ISTANBUL TICARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI"

Transkript

1

2 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM.. ISTANBUL TICARET ODASI Yayın No, istanbul, 201 O

3 Grafik Tas arım Kült Reklamcılık Ltd. lstiklal Cd. Erol Demek Sk. 5/10 Beyoğlu 1 İstanbul T Baskı İn ter Basım Yayın Ambalaj San Tic. Ltd Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No,63 Başakşehir/İstanbul T WWVJ.interbasim.com.tr füm haklar ısaklıdı r. Bu kıtapta yer alan bilgi 1 erin bır kısmı ya da [a m a mı hiçbir yöntemle yeniden basılamaz veya ço~altıl am a'z. Copyright 2010 istanbul Ticaret Odas

4 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİR KURUM.. ISTANBUL TICARET ODASI

5

6 Takdim ilk yerleşim bulgularına 8 bin yıl önce rastlanan istanbul için yapıları tanımiarnaiar hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Çünkü tarihin akışında daima önemli rol oynayan istanbul, 2500 yıl aı alıksız birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapm ı ştır Doğu Ronıa ' nın, Bizans'ın ve Osmanlı imparatorluğu'nun başkenti olma ayrıcalığını yaşam ıştır. Asya ile Avrupa kıtasının bu kesişme noktası, tarihin he ı döneminde ticaretin de, siyasetin de, kültürün de, nıedeniyetirı de merkezi olmuştur. Çoğu yerleşim alanları nın aksine, istanbul'un kuruluş öyküsü ne bir mitolojik bir kişiliğe, ne de kutsal bir olaya dayanır. Denizci ve tüccar bir kavnıin kendilerine yeni bir yurt edinme uğruna giriştiği bir mücadelenin sonucudur. Çok örıenılidiı ki, istanbul, ordular, devletler, imparatorlar tarafından değil ticaretin getireceği gel i şm enin farkırıda olan uzak görüşlü insanlar tarafından kuruları bir kenttir. Bu hayali yaşayan, gerçekleştirenlerle bugünlere gelen şehirde, ticareti daha da geliştirrnek için, çeşitli örgütlerınıeler kurulmuştur Lonca'darı Oda'ya uzanan bu yapılanma sü'recinin bugünkü son durağı ise ito'dur. ito, hem köklü geleneği hern de 128 yıllık tecrübesiyle geçm işte olduğu gibi bugün de üyelerinin ve ülkesinin ekonomik ve ticari çıkarlarını savunuyor Küresel ticaretre aktif bir yer edinrnerniz için üstlendiği misyonları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Elinizdeki yayınla, sizlere. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beş büyük odasından biri olan ITO'yu daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz. inanıyorum ki, ito, "350 bin üyesi, güçlü yapılanması, yetkin peı soneli, hedef odaklı projeleriyle" çok daha büyük başanlara imza atacaktır. Saygı ları m la, Dr. Murat YALCINTAS ito Yönetim K~rulu Başkanı

7 Tarihler le İstanbul Ticaret Odası *Dersaadet: Ticaret Odası kuruldu. *Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu. * 14 Ocak - Dersaadet Ticaret Odası Galata'da Mehmet Ali Paşa Hanı'nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı. *Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başladı. *ll Mart'dan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline dönüştürüldü. Böylece Ziraat ve Sanayi Odası işievleı-ini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası 19 ı O'a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odas-ı adı altında sürdürdü. *13 Haziran'da yapılan bir nizarnname ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları yeniden ayrıldı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odas ı kuruldu. *Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi "Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası Gazetesi" adı ile yayınlar:ımaya başladı. *Milli Türk Ticaret Birliği kuruldu. *izmir iktisat Kongresi'ne katılındı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası millileştirildi. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası yayınlarımaya başladı. (Osmanlıca ve F ransızca) *Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi. Odalara tüzel kişilik hakkı sağlandı ve Odalara üye olunması zorunlu hale geldi. istanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han'a taşındı. *istanbul Ticaret Borsası kuruldu. *Borsa Bülteni yayınlanmaya baş l andı. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk Meclis seçimi yapıldı. *Oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) üye oldu. *istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası Türkçe Frarısızca harflerle basrimaya başladı. (1954 yılından itibaren bazı makaleler Türkçe-ingilizce yayınlanmaya başlandı)

8 *Fiyat indeksleri yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler yayınları arasına girdi. r:srıaf Dispanseri kuruldu. *Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu ydrürlüğe girdi. *OECD'nin temelini oluşturan OEEC'ye dahil oldu. (Bu katılım Türkiye'nin iktisadi arılanıda dünyaya açılmasının temelini oluştunnaktadır). *istanbul Sanayi Odası kuruldu. *istanbul Ticaret Odası Gazetesi yayımlanmaya başladı. *istanbul Ticaret Odası ve istanbul Sanayi Odası'nın ortak girişimiyle iktisadi Kalkınma Vakfı (il<v) kuruldu. *Başarılı ihracatçıların Ödüllendirilmesi çalışmalarına başlandı. 'ito Vergi Ödülü uygulaması başladı. *Dünya Ticaret Meı kezleri Birliği'ne liye olundu. *Tüketici Şikayetleri Masası kuruldu. *Her yıl Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanan Ekonomik Rapor'un ilk sayısı yayınlandı. 'istanbul Dünya Ticaı et Merkezi AŞ. kuruldu. *Yarı Sanayi Borsası kuruldu. *istanbul Dünya Ticaret Merkezi (idtm) inşaatı başlatıldı *Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği.rıe (ASCAME) üye olundu. *ito Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu. *Kandilli'deki ı;ok anıaçlr sosyal tesisler hizmete girdi. *id TM fuar binası açıldı. *Kadrkôy Hizmet Birimi açıldı.

9 2003 'Tescil Arşivi'nirı Elektronik Ortamda Tutulrnasr Projesi başlatrldr. "Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Odamrza verildi. *Perpa ve istoç Hizmet Birimleri açrldr. *IS0-900ı Kalile Gijvence belgesi alrrıarak Toplanı Kalite Yörıetinıi'ne geçildi. 'Erninönü'ndeki 2. derece tarihi eser bina, yeni hizmet binasr olarak restore edilerek faaliyete geçti. "Yenibosna Hizmet Birimi açrldr. *istanbul ricaret Üniversitesi eğitime başladr. "ito, Eurochanıbers (Avrupa Odalar Birliği) önderliğindeki Akreditasyon Projesi kapsarnrnda Avrupa'nrn En iyi Odasr olarak akredite edildi. *Forrnula ı istanbul Projesi başlatrldr 'istanbul Alrşveriş Festivali "Siıoppirıg Fest" hayata geçirildi. *"l<adrköy Hizmet Birimi" yeni yerine taşrndr *OECD Kitaplrğr, ito Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi bünyesinde hizmete açrldr. "itovizyon dergisi yayrnlanmaya başladr *"istanbul Ticaret Odasr Mesleki Eğitim Merkezi (ito-mem)" faaliyete geçti. *ito Türk Yan Sanayi Borsasr'na "Dünya Ticaret Odalan Federasyonu 'Küc,:ük işletmelere Yönelik En iyi Hizmet Ödülü' verildi. istanbul Ticaret Üniversitesinin Üsküdar Yerleşkesi hizmete girdi *Açrkhava Sanat Merkezi açrldr.. *Daha sorıra Çağrr Merkezine dönüşecek oları "ito Bilgi Hattr" hizmete girdi. *Bilgi Edinme Birimi kuruldu. *Forrııula ı yarrş takvimine, istanbul alrrıdr. *"Başarrlr KOBi" yarrşrnalarrnrn ilki dlizenlendi *KOBi leri ihracata yöneitmeyi hedefleyen "ihracata ilk Ad rrn Prograrıır" baş latrldr. *Fornıula ı Türkiye Grand Prix'si ilk kez istanbul'da yaprldr.. *ı2s. Kuruluş Yrldönümü kutlarrıalarr yaprldr. *Krzlarağasr Mehmet Ağa Medresesi restorasyorıu tanıarnlarıdr.. 'Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi yaprrıırna başlandr. *Bağcrlar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yaprnırna başlarıdr. 'Rüsterııpaşa Medresesi restorasyorıu çalrşrnalarrna başlandr.

10 'it O'nun 1980'1i yılların sonunda gündeme getirdiği Doğu Anadolu Odaklı Bölgesel Ka lkınma ve Kış Olimp i yat l arı Projesi ilk meyvesini verdi: 2011 Universiade Kış Oyunları'nın Erzurum'da yap ıl ması kararlaştırıldı. 'Akdeniz r icaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş seç:ildi. ' Hannover Sanayi Fuarı na Türkiye'nin Ortak ülke olarak katılımı ito tarafından gerçekle ştirildi 'ITO'nun hem danışma hern de yürotme kurulu asil üyesi olarak yer aldığı 20 ı O Avrupa l<llltıir 13aşkenti Ajansı kuruldu. 'ito Meslek Korniteleri, Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıfiarnası (NACE) Sistemine göre yeniden oluşturuldu. 'Tarihi Yarımada'nın Yaya laştırılması Projesi kapsamında Mahmutpaşa ve civarındaki cadde, sokaklardaki yol ve trotuarlar çağ daş hale getirildi. 'Frankfurt. Kitap Fuarı'na Türkiye OnurUlkesi olarak katıldı. 'istanbul Ticaret Üniversitesi Klıçükyalı kampüsü açıldı. 'ito-ssm Teknopark ' ı niyet rnektubu imzalandı. ' Anuga Gıda Fuarı'na Türkiye milli iştiraki ve Ortak Ulke Ti.irkiye ka tılımı organizasyonu Odamızca gerçekleştirildi. 'Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı'na Istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ikinci kez seçildi. 'Yenicami Hürıkar l<asrı Restorasyonu tamamlandı. *istanbul Ticaret Odası AB Bil gi Merkezi açıldı. *Teknopark istanbul'un ortaklık sözleşmesi imzalandı. ~010

11 Hedeflerimiz Görevlerimiz Çalışma ve Kalite Politikamız ORGANiZASYON YAPIMIZ Seçimle Oluşan Organlar Atanıayla Oluşan idari Yapı FAALiYETLERiMiZ VE HiZMETLERiMiZ Üye Odaklı Faaliyetlerimiz Rakamlarla Faaliyetlerimiz Sicil ve Tescil Faaliyetierirniz Ulkemize Yönelik Kalkınma ve Cıelişim Faaliyetleri Kabilere Yönelik Faaliyetlerimiz Uluslararası Faaliyetlerimiz Hukuki Hizmetlerimiz Üyelerimiıle iletişim SOSYAL SORUMLULUKLARlMlZ Eğitimde Destek Faaliyetleri Sağlık Destek Faaliyetleri Çevre Destek Faaliyetleri Tarihi Eserierin Restorasyonu Kültür ve Sanat. Etkinlikleri KURULUŞ VE iştiraklerimiz istanbul Dünya Ticaret Merkezi istanbul Ticaret Odası Vakfı istanbul Ticaret Universilesi (iticü) Kandilli Cemile Sultan Tesisleri istanbul Ticaret Odası Spor Kulübü istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı iktisadi Kalkınma Vakfı UMAT Kuruluşuna Katıldığımız Kuruluşlar Hissedarı Bulunduğumuz Kuruluşlar 'vakıflar Organize Sanayi Bölgeleri Muteşebbis Heyetleri Diğerleri Vilayet Nezdiııdeki Temsilciliklerimiz ŞUBELERiMiZ Başkanlık ve Cıenel Sekreteı-lik Şubesi insan Kaynakları ve Eğitim Şubesi Meslek Komiteleri Şubesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Avrupa Birliği ve Uluslararası işbirliği Şubesi Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Şubesi iç Ticaret Şubesi Dış Ticaret Şubesi I<OBi.Araştırrna ve Geliştirme Şubesi Mali Işler Şubesi Bilgi ve Dökliman Yönetimi Şubesi Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi Hukuk ve Sigorta işlenıleri Şubesi Bilg işlern Şubesi istatistik Şubesi Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi idari Hizmetler Şubesi

12

13

14 "İstanbul'un ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak sürdürülebilir hedeflerimiz." Hedefieritniz ~ Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini tam anlamıyla gerçekleştirmek. ~ Rekabet ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak. ~ Üyelerimizi hem sektörel ilerlemeye hem de değişen ticarı ve ekonomik şartlara hazırlamak, ~ üyelerimizi ulus.lararası ticarete hazırlamak, ~ Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için küresel, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecek bölgesel güç olmasına katkıda bulunmak, ~ Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolayla ş tırmak ve mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, ~ Üyelerimizin birbirigri ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılacak faaliyetler yapmak.

15 , JI"'I/11 #1 Jl't J)JJ ti'j/11"'..,,... 'tml PJ 1, \lll?m ra "' Görevlerimiz istanbul Ticaret Odası'nın görev ve yetkileri 5174 Sayı lı Yasa ile belirlenmiştir. Buna göre istanbul Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluş olup görevleri kısaca;.. Özel sektördn yapısa l ve güncel sorunlarını çözümlemek,.. Uluslararası rekabet gücünü ge li ştirmek,.. Ekonomide güvenli ve i stikrar lı bir geliş im ortamını sağ l qmak,.. Vizyonunu sürekli gen i ş l eterek ülke için gerekli her alanda çal ı şmalar yapmaktır.

16 Çalışma ve Kalite Politika mız,. Üye odaklı yönetim anlayışı.. Kurumsal saygın lık ve görev bilinci.. Çağdaş ve etkin hizmet.. Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı.. insana, çevreye özen ve önem.. Ülkeye hizmet ve toplumsal gelişime katkı

17

18

19

20 Organizasyon Yapımız SEÇİMLE OLUŞAN ORGANLAR Meslek Komiteleri Meclis Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu MESLEK KOMİTELERİ Oda'ya kayıtlı üyeler faaliyet konularına göre 90 Meslek Grubuna kayıtlıdır. istanbul Ticaret Odası'nda dört yılda bir yapılan seçimler sonucunda, her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler Meslek Komiteleri'ni oluşturur. Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5, 7, 9 veya ll üyeden oluşur. Meslek Komiteleri'nin başlıca görevleri şunlardır;.. Meslekleri ile ilgili incelemeler yapar, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar... Meslek Komitesiyle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verir... Mesleklerine ait işler hakkında, Meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplan dr rrr. MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI SAMI YILMAZ MECLİS MECLiS BAŞKANI MECLiS KA TiP ÜYESi MECLIS BAŞKAN YARDIMCISI ibrahim ÇACLAR ÖZNUR SANBAY DECiRMENCi HASAN ERKESIM istanbul Ticaret Odası'nın en yüksek karar ve denetim organıdrr. 4 yılda bir seçilir. Meslek gruplarınca seçilen 257 üyed~n oluşur. istanbul Ticaret Odası protokolde, Meclis Başkanı tarafından temsil edilir. Başlıca görevleri şunlardır;.. Oda Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini seçer... Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlar... Uyulması zorunlu mesleki kararları alır... Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylar ve Yönetim Kuruluna ibra eder... Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar verir... Oda iç yönergesini kabul eder ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) onayına sunar... Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurar.

21 ~~~..- ::.::.::::..7--"r--... ~ i'~ ; ' MECLiS BAŞKANI IBRAHIM ÇACLAR

22 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETIM KURULU üyesi ABDULLAH ÇINAR YÖNETiM KURULU ÜYESi ERTUCRUL YAVUZ PALA YÖNETIM KURULU ÜYESI israfil KURALAY YÖNETIM KURULU BAŞKANI Dr. MURAT YALÇINTAŞ YÖNETiM KURULU ÜYESi MEHMET DEVELiOCLU YÖNETIM KURULU ÜYESi MURAT SUNGURLU YÖNETiM KURULU ÜYESi MUHAMMET YENEL YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ŞEKiB AVDAGiÇ YÖNETiM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI DURSUN TOPÇU YÖNETiM KURULU SAYMAN ÜYE HASAN DEMiR YÖNETiM KURULU ÜYESi YAKUP KÖÇ

23 o -, l> "' ~ 55::ı: CN :ı::;:: ()1"'1 Co-1 zr cı"' o"' o"",c zcc m ~- o )> z.u; :s: )> z ç :ı::ı YÖNETİM KURULU istanbul Ticaret Odası'nın yürütme organı ve yasal temsilcisidir. Meclis'in kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği ll üyeden oluşur. Başlıca görevleri şunlardır; ~ Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesinde Oda işlerini yürütür. ~ 5174 sayılı yasada belirtilen görevlerinin yanı sıra, temel hedefleri doğrultusunda; istanbul Ticaret Odası'nın görevlerini en iyi ve en hızlı biçimde yürütmesi ni, idari yapının verimli ve düzenli çalışmasını ve bu çalışmaların genel çıkariara uygun ve özel sektörün gelişmesini sürdürecek biçimde yürütülmesini sağlar. ~ Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar verir. ~ Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlar ve onaylanmak üzere Meclis'e sunar. cc ;= "' < "' cı o z"' --C' ı=; ı:: cl> zz )>6 :;;'z -<m --< [ ""'!l' :;:: o --< ;=; l> :>--< "' " lll ~~: n< J>m z_, -<m CV> ~Q. zr ""' cc :;:: o 1e~ r - m- ı;;~ ~!tl cı""' m CC ;:::.3: No l> cc -n c < "' )> c "' ;;: r lll J> J> ~E "' z"' z :p< nı ı; )> -<"' :;::, "' "'cı -< C- -n"'.vız z-<n nı"' c» =:; r cc>< """" :;::~ r-vi' :;::,.. b.~- Ql.~ ~~ 0- < o:xı :D re. "' m CQ! o ""!l' :::; :;:: ""'!l' 3::. o :;:: o Cl m z m r "'m Z;>< "'"' J>:D Zm o-< N m _,:xı r<ı-< ~-~ 3:: n [i! cı rncı z:-o rnn r!;:! l/l() rnn" Anı :ı::j:xı -ı c rnz :ı::ı rn "' - C/) o~ ::az ı;:ıt:j:i ~c: N t"" :ı>~ (/)-. -<n o :ı:- Z:;tı -(/)tt:! ı:rı~ ~o (/)c -:ı:- C/) - ~ Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp Meclis'e sunar. ~ Oda iç yönergesini hazırlayıp Meclis'e sunar. ~ Sosyal faaliyetleri destekleyerek özendirir. Bağış ve yardımlarda bulunur, burs verir, Meclis onayı ile okul ve derslik yaptırır. ~ özel sektörün gel i şmesini engelleyici kararların alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur. DİSİPLİN KURULU 6 Kişiden oluşan kurul Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını yürütür, Meclis'e, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önerir. :ı: c "' c "' m < ~~. -Cl cc o,_, "'"' ~.l> ~.vı or N m ~~ ~- ""' c cc m ~- cc ;= nı~: ~~-~ m :ı> Z:xı>< nımz m z--<o "'"" r ~ ffi,g_ ::0~~ - ~- < m :;:: m lll --<2 :;::.r; r m -<n :-rı~ ~ :j_ m-< ;ı;,.. :xın ~rı NO -ul> --<5; c:;:: J>:D cı m ı;'2j m-< 2 =r D :;::"" :n"' -<n oc 5j'C O cc ~~ )>rm ~~ <{/"l~- Z-<n c~_ c cc m ~- vıtd cırn)> ""'-\ll r;1i=:::~ ı:: -ız r rn r- Cl :r:::o~ cız,.. "' m ~~ ;:;ı,r z-vı cı :ı: V> :;::m m"' ~~ J>m n:xı i~ nı,,...,:;:: ~2 -n [i!,..crn ;=o:ız.n~rn - r

24 GENEL SEKRETER Dr. Cengiz ERSUN istanbul Ticaret Odası'nın hiyerarşik idari yapısının en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, yasalarla belirlenen görev ve sorumlulukların yanı sıra, ito'nun kendini görevli ve sorumlu bildiği ve ülkeyi ilgilendiren ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzere yürütülen çalışmaları yönlendirir ve denetler. Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olan Genel Sekreter, ito'nun idari yapısının atamayla gelen en üst amiri olarak ito Meclisi'nde ve Yönetim Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği ito iştiraklerinde Oda'yı temsil eder. Oda bünyesinde faaliyet gösteren 18 şubenin ve 483 personelin çalışmalarını koordine eder, denetler. Genel Sekreter'e bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi doğrudan Genel Sekreter'e bağlı olarak çalışır.

25 GENEL SEKRETER YARDIMCILARI istanbul Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik hizmetleri ile araştırma ve projelerden sorumlu şube müdürlükleri Genel Sekreter Yardımcilanna bağlıdır. Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini koordine ederler. Gerekli durumlarda Genel Sekretere vekalet ederler. Genel Sekreter'e bağlı 3 Genel Sekreter Yardımcısı bulunur. Genel Sekreter Yardımcıianna bağlı Şube Müdürlükleri şunlardır: Selçuk Tayfun OK Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi. Basın Yayın ve Halkla ilişkileri Şubesi, KOBi-Araştırma ve Geliştirme Şubesi, Bilgi işlem Şubesi, istatistik Şubesi, idari Hizmetler Şubesi. Kenan ÖZTEKiN AB ve Uluslararası işbirliği Şubesi, insan Kaynaklan ve Eğitim Şubesi, Fuarlar ve Dış ilişkiler Şubesi, Mali işler Şubesi, Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi, Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi, Dr. Ahmet Naci HELVACI Meslek Komiteleri Şubesi, iç Ticaret Şubesi, Dış Ticaret Şubesi, Hukuk ve Sigortacılık Şubesi ve Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Şubesi.

26

27

28 Temel ÖFtceliğimi~,Qy;e o4aıh,l Faal i yetler.i m i~ RAKAMLARLA FAAt.iYETLERIMİZ ito her yıl d.ütenli olarak ticaret. eki'ırıomi veiş hayatına ilişki rı çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapar, eğitim. sanattkültür ve sportif faaliye}lere hizmet eder. itm:ıa;... Yılda ortalama 70 araştırma ve yayın... Yılda ortalama.l 00 seminer ve eğitim... Yılda ortalama 85 heyetziyareti... Günde iş için ortalama 6000 ziyaretçi... Günde ortalama 800 tescil işlemi... Günde arası evrak işlemi... Ayda Ortalama otomatik faks gönderisi... Yılda ortalama 800 tüketici şikayeti değerlendirmesi... Yılda ortalama ,QOO faaliyet belgesi... Yılda ortalama 1,6 milyon dış ticaret belgesi... Yılda ortalama KOBVIere yönelik belge... Yilda ortalama vize başvurusu... Yılda ortalama',1.320 öğrenciye burs imkanı... Yılda ortalama 200 öğrenciye staj imkanı... Yılda ortalama çağrıya sesli yanıt ito Bilgi Hattıhdar1 ( ) hergün yüzlerce kişiye bilgi

29 S i cil ve Tescil Faaliyetlerimiz İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUGU Adalet Bakanltğı bünyesindeki istanbul ve Kadıköy Ticaret Sicil Memurluklan 559 Sayılı KHK gereğince ll tarihinde istanbul Ticaret Odası'nca devir alınarak o tarihten itibaren istanbul Ticaret Sicili Memurluğu olarak hizmet vermektedir. >- Sicilin devralindığı tarihte yapılan sayımlarda sicil dosyalannın % ünün bulunmadığı, bulunan dosyalarda ise belgelerin eksik olduğu tespit edildiğinden Ticaret Sicil Memurluğu istanbul Ticaret Odası dosyalan ile işlem yapmaya başlamıştır... Dosyaların eksiksiz korunabilmesi ve farklı yerlerden hizmet verilmesinin sağlanabilmesi için dosyalan n elektronik ortama aktanlmasına karar verilmiştir. Ülkemizdeki en büyük arşi~ projesi hayata geçirilerek belge ve si cil gazetesi sureti elektronik ortama aktanlmıştır... Bugün istanbul Ticaret Odası merkez binası, Perpa, Giyimkent ve Kadıköy Hizmet Birimlerinde elektronik ortarndaki dosyalardan işlem yapılmaktadır. >- istanbul Ticaret Odası merkez binasında oluşturulan birimde elektronik ortamdaki sicil dosyalan incelemeye açıktır. Faaliyet belgesi, sicil gazetesi sureti, istanbul Ticaret Odası kimlik kartı, Kamu ihale Kanunu gereğince ihale makarnianna sunulacak belge, istanbul Ticaret Odası'nın protokol imzaladığı bankalara ibraz edilmek üzere belge, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine verilmek üzere belge düzenlenmekte, çeşitli belgeler üzerine istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olunduğuna dair şerh verilmekte, istanbul Ticaret Odası kayıtları hakkında sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB'ne periyodik bilgiler gönderilmektedir.

30 BÖLGE TEMSiLCiLİKLERİ.. Perpa Bölge Temsilciliği,. Kadıköy Bölge Temsilciliği.. Giyimkent Bölge Temsilciliği.. Bayrampaşa irtibat Bürosu

31 Ülkemize Yönelik Kalkınma ve Gelişim Faaliyetleri DIŞ TİCARET FAALİYETLERİ Eminönü Merkez Bina ile Kadıköy ve Giyimkent Temsilciliklerinde.5174 sayılı TOBB Kanunun 26. maddesi uyarınca istanbul Ticaret Odası dış ticaret faaliyetl,erine yönelik belge ve karneler verilmektedir,. ATR Dolaşım Belgesi: Yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin belge veril.. mekte olup, bu sayı ülke genelinin % 70'i civarındadır... ATA Karnes'i: Ülkemizde kullanılan tüm ATA Karnelerinin %80'i istanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir.,. TJR. Karnesi: Ülkemizde dağıtılan tüm T.I.R. Karnelerinin % 60'ı istanbul Ticaret Odası tarafından dağıtılmaktadır.,. Bu belgelerin yanı sıra; EUR.l Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetna" mesi, FORM A, Arap Boykot Listesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi gibi belgeler de verilmektedir.

32 SEMİNER- TOPLANTI- KONFERANS VE EGİTİMLER Üyelerimiz için sosyo-ekonomik açıdan önemli olan; sektörel. finans, KOBi destekleri, AB uygulamaları, yatırım, vergi, çeşitli mevzuat ve dış ticaret konularında her yıl ortalama 100 adet seminer, toplantı ve eğitim prograrnları düzenlenrnektedir. PROTOKOLER, ZİY~RETLER Her yıl istanbul Ticaret Odası:nda Başbakan. Bakan, Vali katılım düzeyinde protokoler toplantılar düzenlenmekte olup. toplantılarda iş aleminin sorunları, ekonomi ile ilgili görüş ve beklentileri iletilmektedir.

33 YAYlNLAR "" ARAŞTIRMALAR istanbul Ticar~tOdası Qyelerinin ihtlyaç. duycjugu konularda; genc k Oda içi ger~kreod;a dışı. ar~ştırmac ı lar tarafından Qlkemizi yakından ilgilendiren sosyal, ekonomik, ticari. ve benzer birçok konuda kapsamlı çalışmalar g.erçekleştirilmektedir Her yıl yaklaşık7p adet ekonomik ve sosyal içerikli yayının yanı ~ıra hazırlanmaktadı r Bunl~rın y,;ım sıra; her yıl Türkçe ve ingilizce olarak Yıll ı k Ekonomik ~aporyay ı nlanmaktadır. AYrıca birçok konuda süreli yayınlar, rehber yayınlar, prestij yayınlar, broşürler hqzırlanmaktad r r.

34 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI Ekonomik kararların alınmasında, ticari faaliyetlerin yönlendirilmesinde, paranın satın alma gücündeki değişimierin tespitinde kullarııları Fiyat indeksleri istanbul Ticaret Odası tarafından 1927 yılından beri hesaplanıp yayınlanmaktadır. Satınalma gücünde meydana gelen değişmeterin göstergesi olan Fiyat indeskieri Geçinme ve Toptan Eşya Fiyatları 6 değişik bazda her ay itibariyle hesaplanmakta ve kamuoyuna açıklanmaktadır. Türkiye ve istanbul'a ait ekonomik ve sosyal göstergelerden otuşan kitap ve rehber yayınlar hazırlanmaktadır : Makro Ekonomik Göstergeler : 1984 yılından beri 3'er aylık döneme lerde Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanmaktadır. Rakamlarla Türkiye Ekonomisi : Türkçe - ingilizce ;.. istanbul'un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri :Türkçe- ingilizce.. Rakamlarla istanbul Ekonomisi :Türkçe- ingilizce Yabancı işadamları için istanbul Rehberi : ingilizce - Fransızca -Almanca -Arapça istanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması

35 ANKET ÇALIŞMALARI 1. istanbul Ticaret Odası üyelerine yönelik sektörel bazda anket çalış maları:.. Ekonomik Durum Tespiti Anketi.. Kapasite Kullanımına Yönelik Anket.. Yan Sqnayi Borsası Anketi 2. Üye Memnuniyeti Anketi: istanbul Ticaret Odası'nın verdiği hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak üyelere yönelik bir anket olup, istanbul Ticaret Odası hizmetlerinden memnun olma oranı : yılında% yılında o/o 88, y ılı nda % 86,8 olarak gerçekleşmiştir. 3. Küçük Sanayi Kap?-site Kullanım Araştırması: istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan küçük sanayi işletmelerinin genel durumlarını ortaya koymak ve ekonomik gelişmelerden etkilenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılır. 4. Oda Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Anketi: istanbul Ticaret Odası :nın düzenlediği toplantı, seminer. panel ve fuar organizasyonlarının katılımcılar tarafından değerlendirilebilmesi, değerlendirme sonucunda söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılır.

36 TEKNOPARK İSTANBUL PROJESİ,.. istanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve istanbul Ticaret Üı:ıiversitesi ile imzalanan 12 Şubat 2D09 tarihli Niyet Mektubu ile rpülkiyeti SSM'na ait olan istanbul Kurtköy'deki itep arazisi üzerinde belirlenen alanda 4691 sayılı Kanurr kapsa- e mında kurulması planlarian SSM Teknoloji Geliştirme bölgesi "SSM Teknoparkı"nda kur~c,u heyette yer almıştır. ~--- ~ ı 2 Mart201 O tarihindeistanbul Ticaret Odası. Savurımsı Saria'yı Müsteşarlığı. istanbu1 Ticaret Üniversitesi, Havaalanıjşletmeve Havacılık EndüstrileriJ\Ş., Savunma Teknolojileri Mühendis.lik ve Ticaret A.Ş. Teknapark istanbul' u yönetecek şirket için ortakirk söz-' leşmesinl imzalamışlardır

37 MESLEKi :EGİTİM FAALİYETLERİ istanbul Ticaret Odası'nca, özellikle son otuz yılda, istanbul'daki çeşitli meslek liseleri ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak mesleki eğitimin gelişimine yönelik.. qnemli adımlar atılm ı ştır. QfiMt;K,E'ı:9jg;;i istanbul Ticaret Odçı;;ı, Milli Eğitim Bakanlığı, istanbul il Özel idaresi ve Türkiye iş Kurumu işbirliği ile Mesleki Eğit i m konusunda Cumhuriyet tarihimizin en önemli çalışmaları arasında yer alan bu projeyi hayata geçirmiştir. Proje kapsamında, 76 okulda, 130'u aktif 148 branşta nıeslek edindiıme ve geliştirme kurslan açılmıştır özimek projesi kapsamında bugüne kadar 'i mezun, kursiyere eğitim verilmiştir. jı;ısiw,kay.jjaklfiqj:iorsas ı ÖZiMEK kurslarındadmezun olan sertifikalı kursiyerler ile sektör temsi.lcilerini buluşturan insan kaynakları borsası istanbul Ticaret Odası web sitesinde hizmet vermektedir. EnılaKPazarJanı~ \;:! zmanlığı Sertifika P rogram ı istanbul Ticaret Odası ile istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda~.. emlak pazarlaması konusunda eğitim verilmektedir. J,lJ[~!Jl.Jtg hl:ı~ ı:!g,ı;i.,j:ğ.itim i istanbul'u tanıtacakfehbeılerin egitilmesi amacıyla Bakarılık vet urist Rehberleri Odası ile birlikte eğitim verilmektedir Ş_owmtu"':-(:i:iQ~tlç,blJŞ;~a Eğ itim i ~ursu ' Gıda Mühendisi bulı.ınduru l mamasının getirdiği maliyetleri asgariye ' indirmek için belirli kriterdeki fırın ve pastanede çalışan ustalara eğitim verilmiştir. '

38 Bugünün küçüa~,.. _.. yanmn BUYUGU istanbul TiCARET ODASI 5. B~ARILI KOBI YARlŞMASI KATEGORiLER ÖDÜLLENDiRME ÇALIŞMALARI istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak üyelerini teşvik etmek amacıyla;.. Yüksek düzeyde vergi ödeyen işletmelere "Başarılı Vergi",.. Başarılı mal ve hizm;t ihracatçısı üyelerimize "Başarılı ihracatçı".. 5 ayrı dal da başarılı KOBi'lere "Başarılı KOBi Ödülleri". Vermektedir.

39 ANADOLU AÇlLlMLARI ~ Anadolu'nun birçok ilindeki ticaret ve sanayi odalarına yönelik 'Anadolu Açılımı' olarak adlandırılan ziyaretler gerçekleştirilmekte olup, ziyaretler neticesinde Odalar arası bilgi paylaşımının yapılması ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıl maktadır. Bu kapsamda, 2005 yılından bugüne kadar 25 il ziyaret edilmiştir Kış Üniversit~ Oyunları için Erzurumcun seçilmesi sağlannır<;;trr. ~ ihracata ilk Adım Projesi Anadolu'ya taşınarak yaygrnlaştrrılmıştrr. Anadolu'daki 14 ilimizin ticaret ve sanayi odalarına progranı hakkında eğitim verilmiştir.

40 DOGU ANADOLU TURİZM ODAKLI KALKlNMA PROJESİ.. Qlkemizin kfllkınnıada öncelikli yör~lerinin başında gelerı Doğu'da gerekli atılım ve kalkınma imkanı sağlanmasında turizmin anahtar sektör olması sebebiyle istanbul Ticaret Odası tarafından geliştirilen bu proje 1996 yılından günümüze kadar muhtelif aşamalarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir... Bu çerçevede bölgede kalkınma potansiyeli içerebilecek muhtelif yöreler ve konular ele alınarak değerlendirilmiş, istihdamın yeterli olamamasının nedenleri irdelenmiş, bölgenin dezavantaj ı olarak görülen coğrafi ve mevsimsel koşullarını avantaj haline çevirecek sektörler belirlenmiştir, turizm sektörünün (kış, yayla, kültür, sağlık ve spor turizmi) lokomotif sektör olarak kullanılarak bölgede yatırımı cazip hale getirecek projeler üretmek amacıyla kullanılması için çalışmalar yapılmıştır... Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel kalkınma Projesi kapsamında belirlenen GAP ve Doğu Karadeniz bölge illerini içeren 7 ile (Kars, Erzurum, Erzincan, Vao. Trabzon, Rize ve Artvin) daha sonra Ardahan, Iğdır, Bitlis, Mrı. Gümüşhane, Muş ye Bayb\Jrt eklenerek toplam 14 ile çıkmıştır. Dah,a,sonra Elazığ, Hakkari, Mardin, Tunceli ilieri eklenerek projenin kapsadığı il sayısı arttırılmış ve Siirt ilinin eklenmesi ile 19 il olmuştur... Proje kapsam ı nda yabancı yatırımcılara bölgenin cazip yanlarını tanıtarak, yatırım yapmaları için zemin hazırlamaya yönelik gerçekleştirilen panel, toplantı, fuar katılımı ve proje bazlı çalışmalar yanında Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının Erzurum'da gerçekleştirilmeşi kararı ile yeni bir dönemece girilm iştir.

41 İNDİRİMLİ KURULUŞLAR istanbulticaret Odası, otellı:r. restoranli'j.r, sağlık kuruluşları, seyq.hat, acenteleri, eğ;tim kurumları, araç kiralama firmaları ile anlaşmq. yapp.rcık üyelerine indirimli fiyat uygulanmasını sağlamaktadır Yurtiçi Oteller : Yurtdısı Otellw 89 ~ağlık'ı<urulu'şları : 384 Restoranlar 20 Seyahat Acentaları 4 Eğitiryı Kurumları 5 Araç Kiralama 5

42 Yönelik Faal i yetl~ri miz KOBİ'lere. c--- TÜRK YAN SANAYİ ' BORSASI 1990 yılında, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun işbirliği ile kurulan Türk Yan Sanayi Borsası, yan sanayi sektörlerinde çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihracata yönlendirmek ve ihracatlarını artırmak üzere 1990 yılından beri istanbul Ticaret Odası bünyesinde hizmet vermektedi r. Temel işlevi yurtdı$ından gelen taleplerin uygun yan sanayici firmalara ulaşmasını temin etmek ve söz konusu taleplerin takibini gwçekleştirmek olan borsada; metal işleme, plastik, kauçuk, elektrik ve elektronik sektörlerinde yan sanayici olarak çalışan ve 2.000'in üzerinde üye firma bulunmaktadır. Yan Sanayi Borsası kapsamındaki hizmetler istanbul Ticaret Odası üyelerine ücretsiz olarak verilmektedir.

43 YATIRIM VE TEKNOLOJi GELİŞTİRME SERVİSİ-ITPO Gelişmiş ülkelerdeki yeni teknolojik imkanların ülkemizde kullanıma açılmasına, ülkelerarası yeni yatırım işbirliklerinin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla UNDP ile ortaklaşa kurulmuş ofistir. KAPASiTE RAPORU Üyelerin, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden har.eket ederek bilimsel bir şekilde belgeleyen rapordur. Bu rapor; ' teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılır. Toplam kapasite raporu olan istanbul Ticaret Odası 'dir. ' üye sayısı

44 KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEGİ Üyelerin finansman sorunlarının çözümü için bugüne kadar 8 banka. 2 katılım bankası. ı finansal kiralama şirketi ile avantajlı kredi anlaşmaları yapılmıştır. Dİ GER Bu hizmetlerin yanı sıra KOBi'lere yönelik. Çıraklık ve iş Makinesi Belgeleri. Tekel ürünleri satılan işletmeler için "Tekel Ruhsatı", gıda üzerine elle imalat yapılan işletmeler için "Ekspertiz Ruhsatı" verilmesi gibi faaliyetler de bulunmaktadır.

45 :! ~ ~ 5 i= ~ z ı< " Uluslararası Faaliyetlerimiz AVRUPA BİRLİGİ (AB) FAALİYETLERİ ~ AB ile. ilgili kanun ve uygulamalar, Türkiye-AB ili ş kileri, müzakere süı eci vb. konular takip edilmekte olup, üyelerimiz, araşt ı rmalar, yayınlar, eğitim ve seminerler vasıtasıyla bilgilendirilnıekt e dir. ~ AB'ye üyelik sürecinde en önemli kamuoyu oluşturma araçlarından biri olan "lobicilik" faaliyetleri AB nezdinde yürü tülm e kt e dır yılından bu yana AB Parlamenterleri, Komisyon yetkili leri ve gazetecilere yönelik Brüksel'de4 lo bi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. "' AB Hibe Programlan kapsanıında proj eler hazırlanmakta olup, istanbu!ticaret. odası üyeleı inin çıkarlarına uygun projelerde lider veya orta~ kuruluş ol~rak yer alınmaktadır. Bugüne kadar AB fonlan kapsamında 7 proje tamaiıılanmı$ olup yeni projeler için başvu r ular yapılmakta.dı r.

46 İHRACATA İLK ADlM PROGRAMI (İİAP) Daha önce hiç ihracat yapmamış KOBi'lerin düzenli ihracatçı olmaları için ihracat planlaması ve pazarlaması konusunda birebir danışmanlık hizmetini içeren destek programıdır. Danışmanlık hizmetleri ; " Firmanın mevcut durumunun, ihracat potansiyelintn ve motivasyonunun teşhisi, " Hedef Ihracat pazarının ve ihraç ürünlerinin belirlenmesi, " Hedef ihracat pazarları ve potansiyel müşteriler ile ilgili detaylı veri toplanması, " Dağıtım kanallannın belirlenmesi, " Pazarlama Planı'nın hazırlanması, " ihracat Eylem Planı'nın hazırlanmasını kapsamaktadır. iiap'de bugüne kadar beş etap gerçekleşti ri Imiş ve 120 firma fayda lanmıştır.

47 KOBİ 'LERiN e-ticaret KONUSUNDA EGİTİLMESİ PROJES İ ( KOBET İ C) Elektronik t icaret a l anı n da mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesini, hızla büyüyen e~ticaret pazarında istanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ'ler i n e~ticaret konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve bunl a rı kendi firmalarının i ş süreçlerine aktararak hayata geçirmelerini ve böylece bu KOB İ'l er i n e~ticaret kapasitelerini arttırmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen projedir. CENTRAL ASİA INVEST PROGRAMI Orta Asya bölgesindeki ticaret ve iş o rtamının gelişt irilmesi amacıyla Özbekistan Ticaret Odası çalış an larının KOB i ' le ı e ihracat danışmanlığı yapmak üzere egitileceği program d ır. ABD PAZARINA İLK ADlM PROJESİ istanbul Ticaret Odası ve Amerikan Ticaret O d aları orta k lığı n da ger çekleşe n üç etap ir bu proje ile ABD'ye düzenli olarak ihracat yapmamış KOB İ 'lerin ihracat yapar hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje çerçe~ vesinde Türkiye~ABD iş dünya l arı arasındaki bilgi eksikliğini gidermek ve işadamiarım buluşturmak am a cıyla ingilizce~ Türkçe hizmet veren bir web sayfası "www. us~istanbul.com " adresi ile hizmete sunulmuştur. SS-GATE UNDP tarafı n dan desteklenen,gelişmekte olan ülkeler a rasında ürün, finansman ve teknoloji değişiıııi aracılığ ı yla KOBİ ' lerin geliştirilmesi ve ticaret iliş k ilerı ni n iyileşt ir ilmesini amaçlayan bir elektronik eşleştirme projesidir.

48 AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİGİ (ASCAME) BAŞKANLIGI Akdeniz Bölgesi'nde yer alan devletlerin birbirleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini arttırmak amacıyla ı Ekim ı982 yılında Barselona'da kurulan ASCAME. Akdeniz Bölgesi'nin refahını ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırmayı amaçlamakta buna yönelik birçok faaliyette bulunmaktadır. Bugün, Fransa. italya, ispanya, Yunanistan. Bulgaristan, Malta gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra. Türkiye, Mısır. Suriye, Fas, Tunus. Cezayir, Lübnan. Libya, israil. Ürdün. Hırvatistan. Arnavutluk. Karadağ gibi bölge ülkelerinden 213 od?nın üye olduğu birliğin dönemi başkanlığına istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş seçilmiştir ı dönemi için başkanlığa Dr. Murat Yalçıntaş ikinci kez seçilmiştir Bu süreçte ASCAME'yi bölgesinde daha güçlü ve aktif bir kurum haline getirmek için çalıştırmalar sürdürülmektedir; ~ Kurumsallaşma Çalışmaları ~ Lobi Çalışrnaları (Brüksel, Washington D.C) ~ lnvest-in-med Prograrnı- Medstatistics, Medexchange Projeleri ~ Üye Odalar Arası Personel Değişim Programı ~ Uluslararası işbirliği Antlaşmaları ~ Bölgesel Organizasyonlar ~ ASCAME 25. Yıl Kutlamaları / ~ ASCAME Müzik Albümü "Akdeniz" (Tuluyhan Uğurlu)

49 1'\. Wl"'\.yl \\.Ot: C ~ -AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTi EUROPEAN CAPrTAl OF CULTURE İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTi AB tarafından her yıl belirlenen şehir ya da şehirlere 'Avrupa Kültür Başkenti' unvanı verilmektedir. Seçilen şehirlerin uluslararası platformda kendi kültürlerine has özelliklerini, kültürel yaşamlarını ve kültürel gelişimlerini sergilemek açısından bu unvana sahip olmak oldukça önemli bir fırsattır. ' istanbul, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 201 O Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir. istanbul Ticaret Odası bu kapsamda oluşturulan ajansın yürütme kurulunun başkanı, danışma kurulunun ise üyesidir. istanbul Ticaret Odası, Avrupa Kültür Başkenti kapsamında 5 tarih ve kültür eserinin restorasyon çalışmasını gerçekleştirmektedir.

50 FUARLAR VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİLERİ Türkiye Milli iştiraki istanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuarlarla birlikte dünyanın birçok yerindeki fuarlara bilgi-standı bazında iştirak ed ilerek, ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca, Türk ihraç Malları Sergileri ile sanayimizin yanı sıra kültürümüz de tanıtılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen sergilere ek olarak ilk kez 2008 yılında Kuveyt'te, 2009 yılında ise Katar'da Türk ihraç Malları Sergileri gerçekleştirilmiştir. Bu Fuarların yanı sıra istanbul Ticaret Odası uluslararası fuarlar ve alanında büyük başanlara imza atmıştır; HANNOVER MESSE 2007'DE "ORTAK ÜLKE" FRANKFURT KiTAP FUAR! 2008'DE "ONUR KONUGU" KÖLN ANUGA GIDA FUARI 2009'DA "ORTAK ÜLKE"

51 ANA 1 YAN SANAYİ İŞBİRLİGİ GÜNLERİ istanbul Ticaret Odası her yıl düzenli olarak yan sanayi sektöründe işbirliği günleri ve hemen her sektörde dünyanın dört bir yanında gelen birçok yabancı işadamları ve Türk işadamiarını bir araya getiren ikili görüşmeler, organize etmektedir. HEYETLER - İNCELEME GEZİLERİ istanbul Ticaret Odası'nı her yıl birçok ülkeden yabancı heyetler ziyaret etmekte olup, ülkemiz ile ticaret ve işbirliği yapılabilecek konularda fikir alışverişinde bulunulmaktadır. istanbul Ticaret Odası'nı ziyaret eden Ticaret ve Sanayi Odaları'nın bazıları ile de işbirliği anlaşması imzalanarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine destek olunmaktadır. Her yıl ortalama 85 ticaret heyeti kabul edilmekte. ayrıca istanbul Ticaret Odasını temsilen yaklaşı~ 65 heyet temas ve incelemelerçje bulunmaktadır.

52 TİCARİ VİZE ÇALIŞMALARI ist~nbul Tiui'ret Odası ' nın üyelerinin ticari vize alımlarının kolaylaştırılmas ı için.aimanya, Fransa, isviçre, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya ile ahiaşması bulunmaktadır. Bu kapsamda üyeler, iş seyahatleri için bu ülkelerin konsolos l uklarına gitmeden doğrudan istanbul Ticaret Oda~ı'na başvurarak vize alabilmektedirlee.her yıl en az 2300 vize başvurusu sonuç l ancjırılmaktad ı r. SCHENGEN VİZESİ KOLAYLAŞTlR.MA ÇALIŞMALARI AB ülkeleri ile ticari faaliyetlerde bulunan istanbul Ticaret Odası üyeleri için Schengen Vizesi Kolayiaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Fransa ile yapılan anlaşmanın, bir benzeri italya ile de yapılmıştır.

53 International Chamber of Commerce The world business organization,~. UNIDO ~...?~ TEMSiL EDİLDİGİMİZ ULUSLARARASI KURULUŞLAR istanbul Ticaret Odası hızla küreselleşen dünyamızda. Türkiye ve istanbul birçok uluslararası ticari ve ekonomik meslek örgütünde temsil etmekte ve işbirliği halinde ortak çalışmalar hayata geçirmektedir. istanbul Ticaret Odası'nın saygın üyesi ve iş ortağı olduğu kuruluşların bazıları.,. Milletlerara.sı Ticaret Odası (ICC),. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME),. Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü (UNIDO),. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),. Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Sektörleri Birliği (AAIA),. Avrupa J'lkdeniz Ticareti Geliştirme Örgütü (EMED-TDS)

54 Hukuki Hizmetlerimiz o ~ t!ı- -- İTO TAHKİM BÜROŞU Tahkim; bir uyuşmazlığın niteliğinin tahkime elverişli olması ve yasanın izin vermesi durumlarında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, devlet yargısı yerine, hakem adı verilen kişiler tarafından çözüme bağlanmasıdır. iş hayatında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar için tahkim yargılamasının yürütülmesini temin etmek için 1979 yılında istanbul Ticaret Odası Tahkim Bürosu kurulmuştur. ito Tahkim Bürosu'nun anlaşmazlıkların çqzümünde herhangi bir etkin rolü yoktur. Sadece kurulacak hakem mahkemelerine sekreterya hizmetleri vermekle yükümlüdür.

55 ijukuk İ DANIŞMANLIK " istanbul Ticaret Odası tarafından ulusal ve uluslararası hukuki konularda danışmaplık hizmeti verilmektedir. Yasa değ i şikliklerinde araştırma ve.. incelemeler yapı l maktadır. Odanın taraf olduğu sözleşmeler, anlaşmazlıklar ve davalar takip edilmektedir. Od<;ı üyelerine iş hayatı ile ilgili konularda hukuki bilgilendirme hizmeti verilmektedir.

56 SİGORTA İŞLEMLERİ istanbul Tıcaret Odası; TOBB, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına istanbul'da bulunarr Sigorta acentelerinin yasaya uygunluğunu denetlemekte, sigorta acentelerinin levhaya kayıt işlemlerini yapmakta ve bilgilerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına muhafaza etmektedir. Sigorta acentelerinin yapısa l ve yönetsel değişikliklerini i O BB, Hazine V Dış Ticaret Müsteşarlığı ad_ı na incelemekte ve onaylamaktadır Kurulduğu günden bugüne kadar kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.

57 TÜKETİCİ TALEPLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ.. istanbul Ticaret Odası. tüketicilerin satın aldıklan mal ve hizmetlerle ilgili Şikayetlerin takibini yürütmekte,.. Tüketici şikayetlerini önleyecek önlemlerle ilgili uygulamaları yürütmekte,.. ito Dürüst Reklamcılık Değerlendirme Kurulu ile mesleki karara uymadığı tespit edilen, şikayet edilen reklamlar denetlenmektedir.... Bu kapsamda, her yıl ortalama 800 Tüketici şikayeti değerlendiril mektedir.

58 ~ Ul ~ o - ~ 1 ~ 1 İSTANBUl.. TİCARET GAZETESI '.,, 1958 yılından beri haftada?ir yayınlanan "istanbul Ticaret Ga2:etesi"nde, Oda faaliyetleri' ile Türkiye ve dünya ekonomisi hakkındaki son gelişmelere yer verilmektedir. istanbul Ticaret Gazetesi'nde alanlannda uzman kişilerinhazırladığı makaleler, birçok korıllda rel]ber niteliği taşıyan araştırma yazıları, yurtdışında~i mal ve hizmet talepleriyle ilgili konular işadamlarının bilgisine sunulur: istanbul Ticaref Gazetesi'nin tirajı bulunmaktadır. 1

59 İTOVİZYON 2003 yılından beri aylık olarak yayınlanan itovizyon Dergisi işadamlarından akademisyenlere. bankacılardan bilim adamlarına ve başarılı yöneticilere kadar ekonomiye yön veren kişilerin görüşlerine de yer veren itovizyon Dergisi. istanbul Ticaret Odası'nın misyonunu kamuoyu ile paylaşan ve çeşitli güncel konularda bilgi veren bir dergidir. itovizyon'un '12DOO tirajı bulunmaktadır.

60 TİCARİ DOKÜMANTASYON MERKEZi istanbul Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaç duyduklara bilgilere kolayca ulaşmafarını amaçlayan Türkiye'nin eli büyük ticari dokümafıtasyon merkezinde kitap, süreli yayın, 371 rehber, 229 CD-rom, 9 veri tabanı içeren koleksiyandan oluşmaktadır. Bu koleksiyonq~ : ~ Yurtiçi, yurtdışı firma bilgileri, ~ Ülke raporları, ~ Ulusal ve ulu.slararası istatistikler, ~ Sektör araştırmaları, ~ AB yayınları, "'" Mevzuatlar ve ~ iller hakkında kaynaklar bulunmaktadır. ~ Bu Me~kezde ayrıca, OECD tarafından kurulan OECD Kütüphanesi de yer almaktadır. ı,.,

61 e-ito PROJESİ,. ~ ;'<.!!! istanbul Ticaret Odası üyelerine Oda ile ilgili işlemleri internet ortaminda yapma imkanı sağlayacak e-ito Projesiyle. Oda içinde yürütulen tescilden arşivlerneye kadar bütün iş, belge. işlem. form gibi faaliyetler web tabanlı ortamda yürütülecektir. Bu kapsamda;.... ileriye dönük gelişecek Ihtiyaçlara da cevap verecek bilişim altya" pısının kurulması, mevcut web sitesinin porta! bir yapıya dön(.iştürülmesi, sanal POS elektronik ödeme altyapısının oluşturulması gibi e-ito'nun birinci fazında yapılması planlanan işler tamamlanmış, ayrıca. borç sorgulama, borç ödeme, tescil ilan sqrgulama. oda kayıt beyannamesi gibi on-line uygulamalar devreye alınmıştır.. ~~ ikinci faz için hazırlık çalışmalarına başlanmış; bu kapsamda ; Üyeleri web sitesi ve e-posta hizmetlerinin sunulması, Üyelere yönelik on-line uygulamaların ve kargo destekli belge hizmetlerinin zenginleştirilmesi (ana sözleşme hazırlama, abonelik hizmetleri, yetki belgeleri), Portalin görs.el ve fonksiyonel olarak geliştirilerek glmel internet kullanıcılarının ito porralini daha etkileşimli bir şekilde kullanmasının sağlanması (video haber, foto galeri, anket. e-bülten. mesleki forumlar) ve RSS ile porta! kullanıcılarına ilgi alanlarına ve taleplerine göre haber, duyuru, etkinlik gibi içeriklerin sunulması planlanmaktadır.

62 İSTANBUL TİCARET ODASI WEB SAYFASI "www.ito.org.tr" istanbul Ticaret Odası vermektedir: yenilenen web sayfası ile üyelerine birçok hizmet " Sektör ve ülke profil/eri, mevzuc\t bilgileri, fiyat indeksleri, altın ve gümüş fiyatları, istatistiki veriler, tescil ve tasdik işlemler, üye firma bilgileri ve istanbul Ticaret Odası faaliyetleri gibi birçok konuda kullanıcılara güncel bilgiler sunulur. " Kütüphane koleksiyonunda bulunan yayınların bibliyografik künyelerine çeşitli arama kriterleri ile erişim sağlanır. " Meslek Komiteleri için hazırlanan sayfa aracılığı ile (http://www.ito. org.tr/meslekkomiteleri/ui!meslekkomitelerimain.aspx) üyelerden gelen mesajlar ilgili Meslek Komitesi temsilcilerine iletilir. " Tescil ve Üyelik Bölümü" aracılığıyla tescil ve üyelik işlemleri hakkında üyelereve ilgililere ayrıntılı bilgiler sunulur. " tjikemizde ve dünyadaki fuarların, istanbul Ticaret Odası organizas~ yonı:ında gerçekleşen ikili göruşme, işbirliği toplantı ve seminerierin duyuru/arı. yapılır. u " 2004 yılından sonra çıkan yayırılarımıza ücretsiz olarak erişim sağ-. lar\ır.,

63 ll' O Çağrı Merkezi,,, Tel: (212) 444 O 486 Yılda ortalama: çağrı alan merkezden bilgi sağlanabiiecek konulardan bazıt;;ın;.. Üyelik işlemleri,.. Fiyat indeksleri,.. Firma Bilgileri... Vize.Prosedürleri... iı;o Yayınları,.. Etkinlik Ajandasıdır. 1/!

64

65

66 Eğitime Destek Faaliyetleri OKUL İNŞAAT VE RESTORASYONU.. Kadınlarçeşmesi ilköğretim Okulu inşaası.. Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi inşaası.. istanbul Ticaret Odası ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Kanarya ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek Eğitim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası,Anadolu Teknik Lisesi inşaası.. istanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesi i nşaası.. istanbul Ticaret Odası Çatalca Çok Programlı Lisesi inşaası.. Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi inşaası.. Şehit Asteğmen Ali Yılmaz ilköğretim Okulu inşaası.. istanbul Ticaret Odası Karamandere Köyü ilköğretim Okulu inşaası.. Diyarbakır Lice ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Bağcılar ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Ümraniye ilköğretim Okulu.. istanbul Ticaret Odası Beyoğlu Mesleki Eğitim Okulu 201 O yılı içinde yapılması planlananlar.. Hadımköy Endüstri Meslek Lisesi.. istanbul Ticaret Odası Zeytinburnu Matbaa Meslek Lisesi inşaası.. 13 ilde şehitler anısına ilköğretim okulu

67 BURS FAALİYETLERİ istanbul Ticaret Odası'nın eğitime verdiği destek her geçen yıl artarak sürmektedir. Bu çerçevede ı.ooo lisans. ı20 yüksek lisans. ı 00 doktora ve ı 00 akraba. topluluğu olmak üzere yılda ortalama ı.320 öğrenciye burs verilmektedir. STAJ İMKANI ~ Başta istanbul Ticaret Üniversitesi olmak üzere tüm üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla istanbul Ticaret Odası'nda staj imkanı verilmektedir. Bu çerçevede her yıl en az 200 öğrenci staj yapmaktadır. ~ Ayrıca 3308 Sayılı Kanun kapsam ın da istanbul Ticaret Odası'nda eğitim öğretim yıl ından itibaren Meslek Lisesi öğrenc i leri de staj yapmaktadır.

68 Sağlık Destek Faaliy~tleri ~ istanbul Özel Business -Esnaf Hastanesi'nin inşası ve Restorasyonu ~ Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Günübirlik Cerrahi Servisi'nin Hizmete Açılımı ~ Şişli Etfal Hastanesi Acil Çocuk Polikliniklerinin Yenilenmesi ~ Pendik Devlet Hastanesi Sapan Bağları Polikliniği Elektro Kardiyografi Ünitesi'nin Hizmete Açılımı ~ istanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı ~ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'ne Bağışlanan Videoskopi Cihazı 1 1 ~

69 Çevre Destek Faaliyetleri.. Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin Kurulması.. Ağaçlandırma Kam panya l a rı Tarihi Eserlerin Restorasyonu.. Yeni Camii Hünkar Kasrı Restorasyonu.. K ı zlarağası Mehmet Ağa Medresesi Restorasyonu.. Rüstempaşa Medresesi Restorasyonu.. Celalettin Bey Köşkü Restorasyonu.. Yorgo Zarifi Köşkü Restorasyonu

70 Kültür Ve Sanat Etkinlikleri EMİNÖNÜ AÇIKHAVA SANAT MERKEZi istanbul'un kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak ve sanatçılara destek olmak amacıyla tarihi Eminönü Meydanı 'nda 2004 yılında başlatılan Açıkhava Sanat Merkezi. gördüğü ilgi üzerine geleneksel hale gelmiştir. İTO SANAT GALERİSİ istanbul Ticaret Odası'nın sanata verdiği önem kapsamında istanbul Ticaret Odası bünyesinde bir sanat galerisi kurulmuştur. Burada çeşitli sanatçıların eserlerine yer verilmektedir. 1 SPONSOR OLUNAN BAZI SERGİ, YAYlN VB. ~ Kurtuluş Gemisi Sergisi ~ Musikişinas Tüccarlar Müzik CD'si ve Konseri ~ Sarışın Bir Kurt - Atatürk Fotoğrafları ~ Kurtuluş Savaşı ve Cephe Fotoğrafları Sergisi ~ Ara Güler istanbul Fotoğrafları Sergisi ~ Lonca'dan Oda'ya 125. Yıl Kitabı ve Belgeseli ~ Nadir Eserler Sergisi ve Kataloğu ~ Han Mektupları Sergisi ~ Ticari Mektup Zarfları Sergisi ~ istanbul'da 40 Yıllık 40 Lezzet Durağı Kitabı ~ Türkçe Konuşanlar Kitabı.. Kemal Batanay Kit?b ı ~ istanbul'un Esnaf Lokantaları Kitabı.. Ara Güler'in "istanbul'da Alınteri" Sergisi ve Kitabı.. Kınalı Kuzular Dizisi Sponsorluğu.. iksv Müzik Festivali Sponsorluğu.. iki Kıta Birçok Kültür istanbul Kitabı.. Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa'daki Yankıları Kitabı ~ Gravürlerle istanbul Kitabı.. Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok Kitabı.. 'Türkiye Okuyor" Kampanyasına destek.. iticü Görme' Engeli i ler Bilişim Merkezi.. Çanakkale Destanı Sergisi

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir.

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir. Ülkeleri ve piyasaları birbirine yakınlaştınion küreselleşme süreci ile birlikte giderek artan yoğun rekabet ortamında küçük ve orta boy işletmelerin (KOBi) ayakta kalması da son derece zorlaşmıştır. işte

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON Mehmet İSEL KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri Babaeski / KIRKLARELİ Doğum Tarihi 26. 02. 1971 Medeni Durumu Askerlik Durumu Bekar Yapıldı İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres - 1 Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET ODASI FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fuarlar Koordinatörlüğü nün yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetleri üç Birim dahilinde gerçekleştirilmektedir. KOORDİNATÖR 1)Yurt İçi Fuarlar Birimi Mine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P -

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı (İİAP), TOBB ve Avrupa Odalar Birliği i (Eurochambres( Eurochambres) tarafından geçti tiğimiz

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı

Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim. Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU TOBB Kütahya Akademik Danışmanı Kütahya Ekonomisi Kütahya Ekonomisi Binyıllara uzanan tarihe, doğal güzelliklere,

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA ADI 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz :

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz : Turalcom.com, 20 Yıllık bilgi ve birikimlerine dayanarak 2007 yılında Cezayirde kurulan TürkCezayir Şirketidir.Tüm kazanmış olduğu bilgi ve girişimleri Türk Sanayisinin yurt dışında tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Manoj Desai, Ticari Konsolos. Manoj.Desai@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Manoj Desai, Ticari Konsolos. Manoj.Desai@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2013 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Manoj Desai, Ticari Konsolos Manoj.Desai@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret: 10.7

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İran ekonomisi 2015 yılı itibariyle 396 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğüne sahip bulunuyor. Bu açıdan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı