YÖNELİK YARDIMLAR* DIŞ GÖÇLER, YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERE. Songül SALLAN-GÜL **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNELİK YARDIMLAR* DIŞ GÖÇLER, YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERE. Songül SALLAN-GÜL **"

Transkript

1 DIŞ GÖÇLER, YOKSULLUK VE TÜRKİYE'DE GÖÇMENLERE YÖNELİK YARDIMLAR* Songül SALLAN-GÜL ** Özet: 20. yüzyılda olduğu gibi, 21. yüzyılda da uluslararası göç hareketleri yoksulluk olgusuyla beraber ele alınmaktadır. Göçmenler çoğu kez gittikleri ülkelerin en yoksul grupları arasında yer almaktadırlar. Irkları, cinsiyetieri, etnik, dinsel, ulusal ve kültürel özelliklerinden dolayı kültürel bütünleşme ve kimlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta ve hatta ayrımcılıklara uğramaktadıriar. Özellikle 1980 sonrasında zengin merkez ülkelerde yeni göçlere yönelik yeni sağ muhalefetler ve sert polisiye tedbirler artmıştır. Bu çalışmada dış göç olgusu hem ulusal, hem de uluslararası göç hareketlerindeki son gelişmeler etrafında incelenmektedir. Ayrıca, dış göç süreci vatandaşlık ve yoksulluk bağlamında ve göçmenlere yönelik yardım program ve politikaları temelinde sorgulanmakta ve Türkiye örneğinde detaylı olarak ele alınmaktadır. Türkiye'de göçmenlere yönelik yardım program ve politikalarının özelliklerinin de gösterdiği gibi, göçmen sorunu azgelişmiş-yoksul çevre ülkelerde yoksulluk sorununun ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Anahtar Kelime/er: Dış göç, göçmen, vatandaşlık hakları, yoksulluk, Türkiye, göçmen yardımları. GİRİş 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yoğun bir biçimde yaşanan ulusal ve u luslararası nüfus ve işgücü hareketleri, ülkeler arasındaki antlaşmalar ve kaçak göç akımları gibi gelişmeler, dış göçler ve göçmen hakları sorunlarını giderek artan bir biçimde akademik tartışmaların merkezine taşımaktadır. Ulus devlet sürecinde gelişimi hızlanan vatandaşlık hakları, 20. yüzyılda göçmenlere yönelik politikaların da temelini oluştunnuş ve göçmenler önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Günümüzde ise, bir yandan küresel vatandaşlık hakları tartışılırken, diğer yandan da göçmen haklarında önemli gerilemeler yaşanmakta, gelir bölüşümünde yaşanan adaletsizlikler ve küresel yoksullaşmayla birlikte merkez ülkelere yönelik göç hareketlerini sınırlandınnayı amaçlayan uluslararası polisiye tedbirler artırılmaktadır. Bu çalışma, Kasım 2001 tarihleri arasında ODTÜ'de gerçekleştirilen 7. Sosyal Bilimler Kongresinde "Göç ve Kimlik Sorunları" konulu 29. oturumda "Dış Göçler, Yoksulluk ve Vatandaşlığın Değişen Anlamı" başlığıyla sunulan tebliğin gözden geçirilmiş biçimi olup, Türkiye'de göçmenlere yönelik yardımları da içererek yeniden hazırlanmıştır... Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. İnsan Hakları Yıllığı, Ci/ı 23-24,

2 80 İnsan Hak/arı Yıllığı Özünde ulus devletlerin topraklarına yabancıları kabul edip etmeme hakları vardır (Mole, 2000: i; Nomer, 1984: 34). Yine her devlet, yabancıları hangi statüyle kabul edeceği ve hangi hakları sağlayacağına kendisi karar vermekle beraber, uluslararası sözleşmeler devletleri belirli koşullar altında yabancıları kabul etmeye zorunlu kılmakta ve konu, vatandaşlık-göçmen hakları doğrultusunda tartışılmaktadır. Sosyolojik anlamda vatandaşlık kavramı, bir toplumsal statüyü ifade eder. Bireyin üyesi olduğu toplumun ya da milletin tam üyelik hakkına sahip olması durumudur. Bir başka ifadeyle, vatandaş, sınırları belirli bir vatanla örtüşen ve bu nedenle bu vatan üzerinde kabul görmüş ve hukuken tanınmış hakları kullanabilen kişidir. O topluma dışardan gelenlerin, yabancıların/göçmenlerin haklarının ne olacağı konusu ise, uluslararası sözleşmeler ve ülkeler arasındaki anlaşmalarla belirlenmeye çalışılmaktadır. Göçmenlerin, kendi ülkelerini geçici ya da tamamen terk ederek başka bir ülkeye/yere gitmeleri ve yerleşmeleri, çoğu kez gittikleri ülkelerdeki en dezavantajlı kişiler/gruplar arasında yer almaları, kültürel bütünleşme-asimilasyon sorunları, kimlik çatışmaları, siyasal haklarını kullanamamaları gibi sorunlar, "yoksulluk", "vatandaşlık" ve "göçmen" kavramlarına yeni anlam yüklemeleri kazandırmaktadır. Göçmenlerin durumları her ne kadar yasal anlaşmalarla belirlense bile, uygulama sürecinde izlenen politikalar ve programlar büyük ölçüde eşitsiz ve adaletsiz olarak gerçekleşmektedir (Urry, 200 i: 92). Göçmenlerin büyük bir bölümü ırkıarı, cinsiyetieri, dinleri, milliyet Ieri giçi belli bir sosyal gruba bağlılıkları ya da siyasi görüşleri nedeniyle gittikleri ülkelerde haksızlıklara ve zulme uğramakta ve farklı düzlemlerde yoksunluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada vatandaşlık ve göçmen hakları sorunu 20. yüzyıldaki göç hareketleri ve yoksulluk bağlamında ele alınmaktadır. Dış göç sürecinde izlenen uluslararası politikalar ve göçmen haklarında yaşanan son değişimlerle eğilimler tartışılmaktadır. Son olarak, Türkiye'ye yönelik göç hareketlerinin nitelikleriyle, göçmenlere yönelik yardımlar, özellikle 1980 sonrasındaki gelişmeler bağlamında incelenmektedir. Devletin göç ve yoksullukla mücadele politikaları sorgulanmakta ve yoksul göçmenlere yönelik program ve yardımların anlamı ve yeterliliği sorgulanmaktadır. VATANDAŞLıK HAKKı OLARAK YOKSULLUK YARDıMLARı VE GÖÇMENLERiN DURUMU 20. yüzyılda yoksulluk olgusu ve vatandaşlık kavramının gelişimiyle i beraber, "hak" ve "sorumluluk" öğeleri tartışmaların merkezinde yer almıştır. Ağır yüzyılın ilk üç çeyreği boyunca, vatandaşlığın üç boyutu üzerinde durulmuştur. İlki, sivil ya da bireysel ve yasal haklar, ikincisi politik haklar ve üçüncüsü de sosyal hak ve görevlerdir. Lipsettin de belirttiği gibi, bu dönemde haklar kavramı; refah, politik güç ve özgürlüğü içerecek biçimde ele alınmıştır (Lipset, 1964: v). Ayrıca haklann gelişiminde gereksinimler, çelişkilerle bunların yol açtığı sosyal hareketler ve mücadele

3 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye 'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 81 lıklı olarak 'lerde kapitalist ülkelerde yaygın bir uzlaşının eseri olarak kabul edilen Keynesçi refah devleti döneminde yoksulluk, devletin etkin mücadelesinin gerekli görüldüğü toplumsal ve politik bir sorun olarak görülmüştür. Bu anlayış çerçevesinde, yoksulluk programlarından yararlanma, temelde bir "vatandaşlık hakkı" olarak kabul edilmiştir. Böylece, bir toplumun tam üyeliği anlamında vatandaşlık, sosyal hakların eşitliğinin ve sosyal hizmetlerin devlet tarafından güvenceye alınmasını içermiştir. Bireyin refahının artırılması ulus devlet anlayışı içinde, bir toplumun üyesi olması nedeniyle doğal bir hak olarak değerlendirilmiştir (Marshall, 1964: 243). Özellikle temel vatandaşlık (sivil ya da bireyselolarak da adlandırılan) haklarının yanısıra sosyal ve ekonomik hakların bir gereği olarak ihtiyaç temelinde, çoğu kez evrensel ya da kategorik nitelikli yardım programları da geliştirilmiştir. Refah devleti sürecinde yoksulluk toplumsal bir sorun ve yoksullukla mücadele de toplumsal bir sorumluluk olarak görülmüş ve dolayısıyla refah programlarından yararlanma, bir vatandaşlık hakkı olarak kabul edilm,iştir. Bu süreçte ulus devletin vatandaşlarıyla beraber, göçmenler de uluslararası sözleşmelerle birlikte çeşitli ekonomik ve sosyal haklar elde etmişlerdir. Birçok gelişmiş merkez ülkede göçmen hakları konusunda önemli adımlar atılmış, göçmenler gittikleri ülkelerde sosyal ve ekonomik haklardan yararlandırılmıştır. Ancak, haklar bağlamında yardımlardan yararlanma göçmen işçiler için hiçbir zaman vatandaş işçi düzeyinde olmamıştır. Birçok ülkede göçmen işçiler geçici ve konuk işçi olarak görülmeye devam edilmiş, oturma ve çalışma haklarının güvencesinde yetersizlikler yaşanmıştır. Yabancılar dairelerinde keyfi uygulamalar devam etmiş, ailelerin birleştirilmesinde ve eşit eğitim şansında yetersizlikler yaşanmıştır. Ayrıca, göçmenler çoğu kez siyasal haklardan da yoksun bırakılmış ve siyasalolarak marjinalleştirilmişlerdir. Sadece belirli ülkelerde ve sınırlı olarak siyasal haklar elde edebilmişlerdir.: Temelde sosyal devlet kabul edilmiştir. olmanın bir gereği olarak devletin, vatandaşlarının ve ülkesinde yaşayanların temel haklarını koruyacağı, eşit bir yaşam ve politik katılımlarını koruyup geliştireceği ve bu hakları anayasal güvence altına alacağı anlayışı Ancak, göçmenlerin büyük çoğunluğu ne çalıştıkları ülkelerde, ne de kendi ülkelerinde en temel siyasal hakları kullanabilmişler ve kendileriyle ilgili politikalarda yeterince söz sahibi olabilmişlerdir. ı ler önemli roloynamıştır. Böylece vatandaşlığın gelişimi 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönemde vatandaşlık haklarını içeren geniş bir anlamda ele alınmıştır (Bu konuda bkz. Kapani, ı 972; Turner, 1993; Kaboğlu, 1996; Kadıoğlu, ı 996). Kapitalist ülkeler gelişmişlik düzeyleri ve benimsedikleri kalkınma politikaları doğrultusunda refah ya da sosyal devlet anlayışını benimseyerek, ihtiyaç temelinde yoksullara ve dar gelirliıere ya doğrudan (para, gıda, giyim, yakacak, ucuz konut gibi) ya da dolaylı yardım programlarıyla (sosyal güvenlik kurumları, eğitim, meslek edindirme, danışmanlık gibi) refah aktarımı sağlamayı amaçlamıştır İsveç, Finlandiya, Danimarka, Hoııanda ve Norveç gibi bazı ülkeler, göçmenlere yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakları tanımışlardır. Bkz. Karakaş, 1985:

4 82 İnsan Hakları Yıllığı Pek çok azgelişmiş çevre ülkedeki aşırı nüfus artışı ve işsizlikle bunların yol açtığı yoksulluk, yurtdışı işçi göçü süreciyle kısmen çözümlenmeye çalışılmış (Dinçer, 1962: 35; Unat ve Kemiksiz, 1986: 6) ve kalkınmanın bir öğesi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, yoksulların ve göçmenlerin sorunlarının çözümünde uluslararası kuruluşlar etkin olmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve UNESCO gibi çokuluslu kuruluşlar sağlık, eğitim ve diğer sosyal yardım programları çerçevesinde yoksullarla yoksul göçmen ve mültecilere yönelik yardımlarını artırmışlardır. Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı ve Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü gibi örgüt ve programlar, hem göçmenlere, hem de yoksullara yardım konusunda uluslararası çabalarını sürdürmüşlerdir. 20. YÜZYıLDA ULUSLARARASI GÖç HAREKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 20. yüzyılda uluslararası göç hareketlerine II. Dünya Savaşı sonrası izlenen kalkınma iktisadı politikaları ve Bretton Woods ilkeleri damgasını vurmuştur. Göçün yönü çoğu kez işgücü ve beyin göçünde azgelişmiş çevre ülkelerden gelişmiş-sanayileşmiş merkez ülkelere doğru olmuştur. Diğer ülkelerde ise, daha çok bölgesel ve ülkeler arasında mülteci ve mübadil göç hareketleriyle sınırlı kalmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası, Avrupa (özellikle Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsveç vb.) ve Akdeniz kıyılarıyla Kuzey ve Orta Amerika (ABD ve Kanada gibi) başlıca göç alan bölgeler olmuştur (Dinçer, 1962; Durugönül, 1997). Merkez ülkelerin büyük çoğunluğu tekrar sanayilerini inşa etme ve kalkınma çabalarıyla birlikte, uluslararası düzeyde işgücü başta olmak üzere ekonomik göç hareketlerini hızlandınnışlardır. 1950'li yıllarda ülkelerin kendi vatandaşlarını ekonomik ve sosyal risklere karşı koruma çabaları, aynı dönemde göçmenlerin statülerinin belirlenmesinde uluslararası kuruluşların çabalarının artmasına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler, 1951 yılında "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi"ni imzaya açmıştır (Mole, 1984: 5). II. Dünya Savaşı sonrasında evsiz kalan 1.2 milyon Avrupalı mülteci başta olmak üzere göçmenlerin durumu uluslararası platformlarda ele alınmaya başlanmıştır (BMMYK, 2001 a: 5). Soğuk Savaş yıllarında, özellikle 1950 ve 1960'larda, dünya kapitalist sisteminde merkez ülkeler, doğurganlık oranlarının düşüklüğü ve giderek yaşlanan bir nüfusa sahip olmaları gibi demografik özelliklerinden dolayı işgücü açıklarını çevre ve yarı çevre ülkelerden yasal göçmen girişine izin vererek gidermeye çalışmışlardır. Böylece dış göç, günümüz dünya ekonomisinde servet birikimi sürecinin temel öğelerinden birini oluştururken, dünya çapındaki eşitsizlik koşullarını güçlendirmiş, güçlü devleti ve onun merkezinde yer alan özel sermaye ile göç veren ulusun merkezine yararlar sağlamıştır (Unat ve Kemiksiz, 1986: 2,

5 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye 'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 83 5). Diğer yandan da, Soğuk Savaş politikalarına hizmet etmek amacıyla Doğu Bloku ülkelerinden kaçan sığınmacılara koruma sağlamak amacıyla mülteci haklannı geliştirmişlerdir (Mole, 1984: 6). Son birkaç on yılda OECD ülkelerinde yabancı işçi oranlarına bakıldığında Kanada, Amerika ve Almanya en çok göçmen işçi bulunduran ülkelerin başında gelmektedir. Sadece bu üç ülkede çalışan yeni yabancı işçi sayısı yıllan arasında 6 milyona ulaşmıştır (OECD, 2000: 308). Yine Almanya'da bulunan yabancıların yaklaşık olarak yansını ve Amerika'dakilerin de üçte birini göçmen işçiler oluşturmaktadır (OECD, 2000: 304). Bu oranların da gösterdiği gibi, yabancı işçiler artık "konuk işçi" tanımlamasının ötesine geçmiş, gittikleri ülkelerde aileleriyle yerleşerek bir hayat kurmuşlardır. Ancak, gittikleri ülkelerin sosyal tabakalarında en altlarda yer alan göçmen işçiler, yaşadıklan ülkelerin en yoksul grupları arasında yer almışlardır. Bu durumun nedenleri sorgulanırken ise, göç ettikleri merkez ülkelerde göçmen haklarının ve refahlarının gelişiminden çok, göçmenlerin kültürel özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Göçmenlerin durumlarını açıklamaya yönelik yaklaşımlardan olan modernleşme kuramında, göçmenlerin/göçmen işçilerin toplumsal ve kültürelolarak bütünleşmeyi sağlayamama ya da becerememeleri davranışsal bir bozukluk, sosyal patoloji durumu olarak değerlendirilmekte ve yoksulluk kültürü tezleri etrafında açıklanmaktadır. Örneğin, Fransa'daki Cezayirliler, Batı Almanya'daki Türkler ve ABD'deki siyahlarla İspanyolca konuşanların (Mexican) durumları aşağı sınıf (Giddens, 2000: 277) ya da sınıf altı ya da sınıf dışı (Murray, 1984; Wilson, 1987; Kaus, 1992) gibi kavramlarla açıklanmaktadır. Bu da göçmen işçileri geçici ve konuk işçi statüsüyle değerlendiren görüşleri güçlendirmekte ve ülkelerine dönmeleri istenmektedir. Böylece, göçmen işçilerin yoksullaşmalarının (ve dışlanmalarının) temel nedeni de geldikleri ülkelerin (kültürlerinin ya da dinlerinin) ve bireysel niteliklerinin (insan sermayelerinin yetersizliğinin) bir sonucu olarak görülmektedir. Bu da hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde yoksulların ve göçmenlerin sorunlarına karşı duyarsız kalınmasına ya da var o lan durumun korunmasına yönelik statükocu eğilimleri güçlendirmektedir. 21. YÜZYıLA GİRERKEN YOKSULLUK VE GÖÇMEN SORUNUNDA YENİDÖNEM 1970'lerde azgelişmiş ülkelerden gelişmiş merkez ülkelere yaşanan göçler, dış göç sürecinde ülkeler arasındaki anlaşmaların ötesine geçmiş, kaçak göçmen sorunu giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 1970'li yılların ikinci yarısından sonra ve 1980'ler boyunca yaşanan ekonomik ve siyasal krizler, ekonomik daralmalara, işsizliğin artmasına neden olurken, bu gelişmeler yeni göçlere muhalefetleri de arttırmıştır. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ırkçılık ve fanatik milliyetçilik akımları güç kazanmış ve yabancı düşmanlığı artmıştır yılında,

6 84 İnsan Hakları Yıllığı Sovyetler Birliği'nin dağılması, Kafkaslar'da ve Kuzey Afrika'da yaşanan yoğun çatışmalar, Doğu Blokunun çökmesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler sonucu uluslararası düzeyde göçmen ve mülteci akımı da hız kazanmıştır. Bu süreçte birçok merkez ülke vize uygulamasına geçmiş, yoksul azgelişmiş ülkelerden gelen işgücü akımını engellemek için dış göç sürecinin hızı azaltılmaya çalışılmıştır. 1980'lerin başlarından beri 5 milyondan fazla insan Batı Avrupa ülkelerinde iltica talep etmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine iltica için başvuranların sayıları 1995 yılında 27.4 milyona ulaşmıştır. Bunların büyük çoğunluğu Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden yapılmıştır (BMMYK, 2001 a: 8). Türkiye de bu süreçten beklenen payını almıştır 'lı yıllarda ülkemize göçmen ve mülteci sıfatıyla gelen ve başvuranların sayısı bir milyona yaklaşmıştır. Bir yandan Doğu Bloku ülkelerinin çöküşü sonrasında yaşanan yoğun işsizlik karşısında işgücü göçü hareketine ve Balkan doğumlu Türklerin göçlerine sahne olmuş, öteki yandan da, sınır komşularında yaşanan çatışma ve savaşlar sonucunda yoğun sığınmacı talepleriyle karşılaşmıştır. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN GERİ ÇEKİLMESİ: YENİ SAC; ÇÖZÜMLER 1970'lerin sonlarından itibaren seçim başarılarıyla siyasal iktidarları ele geçiren yeni sağ partiler, etkin bir biçimde yeni sağ ekonomik politikalarla Keynesçi yoksullukla mücadele anlayışından bir kopuş sürecini başlatmışlardır. Bu doğrultuda sosyal politikalar da yeni sağ modele göre biçimlendirilmiştir. Yeni sağda, vatandaşlık hakkı olarak yoksulluk programlarından yararlanma anlayışı yerini, vatandaşlık sorumluluğu kavramına bırakarak, piyasa ve sivil toplum merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. "Bireysel sorumluluk ve çalışma etiği"ni ön plana çıkaran olumlu davranış değişimini içeren yoksulluk kültürü tezleri savunulmaya başlanmış ve böylece yoksulluğun yapısal ve sınıfsal boyutları göz ardı edilmeye çalışılmıştır. Yeni liberal ekonomik politikaların temel aldığı bu yaklaşımda haklar, temel vatandaşlık haklarının bütünselliğinden çok, sivillbireysel hakların/ özellikle özel mülkiyet ve sözleşme haklarının korunmasını temel alan negatif statü hakları bağlamında gündeme gelmektedir (Nozick, 1974: 71-74; Friedman, 1988; Cheal, ı 996: ı 75). Benzer biçimde, göçmenlerin sorunları devletin sosyal sorumluluğu temelinde değil, kişisel sorumluluğu öne çıkaran aile ve geleneksel sosyal yardımlaşma ve güvenlik ağlarını canlandırmaya çalışan (Janker, 1991), cemaat ilişkilerini ve dayanışma modellerini destekleyen sosyal ve kültürel poli 3Kapani'ye göre, İngilizce'de "civii rights" olarak geçen ve dilimize sivil ya da medeni haklar olarak çevrilen bu tenmin sözlük anlamı "vatandaşlık hakları"dır. Ancak, vatandaşlık haklannın gelişim sürecinde ilk vatandaşlık haklan sürecini içermesi bakımından medeni haklar terimi yerine bireysel haklar teriminin de kullanılabileceğini ifade etmektedir (Kapani, 1972: 13, dipnot 12). Bu çalışmada hem terimin Türkçe'deki yaygın kullanılışı ve hem de Kapani'nin uyansı göz önüne alarak birlikte kullanılmaktadır.

7 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye 'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 85 tikalarla ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla aile üyeleri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, yakın arkadaşlar arasındaki etnik bağlar ve cemaatler temelindeki geleneksel ilişkilerin geliştirilmesi desteklenmiştir. Bu doğrultuda en genel anlamda yoksullukla mücadele ve özelinde de göçmenlerin durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal-kültürel uyumlarını sağlamak için geliştirilmiş olan programların, diğer vatandaşların vergileriyle karşılandığı, gönüllülük esasına dayanmadığı, diğer bireylerin özgürlüklerini kısıtladığı, mülkiyet haklarını sınırlandırdığı ve baskı yaptığı için ya doğrudan kaldırılması ya da sınırlandırılması gereği vurgulanmıştır (Nozick, 1974: 151- i 52; Murray, i 984; Friedman, i 988). Bu doğrultuda birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da refah devletinin küçültülmesi ve devletin sosyal sorumluluklarının azaltılması sürecinde göçmenlere ve/veya yoksul göçmenlere yönelik programların (yabancı dil, iki dilli eğitim, hukuksal danışmanlık programları, ucuz konut olanaklarının sağlanması, gıda ve sağlık yardım programları gibi) ya bütçeleri kısıtlanmış ya da tamamen kaldırılmıştır (Neef, i 992; Sallan, i 999). Böylece, kamusal nitelikli dayanışma ağları yerine, özel alanda inşa edilen dayanışma ağları güçlendirilmeye çalışılarak devletin sosyal sorumluluğu azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu da göçmen işçilerin merkez ülkelerde modernleşmeci ve işlevselci bir bakış açısıyla işlevlerini yerine getirdikleri ve "geçici" oldukları tezlerini güçlendirmektedir. Benzer biçimde, merkez ülkeler kaçak göç akımlarının (işçi ve siyasi mülteci olarak) engellenebilmesi için geçiş ülkelerine ve bu süreçte roloynayan kurum ve kuruluşlara da ağır yaptırımlar getirmişlerdir. 1980'ler boyunca Avrupa ve Amerika'da yaşanan ekonomik durgunluk ve işsizlik sonucu yasal göçmen girişleri çeşitli yollarla kısıtlanmaya çalışılmıştır. Yasal göçmen sayılarını azaltmak için kotalar konmuş, varolan sayılar azaltılmış, sığınmacıların avantajları sınırlandırılmaya çalışılmış, başvuru koşulları güçleştirilmiştir. Ayrıca, göçmen başvuru sürecinde çalışma hakları kısıtlanmış, mülteci çalıştıran işverenlere ağır yaptırımlar getirilmiş, başvurusu reddedilenierin sınırdışı edilmeleri sıkı bir biçimde izlenmiştir. Birçok ülkede göçmenlerin ülkeye kaçak girişlerini engellemek için vize uygulamaları yaygınlaştırılmış, hatta transit geçiş yapan turistlere de vize uygulanmaya başlanmıştır. Benzer biçimde, taşımacılık yapan kuruluşlara (hava yolları ve gemilere) ihlaller durumunda ağır yaptırımlar getirilmiş, güvenli üçüncü ülkelerden gelen ve tam sığınma arayan kişilerin taleplerine izin verilmemiştir (Mole, 1984: 33-34). Ayrıca, üçüncü ülke statüsünde olan ülkelerin polisiye tedbirleri artırılmış, bu ülkelere yönelik uyarı ve yaptırım süreci de hızlandırılmıştır. Örneğin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ya

8 86 İnsan Hakları Yıllığı ÜLKEMİzE GELEN GÖÇMENLER VE YOKSUL GÖÇMENLERE YÖNELİK YARDIMLAR sadışı göçün engellenmesi için 2002 yılında Türkiye'ye yapılan uyarılar, baskılar ve yaptırımlar giderek artmıştır:' Ancak tüm çabalara rağmen, 1980 ve 1990'lı yıllarda giderek artan ve 2000'lerde de süreceği görünen göçmen işçi, sığınmacı ve mülteci akımları Balkanlar' da ve Orta Doğu'da yaşanan siyasal gelişmelerle ciddi artışlara neden olmaktadır. Bir yandan Yugoslavya başta olmak üzere eski Doğu Bloku ülkelerinden göç edenler, diğer yandan da Sri Lanka, Somali, Zaire, Ruanda ve Cezayir'deki baskı ve iç savaşlardan kaçan göçmenleri, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle sığınmacı akımları izlemektedir. Ancak, Mole'nin de belirttiği gibi, bu yoğun göçmen dalgalarına karşın, göçmen hakları sorunu Avrupa Topluluğu ülkelerinde bile, sadece eski göçmenlerin haklarının korunmasına yönelik olabilmektedir. 5 Ayrıca uluslararası piyasalarda talep edilen işgücü de post-fordist nitelikte piyasaya doğrudan girebilecek eğitimli ve nitelikli göçmenlere (BMMYK, 200 ı b: ı 7) öncelik verileceği yönündedir. Bu ise, uluslararası işgücü ve göç hareketlerini yasal boyuttan illegal süreçlere taşıyacak ve kaçak göçmen işçiler gittikleri ülkelerin en yoksul gruplarını oluşturmaya devam edeceklerdir. Ülkemize göçler ı 980'lere kadar, Batı Avrupa ve Amerika'dan farklı olarak, çekici ekonomik etkenlerden çok, tarihsel ve siyasal nedenlerle olmuştur. Ancak, son yirmi yıldır Balkan coğrafyası ve Sovyetler'de yaşanan gelişmelerle beraber ekonomik nedenleri de ön plana çıkarmaya başlamıştır. Ülkemizde göç hareketlerinin ve göç edenlerin nitelikleri bakımından göç süreci iki tarihsel dönemde ele alınabilir: Yılları Arasında Göçmen Sorunu ve Yoksul Göçmenler Ülkemizde göçmenlerin durumları konusunda ilk karar ve uygulamalar Lozan Antlaşmasıyla belirlenmiş, II. Dünya Savaşından sonra göçmenlerin statüleriyle ilgili olarak ı 951 yılında Cenevre Sözleşmesi ve ı 967 yılında da Cenevre Protokolü onaylanmıştır. Böylece ülkemize gelenler "göçmen, mübadil ve sığınmacı" sıfatlarıyla kabul edilmiştir (Nomer, ı 984: ı 59- ı 62). Ancak, Türkiye göçmenlik hakkını Avrupa ülkelerinden başvuru yapanlarla sınırlandırmıştır. Avrupalı olmayanlara geçici sığınma hakkını kabul ederek göçmenlerin üçüncü 4 Göçmenlerin dışlanmışhklan, yoksullukları ve transit ülke olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda bkz. Zabcı, 2002: 19; Avrupa'nın İltica Haritası, Cumhuriyet, 29 Mayıs 2002, s. ıo; Özkan, 2002: 20; Özalp, 2002: 18. s Mole, Maastricht Anlaşmasının mültecilerle ilgili bölümünün, Cenevre Sözleşmesi'nin ı. maddesini içeren bir anlamda olmakla beraber, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "devletlere yüklediği sorumlulukların" kapsam dışına çıkanldığı bir madde olması nedeniyle yeni göçmenlerin durumlarını olumsuz etkileyeceğine işaret etmektedir (Mole, 2001: 7. Ayrıca bkz. Özalp, 2002: 18).

9 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 87 ülkelere, çoğunluğu ABD, Kanada, Avusturalya ve İskandinav ülkelerine yerleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 1994 yılında coğrafi çekincelerine rağmen, Avrupalı olmayan sığınmacıların girişlerini ve hukuksal durumlarını içeren bir sığınma yönetmeliğini kabul etmiş ve bazı sosyal haklar tanımıştır. (BMMYK, 200 ı a, 2000d). Göç edenlerin statü ve durumları konusunda da şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır: ı 923- ı 970'li yıllar arasında ülkemize siyasal nedenlerle üç büyük göç dalgası olmuş ve çoğunluğunu Balkanlar' dan gelen Türkler oluşturmuştur. İlki, Cumhuriyetin ilk yıllarında, yılları arasında, Lozan Antlaşması gereğince yapılan zorunlu nüfus değiş-tokuşudur. Yunanistanlı Türkleri (yaklaşık 26 bin kişi), Bulgaristan'dan gelenler izlemiş ve sayı toplam 500 bine ulaşmıştır (Arı, 1960: 4; Geray, 1970: 17). İkinci göç dalgası 1935 yılında BulgaristanIdan gelen yaklaşık 95 bin kişiyi kapsamıştır. Üçüncüsü, 1950'lerde olmuştur. ı yıllarında yine Bulgaristan'dan, 1954 yılında Yugoslavya'dan (154 bin kişi) yoğun göçler yaşanmış, bunu Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve İsrail izlemiştir (Geray, ı 970: ı 2, ı 6; Unat ve Kemiksiz, 1986: 6; Doğanay, 1997: ı 97). Göç edenler arasında Yunanistan'dan gelenlerin temel nedeni nüfus anlaşmaları, Bulgaristan'dan gelenlerinki de siyasal nedenlerle göçe zorlanmalarıdır. Yugoslavya ve diğer ülkelerden gelenlerin nedeni de büyük ölçüde ekonomiktir. ı 923- ı 970 yılları arasında ülkemize gelmelerine izin verilen göçmen sayısı ı iken, bu sayı mülteci ve mübadillerle birlikte, 1.2 milyona ulaşmıştır (Geray, ı 970: 17). 1980'lere kadar ülkemize gelen göçmenlerin çok büyük çoğunluğu yerleşmek amacıyla geldikleri için çoğunluğu vatandaşlığa kabul edilmişlerdir. Göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelik temel ihtiyaçları olan barınmaya verilmiş ve kendi geçimlerini temin edebilmeleri için de iş olanakları yaratılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda göçmenlerin yarısının (% 56.2) konut ihtiyaçları karşılanmıştır. Ancak, göçmenlerin büyük kısmı yerleştirildikleri il ve bölgelerden yakınlarının yanına yerleşme, çevredeki halkın baskısı, altyapı ve kamusal hizmetlerin yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı kendilerine konut temin edilen yerlerden ayrılmışlardır (Geray, ı 970: 29; Doğanay, 1997: ı 99) Yılları Arasında Türkiye'ye Göçler ve Yoksulluk Yardımları ı 980'lerden itibaren ülkemize yönelik göç hareketlerinde üç uluslararası siyasal gelişme roloynamıştır. Bunlardan ilki, Irak-İran çatışmasıdır. çatışma öncesi ve sonrasında yaklaşık 500 bin Iraklı mülteci Türkiye'ye sığınmıştır. İkinci olarak, ı 984 yılından itibaren Bulgaristan Hükümetinin Türk kökenlilere yönelik olarak uyguladığı asimilasyon politikalarının giderek artması sonucu yaşanan olaylar sonucunda yaklaşık 400 bin Bulgar Türkü sınırdışı edilmiş ve ülkemize göç etmişlerdir (Türkaslan, ı 997: 207). Üçüncü olarak, ı 992 yılında Eski Yugoslavya'da yaşanan savaş sonucu 2.7 milyon kişinin ülkeyi terk etmek zo

10 88 İnsan Hakları Yıllığı runda kalması nedeniyle 1992 yılında 25 bin Bosnalı ve 1999 yılında da Kosovalı göçmen kabul edilmiştir (BMMYK, 2001 a). Ayrıca, Orta Doğu ve Güney Asya'da yaşanan çatışmalar ve siyasalolaylar nedeniyle başta Afganistan ve Filistin olmak üzere mülteci göçleri de yaşanmaktadır sonrası ülkemize yönelik göç hareketlerinde uluslararası gelişmelerin 1983 yılında yanısıra iç politikadaki önemli gelişmeler de etkin roloynamıştır. seçimleri kazanarak iktidara gelen Anavatan Partisi'nin lideri olan Turgut Özal, yeni sağ politikaların sıkı takipçisi olarak milliyetçi popülist politikalara önem vermiştir yerel seçimlerinde ANAP'ın önemli oranlarda oy kaybetmeye başlamasıyla birlikte Özal, Türk kökenlilere/göçmenlere ve yoksullara yönelik politikaları hükümetin gündemine taşımıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 1986 yılında 3296 sayılı kanunla yoksul vatandaşlara yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak, adil bir gelir dağılımı sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fak Fuk-Fon) kurulmuştur. Fon'un kuruluş amacı, "hiçbir sosyal güvenlik ve yardım kurumunun el uzatmadığı kişilere kamu vicdanını rahatlatmak ve devletin itibarını artırmak için yardım etmek" olarak tanımlanmıştır (BYDK-SYDTFR, 1987). Böylece, yoksulluk yardımlarından yararlanmak (belirli ölçütler temelinde) bir vatandaşlık hakkı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra ilgili maddeye "her ne surette olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek" ifadesi de eklenerek, göçmen ve mültecilerin de yoksulluk yardımlarından yararlanmaları sağlanmıştır (SYDTF, 2001 Ocak-Mart Raporu) sonrasında göçmenlere yönelik yardımların arttığı yıl 1987 yılı olmuş ve yeni göçmenlere yönelik yardımlar önem kazanmıştır yıllarında önce Bulgaristan'da yaşayan Türklere yönelik olarak gelişen yoğun kültürel a similasyon politikaları sonucunda yoğun bir göçmen akımı başlamış, bunu İran Irak savaşı sonucunda mülteci akımı izlemiştir. Gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye Kızılay Derneği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yardımcı olmuşlardır. Ülkemize gelen göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelik, daha önceki yıllarda olduğu gibi gıda ve barınmaya verilmiştir yılları arasında göçmenlerin her tür gıda ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanmış (Kızılay, 1995, 1997,2000) ve parasal desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan sağlanmıştır (BYDK-SYDTFR, 1989: 9). Özellikle 1989 yılında Fon'un yoksulluk yardımlarının önemli bir bölümü göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına harcanmıştır. Fon'un toplam 211 milyonluk harcamalarının 51.6 milyon lirası (yaklaşık % 24'ü) göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına gitmiştir (BYDK-SYDTFR, 1990).

11 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 89 Bulgaristan'dan iltica edenlerin kira başta olmak üzere her tür gereksinimleri de Fon tarafından karşılanmıştır. Ayrıca bu süreçte Başbakanlık Toplu Konut İdaresiyle işbirliği yapılarak göçmen konutlarının yapılmasında gerekli finans desteği de sağlanmıştır (Doğanay,I 997: 200). Aynı yıl Afganistan'dan göç eden mültecilere de Fon'dan gıda ve diğer gerekli yardımlar yapılmıştır. Benzer biçimde 1989 ve 1990 yıllarında Bulgaristan'dan göç etmiş olanlara yönelik konut yapımı hızlandırılmıştır. Ayrıca, yiyecek, yakacak ve nakit ihtiyaçları da karşılanmıştır. Yine ülkemize Körfez krizi nedeniyle gelmiş olan mültecilerin ülkelerine gönderilebilmeleri ve başka ülkelere geçişlerinin engellenebilmesi için gerekli ulaşım bedelleri (2 milyon lirası) Fon'dan sağlanmıştır (BYDK-SYDTFR, 1991: 14,15). Fon'dan 1998 ve 1999 yıllarında da göçmen konutları yapımı için yaklaşık 3.9 milyar TL (Fon harcamalarının yaklaşık % 5'i) ve 1999 yılında da 3.4 milyar TL (Fon harcamalarının yaklaşık % 2.5'i) kaynak aktarılmıştır (BYDK SYDTFR, 1999: Ek III). Bu oranlar aynı yıllarda tüm Türkiye'de yoksulların yakacak ihtiyaçlarına ve aşevlerine ayrılan paradan daha fazladır. Bu rakamların da gösterdiği gibi, ülkemizde yasal göçmenlere yönelik yardımlarda yeni gelen göçmenlerin ihtiyaçlarına öncelik verilmekte olup, temel gereksinimler hedef alınmaktadır. Yasadışı göçle mücadele etmek için de bütçesine 1 trilyon 65 milyar lira ayrılmış ve 2002 büt~esinde bu oran üç kat artırılmıştır (Ergan 2002: 19). Son beş yılda Birleşmiş Milletlerin Mülteci Türkiye Ofisine yapılan başvurular ve sonuçları ele alındığında şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Tablo 1: Türkiye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine Yılları Arasında Göçmenlik Başvurusu Yapan ve Kabul Edilenlerin Başvuru Yılı Kişi Sayısı Uyruklarına Göre Dağılımı Kabul Edilen Kişi Sayısı Iranhlar Irakhlar Diğer* O O O O "Diğer" grubu içinde yer alan ülkelerden gelenler şunlardır: Afgan, Filistinli, ısrailli, Etiyopyalı, Suriyeli, Lübnanlı, Tunuslu, Kongolu, Özbekistanlı. Somalili, Nijeryalı ve Çinii. Kaynakça: BMMYK. Ankara Bürosu, tarihli Rapor. Ülkemizde son beş yılda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komİserliğine başvuran kişilerin büyük kısmını İranlılar ve Iraklıların oluşturduğu görül iller incelendiğinde ise, 2000 yılında başvuru mektedir. Başvuruların yapıldığı

12 90 İnsan Hakları Yıllığı ların yarısından fazlasının (yaklaşık % 60'ının) Van, Kayseri, İstanbul, Burdur ve Ankara illerinden yapıldığı görülmektedir (BMYK, 200Ic). Ülkemize göçmen ya da sığınmacı olarak başvuranların sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerine ilişkin verilere ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu nedenle bu çalışmada göçmenlik statüleri ve yoksulluklarına ilişkin değerlendirmeler sınırlı kalmış, başvuranlara yönelik olarak gerçekleştirilen yardımlar hakkında ulaşılabilen bilgiler değerlendirilmiştir. Ülkemize yasal göç sürecinde gelen ve Avrupalı Türk kökenli göçmenlerin bireysel haklarıyla sosyal ve ekonomik hakları, özellikle siyasal göçmenler için korunmaya çalışılmıştır. Konut başta olmak üzere temel gereksinimleri karşılanmaya çalışılarak, yoksulluk riski altında yaşamaları önlenmek istenmiştir. Sığınmacı statüsüyle gelen göçmenlerin de gıda başta olmak üzere asgari temel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. SONUÇ 20. yüzyıla damgasını vuran sosyal sorunlardan biri olan göç/dış göç süreci, 21. yüzyılda da giderek artan bir biçimde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Küresel göç hareketlerinde dış göçler, yoksul çevre ülkelerden zengin merkez ülkelere doğru artış eğilimini güçlendirmektedir. Bu eğilim bir yandan çevre ülkelerde yeni liberal yapısal uyum politikalarının ulus devlet sürecini giderek aşındırması, demokrasinin iyi işlememesi, bölgesel nitelikli siyasal çatışmalar ve iç göçlerin yoğunlaşması gibi etkenlerle pekişmektedir. Diğer yandan da yoğun göç alan merkez ülkelerde göçmenlerin mekansal yığılmalarına, sosyal ve kültürel süreçlerde etnik ve dinselolarak marjinalleşmelerine neden olmaktadır. Keynesçi dönemde her ne kadar insan ve vatandaş hakları bağlamında refah ve sosyal güvenlik programlarıyla göçmenlerin durumları iyileştirilmeye çalışılmışsa da, son yirmi yıldır izlenen ekonomik politikalarla haklar aşındırılmış ve piyasa merkezli bir refah anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Bu da göçmenlerin durumlarında statükocu eğilimleri güçlendirmiş, göçlere ve göçmenlere yönelik muhalefeti artırmıştır. Merkez ülkelere yönelik göçlerin hızını kesmeye yönelik olarak bir yandan yasal tedbirler artırılırken, diğer yandan milliyetçi ve etnik marjinalleşme süreçleri hız kazanmaya başlamıştır. Bu da göçmenlerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik yeni hakların tanınmasından çok, varolan hakların korunmasına yönelik arayışları artırmaktadır. Ayrıca, böylece hem yoksulların, hem de göçmenlerin hayatta kalabilmeleri için gerekli sosyal önlemlerin alınmasında devletin rolü giderek azaltılmaktadır. Ülkemizde ise göçler, daha çok tarihsel, siyasal ve bölgesel nitelikli uluslararası gelişmelerin bir sonucu olmuştur. Zaten göçmenlerin vatandaşlığa kabulünde Avrupa kökenli (Türk) olma ya da Türk ile evli olma koşulları esas alındığından, daha çok yasal anlaşmalar ve siyasal gelişmeler etkin olmaktadır. An

13 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 91 cak, ülkemizin Avrupa kökenliler dışındakilere vatandaşlığa geçme hakkını tanımaması nedeniyle göçlerde güvenli üçüncü ülke olması, özellikle Orta Doğu başta olmak üzere pek çok çevre ülkeden Batı'ya ve ABD'ye geçmek isteyenler için transit ülke olarak görülmesine yol açmaktadır. Ayrıca son yıllarda öğrenci ve işçi olarak gelen göçmenlerin sayılarında da önemli artışlar gözlenmekle birlikte, ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin göç alma bakımından önemli bir çekicilik unsuru taşıdığını belirtmek çok da gerçekçi değildir. Göçmenlere yönelik yardımlarda uluslararası yardım kuruluşları (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile ulusal kuruluşlar temel rolü oynamaktadır. Uluslararası yardımlar daha çok mültecilere yönelik iken, göçmen yardımları ulusal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ulusal kuruluşların yardımları da doğrudan göçmenlere yönelik ve ulusal bir göçmen politikasının ürünü olmaktan çok, geçici yardım niteliğinde olup, yoksul ve muhtaçlara yönelik yardımların bir parçası olarak sunulmaktadır. Bu yardımlar çoğu kez vatandaşlığa kabul edilen göçmenlere yönelik olarak gerçekleşmekte, yeni gelenlerin geçici gıda gereksinimleri ve kısmi barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Ancak, hem göçmen olarak gelerek vatandaşlık statüsü kazananların sosyal ve kültürel uyum sürecini kolaylaştırıcı ve hem de mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirici kurumsal düzenlemelere ve programlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, hangi statüde olursa olsun ülkemizdeki göçmenlerin durumlarını inceleyebilmek ve değerlendirmeler yapabilmek için, bu konuda araştırmalar yapan ya da yapmak isteyen araştırmacıların daha kolay ve detaylı bilgi edinebilmeleri için gerekli veri tabanına yönelik çalışmaların da başlatılması gerekmektedir. KAYNAKÇA Arı, Oğuz (1960), Bulgaristanil Göçmenlerin İntibakı, 'de Bursa'ya İstanbul'dan İskan Edi/enlerin İntibakı ile İlgili Sosyolojik Araştırma, Rekor Matbaası, Ankara. BMMYK- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği- (200Ic), Caseload Statistics as of30/june/2 000 Refugees, United Nations High Commissioner For Refugees Branch Office, Ankara Bürosu, Tarihli Rapor. BMMYK (200Id), Mülteci/ere Yardım, BMMYK'ne Bir Giriş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara. BMMYK (2001 b), Mülteci/erin Korunması, Sorular ve Yanıtlar, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara. Birleşmiş Milletler BMMYK (200 la), Türkiye'de BMMYK; Yardım Etmek İçin Buradayız, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara. BYDK-SYDTFR-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu i 986-i 999 Raporları, T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu, Ankara.

14 92 İnsan Hakları Yıllığı Cheal, David (1996), "The Postmodernization ofpoverty", New Poverty: Family in Postmodern Society, Connecticut, London, Greenwood Press, Westport. Dinçer, Nabi (1962), Emigration and Immigration in Hol/and Policyand Organization, Institute of Social Studies, Ministry ofsocial Work, Netherlands. Doğanay, Filiz (1997), "Türkiye'ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi", Toplum ve Göç IL Ulusal Sosyoloji Kongresi (20-22 Kasım 1996), Sosyoloji Derneği ve T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, DİE Matbaası, Ankara. Durugönül, Esma (1997), lisosyal Değişme, Göç ve Sosyal Hareketlerlı, Toplum ve Göç IL Ulusal Sosyoloji Kongresi (20-22 Kasım 1996), Sosyoloji Derneği ve T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, DİE Matbaası, Ankara. Ergan, Uğur (2002), "Türkiye, Kaçış Tüneli Gibi", Milliyet, 24 Mayıs Friedman, Milton (1988), Kapitalizm ve Özgürlük, (Çev. D. Erdek ve N. Himmetoğlu), Altın Kitaplar, İstanbuL. Füsun Üstel (1999), Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Kitabevi, Ankara. Geray, Cevat-(1970), "Türkiye'de Göçmen Hareketleri ve Göçmen Yerleştirmesi", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, Aralık Giddens, Anthony (2000), Sosyoloji, (Çev. H. Özer ve C. Güzel), Ayraç Yay., Ankara, İçduygu, Ahmet (1996), "Türkiye'de Vatandaşlık Kavramı Üzerine Tartışmaların Arka Planıll, Diyalog, Siyaset Teorisi Dergisi, Sayı 1, Janker, J. M. L. (1991), "Hollanda", (çev. i. Ögretir), Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikaları, (der. W. Dumon), TC. Başbakanlık Kurumu Başkanlığı Yay. No 69, Ankara. Kaboğlu, İbrahim (1996), Dayanışma Hakları, İHDE 2, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi. Kadıoğlu, Ayşe (1996), "Kamusal Alan ile Özel Alanın Yeniden Eklemlenmesi: Demokratik Vatandaşlık", Diyalog, Siyaset Teorisi Dergisi, Sayı 1. Kapani, Münci (1972), Kamu Hürriyetleri, Dördüncü Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No 302. Karakaş; Ercan (1985), "İşçi Göçü Olayı", Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinier, Türkiye Ekonomisi , Bilsay Kuruç ve Diğerleri, Bilgi Yayınevi, Ankara. Kaus, Michey (1992), The End ofequality, Basic Boks, New York. Kızılay Dergisi (1995), Yorum Basın Yayın San. Ltd. Şti., Ankara. Kızılay-Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 1997 Yılı Ocak Aralık Faaliyet Raporu,I 997. Kızılay-Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardım Müdürlüğü 2000 Yılı Ocak Şubat-Mart Faaliyet Raporu, Lipset, S. M. (1964), "Introduction", Class, Citizenship and Social Development, T. M. Marshall, Garden City, New York, Dubleday and Copm, Inc. Marshall, Thomas H. (1964), Class, Citizenship and Social Development. Garden City, New York, Dubleday and Copm, Inc.

15 Dış Göçler, Yoksulluk ve Türkiye 'de Göçmenlere Yönelik Yardımlar 93 Mole, Nuala (2001), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bakımından Mültecilerin Günümüzdeki Mevcut Durumu, Belirli Yönlerden Kaynaklanan Problemler, Londra, AIRE Merkezi, İnsan Hakları Dosyaları, No 9. Murray, Charles (1984), Losing Ground: American Social Policy: , Basic Books, New York. Neef, Rain~r (1992), "The New Poverty and Local Government Social Policİes: A West German Perspective", International Journal ofurban Regional Research, Vol. 16, No. 2, s Nomer, Ergin (1984), Vatandaşlık Hukuku Dersleri" Fakülteler Matbaası, İstanbuL. Novak, Michail (1991), The Spirit ofdemocratic Capitalism, Madison Books, Boston. Noziek, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, Basic Books Ine., New York. OECD (2000), Trends in International Migration Continues Reporting System on Migration, OECD Annual Report, Sopemi. Özalp, Güven (2002), "Masada Göç Var", Milliyet, 22 Haziran Özkan, Tuncay (2002), "Türkiye Göçmenler ve İnsan Kaçakçılığından Büyük Zarar Görecek", Milliyet, II Haziran Sallan Gül, Songül (2002), "Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa", Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları (Der. Yasemin Özdek), TODAİE, Ankara, s Sallan, Songül (1999), Yeni Liberalizmde Piyasa-Refah Devleti Anlayışı: İngiltere, ABD ve Türkiye Örnekleri, Ankara Üniversitesi (SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi Anabilimdalı), Yayınlanmamış Doktora Tezi. Turner, Bryan (der.) (1993), Citizenship and Social Theory, Sage Publications, London, New Delhi, Newbury Park. Türkaslan, Nesrin (1997), "Bursa'da Meskun Bulgaristan Göçmenlerin Ekonomik Durumları Üzerine bir İnceleme", Toplum ve Göç il. Ulusal Sosyoloji Kongresi (20-22 Kasım 1996), Sosyoloji Derneği ve T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, DiE Matbaası, Ankara. Unat, Nermin Abadan ve Neşe Kemiksiz (1986), Türk Dış Göçü , Yorumlu BibliyografYa, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Gelişme ve Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ankara. UNESCO (ı 997), Democratization Confronted by Poverty, UNESCO, No 86. Urry, John (2001), "Küreselleşme ve Vatandaşlık (1998)", Türkiye Günlüğü, 64, Kış, s Wilson, J. Q. (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City the Underelass and Public Policy, University ofchieago Pres, Chicago. Zabcı, Faruk (2002), "İngiliz Savaş Gemileri Akdeniz'de Ava Çıkacak", Hürriyet, 24 Mayıs 2002.