7 DE 3 DE. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE 3 DE. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý."

Transkript

1 Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Van Þubesi üyeleri, bugün düzenledikleri yürüyüþte depremin ardýndan sorunlarýn giderilmediðini söyledi. Öðretmenler, Milli Eðitim Bakanlýðý'na tepki gösterdi ve Van Valisi'nin istifasýný istedi. Mavi Plaza önünde bir araya gelen Eðitim Sen Van Þubesi üyeleri, ellerindeki "Vali konakta, emekçiler sokakta", "Sýðýra 400, öðretmene 300 TL", "Maðdur Etme Bakanlýðý" dövizleriyle Van Valiliði'ne yürüdü. 7 DE Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, yoðun kar yaðýþý nedeni ile 21 köyün yollarýnýn kapanmasý sonucu ilçe okullarýn 2 gün süre ile tatil kararý aldý. Kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için de ekiplerin sürekli çalýþtýðý konusunda açýklama yapýldý. Hacýbektaþ ta Kýþ Hacýbektaþ ta 16 Ocak Pazartesi günü saat di itibariyle kar kalýnlýðý 40 cm olarak ölçüldü. Nevþehir de ise 15 Ocak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yaðmaya baþlayan yoðun kar yaðýþý sonrasýnda beþ ilçede okullar tatil edildi. Merkez ilçe ile birlikte 89 belde ve köy yolunda ise yollar ulaþýma kapandý. Nevþehir Valiliði n den yapýlan yazýlý açýklamada, son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. 3 DE Van da yaþanan depremin üzerinden aylar geçmesine raðmen depremzedelerin yaralarý sarýlmamýþken, depremzedeler için toplanan 259 milyon TL nin sadece 56,2 milyon TL sinin depremzedeler için harcandýðý ortaya çýktý. Depremzedenin çözülmemiþ bunca sorunu varken toplanan yardým paralarýnýn küçük bir kýsmýnýn depremezedeye harcanmýþ olmasý ve toplanan paranýn bankada tutulmasý tepki topladý. ÇOÐU ÇOCUK 10 KÝÞÝ ÇADIR YANGININDA ÖLDÜ Depremin hemen ardýndan bastýran sert kýþýn büyük bir bölümünü çadýrlarda geçirmek zorunda kalan depremzedeler soðuðun yanýnda çadýr yangýnlarýyla da boðuþtu. 2 DE Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Van da meydana gelen deprem nedeniyle Van Üþürken Biz Uyumadýk kampanyasý kapsamýnda 4 konteynýr ev deprem zedelere ulaþtýrýlmak üzere Ýstanbul dan Van a doðru yola çýktý. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý. Güney Özkýlýnç Önceki yýllarda Ýznik e baðlý Müþküle köyü, Balaban ýn Seçköy ü talip olmuþtu Nazým Hikmet in mezarýna, þimdi de bir dað köyü olan Kýranýþýklar Bursa- Keles e baðlý Kýranýþýklar köylüleri Nâzým Hikmet in 110. doðum yýlýnda Nâzým Hikmet in mezarýnýn köylerine getirilmesi için bir kampanya baþlattýlar. Kampanya çerçevesinde bir imza toplayan köy halký, Nâzým için bir de çýnarlýk dikti. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcileriyle bir kahvaltýda buluþan TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak açýklamalarda bulundu. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcilerine TÜBÝTAK hakkýnda bilgi veren Altunbaþak'ýn sözleri, bir bilim kurumunun sorumlusunun deðil de adeta bir þirket yöneticisinin ifadelerini andýrdý. ACUN LU GÝRÝÞÝMCÝLÝK YARIÞMASI Yücel Altunbaþak'ýn projem diyerek anlattýðý tasarýlarýndan birisi bir yarýþma programý düzenlemek. Konsepti, cazip bir fikrini, bir patrona, onunla asansöre çýkma süresi içinde anlatmayý baþaran kiþiyi ödüllendirmek olan yarýþma...

2 Memlekete hayýrlý uðurlu olsun. THY altý ayrý tipteki uçaðýnda Kuran-ý Kerim uygulamasý baþlattý. Terimin abesliðini geçiyorum. Bu uygulamanýn planet eðlence sistemi altýnda gerçekleþtirilmesi garabetini ve müzik bölümünde Kuran ýn icracýsý olarak Rihanna nýn görünmesi gibi detaylarý edep yahu diyecek Müslümanlara havale ediyorum. Benim gelmek istediðim nokta bu uygulamanýn hepimiz için ne kadar hayýrlý bir uygulama olduðu noktasý. Baþtan sona. Zira bu uygulama sayesindedir ki bu memlekettin özde mi sözde mi vatandaþlarý olduðumuzu gayet bilimsel yöntemlerle ölçebileceðiz. Ancak bu ölçme ve deðerlendirme ameliyesi için bazý verilere ihtiyacýmýz var. Bu ihtiyaçlarýmýzý gidermek de vatandaþlarýnýn taleplerine hassas, bu talepler mevzubahis olduðunda ve asla ve kat a din, mezhep, inanç ve inançsýzlýk, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim ayrýmý yapmayan devlet büyüklerimize düþüyor. Efendim bu uygulama kamuoyuna lanse edilirken THY Basýn Müþaviri Dr. Ali Genç Yolcularýn talep etmesinin ardýndan sesli Kuran-ý Kerim sisteme dâhil edildi demiþ. Sessiz çoðunluðun sesine kulak kesilmiþ bulunan AKP hükümeti ve aparatçýklarý hemen talebi yerine getirmiþ.(aparatçýk lafýný nasýl gönül rahatlýðý ile kullanýyorum bilemezsiniz. THY Genel Müdürü Temel Kotil in sevgili oðlu Enes in Ataköy Sheraton da bilmem kaç bin dolarlara çýkan nikâhýnda tam sekiz bakan iki baþbakan yardýmcýsý vardý. Genel Müdürün bir vakit Illinois Üniversitesi nde misafir profesör olarak bulunduðunu da ekleyelim.) Vatandaþýn hemen yerine getirilen talebi karþýnda bize de ancak Allah'ým ne kadar demokratik bir ülke de yaþýyoruz demek düþüyor. Benim bu arada merak ettiðim nokta þu: kaç vatandaþýmýz böyle bir talepte bulunmuþ ve bu talebi vatandaþlar olarak hepimize açýk olmakla mükellef hangi demokratik ve katýlýmcý mekanizmalarla iletmiþ? Bu sayý on beþ bin midir mesela? On beþ bin kiþi THY nin online olanaklarýný kullanarak bu talepte mi bulunmuþtur? Ya da yüz bin kiþi bir STK aracýlýðý ile bu talebini mi iletmiþtir THY ye? Nedir? Yoksa THY miz ben borsaya bile açýldým, bu talepte bulunan bir kiþi bile olsa yaparým mý demiþ? Ne güzel! Güzel ama onlara var da bize yok mu? Biyogüvenlik Kurulunun kendi açýkladýðý rakamlara göre demokratik(!) online mekanizmalarýný kullanarak tam on beþ bin kiþi GDO lu ithal mýsýrýn yem olarak memlekete sokulmasýna dair görüþ bildirmiþ, yüz bin kiþi Greenpeace in kampanyasý aracýlýðý ile GDO lu yemlere hayýr demiþtir. Sonunda alýnan kararla, vatandaþlarýn arzularý hilafýna GDO lu yemlere ülkeye sokma izni kuruldan çýkmýþtýr. Demek ki burada vatandaþtan daha deðerli baþkalarýnýn arzularý mý devreye girmiþtir? Þimdi bize uyguladýðýnýz ayrýmcýlýðýn rakamsal sonuçlarýný bilmek istiyoruz. Gözünüzde kaç Kuran dinlemek isteyen sizce özde vatandaþýnýz(vatandaþlarýn kendisini tenzih ederim), bizim gibi dinsiz imansýz GDO istemeyen vatandaþa denktir? THY ile Biyogüvenlik Kurulu elma ile armut gibidir karþýlaþtýrýlamaz diyorsanýz o armut ve elmalarýn GDO lu olmakla balýk burcuna girdiklerini ekleyeyim. Hadi siz sorduðumuz sorularýn cevabýný veredurun baþka birkaç pratik soruyu daha sýralayayým: GDO lu yemler için baþvuran birliklerin arkasýnda kimin eli kolu var? Bu Mýsýrlarý ithal eden þirketler hangileri? Bunlar yem için kullanýlacak deniyor, bu nasýl kontrol altýnda tutulacak? Tarým Bakanlýðý hangi bütçe, hangi eleman ile bunlarýn yalnýz yem olarak kullanýlmasýný denetleyecek? Zaten yem olarak kullanýlmasý yeterince zararlý iken GDO kalýntýlarýnýn hayvansal ürünlerle bünyemize ulaþmasý zaten bilimsel bir gerçek olarak ortadayken, bu mýsýrdan un yaparým bunu da çikolataya katarým ekerim biçerim diyene kim nasýl engel olacak? Sizi uyaralým, bizim gözümüzde insanlýk suçu iþlemektesiniz. Milyonlarca insaný bile isteye çok ciddi saðlýk risklerinin kucaðýna attýnýz, atmaktasýnýz. Sizin gözünüzde imansýz olan bizlerin insanlýk suçu iþlediðinize dair uyarýsýný hesaba katmayabilirsiniz. O zaman anladýðýnýz dilden söyleyelim. Zira sizin gibi Monsanto, Cargill, Syngenta gibi uluslararasý tarým tekellerinin iliþkilerine bulanmamýþ ve çeþitli konferanslarda ABD nin GDO lu mýsýrýndan etanol lobisi ile hemhal olmamýþ, daha çok kazanmak hýrsý ile dolup taþmamýþ her Müslüman ýn da ahý üzerinizdedir. Gönül gözü açýk, kalbi ve dimaðý uyanýk, bizim gibi sözde vatandaþlýða terfi etmeye hazýr her Müslüman yüzünüze Bakara suresi 211 inci ayeti tekrarlayacaktýr. Kim, Allah ýn nimetini, deðiþtirirse, þüphesiz Allah ýn cezasý pek þiddetlidir Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcileriyle bir kahvaltýda buluþan TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak açýklamalarda bulundu. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcilerine TÜBÝTAK hakkýnda bilgi veren Altunbaþak'ýn sözleri, bir bilim kurumunun sorumlusunun deðil de adeta bir þirket yöneticisinin ifadelerini andýrdý. ACUN LU GÝRÝÞÝMCÝLÝK YARIÞMASI Yücel Altunbaþak'ýn projem diyerek anlattýðý tasarýlarýndan birisi bir yarýþma programý düzenlemek. Konsepti, cazip bir fikrini, bir patrona, onunla asansöre çýkma süresi içinde anlatmayý baþaran kiþiyi ödüllendirmek olan yarýþma Yücel Altunbaþak tan önce zaten batý ülkelerinde Elevator Talk olarak adlandýrýlýyor ve düzenleniyor. TÜBÝTAK Baþkaný'nýn bu yarýþma için aklýndan geçen isim ise, düzenlediði yarýþma programlarýndaki sömürü koþullarýyla anýlan Acun Ilýcalý. Yücel Altunbaþak'ýn "yaratýcý arojesi" için aklýndan geçen bina ise, yapýmý için her türlü yasal mevzuatýn bir kenara býrakýldýðý bir gökdelen olan Ýstanbul'daki Sapphire. Altunbaþak'ýn bu projesi gerçekleþirse, bugüne kadar türlü türlü maharetleri olan insanlar arasýndan "yeni yetenekler" keþfeden Acun, bir de memleketimize yeni "bilim insanlarý" kazandýracak. Bu projeyle TÜBÝTAK Baþkanlýðý yapan kiþinin aklýndaki bilim insaný resmi, bir gökdelende, bir patronun peþi sýra Van da yaþanan depremin üzerinden aylar geçmesine raðmen depremzedelerin yaralarý sarýlmamýþken, depremzedeler için toplanan 259 milyon TL nin sadece 56,2 milyon TL sinin depremzedeler için harcandýðý ortaya çýktý. Depremzedenin çözülmemiþ bunca sorunu varken toplanan yardým paralarýnýn küçük bir kýsmýnýn depremezedeye harcanmýþ olmasý ve toplanan paranýn bankada tutulmasý tepki topladý. ÇOÐU ÇOCUK 10 KÝÞÝ ÇADIR YANGININDA ÖLDÜ Depremin hemen ardýndan bastýran sert kýþýn büyük bir bölümünü çadýrlarda geçirmek zorunda kalan depremzedeler soðuðun yanýnda çadýr yangýnlarýyla koþup ona derdini anlatmaya çalýþan kimse" olarak belirginlik kazanýrken, Acun'un yarýþmacýlara uyguladýðý meþhur sömürü sözleþmesini giriþimci bilim adamlarýna da uygulayýp uygulamayacaðý merak ediliyor. BAKANLIKTAN 100, BÝZDEN 500 BÝN TL! Yücel Altunbaþak'ýn ikinci projesi ise, "Var mý artýran" tadýnda. Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn 100 bin TL ile desteklediði projeleri incelediðini söyleyen Altunbaþak, "Seçtiklerimize biz 500 bin TL" vereceðiz dedi. "TÜBÝTAK'ýn elinde 300'ün üzerinde deðerli proje olduðunu, artýk raftan inip hayatýn içine girmesi gerektiðini" vurgulayan TÜBÝTAK Baþkaný, gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasýný, TÜBÝTAK'ýn "giriþim sermayesi þirketleri" kurmasý gerektiðini belirtti. Baþbakan Erdoðan'ý kendilerine km menzilli füze sipariþ ettiðini de belirten Altunbaþak, halen uçaktan atýlan km menzilli füze üzerinde çalýþtýklarýný, Baþbakan'ýn da boðuþtu. Çadýr yangýnlarý nedeniyle Van da bugüne kadar çoðu çocuk 10 kiþi hayatýný kaybetti. Depremzedelere daðýtýlan çadýrlarýn yazlýk olmasý nedeniyle çocuklar soðuktan hastalanarak öldü. Ocak ayýnda konteynerlerin daðýtýmý bitirilecek denmesine raðmen birçok depremzede hâlâ yazlýk çadýrlarda veya kendisinin naylondan ve tahtalardan yaptýðý barakalarda kalýyor. ÖÐRETMENLERÝN YERLEÞÝM SORUNU ÇÖZÜLMEDÝ Van da okullarýn açýlmasýyla birlikte barýnma sorunu yaþayan öðretmenler ve memurlar Maliye Bakanlýðý tarafýndan depremzede memurlara ödeneceði açýklanan TL ödemenin yapýlmamasýný çizdiði hedefe 2 yýl içinde eriþebileceklerini aktardý. ÝNGÝLTERE DEN BÝR ZENGÝN GELDÝ... TÜBÝTAK Baþkaný Yücel Altunbaþak'ýn aktardýklarýna göre, 2 ay kadar önce 5 milyar dolarlýk servetiyle Ýngiltere nin beþinci zengini" olan kiþi Altunbaþak'a iþ teklif ediyor. "Amerika, Avrupa, Japonya pazarýnýn artýk doyduðundan, yatýrýmýn zorlaþtýðýndan" dert yanan ve "Türkiye'nin hem Batý'ya hem de Doðu'ya bakmasý nedeniyle çok cazip olduðunu" söyleyen bu kiþi 100 milyon dolarýný Türkiye'ye ayýrýyor ve Yücel Altunsoy'a "Ne yaparýz" diye soruyor. "TÜBÝTAK gibi güvenilir bir partnere ihtiyacým var" diyen patron, Yücel Altunbaþak'tan "iþe 20 milyon dolar koymasýný" istiyor. Bunun üzerine Yücel Altunbaþak "Arkadaþlara 'yapabilir miyiz' diye sordum, 'yok' dediler. 'Derinlemesine çalýþýn' dedim. Bir þeyler buldular'" diyor. Sol.org protesto etti. Depremin ardýndan depremzedelere ücretsiz olarak ilaç verilmesi uygulamasý da Van da hayat normale döndü denilerek iptal edildi. Depremde iþyerleri yýkýlan, zarar gören esnafa verilen sözler de tutulmadý. Borçlarýný ödeyemeyen, alacaklarýný tahsil edemeyen, iþyerini açamayan esnaflara karþýlýksýz verileceði ifade edilen kredilerde henüz verilmedi. Tüm bu sorunlar orta yerde dururken Vanlý depremzedeler için toplanan yardýmlarýn 259 milyondan sadece 56 milyonunun harcanmýþ olmasý harcanmayan paralarýn turþusunu mu kuracaklar sorusunu akla getiriyor. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ýn, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ýn yazýlý önergesine cevabýna göre depremzedeler için, 23 Aralýk 2011 tarihi itibariyle Baþbakanlýk ve AFAD hesaplarýnda 178 milyon 400 bin TL, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yardým hesaplarýnda 16 milyon 600 bin TL ve Kýzýlay yardým hesaplarýnda 64 milyon 100 bin TL olmak üzere, toplam 259 milyon 100 bin TL nakdi yardým toplanmýþ. Bakan Atalay ýn verdiði rakamlara göre bunca sýkýntýyý yaþayan depremzede için, AFAD yardým hesaplarýndan 56 milyon 200 bin TL tutarýnda harcama yapýlmýþ. (Evrensel)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, yoðun kar yaðýþý nedeni ile 21 köyün yollarýnýn kapanmasý sonucu ilçe okullarýn 2 gün süre ile tatil kararý aldý. Kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için de ekiplerin sürekli çalýþtýðý konusunda açýklama yapýldý. Hacýbektaþ ta 16 Ocak Pazartesi günü saat di itibariyle kar kalýnlýðý 40 cm olarak ölçüldü. Nevþehir de ise 15 Ocak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yaðmaya baþlayan yoðun kar yaðýþý sonrasýnda beþ ilçede okullar tatil edildi. Merkez ilçe ile birlikte 89 belde ve köy yolunda ise yollar ulaþýma kapandý. Nevþehir Valiliði n den yapýlan yazýlý açýklamada, son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. Kar yaðýþý nedeniyle bazý ilçelere baðlý kasaba ve köy yollarýnýn ulaþýma açýlma çalýþmalarýnýn devam etmekte olduðu belirtilen açýklamada, "Merkez ilçede 2 olmak üzere baðlý ilçelerden Avanos ta 6, Acýgöl de 8, Derinkuyu da 1, Gülþehir de 28, Hacýbektaþ ta 21 ve Kozaklý da 23 olmak üzere olmak üzere il genelinde toplam 89 köy yolu ulaþýma kapandý. Yol açma çalýþmalarý sürdürülüyor." Denildi. Son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle Avanos, Gülþehir ve Kozaklý ilçelerinin merkez, kasaba ve köylerinin tamamýnda ilk ve orta dereceli okullar bir gün, Acýgöl ve Hacýbektaþ ta ise iki gün süreyle tatil edildi. Milletvekilimiz bir ek iþ bulmuþ Bir ek iþ de emekliye olmaz mý? Yüzde yüz zamlarda çok mutlu olmuþ Bize yüzde elli versen olmaz mý? Sekiz yüzdür emekliler maaþý Atmýþ yetmiþ sekseni aþmýþ yaþý Aç ve yoksullarýn korku telaþý Bunlara da bir el atsan olmaz mý? Seçilince seçenleri tanýmaz Bize cýlk yumurta kendi payý kaz Tok olanlar aç olaný anlamaz Yarý açlar biraz doysa olmaz mý? Hak alamaz baskýn suskun emekli Maaþ yetmez dert üstüne dert yüklü Ýntibak denilen batakta saklý Bize acýyarak gülsen olmaz mý? Sahte zikir þükür hakký tanýmaz Ýnsan seven adaletli insan az Baþýmýzdan yaðan zamlar hiç durmaz Bize bu bir zulüm bilsen olmaz mý? Ne dersem de bizi ciddi almazlar Bizi tanýmazlar bize sormazlar El kaldýr kabul et bize vermezler Verilen oy yine varsa olmaz mý? Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de teknik arýcýlýðý geliþtirmek amacýyla açýlan kursu baþarýyla tamamlayan 12 kursiyere belgeleri törenle verildi.kurs, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Derinkuyu Kaymakamlýðý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Kuyulutatlar Köyü Muhtarlýðý iþ birliði ile 80 saatlik olarak düzenlendi. Kurs bitirme törenine, Nevþehir Vali Yardýmcýsý ve Derinkuyu Kaymakam Vekili Ali Murat Kayhan, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, Derinkuyu Garnizon Komutaný Mehmet Kartaloðlu, Ýlçe Tarým Müdürü Vedat Kaya, Derinkuyu Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Bayram, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Rukiye Pýnar, Kuyulutatlar Köyü Muhtarý Ömer Yýlmaz ile köylüler ve kursiyerler katýldý.törende konuþan Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, arýcýlýðýn önemi, arý ve arý ürünleri, arýnýn biyolojik yapýsý, balýn özellikleri ve insana faydasý, arýcýlýðýn ülkemizdeki ve bölgemizdeki durumu, arýcýlýðýn bir meslek ve uðraþ olarak insana kazandýrdýklarý, arýcýlýðýn bitki döllenmesindeki önemi, bal veren bitkiler ve onlarýn geliþtirilmesi konularýnda bilgi verdi. Yanmýþ emekliye kurumuþ göller Saltanat yaþama köþedir derler Emekli can çeker periþan dullar Yüce tanrý bunu size sormaz mý? Ali Turab zam bölündü az gelir Bir sonra yýl zamlar yüzde yüz gelir Emekliye eser yaðar toz gelir Ýntibak sözünde dursan olmaz mý? Halk Ozaný Ali ÖZCÝVAN Hacýbektaþ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir de bulunan Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyonlarý kapatýldý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün merkez ve taþra teþkilatýnda düzenleme yapýlmasý hakkýndaki Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karar gereði, Avanos ve Ürgüp Ýstasyon müdürlüklerinin de içinde bulunduðu 145 meteoroloji istasyon müdürlüðü kapatýldý. Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyon Müdürlükleri nin kapatýlmasýnýn ardýndan Nevþehir de faaliyet gösteren Meteoroloji müdürlüklerinin sayýsý ikiye düþtü. Kýrþehir Bölge Müdürlüðü'ne baðlý olan Nevþehir Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü ve Kapadokya Havalimaný nda havacýlýk amaçlý hizmet veren Kapadokya Meydan Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü kararnamenin ardýndan Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüðü ne baðlandý. Nevþehir de bulunan Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyonlarý kapatýldý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün merkez ve taþra teþkilatýnda düzenleme yapýlmasý hakkýndaki Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karar gereði, Avanos ve Ürgüp Ýstasyon müdürlüklerinin de içinde bulunduðu 145 meteoroloji istasyon müdürlüðü kapatýldý.

4 GÜRKAN HAYDAR KILIÇARSLAN TSK uçaklarýnýn sadece kaçakçýlýk yapan 35 Kürt yurttaþýmýzý bombalamasýna talihsiz bir olay demek için normal bir insanýn bir hayli geniþ olmasý lazým. O kadar geniþ olmalý ki o insan, benzer bir yanlýþlýkla Mavi Marmara da 9 Türk yurttaþýný öldüren Ýsrail ordusuna da ayný geniþlikte bakabilmeli. Oysa garip bir þekilde, 9 Türk yurttaþýný öldüren Ýsrail devleti Türkiye deki siyasi iktidar tarafýndan öldürmeyi çok iyi biliyor olmakla suçlanýrken 35 Kürt yurttaþý hem de kendi topraklarýnda öldüren Türkiye devleti öldürmeyi çok iyi bilmiyor gibi sanki. Öyle ya! Yanlýþlýkla 35 yurttaþýný öldüren bir devletin öldürmeyi pek de iyi bildiði söylenemez. Fakat ne enteresandýr ki, öldürmeyi çok iyi bilmeyen bir devlet Ýsrail in öldürdüðü 9 kiþiye nispet yaparcasýna bir batýnda 35 kiþiyi öldürebiliyor. Bu ne yaman bir paradokstur! Ýktidarýn bu olay karþýsýnda malum bir soðukkanlýlýkla muhalefeti suçlayýp TSK ye teþekkür etmeyi ihmal etmemesi hepimizin nasýl tehlikeli bir ülkede yaþadýðýmýzýn bariz kanýtý oldu. Bilmeye biliyorduk ama tehlikenin boyutlarý hakkýnda biraz daha fikir sahibi olduk böylece. Neticede durup dururken güvenlik kuvvetleri tarafýndan öldürüldükten sonra hakkýmýzýn peþine düþenlere de saldýracak bir iktidar varmýþ bu ülkede. Baþbakan ýn deðerlendirme konuþmalarýnda devletin kendi halkýný bombalamasý olayý karþýsýnda adeta isim vererek Taraf gazetesine, 100 büyük Türk liberallerinden biri olan Ahmet Altan a ve muhabir olduðu iddia edilen Mehmet Baransu ya karþý aleni çýkýþlarý ve bu çýkýþlara yanýt olarak Baransu ile Altan ýn tepkileri büyük bir çoðunluðu þaþkýnlýk içinde býraktý. Oysa ben þaþýrmadým. Hatta hiç þaþýrmadým. Mehmet Baransu nun bir sosyal medya sitesinde silahlý adamlardan korkmadým. Kasýmpaþalý Tayyip ten mi korkacaðým þeklindeki ifadesini de ilk duyduðumda kýs kýs güldüm. Neden derseniz, ben zaten bu ortaoyununu bekliyordum. Yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana, yýllardýr Türkiye nin sözde yeni iktidar odaklarýnýn bir aygýtý olarak tepe tepe kullanýlan Taraf ýn içine düþtüðü iþlevsizlik sendromundan kurtarýlmasý maksadýyla yerel iktidara muhalefet etmeye baþlayacaðýndan adým kadar emindim. TUHAF YORUMLAR GAZETESÝ Taraf gazetesi kökü dýþarýda bir propaganda projesinin ürünü olarak 2007 de yayýn hayatýna baþladý. Bu gazete, ismini 2007 de baþlayan süreç öncesi Genelkurmay baþkanlarýnýn iktidara karþý her dayýlanmalarýnda sýklýkla ifade ettikleri biz tarafýz! yorumlarýndan aldý. Bu propaganda gazetesinin adýný bir yerde TSK koymuþ oldu. AKP ve malum cemaatin son derece temkinli hareket ettiði arasý dönemde Ahmet Altan benim gibi Pazar yazýlarý yazýyordu. Ne farký vardý? Büyük burjuva amirali olan Hürriyet Pazar da yazýyordu. Suya sabuna dokunmayan türlü sýkýlgan sayýklamalar yazýp duruyordu. Siyasetten oldukça uzak yazýlar yazmakla meþguldu. Elbette internet üzerinden, benim de az sayýda yazý yazdýðým gazetem.net adlý internet sitesine siyasi yazýlar yazmaktaydý. Lakin, büyük burjuva medyasýnda Mehmet Altan kadar siyasete yakýn durmuyordu seçimlerini AKP nin 2002 ye göre ezici bir çoðunlukla kazanmasýnýn ardýndan arasýnda AKP yi ne olursa olsun iktidardan indirmeye çalýþan ulusalcý yapýlanmalar ve onlarýn etkinlikleri üzerine gidilmesi sürecinde propaganda ayaðý oluþturmasý için, ama en önemlisi ülke üzerindeki vesayetlerin el deðiþtirmesi projeleri kapsamýnda Taraf a geçici bir rol biçildi. Sözde yeni Türkiye ye giden yolda baþta Ergenekon ve Balyoz davalarý olmak üzere iç ve dýþ kamuoyu yaratmak gayesiyle bu gazeteye start verildi. Zaten bilindiði üzere Taraf ýn gerçek anlamda gazetecilik ve habercilik yaptýðýna o gün bugündür pek þahit olmadýk. Bu gazete, sadece kendilerine hediye edilen ve pek çoðunun yayýnlanmasý normal bir hukuk devletinde skandal olan yalan yanlýþ veya kimileyin doðru olan birtakým belgelerle beslendi. Mehmet Baransu adlý muhbir kardeþimiz iþte böyle doðdu. Fakat yolun sonuna gelindi. Eninde sonunda eldeki belgelerin veya servis edilecek belgelerin de bir sonu vardý. Öyle de oldu. Taraf gazetesi, özellikle arasýndaki parlak günlerinden giderek uzaklaþmaya baþladý ve bir çeþit tuhaf yorumlar gazetesine dönüþtü. Ancak herþeyin sözde yenisinin makbul olduðu sözde yeni Türkiye de sözde yeni medya düzeni planlarý doðrultusunda sözde yeni bir muhalefet odaðýna ihtiyaç duyuldu. Aslýnda yeni Türkiye nin gerçek egemenleri AKP ve malum cemaat olsalardý, onlarýn mahsuscuktan yapýlacak muhalefetlere dahi ihtiyaçlarý yoktu. Lakin ipler tamamen uluslararasý sermaye haydutlarýnýn ve onlarýn dýzdýðýnýn dýzdýðý kuklalarýnda olduðu için, Türkiye egemenleri hiyerarþisinde en alt basamaklarda olan AKP ve malum cemaat egemenleri de durumu kabullenmek ve Taraf gazetesine bahþedilen yeni muhalefet rolü ile ortaoyunu oynamak zorunda kaldý. Taraf ile siyasi iktidar arasýndaki ortaoyunu kimseyi aldatmamalý. Bana kalýrsa yaþanan zýtlaþmalarýn altýnda þu aralar sýkýlýkla dile getirilen AKP-Cemaat ayrýþmasý da yok. O ayrýþmalar apayrý bir konu. Oysa Taraf a biçilen yeni rolde iktidar ile cemaat tam bir uyum içinde bana kalýrsa. Ayrýca, Taraf ýn elinde siyasi iktidar aleyhine yeni belgeler olduðunu düþünüp o belgelere güvenerek Taraf ýn siyasi iktidara meydan okuduðunu düþünmek hayalperestlik dahi olabilir. Çünkü o belgelerin adresi olamayacak bir özgeçmiþe sahip oldu bu gazete. Gerçek þudur. Taraf ýn yeni rolü, Türkiye nin burjuva medyasýnda ya tamamen sindirilen veya kalitesi düþürülen ya da marjinal kýlýnmaya çalýþýlan eski statükolara baðýmlý türlü muhalefet öðelerine karþý alternatif olup dizginleri tamamen iktidarýn biat ettiði uluslararasý ana akým oyunculara baðlý yapay bir muhalif medya öðesi olmak. Peki, Taraf bunu baþarabilir mi? ORTAOYUNU, SEVÝYESÝNDEN ANLAÞILIR Muhalefet gücünü ve ruhunu sýnýf mücadelesinden deðil de yoksul sýnýflarý kandýran, ezen, halklarý horlayan, soyan ve hatta doðrudan yahut dolaylý katleden odaklardan alan muhalefet unsurlarýnýn baþarýlý olamayacaðý defalarca kanýtlandý. Mevcut iktidara sýrf eski statüko devam etsin diye muhalefet etmekle sýrf yeni statükonun bir gereði olmak maksadýyla muhalefet etmek arasýnda temelde hiçbir fark yoktur. Bu nedenle Taraf tan bir cacýk olmayacaðý bu yazýnýn baþlýðýndan bellidir. Ben zaten bu gazete ilk çýktýðýnda kullanma süresi sona erdiðinde iþi bitecektir demiþtim. Belli ki kullanma süresini uzatmak gayesiyle bir tür yeni ortaoyunu oynanýyor. Ancak, hep söyledim. Taraf gazetesi, yalnýzca benim de yaþým itibariyle mensubu olduðum 12 Eylül 1980 darbesinden sonra büyük çoðunluðu apolitize edilmiþ, hayat gayeleri malý davarý götürmek olan, ancak geçen 30 senede üçün birini bile alamayýp yaþadýklarý hayalkýrýklýklarý yüzünden denizde yýlana dahi sarýlabilecek kayýp apolitik bir kuþaðýn kaybedenlerini sonuna kadar kandýrabilir sadece. Neticede, sonraki kuþaklarýn durumlarý her ne kadar daha parlak olmasa da bahsettiðim kuþak kadar umutsuz deðiller onlar. Artýk zaman ve tarih eskiye göre çok hýzlý ilerliyor. Yeni kuþaklar, benim kuþaðým gibi 30 sene bekleyip çareyi yanlýþ muhalefetlerde ve yanlýþ kanaat önderlerinde bulmayacak. Çünkü artýk 2010 lu yýllar kapitalizmin iflasýnýn ayyuka çýktýðý yýllar olarak yazýlmaya baþlandý bile. Hem Red ve Hem BirGün Pazar da Fukuyama nýn meþhur tarihin sonu tezlerinin sonunun geldiðini býkmadan usanmadan yazýyorum epeydir. Geleceðin bir þekilde mazlum halklara ait olacaðýnýn ilk sinyalleri alýnmaya baþlandý bile. Bir kere Taraf ile siyasi iktidar arasýnda bariz bir ortaoyunu oynandýðýný seviyeden anlamak gerek. Kasýmpaþalý Tayyip ten mi korkacaðým diye twitter mesajý yazan bir muhbir gazeteciye Kasýmpaþalý olmakla övündüðünü söyleyerek cevap vermek Tayyip Bey kardeþime hiç mi hiç yakýþmadý çünkü. Benzer ifadelerden çok daha hafiflerini kullananlarýn hayatlarý anýnda karardý çünkü. 100 den fazla gazeteci haksýz yere zindanlarda tutulurken o haksýzlýklarýn doðrudan veya dolaylý bir müsebbibi olarak bir gazetecinin kalkýp Kasýmpaþalý dan mý korkacaðým demesi için bir hayli geniþ olmasý gerek. DÜÞÜNGEÇ Dilbilime küçük bir modelleme katkýsý Eðer sabah akþam satranç oynayan biriyseniz sizin için kale sözcüðü týpký at gibi fil gibi bir satranç taþýdýr. Yok, eðer sabah akþam futboldan baþka bir mevzunuz yoksa kale dendi mi aklýnýza sadece rakip kale gelir. Oysa genel çoðunluk için kale kelimesi tarihsel ve turistik anlamlar taþýr. Sözcükler, Barbie bebekleri gibi Çin atölyelerinde üretilmiyor. Sözcükler zoraki üretildiði zaman toplum tarafýndan kabul görmez ise uyduruk kalabiliyor. Bununla beraber, sözcükler genel geçer ve her birey için bir anlam ifade edecek bir standarda da uymayabiliyor. Fizik bilgilerimiz ýþýðýnda biliyoruz ki, herhangi bir ortam veya cisim eðer saydam veya þeffaf deðilse üzerine gelen ýþýðý çok büyük ölçüde yansýtýr. Yansýttýðý ýþýk sayesinde bizler o cisimlerin renklerini tanýrýz. Bütün bayraklara ayný ýþýk demetleri ulaþtýðý halde Türkiye ve Kanada bayraklarýnýn kýrmýzý beyaz olmasýnýn nedeni, bu bayraklarýn bir bölümünün sadece kýrmýzý ýþýðý yansýtýp diðer renkleri yutmasý, bir bölümünün ise neredeyse gelen tüm ýþýðý yansýtmasýdýr ki buna biz beyaz demekteyiz. Saydam olan ortam veya cisimler ise ýþýk demetleri için kýrýlma davranýþý gösterir ki bunun en bilinen örneði, akvaryumdaki balýklarýn görüntüleridir. Sözcükler týpký bir ýþýk demetinin taþýdýðý foton paketleri gibi anlam paketleri taþýr. Tek baþlarýna veya cümle olmuþ halleriyle size ulaþýrlar. Siz genellikle gelen paketten bir bölümünü yansýtýr, bir bölümünü akýl ve mantýk dünyanýzda kýrarsýnýz ve yutarsýnýz. Bu yansýtmanýz, yutmanýz ve kýrmanýz týpký ýþýðýn bir yüzeyden yansýmasý, yutulmasý ve kýrýlmasý gibidir. Ýþte yeryüzündeki pek çok anlaþmazlýðýn temelinde bu yansýtma, yutma ve kýrýlma halleri yatmaktadýr. Her ne kadar anlaþmazlýklarýn kökeninde ilk bakýþta menfaat iliþkileri yatýyor olsa da menfaat çatýþmalarýnýn bilinçaltýna inildiði zaman görülebilir ki, ayný dil bünyesinde veya farklý diller arasýnda benzeri yansýtma, yutma ve kýrma sorunlarý yaþanmaktadýr. Fakat bahse konu olan bu bilinçaltýnýn da bilinçaltýna inildiði zaman görülecektir ki, hemen her birey karþýlaþtýðý bütün sözcükleri ve tümceleri kendi ekonomik sýnýfýna baðlý olarak yansýtmakta, yutmakta ve kýrmaktadýr! Usta ile çekirge - Ustacým neden sözcüklere ihtiyaç duyarýz? - Çekirgecim homurdanmaktan iyidir. - Ama hep birbirimizi yanlýþ anlýyoruz. - Homurdansak yanlýþ anlamazdýk ama çeliþki yaratamazdýk çekirge! BirGün Pazar

5 Güney Özkýlýnç Önceki yýllarda Ýznik e baðlý Müþküle köyü, Balaban ýn Seçköy ü talip olmuþtu Nazým Hikmet in mezarýna, þimdi de bir dað köyü olan Kýranýþýklar Bursa- Keles e baðlý Kýranýþýklar köylüleri Nâzým Hikmet in 110. doðum yýlýnda Nâzým Hikmet in mezarýnýn köylerine getirilmesi için bir kampanya baþlattýlar. Kampanya çerçevesinde bir imza toplayan köy halký, Nâzým için bir de çýnarlýk dikti. Sanatçý, gazeteci, yazar ve siyasetçilerin de katýldýðý etkinliðe ilgi, beklenenin üzerindeydi. Geçtiðimiz Cuma günü sabahýn erken saatlerinden itibaren büyük bir heyecan vardý köyde Baþta Muhtar Ali Iþýk olmak üzere, Raif Yiðit, Ahmet Kabaca, Nâzým Atak ve diðer Kýranýþýklýlar uzun bir süredir yoðun emek harcamýþlardý. Nâzým ýn Vasiyet ine uyarak onun mezarýnýn Anadolu da bir köy mezarlýðýna, Kýranýþýklar a getirilmesini istiyorlardý. Mezarýn yeri hazýrdý Çýnarlar dikilmiþ, Moskova dan toprak da getirilmiþti. Çýnar dikme etkinliðinde Nâzým þiirleri okundu, konuþmalar yapýldý. Ardýndan Kýranýþýklar Ýlköðretim Okulunda slayt gösterimi eþliðinde Nâzým anlatýldý, baðlamalar çalýnýp türküler söylendi, þiirler okundu. Yakýn bir zamana kadar adýný kan davalarýyla duyuran Kýranýþýklar; seksenli yýllardan sonra siyasi yapýsýyla dikkatleri çeker Köyün isyaný, ileriki yýllarda da sürer. Türkiye genelinde yüzde doksanýn üzerinde evet oyuyla kabul edilen 1982 Anayasasý na, Kýranýþýklar köylüleri yüzde doksanla hayýr der. Týpký Müþküle köylüleri gibi. Köyün bu tutumu, hükümetlerce dayatýlan ve halkýn ihtiyaçlarýna yanýt vermeyen sonraki referandum ve seçimlerde de devam eder. AHMET ÇAVUÞ TAN AHMET ÖÐRETMEN E Her þey 1940 lý yýllarýn ilk yarýsýnda baþlar. Ahmet Atak, iþlemediði cinayet yüzünden Bursa Cezaevine kapatýlýr. Ýki buçuk yýl süren yargýlama sonucunda suçsuz olduðu anlaþýlýp 1945 yýlýnýn sonuna doðru serbest býrakýlýr. Üç yýla yakýn bir zaman cezaevinde kalan Ahmet Atak; yaþamýnýn bu kesitini kaybedilmiþ deðil, kazanýlmýþ yýllar olarak deðerlendirir. Çünkü o içeride, Nâzým Hikmet le tanýþmýþ, onun öðrencisi olma onuruna eriþmiþtir. Ulusal basýnýn, Bursa basýnýnýn Nâzým Hikmet adýndan söz etmeye çekindiði bir dönemde; Nâzým la hapis yatýp dýþarý çýkanlarýn komünizm propagandasý yla yeniden içeri alýndýklarý bir dönemde Ahmet Atak, üç yaþýna yeni giren oðlu Niyazi nin adýný Nazým olarak deðiþtirir. Yýl, bin dokuz yüz kýrk beþtir. Ahmet Atak, geçen zaman içinde köye muhtar olur. O yýllarda köy çocuklarýný yetiþtirmek için belli bölgelerde eðitmenlik kursu açýlmýþtýr. Eðitmenlik için her köyden bir kiþi istenir. Önce Himmet adlý köylüye verilen bu görev, onun vazgeçmesi ve kimsenin bu görevi kabul etmemesi üzerine Ahmet Atak a kalýr. Köylüler, Ahmet Atak ýn geride kalan çocuklarýna bakma sözü verip eðitmen olmasý için onu, Zeytinbaðý (Trilye) na gönderirler. Mudanya ya baðlý Zeytinbaðý köyünde altý ay boyunca eðitim gören Ahmet Atak, köylülerin anlatýmýna göre takým elbise, kravatla köye döner. O, artýk bir eðitmendir. Nâzým Hikmet, içeride mahkûmlarý eðitirken; Ahmet Çavuþ dýþarýda köy çocuklarýný eðitecektir, otuz iki, koca yýl boyunca NÂZIM OLSA NASIL DAVRANIRDI? Ahmet Çavuþ un yaptýklarý, yalnýz bununla da sýnýrlý kalmaz. O, baþta köylüleri olmak üzere çevresindeki herkese yýllarca Nâzým Hikmet i ve onun düþüncelerini anlatmýþtýr. Köyde karþýlaþtýðý olumsuzluklarda Nâzým Hikmet olsa böyle yapardý, o olsa böyle derdi diye düþünür, yanýtýný bulur, yol gösterirdi. Aðaca, ormana deðer verirdi. Köyün çýkýþýndaki çam ormaný da onun çabasýyla dikilmiþtir. Adýný Nâzým Hikmet ten alan Nazým Atak, babasýndan dinlediði Bursa Cezaevi yýllarýný ve babasýný þu sözlerle anlatýr: Babam, Bursa Cezaevinde terzilik yaparken ayný zamanda Nâzým Hikmet in kurdurduðu dokuma tezgâhlarýnda da çalýþýyormuþ. Babamýn anlatýmýna göre o yýllarda içeride on iki dokuma tezgâhý varmýþ. Nâzým Hikmet dokumadan kazandýðý paralarý gariban ve kimsesizlerle paylaþýr, onlara sahip çýkarmýþ. Sanatçý Erdoðan Egemenoðlu, Murat Papuç, Yusuf Uygan, Bursa CHP Milletvekilleri Sena Kaleli ve Aykan Erdemir çok sayýda kitle örgütü temsilcisinin katýldýðý; Nilüfer Belediyesi, 68 liler Vakfý ve Barýþ Derneði tarafýndan düzenlenen etkinliðe PEN Bursa Temsilciliði de destek verdi. (Bursa/EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL haline getirildiðini ifade eden Vali Savaþ, CD'de yöreye ait 32 türkünün yer aldýðýný ve 2 bin adet çoðaltýldýðýný dile getirdi. Savaþ, Þubat ayýnda düzenlenecek olan Ýstanbul Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda da (EMÝTT) ziyaretçilere daðýtýlacaðýný kaydetti. Özel kutuda 2 CD'den oluþan çalýþmada fotoðraflarla bölge hakkýnda bilgiler de yer alýyor. CD'lerin hazýrlanmasýnda Anadolu Ajansý (AA) Nevþehir Büro Müdürlüðü fotoðraf arþivinden de faydalanýldý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi tarafýndan sunulan ve Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan desteklenen 'AB Yolunda Kapadokya nýn Dünü, Bugünü ve Yarýný' baþlýklý proje kapsamýnda yürütülen çalýþmalar sürüyor. Türkiye de bu alanda yapýlacak ilk proje çalýþmasý olacaðý belirtilen 'Nevþehir Ýli AB Uyum Stratejik Planý' için Dedeman Otel de 'Çevre, Enerji ve Gýda Güvenliði' çalýþtayý düzenlendi. Avrupa Birliði müktesebatý fasýl baþlýklarýndan çevre, enerji ile gýda güvenliði,veterinerlik ve bitki saðlýðý konularýnýn ele alýndýðý çalýþtaya bu alanda hizmet veren kamu, kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri de katýldý. Nevþehir Üniversitesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Celep in 'Gýda Güvenliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý', Doç. Dr. Þahlan Öztürk ün 'Çevre' ve Doç. Dr. Þeref Turhan ýn 'Enerji' konularýnda oturum baþkanlýðý yaptýðý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Van da meydana gelen deprem nedeniyle Van Üþürken Biz Uyumadýk çalýþtayda, Nevþehir'de Avrupa Birliði müktesebatýna uyum konusunda yapýlmasý öngörülen çalýþmalar görüþüldü ve ilgili fasýl baþlýklarý ve çalýþtay ile ilgili olarak raporlandýrma çalýþmasý yapýldý. TÜRKÝYE'DE ÝLK OLACAK Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ile Nevþehir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nün ortak çalýþmasý 'Nevþehir Ýli Avrupa Birliði Uyum Stratejik Planý' 2012 Þubat ayý içerisinde AB Bakaný Egemen Baðýþ ve Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak ve elde edilecek ürün Türkiye deki tüm bakanlýklar, valilikler ve daire müdürlüklerine gönderilecek. Söz konusu çalýþma, yapýsý itibariyle Türkiye de il nezdinde yapýlacak ilk çalýþma olacak ve diðer iller tarafýndan önümüzdeki yýllarda hazýrlanacak stratejik planlar için de örnek teþkil edecek. Hazýrlýklarý süren 'AB Uyum Stratejik Planý' çalýþmasý Danýþma Kurulu'nda Türkiye de Avrupa Birliði konularýnda önemli çalýþmalar gerçekleþtiren akademisyenler de yer alýyor. kampanyasý kapsamýnda 4 konteynýr ev deprem zedelere ulaþtýrýlmak üzere Ýstanbul dan Van a doðru yola çýktý. 23 Ekim 2011 de Van da meydana gelen deprem sonrasý Türkiye genelinde baþlayan yardým seferberliðine Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ve Nevþehir Üniversitesi Öðrenci Konseyi de katýlmýþ, Nevþehir Kýzýlay Derneði ile birlikte yürütülen ortak çalýþmayla depremzedelere gýda, giyim, katalitik soba ve acil ihtiyaç malzemelerini kapsayan 5 týr yardým malzemesi gönderilmiþti. Ayrýca Nevþehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencilerinden oluþan bir grup ilk yardým faaliyetlerine katýlmak için deprem bölgesine giderek kurtarma faaliyetlerine destek olmuþtu. Deprem zedelerin sýkýntýlarýna bir nebzede olsa çare olmak amacýyla Nevþehir Üniversitesi ve Öðrenci Konseyi tarafýndan baþlatýlan Van Üþürken Biz Uyumadýk kampanyasý çerçevesinde her biri yatak odasý, mutfak, tuvalet ve banyodan oluþan 4 adet konteynýr ev depremzedelere ulaþtýrýlmak üzere görevliler nezaretinde TIR lara yüklenerek Van a doðru yola çýktý. Nevþehir Valiliði, Nevþehir ve Kapadokya bölgesinin tanýtýmý için, bölgenin tarihi ve turistik deðerlerini tanýtan dergi ile yöreye ait türkülerin TRT sanatçýlarý tarafýndan seslendirilen CD hazýrlattý. Vali Abdurrahman Savaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Nevþehir ve Kapadokya bölgesinin tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla bölgenin tarihi ve turistik merkezleri, bölgedeki turistik tesisleri, yapýlabilecek sosyal aktiviteleri tanýtan dergi hazýrladýklarýný bildirdi. Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere iki dilde hazýrlanan derginin 2 bin adet basýldýðýný belirten Vali Savaþ, derginin bin tanesinin bir hava yolu þirketinde yolcu koltuklarýna konulduðunu, diðerlerinin ise valilik tarafýndan tanýtým amacýyla daðýtýldýðýný söyledi. Öte yandan Nevþehir türkülerinin TRT sanatçýlarý tarafýndan seslendirilip CD Dün, güne yine bir operasyonla baþladýk. 16 ilde yapýlan operasyonda pek çok ilde BDP ile binalarýna baskýn yapýldý. KESK de hedef haline getirilerek basýldý. Tayyip Erdoðan ýn, Leyla Zana ya o zaman daða çýk sözünün ardýndan Leyla Zana nýn evinin kapýsý kýrýlarak arama yapýldý. Eski milletvekili Fatma Kurtalan, BDP MYK üyesi Tuncer Bakýrhan göz altýna alýndý. Artýk demokratik bir siyasi ortamdan söz etmek mümkün deðildir. Demokratik siyaset alaný özel yetkili mahkemeler ve polis eliyle kuþatýlarak ortadan kaldýrýldý. 12 Eylül e iliþkin sözde bir yargýlama ile darbelerle hesaplaþtýðýný söyleyen AKP, ince bir darbeyle yeni bir 12 Eylül ü yürürlüðe koymuþtur. Süreklileþtirilmiþ olaðanüstü hal rejiminde, operasyonlarla tüm demokratik kurumlar hedef haline getirilmektedir. KESK e yönelik polis baskýný da bir arama yapmanýn ötesinde KESK i ve emekçilerin mücadelesinin meþruluðunu zedelemeye dönüktür. Ayrýca CHP Genel Baþkaný adýna fezleke düzenlenmesi de manidardýr. Bir sabah baskýnýyla herkesi terörist ilan eden AKP, ülkeyi bir çoðunluk diktasý ile tepe tepe yönetmeye çalýþmaktadýr. Demokratik siyasetin kapýsýna kepenk indiren AKP, Partilerin kapatýlmamasýna þükretmemizi istiyor. Elbette, buna da þükür diyenlerden olmayacaðýz, mücadele edeceðiz. Özgürlük ve adaletten yana olanlarla birlikte demokrasiyi kazanmak için sesimizi yükselteceðiz. Þakir Þenol Kýrþehir Ýl Baþkaný

7 18 Ocak 2012 Çarþamba Ýnsanýn hayatýnda bazý anlar vardýr. Hayatýn tüm berbatlýklarýnýn, sýradanlaþmýþ kötülüklerinin arasýndan öne fýrlayýp, vicdanýnýzda derin bir yara açar. Bir daha hayata eskisi gibi bakamaz, yaptýðýnýz iþi anlamlandýramazsýnýz... Artýk bir dönüm noktasýndasýnýzdýr. Uður Mumcu ya suikast yapýldýðý gün, benim için bir dönüm noktasýydý. Hiçbir þeyi kavrayamayacak kadar genç ve bilgisizdim. Oturduðum yerden takip ettim. Bu cinayeti iþleyenler bulunur ve cezalandýrýlýr sanýyordum... Yanýlmýþým. Metin Göktepe nin dövülerek öldürüldüðü gün de bir dönüm noktasýydý. En apolitik halimle sokaða çýktým. Onu tanýyýp tanýmamanýn önemi yoktu. Bir meslektaþým, keyfi bir þekilde gözaltýna alýnýp polisin elinde katledilebiliyorsa bu hepimizin baþýna gelebilecek bir þeydi. Göktepe nin failleri bulundu. Gözaltýnda öldürülen ve failleri yargýlanan ilk gazeteci oldu. Bir yýlda salýverdiler o polisleri dýþarý... Hrant Dink in kalleþçe öldürüldüðü günü ise dün gibi hatýrlýyorum. Koskoca beþ yýl geçmiþ aradan. O sýralar Akþam gazetesinde yayýn koordinatörüydüm, yani masa baþýndaydým. Yayýn yönetmenimiz, haberi sürmanþetten vermemizi bile fazla bulmuþtu. Sokak ortasýnda, yüzüstü yatan gazetecinin görüntüsü, çok iç karartýcý ydý! Bense masabaþýnda bekleyecek halde deðildim. Dink in cenazesine katýldýðým gün, ayný zamanda yazýya resmen baþladýðým gün oldu. Vatandaþ olarak katýldýðým cenazeden gazeteye döndüðümde, yazarlýða cesaret ettim, izlenimlerimi yazdým. Anlayacaðýnýz Dink cinayeti, kiþisel tarihimde mutfaktan sokaða çýkmamý saðlayan en önemli nedendir. Köþecilik maceram böyle baþladý. Böyle bir hunharlýðý, sistematik cinayeti, ýrkçý nefreti kabul etmem mümkün deðildi. Bu ülkede, bana göre bizi mahveden kronikleþmiþ, hastalýklý zihniyetin birebir yansýmasý Dink cinayetinde mevcut. Dava baþladýktan sonra bu defa öldürdüðünüzle kalmayacaksýnýz diye sevinsem de gidiþat beni ümitsizliðe sürükledi. Hani bir þeyler deðiþmiþti? Hani artýk insanlar yargýsýz infazla öldürülmeyecekti? Ýyi de failleri teþhir etmediðimiz, adil bir yargýlama yapmadýðýmýz sürece buna nasýl inanacaktýk? Perþembe oradayým! Hrant Dink davasý, artýk sonuna yaklaþýyor. Suçlular, sorumlular, hepimizin gözünün önünde. Buna raðmen tüm suç, üç beþ tetikçiye atýlmak isteniyor. Çünkü 4.5 yýllýk mahkeme sürecinde devlet içindeki yapýlanma, katký ve roller ortaya çýkarýlmadý. Cinayetin nasýl iþleneceðini bilen Trabzon Emniyeti görevlileri bile sorgulanmadý, araþtýrýlmadý. Cinayet mahallindeki kamera kayýtlarý gizlendi. Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý ndan tutun yerel yöneticilere, savcýlardan yargýçlara, MÝT ten jandarmaya, hepsi ayný suskunluðu paylaþtý. Cinayeti çözme ve suçlularýn yargýlanmasý için çaba göstermek bir yana, karartma safý yaratýldý... Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýklarý na, Cumhurbaþkanlýðý na yazýlan dilekçeler geçiþtirildi. Ýþte bu yüzden, bir kez daha Hrant Dink için yürüyoruz. Ölümünün beþinci yýldönümünde, 19 Ocak Perþembe günü saat 13 te Taksim Meydaný nda buluþuyoruz. Örgütsüz, slogansýz, flamasýz... Dileyen herkes gelebilir. Hrant için, adalet için, kendimiz için... Hep beraber! (Milliyet) 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý. Kurultay a dünyadan ve Türkiye den birçok Alevi Kurumu temsilcisi, CHP milletvekilleri Ýlhan Cihaner, Kamer Genç ve Hüseyin Aygün ile Alevi akademiyseler katýldý.kurultay da Alevi kurumlarý temsilcileri yeni anayasadan beklentilerini dile getirdi. Kurultay ýn açýlýþ konuþmasýnýhacý Bektaþ Veli Postniþi Veliyettin Ulusoy yaptý. Ulusoy un ardýndan bir konuþma yapan Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Ercan Geçmez hükümetin yaptýðý çalýþtaylar ve açýkladýðý Alevi Raporu na deðindi. Bu raporda Depremin ardýndan maðduriyetlerinin giderilmediðini ve barýnacak yer probleminin bile çözülmediðini söyleyen öðretmenler, Van'da eylem yaptý. Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Van Þubesi üyeleri, bugün düzenledikleri yürüyüþte depremin ardýndan sorunlarýn giderilmediðini söyledi. Öðretmenler, Milli Eðitim Bakanlýðý'na tepki gösterdi ve Van Valisi'nin istifasýný istedi. Mavi Plaza önünde bir araya gelen Eðitim Sen Van Þubesi üyeleri, ellerindeki "Vali konakta, emekçiler sokakta", "Sýðýra 400, öðretmene 300 TL", "Maðdur Etme Bakanlýðý" dövizleriyle Van Valiliði'ne yürüdü. Polis barikatýyla karþýlaþan öðretmenler, binalarýn her an yýkýlabileceðini bu nedenle kaldýrýmda yürümelerinin güvenli olmadýðýný söyleyerek caddede yürümekte ýsrarcý oldu. Ardýndan yürüyüþe devam eden öðretmenler, Alevilere karþý yapýlan samimiyetsizlikten bahseden Geçmez, hükümetin gerçek bir demokrasi kaygýsý olmadýðýný söyledi. Kurultaya Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Güzelgül, Arap Alevilerinden Antakya Ehlibeyt Vakfý Genel Baþkaný Ali Yeral ve Suriye den Basýn Yayýn Ýþleri Müsteþarý Mahad Muhammed ile Zülfikar Gazel katýldý. Kurultay ýn sonunda 300 Alevi örgütünün hazýrladýðý bir bildirge de kamuoyuna sunuldu. Hükümetin yeni anayasa çalýþmalarýnýn eleþtirildiði bildirgede, Yeni anayasa ancak toplumsal barýþ zemininde tartýþýlabilir denildi. Atilla TAÞ / Yön Haber Valilik önünde yapmayý planladýklarý açýklamayý, izin verilmediði için Faki Teyran Parký'nda yaptý. Basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen Þube Sekreteri Mucip Vergili, 23 Ekim ve 9 Kasým'daki iki deprem sonrasý öðretmenlerin kaderlerine terk edildiðini söyledi. "Geçen süre gösteriyor ki depremden en çok etkilenen kesimlerin baþýnda öðretmenler geliyor. Kaldýðýmýz binalarýn hasar görmesi sonucu sokakta kaldýk, ek ders ücretlerimiz kesildi, tayin hakkýmýz verilmeyerek maðdur edildik, aletsel incelemesi yapýlmayan okullara girmeye mecbur býrakýlarak psikolojik olarak yýpratýldýk." "Öðretmenler olarak bugünkü durumumuza baktýðýmýzda býrakýn bir iyileþtirmenin yapýlmasýný, þartlarýmýzýn daha da zorlaþtýrýldýðýný söyleyebiliriz. Bekar öðretmenlerin kaldýðý Barzani konteynýr kenti, TOKÝ konutlarý ve yatakhanelere dönüþtürülen ana okullarýndaki eksiklikler hala devam ediyor ve bu eksiklikleri giderecek herhangi bir çalýþmayý da ne yazýk ki görmüyoruz." Depremden sonra Maliye Bakanlýðý'nca Van'da çalýþan memurlara ek ödeme kapsamýnda TL arasýnda bir ödeme planý hazýrlandýðýný söyleyen Vergili, çiftçiye büyükbaþ hayvan karþýlýðýnda 400 TL ek ödenek verilmesine dikkat çekti. Depremde okullarýn hasar görmesi sonucu eðitim öðretime ara verildiði, ancak Van'da yarýyýl tatilinin kaldýrýlarak öðretmenlerin yine maðdur edildiði ifade edildi. "Biz de öðretmenler olarak öðrencilerin sýnavlara yetiþmelerini istiyoruz. Ama öðretmenler için barýnma yerleri; öðrenciler içinse güvenli sýnýflar oluþturulmuþ olmalýydý. Öðretmen ve öðrencinin sýkýntýlarýný gidermeden deðil 15 gün, okulu bir ay uzatmak bile bir fayda saðlamaz." Açýklamanýn ardýndan beþ dakika oturma eylemi yapýldý. BÝA Haber Merkezi

8 DünyanIn en küçük omurgalýsýnýn 7.7 milimetre uzunluðundaki bir kurbaða olduðu belirlendi. Yeni Gine'de bulunan 7.7 milimetre uzunluðundaki kurbaðaya 'Paedophryne amauensis' adý verildi. Amerikalý biyologlar, kurbaðanýn þimdiye kadar bilinmeyen bir türe mensup olduðunu açýkladý. Kurbaðayý bulan biliminsanlarýndan Chris Austin, boyu ve erkeðinin çiftleþme döneminde böcek gibi ses çýkarmasý nedeniyle keþfin hiç kolay olmadýðýný vurguladý. 'Paedophryne amauensis', 7,9 milimetre uzunluðundaki sazan ailesinden, 'Paedocypris progenetica' adý verilen balýðý tahtýndan indirdi. Bilinen 60 bin omurgalý türünün en büyüðü ortalama 25 metre boyundaki mavi balina. BirGün Abdullah AYSU Gýdanýn tadýna boþ verenler, önemli olan kalite diyor. Bu çok önemli bir yarýlma noktasý aslýnda. Kalite önemli diyenler; satýþa sunulacak gýdanýn hammaddesi olan ürünün hangi koþullarda yetiþtiðine veya yaþadýðýna aldýrmazlar. Hammadde onlara geldikten sonra el deðmeden iþlenmiþ olmasý, bütün gýdalarýn ayný standarda getirilmesi, raf ve yol ömrünün uzun olmasý gýdanýn kaliteli olduðuna delalettir onlar için. Son günlerde özellikle çocuklara süt içirilmemesi yönündeki açýklamalara tepki gösterenler; sütlerin hangi tarzda bakýlan hayvanlardan alýndýðýna, bu hayvanlarýn hangi yemlerle beslendiðine, sütün uzun zaman beklemesine raðmen neden bozulmadýðýna ve uzun zaman bekleyen yoðurdun neden ekþimediðine bakmaksýzýn tepkilerini gösterirler. Evet süt içilmeli ancak hangi süt? Yoðurt tüketilmelidir ama hangi yoðurt? Bu sorulara cevap vermeden gösterilen tepkiler cahillik deðilse kesin yanlý demektir Çünkü bu ürünler evet kalitelidir, ancak, olmasý gereken tada sahip deðillerdir. Gýdaya tadýný veren vitaminler ve diðer besin maddeleridir. Kaliteli diye varsayýlan aslýnda bu nedenlerden dolayý kaliteli bile sayýlmazlar arasýndaki bir kilo domatesin besin deðerine ulaþmak için bugün 9 kilo domatesin tüketilmesi gerektiðini, 1950 lerdeki hayvansal ürünlerin içindeki vitaminler ve omega-3 deðerini yakalamak için en az iki kat hayvansal ürün alýnmasý gerektiðini, tada deðil de kaliteye önem verenler ve onlarýn yanýnda saf tutanlar bilmezler mi? Elbette ki bilirler, ya da bilmeden konuþmamalýlar O zaman gelin gerçekte bizim için yani toplum için yararlý ve olmasý gerekenleri açýk gönüllülükle konuþalým. Taraf olmadan, bilgiçlik taslamadan Satýn alýp yediðimiz ürünlerin nasýl yetiþtirildiðine bakalým. Bitkisel ürünlerin yetiþtirilmesinde hibrit tohum kullanýldýðýný ve bu tohumlarýn sertifikalý tohumlar sýnýfýna dahil edilerek devlet desteðine mahzar olduðunu bilelim. Köylü tohumlarýna býrakýn devlet desteðini alýnýp satýlmasýnýn 5553 Sayýlý Tohumculuk Kanunu ile yasaklandýðýnýn belirtelim ve konumuza dönelim. Hibrit tohumlarýn daha fazla su kullanýmý ile verimli olabildiðini kabul edelim. Ayrýca bu tohumlardan verim elde etmek için daha fazla kimyasal gübreye ve kimyasal (zehirli) ilaca ihtiyaç duyduðunu aksi durumda veriminin çok düþük olacaðýný, ilaç kalýntýlarýnýn büyük bir risk olduðunu kabul edelim. Bu þekilde üretilmiþ ürünlerden salça, konserve, meyve suyu, reçel vb. gýdalarý el deðmeden, hijyen ortamlarda çalýþarak yine el deðmeden paketleyelim. Raf ömrünü uzatmak için imalat esnasýnda kimi kimyasallar kullanalým. Ýþte, bu gýda kaliteli diyelim! Hayvan yetiþtiriciliði yerine fabrikasyon hayvan üretimi yapalým. Kapalý alanlara hayvanlarý kapatalým. Hangi yemlerle süt verimi artýyorsa onlarý önlerine boca edelim. Et baðlamasýný ve süt verimini arttýrmasýný saðlamak için kimi antibiyotikleri bu yemlere ilave edelim. buradan elde edilmiþ sütlerden yoðurt, peynir v.d gýdalarý el deðmeden, hijyenik ortamlardan saðlayalým ve raf ömrünü uzatmak için de kimi kimyasallarý katký olarak kullanalým ve sonra da yine el deðmeden albenili paketlere koyalým ve satýþa sunalým. Bu hayvansal ürünler, besin deðeri bakýmýndan zengin ve saðlýklý ürünlerdir, diyelim! Bu yöntemlerle elde edilen gýdalar, saðlýk için risk oluþturur, besin deðeri bakýmýndan zayýftýr diyenlere de, tepkimizi gösterelim. Ne âlâ memleket! Bunu bir de bilim insaný sýfatýyla yapalým. Bazý devlet erkanýndan yetkililerin kamuoyunu teskin etmek için Çernobil den sonra çay içiminde olduðu gibi þov yapmalarýný hatýrlayalým ve benzeri þovlarda bilim insanlarý rol almamalý/kapmaya giriþmemeli diye düþünüyorum. Bütün bu anlattýklarýmdan hijyenik karþýtý olduðumun düþünülmesini istemem. Gýda, üretimi topraða tohumun atýldýðý, meradaki hayvanýn otlamasýndan içtiði suya ve oradan sofradaki tabaðýmýza konulduðu ana kadar bir bütündür. Bu bütünlüðün üretici ve tüketici tarafýndan belirlenmesine gýda egemenliði/güvencesi deniliyor. Sadece gýdanýn iþlendiði andaki uygulanan teknoloji ile o ürünler kaliteli olmuþ olmaz. Olsa olsa gýdanýn iþlenmesi temiz koþullarda yapýlmýþ olur. Buna da gýda güvenliði deniliyor. En önemlisi de gýdanýn iþlenmesi esnasýnda kullanýlan kimi kimyasal katký maddeleriyle gýda, gýda olmaktan büsbütün çýkar, baþka bir þey olur! Bunun adýný da siz koyun. Koçgiri Platformu, bir açýklama yaparak, 9 Nisan 2011 tarihinden bu yana tutuklu bulunan sözcüleri Musa Kesgin le dayanýþma çaðrýsýnda bulundu. Koçgiri Platformu sözcüsü Musa Kesgin in Tekirdað 1 No lu F Tipi Hapishanesi nde tecrit altýnda tutulduðunun belirtildiði açýklamada, Kesgin in ne zaman mahkemeye çýkartýlacaðýnýn belli olmadýðý vurgulandý. Açýklamada þunlar belirtildi; Alevi halkýn eþitlik davasýna omuz veren arkadaþýmýz ayný zamanda platformumuz kuruluþ ve kültürel eksenli çalýþmalarýmýzýn yaygýnlaþmasýnda önemli sorumluluklar almýþtýr. Alevi duyarlýlýðý tutuklanmasýna yetmiþtir. Arkadaþýmýzýn þahsýnda Alevi hareketinin eylemli geliþimi cezalandýrýlmak isteniyor. Buna izin vermeyelim. Musa Kesgin le dayanýþmayý büyütelim. Koçgiri Platformu, Bir Mektup Bir Kitap Gönderelim kampanyasý düzenlediklerini belirterek, Bir mektup bir kitap kampanyamýza katýlmaya, tecrit hücresinde tutulan sözcümüz Musa Kesgin le dayanýþma halinde olmaya davet ediyoruz. çaðrýsýnda bulundular. Kitaplar posta yolu ile Musa Kesgin Tekirdað 1 No lu F Tipi Hapishanesi adresine gönderilebilinir.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı