7 DE 3 DE. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 DE 3 DE. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý."

Transkript

1 Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Van Þubesi üyeleri, bugün düzenledikleri yürüyüþte depremin ardýndan sorunlarýn giderilmediðini söyledi. Öðretmenler, Milli Eðitim Bakanlýðý'na tepki gösterdi ve Van Valisi'nin istifasýný istedi. Mavi Plaza önünde bir araya gelen Eðitim Sen Van Þubesi üyeleri, ellerindeki "Vali konakta, emekçiler sokakta", "Sýðýra 400, öðretmene 300 TL", "Maðdur Etme Bakanlýðý" dövizleriyle Van Valiliði'ne yürüdü. 7 DE Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, yoðun kar yaðýþý nedeni ile 21 köyün yollarýnýn kapanmasý sonucu ilçe okullarýn 2 gün süre ile tatil kararý aldý. Kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için de ekiplerin sürekli çalýþtýðý konusunda açýklama yapýldý. Hacýbektaþ ta Kýþ Hacýbektaþ ta 16 Ocak Pazartesi günü saat di itibariyle kar kalýnlýðý 40 cm olarak ölçüldü. Nevþehir de ise 15 Ocak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yaðmaya baþlayan yoðun kar yaðýþý sonrasýnda beþ ilçede okullar tatil edildi. Merkez ilçe ile birlikte 89 belde ve köy yolunda ise yollar ulaþýma kapandý. Nevþehir Valiliði n den yapýlan yazýlý açýklamada, son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. 3 DE Van da yaþanan depremin üzerinden aylar geçmesine raðmen depremzedelerin yaralarý sarýlmamýþken, depremzedeler için toplanan 259 milyon TL nin sadece 56,2 milyon TL sinin depremzedeler için harcandýðý ortaya çýktý. Depremzedenin çözülmemiþ bunca sorunu varken toplanan yardým paralarýnýn küçük bir kýsmýnýn depremezedeye harcanmýþ olmasý ve toplanan paranýn bankada tutulmasý tepki topladý. ÇOÐU ÇOCUK 10 KÝÞÝ ÇADIR YANGININDA ÖLDÜ Depremin hemen ardýndan bastýran sert kýþýn büyük bir bölümünü çadýrlarda geçirmek zorunda kalan depremzedeler soðuðun yanýnda çadýr yangýnlarýyla da boðuþtu. 2 DE Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Van da meydana gelen deprem nedeniyle Van Üþürken Biz Uyumadýk kampanyasý kapsamýnda 4 konteynýr ev deprem zedelere ulaþtýrýlmak üzere Ýstanbul dan Van a doðru yola çýktý. 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý. Güney Özkýlýnç Önceki yýllarda Ýznik e baðlý Müþküle köyü, Balaban ýn Seçköy ü talip olmuþtu Nazým Hikmet in mezarýna, þimdi de bir dað köyü olan Kýranýþýklar Bursa- Keles e baðlý Kýranýþýklar köylüleri Nâzým Hikmet in 110. doðum yýlýnda Nâzým Hikmet in mezarýnýn köylerine getirilmesi için bir kampanya baþlattýlar. Kampanya çerçevesinde bir imza toplayan köy halký, Nâzým için bir de çýnarlýk dikti. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcileriyle bir kahvaltýda buluþan TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak açýklamalarda bulundu. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcilerine TÜBÝTAK hakkýnda bilgi veren Altunbaþak'ýn sözleri, bir bilim kurumunun sorumlusunun deðil de adeta bir þirket yöneticisinin ifadelerini andýrdý. ACUN LU GÝRÝÞÝMCÝLÝK YARIÞMASI Yücel Altunbaþak'ýn projem diyerek anlattýðý tasarýlarýndan birisi bir yarýþma programý düzenlemek. Konsepti, cazip bir fikrini, bir patrona, onunla asansöre çýkma süresi içinde anlatmayý baþaran kiþiyi ödüllendirmek olan yarýþma...

2 Memlekete hayýrlý uðurlu olsun. THY altý ayrý tipteki uçaðýnda Kuran-ý Kerim uygulamasý baþlattý. Terimin abesliðini geçiyorum. Bu uygulamanýn planet eðlence sistemi altýnda gerçekleþtirilmesi garabetini ve müzik bölümünde Kuran ýn icracýsý olarak Rihanna nýn görünmesi gibi detaylarý edep yahu diyecek Müslümanlara havale ediyorum. Benim gelmek istediðim nokta bu uygulamanýn hepimiz için ne kadar hayýrlý bir uygulama olduðu noktasý. Baþtan sona. Zira bu uygulama sayesindedir ki bu memlekettin özde mi sözde mi vatandaþlarý olduðumuzu gayet bilimsel yöntemlerle ölçebileceðiz. Ancak bu ölçme ve deðerlendirme ameliyesi için bazý verilere ihtiyacýmýz var. Bu ihtiyaçlarýmýzý gidermek de vatandaþlarýnýn taleplerine hassas, bu talepler mevzubahis olduðunda ve asla ve kat a din, mezhep, inanç ve inançsýzlýk, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim ayrýmý yapmayan devlet büyüklerimize düþüyor. Efendim bu uygulama kamuoyuna lanse edilirken THY Basýn Müþaviri Dr. Ali Genç Yolcularýn talep etmesinin ardýndan sesli Kuran-ý Kerim sisteme dâhil edildi demiþ. Sessiz çoðunluðun sesine kulak kesilmiþ bulunan AKP hükümeti ve aparatçýklarý hemen talebi yerine getirmiþ.(aparatçýk lafýný nasýl gönül rahatlýðý ile kullanýyorum bilemezsiniz. THY Genel Müdürü Temel Kotil in sevgili oðlu Enes in Ataköy Sheraton da bilmem kaç bin dolarlara çýkan nikâhýnda tam sekiz bakan iki baþbakan yardýmcýsý vardý. Genel Müdürün bir vakit Illinois Üniversitesi nde misafir profesör olarak bulunduðunu da ekleyelim.) Vatandaþýn hemen yerine getirilen talebi karþýnda bize de ancak Allah'ým ne kadar demokratik bir ülke de yaþýyoruz demek düþüyor. Benim bu arada merak ettiðim nokta þu: kaç vatandaþýmýz böyle bir talepte bulunmuþ ve bu talebi vatandaþlar olarak hepimize açýk olmakla mükellef hangi demokratik ve katýlýmcý mekanizmalarla iletmiþ? Bu sayý on beþ bin midir mesela? On beþ bin kiþi THY nin online olanaklarýný kullanarak bu talepte mi bulunmuþtur? Ya da yüz bin kiþi bir STK aracýlýðý ile bu talebini mi iletmiþtir THY ye? Nedir? Yoksa THY miz ben borsaya bile açýldým, bu talepte bulunan bir kiþi bile olsa yaparým mý demiþ? Ne güzel! Güzel ama onlara var da bize yok mu? Biyogüvenlik Kurulunun kendi açýkladýðý rakamlara göre demokratik(!) online mekanizmalarýný kullanarak tam on beþ bin kiþi GDO lu ithal mýsýrýn yem olarak memlekete sokulmasýna dair görüþ bildirmiþ, yüz bin kiþi Greenpeace in kampanyasý aracýlýðý ile GDO lu yemlere hayýr demiþtir. Sonunda alýnan kararla, vatandaþlarýn arzularý hilafýna GDO lu yemlere ülkeye sokma izni kuruldan çýkmýþtýr. Demek ki burada vatandaþtan daha deðerli baþkalarýnýn arzularý mý devreye girmiþtir? Þimdi bize uyguladýðýnýz ayrýmcýlýðýn rakamsal sonuçlarýný bilmek istiyoruz. Gözünüzde kaç Kuran dinlemek isteyen sizce özde vatandaþýnýz(vatandaþlarýn kendisini tenzih ederim), bizim gibi dinsiz imansýz GDO istemeyen vatandaþa denktir? THY ile Biyogüvenlik Kurulu elma ile armut gibidir karþýlaþtýrýlamaz diyorsanýz o armut ve elmalarýn GDO lu olmakla balýk burcuna girdiklerini ekleyeyim. Hadi siz sorduðumuz sorularýn cevabýný veredurun baþka birkaç pratik soruyu daha sýralayayým: GDO lu yemler için baþvuran birliklerin arkasýnda kimin eli kolu var? Bu Mýsýrlarý ithal eden þirketler hangileri? Bunlar yem için kullanýlacak deniyor, bu nasýl kontrol altýnda tutulacak? Tarým Bakanlýðý hangi bütçe, hangi eleman ile bunlarýn yalnýz yem olarak kullanýlmasýný denetleyecek? Zaten yem olarak kullanýlmasý yeterince zararlý iken GDO kalýntýlarýnýn hayvansal ürünlerle bünyemize ulaþmasý zaten bilimsel bir gerçek olarak ortadayken, bu mýsýrdan un yaparým bunu da çikolataya katarým ekerim biçerim diyene kim nasýl engel olacak? Sizi uyaralým, bizim gözümüzde insanlýk suçu iþlemektesiniz. Milyonlarca insaný bile isteye çok ciddi saðlýk risklerinin kucaðýna attýnýz, atmaktasýnýz. Sizin gözünüzde imansýz olan bizlerin insanlýk suçu iþlediðinize dair uyarýsýný hesaba katmayabilirsiniz. O zaman anladýðýnýz dilden söyleyelim. Zira sizin gibi Monsanto, Cargill, Syngenta gibi uluslararasý tarým tekellerinin iliþkilerine bulanmamýþ ve çeþitli konferanslarda ABD nin GDO lu mýsýrýndan etanol lobisi ile hemhal olmamýþ, daha çok kazanmak hýrsý ile dolup taþmamýþ her Müslüman ýn da ahý üzerinizdedir. Gönül gözü açýk, kalbi ve dimaðý uyanýk, bizim gibi sözde vatandaþlýða terfi etmeye hazýr her Müslüman yüzünüze Bakara suresi 211 inci ayeti tekrarlayacaktýr. Kim, Allah ýn nimetini, deðiþtirirse, þüphesiz Allah ýn cezasý pek þiddetlidir Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcileriyle bir kahvaltýda buluþan TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak açýklamalarda bulundu. Basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcilerine TÜBÝTAK hakkýnda bilgi veren Altunbaþak'ýn sözleri, bir bilim kurumunun sorumlusunun deðil de adeta bir þirket yöneticisinin ifadelerini andýrdý. ACUN LU GÝRÝÞÝMCÝLÝK YARIÞMASI Yücel Altunbaþak'ýn projem diyerek anlattýðý tasarýlarýndan birisi bir yarýþma programý düzenlemek. Konsepti, cazip bir fikrini, bir patrona, onunla asansöre çýkma süresi içinde anlatmayý baþaran kiþiyi ödüllendirmek olan yarýþma Yücel Altunbaþak tan önce zaten batý ülkelerinde Elevator Talk olarak adlandýrýlýyor ve düzenleniyor. TÜBÝTAK Baþkaný'nýn bu yarýþma için aklýndan geçen isim ise, düzenlediði yarýþma programlarýndaki sömürü koþullarýyla anýlan Acun Ilýcalý. Yücel Altunbaþak'ýn "yaratýcý arojesi" için aklýndan geçen bina ise, yapýmý için her türlü yasal mevzuatýn bir kenara býrakýldýðý bir gökdelen olan Ýstanbul'daki Sapphire. Altunbaþak'ýn bu projesi gerçekleþirse, bugüne kadar türlü türlü maharetleri olan insanlar arasýndan "yeni yetenekler" keþfeden Acun, bir de memleketimize yeni "bilim insanlarý" kazandýracak. Bu projeyle TÜBÝTAK Baþkanlýðý yapan kiþinin aklýndaki bilim insaný resmi, bir gökdelende, bir patronun peþi sýra Van da yaþanan depremin üzerinden aylar geçmesine raðmen depremzedelerin yaralarý sarýlmamýþken, depremzedeler için toplanan 259 milyon TL nin sadece 56,2 milyon TL sinin depremzedeler için harcandýðý ortaya çýktý. Depremzedenin çözülmemiþ bunca sorunu varken toplanan yardým paralarýnýn küçük bir kýsmýnýn depremezedeye harcanmýþ olmasý ve toplanan paranýn bankada tutulmasý tepki topladý. ÇOÐU ÇOCUK 10 KÝÞÝ ÇADIR YANGININDA ÖLDÜ Depremin hemen ardýndan bastýran sert kýþýn büyük bir bölümünü çadýrlarda geçirmek zorunda kalan depremzedeler soðuðun yanýnda çadýr yangýnlarýyla koþup ona derdini anlatmaya çalýþan kimse" olarak belirginlik kazanýrken, Acun'un yarýþmacýlara uyguladýðý meþhur sömürü sözleþmesini giriþimci bilim adamlarýna da uygulayýp uygulamayacaðý merak ediliyor. BAKANLIKTAN 100, BÝZDEN 500 BÝN TL! Yücel Altunbaþak'ýn ikinci projesi ise, "Var mý artýran" tadýnda. Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn 100 bin TL ile desteklediði projeleri incelediðini söyleyen Altunbaþak, "Seçtiklerimize biz 500 bin TL" vereceðiz dedi. "TÜBÝTAK'ýn elinde 300'ün üzerinde deðerli proje olduðunu, artýk raftan inip hayatýn içine girmesi gerektiðini" vurgulayan TÜBÝTAK Baþkaný, gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasýný, TÜBÝTAK'ýn "giriþim sermayesi þirketleri" kurmasý gerektiðini belirtti. Baþbakan Erdoðan'ý kendilerine km menzilli füze sipariþ ettiðini de belirten Altunbaþak, halen uçaktan atýlan km menzilli füze üzerinde çalýþtýklarýný, Baþbakan'ýn da boðuþtu. Çadýr yangýnlarý nedeniyle Van da bugüne kadar çoðu çocuk 10 kiþi hayatýný kaybetti. Depremzedelere daðýtýlan çadýrlarýn yazlýk olmasý nedeniyle çocuklar soðuktan hastalanarak öldü. Ocak ayýnda konteynerlerin daðýtýmý bitirilecek denmesine raðmen birçok depremzede hâlâ yazlýk çadýrlarda veya kendisinin naylondan ve tahtalardan yaptýðý barakalarda kalýyor. ÖÐRETMENLERÝN YERLEÞÝM SORUNU ÇÖZÜLMEDÝ Van da okullarýn açýlmasýyla birlikte barýnma sorunu yaþayan öðretmenler ve memurlar Maliye Bakanlýðý tarafýndan depremzede memurlara ödeneceði açýklanan TL ödemenin yapýlmamasýný çizdiði hedefe 2 yýl içinde eriþebileceklerini aktardý. ÝNGÝLTERE DEN BÝR ZENGÝN GELDÝ... TÜBÝTAK Baþkaný Yücel Altunbaþak'ýn aktardýklarýna göre, 2 ay kadar önce 5 milyar dolarlýk servetiyle Ýngiltere nin beþinci zengini" olan kiþi Altunbaþak'a iþ teklif ediyor. "Amerika, Avrupa, Japonya pazarýnýn artýk doyduðundan, yatýrýmýn zorlaþtýðýndan" dert yanan ve "Türkiye'nin hem Batý'ya hem de Doðu'ya bakmasý nedeniyle çok cazip olduðunu" söyleyen bu kiþi 100 milyon dolarýný Türkiye'ye ayýrýyor ve Yücel Altunsoy'a "Ne yaparýz" diye soruyor. "TÜBÝTAK gibi güvenilir bir partnere ihtiyacým var" diyen patron, Yücel Altunbaþak'tan "iþe 20 milyon dolar koymasýný" istiyor. Bunun üzerine Yücel Altunbaþak "Arkadaþlara 'yapabilir miyiz' diye sordum, 'yok' dediler. 'Derinlemesine çalýþýn' dedim. Bir þeyler buldular'" diyor. Sol.org protesto etti. Depremin ardýndan depremzedelere ücretsiz olarak ilaç verilmesi uygulamasý da Van da hayat normale döndü denilerek iptal edildi. Depremde iþyerleri yýkýlan, zarar gören esnafa verilen sözler de tutulmadý. Borçlarýný ödeyemeyen, alacaklarýný tahsil edemeyen, iþyerini açamayan esnaflara karþýlýksýz verileceði ifade edilen kredilerde henüz verilmedi. Tüm bu sorunlar orta yerde dururken Vanlý depremzedeler için toplanan yardýmlarýn 259 milyondan sadece 56 milyonunun harcanmýþ olmasý harcanmayan paralarýn turþusunu mu kuracaklar sorusunu akla getiriyor. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ýn, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ýn yazýlý önergesine cevabýna göre depremzedeler için, 23 Aralýk 2011 tarihi itibariyle Baþbakanlýk ve AFAD hesaplarýnda 178 milyon 400 bin TL, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yardým hesaplarýnda 16 milyon 600 bin TL ve Kýzýlay yardým hesaplarýnda 64 milyon 100 bin TL olmak üzere, toplam 259 milyon 100 bin TL nakdi yardým toplanmýþ. Bakan Atalay ýn verdiði rakamlara göre bunca sýkýntýyý yaþayan depremzede için, AFAD yardým hesaplarýndan 56 milyon 200 bin TL tutarýnda harcama yapýlmýþ. (Evrensel)

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, yoðun kar yaðýþý nedeni ile 21 köyün yollarýnýn kapanmasý sonucu ilçe okullarýn 2 gün süre ile tatil kararý aldý. Kapanan köy yollarýnýn açýlmasý için de ekiplerin sürekli çalýþtýðý konusunda açýklama yapýldý. Hacýbektaþ ta 16 Ocak Pazartesi günü saat di itibariyle kar kalýnlýðý 40 cm olarak ölçüldü. Nevþehir de ise 15 Ocak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yaðmaya baþlayan yoðun kar yaðýþý sonrasýnda beþ ilçede okullar tatil edildi. Merkez ilçe ile birlikte 89 belde ve köy yolunda ise yollar ulaþýma kapandý. Nevþehir Valiliði n den yapýlan yazýlý açýklamada, son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. Kar yaðýþý nedeniyle bazý ilçelere baðlý kasaba ve köy yollarýnýn ulaþýma açýlma çalýþmalarýnýn devam etmekte olduðu belirtilen açýklamada, "Merkez ilçede 2 olmak üzere baðlý ilçelerden Avanos ta 6, Acýgöl de 8, Derinkuyu da 1, Gülþehir de 28, Hacýbektaþ ta 21 ve Kozaklý da 23 olmak üzere olmak üzere il genelinde toplam 89 köy yolu ulaþýma kapandý. Yol açma çalýþmalarý sürdürülüyor." Denildi. Son zamanda yoðun kar yaðýþý nedeniyle 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat itibariyle metrekareye 14.1 kilogram kar düþtüðü, Ýl merkezinde kar kalýnlýðýnýn 10 santimetreye ulaþtýðý bildirildi. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle Avanos, Gülþehir ve Kozaklý ilçelerinin merkez, kasaba ve köylerinin tamamýnda ilk ve orta dereceli okullar bir gün, Acýgöl ve Hacýbektaþ ta ise iki gün süreyle tatil edildi. Milletvekilimiz bir ek iþ bulmuþ Bir ek iþ de emekliye olmaz mý? Yüzde yüz zamlarda çok mutlu olmuþ Bize yüzde elli versen olmaz mý? Sekiz yüzdür emekliler maaþý Atmýþ yetmiþ sekseni aþmýþ yaþý Aç ve yoksullarýn korku telaþý Bunlara da bir el atsan olmaz mý? Seçilince seçenleri tanýmaz Bize cýlk yumurta kendi payý kaz Tok olanlar aç olaný anlamaz Yarý açlar biraz doysa olmaz mý? Hak alamaz baskýn suskun emekli Maaþ yetmez dert üstüne dert yüklü Ýntibak denilen batakta saklý Bize acýyarak gülsen olmaz mý? Sahte zikir þükür hakký tanýmaz Ýnsan seven adaletli insan az Baþýmýzdan yaðan zamlar hiç durmaz Bize bu bir zulüm bilsen olmaz mý? Ne dersem de bizi ciddi almazlar Bizi tanýmazlar bize sormazlar El kaldýr kabul et bize vermezler Verilen oy yine varsa olmaz mý? Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir de teknik arýcýlýðý geliþtirmek amacýyla açýlan kursu baþarýyla tamamlayan 12 kursiyere belgeleri törenle verildi.kurs, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Derinkuyu Kaymakamlýðý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Kuyulutatlar Köyü Muhtarlýðý iþ birliði ile 80 saatlik olarak düzenlendi. Kurs bitirme törenine, Nevþehir Vali Yardýmcýsý ve Derinkuyu Kaymakam Vekili Ali Murat Kayhan, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, Derinkuyu Garnizon Komutaný Mehmet Kartaloðlu, Ýlçe Tarým Müdürü Vedat Kaya, Derinkuyu Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet Bayram, Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Rukiye Pýnar, Kuyulutatlar Köyü Muhtarý Ömer Yýlmaz ile köylüler ve kursiyerler katýldý.törende konuþan Nevþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet Þahin, arýcýlýðýn önemi, arý ve arý ürünleri, arýnýn biyolojik yapýsý, balýn özellikleri ve insana faydasý, arýcýlýðýn ülkemizdeki ve bölgemizdeki durumu, arýcýlýðýn bir meslek ve uðraþ olarak insana kazandýrdýklarý, arýcýlýðýn bitki döllenmesindeki önemi, bal veren bitkiler ve onlarýn geliþtirilmesi konularýnda bilgi verdi. Yanmýþ emekliye kurumuþ göller Saltanat yaþama köþedir derler Emekli can çeker periþan dullar Yüce tanrý bunu size sormaz mý? Ali Turab zam bölündü az gelir Bir sonra yýl zamlar yüzde yüz gelir Emekliye eser yaðar toz gelir Ýntibak sözünde dursan olmaz mý? Halk Ozaný Ali ÖZCÝVAN Hacýbektaþ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir de bulunan Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyonlarý kapatýldý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün merkez ve taþra teþkilatýnda düzenleme yapýlmasý hakkýndaki Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karar gereði, Avanos ve Ürgüp Ýstasyon müdürlüklerinin de içinde bulunduðu 145 meteoroloji istasyon müdürlüðü kapatýldý. Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyon Müdürlükleri nin kapatýlmasýnýn ardýndan Nevþehir de faaliyet gösteren Meteoroloji müdürlüklerinin sayýsý ikiye düþtü. Kýrþehir Bölge Müdürlüðü'ne baðlý olan Nevþehir Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü ve Kapadokya Havalimaný nda havacýlýk amaçlý hizmet veren Kapadokya Meydan Meteoroloji Ýstasyon Müdürlüðü kararnamenin ardýndan Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüðü ne baðlandý. Nevþehir de bulunan Avanos ve Ürgüp Meteoroloji Ýstasyonlarý kapatýldý. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nün merkez ve taþra teþkilatýnda düzenleme yapýlmasý hakkýndaki Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karar gereði, Avanos ve Ürgüp Ýstasyon müdürlüklerinin de içinde bulunduðu 145 meteoroloji istasyon müdürlüðü kapatýldý.

4 GÜRKAN HAYDAR KILIÇARSLAN TSK uçaklarýnýn sadece kaçakçýlýk yapan 35 Kürt yurttaþýmýzý bombalamasýna talihsiz bir olay demek için normal bir insanýn bir hayli geniþ olmasý lazým. O kadar geniþ olmalý ki o insan, benzer bir yanlýþlýkla Mavi Marmara da 9 Türk yurttaþýný öldüren Ýsrail ordusuna da ayný geniþlikte bakabilmeli. Oysa garip bir þekilde, 9 Türk yurttaþýný öldüren Ýsrail devleti Türkiye deki siyasi iktidar tarafýndan öldürmeyi çok iyi biliyor olmakla suçlanýrken 35 Kürt yurttaþý hem de kendi topraklarýnda öldüren Türkiye devleti öldürmeyi çok iyi bilmiyor gibi sanki. Öyle ya! Yanlýþlýkla 35 yurttaþýný öldüren bir devletin öldürmeyi pek de iyi bildiði söylenemez. Fakat ne enteresandýr ki, öldürmeyi çok iyi bilmeyen bir devlet Ýsrail in öldürdüðü 9 kiþiye nispet yaparcasýna bir batýnda 35 kiþiyi öldürebiliyor. Bu ne yaman bir paradokstur! Ýktidarýn bu olay karþýsýnda malum bir soðukkanlýlýkla muhalefeti suçlayýp TSK ye teþekkür etmeyi ihmal etmemesi hepimizin nasýl tehlikeli bir ülkede yaþadýðýmýzýn bariz kanýtý oldu. Bilmeye biliyorduk ama tehlikenin boyutlarý hakkýnda biraz daha fikir sahibi olduk böylece. Neticede durup dururken güvenlik kuvvetleri tarafýndan öldürüldükten sonra hakkýmýzýn peþine düþenlere de saldýracak bir iktidar varmýþ bu ülkede. Baþbakan ýn deðerlendirme konuþmalarýnda devletin kendi halkýný bombalamasý olayý karþýsýnda adeta isim vererek Taraf gazetesine, 100 büyük Türk liberallerinden biri olan Ahmet Altan a ve muhabir olduðu iddia edilen Mehmet Baransu ya karþý aleni çýkýþlarý ve bu çýkýþlara yanýt olarak Baransu ile Altan ýn tepkileri büyük bir çoðunluðu þaþkýnlýk içinde býraktý. Oysa ben þaþýrmadým. Hatta hiç þaþýrmadým. Mehmet Baransu nun bir sosyal medya sitesinde silahlý adamlardan korkmadým. Kasýmpaþalý Tayyip ten mi korkacaðým þeklindeki ifadesini de ilk duyduðumda kýs kýs güldüm. Neden derseniz, ben zaten bu ortaoyununu bekliyordum. Yayýn hayatýna baþladýðý ilk günden bu yana, yýllardýr Türkiye nin sözde yeni iktidar odaklarýnýn bir aygýtý olarak tepe tepe kullanýlan Taraf ýn içine düþtüðü iþlevsizlik sendromundan kurtarýlmasý maksadýyla yerel iktidara muhalefet etmeye baþlayacaðýndan adým kadar emindim. TUHAF YORUMLAR GAZETESÝ Taraf gazetesi kökü dýþarýda bir propaganda projesinin ürünü olarak 2007 de yayýn hayatýna baþladý. Bu gazete, ismini 2007 de baþlayan süreç öncesi Genelkurmay baþkanlarýnýn iktidara karþý her dayýlanmalarýnda sýklýkla ifade ettikleri biz tarafýz! yorumlarýndan aldý. Bu propaganda gazetesinin adýný bir yerde TSK koymuþ oldu. AKP ve malum cemaatin son derece temkinli hareket ettiði arasý dönemde Ahmet Altan benim gibi Pazar yazýlarý yazýyordu. Ne farký vardý? Büyük burjuva amirali olan Hürriyet Pazar da yazýyordu. Suya sabuna dokunmayan türlü sýkýlgan sayýklamalar yazýp duruyordu. Siyasetten oldukça uzak yazýlar yazmakla meþguldu. Elbette internet üzerinden, benim de az sayýda yazý yazdýðým gazetem.net adlý internet sitesine siyasi yazýlar yazmaktaydý. Lakin, büyük burjuva medyasýnda Mehmet Altan kadar siyasete yakýn durmuyordu seçimlerini AKP nin 2002 ye göre ezici bir çoðunlukla kazanmasýnýn ardýndan arasýnda AKP yi ne olursa olsun iktidardan indirmeye çalýþan ulusalcý yapýlanmalar ve onlarýn etkinlikleri üzerine gidilmesi sürecinde propaganda ayaðý oluþturmasý için, ama en önemlisi ülke üzerindeki vesayetlerin el deðiþtirmesi projeleri kapsamýnda Taraf a geçici bir rol biçildi. Sözde yeni Türkiye ye giden yolda baþta Ergenekon ve Balyoz davalarý olmak üzere iç ve dýþ kamuoyu yaratmak gayesiyle bu gazeteye start verildi. Zaten bilindiði üzere Taraf ýn gerçek anlamda gazetecilik ve habercilik yaptýðýna o gün bugündür pek þahit olmadýk. Bu gazete, sadece kendilerine hediye edilen ve pek çoðunun yayýnlanmasý normal bir hukuk devletinde skandal olan yalan yanlýþ veya kimileyin doðru olan birtakým belgelerle beslendi. Mehmet Baransu adlý muhbir kardeþimiz iþte böyle doðdu. Fakat yolun sonuna gelindi. Eninde sonunda eldeki belgelerin veya servis edilecek belgelerin de bir sonu vardý. Öyle de oldu. Taraf gazetesi, özellikle arasýndaki parlak günlerinden giderek uzaklaþmaya baþladý ve bir çeþit tuhaf yorumlar gazetesine dönüþtü. Ancak herþeyin sözde yenisinin makbul olduðu sözde yeni Türkiye de sözde yeni medya düzeni planlarý doðrultusunda sözde yeni bir muhalefet odaðýna ihtiyaç duyuldu. Aslýnda yeni Türkiye nin gerçek egemenleri AKP ve malum cemaat olsalardý, onlarýn mahsuscuktan yapýlacak muhalefetlere dahi ihtiyaçlarý yoktu. Lakin ipler tamamen uluslararasý sermaye haydutlarýnýn ve onlarýn dýzdýðýnýn dýzdýðý kuklalarýnda olduðu için, Türkiye egemenleri hiyerarþisinde en alt basamaklarda olan AKP ve malum cemaat egemenleri de durumu kabullenmek ve Taraf gazetesine bahþedilen yeni muhalefet rolü ile ortaoyunu oynamak zorunda kaldý. Taraf ile siyasi iktidar arasýndaki ortaoyunu kimseyi aldatmamalý. Bana kalýrsa yaþanan zýtlaþmalarýn altýnda þu aralar sýkýlýkla dile getirilen AKP-Cemaat ayrýþmasý da yok. O ayrýþmalar apayrý bir konu. Oysa Taraf a biçilen yeni rolde iktidar ile cemaat tam bir uyum içinde bana kalýrsa. Ayrýca, Taraf ýn elinde siyasi iktidar aleyhine yeni belgeler olduðunu düþünüp o belgelere güvenerek Taraf ýn siyasi iktidara meydan okuduðunu düþünmek hayalperestlik dahi olabilir. Çünkü o belgelerin adresi olamayacak bir özgeçmiþe sahip oldu bu gazete. Gerçek þudur. Taraf ýn yeni rolü, Türkiye nin burjuva medyasýnda ya tamamen sindirilen veya kalitesi düþürülen ya da marjinal kýlýnmaya çalýþýlan eski statükolara baðýmlý türlü muhalefet öðelerine karþý alternatif olup dizginleri tamamen iktidarýn biat ettiði uluslararasý ana akým oyunculara baðlý yapay bir muhalif medya öðesi olmak. Peki, Taraf bunu baþarabilir mi? ORTAOYUNU, SEVÝYESÝNDEN ANLAÞILIR Muhalefet gücünü ve ruhunu sýnýf mücadelesinden deðil de yoksul sýnýflarý kandýran, ezen, halklarý horlayan, soyan ve hatta doðrudan yahut dolaylý katleden odaklardan alan muhalefet unsurlarýnýn baþarýlý olamayacaðý defalarca kanýtlandý. Mevcut iktidara sýrf eski statüko devam etsin diye muhalefet etmekle sýrf yeni statükonun bir gereði olmak maksadýyla muhalefet etmek arasýnda temelde hiçbir fark yoktur. Bu nedenle Taraf tan bir cacýk olmayacaðý bu yazýnýn baþlýðýndan bellidir. Ben zaten bu gazete ilk çýktýðýnda kullanma süresi sona erdiðinde iþi bitecektir demiþtim. Belli ki kullanma süresini uzatmak gayesiyle bir tür yeni ortaoyunu oynanýyor. Ancak, hep söyledim. Taraf gazetesi, yalnýzca benim de yaþým itibariyle mensubu olduðum 12 Eylül 1980 darbesinden sonra büyük çoðunluðu apolitize edilmiþ, hayat gayeleri malý davarý götürmek olan, ancak geçen 30 senede üçün birini bile alamayýp yaþadýklarý hayalkýrýklýklarý yüzünden denizde yýlana dahi sarýlabilecek kayýp apolitik bir kuþaðýn kaybedenlerini sonuna kadar kandýrabilir sadece. Neticede, sonraki kuþaklarýn durumlarý her ne kadar daha parlak olmasa da bahsettiðim kuþak kadar umutsuz deðiller onlar. Artýk zaman ve tarih eskiye göre çok hýzlý ilerliyor. Yeni kuþaklar, benim kuþaðým gibi 30 sene bekleyip çareyi yanlýþ muhalefetlerde ve yanlýþ kanaat önderlerinde bulmayacak. Çünkü artýk 2010 lu yýllar kapitalizmin iflasýnýn ayyuka çýktýðý yýllar olarak yazýlmaya baþlandý bile. Hem Red ve Hem BirGün Pazar da Fukuyama nýn meþhur tarihin sonu tezlerinin sonunun geldiðini býkmadan usanmadan yazýyorum epeydir. Geleceðin bir þekilde mazlum halklara ait olacaðýnýn ilk sinyalleri alýnmaya baþlandý bile. Bir kere Taraf ile siyasi iktidar arasýnda bariz bir ortaoyunu oynandýðýný seviyeden anlamak gerek. Kasýmpaþalý Tayyip ten mi korkacaðým diye twitter mesajý yazan bir muhbir gazeteciye Kasýmpaþalý olmakla övündüðünü söyleyerek cevap vermek Tayyip Bey kardeþime hiç mi hiç yakýþmadý çünkü. Benzer ifadelerden çok daha hafiflerini kullananlarýn hayatlarý anýnda karardý çünkü. 100 den fazla gazeteci haksýz yere zindanlarda tutulurken o haksýzlýklarýn doðrudan veya dolaylý bir müsebbibi olarak bir gazetecinin kalkýp Kasýmpaþalý dan mý korkacaðým demesi için bir hayli geniþ olmasý gerek. DÜÞÜNGEÇ Dilbilime küçük bir modelleme katkýsý Eðer sabah akþam satranç oynayan biriyseniz sizin için kale sözcüðü týpký at gibi fil gibi bir satranç taþýdýr. Yok, eðer sabah akþam futboldan baþka bir mevzunuz yoksa kale dendi mi aklýnýza sadece rakip kale gelir. Oysa genel çoðunluk için kale kelimesi tarihsel ve turistik anlamlar taþýr. Sözcükler, Barbie bebekleri gibi Çin atölyelerinde üretilmiyor. Sözcükler zoraki üretildiði zaman toplum tarafýndan kabul görmez ise uyduruk kalabiliyor. Bununla beraber, sözcükler genel geçer ve her birey için bir anlam ifade edecek bir standarda da uymayabiliyor. Fizik bilgilerimiz ýþýðýnda biliyoruz ki, herhangi bir ortam veya cisim eðer saydam veya þeffaf deðilse üzerine gelen ýþýðý çok büyük ölçüde yansýtýr. Yansýttýðý ýþýk sayesinde bizler o cisimlerin renklerini tanýrýz. Bütün bayraklara ayný ýþýk demetleri ulaþtýðý halde Türkiye ve Kanada bayraklarýnýn kýrmýzý beyaz olmasýnýn nedeni, bu bayraklarýn bir bölümünün sadece kýrmýzý ýþýðý yansýtýp diðer renkleri yutmasý, bir bölümünün ise neredeyse gelen tüm ýþýðý yansýtmasýdýr ki buna biz beyaz demekteyiz. Saydam olan ortam veya cisimler ise ýþýk demetleri için kýrýlma davranýþý gösterir ki bunun en bilinen örneði, akvaryumdaki balýklarýn görüntüleridir. Sözcükler týpký bir ýþýk demetinin taþýdýðý foton paketleri gibi anlam paketleri taþýr. Tek baþlarýna veya cümle olmuþ halleriyle size ulaþýrlar. Siz genellikle gelen paketten bir bölümünü yansýtýr, bir bölümünü akýl ve mantýk dünyanýzda kýrarsýnýz ve yutarsýnýz. Bu yansýtmanýz, yutmanýz ve kýrmanýz týpký ýþýðýn bir yüzeyden yansýmasý, yutulmasý ve kýrýlmasý gibidir. Ýþte yeryüzündeki pek çok anlaþmazlýðýn temelinde bu yansýtma, yutma ve kýrýlma halleri yatmaktadýr. Her ne kadar anlaþmazlýklarýn kökeninde ilk bakýþta menfaat iliþkileri yatýyor olsa da menfaat çatýþmalarýnýn bilinçaltýna inildiði zaman görülebilir ki, ayný dil bünyesinde veya farklý diller arasýnda benzeri yansýtma, yutma ve kýrma sorunlarý yaþanmaktadýr. Fakat bahse konu olan bu bilinçaltýnýn da bilinçaltýna inildiði zaman görülecektir ki, hemen her birey karþýlaþtýðý bütün sözcükleri ve tümceleri kendi ekonomik sýnýfýna baðlý olarak yansýtmakta, yutmakta ve kýrmaktadýr! Usta ile çekirge - Ustacým neden sözcüklere ihtiyaç duyarýz? - Çekirgecim homurdanmaktan iyidir. - Ama hep birbirimizi yanlýþ anlýyoruz. - Homurdansak yanlýþ anlamazdýk ama çeliþki yaratamazdýk çekirge! BirGün Pazar

5 Güney Özkýlýnç Önceki yýllarda Ýznik e baðlý Müþküle köyü, Balaban ýn Seçköy ü talip olmuþtu Nazým Hikmet in mezarýna, þimdi de bir dað köyü olan Kýranýþýklar Bursa- Keles e baðlý Kýranýþýklar köylüleri Nâzým Hikmet in 110. doðum yýlýnda Nâzým Hikmet in mezarýnýn köylerine getirilmesi için bir kampanya baþlattýlar. Kampanya çerçevesinde bir imza toplayan köy halký, Nâzým için bir de çýnarlýk dikti. Sanatçý, gazeteci, yazar ve siyasetçilerin de katýldýðý etkinliðe ilgi, beklenenin üzerindeydi. Geçtiðimiz Cuma günü sabahýn erken saatlerinden itibaren büyük bir heyecan vardý köyde Baþta Muhtar Ali Iþýk olmak üzere, Raif Yiðit, Ahmet Kabaca, Nâzým Atak ve diðer Kýranýþýklýlar uzun bir süredir yoðun emek harcamýþlardý. Nâzým ýn Vasiyet ine uyarak onun mezarýnýn Anadolu da bir köy mezarlýðýna, Kýranýþýklar a getirilmesini istiyorlardý. Mezarýn yeri hazýrdý Çýnarlar dikilmiþ, Moskova dan toprak da getirilmiþti. Çýnar dikme etkinliðinde Nâzým þiirleri okundu, konuþmalar yapýldý. Ardýndan Kýranýþýklar Ýlköðretim Okulunda slayt gösterimi eþliðinde Nâzým anlatýldý, baðlamalar çalýnýp türküler söylendi, þiirler okundu. Yakýn bir zamana kadar adýný kan davalarýyla duyuran Kýranýþýklar; seksenli yýllardan sonra siyasi yapýsýyla dikkatleri çeker Köyün isyaný, ileriki yýllarda da sürer. Türkiye genelinde yüzde doksanýn üzerinde evet oyuyla kabul edilen 1982 Anayasasý na, Kýranýþýklar köylüleri yüzde doksanla hayýr der. Týpký Müþküle köylüleri gibi. Köyün bu tutumu, hükümetlerce dayatýlan ve halkýn ihtiyaçlarýna yanýt vermeyen sonraki referandum ve seçimlerde de devam eder. AHMET ÇAVUÞ TAN AHMET ÖÐRETMEN E Her þey 1940 lý yýllarýn ilk yarýsýnda baþlar. Ahmet Atak, iþlemediði cinayet yüzünden Bursa Cezaevine kapatýlýr. Ýki buçuk yýl süren yargýlama sonucunda suçsuz olduðu anlaþýlýp 1945 yýlýnýn sonuna doðru serbest býrakýlýr. Üç yýla yakýn bir zaman cezaevinde kalan Ahmet Atak; yaþamýnýn bu kesitini kaybedilmiþ deðil, kazanýlmýþ yýllar olarak deðerlendirir. Çünkü o içeride, Nâzým Hikmet le tanýþmýþ, onun öðrencisi olma onuruna eriþmiþtir. Ulusal basýnýn, Bursa basýnýnýn Nâzým Hikmet adýndan söz etmeye çekindiði bir dönemde; Nâzým la hapis yatýp dýþarý çýkanlarýn komünizm propagandasý yla yeniden içeri alýndýklarý bir dönemde Ahmet Atak, üç yaþýna yeni giren oðlu Niyazi nin adýný Nazým olarak deðiþtirir. Yýl, bin dokuz yüz kýrk beþtir. Ahmet Atak, geçen zaman içinde köye muhtar olur. O yýllarda köy çocuklarýný yetiþtirmek için belli bölgelerde eðitmenlik kursu açýlmýþtýr. Eðitmenlik için her köyden bir kiþi istenir. Önce Himmet adlý köylüye verilen bu görev, onun vazgeçmesi ve kimsenin bu görevi kabul etmemesi üzerine Ahmet Atak a kalýr. Köylüler, Ahmet Atak ýn geride kalan çocuklarýna bakma sözü verip eðitmen olmasý için onu, Zeytinbaðý (Trilye) na gönderirler. Mudanya ya baðlý Zeytinbaðý köyünde altý ay boyunca eðitim gören Ahmet Atak, köylülerin anlatýmýna göre takým elbise, kravatla köye döner. O, artýk bir eðitmendir. Nâzým Hikmet, içeride mahkûmlarý eðitirken; Ahmet Çavuþ dýþarýda köy çocuklarýný eðitecektir, otuz iki, koca yýl boyunca NÂZIM OLSA NASIL DAVRANIRDI? Ahmet Çavuþ un yaptýklarý, yalnýz bununla da sýnýrlý kalmaz. O, baþta köylüleri olmak üzere çevresindeki herkese yýllarca Nâzým Hikmet i ve onun düþüncelerini anlatmýþtýr. Köyde karþýlaþtýðý olumsuzluklarda Nâzým Hikmet olsa böyle yapardý, o olsa böyle derdi diye düþünür, yanýtýný bulur, yol gösterirdi. Aðaca, ormana deðer verirdi. Köyün çýkýþýndaki çam ormaný da onun çabasýyla dikilmiþtir. Adýný Nâzým Hikmet ten alan Nazým Atak, babasýndan dinlediði Bursa Cezaevi yýllarýný ve babasýný þu sözlerle anlatýr: Babam, Bursa Cezaevinde terzilik yaparken ayný zamanda Nâzým Hikmet in kurdurduðu dokuma tezgâhlarýnda da çalýþýyormuþ. Babamýn anlatýmýna göre o yýllarda içeride on iki dokuma tezgâhý varmýþ. Nâzým Hikmet dokumadan kazandýðý paralarý gariban ve kimsesizlerle paylaþýr, onlara sahip çýkarmýþ. Sanatçý Erdoðan Egemenoðlu, Murat Papuç, Yusuf Uygan, Bursa CHP Milletvekilleri Sena Kaleli ve Aykan Erdemir çok sayýda kitle örgütü temsilcisinin katýldýðý; Nilüfer Belediyesi, 68 liler Vakfý ve Barýþ Derneði tarafýndan düzenlenen etkinliðe PEN Bursa Temsilciliði de destek verdi. (Bursa/EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL haline getirildiðini ifade eden Vali Savaþ, CD'de yöreye ait 32 türkünün yer aldýðýný ve 2 bin adet çoðaltýldýðýný dile getirdi. Savaþ, Þubat ayýnda düzenlenecek olan Ýstanbul Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý'nda da (EMÝTT) ziyaretçilere daðýtýlacaðýný kaydetti. Özel kutuda 2 CD'den oluþan çalýþmada fotoðraflarla bölge hakkýnda bilgiler de yer alýyor. CD'lerin hazýrlanmasýnda Anadolu Ajansý (AA) Nevþehir Büro Müdürlüðü fotoðraf arþivinden de faydalanýldý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi tarafýndan sunulan ve Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan desteklenen 'AB Yolunda Kapadokya nýn Dünü, Bugünü ve Yarýný' baþlýklý proje kapsamýnda yürütülen çalýþmalar sürüyor. Türkiye de bu alanda yapýlacak ilk proje çalýþmasý olacaðý belirtilen 'Nevþehir Ýli AB Uyum Stratejik Planý' için Dedeman Otel de 'Çevre, Enerji ve Gýda Güvenliði' çalýþtayý düzenlendi. Avrupa Birliði müktesebatý fasýl baþlýklarýndan çevre, enerji ile gýda güvenliði,veterinerlik ve bitki saðlýðý konularýnýn ele alýndýðý çalýþtaya bu alanda hizmet veren kamu, kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri de katýldý. Nevþehir Üniversitesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Celep in 'Gýda Güvenliði, Veterinerlik ve Bitki Saðlýðý', Doç. Dr. Þahlan Öztürk ün 'Çevre' ve Doç. Dr. Þeref Turhan ýn 'Enerji' konularýnda oturum baþkanlýðý yaptýðý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan Van da meydana gelen deprem nedeniyle Van Üþürken Biz Uyumadýk çalýþtayda, Nevþehir'de Avrupa Birliði müktesebatýna uyum konusunda yapýlmasý öngörülen çalýþmalar görüþüldü ve ilgili fasýl baþlýklarý ve çalýþtay ile ilgili olarak raporlandýrma çalýþmasý yapýldý. TÜRKÝYE'DE ÝLK OLACAK Nevþehir Valiliði Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ile Nevþehir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nün ortak çalýþmasý 'Nevþehir Ýli Avrupa Birliði Uyum Stratejik Planý' 2012 Þubat ayý içerisinde AB Bakaný Egemen Baðýþ ve Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak ve elde edilecek ürün Türkiye deki tüm bakanlýklar, valilikler ve daire müdürlüklerine gönderilecek. Söz konusu çalýþma, yapýsý itibariyle Türkiye de il nezdinde yapýlacak ilk çalýþma olacak ve diðer iller tarafýndan önümüzdeki yýllarda hazýrlanacak stratejik planlar için de örnek teþkil edecek. Hazýrlýklarý süren 'AB Uyum Stratejik Planý' çalýþmasý Danýþma Kurulu'nda Türkiye de Avrupa Birliði konularýnda önemli çalýþmalar gerçekleþtiren akademisyenler de yer alýyor. kampanyasý kapsamýnda 4 konteynýr ev deprem zedelere ulaþtýrýlmak üzere Ýstanbul dan Van a doðru yola çýktý. 23 Ekim 2011 de Van da meydana gelen deprem sonrasý Türkiye genelinde baþlayan yardým seferberliðine Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ve Nevþehir Üniversitesi Öðrenci Konseyi de katýlmýþ, Nevþehir Kýzýlay Derneði ile birlikte yürütülen ortak çalýþmayla depremzedelere gýda, giyim, katalitik soba ve acil ihtiyaç malzemelerini kapsayan 5 týr yardým malzemesi gönderilmiþti. Ayrýca Nevþehir Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü öðrencilerinden oluþan bir grup ilk yardým faaliyetlerine katýlmak için deprem bölgesine giderek kurtarma faaliyetlerine destek olmuþtu. Deprem zedelerin sýkýntýlarýna bir nebzede olsa çare olmak amacýyla Nevþehir Üniversitesi ve Öðrenci Konseyi tarafýndan baþlatýlan Van Üþürken Biz Uyumadýk kampanyasý çerçevesinde her biri yatak odasý, mutfak, tuvalet ve banyodan oluþan 4 adet konteynýr ev depremzedelere ulaþtýrýlmak üzere görevliler nezaretinde TIR lara yüklenerek Van a doðru yola çýktý. Nevþehir Valiliði, Nevþehir ve Kapadokya bölgesinin tanýtýmý için, bölgenin tarihi ve turistik deðerlerini tanýtan dergi ile yöreye ait türkülerin TRT sanatçýlarý tarafýndan seslendirilen CD hazýrlattý. Vali Abdurrahman Savaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Nevþehir ve Kapadokya bölgesinin tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla bölgenin tarihi ve turistik merkezleri, bölgedeki turistik tesisleri, yapýlabilecek sosyal aktiviteleri tanýtan dergi hazýrladýklarýný bildirdi. Türkçe ve Ýngilizce olmak üzere iki dilde hazýrlanan derginin 2 bin adet basýldýðýný belirten Vali Savaþ, derginin bin tanesinin bir hava yolu þirketinde yolcu koltuklarýna konulduðunu, diðerlerinin ise valilik tarafýndan tanýtým amacýyla daðýtýldýðýný söyledi. Öte yandan Nevþehir türkülerinin TRT sanatçýlarý tarafýndan seslendirilip CD Dün, güne yine bir operasyonla baþladýk. 16 ilde yapýlan operasyonda pek çok ilde BDP ile binalarýna baskýn yapýldý. KESK de hedef haline getirilerek basýldý. Tayyip Erdoðan ýn, Leyla Zana ya o zaman daða çýk sözünün ardýndan Leyla Zana nýn evinin kapýsý kýrýlarak arama yapýldý. Eski milletvekili Fatma Kurtalan, BDP MYK üyesi Tuncer Bakýrhan göz altýna alýndý. Artýk demokratik bir siyasi ortamdan söz etmek mümkün deðildir. Demokratik siyaset alaný özel yetkili mahkemeler ve polis eliyle kuþatýlarak ortadan kaldýrýldý. 12 Eylül e iliþkin sözde bir yargýlama ile darbelerle hesaplaþtýðýný söyleyen AKP, ince bir darbeyle yeni bir 12 Eylül ü yürürlüðe koymuþtur. Süreklileþtirilmiþ olaðanüstü hal rejiminde, operasyonlarla tüm demokratik kurumlar hedef haline getirilmektedir. KESK e yönelik polis baskýný da bir arama yapmanýn ötesinde KESK i ve emekçilerin mücadelesinin meþruluðunu zedelemeye dönüktür. Ayrýca CHP Genel Baþkaný adýna fezleke düzenlenmesi de manidardýr. Bir sabah baskýnýyla herkesi terörist ilan eden AKP, ülkeyi bir çoðunluk diktasý ile tepe tepe yönetmeye çalýþmaktadýr. Demokratik siyasetin kapýsýna kepenk indiren AKP, Partilerin kapatýlmamasýna þükretmemizi istiyor. Elbette, buna da þükür diyenlerden olmayacaðýz, mücadele edeceðiz. Özgürlük ve adaletten yana olanlarla birlikte demokrasiyi kazanmak için sesimizi yükselteceðiz. Þakir Þenol Kýrþehir Ýl Baþkaný

7 18 Ocak 2012 Çarþamba Ýnsanýn hayatýnda bazý anlar vardýr. Hayatýn tüm berbatlýklarýnýn, sýradanlaþmýþ kötülüklerinin arasýndan öne fýrlayýp, vicdanýnýzda derin bir yara açar. Bir daha hayata eskisi gibi bakamaz, yaptýðýnýz iþi anlamlandýramazsýnýz... Artýk bir dönüm noktasýndasýnýzdýr. Uður Mumcu ya suikast yapýldýðý gün, benim için bir dönüm noktasýydý. Hiçbir þeyi kavrayamayacak kadar genç ve bilgisizdim. Oturduðum yerden takip ettim. Bu cinayeti iþleyenler bulunur ve cezalandýrýlýr sanýyordum... Yanýlmýþým. Metin Göktepe nin dövülerek öldürüldüðü gün de bir dönüm noktasýydý. En apolitik halimle sokaða çýktým. Onu tanýyýp tanýmamanýn önemi yoktu. Bir meslektaþým, keyfi bir þekilde gözaltýna alýnýp polisin elinde katledilebiliyorsa bu hepimizin baþýna gelebilecek bir þeydi. Göktepe nin failleri bulundu. Gözaltýnda öldürülen ve failleri yargýlanan ilk gazeteci oldu. Bir yýlda salýverdiler o polisleri dýþarý... Hrant Dink in kalleþçe öldürüldüðü günü ise dün gibi hatýrlýyorum. Koskoca beþ yýl geçmiþ aradan. O sýralar Akþam gazetesinde yayýn koordinatörüydüm, yani masa baþýndaydým. Yayýn yönetmenimiz, haberi sürmanþetten vermemizi bile fazla bulmuþtu. Sokak ortasýnda, yüzüstü yatan gazetecinin görüntüsü, çok iç karartýcý ydý! Bense masabaþýnda bekleyecek halde deðildim. Dink in cenazesine katýldýðým gün, ayný zamanda yazýya resmen baþladýðým gün oldu. Vatandaþ olarak katýldýðým cenazeden gazeteye döndüðümde, yazarlýða cesaret ettim, izlenimlerimi yazdým. Anlayacaðýnýz Dink cinayeti, kiþisel tarihimde mutfaktan sokaða çýkmamý saðlayan en önemli nedendir. Köþecilik maceram böyle baþladý. Böyle bir hunharlýðý, sistematik cinayeti, ýrkçý nefreti kabul etmem mümkün deðildi. Bu ülkede, bana göre bizi mahveden kronikleþmiþ, hastalýklý zihniyetin birebir yansýmasý Dink cinayetinde mevcut. Dava baþladýktan sonra bu defa öldürdüðünüzle kalmayacaksýnýz diye sevinsem de gidiþat beni ümitsizliðe sürükledi. Hani bir þeyler deðiþmiþti? Hani artýk insanlar yargýsýz infazla öldürülmeyecekti? Ýyi de failleri teþhir etmediðimiz, adil bir yargýlama yapmadýðýmýz sürece buna nasýl inanacaktýk? Perþembe oradayým! Hrant Dink davasý, artýk sonuna yaklaþýyor. Suçlular, sorumlular, hepimizin gözünün önünde. Buna raðmen tüm suç, üç beþ tetikçiye atýlmak isteniyor. Çünkü 4.5 yýllýk mahkeme sürecinde devlet içindeki yapýlanma, katký ve roller ortaya çýkarýlmadý. Cinayetin nasýl iþleneceðini bilen Trabzon Emniyeti görevlileri bile sorgulanmadý, araþtýrýlmadý. Cinayet mahallindeki kamera kayýtlarý gizlendi. Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý ndan tutun yerel yöneticilere, savcýlardan yargýçlara, MÝT ten jandarmaya, hepsi ayný suskunluðu paylaþtý. Cinayeti çözme ve suçlularýn yargýlanmasý için çaba göstermek bir yana, karartma safý yaratýldý... Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýklarý na, Cumhurbaþkanlýðý na yazýlan dilekçeler geçiþtirildi. Ýþte bu yüzden, bir kez daha Hrant Dink için yürüyoruz. Ölümünün beþinci yýldönümünde, 19 Ocak Perþembe günü saat 13 te Taksim Meydaný nda buluþuyoruz. Örgütsüz, slogansýz, flamasýz... Dileyen herkes gelebilir. Hrant için, adalet için, kendimiz için... Hep beraber! (Milliyet) 2. Büyük Alevi Kurultay ý Ankara da yapýldý.alevilerin sorunlarý ve talepleri bir kez daha Büyük Alevi Kurultay ýnda tartýþýldý. Kurultay a dünyadan ve Türkiye den birçok Alevi Kurumu temsilcisi, CHP milletvekilleri Ýlhan Cihaner, Kamer Genç ve Hüseyin Aygün ile Alevi akademiyseler katýldý.kurultay da Alevi kurumlarý temsilcileri yeni anayasadan beklentilerini dile getirdi. Kurultay ýn açýlýþ konuþmasýnýhacý Bektaþ Veli Postniþi Veliyettin Ulusoy yaptý. Ulusoy un ardýndan bir konuþma yapan Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Ercan Geçmez hükümetin yaptýðý çalýþtaylar ve açýkladýðý Alevi Raporu na deðindi. Bu raporda Depremin ardýndan maðduriyetlerinin giderilmediðini ve barýnacak yer probleminin bile çözülmediðini söyleyen öðretmenler, Van'da eylem yaptý. Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Van Þubesi üyeleri, bugün düzenledikleri yürüyüþte depremin ardýndan sorunlarýn giderilmediðini söyledi. Öðretmenler, Milli Eðitim Bakanlýðý'na tepki gösterdi ve Van Valisi'nin istifasýný istedi. Mavi Plaza önünde bir araya gelen Eðitim Sen Van Þubesi üyeleri, ellerindeki "Vali konakta, emekçiler sokakta", "Sýðýra 400, öðretmene 300 TL", "Maðdur Etme Bakanlýðý" dövizleriyle Van Valiliði'ne yürüdü. Polis barikatýyla karþýlaþan öðretmenler, binalarýn her an yýkýlabileceðini bu nedenle kaldýrýmda yürümelerinin güvenli olmadýðýný söyleyerek caddede yürümekte ýsrarcý oldu. Ardýndan yürüyüþe devam eden öðretmenler, Alevilere karþý yapýlan samimiyetsizlikten bahseden Geçmez, hükümetin gerçek bir demokrasi kaygýsý olmadýðýný söyledi. Kurultaya Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Hüseyin Güzelgül, Arap Alevilerinden Antakya Ehlibeyt Vakfý Genel Baþkaný Ali Yeral ve Suriye den Basýn Yayýn Ýþleri Müsteþarý Mahad Muhammed ile Zülfikar Gazel katýldý. Kurultay ýn sonunda 300 Alevi örgütünün hazýrladýðý bir bildirge de kamuoyuna sunuldu. Hükümetin yeni anayasa çalýþmalarýnýn eleþtirildiði bildirgede, Yeni anayasa ancak toplumsal barýþ zemininde tartýþýlabilir denildi. Atilla TAÞ / Yön Haber Valilik önünde yapmayý planladýklarý açýklamayý, izin verilmediði için Faki Teyran Parký'nda yaptý. Basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen Þube Sekreteri Mucip Vergili, 23 Ekim ve 9 Kasým'daki iki deprem sonrasý öðretmenlerin kaderlerine terk edildiðini söyledi. "Geçen süre gösteriyor ki depremden en çok etkilenen kesimlerin baþýnda öðretmenler geliyor. Kaldýðýmýz binalarýn hasar görmesi sonucu sokakta kaldýk, ek ders ücretlerimiz kesildi, tayin hakkýmýz verilmeyerek maðdur edildik, aletsel incelemesi yapýlmayan okullara girmeye mecbur býrakýlarak psikolojik olarak yýpratýldýk." "Öðretmenler olarak bugünkü durumumuza baktýðýmýzda býrakýn bir iyileþtirmenin yapýlmasýný, þartlarýmýzýn daha da zorlaþtýrýldýðýný söyleyebiliriz. Bekar öðretmenlerin kaldýðý Barzani konteynýr kenti, TOKÝ konutlarý ve yatakhanelere dönüþtürülen ana okullarýndaki eksiklikler hala devam ediyor ve bu eksiklikleri giderecek herhangi bir çalýþmayý da ne yazýk ki görmüyoruz." Depremden sonra Maliye Bakanlýðý'nca Van'da çalýþan memurlara ek ödeme kapsamýnda TL arasýnda bir ödeme planý hazýrlandýðýný söyleyen Vergili, çiftçiye büyükbaþ hayvan karþýlýðýnda 400 TL ek ödenek verilmesine dikkat çekti. Depremde okullarýn hasar görmesi sonucu eðitim öðretime ara verildiði, ancak Van'da yarýyýl tatilinin kaldýrýlarak öðretmenlerin yine maðdur edildiði ifade edildi. "Biz de öðretmenler olarak öðrencilerin sýnavlara yetiþmelerini istiyoruz. Ama öðretmenler için barýnma yerleri; öðrenciler içinse güvenli sýnýflar oluþturulmuþ olmalýydý. Öðretmen ve öðrencinin sýkýntýlarýný gidermeden deðil 15 gün, okulu bir ay uzatmak bile bir fayda saðlamaz." Açýklamanýn ardýndan beþ dakika oturma eylemi yapýldý. BÝA Haber Merkezi

8 DünyanIn en küçük omurgalýsýnýn 7.7 milimetre uzunluðundaki bir kurbaða olduðu belirlendi. Yeni Gine'de bulunan 7.7 milimetre uzunluðundaki kurbaðaya 'Paedophryne amauensis' adý verildi. Amerikalý biyologlar, kurbaðanýn þimdiye kadar bilinmeyen bir türe mensup olduðunu açýkladý. Kurbaðayý bulan biliminsanlarýndan Chris Austin, boyu ve erkeðinin çiftleþme döneminde böcek gibi ses çýkarmasý nedeniyle keþfin hiç kolay olmadýðýný vurguladý. 'Paedophryne amauensis', 7,9 milimetre uzunluðundaki sazan ailesinden, 'Paedocypris progenetica' adý verilen balýðý tahtýndan indirdi. Bilinen 60 bin omurgalý türünün en büyüðü ortalama 25 metre boyundaki mavi balina. BirGün Abdullah AYSU Gýdanýn tadýna boþ verenler, önemli olan kalite diyor. Bu çok önemli bir yarýlma noktasý aslýnda. Kalite önemli diyenler; satýþa sunulacak gýdanýn hammaddesi olan ürünün hangi koþullarda yetiþtiðine veya yaþadýðýna aldýrmazlar. Hammadde onlara geldikten sonra el deðmeden iþlenmiþ olmasý, bütün gýdalarýn ayný standarda getirilmesi, raf ve yol ömrünün uzun olmasý gýdanýn kaliteli olduðuna delalettir onlar için. Son günlerde özellikle çocuklara süt içirilmemesi yönündeki açýklamalara tepki gösterenler; sütlerin hangi tarzda bakýlan hayvanlardan alýndýðýna, bu hayvanlarýn hangi yemlerle beslendiðine, sütün uzun zaman beklemesine raðmen neden bozulmadýðýna ve uzun zaman bekleyen yoðurdun neden ekþimediðine bakmaksýzýn tepkilerini gösterirler. Evet süt içilmeli ancak hangi süt? Yoðurt tüketilmelidir ama hangi yoðurt? Bu sorulara cevap vermeden gösterilen tepkiler cahillik deðilse kesin yanlý demektir Çünkü bu ürünler evet kalitelidir, ancak, olmasý gereken tada sahip deðillerdir. Gýdaya tadýný veren vitaminler ve diðer besin maddeleridir. Kaliteli diye varsayýlan aslýnda bu nedenlerden dolayý kaliteli bile sayýlmazlar arasýndaki bir kilo domatesin besin deðerine ulaþmak için bugün 9 kilo domatesin tüketilmesi gerektiðini, 1950 lerdeki hayvansal ürünlerin içindeki vitaminler ve omega-3 deðerini yakalamak için en az iki kat hayvansal ürün alýnmasý gerektiðini, tada deðil de kaliteye önem verenler ve onlarýn yanýnda saf tutanlar bilmezler mi? Elbette ki bilirler, ya da bilmeden konuþmamalýlar O zaman gelin gerçekte bizim için yani toplum için yararlý ve olmasý gerekenleri açýk gönüllülükle konuþalým. Taraf olmadan, bilgiçlik taslamadan Satýn alýp yediðimiz ürünlerin nasýl yetiþtirildiðine bakalým. Bitkisel ürünlerin yetiþtirilmesinde hibrit tohum kullanýldýðýný ve bu tohumlarýn sertifikalý tohumlar sýnýfýna dahil edilerek devlet desteðine mahzar olduðunu bilelim. Köylü tohumlarýna býrakýn devlet desteðini alýnýp satýlmasýnýn 5553 Sayýlý Tohumculuk Kanunu ile yasaklandýðýnýn belirtelim ve konumuza dönelim. Hibrit tohumlarýn daha fazla su kullanýmý ile verimli olabildiðini kabul edelim. Ayrýca bu tohumlardan verim elde etmek için daha fazla kimyasal gübreye ve kimyasal (zehirli) ilaca ihtiyaç duyduðunu aksi durumda veriminin çok düþük olacaðýný, ilaç kalýntýlarýnýn büyük bir risk olduðunu kabul edelim. Bu þekilde üretilmiþ ürünlerden salça, konserve, meyve suyu, reçel vb. gýdalarý el deðmeden, hijyen ortamlarda çalýþarak yine el deðmeden paketleyelim. Raf ömrünü uzatmak için imalat esnasýnda kimi kimyasallar kullanalým. Ýþte, bu gýda kaliteli diyelim! Hayvan yetiþtiriciliði yerine fabrikasyon hayvan üretimi yapalým. Kapalý alanlara hayvanlarý kapatalým. Hangi yemlerle süt verimi artýyorsa onlarý önlerine boca edelim. Et baðlamasýný ve süt verimini arttýrmasýný saðlamak için kimi antibiyotikleri bu yemlere ilave edelim. buradan elde edilmiþ sütlerden yoðurt, peynir v.d gýdalarý el deðmeden, hijyenik ortamlardan saðlayalým ve raf ömrünü uzatmak için de kimi kimyasallarý katký olarak kullanalým ve sonra da yine el deðmeden albenili paketlere koyalým ve satýþa sunalým. Bu hayvansal ürünler, besin deðeri bakýmýndan zengin ve saðlýklý ürünlerdir, diyelim! Bu yöntemlerle elde edilen gýdalar, saðlýk için risk oluþturur, besin deðeri bakýmýndan zayýftýr diyenlere de, tepkimizi gösterelim. Ne âlâ memleket! Bunu bir de bilim insaný sýfatýyla yapalým. Bazý devlet erkanýndan yetkililerin kamuoyunu teskin etmek için Çernobil den sonra çay içiminde olduðu gibi þov yapmalarýný hatýrlayalým ve benzeri þovlarda bilim insanlarý rol almamalý/kapmaya giriþmemeli diye düþünüyorum. Bütün bu anlattýklarýmdan hijyenik karþýtý olduðumun düþünülmesini istemem. Gýda, üretimi topraða tohumun atýldýðý, meradaki hayvanýn otlamasýndan içtiði suya ve oradan sofradaki tabaðýmýza konulduðu ana kadar bir bütündür. Bu bütünlüðün üretici ve tüketici tarafýndan belirlenmesine gýda egemenliði/güvencesi deniliyor. Sadece gýdanýn iþlendiði andaki uygulanan teknoloji ile o ürünler kaliteli olmuþ olmaz. Olsa olsa gýdanýn iþlenmesi temiz koþullarda yapýlmýþ olur. Buna da gýda güvenliði deniliyor. En önemlisi de gýdanýn iþlenmesi esnasýnda kullanýlan kimi kimyasal katký maddeleriyle gýda, gýda olmaktan büsbütün çýkar, baþka bir þey olur! Bunun adýný da siz koyun. Koçgiri Platformu, bir açýklama yaparak, 9 Nisan 2011 tarihinden bu yana tutuklu bulunan sözcüleri Musa Kesgin le dayanýþma çaðrýsýnda bulundu. Koçgiri Platformu sözcüsü Musa Kesgin in Tekirdað 1 No lu F Tipi Hapishanesi nde tecrit altýnda tutulduðunun belirtildiði açýklamada, Kesgin in ne zaman mahkemeye çýkartýlacaðýnýn belli olmadýðý vurgulandý. Açýklamada þunlar belirtildi; Alevi halkýn eþitlik davasýna omuz veren arkadaþýmýz ayný zamanda platformumuz kuruluþ ve kültürel eksenli çalýþmalarýmýzýn yaygýnlaþmasýnda önemli sorumluluklar almýþtýr. Alevi duyarlýlýðý tutuklanmasýna yetmiþtir. Arkadaþýmýzýn þahsýnda Alevi hareketinin eylemli geliþimi cezalandýrýlmak isteniyor. Buna izin vermeyelim. Musa Kesgin le dayanýþmayý büyütelim. Koçgiri Platformu, Bir Mektup Bir Kitap Gönderelim kampanyasý düzenlediklerini belirterek, Bir mektup bir kitap kampanyamýza katýlmaya, tecrit hücresinde tutulan sözcümüz Musa Kesgin le dayanýþma halinde olmaya davet ediyoruz. çaðrýsýnda bulundular. Kitaplar posta yolu ile Musa Kesgin Tekirdað 1 No lu F Tipi Hapishanesi adresine gönderilebilinir.

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE. yapýlan basýn açýklamasýna göre 21 Ekim Pazar günü Karaburna ve Kýzýlaðýl Beldelerinde yapýlan referandum sonuçlarý:

7 DE. yapýlan basýn açýklamasýna göre 21 Ekim Pazar günü Karaburna ve Kýzýlaðýl Beldelerinde yapýlan referandum sonuçlarý: Bugün, 644 kiþinin hayatýný kaybettiði Van depreminin 1.yýl dönümü. 1 yýlda kent depremden çok olumsuz etkilenirken yýkýmýn yol açtýðý yaralar da halen sarýlamadý. EÐÝTÝMDE DEPREM DEVAM EDÝYOR Depremin

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým.

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým. Ankara KESK Ankara Þubeler Platformu nun yaklaþýk 500 kiþi saat 12.30 da Ýnsan Haklarý Anýtý nda bir araya gelerek operasyonlarý protesto etti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj

Detaylı

Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Oyuyoruz, terk ediyoruz! AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı