FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008"

Transkript

1 FARBA A.ġ ÇEVRE RAPORU 2008

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1) SUNUġ 2) POLĠTĠKALARIMIZ 3) DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ 4) ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ 5) EMĠSYON SONUÇLARIMIZ 6) ATIK MĠKTARLARIMIZ 7) ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI 8) ÇEVRESEL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ 9) MÜġTERĠLERĠMĠZ,ÜRÜNLERĠMĠZ

3 SUNUġ ġirketimiz, otomotiv aydınlatma ürünleri ve plastik parçaların tasarımı yapmak ve üretmek amacıyla 1979 tarihinde kurulmuģtur. KuruluĢ amacımıza yönelik olarak Ģirket vizyonumuz, "DÜNYA KLASINDA" OTOMOTĠV AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ ÜRETĠCĠSĠ OLMAK. FARBA, DÜNYANIN HER YERĠNDE; GÖRME VE GÖRÜLMEYĠ SAĞLAYACAKTIR. Bu doğrultuda, daima en iyi performansı gösterme çabası içerisinde olmayı, kaynaklarımızı akılcı kullanmayı, sınırsız müģteri memnuniyeti yaratmayı, sürekli iyileģtirmeyi, değiģime bağlı uygulamalara hızlı geçebilmeyi, tüm iliģkilerimizde saygılı, Ģeffaf ve dürüst olmayı, çevre bilinci içerisinde davranmayı kendimize ilke edindik. Küresel pazarda meydana gelen hızlı değiģim ve geliģmeler, müģterilerimizin isteklerine de yansımıģ ve üretimdeki kusursuzluk istekleri kalitede "sıfır hata" kavramını gündeme getirmiģtir. Firma olarak kalitedeki temel amacımız tüm ürünlerimizde kalite güvenliğini sağlamaktır. Aynı zamanda faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak, çevreye en az zararı vermeyi hedeflemiģ bulunuyoruz. Firma olarak, sürekli geliģim yaparak atıklarımızı azaltıyor ve geri kazanım ön planda olacak Ģekilde geliģtirme yapıyoruz. Doğal kaynakların kullanımında dikkatli davranıyoruz.

4 POLĠTĠKALARIMIZ FARBA İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir. Biz çalışanlarımıza, Yan Sanayilerimize, Müşterilerimize ve topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Taahhüdümüzün gereği olarak kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla; * Otomotiv aydınlatma ürünleri faaliyet alanımıza ilişkin İş Sağlığı Güvenliği, Çevre mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi, * Tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, * Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, * İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, * Oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırıp, kaynak kullanımımızı ve atık oranını sürekli olarak düşürmeyi, * Görsel kirlilik ve gürültü kirliliğini önleyici çalışmalarda bulunmayı, * OHSAS ISO kriterleri ve ilgili yasa ve mevzuatların gerekliliklerine göre çalışmayı ve proseslerimizin gerektirmesi durumunda gerekli özel önlemleri almayı, Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

5 DOĞAL KAYNAK TÜKETĠMLERĠMĠZ SU TÜKETĠMĠ Yıllar Brim Tüketim 2006 TON TON TON DOĞAL GAZ TÜKETĠMĠ Yıllar Brim Tüketim KWH KWH KWH ELEKTRĠK TÜKETĠMĠ Yıllar Brim Tüketim 2006 KWH KWH KWH

6 ATIK SU ANALĠZ DEĞERLERĠMĠZ Parametre 2007 Yılı Ölçüm sonucu (mg/lt) Atık suların alıcı ortama deģarj standartı Kimyasal oksijen ihtiyacı 77±% Askıda katı madde 20±% Yağ ve Gres <10 20 Toplam Fosfor 1.96±%35 2 Toplam Krom < Krom VI <0.01 0,5 KurĢun < Toplam Siyanür < Kadmiyum <0.01 0,1 Demir 0.1±%2 10 Flarür 0.87±% Bakır < Çinko 0.152±%2.6 5 ph 8.14± Verilen sonuçlar Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19'da verilen sınır değerlerin altındadır.

7 EMĠSYON SONUÇLARIMIZ BACALAR EMĠSYON CĠNSĠ TOZ CO SO 2 NO 2 VOC 1 Num. Baca 0 0,001 0,136 0,261-2 Num. Baca 3 Num. Baca 0, ,091 0,178 0, ,121 0,104-0,55 4 Num. Baca 0,01 0,016 0,075 0,141 0,42 5 Num. Baca 0,005 3,375 0,361 0,002-6 Num. Baca 0,001 0,009 0,013 0,025-7 Num. Baca ,002 8 Num. Baca ,04 9 Num. Baca 10 Num. Baca 11 Num. Baca 12 Num. Baca 13 Num. Baca 14 Num. Baca 15 Num. Baca 16 Num. Baca 17 Num. Baca Toplam Değer Sınır Değer ,039 3,401 0,797 0, ,021 0,014 0,005 0,023 0,005 0,005 0,0003 0,002 0,143 1, Verilen sonuçlar Hava Kirliliği Yönetmeliği Madde 40 Tablo 40.1'de verilen sınır değerlerin altındadır.

8 ATIK MĠKTARLARIMIZ Brim Endustriyel Atık Ton 151, ,36 81,24 Tehlikeli Atık Ton 21,072 18,514 25,346 Evsel Atık Ton 128,310 63,810 98, , , , , , ,36 128, ,000 98, ,000 81,24 80,000 63,810 60,000 40,000 21,072 18,514 25,346 20,000 0, Tehlikeli Atık Evsel Atık Endüstriyel Atık

9 2008 YILINDA YÜRÜTÜLEN ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMALARI ATIK TOPLAMA ALANLARI ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Tüm Atık Toplama alanlarımız her hafta denetlenmekte ve "Gülen Yüz - Ağlayan Yüz" ifadeleri asılarak tespit edilen uygunsuzluklar, ilgili aksiyon planına işlenerek takip edilmeketdir. ENJEKSĠYON MAKĠNELERĠNDE YAPILAN ENERJĠ TASARRUF ÇALIġMALARI ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Enjeksiyon makinelerinin vida bölümlerindeki ısı kaybının önlenebilmesi amacıyla vida üzerilerine özel

10 kaplama yapılarak enerji kaybı önlenmiş oldu. ATIK TĠNER-ASETON AYRIġTIRMA TESĠSĠ ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Tiner ve aseton atıkları yeni geri dönüşüm cihazında ayrıştırılarak %80 oranında atık geri kazanımı sağlanmıştır. 55 ACĠL DURUM ĠLETĠġĠM ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili acil durumlarda iletişimin daha hızlı sağlanabilmesi amacıyla "55 numaralı acil durum hattı devreye alınmıştır.

11 KĠMYASAL MADDE DEPOSU ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Kimyasal deposu için köpüklü yangın söndürme sistemi devreye alınmıştır. YANGIN ALGILAMA SĠSTEMĠ ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası Açıklama : Olası bir yangın esnasında tüm personelin uyarılmasıfabrika genelinde 220 noktaya yangın algılama dedektörü kurularak YANGIN HĠDRANT SĠSTEMĠ ĠyileĢtirme Öncesi ĠyileĢtirme Sonrası

12 Açıklama : Yangın yeterlilik belgesi alınması çalışmaları kapsamında yeni hidrant sistemi kurulmuştur. ġebeke SUYU KULLANIMININ ÖNLENMESĠ Açıklama : Yeni devreye alınan jeneratörümüz ile tesislerimizde kuyu suyu kulanımına geçilmiştir. Ayrıca fabrika içi yeşil alanların sulama işi de yine kuyu suyu ile yapılmaktadır. Bu uygulama ile aylık 300 ton şebeke suyu kullanımında tasarruf sağlanmıştır. YANGIN ĠHBAR SĠSTEMĠ Açıklama : Fabrika genelinde bir çok bölgeye yangın ikaz sistemleri kurulmuştur. Olası bir yangın oluşumunda personel

13 ÇEVRESEL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ Yangın Müdahale Ekiplerinin Eğitimleri Yangın Tatbikatı

14 Acil Durum Tahliye Tatbikatı Sivil Savunma Tatbikatı

15 MÜġTERĠLERĠMĠZ,ÜRÜNLERĠMĠZ FORD OTOSAN TOYOTA OYAK RENAULT MERCEDES BENZ DAIMLERCHRYSLER OTOYOL / TEMSA DĠĞER ÜRÜNLER

16 /

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ

TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

Rapor İçeriği. İçindekiler

Rapor İçeriği. İçindekiler GLOBAL COMPACT İLERLEME RAPORU 2013 Rapor İçeriği İçindekiler 1 Yönetim Mesajı 2 Rolllmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Hakları 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech

Detaylı

Faaliyetler iç ve dış denetimlerle kontrol altında tutulurken, birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımıza önce eğitim verilip, ardından periyodik

Faaliyetler iç ve dış denetimlerle kontrol altında tutulurken, birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımıza önce eğitim verilip, ardından periyodik 214 ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK RAPORU Günümüz şartlarında üzerinde durulan en önemli konulardan biri olan ekolojik dengenin korunması, enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılması ile mümkündür. Kullanım

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2010 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU PharmaVision BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ni, 26 Mayıs 2010 tarihinde sektörel bazda 33 ilaç şirketi ile birlikte imzalamış; böylece sosyal, çevresel ve yönetim performansını

Detaylı

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası Novartis Global Politikası 1 Mart 2014 Versiyon HSE 001.V1.TR 1. Giriş Novartis'te amacımız, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) konusunda lider şirketler arasında yer

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011

ERDEMİR. Üretimimiz ve Ürünlerimiz. Rekabet Üstünlüklerimiz. ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN. İş Güvenliği Müdürü -2011 ERDEMİR Üretimimiz ve Ürünlerimiz Rekabet Üstünlüklerimiz ERDEMİR de İSG ÖZKAN DOĞAN İş Güvenliği Müdürü -2011 15 Mayıs 1965 ten bu yana, çeliğin yüksek dayanıklılık ve şekillendirilebilirlik özelliğini,

Detaylı

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ

ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ ÖLÇÜM LABORATUVARI MUAYENE KURULUȘU AKREDİTE KURULUȘ Akreditasyon Belgelerimiz Ek-9A T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biri Ç alışma hayatında işletme sahiplerinin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları ise; hem

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve

Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Endüstriyel Kirlilik Kontrolu/Önleme Kavramsal Çerçeve Prof.Dr. Gülen Güllü Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Beytepe Ankara REC Bölgesel Çevre Merkezi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0419-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2014

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2014 ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU 2014 Bu rapor şirketimizin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi performansını paylaşan İlerleme Bildirimi dir. İçeriği

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2007-2009 2 Zorlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009 İçindekiler 01 Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) 03 Raporun Kapsamı 04 Zorlu

Detaylı

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOROZO Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. Adres:Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:12 Kıraç / Esenyurt İstanbul 34522 E-Posta:info@korozo.com.tr Telefon:0 212 866 66 66 Faks:0 212 886 71 71 KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu

KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU. PharmaVision - 2012 Yılı Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU Bu rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) Standardı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC-United Nations Global Compact) sürdürülebilirlik

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI E. YILMAZ, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖRNEK BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERASLAN YILMAZ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yeşim Tekstil İlerleme Raporu 2014-2015

Yeşim Tekstil İlerleme Raporu 2014-2015 Yeşim Tekstil İlerleme Raporu 2014-2015 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014 1 dünya için üretiyoruz producing for the world 2 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2014-2015 YEŞİM TEKSTİL İLERLEME RAPORU 2013-2014

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE RAPORU

2014 YILI ÇEVRE RAPORU 2014 YILI ÇEVRE RAPORU Hazırlayan : Onur YILDIZ Çevra Faaliyetleri Görevlisi Sezen ÇETİN Çevre Faaliyetleri & Kalite Yönetim Sistemleri Yetkilisi Onay : Ayfer ÇIRAK Çevre & IG Müdürü 1/42 1- ISO 14001:2004

Detaylı

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011-2012

KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011-2012 KOROZO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011-2012 İÇERİK 1. Genel Koordinatörümüzün Mesajı 2. Rapor Amacı ve Hazırlanış Biçimi 3. KOROZO Hakkında 4. Tarihçemiz 5. Fabrikalarımız

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

www.emkameridyen.com.tr

www.emkameridyen.com.tr EMKA MERİDYEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kuruluşumuz başta Çorlu- Tekirdağ olmak üzere Türkiye genelinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Gerek hizmet sunduğumuz

Detaylı