Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s Yemek Bo ru su (Özo fa gus) Kan se ri Doç. Dr. Gök han De mir EPİDEMİYOLOJİ VE ETYOLOJİ Yemek borusu kanseri yöresel beslenme alışkanlıklarına göre coğrafi dağılım far kı en yük sek olan kan serlerden birisidir. Farklı coğrafyalarda özofagus kanseri sıklı ğı kat de ği şim göstermektedir. İçinde ülkemizin (özellikle do ğu ve gü ney do ğu Anadolu bölgesinin) de yer aldı ğı ortadoğu da ve uzak do ğuda yüksek sıklıklar bildirilmektedir. Uzun süreli alkol ve tütün kul lanı mı yemek borusunda hem adeno hem yas sı epi tel hüc re li (epi der mo id) kan ser sık lı ğı n ı art tır mak ta dır. Hu man Papilloma virus infeksiyonunun epidermoid kanserle ilişkisi gösterilmiştir. Molibdeniumdan fakir toprakta büyüyen dü şük C vitamini içerikli besinlerin mukoza hiperplazisi yaptıkları, içme suyuna karış mış yüksek nitratın ve besinleri kontamine eden ba zı man tar tür lerinin (örn. Geotrichum Candidum, Fusarium türleri ve Aspergillus türleri), özellikle ekmek küfü (G. Candidum) nün kar sin ge nez de rol al dıkları nı gösterilmiştir. Etiyolojide önemli rol oynayan diğer etmenler ise predispozan faktörlerdir. Özofagusta epidermoid kanser gelişimini predispoze eden faktörler arasında Ho wel-evans Send ro mu (el ayak ta ba nı hiperkeratozu), akalazya, özofagal web, Plummer-Vinson Sendromu (demir eksikliği, disfaji, özofagal web, glossit), kısa özofagus, peptik esofajit, Baş boyun kanseri ile izlenen hastalar (alan kanserleşmesi). Çölyak hastalı ğı, termal hasar (sık sıcak içecek tüketimi örn. Erzurum ve çevresinde sıcak çay) bulunur. Özofagusta adenokanser geli şimini predispoze den faktörler arasındaysa giderek artan sıklıkla Barett Özofagusu (özofagusta intestinal columnar epitel metaplazisi), obezite ve ref lü özofajiti yer almaktadır. 223

2 Gökhan Demir Pa to lo ji ve Do ğal Se yir Histolojik olarak skuamöz hücreli kanser üst ve orta özofagus kanserlerinin %98 ini oluşturmaktdır. Geri kalanlar ise adenokarsinom, sarkom, küçük hücreli kanser ve lenfomalardır. Alt özofagus ise adenokanser sıklı ğı bi raz daha fazladır ve ço ğu kez Ba rett özo fagusu ile bir liktedir. Kanserin yerle şi mi %10 üst özo fa gus, %40 or ta özo fa gus ve %50 alt özo fagusta olmaktadır. Klinik seyir son derece öldürücüdür. Özofagus kanseri teşhisi alan hastaların %90 ını bu has ta lık ve komplikasyonları (aspirasyon pnömonisi, beslenememe, lokal invazyon) nedeniyle ölmektedir. Teşhis anında yüzde 75 hastada mediastene yayı lım mevcuttur. Tanı Yutma güçlüğü kli nik te ilk olu şan şikayettir önce katı gıdalarla karşı başlar, ileri dönemde sı vı yutması da etkilenir. Ağ rı eşlik edebilir. Fizik muayene de ka şeksi, büyümüş sup rak la vi kü ler lenf bez le ri ve he patomegali dı şında nadiren bulgu verir. Fizik muayene dı şında hastanın tam kan sa yı mı, ak ci ğer röntgeni, karaci ğer fonksiyon testleri ve baryumlu özofagus pasaj grafisi istenmelidir. Tanı endoskopik biopsi ya da endoskopik fır ça la ma ile el de edi len sitolojik materyal ile konur. Bilgisayarlı tomografi evreleme için yardımcı dır. Hastalı ğın aort, tra kea ve bronşlar, mediasten, perikard invazyonu hakkında ve %90 hastada görülen karın lenf bezlerine metastazın saptanmasın da yol gösterici olur. Endoskopik ultrason tümörün invazyon derinliği hak kın da BT den daha yol göstericidir ancak ülkemizde hala rutin kullanıma girmemiştir. Laparoskopi hastalı ğın ileri evresinde diafragma hastalı ğın yay gınlık derecesinin saptanmasında ve daha önemlisi enteral nutrisyonun devamı için yer leştirilecek jejunostomi tüpünün konmasına yardımcı olur. Bron koskopi süphelenilen bir trakeo-esofagal fistül teşhisini sağlayabilir. Evreleme Halen hastalı ğın evrelemesinde TNM sistemi (T=tümör N=nodal tutulum M=metastaz) kullanılmaktdır. Erken evredeki özellikle N0 M0 hastaların sağkalımları daha iyidir. Ancak hastaların bü yük kısmı ilk ta nıdan itibaren 1 yıl için de kay be dil mek te dir ler. Tüm te da vi ça ba la rına rağmen 5 yıl sağ kalım ise %5 ten az dır. Tx Primer tümör değerlendirilemiyor T0 Tümöre ait kanıt yok 224

3 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri T1 T2 T3 T4 NX N0 N1 MX M0 M1 Lamina propriya veya submukozaya sı nırlı tü mör Muskularis propriya ya sı nırlı tü mör Adventisya invazyonu yapan tümör Kom şu dokulara invaze tümör Bölgesel lenf bezleri de ğerlendirilemiyor Bölgesel lenf bezi metastazı yok Bölgesel lenf bezi metastazı var Uzak metastaz değerlendirilemiyor Uzak metastaz yok Uzak metastaz var Evre Ev re O T in si tu N0M0 Evre I T1N0M0 Ev re IIa T2N0M0, T3N0M0 Ev re IIb T1N1M0, T2N1M0 Ev re III T3N1M0, T2N1M0 Evre IV Herhangi T, herhan gi N, M1 Tedavi Özofagus tümörlerinde temel tedavi yöntemi cerrahidir ancak ameliyat mor ta li te si nis pe ten yük sek tir ve tü mö rün çıkarıldı ğı vakalarda bile lokal ve sistemik nüksler nedeniyle beş yıl sağkalım %20 do la yındadır. Agresif cerrahinin yararı sadece alt özofagus tümörlerinin tedavisinde gösterilmiştir. Özofagus tümörlerinde tedavi yakla şı mı nın önem li kısmı nı palyatif yakla şımlar oluşturmaktadır. Özofagus stentleri tıkanıklı ğın giderilmesi amacıyla sık kul la nılmaktadırlar. Vakaların %15 inin bu tür bir stent uy gu la ma sına aday oldukları bildirilmektedir. Gelişmiş en dos ko pik tek nik ler le stent uy gu la mal arında ba şarı ora nı %90 ının üzerine çıkmış t ır. Bu uygulama için kontendikasyonu sadece yaşam bek len ti si 2 ay dan az has ta lar ve özo fa gus üst sfink te ri ne 2 cm den az dar lılar oluşturmaktadır. En korkulan komplikasyon uygulama sırasında oluşabilecek perforasyonlardır. Kanama, basınç nekrozu, yabancı cisim reaksiyonu ve tı kayı cı fibrozis bildirilen di ğer komplikasyonlardır. 225

4 Gökhan Demir External beam radyoterapi ve endolüminal ışınlama da bazı va kalarda palyasyon sağlayabilir. Özellikle endolüminal yaklaşım daha önce radyoterapi görmüş vakalarada gelişen ye nı tıkanıklıkların palyasyonu için kullanılabilir. Özofagus kanserinin tedavisine yakla şımda cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin tek tek veya multimodaliter yakla şım la iki li ve üç lü kul la nıldı ğı pek çok ça lışma yayınlanmış t ır. Tek te da vi mo da li te si ola rak kul la nıldı ğında kemoterapinin de ba şarı sı yük sek de ğil dir ve çok ajan lı kemoterapilerle elde edilen cevaplar kısa süredilir. Cerrahi dahil hiç bir tedavi modalitesinin tek ba şı na çok et kin ola maması özofagus tümörlerine yakla şımda multimodaliter yakla şım fikrini doğurmuştur. Cerrahiden önce (neoadjuvan) yada sonra (adjuvan) uygulanan tek başına radyoterapi hastalı ğın lo kal nüks oran ları nı azaltmakta ancak sağkalı mı anlamlı olarak uzatmamaktadır. Medikal durumları nedeniyle opere olamayan hastalarda da kemoterapi radyoterapi kombinasyonları uygun seçenek olarak görünmektedir. Cerrahiden önce uygulanan primer kemoterapi çalişmalarında cisplatin ve 5-FU kombinasyonları ile tedaviye cevap %40-50 ye kadar çık maktadır. Vakaların %20 sin de ise cer rahi sırasında tümörün tama yak ın nekroza uğradığı gösterilmiş tir. An cak 440 has ta üze rin de ya pılan bir randomize çalışmada neoadjuvan tedavinin sağkalı mı art tı rı cı etkisi gösterilememiştir. Bügün erken evre özofagus kanserinde sadece radyoterapi kemoterapi ve cerrahiden oluşan üç mo daliteli tedavinin sağkalı mı uzat tı ğı iki randomize çalışma ile gösterilebilmiştir. Bu çalışmalarda preoperatif uygulanan kemoterapi ve radyoterapi sonunda ameliyatta tam regresyon saptanmış olanların yarı sı uzun sü re has ta lıksız ya şayabilmektedirler. MİDE KANSERİ Epidemiyoloji ve Etyoloji Mide kanseri erkekte daha sık görülür (yakla şık 2/1). Ba tı toplumlarında en sık 70 li yaşlarda görülmesine karşın ülkemizde ortalama yaş 10 yıl da ha gençtir. Dünyada da ğı lı mı bü yük fark lı lıklar göstermektedir. Uzak doğu en sık ol du ğu böl ge dir. Tüm mi de kan seri vakaları nın %40 ı Çin de teşhis edilmektedir. Sıklık ba tıya gidildikçe azalır. Ülkemiz mide kanseri sıklı ğı açı sından Asya ya daha yakındır. Et yo lo ji de rol oy na yan en önem li fak tör beslenmedir özellikle tuzlanmış ve tütsülenmiş (mangal dahil) yiyeceklerin içerdikleri nitrozaminler sayesinde kanseri indüklediği gösterilmişir. Sigara içilmesi, mesleki olarak nikele maruz kalınması ris ki art tı rır. Midede intesti- 226

5 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri nal metaplazi, A grubu kan ta şı y ı cılarında, mide rezeksiyonu geçirenlerde ve pernisiyöz anemide de mide kanseri riski artmaktadır. Moleküler genetik bozukluklar arasında p53 mutasyonu, APC geni, onkogenlerden k-ras, HER2, c-myc in mu tasyon veya aşı rı ekspresyonları en sık rastlanılan bozukluklardır. Son yıllarda E-cadherin geninde germline mutasyon ailevi mide kanseri olgularında önmli bulunmuştur. Pa to lo ji ve Do ğal Se yir Vakaların ço ğunu adenokanserler oluşturur. Bu kanserler intestinal, diffüz ve ya mikst ola rak ayı rılmaktadır. Diffüz tip linitis plastica tablosuna yol açar. Adenokanser dı şında primer lenfoma ve stromal tümörlerinde midede görülmektedir. Mide adenokanserleri %80 ileri evrede teşhis edilebilmektedir. Tüm evreler dahil hastalı ğın beş yıl ya şam şan sı %20 ci va rındadır. Tanı epigastrik ağ rı, kilo kaybı, iştahsızlık, kus ma ve bu lantı sık rastlanılan ya kınmalardır. %10-15 hastada hematemez görülebilir. Fizik muayenede epi gast rik kit le, sup rak la vi kü ler (Virc how), pe ri um bi li kal (sis ter mary Jo seph) lenf nodları palpe edilebilir. Rektal tu şede peritoneal implantlara bağ lı (Blumer ra fı) in filtre nodularite palpe edilebilir. Evreleme TNM evrelemesi kullanılmaktadır. Tx Tümör saptanamıyor T0 Tü mör yok Tis Karsinoma in situ T1 Submukozada sı nırlı T2 Mus kularis propriada sı nırlı T3 Patolojik tüm katlar tutulu ancak seroza aşılmamış (subserozal) T4 Viseral periton aşılmış veya çevre dokuya invazyon N0 Lenf be zi me tastazı yok N1 1-6 bölgesel lenf bezinde metastaz N ve ya faz la lenf be zin de me tas taz N3 15 ten faz la lenf be zin de me tas taz M0 uzak me tas taz yok M1 uzak me tas taz var 227

6 Gökhan Demir Tedavi Erken evre mide kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Cerrahi olarak çıkarılan tümörün arkasından lokal ve sistemik nüksü engellemek amacı ile adjuvan olarak uygulanacak kemoterapi ve radyoterapi sağkalı mı uzatmakta ve nüks riskini azaltmaktadır. Cerrahi öncesi uygulanacak kemoradyoterapinin tedavideki rolü bugün en fazla yogunla şılan alanlardan birini oluşturmaktadır. Gastrointestinal kanserlerin özellikle rektum kanserlerinin tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veren cerrahi öncesi (neoadjuvan) kemoradyoterapi bu tedavi şek li nin mi de kan ser le rin de de uy gu la na bi lir li ğini gündeme getirmiştir. Bu tedavi yakla şı mı özellikle cerrahi olarak çıkarılamayacak düzeyde ilerlemiş tümörü opere edilebilir sı nırlara çekmek ya da opere edilebilecek lokal ileri hastalara da tedavi etkinli ğini arttırmak amacı ile uygulanmaktadır. Küratif cerrahi ardından 5 yıllık sağ kalım oranları nın %30-40 ara sında de ğiş me si ve nüks le rin hem lo kal (lenf be zi) hem de sis te mik (ka ra ci ğer, kemik) özellikte olması mide kanserlerinde adjuvan tedavinin gerekliliği fik rinin ge lişmesine yol açmış t ır Nodal tutulumu olmayan (N0) ancak tümörü T3 olan hastalarda bile küratif rezeksiyon sonrası 5 yıllık mide kanserine bağ lı mortalite %50 civarındadır. Postoperatif uygulanan kemoradyoterapi protokolü hem lo kal nük sü azalt mak ta hem de ge nel sağk alı mı uzatmaktadır. Cerrahi olarak tümörü çıkarılamayan hastalar hastalı ğın metastatik yayı lı mı olmasa dahi herhangi bir te davi görmezlerse 5-6 ay kadar yaşarlar. Palyatif cerrahi obstriktif lezyonları olan hastalarda gastrointestinal pasajın sağlanması ya da çok ka na ma sı olan hastalarda kanama kontrolü amacı ile yapılabilir. Kanaması ya da obst rik tif sem tom la rı olup cerrahiye aday olmayan hastalarda radyoterapi tek ba şına palyasyon sağlayabilir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da oldu ğu gibi ülkemizde de pek çok mer kez iler le miş hastalı ğın tedavisinde cisplatin, 5 Florourasil, epirubisin, içeren kombinasyon kemoterapilerini kullanmaktadır. Taksanlar ve irinotekan etkileri mide kanserinde araş tı rılan kemoterapi ajanları dır. KOLON KANSERİ Epidemiyoloji ve Etyoloji Dünyanın pek çok ge lişmiş ülkesinde yürütülen tarama programlarına rağmen kolorektal kanser kadın ve er kek ler de hem kan ser sıklı ğı hem de kan se re bağ lı ölümlerde üçüncü sıklıktaki yerini korumaktadır (erkekte kanser sıklı ğı: 228

7 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri Tab lo 1. Mi de kan ser le rin de ev re ye gö re te da vi se çi mi ve sağ ka lım oran la rı (Cancer Management: a multidisciplinary approach Editör Pazdur R, Co ia LR, Hos kinswj, Wag man LD, , PPR Mel vil le NY. 2000) Evre Tedavi 5 yıl sağkalım oranı (%) Ev re 0 (in si tu) Cer ra hi > %90 Tis N0 M0 Ev re IA Cer ra hi %60-80 T1 N0 M0 Ev re IB Cer ra hi + Ke mo rad yo te ra pi %50-60 T1 N1 M0 T2 N0 M0 Ev re II Cer ra hi + Ke mo rad yo te ra pi %30-40 T1 N2 M0 T2 N1 M0 T3 N0 M0 Ev re III A Cer ra hi + Yak la şık %20 Ke mo rad yo te ra pi (dis tal tü mör lerde) T2 N2 M0 T3 N1 M0 T4 N0 M0 Ev re III B T3 N2 M0 Ev re IV T4 N1-2 M0 Her han gi T N3 M0 Pal ya tif ke mo te ra pi, rad yo te ra pi, cer ra hi ya da ne oad ju van ke mo rad yo te ra pi Yak la şık %10 Pal ya tif ke mo te ra pi, rad yo te ra pi, cer ra hi <%5 prostat, akci ğer, kolorektal; kadında kanser sıklı ğı: meme, akciğer, kolorektal). Görülme sıklı ğı 40 ya şından itibaren artar ve 70 li yaş larda maksimuma ulaşır. Ge lişmiş toplumlarda sıklı ğı daha fazladır ve mi de kanseri sıklı ğı ile ters orantı gösterir. Diyetle fazla kolesterol ve yağ tüketimi, az taze meyve tüketimi, sigara ve aşı rı al kol (gün de bir ka deh ten faz la) çev re sel ety olo jik fak tör ler ara sında sayılmaktadır. Kolorektal kanser sıklı ğı inflamatuvar barsak hastalıklarında artar. Polipozis ile (FAP familyal adenomatoz polipozis, Gardner, Turcot send- 229

8 Gökhan Demir romları) ve polipoz olmadan (familyal nonpolipozis kolon kanseri) seyreden ailevi sendromlar tanımlanmış t ır. Daha önce kolon kanseri öyküsü olanlarda ve üreterosigmoidostomi operasyonu geçirmiş olanlarda risk artmaktdır. Streptokokus Bovisin etken olduğu endokardit hastalarında mutlaka kolon kanseri araş t ı rılmalı dır. Pa to lo ji ve Do ğal Se yir Va ka la rın ço ğun lu ğu nu ade no kan ser ler oluş tur mak ta dır. Len fo ma ve stromal tümörler daha nadirdir. Kolloid ve taş lı yü zük hüc re li tü mör ler da ha kö tü se yir li dir. Rek tum tü mör le ri (anal verj den cm için de ve ya pe ri to neal refleksiyonun altında) genel olarak tedavi prensipleri ve prognoz açı sından kolon kanserlerinden farklı lık göstermektedirler. Hastalı ğın do ğal seyrine bakıldı ğında erken evre lokalize hastalıkta beş y ıllık sağklım %90, çev re sel lenf bezlerine metastaz yapmış ve barsak serozası nı aşarak çevre dokulara invazyon yapmış tümörlerde beş y ıllık sağklım %64, uzak me tas taz yap mış vakalarda ise beş yıllık sağ ka lım %8 ora nında bulunmaktadır. Klinik ve Tanı Ço ğu kez tü mör bü yük bo yut la ra ula şana kadar semptom vermez. Semptomlar tümörün lokalizasyonu ile ilişkilidir. Sağ ko lon tümörleri anemi ve melena, sol kolon tümörleri ise obstriksiyon, tenezm, konstipasyon, hemotoşezi, dış kılama alışkanlı ğında deği şim ile bulgu veririler. Halsizlik, iştahsızlık, ve sağ üst kad ran ağ rı sı karaciğer metastazları nın habercisidir. Halsizlik, çarpıntı, kolay yorulma anemiye bağ lı görülebilir. Fizik muayenede anemi saptanabilir. Batında kitle nadiren gecikmiş olgularda palpe edilebilir. Ağ rı lı, hassas hepatomegali çoğu kez ka raciğere metastazı nın habercisidir. Evreleme Kolon kanserinin evrelemesinde TNM sistemi kullanılmaktadır. Tis Karsinoma in situ Tx Tümör saptanamıyor T0 Tü mör yok Tis Karsinoma in situ T1 Submukozada sı nırlı T2 Muskularis propriada aı nırlı T3 Pa to lo jik tüm kat lar tu tu lu an cak se ro za aşılmamış (subserozal) 230

9 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri T4 N0 N1 N2 M0 M1 Viseral periton aşılmış veya çevre dokuya invazyom Lenf be zi me tas ta zı yok 1-3 bölgesel lenf be zinde metastaz 4 ve ya faz la lenf be zin de me tas taz Uzak metastaz yok Uzak metastaz var Evreleme Ev re I T1ve ya T2 N0M0 Ev re II T3 ve ya T4N0M0 Ev re III her han gi T, N1 ve ya N2, M0 Evre IV herhangi T, herhan gi N, M1 Tedavi Kolorektal kanserin tedavisinde cerrahi temel ta şı olma niteliğini korumaktadır. An cak son yıl lar da er ken ev re has ta lıkta cerrahiye yardımcı (adjuvan) olarak uygulanacak kemoterapi ya da kemoradyoterapi protokollerinin seçilmiş hasta grupların da nük sü ve ge nel sağkalı mı art tırdı ğı nı gösteren önemli çalışmalar yayınlanmış t ır. Bu gün yük sek risk li Ev re II (T4No) ve tüm Ev re III kolon kanserlere postoperatif kemoterapi aynı gruptaki rektal kanserlere ise kemoradyoterapi standart olarak önerilmektedir. Metastatik kolorektal kanserde ise he nüz ke moterapi ile şifa sağ la mak müm kün ol ma sa bi le en iyi des tek tedaviye kıyaslandı ğında sistemik kemoterapinin sağkalı mı ve tü mör prog resyonunu durdurduğu gösterilmiştir. Ça ğı mızda kolorektal kanser tedavisinde kullanıl mak üze re pek çok ye ni ilaç ge liştirilmiş ve kli nik ça lı şmalarına da başlanmış tır. İleri evre hastalı ğın tedavisinde kemoterapi dı şında monoklonal antikorlarla (anti CEA, 17-1A), kanserli hücrede sinyal iletisini durduran kü çük mo le kül ler le, kan ser li hüc re nin in vaz yon ve me tas taz ye te ne ğini azaltan metalloproteinaz inhibitörleri ile sürdürülen faz I ve faz II çalışmalar da bütün hı zıyla sürmektedir. Metastatik hastalıkta eskiden palyatif kemoterapi başlamak için semptom çıkana kadar bekleme yakla şı mı da bu gün ar tık terkedilmiş metastazın teşhisinden itibaren asemptomatik bile olsa başlanacak palyatif kemoterapinin kansere bağ lı semptomların ortaya çı k ı şı nı geciktirdi ği ve sağkalı mı uzat tı ğı gösterilmiştir. Aşa ğıda kısaca pratik kolaylık sağlamak amacıyla kolon ve rektum kan serlerinde evreye göre tedavi yakla şı mı özetlenmeye çalı şılmış t ır. Ev re I ve dü şük riskli Evre II (T3N0) hastalarda cerrahiye eklenecek yar- 231

10 Gökhan Demir dımcı (adjuvan) tedavinin nüks ve sağkalım üzerine yararı nı gösteren faz III çalış ma yok tur. An cak bu gru bun için de kan se rin tüm bar sak kat la rı nı tut tuğu hastaların risk faktörlerinin de ğerlendirilmesi yapılmalı dır. Astler-Collier B2 kolon kanserlerinde postoperatif 5-FU + levamizol tedavisinin nüksü %31 azalttı ğı nı gösteren çalışmalar yayınlanmış tır. Ancak belirgin sağkalım avantajı gösterilememiş tir. Bu ne denle bu grupta adjuvan tedavi seçimi hastanın di ğer risk faktörlerine göre yapılmalı dır. Yük sek risk li ev re II (T4N0) ve ev re III has talarda ise cerrahiye eklenecek adjuvan tedavi hem kolon kanserinde hem de rektum kanserinde nüksü azaltmak ta ve sağkalım yararı sağlanmaktadırlar bu nedenle bu hastalara adjuvan tedavi standart olarak uygulanmalı dır. Özellikle nodal tutulumu olan has talarda pos to pe ra tif uy gu la na cak 5-FU te da vi si ile nük sün %40 ora nında azaldı ğı ve 5 yıllık sağkalı mın da yal nız cerrahi uygulanan hastalara oranla %12 oranında art tı ğı (%35 e kar şı %47) gösterilmiştir. Adjuvan tedavinin şekli rektum ve kolon kanserli hastalarda farklı lık göstermektedir. Bugün kolon kanserini adjuvan te da vi sin de ül ke miz de ve dün ya da pek çok mer kez de Ma yo re ji mi ola rak bi li nen 5-FU ile dü şük doz lökovorinin kombine edildiği al tı ay lık kemoterapi programı standart olrak uygulanmaktadır. Tedavinin postoperatif bir ay içerisinde başlaması önerilmektedir. Rektum kanserinde ise kemoterapiye eklenen radyoterapi özellikle hastalı ğın lo kal kont ro lün de önem ka zan mak ta dır. Postoperatif induksiyon tedavisi ile baş la yan prog ram ar dından konkomitan kemoradyoterapi ile sürmektedir, bu dönem de 5-FU ya sü rek li per füz yon olarak santral venöz porttan yada radyoterapinin ilk ve son günleri bolus olarak intravenöz uygulanabilmektedir. Kemoradyoterapinin ardından sistemik kemoterapi tekrarlanmaktadır. Evre IV hastalarda inisyal tedavi ardın dan nüks eden ve ya izo le ka raciğer ve ak ci ğer metastazları olan hastalarda mutlaka tekrar cerrahi ile metastazektomi düşünülmelidir. Metastazın lo kal te da vi ile uzak laş t ılamadı ğı vakalarda ise sistemik kemoterapi veya izole karaciğer metastazlarında yönelik yaklaşımlar (hepatik arter perfüzyonları, kemoembolizasyon, radyofrekans tekniği ile metastazların yok edil me si) de ğerlendirilmelidir. Metastatik hastalı ğın sistemik kemoterapisinde 5-FU tek ajan olarak kullanıldı ğında yakla şık %20 civarında objektif yanıt oluşturur. 5-FU in lökovorin ile biokimyasal modulasyonu bu oranı art tırmaktadır. Yeni kemoterapi ajanların dan olan ve et ki mekanizması to po izo me raz I en zi mi ni nin blo ka jı ile ger çekleşen irinotekan (CPT-11) fluoropirimidinlerle tedavi edilmiş hastalarda yarattı ğı %20 lik ya nıt oranı ve 9 ay lık median yanıt süresi ile kolon kanseri tedavisinde yeni bir 232

11 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri dönem oluşturmuştur. Bugün genellikle tolerans sorunu olmayan metastazlı hastalarda ilk ter cih kemoterapi protokolü Salz rejimi olarak bilinen haftalık irinotekan + 5-FU + lökovorin kombinasyonları dır. Ancak bu protokolün ciddi yan et ki ola rak di ya re, de hid ra tas yon ve lö ko pe ni le re yol aça bi le ce ği akılda tutulmalı dır. Oral fluropirimidinler özellikle kapesitabin, oksaliplatin, spesifik timidilat sentetaz inhibitörleri, trimetrexate kolon kanserinde kullanılan diğer yeni kemoterapi ajanları dır. Karaciğer kolorektal kanserin en sık me tas taz yap tı ğı ve cer ra hi ve ad juvan tedavi sonrası sistemik nükslerin en sık görüldü ğü organdır. Bu nedenle karaciğer metastazlarına yönelik spesifik tedaviler onkolojinin gündeminde giderek fazla yer kaplamaktadır. Normal karaciğer dokusunun %80 vena porta tarfından beslenirken karaci ğer metastazları nın %80 hepatik arter tarafından beslenmesi hepatik artere yarleştirilecek kateterlerle uygulanabilecek arteryel perfüzyon tedavilerini gündeme getirmiştir. Hepatik arterden yapılacak uygulamalarda floksiüridin tercih edilmekte birlikte 5- FU sistemik olarak kullnılbilmektedir bu şekilde izole karaciğer metastazlarında %40 oranlarında regresyon bildirilmektedir Sonuç olarak kolorektal kanserler her evresinde cerrahi medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarınca multimodaliter tedavi yakla şımları nın tartı şılması ve uygulanması gereken bir kanser grubunu oluşturmaktadır. PANKREAS KANSERİ Epidemiyoloji ve Etyoloji Tüm gastrointestinal kanserler arasında pankreas kanseri son yıllarda giderek ar tan sıklı ğı ile dik kat çek mek te dir. Özel lik le ba tı toplumlarında deği şen diyet ve çevresel faktörlerin sorumlu tutuldu ğu bu ar tış pankreas kanserini önem li bir sağ lık sorunu haline getirmiştir. Pankreas kanseri sıklı ğı Amerika Birleşik Devletleri nde son elli yıl da %300 ar ta rak mi de ve rek tum kan se ri sıklıkları nı geç miş tir. Pank re as kan se ri tüm gast ro in tes ti nal kan ser le rin ka ba ca %20 sini oluşturmaktadır. Çevresel faktörler arasında sigara, yüksek protein içeren diyet ve aşı rı kahve tüketimi pankreas kanseri olu şumunda sorumlu tutulmaktadır. Genetik faktörler arasın da p16, BRCA1 ve BRCA2, APC, p53, Rb-1 ve K-ras ta sap tanmış mutasyonlar pankreas kasrinogenezinde önemlidir. Pa to lo ji ve Do ğal Se yir Ço ğu tümör ekzokrin pankreastan kaynaklanan adenokarsinomlardır. 233

12 Gökhan Demir Endokrin pankreastan kaynaklanan insulinoma, gastrinoma, vazoaktif intestinal peptid (VİP)oma lar da ha na dir gö rül mek te dir. Ope re edi le me di ği takdirde hastalı ğın doyal seyri aylarla sın ırlı olmaktadır. Palyatif kemoterapiler ya şam süresini uzatmaktan çok yaşam konforunu arttırmaya yöneliktir. Klinik ve Tanı Hastaların ço ğu erken dönemde iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, abdominal şişkinlik gibi spesifik olmayan yakınmalara sahiptir. Splanknik sinir ve çölyak pleksusun tutulmasına bağlı ge li şen şiddetli ağ rı başlangıçta epigastrik lokalizasyonludur. Daha sonra bele ve ku şak tar zın da tüm ka rına yayılabilir. Pankreas ba şına lokalize tümörlerde ağr ısız sa rı lık erken dönemde ilk bul gu ola bi lir. Bu dö nem de has ta ko les ta za bağl ı idrar renginde koyulaşma ve dış k ı renginde açılma tanımlar. Nadiren tümörün lokal invazyonuna bağ lı mide çı kı şı ve duodenal pasajda tıkanıklık ge li şebilir Kolanjit olmaksı zın sa rılıklı hastada safra kesesinin palpe edilmesi Courvoisier bulgusu pankreas kanseri için patognomoniktir. Hastalı ğın uzak lenf be zi metastazları ara sında sol supraklaviküler Virchow nodu lenf bezi metastazı, umbilikal lenf bezleri ne Sis ter Mary Jo seph nodu metastaz sayılabilir. Rektal muayenede palpe edilebilen metastatik kitle Blumer ra fı olarak adlandı rı lır. Pankreas kanserinde hiper koagulobilite nedeniyle görülebilecek alt eks termitelerde tekrarlayıcı tromboflebit Trousseau Sendromu olarak adlandı rılmaktadır. Tanı ama cıyla genellikle pankreasta teşhis edilen kitleden bilgisayarlı tomografi eşliğinde biopsi kullanılmaktadır. Tümör belirteçleri içinde CA19-9 pankreas kanseri takibinde ve tedaviye cevabın de ğerlendirilmesinde kullanılmasına kar şın dü şük spesifite ve sensitivitesi nedeniyle tanı amaç lı kul lanılmaz. Evreleme Pankreas kanserinin evrlemesinde TNM evrelemesi kullanılmaktadır. Tx Pri mer tü mör de ğerlendirilemiyor T0 Tü mö re ait ka nıt yok T1 Tü mör pank re asa sınırlı T1a 2 cm den kü çük T1b 2 cm den bü yük T2 Tümör duodenum, safra yolları veya peripankreatik dokuya in vaz yon yap mış 234

13 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri T3 Tümör mide, dalak, kolon veya büyük damarlara invazyon yapmış NX Lenf nod ları de ğerlendirilemiyor N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok N1 Bölgesel lenf nodu metastazı var MX Uzak metastaz değerlendirilemiyor M0 Uzak metastaz yok M1 Uzak metastaz var Evreleme Ev re I T1N0M0, T2N0M0, Evre II T3N0M0 Ev re III her han gi T, N1, M0 Evre IV herhangi T, herhangi N, M1 Tedavi Pankreas kanserine yakla şımda basit olmasına rağ men en sağ lıklı de ğerlendirmelerden bir ta nesi hastaları üç gru ba ayı rıp tedavi yakla şı mı nı be lirlemektir. 1. Lokal (ameliyat edilebilir) 2. Lokal ileri (ameliyat edilemez) 3. Metastatik. Pankreas kanseri sinsi ilerleyen ve geç bulgu veren bir hastalık olması nedeniyle çoğu kez lo kal ile ri ve me tas ta tik has ta lık evresinde teşhis edilmektedir. Günümüzde geli şen ve ko lay ula şılabilen görüntüleme teknikleri sa ye sin de er ken dö nem de semp tom suz has ta la ra da ta nı koy mak müm kün olmakta ve böylece cerrahi uygulanabilecek hasta oranları artmaktadır.ancak yal nız cerrahi uygulanan hastalarda 5 yıl lık sağkalım %5 düzeyinde kalmakta ve nüks oran ları %75 e yak laşmaktadır bu nedenle hem adjuvan (cerrahi sonrası) hem neo-ad juvan (cerrahi öncesi) tedaviler pankreas kanserin de gi de rek önem ka zan mak ta dır. Postoperatif Adjuvan Tedavi Pankreas kanserinin erken evre yakalandı ğında standart tedavisi pankreatikoduodenektomi operasyonudur. Ancak bu ağır ope rasyonun ardından bile sağkalı mın istenilen düzeyde olmaması ve er ken nüks ler araş t ırmacıları adjuvan tedavi arayışlarına yöneltmiş tir. Bu ça lışmalarda ameliyat sonrası adjuvan radyoterapi, kemoterapi veya kombine kemoradyoterapi kullanıl- 235

14 Gökhan Demir mış t ır Sonuç olarak bugün cerrahi sonrası adjuvan kemoradyoterapi yüksek riskli hastalarada dünyada çoğu mer kez de ve ül ke miz de uy gu lan mak ta dır ancak, henüz standart tedavi yakla şımı demek için yeterli kanıt yok tur. Preoperatif (Neo-Adjuvan) Tedavi Adjuvan kemoterapi uygulanması planlanan hastalarda, postoperatif dönemde yaşanan birtakım komplikasyonlar sonucu, ya da hastaların vazgeçmesi nedeniyle tedavi istenildiği gibi uygulanamamaktadır. Eksternal radyoterapi uygulandıktan sonra pankreas rezeksiyonlarının daha rahat gerçekleştirilmesinden ve lokal nükslerin azalmasından da cesaret alınarak, te da vi sı ra la ma sın da bir de ği şik lik ya pıl mışt ır. Pank re ati ko du onek to mi öncesi uygulanan kemoradyoterapinin, toksisiteye bağl ı olarak cerrahiyi geciktirme veya cerrahinin morbiditesini arttırma gibi sakıncaları olmadı ğı gösterilmiştir. Aksine, anastomozlardan sonra en sık rastlanan sorunlardan bi ri ola rak kar şı la şı lan pank re ati ko je ju nal anas to moz lar da ki ka çak la rın, preoperatif dönemde radyoterapi alan hastalarda daha nadir görüldüğü bildirilmektedir. Tedavi sıralamasında deği şiklik yapılarak kemoradyoterapinin cerrahi önüne çekilmesi ile bazı faydalar beklenmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 1. Cerrahi ile vaskülarizasyonu bozulmadan, tümör yata ğı da ha iyi ok sijenlenmekte iken yapılan radyoterapi daha etkili olacaktır. 2. Cerrahi sırasında tümör hücrelerinin peritona implante olma riski azalacak veya önlenebilecektir. 3. Kemoradyoterapiye cevap invivo olarak gösterilebilecektir. 4. Tümör biyolojisi gözlenip, hızlı progrese olabilecek dirençli olgulara veya cerrahi öncesi yapılan evreleme işlemi sırasında metastaz saptanan hastalara bo şuna cerrahi giri şim ya pılmayacaktır. 5. Cerrahiden önce kemoradyoterapi verildiğinde, cerrahi sorunlara bağlı tedavi aksaklıkları ya şanmayacaktır. Günümüzde lokal ileri hastalı ğın te da vi sin de bu yak la şım standart kabul edilmektedir. İler le miş Has ta lık Bu gruptaki hastalar palyatif kemoterapiye adaydırlar. Pankreas kanserinin tedavisinde sıkça kullanılan gemsitabin tek ajan olarak kullanıldı ğında sadece %11 düzeyinde yanıt oluşturmaktadır. İleri evre pankreas kanserinin 236

15 Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri tedavisinde hiçbir şema standart değil dir Tek ba şına uygulandı ğında gemsitabin bir sü re semp tom kont rolünü sağlayabilmektedir Ancak pankreas kanseri yeni tedavi yakla şımlarının yo ğun ola rak araştırıldı ğı bir ala nı oluşturmaktadır. KAYNAK 1. Cancer Treatment, Edit; Haskell Saunders Philadelphia, Cli ni cal On co logy, Edit; Abe loff MD, Ar mi ta ge JO, Lic ter AS, Ni eder hu ber JE Churc hill Li vings to ne New York, Cancer Management A Multi di cip la nary App ro ach, Edit; Paz dur R, Co ia LR, Hos kins WJ, Wag man LD The On co logy Gro up, New York, The Washington Manual of Oncology Gowindan R, Arquette MA, Lippincot Williams&Wilkins, Phiadelpia,

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 71-86 Nöroonkolojide Aciller: Üç Tab lo, Üç Semp tom ve Te da vi Sorunları

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Hiper tan si yon da Bes len me

Hiper tan si yon da Bes len me İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyum Dizisi No: 41 Kasım 2004; s. 85-91 Hiper tan si yon da Bes len me Uzm. Dr. Demet Özgül Yetkin Son

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı