ISTANBUL TICARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI"

Transkript

1

2 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM.. ISTANBUL TICARET ODASI Yayın No, istanbul, 201 O

3 Grafik Tas arım Kült Reklamcılık Ltd. lstiklal Cd. Erol Demek Sk. 5/10 Beyoğlu 1 İstanbul T Baskı İn ter Basım Yayın Ambalaj San Tic. Ltd Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No,63 Başakşehir/İstanbul T WWVJ.interbasim.com.tr füm haklar ısaklıdı r. Bu kıtapta yer alan bilgi 1 erin bır kısmı ya da [a m a mı hiçbir yöntemle yeniden basılamaz veya ço~altıl am a'z. Copyright 2010 istanbul Ticaret Odas

4 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİR KURUM.. ISTANBUL TICARET ODASI

5

6 Takdim ilk yerleşim bulgularına 8 bin yıl önce rastlanan istanbul için yapıları tanımiarnaiar hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Çünkü tarihin akışında daima önemli rol oynayan istanbul, 2500 yıl aı alıksız birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapm ı ştır Doğu Ronıa ' nın, Bizans'ın ve Osmanlı imparatorluğu'nun başkenti olma ayrıcalığını yaşam ıştır. Asya ile Avrupa kıtasının bu kesişme noktası, tarihin he ı döneminde ticaretin de, siyasetin de, kültürün de, nıedeniyetirı de merkezi olmuştur. Çoğu yerleşim alanları nın aksine, istanbul'un kuruluş öyküsü ne bir mitolojik bir kişiliğe, ne de kutsal bir olaya dayanır. Denizci ve tüccar bir kavnıin kendilerine yeni bir yurt edinme uğruna giriştiği bir mücadelenin sonucudur. Çok örıenılidiı ki, istanbul, ordular, devletler, imparatorlar tarafından değil ticaretin getireceği gel i şm enin farkırıda olan uzak görüşlü insanlar tarafından kuruları bir kenttir. Bu hayali yaşayan, gerçekleştirenlerle bugünlere gelen şehirde, ticareti daha da geliştirrnek için, çeşitli örgütlerınıeler kurulmuştur Lonca'darı Oda'ya uzanan bu yapılanma sü'recinin bugünkü son durağı ise ito'dur. ito, hem köklü geleneği hern de 128 yıllık tecrübesiyle geçm işte olduğu gibi bugün de üyelerinin ve ülkesinin ekonomik ve ticari çıkarlarını savunuyor Küresel ticaretre aktif bir yer edinrnerniz için üstlendiği misyonları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Elinizdeki yayınla, sizlere. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beş büyük odasından biri olan ITO'yu daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz. inanıyorum ki, ito, "350 bin üyesi, güçlü yapılanması, yetkin peı soneli, hedef odaklı projeleriyle" çok daha büyük başanlara imza atacaktır. Saygı ları m la, Dr. Murat YALCINTAS ito Yönetim K~rulu Başkanı

7 Tarihler le İstanbul Ticaret Odası *Dersaadet: Ticaret Odası kuruldu. *Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu. * 14 Ocak - Dersaadet Ticaret Odası Galata'da Mehmet Ali Paşa Hanı'nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı. *Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başladı. *ll Mart'dan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline dönüştürüldü. Böylece Ziraat ve Sanayi Odası işievleı-ini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası 19 ı O'a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odas-ı adı altında sürdürdü. *13 Haziran'da yapılan bir nizarnname ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları yeniden ayrıldı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odas ı kuruldu. *Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi "Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi" adı ile yayınlar:ımaya başladı. *Milli Türk Ticaret Birliği kuruldu. *izmir iktisat Kongresi'ne katılındı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası millileştirildi. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası yayınlarımaya başladı. (Osmanlıca ve F ransızca) *Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi. Odalara tüzel kişilik hakkı sağlandı ve Odalara üye olunması zorunlu hale geldi. istanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han'a taşındı. *istanbul Ticaret Borsası kuruldu. *Borsa Bülteni yayınlanmaya baş l andı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk Meclis seçimi yapıldı. *Oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) üye oldu. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası Türkçe Frarısızca harflerle basrimaya başladı. (1954 yılından itibaren bazı makaleler Türkçe-ingilizce yayınlanmaya başlandı)

8 *Fiyat indeksleri yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler yayınları arasına girdi. r:srıaf Dispanseri kuruldu. *Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu ydrürlüğe girdi. *OECD'nin temelini oluşturan OEEC'ye dahil oldu. (Bu katılım Türkiye'nin iktisadi arılanıda dünyaya açılmasının temelini oluştunnaktadır). *istanbul Sanayi Odası kuruldu. *istanbul Ticaret Odası Gazetesi yayımlanmaya başladı. *istanbul Ticaret Odası ve istanbul Sanayi Odası'nın ortak girişimiyle iktisadi Kalkınma Vakfı (il<v) kuruldu. *Başarılı ihracatçıların Ödüllendirilmesi çalışmalarına başlandı. 'ito Vergi Ödülü uygulaması başladı. *Dünya Ticaret Meı kezleri Birliği'ne liye olundu. *Tüketici Şikayetleri Masası kuruldu. *Her yıl Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanan Ekonomik Rapor'un ilk sayısı yayınlandı. 'istanbul Dünya Ticaı et Merkezi AŞ. kuruldu. *Yarı Sanayi Borsası kuruldu. *istanbul Dünya Ticaret Merkezi (idtm) inşaatı başlatıldı *Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği.rıe (ASCAME) üye olundu. *ito Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu. *Kandilli'deki ı;ok anıaçlr sosyal tesisler hizmete girdi. *id TM fuar binası açıldı. *Kadrkôy Hizmet Birimi açıldı.

9 2003 'Tescil Arşivi'nirı Elektronik Ortamda Tutulrnasr Projesi başlatrldr. "Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Odamrza verildi. *Perpa ve istoç Hizmet Birimleri açrldr. *IS0-900ı Kalile Gijvence belgesi alrrıarak Toplanı Kalite Yörıetinıi'ne geçildi. 'Erninönü'ndeki 2. derece tarihi eser bina, yeni hizmet binasr olarak restore edilerek faaliyete geçti. "Yenibosna Hizmet Birimi açrldr. *istanbul ricaret Üniversitesi eğitime başladr. "ito, Eurochanıbers (Avrupa Odalar Birliği) önderliğindeki Akreditasyon Projesi kapsarnrnda Avrupa'nrn En iyi Odasr olarak akredite edildi. *Forrnula ı istanbul Projesi başlatrldr 'istanbul Alrşveriş Festivali "Siıoppirıg Fest" hayata geçirildi. *"l<adrköy Hizmet Birimi" yeni yerine taşrndr *OECD Kitaplrğr, ito Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi bünyesinde hizmete açrldr. "itovizyon dergisi yayrnlanmaya başladr *"istanbul Ticaret Odasr Mesleki Eğitim Merkezi (ito-mem)" faaliyete geçti. *ito Türk Yan Sanayi Borsasr'na "Dünya Ticaret Odalan Federasyonu 'Küc,:ük işletmelere Yönelik En iyi Hizmet Ödülü' verildi. istanbul Ticaret Üniversitesinin Üsküdar Yerleşkesi hizmete girdi *Açrkhava Sanat Merkezi açrldr.. *Daha sorıra Çağrr Merkezine dönüşecek oları "ito Bilgi Hattr" hizmete girdi. *Bilgi Edinme Birimi kuruldu. *Forrııula ı yarrş takvimine, istanbul alrrıdr. *"Başarrlr KOBi" yarrşrnalarrnrn ilki dlizenlendi *KOBi leri ihracata yöneitmeyi hedefleyen "ihracata ilk Ad rrn Prograrıır" baş latrldr. *Fornıula ı Türkiye Grand Prix'si ilk kez istanbul'da yaprldr.. *ı2s. Kuruluş Yrldönümü kutlarrıalarr yaprldr. *Krzlarağasr Mehmet Ağa Medresesi restorasyorıu tanıarnlarıdr.. 'Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi yaprrıırna başlandr. *Bağcrlar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yaprnırna başlarıdr. 'Rüsterııpaşa Medresesi restorasyorıu çalrşrnalarrna başlandr.

10 'it O'nun 1980'1i yılların sonunda gündeme getirdiği Doğu Anadolu Odaklı Bölgesel Ka lkınma ve Kış Olimp i yat l arı Projesi ilk meyvesini verdi: 2011 Universiade Kış Oyunları'nın Erzurum'da yap ıl ması kararlaştırıldı. 'Akdeniz r icaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş seç:ildi. ' Hannover Sanayi Fuarı na Türkiye'nin Ortak ülke olarak katılımı ito tarafından gerçekle ştirildi 'ITO'nun hem danışma hern de yürotme kurulu asil üyesi olarak yer aldığı 20 ı O Avrupa l<llltıir 13aşkenti Ajansı kuruldu. 'ito Meslek Korniteleri, Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıfiarnası (NACE) Sistemine göre yeniden oluşturuldu. 'Tarihi Yarımada'nın Yaya laştırılması Projesi kapsamında Mahmutpaşa ve civarındaki cadde, sokaklardaki yol ve trotuarlar çağ daş hale getirildi. 'Frankfurt. Kitap Fuarı'na Türkiye OnurUlkesi olarak katıldı. 'istanbul Ticaret Üniversitesi Klıçükyalı kampüsü açıldı. 'ito-ssm Teknopark ' ı niyet rnektubu imzalandı. ' Anuga Gıda Fuarı'na Türkiye milli iştiraki ve Ortak Ulke Ti.irkiye ka tılımı organizasyonu Odamızca gerçekleştirildi. 'Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na Istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ikinci kez seçildi. 'Yenicami Hürıkar l<asrı Restorasyonu tamamlandı. *istanbul Ticaret Odası AB Bil gi Merkezi açıldı. *Teknopark istanbul'un ortaklık sözleşmesi imzalandı. ~010

11 Hedeflerimiz Görevlerimiz Çalışma ve Kalite Politikamız ORGANiZASYON YAPIMIZ Seçimle Oluşan Organlar Atanıayla Oluşan idari Yapı FAALiYETLERiMiZ VE HiZMETLERiMiZ Üye Odaklı Faaliyetlerimiz Rakamlarla Faaliyetlerimiz Sicil ve Tescil Faaliyetierirniz Ulkemize Yönelik Kalkınma ve Cıelişim Faaliyetleri Kabilere Yönelik Faaliyetlerimiz Uluslararası Faaliyetlerimiz Hukuki Hizmetlerimiz Üyelerimiıle iletişim SOSYAL SORUMLULUKLARlMlZ Eğitimde Destek Faaliyetleri Sağlık Destek Faaliyetleri Çevre Destek Faaliyetleri Tarihi Eserierin Restorasyonu Kültür ve Sanat. Etkinlikleri KURULUŞ VE iştiraklerimiz istanbul Dünya Ticaret Merkezi istanbul Ticaret Odası Vakfı istanbul Ticaret Universilesi (iticü) Kandilli Cemile Sultan Tesisleri istanbul Ticaret Odası Spor Kulübü istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı iktisadi Kalkınma Vakfı UMAT Kuruluşuna Katıldığımız Kuruluşlar Hissedarı Bulunduğumuz Kuruluşlar 'vakıflar Organize Sanayi Bölgeleri Muteşebbis Heyetleri Diğerleri Vilayet Nezdiııdeki Temsilciliklerimiz ŞUBELERiMiZ Başkanlık ve Cıenel Sekreteı-lik Şubesi insan Kaynakları ve Eğitim Şubesi Meslek Komiteleri Şubesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Avrupa Birliği ve Uluslararası işbirliği Şubesi Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Şubesi iç Ticaret Şubesi Dış Ticaret Şubesi I<OBi.Araştırrna ve Geliştirme Şubesi Mali Işler Şubesi Bilgi ve Dökliman Yönetimi Şubesi Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi Hukuk ve Sigorta işlenıleri Şubesi Bilg işlern Şubesi istatistik Şubesi Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi idari Hizmetler Şubesi

12

13

14 "İstanbul'un ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak sürdürülebilir hedeflerimiz." Hedefieritniz ~ Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini tam anlamıyla gerçekleştirmek. ~ Rekabet ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak. ~ Üyelerimizi hem sektörel ilerlemeye hem de değişen ticarı ve ekonomik şartlara hazırlamak, ~ üyelerimizi ulus.lararası ticarete hazırlamak, ~ Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için küresel, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecek bölgesel güç olmasına katkıda bulunmak, ~ Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolayla ş tırmak ve mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, ~ Üyelerimizin birbirigri ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılacak faaliyetler yapmak.

15 , JI"'I/11 #1 Jl't J)JJ ti'j/11"'..,,... 'tml PJ 1, \lll?m ra "' Görevlerimiz istanbul Ticaret Odası'nın görev ve yetkileri 5174 Sayı lı Yasa ile belirlenmiştir. Buna göre istanbul Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluş olup görevleri kısaca;.. Özel sektördn yapısa l ve güncel sorunlarını çözümlemek,.. Uluslararası rekabet gücünü ge li ştirmek,.. Ekonomide güvenli ve i stikrar lı bir geliş im ortamını sağ l qmak,.. Vizyonunu sürekli gen i ş l eterek ülke için gerekli her alanda çal ı şmalar yapmaktır.

16 Çalışma ve Kalite Politika mız,. Üye odaklı yönetim anlayışı.. Kurumsal saygın lık ve görev bilinci.. Çağdaş ve etkin hizmet.. Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı.. insana, çevreye özen ve önem.. Ülkeye hizmet ve toplumsal gelişime katkı

17

18

19

20 Organizasyon Yapımız SEÇİMLE OLUŞAN ORGANLAR Meslek Komiteleri Meclis Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu MESLEK KOMİTELERİ Oda'ya kayıtlı üyeler faaliyet konularına göre 90 Meslek Grubuna kayıtlıdır. istanbul Ticaret Odası'nda dört yılda bir yapılan seçimler sonucunda, her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler Meslek Komiteleri'ni oluşturur. Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5, 7, 9 veya ll üyeden oluşur. Meslek Komiteleri'nin başlıca görevleri şunlardır;.. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapar, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar... Meslek Komitesiyle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verir... Mesleklerine ait işler hakkında, Meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplan dr rrr. MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI SAMI YILMAZ MECLİS MECLiS BAŞKANI MECLiS KA TiP ÜYESi MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI ibrahim ÇACLAR ÖZNUR SANBAY DECiRMENCi HASAN ERKESIM istanbul Ticaret Odası'nın en yüksek karar ve denetim organıdrr. 4 yılda bir seçilir. Meslek gruplarınca seçilen 257 üyed~n oluşur. istanbul Ticaret Odası protokolde, Meclis Başkanı tarafından temsil edilir. Başlıca görevleri şunlardır;.. Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçer... Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlar... Uyulması zorunlu mesleki kararları alır... Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylar ve Yönetim Kuruluna ibra eder... Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar verir... Oda iç yönergesini kabul eder ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) onayına sunar... Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurar.

21 ~~~..- ::.::.::::..7--"r--... ~ i'~ ; ' MECLiS BAŞKANI IBRAHIM ÇACLAR

22 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETIM KURULU üyesi ABDULLAH ÇINAR YÖNETiM KURULU ÜYESi ERTUCRUL YAVUZ PALA YÖNETIM KURULU ÜYESI israfil KURALAY YÖNETIM KURULU BAŞKANI Dr. MURAT YALÇINTAŞ YÖNETiM KURULU ÜYESi MEHMET DEVELiOCLU YÖNETIM KURULU ÜYESi MURAT SUNGURLU YÖNETiM KURULU ÜYESi MUHAMMET YENEL YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ŞEKiB AVDAGiÇ YÖNETiM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN TOPÇU YÖNETiM KURULU SAYMAN ÜYE HASAN DEMiR YÖNETiM KURULU ÜYESi YAKUP KÖÇ

23 o -, l> "' ~ 55::ı: CN :ı::;:: ()1"'1 Co-1 zr cı"' o"' o"",c zcc m ~- o )> z.u; :s: )> z ç :ı::ı YÖNETİM KURULU istanbul Ticaret Odası'nın yürütme organı ve yasal temsilcisidir. Meclis'in kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği ll üyeden oluşur. Başlıca görevleri şunlardır; ~ Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütür. ~ 5174 sayılı yasada belirtilen görevlerinin yanı sıra, temel hedefleri doğrultusunda; istanbul Ticaret Odası'nın görevlerini en iyi ve en hızlı biçimde yürütmesi ni, idari yapının verimli ve düzenli çalışmasını ve bu çalışmaların genel çıkariara uygun ve özel sektörün gelişmesini sürdürecek biçimde yürütülmesini sağlar. ~ Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar verir. ~ Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlar ve onaylanmak üzere Meclis'e sunar. cc ;= "' < "' cı o z"' --C' ı=; ı:: cl> zz )>6 :;;'z -<m --< [ ""'!l' :;:: o --< ;=; l> :>--< "' " lll ~~: n< J>m z_, -<m CV> ~Q. zr ""' cc :;:: o 1e~ r - m- ı;;~ ~!tl cı""' m CC ;:::.3: No l> cc -n c < "' )> c "' ;;: r lll J> J> ~E "' z"' z :p< nı ı; )> -<"' :;::, "' "'cı -< C- -n"'.vız z-<n nı"' c» =:; r cc>< """" :;::~ r-vi' :;::,.. b.~- Ql.~ ~~ 0- < o:xı :D re. "' m CQ! o ""!l' :::; :;:: ""'!l' 3::. o :;:: o Cl m z m r "'m Z;>< "'"' J>:D Zm o-< N m _,:xı r<ı-< ~-~ 3:: n [i! cı rncı z:-o rnn r!;:! l/l() rnn" Anı :ı::j:xı -ı c rnz :ı::ı rn "' - C/) o~ ::az ı;:ıt:j:i ~c: N t"" :ı>~ (/)-. -<n o :ı:- Z:;tı -(/)tt:! ı:rı~ ~o (/)c -:ı:- C/) - ~ Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp Meclis'e sunar. ~ Oda iç yönergesini hazırlayıp Meclis'e sunar. ~ Sosyal faaliyetleri destekleyerek özendirir. Bağış ve yardımlarda bulunur, burs verir, Meclis onayı ile okul ve derslik yaptırır. ~ özel sektörün gel i şmesini engelleyici kararların alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur. DİSİPLİN KURULU 6 Kişiden oluşan kurul Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını yürütür, Meclis'e, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önerir. :ı: c "' c "' m < ~~. -Cl cc o,_, "'"' ~.l> ~.vı or N m ~~ ~- ""' c cc m ~- cc ;= nı~: ~~-~ m :ı> Z:xı>< nımz m z--<o "'"" r ~ ffi,g_ ::0~~ - ~- < m :;:: m lll --<2 :;::.r; r m -<n :-rı~ ~ :j_ m-< ;ı;,.. :xın ~rı NO -ul> --<5; c:;:: J>:D cı m ı;'2j m-< 2 =r D :;::"" :n"' -<n oc 5j'C O cc ~~ )>rm ~~ <{/"l~- Z-<n c~_ c cc m ~- vıtd cırn)> ""'-\ll r;1i=:::~ ı:: -ız r rn r- Cl :r:::o~ cız,.. "' m ~~ ;:;ı,r z-vı cı :ı: V> :;::m m"' ~~ J>m n:xı i~ nı,,...,:;:: ~2 -n [i!,..crn ;=o:ız.n~rn - r

24 GENEL SEKRETER Dr. Cengiz ERSUN istanbul Ticaret Odası'nın hiyerarşik idari yapısının en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, yasalarla belirlenen görev ve sorumlulukların yanı sıra, ito'nun kendini görevli ve sorumlu bildiği ve ülkeyi ilgilendiren ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzere yürütülen çalışmaları yönlendirir ve denetler. Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olan Genel Sekreter, ito'nun idari yapısının atamayla gelen en üst amiri olarak ito Meclisi'nde ve Yönetim Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği ito iştiraklerinde Oda'yı temsil eder. Oda bünyesinde faaliyet gösteren 18 şubenin ve 483 personelin çalışmalarını koordine eder, denetler. Genel Sekreter'e bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi doğrudan Genel Sekreter'e bağlı olarak çalışır.

25 GENEL SEKRETER YARDIMCILARI istanbul Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik hizmetleri ile araştırma ve projelerden sorumlu şube müdürlükleri Genel Sekreter Yardımcilanna bağlıdır. Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini koordine ederler. Gerekli durumlarda Genel Sekretere vekalet ederler. Genel Sekreter'e bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Genel Sekreter Yardımcıianna bağlı Şube Müdürlükleri şunlardır: Selçuk Tayfun OK Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi. Basın Yayın ve Halkla ilişkileri Şubesi, KOBi-Araştırma ve Geliştirme Şubesi, Bilgi işlem Şubesi, istatistik Şubesi, idari Hizmetler Şubesi. Kenan ÖZTEKiN AB ve Uluslararası işbirliği Şubesi, insan Kaynaklan ve Eğitim Şubesi, Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi, Mali işler Şubesi, Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi, Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi, Dr. Ahmet Naci HELVACI Meslek Komiteleri Şubesi, iç Ticaret Şubesi, Dış Ticaret Şubesi, Hukuk ve Sigortacılık Şubesi ve Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi.

26

27

28 Temel ÖFtceliğimi~,Qy;e o4aıh,l Faal i yetler.i m i~ RAKAMLARLA FAAt.iYETLERIMİZ ito her yıl d.ütenli olarak ticaret. eki'ırıomi veiş hayatına ilişki rı çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapar, eğitim. sanattkültür ve sportif faaliye}lere hizmet eder. itm:ıa;... Yılda ortalama 70 araştırma ve yayın... Yılda ortalama.l 00 seminer ve eğitim... Yılda ortalama 85 heyetziyareti... Günde iş için ortalama 6000 ziyaretçi... Günde ortalama 800 tescil işlemi... Günde arası evrak işlemi... Ayda Ortalama otomatik faks gönderisi... Yılda ortalama 800 tüketici şikayeti değerlendirmesi... Yılda ortalama ,QOO faaliyet belgesi... Yılda ortalama 1,6 milyon dış ticaret belgesi... Yılda ortalama KOBVIere yönelik belge... Yilda ortalama vize başvurusu... Yılda ortalama',1.320 öğrenciye burs imkanı... Yılda ortalama 200 öğrenciye staj imkanı... Yılda ortalama çağrıya sesli yanıt ito Bilgi Hattıhdar1 ( ) hergün yüzlerce kişiye bilgi

29 S i cil ve Tescil Faaliyetlerimiz İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUGU Adalet Bakanltğı bünyesindeki istanbul ve Kadıköy Ticaret Sicil Memurluklan 559 Sayılı KHK gereğince ll tarihinde istanbul Ticaret Odası'nca devir alınarak o tarihten itibaren istanbul Ticaret Sicili Memurluğu olarak hizmet vermektedir. >- Sicilin devralindığı tarihte yapılan sayımlarda sicil dosyalannın % ünün bulunmadığı, bulunan dosyalarda ise belgelerin eksik olduğu tespit edildiğinden Ticaret Sicil Memurluğu istanbul Ticaret Odası dosyalan ile işlem yapmaya başlamıştır... Dosyaların eksiksiz korunabilmesi ve farklı yerlerden hizmet verilmesinin sağlanabilmesi için dosyalan n elektronik ortama aktanlmasına karar verilmiştir. Ülkemizdeki en büyük arşi~ projesi hayata geçirilerek belge ve si cil gazetesi sureti elektronik ortama aktanlmıştır... Bugün istanbul Ticaret Odası merkez binası, Perpa, Giyimkent ve Kadıköy Hizmet Birimlerinde elektronik ortarndaki dosyalardan işlem yapılmaktadır. >- istanbul Ticaret Odası merkez binasında oluşturulan birimde elektronik ortamdaki sicil dosyalan incelemeye açıktır. Faaliyet belgesi, sicil gazetesi sureti, istanbul Ticaret Odası kimlik kartı, Kamu ihale Kanunu gereğince ihale makarnianna sunulacak belge, istanbul Ticaret Odası'nın protokol imzaladığı bankalara ibraz edilmek üzere belge, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine verilmek üzere belge düzenlenmekte, çeşitli belgeler üzerine istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olunduğuna dair şerh verilmekte, istanbul Ticaret Odası kayıtları hakkında sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB'ne periyodik bilgiler gönderilmektedir.

30 BÖLGE TEMSiLCiLİKLERİ.. Perpa Bölge Temsilciliği,. Kadıköy Bölge Temsilciliği.. Giyimkent Bölge Temsilciliği.. Bayrampaşa irtibat Bürosu

31 Ülkemize Yönelik Kalkınma ve Gelişim Faaliyetleri DIŞ TİCARET FAALİYETLERİ Eminönü Merkez Bina ile Kadıköy ve Giyimkent Temsilciliklerinde.5174 sayılı TOBB Kanunun 26. maddesi uyarınca istanbul Ticaret Odası dış ticaret faaliyetl,erine yönelik belge ve karneler verilmektedir,. ATR Dolaşım Belgesi: Yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin belge veril.. mekte olup, bu sayı ülke genelinin % 70'i civarındadır... ATA Karnes'i: Ülkemizde kullanılan tüm ATA Karnelerinin %80'i istanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir.,. TJR. Karnesi: Ülkemizde dağıtılan tüm T.I.R. Karnelerinin % 60'ı istanbul Ticaret Odası tarafından dağıtılmaktadır.,. Bu belgelerin yanı sıra; EUR.l Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetna" mesi, FORM A, Arap Boykot Listesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi gibi belgeler de verilmektedir.

32 SEMİNER- TOPLANTI- KONFERANS VE EGİTİMLER Üyelerimiz için sosyo-ekonomik açıdan önemli olan; sektörel. finans, KOBi destekleri, AB uygulamaları, yatırım, vergi, çeşitli mevzuat ve dış ticaret konularında her yıl ortalama 100 adet seminer, toplantı ve eğitim prograrnları düzenlenrnektedir. PROTOKOLER, ZİY~RETLER Her yıl istanbul Ticaret Odası:nda Başbakan. Bakan, Vali katılım düzeyinde protokoler toplantılar düzenlenmekte olup. toplantılarda iş aleminin sorunları, ekonomi ile ilgili görüş ve beklentileri iletilmektedir.

33 YAYlNLAR "" ARAŞTIRMALAR istanbul Ticar~tOdası Qyelerinin ihtlyaç. duycjugu konularda; genc k Oda içi ger~kreod;a dışı. ar~ştırmac ı lar tarafından Qlkemizi yakından ilgilendiren sosyal, ekonomik, ticari. ve benzer birçok konuda kapsamlı çalışmalar g.erçekleştirilmektedir Her yıl yaklaşık7p adet ekonomik ve sosyal içerikli yayının yanı ~ıra hazırlanmaktadı r Bunl~rın y,;ım sıra; her yıl Türkçe ve ingilizce olarak Yıll ı k Ekonomik ~aporyay ı nlanmaktadır. AYrıca birçok konuda süreli yayınlar, rehber yayınlar, prestij yayınlar, broşürler hqzırlanmaktad r r.

34 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI Ekonomik kararların alınmasında, ticari faaliyetlerin yönlendirilmesinde, paranın satın alma gücündeki değişimierin tespitinde kullarııları Fiyat indeksleri istanbul Ticaret Odası tarafından 1927 yılından beri hesaplanıp yayınlanmaktadır. Satınalma gücünde meydana gelen değişmeterin göstergesi olan Fiyat indeskieri Geçinme ve Toptan Eşya Fiyatları 6 değişik bazda her ay itibariyle hesaplanmakta ve kamuoyuna açıklanmaktadır. Türkiye ve istanbul'a ait ekonomik ve sosyal göstergelerden otuşan kitap ve rehber yayınlar hazırlanmaktadır : Makro Ekonomik Göstergeler : 1984 yılından beri 3'er aylık döneme lerde Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanmaktadır. Rakamlarla Türkiye Ekonomisi : Türkçe - ingilizce ;.. istanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri :Türkçe- ingilizce.. Rakamlarla istanbul Ekonomisi :Türkçe- ingilizce Yabancı işadamları için istanbul Rehberi : ingilizce - Fransızca -Almanca -Arapça istanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması

35 ANKET ÇALIŞMALARI 1. istanbul Ticaret Odası üyelerine yönelik sektörel bazda anket çalış maları:.. Ekonomik Durum Tespiti Anketi.. Kapasite Kullanımına Yönelik Anket.. Yan Sqnayi Borsası Anketi 2. Üye Memnuniyeti Anketi: istanbul Ticaret Odası'nın verdiği hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak üyelere yönelik bir anket olup, istanbul Ticaret Odası hizmetlerinden memnun olma oranı : yılında% yılında o/o 88, y ılı nda % 86,8 olarak gerçekleşmiştir. 3. Küçük Sanayi Kap?-site Kullanım Araştırması: istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan küçük sanayi işletmelerinin genel durumlarını ortaya koymak ve ekonomik gelişmelerden etkilenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılır. 4. Oda Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Anketi: istanbul Ticaret Odası :nın düzenlediği toplantı, seminer. panel ve fuar organizasyonlarının katılımcılar tarafından değerlendirilebilmesi, değerlendirme sonucunda söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılır.

36 TEKNOPARK İSTANBUL PROJESİ,.. istanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve istanbul Ticaret Üı:ıiversitesi ile imzalanan 12 Şubat 2D09 tarihli Niyet Mektubu ile rpülkiyeti SSM'na ait olan istanbul Kurtköy'deki itep arazisi üzerinde belirlenen alanda 4691 sayılı Kanurr kapsa- e mında kurulması planlarian SSM Teknoloji Geliştirme bölgesi "SSM Teknoparkı"nda kur~c,u heyette yer almıştır. ~--- ~ ı 2 Mart201 O tarihindeistanbul Ticaret Odası. Savurımsı Saria'yı Müsteşarlığı. istanbu1 Ticaret Üniversitesi, Havaalanıjşletmeve Havacılık EndüstrileriJ\Ş., Savunma Teknolojileri Mühendis.lik ve Ticaret A.Ş. Teknapark istanbul' u yönetecek şirket için ortakirk söz-' leşmesinl imzalamışlardır

37 MESLEKi :EGİTİM FAALİYETLERİ istanbul Ticaret Odası'nca, özellikle son otuz yılda, istanbul'daki çeşitli meslek liseleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak mesleki eğitimin gelişimine yönelik.. qnemli adımlar atılm ı ştır. QfiMt;K,E'ı:9jg;;i istanbul Ticaret Odçı;;ı, Milli Eğitim Bakanlığı, istanbul il Özel idaresi ve Türkiye iş Kurumu işbirliği ile Mesleki Eğit i m konusunda Cumhuriyet tarihimizin en önemli çalışmaları arasında yer alan bu projeyi hayata geçirmiştir. Proje kapsamında, 76 okulda, 130'u aktif 148 branşta nıeslek edindiıme ve geliştirme kurslan açılmıştır özimek projesi kapsamında bugüne kadar 'i mezun, kursiyere eğitim verilmiştir. jı;ısiw,kay.jjaklfiqj:iorsas ı ÖZiMEK kurslarındadmezun olan sertifikalı kursiyerler ile sektör temsi.lcilerini buluşturan insan kaynakları borsası istanbul Ticaret Odası web sitesinde hizmet vermektedir. EnılaKPazarJanı~ \;:! zmanlığı Sertifika P rogram ı istanbul Ticaret Odası ile istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda~.. emlak pazarlaması konusunda eğitim verilmektedir. J,lJ[~!Jl.Jtg hl:ı~ ı:!g,ı;i.,j:ğ.itim i istanbul'u tanıtacakfehbeılerin egitilmesi amacıyla Bakarılık vet urist Rehberleri Odası ile birlikte eğitim verilmektedir Ş_owmtu"':-(:i:iQ~tlç,blJŞ;~a Eğ itim i ~ursu ' Gıda Mühendisi bulı.ınduru l mamasının getirdiği maliyetleri asgariye ' indirmek için belirli kriterdeki fırın ve pastanede çalışan ustalara eğitim verilmiştir. '

38 Bugünün küçüa~,.. _.. yanmn BUYUGU istanbul TiCARET ODASI 5. B~ARILI KOBI YARlŞMASI KATEGORiLER ÖDÜLLENDiRME ÇALIŞMALARI istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak üyelerini teşvik etmek amacıyla;.. Yüksek düzeyde vergi ödeyen işletmelere "Başarılı Vergi",.. Başarılı mal ve hizm;t ihracatçısı üyelerimize "Başarılı ihracatçı".. 5 ayrı dal da başarılı KOBi'lere "Başarılı KOBi Ödülleri". Vermektedir.

39 ANADOLU AÇlLlMLARI ~ Anadolu'nun birçok ilindeki ticaret ve sanayi odalarına yönelik 'Anadolu Açılımı' olarak adlandırılan ziyaretler gerçekleştirilmekte olup, ziyaretler neticesinde Odalar arası bilgi paylaşımının yapılması ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıl maktadır. Bu kapsamda, 2005 yılından bugüne kadar 25 il ziyaret edilmiştir Kış Üniversit~ Oyunları için Erzurumcun seçilmesi sağlannır<;;trr. ~ ihracata ilk Adım Projesi Anadolu'ya taşınarak yaygrnlaştrrılmıştrr. Anadolu'daki 14 ilimizin ticaret ve sanayi odalarına progranı hakkında eğitim verilmiştir.

40 DOGU ANADOLU TURİZM ODAKLI KALKlNMA PROJESİ.. Qlkemizin kfllkınnıada öncelikli yör~lerinin başında gelerı Doğu'da gerekli atılım ve kalkınma imkanı sağlanmasında turizmin anahtar sektör olması sebebiyle istanbul Ticaret Odası tarafından geliştirilen bu proje 1996 yılından günümüze kadar muhtelif aşamalarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir... Bu çerçevede bölgede kalkınma potansiyeli içerebilecek muhtelif yöreler ve konular ele alınarak değerlendirilmiş, istihdamın yeterli olamamasının nedenleri irdelenmiş, bölgenin dezavantaj ı olarak görülen coğrafi ve mevsimsel koşullarını avantaj haline çevirecek sektörler belirlenmiştir, turizm sektörünün (kış, yayla, kültür, sağlık ve spor turizmi) lokomotif sektör olarak kullanılarak bölgede yatırımı cazip hale getirecek projeler üretmek amacıyla kullanılması için çalışmalar yapılmıştır... Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel kalkınma Projesi kapsamında belirlenen GAP ve Doğu Karadeniz bölge illerini içeren 7 ile (Kars, Erzurum, Erzincan, Vao. Trabzon, Rize ve Artvin) daha sonra Ardahan, Iğdır, Bitlis, Mrı. Gümüşhane, Muş ye Bayb\Jrt eklenerek toplam 14 ile çıkmıştır. Dah,a,sonra Elazığ, Hakkari, Mardin, Tunceli ilieri eklenerek projenin kapsadığı il sayısı arttırılmış ve Siirt ilinin eklenmesi ile 19 il olmuştur... Proje kapsam ı nda yabancı yatırımcılara bölgenin cazip yanlarını tanıtarak, yatırım yapmaları için zemin hazırlamaya yönelik gerçekleştirilen panel, toplantı, fuar katılımı ve proje bazlı çalışmalar yanında Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum'da gerçekleştirilmeşi kararı ile yeni bir dönemece girilm iştir.

41 İNDİRİMLİ KURULUŞLAR istanbulticaret Odası, otellı:r. restoranli'j.r, sağlık kuruluşları, seyq.hat, acenteleri, eğ;tim kurumları, araç kiralama firmaları ile anlaşmq. yapp.rcık üyelerine indirimli fiyat uygulanmasını sağlamaktadır Yurtiçi Oteller : Yurtdısı Otellw 89 ~ağlık'ı<urulu'şları : 384 Restoranlar 20 Seyahat Acentaları 4 Eğitiryı Kurumları 5 Araç Kiralama 5

42 Yönelik Faal i yetl~ri miz KOBİ'lere. c--- TÜRK YAN SANAYİ ' BORSASI 1990 yılında, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun işbirliği ile kurulan Türk Yan Sanayi Borsası, yan sanayi sektörlerinde çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihracata yönlendirmek ve ihracatlarını artırmak üzere 1990 yılından beri istanbul Ticaret Odası bünyesinde hizmet vermektedi r. Temel işlevi yurtdı$ından gelen taleplerin uygun yan sanayici firmalara ulaşmasını temin etmek ve söz konusu taleplerin takibini gwçekleştirmek olan borsada; metal işleme, plastik, kauçuk, elektrik ve elektronik sektörlerinde yan sanayici olarak çalışan ve 2.000'in üzerinde üye firma bulunmaktadır. Yan Sanayi Borsası kapsamındaki hizmetler istanbul Ticaret Odası üyelerine ücretsiz olarak verilmektedir.

43 YATIRIM VE TEKNOLOJi GELİŞTİRME SERVİSİ-ITPO Gelişmiş ülkelerdeki yeni teknolojik imkanların ülkemizde kullanıma açılmasına, ülkelerarası yeni yatırım işbirliklerinin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla UNDP ile ortaklaşa kurulmuş ofistir. KAPASiTE RAPORU Üyelerin, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden har.eket ederek bilimsel bir şekilde belgeleyen rapordur. Bu rapor; ' teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılır. Toplam kapasite raporu olan istanbul Ticaret Odası 'dir. ' üye sayısı

44 KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEGİ Üyelerin finansman sorunlarının çözümü için bugüne kadar 8 banka. 2 katılım bankası. ı finansal kiralama şirketi ile avantajlı kredi anlaşmaları yapılmıştır. Dİ GER Bu hizmetlerin yanı sıra KOBi'lere yönelik. Çıraklık ve iş Makinesi Belgeleri. Tekel ürünleri satılan işletmeler için "Tekel Ruhsatı", gıda üzerine elle imalat yapılan işletmeler için "Ekspertiz Ruhsatı" verilmesi gibi faaliyetler de bulunmaktadır.

45 :! ~ ~ 5 i= ~ z ı< " Uluslararası Faaliyetlerimiz AVRUPA BİRLİGİ (AB) FAALİYETLERİ ~ AB ile. ilgili kanun ve uygulamalar, Türkiye-AB ili ş kileri, müzakere süı eci vb. konular takip edilmekte olup, üyelerimiz, araşt ı rmalar, yayınlar, eğitim ve seminerler vasıtasıyla bilgilendirilnıekt e dir. ~ AB'ye üyelik sürecinde en önemli kamuoyu oluşturma araçlarından biri olan "lobicilik" faaliyetleri AB nezdinde yürü tülm e kt e dır yılından bu yana AB Parlamenterleri, Komisyon yetkili leri ve gazetecilere yönelik Brüksel'de4 lo bi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. "' AB Hibe Programlan kapsanıında proj eler hazırlanmakta olup, istanbu!ticaret. odası üyeleı inin çıkarlarına uygun projelerde lider veya orta~ kuruluş ol~rak yer alınmaktadır. Bugüne kadar AB fonlan kapsamında 7 proje tamaiıılanmı$ olup yeni projeler için başvu r ular yapılmakta.dı r.

46 İHRACATA İLK ADlM PROGRAMI (İİAP) Daha önce hiç ihracat yapmamış KOBi'lerin düzenli ihracatçı olmaları için ihracat planlaması ve pazarlaması konusunda birebir danışmanlık hizmetini içeren destek programıdır. Danışmanlık hizmetleri ; " Firmanın mevcut durumunun, ihracat potansiyelintn ve motivasyonunun teşhisi, " Hedef Ihracat pazarının ve ihraç ürünlerinin belirlenmesi, " Hedef ihracat pazarları ve potansiyel müşteriler ile ilgili detaylı veri toplanması, " Dağıtım kanallannın belirlenmesi, " Pazarlama Planı'nın hazırlanması, " ihracat Eylem Planı'nın hazırlanmasını kapsamaktadır. iiap'de bugüne kadar beş etap gerçekleşti ri Imiş ve 120 firma fayda lanmıştır.

47 KOBİ 'LERiN e-ticaret KONUSUNDA EGİTİLMESİ PROJES İ ( KOBET İ C) Elektronik t icaret a l anı n da mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesini, hızla büyüyen e~ticaret pazarında istanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ'ler i n e~ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve bunl a rı kendi firmalarının i ş süreçlerine aktararak hayata geçirmelerini ve böylece bu KOB İ'l er i n e~ticaret kapasitelerini arttırmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen projedir. CENTRAL ASİA INVEST PROGRAMI Orta Asya bölgesindeki ticaret ve iş o rtamının gelişt irilmesi amacıyla Özbekistan Ticaret Odası çalış an larının KOB i ' le ı e ihracat danışmanlığı yapmak üzere egitileceği program d ır. ABD PAZARINA İLK ADlM PROJESİ istanbul Ticaret Odası ve Amerikan Ticaret O d aları orta k lığı n da ger çekleşe n üç etap ir bu proje ile ABD'ye düzenli olarak ihracat yapmamış KOB İ 'lerin ihracat yapar hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje çerçe~ vesinde Türkiye~ABD iş dünya l arı arasındaki bilgi eksikliğini gidermek ve işadamiarım buluşturmak am a cıyla ingilizce~ Türkçe hizmet veren bir web sayfası "www. us~istanbul.com " adresi ile hizmete sunulmuştur. SS-GATE UNDP tarafı n dan desteklenen,gelişmekte olan ülkeler a rasında ürün, finansman ve teknoloji değişiıııi aracılığ ı yla KOBİ ' lerin geliştirilmesi ve ticaret iliş k ilerı ni n iyileşt ir ilmesini amaçlayan bir elektronik eşleştirme projesidir.

48 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ (ASCAME) BAŞKANLIGI Akdeniz Bölgesi'nde yer alan devletlerin birbirleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini arttırmak amacıyla ı Ekim ı982 yılında Barselona'da kurulan ASCAME. Akdeniz Bölgesi'nin refahını ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırmayı amaçlamakta buna yönelik birçok faaliyette bulunmaktadır. Bugün, Fransa. italya, ispanya, Yunanistan. Bulgaristan, Malta gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra. Türkiye, Mısır. Suriye, Fas, Tunus. Cezayir, Lübnan. Libya, israil. Ürdün. Hırvatistan. Arnavutluk. Karadağ gibi bölge ülkelerinden 213 od?nın üye olduğu birliğin dönemi başkanlığına istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş seçilmiştir ı dönemi için başkanlığa Dr. Murat Yalçıntaş ikinci kez seçilmiştir Bu süreçte ASCAME'yi bölgesinde daha güçlü ve aktif bir kurum haline getirmek için çalıştırmalar sürdürülmektedir; ~ Kurumsallaşma Çalışmaları ~ Lobi Çalışrnaları (Brüksel, Washington D.C) ~ lnvest-in-med Prograrnı- Medstatistics, Medexchange Projeleri ~ Üye Odalar Arası Personel Değişim Programı ~ Uluslararası işbirliği Antlaşmaları ~ Bölgesel Organizasyonlar ~ ASCAME 25. Yıl Kutlamaları / ~ ASCAME Müzik Albümü "Akdeniz" (Tuluyhan Uğurlu)

49 1'\. Wl"'\.yl \\.Ot: C ~ -AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTi EUROPEAN CAPrTAl OF CULTURE İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTi AB tarafından her yıl belirlenen şehir ya da şehirlere 'Avrupa Kültür Başkenti' unvanı verilmektedir. Seçilen şehirlerin uluslararası platformda kendi kültürlerine has özelliklerini, kültürel yaşamlarını ve kültürel gelişimlerini sergilemek açısından bu unvana sahip olmak oldukça önemli bir fırsattır. ' istanbul, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 201 O Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. istanbul Ticaret Odası bu kapsamda oluşturulan ajansın yürütme kurulunun başkanı, danışma kurulunun ise üyesidir. istanbul Ticaret Odası, Avrupa Kültür Başkenti kapsamında 5 tarih ve kültür eserinin restorasyon çalışmasını gerçekleştirmektedir.

50 FUARLAR VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİLERİ Türkiye Milli iştiraki istanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuarlarla birlikte dünyanın birçok yerindeki fuarlara bilgi-standı bazında iştirak ed ilerek, ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca, Türk ihraç Malları Sergileri ile sanayimizin yanı sıra kültürümüz de tanıtılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen sergilere ek olarak ilk kez 2008 yılında Kuveyt'te, 2009 yılında ise Katar'da Türk ihraç Malları Sergileri gerçekleştirilmiştir. Bu Fuarların yanı sıra istanbul Ticaret Odası uluslararası fuarlar ve alanında büyük başanlara imza atmıştır; HANNOVER MESSE 2007'DE "ORTAK ÜLKE" FRANKFURT KiTAP FUAR! 2008'DE "ONUR KONUGU" KÖLN ANUGA GIDA FUARI 2009'DA "ORTAK ÜLKE"

51 ANA 1 YAN SANAYİ İŞBİRLİGİ GÜNLERİ istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak yan sanayi sektöründe işbirliği günleri ve hemen her sektörde dünyanın dört bir yanında gelen birçok yabancı işadamları ve Türk işadamiarını bir araya getiren ikili görüşmeler, organize etmektedir. HEYETLER - İNCELEME GEZİLERİ istanbul Ticaret Odası'nı her yıl birçok ülkeden yabancı heyetler ziyaret etmekte olup, ülkemiz ile ticaret ve işbirliği yapılabilecek konularda fikir alışverişinde bulunulmaktadır. istanbul Ticaret Odası'nı ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odaları'nın bazıları ile de işbirliği anlaşması imzalanarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine destek olunmaktadır. Her yıl ortalama 85 ticaret heyeti kabul edilmekte. ayrıca istanbul Ticaret Odasını temsilen yaklaşı~ 65 heyet temas ve incelemelerçje bulunmaktadır.

52 TİCARİ VİZE ÇALIŞMALARI ist~nbul Tiui'ret Odası ' nın üyelerinin ticari vize alımlarının kolaylaştırılmas ı için.aimanya, Fransa, isviçre, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile ahiaşması bulunmaktadır. Bu kapsamda üyeler, iş seyahatleri için bu ülkelerin konsolos l uklarına gitmeden doğrudan istanbul Ticaret Oda~ı'na başvurarak vize alabilmektedirlee.her yıl en az 2300 vize başvurusu sonuç l ancjırılmaktad ı r. SCHENGEN VİZESİ KOLAYLAŞTlR.MA ÇALIŞMALARI AB ülkeleri ile ticari faaliyetlerde bulunan istanbul Ticaret Odası üyeleri için Schengen Vizesi Kolayiaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Fransa ile yapılan anlaşmanın, bir benzeri italya ile de yapılmıştır.

53 International Chamber of Commerce The world business organization,~. UNIDO ~...?~ TEMSiL EDİLDİGİMİZ ULUSLARARASI KURULUŞLAR istanbul Ticaret Odası hızla küreselleşen dünyamızda. Türkiye ve istanbul birçok uluslararası ticari ve ekonomik meslek örgütünde temsil etmekte ve işbirliği halinde ortak çalışmalar hayata geçirmektedir. istanbul Ticaret Odası'nın saygın üyesi ve iş ortağı olduğu kuruluşların bazıları.,. Milletlerara.sı Ticaret Odası (ICC),. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME),. Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü (UNIDO),. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),. Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Sektörleri Birliği (AAIA),. Avrupa J'lkdeniz Ticareti Geliştirme Örgütü (EMED-TDS)

54 Hukuki Hizmetlerimiz o ~ t!ı- -- İTO TAHKİM BÜROŞU Tahkim; bir uyuşmazlığın niteliğinin tahkime elverişli olması ve yasanın izin vermesi durumlarında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, devlet yargısı yerine, hakem adı verilen kişiler tarafından çözüme bağlanmasıdır. iş hayatında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar için tahkim yargılamasının yürütülmesini temin etmek için 1979 yılında istanbul Ticaret Odası Tahkim Bürosu kurulmuştur. ito Tahkim Bürosu'nun anlaşmazlıkların çqzümünde herhangi bir etkin rolü yoktur. Sadece kurulacak hakem mahkemelerine sekreterya hizmetleri vermekle yükümlüdür.

55 ijukuk İ DANIŞMANLIK " istanbul Ticaret Odası tarafından ulusal ve uluslararası hukuki konularda danışmaplık hizmeti verilmektedir. Yasa değ i şikliklerinde araştırma ve.. incelemeler yapı l maktadır. Odanın taraf olduğu sözleşmeler, anlaşmazlıklar ve davalar takip edilmektedir. Od<;ı üyelerine iş hayatı ile ilgili konularda hukuki bilgilendirme hizmeti verilmektedir.

56 SİGORTA İŞLEMLERİ istanbul Tıcaret Odası; TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına istanbul'da bulunarr Sigorta acentelerinin yasaya uygunluğunu denetlemekte, sigorta acentelerinin levhaya kayıt işlemlerini yapmakta ve bilgilerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına muhafaza etmektedir. Sigorta acentelerinin yapısa l ve yönetsel değişikliklerini i O BB, Hazine V Dış Ticaret Müsteşarlığı ad_ı na incelemekte ve onaylamaktadır Kurulduğu günden bugüne kadar kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.

57 TÜKETİCİ TALEPLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ.. istanbul Ticaret Odası. tüketicilerin satın aldıklan mal ve hizmetlerle ilgili Şikayetlerin takibini yürütmekte,.. Tüketici şikayetlerini önleyecek önlemlerle ilgili uygulamaları yürütmekte,.. ito Dürüst Reklamcılık Değerlendirme Kurulu ile mesleki karara uymadığı tespit edilen, şikayet edilen reklamlar denetlenmektedir.... Bu kapsamda, her yıl ortalama 800 Tüketici şikayeti değerlendiril mektedir.

58 ~ Ul ~ o - ~ 1 ~ 1 İSTANBUl.. TİCARET GAZETESI '.,, 1958 yılından beri haftada?ir yayınlanan "istanbul Ticaret Ga2:etesi"nde, Oda faaliyetleri' ile Türkiye ve dünya ekonomisi hakkındaki son gelişmelere yer verilmektedir. istanbul Ticaret Gazetesi'nde alanlannda uzman kişilerinhazırladığı makaleler, birçok korıllda rel]ber niteliği taşıyan araştırma yazıları, yurtdışında~i mal ve hizmet talepleriyle ilgili konular işadamlarının bilgisine sunulur: istanbul Ticaref Gazetesi'nin tirajı bulunmaktadır. 1

59 İTOVİZYON 2003 yılından beri aylık olarak yayınlanan itovizyon Dergisi işadamlarından akademisyenlere. bankacılardan bilim adamlarına ve başarılı yöneticilere kadar ekonomiye yön veren kişilerin görüşlerine de yer veren itovizyon Dergisi. istanbul Ticaret Odası'nın misyonunu kamuoyu ile paylaşan ve çeşitli güncel konularda bilgi veren bir dergidir. itovizyon'un '12DOO tirajı bulunmaktadır.

60 TİCARİ DOKÜMANTASYON MERKEZi istanbul Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaç duyduklara bilgilere kolayca ulaşmafarını amaçlayan Türkiye'nin eli büyük ticari dokümafıtasyon merkezinde kitap, süreli yayın, 371 rehber, 229 CD-rom, 9 veri tabanı içeren koleksiyandan oluşmaktadır. Bu koleksiyonq~ : ~ Yurtiçi, yurtdışı firma bilgileri, ~ Ülke raporları, ~ Ulusal ve ulu.slararası istatistikler, ~ Sektör araştırmaları, ~ AB yayınları, "'" Mevzuatlar ve ~ iller hakkında kaynaklar bulunmaktadır. ~ Bu Me~kezde ayrıca, OECD tarafından kurulan OECD Kütüphanesi de yer almaktadır. ı,.,

61 e-ito PROJESİ,. ~ ;'<.!!! istanbul Ticaret Odası üyelerine Oda ile ilgili işlemleri internet ortaminda yapma imkanı sağlayacak e-ito Projesiyle. Oda içinde yürütulen tescilden arşivlerneye kadar bütün iş, belge. işlem. form gibi faaliyetler web tabanlı ortamda yürütülecektir. Bu kapsamda;.... ileriye dönük gelişecek Ihtiyaçlara da cevap verecek bilişim altya" pısının kurulması, mevcut web sitesinin porta! bir yapıya dön(.iştürülmesi, sanal POS elektronik ödeme altyapısının oluşturulması gibi e-ito'nun birinci fazında yapılması planlanan işler tamamlanmış, ayrıca. borç sorgulama, borç ödeme, tescil ilan sqrgulama. oda kayıt beyannamesi gibi on-line uygulamalar devreye alınmıştır.. ~~ ikinci faz için hazırlık çalışmalarına başlanmış; bu kapsamda ; Üyeleri web sitesi ve e-posta hizmetlerinin sunulması, Üyelere yönelik on-line uygulamaların ve kargo destekli belge hizmetlerinin zenginleştirilmesi (ana sözleşme hazırlama, abonelik hizmetleri, yetki belgeleri), Portalin görs.el ve fonksiyonel olarak geliştirilerek glmel internet kullanıcılarının ito porralini daha etkileşimli bir şekilde kullanmasının sağlanması (video haber, foto galeri, anket. e-bülten. mesleki forumlar) ve RSS ile porta! kullanıcılarına ilgi alanlarına ve taleplerine göre haber, duyuru, etkinlik gibi içeriklerin sunulması planlanmaktadır.

62 İSTANBUL TİCARET ODASI WEB SAYFASI "www.ito.org.tr" istanbul Ticaret Odası vermektedir: yenilenen web sayfası ile üyelerine birçok hizmet " Sektör ve ülke profil/eri, mevzuc\t bilgileri, fiyat indeksleri, altın ve gümüş fiyatları, istatistiki veriler, tescil ve tasdik işlemler, üye firma bilgileri ve istanbul Ticaret Odası faaliyetleri gibi birçok konuda kullanıcılara güncel bilgiler sunulur. " Kütüphane koleksiyonunda bulunan yayınların bibliyografik künyelerine çeşitli arama kriterleri ile erişim sağlanır. " Meslek Komiteleri için hazırlanan sayfa aracılığı ile (http://www.ito. org.tr/meslekkomiteleri/ui!meslekkomitelerimain.aspx) üyelerden gelen mesajlar ilgili Meslek Komitesi temsilcilerine iletilir. " Tescil ve Üyelik Bölümü" aracılığıyla tescil ve üyelik işlemleri hakkında üyelereve ilgililere ayrıntılı bilgiler sunulur. " tjikemizde ve dünyadaki fuarların, istanbul Ticaret Odası organizas~ yonı:ında gerçekleşen ikili göruşme, işbirliği toplantı ve seminerierin duyuru/arı. yapılır. u " 2004 yılından sonra çıkan yayırılarımıza ücretsiz olarak erişim sağ-. lar\ır.,

63 ll' O Çağrı Merkezi,,, Tel: (212) 444 O 486 Yılda ortalama: çağrı alan merkezden bilgi sağlanabiiecek konulardan bazıt;;ın;.. Üyelik işlemleri,.. Fiyat indeksleri,.. Firma Bilgileri... Vize.Prosedürleri... iı;o Yayınları,.. Etkinlik Ajandasıdır. 1/!

64

65

66 Eğitime Destek Faaliyetleri OKUL İNŞAAT VE RESTORASYONU.. Kadınlarçeşmesi ilköğretim Okulu inşaası.. Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi inşaası.. istanbul Ticaret Odası ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Kanarya ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek Eğitim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası,Anadolu Teknik Lisesi inşaası.. istanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesi i nşaası.. istanbul Ticaret Odası Çatalca Çok Programlı Lisesi inşaası.. Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi inşaası.. Şehit Asteğmen Ali Yılmaz ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Karamandere Köyü ilköğretim Okulu inşaası.. Diyarbakır Lice ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Bağcılar ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Ümraniye ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Beyoğlu Mesleki Eğitim Okulu 201 O yılı içinde yapılması planlananlar.. Hadımköy Endüstri Meslek Lisesi.. istanbul Ticaret Odası Zeytinburnu Matbaa Meslek Lisesi inşaası.. 13 ilde şehitler anısına ilköğretim okulu

67 BURS FAALİYETLERİ istanbul Ticaret Odası'nın eğitime verdiği destek her geçen yıl artarak sürmektedir. Bu çerçevede ı.ooo lisans. ı20 yüksek lisans. ı 00 doktora ve ı 00 akraba. topluluğu olmak üzere yılda ortalama ı.320 öğrenciye burs verilmektedir. STAJ İMKANI ~ Başta istanbul Ticaret Üniversitesi olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla istanbul Ticaret Odası'nda staj imkanı verilmektedir. Bu çerçevede her yıl en az 200 öğrenci staj yapmaktadır. ~ Ayrıca 3308 Sayılı Kanun kapsam ın da istanbul Ticaret Odası'nda eğitim öğretim yıl ından itibaren Meslek Lisesi öğrenc i leri de staj yapmaktadır.

68 Sağlık Destek Faaliy~tleri ~ istanbul Özel Business -Esnaf Hastanesi'nin inşası ve Restorasyonu ~ Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Günübirlik Cerrahi Servisi'nin Hizmete Açılımı ~ Şişli Etfal Hastanesi Acil Çocuk Polikliniklerinin Yenilenmesi ~ Pendik Devlet Hastanesi Sapan Bağları Polikliniği Elektro Kardiyografi Ünitesi'nin Hizmete Açılımı ~ istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı ~ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'ne Bağışlanan Videoskopi Cihazı 1 1 ~

69 Çevre Destek Faaliyetleri.. Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin Kurulması.. Ağaçlandırma Kam panya l a rı Tarihi Eserlerin Restorasyonu.. Yeni Camii Hünkar Kasrı Restorasyonu.. K ı zlarağası Mehmet Ağa Medresesi Restorasyonu.. Rüstempaşa Medresesi Restorasyonu.. Celalettin Bey Köşkü Restorasyonu.. Yorgo Zarifi Köşkü Restorasyonu

70 Kültür Ve Sanat Etkinlikleri EMİNÖNÜ AÇIKHAVA SANAT MERKEZi istanbul'un kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak ve sanatçılara destek olmak amacıyla tarihi Eminönü Meydanı 'nda 2004 yılında başlatılan Açıkhava Sanat Merkezi. gördüğü ilgi üzerine geleneksel hale gelmiştir. İTO SANAT GALERİSİ istanbul Ticaret Odası'nın sanata verdiği önem kapsamında istanbul Ticaret Odası bünyesinde bir sanat galerisi kurulmuştur. Burada çeşitli sanatçıların eserlerine yer verilmektedir. 1 SPONSOR OLUNAN BAZI SERGİ, YAYlN VB. ~ Kurtuluş Gemisi Sergisi ~ Musikişinas Tüccarlar Müzik CD'si ve Konseri ~ Sarışın Bir Kurt - Atatürk Fotoğrafları ~ Kurtuluş Savaşı ve Cephe Fotoğrafları Sergisi ~ Ara Güler istanbul Fotoğrafları Sergisi ~ Lonca'dan Oda'ya 125. Yıl Kitabı ve Belgeseli ~ Nadir Eserler Sergisi ve Kataloğu ~ Han Mektupları Sergisi ~ Ticari Mektup Zarfları Sergisi ~ istanbul'da 40 Yıllık 40 Lezzet Durağı Kitabı ~ Türkçe Konuşanlar Kitabı.. Kemal Batanay Kit?b ı ~ istanbul'un Esnaf Lokantaları Kitabı.. Ara Güler'in "istanbul'da Alınteri" Sergisi ve Kitabı.. Kınalı Kuzular Dizisi Sponsorluğu.. iksv Müzik Festivali Sponsorluğu.. iki Kıta Birçok Kültür istanbul Kitabı.. Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa'daki Yankıları Kitabı ~ Gravürlerle istanbul Kitabı.. Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok Kitabı.. 'Türkiye Okuyor" Kampanyasına destek.. iticü Görme' Engeli i ler Bilişim Merkezi.. Çanakkale Destanı Sergisi