Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük"

Transkript

1 Bluehill 2 Yazýlýmý Bluehill 2 Yazýlýmý Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük

2 Kolaylýk ve Güçlülük d Bluehill 2 ana sayfasý Benzersiz Ýþlevsellik ve Sezgisel Kullaným Bluehill 2; 2004'te piyasaya sürülen özgün Bluehill yazýlýmýnýn yarattýðý geleneði sürdürüyor. Bu en son nesil yazýlým; günümüzün laboratuar yönetici ve teknisyenleri için kolay ve özel olarak hazýrlanmýþ uygulama çözümleri sunan, tümüyle entegre ve modüler bir pakettir. Bluehill 2; WEB biçimli tasarýmýyla her düzeydeki kullanýcýlarýn kolaylýkla kullanýp öðrenebileceði, piyasadaki en güçlü ve esnek malzeme test paketini sunar. Kullanýcýlar; bir tepe yükünün basitliðinden, karmaþýk bir döngülü test için gereken güce kadar geniþ uygulamalý testleri yapabilmek için ne kadar az öðrenme ve eðitim almalarý gerektiðini takdir edecektir. Bluehill 2 yazýlýmý, yaptýðýnýz iþlemi belirginleþtirmek için farklý renkli sekmelere bölünmüþtür. Ekranlar; her test türünün kendine özgü uygulama gereksinimlerine göre düzenlenmiþtir. Fikstür ayarý, test terminolojisi, birim seçimleri ve hesaplamalarý gibi parametreler otomatik olarak yapýlandýrýlarak; laboratuarýnýzýn en üst düzeydeki verimliliðe kolayca ve hýzla ulaþmasý saðlanýr. Bluehill 2'nin yetenekleri ve tasarýmý, malzeme testinde dünya lideri olan Instron 'un 60 yýllýk güçlü uygulama deneyimini yansýtmaktadýr. Bluehill 2, 3300, 4200, 4300, 4400, 5500, 5800 ve 8800 serisi sistemleri de dahil olmak üzere; geniþ Instron sistemleriyle doðrudan uyumludur. 2

3 Kolay Kullanabilirlik: Kendi yolunuzu kendiniz oluþturun Bluehill 2, kolay kullanýmlý ve sekmeli kullanýcý ara yüzünü kullanmayý sürdürüyor. Testi, test yöntemi tanýmýný, test raporlarýný ve sistem yönetimini birleþtirerek; tüm test sürecinin yönetimini çok kolay bir hale getirir. Seçeneklerinizi görmek için bir sekmeye týklayýn; daha sonra yapmak istediðiniz iþlemi seçin. Bu kadar kolay! Hem istediðiniz test çalýþma tarzýný, hem görmek istediðiniz içeriði seçin. Grafik stilinden sonuç tablosundaki kolonlarýn formatýndan, ekran düzenine kadar her þeyi kontrol edebilirsiniz. Ayrýca; rapor formatýndan, rapor dosya türüne ve konumuna kadar test sonuç dosyasý tipini tanýmlayabilirsiniz. Testinizi istediðiniz biçimde gerçekleþtirin. d Bluehill 2 yürütme ekraný grafik ayarý d Bluehill 2'de bir test yürütümü 3

4 Basitlik Kopyala ve Yapýþtýr Özelliði Bluehill 2'den sonuç tablolarýný ve grafikleri kopyalamak ve bunlarý Microsoft Word, Excel veya Powerpoint gibi sýk kullandýðýnýz program dosyalarýna yapýþtýrmak için standart kopyala ve yapýþtýr tekniðini kullanýn. Sonuçlarý Microsoft Access gibi veri tabaný programlarýna bile doðrudan gönderebilirsiniz. d Grafikleri kesip doðrudan e-postalarýn içerisine yapýþtýrýn d Merlin ve Series IX dönüþtürme uygulamalarý standart özelliklerdir Kolay Dönüþüm Bluehill 2'de; kullanýcýlarýn kendilerini internet ortamýnda çalýþýr gibi hissedecekleri bir WEB biçimli mimari yapý oluþturulmuþtur. Ayrýca; mevcut Series IX TM ve Merlin TM yazýlýmlarýmýzý kullananlardan en sýk kullandýklarý öðeleri bildirmelerini istedik. Bu sýk kullanýlan özellikler Bluehill 2'ye de eklenerek; kullanýcýlarýn programa en üst düzeyde uyumluluklarýný en alt düzeyde eðitimle saðlamak amaçlanmýþtýr. Bluehill 2'de mevcut Series IX TM ve Merlin TM ortamlarýnda en çok kullanýlan test yöntemleri ve veri dosyalarý otomatik olarak BlueHill 2 ortamýnda kullanýlacak biçimde dönüþtürülür. Yazýlýmý kurar, kurmaz testi baþlatabilirsiniz. Raporununuzu e-posta ile gönderin Test iþlemi sona erdiðinde, tek bir adýmla test raporunu otomatik olarak e-posta ile gönderebilirsiniz. Kopyalama, yapýþtýrma veya baþka bir iþleme gerek yoktur - sadece 'Finish' düðmesine týklayýn; gerisini Bluehill 2 çözümler. Raporlarý bir MSWord veya Adobe PDF dosyasý olarak ta gönderebilirsiniz. 4 d Raporunuzu Microsoft Outlook veya diðer programlardan e-posta ile gönderin

5 Microsoft Office ve WEB Standartlarýnýn kullanýldýðý rapor þablonlarý Bluehill 2, deðiþik raporlama gereksinimlerini karþýlayacak çeþitli rapor formatlarýný içerir. Çýkýþ seçenekleri ek bir uygunluk oluþturur. Örneðin sonradan düzeltebilmeniz için raporunuzu bir Microsoft Word dosyasý olarak veya güvenli aktarým için bir PDF veya HTML dosyasý olarak herhangi türdeki bir WEB sayfasýnda saklayabilirsiniz. Ayrýca; kendi istatistik yazýlým paketinize veya veri tabanýnýza kolayca alabilmek için, sonuçlar bilinen ASCII dosyalarý olarak kaydedilebilir. d Bir WEB sitesine kolayca göndermek için HTML dosyasý d Standart Adobe PDF raporu 5 d Standart Microsoft Word raporu

6 Daha fazla Kolaylýk Hýz ve Verimlilik için Bilgi Ýstemli Test d 'Bilgi istemli Test' ayarý d Test örneði test konumuna girmeden önce 'Bilgi Ýstemi' Bluehill 2'nin 'Bilgi istemli Test' özelliði, temel test iþlemleri için endüstrinin en etkin ve verimli ara yüzünü sunar. "Bilgi Ýstemli Test' yoluyla, kullanýcýnýn Bluehill 2 yazýlýmý ile her tür etkileþimi tanýmlanabilir. Test iþleminin herhangi bir noktasýnda kullanýcýnýn girmesi gereken bilgi istemleri eklenebilir. Giriþ ve mesaj uyarýlarý test iþlemi sýrasýnda altý noktada görünebilir: h Test edilecek örneðe/partiye baþlamadan önce h h h h Her örnek testinden önce Testten önce Testten sonra, hesaplamalardan önce Örnekten sonra h Örnekten sonra, bitiþte Ayný zamanda, testten veya hesaplamalarýn gerçekleþtirilmesinden sonra yürütme süresi çalýþma alanýnýn gösterilmesini tercih edebilirsiniz. 6 d 'Bilgi Ýstemli Test' için yürütme süresi ekraný

7 Ýçerik Menüsü Bluehill 2 yazýlýmý ile çalýþýrken, çalýþmanýzý hýzlandýrmak için içerik menülerinden (genellikle 'Sað Tuþ' menüleri olarak adlandýrýlýr) yararlanabilirsiniz. 'Sað Týklayýn', bilgileri kopyalayýn ve yapýþtýrýn veya grafik ve sonuç tablolarý gibi diðer ayrýntýlara ulaþýn; tablo özelliklerini deðiþtirin. Örnek Seçici Benzersiz Bluehill 2 'Örnek Seçici', herhangi bir test örneði için sonuçlarýn, grafiklerin, giriþlerin ve durumun senkronize olarak görüntülenmesine olanak verir. d Yürütme süresi grafiðinin içerik menüsü Test Girdileri Test girdisi alaný, testten önce, test sýrasýnda veya testten sonra kritik örneði bilgilerini girebilme esnekliðine olanak verir. Örneðin bir parçayý test ederken, diðer test edeceklerinizin ölçülerini girebilirsiniz. Bu özellik, zaman tasarrufu saðlar ve giriþ hatalarýný en düþük düzeyde tutar. Durum Konsolu - Kolaylýk ve Güvenlik saðlayan Tasarým Operatör çalýþma alanýnýn üzerinde kullanýmý kolay Bluehill 2 durum konsolu yer alýr. Durum konsolu, önemli bir güvenlik özelliði olarak, kullanýcýnýn istediði zaman test edilen örneðe ne kadar yük uygulandýðýný görmesine olanak verir. Konsol, kullanýcý tarafýndan yapýlandýrýlabilir ve yükhücresinin hýzlý otomatik kalibrasyonundan elle kontrol donanýmýnýn iþlev tuþlarýnýn ayarlanmasýna kadar çeþitli özellikleri barýndýran programlanabilir tuþlarý içerir. d Yürütüm süresi ekranýndaki test giriþ penceresi d Durum konsolu 7

8 Güç Maksimum Esneklik için Özelleþtirilebilen Test Ýþlemleri dýmleçle seçilen noktalarla modülüs bölgesinin tanýmlanmasý Bluehill 2, kullanýcýnýn kendi test gereksinimlerine en uygun test akýþýný oluþturmasýna olanak verir. Kullanýcý, verimlilik açýsýndan, boyutlar veya örnek tanýmlama gibi örneðe özgü bilgileri test iþleminin herhangi bir sürecinde girebilir. Benzer biçimde, görüntüleme veya test parametrelerinin girilmesi gibi tüm test faktörleri kullanýcý tarafýndan kontrol edilebilir. Örneðin, Bluehill'e modülü otomatik olarak hesaplatabilir veya imleç-seçim özelliðini kullanarak modül bölgesini seçebilirsiniz. Test Ekraný Görüntüleri Kullanýcýlar yapýlan testlerde tek bir yürütme süresi ekraný görürler; ancak ekranlar arasýnda öne-arkaya gidebilmek olanaksýzdýr. Grafik test sýrasýnda User-Defined otomatik Calculations ölçekleme yapacak biçimde ayarlanabilir. Ayrýca; tek bir týklama ile grafik Bluehill verilerinin 2 includes ayrýntýlý hundreds bölgelerini of standard zumlayabilirsiniz. application calculations that cover almost every testing dtest 1 ve 2'nin tepe noktalarýnýn "zumlanmasý" d Test 1 ve 2'nin tepe noktalarý 8

9 Test Ekraný Düzeni Bazý durumlarda, bir uygulama, kullanýcýnýn test sonuçlarýnýn ve ilgili grafiklerin farklý yönlerini deðerlendirmesini gerektirir. Bluehill 2 ile test akýþýnýza en çok uyan düzeni kolayca tasarlayabilirsiniz. Örneðin, altýnda sonuç tablosu bulunan iki adet gerçek zamanlý grafik istiyorsanýz, sadece sað týklayýn ve düzeni özelleþtirin ('Raporlar ve Grafikler' içerisinde mevcuttur). Düzen öðeleri, grafikleri, sonuç tablolarýný, test giriþ parametrelerini ve bir ham veri tablosunu içermektedir. d Ýleri düzey yürütüm süresi ayar ekraný Biçim Yürütme süresi ekraný bileþenlerinin biçimi, tamamen kullanýcý tarafýndan kontrol edilir. Sonuç tablosu stilinden sütun yazý tiplerine, grafik art alan renklerine ve giriþ tablosu seçeneklerine kadar her þey kullanýcý tarafýndan kontrol edilir ve tasarlanabilir. Bir test yöntemi saklandýðýnda; bu formatlar test hýzýnda olduðu gibi tüm parametreleri ile birlikte saklanýr. d Temel yürütüm süresi ayar ekraný d Yürütüm süreci ekran formatýnýn ayarlanmasý 9

10 Daha fazla Güç Önizleme Bluehill 2; test yöntemleri, örnek bilgileri ve rapor þablonlarý dahil olmak üzere tüm dosyalarýn seçilmeden önce gözden geçirilmesine veya yazdýrmadan önce raporlarýn önizlenmesine olanak verir. Önizleme, hatalý seçimleri ve yazýcý çýktýlarýný önleyerek zaman tasarrufu saðlar ve böylece laboratuar ve iþyerinin verimliliði artýrýlýr. d Önizlemenin solda gösterildiði rapor ayarý 10 d Kullanýcý-tanýmlý hesaplamalarýn ayarý d Ön izleme görünümüyle açýlan test yöntemi Kullanýcý-Tanýmlý Hesaplamalar Bluehill 2, hemen hemen her test gereksinimini karþýlayabilen yüzlerce standart uygulama hesaplamasý içerir. Mevcut hesaplamalarý kullanarak test sonuçlarýnýn oluþturulmasýný mümkün kýlan 'Kullanýcý Hesaplamalarý' sayesinde çok farklý gereksinimler karþýlanabilir. Bir çok matematiksel, trigonometrik, logaritmik ve eksponansiyel fonksiyon desteklenir ve tüm ifadeler basit terimlerle sunulur. Sýnýrsýz sayýda hesaplama oluþturmak için sadece hesap makinesine týklayýn. API Bluehill 2 API arayüzü, kullanýcýlarýn Bluehill 2 test bilgilerine eriþmesine veya dýþ bir program kullanarak Bluehill 2 iþlemlerinin otomatikleþtirilmesine olanak verir. Bluehill 2 API, Visual Basic 6.0, VBA, Visual C++ veya COM'u destekleyen herhangi bir programlama dilinde kullanýlabilir. API, sanal bir kullanýcý olarak çalýþacak þekilde yaratýlmýþtýr. Yani, UI ile ayný tarzda çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. API'yý, ortak LIMS veya QC veri tabanlarýna baðlanmak, kontrol limitlerine göre test sonuçlarýný otomatik izlemek amacýyla özel programlar oluþturmak, vb. için kullanýn. API örnekleri verilmiþtir.

11 Öneriler Bluehill 2'nin her ekraný, soru-yanýt biçiminde yararlý öneri dizisi içerir. Örneðin, bir test yöntemi yaratýlýrken görüntülenen öneriler ekrana özeldir; böylece test koþullarýný ve test sýrasýný tanýmlamanýz kolaylaþýr. Bluehill 2'nin her düðme ve kontrolünün bir araç ipucu vardýr; ne olduðunu görmek için sadece imleci o öðenin üzerine getirin. d Sað tarafta görüntülenen ipuçlarý Referans Yardým Daha fazla ayrýntýlý bilgi için F1'e týklayýn. 'Ýpucu' penceresindeki içeriðe-duyarlý bir baðlantý sizi doðrudan ana yardým ve referans sistemi içerisindeki ilgili konuya götürür. Yardým sistemi açýldýðýnda, "içindekiler"i, "kapsamlý indeks"i, metin arama özelliðini ve malzeme testi terimler sözlüðünü kullanarak daha ayrýntýlý bilgilere ulaþabilirsiniz. Yardým sistemi, sisteminizin kullanýmý için geniþ bilgiler, uygulamalara iliþkin bir referans kitaplýk, hesaplamalar ve ilgili diðer konular sunar. d Soyulma testi için referans yardým Eðitim CD'si Bluehill 2, kullanýcý arayüzünü anlatan ve yöntemlerin, hesaplamalarýn, sonuçlarýn ve raporlarýn nasýl ayarlanacaðýný açýklayan etkileþimli bir eðitim CD'si sunar. Bu CD, sizin ve test operatörlerinizin Bluehill 2 yazýlýmý ile hýzlý ve güvenilir biçimde bütünleþmelerini saðlayan üstün özellikli bir eðitim aracýdýr. d Her sistemle Bluehill eðitim kýlavuzu 11

12 Geliþmiþ Sunum Araçlarý d Kýrýlma alanýnda 'Zumlu' çoklu yürütme süresi grafikleri Opsiyonel 'Raporlar ve Grafikler' paketi; sonuçlarýnýza son bir profesyonel rötuþ olanaðý sunar. 'Raporlar ve Grafikler', Bluehill 2'in standart rapor þablonlarýnýn ötesinde bir rapor esnekliðine gerek duyan laboratuarlar için idealdir. Kullanýmý ve öðrenilmesi kolay araçlar sunan 'Raporlar ve Grafikler'; raporlarýnýzý verimli ve profesyonel kalitede özelleþtirmenize olanak verir. Rapor önizleme, tasarým düzeninin tam görünümüne ve testlerin yürütülmesi sýrasýnda güncel test raporlarýnýn canlý WYSIWYG ('Ne Görürsen Onu Alýrsýn) görüntülerine olanak verir. Malzeme testi uygulamalarý için yaratýlmýþ olan profesyonel tasarýmlý rapor þablonlarýndan birini seçin veya kendi stilinizi oluþturarak, ileride yapacaðýnýz testlerde yeniden kullanmak üzere kaydedin. Yeni yürütme süresi grafikleri, ekran görüntüsünün yapýlandýrýlmasýnda esnekliðinizi büyük ölçüde arttýrýr. Grafik türü, format, yazý tipleri ve stillerle birlikte grafik sunumun tüm öðeleri düzenlenebilir. Testin ham bilgi noktalarýný içeren bir çalýþma sayfasý bile görüntüleyebilirsiniz. 12 d Test eðrilerinin gerçek zamanlý olarak üç boyutlu grafik gösterimi d Testin ham bilgi noktalarýný görüntüleyin, gönderin veya kopyalayýp yapýþtýrýn Diðer Güçlü Özellikler ve Avantajlar Raporlar ve Grafikler' paketinde sunulan bazý özellikler arasýnda þunlar yer alýr: h Kullanýcý tanýmlý ham bilgi gönderimi h Kullanýcý tanýmlý sonuç gönderimi: sonuçlar ve/veya istatistikler h Test sonuçlarýnýn Microsoft Access'e gönderimi h Farklý test karakteristiklerini tanýmlamak için iki eþzamanlý yürütme süresi grafiði h Tek bir grafiðe ikili çizim için çift Y-ekseni grafiði h Çoklu kanal h Gerçek zamanlý olarak ayarlanan otomatik ölçekli çizim h Test eðrisinin ayrýntýlý kýsýmlarýný incelemek için tek týklamayla yakýnlaþtýrma h Üç boyutlu ve logaritmik ölçekleme h Ters eksenler

13 Opsiyonel Modüller VersaChannel VersaChannel opsiyonu, test sisteminiz için 16 adete kadar ek kanal yaratmanýza ve bu kanallara ek transdüzerler baðlamanýza olanak verir. VersaChannel yapýlandýrma ekranýndan ek kanallar yaratýp yapýlandýrabilirsiniz. Her bir kanal için adý, türü (yük, gerinme, kullanýcý tanýmlý) ve çalýþma erimini tanýmlayýn. Kullanýcý transdüzerleri için örneðin, 'Deg.C' gibi bir birim etiketi tanýmlayabilirsiniz. h h Dört kanallý opsiyon, maksimum tek-uçlu dört kanal ve iki kanallý türevsel seçenekleri saðlar. 16 kanallý opsiyon, maksimum tek-uçlu 16 kanal ve sekiz kanallý türevsel seçenekleri sunar. Bu kanallardan herhangi birini bir test yönteminde sistemdeki baþka herhangi bir kanalla ayný biçimde kullanabilirsiniz. Bunlardan birini, örneðin bir testte 1nci test eðrisinden 2nci test eðrisine geçiþte tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Kanallarý gereksinimlerinize göre tek-uçlu veya türevsel olarak ayarlayýn. Maksimum kanal sayýsý, aldýðýnýz opsiyona ve transdüser modu için yaptýðýnýz ayara baðlýdýr: Geliþmiþ Kontrol d VersaChannel, 16 adet ek giriþ kanalýna olanak verir 'Geliþmiþ Kontrol' modülü (çoðu sistemde mevcuttur), standart konum kontrol modundan daha fazlasýný gerektiren ileri uygulamalar için, ilave kontrol modlarý saðlar. 'Geliþmiþ Kontrol' ile, yük, gerilme, gerinme ve gerçek gerinmenin bir iþlevi olarak çaprazkafa hareketini kontrol edebilirsiniz. Tüm ek kontrol modlarý; ön yükleme, ön döngü ve test aþamalarý sýrasýnda kullanýlabilir ve mod ile hýzýn herhangi bir kombinasyonunu saðlamak için modlar ayrý ayrý seçilebilir. d Metal testinde gerinme oranlarýnýn ayarlanmasý Asfalt Doðrudan Çekme Testi Uygulamalarý Paketi Asfalt Doðrudan Çekme Testi Uygulama Modülü, AASHTO TP3-98'e göre asfalt baðlayýcý madde özelliklerinin analizi için gerekli test kontrolünü, hesaplamalarý ve sonuçlarý saðlar. Önceden yapýlandýrýlmýþ bu test yöntemleri, test boyunca ve sonuçlarýn raporlanma sýrasýnda kullanýcýya kýlavuzluk eden, kullanýmý kolay bir operatör-dostu arayüz içerir. d AsphaltPro TM test sistemi 13

14 Çekme Testi Çekme testi uygulama modülü, test operatörleri için test iþlemini hýzlý ve etkin hale getiren birçok test ayar parametresi içerir. Bazý uygulamalar karmaþýk olsa da, çoðu çok az operatör müdahalesi gerektiren, basit ve yinelemeli uygulamalardýr. Bluehill 2, bu gereksinimlere yönelik olarak, kullanýcýlar için önemli zaman kazanýmý saðlayan özellikler içerir. dçekme testi ayarý Hýzlý ve doðru çýktý için birçok hesaplama, sonuçlar ve analiz araçlarý sunulurken, çekme testi modülü birçok uygulamaya destek verir. Plastik, lastik, kauçuk, metal, kompozit malzeme veya parça testi sýrasýnda, yeni malzeme ve üretim gereksinimleri için güçlü yöntemler geliþtirirken deðiþik uluslararasý standartlara uyum esnekliðine sahip olacaksýnýz. Öndöngü ve önçekme daha hýzlý ve daha yinelenebilir test iþlemleri için kullanýlan çok sayýda özellikten sadece bir kaçýdýr. Çekme Tekstil örnekleri için otomatik gevþeme düzeltmesi, test sýrasýnda doðru gerilme deðerlerinin korunmasýný saðlar. Elastomerler için otomatik test hýzý deðiþiklikleri, zaman kazanýmý saðlar ve yinelenebilir sonuçlarý garanti eder. Ön yükleme yapýlmasý ve ekstansometrenin dengelenmesi, sapma hatasý içermeyen doðru sonuçlarýn elde edilmesini saðlar. 14

15 Basma Testi Bluehill 2 basma testi uygulama modülü, operatörler için test iþlemini hýzlý, verimli ve güvenli biçime getiren birçok ayar parametresini içerir. Bluehill 2 basma testi uygulama modülü, köpük, lastik, kauçuk, doðal veya iþlenmiþ aðaç ürünler, kompozit malzemeler, beton, lamine ürünler, yaylar, ambalajlar veya parça gibi malzemelerin test iþlemi sýrasýnda gereken olan esnekliði saðlar. Standart özellikler, gerçek örnek boyunu otomatik olarak belirlemenize olanak vererek hassas ve kýrýlabilir örneðinizi korur. Ayný zamanda, sünme ve gevþeme testleri de bu modülle gerçekleþtirilebilir. d Basma testi ayarý Örnek boyunun otomatik olarak belirlenmesi, yatak köpüðü testlerinde ayýrma hatalarýný ortadan kaldýrýr. Sünme ve gevþeme testleri genellikle yay türü malzemeler için kullanýlýr. Bütünleþik 'Örnek Korumasý'; yumurta gibi kýrýlgan ve ince malzemelerin test sýrasýnda yanlýþlýkla aþýrý yüklenmesini önler. Basma 15

16 Eðme Testi Bluehill 2 eðme testi uygulama modülü, hýzlý kalite kontrolleri için idealdir. Katlama ve eðme testleri, çeþitli malzemeler üzerinde kolayca yapýlabilir. Plastikler, parçalar, seramikler ve ahþap malzemeler, hassas ve hýzlý biçimde deðerlendirilebilir. d Dört nokta katlama testi ayarý Bluehill 2; üç ve dört noktadan eðme testi yapýlandýrýlmasýnda destek Bluehill 2, kullanýcý tanýmlý yükleme ve destek geniþliklerini içeren geniþlik oraný seçeneðiyle birlikte üç ve dört noktalý bükülme yapýlandýrmalarýný destekler. Bu durum, araþtýrma ve geliþtirme için esneklik saðlarken, uluslararasý standartlarla uyum saðlar. Basma modülünde olduðu gibi; standart özellikler doðrudan sapma verilerinin hassas olarak elde edilmesi için uzama deðeri okumalarýnýn otomatik ayarlanmasýna veya ekstansometrelerin kullanýmýna olanak verir. Eðme Eðme testleri büyük boyutlu örnek ve parçalarda yapýlabilir. Standart plastik örnek testlerinde operatörün ayarlama veya önlem alma gereði ön yükleme ve sýfýr uzama ile ortadan kaldýrýlmýþtýr. Kompozit malzemelerin dýþ elyaflarýndaki gerilme ve gerinmenin anlýk görüntüsü örnekteki önyük veya yüksüz örs hareketiyle dengelenir. 16

17 Soyulma, Yýrtýlma ve Sürtünme Testi Bir çok malzeme ve parça üzerinde soyulma, yýrtýlma veya sürtünme direnci testi yapýlmasý gerekir. Birçok üretici, yüzey pürüzlülüðünü, plastik ambalaj baskýsýnýn yapýþkanlýðýný veya etiketin yapýþtýrýcý kalitesini belirlemek için basit hesaplamalara gerek duyar. Bluehill 2, bu temel soyulma, yýrtýlma ve sürtünme testleri gereksinimlerini kolayca saðlar. Birçok tipik soyulma, yýrtýlma ve sürtünme (PTF) testi için hýzlý ve hassas sonuç almayý saðlayan ek hesaplama, sonuç ve analiz araçlarý vardýr. Bluehill 2, ayný zamanda, 90, 180 veya T-tipi soyma yöntemlerini seçtiðinizde otomatik olarak uygun soyma uzunluðunu hesaplar. Ayrýca; Bluehill 2'ye otomatik olarak ortalama soyma deðerlerini hesaplatabilir veya hesaplamalar için soyma aralýklarýný elle seçebilirsiniz. d Soyulma testi ayarý Bir kumaþ yýrtýlma testindeki ilk tepe deðerlerinin atýlmasý, test sýrasýnda doðru ortalama yük deðerlerinin elde edilmesini saðlar. 180 Velcro soyulma testi, ayýrma iþlemi sýrasýnda tepe ve çukur deðerlerle ilgili önemli bilgiler saðlayabilir. Çok yüksek veri giriþ hýzlarý, medikal ambalaj testi sýrasýnda önemli herhangi bir verinin kaçýrýlmamasýný saðlar. Soyulma, Yýrtýlma ve Sürtünme 17

18 TestProfiler TestProfiler, hýzlý ve kolay döngüsel test uygulamasýný olanaklý kýlar ve çekme veya basma test uygulama modülleri için üstün bir ek araç oluþturur. TestProfiler, sadece birkaç týklamayla birbirine baðlanan bloklar oluþturmanýza ve testinizi tanýmlamanýza olanak verir. Kullanýcý, test profilini grafik olarak ekranda görür. Test yöntemi oluþturulduktan sonra, operatöre sadece testi baþlatmak kalýr. TestProfiler, gýda endüstrisinde kullanýlan Doku Profili Analizi (TPA) gibi standart testler veya birçok kalite kontrolünde hata saptamak için kullanýlan basit döngü testi için kullanýlabilir. dtestprofiler'ýn grafiksel test ayarý Döngüsel TestProfiler, tüm döngüsel ve kompleks test gereksinimleri için özel test rutinleri ve profilleri oluþturabilme özelliðine sahiptir. Örneðin; çoðu laboratuarlarda bir parçanýn gerçek yaþamda nasýl çalýþacaðýný anlamaya yönelik parça ömür testi simulasyonu yapýlmak istenir. TestProfiler, parçalarýnýzýn ömür testi profilini simule etmek için üst düzey esneklik saðlar. TestProfiler, köpük basma testi, elastik kumaþlar, TPA, punteriz testi ve temel veya kompleks döngüsel rutinde bulunan birçok uygulamayý kapsar. Bilgilerin filtrelenmesi, sadece testiniz için önemli olan bilgileri görüntülemenize ve bu bilgilere eriþmenize olanak verir. 18

19 Metal Testi Bluehill 2 metal uygulama modulü, temel kalite kontrol uygulamalarý için standart iþlevler saðlar. Bu modül, çekme testlerini kolay ve hassas biçimde birçok metal malzeme üzerinde gerçekleþtirmek için tüm özellikleri barýndýrýr. Daha karmaþýk istekler olduðunda; Bluehill 2 farklý oranlar için doðru deðiþim noktalarýnýn kullanýlmasýný saðlamak üzere, test sýrasýnda malzemenin özelliklerine uyum saðlar. Bluehill 2; çekme ve 'r+n' testleri için, EN Part 1, ISO 6892, ISO 10113, ISO 10275, ASTM E 8, EN 10130, ASTM E 517 ve ASTM E 646 gibi birçok uluslararasý standardý destekler. d Metal testi için çoklu test ayarý Basit ve hýzlý metal testi için Sayýsal Metal Otomatik (DMA) ekstansometre, yüksek kapasiteli Demgen çeneleri ile birlikte kullanýlabilir. Yüksek Çözünürlüklü Sayýsal (HRD) ekstansometre, otomatik ölçü boyu ayarlamalarý, temas kuvveti kontrolü ve otomatik ekstansometre, çýkarma gerektiren özel metal uygulamalarýnda kullanýlabilir. Metal þerit testi, 'r+n', metal matris hesaplamalarý, kýrýlma konumu, eðri türleri ve daha birçoklarýna benzer sonuçlar üretebilir. Metaller 19

20 Testler için Standartlar Standartlaþtýrýlmýþ Test Yöntemleri d ASTM, ISO, EN veya DIN standardlarýna uygunluk için yazýlýmý yapýlandýrýn Bluehill 2'de geniþ bir standart test yöntemi kütüphanesi vardýr. Böylelikle ASTM, ISO, EN veya DIN standardlarýnýn ayrýntýlarýný kontrol etme ve yazýlýmýn standarda uygun olmasý için elle yapýlandýrýlmasý gereði ortadan kalkmýþtýr. Test yöntemleri basit çekme testinden, EN10002 metal standardýna uygun çok ayrýntýlý testlere kadar deðiþik yüzlerce uygulamayý içerir. Bir test yöntemini baþlatmadan önce seçiminizin doðru olup, olmadýðýnýda önizleme yaparak kontrol edebilirsiniz. Bluehill 2 Test Yöntemi Þablonlarý Bluehill 2 Test Yöntemi Þablonlarý - ASTM Kütüphanesi Örnek çekme, basma, eðme, soyma, yýrtýlma ve sürtünme test yöntemleri en bilinen ve en yaygýn kullanýlan ASTM test standardlarýna göre tasarlanmýþtýr. Þunlarý kapsar: ASTM D 638 Plastikler, ASTM D 790 Eðme, ASTM D 412 Lastik/Kauçuk, ASTM D 1894 Sürtünme vb. yöntemler kolayca deðiþtirilebilir ve kullanýcýnýn özel test gereksinimlerini karþýlayacak biçimde kullanýlabilir. Köpük Basma Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Aþaðýdaki standartlar için þablonlar dahil edilmiþtir: ASTM D 3574 B1, B2 ve C BS 4443 Part 1 5A ve 5B Yöntemleri BS 4443 Part 2 7A ve 7B Yöntemleri DIN A, B ve C yöntemleri d TPA testleri için Esnek Kumaþ Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Aþaðýdaki standartlar için þablonlar dahil edilmiþtir: DIN ASTM D 2731 ISO 2439 A, B ve C Yöntemleri BS 4952 Parts 2.1, 2.2, 2.3 ve 2.4 ISO 3386 Parts 1 ve 2 DIN Parts 2 ve 4 NFT Doku Profili Analizi (TPA) Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Çift ýsýrma test yöntemini içerir 20 d ASTM D 412, kauçuk kesme testi d ASTM D 1894 sürtünme katsayýsý testi

21 Extra TM Instron Servisleri Olaðanüstü- Servis ve Destek Hiç kimse malzeme testini Instron kadar ve Instron'unuzun yeteneklerini Extra Instron Service'leri kadar iyi bilemez. Instron 1946'dan beri ürün geliþtirme, kalite kontrol ve araþtýrma çalýþmalarýný sürdürmektedir. Dayanýklýlýðý arttýrmak, kullaným ömrünü uzatmak, maliyetleri düþürmek, güvenilirliði ve güvenliði artýrmak, rekabetçi konumunuzu sürdürmek ve geliþtirmek amacýyla ürünlerinizi ve süreçlerinizi geliþtirmek için bu deneyimden sizde yararlanmalýsýnýz Sizin için çalýþmasýný saðlayýn. Yatýrýmýnýzýn karþýlýðýnda en yüksek deðeri üretmek, Instron sisteminizin ömrünü uzatmak ve size dünya çapýnda standartlara uygun sonuçlar saðlamak için çeþitli hizmetler sunuyoruz. Aþaðýdakiler, Extra Instron Services lerinin sunduðu hizmetler arasýndadýr: h Yerinde ve sýnýfta eðitim h Teknik destek h Koruyucu bakým ve onarým h Yazýlým bakým sözleþmeleri h Ulusal ve uluslararasý standartlara h göre kalibrasyon Özel gereksinimlerinizi karþýlamak için tam destek anlaþmalarý Gereksinimlerinizi karþýlamak için esnek servis anlaþmalarý düzenlenebilir. Ayný zamanda, Instron Servisleri içeriðini baþka markalý test sistemlerini kapsayacak biçimde geniþletme opsiyonuna sahipsiniz. Ürününüzün markasý ne olursa olsun, test sisteminiz için bize güvenebilirsiniz. Böylece, tüm laboratuarýnýz için malzeme testinde en güvenilir ismin tam servis desteðini alýrsýnýz. Extra Instron Services; servis gereksinimlerinize hemen yanýt verebilecek yaygýn yerel aða sahip global bir organizasyondur. Yüksek derecede eðitimli ve malzeme testi alanýnda uzun yýllara dayanan bir deneyime sahip olan servis mühendislerimiz, test ihtiyaçlarýnýzý derhal anlayarak size uygun çözümler sunacaktýr. Sertifikalý mühendislerimiz; ve sorularýnýza yanýt vermeye ve sisteminizin üst düzey verime ulaþmasýna yönelik tüm yetkilerini kullanarak yatýrýmýnýzý korumaya hazýrdýrlar. Instron deneyiminin sizin için çalýþmasýný saðlayýn. OLAÐANÜSTÜ servisle yeni sisteminizden en fazlasýný alýn. Daha fazla bilgi için þu WEB sayfalarýmýza bakýnýz: veya d WSA (Web Destek Anlaþmalarý) d Öncelikli e-posta desteði Aktif katýlýmlý çeþitli eðitim seçenekleri mevcuttur d 21

22 Bluehill 2 Teknik Özellikleri Genel Uygulama Karakteristikleri Uygulama Açýklama Rapor Çýktý Formatlarý PDF, HTML, Microsoft Word 2000 E-posta Testlerin sonucu alýndýðýnda raporu otomatik olarak e-posta ile gönderir Kopyala ve Yapýþtýr Bluehill 2'den sonuç tablolarýný ve/ya grafikleri alýn ve bunlarý sýk kullandýðýnýz Microsoft uygulamasýna yapýþtýrýn ASCII Gönderimi Ham bilgi ve sonuçlar, testin sonunda otomatik olarak gönderilebilir TM Merlin Yöntem Dönüþümü Bluehill 2, Merlin test yöntemlerinin ve bilgilerin doðrudan kullanýmýna olanak veren (manuel olmayan) bir dönüþüm rutinine sahiptir. Örnek Koruma Örnek konumlandýrma sýrasýnda yanlýþlýkla meydana gelebilecek örnek hasarýný önler. (3300, 4200, 4300 ve 4400 serilerinde bulunmaz) Akýllý Veri Edinme Elektronik kontrol donanýmýna baðlý olarak 5 khz'e kadar hýzlarda test koþullarýnýn çoðu deðiþtiðinde en yüksek veri hýzý düzeyini saðlamak için, en yüksek veri toplama esneklik düzeyini saðlar Yükleme Hücresi Dengesi/ Düþük kuvvetli yük hücreleri kullanýlýrken, yüksek kaliteli test verileri saðlamak için yük hücresi dengesi, Sürükleme kullanýcý tanýmlý aralýkta otomatik olarak kontrol edilebilir (4200, 4300 ve 4400 serisinde yoktur) Güvenlik Kontrolü Test yöntemlerinin, sonuçlarýn ve raporlarýn sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmesini saðlamak için çoklu kullanýcý eriþim düzeyleri saðlar d Ýðne testi tespit elemaný Test Sonuçlarý Modül Verim Kýrýlma Ön ayarlý Noktalar Tepe Deðerleri Gevþeklik Düzeltmesi Sünme/Gevþeme Kullanýcý Hesaplamalarý Baðlantý Yeri Kaymasý Açýklama Çekme, Basma ve Eðme Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Ön yükleme Ön döngü Test Hýzlarý Kontrol Modlarý Sünme/Gevþeme Test Sonu/ Duraklama Algýlamasý Açýklama Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yük veya gerilim deðerine göre otomatik ön yükleme Kullanýcý tarafýndan programlanabilen kontrol modu ve hýzý ile baðýmsýz maksimum ve minimum döngü limitleri (sadece gerilim ve kompresyon) Kullanýcý tanýmlý deðiþim kriterleriyle birlikte iki programlanabilir test hýzý (sadece gerilim ve kompresyon) Standart: konum kontrolü Artýrýlmýþ kontrol seçeneði ile: yük, stres gerilme veya gerçek gerilme kontrolü (4200, 4300 ve 4400 sistemleri hariç) Mevcut kontrol modlarýna ve kullanýcý tanýmlý bir sabitleme deðerine (herhangi bir kanala baðlý olarak) dayalý olan testi, kullanýcýnýn seçtiði bir süre boyunca veya diðer kanal deðeri için bir yük, gerinme veya uzama sabitlemesi izler Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara dayalýdýr: yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak deðer veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinim, uzama, süre, vb.) Kullanýcýnýn seçebildiði hesaplama bölgeleri, kaynak kanallar ve sonuçlar (x-kesiþim, y-kesiþim, modül veya x- kesiþimi enerjisi) ile birlikte altý modül hesaplama türü (Young modülü, kiriþ, sekant, tanjant, segment ve otomatik) Kullanýcýnýn seçebildiði kaynak kanallarý ve sonuçlar ile birlikte dört verim hesaplama türü (sýfýr eðim, eðim eþik deðeri, ofset ve daha düþük deðerler) Beþ kýrýlma hesaplama türü (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/uzama oraný, yük/ gerilme oraný ve testin bitiþinden önceki 100 msn'de maksimum yük) Kanal deðeri, imleç veya dýþ tetikleme noktasýna (PIP) göre seçilebilir sýnýrsýz sayýda nokta Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve yerel tepe deðerler Yer deðiþiminden ve/veya baþlangýç sayaç uzunluðu deðerlerinden (kompresyon için örnek yüksekliðinin belirlenmesi) gevþekliðe baðlý sapmalarý gidermek için üç tip düzeltme (otomatik, Young modülü veya kanal deðeri) Toplam ve sünme ve gevþeme farký Standart sonuçlara, örnek verilerine veya diðer kullanýcý giriþlerine dayalý olan özel hesaplamalar tam olarak desteklenir Yük referans noktasý ve hedeften gelen giriþle baðlantý yeri kayma yükü Test Profiler Uygulamalarý için Teknik Özellikler Kontrol Fonksiyonlarý Segment Sayýsý Kontrol Modlarý Dalga formlarý Bitiþ Noktalarý Blok Transferi Blok Yinelemeleri Blok Süresi Açýklama Maksimum 85 segment (üçgen dalga formlarý iki segment olarak sayýlýrken, eðimli ve sabit dalga formlarý tek segment olarak hesaplanýr) Standart Bluehill 2 ile veya geliþmiþ kontrollü yük, gerilim ve stresle konumlama Eðimli, düz ve üçgen Mutlak veya göreli Blok uç noktasýnda otomatik transfer Son bloktan belirtilen bir orta bloða sýnýrsýz sayýda yineleme Saat, dakika ve saniye d Diþ fýrçasý bükülme testi Test Sonuçlarý Sonuçlarýn Kullanýlabilirliði Sonuçlarýn Atanmasý Açýklama Tüm Bluehill 2 uygulama hesaplamalarý. Sonuçlar bir sýralamadaki herhangi bir bloða veya segmente atanabilir 22 Grafiksel Özellikler Ayarlama Uyumluluk Test Verileri Açýklama Uç nokta seçimlerinin geleneksel týkla ve sürükle iþlemini, simge tabanlý blok ekleme/silmeyi, kes ve yapýþtýr ile blok çoðaltmayý ve çeþitli dalga formlarýný (eðik, sabit ve üçgen) destekler TestProfiler'ý kullanabilmek için gerilim ve/veya kompresyon uygulamasýna sahip olmanýz gerekir Grafiklerden istenmeyen bloklarýn filtrelenmesi.

23 Soyma, Yýrtma ve Sürtünme Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Açýklama Ön yükleme Kullanýcýnýn tanýmladýðý yük veya stres deðerine göre otomatik ön yükleme Kontrol Modlarý Konum kontrolü Otomatik Kavrama Kontrolü Pnömatik çeneler, ön test yükü deðerinde kapanacak, aþýrý ön test yükü deðerinde açýlacak, çenenin kapanmasýnýn ardýndan otomatik baþlayacak ve testin bitiþinin ardýndan otomatik olarak ayrýlacak þekilde programlanabilir. Test Sonu/Kýrýlma Algýlamasý Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara baðlýdýr: yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinme, soyma uzunluðu, soyma uzamasý, süre, vb.) Test Tipleri 90 soyma, 180 soyma, T-tipi soyma, yýrtma ve sürtünme d Bir baskýlý devre kartýn üzerinde soyma testi Test Sonuçlarý Soyma ve Yýrtma Sürtünme Ortalama Deðerler Baþlangýç Noktalarý Uç Noktalarý Kýrýlma Ön Ayarlý Noktalar Tepe Deðerler Kullanýcý Hesaplamalarý Açýklama Ortalama yük, ortalama yük/geniþlik, ilk tepe deðerinde enerji, delta enerjisi, delta soyma uzamasý, tepe deðeri, aralýk, tepelerin sayýsý, çukurlarýn sayýsý, medyan tepe noktasý Statik ve dinamik sürtünme katsayýlarý n sayýda en yüksek tepe deðerinin ortalamasý, n sayýda en düþük tepe deðerinin ortalamasý, n sayýda tepe ve çukur deðerinin ortalamasý, bir bölgedeki n sayýda en yüksek tepe deðerinin ortalamasý, tüm tepe deðerlerinin ortalamasý ve ortalama yük (toplam enerjinin yer deðiþimine bölümü) Ýlk tepe deðeri, toplam uzamanýn yüzdesi, soyma uzamasý, soyma uzamasýnýn yüzdesi, imleç seçimli veya herhangi bir kanal deðeri Maksimum yük yüzdesi, soyma uzamasý, delta soyma uzamasý, soyma uzunluðunun yüzdesi, toplam soyma uzamasýnýn yüzdesi, imleç veya herhangi bir kanal deðeri Beþ tip kýrýlma hesaplamasý (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/ soyma uzamasý oraný, yük/ testin bitiþinden veya imleç seçiminden önceki 100 msn'de maksimum yük) Kanal deðeri, imleç veya harici tetikleme noktasýna (PIP) göre seçilebilen sýnýrsýz sayýda nokta Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve lokal tepe deðerler Standart sonuçlara, örnek boyutlarýna veya diðer kullanýcý giriþlerine dayalý özel hesaplamalar tam olarak desteklenir Metal Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Ön yükleme Ön döngü Test Hýzlarý Kontrol Modlarý Test Sonu/ Kýrýlma Algýlamasý Açýklama Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yük veya stres deðerine göre otomatik ön yükleme Kullanýcý tarafýndan programlanabilen kontrol modu ve hýzý ile baðýmsýz maksimum ve minimum döngü limitleri Kullanýcý tanýmlý kontrol modlarý ve deðiþim kriterleri ile programlanabilir üç test hýzý EN 'e göre ters histerisiz desteði Konum, gerilim oraný, gerinme oraný (üst verim noktasý eksikliðinde dengeleme dahil) Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara baðlýdýr: Yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinme, uzama, süre, vb.) d Metal testleri için klipsli ekstensometre Test Sonuçlarý Modül Verim Çekme Mukavemeti Orantýsýz Uzama Kýrýlma 'r' ve 'n' Alanda Daralma Ön ayarlý Noktalar Tepe Deðerleri Gevþeklik Düzeltmesi Kýrýlma Konumu Kullanýcý Hesaplamalarý Açýklama Kullanýcýnýn seçebileceði hesaplama bölgeleri, kaynak kanallarý ve sonuçlar (x-kesiþim, y-kesiþim, modül veya x-kesiþimi enerjisi) ile birlikte dokuz modül hesaplama türü (e-modülü, histerezis, metal matris, Young modülü, kiriþ, sekant, tanjant, segment ve otomatik) Kullanýcýnýn seçebileceði kaynak kanallarý, ve verim noktasý uzamasý (YPE/ Ae) dahil sonuçlarla birlikte beþ verim hesaplama türü (sýfýr eðim, eðim eþik deðeri, sapma, üst ve alt) Çekme mukavemet noktasýndaki herhangi bir kanal deðeri Farklý standartlara uyum için altý hesaplama türü Beþ kýrýlma hesaplama türü (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/uzama oraný, yük/ gerilme oraný ve testin bitiþinden önceki 100 msn'de maksimum yük) Herhangi bir 'r' (düzlemsel anizotropi) ve 'n' (çalýþarak sertleþme katsayýsý) sayýsý, otomatik ve kullanýcý tarafýndan seçilebilen bölgeleri ortaya koyar Test sonrasý örnek boyut girdisini kullanarak baþlangýç ve son örnek kesit alanýndan ölçülen süneklilik Kanal deðeri, imleç veya dýþ tetikleme noktasýna göre seçilebilen sýnýrsýz sayýda nokta (PIP) Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve yerel tepe deðerleri Yer deðiþiminden ve/veya baþlangýç ölçü boyu deðerlerinden gevþekliðe baðlý sapmalarý kaldýrmak için üç tip gevþeklik düzeltmesi (otomatik, Young modülü veya kanal deðeri) Ekstansometre ölçü boyuna göre örnek hatasý konumunun otomatik gösterimi Standart sonuçlara, örnek boyutlarýna veya diðer kullanýcý girdilerine dayalý özel hesaplamalar tam olarak desteklenir 23

24 Bluehill 2 Adý Instron yeni Bluehill 2 yazýlýmýnýn ismini Milton, Massachusetts'te bulunan ünlü Blue Hill Bilimsel Gözlem Merkezinden almýþtýr. 1885'te kurulan gözlem evi, meteoroloji araþtýrmalarýnda ve iklim çalýþmalarýnda dünyada önde gelen merkezlerden biridir. Blue Hill Gözlem evi, harika bir Boston þehir merkezi manzarasý ile Massachusetts güney sahili manzarasýna sahiptir. Gözlemevinin tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. d Blue Hill Gözlem evinin Bob Ryan tarafýndan çekilen fotoðrafý Merkez Ofisi Instron Corporation 825 University AvenueNorwood, MA A.B.D. Tel: Faks: Avrupa Merkez Ofisi Instron Limited Coronation RoadHigh Wycombe, Bucks HP12 3SY Ýngiltere Tel: Faks: Industrial Products Group 900 Liberty StreetGrove City, PA A.B.D Tel: Faks: IST GmbH Landwehrstrasse 65Darmstadt, D Almanya Tel: Faks: Instron ürünleri ve hizmetleri hakkýnda daha fazla bilgi için yerel satýþ veya servis ve teknik destek ofislerimizi arayýnýz: A.B.D Kuzey Amerika IMT Satýþ ve Servis Merkezi Satýþ Tel: Servis ve Teknik Destek Tel: Kuzey Amerika IST Satýþ ve Servis Merkezi Satýþ ve Servis Tel: KANADA Toronto Tel: GÜNEY AMERIKA, ORTA AMERÝKA, Meksika ve Karayipler Brezilya Sao Paulo Tel: +55 (11) Karayipler, Meksika, Güney Amerika ve Orta Amerika Canton Tel: AVRUPA Ýngiltere, Ýrlanda, Ýsveç, Norveç ve Finlandiya High Wycombe Tel: Benelüks ve Danimarka Edegem Tel: Fransa Paris Tel: Almanya ve Avusturya Darmstadt Tel: Ýtalya Milano Tel: Ýspanya ve Portekiz Barselona Tel: ASYA China Beijing Tel: Þangay Tel: Hindistan Chennai Tel: Japonya Tokyo Tel: Osaka Tel: Nagoya Tel: Kore Seul Tel: /5 Singapur Tel: Tayvan Hsinchu Tel: /6 Tayland Bangkok Tel: /52 AVUSTRALYA Melbourne Tel: Instron, Instron Corporation firmasýnýn onaylý ticari markasýdýr. Burada belirtilen ve Instron ürünlerini ve hizmetlerini tanýmlayan diðer isimler, logo, simge ve iþaretler Instron Corporation firmasýnýn ticari markalarýdýr ve Instron'un önceden yazýlý izini alýnmadan kullanýlamaz. Belirtilen diðer ürün ve firma isimleri ilgili kuruluþlarýn ticari markalarý veya ticari adlarýdýr. Telif Haklarý 2005 Instron Corporation'a aittir. Tüm haklarý saklýdýr. Bu broþürde verilen tüm teknik özellikler haber vermeksizin deðiþtirilebilir. WB1193B-TR