Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A.."

Transkript

1 Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A.. Ara tırma, geli tirme, perakende ve toptancı sektörlerindeki yeni teknolojilerin pazarlanması konularındaki 12 yılı a an tecrübesiyle Joseph Bowers, kariyerinin büyük kısmını interaktif satı alanında geçirmi tir. Atlanta merkezli bir Internet Stratejileri Danı manlı ı irketi olan Digital Directives, A.. nin kurucusu olarak Bowers; yurtiçi ve yurtdı ında birçok ara tırmaya imza atmakta, aralarında Trammel Crow Holdings, Int l, Yahoo, IBM, Hewlett Packard ve Qwest Communications ın da bulundu u birçok büyük Amerikan irketine stratejik i letim planlaması konusunda destek vermektedir te The Portman Companies ve AmericasMart da Yükselen Medya Direktörü olarak hizmet veren Bowers toptan mobilya, yer dö emesi, hediyelik e ya ve konfeksiyon endüstrileri için gayrimenkul tarafından desteklenen ticaret portalını geli tirmi ve uygulamı tır. Bu portal irketin reklam hasılatı modeline yeni ve taze bir görünüm kazandırmı ve metre kareden fazla olan showroomları ve ürün yelpazesini internet aracılı ıyla büyük bir perakendeci a ının eri imine sunmu tur de Internet Giri imi nin Ba kan Yardımcısı olarak Trammell Crow Holdings ve risk sermayesi ortakları ile birlikte çalı an Bowers; Dallas ve angay da metre kareden fazla show room alanına sahip toptancının ticarete hazır planlama araçları geli tirmesini ve den fazla perakendeciye ula masını sa layan yeni internet teknolojilerine öncülük etmi tir. Son olarak Bowers, Direct Channels for Storehouse A.. nin Ba kan Yardımcısı olarak firmanın katalog ve internet satı larını yükselten stratejik yönlendirme, pazarlama ve i letmesinden sorumlu olmu tur. Bowers ın liderli inde irket, storehouse.com dan ortalama günlük 900 Dolar ı a an sipari de erine ula mı ve ikinci yılında 10 milyonu a an katalog sirkülasyonu ile bir numaraya yükselmi tir. Teknoloji ve Pazarlama Endüstrileri nin aktif bir üyesi olan Bowers, Texas A&M Perakendecilik Çalı maları Merkezi nde ders vermekte,do rudan Pazarlama Birli i ve Bölgesel Interaktif Pazarlama Birliklerinde konu malar yapmaktadır.

2 Fatih Guner Ba kan Graniser LLC Fatih Güner, merkezi Alexandria, Virginia da bulunan ve seramik ve porselen dö eme malzemeleri üreticisi ve do al ta (granit, traverten, mermer) tedarikçisi olan Graniser LLC nin ba kanlı ını yürütmektedir. Malzemenin do rudan ithalatını ve ABD pazarına da ıtımını yapan Graniser LLC; kurulu sermayesi, üretim yönetimi hizmeti, mal satı ı konularında tedarik hizmetini zmir, Türkiye deki karde ofisten almaktadır. ABD de konut ve i yeri in aatı pazarında oldukça önemli bir tecrübeye sahip olan Fatih Güner bu tecrübesini irketini daha da ileriye götürmek için ba arılı bir ekilde kullanmı tır. Kendisi ABD ofisinde i letme teknik bilgisi, yönetim ve satı /da ıtım konularında destek vermi olup daha çok ülkenin Do u kıyıları ve Orta Batı pazarlarına satı a yo unla mı tır. Güner seramik, dö eme malzemeleri ve ta ları konularında düzenlenen konferanslara katılmakta ve sektörle ilgili bilgi toplamaktadır. Bu sektörde bir uzman olarak çe itli konferanslara konu macı olarak katılmakta ve uluslararası ithalatçı ve ihracatçılara tavsiyelerde bulunmaktadır. Türkiye de do an Fatih Güner Alexandria, Virginia da ya amaktadır.

3 Lloyd G. Henry Kurucu Ortak Hudson Economics Group, Ltd. Lloyd G. Henry do al ta ın global pazarlaması ve politika ekonomisi konusunda uzmanla mı bir firma olan Hudson Economics Group, Ltd. nin kurucu ortaklarındandır. Kendisi daha önce geli mi ve geli mekte olan ülkeler arasında teknoloji transferi alanında çalı an Industrial Technology Partnership; roket ve jet itici parçaları üreten bir yüksek teknoloji üreticisi olan Morris Aerospace; teknoloji ve malzeme üretim planlamasında uzman Nova Software gibi irketlerde yöneticilik dahil çe itli pozisyonlarda bulunmu tur. Ta endüstrisine yönelik ekonomi, politika ve uluslararası pazarlama konusunda makaleler yazmakta olan Lloyd G. Henry aynı zamanda Do al Ta Endüstrisi Uluslararası Anketi ni yayınlamaktadır. Kendisi; Do al Ta ın Global Ekonomisi, 21. Yüzyıl Tedarik Zinciri, Ta Endüstrinde Global Standartlar gibi bu sektörü ilgilendiren pek çok konuda aranan bir konu macı olup Hindistan, Çin, Kanada, ABD, talya ve spanya da sektör temsilcilerine hitap etmektedir. Hükümet birimleri ve sanayi ve ticaret kurulu ları ile ileti im içinde çalı makta olan The Hudson Economics Group, Ltd. aynı zamanda tüm dünyadan seçkin bir mü teri portföyüne sahiptir.

4 Beau Higgins Ba kan ve Kurucu WordSmith Reklamcılık Beau Higgins, her alanda danı manlık hizmeti veren uluslararası odaklı ilk reklam ajansı WordSmith Reklamcılık ın Ba kanı ve Kurucusu dur. WordSmith, 1996 yılından beri, mü terilerine konsept tasarımı ve reklam metni yazarlı ından grafik tasarımı ve basıma kadar birçok konuda toplam 17 farklı dilde hizmet vererek, sınırları a an bir reklamcılık anlayı ı yaratmı tır. WordSmith mü terilerine halkla ili kiler, film yapımı, interaktif CD-Rom tasarımı ve web sitesi tasarımı gibi hizmetler sunmaktadır. Beau, Türk pazarının etki alanının yurtdı ına yayılmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir sanayi lideridir. irketi WordSmith in Finansbank, Kemer Grubu, Saatchi & Saatchi, BBDO Istanbul ve Coca-Cola irketi, Gate Gourmet, DHL, UTI ve Istanbul Kongre ve Ziyaretçiler Ofisi gibi irketler ile anla maları vardır. Beau nun vizyonu; güçlü reklamcılık, pazarlama ve ambalajlama ile Türk markalarının ngilizce konu ulan pazarlarda marka bilinirli i ve satı gerçekle tirme potansiyeline sahip oldu u inancına dayanmaktadır. Aslen Maryland lı olan Beau, halen Türkiye de ya amakta olup, ngilizce ve Türkçe yi akıcı bir ekilde konu maktadır.

5 Caroline H.S. Hipple Danı man & Eski Ba kan Storehouse Mobilya Caroline Hipple, stratejik pazarlama ve satı becerilerini renk, tasarım ve mimarlı a olan tutkusuyla birle tiren kıdemli bir perakende mobilya yöneticisidir. Kariyerine küçük bir mobilya ma azasında part-time satı temsilcisi olarak ba lamı, 72-ma aza ve 160 milyon Dolar lık (Top 100) bir mobilya ma azalar zincirinin ba kanlı ına kadar yükselmi tir. Kariyeri boyunca, ödül kazanan satı ve i çi e itim süreçleri yaratmı ve global satınalma programları olu turmak amacıyla dünyayı dola mı tır. Storehouse Furniture Ba kanı olarak, Atlanta da yerle ik irketi, satı ve mü teri hizmetlerinde sektörün tanınan, lider bir irketi haline dönü türmü tür. Onun liderli inde irket, iki perakende zinciri (her biri ma aza) ile ba arılı bir ekilde birle mi, ve sonrasında birbirini izleyen 30 ay boyunca her ay %10 luk satı artı ı gerçekle tirilmi tir. Ayrıca, ma azaları 74-sayfalık ku e ka ıda basılı katalog ve i lem içerikli web sayfası olu turarak, irketin ilk çok-kanallı satı da ıtım stratejisini yaratmı tır. Yeni do rudan satı yöntemi (katalog ve web sayfası) yıllık satı lara 6 milyon Dolar lık bir katkı sa lamı ve ma azaların mü teri çekmesine yardımcı olmu tur. Hipple ın tüm bu çabaları, Catalog Success Magazine tarafından Yılın Giri imcisi, Home Magazine tarafından Yılın Amerikan Mobilya Perakendecisi, En Ba arılı Ulusal Mobilya Ma azası prestij ARTS ödülü sahibi ve WITHIT (Bugünün Ev Mobilyaları Sanayinde Kadınlar) tarafından verilen WOW E itim Ödülü sahibi olarak tanınmasını sa lamı tır. Hipple tüm dünyayı dola mı ; irketin satı takımının incelikli ve seçkin nitelikte benzersiz ve cazip fiyatlı mobilyalar yaratmasını sa lamı tır. Mobilya, ev aksamları, aksesuarlar, pencere sistemleri, duvar dekoru, aydınlatma, kilimlerde global satın alma kaynakları geli tirmi tir. Hipple, halen mobilya ve mobilya-dı ı ma azalara danı manlık yapmakta ve tüketici pazarlama trendleri ve kurum kültürü ile ilgili konferanslara sıklıkla konu macı olarak katılmaktadır.

6 Carl Reynolds Ba kan Yardımcısı EAS Danı manlık Grubu Carl Reynolds, 44 yıllık ABD Gıda ve laç Dairesi (FDA) ve danı manlık deneyimiyle ülkenin en önde gelen gıda uzmanlarından birisidir. Mikrobiyolojik gıda güvenli i yönetimi ve yatırımı, politika geli tirme ve uygulama, ve e itim faaliyetleri alanlarında geni yurtiçi ve uluslararası deneyimlere sahiptir. Gıda güvenli i, diyet destekleri iyi üretim uygulamaları, dü ük asitli gıdalar ve asitli konserve gıdalar alanında uzmandır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) uygulamasının ilk FDA uzmanlarından biri olarak bilinmektedir. Carl Reynolds, kariyerine 1962 yılında, FDA nın Denver Bölgesi nde ara tırmacı olarak ba lamı olup, burada FDA tarafından düzenlenen tüm ürün alanlarında inceleme ve numune toplama faaliyetlerini gerçekle tirmi tir. Daha sonra, FDA-Albuquerque Resident Post ta e itim yapmı, duru malarda tanıklık etmi, ve mahkeme kararlarında yeminli ifadeler vermi tir. Dallas Bölgesi nde 5 yıl denetçi olarak, Orlando Bölgesi nde 11 yıl nceleme ubesi Müdürü olarak ve 5 yıl da Detroit Bölge Müdürü olarak görev yapmı tır. Söz konusu pozisyonlarda inceleme/denetim, uygunluk, ara tırma ve düzenleyici laboratuar faaliyetleri ile görevli personeli yönetmi tir. Aynı zamanda, yasal tavsiyeleri incelemi, uygulama stratejileri geli tirmi ve kapsamlı bir ithalat programı uygulamı tır. FDA daki son görevi Gıda Güvenli i ve Uygulamalı Beslenme (CFSAN) Merkezi nde Saha Programları Ofisi Müdürlü ü dür. Buradaki personeli; sa lık tehlike sınıflandırması, etkinlik denetimleri seviyesi, ve gıda ürünlerinin piyasadan geri çekilmesi ile ilgili medya haberlerinin takibinden sorumluydu. Tüm gıda kaynaklı hastalık ve salgınlar ile ilgili kontakt noktası konumundaki Carl Reynolds, FDA ve CFSAN ı hem uluslararası hem de ulusal toplantı ve e itim etkinliklerinde temsil etmi tir. Ayrıca, Gıda ve laç Kurumları Birli i üyesi ve thalat ve hracat Gıda Denetim ve Sertifikasyon Sistemleri Kodeks Komisyonu delegasyonunun eski bir üyesidir. Carl Reynolds, 1999 yılında AAC/Kendle a Kıdemli Danı man olarak katılmı tır. Gıda üretim ve depolama tesisleri ve diyet destek üreticileri ile ilgili kapsamlı denetim faaliyetleri yürütmü tür. Do al Ürünler Birli i nin diyet destekleri üreticileri ile ilgili gerçekle tirilen denetimlerin onaylanmı denetçisidir. Federal Mahkeme de tanıklık da etmi olan Carl Reynolds, gıda güvenli i ve mevcut iyi üretim uygulamaları düzenlemeleri konularında ifadeler vermi tir. Mahkeme süresi içerisinde gıda güvenli i, ve FDA nın denetim kurumları ve faaliyetleri ve ayrıca, Federal Gıda, laç ve Kozmetik Kanunu nun uygulanması alanlarında uzman olarak kabul edilmi tir. Ekim 2006 da Carl Reynolds, EAS Danı manlık Grubu nun Ba kan Yardımcısı olmu tur.

7 Leslie M. Schweitzer Kıdemli Ticaret Danı manı U.S. Chamber of Commerce Leslie M. Schweitzer, ülkedeki, tabana yayılmı tek uluslararası ticaret e itimi programı olan TradeRoots inisiyatifini hayata geçirmi tir. Program, uluslararası ticaret ile ilgili özelikle küçük ve orta büyüklükteki firmaların bilincini arttırmak için tasarlanmı tır. TradeRoots Çin ile kalıcı normal ticari ili kiler (PNTR) kurulması, Ticaret Te vik Otoritesi, ili, Singapur, Avustralya, Tunus ve Dominik Cumhuriyeti ile serbest ticaret antla maları imzalanmasında tabana yayılmı bir deste in sa lanmasında yardımcı olmu tur. Schweitzer otuz yılı a kın bir süre kendi uluslararası ticaret firmasında çalı mı tır. Çin de ticaret yapan ilk Amerikalı i kadınlarından biridir ve 1977 ve sonrasında Noble Trading firmasının ortaklarındandır ve iki ülke arasındaki ticarette öncülük yapmı tır. Noble Trading firması Amerikan firmalarına Çin, Yugoslavya, Macaristan, Polonya, Romanya, Hindistan, Güney Amerika ve Karayipler le ticarette yardımcı olmu lardır. Pepsi World Trade ve General Motors a ait Motors Trading Company mü terileri arasındadır. Schweitzer, 1987 yılında, üçüncü dünya ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerde tüketici ürünleri sanayinin geli imi konusunda uzmanla mı, tüm servisleri veren üretim ve pazarlama firması kurmu tur. Karayipler de, Amerika ve di er ülkelerdeki perakendeciler, üreticiler ve katalogla satı yapan firmalar için emek yo un üretimi gerektiren giysi fabrikalarını almı ve yönetmi tir. Bir dönem irkette 700den fazla insan istihdam edilmi tir. Schweitzer ayrıca Sovyetler Birli i ve Finlandiya da da ortak ticari giri imlerde bulunmu tur. Schweitzer, KOB lere küresel ticarette nasıl daha fazla paya sahip olabilecekleri konusunda danı manlık sa lamaktadır. Uluslararası ticarette giri imcilik üzerine sıkça seminerler vermektedir ve American Management Association, CARESBAC, Operation Enterprise ve Amerikan Ticaret Bakanlı ı Ticaret Danı ma Kurulu da dahil olmak üzere birçok kurulun üyesidir. Schweitzer ayrıca Kansas Üniversitesi Uluslararası Program Danı ma Kurulu, Uluslararası Ticarette Kadın Örgütü Danı ma Kurulu ve D.C. Virginia Eyaleti hracat Konseyi nde de görev yapmaktadır. Schweitzer Kansas Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi ne devam etmi ve lisans diplomasını George Washington Üniversitesi Uluslararası li kiler bölümünden almı tır. ki o lu bulunmaktadır.

8 2006 Türkiye ile Ticaret Dengesi Ürün De er ($) 88 HAVA TA ITLARI, UZAY ARAÇLARI VE PARÇALARI 1,460,964, PAMUK, PAMUK PL VE BUNLARDAN DOKUNMU PARÇALAR 472,834, KONFEKS YON ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR, (ÖRME OLMAYAN) -382,651, TA, ALÇI, Ç MENTO, TA PAMU U, M KA, VB ,289,705 Tüm Di erleri -762,036,175 Toplam 365,821,675

9 Toplam Ticaret Türkiye den thalat 2006 Ürün De er ($) Yüzde 72 DEM R ÇEL K 923,250, % 68--TA, ALÇI, Ç MENTO, TA PAMU U, M KA, VB. 428,882,281 8 % 62 KONFEKS YON ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR, (ÖRME OLMAYAN) 385,488, % 71 NC LER (DO AL VE LENM ), D ER DE ERL TA VE METALLER 362,750, % Di erleri (Tümü) 3,263,394, % Toplam 5,363,765, %

10 HAKKIMIZDA MWW Group Hakkında 1986 da kurulan ve merkezi East Rutherford, NJ de bulunan MWW Group her türlü halkla ili kiler ve hükümet i leri hizmeti veren bir ajansıdır. Washington, D.C., Los Angeles, New York, London, Chicago, Seattle, Dallas, San Francisco, Trenton, ve Irvine, CA de ofisleri bulunan MWW Group ABD nin ulusal düzeyde bilinirli i en yüksek firmalarından biridir. MWW Group; Halkla ili kiler ajansları arasında ilk 10 da yer almaktadır, Holmes Report Ajans- Mü teri Memnuniyeti Anketi nde 3 yıl üst üste birinci olmu tur, 2006 Yılı PR News Yılın Orta Ölçekli Ajansı Ödülü ve 2006 Holmes Report Yılın Ajansı Ödülü nü almı tır, Sanayiyi yönlendiren kurumsal ileti im, medya ve halkla ili kiler, sorun yönetimi pratiklerinde ve Medya (TV, internet, kablolu, radyo, yazılı basın, i dünyası basını, blogosphere) ve halkla ili kilerde uzmandır National Journal tarafından Washington, DC de en hızlı büyüyen hükümet ve halkla ili kiler ajansları arasında gösterilen MWW gerek mü terileri gerek sektördeki benzerleri tarafından bu alanda en iyi firmaların arasında sayılmaktadır. 50 eyalete yayılmı olan hükümet ve halkla ili kiler a ımız bize her eyalette güçlü ba lantılar ve yerel ortaklıklar sunmaktadır. Bunun yanında mü terilerimiz a a ıdaki de erlerimizden faydalanmaktadır: Her iki partiyle de yıllardır süren ileti imimiz ve tecrübemizle kazandı ımız gerek Parlamento ve gerek Senato da hem Cumhuriyetçilerle hem de Demokratlarla güçlü ili kiler Federal yönetim birimleri de dahil olmak üzere Yürütme Organı içindeki stratejik ili kilerimiz Ulusal medyada mesaj geli tirme ve ileti im, bir davanın savunulması ve profil olu turma konularındaki güçlü tecrübemiz Uluslararası ticaret, yasal reformlar, eyaletlerarası yasal uyum, telekomünikasyon, savunma, ula ım, altyapı, e itim, sa lık gibi ana yasama alanlarında kanıtlanmı tecrübemiz. Uluslararası Tecrübemiz MWW Group, ABD de yabancıların çıkarlarını ve yurtdı ında da ulusal çıkarları temsil etme konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. MWW; Orta Amerika ile serbest ticaret anla masının uygulanmasının sa lanmasından, Peru ve Kolombiya ile ticaretin te vik edilmesi amacıyla büyükelçiler ve valiler düzeyinde toplantıların ve ticaret turlarının düzenlenmesine, Dubai de yeni bir finans borsasının açılmasına, skoçya ya ekonomik kalkınma konusunda danı manlık verilmesine kadar mü terilerinin yerle im yeri nerede olursa olsun ba arılı olmalarına yardım etmektedir. Halkla ili kiler, hükümetle ili kiler, medya ile ili kiler, ticaretin te viki ve inceleme turları, tüketici profili ara tırmaları ve kriz yönetimi gibi her alanda mü terilerimiz için yenilikçi programlar ve kampanyalar yaratmaktayız. MWW, dünyanın birçok bölgesinden mü terilerle çalı maktadır: Latin Amerika, Avrupa, Asya, Orta Asya ve Afrika. Kurumsal, kamu sektöründen ve kar amacı gütmeyen mü terilerimiz için ABD ve tüm dünyada uluslararası i ve ticaret fırsatlarını te vik edici etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu çalı malarımızın sonucunda mü terilerimiz onlarca milyonlarca Dolar de erinde yeni i fırsatlarından faydalanmı tır. MWW Group, zorlukları fırsata ve problemleri ba arıya dönü türmede kritik bir rol oynayan keskin rekabet stratejileri geli tirmedeki ba arılarıyla tanınmaktadır. Bazı uluslararası mü terilerimiz unlardır: Dubai Uluslararası Finans Merkezi Kuveyt Birle ik Bankası Guatemala Hükümeti Bahreyn Hükümeti Sri Lanka Hükümeti Slovakya Hükümeti Türkiye Hükümeti Filipinler Hükümeti Singapur Hükümeti Peru Amerikan Ticaret Odası stanbul Ticaret Odası Orta Amerika eker Üreticileri Londra Borsası skoç Giri imi Birle ik Krallık Ticaret Ve Yatırım MWW Group, Inc. Washington Office th Street, N.W., 10 th Floor, Washington, D.C Tel: (202) Fax: (202)

11 Türkiye-ABD lş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi: ABD Ticaret Odası TradeRoots ve TOBB lẟ Ortakl ığı Programı El Kitabı

12 Değerli Okuyucular, Amerikan Ticaret Odası TradeRoots Programı adına, Türkiye den ABD Pazarına Giriş Rehberini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu rehber kitap, Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin ABD pazarına girmeye hazırlanırken kullanmalarına yöneliktir. Bu yayın, TOBB, ABD Ticaret Odası TradeRoots Programı, Türkiye deki ABD Büyükelçiliği ve USAID işbirliğinde yapılmış olan halka yakın seviyede gerçekleştirilmiş geniş kapsamlı bir çalışmanın parçasıdır. Program Ankara, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve İstanbul da Türkiye-ABD iş ortaklığının güçlendirilmesi için yapılmış bir dizi ticari eğitim seminerini kapsamaktadır. Ticari eğitim faaliyetleri, ABD Ticaret Odasının amacını teşkil eden küresel ticaret için köprüler kurma ve Amerikanın olduğu kadar dünya çapındaki dost ve müttefiklerinin de gelecekteki refahını korumaya yardımcı olma faaliyetlerine destek olmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir piyasada girişimcilik kültürünü destekleyerek ve iş dünyamızdaki ortaklıkları cesaretlendirerek, her iki ulusun refahı ve gücüne katkıda bulunuyoruz. Bu rehber kitapçığı faydalı bulacağınızı umut ediyoruz. Thomas J. Donohue Başkan & CEO Amerikan Ticaret Odası Turkey guide book.indd 1 12/18/06 8:53:13 AM

13 Değerli Okuyucular, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun güçlendirilmesi, siyasi ve askeri ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyasının görevidir. Türkiye - ABD İş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi Projesi, TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkinin tesisi açısından bir çekirdek proje rolü oynayacaktır. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turkey guide book.indd 3 12/18/06 8:53:20 AM

14 ABD PAZARINA GİRMEK İSTEYEN TÜRK İHRACATÇILARI İÇİN REHBER İÇİNDEKİLER I. Giriş II. ABD de İş Yapmak: Kültürel Faktörler III. ABD de İş Yapmak: Genel Bilgiler IV. ABD ye İhracat Yapacaklar için Temel Bilgiler V. İş Mevzuatı, Finansman ve ilgili Yasal Konular VI. Diğer Bağlantılar ve Kaynaklar A. Amerikan Ticaret Odası, TradeRoots, The Committee of 100 B. Amerika daki Türkiye Büyükelçiği ve Konsoloslukları C. Amerikan Hükümeti Kaynakları D. Küçük Ölçekli İşletme Kaynakları E. Dünya Ticaret Merkezleri F. Faydalı Diğer Bağlantılar G Ticaret Fuarı Takvimi H. ABD deki Türk-Amerikan Kuruluşları I. Türkiye ABD İş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi Projesi: ABD Firmaları Gözüyle ABD Pazarında Türk Yazılım, Mobilya, Otomobil Parçaları, Mermer-Doğal Taş ve Aydınlatma Ürünleri Turkey guide book.indd 5 12/18/06 8:53:22 AM

15 I. GİRİŞ Türkiye den ABD Pazarına Giriş Rehberi ni sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu rehber kitap, Türkiye deki ABD pazarına girmeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye deki ABD Büyükelçiliği ve ABD Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (USAID) ile işbirliği içinde ABD Ticaret Odası TradeRoots programının gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak hazırlanmıştır. Bu program kapsamında, Türkiye-ABD iş ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla Ankara, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve İstanbul da bir dizi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Bu ticari eğitim çabaları, küresel ticaret için köprülerin kurulması ve Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünya çapındaki dostları ve müttefiklerinin gelecekteki refahlarını güvence altına almaya yardımcı olma amaçlarını desteklemektedir. Bu Proje ile Türkiye deki girişimcilik kültürünü destekleyerek ve iş çevrelerimiz arasında yeni ortaklıklar kurulmasını teşvik ederek, her iki ulusun da gücüne ve zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu rehber kitabı faydalı bir araç olarak göreceğinizi umut ediyoruz. ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) Dünya çapında Amerika Birleşik Devletlerinin bir damgası olarak var olan ve bir ulus olarak bizim gerçek karakterimizi dünyaya gösteren işte bu insancıl çabalardır. ABD dış yardımı, her zaman, bir yandan gelişmekte olan dünyanın vatandaşlarının hayatlarının iyileştirilmesi diğer yandan da Amerika nın demokrasinin ve serbest piyasaların yaygınlaştırılmasındaki dış politika 1 Turkey guide book.indd Sec1:1 12/18/06 8:53:23 AM

16 çıkarlarının ileriye götürmesi olmak üzere iki yönlü bir amaca sahip olmuştur. USAID dünya çapında bu hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır. USAID ın geçmişi İkinci Dünya Savaşından ve Truman Yönetiminin Point Four Programından sonra Marshall Planının Avrupa yeniden yapılandırmasına kadar gitmektedir senesinde Dış Yardım Tasarısı kanun haline getirildi ve USAID ABD Başkanının kararnamesi ile yaratıldı. USAID in çalışmaları şunları destekleyerek uzun dönemli ve adil ekonomik büyümeyi desteklemekte ve ABD dış politika hedeflerini geliştirmektedir: ekonomik büyüme, tarım ve ticaret; küresel sağlık ve demokrasi, çatışmanın önlenmesi ve insani yardım. USAID dünyada dört bölgede yardım sağlamaktadır: Sub-Saharan Afrika; Asya ve Yakın Doğu; Latin Amerika ve Karayipler ve Avrupa ve Avrasya. Genel merkezi Washington D.C. de olan USAID in gücü dünya çapındaki saha ofislerinde yatmaktadır. USAID özel gönüllü organizasyonlar, yerel organizasyonlar, Amerikan işletmeleri, uluslararası kurumlar, diğer yönetimler ve diğer ABD hükümet kurumları ile yakın ortaklık içinde çalışmaktadır. ABD Ticaret Odası Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası dünyanın en büyük iş federasyonudur ve 87 ülkede üç milyon işletmeyi, 2800 adet devlete ait ve yerel ticaret odasını, 830 iş derneğini ve 102 adet Amerikalı Ticaret Odasını (AmCham lar) temsil etmektedir. Odanın ana misyonu, dünya çapında, Kongre, Beyaz Saray, düzenleyici kurumlar, mahkemeler ve hükümetler önünde işletmeler ve serbest girişim adına mücadele etmektir. 2 TradeRoots ABD Ticaret Odasının TradeRoots programı (www.traderoots.org) ABD Kongresinde ticarete yönelik bir halk desteğinin oluşturulması ve ticaret karşıtı himayeciliğin durdurulması amaçlarına adanmış sürekli ve ulusal bir eğitim programıdır. TradeRoots hedeflerini aşağıdakiler vasıtasıyla yerine getirir: Turkey guide book.indd Sec1:2 12/18/06 8:53:24 AM

17 halk seviyesinde çift taraflı ticaret taraftarı koalisyonların kurulması ve sürdürülmesi, her ilçede ticaret taraftarı yandaşlar olarak yerel liderlerin tespit ve seferber edilmesi, ABD deki küçük iş toplumlarını eğitmek üzere uluslararası ticaret programlarına yardım edilmesi, ticaretin yerel faydalarını eğitmek üzere valiler ve devlet liderleri ile ortaklıklar kurulması ve etkili bir iletişim kampanyasının kullanılmasıyla yerel medya vasıtasıyla ticaretteki başarı hikayelerinin anlatılması. TradeRoots, uluslararası ticaretin her boyutunda oda liderlerini eğitmek için Uluslararası Ticaret Liderliği Programları yürütmekte, adil ticaretin faydalarını tanıtmakta, küresel ticaret engellerinin ortadan kaldırılması için destek oluşturmak üzere gerekli çabalara liderlik yapmakta ve uluslararası ticareti teşvik etmek için dünya çapında AmCham lar ile ortaklıklar kurmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1952 senesinde kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 3 Turkey guide book.indd Sec1:3 12/18/06 8:53:26 AM

18 Türkiye deki iş dünyasının sesi ve şemsiye organizasyonudur. Ekonominin her sektöründe ülke çapında iş yapan 364 adet yerel oda ve borsadan, 1.3 milyon adet küçük, orta ve büyük ölçekli şirketten oluşan TOBB un geniş bir ulusal oda ağı bulunmaktadır. TOBB, sektörden gelen dernekler kadar ilgili sektörün lider iş temsilcilerinden oluşan 52 adet sektör meclisi kurmuştur. TOBB un misyonu şöyledir: iş toplumunun çıkarları ve haklarını gözetmek ve korumak için girişimlerde bulunmak; iş dünyasının geniş çapta kabul görmüş güvenilirliğini korumak; üyeler arasındaki profesyonel dayanışmayı korumak; büyük ekonomik konular üzerinde önemli, saygı gösterilen, değer verilen bir etki olarak Odaların pozisyonunu güçlendirmek ve iş projelerinin uygulanmasında Odaların kapasitesini geliştirmek. TOBB tarafından tedarik edilen hizmetler şunları içermektedir: politika oluşturma, tahkim, bilgi / danışmanlık hizmetleri, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi. Bu Rehberin Kullanımı Üzerine Bir Not Bu Rehberin amacı, ABD piyasasına girmek için hazırlanırken karşılaşacağınız kilit konuların çoğu hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Rehber geniş kapsamlı veya nihai bir kaynak olmayı amaçlamamaktadır; çünkü bu büyüklükte bir yayın içinde ilgili bütün bilgilerin dâhil edilmesi olanaklı değildir. ABD piyasasına girmek için gerekli politikalar, prosedürler ve gereklilikler karmaşıktır ve bu ihraç piyasasında yeni olan bir şirket için iş konuları çok girift olabilir. Metin boyunca, birtakım internet web sitelerine ve diğer faydalı kaynaklara referansta bulunduk. Sizlere burada bahsi geçen pek çok spesifik konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almak için bu kaynaklara başvurmanızı tavsiye ediyoruz. 4 Turkey guide book.indd Sec1:4 12/18/06 8:53:27 AM

19 II. ABD DE İŞ YAPMAK: KÜLTÜREL FAKTÖRLER Bu bölümde, Amerika Birleşik Devletleri nde iş yapacaklar için kültürel faktörler ortaya konulmaktadır. Amerika homojen bir toplum yapısına sahip değildir. Bu nedenle, kültürel hususlar söz konusu olduğunda geçerli tek bir standardın bulunmadığı unutulmamalıdır. Coğrafi bölgeler, sanayi sektörleri ve diğer faktörler açısından farklılıklar bulunmaktadır. Amerika daki ticari faaliyetler ve davranış biçimlerini etkileyen kültürel faktörlerin birçoğu ana hatlarıyla aşağıda verilmektedir. Çalışma Saatleri ABD de normal çalışma günleri, Pazartesi Cuma arasıdır. Mesai saatleri genelde sabah 8:00 ya da 9:00 da başlayıp akşam 5:00 ya da 6:00 da sona erer. Akşam yemeği toplantıları çoğunlukla akşam saat 6:00 dan sonradır. Görüşmelerin tarih ve saati önceden belirlenmelidir. Görüşmelere zamanında katılmak çok önemlidir. Planlanan bir görüşmeye herhangi bir nedenle geç kalmanız durumunda bunu görüşeceğiniz kişiye önceden bildirmelisiniz. Çalışma Dili Amerika Birleşik Devletleri nde neredeyse bütün ticari işlemler İngilizce ile yürütülür. Yeterli İngilizce bilgisine sahip değilseniz, işlemlerinizi bir tercüman aracılığıyla yapmanız önemlidir. İş Yerinde Kılık Kıyafet ABD de iş kıyafeti büyük oranda resmi ve muhafazakardır. Erkekler genellikle takım ve kravat, kadınlar ise elbise veya ceket-pantolon giyerler. Özellikle ilk görüşmenizde, abarttığınızı düşünseniz bile tamamen resmi giyinmeniz iyi olacaktır. Daha sonra, ABD li ortaklarınıza göre hareket edebilirsiniz. Kıyafetin daha serbest olduğu iş yerlerinde bile kot pantolon, şort, tişört ve spor ayakkabılarına genelde izin verilmemektedir. Yüksek 5 Turkey guide book.indd Sec1:5 12/18/06 8:53:29 AM

20 teknoloji sektörü bundan istisnadır. Bu sektördeki firmalar daha spor kıyafetlere izin verebilmektedir. Hatta üst düzey yöneticiler ceketsiz ya da kravatsız yalnızca pantolon ve gömlek giyebilmekte, çalışanlar da işe daha spor giyimli olarak gelebilmektedir. Yalnız özellikle ilk görüşmenizde kıyafetinizin resmi olmasına dikkat edin. İsimler Yazı dilinde, isimler ad-soyadı biçiminde yazılır. Birçok kişi ikinci adını ya da bu adının baş harfini de kullanabilmektedir. Evli kadınlar eşlerinin soyadı yanında kızlık soyadlarını kullanmayı tercih edebilmektedir. Bu durumda soyadları, aralarında bir tire ile yazılmaktadır. İlk görüşmenizde kişilere soyadlarının önünde unvanlarıyla nazikçe (İngilizce Mr., Mrs., Miss, Ms., Dr. vb. hitap biçimleri ile.) hitap etmelisiniz. Amerikalıların çoğu önadlarıyla çağrılmayı istese de bir iş görüşmesinde karşınızdaki sizden talep etmediği sürece önadıyla hitap etmeyiniz. Selamlaşma İş ortamlarında hem erkek hem kadınlar tokalaşmayı genel selamlaşma biçimi olarak tercih etmektedir. Çoğu Amerikalı, iş bağlamında; sarılmadan, öpüşmeden ya da yakın fiziksel temas gerektiren selamlaşmalardan kaçınacaktır. İş Yemekleri Bir iş yemeğinde hesabı genellikle yemeğe davet eden kişi öder. Daveti veren kişinin hesabı ödemeyi teklif etmemesi halinde herkes kendi hesabını öder. Buna hazırlıklı olun. İş yemeklerinde alkollü içkiler ara sıra tercih edilir. Daveti veren kişinin ısmarladığı içkilerden siz de hangi içkiyi ısmarlamanız gerektiğini kestirebilirsiniz. Bu konuda tam emin değilseniz alkolsüz bir içki ısmarlamanız önerilir. İçki sırasında daveti verene katılmak zorunda değilsiniz. Çoğu Amerikalı çeşitli nedenlerle birlikte içmeyi tercih etmemektedir. Dışarıda verilen davetlerde garsona ya da servis elemanına bahşiş bırakmanız yerinde olacaktır. Genelde kahvaltı veya öğle yemeğinde toplam hesabın %15 i, akşam yemeğinde ise %20 si bahşiş olarak bırakılır. 6 Turkey guide book.indd Sec1:6 12/18/06 8:53:30 AM

21 Bahşiş kredi kartınızdan çekilecek tutara eklenebilir ya da nakit olarak bırakılabilir. Amerikalılar genelde ilk iş görüşmesinde armağan vermezler. Kişisel Hijyen Amerika iş çevrelerinde, kişisel hijyene çok büyük önem verilir. İyi görünüm de çok fazla önemsenmektedir. İyi bir ilk izlenim bırakmanın yolu mükemmel kişisel hijyenden geçer. Sigara İçme Amerika da çoğu iş yeri de dahil olmak üzere toplu mekanların birçoğunda sigara içmek yasaktır. Ülkedeki çok sayıda şehir; restoran ve barlar da dâhil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında sigara içilmesini tamamen yasaklann olmasına karşın; çoğu restoranda ayrı ayrı sigara içilen ve içilmeyen alanlar bulunmaktadır. Hatta sigara içmenin serbest olduğu yerlerde bile sigara içmeden önce bunu çevrenizde bulunan kişilere sormanız yerinde olur. Çevrenizde sigara içen birileri yoksa izin isteyerek sigaranızı bina dışına çıkıp içebilirsiniz. Birisi yemek yerken asla sigara içmeyin. Cep Telefonu Kullanımı Toplantı sırasında, cep telefonları ya kapatılmalı ya da toplantıdaki diğer kişileri rahatsız etmeyecek şekilde sesi kısılmalıdır. Çok önemli olmadığı 7 Turkey guide book.indd Sec1:7 12/18/06 8:53:32 AM

22 sürece, gelen telefona cevap vermek için toplantıyı bölmemelisiniz. Önemli bir telefonu almak için toplantıdan ayrılmak zorunda kalabileceğinizi biliyorsanız, toplantıdaki diğer katılımcıları durumdan haberdar etmelisiniz. Büyük toplantılarda (seminerler, konferanslar) cep telefonları kapatılmalı; cep telefonunuzu kullanmak istediğinizde toplantı odasından çıkmalısınız. Kimi restoran ve mekanlarda, diğer müşterilerin rahatsız olmamaları için içeri girerken cep telefonunuzu kapatmanız istenebilmektedir. E-posta Yoluyla Haberleşme E-posta yoluyla iletişim yaygınlaşmıştır. İşadamlarının çoğu, en az 24 saat içinde, e-postalarına (neredeyse) acil cevap bekler. E-posta ile haberleşmede yazı; kısa, net ve amaca yönelik olmalıdır.daha uzun görüşmeyi ya da tartışmayı gerektiren durumlarda telefon görüşmeleri ya da bizzat buluşma gerçekleştirilmelidir. Cep telefonunda olduğu gibi, toplantı sırasında da her türlü kişisel e-posta aracı kapatılmalı ya da sesi kısılmalıdır. Gelen mesaj, eldeki konuyla ya da toplantıdaki diğer katılımcılarla ilgili olmadığı sürece e-postalarınızı toplantılarda kontrol etmemelisiniz. 8 Turkey guide book.indd Sec1:8 12/18/06 8:53:33 AM

23 III. ABD DE İŞ YAPMAK: GENEL BİLGİLER Bu bölümde, Amerika Birleşik Devletleri nde yapacağınız işlerde sizlere yardımcı olacak genel bilgiler verilmektedir. ABD de Resmi Tatil Günleri Aşağıdaki tarihlerde iş yerleri genelde kapalı olup yalnızca küçük işlemler yapılabilir: New Year s Day (Yeni Yıl Tatili) 1 Ocak Memorial Day (Anma Günü) Mayıs ayının son Pazartesi günü Independence Day (Bağımsızlık Günü) 4 Temmuz Labor Day (İşçi Bayramı) Eylül ayının ilk Pazartesi günü Thanksgiving Day (Şükran Günü) Kasım ayının son Perşembe günü Christmas Day (Noel) 25 Aralık Aşağıdaki tarihlerde çoğu iş yeri kapalı ya da yarım gün açıktır: Christmas Eve (Noel Arifesi) 24 Aralık New Year s Eve (Yılbaşı) 31 Aralık Aşağıdaki tarihler ABD resmi bayram tatilleri olup çoğu iş yeri kapalıdır: Martin Luther King Day (Martin Luther King Günü) Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü President s Day (Başkanlık Günü) Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü Columbus Day (Kolomb Günü) Ekim ayının ikinci Pazartesi günü) Veteran s Day (Gaziler Günü) 11 Kasım Restoran, sinema ve bunlar gibi çeşitli iş yerlerinden bazıları yukarıdaki tatil günlerinde açık olabilmektedir. Önceden kontrol etmekte yarar vardır. 9 Turkey guide book.indd Sec1:9 12/18/06 8:53:35 AM

24 Amerikan Para Birimi ve Banka Çalışma Saatleri ABD de geçerli para birimi ABD Doları olup $1, $5, $10, $20, $50 ve $100 banknotlar halinde basılır. Bunlardan büyük banknotlar da basılmaktadır ancak bunlar nadiren kullanılmaktadır. ABD de cent sistemi geçerlidir. 1, 5, 10 ve 25 centlik madeni paralar bulunmaktadır. Ayrıca, gümüş dolar olarak 50 centlik paralar da tedavüle sokulur ancak bunlar nadiren kullanılır ve artık çok tercih edilmemektedir. Bir ABD Doları, 100 centtir. ABD de nakit para ihtiyacınızı çeşitli yollardan karşılayabilirsiniz. Bunlardan en yaygın kullanılan yol bir banka aracılığıyla nakit temin etmektir. Banka çalışma saatleri değişiktir. Bununla birlikte çoğu banka şubesi Pazartesi Cuma sabah 9:00 dan öğleden sonra saat 3:00 e kadar açıktır. Bazıları akşam saat 5:00 e kadar, bazıları da Cumartesi günleri öğleye kadar açık olabilmektedir. Bankalar genellikle akşam ya da Pazar günleri kapalıdır. ATM makineleri hemen her yerde bulunmaktadır. 11 Eylül Sonrası Güvenlik 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında, Amerikan iş dünyası güvenlik konularına farklı bir açıdan yaklaşmaya başladı. Ülke, teröre karşı devam eden savaşın gerçeklerine uyum sağlamaya başladığından, çalışanların, binaların ve tesislerin güvenliği yeni bir anlam kazandı. ABD de iş yaparken, bu yüksek güvenlik durumundan doğan değişikliklere uyum gösterecek şekilde hazırlıklı olmalısınız. Çoğu firma ve iş yeri binası yeni prosedürler geliştirdi. Uymanız gereken prosedürler arasında aşağıdaki hususlar yer alıyor: 1. Bir binaya girerken giriş yaptırmanız ve geçerli bir kimlik kartı göstermeniz istenebilir. Bazı durumlarda, bina içinde dolaşırken bir ziyaretçi kartını yanınızda taşımanız, çıkışta bu kartı teslim etmeniz gerekebilir. 2. Görüşeceğiniz kişi gelip sizi alarak görüşme yapacağınız yere götürünceye kadar özel olarak ayrılmış bir bekleme odasında bekletilebilirsiniz. 10 Turkey guide book.indd Sec1:10 12/18/06 8:53:37 AM

25 3. Çoğu eyalet binası ile federal binada ziyaretçilerin, evrak çantası ya da çantaların taranması da dahil havalimanlarındakine benzer güvenlik işlemleri uygulanmaktadır. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, terör tehdidi seviyesini renklerle gösteren bir sistem kullanmaktadır. Bir terörist saldırı tehlikesi beş renkli bir kod sistemi ile gösterilir: KIRMIZI (Ciddi) Ciddi Risk TURUNCU (Yüksek) Yüksek Risk SARI (Yükseltilmiş) Yükseltilmiş Risk MAVİ (Korunma) Genel Risk YEŞİL (Düşük) Düşük Risk Tehdit düzeyindeki herhangi bir değişime, işletmelerin ya da halkın nasıl tepki vermesi gerektiğine yönelik belirlenmiş bir kılavuz yoktur. Buna karşın; Amerikan Hükümeti tehdit düzeyini arttırırken, halka ve bilhassa seyahat eden ya da dikkat çeken hedef bölgelerde bulunanlara tavsiyede bulunacaktır. Telefon Numaraları ABD de telefon numaraları üç haneli bir alan kodu ile yedi haneli bir telefon numarasından oluşur. Faks ve cep telefonlarının numaraları da aynı şekildedir. Numaraya bakarak bir cep telefonunu aradığınızı belirlemenin imkânı yoktur. Türkiye den Amerika Birleşik Devletleri ni ararken önce 001, ardından üç haneli alan kodu, en sonra da yedi haneli telefon numarasını çevirmeniz gerekmektedir. Oteller dışında şehir içi telefon görüşmeleri genelde ücretsizdir. Oteller kendi telefonlarından yapılan görüşmeleri otel ücretine ilave etmektedir. Şehirlerarası görüşmelerde ilk önce 1, ardından üç haneli alan kodu, en sonra da yedi haneli telefon numarasını çevirmeniz gerekir. Bu görüşmeler mesafeye göre ücretlendirilir ve çeşitlilik gösterir. 800 ya da 888 alan kodu ile başlayan numaralar ücretsiz dir. 11 Turkey guide book.indd Sec1:11 12/18/06 8:53:38 AM

26 Cep telefonu ile yapılan görüşmelerle ilgili olarak şu bilgileri vermekte yarar vardır: ABD de cep telefonu görüşmelerinde ücret hem arayan hem aranana yansıtılır. ABD de 850, 900, 1800 ve 1900 MHz bantlarında GSM şebekesi vermeye başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye deki çoğu cep telefonu Amerika da da kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Cep telefonu operatörünüzün ABD deki bir cep telefonu operatörü ile roaming anlaşması bulunup bulunmadığını kontrol etmenizde yarar vardır. ABD içinde yapacağınız cep telefonu görüşmeleri için ABD deki ulusal operatörlerin biri üzerinden ön ödemeli bir servisi kullanmanızı, bunun için şifresiz ikinci bir cep telefonunu yanınızda getirmenizi öneririz. Acil Servisler (911) Acil durumlarda, 911 i arayınız. Karşınıza çıkan operatör durumunuzu ilgili kurumlara (örneğin, Polis, İtfaiye, Ambulans) bildirecektir. Telefonda sakin olun ve sorununuzu tane tane anlatın. Bu, operatörün size yardımcı olmasını kolaylaştıracaktır. ACİL DURUMLAR DIŞINDA 911 İ ARAMAYIN. Elektrik/ Akım ABD de elektrik akımı 110 volttur (60 Hertz). 12 Turkey guide book.indd Sec1:12 12/18/06 8:53:40 AM

27 ABD de Bazı Şehirler için Hava Durumu Bilgileri Ortalama aylık sıcaklık ( F) 1 Yağış Kar yağışı 2 Yıllık ortalama Yıllık ortalama Şehir Ocak Nisan Temmuz Ekim (in.) 1 (gün) 3 (in.) 3 Anchorage, Alaska Atlanta, Georgia Austin, Teksas Boston, Massachusetts Buffalo, New York Charlotte, North Carolina Chicago, Illinois Cleveland, Ohio Dallas, Teksas Denver, Colorado Detroit, Michigan Honolulu, Hawaii Houston, Teksas Las Vegas, Nevada Los Angeles, Kaliforniya trace Miami, Florida trace Minneapolis St. Paul, Minnesota New Orleans, Louisiana New York, New York Phoenix, Arizona trace Pittsburgh, Pensilvanya San Antonio, Teksas San Diego, Kaliforniya trace San Francisco, Kaliforniya trace Seattle, Washington Washington, D.C Kaynak: 13 Turkey guide book.indd Sec1:13 12/18/06 8:53:42 AM

28 IV. ABD YE YAPILAN İHRACAT HAKKINDA TEMEL BİLGİ Bu bölümde, ABD ye ihracatta başarılı olabilmek için bir pazarlama planında web sitelerinin kullanımı dâhil olmak üzere marka ve pazarlama konularında, strateji ve ipuçları sunulmaktadır. Bunların yanısıra, çeşitli gümrük işleri, nakliye ve lojistik hizmetler hakkındaki bilgilere de ulaşabilirsiniz. Başarılı İhracat İçin Strateji ve İpuçları Başarılı bir ihracat stratejisi geliştirmek karmaşık bir süreç olsa da muhtemel Amerikalı alıcılar için nasıl yaklaşım benimseyeceğinizi belirlerken aklınızda tutmanız gereken bazı noktalar vardır. Genellikle, Amerikalı tüketiciler şunlara büyük önem verir: Ürün: Amerikalı tüketiciler bir ürünün piyasaya nasıl sürüldüğü konusuna büyük önem verir. Ürünlerinizin piyasadaki benzer ürünlere göre taşıdığı özellikler son derece önemlidir. Amerikalı tüketiciler genelde firmanızın onlara ne gibi rekabet avantajları sunduğu ve ürünlerinizi tercih etmelerine etki eden etkenleri bilmek isteyeceklerdir. Tüketicinin kararını şekillenmesinde fiyat önemli bir etken olsa da (bakınız bir sonraki paragraf) sık sık dikkate alınan tek etken ya da her zaman tek etken değildir. Fiyat: Amerikalı tüketiciler, özellikle, almak istedikleri ürün ve hizmetler açısından rekabetin söz konusu olduğu sektörlerde, fiyat konusunda bilinçlidir. Fiyat, bir ürünün seçiminde tek belirleyici faktör olmayabilir; ancak her zaman önemlidir. Profesyonellik: Amerikalı tüketiciler üreticinin güvenilirliği, profesyonelliği ve müşteri hizmetlerine önem verirler. Bu üç öğe ürünün kalitesi için olduğu kadar müşteri memnuniyeti için de önemlidir. 14 Turkey guide book.indd Sec1:14 12/18/06 8:53:43 AM

29 Amerika Birleşik Devletleri nde fiili olarak birçok ayrı pazar bulunduğunu unutmayın. Rekabet, müşteri tabanı ile müşteri talepleri bölgelere göre, hatta eyaletler içinde değişiklikler gösterir. Başarılı bir strateji için ABD tek bir pazar olarak düşünülmemelidir. Hedef kitlenizin kim olduğunu ve girmek istediğiniz pazarın cinsiyet, yaş, etnik kimlik ve diğer unsurlara göre değişik ilgi alanlarına sahip tüketicilerle kurulu olduğunu bilmelisiniz. Buna, diğer etkenler arasında sanayi sektörü, coğrafi konum, büyüklük gibi etkenlere göre öncelikleri değişen işletmeleri de dâhil edebilirsiniz. Ağ oluşturmanız, girdiğiniz pazarı, iş kolunuzu anlamanız ve rakiplerinizi tanımanızda yardımcı olması için odalar ve diğer sanayi derneklerine katılın. Bu çabanızın önemli bir parçasını bir stratejik pazarlama kampanyası oluşturacaktır. (Bakınız Kilit Marka ve Pazarlama Konuları Bölümü). Ürünlerinizi \ hizmetlerinizi öyle bir şekilde konumlandırmalısınız ki; potansiyel Amerikalı müşteriler neden bir Türk satıcıyı seçmeleri gerektiğini anlamalıdır. Bu da, tanıtım kampanyaları ve bunların yanında kilit ticaret derneklerine üyelik ve sanayi sektörü ticaret fuarlarına katılım yoluyla (bakınız VI no lu Bölümde verilen liste) başarılabilir. Pazarlama materyallerinin sizin rekabet avantajınızı göstereceğinden ve yeni bir pazarda size güvenilirlik kazandıracak diğer ihracat başarılarınızı ilerleteceğinden emin olun.-örneğin, Avrupa Birliği nde başarı elde etmişseniz ya da kaliteniz dünya standartlarında ise, bu başarılarınızı öne çıkarın. Son olarak, kalite, maliyet ve teslimat taahhütlerinizi geliştirmek için ihracat stratejinizi sürekli gözden geçirmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. ABD pazarı ve rekabet düzeyinin talepleri ile ilgili olarak, bir sanayi sektöründe yer edinmek ve edindiğiniz yeri korumak için sürekli çalışmanız gerekecektir. Kilit Marka ve Pazarlama Konuları Aşağıda yer alan bilgilerin çoğu ABD Uluslararası Ticaret ile ilgili Küçük Ölçekli İşletmeler Konseyi Odası Başkanı ve Mind Over Machines, Inc. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO su Ron Monford un ABD Pazarında Nasıl Marka Oluşturursunuz? başlıklı sunumundan alınmıştır. 15 Turkey guide book.indd Sec1:15 12/18/06 8:53:45 AM

30 Rekabetçi ABD pazarında başarılı olmak için, ürünlerinizin piyasadaki mevcut ürünlerden farkını göstermeniz, ürünlerinizin belirli bir hedef kitle için uygunluğunu ve tüketici için değerini ortaya koymanız gerekir. Bu hedeflerin çoğuna ancak bir stratejik pazarlama kampanyası ile ulaşılabilir. Pazarlama materyalleriniz arasında şunlar bulunmalıdır: Ürün açıklamaları: Broşürler, el kitapları, ürününüzle ilgili diğer literatür kaynakları. Fiyat Listesi: Özel pazarlık veya hacim ıskontoları. Ürün Ambalajı: Devletin belirlediği standartlara ve etiketleme yönetmeliğine uygun mu? Ürün Tanıtımları: Reklâm, posta yoluyla tanıtım, ticaret fuarları, internet üzerinden tanıtım. İrtibat bilgileri: Adı ve e-posta adresi. Stratejik pazarlama planı; ürün markasını olduğu kadar, ürün distribütörlerini de ürünlerinizi ABD de kimin ve nerede satacağını- göz önünde tutmalıdır. ABD li tüketiciler; ürünün adını, şirketin logosunu ve ürünün hikâyesini içeren markaya değer verirler. Ürünlerinizi, tanınmış çok sayıdaki marka arasına yerleştiren promosyon malzemeleri; ABD pazarında başarının anahtarıdır. Ürününüzün pazarda uygun bir yer edinmesini sağlamak için, tüketicilerin neden sizin ürününüzü tercih ettiğini dikkate almanız gerekir. Yanıtını aramanız gereken sorulardan bazıları şöyledir: Ürününüz kendi türünde tek ürün mü? Piyasada benzer ürünler varsa, sizin ürününüzü en iyi yapan şey ne? Ürününüz yaygın olarak belirli bir tüketici grubu tarafından kullanılan bir ürün mü? Ürününüz kendi türünde piyasaya sürülen en yeni ürün mü? Ürününüz diğer ürünlere göre daha mı yenilikçi? Ürününüz diğer ürünlere göre daha mı ekonomik? Mevcut müşterilerden edinilen takdir de, markanızı yeni bir pazarda konumlandırmanın önemli bir parçasıdır. 16 Turkey guide book.indd Sec1:16 12/18/06 8:53:46 AM

31 Pazarlamada web sitesi yoluyla tanıtım da önemli bir araçtır. Neredeyse bütün Amerikalı işletmelerin bir web sitesi bulunmakta ve Amerikalı tüketiciler ürün araştırmalarını bu siteler aracılığıyla yapmaktadır. Kurumsal web siteler güvenilirlik sağlamakta ve alıcılar için ürün ve hizmetler konusunda önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Web sitesi ayrıca gelecekte kullanmak üzere muhtemel tüketicilerle ilgili irtibat bilgilerinin toplanmasını da sağlamaktadır. Bütün pazarlama materyallerinde olduğu gibi etkili bir web sitesi: Ürününüzün net ve açık bir dille tarifini yapmalı. İlgili fotoğrafları içermeli. Tüketicilere ne aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayacak, irtibat bilgileri de dâhil bilgileri vermelidir. Web üzerinden başarılı pazarlama için birkaç ek ipucu: Muhtemel müşterilerinizin ad ve adres bilgilerini toplayabileceğiniz bir formu sitenize koyun. Sitenizi başlıca arama motorlarına kaydettirin. Arama motorlarına reklâm verme seçeneğini göz önünde bulundurun anahtar sözcüklerle reklâm genelde ücretsiz olup web sitenizi kaydettirdikten sonra birkaç hafta içinde otomatik olarak devreye girer. Ayrıca, ücretli reklâm seçenekleri de söz konusu olup bunların fiyatları değişmektedir. Gümrük Konularında Çeşitli Bilgiler: Gümrük Vergileri, Dış Ticaret Bölgeleri, Gümrük Antrepoları ABD Gümrük Ofisi; ABD pazarına girecekler için faydalı olabilecek pek çok konuda ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Gümrük vergileri, serbest ticaret bölgeleri ve gümrük antrepoları hakkında temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye, ABD Gümrük Ofisi nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Gümrük Vergileri Genellikle, gümrük vergileri ithalatçıya aittir ancak bu tamamıyla alıcı ile satıcı arasında oluşturulacak satış koşullarına göre belirlenir. Alıcı ile satıcı 17 Turkey guide book.indd Sec1:17 12/18/06 8:53:48 AM

32 arasında ödeme sorumluluğu Uluslararası Ticari Terimler (Incoterms) e göre belirlenir. Incoterms ve özel satış terimlerinin tanımları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Uluslararası Ticaret Odası nın: incoterms/ sitesini ziyaret ediniz. Vergi oranlarını hesaplamada kullanılan en yaygın iki yöntem CIF ve FOB tur: CIF (Cost, Insurance, Freight): Mal bedeli, sigorta ve nakliye ücreti teklif edilen fiyata dâhil olduğunu gösterir. FOB (Free on Board): (Gemi Bordasında Teslim) İmalatçıdan, kalkış limanına kadar bütün nakliye bedeli, sigorta bedeli ile yükleme bedeli teklif edilen fiyata dâhil olduğunu gösterir. FOB yalnızca deniz ya da iç sular yoluyla yapılan sevkıyatlarda kullanılır. Gümrük vergileri konusunda daha fazla bilgi için, ABD Gümrük Ofisi nin sitesine bakınız. Ek bilgiyi, country_tariff_info.htm ve siteleriden alabilirsiniz. Dış Ticaret Bölgeleri Aşağıda yer alan bilgiler, ABD Gümrük Ofisi nin no lu yayınından alınmıştır. Bu belgenin tamamı 8 sayfa olup adresinde bulunabilir. Serbest Ticaret Bölgeleri; Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı ndan oluşan Dış Ticaret Bölgeleri Kurulu tarafından yetkilendirilen, sınırlı erişim bölgeleridir. Dış Ticaret Bölgeleri, ABD Gümrük Hizmeti yönetmeliği ile faaliyete geçen, ABD Gümrüğü nün denetiminde ayrılmış yerler olup, ABD Gümrük limanında veya yakınında bulunur. Dış Ticaret Bölgeleri, ABD topraklarında ve ABD yetki ve sınırları içinde olmasına karşın, gümrük giriş muameleleri uygulanmaz. Dış Ticaret Bölgelerinin Kuruluş Amaçları: ABD nin uluslararası ticarete katılımını teşvik ve hızlandırma ithal mallar, gümrük vergilerine ya da özel tüketim vergilerine tabi olmadan 18 Turkey guide book.indd Sec1:18 12/18/06 8:53:49 AM

33 bir Dış Ticaret Bölgesi ne kabul edilebilmektedir. Mallar, ABD ticaretine girinceye kadar, gümrük vergisi ödemesi ertelenmektedir. İki çeşit Dış Ticaret Bölgesi bulunmaktadır: Genel Amaçlı Bölgeler ve Alt bölgeler. Genel amaçlı bölgeler, genellikle endüstri parkında, kullanılmayan arazide ya da tesisleri genel halkın kullanımına uygun liman komplekslerinde bulunur. Alt bölgeler, kişisel firma ya da firmalar adına, genel amaçlı bölge imtiyaz sahibi tarafından desteklenen bölgelerdir. Alt bölgeler, genel amaçlı bir bölgeye dönüştürülmesi ya da taşınması mümkün olmayan işletmelere yönelik, tek amaçlı bölgelerdir.(petrol rafinerileri, otomobil üreticileri gibi). Dış Ticaret Bölgeleri nin sağladığı mali yararlar arasında şunlar bulunur: Vergilerin ertelenebilmesi Vergi yükümlülüğünün olmaması Tersine tarife indirimi Değer esaslı vergiden muafiyet DTB lerin sağladığı diğer yararlar ise şöyledir: Depolamada herhangi bir zaman kısıtlaması olmaması İhracat gerekliliklerinin yerine getirilmesi Daha düşük teminat ve sigorta bedellerinin ödenmesi Gümrük Antrepoları Aşağıdaki bilgiler, ABD Gümrük Ofisi nin no lu yayınından alınmıştır. Bu belgeye sitesinden ulaşabilirsiniz. Gümrük antreposu, vergiye tabi malların ödeme yapmadan veya vergi ödemeden depolanabildiği, kullanılabildiği veya imalat amacıyla yararlanılabildiği bir bina ya da ayrılmış alandır. Mallar antrepoya girdikten sonra, malların sorumluluğu bir antrepo kağıdı kapsamında ithalatçı ve antrepo sahibine geçer. Bu sorumluluk genelde aşağıdaki hallerde sona erer: Malların ihraç edilmesi ya da ihraç edilmiş sayılması halinde, Malların uluslararası trafikteki bir gemi ya da uçakta kullanılmak üzere çekilmesi, 19 Turkey guide book.indd Sec1:19 12/18/06 8:53:51 AM

Türkiye-ABD lş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi: ABD Ticaret Odası TradeRoots ve TOBB lẟ Ortakl ığı Programı El Kitabı

Türkiye-ABD lş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi: ABD Ticaret Odası TradeRoots ve TOBB lẟ Ortakl ığı Programı El Kitabı Türkiye-ABD lş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi: ABD Ticaret Odası TradeRoots ve TOBB lẟ Ortakl ığı Programı El Kitabı Değerli Okuyucular, Amerikan Ticaret Odası TradeRoots Programı adına, Türkiye den ABD

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde. ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde. ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010 Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde ABD Başkonsolosluğu İstanbul 14 Aralık 2010 ABD den Satın Almanın Sebepleri: Kalite: mükemmel kalite anlayışı ve yenilikçilik Yüksek Ürün Standartları: ABD deki işletmeler

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

FRUCEF Uluslararası B2B Yaş Meyve Sebze İşadamları Buluşmaları

FRUCEF Uluslararası B2B Yaş Meyve Sebze İşadamları Buluşmaları FRUCEF Uluslararası B2B Yaş Meyve Sebze İşadamları Buluşmaları Bursa 19-23 Nisan 2015 FRUCEF Bursa Uluslararası B2B Yaş Meyve Sebze Buluşmaları yaş meyve sebze ve gıda ürünleri alanında üreticiler, ihracatçılar,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016 TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016 Girişim Halihazırda Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Denizli İhracatçılar Birliği işbirliği ve destekleri ile sürdürülen Türk havlusu ve tekstil ürünlerinin ABD de konumlanacak

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK!

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! Sayın İlgili, ABD nin en eski ve köklü Türk-Amerikan derneklerinden biri olan Vaşington Türk Amerikan Derneği adına sizi, Eylül 2014 ayı boyunca

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com GELECEĞİN YAPILARI GELECEĞİN ŞEHİRLERİ ZİRVE VE FUARI Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: Ek 1 2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: TV TV reklamları TV reklam yayın telifi TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu TV

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi

GELECEĞiN YAPILARI. ŞEHiRLERi GELECEĞiN YAPILARI GELECEĞiN ŞEHiRLERi ZİRVE VE FUARI www.yapivesehirzirvesi.com Geleceği inşa etmek büyük ölçüde daha modern, sağlıklı, güvenli, konforlu, verimli, tasarruflu, çevreci, teknolojik, sürdürülebilir

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TABA AmCham 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010

Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek. ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 Amerikan Ticaret Servisi Hizmetinizde: ABD-Türk İş Geliştirme ile Türk Rekabetine Destek ABD Büyükelçiliği Ankara 9-10 Aralık 2010 ABD den Satın Almanın Sebepleri: Kalite. ABD ürünleri ve hizmetleri mükemmel

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Seda KAVRUKER ULUDAĞ Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzman Yardımcısı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Yüzyılın Fırsatı Sürekli kazanç imkanı Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Ücretsiz Üyelik = %25 Bireysel Kazanç = %25 Sermayesiz Ticaret = %25 Lisanslı Kazanç %40 - %80 Sürekli kazanç imkanı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

Toplam Perakende 2016

Toplam Perakende 2016 www.pwc.com.tr/toplamperakende Toplam Perakende 2016 Orhan Öztürk Yusuf Bulut 20 Toplam perakende 2016 raporunda önemli noktalar Araştırmanın 6. yılı Asya nın genişlemiş katılımı: Tayland, Singapur & Malezya

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

ISO 9001: 2000 AD2000-WO PED97/23/EC CRN Sertifikalar: 3.1., 3.2

ISO 9001: 2000 AD2000-WO PED97/23/EC CRN Sertifikalar: 3.1., 3.2 Euroflandsch GmbH Deistestrasse 17 31552 Rodenberg Telefon : 05721 989938-0 Fax : 05721 798291 Email : info@euroflansch.com Internet : www.euroflansch.com Kuruluş Yılı: 2006 Çalışan Sayısı: Şirket merkezinde:

Detaylı

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız..

2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI. Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2016 YILI İLK FPD TOPLANTISI Faaliyetlerimiz, Planlarımız.. 2 Finansal Planlama Derneği (FPD) FPD, 2014 yılında FPSB nin üyesi olarak kabul edilmiştir. FPSB nin eğitim ve lisanslama standartlarını Türkiye

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE

İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE İSTANBUL 2016 PENCERE PENCERE 17. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil, Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı www.steelorbis.com Ekim, 2013 Türkiye odaklı, IMKB ye yatırım yapan serbest fon Türkiye nin ilk ve en büyük İnsan Kaynakları portalı Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!*

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Merhaba, Kırmızı Solucan ve Gübresi Ticareti yapan bir firma olarak kazancınızı arttırmak ve daha çok müşteriye erişmek istiyorsanız, Türkiye

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Dursun AKYÜZ Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Tel No : 0507 280 88 16 - Güney Mah. Mercan Sok. Kozlu / Zonguldak - dursun.akyz@gmail.com 10.12.1984 KARİYER Fransızca

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Ülkemiz ile Tayvan ve Filipinler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 03 Mayıs - 11 Mayıs 2014 tarihleri

Detaylı

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR)

International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) KOBİ lerin Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda Eğitimi Projesi International Trade e-learning suite for SMEs in TuRkey (InTeLS-TR) Fatma Sarıaslan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

RESICON Kimdir? Ticaret Anonim Şirketi» kuruldu.

RESICON Kimdir? Ticaret Anonim Şirketi» kuruldu. RESICON Kimdir? Özellikle konut geliştirme, pazarlama ve satış konularında hizmet vermek üzere Aybars Kızılsencer tarafından, «Resicon Gayrimenkul Pazarlama Satış ve Yatırım Geliştirme Ticaret Anonim Şirketi»

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı