Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük"

Transkript

1 Bluehill 2 Yazýlýmý Bluehill 2 Yazýlýmý Malzeme Testi Uygulamalarý için Kolaylýk ve Güçlülük

2 Kolaylýk ve Güçlülük d Bluehill 2 ana sayfasý Benzersiz Ýþlevsellik ve Sezgisel Kullaným Bluehill 2; 2004'te piyasaya sürülen özgün Bluehill yazýlýmýnýn yarattýðý geleneði sürdürüyor. Bu en son nesil yazýlým; günümüzün laboratuar yönetici ve teknisyenleri için kolay ve özel olarak hazýrlanmýþ uygulama çözümleri sunan, tümüyle entegre ve modüler bir pakettir. Bluehill 2; WEB biçimli tasarýmýyla her düzeydeki kullanýcýlarýn kolaylýkla kullanýp öðrenebileceði, piyasadaki en güçlü ve esnek malzeme test paketini sunar. Kullanýcýlar; bir tepe yükünün basitliðinden, karmaþýk bir döngülü test için gereken güce kadar geniþ uygulamalý testleri yapabilmek için ne kadar az öðrenme ve eðitim almalarý gerektiðini takdir edecektir. Bluehill 2 yazýlýmý, yaptýðýnýz iþlemi belirginleþtirmek için farklý renkli sekmelere bölünmüþtür. Ekranlar; her test türünün kendine özgü uygulama gereksinimlerine göre düzenlenmiþtir. Fikstür ayarý, test terminolojisi, birim seçimleri ve hesaplamalarý gibi parametreler otomatik olarak yapýlandýrýlarak; laboratuarýnýzýn en üst düzeydeki verimliliðe kolayca ve hýzla ulaþmasý saðlanýr. Bluehill 2'nin yetenekleri ve tasarýmý, malzeme testinde dünya lideri olan Instron 'un 60 yýllýk güçlü uygulama deneyimini yansýtmaktadýr. Bluehill 2, 3300, 4200, 4300, 4400, 5500, 5800 ve 8800 serisi sistemleri de dahil olmak üzere; geniþ Instron sistemleriyle doðrudan uyumludur. 2

3 Kolay Kullanabilirlik: Kendi yolunuzu kendiniz oluþturun Bluehill 2, kolay kullanýmlý ve sekmeli kullanýcý ara yüzünü kullanmayý sürdürüyor. Testi, test yöntemi tanýmýný, test raporlarýný ve sistem yönetimini birleþtirerek; tüm test sürecinin yönetimini çok kolay bir hale getirir. Seçeneklerinizi görmek için bir sekmeye týklayýn; daha sonra yapmak istediðiniz iþlemi seçin. Bu kadar kolay! Hem istediðiniz test çalýþma tarzýný, hem görmek istediðiniz içeriði seçin. Grafik stilinden sonuç tablosundaki kolonlarýn formatýndan, ekran düzenine kadar her þeyi kontrol edebilirsiniz. Ayrýca; rapor formatýndan, rapor dosya türüne ve konumuna kadar test sonuç dosyasý tipini tanýmlayabilirsiniz. Testinizi istediðiniz biçimde gerçekleþtirin. d Bluehill 2 yürütme ekraný grafik ayarý d Bluehill 2'de bir test yürütümü 3

4 Basitlik Kopyala ve Yapýþtýr Özelliði Bluehill 2'den sonuç tablolarýný ve grafikleri kopyalamak ve bunlarý Microsoft Word, Excel veya Powerpoint gibi sýk kullandýðýnýz program dosyalarýna yapýþtýrmak için standart kopyala ve yapýþtýr tekniðini kullanýn. Sonuçlarý Microsoft Access gibi veri tabaný programlarýna bile doðrudan gönderebilirsiniz. d Grafikleri kesip doðrudan e-postalarýn içerisine yapýþtýrýn d Merlin ve Series IX dönüþtürme uygulamalarý standart özelliklerdir Kolay Dönüþüm Bluehill 2'de; kullanýcýlarýn kendilerini internet ortamýnda çalýþýr gibi hissedecekleri bir WEB biçimli mimari yapý oluþturulmuþtur. Ayrýca; mevcut Series IX TM ve Merlin TM yazýlýmlarýmýzý kullananlardan en sýk kullandýklarý öðeleri bildirmelerini istedik. Bu sýk kullanýlan özellikler Bluehill 2'ye de eklenerek; kullanýcýlarýn programa en üst düzeyde uyumluluklarýný en alt düzeyde eðitimle saðlamak amaçlanmýþtýr. Bluehill 2'de mevcut Series IX TM ve Merlin TM ortamlarýnda en çok kullanýlan test yöntemleri ve veri dosyalarý otomatik olarak BlueHill 2 ortamýnda kullanýlacak biçimde dönüþtürülür. Yazýlýmý kurar, kurmaz testi baþlatabilirsiniz. Raporununuzu e-posta ile gönderin Test iþlemi sona erdiðinde, tek bir adýmla test raporunu otomatik olarak e-posta ile gönderebilirsiniz. Kopyalama, yapýþtýrma veya baþka bir iþleme gerek yoktur - sadece 'Finish' düðmesine týklayýn; gerisini Bluehill 2 çözümler. Raporlarý bir MSWord veya Adobe PDF dosyasý olarak ta gönderebilirsiniz. 4 d Raporunuzu Microsoft Outlook veya diðer programlardan e-posta ile gönderin

5 Microsoft Office ve WEB Standartlarýnýn kullanýldýðý rapor þablonlarý Bluehill 2, deðiþik raporlama gereksinimlerini karþýlayacak çeþitli rapor formatlarýný içerir. Çýkýþ seçenekleri ek bir uygunluk oluþturur. Örneðin sonradan düzeltebilmeniz için raporunuzu bir Microsoft Word dosyasý olarak veya güvenli aktarým için bir PDF veya HTML dosyasý olarak herhangi türdeki bir WEB sayfasýnda saklayabilirsiniz. Ayrýca; kendi istatistik yazýlým paketinize veya veri tabanýnýza kolayca alabilmek için, sonuçlar bilinen ASCII dosyalarý olarak kaydedilebilir. d Bir WEB sitesine kolayca göndermek için HTML dosyasý d Standart Adobe PDF raporu 5 d Standart Microsoft Word raporu

6 Daha fazla Kolaylýk Hýz ve Verimlilik için Bilgi Ýstemli Test d 'Bilgi istemli Test' ayarý d Test örneði test konumuna girmeden önce 'Bilgi Ýstemi' Bluehill 2'nin 'Bilgi istemli Test' özelliði, temel test iþlemleri için endüstrinin en etkin ve verimli ara yüzünü sunar. "Bilgi Ýstemli Test' yoluyla, kullanýcýnýn Bluehill 2 yazýlýmý ile her tür etkileþimi tanýmlanabilir. Test iþleminin herhangi bir noktasýnda kullanýcýnýn girmesi gereken bilgi istemleri eklenebilir. Giriþ ve mesaj uyarýlarý test iþlemi sýrasýnda altý noktada görünebilir: h Test edilecek örneðe/partiye baþlamadan önce h h h h Her örnek testinden önce Testten önce Testten sonra, hesaplamalardan önce Örnekten sonra h Örnekten sonra, bitiþte Ayný zamanda, testten veya hesaplamalarýn gerçekleþtirilmesinden sonra yürütme süresi çalýþma alanýnýn gösterilmesini tercih edebilirsiniz. 6 d 'Bilgi Ýstemli Test' için yürütme süresi ekraný

7 Ýçerik Menüsü Bluehill 2 yazýlýmý ile çalýþýrken, çalýþmanýzý hýzlandýrmak için içerik menülerinden (genellikle 'Sað Tuþ' menüleri olarak adlandýrýlýr) yararlanabilirsiniz. 'Sað Týklayýn', bilgileri kopyalayýn ve yapýþtýrýn veya grafik ve sonuç tablolarý gibi diðer ayrýntýlara ulaþýn; tablo özelliklerini deðiþtirin. Örnek Seçici Benzersiz Bluehill 2 'Örnek Seçici', herhangi bir test örneði için sonuçlarýn, grafiklerin, giriþlerin ve durumun senkronize olarak görüntülenmesine olanak verir. d Yürütme süresi grafiðinin içerik menüsü Test Girdileri Test girdisi alaný, testten önce, test sýrasýnda veya testten sonra kritik örneði bilgilerini girebilme esnekliðine olanak verir. Örneðin bir parçayý test ederken, diðer test edeceklerinizin ölçülerini girebilirsiniz. Bu özellik, zaman tasarrufu saðlar ve giriþ hatalarýný en düþük düzeyde tutar. Durum Konsolu - Kolaylýk ve Güvenlik saðlayan Tasarým Operatör çalýþma alanýnýn üzerinde kullanýmý kolay Bluehill 2 durum konsolu yer alýr. Durum konsolu, önemli bir güvenlik özelliði olarak, kullanýcýnýn istediði zaman test edilen örneðe ne kadar yük uygulandýðýný görmesine olanak verir. Konsol, kullanýcý tarafýndan yapýlandýrýlabilir ve yükhücresinin hýzlý otomatik kalibrasyonundan elle kontrol donanýmýnýn iþlev tuþlarýnýn ayarlanmasýna kadar çeþitli özellikleri barýndýran programlanabilir tuþlarý içerir. d Yürütüm süresi ekranýndaki test giriþ penceresi d Durum konsolu 7

8 Güç Maksimum Esneklik için Özelleþtirilebilen Test Ýþlemleri dýmleçle seçilen noktalarla modülüs bölgesinin tanýmlanmasý Bluehill 2, kullanýcýnýn kendi test gereksinimlerine en uygun test akýþýný oluþturmasýna olanak verir. Kullanýcý, verimlilik açýsýndan, boyutlar veya örnek tanýmlama gibi örneðe özgü bilgileri test iþleminin herhangi bir sürecinde girebilir. Benzer biçimde, görüntüleme veya test parametrelerinin girilmesi gibi tüm test faktörleri kullanýcý tarafýndan kontrol edilebilir. Örneðin, Bluehill'e modülü otomatik olarak hesaplatabilir veya imleç-seçim özelliðini kullanarak modül bölgesini seçebilirsiniz. Test Ekraný Görüntüleri Kullanýcýlar yapýlan testlerde tek bir yürütme süresi ekraný görürler; ancak ekranlar arasýnda öne-arkaya gidebilmek olanaksýzdýr. Grafik test sýrasýnda User-Defined otomatik Calculations ölçekleme yapacak biçimde ayarlanabilir. Ayrýca; tek bir týklama ile grafik Bluehill verilerinin 2 includes ayrýntýlý hundreds bölgelerini of standard zumlayabilirsiniz. application calculations that cover almost every testing dtest 1 ve 2'nin tepe noktalarýnýn "zumlanmasý" d Test 1 ve 2'nin tepe noktalarý 8

9 Test Ekraný Düzeni Bazý durumlarda, bir uygulama, kullanýcýnýn test sonuçlarýnýn ve ilgili grafiklerin farklý yönlerini deðerlendirmesini gerektirir. Bluehill 2 ile test akýþýnýza en çok uyan düzeni kolayca tasarlayabilirsiniz. Örneðin, altýnda sonuç tablosu bulunan iki adet gerçek zamanlý grafik istiyorsanýz, sadece sað týklayýn ve düzeni özelleþtirin ('Raporlar ve Grafikler' içerisinde mevcuttur). Düzen öðeleri, grafikleri, sonuç tablolarýný, test giriþ parametrelerini ve bir ham veri tablosunu içermektedir. d Ýleri düzey yürütüm süresi ayar ekraný Biçim Yürütme süresi ekraný bileþenlerinin biçimi, tamamen kullanýcý tarafýndan kontrol edilir. Sonuç tablosu stilinden sütun yazý tiplerine, grafik art alan renklerine ve giriþ tablosu seçeneklerine kadar her þey kullanýcý tarafýndan kontrol edilir ve tasarlanabilir. Bir test yöntemi saklandýðýnda; bu formatlar test hýzýnda olduðu gibi tüm parametreleri ile birlikte saklanýr. d Temel yürütüm süresi ayar ekraný d Yürütüm süreci ekran formatýnýn ayarlanmasý 9

10 Daha fazla Güç Önizleme Bluehill 2; test yöntemleri, örnek bilgileri ve rapor þablonlarý dahil olmak üzere tüm dosyalarýn seçilmeden önce gözden geçirilmesine veya yazdýrmadan önce raporlarýn önizlenmesine olanak verir. Önizleme, hatalý seçimleri ve yazýcý çýktýlarýný önleyerek zaman tasarrufu saðlar ve böylece laboratuar ve iþyerinin verimliliði artýrýlýr. d Önizlemenin solda gösterildiði rapor ayarý 10 d Kullanýcý-tanýmlý hesaplamalarýn ayarý d Ön izleme görünümüyle açýlan test yöntemi Kullanýcý-Tanýmlý Hesaplamalar Bluehill 2, hemen hemen her test gereksinimini karþýlayabilen yüzlerce standart uygulama hesaplamasý içerir. Mevcut hesaplamalarý kullanarak test sonuçlarýnýn oluþturulmasýný mümkün kýlan 'Kullanýcý Hesaplamalarý' sayesinde çok farklý gereksinimler karþýlanabilir. Bir çok matematiksel, trigonometrik, logaritmik ve eksponansiyel fonksiyon desteklenir ve tüm ifadeler basit terimlerle sunulur. Sýnýrsýz sayýda hesaplama oluþturmak için sadece hesap makinesine týklayýn. API Bluehill 2 API arayüzü, kullanýcýlarýn Bluehill 2 test bilgilerine eriþmesine veya dýþ bir program kullanarak Bluehill 2 iþlemlerinin otomatikleþtirilmesine olanak verir. Bluehill 2 API, Visual Basic 6.0, VBA, Visual C++ veya COM'u destekleyen herhangi bir programlama dilinde kullanýlabilir. API, sanal bir kullanýcý olarak çalýþacak þekilde yaratýlmýþtýr. Yani, UI ile ayný tarzda çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. API'yý, ortak LIMS veya QC veri tabanlarýna baðlanmak, kontrol limitlerine göre test sonuçlarýný otomatik izlemek amacýyla özel programlar oluþturmak, vb. için kullanýn. API örnekleri verilmiþtir.

11 Öneriler Bluehill 2'nin her ekraný, soru-yanýt biçiminde yararlý öneri dizisi içerir. Örneðin, bir test yöntemi yaratýlýrken görüntülenen öneriler ekrana özeldir; böylece test koþullarýný ve test sýrasýný tanýmlamanýz kolaylaþýr. Bluehill 2'nin her düðme ve kontrolünün bir araç ipucu vardýr; ne olduðunu görmek için sadece imleci o öðenin üzerine getirin. d Sað tarafta görüntülenen ipuçlarý Referans Yardým Daha fazla ayrýntýlý bilgi için F1'e týklayýn. 'Ýpucu' penceresindeki içeriðe-duyarlý bir baðlantý sizi doðrudan ana yardým ve referans sistemi içerisindeki ilgili konuya götürür. Yardým sistemi açýldýðýnda, "içindekiler"i, "kapsamlý indeks"i, metin arama özelliðini ve malzeme testi terimler sözlüðünü kullanarak daha ayrýntýlý bilgilere ulaþabilirsiniz. Yardým sistemi, sisteminizin kullanýmý için geniþ bilgiler, uygulamalara iliþkin bir referans kitaplýk, hesaplamalar ve ilgili diðer konular sunar. d Soyulma testi için referans yardým Eðitim CD'si Bluehill 2, kullanýcý arayüzünü anlatan ve yöntemlerin, hesaplamalarýn, sonuçlarýn ve raporlarýn nasýl ayarlanacaðýný açýklayan etkileþimli bir eðitim CD'si sunar. Bu CD, sizin ve test operatörlerinizin Bluehill 2 yazýlýmý ile hýzlý ve güvenilir biçimde bütünleþmelerini saðlayan üstün özellikli bir eðitim aracýdýr. d Her sistemle Bluehill eðitim kýlavuzu 11

12 Geliþmiþ Sunum Araçlarý d Kýrýlma alanýnda 'Zumlu' çoklu yürütme süresi grafikleri Opsiyonel 'Raporlar ve Grafikler' paketi; sonuçlarýnýza son bir profesyonel rötuþ olanaðý sunar. 'Raporlar ve Grafikler', Bluehill 2'in standart rapor þablonlarýnýn ötesinde bir rapor esnekliðine gerek duyan laboratuarlar için idealdir. Kullanýmý ve öðrenilmesi kolay araçlar sunan 'Raporlar ve Grafikler'; raporlarýnýzý verimli ve profesyonel kalitede özelleþtirmenize olanak verir. Rapor önizleme, tasarým düzeninin tam görünümüne ve testlerin yürütülmesi sýrasýnda güncel test raporlarýnýn canlý WYSIWYG ('Ne Görürsen Onu Alýrsýn) görüntülerine olanak verir. Malzeme testi uygulamalarý için yaratýlmýþ olan profesyonel tasarýmlý rapor þablonlarýndan birini seçin veya kendi stilinizi oluþturarak, ileride yapacaðýnýz testlerde yeniden kullanmak üzere kaydedin. Yeni yürütme süresi grafikleri, ekran görüntüsünün yapýlandýrýlmasýnda esnekliðinizi büyük ölçüde arttýrýr. Grafik türü, format, yazý tipleri ve stillerle birlikte grafik sunumun tüm öðeleri düzenlenebilir. Testin ham bilgi noktalarýný içeren bir çalýþma sayfasý bile görüntüleyebilirsiniz. 12 d Test eðrilerinin gerçek zamanlý olarak üç boyutlu grafik gösterimi d Testin ham bilgi noktalarýný görüntüleyin, gönderin veya kopyalayýp yapýþtýrýn Diðer Güçlü Özellikler ve Avantajlar Raporlar ve Grafikler' paketinde sunulan bazý özellikler arasýnda þunlar yer alýr: h Kullanýcý tanýmlý ham bilgi gönderimi h Kullanýcý tanýmlý sonuç gönderimi: sonuçlar ve/veya istatistikler h Test sonuçlarýnýn Microsoft Access'e gönderimi h Farklý test karakteristiklerini tanýmlamak için iki eþzamanlý yürütme süresi grafiði h Tek bir grafiðe ikili çizim için çift Y-ekseni grafiði h Çoklu kanal h Gerçek zamanlý olarak ayarlanan otomatik ölçekli çizim h Test eðrisinin ayrýntýlý kýsýmlarýný incelemek için tek týklamayla yakýnlaþtýrma h Üç boyutlu ve logaritmik ölçekleme h Ters eksenler

13 Opsiyonel Modüller VersaChannel VersaChannel opsiyonu, test sisteminiz için 16 adete kadar ek kanal yaratmanýza ve bu kanallara ek transdüzerler baðlamanýza olanak verir. VersaChannel yapýlandýrma ekranýndan ek kanallar yaratýp yapýlandýrabilirsiniz. Her bir kanal için adý, türü (yük, gerinme, kullanýcý tanýmlý) ve çalýþma erimini tanýmlayýn. Kullanýcý transdüzerleri için örneðin, 'Deg.C' gibi bir birim etiketi tanýmlayabilirsiniz. h h Dört kanallý opsiyon, maksimum tek-uçlu dört kanal ve iki kanallý türevsel seçenekleri saðlar. 16 kanallý opsiyon, maksimum tek-uçlu 16 kanal ve sekiz kanallý türevsel seçenekleri sunar. Bu kanallardan herhangi birini bir test yönteminde sistemdeki baþka herhangi bir kanalla ayný biçimde kullanabilirsiniz. Bunlardan birini, örneðin bir testte 1nci test eðrisinden 2nci test eðrisine geçiþte tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Kanallarý gereksinimlerinize göre tek-uçlu veya türevsel olarak ayarlayýn. Maksimum kanal sayýsý, aldýðýnýz opsiyona ve transdüser modu için yaptýðýnýz ayara baðlýdýr: Geliþmiþ Kontrol d VersaChannel, 16 adet ek giriþ kanalýna olanak verir 'Geliþmiþ Kontrol' modülü (çoðu sistemde mevcuttur), standart konum kontrol modundan daha fazlasýný gerektiren ileri uygulamalar için, ilave kontrol modlarý saðlar. 'Geliþmiþ Kontrol' ile, yük, gerilme, gerinme ve gerçek gerinmenin bir iþlevi olarak çaprazkafa hareketini kontrol edebilirsiniz. Tüm ek kontrol modlarý; ön yükleme, ön döngü ve test aþamalarý sýrasýnda kullanýlabilir ve mod ile hýzýn herhangi bir kombinasyonunu saðlamak için modlar ayrý ayrý seçilebilir. d Metal testinde gerinme oranlarýnýn ayarlanmasý Asfalt Doðrudan Çekme Testi Uygulamalarý Paketi Asfalt Doðrudan Çekme Testi Uygulama Modülü, AASHTO TP3-98'e göre asfalt baðlayýcý madde özelliklerinin analizi için gerekli test kontrolünü, hesaplamalarý ve sonuçlarý saðlar. Önceden yapýlandýrýlmýþ bu test yöntemleri, test boyunca ve sonuçlarýn raporlanma sýrasýnda kullanýcýya kýlavuzluk eden, kullanýmý kolay bir operatör-dostu arayüz içerir. d AsphaltPro TM test sistemi 13

14 Çekme Testi Çekme testi uygulama modülü, test operatörleri için test iþlemini hýzlý ve etkin hale getiren birçok test ayar parametresi içerir. Bazý uygulamalar karmaþýk olsa da, çoðu çok az operatör müdahalesi gerektiren, basit ve yinelemeli uygulamalardýr. Bluehill 2, bu gereksinimlere yönelik olarak, kullanýcýlar için önemli zaman kazanýmý saðlayan özellikler içerir. dçekme testi ayarý Hýzlý ve doðru çýktý için birçok hesaplama, sonuçlar ve analiz araçlarý sunulurken, çekme testi modülü birçok uygulamaya destek verir. Plastik, lastik, kauçuk, metal, kompozit malzeme veya parça testi sýrasýnda, yeni malzeme ve üretim gereksinimleri için güçlü yöntemler geliþtirirken deðiþik uluslararasý standartlara uyum esnekliðine sahip olacaksýnýz. Öndöngü ve önçekme daha hýzlý ve daha yinelenebilir test iþlemleri için kullanýlan çok sayýda özellikten sadece bir kaçýdýr. Çekme Tekstil örnekleri için otomatik gevþeme düzeltmesi, test sýrasýnda doðru gerilme deðerlerinin korunmasýný saðlar. Elastomerler için otomatik test hýzý deðiþiklikleri, zaman kazanýmý saðlar ve yinelenebilir sonuçlarý garanti eder. Ön yükleme yapýlmasý ve ekstansometrenin dengelenmesi, sapma hatasý içermeyen doðru sonuçlarýn elde edilmesini saðlar. 14

15 Basma Testi Bluehill 2 basma testi uygulama modülü, operatörler için test iþlemini hýzlý, verimli ve güvenli biçime getiren birçok ayar parametresini içerir. Bluehill 2 basma testi uygulama modülü, köpük, lastik, kauçuk, doðal veya iþlenmiþ aðaç ürünler, kompozit malzemeler, beton, lamine ürünler, yaylar, ambalajlar veya parça gibi malzemelerin test iþlemi sýrasýnda gereken olan esnekliði saðlar. Standart özellikler, gerçek örnek boyunu otomatik olarak belirlemenize olanak vererek hassas ve kýrýlabilir örneðinizi korur. Ayný zamanda, sünme ve gevþeme testleri de bu modülle gerçekleþtirilebilir. d Basma testi ayarý Örnek boyunun otomatik olarak belirlenmesi, yatak köpüðü testlerinde ayýrma hatalarýný ortadan kaldýrýr. Sünme ve gevþeme testleri genellikle yay türü malzemeler için kullanýlýr. Bütünleþik 'Örnek Korumasý'; yumurta gibi kýrýlgan ve ince malzemelerin test sýrasýnda yanlýþlýkla aþýrý yüklenmesini önler. Basma 15

16 Eðme Testi Bluehill 2 eðme testi uygulama modülü, hýzlý kalite kontrolleri için idealdir. Katlama ve eðme testleri, çeþitli malzemeler üzerinde kolayca yapýlabilir. Plastikler, parçalar, seramikler ve ahþap malzemeler, hassas ve hýzlý biçimde deðerlendirilebilir. d Dört nokta katlama testi ayarý Bluehill 2; üç ve dört noktadan eðme testi yapýlandýrýlmasýnda destek Bluehill 2, kullanýcý tanýmlý yükleme ve destek geniþliklerini içeren geniþlik oraný seçeneðiyle birlikte üç ve dört noktalý bükülme yapýlandýrmalarýný destekler. Bu durum, araþtýrma ve geliþtirme için esneklik saðlarken, uluslararasý standartlarla uyum saðlar. Basma modülünde olduðu gibi; standart özellikler doðrudan sapma verilerinin hassas olarak elde edilmesi için uzama deðeri okumalarýnýn otomatik ayarlanmasýna veya ekstansometrelerin kullanýmýna olanak verir. Eðme Eðme testleri büyük boyutlu örnek ve parçalarda yapýlabilir. Standart plastik örnek testlerinde operatörün ayarlama veya önlem alma gereði ön yükleme ve sýfýr uzama ile ortadan kaldýrýlmýþtýr. Kompozit malzemelerin dýþ elyaflarýndaki gerilme ve gerinmenin anlýk görüntüsü örnekteki önyük veya yüksüz örs hareketiyle dengelenir. 16

17 Soyulma, Yýrtýlma ve Sürtünme Testi Bir çok malzeme ve parça üzerinde soyulma, yýrtýlma veya sürtünme direnci testi yapýlmasý gerekir. Birçok üretici, yüzey pürüzlülüðünü, plastik ambalaj baskýsýnýn yapýþkanlýðýný veya etiketin yapýþtýrýcý kalitesini belirlemek için basit hesaplamalara gerek duyar. Bluehill 2, bu temel soyulma, yýrtýlma ve sürtünme testleri gereksinimlerini kolayca saðlar. Birçok tipik soyulma, yýrtýlma ve sürtünme (PTF) testi için hýzlý ve hassas sonuç almayý saðlayan ek hesaplama, sonuç ve analiz araçlarý vardýr. Bluehill 2, ayný zamanda, 90, 180 veya T-tipi soyma yöntemlerini seçtiðinizde otomatik olarak uygun soyma uzunluðunu hesaplar. Ayrýca; Bluehill 2'ye otomatik olarak ortalama soyma deðerlerini hesaplatabilir veya hesaplamalar için soyma aralýklarýný elle seçebilirsiniz. d Soyulma testi ayarý Bir kumaþ yýrtýlma testindeki ilk tepe deðerlerinin atýlmasý, test sýrasýnda doðru ortalama yük deðerlerinin elde edilmesini saðlar. 180 Velcro soyulma testi, ayýrma iþlemi sýrasýnda tepe ve çukur deðerlerle ilgili önemli bilgiler saðlayabilir. Çok yüksek veri giriþ hýzlarý, medikal ambalaj testi sýrasýnda önemli herhangi bir verinin kaçýrýlmamasýný saðlar. Soyulma, Yýrtýlma ve Sürtünme 17

18 TestProfiler TestProfiler, hýzlý ve kolay döngüsel test uygulamasýný olanaklý kýlar ve çekme veya basma test uygulama modülleri için üstün bir ek araç oluþturur. TestProfiler, sadece birkaç týklamayla birbirine baðlanan bloklar oluþturmanýza ve testinizi tanýmlamanýza olanak verir. Kullanýcý, test profilini grafik olarak ekranda görür. Test yöntemi oluþturulduktan sonra, operatöre sadece testi baþlatmak kalýr. TestProfiler, gýda endüstrisinde kullanýlan Doku Profili Analizi (TPA) gibi standart testler veya birçok kalite kontrolünde hata saptamak için kullanýlan basit döngü testi için kullanýlabilir. dtestprofiler'ýn grafiksel test ayarý Döngüsel TestProfiler, tüm döngüsel ve kompleks test gereksinimleri için özel test rutinleri ve profilleri oluþturabilme özelliðine sahiptir. Örneðin; çoðu laboratuarlarda bir parçanýn gerçek yaþamda nasýl çalýþacaðýný anlamaya yönelik parça ömür testi simulasyonu yapýlmak istenir. TestProfiler, parçalarýnýzýn ömür testi profilini simule etmek için üst düzey esneklik saðlar. TestProfiler, köpük basma testi, elastik kumaþlar, TPA, punteriz testi ve temel veya kompleks döngüsel rutinde bulunan birçok uygulamayý kapsar. Bilgilerin filtrelenmesi, sadece testiniz için önemli olan bilgileri görüntülemenize ve bu bilgilere eriþmenize olanak verir. 18

19 Metal Testi Bluehill 2 metal uygulama modulü, temel kalite kontrol uygulamalarý için standart iþlevler saðlar. Bu modül, çekme testlerini kolay ve hassas biçimde birçok metal malzeme üzerinde gerçekleþtirmek için tüm özellikleri barýndýrýr. Daha karmaþýk istekler olduðunda; Bluehill 2 farklý oranlar için doðru deðiþim noktalarýnýn kullanýlmasýný saðlamak üzere, test sýrasýnda malzemenin özelliklerine uyum saðlar. Bluehill 2; çekme ve 'r+n' testleri için, EN Part 1, ISO 6892, ISO 10113, ISO 10275, ASTM E 8, EN 10130, ASTM E 517 ve ASTM E 646 gibi birçok uluslararasý standardý destekler. d Metal testi için çoklu test ayarý Basit ve hýzlý metal testi için Sayýsal Metal Otomatik (DMA) ekstansometre, yüksek kapasiteli Demgen çeneleri ile birlikte kullanýlabilir. Yüksek Çözünürlüklü Sayýsal (HRD) ekstansometre, otomatik ölçü boyu ayarlamalarý, temas kuvveti kontrolü ve otomatik ekstansometre, çýkarma gerektiren özel metal uygulamalarýnda kullanýlabilir. Metal þerit testi, 'r+n', metal matris hesaplamalarý, kýrýlma konumu, eðri türleri ve daha birçoklarýna benzer sonuçlar üretebilir. Metaller 19

20 Testler için Standartlar Standartlaþtýrýlmýþ Test Yöntemleri d ASTM, ISO, EN veya DIN standardlarýna uygunluk için yazýlýmý yapýlandýrýn Bluehill 2'de geniþ bir standart test yöntemi kütüphanesi vardýr. Böylelikle ASTM, ISO, EN veya DIN standardlarýnýn ayrýntýlarýný kontrol etme ve yazýlýmýn standarda uygun olmasý için elle yapýlandýrýlmasý gereði ortadan kalkmýþtýr. Test yöntemleri basit çekme testinden, EN10002 metal standardýna uygun çok ayrýntýlý testlere kadar deðiþik yüzlerce uygulamayý içerir. Bir test yöntemini baþlatmadan önce seçiminizin doðru olup, olmadýðýnýda önizleme yaparak kontrol edebilirsiniz. Bluehill 2 Test Yöntemi Þablonlarý Bluehill 2 Test Yöntemi Þablonlarý - ASTM Kütüphanesi Örnek çekme, basma, eðme, soyma, yýrtýlma ve sürtünme test yöntemleri en bilinen ve en yaygýn kullanýlan ASTM test standardlarýna göre tasarlanmýþtýr. Þunlarý kapsar: ASTM D 638 Plastikler, ASTM D 790 Eðme, ASTM D 412 Lastik/Kauçuk, ASTM D 1894 Sürtünme vb. yöntemler kolayca deðiþtirilebilir ve kullanýcýnýn özel test gereksinimlerini karþýlayacak biçimde kullanýlabilir. Köpük Basma Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Aþaðýdaki standartlar için þablonlar dahil edilmiþtir: ASTM D 3574 B1, B2 ve C BS 4443 Part 1 5A ve 5B Yöntemleri BS 4443 Part 2 7A ve 7B Yöntemleri DIN A, B ve C yöntemleri d TPA testleri için Esnek Kumaþ Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Aþaðýdaki standartlar için þablonlar dahil edilmiþtir: DIN ASTM D 2731 ISO 2439 A, B ve C Yöntemleri BS 4952 Parts 2.1, 2.2, 2.3 ve 2.4 ISO 3386 Parts 1 ve 2 DIN Parts 2 ve 4 NFT Doku Profili Analizi (TPA) Test Yöntemi Þablonlarý - TestProfiler Seçeneði Çift ýsýrma test yöntemini içerir 20 d ASTM D 412, kauçuk kesme testi d ASTM D 1894 sürtünme katsayýsý testi

21 Extra TM Instron Servisleri Olaðanüstü- Servis ve Destek Hiç kimse malzeme testini Instron kadar ve Instron'unuzun yeteneklerini Extra Instron Service'leri kadar iyi bilemez. Instron 1946'dan beri ürün geliþtirme, kalite kontrol ve araþtýrma çalýþmalarýný sürdürmektedir. Dayanýklýlýðý arttýrmak, kullaným ömrünü uzatmak, maliyetleri düþürmek, güvenilirliði ve güvenliði artýrmak, rekabetçi konumunuzu sürdürmek ve geliþtirmek amacýyla ürünlerinizi ve süreçlerinizi geliþtirmek için bu deneyimden sizde yararlanmalýsýnýz Sizin için çalýþmasýný saðlayýn. Yatýrýmýnýzýn karþýlýðýnda en yüksek deðeri üretmek, Instron sisteminizin ömrünü uzatmak ve size dünya çapýnda standartlara uygun sonuçlar saðlamak için çeþitli hizmetler sunuyoruz. Aþaðýdakiler, Extra Instron Services lerinin sunduðu hizmetler arasýndadýr: h Yerinde ve sýnýfta eðitim h Teknik destek h Koruyucu bakým ve onarým h Yazýlým bakým sözleþmeleri h Ulusal ve uluslararasý standartlara h göre kalibrasyon Özel gereksinimlerinizi karþýlamak için tam destek anlaþmalarý Gereksinimlerinizi karþýlamak için esnek servis anlaþmalarý düzenlenebilir. Ayný zamanda, Instron Servisleri içeriðini baþka markalý test sistemlerini kapsayacak biçimde geniþletme opsiyonuna sahipsiniz. Ürününüzün markasý ne olursa olsun, test sisteminiz için bize güvenebilirsiniz. Böylece, tüm laboratuarýnýz için malzeme testinde en güvenilir ismin tam servis desteðini alýrsýnýz. Extra Instron Services; servis gereksinimlerinize hemen yanýt verebilecek yaygýn yerel aða sahip global bir organizasyondur. Yüksek derecede eðitimli ve malzeme testi alanýnda uzun yýllara dayanan bir deneyime sahip olan servis mühendislerimiz, test ihtiyaçlarýnýzý derhal anlayarak size uygun çözümler sunacaktýr. Sertifikalý mühendislerimiz; ve sorularýnýza yanýt vermeye ve sisteminizin üst düzey verime ulaþmasýna yönelik tüm yetkilerini kullanarak yatýrýmýnýzý korumaya hazýrdýrlar. Instron deneyiminin sizin için çalýþmasýný saðlayýn. OLAÐANÜSTÜ servisle yeni sisteminizden en fazlasýný alýn. Daha fazla bilgi için þu WEB sayfalarýmýza bakýnýz: veya d WSA (Web Destek Anlaþmalarý) d Öncelikli e-posta desteði Aktif katýlýmlý çeþitli eðitim seçenekleri mevcuttur d 21

22 Bluehill 2 Teknik Özellikleri Genel Uygulama Karakteristikleri Uygulama Açýklama Rapor Çýktý Formatlarý PDF, HTML, Microsoft Word 2000 E-posta Testlerin sonucu alýndýðýnda raporu otomatik olarak e-posta ile gönderir Kopyala ve Yapýþtýr Bluehill 2'den sonuç tablolarýný ve/ya grafikleri alýn ve bunlarý sýk kullandýðýnýz Microsoft uygulamasýna yapýþtýrýn ASCII Gönderimi Ham bilgi ve sonuçlar, testin sonunda otomatik olarak gönderilebilir TM Merlin Yöntem Dönüþümü Bluehill 2, Merlin test yöntemlerinin ve bilgilerin doðrudan kullanýmýna olanak veren (manuel olmayan) bir dönüþüm rutinine sahiptir. Örnek Koruma Örnek konumlandýrma sýrasýnda yanlýþlýkla meydana gelebilecek örnek hasarýný önler. (3300, 4200, 4300 ve 4400 serilerinde bulunmaz) Akýllý Veri Edinme Elektronik kontrol donanýmýna baðlý olarak 5 khz'e kadar hýzlarda test koþullarýnýn çoðu deðiþtiðinde en yüksek veri hýzý düzeyini saðlamak için, en yüksek veri toplama esneklik düzeyini saðlar Yükleme Hücresi Dengesi/ Düþük kuvvetli yük hücreleri kullanýlýrken, yüksek kaliteli test verileri saðlamak için yük hücresi dengesi, Sürükleme kullanýcý tanýmlý aralýkta otomatik olarak kontrol edilebilir (4200, 4300 ve 4400 serisinde yoktur) Güvenlik Kontrolü Test yöntemlerinin, sonuçlarýn ve raporlarýn sadece yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmesini saðlamak için çoklu kullanýcý eriþim düzeyleri saðlar d Ýðne testi tespit elemaný Test Sonuçlarý Modül Verim Kýrýlma Ön ayarlý Noktalar Tepe Deðerleri Gevþeklik Düzeltmesi Sünme/Gevþeme Kullanýcý Hesaplamalarý Baðlantý Yeri Kaymasý Açýklama Çekme, Basma ve Eðme Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Ön yükleme Ön döngü Test Hýzlarý Kontrol Modlarý Sünme/Gevþeme Test Sonu/ Duraklama Algýlamasý Açýklama Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yük veya gerilim deðerine göre otomatik ön yükleme Kullanýcý tarafýndan programlanabilen kontrol modu ve hýzý ile baðýmsýz maksimum ve minimum döngü limitleri (sadece gerilim ve kompresyon) Kullanýcý tanýmlý deðiþim kriterleriyle birlikte iki programlanabilir test hýzý (sadece gerilim ve kompresyon) Standart: konum kontrolü Artýrýlmýþ kontrol seçeneði ile: yük, stres gerilme veya gerçek gerilme kontrolü (4200, 4300 ve 4400 sistemleri hariç) Mevcut kontrol modlarýna ve kullanýcý tanýmlý bir sabitleme deðerine (herhangi bir kanala baðlý olarak) dayalý olan testi, kullanýcýnýn seçtiði bir süre boyunca veya diðer kanal deðeri için bir yük, gerinme veya uzama sabitlemesi izler Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara dayalýdýr: yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak deðer veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinim, uzama, süre, vb.) Kullanýcýnýn seçebildiði hesaplama bölgeleri, kaynak kanallar ve sonuçlar (x-kesiþim, y-kesiþim, modül veya x- kesiþimi enerjisi) ile birlikte altý modül hesaplama türü (Young modülü, kiriþ, sekant, tanjant, segment ve otomatik) Kullanýcýnýn seçebildiði kaynak kanallarý ve sonuçlar ile birlikte dört verim hesaplama türü (sýfýr eðim, eðim eþik deðeri, ofset ve daha düþük deðerler) Beþ kýrýlma hesaplama türü (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/uzama oraný, yük/ gerilme oraný ve testin bitiþinden önceki 100 msn'de maksimum yük) Kanal deðeri, imleç veya dýþ tetikleme noktasýna (PIP) göre seçilebilir sýnýrsýz sayýda nokta Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve yerel tepe deðerler Yer deðiþiminden ve/veya baþlangýç sayaç uzunluðu deðerlerinden (kompresyon için örnek yüksekliðinin belirlenmesi) gevþekliðe baðlý sapmalarý gidermek için üç tip düzeltme (otomatik, Young modülü veya kanal deðeri) Toplam ve sünme ve gevþeme farký Standart sonuçlara, örnek verilerine veya diðer kullanýcý giriþlerine dayalý olan özel hesaplamalar tam olarak desteklenir Yük referans noktasý ve hedeften gelen giriþle baðlantý yeri kayma yükü Test Profiler Uygulamalarý için Teknik Özellikler Kontrol Fonksiyonlarý Segment Sayýsý Kontrol Modlarý Dalga formlarý Bitiþ Noktalarý Blok Transferi Blok Yinelemeleri Blok Süresi Açýklama Maksimum 85 segment (üçgen dalga formlarý iki segment olarak sayýlýrken, eðimli ve sabit dalga formlarý tek segment olarak hesaplanýr) Standart Bluehill 2 ile veya geliþmiþ kontrollü yük, gerilim ve stresle konumlama Eðimli, düz ve üçgen Mutlak veya göreli Blok uç noktasýnda otomatik transfer Son bloktan belirtilen bir orta bloða sýnýrsýz sayýda yineleme Saat, dakika ve saniye d Diþ fýrçasý bükülme testi Test Sonuçlarý Sonuçlarýn Kullanýlabilirliði Sonuçlarýn Atanmasý Açýklama Tüm Bluehill 2 uygulama hesaplamalarý. Sonuçlar bir sýralamadaki herhangi bir bloða veya segmente atanabilir 22 Grafiksel Özellikler Ayarlama Uyumluluk Test Verileri Açýklama Uç nokta seçimlerinin geleneksel týkla ve sürükle iþlemini, simge tabanlý blok ekleme/silmeyi, kes ve yapýþtýr ile blok çoðaltmayý ve çeþitli dalga formlarýný (eðik, sabit ve üçgen) destekler TestProfiler'ý kullanabilmek için gerilim ve/veya kompresyon uygulamasýna sahip olmanýz gerekir Grafiklerden istenmeyen bloklarýn filtrelenmesi.

23 Soyma, Yýrtma ve Sürtünme Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Açýklama Ön yükleme Kullanýcýnýn tanýmladýðý yük veya stres deðerine göre otomatik ön yükleme Kontrol Modlarý Konum kontrolü Otomatik Kavrama Kontrolü Pnömatik çeneler, ön test yükü deðerinde kapanacak, aþýrý ön test yükü deðerinde açýlacak, çenenin kapanmasýnýn ardýndan otomatik baþlayacak ve testin bitiþinin ardýndan otomatik olarak ayrýlacak þekilde programlanabilir. Test Sonu/Kýrýlma Algýlamasý Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara baðlýdýr: yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinme, soyma uzunluðu, soyma uzamasý, süre, vb.) Test Tipleri 90 soyma, 180 soyma, T-tipi soyma, yýrtma ve sürtünme d Bir baskýlý devre kartýn üzerinde soyma testi Test Sonuçlarý Soyma ve Yýrtma Sürtünme Ortalama Deðerler Baþlangýç Noktalarý Uç Noktalarý Kýrýlma Ön Ayarlý Noktalar Tepe Deðerler Kullanýcý Hesaplamalarý Açýklama Ortalama yük, ortalama yük/geniþlik, ilk tepe deðerinde enerji, delta enerjisi, delta soyma uzamasý, tepe deðeri, aralýk, tepelerin sayýsý, çukurlarýn sayýsý, medyan tepe noktasý Statik ve dinamik sürtünme katsayýlarý n sayýda en yüksek tepe deðerinin ortalamasý, n sayýda en düþük tepe deðerinin ortalamasý, n sayýda tepe ve çukur deðerinin ortalamasý, bir bölgedeki n sayýda en yüksek tepe deðerinin ortalamasý, tüm tepe deðerlerinin ortalamasý ve ortalama yük (toplam enerjinin yer deðiþimine bölümü) Ýlk tepe deðeri, toplam uzamanýn yüzdesi, soyma uzamasý, soyma uzamasýnýn yüzdesi, imleç seçimli veya herhangi bir kanal deðeri Maksimum yük yüzdesi, soyma uzamasý, delta soyma uzamasý, soyma uzunluðunun yüzdesi, toplam soyma uzamasýnýn yüzdesi, imleç veya herhangi bir kanal deðeri Beþ tip kýrýlma hesaplamasý (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/ soyma uzamasý oraný, yük/ testin bitiþinden veya imleç seçiminden önceki 100 msn'de maksimum yük) Kanal deðeri, imleç veya harici tetikleme noktasýna (PIP) göre seçilebilen sýnýrsýz sayýda nokta Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve lokal tepe deðerler Standart sonuçlara, örnek boyutlarýna veya diðer kullanýcý giriþlerine dayalý özel hesaplamalar tam olarak desteklenir Metal Uygulamalarý için Teknik Özellikler Test Kontrolü Ön yükleme Ön döngü Test Hýzlarý Kontrol Modlarý Test Sonu/ Kýrýlma Algýlamasý Açýklama Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yük veya stres deðerine göre otomatik ön yükleme Kullanýcý tarafýndan programlanabilen kontrol modu ve hýzý ile baðýmsýz maksimum ve minimum döngü limitleri Kullanýcý tanýmlý kontrol modlarý ve deðiþim kriterleri ile programlanabilir üç test hýzý EN 'e göre ters histerisiz desteði Konum, gerilim oraný, gerinme oraný (üst verim noktasý eksikliðinde dengeleme dahil) Otomatik durma veya geri dönüþ þunlara baðlýdýr: Yük düþüþ hýzý, yük düþüþ limiti, gecikmeli yük düþüþ limiti, yüzdeye göre yük düþüþü veya mutlak veya herhangi bir kanal deðeri (yük, gerilim, gerinme, uzama, süre, vb.) d Metal testleri için klipsli ekstensometre Test Sonuçlarý Modül Verim Çekme Mukavemeti Orantýsýz Uzama Kýrýlma 'r' ve 'n' Alanda Daralma Ön ayarlý Noktalar Tepe Deðerleri Gevþeklik Düzeltmesi Kýrýlma Konumu Kullanýcý Hesaplamalarý Açýklama Kullanýcýnýn seçebileceði hesaplama bölgeleri, kaynak kanallarý ve sonuçlar (x-kesiþim, y-kesiþim, modül veya x-kesiþimi enerjisi) ile birlikte dokuz modül hesaplama türü (e-modülü, histerezis, metal matris, Young modülü, kiriþ, sekant, tanjant, segment ve otomatik) Kullanýcýnýn seçebileceði kaynak kanallarý, ve verim noktasý uzamasý (YPE/ Ae) dahil sonuçlarla birlikte beþ verim hesaplama türü (sýfýr eðim, eðim eþik deðeri, sapma, üst ve alt) Çekme mukavemet noktasýndaki herhangi bir kanal deðeri Farklý standartlara uyum için altý hesaplama türü Beþ kýrýlma hesaplama türü (yük deðeri, maksimum yük yüzdesi, yük/uzama oraný, yük/ gerilme oraný ve testin bitiþinden önceki 100 msn'de maksimum yük) Herhangi bir 'r' (düzlemsel anizotropi) ve 'n' (çalýþarak sertleþme katsayýsý) sayýsý, otomatik ve kullanýcý tarafýndan seçilebilen bölgeleri ortaya koyar Test sonrasý örnek boyut girdisini kullanarak baþlangýç ve son örnek kesit alanýndan ölçülen süneklilik Kanal deðeri, imleç veya dýþ tetikleme noktasýna göre seçilebilen sýnýrsýz sayýda nokta (PIP) Herhangi bir kanalda maksimum veya minimum, mutlak ve yerel tepe deðerleri Yer deðiþiminden ve/veya baþlangýç ölçü boyu deðerlerinden gevþekliðe baðlý sapmalarý kaldýrmak için üç tip gevþeklik düzeltmesi (otomatik, Young modülü veya kanal deðeri) Ekstansometre ölçü boyuna göre örnek hatasý konumunun otomatik gösterimi Standart sonuçlara, örnek boyutlarýna veya diðer kullanýcý girdilerine dayalý özel hesaplamalar tam olarak desteklenir 23

24 Bluehill 2 Adý Instron yeni Bluehill 2 yazýlýmýnýn ismini Milton, Massachusetts'te bulunan ünlü Blue Hill Bilimsel Gözlem Merkezinden almýþtýr. 1885'te kurulan gözlem evi, meteoroloji araþtýrmalarýnda ve iklim çalýþmalarýnda dünyada önde gelen merkezlerden biridir. Blue Hill Gözlem evi, harika bir Boston þehir merkezi manzarasý ile Massachusetts güney sahili manzarasýna sahiptir. Gözlemevinin tarihçesi hakkýnda daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. d Blue Hill Gözlem evinin Bob Ryan tarafýndan çekilen fotoðrafý Merkez Ofisi Instron Corporation 825 University AvenueNorwood, MA A.B.D. Tel: Faks: Avrupa Merkez Ofisi Instron Limited Coronation RoadHigh Wycombe, Bucks HP12 3SY Ýngiltere Tel: Faks: Industrial Products Group 900 Liberty StreetGrove City, PA A.B.D Tel: Faks: IST GmbH Landwehrstrasse 65Darmstadt, D Almanya Tel: Faks: Instron ürünleri ve hizmetleri hakkýnda daha fazla bilgi için yerel satýþ veya servis ve teknik destek ofislerimizi arayýnýz: A.B.D Kuzey Amerika IMT Satýþ ve Servis Merkezi Satýþ Tel: Servis ve Teknik Destek Tel: Kuzey Amerika IST Satýþ ve Servis Merkezi Satýþ ve Servis Tel: KANADA Toronto Tel: GÜNEY AMERIKA, ORTA AMERÝKA, Meksika ve Karayipler Brezilya Sao Paulo Tel: +55 (11) Karayipler, Meksika, Güney Amerika ve Orta Amerika Canton Tel: AVRUPA Ýngiltere, Ýrlanda, Ýsveç, Norveç ve Finlandiya High Wycombe Tel: Benelüks ve Danimarka Edegem Tel: Fransa Paris Tel: Almanya ve Avusturya Darmstadt Tel: Ýtalya Milano Tel: Ýspanya ve Portekiz Barselona Tel: ASYA China Beijing Tel: Þangay Tel: Hindistan Chennai Tel: Japonya Tokyo Tel: Osaka Tel: Nagoya Tel: Kore Seul Tel: /5 Singapur Tel: Tayvan Hsinchu Tel: /6 Tayland Bangkok Tel: /52 AVUSTRALYA Melbourne Tel: Instron, Instron Corporation firmasýnýn onaylý ticari markasýdýr. Burada belirtilen ve Instron ürünlerini ve hizmetlerini tanýmlayan diðer isimler, logo, simge ve iþaretler Instron Corporation firmasýnýn ticari markalarýdýr ve Instron'un önceden yazýlý izini alýnmadan kullanýlamaz. Belirtilen diðer ürün ve firma isimleri ilgili kuruluþlarýn ticari markalarý veya ticari adlarýdýr. Telif Haklarý 2005 Instron Corporation'a aittir. Tüm haklarý saklýdýr. Bu broþürde verilen tüm teknik özellikler haber vermeksizin deðiþtirilebilir. WB1193B-TR

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ÜNİVERSAL MUKAVEMET TEST SİSTEMLERİ. Mühendislik Araştırmları Elektronik Sistemler Engineering Research Electronic System

ÜNİVERSAL MUKAVEMET TEST SİSTEMLERİ. Mühendislik Araştırmları Elektronik Sistemler Engineering Research Electronic System [ Y ı l ] ÜNİVERSAL MUKAVEMET TEST SİSTEMLERİ Mühendislik Araştırmları Elektronik Sistemler Engineering Research Electronic System Merkez Ofis : Huzur Mah. Oyak Sitesi 14. Blok Daire : 4Ayazağa-Şişli /

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Bluehill LE Test Yazılımı

Bluehill LE Test Yazılımı Bluehill LE Test Yazılımı Bluehill LE Test Yazılımı İçindekiler... En yeni malzeme testi yazılım çözümü Instron Bluehill. Sektör lideri Bluehill 3 platformu üzerine kurulan Bluehill LE, tüm önemli uluslararası

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

VBA Programlama Baþlangýç Kiti

VBA Programlama Baþlangýç Kiti VBA Programlama Baþlangýç Kiti Visual Basic Düzenleyici ye Giriþ... 41 Kod Pencerelerini Yönetmek... 53 Proje Gezgini ile Projeler Geliþtirmek... 55 Deðiþkenler, Sabitler ve Veri Türlerini Bildirmek...

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3300 Serisi Ekonomik Test Çözümleri

3300 Serisi Ekonomik Test Çözümleri 3300 Serisi Ekonomik Test Çözümleri 3300 Serisi Ekonomik Test Çözümleri Kararınızı doğru veriler ışığında alın 3 7 9 12 Instron uygulamam için bir test çözümü sağlayabilir mi? İlk ve en önemli soru bu.

Detaylı

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi...

medicraft innovative intelligence uykunun sessiz nefesi... uykunun sessiz nefesi... HAKKIMIZDA; Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Þirketi; 2010 yýlýnda kurulmuþtur. Elektronik ve yazýlým alanýnda yaptýðý Ar-Ge çalýþmalarýný, üretim ve pazarlama

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı