, olumlu yönlerinin yan nda, özellikle de iflikliklerden sonra fazlas yla ortaya ç kan olumsuzluklar vard r. Siyasi amaçla yasa delik deflik edilerek kapsam daralt lm flt r. Mühendisler aç s ndan emin, tecrübesini d fllayan maddelerin daha ça dafl, daha adil olmas için her platformda mücadele verdik. Meclis komisyonlar da dahil, fakat baflar l olamad k. Bu maddelerden birisi, iç denetim belgesi alacak mühendisler, yani flantiye flefleri ve kontrol mühendisleri arkadafllar m z, denetledikleri iflin ancak 1/5 i oran nda belge alabiliyorlar. Sorumlulu un tamam n n verildi i iflte belge olarak 1/5 i veriliyor. Bir di eriyse, meslek tecrübesinin çok k sa sürede yok say ld, yani bir ifl bitirme veya desek, üniversite e itimiyle, okul sonras meslek içi e itim fleklinde ay rabiliriz. Üniversite e itiminde lisans düzeyinde verilen e itim, ancak mühendislik kavram - n n temel bilgilerini ve araflt rma do rultusunu vermektedir. Ayr ca yetersiz ö retim düzeyinde bu kavramlardan oldukça uzak kal nmaktad r. Meslek odas na düflen görev, okul sonras mesle e bafllayan tüm mühendislere mesleki yeterlili e kavuflmas için, gerekli meslek içi e itimleri yapmakt r. Elbette konu yaln z e itimle kalmayacakt r, e itimin süreklili i, belli deneyimler sonucu, mesleki yetkinli e, yani yetkin mühendisli e tafl mak zorundad r. Ancak ülkenin, mühendisli imiz aç s ndan de erlendirmesini yaparsak, bir yanda her gün gerilemekte olan inflaat sektöründen dolay, iflsizli in, istihdam sorunlar n n had safhaya gelmesi, hizmetlerin serbest dolafl m, yani GATS süreciyle birlikte çal flma alanlar m z yabanc lara s n rs z bir flekilde aç lmas, karfl l kl l k ilkesi ve geliflmenin eflitsizli i göz önüne al nmadan, serbest dolafl ma aç lacak olan hizmet alanlar m z da, sadece yard mc hizmet verebiliyorsak, yani ancak tafleron olabilme koflullar na itilmesi, bu uygulanan politikalar n, sadece biz mühendislerin de il, "ülkenin de gelece i gözden ç kar lm fl" demektir. Bu koflullar içerisinde, küreselleflme ad alt nda, ulusal kalk nma ve geliflme dinamiklerimizi çökerten politikalara, mühendisleri gözden ç karan anlay fllara karfl, dayan flmam z ve örgütlülü ümüzü güçlendirmek zorunday z. Bu bak fl aç s yla "mesle imize, meslek onurumuza sahip ç kaca z" diye biz ça dafl mühendisler neler yapabildi imizi, hedeflerimizi, makro politikalar m z aç klay p, tart flmak zorunday z. Öncelikle örgüt çal flmalar m z de erlendirirsek, güçlü MO, güçlü TMMOB sloganlar m zda neler yap ld n görebilirsiniz. Örgüt bütünselli i içinde birbirinin ayr lmaz parças olan, temsilcilik, flube, oda, TMMOB iliflkilerinin gerçekçi politikalarla incelenmesi gerekir. fiube oda iliflkileri aç s nda, örgütte bulunan da n kl l n, üretimsizli in çözülmesi için, tüm flubeleriyle bar fl k, üretken, birlefltirici bir genel merkez yönetimi için sonuna kadar çaba harcad k ve baflard k. TMMOB iliflkileri içinde, kendi öz örgütünü baltalayan, zay flatmak isteyen, "il odac l " diye tarif etti i bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü

10 netleme belgesinin geçerlilik süresi yak nda 15 y l, dan flmanl k ve projede 5 y ld r. Yani 6 y l önce yapt - n z bir gökdelen projesinin, mesleki tecrübesini ifl bitirme belgesi olarak sunam yorsunuz. Di er yasa Yap Denetim Yasas, 1999 Marmara depreminin ard ndan, felaketler de düflünülerek ç kar lan 595 Say l Kanun Hükmündeki Kararname, yani Yap Denetim Kararnamesi oldukça iyi yönleri bünyesinde bar nd rmaktayd. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra ç kar lan 4708 Say l Yap Denetim Yasas n n amaca hizmet vermedi i idarelerce de kabul edilmifltir ki, de ifliklik çal flmas yap lmaktad r. Ancak hem yasada, hem de iflik tasla nda, her nedense teknik elemanlar n öz örgütü olan meslek odalar gene d fllanmaktad r ve eksik kalmaktad r. Bu konuda meslektafllar m z ayd nlatmak için, ayr ca paneller düzenledik ve bu panelde ilgili taraflar n görüfllerini tart flmaya aflt k. Bir baflka yasa konusu; ülkenin gelece ini etkileyecek olan Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar s n n tart flmalar na kat ld k. Üniter devletten eyalet sistemine dönüfl, planlanan yasaya karfl duyarl yurtseverlerin tepkilerinin her alanda göstermeleri gerekmektedir. Bu sistemin gelece inin tart fl lmas gerekmektedir. Deprem konusunda sorumluluklar m z do rultusunda, meslek flovenizmine kap lmadan çal flmalarda bulunduk. Dönemimiz boyunca olan ve bizleri ac lara bo an, Afyon ve Bingöl depremlerinde mesle imizle ilgili aktif çal flmalarda bulunduk. Her iki deprem bölgesinde depremin hemen ard ndan bölgeye ulaflt k. Bu alanda devletle iflbirli i yaparak, yapabileceklerimize her zaman haz r oldu umuzu bildirdik. Talep üzerine Bingöl deki 6 kamu binas n güçlendirme projesi, acil olarak flubemizin üyesi bürolarda ücretsiz yap lm flt r. Çal flma dönemimizin en önemli at l m olan, E- MO Ankara portal n tüm meslektafllar m z n, bilginin paylafl lmas, bilgi bankas kurulmas, birbirimizle do rudan ba lant sa layan kal c çal flmalara sunmaktay z. nflaat Mühendisleri Odas n n üniversitelerle ba lant s için, ö renci üyelik oluflturduk. leride içinde bulunacaklar meslek örgütlerini tan tt k, birlikte ö renci kurultay düzenledik, bu arkadafllara ö renci üyelik vererek gençlerin Oda ba lant s n n kurularak sisteme taze kan gelmesinin alt yap s n oluflturduk. GENEL KURUL nflaat Mühendisleri Odas Ankara flubesi olarak, Ankara m z n, Baflkentimizin sorunlar yla ilgilenmek görevlerimiz aras ndad r. Ankara n n planlanmas, ulafl m ve tüm yerel yönetim hizmetlerini dikkatle inceledik. Kamu hale Yasas na tak lmadan alelacele yap lan ve kaynak israf na neden olan belediyenin, katl kavflaklarla ilgili olarak ortak çal flma önerdik. Panelde tart flt k, ancak "ben yapt m oldu" diye Mühendisleri dikkate almayan ilgililer bize cevap dahi vermediler. Ankara içinden otoyol geçirmeye kalk flan yetkililer, yasal ve toplumsal direncimizin karfl s nda geri çekildiler. K z lay trafi inin, önce insan felsefesine göre yarg sürecinde geriye ald k. Bir baflka etkinli imiz, meslektafllar m z n hukuksal sorunlar na yard mc olabilmek için, flubemizin anlaflmal avukat haftada bir gün hizmet vermektedir. Asl nda yap lanlar çal flma raporunda verilmifltir, ana bafll klar halinde bahsetmek istedim. Hedefimiz makro e itim politikalar sonucu düzenlenecek, sürekle e itim merkezi binam zda, meslek içi e itime, yetkin mühendislik e itimi ve yan elemanlar n e itimi için kurulacak enstitüdür. e- MO portal n n uygulama alanlar n geniflletilerek, arfliv dokümantasyon ve bilgi bankas birimi oluflturulacakt r. Bu çal flma dönemimiz boyunca, e- MO portal n n uygulama alanlar n n geniflletilerek, arfliv dokümantasyon ve bilgi bankas birimi oluflturulacakt r. Bu çal flma dönemimiz boyunca, bize destek veren tüm meslektafllar - m za, kamu ve özel sektör kurum yöneticilerine, Yönetim Kurumumuz ad na teflekkür ediyorum. Kendilerinden onur k r c ücretle çal flan meslektafllar m z n sorunlar na e ilmelerini bekliyoruz. Dönemimiz boyunca özverili çal flan, emek veren Yönetim Kurulu arkadafllar ma ve personelimize teflekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi an s önünde sayg yla e ildi im, ad n hiç unutmayaca m z Say n Teoman Öztürk ün sözleriyle bitirmek istiyorum. "Yüre imizdeki insan sevgisini ve yurtseverli i, bask ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayaca n n bilinci içinde, bilimi ve tekni i emperyalizmi ve sömürgenlerin de il, emekçi halk m - z n hizmetine sunmak için her çabay güçlendirerek, sürdürme yolunda inançl y z ve kararl y z? Tüm ça dafl inflaat mühendisleri ve Yönetim Kurulumuz ad na hepinize sayg yla selaml yorum. " birim fiyatlar ö renebilirsiniz 13

11 GENEL KURUL Taner YÜZGEÇ TMMOB MO - Yönetim Kurulu Baflkan Say n Baflkan, de erli meslektafllar m, her ne kadar bu bölümde konufluyor olsam bile, asl nda Ankara fiubesinin bir üyesi olarak, sizler kadar da bir ev sahibiyim. Bu bölümde konufluyor olmak, san r m tafl - m fl oldu um s fat n bana vermifl oldu u bir görev olsa gerek. Say n konuklar m, de erli meslektafllar m; 2004 y - l n n Odam z n kuruluflunun 50 nci y l olmas, 26 flubemizde gerçeklefltirilen bugünkü Genel Kurullar m z daha anlaml ve önemli k lmaktad r. 50 y ll k güçlü birikimleriyle, kökleri toplumun derinliklerine nüfuz etmifl olan Odam z n bir ferdi, ülkemizin imar n gerçeklefltiren temel bir mesle in üyesi olman n gururu ve onurunu hep birlikte tafl yoruz. nflaat mühendisi olman n bizlere önemli sorumluluklar yükledi inin bilincindeyiz. Mesle imizin karakteri, bilimsel rasyonel, analitik düflünme ve davranma sorumlulu unu bizlere yüklemifltir. Öznel ve nesnel koflullar ne olursa olsun, mesle imizin icras nda bu sorumluluklar yerine getirilmedi i taktirde ne kadar büyük felaketlere yol açt ve maddi kay plara neden oldu u haf zalar m zda hâlâ canl l n korumaktad r. Mesle imizin ve meslektafllar m z n bugün çekildi- i nokta, gerek maddi, gerek manevi olarak hak etmedi i bir yerdir. E itimde adaletsizlik ve kalitesizlik, ülkemizde mühendislik hizmeti aç olmas na ra men önemli oranda yaflanan iflsizlik, vahfli ve haks z rekabet ortam sa layan serbest piyasa koflullar, gerek kamuda, gerekse özel sektörde, meslek onurunu zorlayan düzeyde düflük ücretler, adaletsiz ve liyakatsiz atamalar, sürgünler bir yandan meslektafllar m z zorlarken, di er yandan mühendisli in, maliyet art r c bir hizmet olarak aksettirilmesi, bilim kurullar n n birer ticaret haneye çevrilme çabalar, mühendisin imzas n n bir formalite haline gelmesi, yabanc mühendislerin ve mühendislik hizmetlerinin rahat hareketi için, kendi yat r mc kurulufllar m z n etkisizlefltirilmesi ve tasfiyesi, yani kendi mühendislik birikim ve uygulamalar m - z n d fllanmas, mesle imizi derinden etkilemektedir. Afetlerin bir felaketi dönüflmesi, yarat lan, yaflat lan bu sorunlar n do al sonuçlar d r. Bu sorunlar ve sonuçlar n n sorumlular, kuflkusuz ki 10 y llard r yanl fl politikalar uygulaya gelen iktidar sahipleridir. Bu günün iktidar sahipleriyse, kamu yarar n ve ç kar n gözetece ini iddia ederek, büyük bir ço unlukla yönetime gelmelerine ra men, bizlere sadece daha önceki politikalar n y lmaz takipçileri olduklar n gösterebilmifllerdir. Evet, taktir etmek ya da kabul etmek gerekirse, bir önceki hükümet dönemine k yasla, özelinde Bay nd rl k Bakan ve de erli yetkilileriyle daha çok görüflme yaparak, bu dönem içerisinde sorun ve taleplerimizi iletme f rsat n bulduk. Ancak daha çok görüflme, sorunlar n çözümü do rultusunda ne yaz k ki daha çok ad m anlam na gelmedi. Bingöl depreminden sonra hararetlenen Yap Denetim sisteminin, sorgulanma ve de ifltirilme çal flmalar ne yaz k ki flimdi bir baflka depremin y k nt ve ac lar na b rak lm fl durumda. Deprem konseyinin strateji raporunun üzerinden 1,5 y l geçmifl olmas na ra men ve deprem konusunda söylenecek her fleyin söylenecek her fleyin söylenmifl olmas na ra men, önlem alma konusunda bu dönem içinde hiçbir somut ad m at lmam flt r. Ulaflt rma yat - r mlar ndaysa tam bir komedi yaflanmaktad r. Hangi ihtiyaca binaen yap ld belli olmayan 15 bin kilometrelik bölünmüfl yollar, bugün bizlere son derece ekonomik yap ld gerekçesiyle takdim edilmektedir. Mevcut yollar n yan nda bir köy yolu yapmak için, ülkenin yat r m kaynaklar seferber edilmektedir ve bu da ekonomik yap ld gerekçesiyle, övünç kayna haline gelmektedir. Maliyeti ne kadar düflük olursa olsun, zamans z, plans z ve kalitesiz yat r mlar n hepsi, bu ülken kaynaklar n n savrulmas d r. Kald ki, aç l fl - n n ertesi gününden itibaren onar m gerektiren bu yollar iflletme ve tüketici maliyetleri aç fls ndan bu ülkeye çok daha pahal ya mal olacakt r. Devlet yat r mlar nda ülkemizin önemli mali kay plar n n yafland, ayn zamanda kalitesiz ve sa l ks z ürünlerin ortaya ç kt hepimizin malumudur. Bu ka- 14 analizleri görebilirsiniz

12 GENEL KURUL y plar ve kalitesizli i asgariye indirmek amac yla, her ne kadar pek çok eksi i ve yanl fl olmas na ra men, ç kar lm fl olan Kamu hale Kanunu, bu dönem içerisinde düzeltiyorum ad alt nda, önemli oranda t rpanlanm flt r. Liyakatsiz ve ehliyetsiz kifliler taraf ndan, çok yüksek k r mlarla, projesiz ve y llara sarihi ödenekli yap lan inflaatlar dönemine geri dönme çabalar her geçen gün artmaktad r. Kamuda çal flan mühendis ve mimarlar n ücretleri, b rak n girme çabas nda oldu umuz Avrupa Birli ini, Guatemala ve Tanzanya n n bile gerisindedir. Bilimin, teknolojinin ve mühendislik hizmetlerinin, ülkemizde geliflmesi yerine, d flar dan ithal etmeyi bu iktidar da kendisine hedef seçti i için, bir yandan ücretlere duyars z kalm fl, di er yandan bilimsel kurulufllar n faaliyet ve araflt rma yat r mlar na önemli oranda k s tlama getirmifltir. Sonuç olarak, bugün topluma "reform, devrim" diye adland r larak sunulan, düzenleme ve uygulamalar n makyaj silindi inde, devletin zaten s n rland r lm fl olan sosyal niteli inin ortadan kald r ld n, hukukun devre d fl b rak ld n, toplumsal kat l m ve denetim mekanizmalar n n yok say ld n, yani toplumun ve kamunun yarar n n de il, uluslararas tekellerin, ekonomik rant çevrelerinin ve siyasi ç kar gruplar n n gözetildi ini ve kolland n görmekteyiz. De erli meslektafllar m; nflaat Mühendisleri Odas ysa, 50 y ll k tarihi boyunca her türlü engelleme ve bask ya ra men, kamu yarar n gözeten bir anlay fltan sapmam fl, do rular savunmaktan kaç nmam flt r. 50 y l boyunca demokrasi ve toplumumuz için bir ses, mesle imiz ve meslektafl m z için bir nefes olagelmifltir. Bu yüzdendir ki, iktidarlarla yönetimi paylaflanlar n, hatta baz medya kurulufllar n n yok sayma çabalar na ra men, Odam z toplum nezdinde en güvenilir ve itibarl kurumlardan biri olma özelli ini hiç kaybetmemifltir. Bu özellik hepimiz için onur ve güç kayna d r. Toplumumuz ve bu toplumun ayr lmaz bir parças olan camiam z için, her gün biraz daha a rlaflan sorunlar n yafland flu günlerde toplanm fl bulunan genel kurulumuzun, mesle imizin ve meslektafllar m z ve ülkemiz için daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir MO yaratabilmek ad na son derece önemli görüfl ve düflünceler üretece ine can gönülden inanmaktay m. Bu görüfl ve katk lar n, flube ve oda yönetimlerine, Odam z ve TMMOB Genel Kurullar na tafl nmas, Odam z n canl l aç s ndan son derece önemlidir. 26 flubesi, 130 a yak n temsilcili iyle, bu örgütün varl ve etkinli i, siz de erli üyelerimizin varl ve etkinli ine ba l d r. Odam z güçlü k labilecek tek fley, sizlerin ilgi ve deste inin süreklili i olacakt r. Genel Kurulumuzun geçmesini diler, sayg lar m sunar m. Mehmet YILDIRIM CHP Kastamonu Milletvekili... De erli arkadafllar; sormak istiyorum, hiç biriniz bir eczane açma yetkisine sahip misiniz? Sormak istiyorum, hiç biriniz bir avukat olarak savunma hakk n - z, kendinizi savunma hakk n sahipseniz, ama bir baflkas n savunma hakk için bir büro açma hakk na yetki sahibi misiniz? Sormak istiyorum, hiçbir doktor, t p fakültesi mezunu gibi bir difl doktoru gibi, bir büro açma hakk na sahip misiniz? Ama görülüyor ki, mühendislik ve mimarl k hizmetleri, mesleki bir faaliyetin d fl - na ç kar larak, ticari bir faaliyet gibi alg lanmakta, her önüne geçen bizim mesle imizi yapabilmektedir. Doktor yapabilmektedir, eczac yapabilmektedir, bakkal yapabilmektedir, sokakta geçen herkes bizim mesle imizi yapabilmektedir. Öyleyse bizim yapmam z gereken, Odam z n, Derne imizin yapmas gereken iflin bafl nda mühendislik hizmetlerinin mesleki bir faaliyet oldu u noktas nda mücadele vermemiz gerekiyor. E er mesleki bir ticari faaliyet olarak bu ifli alg lar ve o noktaya tafl rsak, hiçbir baflka meslek sahibi insanlar m z, sadece paras olan bu ifli yapar, eline geçirdi i ifl bitirme belgesiyle bu ifli yapar anlay fl ndan bertaraf edilerek, sadece ve sadece, mühendislerin, mimarlar n ve tüm mühendislerin veya inflaat mühendislerinin, makine mühendislerinin bu iflin içerisinde etkin görev almalar sa lan r. Baflka türlü bu ifli baflaramay z......çal flma yapmam z n en büyük bafl nda, Say n Baflkanlar mdan rica ediyorum, bundan sonra seçilecek arkadafllar mdan da rica ediyorum, ben Kamu hale Kanununu ikinci defa de ifltirilmesi gerekirken, san yorum Say n Baflkanlarla fakslarla görüflmeler yapt m. Onlar n direktifleri ve önerileri do rultusunda, çal flmalar m z n yo unlaflt rmas n talep ettim. Ben bir inflaat mühendisiyim, Odan z n emrindeyim ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliyim, sosyal demokrat m ve ça dafl mühendisim, öyleyse TBMM de sizin de bir inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl m 15

13 GENEL KURUL grubunuz var, arkadafllar n z var, bizim eksik kald - m z noktalarda, bize teknik bilgiyi aktar n... Cemil SEZER Güdül Belediye Baflkan "...Biz kendimize sahip ç karsak ve mesle imize sahip ç karsak, birbirimizi kollarsak, bizi kimse y kamaz..." Haydar KAYA Eme in Partisi Ankara l Baflkan "...Bugün ülkemizde iflsizlik, açl k, yoksulluk alm fl bafl n gidiyor. Bunun nedenlerine bakt m zda, ülkemizdeki iktidarlar n, geçmifl ve flimdiki iktidarlar n uygulamalar ndan kaynakland n görmekteyiz. Bütün kamu kurumlara, kurulufllar özellefltirilmektedir, K T lerin hepsi ortadan kald r lmaktad r. En önemli gelir kayna, ülkemizin en önemli gelirini getiren kaynaklar TÜPRAfi, POAfi ve bunun yan nda fleker fabrikalar, TELEKOM, TEKEL gibi bütün K T ler özellefltirilmektedir......son bir yasa daha ç kar lmaktad r, bu da hepimiz biliyoruz, kamuyu yeniden flekillendirme, yeniden yönlendirme yasas. Bu yasayla sa l k ve e itim de özellefltirme kapsam na girmektedir. Bu alandan bakt m zda, bütün meslek dallar ndaki arkadafllar m z n, piyasa koflullar na göre çal flmas ve piyasa koflullar na göre kendilerini bir ifl kolunda bar nd rmas gerekmektedir......ülkemizi yönetenler ne yaz k ki, ABD, IMF kapsam içerisinde, oralardan gelen projeleri uygulayan ve onlar n d fl nda bir fleye sahip olmamaktad rlar. ABD, Dünya Bankas ikileminden kurtulmak, ba ms z, demokratik bir Türkiye projesini hayata geçirmek gerekmektedir Gündem maddesi: Çal flma Raporunun Okunmas ve De erlendirilmesi Mustafa AKYUNAK 15. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ki sene önce "Onurlu yaflam hakk m za, toplumsal gelece imize, mesleki eti imize, demokratik ve kat - l mc birlik anlay fl m za sahip ç kaca z" demifltik. ki sene boyunca yapt m z çal flmalar n fl nda, bunda ne kadar baflar l oldu umuzu, taktiri elbette siz üyele- rimize aittir. Ülkemiz y llard r uygulanan, ithal ikameci d fla ba- ml politikalarla, siyasal ve toplumsal alanda, son dönemlerde sürekli kriz, h zl bir kirlenme, da - n kl k ve umutsuzluk sürecine girmifltir. Uluslararas alandaysa, savafl ve iflgallerle dolu sürece iki y l daha ekledik. Orta Do uda, uluslararas tekellerin, do al kaynaklar elde etme ve hakimiyetlerini pekifltirme ad na girifltikleri iflgal halen devam etmektedir. Ülkemiz yaflan lan süreçte bu kirli savafllar tafleron olarak kullan lmaya çal fl lm flt r. TMMOB ve Odam z n da içinde bulundu u demokrasi güçleri taraf ndan gelifltirilen eylemlik süreçleri sonucunda, bu kirli savaflta ülkemiz mafla olarak kullan lmas n n önüne set çekmifltir. Meslek ve meslektafl sorunlar, toplumun sorunlar ndan ba ms z düflünülemez. Mesleki sorunlar m z, gerçek anlamda çözüm imkân na, ancak ülkemizin sorunlar yla ele al nd nda kavuflabilir. Hak araman n en etkin yolunun, birlikte mücadeleden geçece i bilinciyle, iki y ll k dönemimizde, MO ve TMMOB düzleminde, demokratik, kat l mc ve müdahil bir flube politikas ekseni naklettik. Odam z genel omurgas n oluflturan merkezi demokratik yap s n sa lamlaflt rmak ve bu do rultudaki çal flmalar ve etkinlikler karfl s nda, tüm güçlükleri bertaraf etmek için, her türlü fedâkarl k gösterildi. VE ÇALIfiMA RAPORUNUN OKUNMASI... Prof. Dr. Tu rul TANKUT...Genel Kurulu iki önemli ifllev yapan, bir üyeler toplant s diye alg l yorum. Bunlardan birisi, geçmifl dönemi de- erlendirmek ki, flu s rada yap lmakta olan sa l kl biçimde yürütülmekte olan çal flma bu. kincisi de, yeni döneme 16 güncel malzeme fiyatlar burada

14 yönlendirme, yön gösterme anlam nda bir tak m çal flmalar n yap ld bir toplant diye düflünüyorum. Meslek odas n n görevi, mesle in geliflmesini, meslektafllar n baflar s n art rmaya yönelik çal flmalarda bulunmak denebilir y l önce ben mühendisli e bafllad m zaman, bilgisayar filan pek ortalarda yoktu, vard ad belki, ama bu anlamda yayg nlaflaca n kimsenin düflledi i yoktu. nflaat mühendisli i mesle i elden gidiyor mu? Bilgisayar mühendisin yerini alacak m, al yor mu sorusu? Bana göre bu sorunun cevab hem evet, hem hay r. Baz alanlarda evet ald, al yor, daha çok alacak, hiç kaç n lmaz flekilde, baz alanlarda baz nitelikteki mühendisler söz konusu oldu unda, bilgisayar hiçbir flekilde mühendisin yerini alamaz ve o nitelikteki mühendisin önemi, anlam ifllevi giderek daha fazlalafl yor, giderek daha fazla önem kazan yor diye düflünüyorum......bir baflka noktaya geçmek istiyorum: Mühendislikte AR-GE çok çok önemli, flu anlamda çok önemli: Bir iki rakam vermek istiyorum, bizim ülkemizde, ulusal gelirden AR-GE ye ayr lan oran bugün yüzde 0,64 düzeyinde, Avrupa Birli i 15 ülkesinde ortalama yüzde 1,92 bizdekinin tam üç kat kadar. Ama Avrupa Birli i bu iflin o kadar bilincinde ki, teknoloji gelifltirmenin ne kadar önemli oldu unu, teknoloji gelifltirmede, Amerika yla, Japonya yla rekabet edebilecek bir düzeye ulaflmad sürece, Avrupa n n beklenen geliflmeyi gösterebilece inin o kadar bilincinde ki, çok temel bir kararlar var......mühendislik uygulamalar nda, art k çevreye sayg l, çevreye duyarl, tasar m ve uygulama yapmak gerekti ini, bunun bilincini gelifltirmeye bafllad m z düflünüyorum. Bir baflka önemli konu, önümüzdeki y llarda giderek önemini art racak, meslek eti i konusu: Eti i ben flöyle alg l yorum: "Ahlak" dedi imiz sistemin en üst katman, do rusu ben bizim toplumumuzdaki, ahlak sisteminin çok sa l kl temellere oturdu u kan s nda de ilim ya da eskiden çok daha sa l kl temellere oturuyordu......yetkin mühendislik giriflimlerini odam z n desteklemesi, yo un flekilde bununla u raflmas gerekti ini düflünüyorum. Çevreye duyarl, tasar m ve uygulaman n önemini gündeme getirmeli......yap denetimi, Türkiye için inan lmaz derecede GENEL KURUL önemi olan bir fley, imar mevzuat öyle, deprem yönetmeli i çok kritik, ama bütan bunlar n ötesinde bir tane daha konu var ki, y llardan beri odam z n ilgilendi i, benim çok önemli gördü üm, mevcut yap lar n deprem güvenli i konusu, gündemden hiçbir flekilde düflürülmemeli... Haydar Ç FTÇ Meslekte Birlik Grubu Yönetim Kurulu Aday...Mesle imizin standartlar n n, meslek mensuplar m z n nitelik, beceri ve etkinliklerinin artmas, toplum hayat m z n artmas ve kalitesinin yükseltilmesi do rudan etki ediyor. H zla flehirleflen bir ülkede yafl yoruz. Çarp k kentleflme, inflaat bilgi ve tekni inden mahrum bina stoklar, ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri pek çok aç dan büyük problemleri beraberinde getiriyor......yeni yerleflme ve inflaat teknikleri, gerçekten ülkemizde çarp k yap laflma, kötü inflaat kalitesi bir kader gibi yaflanmaya devam ediyor. Türkiye depremlere de il, yanl fl sosyal düzenle, kalitesiz yap laflmas na kurbanlar veriyor ve vermeye devam ediyor......ulusal ve uluslararas ölçekte katk yapabilecek her proje, öneri ve teklifi de erlendirecek, destekleyecek ve teflvik edece iz; köstekleyen de il, destekleyen bir yönetim olmaya talibiz. Her hal ve flart alt nda meslektafllar m z n hakk na ve hukukuna sahip ç kacak, savunacak bir anlay fla sahip bir yönetim hedefliyoruz......mühendisler olarak, bulundu umuz kurumlarda a rl m z hissettirecek flekilde davranmad m z sürece, 300 milyona "evet" diyecek durumda olmad - m z ifade etmedi imiz sürece, raz olmad m z sürece, önümüze gelen hakkedifllerdeki veya projelerdeki önceliklere, hasbelkader proje bürolar aç s ndan müteahhitlerin talebi noktas nda proje üretmeyi engellemedi imiz sürece, ne ola ki, tek katl bir binaya 1 metre radya temeli getiren bir mühendis karfl s nda, bunu flube etkinliklerini ö renin 17

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

38. Ola an fiube Genel Kurulu ve Seçimler 11-12 fiubat 2006 da Gerçekleflecek. Genel Kurul Toplant lar. Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I)

38. Ola an fiube Genel Kurulu ve Seçimler 11-12 fiubat 2006 da Gerçekleflecek. Genel Kurul Toplant lar. Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I) Genel Kurul Toplant lar TOPLANTI 18 Ocak2006 Genel kurul Haz rl k Toplant lar (I) Yer: TOPLANTI Çarflamba Saat: 18.00 25 Ocak2006 Çarflamba Saat: 18.00 Genel kurul Haz rl k Toplant lar (II) Yer: 38. Ola

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld 3 6 11 14 15 17 20 27 1 May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Savafla ve iflgale karfl alanlardayd k

Savafla ve iflgale karfl alanlardayd k ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 74 Geçti imiz günlerde ABD deki bir davada yapt bilirkiflilik nedeniyle bas nda genifl yer alan meslektafl m z Dr. Hüseyin Afflin e hem söz konusu olay hem de Türkiye

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

D YARBAKIR fiube BÜLTEN. Yerel - Süreli Yay n Y l: 10 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 2010. Sayfa 5. MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi TMMOB DEN ÇA RI:

D YARBAKIR fiube BÜLTEN. Yerel - Süreli Yay n Y l: 10 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 2010. Sayfa 5. MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi TMMOB DEN ÇA RI: makina.qxd 0/4/0 5:57 AM Page MMO D YARBAKIR fiube BÜLTEN Yerel - Süreli Yay n Y l: 0 Say : 32 Temmuz-A ustos-eylül 200 MMO Diyarbak r fiube Ad na Sahibi Hakan SUBAfiI Sorumlu Yaz flleri Müdürü Mesut ÇEL

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den

MECL S TOPLANTISI. zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi. 27 Ocak 2007 Cumartesi Saat: 11.00-14.00. fiube den fiube den zmir fiube Meclisi 7. Toplant s n Gerçeklefltirdi zmir fiube Meclisi, 7. toplant s n 16 Aral k 2006 Cumartesi günü "Dan flma Kurulu Toplant Sonuçlar, Türkiye Mimarl k Politikas, Gayrimenkul De

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir

MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir BULTEN 100 2/2/09 3:38 PM Page 57 MMO DANIfiMA KURULU MMO Güçlüklere Gö üs Gererek Direnmesini Bilecektir Yaflanan küresel ekonomik krizin Türkiye ye yans malar n n de erlendirildi i Dan flma Kurulu toplant

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı