T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Balıkesir İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği; Bağlı Sağlık Tesislerimizden; Ayvalık Devlet Hastanesinin tarihleri arası taşımalı yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkam a hizmetleri teknik şartnam esi A-GENEL HUSUSLAR 1.İHALENİN KONUSU: 1.1.Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bağlı sağlık tesislerinden; Ayvalık Devlet Hastanesi için taşımalı yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmetleri alım ihalesi. 2. İŞE BAŞLAMA VE İŞ BİTİRME TARİHİ: tarihinde işe başlanacaktır tarihinde iş bitirilecektir. 3. ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYISI VE VARDİYALARI Hastane idaresi ile koordinasyon; firma tarafından görevlendirilen kişi tarafından sağlanacaktır. Görevlendirilen kişi firma tarafından hastane idaresine önceden bildirilecektir. TAŞIMALI YEMEK PİŞİRME, DAĞITIM ve BULAŞIK YIKAMA HİZMETİ KAPSAM INDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL SAYILARI 3.1 A Ayvalık Devlet Hastanesinin taşımalı yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmetleri için gerekli en az personel sayısı aşağıda verilmiştir. Yardımcı personel ( temizlik ve garson) 5 kişi Toplam personel sayısı 5 kişi Servislerde çalıştırılacak personele ait vardiya saatleri yüklenici tarafından belirlenerek idarenin onayına sunacaktır. Personelin çalışma saatleri, bağlı ünitelerin çalışma sistemine uygun olarak her zaman değiştirilebilecektir Yüklenici işe alınan her görevli için aşağıdaki belgeleri işe başlanmadan önce idaremize sunacaktır. Yüklenici; çalıştırdığı her işçi için,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre yılda bir kez sağlık raporu alacaktır. Yüklenici; çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenleyecektir. Bu dosyada; Diploma veya çıkış belgesi, Savcılıktan alınmış iyi hal kâğıdı veya sabıkası olmadığına dair yazılı beyanı, Sağlık raporunun bir sureti, Son 6 ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, İş sözleşmesi Nüfus cüzdanı sureti Sigorta Sicil numarası ve vergi numarası Eğitim vasıflarım gösterir sertifika veya diploma İstenilen diğer evraklar şahsi dosyalarında her an görülebilecek şekilde bulunacaktır. Bu dosya işe başlamadan önce idare ye verilecektir Ç alıştırılacak Personelin Taşıması Gereken Özellikler Ve Çalışma Şartları İhale kapsamında çalışacak elemanlar, 4857 İş Kanununun hükümlerine vc bağlı oldukları ünitelere uygun olarak çalıştırılacaktır. Çalışanlarla ilgili belirlenen her türlü, ücret, izin... vb. sosyal hakları, maaş ile tazminat haklarının yerine getirilmesinden, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının gerektirdiği her türlü tedbirin alınmasından yüklenici sorumludur. 3.4.İdare genel kurallarına ya da şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen işçiler hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip işten çıkartılarak en geç 12 saat içinde yerine yenisi istihdam edilecektir. 3.5.Çalıştırılacak tüm personelin farklı yerlerde görevlendirilmesi veya yapacakları görevler idareye bildirilecektir. 3.6.İlk işe başlayanlara firma ve hastane idaresi yetkilerince hizmet iç İtim, Hasta Hakları ve İletişim konusıjnda^eğitim verilecektir. 1 Sayfa 1 / 88

2 3.7.Yüklenici; işe başlamadan önce çalıştırdığı her işçi için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre sağlık raporu alacaktır. Yüklenici, sürekli çalıştıracağı tüm elemanlarının (yöneticiler ve sorumlular dâhil) portör taramasını yaptırmak, her türlü bulaşıcı hastalık ve cilt hastalığı bulunmadığını ilgili kuruluşlardan alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek ve hastane idaresine vermek zorundadır. 3.8.Yüklenici almadığı ya da talep etmediği iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı işçilerin uğrayacağı iş kazalarından ve sonuçlarındaki hukuki işlemlerden doğrudan sorumlu olacaktır. Ayrıca yukarıdaki eksik ve kusurlardan dolayı yetkili merci ve makamlarca uygulanacak her türlü cezai müeyyideler Yükleniciye ait olup, yüklenici tarafından ödenecektir. Kesilen cezalar yüklenici tarafından ödenmemesi halinde alacağından mahsup edilecektir. 3.9.Yüklenici çalışan personeline kıyafetlerini; temiz, ütülü ve lekesiz olacak şekilde sağlamakla yükümlüdür. Aşçılar ve diğer personelin giysileri farklı olacaktır. Yemekhane çalışanları girerken, ayaklarında galoş, başlarına(saçları görünmeyecek şekilde) kep, bone, aşçı ve yardımcıları maske ve elle hazırlanacak yiyeceklerde mutlaka eldiven giymek ve kolluk takmak zorundadır. Bu tür malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kıyafetler, yaka kartları ve personelin yemek giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır sayılı İş Kanunu hükümlerinde belirtilen durumlar haricinde, çalışacak işçilere izin verilmeyecektir. Yüklenici, İş Kanununun Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırı olarak hareket etmemelidir. Yüklenici tarafından, 2(iki) günden fazla rapor alan personel ile ilgili olarak; Sağlık Bakanlığının tarih ve 4915 sayılı yazısın izin hakları başlıklı C maddesin, (a) ve (b) alt maddesi gereğince, raporlu olduğu gün süresince, hizmetlerde aksaklık olmaması için ilgili firmaca eleman temin edecektir Çalışan Personel mesaisinin tamamını hastanemizde kullanmayacaktır.(sadece yemek dağıtım ve bulaşık yıkama sürelerinde hastanemizde bulunacaktır.) 3.12.Çalıştırılacak işçilerin ücret ile diğer işçilik ödemeleri, SGK Primleri, ulaşım kesintisi yüklenici aittir. İşçilere verilecek ücret asgari ücretin altında olmayacaktır. Firma görevlilerin maaş ödemelerini banka aracılığı ile yapacak olup, yüklenici bunu sağlamakla mükelleftir. Elden maaş ödemesi yapılmayacaktır Yüklenici, çalıştırılacağı tüm personelin işe giriş bildirgelerini zamanında SGK na vereceklerdir. Çalışanların sözleşme süresince askerlikle ilişiği olmamalıdır Yüklenici çalıştırdığı personellerin bütün kanuni hakları konusunda yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri doğrultusunda sorumludur Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Meydana gelebilecek olan her türlü iş kazasından sorumlu ve muhatap yüklenicidir. Yüklenici, İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile çalışma şekillerini belirlemekle sorumludur. Çalışanları işyerinde maruz kalabilecekleri tehlikeler hakkında bilgilendirecek ve eğitimlerini sağlayacaklardır. Çalışanların Temel İş Güvenliği eğitimine katılımını sağlamak Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirim kaydını tutup, incelemelerini yaparak ilgili raporları düzenleyip idareye teslim edecektir. Yüklenici, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 4. TARAFLARIN YÜKÜM LÜLÜKLERİ: 4.1.Yüklenici firma hak ediş evraklarını ve faturasını, hakedişin ait olduğu ayı takip eden ayın başında idareye vermek zorundadır. Herhangi bir nedenle bu tarihte gecikme olması halinde firma idareye bu durumu yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici aylık istihkakları idareden talep ederken; İlgili aya ait hak ediş ödemelerini yapmadan önce; Fatura Aylık sigorta primleri bildirgesi (ödemesi yapılan bir önceki aya ait) Aylık ücret bordrosu ( işveren tarafından onaylı) Ödemesi yamlan bir önccki aya ilişkin; işçi ücretlerinin banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü listeler ile vergilerin ilgili yerlere y a tırd ığ ın a dair belgeler istenilecektir? Ö dem esi/yapnm r^ft önceki aya ait SGK primleriniıyvyatırıldığını gösteren makbıizu ibraz etmekle birli de, 4 t/vm ^igorta primleri b i 1d i r ges ini ıvs Ua r a fi nd a n onaylı bir örneğim ait olduğu t

3 dönemi üfleyen 30 gün içinde idareye verecektir. Sigorta Primleri bordrosu firmaların yaptıracağı panoya idarenin belirleyeceği yere asılacak ve en az 3 (üç) hafta askıda kalacaktır M isafirlere yemek verilmeyecektir. 4.3.Yüklenici, ameliyathane, acil servis ya da yoğun bakım gibi özellikli ünitelerde görev yapan personele zam ana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır Ara öğün dağıtım saatlerini Hastane Yemek Kontrol Teşkilatı belirleyecektir. 4.5.Servis ofisleri ve yemekhanede kullanılan demirbaş malzemeler ile tesisatta onanında kullanılacak her türlü sarf malzemesi (ampul, musluk, conta, sifon, hortum vb. malzemeler) yüklenici tarafından sağlanacaktır. 4.6.Yüklenici mutfağında herhangi bir nedenle yemek çıkartamaması durumunda yemeği başka bir yerden/mutfaktan taşıma sistemi (ilgili mevzuat dâhilinde faaliyetini yürüten yerden olmak şartı ile) ile karşılayacaktır fisler, gıda üretim yerlerine ait ilgili tüzük ve yasalarda belirtilen şartları taşımalıdır. Sıvalar boyasız, fayanslar kırık ve dökük olmamalıdır. Kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar (boya, fayans tamiri, havalandırma vb) yüklenici tarafından yaptırılacaktır 4.8.Yemek dağıtım hizmeti sona erdiğinde bulaşıklar, toplanacak ve yemekhane temizlenecektir. Yemek hizmetiyle ilgili hükümlerin tümü bu hizmette de uygulanacaktır. 4.9.İşin bitiminde yemekhane ve bulaşık yıkama sisteminin bakım ve temizliğini yaptırarak işi bırakmak zorundadır Yemekhanede görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir Kliniklerde yürütülen hizmetlerin denetlenmesi Yemek Alım Hizmeti Kontrol Teşkilatı, diyetisyenler ve servis sorumlu hemşireleri tarafından yürütülecektir Yüklenici hastanede meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı kişi başı ,00 TL. (OTUZBİNTÜRKLİRASI) teminat tutarlı olmak üzere Ürün ve Şahıs sigorta poliçesini işe fiili olarak başlamadan idaremize verecektir. Düzenlenen Sigorta poliçesinde idare işveren sıfatıyla, Yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer alacaktır Steril tek kullanımlık (gıda numunesi almak için özel olarak üretilmiş kaplarda ve numuneler her yemek için en az gr olarak alınacaktır)kaplarda günlük olarak alınan yemek örnekleri 72 saat saklanmak sureti ile yönetim tarafından talep edildiğinde Tarım İl Müdürlüğü laboratuarında test edilmeye hazır bulundurulacaktır. Bu testler için yapılan harcamalar firma tarafından karşılanacaktır. Alınan yemek örnekleri idarenin belirleyeceği odada ve soğuk dolapta saklanacaktır Pişirilen yemeğin sağlık tesisine uygun koşullarda ulaştırılması sağlanacaktır. Taşıma esnasında yemeğin evsafı ve özelliği değişmemeli, sıcak ve soğuk sunumu bozulmamalıdır. Taşıma araçları sadece gıda taşıma işinde kullanılmalı ve yönetmeliklere uygun araç niteliğinde olmasından yüklenici firm a sorumludur Taşımalı yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmeti veren yüklenici firmaların üretim izni belgesi olmalıdır. Üretim yapılan yerlerin; Gıda Üretim Yerlerinin açılması, çalıştırılması ve üretim yapması ile ilgili şartları düzenleyen mevzuatlara uygun olmalıdır. Yemek pişirilen firma mutfağı, yemek hizmeti alan sağlık tesisi idaresi tarafından belirlenen yetkili kişilerce belirli periyotlarla denetlenecektir YEM EK NAKİL ARACININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Taşımalı yemek hizmetinde kullanılacak aracın özellikleri aşağıda belirtilen şartları taşımalıdır. Araç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlükteki mevzuatlarına uygun olmalıdır. 1. Araç, M inibüs tipi panelvan veya minibüs tipi olacaktır. 2. Yemek taşıma kazan ve tepsileri için uygun büyüklükte ve sabitleyecek raf sistemi olacaktır. 3. Aracın arızalanması veya hizmet dışı kalması durumunda yerine uygun özelliklerde bir araçla hizmet aksamadan devam edecektir. 4. Aracın şoförü akaryakıtı bakımı tamirat ve temizliği yükleniciye aittir. 5. A raçla ilgili tüm belgeler yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 6. Hazırlanan yemeklerin temiz hijyenik koşullarda idarenin belirlediği zaman içerisinde yerine ulaştırılacaktır. 7. Taşıma da kullanılan araç kapalı ve firigofrik özellikte olmalı, yemekj n üzeri j^apalı olmalı, sıcak ve soğuk özelliğini korumalıdır. 5. TEM İZLİK İLE İLGİLİ HUSULAR f t A L s \

4 5.1. Yemekhane Temizliği:, * >. 1. Yüklenici, yemek salonu, mutfak, depolar ve diğer alanlarda besin sanitasyonu ve hijyeni ile çevre hijyenini en iist seviyede sağlayacaktır. Bu amaçla kullanılacak temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar, uygulanacak saha, yüzey ve alet ekipman uygun vasıflarda olacaktır. Yüklenici, bu konuda idarenin gerekli gördüğü tedbirleri ivedi olarak alacaktır. 2. Yemek sonrası ve yemek pişirme sırasında oluşan bulaşıklar kliniklerde ofislerde, yemekhanelerde ise bu iş için ayrılmış bölümlerde gerçekleştirilecektir. Yıkama ve kurulama aşamasında kullanılacak her türlü malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Temizlikte kullanılan malzemeler TSE, ISO ve EN belgeli olacaktır. Getirilecek her türlü temizlik malzemeleri hastane muayene komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir. 3. Yemekhane Temizliği kullanılacak olan temizlik bezleri farklı renklerde temin edilecektir. Farklı kullanım alanlarında farklı renklerde bezler kullanılacaktır. 4. Günlük kullanılan her türlü alet ve teçhizat sıcak, deterjanlı su ile yıkanıp yerlerine kaldırılacak; kullanılan et kütüğü, tezgâh vb. yerler iş bittikten hemen sonra temizlenecektir. Et kütüğü temizlendikten sonra dezenfektan maddelerle korunacak, yer ve koridorlar günde üç kez sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir. Masa ve sandalyeler deterjanlı sularla silinecektir. Kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa örtülerinin yıkanacaktır. 5. Çok kirli ve yağlı bölgeler ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizlenecektir. Sebze yıkama evyelerinin, el yıkanan lavaboların, tuvalet, banyo ve soyunma odalarının dezenfektan maddelerle temizliği yapılacaktır. Davlumbazların ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizliği ve havalandırma sistemlerinin temizliği usulüne uygun olarak yapılacaktır. Kuzine, islimler, devirme tavalarının işi bittikten sonra temizliği; et kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, tulumba makinesi ve diğer makineler işi bittikten sonra temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Fırınların kullanıldıktan sonra ağır kir ve yağ çözücülerle temizliği yapılacaktır. 6. Hastanemizde kullanılan personel yemek araçları (tabak, kaşık, çatal, bıçak ve bardak, tuzluk, peçetelik vb) hijyenik ortamda bulaşık makinesinde yıkanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde cam sürahi, bardak, çatal, kaşık, yemek tabakları dezenfektan maddelerle temizlenip durulanacaktır. 7. Yemekhanede; Su soğutucuların içlerinin ve dışının temizliği, cam, perdelerin, duvarların ve yerlerin temizliği her gün düzenli olarak yapılacaktır. 8. Yemekhane personelinin içeride ve dışarıda giydiği terlik farklı olacaktır. Bu terlikler farklı renklerde olacak ve yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir. Yemekhane girişlerinde terlikleri muhafaza edecek dolap bulundurulacaktır. 9. Yemekhanelerde yemek yiyen kişilerin kullandığı temizlik malzemeleri ( sıvı sabun, tek kullanımlık ıslak mendil, kürdan, peçete vs.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Lavabolardaki peçetelerin aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir. Kalite bey az,,% 100 selüloz, Sentetik içermeyen Z katlı ( c m ), rulo veya çekmeli, Mekanik aparat/kutu dahil veya sensörlü olmalıdır. 10. Bulaşık yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan tüm malzemeler TSEK standartlarına uygunluk belgesine sahip olmalıdır. Hastane idaresi temizlik malzemelerinin depolanmasını ve tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır. 11. Bulaşık yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan fırça, sünger, mop, toz bezi, yer temizliği araçları vb. malzemeler her gün çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir. Gün sonunda kullanılan tüm bulaşık ve temizleme bezleri, masa örtüleri çamaşır makinasında yıkanacaktır. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen masa örtüleri ve iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temizlik ve bakımı yükleniciye aittir. 12. Yemekhanede kullanılan çöp kutuları kapaklı ve ayak pedallı ve içleri naylon torbalı olacaktır. Yüklenici gerekli temizlik hizmetini yaptıktan sonra ortaya çıkan yemek ve bulaşık atık ve çöpleri çöp torbalarına (yırtılmayacak şekilde sağlam ve kalın olmalıdır.) koyarak hijyenik şartlarda evsel atık konteymrlarıyla idarece belirtilen çöp toplama yerine nakil edilecek. Çöp toplama aracı ile yemek ve erzak taşınm^yasaktır. 13. Gerek çöplerin gerek diğer atık madde ve pis suların bahçe ve çevreyjjdfletrne^ine mahal verilmeyecektir. Kirletilen/alanlar firma görevlilerince temizlenecektir. Tepwdik hizm etlin uygun gün ve saatlerde yapılacak ve tcmizji'k planı önceden hastane diyetisyenin^-vmlecektir Gjda ve Soğuk Hava Deposu Temizliği: L Sayfa 4 / i

5 Yjiklenici, depolar ve diğer alanlarda besin sanitasyonu ve hijyeni ile çevre hijyenini en üst seviyede sağlayacaktır. Bu amaçla kullanılacak temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar, uygulanacak saha, yüzey ve alet ekipman uygun vasıflarda olacaktır. Yüklenici, bu konuda idarenin gerekli gördüğü tedbirleri ivedi olarak alacaktır. Askı, tezgâh ve yerlerin temizliği; depoların ısı ayarlarının kontrolü yapılacaktır. Duvarlar, kapılar ve diğer yerler günlük olarak temizlenecek. Kuru gıda depolarının ve raf, dolap ve yerlerin temizliği usulüne uygun olarak yapılacaktır Servis Ofisleri Temizliği: 1. Servis ofislerinde kullanılan çöp kutuları kapaklı ve ayak pedallı ve içleri naylon torbalı olacaktır. Yüklenici gerekli temizlik hizmetini yaptıktan sonra ortaya çıkan yemek ve bulaşık atık ve çöpleri çöp torbalarına (yırtılmayacak şekilde sağlam ve kalın olmalıdır.) koyarak hijyenik şartlarda evsel atık konteynırlarıyla idarece belirtilen çöp toplama yerine nakil edilecek. 2. Çöp toplama aracı ile yemek ve erzak taşınmayacaktır. 3. Bulaşıkların yıkanıp kaldırıldıktan sonra tezgâhların, evyeler, lavabolar ve yerler temizlenecektir. Yemek dağıtımı ile ilgili araç ve gereçlerin temizliğinin yapılarak, dezenfektan maddelere yatırılacaktır. Isıtıcılı yemek arabaları, duvar ve fayanslar silinerek temizliği yapılacaktır. Cam ve kapılar temizlenecek, giderler kontrol edilerek temizliği yapılacaktır. 4. Ayrıca yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen bütün kirlenmeler yüklenici tarafından temizlenecektir. Çöplerin ve yemek artıklarının yüklenici tarafından sağlanacak uygun çöp poşetlerine konularak çöp toplama mahalline taşınması da yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Belediye ve ilgili diğer kamu kurumlan tarafından yapılacak denetimler sonucu Bu hizmetin (atıkların imhası, ortadan kaldırılması) ilgili yönetmeliklere uygun yüriitülmediği tespit edildiği durumda doğacak hukuki yaptırım lardan ve cezalardan yüklenici sorumludur. 5. Ofis tamiratının gerekli olduğu durumlarda gerekler yüklenici tarafından yerine getirilmek zorundadır. Birim bazında temizlik planı enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen temizlik planına göre yapılacaktır. 6.Firma mutfak, ofis, yemekhane ile gıda üretim alanı olarak kullandığı yerleri temiz tutacak, gıda ve insan sağlığını bozacak her türlü haşereler ile enfeksiyonlara karşı tedbir almakla sorumludur. Bulaşık yıkanılan ve atıkların toplandığı mekânlarda haşere ile enfeksiyonlarla mücadelede en etkin yöntemler kullanılacaktır. Bu konuda idare tarafından sürekli kontroller yapılacak ve en küçük aksaklıkta ihale sözleşme ve şartnam elerine göre işlem uygulanacaktır 5.4. Havalandırma Yemek pişirilen alan sıcaklığı yazın 18 C, kışın 22 C olmalıdır. Firma; yemek pişirilen alanın havalandınlması, yapılan yemek kokulannın dağılmasını önleyecek havalandırma sistemini kurmakla sorumludur. 6. Çalışan Personellerde Kişisel Hijyen: 1. Firma elemanları iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyecektir. 2. Çalışma esnasında personel bireysel temizliğine özen gösterilecektir. Erkekler saç ve sakal uzatmayacaklardır. Günlük sakal ve bıyık tıraşı olacaklardır. Uzun saçlı bayanlar saçlannı toplayacak ve bone takacaklardır. Tırnaklar uzun ojeli ve cilalı olmayacaktır. 3. Mutfak ve servislerde çalıştırılacak personele firma tarafından temiz ve ütülü kıyafetler sağlanacak, personel mutfakta giydiği kıyafetle mutfak dışında dolaşmayacaktır. Mutfak, bulaşık ve servis kıyafetleri ayrı olacaktır. 4. Ellerinde cerahatli yara, bere, yanık ve benzeri bulunan personel çalıştırılmayacaktır. Personel tek kullanımlık bone ve galoş kullanacaktır, kullanım yerine göre de tek kullanımlık kep ve eldiven kullanılacaktır. Kirli eldivenle temiz yüzeylere temas edilmeyecek, bu temiz satıhlara hiçbir surette insan atıkları ve sıvıları bulaştırılmayacaktır. 5. Personelin kişisel bakım ürünlerini temini yüklenici firma tarafından karşılanacaktır, (şampuan, duş jeli, sabun, roll on, vb.) 7. M ÜTEFERRİK HÜKÜM LER 7.1.Özel diyet uygulanması gereken hastalara verilecek gıda maddelerinin hazırlanması diyetisyen nezaretinde ve belirtilen gramajlarda gerçekleştirilecektir Malzemelerin, usulüne uygun taşınmaması ya da teslim edilememesi nedeniyle meydana gelen zararların yüklenipi'-tarafından karşılanmaması halinde teslim edilen kusurlu mal bedeli hastane yönetimince saptanarak dağrudan doğruya yüklenici firmanın ilk alacağından düşülecektir. Zarar

6 miktarının belirlenmesinde Hastane İdaresinin düzenleyeceği tutanak esas alınacaktır. Yüklenici bu şartları şimdiden kabul etmiş sayılır. 7.3.Hastane idaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Belediye veya diğer yetkili kurumlar vasıtasıyla, yüklenicinin ya da gıda maddesi satın aldığı taşeronların (örneğin ekmek)gıda ile ilgili Yasa ve Yönetmeliklere uygun üretim yapıp yapmadığını, çalışanların ve üretim mahallinin hijyenik şartları taşıyıp taşımadığını denetleme ve denetlettirme yetkisine sahiptir. Denetim sırasında belirlenen eksikliklerin idari şartnamede belirlenen süre içinde giderildiğinin yüklenici tarafından Hastane Yönetimine bildirilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin zamanında giderilmemesi halinde Hastane, gıda maddesi alımında bulunulacak yeni bir firma bildirme yetkisine sahip olabileceği gibi Kurum Tip sözleşmenin 16. Maddesi hükümleri doğrultusunda işlem tesis edecektir. 7.4 Yüklenici mutfak, ambar ve depo, kat ofisleri, yemekhanede yangına karşı gerekli koruyucu her türlü tedbiri almak zorundadır. Bu ekipmanın çalışır durumda tutulması yüklenicinin sorumluğundadır. Yüklenici sigortasını yaptırmak zorundadır. 8. DEPOLARIN KONTROLÜ Hammaddeler bulaşmaya karşı korunabilen hasar ve bozulmanın en aza indirilebileceği koşullarda depolanacaktır. Ürünler zeminle temas etmeyecek şekilde belirli bir yükseklikte ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme üzerinde depolanacaktır. Hazırlama ve depolama esnasında pişmiş yiyecekler pişmemiş yiyeceklerden uzak tutulacaktır. İnsan tüketimi için uygun olmayan maddeler (taş, çöp, cam, metal vb.) hammaddeden ayrılarak hijyenik kurallara uygun bir biçimde ortamdan uzaklaştırılacaktır. Yüklenici hastaneye ait olmayan yemek hizmetiyle ilgili olmayan hiçbir malzemeyi depolara sokamaz, depolardan dışarı malzeme çıkaramaz. Depolarda sıcaklık ve rutubet ölçen cihazlar bulundurulacak ve bilgiler periyodik olarak (gün içinde) kaydedilecektir. Kum deponun sıcaklığı derece olmalıdır. Yüklenici depo ısısını sabit tutmak için gerekli soğutma önlemlerini yüklenici tarafından alınmalıdır. Ayrıca bu ısı ölçüm değerleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılacak ve bu değerler çizelge haline getirilerek kontrollüğe verilecektir. Kum depolarda nem oranı %60-65 olmalıdır. Bunun için nem ölçer alet (hidrometre) bulundurulmalıdır. Ölçülen nem oranları sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılacak ve bu değerler çizelge haline getirilerek kontrollüğe verilecektir. Hammaddelerin bulunduğu depolarda ağzı açık, yerde ve düzensiz bir şekilde istiflenmiş ve etiketsiz malzeme bulunmayacaktır. Palet kullanımı gerekli ise Pvc hijyenik paletler kullanılacaktır. Gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ile bir arada bulunmayacaktır. 9. GIDA M ADDELERİYLE TESLİM İ GEREKEN BELGELER: Yüklenici, yemek pişirmek üzere ya da yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini Türk Gıda Kodeksi Gıda Tebliği ne göre, TSE ve/veya ISO standartlarına uygun olarak sağlayacaktır. Ayrıca; teslim edilecek her parti et ve tavuk için veteriner kontrolünde kesim yapıldığını belgelendirecektir. Gıda ürünlerinde ISO şartı aranacaktır ve ambalajlı ürünlerin üzerinde ISO ibaresi okunabilir olacaktır. Ayrıca, alman her ürünün ambalajında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanarak çıkardığı, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4. Maddesine göre onaya tabi gıda maddelerinin işletme onay belgesi ve numarası olmalıdır. Gıda maddelerinde, bu belgeler ve numaraların olması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izin veya ruhsatlarında aranması şartını ortadan kaldırmaz. Bu belgeler komisyona teslim edilecektir. 10. YEMEK ÇEŞİTLERİ VE SUNUM ŞEKLİ: 1. Her öğünde 1. grup yemek esas yemektir. Öğünlerde 1 adet birinci grup, 1 adet ikinci grup ve 1 adet üçüncü gruptan seçilmek üzere 3 çeşit yemek bulunur. Aylık yemek listeleri (normal ve diyet dahil) hastane idaresince teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından hazırlanacak ve idarece onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Yemek listeleri bir hafta önceden yükleniciye teslim edilecektir. Kahvaltı, normal yemek ve diyet yemeklerinde uygulanacak gramajlar ve aylık verilme sayıları Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kummları İşletme Yönetmeliğinin Normal Yemek Günlük İstihkak Cetvelinde belirtildiği şekilde ve aşağıdaki listelere göre olmalıdır. 2. Yükleniciye daha önce tebliğ edilmiş aylık yemek listelerine uygun olarak Ambara/depolara getirilecek'yiyecek malzemeleri saatleri arasında muayene kptfiisyonu, Yüklenici proje sorumlularından birisi huzudında kabul edilecek değiştirilmesi g e re k e n le re ek^k malzemeler mesai saati sonuna kadarftesfiln edilecektir. Sayfa 6 /8 8

7 *. 3. Yüklenici yemeğin üretimi için o güne ait günlük gıda maddelerinden muayenede ret olanların veya depodaki mallardan evsafını yitiren, son kullanma tarihleri geçen malların en kısa sürede depodan ve m utfaktan çıkışını sağlamalıdır. 4. Pişirilecek günlük yemeklere ait gıda miktarları depodan Yemek Hizmet alımları Kontrol Teşkilatı, Diyetisyen denetiminde çıkartılarak aşçıbaşına teslim edilecektir. Çıkan etler tekrar depoya konulmayacak olup, mutfak içerisinde firma tarafından temin edilecek sanayi tipi uygun kapasiteli soğutuculu dolaplarda et bölüm ünde m uhafaza edilecektir. 5. Ekmek günde 2 (iki) kez olarak m utfağa alınacak ve bayat ekmek kesinlikle kullanılmayacaktır. Ekmek sabah: da (öğlen için) ve öğlenden sonra en geç da (akşam, gece, kahvaltı için) olmak üzere günde 2 (iki) kez getirilecektir. Ekmekler, ilgili gıda yönetmeliğine uygun olarak; somun halinde tuz oranı düşük, (diyet için tuzsuz),kepekli, tam buğday unlu tipinde ve poşet içinde üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliğine uygun olarak gerekli olan ekmek miktarı yüklenici tarafından getirilecektir. 6. Ana malzemenin dışında yemeğin içine girecek yağ, salça, tuz, baharat, un, garnitür ve diğer malzemelerin miktarı yemeğin cinsine, servis şekline ve ekte verilen içerikler esas alınarak belirlenecektir. 7. Konserve kullanılan yemeklerde 1 porsiyona giren miktar süzme ağırlık üzerinden hesaplanacaktır. 8. Ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla hastane idaresi tarafından uygun görülmek kaydıyla dondurulmuş ürün talebinde bulunulabilir ya da bu talep istendiği zaman iptal edilebilir. 9. Firma geliştirdiği standart yemek tariflerini Hastane Diyet Bölümüne getirerek Hastane idaresinin onayını alacaktır. 10. Şartnamede yer almayan farklı yemekler yemek çeşitliliğini arttırmak için yemek listelerinde kullanılabilir. Ancak bu listede olmayan yemekler de Yemek Kontrol Komisyonu Diyetisyenince menüye yazıldığı takdirde yüklenici tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Bu yemeklerde kullanılan gramajlar, verilen gramaj listesindeki benzer yemekler baz alınarak diyet uzm anlığınca belirlenir. 11. Yaz aylarında tatlı çeşitlerine ilave olarak dondurma eklenebilir. 12. Gerekli görüldüğü taktirde şartnamede bulunmayan gıda maddeleri, renk, aroma verici katkı maddeleri de mönü çeşitliliğini sağlamak için istenebilir. 13. Tatlılar (komposto, muhallebi, sütlaç, pelte vb.) en az 200 gramlık ve tek kullanımlık ağzı kapaklı (disposable) kâselerde dağıtılacaktır. 14. Yemekhanede kullanılacak içme suyu yüklenici tarafından karşılanacaktır. Getirilen sular Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlı olan firmalardan alınmış, en az 200 cc lik kapalı bardaklarda orijinal ambalajlı kaynak suyu olacaktır. Yemeklerde pişirme için kullanılacak su çeşme suyu olmayacak, firma bu işlem için sağlık bakanlığından ruhsatlı içme suyu veya firma tarafından kurulacak su arıtma cihazından elde edilen su kullanacaktır. 15. Personel yemekhanesinde kullanılacak çatal-bıçak-çatal TSE belgeli ve Gıda Kodeksine uygun kâğıt ambalaj içerisinde bulunacaktır. 16. Soğuk servis edilmesi gereken yemek/yiyeceklerin 4-6 C veya altında, sıcak servis edilmesi gereken yiyeceklerin ise 65 C veya üzerinde en fazla iki saat içinde servisi yapılacak ve servis sonuna kadar bu ısıların korunması sağlanacaktır. Tüm sıcaklık kontrolleri yüklenici diyetisyeni veya gıda mühendisi tarafından yiyecek termometresi (probe termometre) ile yapılacaktır. 17. Yemek dağıtımı, yemek dağıtım saatlerinden 30 dakika önce servise hazır bulunacaktır. Yemek dağıtımı esnasında bozuk, ekşi, tuzlu ve bayat olduğu tespit edilen yemek servise sunulmayıp yerine diyet uzmanı tarafından uygun görülen yemeğin temin edilmesi zorunludur. 18. Hastane mutfağında hazırlanan yemeklerin, şartnamede belirtilen hükümler hijyenik koşullarda taşınması, hastalara dağıtımı, birimlerde bulunan her hastanın yatağına kadar servis yapılması ve boş yemek kaplarının toplanması, uygun şekilde kapların muhafazasının sağlanması, yemek taşıma kaplarının uygun koşullarda tekrar mutfağa taşınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Kızartmalarda kullanılacak yağlar, bir kez kullanılacak, ikinci bir kızartma ya da yemek için kullanılmayacaktır. 19. Kızartmada kullanılan yağlar, sebze, balık, et, börek kızartması ve kızartılarak yapılan tatlılar için bir kez k inek için kullanılmayi alarda, yüksek ısıya dayanaklı olduğund tercih edilmelidir. kullanılmış yağlar Sayfa 7 / 88

8 toplanarak, atık yağ toplayan firmalara yüklenici firma tarafından verilecektir. Kesinlikle lavabolara, ve giderlere dökülmeyecektir. Aksine durumların tespit edilmesi halinde doğacak yasal sorumluluk firmaya ait olacaktır. Yemekhane demirbaşlarının haricinde hiçbir malzeme kullanılmayacak, kesinlikle besinlerle temas ettirilmeyecektir. (teneke vs.) teneke içerisinde kuruma getirilen tüm yiyecekler ( salça, peynir, zeytin, vb) teneke açıldığında paslanma meydana geldiğinden uygun kapaklı saklama kaplarına alınacaktır. Bu saklam a kapları firm a tarafından tedarik edilecektir. 20. Elle hazırlanan yiyeceklerde (köfte - sarma vb.) aşçılar tek kullanımlık eldiven giyeceklerdir ve eldivenlerde pudra ve benzeri yabancı maddeler olmayacaktır. 21. Dondurulmuş sebzelerin bir porsiyonu 1 Olacaktır. 22. Diyaliz hastaları için hastane diyetisyeni tarafından düzenlenecek menüler eksiksiz uygulanacaktır. 23. Yemeklerin hazırlanmasında, saklanmasında kapaklı çelik kaplar kullanılacaktır. Kesinlikle alüminyum/plastik kaplar kullanılmayacaktır. Ayrıca kahvaltılık malzeme herkese ayrı 3 gözlü köpük tepside verilecek olup, hasta ve refakatçilerine öğle ve akşam yemekleri 5 gözlü kaliteli köpük tepside verilecektir 24. Yemek servisi esnasında TSE belgeli tek kullanımlık kağıt ambalaj içerisinde paslanmaz çelik çatal-kaşık, peçete, kolonyalı mendil ve bunlara ilave köpük bardak verilecektir. Tüm hasta ve refakatçilerine yemekle beraber tek kullanımlık ruhsatlı 200ml. Su verilecektir. Bulaşıcı hastalığı olup izole olan hastalara kullanmak için her öğünde disposable tabak, çatal, kaşık, bıçak üçlü paket olacak ve diyetisyenin onayladığı türde yüklenici firma tarafından temin edilecektir. 25. Serviste kullanılacak yemek arabaları ses yapmayacak özellikte olacaktır. 26. Tüm yemek yenilen yerlerde: Ödemeye esas olacak yemek yiyen personelin tespiti personel takip sistemi üzerinden yapılacaktır. Hastane tarafından temin edilecek olan bu sistemde; kart okuyucu ile bu okuyucularda kullanılan, üzerine personelin T.C. numaralarının kodlandığı, hastanemizin ambleminin olduğu, dizaynı hastane idaremizce kabul görmüş olan elektronik veya barkotlu kartlar kullanılacaktır. Elektronik veya barkotlu kartların basımı işlemi ve kart okuyucu, gerekli pc ve donanımları hastane idaresince temin edilecektir. Personele ilk kartlar ücretsiz olarak verilecektir. Elektronik veya barkotlu kartlar hastanemizde görevli tüm personele (geçici görevliler, sözleşmeliler, temizlik personeli, güvenlik personeli, sözleşmeli sağlık meslek lisesi stajyer öğrencilerine vs.) verilecektir. Elektronik sistem, yazılım tamamen T.C. numaraları üzerinden işleyecektir. Yemek, yemeğe gelen personel sisteme kartını okutacak, sistemde karşılığı varsa kabul edilecek, veri tabanında T.C. si yoksa veya o öğünü ikinci defa alacaksa sistem reddedecektir. Sistem tarafından hangi personellerin, hangi tarihlerde, hangi saat, dakikada ve saniyelerde yemek yedikleri kayıt edilecektir. Personel T.C sine göre, tarih aralığına göre, unvan ve öğün bazında (öğlen, akşam, kahvaltı) sorgulama yapılabilmeli ve raporların yazıcı çıktısı alınarak yemek yiyen personel sayısı tespit edilecektir. Ay sonlarında ve günlük olarak sistemden döküm alınıp denetleme Kontrol ve muayene komisyonuna sunulacaktır. Hastanemiz çalışanı olup da kartını kaybedenlere yemek verilecek ve 3 gün içinde yeni kart çıkarılacaktır. İmza karşılığı kartsız olarak yenen yemek kayda alınarak idarece görevlendirilen memur nezaretinde yemek yiyen listesine tutanakla eklenecektir. Kayıtlar geçmişe yönelik tutulabilecek ve her kart geçişinde kayıtlar yedeklenecektir. İstemin hastane HBYS yazılımına entegrasyonu hastane idaresiyle yüklenici firmanın koordinasyonuyla sağlanacaktır. 27. Serviste yemek yiyen hasta ve refakatçilerin sayılarının tam ve doğru olarak tespit edilmesi günlük rasyon yapılarak veya hastane idaresi ile yüklenici firmanın mutabakatı ile belirlenecek elektronik bir yöntemle yapılacaktır. 28. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında; hizmet alınan her firma çalışanlarının, yemek yiyen personel sayısının belirlenmesi sistem üzerinden yapılacağından mesai ve nöbet değişimleri sistem üzerinde güncellenecektir. 11. BESİN HİJYENİ 1. Özellikle üretimde kullanılacak tüm potansiyel riskli besinler için kritik kontrol noktalarında, satın alma, üretim ve servis aşamalarında probe-termometre ile süre-sıcaklık kontrolü yapılmalıdır. 2. Pişmiş veyaservise hazır yiyeceklere çıplak elle dokunulmamalı. 3. Sebze ve meyvelerin ön yıkama işleminde klor tabletler kullarpl tır. Sebzelerin ayıklanması ve tem izlisi çöp kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler pişiprie aş ma kadar çelik kaplarda tutulacaklardı1 4. Servis edilene kadar p c a k yemeklerin 65>C ve üzerinde tutulu). Say ra 8 / 88

9 5. Laboratuar kontrolü için her yemekten numune alınmalı ve bu numuneler soğutucularda 72 saat muhafaza edilmeli ve numune alma işlemi usulüne uygun olarak yüklenici gıda mühendisi veya gıda teknisyeni tarafından yapılmalıdır. 6. İçinde yemek bulunan tencereler kapalı tutulmalı. 7. M utfakta laboratuar kontrolü yapılan tem iz ve sağlıklı su kullanılmalı. 8. Şüpheli besinler derhal imha edilmeli. 9. Mal boşaltma sırasında, zeminde besinler bekletilmemeli 10. Sıcak besinler derin ve büyük kaplarda soğutulmalı ve depolanmalı. 11. Dondurulmuş besinler sıcak ortamda (mutfakta, radyatör üzerinde, vb) çözdürülmemeli, bir kez çözdürülen besinler hemen kullanılmalı, tekrar dondurulmamalıdır. 12. Besinler açıkta bırakılmamalı. 13. Çöp ve yiyecekler bir arada tutulmamalı 14. Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla; *Pişmiş ve çiğ besinler birbiri ile temas ettirilmemeli, **Potansiyel riskli besinlerle temas eden ytizey/araç-gereç, vb ile diğer besinler ve yüzeyler temas ettirilmemelidir. 12. YEM EK GRUPLARI: AYLIK VERİLME 1. GRUP YEM EK ÇEŞİTLERİ MİKTARI 1- Parça ve kuşbaşı et yemekleri a) Köfte 6-8 b) Etli pilav ve börek (Etli),Etli Çorba Etli konserve ve taze sebzeler Kıymalı taze sebzeler Etli kuru baklagiller Yumurtalı yemekler 1 7- Tavuk Balık 1-2 NOT: Dolma, Semizotu, Ispanak gibi yemeklerde yoğurt ilave edilecektir. 2. GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ 1- Çorbalar Pilav ve Makarnalar Bulgur 1-4 Pirinç 8-12 Şehriye 8-12 Makarna Börekler (peynirli,patatesli,sebzeli,kıymalı,vb.) Zeytinyağlı sebze yemeği Zeytinyağlı baklagiller Kızartmalar Zeytinyağlı dolma ve sarmalar GRUP YEMEK ÇEŞİTLERİ 1- Salatalar Yoğurt Cacık 4-5

10 4- Tatlılar Tulumba Tatlısı 2-4 Revani Tatlısı 2-4 Kadayıf Tatlısı 2-4 Sütlü Tatlı 2-4 Diğer Tatlı (Aşure) 1-3 Helvalar Meyve Mevsimine göre 8-10 Kavun - Karpuz 6- Hoşaflar - Kompostolar Kuru Meyve 4-6 Taze Meyve Turşu karışık 1-3 Not: Yemek çeşitlerinin verilme sıklıkları Hastane Diyetisyenin önerisi ve Yemek Kontrol Teşkilatının onayı doğrultusunda genel beslenme ve menü planlama ilkeleri doğrultusunda değişikliğe gidilebilir. 13. YEMEKLERDE KULLANILACAK SEBZE VE MEYVELERİN İSTENİLME DÖNEMLERİ: MEYVELER SEBZELER Elma 1 Eylül - 15 Haziran Kuru soğan Her ay Portakal 15 Ekim - 15 Haziran Patates Her ay M andalina 15 Ekim - 28 Şubat Yeşil soğan Bulunduğu sürece Üzüm 15 Temmuz - 30 Ekim Marul Bulunduğu sürece Armut 1 Tem muz - 15 Ekim Salatalık Bulunduğu sürece Kayısı M evsiminde Dereotu Her ay Şeftali 15 Haziran - 15 Eylül Maydanoz Her ay Kiraz M evsiminde Taze bezelye Mevsiminde Vişne Mevsiminde Taze kabak Mevsiminde Çilek Mayıs - Haziran Pırasa Mevsiminde Muz Piyasada bulunduğu sürece B. Lahana Mevsiminde Taze erik Mevsiminde K. Lahana Mevsiminde Ayva 15 Eylül Şubat Ispanak Mevsiminde Malta eriği Mevsiminde Havuç Devamlı Limon Her ay Kereviz 1 Kasım- 28 Şubat Karpuz 30 Haziran - 30 Eylül Karnabahar 1 Ekim - 28 Şubat Kavun Ağustos - 30 Ekim S. Yaprak Her ay Taze incir Piyasada bulunduğu sürece Semizotu 1 Mayıs - 15 Ekim Dolmalık biber 30 Haziran - 15 Ekim Sivri biber 15 Haziran - 30 Kasım Taze fasulye 1 Mayıs - 30 Ekim Barbunya Nisan - Haziran T. Bakla 1 Mayıs - 15 Ağustos Patlıcan 1 Haziran - 15 Ekim Domates 1 Haziran - 15 Kasım Turp Mevsiminde Kıvırcık Mevsiminde / Taze Bamya 15 Haziran - 15 Eylül / / Sarımsak P e r i l i / / / > Balkabağı / Mevsiminde._ L, ' /s Nane / Ider Siy fa 10/88

11 14. BİR H AFTALIK KAHVALTI ÖRNEĞİ 1. Kahvaltılarda ekmek, çay, süt dışında üç çeşit kahvaltılık verilecektir. Çay vb. içecekler insan sağlığına uygun disposible bardaklarda dağıtılacaktır. Çocuk hastası olan kliniklerde çay yerine hergiin kahvaltıda 1 adet kutu süt verilecektir. 2. Peynirler streçlenmiş kilitli poşetlerde dağıtılacaktır. 3. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden dağıtılacaktır. 4. Sabah kahvaltıları, gerek bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği kliniklerde gerekse sorumlu diyetisyenin gerekli gördüğü diğer kliniklerde tek kullanımlık (sıvı yiyecekler için alüminyum folyo veya köpükten yapılmış tabaklar kullanılacaktır.) servis malzemeleri kullanılacaktır. 5. Sabah kahvaltısında verilecek çay, şekersiz ve sıcak olarak servis edilecek, şeker; ambalajlı kesme şeker olarak dağıtılacaktır. İsteyen hastalara ve diyabetik hastalara yapay tatlandırıcı(aspartam içerikli) verilecektir. Zeytinler yıkanacak, zeytinyağı ile yağlanarak servis yapılacaktır. Örnek Kahvaltı Listesi Pazartesi: Çay-süt, Poğaça, Eritme Peynir, Yeşil Zeytin, Bal Salı: Süt. Yumurta, Tereyağ, Reçel Çarşamba: Çay, Kek, Kaşar Peynir, Siyah Zeytin, Fındık Ezmesi Perşembe: Çay, Poğaça, Beyaz Peynir, Simit, Yeşil Zeytin Cuma: Çay, Süt, Kaşar Peynir, Siyah Zeytin, Tahin Pekmez Cumartesi: Çay, Kek, Gravyer Peynir, Tereyağ, Reçel Pazar: Çay, Süt, Eritme Peynir, Yeşil Zeytin, Bal 15. ÖRNEK AYLIK YENEK LİSTELER NORMAL YEMEK LİSTESİ Gün 1. Yem ek 2. Yemek 3. Yemek Pazar Etli Kuru Fasulye Bulgur Pilavı Yoğurt Pazartesi Piliç Tava Kaşarlı Domates Çorba Kemalpaşa Tatlısı Salı Spagetti Bolonez Zeytinyağlı Yoğurtlu Semizotu Elma Çarşamba Papaz Yahni Sebzeli Pilav Cacık Perşembe Şiş Köfte (Patates Kızartması) M antar Çorba Meyveli Puding Cuma Tavuk Etli Nohut Şehriyeli Pirinç Pilavı Ayran Cumartesi Patatesli Sandal Sefası M ercim ek Çorba Portakal Pazar Kıymalı Kol Böreği Zeytinyağlı Barbunya Pilaki Yoğurt Pazartesi Kaşarlı Tavuk Sebzeli Tel Şehriye Çorba Supangle Salı Etli Bezelye Şehriyeli Pirinç Pilavı Cacık Çarşamba Sebzeli Hamburger Köfte Makarna Çilek Şanti Perşembe Tavuklu M ilfoy Börek Zeytinyağlı Taze Fasulye Ayran Cuma Yoğurtlu Kabak Oturtma Peynirli Erişte Portakal Cumartesi Tas Kebabı Ezogelin Çorba Dondurmalı Muhallebi Pazar Patlıcan Kebap Pirinç Pilavı Cacık Pazartesi Susamlı Tavuk Domates Çorba Revani Sah Yoğurtlu Kabak-Patlıcan Dolma M ercimek Çorba Muz Çarşamba Çiftlik Köfte Soslu Spagetti Yoğurt Perşembe AynalilCeban Köylü Çorba / I Kazandibi Cuma Kıymal/ Börek Yoğurtlu Zeytinyağlı Seraİzotıc--/^ P o rta k a l ayfa 11 / 88

12 Cumartesi Etli Bamya Peynirli Makarna Yoğurt t > Pazar Balık Ezogelin Çorba Tahin Helva Pazartesi Kâğıt Kebabı Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Çilek Komposto Salı Pıireli Hasanpaşa Köfte Soslu Makarna Yoğurt Çarşamba Etli Milfoy Börek İmambayıldı Meyve Perşembe Tavuk Pirzola (İç Pilav) Şehriye Çorba Ayran Cuma Etli Kuru Fasulye Domatesli Bulgur Pilavı Vişne Komposto Cumartesi Düğün Çorba Yoğurtlu Karışık Kızartma Supangle Pazar Tire Köfte Kaşarlı Domates Çorba Meyve Pazartesi Karnıyarık Peynirli Makarna Cacık Salı Rosto Toyga Çorb Meyveli Sütlü İımil Tatlısı DİYET YEM EK LİSTESİ Gün 1. Yemek 2. Yemek 3. Yemek 4. Yemek 5. Yemek 6. Yemek Pazar Haşlama Tavuk Ispanak Tel Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt Pazartesi Izgara Köfte Semizotu Sebze Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Salı Haşlama Tavuk Taze Fasulye Yayla Çorba Makarna Elma Yoğurt Çarşamba İzmir Köfte Kabak Un Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Perşembe Haşlama Tavuk Türlü Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt Cuma Haşlama Et Bamya Domates Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Cumartesi Sebzeli Tavuk Semizotu Tel Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt Pazar Fırın Köfte Taze Fasulye Sebze Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Pazartesi Tavuk Sote Bamya Un Çorba Makarna Elma Yoğurt Salı Izgara Köfte Taze Fasulye Şehriye Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Çarşamba Haşlama Tavuk Türlü Yayla Çorba Makarna Elma Yoğurt Perşembe İzmir Köfte Kabak Un Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Cuma Fırın Tavuk Ispanak Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt Cumartesi Haşlama Et Bamya Domates Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Pazar Haşlama Tavuk Semizotu Tel Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt Pazartesi Izgara Köfte Türlü Sebze Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Salı Haşlama Tavuk Taze Fasulye Un Çorba Makarna Elma Yoğurt Çarşamba Et Sote Ispanak Domates Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Perşembe Tavuk Sote Kabak Yayla Çorba Makarna Elma Yoğurt Cuma Haşlama Et Türlü Şehriye Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Cumartesi Fırın Tavuk Semizotu Sebze Çorba Makarna Elma Yoğurt Pazar İzmir Köfte Taze Fasulye Un Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Pazartesi Haşlama Tavuk Türlü Domates Çorba Makarna Elma Yoğurt Salı Firın k ö fte Kabak Tel Şehriye Çorba P irin ç't ilav/ Elma Yoğurt Çarşamba Haşlama 1/u'uk Bamya Yayla Çorba M akam a' 6tfrîa Yoğurt Perşembe SebmhyKöfte Semizotu Şehriye Çorba Pirinç Pıîa*T~jı Elma Yoğurt 'Sayfa 12/88

13 Cuıiia ' Fırın Tavuk Türlü Sebze Çorba Makarna Elma Yoğurt Cum artesi Haşlama Et Taze Fasulye Un Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Pazar Haşlama Tavuk Kabak Yayla Çorba Makarna Elma Yoğurt Pazartesi İzmir Köfte Bamya Domates Çorba Pirinç Pilavı Elma Yoğurt Sah Fırın Tavuk Semizotu Şehriye Çorba Makarna Elma Yoğurt 15. KAHVALTIDA V ERİLECEK Y İYECEK VE İÇECEKLERİN GRAMAJLARI Süt (UHT) 200ml. M eyve Suyu 200ml. Beyaz Peynir 40 gr. Eritme Peynir Kaşar Peyniri 30 gr. Gravyer Peynir Poşet Bal Poşet Tereyağı 1 Yumurta gr. Siyah Zeytin 2 Yeşil Zeytin 2 Domates - Salatalık (M evsimine göre) 200 gr. Poşet Reçel Ihlamur- çay (Poşet) 2 gr. Poğaça-Kek-Börek 1 adet Simit Vı adet veya 1 küçük boy Fındık Ezmesi 2 Tahin - Pekmez 40 gr. Küp Şeker 20 gr Lor 40 gr 17. d i y e t a r a ö ğ ü n d e v e r İ l e b İ l e c e k y İ y e c e k l e r Diyetisyenlerin öngördüğü hastalara yine diyetisyenlerin belirlediği saat, öğün ve çeşit sayısında (aşağıda belirtilen yiyeceklerden EN AZ 1 çeşit yiyecek EN FAZLA 3 çeşit yiyecek) bir diyet ara öğünü oluşturur. Yoğurt( 200 gr. poşet) (pastörize) Light yoğurt( 200 gr. poşet) (pastörize) Süt 200 mi (UFIT/ Tetra pak kutuda) Light Süt 200 mi (UFIT/ Tetra pak kutuda) Sütlü tatlı (şekerli veya tatlandırıcılı) Ayran (200 mi poşet) H oşaf veya komposto (şekerli veya tatlandırıcılı) N işasta pelte (şekerli veya tatlandırıcılı; meyveli veya cevizli olabilir) Beyaz peynir ( tuzlu veya tuzsuz) (40 gr) Meyve 200 gr Meyve suyu 200 mi (taze) Bisküvi (tuzlu veya tatlı) Grisini 40 gr Haşlanmış patates Proteinsiz çörek - kurabiye Glutensiz ekmek çeşitleri Limonata ( normal ve tatlandırıcılı) Üzüm pekme^rje tahin Kuruyemiş (fmdikjkuru üzüm, kurutulmuş meyve vb.) lık pc Dondurma (torysilıy ameliyatı sonrası için) Sunuma hazır paketle ayfa 13/88

14 Çikolata ( gramajı ihtiyaç duyulan hastanın özelliğine göre diyetisyen \başhemşire tarafından belirlenecektir) Kek 40 gr Ihlamur Salata ( söğüş olarak 100 gr salatalık, 100 gr domates) Haşlanmış yumurta Hastalara meyve suları ve sütler tek kullanımlık sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen ambalajlarda (tetrapak) verilecektir. Tatlılar (muhallebi, sütlaç vb.) disposible (tek kullanımlık kapaklı) kaplarla, tatlandırıcılı diyet tatlıları normal tatlılardan farklı disposible kaplarla servis yapılacaktır. Diyet hastalarına verilecek normal tatlı, komposto için de ofislerde gereğinde kullanılmak üzere disposible kap bulundurulacaktır. Kahvaltıda verilecek kek mutfakta yapılmadığı takdirde evsafa uygun olarak hazır poşet kek getirilebilir Tıbbi tedaviye destek amacıyla gerekli görüldüğü takdirde, normal yemekle birlikte ek gıdalarla beslenmesi gereken hastalara, normal yemek zamanında ara kahvaltılardan takviye gıda verilebilecektir. 18. DİYET YEMEKLERİ: Yüklenici tarafından hazırlanacak diyet yemeklerinin hastane uzman hekimlerinin veya sorumlu hemşirelerinin vereceği genel diyet talimatına ve hasta için gerekli günlük enerji, protein, yağ, mineral ve vitamin gereksinimlerine uygun miktar, çeşit, tat, kıvam ve görünüşte hazırlanması zorunludur. 4 kap yemeğe ilave olarak yoğurt, salata, meyve veya İdare sorumlarının uygun gördüğü yiyecekler verilir. Diyet yemekleri tuzsuz olarak pişirilecektir. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun çeşitte kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır. Diyet mutfağında kısa sürede esneklik esastır. Hastaların durumu değişebileceğinden ya da özel diyete gereksinimi olan hastalar yatabileceğinden yüklenici bu duruma hazırlıklı olacak, bir sonraki öğüne uygun diyet verecektir. Diyetli hastaların kahvaltı ve diyet yemeği listeleri her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince/başhemşirelikçe hazırlanıp hastane idaresi tarafından firmaya bildirilecektir. Diyet yemeği yemesi zorunlu çalışan personelin gereksinimleri, sorumlularca verilmiş listeler doğrultusunda firmaca karşılanmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde, hastane idaresinin (sorumlularca) diyet kahvaltı ve yemek çeşitlerine her zaman ilave etme yetkisi bulunmaktadır. Diyet kahvaltı ve yemek çeşitleriyle, aylık verilebilme miktarları aşağıda gösterilmiştir.

15 I i 1 - Haşlama et ( kem iksiz) 10 Köfte 10 Tavuk 10 Balık 1 2- Çorbalar Sebzeler Pilav - makarna Komposto - hoşaflar Sütlü tatlı Pelte Salata ( mevsimine göre) Poşet yoğurt 30 Light yoğurt 30 GAVAJ: Yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere diyetisyen tarafından uygun görülen özel beslenme ürünü(gavaj) 3 öğün halinde verilecek ancak bir öğün üzerinden fiyatlandırılacaktır. Yoğun bakımlarda tedavi olan hastalar için her öğüne denk gelecek şekilde 3 er adet su verilecek ve bir ara öğün olarak fiyatlandırılacaktır. Normal Gavaj: Süt gr. Yumurta... 6 adet Bezelye veya mercimek unu... 20gr. Şeker... loogr. 19. ÖRNEK KUM ANYA LİSTESİ: Yüklenici, mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde ilk üç gün aşağıda belirtilen kumanya listesine göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Diyet yemeklerinin gerekleri ise kesinlikle karşılanacaktır. Arızanın giderilmesi üç günü geçtiği takdirde, yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak idarenin ihtiyacı giderilecektir. Kumanya, olağanüstü hale göre hastane yetkililerince her zaman değiştirilebilecektir. 1.Gün: Kuru köfte, (söğüş domates-salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi),mevsimlik meyve ve ayran 2. Gün: Beyaz peynir, yumurta, söğüş domates-salatalık ve mevsimlik meyve 3.Gün: Tavuk şnitzel,(söğüş domates-salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran Kumanya fiyatlandırması: 2 kum anya bir öğün normal yemek şeklinde fiyatlandırılacaktır. 20. PİŞİRİLEN YEM EKLERİN KALİTE KONTROLÜ: Pişirilen ya da hazır yemeklerin kalite kontrolü diyetisyen tarafından yapılır ve gerektiği taktirde yem ek hizmet alınılan kontrol teşkilatınca da denetlem eler yapılacaktır. 21. EVSAF ŞARTNAM ELERİ Hastanemizin ihtiyacı olan Gıda Evsaf Şartnamesindeki yiyecek maddelerinin Türk Gıda Kodeksi Gıda M addeleri T ebliği ne ve Türk Standartlarına uygun olması şarttır. A- ETLER: KEMİKLİ - KEMİKSİZ DANA ETİ VE KUZU ETİ: Dana Eti: Bovinae alt familyasının Bos Taurus türüne giren 12 aylıktan 2 yaşma veya damızlıkta kullanılana kadar ki enenmemiş erkek kasaplık hayvanlardan elde edilen, insan tüketimine uygun olan tüm parçalarıdır. Karkas: Tekniğe uygun olarak kesilmiş kasaplık hayvanın kanının akıtılıp, yüzülerek iç organlarının boşaltılıp baş ve ayaklarından ayrılarak soğutulduktan sonra elde edilen gövdesidir. * Alınacak Et; 1. But ve kol sayısı eşit olm ak kaydıyla ekstra sınıfta kemikli taze dana karkas et olacaktır. 2. Taze kuzu karkas olacaktır (hastane idaresinin isteği doğrultusunda alınacaktır). Ürün Özellikleri 1. Kasaplık danalar usulüne göre kesilmiş, yüzülmüş, baş ve ayakları ayrılmış, iç organları, böbrek, idrar kesesi, yemek bonısu, böbrek yağları, salkım yağları ve f ^ v i/boşlu^" yağlan alınmış, Uy x /va [ J Sayfa 15/88

16 kuyruğu dördüncü kuyruk omurundan ayrılmış olarak, teslim edilecek ve muayene komisyon iiyelori huzurunda çıkarılacaktır. 2. Bu şartname kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan etlerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve insan tüketimine uygun olduğunu ayrıca hangi hayvan etine ait olduğunu belirten Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış Hayvan sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine uygun olarak sağlık damgasını taşıması zorunludur. Bu damgaların kesinlikle okunabilir olması gerekmektedir. 3. Etler, sağlığa zararsız mavi renkli boyayla, bozulmayacak, silinmeyecek şekilde sağlık kontrol ( veteriner) damgası ile damgalanacaktır. Etin üzerinde kesim tarihi, kalitesi ve grubunu gösteren damga mutlaka olacaktır. Etler dana damgasıyla damgalanmış olacaktır. 4. Etlerde, derin ve yüzeysel kokuşma, kükürtlü ve amonyaklı kokuşma görülmeyecektir. 5. Bir miktar yağ dokusu etle birlikte alınıp kızartma işlemi yapıldığında kokuşma hissini veren koku bulunmayacaktır. 6. Etlerde küflü tat ve koku, dışkı ve pislik kokusu, çürüme ve kokuşma kokusu v.b. hiçbir yabancı tat ve koku bulunmayacak, tat ve kokuda ağırlaşma ve oksidatif acılaşma olmayacaktır. 7. Etler yaşma etlilik ve yağlılık durumuna göre kendine has görünümde, cüssede, kokuda ve renkte olacaktır. 8. Etler kan, pislik ( dışkı, sindirim organı muhteviyatı gibi) toprak, çamur ve yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. 9. Etlerde et ve yağ renginde değişme, yeşilimtırak, mavi, kahverengi, siyah renk oluşumu, lekeler, renkte matlaşma (donuklaşma) et yüzeyinde yapışkan, sümüksli ifrazat oluşumu görülmeyecektir. Et sathının düzgün bir yağ tabakası ile örtülmüş olması gerekir. Dana (süt danası) ve koyunda, yağın rengi beyaz olmalıdır. 10. Karkas et içerisinde etin yenilmeyen kısımları bulunmayacaktır. 11. Etlerin kabulü kesimden en az 24 saat sonra yapılacaktır. Et lifleri çok ince ve kesit yüzeyleri kadife görünümünde, rengi açık kırmızı ile normal kırmızı olmalıdır. 12. Sakatatlar, iç yağlar ve diz kapağından aşağı kısımlar et yerine alınmayacaktır. 13. Dondurulmuş et alınmayacaktır. 14. Etlere; Et entegre tesislerinde kesilmiş olacaktır. Yüklenici etlerin hangi tesiste kesilmiş olduğunu alıcıya ispatlamakla yükümlüdür. 15. Etlere ait veteriner hekim raporu ile araç dezenfeksiyon raporu teslim mekanında komisyona verilecektir. Etin yaşına ve cinsine ait olan pasaportun bir nüshasını teslim esnasında muayene komisyonuna verilecektir. 16. Etlerin sevkiyatı soğutmalı araçlarla yapılacaktır. Etler kefenli teslim alınacaktır Taze Kuzu KARKAS Etine Ait Özellikler: 1. Irk, yaş, cinsiyet, etlilik ve yağlılık durumuna göre kendine has görünümde, cüssede, kokuda ve renkte olmalıdır. 2. Kasaplık kuzu gövde etleri; yaş ve beslenme şekline göre süt kuzusu ve ot kuzusu diye adlandırılan her ırktan kasaplık kuzuların usulüne uygun olarak kesilmiş, yüzülmüş, baş ve ayaklan ayrılmış, iç organları, böbrekleri, üreme organları, idrar kesesi ve bunların bağları, yemek borusu çıkarılmış, böbrek yağları, pelvis boşluğu yağları alınmış, yağlı kuyruklularda kuyruğu kesilmiş bütün haldeki gövdeleridir. İstenilişine göre; a) süt kuzusu gövde eti; tam etli yağlı, et rengi açık pembe-koyu pembe, lifleri ince, ağırlıkları en az 12 kg olmalıdır, b) Ot kuzusu gövde eti: Tam etli yağlı, et rengi pembe-açık kırmızı, kıvamı orta veya sert elastiki, lifleri ince ağırlıkları en az 18 kg olmalıdır. 3. Kesildikleri resmi mezbahaların damgasını taşımalıdır. Etlere ait veteriner hekim raporu ile araç dezenfeksiyon raporu teslim mekânında komisyona verilecektir. 4. Kuyruk, böbrek yatağı, üreme organı ve bunların yağları çıkarılmış olacaktır. 5. Et rengi pembeden çok açık kırmızıya değişen renkte ve diri görünümde olmalıdır. 6. Kuzu karkaslar tam etli, az veya orta yağlı olacaktır. Yağın etin içindeki dağılımı homojen olmalıdır.(m ozaik görüntüsü), yağ etin belli bölgelerinde toplanmış olmamalıdır. 7. Kabuk yağniüzgün ve kalınlığı maksimum 0,5 cm. olabilecektir. 8. Etlerin şevkivatı soğutmalı araçlarla yapılacaktır / Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde k u lla n ıla n ım ı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi/Vönetm eliği nin 2 inci bölümüne uygun olacakuk / ^ Sayfa 16/88 f

17 >' Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin 4 iincü bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde pestisitleıin miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin 5 inci bölüm ünde verilen değerlere uygun olacaktır. Veteriner İlaç Kalıntı Düzeyleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde veteriner ilaç tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 6 ıncı bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Y önetm eliği nin 7 inci bölümüne uygun olacaktır. M ikrobiyolojik Özellikler: Alınacak etlerin mikrobiyolojik özellikleri Türk Gıda Kodeksinin Mikrobiyolojik Kriterle Tebliği ne uygun olacaktır. n C m M Aerobik mezofilik bakteri ( kob / g) x x 10ö Echerichia coli (kob/ g) x x 102 Echerichia coli : H7 (kob/ g) 5 0 Bulunmamalı Bulunmamalı Staphylococcus aureus ( kob/g) x x 103 Salmonella (kob) g da bulunmamalı 25 g da bulunmamalı Diğer Hususlar: 1. Et entegre tesis; karkas ete ait Gıda Üretim Sertifikası olacaktır. 2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda TSE nün ilgili standardı ve Türk Gıda Kodeksi hükümleri geçerlidir. 3. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta kemikli dana eti ve kuzu etini Hıfzısıhha Enstitüsü ve/veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm masraflar firmaya ait olacaktır. 4. Ayrıca analiz sonuçları TSE nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi hükümlerine göre değerlendirilecektir. Ambalajlama: 1. Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin 9 uncu bölümüne uygun olmalıdır. 2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 9 unucu bölümüne izin ambalaj materyalleri kullanılarak, temiz, yeni, sağlam, kokusuz ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde gövdeyi saran fileler (kefenler) içerisinde getirilecek ve filelerin (kefenlerin) ağzı bağlanmış olacaktır. Taşıma: Türk Gıda Kodeksi Y önetm eliği nin 10 uncu bölümüne ilave olarak; 1. Etler frigorifik (0-4 C ) araçlarla taşınacaktır. Teslim esnasında etin ölçülen iç sıcaklığı +10 C nin üzerinde olmayacaktır. 2. Etin taşındığı araç, et taşımaya uygun hijyenik özellikte soğutmalı olacaktır. 3. Soğutmalı araçta etler çengellere asılı olarak ve etler arasında hava sirkülasyonunun sağlanacağı kadar boşluk bırakılarak taşınacaktır. 4. Etlerin asıldığı çengeller, tem iz ve paslanm az çelikten olacaktır. 5. Etlerin taşındığı frigorifik araçta kötü koku yayan maddeler, etin yenilmeyen kısımları, toz, pislik, çöp, saman vb. yabancı maddeler bulunmayacaktır. 6. Taşım a için kullanılan araç başka bir işte kullanılmayacaktır. 7. Etleri depolara taşıyacak personelin kıyafetleri günlük temizlenmiş iş kıyafeti olacaktır. Tem iz önlük, bone ve eldiven kullanılacaktır. 8. Yukarıda sayılan ürün özellikleri ile ambalaj ve taşıma koşullan muayene sırasında aranacaktır. TAVUK ETİ: Piliç Eti: Tavuktan elde edilen, insan tüketimine uygun olan tiim parçalardır. A lınacak tavuk eti 1. Kalçalı piliç budu 2. Piliç göğüs 3. Piliç göğüs fileto 4. Piliç pirzola 5. Piliç ızgara tava, ( / ' Sayfa 17/

18 6. Bütün tavuk <' s Ürün Özellikleri: 1. Piliç etleri en çok 45 günlük olacak, günlük kesilmiş ve temizlenmiş olacaktır. 2. Piliç but ve göğüs içerisinde etin yenilmeyen kısımları bulunmayacaktır. 3. Piliçlerde kan, pislik ( dışkı, sindirim organı muhteviyatı gibi), toprak, çamur ve yabancı maddelerle kirlenmiş olmayacaktır. 4. Piliçlerde küflü tat ve koku, dışkı ve pislik kokusu, çürüme ve kokuşma kokusu vb. hiçbir tat ve koku, bulunmayacaktır. Tat ve kokuda ağırlaşma ve oksidatif acılaşma olmayacaktır. 5. Piliçlerde derin ve yüzeysel kokuşma, kükürtlü ve amonyaklı kokuşma olmayacaktır. 6. Piliçler hastalıklı, zayıf, iyi gelişmemiş, eti ve derisi doğal renginden farklı olmamalıdır. 7. Piliç göğüsler iç organlarından tamamen arındırılmış olmalıdır. 8. Piliç butların deri hariç tüm yağları alınmış olmalıdır. 9. Ayrıca piliç budun arka kısmındaki yağ kitlesi de temizlenmiş olmalıdır. Yağ kitlesi temizlenmeden teslim edilmek istenirse toplam alınan miktarın % 5 i kadar bedelsiz tenzil yapılacaktır. 10. Göğüs; orta derecede derin ve uzun, göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzunluğunca taşıdığı et dolayısıyla ona yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış, 600 gr.dan aşağı olmayacaktır. But; iyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısı ile yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış, kuyruk sokumu ayrılmış ve 300 gr.dan aşağı olmayacaktır. 11. Piliçler dondurulmuş ve saklanmış olmayacaktır. 12. Piliçler entegre tesislerinde kesilmiş olacaktır. Entegre tesise ait veteriner kesim raporu ile araç dezenfeksiyon raporu muayene komisyonuna ibraz edilecektir. 13. Muayene komisyonu tarafından fiziksel muayene yapılacaktır. 14. Yemeğin içeriğine göre tavuk çeşitleri kullanılabilecektir. PİLİÇ GÖĞÜS FİLETO: Derişiz, kemiksiz piliç göğüs loblarının hafifçe dövülerek hazırlanan üründür. 1. Filetoların bir adetinin ağırlığı 120 gr (± 10) olacaktır. 2. Filetolarda deri parçası ve yağlı kısım bulunmayacaktır. Mikrobiyolojik Özellikleri: Aşağıdaki mikrobiyolojik kriterlere uygun olacaktır. Taze Piliç Eti n C m M Aerobik mezofilik bakteri ( kob / g) x 10s O X un Escherichia coli (kob /g) 5 2 H x 10' 1 x 102 Escherichia coli 0157: H7 ( kob/g) 5 0 Bulunmamalı Bulunmamalı Staphyococcus aureus ( kob /g) x x 103 Salmonella (kob) g da bulunmamalı 25 g da bulunmamalı Katkı Maddeleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde kullam an katkı maddelerine ait Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 2 nci bölüm üne uygun olacaktır. Bulaşanlar: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 4 üncii bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. Pestisit Kalıntıları: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde Pestisit miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin 5 inci bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. Veteriner İlaç Kalıntı Düzeyleri: Bu şartname kapsamında yer alan ürünlerde veteriner ilaçları tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 6 ıncı bölümünde verilen değerlere uygun olacaktır. Hijyen: Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin 7 inci bölümüne uygun olacaktır. Diğer Hususlar: 1. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar TSE nün ilgili standarttı Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları tebliği hükümleri geçerlidir. 2. M uayene /kom isyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta taze piliç ve göğii^fu aoyu Hıfzısıhha Enstitüsü ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin w pıh^w 6Tisteyecektir. Bununla ilgili tüm m asraflar firmaya ait olacaktır. /

19 3. Ayrıca analiz sonuçları TSE nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları tebliği ne göre değerlendirilecektir. Ambalajlama: Türk Gıda Kodeksi nin 9 uncu bölümündeki ambalajlama bölümü uygun olacaktır. 1. Ek olarak; Piliçler net ağırlığı en çok 15 kg olan perfore oluklu mukavva ambalajlarda temiz polietilen malzemeyle sarılı bir şekilde taşınıp teslim edilecektir. 2. Filetolar ağırlığı en çok 10 kg olan perfore oluklu mukavva ambalajlarda temiz polietilen malzem eyle sarılı bir şekilde taşınıp teslim edilecektir. 3. Piliçler am balajlara düzgün bir şekilde sıralanarak dizilmiş olacaktır. 4. Ambalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı bir şekilde yazılı veya basılı olacaktır. Firma adı, adresi Malın adı Net ağırlığı İmal ve son kullanma tarihi( gün, ay ve yıl olarak) Türk Gıda Kodeksi nin Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları tebliği ne uygundur ibaresi Depolama şartları Taşıma: Türk Gıda Kodeksi Y önetm eliği nin 10 uncu bölüm üne ilave olarak; 1-Etin taşıdığı araç, et taşımaya uygun hijyenik özellikte soğutmalı olacaktır. 2-Etlerin taşındığı frigorifik araçta kötü koku yayan maddeler, toz, pislik, çöp, saman v.b. yabancı maddeler bulunmayacaktır. Frigorifik araçlar 4-6 C de olacaktır. 3-Taşım a için kullanılan araç başka herhangi bir işte kullanılmayacaktır. 4-Teslim anında piliçlerin ölçülen iç sıcaklığı en çok +7 C olacaktır. BALIKETİ: 1. Porsiyonda verilecek balık miktarı 150 gr net ağırlığında ve temizlenmiş olmalıdır. Ayrıca balık adetleri eşit gram ajlarda olmalıdır. 2. İnsan sağlığına zararlı yabancı madde içermemeli, kokusuz, pulları ve iç organları temizlenmiş, dışarıdan kirlenmeyecek şekilde am balajlanm ış olmalıdır. 3. Soğutuculu (frigofrik) arabalarda taşınmalı, ürün + 4C de teslim edilmelidir. Taşıma koşullarında bozulmasını önleyecek ortam sağlanmış olmalıdır. 4. Dondurulmuş veya mevsimine göre taze olarak olarak gelmelidir.ambalajlar üzerinde dondurulmuş balığın cinsi, net ağırlığı, tescilli markası, adresi, parti numarası, imal ve son kullanma tarihli getirilmelidir. Parti numarası kutu üzerinde basılı olmalı, üzerine sonradan etiketlenmiş olmamalıdır. 5. Siparişi verilen balıklar istenildiği gün ve saatte kuruma getirilmelidir. Ürün teslim alınırken Gıda Üretim Sertifikası ve TSE veya ISO belgesi istenecektir. 6. Hastane muayene komisyonunun kontrolünden sonra teslim ve tesellümü yapılacaktır. A mbalajların üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı bir şekilde yazılı veya basılı olacaktır. Firma adı, adresi Malın adı Net ağırlığı İmal ve son kullanma tarihi( gün, ay ve yıl olarak) Türk Gıda Kodeksi ne uygundur ibaresi Depolama şartları HİNDİ ETİ: 1. Hindi eti yemek çeşidi olarak bütün, but veya göğüs olarak alınacaktır. 2. Gıda maddeleri mevzuatı ilgili maddesinde belirtilen birinci sınıf özellikleri taşıyacaktır. 3. Hindi etleri, gıda maddeleri mevzuatına uygun olarak kesilmiş, temizlenmiş ve muhafaza edilmiş olacaktır. 4. But; iyi etlefımjjş, orta derecede geniş, kalın ve aşağı doğru ta ş ı^ t dolayısı ile yuvarlak, dolgun görünüşte olacaktır. i İ yfa 19 /

20 5. Üzerindeki her türlü tüy mutlaka temizlenmiş olacak, tüy diplerinde tam veya yari belirgin kan lekeleri olmayacaktır. 6. Etler nakil sırasında temiz, poşetlenmiş, soğuk zincirle, hijyen şartlarına uygun şekilde kuruma ulaştırılacaktır. 7. Poşetler temiz, sağlam içlerinde kan, su ve sızıntı bulunmayacaktır. 8. Dondurulmuş olmayacaktır. 9. Entegre tesislerde üretim yapıldığı 10. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından verilen veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgesi olmalı, bu belgelerde etin kesim tarihi, teslim tarihi, yüklenici ismi ve kaşesi, adeti, ağırlığı, markası ve bu belgelerin o ete ait olduğunu gösteren seri numarası yer almalıdır. B- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: SÜT: UHT İçme Sütü: çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerde en az değişikliğe yol açarak, bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının UHT işlemi ile yok edilerek, opak ambalaj veya paketleme ile opak hale getirilen ambalajlara aseptik koşullarda dolum yapılması ile elde edilen içme sütüdür. UHT ( Ultra High Temperature) : Oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir ürün üretmek amacı ile normal depolama şartlarında bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporlarını yok eden en az 135 C de 1 saniye, uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta kısa süreli sürekli akış altında uygulanan ısıl işlemidir. Alınan süt; 1/1 lık ve 1/5 lik sütler yarım yağlı ve gerektiğinde kullanılmak üzere '/î lik sütler yağsız inek sütü olacaktır, ayrıca özel ihtiyaçları karşılamak için (tatlı v.b)5 kg veya 10 kg lık paketler halinde olacaktır. Kimyasal Özellikleri: Süt yağı miktarı ( gr /100 mi): 1. Yarım yağlı sütlerde en az 1,5 g/looml olacaktır. 2. Tam yağlı sütlerde en az 3gr/100ml olacaktır. 3. Yağsız sütlerde en çok 0,15 g/looml olacaktır. 4. Yağsız kuru madde miktarı en az %8,5 ( m/ m) olacaktır. Katkı M ad d eleri: Çiğ ve içme sütlerinde kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin ikinci bölümüne uygun olmalıdır. Bulaşanlar: Çiğ süt ve içme sütlerinde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin dördüncü bölümüne uygun olmalıdır. Pestisit Kalıntıları: Çiğ süt ve içme sütlerinde pestisit kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetm eliği nin beşinci bölümünde belirlenen limitleri aşmamalıdır. Veteriner İlaç Tolerans D üzeyleri: Çiğ süt ve içme sütlerinde veteriner ilaç kalıntı miktarları, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin altıncı bölümünde belirlenen limitleri aşmamalıdır. Hijyen: Çiğ süt ve içine sütleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin yedinci maddesinde yer alan genel kurallara uygun üretilmelidir. Mikrobiyolojik Ö zellikler: Sütlerde mikrobiyolojik özellikler Türk Gıda Kodeksi m ikrobiyolojik kriterleri tebliğine uygun olmalıdır. Diğer Hususlar: 1. Üretici firma Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş sütlere ait Gıda üretim sertifıkası na sahip olacaktır. Ayrıca TSE veya ISO belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler mal tesliminde muayene komisyonuna teslim edilecektir. 2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda TSE nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodeksi Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş sütler tebliği hükümleri geçerlidir. 3. Muayene komisyonu gerekli gördüğü an ve sıklıkta sütü Hıfzısıhha Enstitüsü ve / veya kurumun uygun gördüğü laboratuar da tüm tahlillerin yapılmasını isteyecektir. Bununla ilgili tüm m asraflar fırm âya ait olacaktır. 4. Ayrıca aiıaliz sonuçları TSE nün ilgili standarttı ve Türk Gıda Kodçk^ı $ığ süt ve ısıl işlem görmüş sütler temiği )^e göre değerlendirilecektir. Ambalajlaın

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEK HİZMETLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME TANIMLAR İDARE : Bu teknik şartnamede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM:

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM: T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU KAHVALTI, KUMANYA VE YEMEK HİZMETİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM: Madde 1 İş bu şartname; Başbakanlık AFAD Viranşehir Konaklama Tesislerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/183820 MADDE 1- Yüklenicinin Hizmetin Görülmesi ve personelle

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI:

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI: TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Adı: TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğü ve İstanbul Televizyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele mevcut şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde İdare yemekhanelerinde

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ 1- İhaleye katılacak olan firmanın, tercihen Adana Ticaret Odası na kayıtlı olması ve ihale tarihine kadar gecikmiş aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. 2- İhaleye katılacak olan firma sözleşme imzalandıktan

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - 1 - İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA İŞVEREN : AXA : SİGORTA A.Ş. YÜKLENİCİ : BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05.03.2012 SÖZLEŞME NO : İÇİNDEKİLER 1. TARAFLAR VE KONU 1.1. TANIMLAR 1.2. SÖZLEŞMENİN

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ PASTANEDE KALİTE KONTROL Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YATILI VE PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME REHBERİ

YATILI VE PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME REHBERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATILI VE PANSİYONLU OKULLAR İÇİN BESLENME REHBERİ HİZMETE ÖZEL ANKARA 1987 Hazırlayan: Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Web: www.gedizihl.net Mail:

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete : 10 Temmuz 1996/22692 Değişiklikler : 09.07.1998 / 23397, 06.07.2001/24101, 12.06.2002/24783, 25.07.2002/24826, 05.05.2003/25100 GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İŞİN KONUSU : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binaları ve bahçelerinin yaklaşık 67.400 m2 açık ve kapalı alanının; iç ve dış temizliği,

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK ANKARA 2008 ÇİNDEKİL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELER NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? Doç. Dr. Saniye Bilici GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 2015 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SÜREÇ YÖNETİMİ GIDA

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. İMİD-2015/HİZMET - 002 1 İçindekiler: 1- Konu ve Kapsam 2- İşyeri 3- İşin

Detaylı

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.05.2013/28660 MADDE 1 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi TEMİZLİK HİZMETLERİ T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi YEMEKHANE HİZMETLERİ 2014 DÖK. KODU:YÖN.RH.06

Detaylı