Ġlgi: tarih ve B.23.0.HKM /3458/46063 sayılı Su Kanunu Tasarısı Taslağı konulu yazınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġlgi: 08.10.2012 tarih ve B.23.0.HKM.0.11-010.01/3458/46063 sayılı Su Kanunu Tasarısı Taslağı konulu yazınız."

Transkript

1 TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS UNION DES CHAMBRES DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES TURCS Selanik Caddesi No : 19/ Yenişehir ANKARA - TÜRKĠYE Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) Web:http://www.tmmob.org.tr E-Posta : Tarih: 7 Ocak 2013 Sayı : 30 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Hukuk MüĢavirliği ne ANKARA Ġlgi: tarih ve B.23.0.HKM /3458/46063 sayılı Su Kanunu Tasarısı Taslağı konulu yazınız. Ġlgi yazı ile Bakanlığınız tarafından hazırlanan Su Kanunu Tasarısı taslağı tarafımıza iletilerek Birliğimiz görüģlerinin bildirilmesi istenmektedir. Ġlgi taslak Birliğimiz tarafından incelenmiģ olup Su Kanunu Tasarısı üzerine Birliğimiz görüģleri Ģöyledir; Su, canlıların yaģaması için olmazsa olmaz, vazgeçilemez bir varlıktır. Bu nedenle su insan ve doğa için bir hak tır ve su bir kamu malıdır. Suyun kaynak olarak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için suyun doğal varlık olarak kabul edilmesi ve suyun kendini yenileyebilme kapasitesinin korunması gerek Ģarttır. Herkese içilebilir, kullanılabilir asgari miktardaki suyu ulaģtırmak ve kullanıma sunmak Devletin Anayasa ile verilmiģ temel görevlerinden birisidir. Tasarı metni bu çerçevede değerlendirildiğinde; Su Kanunu Tasarısı, ekosistemin sürdürülebilirliğini, suyun kendini yenileyebilme kapasitesini göz ardı eden, suyu toprağın bütünleyici parçası olarak görmeyen; orman içi sular, akarsular, içmesuyu kaynakları, jeotermal sular gibi hiçbir ayrım gözetmeden; tarımsal kullanım, içmesuyu gibi farklı amaçları göz önüne almayan ve su kullanım haklarını ihlal ederek hiçbir koģul gözetmeksizin su kaynaklarının tahsisi için özelleģmesi temeline dayanan ülke su politikaları doğrultusunda ortaya konan bir belge olarak düzenlenmiģtir. Devlet kendi suları üzerindeki kendi haklarından vazgeçmektedir. Tasarı Su için temel bir kanun değil, Su Tahsis Kanunu tasarısıdır. Suyun ticari bir meta olarak piyasaya sunulmasının son adımı olarak özelleģtirme amacına hizmet etmesi açısından yasa tasarısında suya bir kaynak olarak yaklaģılmakta, sadece kullanıma yönelik bir meta Ģeklinde ele alınmaktadır. Tasarı ile yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki sular ile kaynak suyu, memba, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve suni göller ile geçiģ ve kıyı suları yani yeraltı 1

2 sularını ve yüzeysel sularını kapsayan tüm su kaynaklarının 49 yıllığına devredilmesi, özelleģtirilmesi, ulusötesi ve yerli tekellere satılması öngörülmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, topluma ait, ülkenin tüm su varlığının/kaynaklarının en kısa yoldan özel sektöre devrini düzenleyen bir kanun tasarısıdır. Kanun temel olarak su tahsis ine odaklanmıģ, diğer tüm düzenlemelerin tamamına yakını tahsisi diğer bir ifade ile satıģı kolaylaģtırmak üzere; kıt bir kaynak olan su kaynaklarının arzı, kullanımı, dağıtımı ve kontrolü düzenlenmiģtir. Suyun kullanımlar arasındaki tahsisinde sadece verimlilik standardı ölçüt olarak kabul edilmiģtir. Suyun yönetiminde temel bilgi birikimini sağlayan ölçümlerin özel bilgi ve tecrübe isteyen bir iģ olması ve Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi nin kapatılması sonucu bu birikimin yok olması nedeniyle bu konudaki görev için Bakanlık yapar ya da yaptırır ifadesi birikim ve alt yapı bakımından belirsizdir. Tasarıda, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı nın, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı nın ve DSĠ nin görevleri arasında çakıģmalar daha da arttırılmıģtır, yetki ve sorumluluklar belirsizleģtirilmiģtir. Taslak, su ile ilgili bütün yasa ve yönetmelikler gözetilmeden hazırlanmıģ, mevcut parçalanmıģ kurumsal yapı daha da karmaģık hale getirilmektedir. Doğal bir varlık olan suyun yönetimi "Su Yönetimi Yüksek Kurulu gibi idari bir mekanizmaya teslim edilmektedir. Suyun yönetimi karģılığında ücretlendirilmesi yaklaģımının bir hak olarak temel insani su ihtiyaçlarının karģılanması ile bağdaģması mümkün değildir. Tasarı da su; kaynağı sonsuz, tükenmeyen ve geliģtirilmesinde çevresel, fiziksel ve maliyet sınırlamaları ve eģikleri olmayan bir varlık olarak değerlendirilmektedir. Su ile ilgili plan ve yönetim kavramları sadece su potansiyelinin arzına (sunumuna) iliģkindir. Bu nedenle havza tanımı ve havza yönetim planı tanımlarında su kaynağını hidrolojik sınırları ile ele alan dar bir yaklaģım izlemektedir. Kanun tasarında ne su hakları na yönelik net bir tanımlama bulunmakta, ne de bu hakların (kadim su hakları, tahsis hakkı, öncelikli kullanma hakkı vb. gibi) nasıl kullanılacağına iliģkin bir açıklama getirilmektedir. Tasarıyla, mülkiyet hakları, su hakları görmezden gelinerek zorla kamulaģtırma, el koyma olanağı sağlanmaktadır. Tasarıda Asgari su akıģı gibi ekolojik olarak doğru bir tanımlama olmayan, tartıģmalı tanımlamalara yer verilmiģtir. Taslakta çevresel hedefler ve su kalitesi gibi suyun niteliğine iliģkin kavramlar geçiģtirilmiģtir. Söz konusu kanun ülkenin suyla ilgili tüm politikalarını yansıtması gerekirken, su hakları, atık sular, sınır aģan sular, doğal kaynak suları vb. pek çok konu kapsam dıģında bırakılmıģtır. 2

3 Sulama amaçlı su kuyularına otomatik sayaç okuma sisteminin takılması ile küçük çiftçinin daha da fakirleģmesine yol açılacaktır. Anayasal bir hak olarak, geleceğimizin garantisi olan doğal varlıkların devamlılığının sağlanabilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olan suyun bir doğal varlık olarak yenilenebilirliğinin sağlanması için Temel Su Kanunu şöyle olmalıdır; Kanun suyun insan ve doğa için bir hak olduğu temelinde geliģtirilmelidir. EĢitlik ve hakkaniyet ilkelerinin göz önüne alındığı ve suyun bir kamu malı olduğu konusu, su Kanunu içinde açıkça ifade edilmelidir. Temel olarak, su, bir doğal varlık olarak ele alınmalıdır. Suyun doğal varlık olarak kabul edilmesi kaynak olarak sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için de gerek Ģarttır. Bu sebeple öncelikle tasarıda su kaynakları ifadesi su varlığı Ģeklinde değiģtirmelidir. Suyun doğal varlık olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için, hidrolojik döngü içinde suyun arazinin bütünleyici parçası olarak ele alınması ve suyun ekosistem içindeki fonksiyonunun bilinmesi gerektiği göz önüne alınarak tasarı yeniden düzenlenmelidir. Suyun kaynak olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için, doğal bir varlık olarak yenilenme kapasitesinin korunması, ekosistemin/doğal yaģamın varlığının ve kalitesinin korunması, aynı zamanda kaynak olarak uzun dönemli değiģebilen ihtiyaçlara cevap veren tüketimlerin düzenlenmesi, biyolojik çeģitlilik, iklim değiģikliği ve çölleģme ile iliģkisinin kurulması gereklidir. Suyun kendini yenileme kapasitesini etkileyecek hiçbir kullanıma izin verilmeyeceği düzenlenmelidir. Su Kanunu su için temel kanun niteliğiyle su ile ilgili tüm koruma, geliģtirme ve kullanma konularını kapsamalıdır. Su ile ilgili süreçleri bütüncül olarak kapsayarak, temel insani haklar ve ekolojik dengeleri gözetecek ve koruyucu unsurları da içerecek Ģekilde havza bütününde ele alınmalıdır. Havza, havza planlarının ve yönetiminin sorumluluk alanı olarak; su talebinin, suyu doğal varlık olarak nasıl etkilediği, bir kaynak olarak da üzerindeki baskının nasıl kontrol altına alınacağı ve müdahale edileceği; su potansiyelindeki azalma ve taģkınlar gibi durumlarda ortaya çıkan risklerin nasıl önleneceği; su kaynaklarını kirletici etkilere karģı nasıl korunacağı konularını kapsayacak Ģekilde tanımlanmalıdır. Havzadaki tüm su kullanıcılarını bir bütün içinde ele alan, suyu doğal bir varlık olarak ekosistem içindeki fonksiyonu ile değerlendiren, bir kaynak olarak da üzerindeki kirletici ve diğer risk faktörlerini denetleyebilecek entegre bir havza yönetim anlayıģına yer verilmelidir. Bu Ģekilde, havzanın su potansiyelinin, mekansal planlama kararları ile entegre edilerek yönetilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. Su tahsisi konusu, ekosistem özelliklerinin belirlendiği, uzun dönemli ölçüm sonuçlarının temel alındığı havza bazında yapılacak planların parçası olarak ele alınmalı; 3

4 ekolojik denge, geliģmiģlik düzeyi, sosyokültürel yapı, su kullanım hakları göz önüne alınarak temel ihtiyaçlar temelinde düzenlenmelidir. Ücretlendirmede ticari ve insani haklar ayırt edilmelidir. Suyun bir varlık olarak korunması, kaynak olarak kullanımına iliģkin kararların üretilebilmesi için öncelikle; su ile ilgili çalıģmalar bir süreç olarak ele almalı, bu süreç ölçüm- izleme, planlama ve uygulama süreçlerini kapsayacak Ģekilde olmalıdır. Suyun ölçülmesi (izleme), planlama ve uygulama süreçleri tanımlanmalıdır. Yasa, planlama çalıģmasından sonra, planlama kapsamındaki projelerin yapımı, uygulaması ve iģletilmesi aģamasını da kapsayan uygulama süreçlerinin tanımlandığı düzenlemeleri içermelidir. Ölçme, planlama ve uygulama süreçleri birbirinden bağımsız, ancak birbirine veri ve bilgi aktaran yapılar Ģeklinde belirsizliğe yer verilmeden düzenlenmelidir. Öncelikle suyun miktar ve kalite bakımından ölçülmesi ve izlenmesi konusunda sorumlu olacak kurum (bilgi birikimlerini gözeterek) net olarak belirtilmelidir. (Su ölçümü konusu özel bilgi, beceri ve tecrübe gerektiren bir konudur. Su ölçümleri konusunda teknik eleman sorunu her zaman yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. 662 KHK ile kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) 1935 yılından 3 Kasım 2011 tarihine kadar ölçümlerini yapmaktaydı. 662 KHK ile EİE nin ölçüm görevleri başta olmak üzere DSİ ye devredilmiştir. DSİ de kendi bünyesinde 1954 yılından beri ölçümler yapmaktadır. Ancak DSİ ölçümleri genellikle proje amaçlı ölçümlerdir. Mülga EİE ölçümleri ise daha ziyade genel amaçlı ölçümler olduğundan ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek verilerdi. EİE kapanmasında sonra su ölçümü çalışmaları elemanları ve ölçüm malzemeleri ile DSİ ye devredilmiştir. Ancak DSİ hidrolog olan bu kişileri başka işlerde görevlendirdiğinden su ölçüm işlerinde EİE nin ölçüm sistemi devam edememektedir. Bu durum genel olarak öncelikle düzeltilmesi gereken bir durumdur. Mülga EİE den devreden işler EİE de olduğu gibi yürütülememektedir. Bu olumsuzluk tamamen DSİ deki başarısızlıktan değil EİE deki fiziksel yapının işe daha yatkın olmasından yani kurumların fiziksel yapılarından kaynaklanmaktadır) Suyun kullanımına iliģkin (tahsis edilmesi) iģlemler, planlama içinde potansiyel ve ekstrem (taģkın ve kuraklık) değerlerinin belirlenmesi ön koģuluna bağlanmalıdır. Kurumsal yapı içinde planlamada, su ölçümleri esas veriyi oluģtururken havzadaki diğer parametreleri bütüncül olarak kapsayacak çalıģmaları yapacak bağımsız oluģum tanımlanmalıdır. Planlama iģi herhangi bir yapıdan etkilenmeyecek özellikte olmalıdır. Planlamada havza bütünü esas alınmalıdır. Hizmetler açısından, parçalanmıģ kurumsal yapıyı birleģtirecek bir kurumsal yapı oluģturulmalıdır. Su ile ilgili olan bütün yasa ve yönetmeliklerde dikkatle görev çakıģmaları ve boģlukta kalan görevlere iliģkin düzenlemeler yapılmalı, bu düzenlemeler yapılırken geçmiģten gelen kurumsal birikim ve deneyimler göz önüne alınmalıdır. Ticari bir meta olmayan su, gerçek ve tüzel kiģilere tahsis yoluyla özelleģtirilmemeli; suyun doğal varlık olarak korunması, kaynak olarak da sağlıklı ve 4

5 hakkaniyetli kullanılabilmesi, planlanması, iģletilmesi ve denetlenmesi için suya iliģkin her türlü hak ve yetki kamu tasarrufu ve denetimi altında olmalıdır Su kaynakları açısından var olan koruma sınırları ile tahsis edilen suya iliģkin kullanım faaliyeti arasındaki sınırlamalara yer verilmelidir. Milli parklar, özel çevre koruma alanları gibi doğal yapının ve barındırdığı flora ve faunanın korunması amacıyla ilan edilmiģ doğa koruma alanları muaf tutulmalıdır, Faydalanma ve öncelik sırasında birinci sırada ekosistemin su ihtiyacı olmalıdır. Aksi takdirde suyun kendini yenileme kapasitesi temel alınmadan yapılacak kullanım kararlarının sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün değildir. Sonuç olarak; Devletin su üzerindeki toplum adına sahibi olduğu kendi haklarından vazgeçtiği, insan ve doğa için bir hak temelinde tükenebilir, stratejik önemde ve kıt bir varlık olan suyun gerçek veya tüzel kiģilere süresiz denebilecek Ģekilde tahsisi ve ticarileģtirilmesi yaģamsal düzeyde stratejik bir hatadır. Suyun gerçek ya da tüzel kiģilere tahsis edilmesi, kamu denetiminden çıkarılması politik, ekonomik sorunların yanında toplum sağlığı açısından tehdit unsuru olacaktır. Ġleride telafisi mümkün olmayan, geleceğimizin satıģı anlamına gelen bu tasarıdan bir an önce vazgeçilmeli, geleceğimiz için yaģamsal önemdeki su varlığımızın kullanımı toplum ve doğa için bir hak temelinde yeniden düzenlenmelidir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, N.Hakan GENÇ Genel Sekreter 5

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı YIL: 27 SAYI: 283 Nisan 2013 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı 17-20 Nisan 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR Enerji Konfor Çevre Ekonomi Organizasyonlarınızda TEPEKULE ayrıcalığını

Detaylı

sayı Mühendislik Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi. Mühendislik Sorunları Tartışılıyor Forumu Antalya Milletvekilleri Şubemizi Ziyaret Etti

sayı Mühendislik Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi. Mühendislik Sorunları Tartışılıyor Forumu Antalya Milletvekilleri Şubemizi Ziyaret Etti TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ISSN 1301-1405 Yıl: 22, Sayı: 67, Temmuz 2012 - Ocak 2013 www.imoantalya.org.tr Mühendislik Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi. 58. Kuruluş Yıldönümü Meslekte 25., 40.,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013) Raporu 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; doğal-kültürel tüm değerlerin koruyarak-kullanıma

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

BÖLÜM I SU VE TOPRAK KAYNAKLARIMIZ

BÖLÜM I SU VE TOPRAK KAYNAKLARIMIZ 1 SU ve TOPRAK 2008 2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ BÖLÜM I SU VE TOPRAK KAYNAKLARIMIZ 1. Doğal DolaĢımdaki Su Varlığımız 2.Toprak Kaynaklarımız 3.Su ve Toprak Kaynaklarımızın GeliĢtirilmesi BÖLÜM II SU YASASI ÇALIġMALARI

Detaylı

Rapor No: 16 YEREL YÖNETĠM REFORMU VE SU YÖNETĠMĠ

Rapor No: 16 YEREL YÖNETĠM REFORMU VE SU YÖNETĠMĠ Rapor No: 16 YEREL YÖNETĠM REFORMU VE SU YÖNETĠMĠ Aralık - 2013 1 2 RAPOR NO: 16 Raporun Adı: Yerel Yönetim Reformu ve Su Yönetimi Raporu Hazırlayanlar : Özdemir ÖZBAY 1,Dursun YILDIZ 2 RAPOR HAKKINDA

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar)

I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar) I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar) Su Politikası Alanında Topluluk Faaliyeti için bir Çalışma Çerçevesi Oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYĠNĠN 2000/60/EC SAYILI DĠREKTĠFĠ AVRUPA

Detaylı

TEMA Su Kanunu Tasarısı 2. Taslağının Eleştirisi

TEMA Su Kanunu Tasarısı 2. Taslağının Eleştirisi Su Politik Çalışma Grubu Bilgi Notu TEMA Su Kanunu Tasarısı 2. Taslağının Eleştirisi TEMA Vakfı tarafından görüş ve kamuoyu oluşturma amacıyla hazırlanmış olan Su Kanunu Tasarısı ilk Taslağının eleştirisi

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27471 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠLE BOZULAN ARAZĠLERĠN DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Özdemir Özbay DSİ Hukuk Müşaviri Bilindiği üzere çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan olan su ve toprak ile insanoğlununun

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ Küresel Su Politikaları ve Türkiye TMMOB SU RAPORU MART 2009 Küresel Su Politikaları ve Türkiye 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-682-5 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN

NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN 2B ĠÇĠN KANUN TASARISI MECLĠSĠN AÇILIġINI BEKLĠYOR(MUġ) ORMAN NĠTELĠĞĠNĠ KAYBETMEZ! KAYBETTĠRĠLĠR BĠLĠNMELĠDĠR KĠ ORMANLARIZIN KORUNMAKTAN BAġKA BĠR RAYĠÇĠ YOKTUR. 6831 sayılı Orman Yasası nın 2.maddesi

Detaylı