Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar"

Transkript

1 Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, düzenli yerleşim alanlarının daralması, çevre kirliliği ile ilgili problemler, ülkeleri ortak çözüm arama yolunda giderek daha sıkı bir işbirliğine yöneltmektedir. Çevreyi korumak ve bize emanet edilen bu paha biçilmez değeri gelecek kuşaklara aynı şekilde, hatta daha da iyileştirilmiş bir biçimde devredebilmek için çevreyi oluşturan tüm bileşenler bir bütün olarak düşünülmeli ve bütünün parçalarından herhangi birisinde meydana gelecek bozulmanın diğer parçaları da etkileyeceği bilinci geliştirilmelidir. Bu düşünceden hareketle, Bakanlığımızca çevreyi oluşturan unsurlardan belki en önemlisi olan su kaynaklarının korunması için bütüncül bir yaklaşım getiren havza yönetimi stratejisi benimsenmiştir. Su kaynaklarımızın havza bazında korunması ve kirlilikle daha etkili mücadele için planlı bir dönem başlatılmıştır. Bu maksatla; su kirliliği ile mücadele tüm yönleriyle düşünülerek Atıksu Arıtımı Eylem Planı, Katı Atık Eylem Planı ve Havza Koruma Eylem Planları hazırlanmış, yapılması gereken işler ve öncelikler belirlenmiştir. Havza Koruma Eylem Planları ile su kaynaklarımızın mevcut su kalitesinin iyileştirilmesi, yine kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi için; nitelikleri ve koruma-kullanma dengesi çerçevesinde koruma ilkeleri belirlenerek, böylece havza bazında gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmiştir. Diğer taraftan Havza Koruma Eylem Planları, Avrupa Birliği adaylık sürecinde olan Türkiye için oldukça önemlidir. Su Çerçeve Direktifi (ŞÇD) ne göre hazırlanması gereken Nehir Havzası Yönetim Planı (NHYP) önemli bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Havza Koruma Eylem Planları hazırlanırken havzalar; su kalitesi, insan kaynaklı baskılar ve kirletici kaynaklar, korunan alanlar ile içme suyu kaynakları itibariyle önceliklendirilerek havza koruma tedbirleri bu önceliklere göre belirlenmiştir. Sorumlulukları çerçevesinde ilgili kurumlarımızın; Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması safhasında, katkı ve desteklerini bekliyoruz. Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlanması sırasında büyük özveriyle çalışan ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, üniversite temsilcileri ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeline teşekkür ederim. Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar 1

2 HAVZA YÖNETİMİ Havza yönetimi, bir su toplama havzasında, ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda hızlı nüfus artışına paralel olarak artan su talebine karşı, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak aşırı kullanım ve kirlilik oluşumu nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha artırmıştır. Havza yönetimi, su kaynaklarında miktar ve nitelik açısından meydana gelen değişikliklerin gözlenmesi, herhangi bir olumsuz durumda gerekli önlemlerin alınması açısından önem taşımaktadır. Havzanın bir bölümü için sorun yaratmayan bir problemin diğer bölümü için zamanla büyük sorunlara neden olacağı düşünülerek kaynağın korunması için sistemin bir bütün halinde incelenmesi sağlanmalıdır. Su kaynakları üzerinde yapılacak her müdahalenin sürdürülebilir, koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda akılcı politikalar içermesi çok net bir gerekliliktir. Su kaynakları üzerindeki artan tüketim talepleri, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve faydalar sağlayacak şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip olmalıdır. Bu da, nehir havzalarının kaynaktan başlayarak bir bütünlük içerisinde ele alınmasını, havzadaki mevcut kirletici kaynaklarının değerlendirilmesini, diğer bir ifade ile havza planlaması yapılmasını gerektirmektedir Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun un 9. maddesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak görevi verilmiştir. Ayrıca 2004 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 5. maddesinde, Havza Koruma Eylem Planları, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılır ve/veya yaptırılır. ifadesi yer almaktadır. Havza Koruma Eylem Planları (HKEP) hazırlanması çalışmaları, Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinde olan Türkiye için tüm AB su direktiflerinin çerçevesini oluşturan ve 2000 yılında yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi nin gereklerinin yerine getirilmesine katkı sağlayacak ve direktifin gerekliliklerini içeren Nehir Havzası Yönetim Planlarının oluşturulması ve uygulanabilmesi sürecinin altlığını oluşturacaktır. 2

3 ÖNCELİKLİ HAVZALAR ÇOB tarafından 25 Nehir Havzasında kirlilik durumu, baskı ve etkiler, içmesuyu ve korunan alanlar dikkate alınarak havzalarda önceliklendirilme yapılmıştır. Yapılan önceliklendirme doğrultusunda 25 adet hidrolojik havza içerisinden, 11 inin koruma eylem planının hazırlanması işi Türkiye deki 11 Havzanın Havza Koruma Eylem Planları Hazırlanması isimli proje kapsamında ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (ÇYGM) tarafından, TÜBİTAK ın proje yürütücülüğünde başlatılmıştır. 25 Hidrolojik Havza Proje kapsamındaki havzalar aşağıda yer almaktadır: 1) Burdur Havzası 2) Büyük Menderes Havzası 3) Ceyhan Havzası 4) Kızılırmak Havzası 5) Konya Kapalı Havzası 6) Kuzey Ege Havzası 7) Küçük Menderes Havzası 8) Marmara Havzası 9) Seyhan Havzası 10) Susurluk Havzası 11) Yeşilırmak Havzası 3

4 ÖNCELİKLİ HAVZALAR Proje Çalışma Havzaları Türkiye İstatistik Kurumu 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayım sonuçlarına göre, proje kapsamında yer alan yerleşimlerin toplam nüfusu ile Türkiye nüfusunun %52 sine; alan bazında dağılımı yapıldığında ise Türkiye nin %40 ına karşılık gelmektedir. 48% 52% 40% 60% Proje Bölgesi Toplam Nüfus Proje Bölgesi Dışı Toplam Nüfus Proje Bölgesi Toplam Alan Proje Bölgesi Dışı Toplam Alan 4

5 HAVZALARIN GENEL DURUMU Havzadaki paydaşlardan alınan; Coğrafi ve Meteorolojik Durumu, Arazi Kullanımı, Tarım ve Hayvancılık Durumu, Sanayi ve Madencilik Faaliyetleri, Korunan Alanları, Su Kaynakları, Baskı ve Etkiler ile Sıcak Noktalar gibi havzayı tanımlayan bilgiler derlenmiş ve bu bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında haritalandırılmıştır. Yerleşimler Arazi Kullanımı Hidroloji Korunan Alanlar 5

6 ÇEVRESEL ALTYAPI Arazide yapılan çalışmalarda; kentsel atıksu, endüstriyel atıksu ve katı atık durumu tespit edilmiştir. Bu kapsamda aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Kocaeli, Kayseri büyükşehir belediyelerinin de yer aldığı 1435 yerleşim yeri ziyaret edilmiş; 192 adet evsel atıksu arıtma tesisi (AAT), 1295 adet düzensiz katı atık depolama sahası, 29 adet düzenli katı atık depolama sahası, 651 adet sanayi tesisi 70 adet OSB yerinde incelenmiştir. Çevresel Altyapı Tesisleri 6

7 ÇEVRESEL ALTYAPI Arazi Ekibi ve Çalışmaları 7

8 SU KALİTESİ Su kalitesi sınıflamaları için DSİ den temin edilen yüzeysel su kaynaklarına ait yıllarını kapsayan ölçüm ve analiz verileri kullanılmıştır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) Tablo 1, Kıta içi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre kalite kriterleri esas alınarak yüzeysel su kalite sınıfları belirlenmiştir. Verilerin mevcut ve yeterli olduğu durumlarda her DSİ istasyonu için organik karbon ve azot kirliliğini gösteren önemli parametrelerden olan KOİ, BOİ5, NH4-N, NO2-N ve NO3-N cinsinden su kalitesi sınıfları (I,II,III,IV) tespit edilmiştir SKKY Tablo 1 de verilen ana parametre gruplarına (A,B,C,D) göre de su kalite sınıfları (I,II,III,IV) belirlenmiştir. Akarsu Su Kalitesi Değerlendirme Sonuçları Buna göre her bir havzada su kalitesi açısından öncelikle önlem alınması gereken noktalar ortaya konulmuştur. 8

9 KİRLİLİK YÜKLERİ Proje kapsamında havzalarda yer alan başlıca kirletici kaynaklar tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, havzadaki noktasal ve yayılı kaynaklar ile bunların toplamından oluşan besi maddesi (nutrient) yüklerinin (azot ve fosfor) yıllara göre dağılımı hesaplanmıştır. Mevcut veriler doğrultusunda kirletici kaynakların geçmişten bugüne nasıl değiştiğinin tespit edilmiş ve geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır. Kirlilik Kaynakları Noktasal Kaynaklar Kentsel atıksu deşarjları Endüstriyel atıksu deşarjları Katı atıkdüzenli depolama sızıntı suları Rehabilite edilen düzensiz depolama sızıntı suları Yayılı Kaynaklar Tarımsal faaliyetler Gübre kullanımı Pestisit kullanımı Hayvancılık faaliyetleri Katı atıkdüzensiz depolama sızıntı suları Foseptik çıkış suları Arazi kullanımı Atmosferik taşınım Kirlilik Kaynakları Bir havzadaki noktasal kirleticiler; arıtıldıktan sonra ve/veya arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilen kentsel atıksu, endüstriyel atıksular, düzenli depolama sahalarından kaynaklanan sızıntı sularıdır. Bu kaynaklardan gelen toplam kirlilik yükü genel olarak kentsel ve endüstriyel yüklerin toplamından oluşmaktadır. Su kaynaklarındaki kalitenin iyileştirilmesi ve korunması için noktasal kirleticilerin yanı sıra, su ve havza kirlenmesi üzerinde büyük etkisi olan yayılı kirleticilerin belirlenmesi ve kontrolü de son derece önemlidir. Ülkemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması bu kirleticilerin dikkate alınmasının gerekliliğini bir kat daha arttırmaktadır. Havzalarda Oluşan TN ve TP Yükleri 9

10 KİRLİLİK YÜKLERİ Kirlilik yükü hesaplamalarında, gelecekte havzada gerçekleştirilecek olan koruyucu faaliyetler sebebiyle doğal yapının daha fazla bozulmasının önleneceği, bu sebeple gelecek yıllarda kirlilik oluşumunda bir iyileşme olacağı öngörülmektedir. Buna bağlı olarak su kaynakları üzerindeki baskıların azalması ve neticede su kalitesinde artış gerçekleşmesi beklenmektedir. Havzalarda Oluşan Yayılı TN Yükleri Havzalarda Oluşan Yayılı TP Yükleri 10

11 PROJE SONUÇLARI Kentsel AAT Planlamaları Kentsel AAT planlama ve fizibilite çalışmaları, Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi nin en önemli çıktılarından birisidir. Proje kapsamındaki tüm yerleşim birimleri için; Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Alanlar Tebliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelikleri nde belirlenen hususlar ışığında, mevcut AAT lerin yenileme ve kapasite artışının tespiti, Kentsel atıksu arıtma tesislerinin alternatifli planlanması, Planlanan tesisler için fizibilite çalışmalarının yapılması, AAT lere atıksu taşıyacak kolektör hatlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve bunların maliyet analizlerinin yapılması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Planlanan kentsel atıksu arıtma tesisleri özellikleri ile birlikte CBS ortamında yerini almıştır. 11 Havza Mevcut ve Planlanan AAT ler 11

12 İlk Yatırım Maliyeti (Euro) PROJE SONUÇLARI Kentsel AAT Planlama Maliyet Analizi Çevre Kanuna göre müstakil olarak planlanan AAT lerin hizmet ettiği belediye nüfusu den fazla ise AAT nin işletmeye alma yılı 2010, arasında ise 2012; arasında ise 2014; den az ise 2017 olarak alınmıştır. Çalışılan havzaların toplamında seçilen arıtma senaryosunda planlaması yapılmış ve işletmeye alınması için; 2010 yılına kadar süresi olan AAT lerin ilk yatırım maliyeti (İYM) , 2012 yılına kadar süresi olan AAT lerin İYM , 2014 yılına kadar süresi olan AAT lerin İYM , 2017 yılına kadar süresi olan AAT lerin İYM dur. Sonuç olarak 30 yıl içinde yapılması gereken toplam ilk yatırım maliyeti olacaktır. Tüm Havzalar İçin Planlanan Kentsel AAT'lerin İlk Yatırım Maliyetleri N< <N< <N< N> * Yıllar (*) Nüfusu 'den fazla olan yerleşim yerlerinde, Çevre Kanunu Geçici Madde 4'e göre belirlenmiş olan AAT'ni işletmeye almak için aşılmaması gereken süredir. Ancak bu süre dolduğundan iş takviminde 2012 yılı olarak öngörülmüştür. 12

13 PROJE SONUÇLARI Havza Koruma Eylem Planı İş Takvimi Proje kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde havzadaki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik Eylem Planları hazırlanmıştır. Eylem planlarında yapılması gereken işler yılları arasında, kısa-orta ve uzun vade olarak sıralandırılmıştır. Eylem Planı Takvimi Su-Atıksu Yönetimi, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Yayılı Kaynak Kirliliği Yönetimi, Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Mera ve Islah Çalışmaları, Sıcak Noktalara Getirilecek Önlemler, Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Kurulması gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Bu süreçte ilgili faaliyetten sorumlu kuruluşlar önerilmiştir. Havza Koruma Eylem Planı İş Takvimi 13

14 PROJE SONUÇLARI Coğrafi Bilgi Sistemi Proje kapsamında üretilen tüm veriler CBS ortamında ÇOB sistemi ile entegre edilecek şekilde hazırlanmıştır. Bütüncül bir yaklaşımla CBS ile 11 havza için yapılan çalışmaların tamamlanmasında elde edilen faydalar aşağıda özetlenmiştir. Mevcut veriler bazında her türlü hesaplama ve sorgulamaların yapılması, planlama, vb. faaliyetlere altlık teşkil edebilecek bilgilerin üretilmesi ve haritalanması klasik sistemlere göre daha kolay ve hızlı olmuştur. Havzalar bazında toplanmış tüm veriler, CBS ortamına aktarıldığı için zaman içerisinde gerek yeni toplanmış, süreç içerisinde toplanan veri ve gerekse mevcut verilerin güncellenmesi daha kolay ve ucuz olmuştur. Havzalar genelinde meydana gelebilecek sorunların nedenlerinin belirlenmesi ve çözümünde oluşturulan CBS önemli bir altlık olmuştur. Oluşturulan CBS tabanı sayesinde, havzalar bazında zamanla artacak veri ve bilgi yoğunluğu karşısında verilerin daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlanmıştır. Havzalar bazında oluşturulan CBS altlığının zaman içerisinde güncellenmesiyle özellikle arazide yapılan çalışmaların sağladığı katkıları havzalar genelinde takip etmek mümkün olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları 14

15 BİLGİ PAYLAŞIMI Proje Paydaş Toplantıları Proje çalışmaları sırasında oluşan bilginin paylaşılması için her bir havzada 4 er defa olmak üzere paydaş toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar, ÇOB, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, TÜBİTAK MAM Proje personeli, DSİ, İller Bankası, İl Özel İdareleri, Tarım İl Müdürlükleri ve havzada yer alan Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı Fotoğrafları 15

16 BİLGİ PAYLAŞIMI İnternet Sayfası Yapılan çalışmalar oluşturulan internet sayfası vasıtasıyla paylaşılmıştır. 16

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE)

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE) Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 410 GüncelleĢtirme Sayısı: 01 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... 7 ġekġl LĠSTESĠ... 9 TABLO LĠSTESĠ...13 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...17 EXECUTIVE SUMMARY...47 1. GĠRĠġ...73 1.1. Su Çerçeve Direktifi

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE)

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE) Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 362 GüncelleĢtirme Sayısı: 01 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... 5 ġekġl LĠSTESĠ... 6 TABLO LĠSTESĠ...11 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...13 EXECUTIVE SUMMARY...25 1. GĠRĠġ...37 1.1. Havza Yönetimi...38

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ

SU HAVZALARI KORUMA EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ TÜRKİYE SU HAVZALARI KORUMA EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ Dr. Selma AYAZ Proje Yöneticisi EURO INBO 2012» 10th EUROPEAN CONFERENCE ON THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE IMPLEMENTATION ISTANBUL (TURKEY)

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

UZUNKÖPRÜ ÇEVRE EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ ÇEVRE EYLEM PLANI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. "Ergene Havzasında Tarım Topraklarının Kirlilikten Arındırılması ve Islahı" Projesi (Proje No: TR0135.03-02/28) Kapsamında

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR

SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR SU YÖNETİMİ, SU KULLANIM STRATEJİLERİ VE SINIRAŞAN SULAR Prof. Dr. A.Nejat EVSAHİBİOĞLU 1 Prof. Dr.Turhan AKÜZÜM 1 Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 ÖZET Dünyada nüfusun hızlı artışı ve gelişen sanayi sektörü

Detaylı

2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU

2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU (TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı 25 Kasım 2011 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞU (TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU) Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

2. PROJE ALANI 15 2.1. PROJE KAPSAMINDAKİ YERLEŞMELER 15 2.2. PLANLAMA BÖLGELERİ 17 2.3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI 17

2. PROJE ALANI 15 2.1. PROJE KAPSAMINDAKİ YERLEŞMELER 15 2.2. PLANLAMA BÖLGELERİ 17 2.3. MEVCUT ARAZİ KULLANIMI 17 i İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ, KAPSAM, İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI 1 1.1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI 1 1.2. PROJENİN AŞAMALARI 2 1.3. PROJENİN HEDEFLERİ 3 1.4. KIYI ALANLARI YÖNETİMİ VE PLANLAMA İLKELERİ 4 1.4.1.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı