16. Ola an Genel Kurulu Yap ld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16. Ola an Genel Kurulu Yap ld"

Transkript

1 HABER TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi 16. Ola an Genel Kurulu Yap ld TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin 16. Ola an Genel Kurulu 24 Ocak 2004 tarihinde Karayollar Genel Müdürlü ü Konferans Salonunda gerçeklefltirildi. 300 civar nda üyemizin kat l m yla gerçekleflen Genel Kurulda fiubemizin y llar aras 15. Dönemin çal flma raporu üyelerimize da t ld. Genel Kurulumuzun gündeminin ilk maddesi olan baflkanl k divan seçimi için "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu ad na aday gösterilen Ali Ergin Açan divan baflkanl na seçildi. Divan için baflka aday gösterilmedi ve divan baflkan oy birli i ile seçildi. Ali Ergin Açan, yard mc l klar na ve yazmanlar na iliflkin önergeyi onaylad ve divan baflkan yard mc - l klar na Bülent Gürsoy ve Bayram Erdo an, yazmanl klar na ise Necmiye Uçar, Tamer Çoruh, Mustafa Sel- vi ve lker Gündez seçildi. Sabah saatlerinde saat da bafllayan Genel Kurul, 15. Dönem fiube Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan taraf ndan aç ld. Genel Kurulda "ülkemizin kalk nmas ve Türkiye halk n n refah için emek vermifl tüm meslektafllar m z ve insanlar için, ayr ca genel kurulumuzun yap l fl n n U ur Mumcu nun katlediliflinin y ldönümüne gelmesi dolay s yla da" sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl hep bir a zdan okundu. Gündemin 4. Maddesi gere i, TMMOB MO Ankara fiube 15. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan, MO Ankara fiube 15. Dönem Yönetim Kurulunun iki y ll k çal flma dönemini, dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik konjektürünü de göz önüne alarak ça dafl mühendislerin ülkedeki bu duruma nas l müdahil oldu una ve olmas gerekti ine iliflkin bir perspektif sundu. Gündemin 5. maddesi gelen tebrik mesajlar n n okunmas yd. çlerinde CHP Genel Baflkan Deniz Baykal, DYP Genel baflkan Mehmet A ar, Özgür Toplum Partisi Genel Baflkan Ahmet Turan Demir, 4 web sitemiz hizmetinizde

2 Bay nd rl k ve skân Bakan Zeki Ergezen, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, KESK Tar m ORMAN-SEN Genel Baflkan Sezai Kaya, Türkiye Maden flçileri Sendikas Genel Baflkan Hüseyin Kayabafl, Jeofizik Mühendisleri Odas Genel Baflkan U ur Gönülalan, Makine Mühendisleri Odas Baflkan Emin Koramaz, Makine Mühendisleri Ankara fiube Baflkan Prof. Dr. Emin Albayrak n da bulundu u 36 adet mesaj genel kurul baflkanl k divan na ulaflm flt r. Gelen tebrik mesajlar n n iletilmesinin ard ndan madde gere i ilk konuflmac olarak TMMOB MO Genel Baflkan Taner Yüzgeç, mesle imizin ve meslektafllar m z n bu gün içinde bulundu u pozisyonu, e itimdeki adaletsizli i ve kalitesizli i, vahfli ve haks z rekabet ortam sa layan serbest piyasa koflullar n n gerek kamuda gerekse özel sektörde meslek onurunu zorlayan düzeyde düflük ücretler, adaletsiz ve liyakatsiz atamalar, sürgünler bir yandan meslektafllar m z zorlarken, di er yandan mühendisli in, maliyet art r c bir hizmet olarak aksettirilmesi, bilim kurullar n n birer ticarethaneye çevrilme çabalar, mühendisin imzas n n bir formalite haline gelmesi, yabanc mühendislerin ve mühendislik hizmetlerinin rahat hareketi için, kendi yat r mc kurulufllar m z n etkisizlefltirilmesi ve tasfiyesi, yani kendi mühendislik birikim ve uygulamalar m z n d fllanmas, mesle imizi derinden etkilemesi, afetlerin bir felakete dönüflmesi ve flu andaki siyasal iktidar n mesle imize nas l bakt na dair bir gösterge olan "duble yollar" konusunu da içeren genifl kapsaml bir de erlendirmeyi genel kurula sundu. Taner Yüzgeç in ard ndan Konuk konuflmac olarak s ras yla CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Y ld r m, HABER TMMOB MO Onur Kurulu Üyesi Hilmi Yüncü, Güdül Belediye Baflkan Cemil Sezer, Eme in Partisi Ankara l Baflkan Haydar Kaya görüfllerini belirttiler. Gündemin 6. Maddesi do rultusundan 15. Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi Mustafa Akyunak, Çal flma Raporunu okudu ve de erlendirdi. Çal flma Raporunun de erlendirilmesi üzerine ilk sözü Prof. Dr. Tu rul Tankut ald. Tankut, konuflmas nda da belirtti i gibi, çal flma raporunu de erlendirmek yerine mühendislik kimli i ve mühendislik e itiminin sorunlar üzerine görüfllerini aç klad. Tankut un ard ndan çal flma raporu üzerine Meslekte Birlik grubu ad na yönetim kurulu adaylar Haydar Çiftçi ve Mustafa Babal; yeni mezun mühendislerden Ça atayhan Ac, TMMOB MO Onur Kurulu üyesi ve MO eski baflkanlar ndan Hilmi Yüncü, MO eski Genel Sekreteri Asil Engin, 13. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Ifl khan Güler, 11. ve 12. dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Çobano lu, Bergüzar Özbahçeci, fierafettin Do an, Serhat Bulak söz ald lar. Konuflmalar takiben, MO Ankara flubesi 15. Dönem yönetim kurulu baflkan Kemal Türkarslan, 15. dönem yönetim kurulu üyelerinden Erdo an Gül yap lan elefltirilere yan t verdi. 6. Madde kapsam ndaki son sözü Bilal Bahar ald. Aday müracaatlar n n ard ndan Genel Kurul sona erdi. Yönetim Kurulumuz tarihli toplant s nda görev da l m n n afla daki flekilde olmas na karar verildi Kemal TÜRKARSLAN Ahmet KAVAKLI hsan KAfi Erdo an GÜL Köksal fiah N Baflkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye M. Necat ÖZGÜR Üye C. Cemal ÖZCAN Üye ücretsiz hizmeti 5

3 HABER Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s n n Geri Çekilmesi çin Eylemlilikler... Mühendisler olarak devletin sosyal yönünü tamamen tasfiye ederek, sermayenin kar alanlar n n büyütülmesini amaçlayan, ülkemizi pazara, devleti flirkete, yurttafl ise müflteriye dönüfltürmeye çal flan yasa tasar s n n geri çekilmesi için tüm alanlarda mücadele etmeye devam edece iz. "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasar s "n n meclis alt komisyonlar ndan geçerek, TBMM gündemine al nmas n n ard ndan, sendikalar, meslek kurulufllar ve demokratik kitle örgütleri yasan n geri çekilmesi için ortak eylem karar ald lar. 9 fiubat 2004 tarihinde TMMOB de yap lan bas n toplant s nda 11 örgüt ad na bir aç klama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan Kaya Güvenç "Kamu yönetiminin köklü bir reforma tabi tutulmas, bu konuda bir dizi yasa de iflikli ine gidilmesi konusunda hiçbir kuflkumuz bulunmamaktad r. Ancak hükümet taraf ndan gündeme getirilen bu yasa tasar s ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlar na uygun bir tarzda de il, uluslararas sermayenin ve onlar n örgütlerinin taleplerini karfl lamak amac yla haz rlanm flt r. Tasar, kamuoyundan kaç r larak haz rlanm flt r. Ülkemizde yaflayan tüm yurttafllar ilgilendiren bu tasar haz rlan rken, toplumun büyük bir kesimi ve onlar n örgütleri d fllanarak yaln zca sermaye örgütlerinin görüflleri al nm flt r. Yasa Tasar s bu haliyle topluma dayat lmaktad r." dedi. Bas n toplant s nda, kanun tasar s n n geri çekilmesi talebiyle yap lacak ortak eylem takvimi aç kland. 10 fiubat 2004 de kurumlar n ça r s yla TBMM önünde kitlesel bir aç klama yap lmas n n ard ndan kurum temsilcileri Milletvekilleri ile görüflmelerde bulundular. kibini aflk n insan n kat ld protestoda Kaya Güvenç afla da yay nlad m z aç klamay yapt ve eylem takvimini aç klad. Bilindi i gibi Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s tart flmadan, tart flt r lmadan, h zla, TBMM Komisyonlar ndan geçirilmifl ve Meclis Genel Kuruluna sevkedilmifl bulunmaktad r. Bizler, iflçi ve kamu çal flanlar sendikalar konfederasyonlar, meslek kurulufllar ve demokratik kitle örgütleri, bu Tasar n n geri çekilmesi, bu tasar n n yerine halk m z n taleplerini içerecek gerçek bir reformun haz rlanmas ve gerçeklefltirilmesi için bir araya geldik. Dün 9 fiubat 2004 günü bir Bas n Toplant s düzenleyerek neler istedi imizi ve bu amaçla 14 fiu- BASINA VE KAMUOYUNA Ankara, 10 fiubat forum sayfas nda meslektafllar n zla buluflun

4 HABER bat 2004 tarihine kadar yapmaya karar verdi imiz eylemleri kamuoyuna aç klad k. Eylemlerimizi ve tarihlerini flimdi bir kez daha aç kl yoruz: 10 fiubat Sal : AKP Milletvekillerini tasar hakk nda bilgilendirmek amac yla faks ve e-posta gönderme eyleminin sürdürülmesi, TBMM nde AKP ve CHP Grup Baflkanvekilleri ve Milletvekilleri ile görüflülmesi fiubat 2004: Bas na bilgi, TV-Radyo Programlar, afiflleme ve bildiri da tma etkinliklerinin gerçeklefltirilmesi 14 fiubat Cumartesi: Band rma Mitingi 17 fiubat Sal :TBMM nde Milletvekillerinin kitlesel olarak ziyaret edilmesi 21 fiubat Cumartesi: Adana-Diyarbak r-samsun Bölge Mitingleri 22 fiubat Pazar: stanbul Bölge Mitingi 6 Mart Cumartesi: Ülke çap nda kat l mla gerçeklefltirilecek olan "TASARILARI GER ÇEK" Ankara Mitingi TBMM ziyaretleri Tasar görüflüldü ü sürece devam ettirilecektir. Bu program geliflmelere göre gözden geçirilebilecektir. Bu etkinliklere karfl n, yasa tasar s geri çekilmezse, üretimden gelen gücün kullan lmas da dahil olmak üzere, demokratik direnme hakk m z kullanmak için yeni bir "Eylem Program " haz rlanacak ve hayata geçirilecektir. fiimdi burada bir kez daha tekrarlamak istiyoruz: Kamu yönetiminde köklü bir reforma ihtiyaç vard r. Ancak, bu tasar ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlar na uygun de ildir. Bu tasar uluslararas sermayenin ve onlar n örgütlerinin taleplerini karfl lamak amac yla haz rlanm flt r. Bu Tasar haz rlan rken, toplumun büyük bir kesiminin ve onlar n örgütlerinin görüflleri al nmam flt r. Bu haliyle Tasar s, reform de il, bir tuzakt r. Biz Türkiye'nin demokratik toplumsal örgütleri olarak: - Gelece imizi ipotek alt na alacak olan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar s baflta olmak üzere, devam niteli indeki di er tasar lar hep birlikte hemen geri çekilmesini istiyoruz. - Halk n genifl kesimlerinin taleplerini karfl layacak, demokratik aç l m sa layacak bir reformun hayata geçirilmesi için "ortak mücadele" verme konusunda inançl ve kararl oldu umuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. - Bu tasar lar n geri çekilmesi talebini tafl yan tüm siyasi partileri, konfederasyonlar, meslek kurulufllar n, demokratik kitle örgütlerini ve halk m z, önümüzdeki eylem sürecinde birlikte davranmaya davet ediyoruz. TÜRK- fi (Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu), D SK (Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu) KESK Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu TÜRK YE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çal flanlar Sendikalar Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i) TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli i), TTB (Türk Tabipleri Birli i), MÜLK YEL LER B RL, ADD (Atatürkçü Düflünce Derne i), DENETDE (Devlet Denetim Elemanlar Derne i), TÜRK KADINLAR B RL TÜRK YE Z RAATÇILAR DERNE flube haber bültenine ulafl n 7

5 HABER Rekabet Kurulunun Tarihli Alm fl Oldu u Karara Dan fltay Taraf ndan Yürütme Durdurma Karar Verildi Bilindi i gibi Rekabet Kurulu, kendisine yap lan baflvurular üzerine TMMOB'ne ba l Odalar n belirledi i asgari ücret uygulamas n n rekabeti yok etti i ve bu nedenle Rekabet Yasas 'na ayk r oldu u iddias n soruflturma konusu yapm fl ve soruflturma sonunda: TMMOB Mimarl k-mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar Yönetmeli i'nin, TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolar n n Kurulmas na liflkin Yönetmeli i'nin, TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli i'nin, TMMOB Disiplin Yönetmeli i'nin rekabet hukukuna ayk r oldu una ve TMMOB ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakk nda Rekabetin Korunmas Hakk ndaki Yasa'ya ayk r davran lmas ndan dolay toplam TL para cezas na ve uygulaman n sürmesi durumunda günlük TL süreli para cezas na karar vermifltir. Bu karar n iptali ve yürütmenin durdurulmas istemiyle TMMOB taraf ndan Dan fltay'da dava aç lm flt r.dan fltay 10. Dairesi'nin günlü ( Esas Say l ) karar nda Rekabet Kurulunca verilen karar hakk nda yürütmenin durdurulmas na karar verilmifltir. Dan fltay 10. Dairesi'nin karar flöyledir: "Anayasan n 135. maddesi kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar ve üst kurulufllar n belli bir mesle e mensup olanlar n müflterek ihtiyaçlar n karfl lamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaflt rmak, mesle in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa lamak, meslek mensuplar n n birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hakim k lmak üzere meslek disiplinine ahlak n korumak maksad ile kanunla kurulan ve organlar kendi üyeleri taraf ndan kanunda gösterilen usullere göre yarg gözetimi alt nda gizli oyla seçilen kamu tüzel kiflilikleridir" fleklinde tan mlanm flt r. Yine Anayasan n 124. maddesi uyar nca, Baflbakanl k, bakanl klar ve kamu tüzel kiflileri kendi görev alanlar n ilgilendiren kanunlar n ve tüzüklerin uygulanmas n sa lamak üzere ve bunlara ayk r olmamak flart yla yönetmelik ç karma yetkisine sahiptirler. Bu kapsamda, kamu kurumu niteli inde meslek kurulufllar n n üst kuruluflu olan ve kamu tüzel kiflili i bulunan davac Birli in kendi görev alan ile ilgili yönetmelikler ç karma yetkisi bulundu u kuflkusuzdur. Davac Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i taraf ndan ç kar lan;resmi Gazete'de yay mlanmak suretiyle yürürlü e konulan ve o tarihten itibaren de uygulanmas süregelen TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolar n n Kurulmas na liflkin Yönetmelik, TMMOB Mimarl k Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslar Yönetmeli i, TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarl k Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeli i ve TMMOB Disiplin Yönetmeli i hakk nda tesis edilen ve an lan Yönetmeliklerin uygulan yor olmas nedeniyle davac Birli e para cezas verilmesine iliflkin bulunan Rekabet Kurulunun dava konusu tarih ve say l karar yönünden, Yönetmeliklerin hukuksal niteli i dikkate al nd nda, 2577 say l Kanunun 27.maddesinde yer alan koflullar n gerçekleflti i görüldü ünden, yürütülmesinin durdurulmas istemi yerinde görülmüfltür." Birli imiz kuruluflundan bu yana, mühendislik, mimarl k ve flehir planc l hizmetlerinin öncelikle kamu yarar gözetilerek yerine getirilmesini sa lamak için çaba harcamaktad r. Mesleki etkinliklerde toplumun güvenli inin, sa l n n ve refah n n en temel ölçütler olmas için yap lan düzenlemelerden birisi de, Rekabet Kurulunun soruflturmas na konu olan düzenlemelerdir. Asgari standart ve asgari ücret uygulamas, hem meslek mensuplar aras ndaki haks z rekabetin önlenmesi hem meslek mensubunun nitelikli ve belirli bir standartta hizmet üretebilmesi için yürürlü e konulmufltur. Rekabet Kurulunun karar, k sa bir süre yürürlükte kalm fl olsa da,kamu yarar aç s ndan olumsuzluklara neden olmufl, bu arada KDV kay plar na da zemin haz rlam flt r. Yarg n n bu karar ile söz konusu olumsuzluklar ortadan kald rmak olana do mufltur. TMMOB ve Odalar, bilimi ve teknolojiyi halk n hizmetine sunmak konusundaki anlay fl n kararl l kla sürdürecektir. Kaya GÜVENÇ TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan 8 günlük ihale haberlerini izleyin

6 TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes 16. DÖNEM YÖNET M KURULU 16. DÖNEM AS L YÖNET M KURULU KEMAL TÜRKARSLAN - Baflkan 1951 Denizli do umlu, 1973 TÜ mezunu y l nda Sümerbank nflaat Dairesinde ifle bafllad y l ndan itibaren sahibi oldu u Mühendislik bürosunda çal flmaktad r y llar nda MO Ankara fiube Yönetim Kurulu üyeli i yapm flt r y l ndan itibaren; MO Ankara fiube mesleki denetim komisyonu üyeli ini yapm fl olup 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan d r. AHMET KAVALCI - Sekreter Üye 1965 Ankara do umlu, 1989 ODTÜ mezunu y llar nda P.B.I, Mega Mühendislik, MNG Holding, ENF inflaat, BTC ve Vinsan firmalar nda, kontrol mühendisi, proje müdürlü ü ve proje koordinatörlü ü hizmetlerini yapt. Halen Mescio lu firmas nda çal flmaktad r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yedek Yönetim Kurulu üyesidir. HSAN KAfi - Sayman Üye 1966 Samsun do umlu, 1988 TÜ mezunu y l ndan bu yana DS Teknik Araflt rma ve Kalite Kontrol Daire Baflkanl nda çal flmaktad r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu üyesidir. ERDO AN GÜL - Üye 1956 Erzurum do umlu, 1981 ADMM mezunu y l ndan itibaren TCK Genel Müdürlü ünün Van, Kayseri birimlerinde çal flm fl olup, halen Genel Müdürlükte görevlidir y llar aras nda MO Van fiube kurucusu ve fiube Baflkanl yapm flt r. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu üyesidir. KÖKSAL fiah N - Üye 1974 Belçika do umlu, 1995 TÜ mezunu y l ndan itibaren Astaldi S.P.A. Kiska Komandit firmalar nda hakedifl, kesin hesap uzman, fabrika ve uygulama sorumlusu ve flantiye flefi olarak çal flt. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yedek Yönetim Kurulu üyesidir. M. NECAT ÖZGÜR - Üye 1951 stanbul do umlu, 1974 ODTÜ mezunu y l nda DS Barajlar ve HES Dairesi, 1999 y l na kadar Kralk z Baraj ve HES Ortak Giriflim Gr. Genel Md. Yrd., Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yrd, Akp nar A.fi. Teknik Koordinatörü, Neta nfl. Ltd. fiti. çal flm fl olup, 1999 y l ndan itibaren Özel Çevre Koruma Kurumu nda (fiube Müdürü, Bölge Müdürü, Uzman) çal flmaktad r. C. CEMAL ÖZCAN - Üye 1951 Hac bektafl do umlu, 1979 Gazi Üniversitesi mezunu y l nda Türk Ticaret Bankas nda ifle bafllam fl olup, 1977 Mimag, 1984 y l nda müteahhitlik, 1990 y l ndan itibaren Ankara Yenimahalle Belediyesi nde Yol fiube Müdürü, Statik fiube fiefi, Harita Emlak Müdürü olarak görev alm flt r. Halen Teknik Baflkan Yard mc s olarak görevine devam etmektedir. 16. DÖNEM YEDEK YÖNET M KURULU FERHAD TOPÇUO LU 1967 Palu-Elaz do umlu, 1989 F rat Üniversitesi mezunu y llar aras nda özel sektörde altyap proje ve uygulama ifllerinde çal flt y l ndan itibaren Çankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü ünde çal flmaktad r y llar nda MO Yönetim Kurulu Yedek Üyeli inde görev ald. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir. LÜTFÜ GÜLTEK N 1966 Diyarbak r do umlu, 1988 F rat Üniversitesi mezunu y l nda TCK 11. Bölge Müdürlü ünde çal flmaya bafllad. Halen TCK 4. Bölge Müdürlü ünde Asfalt fiantiye fiefi olarak çal flmaktad r y llar aras nda MO Van fiubesi Yönetim kurulu üyeli inde bulundu. 15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu yedek üyesidir. MURAT DEM RHAN 1975 Manyas do umlu, 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu y llar aras nda Bay nd r nfl. A.fi. de zmir Otoyolu Proje ve Koordinasyon mühendisli i yapt Has Prefabrik te Proje Müdürlü ü, Ekatek Ltd. fiti. nde Proje Müdürlü ü, MO Ankara fiubesi Bilgisayar Destekli Yap Analizi SAP 2000 kurslar verdi. Halen kurucusu ve orta oldu u MET Proje Müh. Müfl. Ltd. fiti. nde çal flmaktad r. ÜM T G R fi 1975 Alaca- Çorum do umlu, 1999 TÜ mezunu y llar aras nda RMT Ltd. fiti. de ulaflt rma projelerinde çal flt y l ndan itibaren Dolsar Mühendislik Ltd. fiirketinde çal flmaktad r.15. Dönem MO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesidir. TAMER ÇORUH 1977 Ordu do umlu, 1998 KTÜ mezunu y l nda Boz nflaat Ltd. fiti. nde fiantiye fiefi olarak, y llar nda Sepa Mühendislikte Sulama Projecili i yapt. MURAT SÜMER 1977 Ordu do umlu, 2002 ODTÜ mezunu. Halen TMMOB Genel Sekreterlik bünyesinde çal flmaktad r. MUSTAFA SELV 1981 Yozgat do umlu, 2003 Gazi Üniversitesi mezunu. Halen Gazi Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü Yap Anabilim Dal Yüksek Lisans ö rencisi.

7 GENEL KURUL TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi 16. Ola an Genel Kurulu Ça dafl Mühendislerden Ça dafl Mühendislere... nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin 16. Genel Kurulu sonucunda 25 Ocak 2004 te yap lan seçimleri "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu kazand. Bu anlamda, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) ne ba l odalar n genelinde egemen olan çizgi ve yedi dönemdir üst üste MO Ankara fiubesi yönetiminde de bask n olan anlay fl, önümüzdeki dönemde de varl n sürdürmeye devem edecek. fiubemize üye toplam 3818 meslektafl m z n oy kulland ve 25 Ocak ta yap lan seçimde "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubu, "Meslekte Birlik" grubunun 1664 oyuna karfl l k 2111 oy olarak 16. dönem Yönetim Kurulunu oluflturmaya hak kazand. Seçimde 45 oy da çeflitli gerekçelerle geçersiz say ld. 24 Ocak sabah 10.30da bafllayan Genel Kurul, dönemi Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Türkarslan taraf ndan aç ld. Baflkanl k Divan n n oluflturulmas gündemin ilk maddesiydi. Geçmifl y llarda yaflanan genel kurullar n aksine, "Meslekte Birlik" grubu Baflkanl k Divan için aday göstermeyince, "Ça dafl nflaat Mühendisleri" grubunun Baflkanl k Divan için önerdi i Ali Ergin Açan baflkanl ndaki ekip oy birli- iyle Divan Baflkanl na seçildi. Yönetim Kurulu nun sundu u gündemi oylamaya sundu ve gündem çal flma raporunda da belirtilen flekliyle oy birli iyle kabul edildi. Sayg duruflu ve stiklal marfl n n ard ndan gündem do rultusunda genel kurul devam etti. Genel kurul boyunca söz alan tüm konuflmac lar n s ralar yla konuflma özetleri afla dad r. Konuflma Özetleri Kemal TÜRKARSLAN MO Ankara fiubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan "Say n Baflkan, say n konuklar, sevgili meslektafllar m; Türk Mühendis Mimar Odalar Birli i nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesinin 16. Ola an Genel Kuruluna hofl geldiniz, sizleri Yönetim Kurulumuz ad na sayg yla selaml yorum. ki y l önce ça dafl inflaat mühendisleri adaylar ad na, bu kürsüde ülkemizin ve mesle imizin içinde bulundu u koflullar n de erlendirilmesini yapt ktan sonra, gelece imize yönelik önerilerde bulunmufl, dünya ve meslek anlay fl m zla çal flma ilkelerimizi belirtmifltik. çinde bulundu umuz koflullar düflünürsek, bat fl n, teslimiyetçili in tüm göstergeleri gene ayn flekilde ortadad r. Emperyalizmin k skac nda, sömürge toplumuna dönüfltürülen ülkemizde, halk n bask ve zulümlere karfl direncini ortaya koymas yerine, y lg n, suskun ve bofl vermifllik tavr her alanda görülmektedir. Ancak bunun sonu gelecektir, çünkü geliflme dinamikleri çökertilen ülkeler, tamamen ba ml hale gelir ve sömürgeleflir. Y llar boyu gerçekleflen, d - 10 sektörel haberleri izleyin

8 GENEL KURUL fla ba ml, siyasi ve ekonomik tercihlerle ulusal kaynaklar m z n kullan m nda ve bu kaynaklar m z, ülke ve toplum yarar na dönüfltürecek, mühendislik alanlar nda bu süreç yaflanmaktad r. Bugün 24 Ocak 2004, bizlere geçmiflten unutulmaz kötü anlar b rakan bir tarih. 23 Ocak 1980 ülkenin ulusal ve teknoloji araflt rma, gelifltirme ve sanayileflme politikalar ndan tümüyle vazgeçip, uluslararas finans kurumlar n n bata na saplanmaya bafllad resmi 24 Ocak kararlar n n y ldönümündeyiz. 24 Ocak 1993 yurtseverlerin ve ayd nlar n susturulmas politikalar - n n sonucu, ayd n Gazeteci-Yazar U ur Mumcu nun sözde faili meçhul cinayetle katlediliflinin y ldönümüdür. Bu y ldönümünde her iki olay unutturmayacak sonuçlar n yafland n görmekteyiz. Bugün ulusal, bilim ve teknoloji politikalar n n temelinde, planl bir kalk nma stratejisinin gereklili inden bahsedilmedi i gibi, bu alanda politika üreten kurumlar da pay n almaktad r. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumuna, bilim ve teknoloji politikalar na direk yap lan sald r n n, halk m za yap lan sald r olarak yorumluyoruz. Kuruma yap lan sald r y ve geliflimini sürekli olarak izleyece iz, tepkimizi her platformda gösterece iz. Bilim adamlar n n direniflini sayg yla selaml yorum. Bilim ve teknoloji politikalar n n araflt rma sonucu, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüfltürme uygulamalar ndan vazgeçilmesi unsurlar ysa, bugüne kadar göz ard edilen mühendislerdir. Bu stratejik tercihten uzak duran mühendislerini göz ard edilen mühendislerdir. Bu stratejik tercihten uzak duran mühendislerini göz ard eden bir ülkede, ne geliflme ve kalk nma modellerinden, ne de rekabet edebilme flans ndan söz edilebilir. Mesleki ve toplumsal ifllevini yerine getirmede hiçbir ekonomik ve siyasi güç oda n n emrine girmemifl, alan ndaki genifl temsil özellikleri ve etik de- erlerinden kaynaklanan güçle zenginleflen meslek odalar n n, çal flma anlay fllar ve meslek alanlar ndan yola ç karak, etkin bir politika ve tekno-politik üretim ve denetim yapmak olmal d r. Bu nedenle, güvenilirlik ve hakem olma nitelikleri, meslek kurulufllar na di er bir çok alanda oldu u gibi, meslek e itimi, sürekli e itim, denetim ve akreditasyon kapsam nda da önemli sorumluluklar yüklemektedir. Ancak meslek odalar - n n ve demokratik kitle örgütlerinin uzmanl k alanlar ndaki birikimlerini toplum yarar na sunabilmeleri ve meslektafllar n n hak ve ç karlar n etkili bir flekilde koruyabilmeleri ve özgürce üretip, özgürce savunabilmeleri özerk ve etkili bir güç olmalar yla oluflur. Bunun için de demokrasinin tüm kurum ve kurallar yla ifllerlik kazanmas gerekir. Bu nedenle, bu kurulufllar n sorunlar bütüncül bir anlay flla ele al p, bu alandaki üzerlerine düflen sorumluluklar en etkili bir flekilde yerine getirmeleri büyük önem tafl r. Ülkemizde halen 60 bin civar nda inflaat mühendisi bulunmakta olup, bunlar n ü Ankara fiubesine kay tl d r. Siyasi popülist politikalar sonucu hiçbir altyap s olmayan veya yetersiz olan, e itim ve ö retim elemanlar bulunmayan onlarca üniversite aç lm flt r. Bu üniversitelerin 44 bölümünden y lda yaklafl k inflaat mühendisi mezun olarak aram za kat lmaktad r. Sorumlulu u kendilerinde olmayan, bilgi yetersizli ine sahip bu meslektafllar m z, 1938 y l nda ç kar lan, her diploma sahibini tam yetkiyle donatan 3458 say l yasa gere i, deneyimleri dikkate al nmadan eflit haklara sahip, yani yasal süreçte yeni mezun bir mühendisle, 20 y l deneyimli bir mühendis ayn statüye sahiptir. Bu sorunlar y llardan beri süregelmektedir. De erli meslektafllar m; elbette bu sorunlar n çözümleri vard r. E itimi iki ayr bafll kta de erlendirir- son dakika haberleri burada 11

9 GENEL KURUL miz, örgüt hastal na karfl mücadele verdik, verenlere destek olduk ve bu hastal mahkûm ettik. Sonunda örgütteki bar fl içinde bulunmam zdan dolay, görevimizi yerine getirmenin mutlulu unu duymaktay z. E itim konusuna gelince, iki ayr politika uygulamak zorundayd k. Öncelikle k sa vadeli çözümlerle meslektafllar n z n bekledi i, meslek içi e itimlere bafllad k. Bu e itim kapsam nda, iki y l boyunca periyodik kurslar, söylefliler ve paneller yapt k. Arkadafllar - m zla kurulan yak n diyaloglar, e itimlerimize büyük kat l m sa lad. Detaylar n çal flma raporunda okuyaca n z seminerlere, ortalama 100 kifli kat ld ve salonlara s mad m z kat l mc lardan ö renilebilir. Hele C-30 seminerinin 450 kifliden fazla olmas na, gerçekten ö renmek için kat lmas unutulmayacak etkinliklerdendir. Periyodik e itim ve seminerlerin konular, inflaat mühendisli inin özgün konular n kapsamaktad r. Makro e itim politikalar m zdaysa, özlemle bekledi imiz, yetkin mühendislik yasas n n ç kmas, sonra uygulanacak e itimlerin taban n oluflturmak ve e itimin enstitü anlay fl yla tam kurumsallaflmas n sa lamak. nflaat mühendisli inin gelece inin en güzel anahtar olacak yetkin mühendisli in yasalaflmas için sonuna kadar her alanda çaba sarf edece iz. nflaat mühendisli ini ilgilendiren önemli yasalardan Kamu hale Yasas na müdahale olmaya çal flt k. Konunun tüm meslektafllar m z n önünde tart fl ld panel haz rlad k. Yasan n tüm ayr nt lar n n olumlu ve olumsuz yönlerini tart flma platformuna ç kard k. Ancak yasan n ne kadar iyi niyetler tafl yarak ç kar ld düflünülse de, olumlu yönlerinin yan nda, özellikle de iflikliklerden sonra fazlas yla ortaya ç kan olumsuzluklar vard r. Siyasi amaçla yasa delik deflik edilerek kapsam daralt lm flt r. Mühendisler aç s ndan emin, tecrübesini d fllayan maddelerin daha ça dafl, daha adil olmas için her platformda mücadele verdik. Meclis komisyonlar da dahil, fakat baflar l olamad k. Bu maddelerden birisi, iç denetim belgesi alacak mühendisler, yani flantiye flefleri ve kontrol mühendisleri arkadafllar m z, denetledikleri iflin ancak 1/5 i oran nda belge alabiliyorlar. Sorumlulu un tamam n n verildi i iflte belge olarak 1/5 i veriliyor. Bir di eriyse, meslek tecrübesinin çok k sa sürede yok say ld, yani bir ifl bitirme veya desek, üniversite e itimiyle, okul sonras meslek içi e itim fleklinde ay rabiliriz. Üniversite e itiminde lisans düzeyinde verilen e itim, ancak mühendislik kavram - n n temel bilgilerini ve araflt rma do rultusunu vermektedir. Ayr ca yetersiz ö retim düzeyinde bu kavramlardan oldukça uzak kal nmaktad r. Meslek odas na düflen görev, okul sonras mesle e bafllayan tüm mühendislere mesleki yeterlili e kavuflmas için, gerekli meslek içi e itimleri yapmakt r. Elbette konu yaln z e itimle kalmayacakt r, e itimin süreklili i, belli deneyimler sonucu, mesleki yetkinli e, yani yetkin mühendisli e tafl mak zorundad r. Ancak ülkenin, mühendisli imiz aç s ndan de erlendirmesini yaparsak, bir yanda her gün gerilemekte olan inflaat sektöründen dolay, iflsizli in, istihdam sorunlar n n had safhaya gelmesi, hizmetlerin serbest dolafl m, yani GATS süreciyle birlikte çal flma alanlar m z yabanc lara s n rs z bir flekilde aç lmas, karfl l kl l k ilkesi ve geliflmenin eflitsizli i göz önüne al nmadan, serbest dolafl ma aç lacak olan hizmet alanlar m z da, sadece yard mc hizmet verebiliyorsak, yani ancak tafleron olabilme koflullar na itilmesi, bu uygulanan politikalar n, sadece biz mühendislerin de il, "ülkenin de gelece i gözden ç kar lm fl" demektir. Bu koflullar içerisinde, küreselleflme ad alt nda, ulusal kalk nma ve geliflme dinamiklerimizi çökerten politikalara, mühendisleri gözden ç karan anlay fllara karfl, dayan flmam z ve örgütlülü ümüzü güçlendirmek zorunday z. Bu bak fl aç s yla "mesle imize, meslek onurumuza sahip ç kaca z" diye biz ça dafl mühendisler neler yapabildi imizi, hedeflerimizi, makro politikalar m z aç klay p, tart flmak zorunday z. Öncelikle örgüt çal flmalar m z de erlendirirsek, güçlü MO, güçlü TMMOB sloganlar m zda neler yap ld n görebilirsiniz. Örgüt bütünselli i içinde birbirinin ayr lmaz parças olan, temsilcilik, flube, oda, TMMOB iliflkilerinin gerçekçi politikalarla incelenmesi gerekir. fiube oda iliflkileri aç s nda, örgütte bulunan da n kl l n, üretimsizli in çözülmesi için, tüm flubeleriyle bar fl k, üretken, birlefltirici bir genel merkez yönetimi için sonuna kadar çaba harcad k ve baflard k. TMMOB iliflkileri içinde, kendi öz örgütünü baltalayan, zay flatmak isteyen, "il odac l " diye tarif etti i bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü

10 netleme belgesinin geçerlilik süresi yak nda 15 y l, dan flmanl k ve projede 5 y ld r. Yani 6 y l önce yapt - n z bir gökdelen projesinin, mesleki tecrübesini ifl bitirme belgesi olarak sunam yorsunuz. Di er yasa Yap Denetim Yasas, 1999 Marmara depreminin ard ndan, felaketler de düflünülerek ç kar lan 595 Say l Kanun Hükmündeki Kararname, yani Yap Denetim Kararnamesi oldukça iyi yönleri bünyesinde bar nd rmaktayd. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra ç kar lan 4708 Say l Yap Denetim Yasas n n amaca hizmet vermedi i idarelerce de kabul edilmifltir ki, de ifliklik çal flmas yap lmaktad r. Ancak hem yasada, hem de iflik tasla nda, her nedense teknik elemanlar n öz örgütü olan meslek odalar gene d fllanmaktad r ve eksik kalmaktad r. Bu konuda meslektafllar m z ayd nlatmak için, ayr ca paneller düzenledik ve bu panelde ilgili taraflar n görüfllerini tart flmaya aflt k. Bir baflka yasa konusu; ülkenin gelece ini etkileyecek olan Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar s n n tart flmalar na kat ld k. Üniter devletten eyalet sistemine dönüfl, planlanan yasaya karfl duyarl yurtseverlerin tepkilerinin her alanda göstermeleri gerekmektedir. Bu sistemin gelece inin tart fl lmas gerekmektedir. Deprem konusunda sorumluluklar m z do rultusunda, meslek flovenizmine kap lmadan çal flmalarda bulunduk. Dönemimiz boyunca olan ve bizleri ac lara bo an, Afyon ve Bingöl depremlerinde mesle imizle ilgili aktif çal flmalarda bulunduk. Her iki deprem bölgesinde depremin hemen ard ndan bölgeye ulaflt k. Bu alanda devletle iflbirli i yaparak, yapabileceklerimize her zaman haz r oldu umuzu bildirdik. Talep üzerine Bingöl deki 6 kamu binas n güçlendirme projesi, acil olarak flubemizin üyesi bürolarda ücretsiz yap lm flt r. Çal flma dönemimizin en önemli at l m olan, E- MO Ankara portal n tüm meslektafllar m z n, bilginin paylafl lmas, bilgi bankas kurulmas, birbirimizle do rudan ba lant sa layan kal c çal flmalara sunmaktay z. nflaat Mühendisleri Odas n n üniversitelerle ba lant s için, ö renci üyelik oluflturduk. leride içinde bulunacaklar meslek örgütlerini tan tt k, birlikte ö renci kurultay düzenledik, bu arkadafllara ö renci üyelik vererek gençlerin Oda ba lant s n n kurularak sisteme taze kan gelmesinin alt yap s n oluflturduk. GENEL KURUL nflaat Mühendisleri Odas Ankara flubesi olarak, Ankara m z n, Baflkentimizin sorunlar yla ilgilenmek görevlerimiz aras ndad r. Ankara n n planlanmas, ulafl m ve tüm yerel yönetim hizmetlerini dikkatle inceledik. Kamu hale Yasas na tak lmadan alelacele yap lan ve kaynak israf na neden olan belediyenin, katl kavflaklarla ilgili olarak ortak çal flma önerdik. Panelde tart flt k, ancak "ben yapt m oldu" diye Mühendisleri dikkate almayan ilgililer bize cevap dahi vermediler. Ankara içinden otoyol geçirmeye kalk flan yetkililer, yasal ve toplumsal direncimizin karfl s nda geri çekildiler. K z lay trafi inin, önce insan felsefesine göre yarg sürecinde geriye ald k. Bir baflka etkinli imiz, meslektafllar m z n hukuksal sorunlar na yard mc olabilmek için, flubemizin anlaflmal avukat haftada bir gün hizmet vermektedir. Asl nda yap lanlar çal flma raporunda verilmifltir, ana bafll klar halinde bahsetmek istedim. Hedefimiz makro e itim politikalar sonucu düzenlenecek, sürekle e itim merkezi binam zda, meslek içi e itime, yetkin mühendislik e itimi ve yan elemanlar n e itimi için kurulacak enstitüdür. e- MO portal n n uygulama alanlar n geniflletilerek, arfliv dokümantasyon ve bilgi bankas birimi oluflturulacakt r. Bu çal flma dönemimiz boyunca, e- MO portal n n uygulama alanlar n n geniflletilerek, arfliv dokümantasyon ve bilgi bankas birimi oluflturulacakt r. Bu çal flma dönemimiz boyunca, bize destek veren tüm meslektafllar - m za, kamu ve özel sektör kurum yöneticilerine, Yönetim Kurumumuz ad na teflekkür ediyorum. Kendilerinden onur k r c ücretle çal flan meslektafllar m z n sorunlar na e ilmelerini bekliyoruz. Dönemimiz boyunca özverili çal flan, emek veren Yönetim Kurulu arkadafllar ma ve personelimize teflekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi an s önünde sayg yla e ildi im, ad n hiç unutmayaca m z Say n Teoman Öztürk ün sözleriyle bitirmek istiyorum. "Yüre imizdeki insan sevgisini ve yurtseverli i, bask ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayaca n n bilinci içinde, bilimi ve tekni i emperyalizmi ve sömürgenlerin de il, emekçi halk m - z n hizmetine sunmak için her çabay güçlendirerek, sürdürme yolunda inançl y z ve kararl y z? Tüm ça dafl inflaat mühendisleri ve Yönetim Kurulumuz ad na hepinize sayg yla selaml yorum. " birim fiyatlar ö renebilirsiniz 13

11 GENEL KURUL Taner YÜZGEÇ TMMOB MO - Yönetim Kurulu Baflkan Say n Baflkan, de erli meslektafllar m, her ne kadar bu bölümde konufluyor olsam bile, asl nda Ankara fiubesinin bir üyesi olarak, sizler kadar da bir ev sahibiyim. Bu bölümde konufluyor olmak, san r m tafl - m fl oldu um s fat n bana vermifl oldu u bir görev olsa gerek. Say n konuklar m, de erli meslektafllar m; 2004 y - l n n Odam z n kuruluflunun 50 nci y l olmas, 26 flubemizde gerçeklefltirilen bugünkü Genel Kurullar m z daha anlaml ve önemli k lmaktad r. 50 y ll k güçlü birikimleriyle, kökleri toplumun derinliklerine nüfuz etmifl olan Odam z n bir ferdi, ülkemizin imar n gerçeklefltiren temel bir mesle in üyesi olman n gururu ve onurunu hep birlikte tafl yoruz. nflaat mühendisi olman n bizlere önemli sorumluluklar yükledi inin bilincindeyiz. Mesle imizin karakteri, bilimsel rasyonel, analitik düflünme ve davranma sorumlulu unu bizlere yüklemifltir. Öznel ve nesnel koflullar ne olursa olsun, mesle imizin icras nda bu sorumluluklar yerine getirilmedi i taktirde ne kadar büyük felaketlere yol açt ve maddi kay plara neden oldu u haf zalar m zda hâlâ canl l n korumaktad r. Mesle imizin ve meslektafllar m z n bugün çekildi- i nokta, gerek maddi, gerek manevi olarak hak etmedi i bir yerdir. E itimde adaletsizlik ve kalitesizlik, ülkemizde mühendislik hizmeti aç olmas na ra men önemli oranda yaflanan iflsizlik, vahfli ve haks z rekabet ortam sa layan serbest piyasa koflullar, gerek kamuda, gerekse özel sektörde, meslek onurunu zorlayan düzeyde düflük ücretler, adaletsiz ve liyakatsiz atamalar, sürgünler bir yandan meslektafllar m z zorlarken, di er yandan mühendisli in, maliyet art r c bir hizmet olarak aksettirilmesi, bilim kurullar n n birer ticaret haneye çevrilme çabalar, mühendisin imzas n n bir formalite haline gelmesi, yabanc mühendislerin ve mühendislik hizmetlerinin rahat hareketi için, kendi yat r mc kurulufllar m z n etkisizlefltirilmesi ve tasfiyesi, yani kendi mühendislik birikim ve uygulamalar m - z n d fllanmas, mesle imizi derinden etkilemektedir. Afetlerin bir felaketi dönüflmesi, yarat lan, yaflat lan bu sorunlar n do al sonuçlar d r. Bu sorunlar ve sonuçlar n n sorumlular, kuflkusuz ki 10 y llard r yanl fl politikalar uygulaya gelen iktidar sahipleridir. Bu günün iktidar sahipleriyse, kamu yarar n ve ç kar n gözetece ini iddia ederek, büyük bir ço unlukla yönetime gelmelerine ra men, bizlere sadece daha önceki politikalar n y lmaz takipçileri olduklar n gösterebilmifllerdir. Evet, taktir etmek ya da kabul etmek gerekirse, bir önceki hükümet dönemine k yasla, özelinde Bay nd rl k Bakan ve de erli yetkilileriyle daha çok görüflme yaparak, bu dönem içerisinde sorun ve taleplerimizi iletme f rsat n bulduk. Ancak daha çok görüflme, sorunlar n çözümü do rultusunda ne yaz k ki daha çok ad m anlam na gelmedi. Bingöl depreminden sonra hararetlenen Yap Denetim sisteminin, sorgulanma ve de ifltirilme çal flmalar ne yaz k ki flimdi bir baflka depremin y k nt ve ac lar na b rak lm fl durumda. Deprem konseyinin strateji raporunun üzerinden 1,5 y l geçmifl olmas na ra men ve deprem konusunda söylenecek her fleyin söylenecek her fleyin söylenmifl olmas na ra men, önlem alma konusunda bu dönem içinde hiçbir somut ad m at lmam flt r. Ulaflt rma yat - r mlar ndaysa tam bir komedi yaflanmaktad r. Hangi ihtiyaca binaen yap ld belli olmayan 15 bin kilometrelik bölünmüfl yollar, bugün bizlere son derece ekonomik yap ld gerekçesiyle takdim edilmektedir. Mevcut yollar n yan nda bir köy yolu yapmak için, ülkenin yat r m kaynaklar seferber edilmektedir ve bu da ekonomik yap ld gerekçesiyle, övünç kayna haline gelmektedir. Maliyeti ne kadar düflük olursa olsun, zamans z, plans z ve kalitesiz yat r mlar n hepsi, bu ülken kaynaklar n n savrulmas d r. Kald ki, aç l fl - n n ertesi gününden itibaren onar m gerektiren bu yollar iflletme ve tüketici maliyetleri aç fls ndan bu ülkeye çok daha pahal ya mal olacakt r. Devlet yat r mlar nda ülkemizin önemli mali kay plar n n yafland, ayn zamanda kalitesiz ve sa l ks z ürünlerin ortaya ç kt hepimizin malumudur. Bu ka- 14 analizleri görebilirsiniz

12 GENEL KURUL y plar ve kalitesizli i asgariye indirmek amac yla, her ne kadar pek çok eksi i ve yanl fl olmas na ra men, ç kar lm fl olan Kamu hale Kanunu, bu dönem içerisinde düzeltiyorum ad alt nda, önemli oranda t rpanlanm flt r. Liyakatsiz ve ehliyetsiz kifliler taraf ndan, çok yüksek k r mlarla, projesiz ve y llara sarihi ödenekli yap lan inflaatlar dönemine geri dönme çabalar her geçen gün artmaktad r. Kamuda çal flan mühendis ve mimarlar n ücretleri, b rak n girme çabas nda oldu umuz Avrupa Birli ini, Guatemala ve Tanzanya n n bile gerisindedir. Bilimin, teknolojinin ve mühendislik hizmetlerinin, ülkemizde geliflmesi yerine, d flar dan ithal etmeyi bu iktidar da kendisine hedef seçti i için, bir yandan ücretlere duyars z kalm fl, di er yandan bilimsel kurulufllar n faaliyet ve araflt rma yat r mlar na önemli oranda k s tlama getirmifltir. Sonuç olarak, bugün topluma "reform, devrim" diye adland r larak sunulan, düzenleme ve uygulamalar n makyaj silindi inde, devletin zaten s n rland r lm fl olan sosyal niteli inin ortadan kald r ld n, hukukun devre d fl b rak ld n, toplumsal kat l m ve denetim mekanizmalar n n yok say ld n, yani toplumun ve kamunun yarar n n de il, uluslararas tekellerin, ekonomik rant çevrelerinin ve siyasi ç kar gruplar n n gözetildi ini ve kolland n görmekteyiz. De erli meslektafllar m; nflaat Mühendisleri Odas ysa, 50 y ll k tarihi boyunca her türlü engelleme ve bask ya ra men, kamu yarar n gözeten bir anlay fltan sapmam fl, do rular savunmaktan kaç nmam flt r. 50 y l boyunca demokrasi ve toplumumuz için bir ses, mesle imiz ve meslektafl m z için bir nefes olagelmifltir. Bu yüzdendir ki, iktidarlarla yönetimi paylaflanlar n, hatta baz medya kurulufllar n n yok sayma çabalar na ra men, Odam z toplum nezdinde en güvenilir ve itibarl kurumlardan biri olma özelli ini hiç kaybetmemifltir. Bu özellik hepimiz için onur ve güç kayna d r. Toplumumuz ve bu toplumun ayr lmaz bir parças olan camiam z için, her gün biraz daha a rlaflan sorunlar n yafland flu günlerde toplanm fl bulunan genel kurulumuzun, mesle imizin ve meslektafllar m z ve ülkemiz için daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir MO yaratabilmek ad na son derece önemli görüfl ve düflünceler üretece ine can gönülden inanmaktay m. Bu görüfl ve katk lar n, flube ve oda yönetimlerine, Odam z ve TMMOB Genel Kurullar na tafl nmas, Odam z n canl l aç s ndan son derece önemlidir. 26 flubesi, 130 a yak n temsilcili iyle, bu örgütün varl ve etkinli i, siz de erli üyelerimizin varl ve etkinli ine ba l d r. Odam z güçlü k labilecek tek fley, sizlerin ilgi ve deste inin süreklili i olacakt r. Genel Kurulumuzun geçmesini diler, sayg lar m sunar m. Mehmet YILDIRIM CHP Kastamonu Milletvekili... De erli arkadafllar; sormak istiyorum, hiç biriniz bir eczane açma yetkisine sahip misiniz? Sormak istiyorum, hiç biriniz bir avukat olarak savunma hakk n - z, kendinizi savunma hakk n sahipseniz, ama bir baflkas n savunma hakk için bir büro açma hakk na yetki sahibi misiniz? Sormak istiyorum, hiçbir doktor, t p fakültesi mezunu gibi bir difl doktoru gibi, bir büro açma hakk na sahip misiniz? Ama görülüyor ki, mühendislik ve mimarl k hizmetleri, mesleki bir faaliyetin d fl - na ç kar larak, ticari bir faaliyet gibi alg lanmakta, her önüne geçen bizim mesle imizi yapabilmektedir. Doktor yapabilmektedir, eczac yapabilmektedir, bakkal yapabilmektedir, sokakta geçen herkes bizim mesle imizi yapabilmektedir. Öyleyse bizim yapmam z gereken, Odam z n, Derne imizin yapmas gereken iflin bafl nda mühendislik hizmetlerinin mesleki bir faaliyet oldu u noktas nda mücadele vermemiz gerekiyor. E er mesleki bir ticari faaliyet olarak bu ifli alg lar ve o noktaya tafl rsak, hiçbir baflka meslek sahibi insanlar m z, sadece paras olan bu ifli yapar, eline geçirdi i ifl bitirme belgesiyle bu ifli yapar anlay fl ndan bertaraf edilerek, sadece ve sadece, mühendislerin, mimarlar n ve tüm mühendislerin veya inflaat mühendislerinin, makine mühendislerinin bu iflin içerisinde etkin görev almalar sa lan r. Baflka türlü bu ifli baflaramay z......çal flma yapmam z n en büyük bafl nda, Say n Baflkanlar mdan rica ediyorum, bundan sonra seçilecek arkadafllar mdan da rica ediyorum, ben Kamu hale Kanununu ikinci defa de ifltirilmesi gerekirken, san yorum Say n Baflkanlarla fakslarla görüflmeler yapt m. Onlar n direktifleri ve önerileri do rultusunda, çal flmalar m z n yo unlaflt rmas n talep ettim. Ben bir inflaat mühendisiyim, Odan z n emrindeyim ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekiliyim, sosyal demokrat m ve ça dafl mühendisim, öyleyse TBMM de sizin de bir inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl m 15

13 GENEL KURUL grubunuz var, arkadafllar n z var, bizim eksik kald - m z noktalarda, bize teknik bilgiyi aktar n... Cemil SEZER Güdül Belediye Baflkan "...Biz kendimize sahip ç karsak ve mesle imize sahip ç karsak, birbirimizi kollarsak, bizi kimse y kamaz..." Haydar KAYA Eme in Partisi Ankara l Baflkan "...Bugün ülkemizde iflsizlik, açl k, yoksulluk alm fl bafl n gidiyor. Bunun nedenlerine bakt m zda, ülkemizdeki iktidarlar n, geçmifl ve flimdiki iktidarlar n uygulamalar ndan kaynakland n görmekteyiz. Bütün kamu kurumlara, kurulufllar özellefltirilmektedir, K T lerin hepsi ortadan kald r lmaktad r. En önemli gelir kayna, ülkemizin en önemli gelirini getiren kaynaklar TÜPRAfi, POAfi ve bunun yan nda fleker fabrikalar, TELEKOM, TEKEL gibi bütün K T ler özellefltirilmektedir......son bir yasa daha ç kar lmaktad r, bu da hepimiz biliyoruz, kamuyu yeniden flekillendirme, yeniden yönlendirme yasas. Bu yasayla sa l k ve e itim de özellefltirme kapsam na girmektedir. Bu alandan bakt m zda, bütün meslek dallar ndaki arkadafllar m z n, piyasa koflullar na göre çal flmas ve piyasa koflullar na göre kendilerini bir ifl kolunda bar nd rmas gerekmektedir......ülkemizi yönetenler ne yaz k ki, ABD, IMF kapsam içerisinde, oralardan gelen projeleri uygulayan ve onlar n d fl nda bir fleye sahip olmamaktad rlar. ABD, Dünya Bankas ikileminden kurtulmak, ba ms z, demokratik bir Türkiye projesini hayata geçirmek gerekmektedir Gündem maddesi: Çal flma Raporunun Okunmas ve De erlendirilmesi Mustafa AKYUNAK 15. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ki sene önce "Onurlu yaflam hakk m za, toplumsal gelece imize, mesleki eti imize, demokratik ve kat - l mc birlik anlay fl m za sahip ç kaca z" demifltik. ki sene boyunca yapt m z çal flmalar n fl nda, bunda ne kadar baflar l oldu umuzu, taktiri elbette siz üyele- rimize aittir. Ülkemiz y llard r uygulanan, ithal ikameci d fla ba- ml politikalarla, siyasal ve toplumsal alanda, son dönemlerde sürekli kriz, h zl bir kirlenme, da - n kl k ve umutsuzluk sürecine girmifltir. Uluslararas alandaysa, savafl ve iflgallerle dolu sürece iki y l daha ekledik. Orta Do uda, uluslararas tekellerin, do al kaynaklar elde etme ve hakimiyetlerini pekifltirme ad na girifltikleri iflgal halen devam etmektedir. Ülkemiz yaflan lan süreçte bu kirli savafllar tafleron olarak kullan lmaya çal fl lm flt r. TMMOB ve Odam z n da içinde bulundu u demokrasi güçleri taraf ndan gelifltirilen eylemlik süreçleri sonucunda, bu kirli savaflta ülkemiz mafla olarak kullan lmas n n önüne set çekmifltir. Meslek ve meslektafl sorunlar, toplumun sorunlar ndan ba ms z düflünülemez. Mesleki sorunlar m z, gerçek anlamda çözüm imkân na, ancak ülkemizin sorunlar yla ele al nd nda kavuflabilir. Hak araman n en etkin yolunun, birlikte mücadeleden geçece i bilinciyle, iki y ll k dönemimizde, MO ve TMMOB düzleminde, demokratik, kat l mc ve müdahil bir flube politikas ekseni naklettik. Odam z genel omurgas n oluflturan merkezi demokratik yap s n sa lamlaflt rmak ve bu do rultudaki çal flmalar ve etkinlikler karfl s nda, tüm güçlükleri bertaraf etmek için, her türlü fedâkarl k gösterildi. VE ÇALIfiMA RAPORUNUN OKUNMASI... Prof. Dr. Tu rul TANKUT...Genel Kurulu iki önemli ifllev yapan, bir üyeler toplant s diye alg l yorum. Bunlardan birisi, geçmifl dönemi de- erlendirmek ki, flu s rada yap lmakta olan sa l kl biçimde yürütülmekte olan çal flma bu. kincisi de, yeni döneme 16 güncel malzeme fiyatlar burada

14 yönlendirme, yön gösterme anlam nda bir tak m çal flmalar n yap ld bir toplant diye düflünüyorum. Meslek odas n n görevi, mesle in geliflmesini, meslektafllar n baflar s n art rmaya yönelik çal flmalarda bulunmak denebilir y l önce ben mühendisli e bafllad m zaman, bilgisayar filan pek ortalarda yoktu, vard ad belki, ama bu anlamda yayg nlaflaca n kimsenin düflledi i yoktu. nflaat mühendisli i mesle i elden gidiyor mu? Bilgisayar mühendisin yerini alacak m, al yor mu sorusu? Bana göre bu sorunun cevab hem evet, hem hay r. Baz alanlarda evet ald, al yor, daha çok alacak, hiç kaç n lmaz flekilde, baz alanlarda baz nitelikteki mühendisler söz konusu oldu unda, bilgisayar hiçbir flekilde mühendisin yerini alamaz ve o nitelikteki mühendisin önemi, anlam ifllevi giderek daha fazlalafl yor, giderek daha fazla önem kazan yor diye düflünüyorum......bir baflka noktaya geçmek istiyorum: Mühendislikte AR-GE çok çok önemli, flu anlamda çok önemli: Bir iki rakam vermek istiyorum, bizim ülkemizde, ulusal gelirden AR-GE ye ayr lan oran bugün yüzde 0,64 düzeyinde, Avrupa Birli i 15 ülkesinde ortalama yüzde 1,92 bizdekinin tam üç kat kadar. Ama Avrupa Birli i bu iflin o kadar bilincinde ki, teknoloji gelifltirmenin ne kadar önemli oldu unu, teknoloji gelifltirmede, Amerika yla, Japonya yla rekabet edebilecek bir düzeye ulaflmad sürece, Avrupa n n beklenen geliflmeyi gösterebilece inin o kadar bilincinde ki, çok temel bir kararlar var......mühendislik uygulamalar nda, art k çevreye sayg l, çevreye duyarl, tasar m ve uygulama yapmak gerekti ini, bunun bilincini gelifltirmeye bafllad m z düflünüyorum. Bir baflka önemli konu, önümüzdeki y llarda giderek önemini art racak, meslek eti i konusu: Eti i ben flöyle alg l yorum: "Ahlak" dedi imiz sistemin en üst katman, do rusu ben bizim toplumumuzdaki, ahlak sisteminin çok sa l kl temellere oturdu u kan s nda de ilim ya da eskiden çok daha sa l kl temellere oturuyordu......yetkin mühendislik giriflimlerini odam z n desteklemesi, yo un flekilde bununla u raflmas gerekti ini düflünüyorum. Çevreye duyarl, tasar m ve uygulaman n önemini gündeme getirmeli......yap denetimi, Türkiye için inan lmaz derecede GENEL KURUL önemi olan bir fley, imar mevzuat öyle, deprem yönetmeli i çok kritik, ama bütan bunlar n ötesinde bir tane daha konu var ki, y llardan beri odam z n ilgilendi i, benim çok önemli gördü üm, mevcut yap lar n deprem güvenli i konusu, gündemden hiçbir flekilde düflürülmemeli... Haydar Ç FTÇ Meslekte Birlik Grubu Yönetim Kurulu Aday...Mesle imizin standartlar n n, meslek mensuplar m z n nitelik, beceri ve etkinliklerinin artmas, toplum hayat m z n artmas ve kalitesinin yükseltilmesi do rudan etki ediyor. H zla flehirleflen bir ülkede yafl yoruz. Çarp k kentleflme, inflaat bilgi ve tekni inden mahrum bina stoklar, ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri pek çok aç dan büyük problemleri beraberinde getiriyor......yeni yerleflme ve inflaat teknikleri, gerçekten ülkemizde çarp k yap laflma, kötü inflaat kalitesi bir kader gibi yaflanmaya devam ediyor. Türkiye depremlere de il, yanl fl sosyal düzenle, kalitesiz yap laflmas na kurbanlar veriyor ve vermeye devam ediyor......ulusal ve uluslararas ölçekte katk yapabilecek her proje, öneri ve teklifi de erlendirecek, destekleyecek ve teflvik edece iz; köstekleyen de il, destekleyen bir yönetim olmaya talibiz. Her hal ve flart alt nda meslektafllar m z n hakk na ve hukukuna sahip ç kacak, savunacak bir anlay fla sahip bir yönetim hedefliyoruz......mühendisler olarak, bulundu umuz kurumlarda a rl m z hissettirecek flekilde davranmad m z sürece, 300 milyona "evet" diyecek durumda olmad - m z ifade etmedi imiz sürece, raz olmad m z sürece, önümüze gelen hakkedifllerdeki veya projelerdeki önceliklere, hasbelkader proje bürolar aç s ndan müteahhitlerin talebi noktas nda proje üretmeyi engellemedi imiz sürece, ne ola ki, tek katl bir binaya 1 metre radya temeli getiren bir mühendis karfl s nda, bunu flube etkinliklerini ö renin 17

15 GENEL KURUL kontrol edip, onaylama sürecine giren bir kontrol mühendisi, manas, izah, mant hiçbir fleyi olmayan bir süreç......bizim beklentimiz ve hedefimiz, etkin bir oda, üretken bir oda; memleketin ekonomisini ve kaynaklar n yo un bir flekilde kullanan, meslek erbab olarak meselelere vak f olan, kendisini yetifltirmifl, dik duran bu manada bu co rafyan n hakk n veren, bu co rafyadaki insanlar n kaynaklar n do ru dürüst kullanma bilincinde olan bir meslek grubu yetifltirme gayreti içinde bir oda. Bunlar bir mühendis olarak, bir teknik adam olarak, isteme hakk na sahip oldu umuzu düflünüyorum. Bizatihi üzerimize düfler de, nasip olursa, bunlar yapaca m z taahhüt ediyoruz... Mustafa BABAL Meslekte Birlik Grubu Yönetim Kurulu Aday...Ben mühendis meslektafllar m z, Oda Yönetiminde bulunan arkadafllar m z lütfen, tafl üstüne tafl koyduklar konular getirsinler, burada onlar tart flal m. Bilimsel çal flma yapan hocalar m za ne derece destek oluyor, bilim ne derece kullan l yor, raflarda m ; yoksa insanl k yarar na sunulmufl olarak kullan l yor mu? Bunda benim ciddi endiflelerim var, Odan n bu konuda üzerine düfleni yapmad n düflünüyorum... Ça atayhan ACI...Odam z n yapt hizmet içi e itimler var, bu yap lan kurslar n da, belli miktarlarda maddiyata dayand n biliyorum. Kendimizi gelifltirmek için, bu kurslar n benim gibi yeni mezun arkadafllara ücretsiz olmas gerekti ini düflünüyorum... Hilmi YÜNCÜ - MO Onur Kurulu Üyesi..."Ben neden sorumluyum, meslek olarak ne yapabilirim, ben kimden ö renece- im?" sorusu, çok önemli. Bunu biz y llarca dile getirdik. Say n hocam Tu rul Tankut un da söyledi- i gibi, "Bütün hak ve salahiyetleriyle inflaat mühendisli i diplo- mas verilmifltir" laf gerçekten çok havada kalmaktad r, " nsanlar nelerle s n rl, neler yapabilir, meslekte nereye gelebilir, mesle in içinde nas l e itilir?"i sorgulamak zorundad rlar bir fley Türkiye de çok fena kar flt r l yor, mühendislik mesle i ile müteahhitlik eylemi veya ticari bir ifl olan müteahhitlik ifli -"ifli" diyorum, çünkü müteahhitlik meslek de ildir- birbirine fena halde kar flt r l yor. Bütün dünyada müteahhitlik sermaye iflidir. E er siz ekonomik model olarak serbest piyasa koflullar n seçtiyseniz, liberal bir ekonomiyi seçtiyseniz, herkes her istedi i ticari etkinlikte bulunabilir, buna engel olamazs n z. Ama TMMOB çat s alt nda baflka mühendislik dallar, kendilerine yak n gördükleri konularda inflaat mühendisli i mesle inin s n rlar n daraltmak istemektedirler, böyle bir çaba vard r. Bunda da zaman zaman baflar l olmufllard r. Mücadele etmemiz gereken bence budur Arkadafllar; mesela bir kelime beni çok rahats z ediyor: "Mühendis üretimi." Ayakkab üretimi gibi alg - lam yorum, kusura bakmas n arkadafllar. Yani "gere- inden fazla mühendis yetifltiriliyor" denilebilir, "mühendislik e itiminin kalitesi yükseltilmeli" denilebilir. Ancak "mühendis üretimi bu ülkede fazlad r" demek, "sucuk üretimi fazlad r" demek gibi bir alg lamaya götürüyor beni. Bu da nereden geliyor biliyor musunuz, bilinç alt nda ne var; son y ld r ülkeye öyle bir serbest piyasa ekonomisi pompaland, liberal ekonomiler öne ç kar ld ki, insanlar n bilinçalt nda serbest piyasa ekonomisinin deyimleri yerleflti, her fleyi o jargon içinde, o kavramlar içinde söylemeye bafllad k Yine Tu rul Hocama dönece im; "40 küsur tane e itim kurumu var, bunun 4-5 i difle dokunur e itim yap yor, di erlerinden ne ç kt belli olmuyor" diyor. Buna biz nflaat Mühendisleri Odas olarak geçmiflte de çok müdahil olmak istedik, öneriler götürdük. O "4-5 tane difle dokunur" dedi i üniversite var ya, rektörleriyle, mühendislik dekanlar yla, inflaat mühendisli i bölüm baflkanlar yla görüfltük, dedik ki, "Bütün inflaat mühendisli i e itimi veren bölümlerde asgari düzeyi yakalayacak bir e itim program yap labilir mi acaba, sizler böyle bir çal flman n içinde bulunur da bunu oralara tafl yabilir miyiz?" Tabii konuflurken "çok iyi düflünülmüfl gerçekten bunun yap lmas adet faydal link

16 gerekir, Türkiye nin buna ihtiyac var" denildi, ama kimse parma n oynatmad. Do ru muydu, yanl fl m yd, bilmiyorum; baflar l r m yd, baflar lamaz m yd, bilmiyorum, ama bir fleyler yapmak gerekiyordu; çünkü herkes bunu söylüyor yi mühendis yetifltirmek, mühendislik e itim kurumunundur, bundan sorumludurlar, kaçamazlar hocalar, bunu yapmak zorundad rlar, bunu kimseye paslayamazlar; üniversitede yetifltirmeyip de gelip benim meslek odamda kurs vererek ö renci yetifltiremez, buras üniversite girifl s nav kurslar de ildir. Hocalar bunu hiç unutmamal lar, bunu sürekli bilinçte tutmal d rlar 2003 bütçesinde yat r ma ayr lan para 7.2 katrilyon arkadafllar, geçen senekinden miktar olarak daha az herhalde. IMF ile yap lan anlaflmalar sonucu, emekli maafllar na ve memur maafllar na, iflçi emeklilerine, memur emeklilerine yap lan zamlar n kayna da bu yat r mlardan karfl lanacak. Bu demektir ki, 2004 y l nda hiçbir flantiye aç lmayacak flte burada iflin içine siyaset giriyor, siyasetle u raflmam z gerekiyor, siyaseti söylememiz gerekiyor, siyaseti konuflmam z gerekiyor, siyasileri elefltirmemiz gerekiyor, siyasi tav r almam z gerekiyor. Baflka türlü meslek odalar nda, sivil toplum örgütlerinde bu iflleri konuflarak -konuflmayal m demiyorum, konuflal m, konuflmaktan zarar gelmez, ama- çözülemez arkadafllar. Bu iflin çözülece i yer siyasettir, onun için siyasileri konuflmak zorunday z, onun için uygulanan ekonomik politikalar elefltirmek zorunday z, onun için IMF ye karfl ç kmak zorunday z... Asil ENG N Meslek örgütünde ortak amaç, her gün daha iyiye, daha güzele ulaflarak Oda ve meslektafllar m z n etkinli ini artt rmaya çal flmak, sorunlar m za çözüm getirmek olmal d r. Yeni seçilecek Yönetim Kurulunun da bu amaçlar kendilerine rehber edinmelerini istiyorum...ben, bu konuflmada sizlere da t lan, özellikle Ö renci Kurultay konusunda bir çal flma yapt m, bununla ilgili özet bilgiler sunmak istiyorum. flte burada Oda Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan fley bir ilktir, Odam zda, bütün flubemizde bir ilktir, büyük bir ad md r, ö renci kitlesinin sorunlar na yöneliktir; iyi GENEL KURUL e itim içindir, nitelikli, kaliteli e itim içindir, büyük bir ad m atm fllard r. Bu kurultay yapt klar için kendilerini kutluyorum......gazi Üniversitesi nflaat Fakültesi taraf ndan mühendislik ö rencileri aras nda bir anket düzenlenmifl, mevcut sorunlar, görüfller belirlenmifltir. Bak n, Ö renci Kurultay nda MO zmir fiubesi Ö renci Komisyonunda görevli Emre Akflin flunu söylüyor: Diyor ki, "Temel sorun, ülkemizdeki demokrasi eksikli i arkadafllar. Ülkemizde demokrasi eksikli i var, bu yüzden biz bilgiyi üretemiyoruz." Bu genç arkadafl m z n koydu u teflhiste herhalde ço umuz hemfikir olmam z gerekiyor; çünkü her fley demokrasiyle bafll yor, yefleriyor, büyüyor ve gelifliyor. Üniversitelerimiz, özgür, demokratik olmazsa, sorunlar n çözüm yöntemlerini flimdiye kadar oldu u gibi bulamayaca z. Bu demokratik yap lar, aç l mlar üniversitelerimizde sa lanamazsa, ö renim, ö renciye yap lan bask alt nda a rlafl r, iflin içinden ç k lamaz bir hale dönüflür......üniversitelerde tart flmayan, araflt rmayan, bilimsel bilgi üretmeyen ö renci üyelerimiz, art k nflaat Mühendisleri Odas nda, bu kurultay m zla birlikte bu olanaklara kavuflmufl bulunmakta. Tabii bu devam ettirilmeli, yani burada kalmamal, sürekli olmal......tabii burada gençlikle ilgili biraz düflünmemiz laz m. Biz, gençli e önem verilmesini istiyoruz, gençlerin sorunlar yla ilgilenilmesini istiyoruz; gerek mühendislikle ilgili fakültelerde, gerek di er fakültelerde ve bu sorunlara da çözüm üretilmesini istiyoruz. E er bunlar olmazsa, toplumumuzun gelece i bugünkü gibi olacak; flu anda gençli i kucaklayamazsak üniversitelerde, gelece imiz sorunlarla dolu olacak......tabii ülkemizde büyük tehditler de var, biz siyasetle ilgilenmek zorunda olan insanlar z. Siyasi boyutlarla ilgilenmek, ülkemize gelebilecek tehlikelerden de gençleri, kitleyi, halk ve kamuoyunu uyarmam z laz m. Mesela 11 Eylül 2001 de binlerce Amerikal n n New York ta yak larak öldürülmesinden sonra ne yaz k ki slamc terör bask s Türkiye de de yo unlaflm flt r. Bunun sonucu stanbul da sinagog, elçilik ve banka eylemleri olmufl, bu konuda da dikkatli olmas gerekti ini öneriyorum... Yine e itimle ilgili bir fley söyleyece im, biraz özetleyerek devam etmek istiyorum. K r kkale de ö retim ilgili kanun ve yönetmeliklere ulafl n 19

17 GENEL KURUL üyesi Nur Mert, yine kurultayda flunu diyor: "Bir ö renciye ilkokuldan itibaren bafllayarak kaliteli bir e itim verilmeli. Bunu sa lamak için de flu andaki e itim politikas de ifltirilmelidir." Yani biz çözümler ararken, yeni sistemler önermemiz gerekiyor; yeni e itim sistemi, yeni bir konut sistemi, konut üretme için oluflturulacak yeni sistem, yeni bir sa l k sistemi önermemiz gerekiyor......bak n, bu konuda Atatürk ün söyledi i bir söz var, ona de inmek istiyorum; çünkü benim anlay fl mla örtüflüyor: "E itim ki bir ulusu ya özgür, flanl, yüce, ba ms z bir toplum halinde yaflat r ya da ulusu tutsakl a ve sefalete sürükler." Bu sözlerden Yüce Önder, flunu anlatmak istiyor: E itim demokratik olmal, özgür e itim olmal. Ayr ca ulusal kültürü devam ettirerek ba ms z ülke olarak kal nmas gerekti ini, e itimle ilgili bu sözünden anl yoruz. Biz de ulusal önderimizin bu sözlerini göz önüne alarak demokratik, özgür, kat l mc l ktan yana olan, ama kendi ulusal-milli kimli ini de ilkö retim kurumlar ndan bafllayarak, yeni e itim sistemi içerisinde kabul eden bir uygulamay h zl bir flekilde yürürlü e sokmal y z. Yine kurultayda Gazi Üniversitesi ö retim üyesi Sinan Altun un çok güzel bir sözü var: Diyor ki, "Amaç, daha iyi, e itilmifl, kalitesi yükseltilmifl mühendis yetifltirilmesini sa lamak." Evet, üniversitelerimiz e itim veriyor, ama çarp k, özgür tart flma ortamlar yok, demokratik bir ortam yok üniversitelerimizde. Burada yine bir model üzerinde çal flmam z gerekecek; o da demokratik, kat l mc, özerk üniversite modelinin oluflturulmas yla ilgili. Birçok üniversitelerimiz yap laflma aç s ndan, altyap - lar tamamlanmam fl, laboratuarlar n olmad, sosyal tesisin, kültür merkezinin ve spor tesislerinin olmad bir görüntü bize sunuyor. Bu konuda da Odam za, bundan sonra seçilecek fiube Yönetim Kuruluna büyük görev düflüyor. Mesle imizin flu anda ayaklar alt nda oldu unu hepimiz biliyoruz. Bunun nedeni, geçmifl siyasi iktidarlard r, flu anda geçmiflteki siyasi iktidarlar n yapt yanl fll klar afl lm fl de il, yine s k nt devam ediyor. Sistem kendini yenilemiyor ve sorunlar n içinde çabalay p duruyor. Ça dafl mühendisin de tan m n yapmam z laz m. Ça dafl mühendis, ça n getirdi i yenilik ve de iflimi benimseyen, ülkesini uygarl k düzeyinin üzerine ç - kartmay amaçlayan, kendine rehber olarak bilim ve teknolojik geliflmeyi hedefleyen modernist bir yap da olmal d r. Ça dafl mühendis, demokrasiyi benimseyen, mühendislik etik de erlerine ba l hareket eden, devrimsel dönüflümden yana tav r koyarak radikal ifller yapabilen, yurt vatan sevgisini rkç ve dinsel motiflerle alg lamayan, üretken olan, mesle ini ve bilgisini halk yarar na kullanabilen bir davran fl da göstermek durumundad r. Gelecek dönemde Ankara fiubemize büyük görevler düflmektedir. fiubemiz birçok sorun üzerinden gelmifltir, bu mevcut sorunlar n da, flu anda hepsinin üstesinden gelebilece ine inan yorum. Ifl khan GÜLER 13. Dönem MO Ankara fiube Yönetim Kurulu Baflkan..Genel kurullar n bu denli yüklü gündemlerle toplanmas n n bir nedeni kan mca, örgütsel tart flma süreçlerini tüketecek mekanizmalar n olmamas nda yat - yor. Olmas gereken iki y ll k süreçler içinde, tart flma mekanizmalar na kat l m süreçlerinin eksik ve yetersiz olmas, genel toplumsal duyars zl n meslektafllar - m zda da görülmesi, bu duyars zl ve eksikli i gide- 20 mesleki kitaplar online okuyun

18 recek örgütlenmelerin bulunmamas bu sonuçlar do- urmaktad r......yukar da tan mlanan süreçlerin iyi iflletilmesi halinde ise, yo un gündeme iliflkin tart flma metinleri dönem içinde sonuçland r larak, genel kurulda karar alt - na al nmas sa lanabilecektir. nflaat mühendislerine herhangi bir ayr m gözetmeksizin, dinsel, etnik, bölgesel ve cinsel ayr mlar kendi alanlar nda terk ederek, özellikle emek ekseninde bir araya getirmenin yollar - n, yöntemlerini üretmek gerekiyor. En temel de erin emek oldu undan hareketle yap lacak bir mücadele, egemenlerin böl-yönet politikalar n bofla ç karacakt r. Küreselleflme olgusunun tümleyeni olan yerellefltirme süreçlerine denk düflen il odac l n n tasfiyesini, eme- i esas olan anlay fllar n mücadelesini örgütleyen, demokratik merkeziyetçilik anlay fl gerçeklefltirmifltir. Bu demokratik merkeziyetçilik anlay fl, ayn flekilde sermayenin küreselleflmesine karfl, mücadelenin de yöntemlerini üretebilir, üretmelidir de......küreselleflme denilen olgu, sermayenin yo unlaflt r lmas anlam na geliyor. Bu dünyada gelir eflitsizli ini alabildi ine art r yor. En zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 10 aras ndaki fark, 1960 ta 30/1 den, 1990 da 60/1 e, 1997 de ise 74/1 e yükseliyor. En zenginlerden 200 kiflinin serveti, aras nda yüzde 100 den fazla art yor. Sermayenin yo unlaflmas, yoksullu un küreselleflmesi oluyor......mühendislerin bu ayr flma içinde genel ço unluk olarak emek saflar nda olmalar, onlar n mesleki formasyonlar, kamusal sorumluluklar ve üretim süreçlerindeki yükümlülükleri nedeniyle zorunludur ve zorunluluk olmas gerekiyor. Bu zorunluluk, genel kurul kürsülerinin emek mücadelesindeki mühendislerin kürsüsü olmas n gerektirir. Bu gerekliliktir ki, bize siyasal bir iradeyi tafl ma ve siyaset yapma hakk n verir......oda yapt tüm faaliyetlerde kamu yarar n öne almal d r. Meslekiçi e itimlerde s nav sonucu sertifika verme uygulamas na geçilmelidir. Böylece MO Ankara flubesi yetkin mühendislik uygulamas için ilk ad m atm fl olacakt r. Bunun MO Yönetim Kurulu kararlar yla yayg nlaflt r lmas da sa lanmal d r. nflaat mühendisli i alan nda piyasada bulunan tüm yaz l mlar n sertifikasyonu için çal flmalar n yeniden ivme kazand - r lmas sa lanmal d r. MO Ankara fiubesi bu konuda önderlik etmelidir... GENEL KURUL Mustafa ÇOBANO LU 11. ve 12. Dönem MO Ankara fiube Yönetim Kurulu Baflkan... nflaat Mühendisleri Odas bir inflaat mühendisli- i e itimi kurultay düzenleyebilir diye düflünüyorum. Bu zaten hep de konuflulan bir konudur, ama bu konuda belki flöyle bir fley de yap labilir: Ülkemizin önümüzdeki y llarda geçirece i süreçler ve mesle imizin geçirece i süreçleri gözeterek, ülkemizin mühendis ihtiyac n tespit etme ve buna göre üniversitelerde gerekli olan ö renci kontenjan n belirleme gibi bir yaklafl m olabilir, bu yol gösterici olabilir diye düflünüyorum. Keza hep zaten konufltu umuz bir konu vard. Üniversitelerin üst kurumu YÖK tür veya flimdi tart fl - lan ona benzer kurullard r, ama inflaat mühendisli i e itimi veren kurullar bir arada toparlayan ve onlar n ortak politika belirlemelerini sa layan bir üst kurul yoktur. Üniversiteler de 12 Eylülden beri, uzun y llard r böyle hep bask alt nda tutulduklar için, bu tür yatay iflbirliklerine gitmeye pek de cesur olam yorlar. Bu nedenle yine onlar, yani e itim alan n n sorunlar n çözümlemek üzere bir koordinasyon çat s n kurman n da nflaat Mühendisleri Odas na düfltü ünü düflünüyorum......say n fiube Baflkan m z da burada meslek içi e itimle ilgili enstitüsü benzeri bir fikri söyleyince, " ngiltere deki gibi, bir inflaat mühendisli i enstitüsü kursak, Odam z n bünyesinde bir ba ms z kurul gibi, hem bu e itime yönelik problemlerimizi, hem bilimsel konularda meslek alan m z, mesle imizin tarifi ve di er meslek alanlar yla ihtilaflar m z konusunda çözüm üretebilen, hem de meslekiçi e itim konusunda ciddi katk lar ve kurumsal yap lar oluflturabilen iyi bir yap ortaya ç karabilir miyiz?" diye düflünüyorum. Dolay - s yla, bu inflaat mühendisli i enstitüsü kavram n biraz düflünüp, belki genel kurullar m z sürecimizde tekrar dillendirmeyi de düflünüyorum......bugünkü Hükümet, yani AKP Hükümeti, program na bizim sektörümüzle ilgili iki tane temel hedef koydu. Bunlardan biri, 15 kilometre duble yollard ve di eri 1 milyon konuttu. Bu program ortaya koydu- unda da, bizim nflaat Mühendisleri Odas n n Yönetim Kurulundaki arkadafllar m z dan flma kurullar nda bu konuyu görüfle açt lar ve sonuç olarak ben flöyle TSE standartlar na ulafl n 21

19 GENEL KURUL hat rl yorum: Bu politikalar n sektörümüz aç s ndan do ru düzgün uygulanmas kayd yla olumlu oldu u ve desteklenmesi gerekti i sonucuna varm flt k. Ama flimdi Baflkan n da konuflmas nda de indi i gibi, uygulamaya bakt m z zaman, bizim mesle imiz aç s ndan ben dehflet verici bir durum görüyorum. nflaat sektörünü canland rmak üzere, ortaya koyulmufl olan bu iki paket program, mühendislerin d fl nda uygulanmaya çal fl l yor; bu feci bir durumdur. Nas l? Mesela, projesiz yaparak, yani bugün 15 bin kilometre için, herhalde 4-5 binine baflland söyleniyor, proje yap lm yor. Türkiye Cumhuriyeti Karayollar Dairesi gibi, Devlet Su flleri gibi, ller Bankas gibi, belki Elektrik flleri Etüt daresi gibi, ülkemizde mühendisli in geliflti i, bir sürü meslektafl n yetiflti i, ciddi anlamda mühendislik yap lan kurumlard r ve Türkiye Cumhuriyeti Karayollar ilk defa projesiz yol yap yor arkadafllar; böyle bir fley olur mu? Yandaki mevcut yoldan kod tafl yarak yol yap l r m?.. Bergüzar ÖZBAHÇEC...Say n meslektafllar m; mezuniyetimden bu yana toplan lan genel kurullarda, ülkemizin ve dolay s yla biz mühendislerin durumuna iliflkin pembe bir tablo oluflmam flt r. Tam tersine, tablo gittikçe kararmakta ve bu tablonun sorumlusu olan küresel sermayenin sald - r s, kanatlar alt na ald gericilik ve ayr l kç l kla birlikte bu sald r lar fliddetini artt rmaktad r......bir de flu an can yak c bir kamu yönetimi reformu meselesi vard r ki, mesele önce Dünya Bankas n n yerel yönetimleri ulusal merkezi siyaset ve yönetimden kopar p küresel piyasa merkezlerine ba lamak için ller Bankas n n tasfiye edilmesi gerekti ini keflfetmesiyle bafllam flt r. fiimdi benim de bulundu um kurum gibi yap mc kurulufllar n bölge birimleri, yine bu reform denilen fleyle il özel idaresine ba lanmak istenmektedir. "Yönetiflim, kat l mc l k, bürokrasiden kurtulmak" cilalar yla kamuoyuna sunulan bu tasar, yerel halk n gereksinmelerini küresel sermeyenin kâr alan na dönüfltürmeyi, yerel kamu hizmetlerini ticari piyasa ifline çevirmeyi hedeflemektedir......say n meslektafllar m; bizim Odam z, Bat da ve bizim ülkemizde de son zamanlarda varolan Bat ya ba l sermaye tabanl sivil toplum örgütü de ildir, üyenin özgücüne dayanan demokratik kitle örgütüdür......planl ekonomi çerçevesinde sanayileflme ve kalk nma politikalar n tekrar ülke gündemine sokmak, bu amaçla kamu giriflimcili inin hayata geçirilmesini desteklemek, küresel sermaye ve içimizdeki kollar n n zorlamas yla bafllat lan plans z, hesaps z, kitaps z projelerin gerçek yüzünü ortaya ç karmak, do al kaynaklar n ya malanmas na karfl durmak, ülke sanayini tasfiyeye hizmet eden Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankas gibi kurulufllar n dayatmalar na direnmek... fierafettin DO AN...Say n Vekilimiz Mehmet Y ld r m güzel söyledi, dedi ki " hale Yasas, mesle imizle ilgili fleylerde odalara müracaat ediyoruz, ama yeterli yak nl bulam - yoruz." Do rudur, geçmiflte bütün siyasi yönetimlerle zaman zaman hem Oda yöneticisi, hem de meslektafl olarak yapt m z bütün temaslarda Yine zannediyorum Say n Çobano lu söyledi, yani "biz muhalefet yap s nda oldu umuz için, baz fleyler yeterince dikkate al nm yor" dedi. Muhalefet de olsak, iktidar da olsak, ülkenin meselelerini do ru ortaya koydu umuz zaman, mutlaka buluflaca m z asgari müflterek vard r ve birçok konuda olmufltur ve yine de olmal d r....sonuç olarak flöyle bir fley söylüyorum: Kazananlar, kaybedenleri de çal flmalar n içine çekmenin bir yolunu bulmal lar diye düflünüyorum, yani bunu yapmal y z, bunu baflarmal y z diye düflünüyorum... Serhat BULAK...Plans zl ktan ve projesizlikten kaynaklanan ekonomik kay plar Oda taraf ndan ç kar ls n ve farklar halk n, kamuoyunun önünde gösterilsin, "bak kardeflim, proje ile buna mal ediyoruz, projesiz buna mal ediyoruz, fark bu, sen seç; projesiz mi yapal m, projeli mi yapal m?" flte o zaman mühendisin itibar artar. Yani biz, mühendis olarak rakamlarla konuflmak zorunday z, her fleyi rakamlarla izah etmek zorunday z; biz, "bu böyle olsa daha iyi olur, flöyle olsa daha iyi olur" diye bir yere varamay z, bu mümkün de ildir. Kemal TÜRKARSLAN Meslekte Birlik için aday olan arkadafl m z Haydar Çiftçi nin öncelikle burada yap lan etkinliklere "bir dernek faaliyeti, bir günlük faaliyet gibi" demesini eme e sayg s zl k olarak de erlendiriyorum; çünkü onlar bir 22 pratik mesleki bilgiler burada

20 günlük bir ifllem de ildir, onun arkas nda ciddi çal flmalar vard r ve meslektafllar m z n içinde bu konulara açl k son derece fazlad r. Biz, o seminerler için bile sürekli büyük salonlar aramak zorunda kald k, ortalama 100 kiflilik salon toplant lar na dönüfltü ki bizim olana- m z zaten kiflilik salondu. Yani geleneklere ba l l klar ndan bahsederler, ama "elinize sa l k" demek yerine, böyle küçük basit fleylerle geçiyor. "yap denetim kurulufllar veya inflaat mühendisli- i hizmetleri verilen birimlerde asgari bir ücretin oluflturulmas için bir yönetmeli in, bir kavram n da bulundurulmas gibi bir çal flma nas l olabilir" diye düflündük. Belki Yap Denetimin bir yönetmeli ine "bu yap denetimde çal flan - çünkü baflka yere de geçemeyecek - inflaat mühendisleri, benzer y lda kamuda çal flan inflaat mühendisinden daha az ücret alamaz" gibi bir maddenin konulmas için çaba sarf ediyoruz. Bunu birtak m kamu kurulufllar na da söylemeye çal flt k, ama bunu ne derece baflar r z, bilemiyoruz. Say n Meslekte Birlikteki arkadafllar, kendileri de bu konuda destek vererek; çünkü ben cümlemi onun için getirmifltim, buyurun bu konuda bir sonuca gitmeye çal flal m. Meslekiçi e itim için bir enstitü; ben bu kavram bir flekilde gündeme getirmek istedim. Yani meslekiçi e itim diyoruz, elbette flu anda mikro projeler, k sa dönemli projeler, k sa dönemli çal flmalar de erlendirdik. Ama makro çal flmalar enstitü kavram içinde nas l de erlendirilir, meslek odas bunun içinde nas l olur, bunun ciddi bir çal flmas n n yap lmas ve mesleki yeterlilik kavram n n da bunun arkas nda de erlendirilmesi gerekti ine inan yorum. Erdo an GÜL MO Ankara fiube 15. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi...Odalar, gerçekten yo un bir emekle ve fedakârl kla yürüyen kurumlard r. Bizim meslek odam z da kamusal alanda hizmet gören meslektafllar m z n sorunlar n ve mesleksel sorunlar n çözmek baz nda hizmet eden bir kurulufltur. Bu ayr sorunlar yla beraber, sorunlar n n çözüm alan elbette ki kendilerini ifade edecek demokratik ortamlarla mümkündür....y llarca hepimiz beraber mücadele ettik, bu ülkede demokrasi olmad. Ama istendi i zaman, 14 günde 14 tane kanun, yani bu ülkede y llarca arzulad - GENEL KURUL m z bir sürü kanun da yine d flar dan dayatmayla geldi. Herhalde demokrasi ve kendinden olmayan düflünceleri dinleme de bu süreçte yine onlar sayesinde geliyor. Bu ülkenin kendi iç iradesiyle geliflmeyece ine art k inanmak istemesem de böyle gelifliyor. Bu ülkede y llarca konuflulan, kangren olan sorunlar konusunda öyle san yorum ki biz birbirimizi dinlemesini bilmedikçe, bu ülkenin insanlar, kardefl kardefli dinlemedikçe, kendi dayatmalar n yapt müddetçe, böyle dünyada birileri bize dayatacak ve kanunlar m z da, çözümlerimiz de böyle gelecektir. Yöntem bu olmamal ; yöntem, demokrasi dedi imiz fley. Kendimize istedi imizi bir baflkas için de hak oldu unu düflündü- ümüz sürece demokrasi olur. Ben, kendim için hak olan bir fleyi baflkas na istemiyorsam, benim böyle bir demokrasinin olmayaca na inan yorum... Bilal BAHAR...Mesle imizin problemlerini konuflurken, say n yöneticilerim, bu Yönetim de dahil olmak üzere, gelecek yönetimlerin de mesle imiz söz konusu oldu u zaman hiçbir platformdan kaçmamas gerekti ini; madem bu ifl siyasetle çözülüyorsa, siyasetçilere gitmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekli kanunlar n yap lmas için mücadele etmesi gerekti ini düflünüyorum. Hele hele mesle imiz konusunda ve ulusal meselelerde hiç y lmadan mücadele etmemiz gerekti i kanaatindeyim. Bundan sonraki seçilecek yönetim kurullar da inflallah bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirler... ÜYELER M ZE DUYURU 6235 Say l yasa ile kurulmufl kamu kurumu niteli inde bir meslek örgütü olan nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi, mühendislik e itimi gören ö rencilere yönelik çal flmalarda da bulunmaktad r. Bu kapsamda, inflaat mühendisi aday ö rencilere staj yeri temininde yard mc olabilmek için araflt rmalarda bulunmaktay z. Konu ile ilgili olarak, firman z bünyesindeki staj yeri (staj n gerçeklefltirilece i il, büro veya flantiye staj ) ve nflaat Mühendisli i aç s ndan staj türü (Yap Mekani i, Geoteknik, Hidrolik, Yap Malzemeleri, Yap m Stratejisi, Su Kaynaklar veya K y ve Liman) olanaklar n n fiubemize bildirilmesini rica ederiz. mesleki bilgisayar programlar n tan y n 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı