FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14, No.1 pp TURİZM TALEBİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ANTALYA İLİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Yrd.Doç.Dr.Mura ÇUHADAR 1 Prof.Dr.İbrahim GÜNGÖR 2 Yrd.Doç.Dr.Ali GÖKSU 3 ÖZET Bu çalışmada; zaman serisi yönemlerinden Üsel Düzleşirme ve Box-Jenkins yönemleri ile farklı mimarilere sahip yapay sinir ağı modellerinin ahmin doğruluklarını karşılaşırarak en yüksek doğruluğu sağlayan modelin belirlenmesi ve belirlenen model yardımıyla Analya iline yönelik aylık dış urizm alebi ahminlerinin yapılması amaçlanmışır. Çalışmada Ocak Aralık 2005 döneminde Analya iline gelen aylık yabancı uris sayısı verilerinden yararlanılmışır. Yapılan çok sayıda deneme sonucunda orijinal seri değerleri kullanılarak oluşurulan 12 gecikmeli yapay sinir ağı modelinin en yüksek doğruluğu sağladığı görülmüş ve elde edilen model yardımıyla 2009 yılı için Analya iline yönelik aylık dış urizm alebi ahminleri yapılmışır. ABSTRACT In his sudy, i is aimed o deermine he forecasing mehod ha provides he bes performance when compared he forecas accuracy of exponenial smoohing, Box-Jenkins as ime series echniques and arificial neural neworks o esimae he monhly inbound ourism demand o Analya via he mehod giving bes resuls. Monhly foreign ouris arrivals o Analya in he period of January 1992-December 2006 daa were uilized o build appropriae model. As a consequence of several aemps i has been observed ha 12 lagged ANN model formed by uilizing he unpreprocessed raw daa has presened bes performance and by he means of his model i has been forecased he monhly inbound ourism demand o Analya for year Süleyman Demirel Üniversiesi, Eğirdir M.Y.O. Süleyman Demirel Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Burçh Üniversiesi, Saray Bosna, Bosna Hersek.

2 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 Turizm Talebi, Yapay Sinir Ağları, Zaman Serisi Tahmin Yönemleri Tourism Demand,, Arificial Neural Neworks, Time Series Forecasing Mehods 1. GİRİŞ Turizm, döviz girdisini arırıcı, isihdam yaraıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye kakıda bulunan, uluslararası külürel ve oplumsal ileişimi sağlayıcı ve büünleşirici ekisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan sekörlerden birisi konumundadır. Günümüzde ekonomik ve kilesel bir olgu haline gelen urizm sekörünün, ülke ekonomileri üzerindeki olumlu ekileri, ekonomik yönünü daha da ön plana çıkarmışır. Turizm, ilgili ülkelerde yaraığı ekonomik sonuçlar açısından değerlendirildiğinde, büün ülkelerin bu sonuçlardan yararlanmak için büyük çaba göserdiği bir faaliye olarak kabul edilmekedir. Özellikle ödemeler dengesine olan kakısı ve doğurduğu ekonomik canlılık, pek çok ülke için urizmi cazip bir hale geirmiş olup kalkınma planlarında geniş bir yer verilmesini sağlamışır. Bir ülke ekonomisi için urizm bir kazanç kaynağı ve döviz girdisi sağlayan olay olarak ne kadar önemli ise, bölgeler arası ekonomik dengesizliğin giderilmesi, yeni iş alanlarının açılması sayesinde işsizliğin azalılması, arım, ulaşırma, hizmeler ve diğer urizmle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan icari faaliyelerin canlılık kazanması ve üreimin arırılması gibi parasal olmayan ekileri de o derece önemlidir. Dünya Seyaha ve Turizm Konseyi arafından hazırlanan bir rapora göre; urizm ve seyaha endüsrisi, üm dünyada 5 rilyon 890 milyar dolar gelir ile küresel GSMH nın % 9,9 unu, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iş imkanı ile dünyadaki oplam isihdamın % 8.4 ünü sağladığı ahmin edilmekedir. 4 Ancak urizmin sayılan özelliklerinden faydalanabilmek için gerek kamu, gerekse özel sekörde geleceğe yönelik kararların alınmasında urizm alebi ahminlerinin önemi oldukça büyükür. Turizm sekörü de ülkedeki diğer ekonomik sekörler gibi güvenilir verilere dayanan doğru ahminlere ihiyaç duymakadır. Turizmde, alebin eken fakörlere karşı duyarlı olması ve hizmelerin dayanıksızlık özelliği, bu sekördeki alep ahminlerini daha da önemli duruma geirmekedir. 5 Boş uçak, gemi, oobüs koluklarının, saılamayan oel odaları ve pake urlar ve diğer urizm akivielerinin, daha sonra saılmak üzere soklanması, urisik ürünlerin dayanıksızlık özelliğinden dolayı mümkün değildir. Güvenilir ve doğru alep ahminleri başa konaklama, ulaşırma ve seyaha işlemeleri olmak üzere urizm sekörü ile ilgili büün faaliyelerin ekili bir şekilde planlanabilmesi için gereklidir. 6 Ayrıca bir urizm merkezine yönelik gelecekeki alebi gerçekçi bir şekilde ahmin emek, uzun vadeli urizm gelişme planlarının yapılmasında da önemli bir rol oynar. Bu nedenle bilimsel emele dayanan yönemlerle urizmdeki gelişmelerin ahmin World Travel & Tourism Council, Progress and Prioriies 2008/2009, s. 6 Orhan İÇÖZ, Turizm Ekonomisi, Turhan Kiabevi, Ankara, 2005, s. 339 Haiyan SONG ve Sephan WITT, Tourism Demand Modelling and Forecasing: Modern Economeric Approach, Elsevier Science Pergamon, Neherlands, 2000, s

3 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi edilmesi, merkezi ve yerel kamu yöneimi programlarının ve urisik işleme bilançolarının ekili bir yol gösericisidir. 7 Çalışmanın amaçları üç kısımda ele alınabilir: 1- Analya iline yönelik dış urizm alebinin farklı mimarilere sahip yapay sinir ağları ve zaman serisi ahmin yönemlerinden Üsel Düzleşirme ve Box-Jenkins yönemleri ile modellenmesi, 2-Uygulanan üm modellerin geçmişe yönelik ahmin doğruluklarının karşılaşırılarak en yüksek doğruluğu sağlayan modelin belirlenmesi, 3- Belirlenen model yardımıyla 2009 yılı için Analya iline yönelik dış urizm alebinin aylar iibariyle ahmin edilmesidir. Yapılan ahminler ile merkezi ve yerel kamu yöneimleri arafından hazırlanan urisik gelişme planları için bir zemin oluşurmak; ilgili işleme yöneicilerinin aylık planlamalarında karar almalarını kolaylaşırmak ve Türkiye de urizm lieraürüne kakı sağlanması, çalışmanın amaçları arasındadır. Uygulamanın Analya iline yönelik olarak belirlenmesindeki emenler şöyle sıralanabilir; Analya ilinin sahip olduğu arihi, doğal ve külürel urizm poansiyeli nedeniyle Türkiye nin önde gelen urizm merkezlerinden birisi olması, Türkiye yi ziyare eden urislerin en fazla ercih eikleri urizm merkezinin Analya olması. (Türkiye ye 2006 yılında gelen urislerin % 30,3 ü, 2007 yılında gelen urislerin % 31,2 si Analya yı ercih emişir), Türkiye deki oplam urizm yaırımlarının en fazla bulunduğu il Analya dır. (2007 yılı iibariyle Türkiye deki yaırım belgeli urizm işlemelerinin % 40 ı, işleme belgeli esislerin ise % 44,2 si Analya ili sınırları içerisinde yer almakadır), Lieraürde, urizm alebi ahmin çalışmalarının ağırlıklı olarak modelin kurulması ve değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşığı; ileriye yönelik ahminlerin üreilmediği ve çoğu zaman kurulan modellerin ahmin performansları dahi araşırılmadan ilgililerin kullanımına sunulduğu eleşirilmekedir. Bununla birlike, Türkiye de urizm alebinin modellenmesi ve ahmini ile ilgili çalışmaların büyük bir bölümünün belirli bir bölge veya urisik çekim merkezine değil, ülke genelinde yani Türkiye ye yönelik olarak ve yıllık olarak yapıldığı, Analya ili ve çevresindeki urisik merkezlere yönelik urizm alebinin ahmini ile ilgili çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğu dikka çekmekedir. Bu konuda daha önce yapılan ek çalışmanın, Güngör ve Çuhadar arafından yapay sinir ağları kullanılarak Analya iline yönelik Alman urizm alebi ahmini çalışması olduğu 7 Muzaffer Uysal Turizmde Talep Projeksiyon Modelleri ve Özellikleri, Turizm Yıllığı, T.C. Turizm Bankası Yayını, 1985, s

4 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 görülmekedir. 8 Gerek Analya iline yönelik urizm alebinin ahmini, gerekse nicel yönemler ile birlike yapay sinir ağları kullanılarak urizm alebinin aylar iibariyle ahminine yönelik mukayeseli çalışmaların sınırlı olması nedeniyle disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan bu çalışmanın, Türkiye de bu alanda ileriye yönelik olarak yapılacak çalışmalara yön vermesi açısından önem aşıdığına inanılmakadır. 2. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER Bu bölümde, çalışmada kullanılan Yapay sinir ağları, Üsel Düzleşirme ve Box-Jenkins yönemleri hakkında bilgiler verilmişir Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenerek gelişirilmiş, ağırlıklı bağlanılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan paralel ve dağıılmış bilgi işleme yapılarıdır. Yapay sinir ağları, bir başka deyişle, biyolojik sinir ağlarını akli eden bilgisayar programlarıdır. 9 Yapay sinir ağının yapısında, nöron (yapay sinir hücresi), bağlanılar ve öğrenme algoriması olmak üzere üç bileşen bulunur. Nöron, bir yapay sinir ağının emel işlem elemanıdır. Ağ içerisinde yer alan nöronlar, probleme eki eden fakörlere göre bir veya birden fazla girdi alırlar ve problemden beklenen sonuç sayısı kadar çıkı verirler. Nöronların birbirleriyle bağlanılar aracılığıyla bir araya gelmeleri yapay sinir ağını oluşurmakadır (Şekil 1.). Genel bir yapay sinir ağı siseminde nöronların aynı doğrulu üzerinde bir araya gelmeleri kamanları oluşurur. 10 Şekil 1. Bir Yapay Sinir Ağı Girişler Çıkışlar Girdi Kamanı Gizli Kaman Çıkı Kamanı GÜNGÖR İbrahim ve ÇUHADAR Mura, Analya İline Yönelik Alman Turis Talebinin Yapay Sinir Ağları Yönemiyle Tahmini, Gazi Üniversiesi Ticare ve Turizm Eğiim Fakülesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, s Çein ELMAS, Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Eğiim, Uygulama), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 23 Birol YILDIZ, Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Halka Açık Şirkelerde Ampirik Bir Uygulama, İMKB Dergisi, Sayı: 17, 2001, s

5 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi Bir yapay sinir ağında, birbirleriyle bağlanılı sinir hücrelerinin yer aldığı girdi kamanı (inpu layer), çıkı kamanı (oupu layer) ve gizli kaman (hidden layer) olmak üzere emelde üç kaman bulunmakadır. Girdi kamanı ilk kamandır ve dışarıdan gelen verilerin yapay sinir ağına alınmasını sağlar. Girdi kamanı probleme eki eden paramerelerden oluşmakadır ve girdi kamanındaki nöron sayısı paramere sayısına göre şekillenmekedir. Son kaman çıkı kamanı olarak adlandırılır ve bilgilerin dışarıya ileilmesi işlevini görür. Modeldeki diğer kamanlar ise girdi kamanı ile çıkı kamanı arasında yer alır ve gizli kaman olarak adlandırılır. Gizli kamanda bulunan nöronların dış oramla bağlanıları yokur. Yalnızca girdi kamanından gelen sinyalleri alırlar ve çıkı kamanına sinyal gönderirler. 11 Yapay sinir ağları, belirli bir problemi direk olarak mevcu örnekler üzerinden eğiilerek öğrenirler. Yapay sinir ağlarında öğrenme kısaca, isenen bir işlevi yerine geirecek şekilde ağırlıkların ayarlanması sürecidir. Temelde öğrenme yönemleri danışmanlı (supervised) ve danışmansız (unsupervised) olmak üzere iki gruba ayrılmışır. Danışmanlı öğrenmede, yapay sinir ağı kullanılmadan önce eğiilmelidir. Eğime işlemi, sinir ağına giriş ve çıkış bilgileri sunmakan oluşur. Ağ giriş bilgisine göre üreiği çıkış değerini, isenen değerle karşılaşırarak ağırlıkların değişirilmesinde kullanılacak bilgiyi elde eder. Girilen değerle isenen değer arasındaki fark haa değeri olarak önceden belirlenen değerden küçük oluncaya kadar eğiime devam edilir. Haa değeri isenen değerin alına düşüğünde üm ağırlıklar sabilenerek eğiim işlemi sonlandırılır. Danışmansız öğrenmede sisemin doğru çıkış hakkında bilgisi yokur ve girişlere göre kendi kendisini örnekler. Danışmansız olarak eğiilebilen ağlar, isenen ya da hedef çıkış olmadan giriş bilgilerinin özelliklerine göre ağırlık değerlerini ayarlar. 12 Ağın eğiimi amamlandıkan sonra öğrenip öğrenmediğini (performansını) ölçmek için yapılan denemelere ise, ağın es edilmesi denmekedir. Tes emek için ağın öğrenme sırasında görmediği örneklerden yararlanılır. Ağ, eğiim sırasında belirlenen bağlanı ağırlıklarını kullanarak görmediği bu örnekler için çıkılar üreir. Elde edilen çıkıların doğruluk değerleri ağın öğrenmesi hakkında bilgiler verir. Sonuçlar ne kadar iyiyse, eğiim performansının da o kadar iyi olduğunu göserir. Eğiimde kullanılan örnek seine eğiim sei, es için kullanılan see ise es sei adı verilmekedir. 13 Yapay sinir ağlarında yer alan sinir hücreleri ve bağlanılar, çok değişik biçimlerde bir araya geirilebilmekedir. Yapay sinir ağı mimarileri, sinirler arasındaki bağlanıların yönlerine göre veya ağ içindeki işarelerin akış yönlerine göre birbirlerinden ayrılmakadır. Buna göre, ileri beslemeli (feed forward) ve geri beslemeli (feedback, recurren) ağlar olmak üzere iki emel ağ mimarisi bulunmakadır Yasemin BENLİ, Finansal Başarısızlığın Tahmininde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve İMKB de Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2002, Yıl: 4, Sayı: 4, s. 19 Çein ELMAS, a.g.e., s Ercan ÖZTEMEL, Yapay Sinir Ağları, Papaya Yayıncılık, İsanbul, 2003, s

6 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU Üsel Düzleşirme Yönemi Üsel Düzleşirme, geçmiş dönem verilerine eşi ağırlık veren basi harekeli oralamalar yönemine benzeyen ancak geçmiş dönem verilerine eşi değil farklı ağırlıkların verildiği yönemler opluluğudur. Üsel erimi verilen ağırlıkların veriler eskidikçe üsel bir şekilde azalması anlamını aşımakadır. Diğer bir ifadeyle ahminde kullanılan geçmiş dönem verilerinden yakın geçmişe gerçekleşenlere yüksek, veriler eskidikçe ise üsel olarak azalan ağırlıklar verilmekedir. 14 Üsel düzleşirme yöneminde düzleşirme kasayılarının değerlerinin belirlenmesi büyük önem aşımakadır. Bu kasayıların belirlenmesindeki emel amaç; uygulanan modelin haa kareleri oralamalarını en küçük yapan düzleşirme kasayısı değerlerini bulmakır. 15 Üsel düzleşirme yönemi, verilerin özelliklerine uygun farklı yönemlerden oluşmakadır. Bu yönemler arasında, Tekli (Basi) Üsel Düzleşirme Yönemi, Brown un Tek Paramereli Doğrusal Üsel Düzleşirme Yönemi, Hol un Çif Paramereli Doğrusal Üsel Düzleşirme Yönemi, Winers ın Mevsimsel Üsel Düzleşirme Yönemi sayılabilir. Trend ve mevsimsel dalgalanmalara sahip verilerin ahmininde Winers Mevsimsel Üsel Düzleşirme Yönemi kullanılmakadır. Winers yönemi, her biri modelin üç bileşenini; rend, esadüfi (rassal) dalgalanmalar ve mevsimselliğe bağlı paramerelerin düzleşirilmesinde kullanılan üç eşiliğe dayanmakadır. Winers yöneminin denklemleri aşağıdaki gibidir; L b S Y = α + ( 1 α)( L 1 + b 1) S s = β ( L L 1 ) + (1 β ) b 1 Y = γ + ( 1 γ ) L S s F + m = ( L + b m) S s+ m Yukarıdaki eşiliklerde, S = Mevsim uzunluğunu (Bir yıl içerisindeki mevsim sayısı), L b S F+m = Serinin dönemindeki genel seviyesini, = Trend bileşenini, = Mevsimsel bileşeni, = m ileri dönem için ahmin değerini ifade emekedir Neyran ORHUNBİLGE, Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiya Endeksleri, Avcıol Basım Yayın, 1999, İsanbul, s.95 Cem KADILAR, SPSS Uygulamalı Zaman Serileri Analizine Giriş, Bizim Büro Basımevi, 2005, Ankara, s

7 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi α, β ve γ Winers yöneminin düzleşirme sabileridir. α, modelin oralama düzey düzleşirme sabii, β, rend düzleşirme sabii γ ise mevsim düzleşirme sabiidir Box- Jenkins Yönemi Box-Jenkins yöneminde emel olarak iki ayrı yönemin (Ooregresyon ve Harekeli Oralama) bir birleşimi oluşurulmaya çalışılmakadır. Bu yönemi oluşuran modeller, mevsimsel olmayan ve mevsimsel modeller olarak ikiye ayrılmakadır. Mevsimsel olmayan Box- Jenkins modelleri genel olarak ARIMA(p,d,q) şeklinde ifade edilmekedir. Burada, p ooregresyon (AR) modelinin derecesi, d fark alma işlemi sayısı ve q harekeli oralama (MA) modelinin derecesidir. Mevsimsel Box-Jenkins modelleri ise genel olarak ARIMA(p,d,q,)(P,D,Q,)s biçiminde ifade edilmekedir. Burada, P mevsimsel ooregresyon (SAR) modelinin derecesini, D mevsimsel fark alma işlemi sayısını, Q mevsimsel harekeli oralama (SMA) modelinin derecesini ve S mevsim periyodunu gösermekedir. 17 P,D,Q derecelerindeki mevsimsel ARIMA modeli, geri kaydırma işlemcisi ile Φ s D P ( B ) s y = ΘQ ( B s ) ε şeklinde ifade edilmekedir. Modelde S mevsimsel fark işlemcisini, S mevsim dönemlerini gösermeke olup aylık veriler için S = 12 olarak alınmakadır. D işlemcisi D-kere mevsimsel farkının alındığını gösermekedir. Tüm işlemciler ile yapılan dönüşümler sonrasında serinin D durağanlığı sağlanmaka ve durağan olmayan seri S ile simgelenen fark alma işlemleri sonrasında durağan seri olarak ifade edilmekedir. Modeldeki Φ mevsimsel oo regresyon (SAR) parameresini, Θ ise mevsimsel P harekeli oralama (SMA) parameresini simgelemekedir. 18 Box-Jenkins modellerinde emel yaklaşım, incelenen değişkenin bugünkü değerinin, geçmiş değerlerinin ağırlıklı oplamı ve rassal şokların bileşimine dayandığıdır. 19 Model seçiminde, serinin durağan olup olmaması ve mevsim ekisi aşıyıp aşımaması belirleyici olmakadır. Bu nedenle ilk olarak zaman serisinin özellikleri oraya çıkarılmaka ve uygun bir model bulmaya çalışılmakadır. Box-Jenkins yönemi, üm model kombinasyonları arasından uygun bir modeli belirlemek için dör basamakan oluşan ekrarlamalı bir yaklaşım kullanmakadır. Bu basamaklar sırasıyla; belirleme, paramere ahminleri, uygunluk esleri ve ileriye yönelik ahmin aşamalarıdır Belirlenen model yeerli değilse, süreç orijinal modeli gelişirmek için Q 16 Spyros MAKRIDAKIS, Forecasing: Mehods and Applicaions, John Wiley and Sons Inc., 1998, New York, 17 Cem KADILAR, a.g.e., s AKGÜL Işıl, Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, Der Yayınları, 2003, İsanbul, s AKGÜL Işıl, a.g.e., s

8 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 oluşurulan diğer bir model kullanılarak ekrarlanır. Bu süreç amin edici bir model elde edilene kadar ekrar edilmekedir VERİ VE YÖNTEM 3.1. Çalışmada Kullanılan Veriler Araşırmada, Analya iline yönelik dış urizm alebinin ölçüsü olarak gelen oplam yabancı uris sayıları alınmışır. Lieraürde urizm alebinin ölçüsü olarak gelen uris sayıları; urizm gelirleri; urislerin geceleme sayıları ve doluluk oranlarının kullanıldığı görülmekedir. Bunlar arasından en fazla kullanılan ölçü gelen uris sayılarıdır. 21 Song ve Wi, inceledikleri yılları arasında yapılmış kırk beş çalışmanın ouz yedisinde uluslararası urizm alebinin ölçüsü olarak oplam yabancı uris sayılarının kullanıldığını belirmişlerdir. 22 Çalışmada, Ocak 1990 Kasım 2008 dönemine ai Analya iline hava ve deniz yolu (Analya, Alanya, Kaş, Kemer, Finike) ile gelen aylık yabancı uris sayısı verilerinden yararlanılmışır. Veriler, Külür ve Turizm Bakanlığı arafından yayımlanan urizm isaisikleri bülenlerinden ve Analya İl Külür ve Turizm Müdürlüğü nden (Analya Gümrük Kapıları Yeli ve Yabancı Ziyareçi Girişleri İsaisikleri) emin edilmişir. Aylık veriler, mevsim ve rend bileşenlerinin ele alınarak daha deaylı incelemeler yapılabilmesi için ercih edilmişir Çalışmanın Yönemi Çalışmada öncelikle, verilerin yapısına uygun yönemlerin belirlenebilmesi amacıyla verilerin zaman serisi özellikleri analiz edilerek seriyi ekileyen emel bileşenler incelenmişir. Verilerin bileşenlerinin incelenmesinden sonra, Ocak 1990-Aralık 2006 dönemine ai veriler kullanılarak 2007 ve 2008 (Ocak-Kasım) yılları için üsel düzleşirme ve Box-Jenkins yönemlerinden, verilerin yapısına uygun modeller ve farklı mimarilere sahip yapay sinir ağı modelleri ile Analya iline yönelik aylık yabancı uris sayısı ahminleri yapılmışır. Modellerin üreikleri ahmin değerleri, gerçekleşmiş olan uris sayıları ile karşılaşırılarak hangi yönemin daha gerçekçi sonuçlar verdiği belirlenmişir. Uygulanan yönemlerin ahmin doğrulukları, Oralama Mulak Yüzde Haa (MAPE) isaisiği yardımıyla değerlendirilmişir. Lieraürde, MAPE isaisiğinin ahmin haalarını yüzde olarak ifade emesi nedeni ile ek başına da bir anlamının olması, diğer krierlere göre üsünlüğü olarak kabul edilmekedir. 23 Wi ve Wi, MAPE değerleri % 10 un alında olan ahmin modellerini yüksek doğruluk derecesine sahip, % 10 ile % 20 arasında olan modelleri ise doğru ahmin John HANKE, Arhur REITSCH, Business Forecasing, (Fourh Ediion), Allyn and Bacon, 1992, Boson, s. 381 Chrisine LIM, Review of Inernaional Tourism Demand Models, Annals of Tourism Research, Volume: 24, No: 4, 1997, s. 839 Haiyan SONG ve Sephan WITT, a.g.e., s. 216 Işıl AKGÜL, a. g. e., s

9 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi modelleri olarak sınıflandırmışır. 24 Benzer şekilde Lewis, MAPE değeri %10 un alında olan modelleri çok iyi, % 10 ile % 20 arasında olan modelleri iyi, % 20 ile % 50 arasında olan modelleri kabul edilebilir ve % 50 nin üzerinde olan modelleri ise yanlış ve haalı olarak sınıflandırmışır. 25 MAPE isaisiğinin maemaiksel ifadesi aşağıda verilmişir. n e = 1 y MAPE = n Bu formülde; 100(%) e = y - ŷ olmak üzere y = döneminde gerçekleşen değer, ŷ = dönemi için hesaplanan ahmin değeri, n = ahmin yapılan dönem sayısı, e = dönemindeki ahmin haasını ifade emekedir Verilerin Zaman Serisi Bileşenlerinin Analizi Çalışmada kullanılan, verilere ai zaman grafiği Şekil 2. de verilmişir. Zaman grafiği incelendiğinde verilerin, aran bir rend ile birlike mevsimsel dalgalanmaların ekisinde olduğu gözlenmekedir. Dalgalanma, birbirini izleyen yılların nisan aylarından iibaren armaya başlayarak Temmuz ve Ağusos aylarında en yüksek değere ulaşması, Ocak aylarında en düşük değere ulaşması şeklinde meydana gelmekedir. En küçük kareler yönemi ile yapılan rend analizi neicesinde, verilerin aran bir rend yapısına sahip olduğu espi edilmişir. Trend denkleminin geçerliliğini es emek için yapılan F esi ve denklem kasayılarının eslerinin, 0.05 önem düzeyinde anlamlı oldukları görülmüşür. Verilerdeki mevsimsel ekileri espi emek için mevsimsel ayrışırma işlemi uygulanmışır. Mevsimsel ayrışırma Harekeli Oralamaya Oran yönemi ile SPSS 12.0 isaisik pake programı yardımıyla yapılmış, harekeli oralama ağırlıkları; seri on iki aylık düzenli periyoda sahip olduğundan Periyo+1 (Enpoins Weighed by 0.5) aralığıyla hesaplanmışır. Analiz neicesinde elde edilen mevsim indeks değerleri, verilerin 12 ayda bir ekrar eden periyodik mevsimsel dalgalanmaların ekisinde olduğunu oraya koymuşur Sephen F. WITT ve Chrisine WITT, Modeling and Forecasing Demand in Tourism, Academic Press: London, 1992, s. 137 Colin D. LEWIS, Indusrial and Business Forecasing Mehods, Buerworhs Publishing: London, 1982, s

10 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 Şekil 2: Analya İli ne Gelen Yabancı Turisler Serisi Zaman Grafiği (Ocak 1990 Kasım 2008) Yabancı Turis Sayıları Ay - Yıl 4. YÖNTEMLERİN UYGULANMASI Çalışmanın bu bölümünde Üsel Düzleşirme, Box-Jenkins yönemleri ve Yapay Sinir Ağları ile yapılan ahminlere ai açıklamalara yer verilmişir. Çalışmada kullanılan verilerin aran bir rende sahip olması ve mevsimsel dalgalanmaların ekisinde olması nedeniyle, verilerin yapısına uygun zaman serisi yönemlerinin, Mevsimsel Üsel Düzleşirme ve Mevsimsel Box-Jenkins yönemleri olduğuna karar verilmişir Mevsimsel Üsel Düzleşirme (Winer s) Yönemi Yönemin uygulanması SPSS 12.0 isaisik pake programı yardımıyla yapılmışır. Mevsim fakörleri olarak mevsimsel ayrışırma işlemi ile elde edilen mevsim indeks değerleri kullanılmışır. Modelin düzleşirme sabii α, rend düzleşirme sabii β ve mevsim düzleşirme sabii olanγ paramereleri, modelin haa kareleri oplamını minimum yapacak şekilde belirlenmişir. Elde edilen; α = 0, β = 0, γ = 0, paramere değerleri modelin düzleşirme kasayıları olarak kullanılmışır. Modele ai başlangıç değerleri bilgisayar yardımı ile aşağıdaki gibi hesaplanmışır: L = 52989, (Seviye başlangıç değeri) s b = 264, (Trend başlangıç değeri) s 108

11 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi 4.2. Mevsimsel Box-Jenkins Yönemi Box-Jenkins yöneminin uygulanmasında öncelikle, verilerdeki mevsimsel bileşenin zaman içerisinde sabi olmadığı espi edilmiş ve orijinal verinin sabi mevsimsel değişmeler içeren bir hale gelmesi için verilerin doğal logariması alınmışır. Genişleilmiş Dickey-Fuller (ADF) esleri ile durağanlık analizleri yapılmış, yapılan analizler sonucunda serinin birinci derece mevsimsel farkı alınarak (D=1, S=12) durağanlığının sağlandığı görülmüşür. Verilere ai oo korelasyon ve kısmi oo korelasyon fonksiyonları incelenerek mevsimsel ve mevsimsel olmayan ooregresyon (AR) ve harekeli oralama (MA) süreçlerinin dereceleri belirlenmişir. AR ve MA süreçleri için uygun merebeler aşağıdaki gibi belirlenmişir: AR merebesi p = 1 MA merebesi q = 0 Mevsimsel AR merebesi P = 0 Mevsimsel MA merebesi Q = 1 Bu sonuçlar, logarimik dönüşüme abi Analya iline gelen yabancı urisler serisi için uygun modelin Çarpımsal-Mevsimsel ARIMA Modeli olarak ifade edilen ARIMA(1,0,0)(0,1,1) 12 olduğunu gösermekedir. Elde edilen modele ai nihai paramere ahminleri Tablo 1. de verilmişir. Tablo 3.5. de, belirlenen modelin paramere ahminlerine ai -değerlerinin ümünün 0,00 önem düzeyinde (ayrıca mevsimsel paramere ahminlerinin > 1,25 olmaları nedeniyle 26 ) isaisiksel açıdan önemli oldukları görülmekedir. Değişken Tablo 1: ARIMA (1,0,0)(0,1,1,) 12 Modeli Tahmini Tahmin Sandar Haa - isaisiği Olasılık AR(1) 0, , , , SMA(1) 0, , , , Consan 0, , , , Gözlem Sayısı 227 Fark Alındıkan Sonraki Gözlem Sayısı 215 Akaike Bilgi Krieri (AIC) 91, Haa Kareleri Toplamı 18, Sandar Haa 0, Dönüşüm ve Fark Alma Doğal logariması alınan serinin mevsimsel ilk farkı (s = 12) Belirlenen modelin paramere ahminleri isaisiksel açıdan değerlendirildiken sonra, modele ai kalınıların (residuals) rassal (beyaz gürülü) olup olmadığı ve aralarında ookorelasyon olup olmadığını sınamak 26 Mevsimsel gecikmelerin anlamlılığının es edilmesinde kullanılan -es isaisiği için kriik değer 1,25 olarak alınmakadır. 109

12 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 için Ljung-Box (Q * ) isaisiğinden yararlanılmışır. Modele ai arıklar serisi için 12, 24 ve 36. gecikmelere göre hesaplanan Q * isaisikleri, arıklar arasında önemli ookorelasyon olmadığını, arıklar serisinin rassal bir sürece sahip olduğunu ve seçilen modelin uygunluğunu oraya koymuşur. Box- Jenkins modellerinin ookorelasyon ve kısmi ookorelasyon fonksiyonları ile ADF esleri ise E-Views 5 pake programı yardımıyla gerçekleşirilmişir Yapay Sinir Ağları Verilerin yapay sinir ağları ile modellenmesinde, üç ayrı veri sei kullanılarak oluşurulan farklı yapay sinir ağı mimarilerinin ahmin performansları incelenmişir. Kullanılan 227 aylık verinin dönemine ai 204 ü eğiim, dönemine ai 23 ü de es verisi şeklinde gruplandırılmışır. Giriş kamanında farklı zaman gecikmelerindeki veri değerleri ( y 1, y 3, y y k ) çıkış kamanında ise gecikmesiz veri değerleri ( y ) kullanılmışır. Yönemin uygulanması Malab 7.0 bilgisayar programının yapay sinir ağları modülü (Neural Nework Toolbox) ile gerçekleşirilmişir. Çalışmada kullanılan veriler, bilgisayara girilmeden önce [0:1] aralığında değerler alabilmesi için normalize edilmişir. Normalizasyon işlemi aşağıdaki formül yardımıyla gerçekleşirilmişir. Bu eşilike; x x n = x x0 0 max x x min min = orijinal veri, x = normalize edilmiş veri, n xmin emekedir. = veri sei içerisinde yer alan en küçük sayı, x = veri sei içerisinde yer alan en büyük sayıyı ifade max Çalışmada kullanılan veri seleri için değişik gizli kaman sayıları (1-5 arasında), değişik nöron sayıları (1-5 arasında) ile modeller kurulmuş ve farklı ierasyon ( ) sayılarında denemeler yapılarak eğiim gerçekleşirilmişir. Daha sonra es için ayrılan veriler ile kurulan üm modeller es edilmişir. Tes işlemi sonucunda bulunan ahmin değerleri, gerçek değerlerle karşılaşırılarak, değişik mimarilere sahip yapay sinir ağı modellerinin ahmin doğrulukları değerlendirilmişir. Yapılan çok sayıda deneme sonucunda denenen modellerdeki gizli kaman ve gizli kamandaki nöron sayıları arıkça modellerin ahmin doğruluklarının azaldığı, gerçek değerlere en yakın sonuçları veren yapay sinir ağı modelinin, on iki gecikmeli modeller arasından elde edildiği görülmüşür. Kullanılan veri selerindeki sisemaik örünü (mevsimsel döngü) on iki ayda bir ekrar eiğinden, on iki gecikmeli modellerin bir ve üç gecikmeli modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. Modelde bir 110

13 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi giriş kamanı, bir gizli kaman ve bir çıkış kamanı bulunmakadır. Giriş kamanında alı, gizli kamanda üç, çıkış kamanında ise bir nöron bulunmakadır. Şekil 3. elde edilen yapay sinir ağı modelini emsil emekedir. Şekil 3: Denemeler Sonucunda Elde edilen Yapay Sinir Ağı Modeli y 12 y 24 y 36 y 48 y 60 y 72 Modelde ileri sürümlü-haa geri yayınımlı (feed forward back propagaion) ağ mimarisi kullanılmışır. Akivasyon fonksiyonu olarak Logarimik Sigmoid, eğiim fonksiyonu olarak ise Levenberg-Marquard algoriması seçilmişir. Ağın eğiimi için epok (epoch: bir yapay sinir ağında ileri beslemenin bir kere yapılması) gerçekleşirilmişir. 4.4 Yönemlerin Karşılaşırılması Ve Analya İline Yönelik Dış Turizm Talebi Tahminleri Analya iline yönelik dış urizm alebi ahminlerinde kullanılacak uygun modelin belirlenmesi amacıyla, uygulanan yönemlerden elde edilen ahmin değerleri ile gerçekleşmiş değerler üzerinde yapılan doğruluk ölçümü sonuçları Tablo 2. de verilmişir. Tablo 2: Uygulanan Yönemlerin Tahmin Doğrulukları Yönem MAPE (%) Yapay Sinir Ağı 7,16 Box-Jenkins ARIMA(1,0,0)(0,1,1) 12 8,37 Mevsimsel Üsel Düzleşirme (Winers) 11,01 Daha önce de değinildiği gibi, lieraürde MAPE değeri %10 un alında olan modeller çok iyi, %10 ile %20 arasında olan modeller iyi, %20 ile %50 arasında olan modeller kabul edilebilir ve %50 nin üzerinde olan modeller ise yanlış ve haalı olarak sınıflandırılmakadır. Tablo 2. incelendiğinde, Yapay Sinir Ağları ve Çarpımsal-Mevsimsel Box-Jenkins yönemi ile yapılan ahminlerde MAPE değerlerinin %10 un alında, Mevsimsel Üsel Düzleşirme (Winers) yönemi ile yapılan ahminlerde ise 111

14 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 MAPE değerinin %11,01 olduğu görülmekedir. Bu durumda uygulanan her üç yönemin de oldukça başarılı ahminler üreiği söylenebilir. Winers ın mevsimsel üsel düzleşirme yöneminin en önemli avanajı; rendin yanı sıra mevsimsel dalgalanmaya sahip veriler üzerinde uygulanabilmesidir. Benzer şekilde Box-Jenkins modelleri de, ahmin için ek bilgi gerekirmemesi ve özellikle kısa ve ora dönem ahmin başarısının yüksek olduğunun çeşili çalışmalarda oraya konmuş olması nedeni ile yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Bunun yanında, çeşili model seçenekleri arasında uygun olanı seçme ve seçilen modelin her aşamada verilere uygunluğunu deneleme gibi üsünlüklere sahip oldukları söylenebilir. Ancak, denemeler sonucunda elde edilen on iki gecikmeli yapay sinir ağı modelinin, mevsimsel üsel düzleşirme ve Box-Jenkins yönemleri ile elde edilen modellere göre daha düşük sapma değerlerine sahip olduğu görülmekedir. Uygulanan yönemlerin ahmin doğruluklarının karşılaşırılması neicesinde, en yüksek doğruluğu sağlayan [5-3-1] düzenindeki yapay sinir ağı modeli kullanılarak 2009 yılı için Analya iline yönelik aylık dış urizm alebi ahminleri yapılmış, elde edilen ahmin değerleri Tablo 3. e verilmişir. Tablo 3: Analya İline Yönelik Aylık Dış Turizm Talebi Tahminleri (2009) Aylar (2009) Turis Tahminleri Ocak Şuba Mar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağusos Eylül Ekim Kasım Aralık SONUÇ VE ÖNERİLER Bilimsel emele dayanan yönemlerle urizmdeki gelişmelerin ahmin edilmesi, yöneici durumunda bulunanların karar almalarını da kolaylaşıran bir olanakır. Turisik yaırımların iici gücünü alep oluşurmaka ve yaırımlar alebin sayısal ve nieliksel özelliklerinin bir fonksiyonu olarak oraya çıkmakadır. Çok büyük yaırımların yapıldığı urizm projelerinin başarısı, gelecekeki alebin ve pazar yapısının ahminine, dolayısıyla arz kaynaklarının alebe uygun hale geirilmesine bağlıdır. 112

15 C.14, S.1 Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi Güvenilir ve doğru alep ahminleri başa konaklama, ulaşırma ve seyaha olmak üzere urizm sekörü ile ilgili büün faaliyelerin ekili bir şekilde planlanabilmesi için gereklidir. Bu nedenle, kullanılan verilerin özelliklerine uygun ve en doğru ahminleri veren yönemin belirlenmesi, ileriye yönelik olarak yapılacak alep ahminlerinin güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada; zaman serisi yönemlerinden Üsel Düzleşirme ve Box-Jenkins yönemleri ile farklı mimarilere sahip yapay sinir ağı modellerinin ahmin doğruluklarını karşılaşırarak en yüksek doğruluğu sağlayan modelin belirlenmesi ve belirlenen model yardımıyla Analya iline yönelik aylık dış urizm alebi ahminlerinin yapılması amaçlanmışır. Uygulanan yönemlerden elde edilen ahmin sonuçlarının değerlendirilmesi neicesinde, en yüksek ahmin doğruluğunu sağlayan ve gerçek değerlere en yakın sonuçları veren yönemin, Yapay Sinir Ağları olduğu görülmüşür. Yapay sinir ağları, veriler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri öğrenip genelleme yapabilmeke ve bu sayede daha önce hiç karşılaşmadığı sorulara kabul edilebilir bir haayla cevap bulabilmekedirler. Bu özellikleri nedeniyle yapay sinir ağları, ahminlemede ekili bir yönem olarak kullanılmakadır. Gerek bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, gerekse daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar dikkae alındığında; aşırı eğime, mimarinin haalı oluşurulması vb. problemleri olmayan yapay sinir ağı modellerinin diğer yönemlerle kurulan modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmekedir. Yapay sinir ağı algorimalarının, doğrusal olmayan ve dinamik sisemleri modellemede yararlı olduğu birçok araşırmacı arafından kabul edilmekedir. Ancak isaisiksel yönemler beraberinde sorun alanına ilişkin anlaşılabilir ve yorumlamaya imkân veren paramereler üremesine karşın, yapay sinir ağlarındaki bağlanı ağırlıklarını henüz yorumlama imkânı bulunmamakadır. Bu nedenle yapay sinir ağları ile ulaşılan sonuçlarda modelin kapalı bir kuu olarak kaldığı da unuulmamalıdır. İleriye yönelik yapılacak çalışmalar için; farklı mimarilere sahip yapay sinir ağı modelleri kullanılarak, Türkiye ye veya belirli bir bölgeye yönelik iç ve dış urizm alebi; belirli bir bölge veya il sınırları içerisinde faaliye göseren konaklama işlemelerindeki doluluk oranları; yerli ve yabancı konukların konaklama işlemelerindeki geceleme sayıları ve oralama kalış sürelerine ilişkin ahmin çalışmaları önerilebilir. Ayrıca yapay sinir ağları ile zaman serisi ahmin yönemlerinin birleşirildiği melez modellerin ahmin performansları araşırılabilir. Ülkemizde gerek yapay sinir ağları, gerekse melez yaklaşımlarla mevsimsel urizm serilerinin modellenmesi ve ahmini ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkae alınırsa, önerilen çalışmaların Türkiye deki urizm lieraürüne ve urizm seköründeki uygulamacılar ile karar verme konumunda olan yöneicilerin geleceğe yönelik planlama çalışmalarına önemli kakılar sağlayacağı söylenebilir. 113

16 ÇUHADAR GÜNGÖR GÖKSU 2009 KAYNAKÇA 1. AKGÜL Işıl, Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, Der Yayınları, 2003, İsanbul 2. BENLİ Yasemin, Finansal Başarısızlığın Tahmininde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve İMKB de Bir Uygulama, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2002, Yıl: 4, Sayı: 4, s ELMAS Çein, Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Eğiim, Uygulama), Seçkin Yayıncılık, 2003, Ankara 4. GÜNGÖR İbrahim ve ÇUHADAR Mura, Analya İline Yönelik Alman Turis Talebinin Yapay Sinir Ağları Yönemiyle Tahmini, Gazi Üniversiesi Ticare ve Turizm Eğiim Fakülesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 1, s HANKE John E., REITSCH Arhur, Business Forecasing, (Fourh Ediion), Allyn and Bacon, 1992, Boson 6. KADILAR Cem, SPSS Uygulamalı Zaman Serileri Analizine Giriş, Bizim Büro Basımevi, 2005, Ankara 7. LEWIS Colin D., Indusrial and Business Forecasing Mehods, Buerworhs Publishing: London, LIM Chrisine, Review of Inernaional Tourism Demand Models, Annals of Tourism Research, Volume: 24, No: 4, 1997, s MAKRIDAKIS Spyros, WHEELWRIGHT Seven C., HYNDMAN, Rob Forecasing: Mehods and Applicaions, John Wiley and Sons Inc., 1998, New York, 10. ORHUNBİLGE Neyran, Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiya Endeksleri, Avcıol Basım Yayın, 1999, İsanbul 11. ÖZTEMEL Ercan, Yapay Sinir Ağları, Papaya Yayıncılık, İsanbul, WITT Sephen F. ve WITT Chrisine, Modeling and Forecasing Demand in Tourism, Academic Pres, 1992, London 13. YILDIZ Birol, Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Halka Açık Şirkelerde Ampirik Bir Uygulama, İMKB Dergisi, Sayı: 17, 2001, s

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 2001, 431-454 Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini K. Batu Tunay Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Programlar

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, selenmaden@sdu.edu.tr 2

ÖZET ABSTRACT. Süleyman Demirel Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, selenmaden@sdu.edu.tr 2 Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2014, C.19, S.2, s.179-195. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2014, Vol.19,

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ ECONOMICS-ENVIRONMENT AND THE EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN TURKEY

ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ ECONOMICS-ENVIRONMENT AND THE EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN TURKEY ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ ECONOMICS-ENVIRONMENT AND THE EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN TURKEY Recep ULUCAK Arş. Gör, Erciyes Üniversitesi İktisadi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Ulaş ÜNLÜ Oğuz SAYGIN ÖZET Muhasebe temelli geleneksel performans

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı