Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A.."

Transkript

1 Joseph Bowers Ba kan ve Kurucu Digital Directives, A.. Ara tırma, geli tirme, perakende ve toptancı sektörlerindeki yeni teknolojilerin pazarlanması konularındaki 12 yılı a an tecrübesiyle Joseph Bowers, kariyerinin büyük kısmını interaktif satı alanında geçirmi tir. Atlanta merkezli bir Internet Stratejileri Danı manlı ı irketi olan Digital Directives, A.. nin kurucusu olarak Bowers; yurtiçi ve yurtdı ında birçok ara tırmaya imza atmakta, aralarında Trammel Crow Holdings, Int l, Yahoo, IBM, Hewlett Packard ve Qwest Communications ın da bulundu u birçok büyük Amerikan irketine stratejik i letim planlaması konusunda destek vermektedir te The Portman Companies ve AmericasMart da Yükselen Medya Direktörü olarak hizmet veren Bowers toptan mobilya, yer dö emesi, hediyelik e ya ve konfeksiyon endüstrileri için gayrimenkul tarafından desteklenen ticaret portalını geli tirmi ve uygulamı tır. Bu portal irketin reklam hasılatı modeline yeni ve taze bir görünüm kazandırmı ve metre kareden fazla olan showroomları ve ürün yelpazesini internet aracılı ıyla büyük bir perakendeci a ının eri imine sunmu tur de Internet Giri imi nin Ba kan Yardımcısı olarak Trammell Crow Holdings ve risk sermayesi ortakları ile birlikte çalı an Bowers; Dallas ve angay da metre kareden fazla show room alanına sahip toptancının ticarete hazır planlama araçları geli tirmesini ve den fazla perakendeciye ula masını sa layan yeni internet teknolojilerine öncülük etmi tir. Son olarak Bowers, Direct Channels for Storehouse A.. nin Ba kan Yardımcısı olarak firmanın katalog ve internet satı larını yükselten stratejik yönlendirme, pazarlama ve i letmesinden sorumlu olmu tur. Bowers ın liderli inde irket, storehouse.com dan ortalama günlük 900 Dolar ı a an sipari de erine ula mı ve ikinci yılında 10 milyonu a an katalog sirkülasyonu ile bir numaraya yükselmi tir. Teknoloji ve Pazarlama Endüstrileri nin aktif bir üyesi olan Bowers, Texas A&M Perakendecilik Çalı maları Merkezi nde ders vermekte,do rudan Pazarlama Birli i ve Bölgesel Interaktif Pazarlama Birliklerinde konu malar yapmaktadır.

2 Fatih Guner Ba kan Graniser LLC Fatih Güner, merkezi Alexandria, Virginia da bulunan ve seramik ve porselen dö eme malzemeleri üreticisi ve do al ta (granit, traverten, mermer) tedarikçisi olan Graniser LLC nin ba kanlı ını yürütmektedir. Malzemenin do rudan ithalatını ve ABD pazarına da ıtımını yapan Graniser LLC; kurulu sermayesi, üretim yönetimi hizmeti, mal satı ı konularında tedarik hizmetini zmir, Türkiye deki karde ofisten almaktadır. ABD de konut ve i yeri in aatı pazarında oldukça önemli bir tecrübeye sahip olan Fatih Güner bu tecrübesini irketini daha da ileriye götürmek için ba arılı bir ekilde kullanmı tır. Kendisi ABD ofisinde i letme teknik bilgisi, yönetim ve satı /da ıtım konularında destek vermi olup daha çok ülkenin Do u kıyıları ve Orta Batı pazarlarına satı a yo unla mı tır. Güner seramik, dö eme malzemeleri ve ta ları konularında düzenlenen konferanslara katılmakta ve sektörle ilgili bilgi toplamaktadır. Bu sektörde bir uzman olarak çe itli konferanslara konu macı olarak katılmakta ve uluslararası ithalatçı ve ihracatçılara tavsiyelerde bulunmaktadır. Türkiye de do an Fatih Güner Alexandria, Virginia da ya amaktadır.

3 Lloyd G. Henry Kurucu Ortak Hudson Economics Group, Ltd. Lloyd G. Henry do al ta ın global pazarlaması ve politika ekonomisi konusunda uzmanla mı bir firma olan Hudson Economics Group, Ltd. nin kurucu ortaklarındandır. Kendisi daha önce geli mi ve geli mekte olan ülkeler arasında teknoloji transferi alanında çalı an Industrial Technology Partnership; roket ve jet itici parçaları üreten bir yüksek teknoloji üreticisi olan Morris Aerospace; teknoloji ve malzeme üretim planlamasında uzman Nova Software gibi irketlerde yöneticilik dahil çe itli pozisyonlarda bulunmu tur. Ta endüstrisine yönelik ekonomi, politika ve uluslararası pazarlama konusunda makaleler yazmakta olan Lloyd G. Henry aynı zamanda Do al Ta Endüstrisi Uluslararası Anketi ni yayınlamaktadır. Kendisi; Do al Ta ın Global Ekonomisi, 21. Yüzyıl Tedarik Zinciri, Ta Endüstrinde Global Standartlar gibi bu sektörü ilgilendiren pek çok konuda aranan bir konu macı olup Hindistan, Çin, Kanada, ABD, talya ve spanya da sektör temsilcilerine hitap etmektedir. Hükümet birimleri ve sanayi ve ticaret kurulu ları ile ileti im içinde çalı makta olan The Hudson Economics Group, Ltd. aynı zamanda tüm dünyadan seçkin bir mü teri portföyüne sahiptir.

4 Beau Higgins Ba kan ve Kurucu WordSmith Reklamcılık Beau Higgins, her alanda danı manlık hizmeti veren uluslararası odaklı ilk reklam ajansı WordSmith Reklamcılık ın Ba kanı ve Kurucusu dur. WordSmith, 1996 yılından beri, mü terilerine konsept tasarımı ve reklam metni yazarlı ından grafik tasarımı ve basıma kadar birçok konuda toplam 17 farklı dilde hizmet vererek, sınırları a an bir reklamcılık anlayı ı yaratmı tır. WordSmith mü terilerine halkla ili kiler, film yapımı, interaktif CD-Rom tasarımı ve web sitesi tasarımı gibi hizmetler sunmaktadır. Beau, Türk pazarının etki alanının yurtdı ına yayılmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir sanayi lideridir. irketi WordSmith in Finansbank, Kemer Grubu, Saatchi & Saatchi, BBDO Istanbul ve Coca-Cola irketi, Gate Gourmet, DHL, UTI ve Istanbul Kongre ve Ziyaretçiler Ofisi gibi irketler ile anla maları vardır. Beau nun vizyonu; güçlü reklamcılık, pazarlama ve ambalajlama ile Türk markalarının ngilizce konu ulan pazarlarda marka bilinirli i ve satı gerçekle tirme potansiyeline sahip oldu u inancına dayanmaktadır. Aslen Maryland lı olan Beau, halen Türkiye de ya amakta olup, ngilizce ve Türkçe yi akıcı bir ekilde konu maktadır.

5 Caroline H.S. Hipple Danı man & Eski Ba kan Storehouse Mobilya Caroline Hipple, stratejik pazarlama ve satı becerilerini renk, tasarım ve mimarlı a olan tutkusuyla birle tiren kıdemli bir perakende mobilya yöneticisidir. Kariyerine küçük bir mobilya ma azasında part-time satı temsilcisi olarak ba lamı, 72-ma aza ve 160 milyon Dolar lık (Top 100) bir mobilya ma azalar zincirinin ba kanlı ına kadar yükselmi tir. Kariyeri boyunca, ödül kazanan satı ve i çi e itim süreçleri yaratmı ve global satınalma programları olu turmak amacıyla dünyayı dola mı tır. Storehouse Furniture Ba kanı olarak, Atlanta da yerle ik irketi, satı ve mü teri hizmetlerinde sektörün tanınan, lider bir irketi haline dönü türmü tür. Onun liderli inde irket, iki perakende zinciri (her biri ma aza) ile ba arılı bir ekilde birle mi, ve sonrasında birbirini izleyen 30 ay boyunca her ay %10 luk satı artı ı gerçekle tirilmi tir. Ayrıca, ma azaları 74-sayfalık ku e ka ıda basılı katalog ve i lem içerikli web sayfası olu turarak, irketin ilk çok-kanallı satı da ıtım stratejisini yaratmı tır. Yeni do rudan satı yöntemi (katalog ve web sayfası) yıllık satı lara 6 milyon Dolar lık bir katkı sa lamı ve ma azaların mü teri çekmesine yardımcı olmu tur. Hipple ın tüm bu çabaları, Catalog Success Magazine tarafından Yılın Giri imcisi, Home Magazine tarafından Yılın Amerikan Mobilya Perakendecisi, En Ba arılı Ulusal Mobilya Ma azası prestij ARTS ödülü sahibi ve WITHIT (Bugünün Ev Mobilyaları Sanayinde Kadınlar) tarafından verilen WOW E itim Ödülü sahibi olarak tanınmasını sa lamı tır. Hipple tüm dünyayı dola mı ; irketin satı takımının incelikli ve seçkin nitelikte benzersiz ve cazip fiyatlı mobilyalar yaratmasını sa lamı tır. Mobilya, ev aksamları, aksesuarlar, pencere sistemleri, duvar dekoru, aydınlatma, kilimlerde global satın alma kaynakları geli tirmi tir. Hipple, halen mobilya ve mobilya-dı ı ma azalara danı manlık yapmakta ve tüketici pazarlama trendleri ve kurum kültürü ile ilgili konferanslara sıklıkla konu macı olarak katılmaktadır.

6 Carl Reynolds Ba kan Yardımcısı EAS Danı manlık Grubu Carl Reynolds, 44 yıllık ABD Gıda ve laç Dairesi (FDA) ve danı manlık deneyimiyle ülkenin en önde gelen gıda uzmanlarından birisidir. Mikrobiyolojik gıda güvenli i yönetimi ve yatırımı, politika geli tirme ve uygulama, ve e itim faaliyetleri alanlarında geni yurtiçi ve uluslararası deneyimlere sahiptir. Gıda güvenli i, diyet destekleri iyi üretim uygulamaları, dü ük asitli gıdalar ve asitli konserve gıdalar alanında uzmandır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) uygulamasının ilk FDA uzmanlarından biri olarak bilinmektedir. Carl Reynolds, kariyerine 1962 yılında, FDA nın Denver Bölgesi nde ara tırmacı olarak ba lamı olup, burada FDA tarafından düzenlenen tüm ürün alanlarında inceleme ve numune toplama faaliyetlerini gerçekle tirmi tir. Daha sonra, FDA-Albuquerque Resident Post ta e itim yapmı, duru malarda tanıklık etmi, ve mahkeme kararlarında yeminli ifadeler vermi tir. Dallas Bölgesi nde 5 yıl denetçi olarak, Orlando Bölgesi nde 11 yıl nceleme ubesi Müdürü olarak ve 5 yıl da Detroit Bölge Müdürü olarak görev yapmı tır. Söz konusu pozisyonlarda inceleme/denetim, uygunluk, ara tırma ve düzenleyici laboratuar faaliyetleri ile görevli personeli yönetmi tir. Aynı zamanda, yasal tavsiyeleri incelemi, uygulama stratejileri geli tirmi ve kapsamlı bir ithalat programı uygulamı tır. FDA daki son görevi Gıda Güvenli i ve Uygulamalı Beslenme (CFSAN) Merkezi nde Saha Programları Ofisi Müdürlü ü dür. Buradaki personeli; sa lık tehlike sınıflandırması, etkinlik denetimleri seviyesi, ve gıda ürünlerinin piyasadan geri çekilmesi ile ilgili medya haberlerinin takibinden sorumluydu. Tüm gıda kaynaklı hastalık ve salgınlar ile ilgili kontakt noktası konumundaki Carl Reynolds, FDA ve CFSAN ı hem uluslararası hem de ulusal toplantı ve e itim etkinliklerinde temsil etmi tir. Ayrıca, Gıda ve laç Kurumları Birli i üyesi ve thalat ve hracat Gıda Denetim ve Sertifikasyon Sistemleri Kodeks Komisyonu delegasyonunun eski bir üyesidir. Carl Reynolds, 1999 yılında AAC/Kendle a Kıdemli Danı man olarak katılmı tır. Gıda üretim ve depolama tesisleri ve diyet destek üreticileri ile ilgili kapsamlı denetim faaliyetleri yürütmü tür. Do al Ürünler Birli i nin diyet destekleri üreticileri ile ilgili gerçekle tirilen denetimlerin onaylanmı denetçisidir. Federal Mahkeme de tanıklık da etmi olan Carl Reynolds, gıda güvenli i ve mevcut iyi üretim uygulamaları düzenlemeleri konularında ifadeler vermi tir. Mahkeme süresi içerisinde gıda güvenli i, ve FDA nın denetim kurumları ve faaliyetleri ve ayrıca, Federal Gıda, laç ve Kozmetik Kanunu nun uygulanması alanlarında uzman olarak kabul edilmi tir. Ekim 2006 da Carl Reynolds, EAS Danı manlık Grubu nun Ba kan Yardımcısı olmu tur.

7 Leslie M. Schweitzer Kıdemli Ticaret Danı manı U.S. Chamber of Commerce Leslie M. Schweitzer, ülkedeki, tabana yayılmı tek uluslararası ticaret e itimi programı olan TradeRoots inisiyatifini hayata geçirmi tir. Program, uluslararası ticaret ile ilgili özelikle küçük ve orta büyüklükteki firmaların bilincini arttırmak için tasarlanmı tır. TradeRoots Çin ile kalıcı normal ticari ili kiler (PNTR) kurulması, Ticaret Te vik Otoritesi, ili, Singapur, Avustralya, Tunus ve Dominik Cumhuriyeti ile serbest ticaret antla maları imzalanmasında tabana yayılmı bir deste in sa lanmasında yardımcı olmu tur. Schweitzer otuz yılı a kın bir süre kendi uluslararası ticaret firmasında çalı mı tır. Çin de ticaret yapan ilk Amerikalı i kadınlarından biridir ve 1977 ve sonrasında Noble Trading firmasının ortaklarındandır ve iki ülke arasındaki ticarette öncülük yapmı tır. Noble Trading firması Amerikan firmalarına Çin, Yugoslavya, Macaristan, Polonya, Romanya, Hindistan, Güney Amerika ve Karayipler le ticarette yardımcı olmu lardır. Pepsi World Trade ve General Motors a ait Motors Trading Company mü terileri arasındadır. Schweitzer, 1987 yılında, üçüncü dünya ülkeleri ve geli mekte olan ülkelerde tüketici ürünleri sanayinin geli imi konusunda uzmanla mı, tüm servisleri veren üretim ve pazarlama firması kurmu tur. Karayipler de, Amerika ve di er ülkelerdeki perakendeciler, üreticiler ve katalogla satı yapan firmalar için emek yo un üretimi gerektiren giysi fabrikalarını almı ve yönetmi tir. Bir dönem irkette 700den fazla insan istihdam edilmi tir. Schweitzer ayrıca Sovyetler Birli i ve Finlandiya da da ortak ticari giri imlerde bulunmu tur. Schweitzer, KOB lere küresel ticarette nasıl daha fazla paya sahip olabilecekleri konusunda danı manlık sa lamaktadır. Uluslararası ticarette giri imcilik üzerine sıkça seminerler vermektedir ve American Management Association, CARESBAC, Operation Enterprise ve Amerikan Ticaret Bakanlı ı Ticaret Danı ma Kurulu da dahil olmak üzere birçok kurulun üyesidir. Schweitzer ayrıca Kansas Üniversitesi Uluslararası Program Danı ma Kurulu, Uluslararası Ticarette Kadın Örgütü Danı ma Kurulu ve D.C. Virginia Eyaleti hracat Konseyi nde de görev yapmaktadır. Schweitzer Kansas Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi ne devam etmi ve lisans diplomasını George Washington Üniversitesi Uluslararası li kiler bölümünden almı tır. ki o lu bulunmaktadır.

8 2006 Türkiye ile Ticaret Dengesi Ürün De er ($) 88 HAVA TA ITLARI, UZAY ARAÇLARI VE PARÇALARI 1,460,964, PAMUK, PAMUK PL VE BUNLARDAN DOKUNMU PARÇALAR 472,834, KONFEKS YON ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR, (ÖRME OLMAYAN) -382,651, TA, ALÇI, Ç MENTO, TA PAMU U, M KA, VB ,289,705 Tüm Di erleri -762,036,175 Toplam 365,821,675

9 Toplam Ticaret Türkiye den thalat 2006 Ürün De er ($) Yüzde 72 DEM R ÇEL K 923,250, % 68--TA, ALÇI, Ç MENTO, TA PAMU U, M KA, VB. 428,882,281 8 % 62 KONFEKS YON ÜRÜNLER VE AKSESUARLAR, (ÖRME OLMAYAN) 385,488, % 71 NC LER (DO AL VE LENM ), D ER DE ERL TA VE METALLER 362,750, % Di erleri (Tümü) 3,263,394, % Toplam 5,363,765, %

10 HAKKIMIZDA MWW Group Hakkında 1986 da kurulan ve merkezi East Rutherford, NJ de bulunan MWW Group her türlü halkla ili kiler ve hükümet i leri hizmeti veren bir ajansıdır. Washington, D.C., Los Angeles, New York, London, Chicago, Seattle, Dallas, San Francisco, Trenton, ve Irvine, CA de ofisleri bulunan MWW Group ABD nin ulusal düzeyde bilinirli i en yüksek firmalarından biridir. MWW Group; Halkla ili kiler ajansları arasında ilk 10 da yer almaktadır, Holmes Report Ajans- Mü teri Memnuniyeti Anketi nde 3 yıl üst üste birinci olmu tur, 2006 Yılı PR News Yılın Orta Ölçekli Ajansı Ödülü ve 2006 Holmes Report Yılın Ajansı Ödülü nü almı tır, Sanayiyi yönlendiren kurumsal ileti im, medya ve halkla ili kiler, sorun yönetimi pratiklerinde ve Medya (TV, internet, kablolu, radyo, yazılı basın, i dünyası basını, blogosphere) ve halkla ili kilerde uzmandır National Journal tarafından Washington, DC de en hızlı büyüyen hükümet ve halkla ili kiler ajansları arasında gösterilen MWW gerek mü terileri gerek sektördeki benzerleri tarafından bu alanda en iyi firmaların arasında sayılmaktadır. 50 eyalete yayılmı olan hükümet ve halkla ili kiler a ımız bize her eyalette güçlü ba lantılar ve yerel ortaklıklar sunmaktadır. Bunun yanında mü terilerimiz a a ıdaki de erlerimizden faydalanmaktadır: Her iki partiyle de yıllardır süren ileti imimiz ve tecrübemizle kazandı ımız gerek Parlamento ve gerek Senato da hem Cumhuriyetçilerle hem de Demokratlarla güçlü ili kiler Federal yönetim birimleri de dahil olmak üzere Yürütme Organı içindeki stratejik ili kilerimiz Ulusal medyada mesaj geli tirme ve ileti im, bir davanın savunulması ve profil olu turma konularındaki güçlü tecrübemiz Uluslararası ticaret, yasal reformlar, eyaletlerarası yasal uyum, telekomünikasyon, savunma, ula ım, altyapı, e itim, sa lık gibi ana yasama alanlarında kanıtlanmı tecrübemiz. Uluslararası Tecrübemiz MWW Group, ABD de yabancıların çıkarlarını ve yurtdı ında da ulusal çıkarları temsil etme konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir. MWW; Orta Amerika ile serbest ticaret anla masının uygulanmasının sa lanmasından, Peru ve Kolombiya ile ticaretin te vik edilmesi amacıyla büyükelçiler ve valiler düzeyinde toplantıların ve ticaret turlarının düzenlenmesine, Dubai de yeni bir finans borsasının açılmasına, skoçya ya ekonomik kalkınma konusunda danı manlık verilmesine kadar mü terilerinin yerle im yeri nerede olursa olsun ba arılı olmalarına yardım etmektedir. Halkla ili kiler, hükümetle ili kiler, medya ile ili kiler, ticaretin te viki ve inceleme turları, tüketici profili ara tırmaları ve kriz yönetimi gibi her alanda mü terilerimiz için yenilikçi programlar ve kampanyalar yaratmaktayız. MWW, dünyanın birçok bölgesinden mü terilerle çalı maktadır: Latin Amerika, Avrupa, Asya, Orta Asya ve Afrika. Kurumsal, kamu sektöründen ve kar amacı gütmeyen mü terilerimiz için ABD ve tüm dünyada uluslararası i ve ticaret fırsatlarını te vik edici etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu çalı malarımızın sonucunda mü terilerimiz onlarca milyonlarca Dolar de erinde yeni i fırsatlarından faydalanmı tır. MWW Group, zorlukları fırsata ve problemleri ba arıya dönü türmede kritik bir rol oynayan keskin rekabet stratejileri geli tirmedeki ba arılarıyla tanınmaktadır. Bazı uluslararası mü terilerimiz unlardır: Dubai Uluslararası Finans Merkezi Kuveyt Birle ik Bankası Guatemala Hükümeti Bahreyn Hükümeti Sri Lanka Hükümeti Slovakya Hükümeti Türkiye Hükümeti Filipinler Hükümeti Singapur Hükümeti Peru Amerikan Ticaret Odası stanbul Ticaret Odası Orta Amerika eker Üreticileri Londra Borsası skoç Giri imi Birle ik Krallık Ticaret Ve Yatırım MWW Group, Inc. Washington Office th Street, N.W., 10 th Floor, Washington, D.C Tel: (202) Fax: (202)

11 Türkiye-ABD lş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi: ABD Ticaret Odası TradeRoots ve TOBB lẟ Ortakl ığı Programı El Kitabı

12 Değerli Okuyucular, Amerikan Ticaret Odası TradeRoots Programı adına, Türkiye den ABD Pazarına Giriş Rehberini sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu rehber kitap, Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin ABD pazarına girmeye hazırlanırken kullanmalarına yöneliktir. Bu yayın, TOBB, ABD Ticaret Odası TradeRoots Programı, Türkiye deki ABD Büyükelçiliği ve USAID işbirliğinde yapılmış olan halka yakın seviyede gerçekleştirilmiş geniş kapsamlı bir çalışmanın parçasıdır. Program Ankara, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve İstanbul da Türkiye-ABD iş ortaklığının güçlendirilmesi için yapılmış bir dizi ticari eğitim seminerini kapsamaktadır. Ticari eğitim faaliyetleri, ABD Ticaret Odasının amacını teşkil eden küresel ticaret için köprüler kurma ve Amerikanın olduğu kadar dünya çapındaki dost ve müttefiklerinin de gelecekteki refahını korumaya yardımcı olma faaliyetlerine destek olmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan bir piyasada girişimcilik kültürünü destekleyerek ve iş dünyamızdaki ortaklıkları cesaretlendirerek, her iki ulusun refahı ve gücüne katkıda bulunuyoruz. Bu rehber kitapçığı faydalı bulacağınızı umut ediyoruz. Thomas J. Donohue Başkan & CEO Amerikan Ticaret Odası Turkey guide book.indd 1 12/18/06 8:53:13 AM

13 Değerli Okuyucular, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun güçlendirilmesi, siyasi ve askeri ilişkilerin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyasının görevidir. Türkiye - ABD İş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi Projesi, TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkinin tesisi açısından bir çekirdek proje rolü oynayacaktır. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turkey guide book.indd 3 12/18/06 8:53:20 AM

14 ABD PAZARINA GİRMEK İSTEYEN TÜRK İHRACATÇILARI İÇİN REHBER İÇİNDEKİLER I. Giriş II. ABD de İş Yapmak: Kültürel Faktörler III. ABD de İş Yapmak: Genel Bilgiler IV. ABD ye İhracat Yapacaklar için Temel Bilgiler V. İş Mevzuatı, Finansman ve ilgili Yasal Konular VI. Diğer Bağlantılar ve Kaynaklar A. Amerikan Ticaret Odası, TradeRoots, The Committee of 100 B. Amerika daki Türkiye Büyükelçiği ve Konsoloslukları C. Amerikan Hükümeti Kaynakları D. Küçük Ölçekli İşletme Kaynakları E. Dünya Ticaret Merkezleri F. Faydalı Diğer Bağlantılar G Ticaret Fuarı Takvimi H. ABD deki Türk-Amerikan Kuruluşları I. Türkiye ABD İş Ortaklıklarının Güçlendirilmesi Projesi: ABD Firmaları Gözüyle ABD Pazarında Türk Yazılım, Mobilya, Otomobil Parçaları, Mermer-Doğal Taş ve Aydınlatma Ürünleri Turkey guide book.indd 5 12/18/06 8:53:22 AM

15 I. GİRİŞ Türkiye den ABD Pazarına Giriş Rehberi ni sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu rehber kitap, Türkiye deki ABD pazarına girmeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye deki ABD Büyükelçiliği ve ABD Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (USAID) ile işbirliği içinde ABD Ticaret Odası TradeRoots programının gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak hazırlanmıştır. Bu program kapsamında, Türkiye-ABD iş ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla Ankara, Kayseri, İzmir, Gaziantep ve İstanbul da bir dizi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Bu ticari eğitim çabaları, küresel ticaret için köprülerin kurulması ve Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünya çapındaki dostları ve müttefiklerinin gelecekteki refahlarını güvence altına almaya yardımcı olma amaçlarını desteklemektedir. Bu Proje ile Türkiye deki girişimcilik kültürünü destekleyerek ve iş çevrelerimiz arasında yeni ortaklıklar kurulmasını teşvik ederek, her iki ulusun da gücüne ve zenginliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu rehber kitabı faydalı bir araç olarak göreceğinizi umut ediyoruz. ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) Dünya çapında Amerika Birleşik Devletlerinin bir damgası olarak var olan ve bir ulus olarak bizim gerçek karakterimizi dünyaya gösteren işte bu insancıl çabalardır. ABD dış yardımı, her zaman, bir yandan gelişmekte olan dünyanın vatandaşlarının hayatlarının iyileştirilmesi diğer yandan da Amerika nın demokrasinin ve serbest piyasaların yaygınlaştırılmasındaki dış politika 1 Turkey guide book.indd Sec1:1 12/18/06 8:53:23 AM

16 çıkarlarının ileriye götürmesi olmak üzere iki yönlü bir amaca sahip olmuştur. USAID dünya çapında bu hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır. USAID ın geçmişi İkinci Dünya Savaşından ve Truman Yönetiminin Point Four Programından sonra Marshall Planının Avrupa yeniden yapılandırmasına kadar gitmektedir senesinde Dış Yardım Tasarısı kanun haline getirildi ve USAID ABD Başkanının kararnamesi ile yaratıldı. USAID in çalışmaları şunları destekleyerek uzun dönemli ve adil ekonomik büyümeyi desteklemekte ve ABD dış politika hedeflerini geliştirmektedir: ekonomik büyüme, tarım ve ticaret; küresel sağlık ve demokrasi, çatışmanın önlenmesi ve insani yardım. USAID dünyada dört bölgede yardım sağlamaktadır: Sub-Saharan Afrika; Asya ve Yakın Doğu; Latin Amerika ve Karayipler ve Avrupa ve Avrasya. Genel merkezi Washington D.C. de olan USAID in gücü dünya çapındaki saha ofislerinde yatmaktadır. USAID özel gönüllü organizasyonlar, yerel organizasyonlar, Amerikan işletmeleri, uluslararası kurumlar, diğer yönetimler ve diğer ABD hükümet kurumları ile yakın ortaklık içinde çalışmaktadır. ABD Ticaret Odası Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası dünyanın en büyük iş federasyonudur ve 87 ülkede üç milyon işletmeyi, 2800 adet devlete ait ve yerel ticaret odasını, 830 iş derneğini ve 102 adet Amerikalı Ticaret Odasını (AmCham lar) temsil etmektedir. Odanın ana misyonu, dünya çapında, Kongre, Beyaz Saray, düzenleyici kurumlar, mahkemeler ve hükümetler önünde işletmeler ve serbest girişim adına mücadele etmektir. 2 TradeRoots ABD Ticaret Odasının TradeRoots programı (www.traderoots.org) ABD Kongresinde ticarete yönelik bir halk desteğinin oluşturulması ve ticaret karşıtı himayeciliğin durdurulması amaçlarına adanmış sürekli ve ulusal bir eğitim programıdır. TradeRoots hedeflerini aşağıdakiler vasıtasıyla yerine getirir: Turkey guide book.indd Sec1:2 12/18/06 8:53:24 AM

17 halk seviyesinde çift taraflı ticaret taraftarı koalisyonların kurulması ve sürdürülmesi, her ilçede ticaret taraftarı yandaşlar olarak yerel liderlerin tespit ve seferber edilmesi, ABD deki küçük iş toplumlarını eğitmek üzere uluslararası ticaret programlarına yardım edilmesi, ticaretin yerel faydalarını eğitmek üzere valiler ve devlet liderleri ile ortaklıklar kurulması ve etkili bir iletişim kampanyasının kullanılmasıyla yerel medya vasıtasıyla ticaretteki başarı hikayelerinin anlatılması. TradeRoots, uluslararası ticaretin her boyutunda oda liderlerini eğitmek için Uluslararası Ticaret Liderliği Programları yürütmekte, adil ticaretin faydalarını tanıtmakta, küresel ticaret engellerinin ortadan kaldırılması için destek oluşturmak üzere gerekli çabalara liderlik yapmakta ve uluslararası ticareti teşvik etmek için dünya çapında AmCham lar ile ortaklıklar kurmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 1952 senesinde kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 3 Turkey guide book.indd Sec1:3 12/18/06 8:53:26 AM

18 Türkiye deki iş dünyasının sesi ve şemsiye organizasyonudur. Ekonominin her sektöründe ülke çapında iş yapan 364 adet yerel oda ve borsadan, 1.3 milyon adet küçük, orta ve büyük ölçekli şirketten oluşan TOBB un geniş bir ulusal oda ağı bulunmaktadır. TOBB, sektörden gelen dernekler kadar ilgili sektörün lider iş temsilcilerinden oluşan 52 adet sektör meclisi kurmuştur. TOBB un misyonu şöyledir: iş toplumunun çıkarları ve haklarını gözetmek ve korumak için girişimlerde bulunmak; iş dünyasının geniş çapta kabul görmüş güvenilirliğini korumak; üyeler arasındaki profesyonel dayanışmayı korumak; büyük ekonomik konular üzerinde önemli, saygı gösterilen, değer verilen bir etki olarak Odaların pozisyonunu güçlendirmek ve iş projelerinin uygulanmasında Odaların kapasitesini geliştirmek. TOBB tarafından tedarik edilen hizmetler şunları içermektedir: politika oluşturma, tahkim, bilgi / danışmanlık hizmetleri, ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi. Bu Rehberin Kullanımı Üzerine Bir Not Bu Rehberin amacı, ABD piyasasına girmek için hazırlanırken karşılaşacağınız kilit konuların çoğu hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Rehber geniş kapsamlı veya nihai bir kaynak olmayı amaçlamamaktadır; çünkü bu büyüklükte bir yayın içinde ilgili bütün bilgilerin dâhil edilmesi olanaklı değildir. ABD piyasasına girmek için gerekli politikalar, prosedürler ve gereklilikler karmaşıktır ve bu ihraç piyasasında yeni olan bir şirket için iş konuları çok girift olabilir. Metin boyunca, birtakım internet web sitelerine ve diğer faydalı kaynaklara referansta bulunduk. Sizlere burada bahsi geçen pek çok spesifik konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almak için bu kaynaklara başvurmanızı tavsiye ediyoruz. 4 Turkey guide book.indd Sec1:4 12/18/06 8:53:27 AM

19 II. ABD DE İŞ YAPMAK: KÜLTÜREL FAKTÖRLER Bu bölümde, Amerika Birleşik Devletleri nde iş yapacaklar için kültürel faktörler ortaya konulmaktadır. Amerika homojen bir toplum yapısına sahip değildir. Bu nedenle, kültürel hususlar söz konusu olduğunda geçerli tek bir standardın bulunmadığı unutulmamalıdır. Coğrafi bölgeler, sanayi sektörleri ve diğer faktörler açısından farklılıklar bulunmaktadır. Amerika daki ticari faaliyetler ve davranış biçimlerini etkileyen kültürel faktörlerin birçoğu ana hatlarıyla aşağıda verilmektedir. Çalışma Saatleri ABD de normal çalışma günleri, Pazartesi Cuma arasıdır. Mesai saatleri genelde sabah 8:00 ya da 9:00 da başlayıp akşam 5:00 ya da 6:00 da sona erer. Akşam yemeği toplantıları çoğunlukla akşam saat 6:00 dan sonradır. Görüşmelerin tarih ve saati önceden belirlenmelidir. Görüşmelere zamanında katılmak çok önemlidir. Planlanan bir görüşmeye herhangi bir nedenle geç kalmanız durumunda bunu görüşeceğiniz kişiye önceden bildirmelisiniz. Çalışma Dili Amerika Birleşik Devletleri nde neredeyse bütün ticari işlemler İngilizce ile yürütülür. Yeterli İngilizce bilgisine sahip değilseniz, işlemlerinizi bir tercüman aracılığıyla yapmanız önemlidir. İş Yerinde Kılık Kıyafet ABD de iş kıyafeti büyük oranda resmi ve muhafazakardır. Erkekler genellikle takım ve kravat, kadınlar ise elbise veya ceket-pantolon giyerler. Özellikle ilk görüşmenizde, abarttığınızı düşünseniz bile tamamen resmi giyinmeniz iyi olacaktır. Daha sonra, ABD li ortaklarınıza göre hareket edebilirsiniz. Kıyafetin daha serbest olduğu iş yerlerinde bile kot pantolon, şort, tişört ve spor ayakkabılarına genelde izin verilmemektedir. Yüksek 5 Turkey guide book.indd Sec1:5 12/18/06 8:53:29 AM

20 teknoloji sektörü bundan istisnadır. Bu sektördeki firmalar daha spor kıyafetlere izin verebilmektedir. Hatta üst düzey yöneticiler ceketsiz ya da kravatsız yalnızca pantolon ve gömlek giyebilmekte, çalışanlar da işe daha spor giyimli olarak gelebilmektedir. Yalnız özellikle ilk görüşmenizde kıyafetinizin resmi olmasına dikkat edin. İsimler Yazı dilinde, isimler ad-soyadı biçiminde yazılır. Birçok kişi ikinci adını ya da bu adının baş harfini de kullanabilmektedir. Evli kadınlar eşlerinin soyadı yanında kızlık soyadlarını kullanmayı tercih edebilmektedir. Bu durumda soyadları, aralarında bir tire ile yazılmaktadır. İlk görüşmenizde kişilere soyadlarının önünde unvanlarıyla nazikçe (İngilizce Mr., Mrs., Miss, Ms., Dr. vb. hitap biçimleri ile.) hitap etmelisiniz. Amerikalıların çoğu önadlarıyla çağrılmayı istese de bir iş görüşmesinde karşınızdaki sizden talep etmediği sürece önadıyla hitap etmeyiniz. Selamlaşma İş ortamlarında hem erkek hem kadınlar tokalaşmayı genel selamlaşma biçimi olarak tercih etmektedir. Çoğu Amerikalı, iş bağlamında; sarılmadan, öpüşmeden ya da yakın fiziksel temas gerektiren selamlaşmalardan kaçınacaktır. İş Yemekleri Bir iş yemeğinde hesabı genellikle yemeğe davet eden kişi öder. Daveti veren kişinin hesabı ödemeyi teklif etmemesi halinde herkes kendi hesabını öder. Buna hazırlıklı olun. İş yemeklerinde alkollü içkiler ara sıra tercih edilir. Daveti veren kişinin ısmarladığı içkilerden siz de hangi içkiyi ısmarlamanız gerektiğini kestirebilirsiniz. Bu konuda tam emin değilseniz alkolsüz bir içki ısmarlamanız önerilir. İçki sırasında daveti verene katılmak zorunda değilsiniz. Çoğu Amerikalı çeşitli nedenlerle birlikte içmeyi tercih etmemektedir. Dışarıda verilen davetlerde garsona ya da servis elemanına bahşiş bırakmanız yerinde olacaktır. Genelde kahvaltı veya öğle yemeğinde toplam hesabın %15 i, akşam yemeğinde ise %20 si bahşiş olarak bırakılır. 6 Turkey guide book.indd Sec1:6 12/18/06 8:53:30 AM

21 Bahşiş kredi kartınızdan çekilecek tutara eklenebilir ya da nakit olarak bırakılabilir. Amerikalılar genelde ilk iş görüşmesinde armağan vermezler. Kişisel Hijyen Amerika iş çevrelerinde, kişisel hijyene çok büyük önem verilir. İyi görünüm de çok fazla önemsenmektedir. İyi bir ilk izlenim bırakmanın yolu mükemmel kişisel hijyenden geçer. Sigara İçme Amerika da çoğu iş yeri de dahil olmak üzere toplu mekanların birçoğunda sigara içmek yasaktır. Ülkedeki çok sayıda şehir; restoran ve barlar da dâhil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında sigara içilmesini tamamen yasaklann olmasına karşın; çoğu restoranda ayrı ayrı sigara içilen ve içilmeyen alanlar bulunmaktadır. Hatta sigara içmenin serbest olduğu yerlerde bile sigara içmeden önce bunu çevrenizde bulunan kişilere sormanız yerinde olur. Çevrenizde sigara içen birileri yoksa izin isteyerek sigaranızı bina dışına çıkıp içebilirsiniz. Birisi yemek yerken asla sigara içmeyin. Cep Telefonu Kullanımı Toplantı sırasında, cep telefonları ya kapatılmalı ya da toplantıdaki diğer kişileri rahatsız etmeyecek şekilde sesi kısılmalıdır. Çok önemli olmadığı 7 Turkey guide book.indd Sec1:7 12/18/06 8:53:32 AM

22 sürece, gelen telefona cevap vermek için toplantıyı bölmemelisiniz. Önemli bir telefonu almak için toplantıdan ayrılmak zorunda kalabileceğinizi biliyorsanız, toplantıdaki diğer katılımcıları durumdan haberdar etmelisiniz. Büyük toplantılarda (seminerler, konferanslar) cep telefonları kapatılmalı; cep telefonunuzu kullanmak istediğinizde toplantı odasından çıkmalısınız. Kimi restoran ve mekanlarda, diğer müşterilerin rahatsız olmamaları için içeri girerken cep telefonunuzu kapatmanız istenebilmektedir. E-posta Yoluyla Haberleşme E-posta yoluyla iletişim yaygınlaşmıştır. İşadamlarının çoğu, en az 24 saat içinde, e-postalarına (neredeyse) acil cevap bekler. E-posta ile haberleşmede yazı; kısa, net ve amaca yönelik olmalıdır.daha uzun görüşmeyi ya da tartışmayı gerektiren durumlarda telefon görüşmeleri ya da bizzat buluşma gerçekleştirilmelidir. Cep telefonunda olduğu gibi, toplantı sırasında da her türlü kişisel e-posta aracı kapatılmalı ya da sesi kısılmalıdır. Gelen mesaj, eldeki konuyla ya da toplantıdaki diğer katılımcılarla ilgili olmadığı sürece e-postalarınızı toplantılarda kontrol etmemelisiniz. 8 Turkey guide book.indd Sec1:8 12/18/06 8:53:33 AM

23 III. ABD DE İŞ YAPMAK: GENEL BİLGİLER Bu bölümde, Amerika Birleşik Devletleri nde yapacağınız işlerde sizlere yardımcı olacak genel bilgiler verilmektedir. ABD de Resmi Tatil Günleri Aşağıdaki tarihlerde iş yerleri genelde kapalı olup yalnızca küçük işlemler yapılabilir: New Year s Day (Yeni Yıl Tatili) 1 Ocak Memorial Day (Anma Günü) Mayıs ayının son Pazartesi günü Independence Day (Bağımsızlık Günü) 4 Temmuz Labor Day (İşçi Bayramı) Eylül ayının ilk Pazartesi günü Thanksgiving Day (Şükran Günü) Kasım ayının son Perşembe günü Christmas Day (Noel) 25 Aralık Aşağıdaki tarihlerde çoğu iş yeri kapalı ya da yarım gün açıktır: Christmas Eve (Noel Arifesi) 24 Aralık New Year s Eve (Yılbaşı) 31 Aralık Aşağıdaki tarihler ABD resmi bayram tatilleri olup çoğu iş yeri kapalıdır: Martin Luther King Day (Martin Luther King Günü) Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü President s Day (Başkanlık Günü) Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü Columbus Day (Kolomb Günü) Ekim ayının ikinci Pazartesi günü) Veteran s Day (Gaziler Günü) 11 Kasım Restoran, sinema ve bunlar gibi çeşitli iş yerlerinden bazıları yukarıdaki tatil günlerinde açık olabilmektedir. Önceden kontrol etmekte yarar vardır. 9 Turkey guide book.indd Sec1:9 12/18/06 8:53:35 AM

24 Amerikan Para Birimi ve Banka Çalışma Saatleri ABD de geçerli para birimi ABD Doları olup $1, $5, $10, $20, $50 ve $100 banknotlar halinde basılır. Bunlardan büyük banknotlar da basılmaktadır ancak bunlar nadiren kullanılmaktadır. ABD de cent sistemi geçerlidir. 1, 5, 10 ve 25 centlik madeni paralar bulunmaktadır. Ayrıca, gümüş dolar olarak 50 centlik paralar da tedavüle sokulur ancak bunlar nadiren kullanılır ve artık çok tercih edilmemektedir. Bir ABD Doları, 100 centtir. ABD de nakit para ihtiyacınızı çeşitli yollardan karşılayabilirsiniz. Bunlardan en yaygın kullanılan yol bir banka aracılığıyla nakit temin etmektir. Banka çalışma saatleri değişiktir. Bununla birlikte çoğu banka şubesi Pazartesi Cuma sabah 9:00 dan öğleden sonra saat 3:00 e kadar açıktır. Bazıları akşam saat 5:00 e kadar, bazıları da Cumartesi günleri öğleye kadar açık olabilmektedir. Bankalar genellikle akşam ya da Pazar günleri kapalıdır. ATM makineleri hemen her yerde bulunmaktadır. 11 Eylül Sonrası Güvenlik 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında, Amerikan iş dünyası güvenlik konularına farklı bir açıdan yaklaşmaya başladı. Ülke, teröre karşı devam eden savaşın gerçeklerine uyum sağlamaya başladığından, çalışanların, binaların ve tesislerin güvenliği yeni bir anlam kazandı. ABD de iş yaparken, bu yüksek güvenlik durumundan doğan değişikliklere uyum gösterecek şekilde hazırlıklı olmalısınız. Çoğu firma ve iş yeri binası yeni prosedürler geliştirdi. Uymanız gereken prosedürler arasında aşağıdaki hususlar yer alıyor: 1. Bir binaya girerken giriş yaptırmanız ve geçerli bir kimlik kartı göstermeniz istenebilir. Bazı durumlarda, bina içinde dolaşırken bir ziyaretçi kartını yanınızda taşımanız, çıkışta bu kartı teslim etmeniz gerekebilir. 2. Görüşeceğiniz kişi gelip sizi alarak görüşme yapacağınız yere götürünceye kadar özel olarak ayrılmış bir bekleme odasında bekletilebilirsiniz. 10 Turkey guide book.indd Sec1:10 12/18/06 8:53:37 AM

25 3. Çoğu eyalet binası ile federal binada ziyaretçilerin, evrak çantası ya da çantaların taranması da dahil havalimanlarındakine benzer güvenlik işlemleri uygulanmaktadır. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, terör tehdidi seviyesini renklerle gösteren bir sistem kullanmaktadır. Bir terörist saldırı tehlikesi beş renkli bir kod sistemi ile gösterilir: KIRMIZI (Ciddi) Ciddi Risk TURUNCU (Yüksek) Yüksek Risk SARI (Yükseltilmiş) Yükseltilmiş Risk MAVİ (Korunma) Genel Risk YEŞİL (Düşük) Düşük Risk Tehdit düzeyindeki herhangi bir değişime, işletmelerin ya da halkın nasıl tepki vermesi gerektiğine yönelik belirlenmiş bir kılavuz yoktur. Buna karşın; Amerikan Hükümeti tehdit düzeyini arttırırken, halka ve bilhassa seyahat eden ya da dikkat çeken hedef bölgelerde bulunanlara tavsiyede bulunacaktır. Telefon Numaraları ABD de telefon numaraları üç haneli bir alan kodu ile yedi haneli bir telefon numarasından oluşur. Faks ve cep telefonlarının numaraları da aynı şekildedir. Numaraya bakarak bir cep telefonunu aradığınızı belirlemenin imkânı yoktur. Türkiye den Amerika Birleşik Devletleri ni ararken önce 001, ardından üç haneli alan kodu, en sonra da yedi haneli telefon numarasını çevirmeniz gerekmektedir. Oteller dışında şehir içi telefon görüşmeleri genelde ücretsizdir. Oteller kendi telefonlarından yapılan görüşmeleri otel ücretine ilave etmektedir. Şehirlerarası görüşmelerde ilk önce 1, ardından üç haneli alan kodu, en sonra da yedi haneli telefon numarasını çevirmeniz gerekir. Bu görüşmeler mesafeye göre ücretlendirilir ve çeşitlilik gösterir. 800 ya da 888 alan kodu ile başlayan numaralar ücretsiz dir. 11 Turkey guide book.indd Sec1:11 12/18/06 8:53:38 AM

26 Cep telefonu ile yapılan görüşmelerle ilgili olarak şu bilgileri vermekte yarar vardır: ABD de cep telefonu görüşmelerinde ücret hem arayan hem aranana yansıtılır. ABD de 850, 900, 1800 ve 1900 MHz bantlarında GSM şebekesi vermeye başlamıştır. Bu nedenle, Türkiye deki çoğu cep telefonu Amerika da da kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Cep telefonu operatörünüzün ABD deki bir cep telefonu operatörü ile roaming anlaşması bulunup bulunmadığını kontrol etmenizde yarar vardır. ABD içinde yapacağınız cep telefonu görüşmeleri için ABD deki ulusal operatörlerin biri üzerinden ön ödemeli bir servisi kullanmanızı, bunun için şifresiz ikinci bir cep telefonunu yanınızda getirmenizi öneririz. Acil Servisler (911) Acil durumlarda, 911 i arayınız. Karşınıza çıkan operatör durumunuzu ilgili kurumlara (örneğin, Polis, İtfaiye, Ambulans) bildirecektir. Telefonda sakin olun ve sorununuzu tane tane anlatın. Bu, operatörün size yardımcı olmasını kolaylaştıracaktır. ACİL DURUMLAR DIŞINDA 911 İ ARAMAYIN. Elektrik/ Akım ABD de elektrik akımı 110 volttur (60 Hertz). 12 Turkey guide book.indd Sec1:12 12/18/06 8:53:40 AM

27 ABD de Bazı Şehirler için Hava Durumu Bilgileri Ortalama aylık sıcaklık ( F) 1 Yağış Kar yağışı 2 Yıllık ortalama Yıllık ortalama Şehir Ocak Nisan Temmuz Ekim (in.) 1 (gün) 3 (in.) 3 Anchorage, Alaska Atlanta, Georgia Austin, Teksas Boston, Massachusetts Buffalo, New York Charlotte, North Carolina Chicago, Illinois Cleveland, Ohio Dallas, Teksas Denver, Colorado Detroit, Michigan Honolulu, Hawaii Houston, Teksas Las Vegas, Nevada Los Angeles, Kaliforniya trace Miami, Florida trace Minneapolis St. Paul, Minnesota New Orleans, Louisiana New York, New York Phoenix, Arizona trace Pittsburgh, Pensilvanya San Antonio, Teksas San Diego, Kaliforniya trace San Francisco, Kaliforniya trace Seattle, Washington Washington, D.C Kaynak: 13 Turkey guide book.indd Sec1:13 12/18/06 8:53:42 AM

28 IV. ABD YE YAPILAN İHRACAT HAKKINDA TEMEL BİLGİ Bu bölümde, ABD ye ihracatta başarılı olabilmek için bir pazarlama planında web sitelerinin kullanımı dâhil olmak üzere marka ve pazarlama konularında, strateji ve ipuçları sunulmaktadır. Bunların yanısıra, çeşitli gümrük işleri, nakliye ve lojistik hizmetler hakkındaki bilgilere de ulaşabilirsiniz. Başarılı İhracat İçin Strateji ve İpuçları Başarılı bir ihracat stratejisi geliştirmek karmaşık bir süreç olsa da muhtemel Amerikalı alıcılar için nasıl yaklaşım benimseyeceğinizi belirlerken aklınızda tutmanız gereken bazı noktalar vardır. Genellikle, Amerikalı tüketiciler şunlara büyük önem verir: Ürün: Amerikalı tüketiciler bir ürünün piyasaya nasıl sürüldüğü konusuna büyük önem verir. Ürünlerinizin piyasadaki benzer ürünlere göre taşıdığı özellikler son derece önemlidir. Amerikalı tüketiciler genelde firmanızın onlara ne gibi rekabet avantajları sunduğu ve ürünlerinizi tercih etmelerine etki eden etkenleri bilmek isteyeceklerdir. Tüketicinin kararını şekillenmesinde fiyat önemli bir etken olsa da (bakınız bir sonraki paragraf) sık sık dikkate alınan tek etken ya da her zaman tek etken değildir. Fiyat: Amerikalı tüketiciler, özellikle, almak istedikleri ürün ve hizmetler açısından rekabetin söz konusu olduğu sektörlerde, fiyat konusunda bilinçlidir. Fiyat, bir ürünün seçiminde tek belirleyici faktör olmayabilir; ancak her zaman önemlidir. Profesyonellik: Amerikalı tüketiciler üreticinin güvenilirliği, profesyonelliği ve müşteri hizmetlerine önem verirler. Bu üç öğe ürünün kalitesi için olduğu kadar müşteri memnuniyeti için de önemlidir. 14 Turkey guide book.indd Sec1:14 12/18/06 8:53:43 AM

29 Amerika Birleşik Devletleri nde fiili olarak birçok ayrı pazar bulunduğunu unutmayın. Rekabet, müşteri tabanı ile müşteri talepleri bölgelere göre, hatta eyaletler içinde değişiklikler gösterir. Başarılı bir strateji için ABD tek bir pazar olarak düşünülmemelidir. Hedef kitlenizin kim olduğunu ve girmek istediğiniz pazarın cinsiyet, yaş, etnik kimlik ve diğer unsurlara göre değişik ilgi alanlarına sahip tüketicilerle kurulu olduğunu bilmelisiniz. Buna, diğer etkenler arasında sanayi sektörü, coğrafi konum, büyüklük gibi etkenlere göre öncelikleri değişen işletmeleri de dâhil edebilirsiniz. Ağ oluşturmanız, girdiğiniz pazarı, iş kolunuzu anlamanız ve rakiplerinizi tanımanızda yardımcı olması için odalar ve diğer sanayi derneklerine katılın. Bu çabanızın önemli bir parçasını bir stratejik pazarlama kampanyası oluşturacaktır. (Bakınız Kilit Marka ve Pazarlama Konuları Bölümü). Ürünlerinizi \ hizmetlerinizi öyle bir şekilde konumlandırmalısınız ki; potansiyel Amerikalı müşteriler neden bir Türk satıcıyı seçmeleri gerektiğini anlamalıdır. Bu da, tanıtım kampanyaları ve bunların yanında kilit ticaret derneklerine üyelik ve sanayi sektörü ticaret fuarlarına katılım yoluyla (bakınız VI no lu Bölümde verilen liste) başarılabilir. Pazarlama materyallerinin sizin rekabet avantajınızı göstereceğinden ve yeni bir pazarda size güvenilirlik kazandıracak diğer ihracat başarılarınızı ilerleteceğinden emin olun.-örneğin, Avrupa Birliği nde başarı elde etmişseniz ya da kaliteniz dünya standartlarında ise, bu başarılarınızı öne çıkarın. Son olarak, kalite, maliyet ve teslimat taahhütlerinizi geliştirmek için ihracat stratejinizi sürekli gözden geçirmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. ABD pazarı ve rekabet düzeyinin talepleri ile ilgili olarak, bir sanayi sektöründe yer edinmek ve edindiğiniz yeri korumak için sürekli çalışmanız gerekecektir. Kilit Marka ve Pazarlama Konuları Aşağıda yer alan bilgilerin çoğu ABD Uluslararası Ticaret ile ilgili Küçük Ölçekli İşletmeler Konseyi Odası Başkanı ve Mind Over Machines, Inc. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO su Ron Monford un ABD Pazarında Nasıl Marka Oluşturursunuz? başlıklı sunumundan alınmıştır. 15 Turkey guide book.indd Sec1:15 12/18/06 8:53:45 AM

30 Rekabetçi ABD pazarında başarılı olmak için, ürünlerinizin piyasadaki mevcut ürünlerden farkını göstermeniz, ürünlerinizin belirli bir hedef kitle için uygunluğunu ve tüketici için değerini ortaya koymanız gerekir. Bu hedeflerin çoğuna ancak bir stratejik pazarlama kampanyası ile ulaşılabilir. Pazarlama materyalleriniz arasında şunlar bulunmalıdır: Ürün açıklamaları: Broşürler, el kitapları, ürününüzle ilgili diğer literatür kaynakları. Fiyat Listesi: Özel pazarlık veya hacim ıskontoları. Ürün Ambalajı: Devletin belirlediği standartlara ve etiketleme yönetmeliğine uygun mu? Ürün Tanıtımları: Reklâm, posta yoluyla tanıtım, ticaret fuarları, internet üzerinden tanıtım. İrtibat bilgileri: Adı ve e-posta adresi. Stratejik pazarlama planı; ürün markasını olduğu kadar, ürün distribütörlerini de ürünlerinizi ABD de kimin ve nerede satacağını- göz önünde tutmalıdır. ABD li tüketiciler; ürünün adını, şirketin logosunu ve ürünün hikâyesini içeren markaya değer verirler. Ürünlerinizi, tanınmış çok sayıdaki marka arasına yerleştiren promosyon malzemeleri; ABD pazarında başarının anahtarıdır. Ürününüzün pazarda uygun bir yer edinmesini sağlamak için, tüketicilerin neden sizin ürününüzü tercih ettiğini dikkate almanız gerekir. Yanıtını aramanız gereken sorulardan bazıları şöyledir: Ürününüz kendi türünde tek ürün mü? Piyasada benzer ürünler varsa, sizin ürününüzü en iyi yapan şey ne? Ürününüz yaygın olarak belirli bir tüketici grubu tarafından kullanılan bir ürün mü? Ürününüz kendi türünde piyasaya sürülen en yeni ürün mü? Ürününüz diğer ürünlere göre daha mı yenilikçi? Ürününüz diğer ürünlere göre daha mı ekonomik? Mevcut müşterilerden edinilen takdir de, markanızı yeni bir pazarda konumlandırmanın önemli bir parçasıdır. 16 Turkey guide book.indd Sec1:16 12/18/06 8:53:46 AM

31 Pazarlamada web sitesi yoluyla tanıtım da önemli bir araçtır. Neredeyse bütün Amerikalı işletmelerin bir web sitesi bulunmakta ve Amerikalı tüketiciler ürün araştırmalarını bu siteler aracılığıyla yapmaktadır. Kurumsal web siteler güvenilirlik sağlamakta ve alıcılar için ürün ve hizmetler konusunda önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Web sitesi ayrıca gelecekte kullanmak üzere muhtemel tüketicilerle ilgili irtibat bilgilerinin toplanmasını da sağlamaktadır. Bütün pazarlama materyallerinde olduğu gibi etkili bir web sitesi: Ürününüzün net ve açık bir dille tarifini yapmalı. İlgili fotoğrafları içermeli. Tüketicilere ne aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayacak, irtibat bilgileri de dâhil bilgileri vermelidir. Web üzerinden başarılı pazarlama için birkaç ek ipucu: Muhtemel müşterilerinizin ad ve adres bilgilerini toplayabileceğiniz bir formu sitenize koyun. Sitenizi başlıca arama motorlarına kaydettirin. Arama motorlarına reklâm verme seçeneğini göz önünde bulundurun anahtar sözcüklerle reklâm genelde ücretsiz olup web sitenizi kaydettirdikten sonra birkaç hafta içinde otomatik olarak devreye girer. Ayrıca, ücretli reklâm seçenekleri de söz konusu olup bunların fiyatları değişmektedir. Gümrük Konularında Çeşitli Bilgiler: Gümrük Vergileri, Dış Ticaret Bölgeleri, Gümrük Antrepoları ABD Gümrük Ofisi; ABD pazarına girecekler için faydalı olabilecek pek çok konuda ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Gümrük vergileri, serbest ticaret bölgeleri ve gümrük antrepoları hakkında temel bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye, ABD Gümrük Ofisi nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Gümrük Vergileri Genellikle, gümrük vergileri ithalatçıya aittir ancak bu tamamıyla alıcı ile satıcı arasında oluşturulacak satış koşullarına göre belirlenir. Alıcı ile satıcı 17 Turkey guide book.indd Sec1:17 12/18/06 8:53:48 AM

32 arasında ödeme sorumluluğu Uluslararası Ticari Terimler (Incoterms) e göre belirlenir. Incoterms ve özel satış terimlerinin tanımları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Uluslararası Ticaret Odası nın: incoterms/ sitesini ziyaret ediniz. Vergi oranlarını hesaplamada kullanılan en yaygın iki yöntem CIF ve FOB tur: CIF (Cost, Insurance, Freight): Mal bedeli, sigorta ve nakliye ücreti teklif edilen fiyata dâhil olduğunu gösterir. FOB (Free on Board): (Gemi Bordasında Teslim) İmalatçıdan, kalkış limanına kadar bütün nakliye bedeli, sigorta bedeli ile yükleme bedeli teklif edilen fiyata dâhil olduğunu gösterir. FOB yalnızca deniz ya da iç sular yoluyla yapılan sevkıyatlarda kullanılır. Gümrük vergileri konusunda daha fazla bilgi için, ABD Gümrük Ofisi nin sitesine bakınız. Ek bilgiyi, country_tariff_info.htm ve siteleriden alabilirsiniz. Dış Ticaret Bölgeleri Aşağıda yer alan bilgiler, ABD Gümrük Ofisi nin no lu yayınından alınmıştır. Bu belgenin tamamı 8 sayfa olup adresinde bulunabilir. Serbest Ticaret Bölgeleri; Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı ndan oluşan Dış Ticaret Bölgeleri Kurulu tarafından yetkilendirilen, sınırlı erişim bölgeleridir. Dış Ticaret Bölgeleri, ABD Gümrük Hizmeti yönetmeliği ile faaliyete geçen, ABD Gümrüğü nün denetiminde ayrılmış yerler olup, ABD Gümrük limanında veya yakınında bulunur. Dış Ticaret Bölgeleri, ABD topraklarında ve ABD yetki ve sınırları içinde olmasına karşın, gümrük giriş muameleleri uygulanmaz. Dış Ticaret Bölgelerinin Kuruluş Amaçları: ABD nin uluslararası ticarete katılımını teşvik ve hızlandırma ithal mallar, gümrük vergilerine ya da özel tüketim vergilerine tabi olmadan 18 Turkey guide book.indd Sec1:18 12/18/06 8:53:49 AM

33 bir Dış Ticaret Bölgesi ne kabul edilebilmektedir. Mallar, ABD ticaretine girinceye kadar, gümrük vergisi ödemesi ertelenmektedir. İki çeşit Dış Ticaret Bölgesi bulunmaktadır: Genel Amaçlı Bölgeler ve Alt bölgeler. Genel amaçlı bölgeler, genellikle endüstri parkında, kullanılmayan arazide ya da tesisleri genel halkın kullanımına uygun liman komplekslerinde bulunur. Alt bölgeler, kişisel firma ya da firmalar adına, genel amaçlı bölge imtiyaz sahibi tarafından desteklenen bölgelerdir. Alt bölgeler, genel amaçlı bir bölgeye dönüştürülmesi ya da taşınması mümkün olmayan işletmelere yönelik, tek amaçlı bölgelerdir.(petrol rafinerileri, otomobil üreticileri gibi). Dış Ticaret Bölgeleri nin sağladığı mali yararlar arasında şunlar bulunur: Vergilerin ertelenebilmesi Vergi yükümlülüğünün olmaması Tersine tarife indirimi Değer esaslı vergiden muafiyet DTB lerin sağladığı diğer yararlar ise şöyledir: Depolamada herhangi bir zaman kısıtlaması olmaması İhracat gerekliliklerinin yerine getirilmesi Daha düşük teminat ve sigorta bedellerinin ödenmesi Gümrük Antrepoları Aşağıdaki bilgiler, ABD Gümrük Ofisi nin no lu yayınından alınmıştır. Bu belgeye sitesinden ulaşabilirsiniz. Gümrük antreposu, vergiye tabi malların ödeme yapmadan veya vergi ödemeden depolanabildiği, kullanılabildiği veya imalat amacıyla yararlanılabildiği bir bina ya da ayrılmış alandır. Mallar antrepoya girdikten sonra, malların sorumluluğu bir antrepo kağıdı kapsamında ithalatçı ve antrepo sahibine geçer. Bu sorumluluk genelde aşağıdaki hallerde sona erer: Malların ihraç edilmesi ya da ihraç edilmiş sayılması halinde, Malların uluslararası trafikteki bir gemi ya da uçakta kullanılmak üzere çekilmesi, 19 Turkey guide book.indd Sec1:19 12/18/06 8:53:51 AM