GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM"

Transkript

1 Sözleşme Seri Numarası / Agreement Serial Number: E GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM Müşteri Numarası / Customer Number Müşteri Adı - Soyadı / Unvanı / Customer Name - Surname / Title T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası / Central Registry Record System Number: Genel Müdürlük / General Directorate: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul /

2 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer alan GKS nin aşağıda içerikleri hakkında bilgi verilen maddelerini ve diğer tüm maddelerini Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Koşullarına ilişkin hükümleri çerçevesinde incelemenizi rica eder, maddelerin hukuki ve finansal sonuçları hakkında sizinle görüşmeye ve müzakere etmeye hazır olduğumuzu beyan ederiz. GKS muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bir bütün teşkil etmekte olup herhangi bir hüküm sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer tüm bölümlerle ilgili herhangi bir duruma veya işleme de uygulanabilecek ve muayyen bir kredi ile ilgili maddeler, niteliğine aykırı olmadıkça diğer krediler için de aynen geçerli olacaktır. Kredi tesisi, GKS ve ilgili Kredi Özel Şartları nın imzalanması ve Bankamızca öngörülen kredi kullandırım şartlarının yerine getirilmesi sonrasında gerçekleştirilecektir. I- KREDİ LİMİTİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Limit İptali - Madde 4 Banka nın, limiti, mevzuattan kaynaklanan veya Müşteri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, Teminatlar ın önemli ölçüde değer kaybetmesi, Teminatsız kalınması, ek Teminat talebinin ve diğer kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi gibi haklı sebeplerin varlığı halinde bildirim yapılmasına gerek olmaksızın; Müşteri nin mali yapısı, ortaklık yapısı ve ekonomik ve piyasa koşullarının değişmesi halinde ise 15 gün önceden bildirim yapılmak kaydı ile kısmen veya tamamen azaltabileceği/ iptal edebileceği. Kredi Kullandırım Koşulları - Madde 6 Banka nın her bir kredinin kullandırım koşullarını GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM This General Credit Agreement ( GCA ) Pre- Contractual Information Form ( Form ) has been issued for information purposes. Accordingly, you are hereby kindly requested to review the articles as detailed below in this Form, and all other articles of the General Credit Agreement, within the provisions of the Turkish Code of Obligations pertaining to General Transaction Conditions, and to note that we are ready to negotiate with you about the legal and financial outcomes and results of these articles. Though the General Credit Agreement has been arranged in different sections, it constitutes a whole, and any provision is applicable not only for the matters related to its own section, but also for any matters or any transactions related to all other sections, and accordingly, articles related to a certain credit facility shall be valid and enforceable also for other types of credits, unless otherwise understood from the context. Credit facility is made available only if and after GCA and the relevant Credit Special Conditions are signed and other conditions precedent envisaged by our Bank for utilization of credits are fulfilled. I- PROVISIONS ON CREDIT LIMIT AND BORROWING: Cancellation of Credit Limit - Article 4: In the event that the Customer s financial position is substantially worsened, or the existing securities as requested for lending purposes are substantially depreciated, or the Bank is deprived of Security interests, or the Bank s demand for new/additional Security interests is not satisfied and other borrowing conditions are not met or performed, or upon occurrence of similar other just causes, the Customer s Credit Limit may be fully or partially cancelled without any further notice, and in the case of changes in the Customer s financial position or partnership structure or, in economic and market conditions, the Credit Limit may be fully or partially reduced or fully or partially cancelled with a 15- days prior written notice to the Customer. Extension Conditions of Credit - Article 6: The Bank is entitled to determine the extension 1 / 10

3 saptamaya yetkili olduğu, Müşteri nin Banka nın isteyeceği her türlü belge, taahhütname ve sair belgeleri vermesi gerektiği. Kredi Para Cinsi - Madde 8 Ekonomik ve iktisadi koşulların gerektirmesi halinde, tahsis edilen limitin para cinsinden farklı bir para cinsi üzerinden kredi kullandırılabileceği, Kredi nin para cinsinin Teminatlar dan istifade edebilmek amacıyla başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülebileceği. Kredi Faizi - Madde 9 Banka nın TCMB ye bildirilen oranları geçmemek ve önceden bilgilendirilmek sureti ile faiz oranlarını artırıp azaltabileceği, bu suretle belirlenecek faiz oranı uygulanarak bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarları, BSMV, KKDF ve sair resim, harç ve mali yükümlülüklerin Müşteri tarafından ödeneceği. Temerrüt Faizi (Geçmiş Günler Faizi) - Madde 10 Müşteri nin borcunu ödemeyerek veya GKS nin VI. maddesinde belirlenen temerrüt hallerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle temerrüde düşmesi halinde, temerrüdün doğduğu tarihten fiili ödemeyi gerçekleştirdiği güne kadar işleyecek Banka ca tespit edilmiş en yüksek kredi faiz oranının yıllık %50 fazlası olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi(geçmiş günler faizi) (teşvik kapsamındaki kredilerde ayrıca mevzuat ile öngörülen ceza faizini) ödeyeceği; Banka nın alacağını Türk Lirası karşılığı talep edebileceği. Erken Ödeme - Madde 11 Müşterinin, erken ödeme halinde erken kapatma ücreti ile bu nedenle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri ödeyeceği, Banka nın mahrum kalacağı faiz tutarını talep hakkı; Kredi yi tesis/idame yükümlülüğünü sona erdiren nedenler ve işlemiş faiz, sair tutarlar ile Kredi tutarının Banka ya ödeneceği. Kredi nin Geri Ödenmesi - Madde 12 Ödeme yapılmaması halinde Banka nın, Kredi geri conditions for each credit to be utilizied by the Customer hereunder, and the Customer shall provide and deliver all kinds of documents, statements and other information that may be requested by the Bank. Credit Currency - Article 8: To the extent required due to economic and market conditions, credits may be made available in a currency different from the currency of the Credit Limit extended by this Agreement, and the currency of Credits made available in a different foreign currency or as indexed to foreign currency may be converted into the original foreign currency so as to benefit from Securities. Credit Interests - Article 9: The Bank may increase or reduce the interest rates with a prior notice and up to the rates declared to the CBRT, and all interests calculated by application of the interest rate to be determined as above, as well as BITT, RUSF and other taxes, duties and fiscal liabilities shall be paid by the Customer. Default Interest- Article 10: If the Customer falls in default by failing to pay the Credit principal sums or upon occurrence of any one of the events of default listed in Section VI of GCA, then the Customer shall be liable to pay a default interest for the days passing from the date of Default to the date of actual payment, to be calculated over the highest credit interest rate determined by the Bank as of the date of default, plus 50% (fifty percent) per annum (and in addition, in the credits covered by investment incentives, a penalty interest as specified by the applicable laws and regulations), and the Bank may claim payment in Turkish Lira equivalent sum of the debts in foreign currencies. Prepayment - Article 11: In the case of prepayment, the Customer shall be liable to pay a prepayment fee plus all resulting taxes, RUSF and similar other legal liabilities, and the Bank shall be entitled to claim payment of its loss of interests, and the reasons of the termination of the Bank s obligation to extend or mentain this credit, and the principal sums of credits shall be repaid to the Bank together with accrued interests and other moneys and charges payable thereon. Credit Repayments - Article 12: In case of non-payment, the Bank may recover from 2 / 10

4 ödemelerine tekabül eden tutarı, Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarından tahsil ve birden fazla borcun muaccel olması ve ödemenin hangi borca istinaden yapıldığının belirtilmemiş olması halinde, ödenen tutarı dilediği borca mahsup edebileceği. II - KREDİYE UYGULANACAK HÜKÜMLER Cari Hesap Usulünün Uygulanması - Madde 1: Banka nın bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı; Müşteri ye bildirim yapılarak cari hesapların limitlerini azaltıp, artırılabileceği. Kredi Türlerine Göre İlgili Mevzuattan ve İşbu Sözleşme den Kaynaklanan Müşteri Yükümlülükleri - Madde 3 Banka nın, hizmetin, malın ayıplı çıkması, geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesi gibi durumlardan, uyuşmazlıklardan sorumluluğu olmayacağı; Müşteri nin Kredi leri Banka ya beyan ettiği amaçla ve ilgili kanun, mevzuat ve kurallara uygun olarak kullanacağı; Müşteri nin belirtilen düzenlemeler tahtındaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceği; gerekli/usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri ibraz edeceği ve Banka nın denetim yetkisinin bulunduğu; mevzuatta meydana gelecek değişikliklerin Banka ca re sen uygulanacağı; Müşteri nin işbu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde kendisine tanınan hak ve muafiyetler nedeniyle ödemediği veya bu hak ve muafiyetlerden yararlanmayan bir ticari krediye göre eksik ödediği faiz, KKDF/fon payı, komisyon, masraf, vergi, prim, resim ve harçları ve/veya bunların farkları ile yürürlükteki mevzuat tahtındaki her türlü temerrüt ve ceza faizini, Banka nın ödemek zorunda kalacağı temerrüt faizini (geçmiş günler faizini) ve ayrıca kararname ve tebliğlerde tespit olunan esas ve şartlara aykırı olarak istisna ve teşviklerden yararlanması halinde Banka ya uygulanacak müeyyide ve ceza faizlerini derhal ödeyeceği. the Customer s accounts held with the Bank all Credit repayments, and if several debts become due and payable, and it is not clearly stated for which debt a payment is made, the Bank may set off the payment from any debts in its sole discretion. II - PROVISIONS ON CREDIT: Application of Current Account Procedures - Article 1: The Bank is entitled to exclude some types of credits from current account procedures, and may, with a notice to the Customer, increase or reduce the limits of current accounts. Customer s Obligations Arising Out of Legislation and This Agreement Depending on Types of Credit - Article 3: The Bank shall bear no liability for the disputes that may arise or at the situations of defects in the goods, or for disputes relating to late delivery or not being delivered at all, return of the goods, or failure in proper or timely performance of services; and the Customer shall use the creditsextended by the Bank only for the intended purposes of use as originally declared to the Bank and in accordance with the relevant laws, regulations and rules; and the Customer shall perform all of its obligations arising out of the said laws and regulations, and shall submit the required/duly issued documents, and the Bank shall be authorized to audit and supervise, and the probable changes in the laws and regulations shall be implemented by the Bank ex officio; and in the case of breach of the provisions of this article by the Customer, all of the interests, RUSF/funds, commissions, expenses, taxes, premiums, duties and charges and/ or their additions and all kinds of default and penalty interests levied pursuant to the legislation, which are unpaid by the Customer in reliance upon the rights and exemptions (incentives, etc.) granted to the Customer or are paid less than a commercial credit not eligible for such rights and exemptions, and default interests the Bank may be forced to pay and sanctions and penalty interests that may be inflicted on the Bank if and to the extent the Customer is granted the said incentives and exemptions in conflict with the principles and conditions specified in the relevant Decrees and Communiqués shall be due and payable by the Customer. 3 / 10

5 Kur Riski - Madde 4.3 Banka ca kullandırılacak döviz veya dövize endeksli kredilerin kullandırım ve ödeme tarihleri arasındaki Kur riski; her türlü kur farkı, parite farkı, prim ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek tutarlar ve arbitraj zararları ile ortaya çıkacak ek ödeme masrafları; kur farkı üzerinden ayrıca hesaplanacak olan BSMV, fon vs. yasal yükümlülüklerin Müşteri ye ait olacağı; döviz kurlarının değişmesi nedeni ile Kredi Limiti nin aşılması halinde anılan farkı Banka ya yatıracağı. III - TEMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Kredi nin Teminat Karşılığı Kullandırılması - Madde 1 Banka nın krediyi, uygun göreceği ayni şahsi ve her nevi teminat karşılığında kullandıracağı; Müşteri nin Teminatlar ı Kredi Limit ine, marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka ya vereceği; teminat olarak rehin alınan her türlü malın, nakliye ve muhafazası esnasında doğacak her türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masrafların Müşteri ye ait olacağı. Teminat ile Temin Edilen Borçların Kapsamı - Madde 2 Teminatlar ın GKS den doğan borçların tümü için teminat teşkil edeceği; Teminatlar ın paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan veya sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi Banka tarafından Teminatlar la ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin Teminat ı teşkil edeceği ve bunlar üzerinde Banka nın rehin hakkı. Yeni/Ek Teminat Talebi - Madde 3 Banka nın Teminat marj oranları değiştirme; yeniden veya ilave Teminat isteme hakkı. Currency Risk - Article 4.3: The currency risk between the date of extension and the date of repayment of foreign exchange or foreign currency indexed credits made available by the Bank, and all kinds of exchange differences, parity differences, premiums or amounts payable under any other name whatsoever, as well as all and any additional costs attributable to arbitrage losses, and BITT, funds and other legal obligations to be separately calculated over the foreign exchange losses determined as above shall be borne by the Customer, and if the Credit Limit is exceeded due to changes in exchange rates, the Customer shall deposit the difference in the Bank. III- PROVISIONS ON SECURITIES: Extension of Credit In Return For Securities - Article 1: The Bank may make the Credit extended under GCA available fully or partially against all kinds of collaterals or other securities and the Customer shall present to the Bank all of the requested Securities within a time period granted by the Bank according to the Credit Limit and margin ratio, and all kinds of damages and losses that may be incurred during transportation and storage of all kinds of commodities pledged in favor of the Bank as a security, and all kinds of ordinary and extraordinary expenditures pertaining thereto shall be in the cost of the Customer. Scope of Debts Assured by Security Article 2: The securities shall be considered and treated as a security for repayment of all kinds of debts and obligations of the Customer towards the Bank under GCA; and the amounts of realization/collection of securities, and insurance proceeds thereof, and expropriation payments, and similar other moneys collected by the Bank with regard to or as a substitution of the securities, as well as the new stocks and bonds replacing the originally pledged stocks and bonds shall also stand as a security in favor of the Bank, and the Bank s right of pledge shall extend also to the said securities. Request of New/Additional Security - Article 3: The Bank shall be entitled to change the collateral margin rates, and to request new/additional security interests. 4 / 10

6 IV - BANKA nın REHİN; HAPİS; TAKAS VE MAHSUP HAKKI Müşteri/Kefillerin Banka nezdindeki nakit, alacak ile her türlü hesaplar, her türlü kıymetli evrak, altın, gümüş ve benzeri madenler ve borsa ve/veya piyasa değeri olan her türlü emtia ve menkulleri, her çeşit malvarlığı değerlerinin ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarların Banka ya rehinli bulunduğu; Müşteri nin, Banka ya olan borçlarını Banka da mevcut alacakları ile ve sair Teminatlar la takas ve mahsup etme hakkı bulunmadığı; bu değerlerin Banka nın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara rehin ve devir edilemeyeceği; Müşteri nin temerrüdü halinde bu değerler üzerindeki tasarrufunun kısıtlanabileceği/ blokeye alınabileceği ve/veya doğrudan borsa veya piyasa fiyatı üzerinden satışları yapılarak Banka tarafından paraya çevrilebileceği, borçlara mahsup edebileceği; Banka nın takas ve mahsup hakkını kullanması nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur farkı ve diğer tutarların Müşteri tarafından talep edilemeyeceği. VI - MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ Herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüdün oluştuğu ve borcun derhal muaccel hale geldiği durumlar; Banka nın Müşteri ye makul bir süre vererek giderilmesini istemesine rağmen giderilmediği takdirde borcun tamamını muaccel kılabilecek temerrüd durumları; Banka nın muacceliyet halinin niteliğine göre Sözleşme yi feshedebileceği. Kredi nin Kat ı - Madde 4 Temerrüd ün gerçekleşmesi ve/veya Banka nın alacaklarını muaccel kılarak kat etmesi halinde Müşteri nin borçlarının tamamının ödeneceği. Banka nın Depo Talep Hakkı - Madde 5 Banka nın teminat mektuplarının iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep hakkı. IV - BANK S RIGHTS OF PLEDGE, LIEN AND SETOFF: All kinds of cash, receivables, all kinds of accounts, negotiable instruments, gold, silver and other precious metals and other commodities and chattels having an exchange and/or market value, and all other properties of every kind, held in the possession of the Bank, owned by or credited to the name or account of the Customer/Surities, as well as the amounts delivered in the event of realization/ collection of such pledged items are hereby pledged in favor of the Bank; and the Customer shall not have the right to set off or deduct its debts owed to the Bank with its receivables from the Bank and with other securities; and the Pledged Properties cannot be pledged in favor of or assigned to third parties without a prior consent of the Bank; and upon default of the Customer, the Customer s rights of disposal on the Pledged Properties may be restricted / blocked, and/or such Pledged Properties may be sold directly over their exchange or market prices, and may thus be turned into cash by the Bank; and the Bank shall be entitled to set off from the outstanding debts of the Customer; and the interests, foreign currency differences and other amounts that may arise out of the use of such offset and deduction rights of the Bank cannot be claimed by the Customer hereunder. VI - DEFAULT OF CUSTOMER: Events when the default automatically occurs without any further notice and the debts immediately become due and payable; and events of default where the Bank grants a reasonable time to the Customer for remedy of default, and if not remedied, the debts are fully accelerated and declared due and payable; and the Bank may terminate the Agreement depending on the event of acceleration. Termination of Credit - Article 4: Upon termination of the Credit due to occurrence of a Default and/or due to acceleration of debts by the Bank, all of the outstanding debts of the Customer owed to the Bank shall be paid by the Customer. Bank s Right to Request Depositing - Article 5: The Bank s right to request release and return of letters of guarantee or deposit of non-cash risk amounts. 5 / 10

7 Haciz ve İflas Yolu İle Takip Yetkisi - Madde 6 Banka nın muacceliyet halinde, haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceği, ihtiyati haciz/ ihtiyati tedbir kararı alıp uygulayabileceği. Banka nın Teminat Göstermekten Vareste Tutulması - Madde 7 Müşteri nin aleyhine açılan dava ve takiplerde, Banka nın Teminat yatırması/teminat mektubu vermesini istemeyeceği, Teminat göstermekten vareste tutulacağı, mahkemelerce Teminat istenen hallerde diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların Müşteri tarafından ödeneceği. Kredi Kat ı, Dava ve İcra Masrafları - Madde 8 Müşteri nin, Banka nın göndereceği her türlü ihbar, ihtar veya mektupların, noter harç ve giderleri, posta/ kurye masrafları ile borçlarının tahsili konusunda Banka nın yasal takibat yapması halinde teminat mektuplarının komisyonları ve masrafları dahil olmak üzere, tüm masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü harç ve masraflarla birlikte, avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve katma değer vergisi ve icra dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek tahsil harcını ödeyeceği. VII- KOMİSYON, VERGİ VE MASRAFLAR Krediler, hesaplar ve alınan Teminatlar ile ilgili olarak her tür komisyon, ücret, masraf ve sair giderlerin; her türlü vergi, resim, harç, faiz, komisyon ve masraflara ait KKDF, gider vergileri (BSMV de dahil), resmi kurumların Banka dan her ne ad altında olursa olsun tahsil edeceği tutarların ve sair fon, resim ve harçların ve bunlara yapılacak zamlar ve eklerin, cezaların, sigorta prim ve masrafların, bunlarda meydana gelebilecek artışların Müşteri ye ait olduğu; bunların ne şekilde belirleneceği, değiştirileceği ve Müşteri den tahsil edileceği; Müşteri nin vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan başkaca bir Bank s Rights of Action Through Impoundment and Bankruptcy - Article 6: Upon acceleration, the Bank may take legal actions and proceedings by way of impoundment or bankruptcy against the Customer, and the Bank may obtain and enforce provisional seizure or temporary injunction. Bank s Exemption From Obligation of Collateralize - Article 7: In the legal actions or proceedings commenced against the Customer, the Customer shall not request any securities or letters of guarantee from the Bank, and the Bank shall be exempted from the obligation of providing securities, but nevertheless if the courts request such securities, the commissions due and payable for the letters of guarantee to be received from other banks shall be paid by the Customer. Costs of Termination of Credit, Legal Actions and Execution Proceedings - Article 8: Costs of all kinds of notices, notifications or letters and notary public fees and charges, and mail/courier costs that may be sent by the Bank, and all costs of every kind to be incurred by the Bank for the legal actions and execution proceedings initiated by the Bank for collection of debts, including, but not limited to, commissions and expenses of letters of guarantee, and the principal, interests and all kinds of other legal fees, expenditures, and attorney fees, and the associated expenditure taxes and value added taxes, and collection fees to be levied upon collection through execution offices shall all be paid by the Customer. VII - COMMISSIONS, TAXES AND EXPENDITURES: All kinds of commissions, fees, costs that may be claimed in connection with credits, accounts and securities; and all kinds of taxes, duties, charges and expenses and interests levied or to be levied on each credit, or accounts to be opened, or security interests to be received, as well as the present or future RUSF and expenditure taxes (including, but not limited to, BITT), in addition to the moneys to be collected by governmental bodies and authorities from the Bank under any name whatsoever, and other funds, duties and imposts and all and any increases or additions thereto, and penalties and fines and insurance premiums and expenses and all and any increases 6 / 10

8 nedenle Kredi nin kullandırılmaması halinde dosyalama ve ekspertiz masraflarını, Kredi nin hiç ya da süresinde, tamamen veya kısmen kullanılmamasından kaynaklanan komisyonları ve diğer masrafları ödeyeceği. VIII - SİGORTA Müşteri nin Banka nın gerekli görmesi durumunda yaptıracağı hayat sigortası yanında, Teminatlar ı, her türlü rizikoya karşı Banka veya muhabiri lehine sigorta ettireceği; bu sigortaları Banka nın yaptırabileceği; daha önceki sigortaların poliçelerine dain-i mürtehin hakkının işleneceği; Banka tarafından yaptırılacak sigortaların prim ve sair giderlerinin Müşteri nin borcu olduğu ve kendisinden tahsil edileceği; sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatların dain-i mürtehin olan Banka ya ödeneceği. IX - KREDİ TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER İskonto ve İştira Kredileri - Madde 1.1 Müşteri nin, çeklerin karşılıksız olması veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi halinde mütemerrit olacağı. İhracat Kredileri - Madde 1.2 İhracat taahhüdü kapatılmadığı takdirde uygulanan istisnalar cezasıyla birlikte Müşteri den tahsil edileceği; vesaikin gerçekliği ve temsil ettiği mallarla ilgili sorumlulukların Müşteri ye ait olduğu. or additions thereto shall be charged on and collected from the Customer; and these cost items shall be determined, changed and collected from the Customer as stipulated therein; and if the Customer gives up or the credit is not made available for any other reason attributable to the Customer, both filing and expertise costs, and commissions and other expenses arising out of non-utilization of Credit at all or in a timely manner, in full or in part, shall be paid by the Customer. VIII - INSURANCE: In addition to life insurance to be set if deemed necessary by the Bank, the Customer shall take out insurance in its sole cost in favor of the Bank and/or its correspondent bank so as to protect all of its goods, chattels or real properties against all risks; and if the Customer fails to take out the said insurances, then the Bank shall be authorized to take out/renew the said insurance policies in its own initiative; and the loss payee rights shall be recorded also in policies of previous insurances; and all premiums and other costs of insurances to be taken out by the Bank shall be in the account of and shall be collected from the Customer, and the proceeds of insurance arising out of insurance contracts shall be payable to the Bank as loss payee. IX - SPECIAL PROVISIONS ON TYPES OF CREDITS: Discount and Negotiation Credits - Article 1.1: If and when checks are bounced or cannot be collected for any other reason whatsoever, or the discounted and negotiated bills of exchange are not paid on due dates thereof, then the Customer shall be deemed to have fallen in default in relation therewith. Export Credits - Article 1.2: In the case of failure in settlement of export commitments, the exemptions granted therein shall be recovered from the Customer, together with penalties and fines relating thereto; and the Customer shall be held liable for authenticity of export documents and for the goods covered thereby. 7 / 10

9 Sermaye Hareketleri Genelgesi Uyarınca İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler - Madde 1.4 KKDF yükümlülüğü, oluşacak KKDF farkının cezasıyla birlikte Müşteri ye ait olacağı, UVK numarasının Banka ya sunulmasının Müşteri nin sorumluluğunda olduğu. Altın Kredileri - Madde 1.6 Kredi işlemleriyle ilgili olarak altın alış ve satış fiyatlarının Banka tarafından serbestçe tespit edileceği. Kredili Ticari Mevduat Hesabı - Madde 1.7 Banka nın, Kredili Ticari Mevduat Hesabı ndan kaynaklanan borcu, hesabına yatırılan para/gelen havale bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkili olduğu. Teminat Mektubu ve Garantiler- Madde 2.1 Banka nın teminat mektubunu/garantiyi Muhatap tarafından talep edilecek şekilde düzenlemeye/tadil etmeye, faiz, cezai şart vs. ödemeyi yükümlendiğine dair ibareler koymaya yetkili olduğu; tazmin halinde Müşteri ye rücu edeceği. Akreditif Kredisi - Madde 2.2 Müşteri nin, akreditif konusu vesaik tutarının muhabir tarafından akreditif lehtarına ödenerek Banka hesabına zimmet kaydedildiği tarih itibarıyla borcunu döviz üzerinden ödeyeceği; Banka nın Teminat kapsamında Müşteri adına hareket edebileceği; Müşteri nin akreditifle ilgili her türlü işlemi uygun şekilde yerine getirme sorumluluğu ve akreditifin uygulanarak nakit krediye dönüşmesinden itibaren faiz, gider vergisi, komisyon ve sair gideri ödeyeceği. X - DİĞER HÜKÜMLER Devir - Madde 1 Banka nın devir hakkı; Müşteri nin, devir için Banka nın yazılı muvafakatini alması gerekliliği. Working Capital Credits Extended As Per Capital Movements Circular - Article 1.4: The resulting RUSF shall be paid by the Customer, together with penalties and fines in relation therewith; and it is the responsibility of the Customer to provide the Bank with UVK number. Gold Credits - Article 1.6: The gold purchasing and sales prices shall be freely determined by the Bank if and when deemed necessary with regard to crediting transactions. Overdraft Commercial Deposit Accounts - Article 1.7: The Bank shall be entitled to set off the debts arising out of Overdraft Commercial Deposit Account from and against the moneys/remittances deposited in the account either immediately or at the end-of-days within the frame of value date provisions. Letters of Guarantee and Guarantees - Article 2.1: The Bank shall be authorized to issue/amend letters of guarantee or other guarantees in accordance with the format to be requested by the Principal, or to incorporate terms and clauses as to payment of interests, penalties, etc., and in the case of payment, shall recourse to the Customer. Letter of Credit - Article 2.2: The Customer shall repay its debts in foreign currency as of the date of payment of the Letter of Credit sum by the correspondent to the beneficiary and of debiting of the same to the Bank s account; and the Bank may act in the name of the Customer for securitization purposes; and the Customer shall be liable to perform all kinds of Letter of Credit transactions appropriately, and shall pay interests accrued as from the date the Letter of Credit is implemented and turned into a cash credit, together with expenditure taxes, commissions and other expenses. X - OTHER PROVISIONS: Transfer- Article 1: The Bank has the right to transfer, and the Customer is required to get a prior written consent of the Bank for transfer. 8 / 10

10 Tebligat Adresi - Madde 4 Müşteri/kefillerin ikametgah/elektronik posta değişikliklerini ticaret siciline tescil ve Banka ya noter aracılığı ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü; yetkili imzalarda oluşacak değişikliğin Banka ya bildirilmemesi halinde doğacak zarardan Banka nın sorumlu olmayacağı. Hesap Özeti - Madde 5 Banka nın hesap özeti göndermesi, Müşteri nin 1 ay içerisinde itirazda bulunmaması halinde hesap özeti içeriğinin kesinleşeceği. Bilgi Değişiklikleri - Madde 6 Müşteri/kefillerin vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri ve ilgili belgeleri yazılı olarak bildirmesi Sorumluluk - Madde 7 Banka nın, imza benzerliklerinden, hile(aldatma)/ sahteciliklerden, iletişim vasıtalarındaki arızalardan, telefon, e-posta, swift, faks aracılığıyla gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, postada kaybolmasından, Müşteri nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve Banka Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin eylemlerinden, kusuru oranında sorumlu olacağı. Bilgi ve Belge Temini - Madde 8 Banka nın T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar ile yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren resmi ve özel bankalar, finansman şirketleri ve özel finans kurumları, Banka nın yurt içi veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar da dahil ana ortaklıkları veya Müşteri nin Banka aracılığıyla gerçekleştirdiği dış ticaret Notification Address - Article 4: The Customer/surities are under obligation to have the changes of notice address/electronic address registered in the trade registry and to notify the same to the Bank in writing via a notary public, and if any change in their authorized signatories is not duly notified to the Bank, the Bank shall in no case be held liable for the damages and losses resulting therefrom. Account Statements - Article 5: The Bank shall send account statements, and if the Customer fails to raise or file any objection against an account statement within 1 month following the date of receipt, the contents of account statement shall become final. Changes of Information - Article 6: The Customer and its surities are under obligation to inform the Bank immediately in writing about any change of the information, and to present to the Bank all kinds of substantiating documents. Liability - Article 7: The Bank may, be held liable for results of similarity of signatures, or for results of fraud and fraudulent acts, or non-functioning or failure of general or special means of communication, or insufficiency of information or instructions received by phone, e mail, swift or fax, or mistakes, illegible data or deficiencies therein, or loss in mail, or for duplicated transactions that may be executed in reliance upon confirmation letters sent by the Customer without referring to their confirmatory character, or for acts of the Bank s correspondents and third parties pro rata to its fault. Obtaining of Information and Documents - Article 8: The Customer hereby authorizes the Bank to request and receive from and disclose to, any and all information and documents in relation with the Customer, the Central Bank of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Land Registries, Tax Authorities, Exchanges and other governmental authorities and from public and private banks, financial companies and special financial institutions 9 / 10

11 Lütfen barkod yapıştırınız. please place badcode in this area. Sözleşme Seri Numarası / Agreement Serial Number: E işlemlerinde veya kullandığı/kullanacağı krediler de dahil varlıkların satışı amacıyla veya bu kredilerin finansmanı amacıyla Banka nın kredi temin ettiği durumlarda ilgili resmi ve özel bankalar, finansman şirketleri ve özel finans kurumlarından bilgi ve belge verme/alma yetkisi. Yukarıda yer alan açıklamaları okudum, iki nüshadan ibaret işbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu nu teslim aldım ve imzalamış olduğum nüshayı Banka ya teslim ettim. established in Turkey or abroad; the Bank s parent companies including but not limited to the credit and financial institutions established in Turkey or abroad the local or foreign public and private banks, financial institutions in order to execute any and all foreign trade transactions of the Customer through the Bank or to sell the Bank s assests including the credits extended or to be extended to the Customers or for the purpose of financing of such credits granted or to be granted by the Bank. I have read all of the explanations and statements given above, and received this Pre- Contractual Information Form issued in two copies, and delivered to the Bank the copy signed by me. İmza Tarihi / Signature Date : / /. MÜŞTERİ / CUSTOMER Adı Soyadı / Unvanı :... / Name - Surname /Title... Adresi / Address : Kaşe ve İmza : / Seal and Signature Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. / Please affix your seal or insert your full title. BANKA / BANK : Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi / Branch Kaşe ve İmza : / Seal and Signature 10 / 10

12 Sözleşme Seri Numarası / Agreement Serial Number: E GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / GENERAL CREDIT AGREEMENT T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası / Central Registry Record System Number: Genel Müdürlük / General Directorate: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul /

13 İÇİNDEKİLER LIST OF INDEX Tanımlar I- Kredi Limiti ve Kullanımına İlişkin Hükümler 1. Limit Tesisi 2. Limit Artırımı 3. Kredi nin Kullandırılma Şekli 4. Limit İptali 5. Kredi Türleri 6. Kredi Kullandırım Koşulları 7. Kredi yi Kullandıracak Şube 8. Kredi Para Cinsi 9. Kredi Faizi 10. Temerrüt Faizi (Geçmiş Günler Faizi) 11. Erken Ödeme 12. Kredi nin Geri Ödenmesi II- Krediye Uygulanacak Hükümler 1. Cari Hesap Usulünün Uygulanması 2. Kredi nin Karz Akdi (Tüketim Ödüncü Sözleşmesi) Şeklinde Kullandırılması 3. Kredi Türlerine Göre İlgili Mevzuattan ve İşbu Sözleşme den Kaynaklanan Müşteri Yükümlülükleri 4. Kredi nin Para Cinsine Bağlı Olarak Uygulanacak Hükümler 4.1. Kredi nin Döviz Cinsinden Kullandırılması (Döviz Kredisi) 4.2. Kredi nin Dövize Endeksli Kullandırılması (DEK Kredi) 4.3. Kur Riski III- Teminatlar a İlişkin Hükümler 1. Kredi nin Teminat Karşılığı Kullandırılması 2. Teminat ile Temin Edilen Borçların Kapsamı 3. Yeni/Ek Teminat Talebi 4. Teminatın Serbest Bırakılması IV- Banka nın Rehin; Hapis; Takas ve Mahsup Hakkı V- Kredi nin Kefalet Karşılığı Kullandırılması ve Kefillerin Sorumluluğu VI- Müşteri nin Temerrüdü Definitions I- Provisions On Credit Limit and Borrowing 1. Establishing of Limit 2. Increase of Limit 3. Form of Extension 4. Cancellation of Credit Limit 5. Types of Credit 6. Extension Conditions of Credit 7. Lending Branch 8. Credit Currency 9. Credit Interests 10. Default Interest 11. Prepayment 12. Credit Repayments II- Provisions On Credit 1. Application of Current Account Procedures 2. Extension of Credit in the Form of a Loan Contract 3. Customer s Obligations Arising Out of Legislation and This Agreement Depending on Types of Credit 4. Provisions Applicable Depending on Currency of Credit 4.1. Credits in Foreign Currencies (FX Credits) 4.2. Credits Indexed to Foreign Currency (FX Credit) 4.3 Currency Risk III- Provisions On Securities 1. Extension of Credit In Return For Securities 2. Scope of Debts Assured by Security 3. Request of New/Additional Security 4. Release of Security IV- Bank s Rights Of Pledge, Lien and Setoff V- Extension Of Credit In Return For Surety, and Liability Of Sureties VI Default Of Customer

14 VII- Komisyon, Vergi ve Masraflar 1. Komisyon ve Masraflar 2. Vergi ve Fon 3. Genel VIII- Sigorta IX- Kredi Türlerine İlişkin Özel Hükümler 1. Nakdi Kredilere İlişkin Özel Hükümler 1.1. İskonto ve İştira Kredileri 1.2. İhracat Kredileri 1.3. Prefinansman Kredileri 1.4. Sermaye Hareketleri Genelgesi Uyarınca İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler 1.5. Yurtiçinden Sağlanan İşletme Kredileri 1.6. Altın Kredileri 1.7. Kredili Ticari Mevduat Hesabı 1.8. Vergi, SGK, Fatura Vesair Ödemeler için Kullandırılan Krediler 2. Gayrinakdi Kredilere İlişkin Özel Hükümler 2.1. Teminat Mektubu ve Garantiler 2.2. Akreditif Kredisi 2.3. İthalat Kabul ve Aval Kredisi 2.4. Şirket Kredi Kartı Kredisi 2.5. Diğer Uygulama Alanları X- Diğer Hükümler 1. Devir 2. Delil 3. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk 4. Tebligat Adresi 5. Hesap Özeti 6. Bilgi Değişiklikleri 7. Sorumluluk 8. Bilgi ve Belge Temini 9. Muhabir Bankalar Aracılığıyla Yapılan İşlemler 10. Sözleşme Değişiklikleri 11. Ek Kredi Şartları XI- Yürürlük VII- Commissions, Taxes and Expenditures 1. Commissions and Expenditures 2. Funds and Taxes 3. General VIII Insurance IX- Special Provisions On Types Of Credits 1. Special Provisions on Cash Credits 1.1. Discount and Negotiation Credits 1.2. Export Credits 1.3. Pre-financing Credits 1.4. Working Capital Credits Extended In Accordance With Capital Movements Circular 1.5. Working Capital Credits Provided By Domestic Sources 1.6. Gold Credits 1.7. Overdraft Commercial Deposit Accounts 1.8. Credits Extended For Taxes, SSI, Invoices Or Other Payments 2. Special Provisions on Non-cash Credits 2.1. Letters of Guarantee and Guarantees 2.2. Letter of Credit 2.3. Import Acceptance and Endorsement Credit 2.4. Corporate Credit Card Credit 2.5. Other Application Areas X- Other Provisions 1. Transfer 2. Evidence 3. Jurisdiction and Governing Law 4. Notification Address 5. Account Statements 6. Changes of Information 7. Liability 8. Obtaining of Information and Documents 9. Transactions Performed By Correspondent Banks 10. Amendments On Agreement 11. Additional Credit Conditions stand XI Enforcement

15 TANIMLAR: İşbu Sözleşme de geçen tabirler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları ifade edecektir. DEFINITIONS: The following terms used in this Agreement, shall have the meanings ascribed thereto hereinbelow: Banka Türkiye Garanti Bankası A.Ş. yi, Bank Refers to Türkiye Garanti Bankası A.Ş.; BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ni, BITT Refers to Banking and Insurance Transactions Tax; Euribor Euro cinsinden mevduatların Avrupa Bankalar Federasyonu ve ACI-Finans Piyasaları Birliğince (yahut bu iki kuruluşun faiz oranlarını takip ve yayınlamak üzere tesis edeceği kuruluşlarca) belirlenecek faiz oranlarını, Euribor Refers to interest rates applicable on deposits in Euro, as shall be determined by the European Banking Federation and ACI The Financial Markets Association (or by institutions to be founded by these two organizations for follow-up and publishing of interest rates); Faiz Faiz Dönemi ; Faiz tahakkukuna esas olmak üzere bir faiz ödeme tarihinde başlayan ve müteakip faiz ödeme tarihinde sona eren ve süresi Ödeme Planında da belirtilen her bir dönemi, Interest Interest Period refers to each period specified in the Repayment Plan which starts at an interest payment date and terminates at the next interest payment date for accrual of interests; Faiz Belirleme Tarihi ; Faiz Dönemi başlangıcından iki iş günü öncesini, Interest Determination Date refers to two business days prior to the starting date ofinterest period; Faiz Ödeme Tarihi ; Faiz tutarının ödeneceği iş günü nü, iş günü olmayan bir tarihe rastlaması halinde aynı takvim ayı içinde olmak kaydıyla müteakip iş gününü, aksi takdirde bir önceki iş gününü, Interest Payment Date refers to the business day when the interest amount shall be paid, orif that date coincides with a nonbusiness day, refers to the next business day within the same calendarmonth, or otherwise, the previous business day;

16 Geri Ödeme Tarihi Kredi geri ödemelerinin yapılacağı tarihi, Repayment Date Refers to the date of repayments of credit; KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu, RUSF Refers to Resource Utilization Support Fund; Kredi İşbu Sözleşme ve eklerinde hüküm ile şartları belirlenen Müşteri nin kullandığı krediyi, Credit Refers to each credit utilized by the Customer under the terms and conditions specified in this Agreement and its attachments; Kredi Hesabı Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resimler ve Kredi sebebiyle Banka ca yapılacak her nevi hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretlerle, Müşteri tarafından Banka ya yapılacak ödemelerin hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kullanılmak üzere, Banka nezdinde Müşteri adına açılan hesabı, Credit Account Refers to account to be opened within the Bank in the name of the Customer for calculation and determination of all and any payments made by the Bank, and commissions, interests, all kinds of taxes, duties and charges accrued in consideration of all kinds of services to be rendered by the Bank with regard to credit, and payments to be made by the Customer to the Bank, and recognition of balances thereof; Kredi Limiti Müşteri ye işbu Sözleşme ve ekleri gereğince ödenebilecek azami tutarı, Credit Limit Refers to the maximum amount that may be paid to the Customer pursuant to this Agreement and its Attachments; Müşteri İşbu Sözleşme yi imzalayarak Kredi kullanan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, Customer Refers to any one of real or legal person(s) who utilizes a credit by signing this Agreement;

17 Ödeme Planı İşbu Sözleşme gereğince Müşteri ye kullandırılan Kredi nin anapara, faiz, fon, BSMV ve ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF ile her türlü vergi ve masraflarıyla birlikte geri ödeme toplam tutarını ve ödeme tarih ve tutarlarını veya Kredi tutarını gösteren belgeyi, Sözleşme Banka ve Müşteri arasında akdedilen işbu Sözleşme ile Kredi ye ilişkin özel hüküm ve şartları düzenleyen eklerini, Taksit Kredi anaparasının dilimler şeklinde geri ödenmesi halinde her bir dilim tutarı ile bu tutarın faizi, fon ve BSMV ile ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF den oluşan tutarı, Repayment Plan Agreement Installment Refers to the document showing total sum of principal, interests, funds, BITT and if applicable, RUSF and all kinds of taxes and expenditures with respect to the Credit made available to the Customer pursuant to this Agreement, as well as the dates and amounts of repayments or the Credit amounts; Refers to this agreement to be executed by and between the Bank and the Customer attachments of this Agreement, which shall set down particular terms and conditions of the Credit; Refers to the total amount of each slice and interests, funds, BITT and if applicable, RUSF of this amount payable thereon, if and when the Credit principal is required to be repaid in slices; Taksit Ödeme Tarihi Ödeme Planı nda Taksitler in ödeneceği tarih olarak gösterilen her bir tarihi, Installment Payment Date Refers to each of the dates shown as the date of payment of Installments in the Repayment Plan; TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nı, CBRT Refers to the Central Bank of the Republic of Turkey; Teminat Kredi nin güvencesini teşkil etmek üzere Müşteri tarafından Banka lehine veya emrine tesis, tescil yahut teslim edilen değerler, kefalet veya Banka lehine tesis edilecek rehin ve ipotek gibi güvenceleri, Security Refers to all and any assets and personal sureties that are established, registered or delivered by the Customer in favor of or to the order of the Bank or other guarantees such as pledge and mortgage to be established in favor of the Bank, as a security for repayment of the Credit;

18 Toplam Borç Tutarı Müşteri nin Kredi tahtında Banka ya ödeyeceği anapara, faiz, fon, BSMV ve ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF ile her türlü giderlerin toplamını, Total Debt Amount Refers to total sum of principal, interests, funds, BITT and if applicable, RUSF and all other expenditures payable by the Customer to the Bank in accordance with the Credit; and Temerrüt Sözleşme nin VI. maddesinde sayılan hallerden birinin vuku bulması durumunu. Default Refers to occurrence of any one of the events listed in article VI of this Agreement.

19 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Müşteri arasında akdedilmiş olup, taraflar her bir Kredi için işbu Sözleşme ye ek olarak düzenlenecek Kredi Özel Şartları uyarınca kullandırılacak kredilere aşağıda yer alan genel hüküm ve şartların uygulanacağı yönünde mutabık kalmışlardır: Müşteriler in ve/veya kefillerin Banka nın her şubesinden Genel Kredi Sözleşmesi nin bir örneğini edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. I KREDİ LİMİTİ ve KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. Limit Tesisi İşbu Sözleşme nin imzalandığı tarih itibarıyla Müşteri ye işbu Sözleşme nin imza kısmında belirtilen tutarda Kredi Limiti tesis edilmiştir. 2. Limit Artırımı Müşteri, Banka dan mevcut limitini artırım talebinde bulanabilecektir. Müşteri nin limit artırım talebinin ekonomik ve piyasa koşulları açısından uygun olması, Müşteri nin değerlendirme tarihi itibarıyla mevcut veya Banka ya beyan ettiği mali yapısının yeterli olması halinde, Kredi Limiti artırılabilecektir. Müşteri nin Kredi Limiti nin artırılması halinde işbu Sözleşme ekindeki Limit Artırım Sayfası doldurularak Müşteri ve Banka ca imzalanacaktır. Toplam Kredi Limiti her bir Limit Artırım Sayfasında belirtilen tutara yükseltilmiş olacaktır. İşbu Sözleşme tahtında birden fazla farklı para cinsinden Kredi kullanılması halinde, her bir Kredi nin kullandırım tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak değeri, Sözleşme nin limitinin saptanmasında esas olacaktır. 3. Kredi nin Kullandırılma Şekli Banka nakdi krediyi Müşteri ye nakden ödeyerek kullandırabileceği gibi, gerek görmesi halinde Banka dan kullanılan Kredi ile finanse edilen GENERAL CREDIT AGREEMENT This General Credit Agreement is executed by and between Türkiye Garanti Bankası A.Ş. and the Customer and the parties hereto have come to full mutual agreement on the following general terms and conditions shall be applicable to the each Credit to be made available pursuant to the Credit Special Conditions which shall be issued as an attachment to this Agreement: Customer and/or sureties shall have the rights of getting a copy of General Credit Agreement, examining the content of it and be informed about it from every branch of the Bank. I PROVISIONS ON CREDIT LIMIT AND BORROWING 1. Establishing of Limit Credit Limit to the amount shown in the signature section of this Agreement is hereby made available to the Customer as of the date of signature of this Agreement. 2. Increase of Limit The Customer may request the Bank to increase Credit s existing limit. Credit Limit may be increased if and when the Customer s limit increase request is acceptable with regards to the economic and market conditions, and the Customer s financial position existing as of the date of assessment or declared by the Customer to the Bank is adequate. In the case of an increase in Credit Limit, the Limit Increase Page attached to this Agreement shall be filled in, and signed by the Customer and the Bank. Thus, total Credit Limit shall have been increased to the amount specified in each of the Limit Increase Page. In the case of utilizing of several Credits in different currencies under this Agreement, the amount of each Credit to be calculated over the foreign exchange buying rate published by CBRT as on the date of extension shall be used in determination of the limit of this Agreement. 3. Form of Extension The Bank may make the cash credit available to the Customer by payment in cash, or if deemed necessary, by payments to the seller 1 / 41

20 emtianın/taşınmazın satıcısına ödeme yaparak da kullandırabilecektir. Banka nın gayrinakdi krediyi ise Müşteri lehine teminat mektubu, garanti, akreditif düzenlemek suretiyle veya herhangi bir başka isim altında kullandırması mümkündür. 4. Limit İptali Müşteri ve risk grubuna kullandırılan toplam kredinin mevzuatta öngörülen sınırlamaları aşması, Müşteri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, limit tahsisi için talep edilmiş olan mevcut Teminatlar ın önemli ölçüde değer kaybetmesi, Teminatsız kalınması, yeni/ ek Teminat talebinin ve diğer kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Müşteri nin limiti bildirim yapılmasına gerek olmaksızın kısmen veya tamamen iptal edilebilecektir. Bununla birlikte Müşteri nin değerlendirme tarihi itibarıyla mevcut veya Banka ya beyan ettiği mali yapısı ve Banka ca dikkate alınan ortaklık yapısı dahil diğer koşullar ile ekonomik ve piyasa koşullarının değişmesi halinde 15 gün önceden Müşteri ye bildirim yapılmak kaydı ile Kredi Limiti kısmen veya tamamen azaltılabilecek ya da kısmen veya tamamen iptal edilebilecektir. 5. Kredi Türleri İşbu Sözleşme uyarınca Müşteri ye; TL veya döviz cinsinden ihracat, iskonto ve iştira, yatırım ve teçhizat, işletme, taşıt, taksitli ticari kredi, altın kredisi, faktoring kredisi vesair nakdi krediler ile teminat mektubu, garanti, garanti akreditifi, kontrgaranti ve kefalet kredisi, akreditif, ithalat kabul ve aval kredisi, şirket kredi kartı kredisi vesair gayrinakdi krediler ile anılan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılabilir; kredili ticari mevduat hesabı açabilir. Banka ca kullandırılacak olan Eximbank kredileri (Türkiye İhracat Kredi Bankası nın ihracatın geliştirilmesi amacıyla doğrudan ya da bankalar aracılığıyla firmalara kullandırdığı kredileri) ve diğer benzeri krediler de işbu Sözleşme hükümlerine tabidir. of commodities/real properties financed by the Credit utilized from the Bank. The Bank may extend non-cash credit to the Customer by issuing letters of guarantee, guarantees, letters of credit or other types of security interests under any name whatsoever. 4. Cancellation of Credit Limit In the event that total amount of credit extended to the Customer and risk group exceeds the limitations specified in the legislation, or the Customer s financial position is substantially worsened, or the existing Securities requested for the limit establishment are substantially depreciated, or the Bank is deprived of securities, or other just causes such as the Bank s demand for new/additional security is not satisfied and other borrowing conditions of the credit are not performed, the Customer s Credit Limit may be fully or partially cancelled without any further notice. Furthermore, in the case of changes in the Customer s financial position existing as of the date of assessment or declared by the Customer to the Bank, or other conditions including partnership structure taken into consideration by the Bank, or changes in economic and market conditions, the Credit Limit may be fully or partially reduced or fully or partially cancelled with a 15-days prior notice to the Customer. 5. Types of Credit Pursuant to this Agreement, cash credits in TL or FX such as export, discount and negotiation, investment and equipment, management, and vehicle credits, installment commercial credits, gold credits and factoring credits, etc., and/or non- cash credits such as letter of guarantee, other guarantees, stand-by letter of credit, counter- guarantees, surety credits, letters of credit, import acceptance and endorsement (aval) credits, corporate credit card credits, etc. may be made available to the Customer together with credits for refinancing of the said credits, and credit commercial deposit account may be opened. Eximbank credits (i.e. credit facilities extended by the Turkish Export Credit Bank to exporters either directly or through banks for development of exports) and similar other credits 2 / 41

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No :.. :.. :.. 1. AMAÇ Tarih :././.. KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ İşbu Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

Tarih :../../. CONSUMER LOAN DRAWDOWN INFORMATION FORM TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU. Dear.. Sayın..

Tarih :../../. CONSUMER LOAN DRAWDOWN INFORMATION FORM TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU. Dear.. Sayın.. Tarih :../../. Tarih :../../. TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU Sayın.. Bankamıza../../. tarihinde yapmış olduğunuz. kredisi başvurunuz için yapılan değerlendirme neticesinde tarafınıza

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. COUNTERGUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM VERİLEN KONTRGARANTİ BİLGİ VE TALEP FORMU NAME OF PRODUCT : COUNTERGUARANTEE ÜRÜN ADI : KONTRGARANTİ NAME OF CHARGES LETTER OF GUARANTEE COMMISSION COMMISSION

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı - Soyadı/Unvanı :..... T. Garanti Bankası A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer alan GKS

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU INFORMATION ON THE LENDER/KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Lender s Name/Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş.

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1 REQUEST AND INFORMATION FORM FOR WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDITS OTHER THAN HOUSING FINANCE INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDIT

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile.......... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI İşbu bilgilendirme notu, Bankamız ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen Kredi Genel Sözleşmesinde yer alan genel işlem koşulları

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR CONSUMER CREDITS INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product CONSUMER CREDIT Term (Maturity) Credit Amount İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10 Form versiyon no : 12/2014-1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI REQUEST AND INFORMATION FORM FOR SECURED CONSUMER CREDIT / HOUSE DEVELOPMENT CREDITS / LAND CREDIT (OTHER THAN HOUSING FINANCE) INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI REQUEST AND INFORMATION FORM FOR SECURED CONSUMER CREDIT / HOUSE DEVELOPMENT CREDITS / LAND CREDIT (OTHER THAN HOUSING FINANCE) INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT Account Number : Customer Name : GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Öncesi Bilgilendirme Formu

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT Account Number : Customer Name : GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. Taraflar İşbu Genel Kredi Sözleşmesi (aşağıda Sözleşme olarak adlandırılacaktır);

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties: This Consumer Loan Agreement

Detaylı

Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT

Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme

Detaylı

Signature of Credit Customer 1 / 19 Kredili Müşteri İmzası

Signature of Credit Customer 1 / 19 Kredili Müşteri İmzası AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions regarding fixed interest housing finance

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU INFORMATION ON THE LENDER/KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Lender s Name/Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş.

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR CONSUMER CREDITS INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product CONSUMER CREDIT Term (Maturity) Credit Amount İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka.

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka. BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

Hayat Sigortası ve Konut Sigortası nın yaptırılması, Compulsory Earthquake Insurance, and in the case. AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi

Hayat Sigortası ve Konut Sigortası nın yaptırılması, Compulsory Earthquake Insurance, and in the case. AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / GENERAL LOAN AGREEMENT

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / GENERAL LOAN AGREEMENT Bir tarafta; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş.("Banka ) ile diğer tarafta adresi işbu Sözleşme nin son sayfasında yazılı bulunan.....................

Detaylı

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM

BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU DENİZBANK A.Ş. Form No.:...[1] Form No.:...[1] RETAIL LOAN PRODUCT and PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2]

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT

SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties:

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı