T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENELMÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENELMÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENELMÜDÜRLÜĞÜ KAMU VE KÜLTÜR DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK SOSYO-KÜLTÜREL TANITMA STRATEJİLERİNİN PLANLANMASI: TÜRKİYE-İRAN MODELLEMESİ UZMANLIK TEZİ Berna GÜRKAŞ ŞUBAT-2009 ANKARA

2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENELMÜDÜRLÜĞÜ KAMU VE KÜLTÜR DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK SOSYO-KÜLTÜREL TANITMA STRATEJİLERİNİN PLANLANMASI: TÜRKİYE-İRAN MODELLEMESİ UZMANLIK TEZİ Berna GÜRKAŞ Tez Danışmanı Dr. Filiz KÖSE ŞUBAT-2009 ANKARA

3 ÖNSÖZ Sosyo-kültürel tanıtma faaliyetlerini kamu diplomasisinin bir alanı olan kültür diplomasisi aracı olarak ele alındığı bu çalışmada, İran İslam Cumhuriyeti üzerinde uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmaya, kavramsal çerçeveyi, araştırmanın amacını ve önemini ortaya koyarak başlanmıştır. Kavramsal çerçevede kamu diplomasisi, kamu diplomasisinin bir alanı olarak kültür diplomasisi, propaganda ve tanıtma kavramlarına yer verilmiştir. İlk bölümde, oluşturulan kavramsal çerçeve doğrultusunda diğer bölümleri anlamada yardımcı olması amacıyla İran milliyetçiliği analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise İran Türklüğünün ülkemiz açısından stratejik önemi ve İran da Türk kimliğine yönelik politikalar değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise ilk üç bölümde elde edilen bulgular ışığında kamu diplomasisinin değişmeyen ve değişen unsurları birbirlerine olan etki ve katkılarıyla birlikte toplu değerlendirmesi yapılarak İran kamu diplomasisi açısından ele alınıp Bakanlığımızın faaliyetleri açısından uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Bu tezin hazırlanma sürecinde rehberliğini ve desteğini benden esirgemeyen tez danışmanım sayın Dr. Filiz KÖSE ye ve çalışmam süresince desteklerini esirgemeyen amirlerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca her zaman yanımda olan, beni yetiştiren anneme, babama ve kardeşlerime teşekkür etmeyi bir borç bilirim. i

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ i İÇİNDEKİLER.....iii TABLO VE ŞEKİL DİZİNİ...v GİRİŞ...1 I. BÖLÜM... 7 KURAMSAL ÇERÇEVE Kamu Diplomasisi Kamu Diplomasisi Tanımı Kamu Diplomasisinin Amacı Kamu Diplomasisi Kavramına İlişkin Diğer Kavramlar Kamu Diplomasisi ve Kültür Kamu Diplomasisi Uygulama Yöntemleri Kamu Diplomasisi Çeşitleri Kamu Diplomasisinin Hedefi Kamu Diplomasisi Stratejisi Kamu Diplomasisinde Hedef Kitle Analizi Kamu Diplomasisinin Bir Alanı Olarak Kültür Diplomasisi Devletlerarası Kültürel İlişkiler Propaganda Propagandanın Tanımı Propagandanın Unsurları Propagandanın Türleri a.) Beyaz Propaganda b.) Gri Propaganda...28 c.) Kara Propaganda..29 d.) Toplumsal Propaganda...29 e.) Kültürel Propaganda Propaganda Yöntem ve Teknikleri Propagandanın Araçları Tanıtma Tanım, Kapsam Tanıtmanın Uygulama Alanları a.) Siyasal Tanıtma...33 b.) Ekonomik Tanıtma...34 c.) Sosyo-Kültürel Tanıtma..34 d.) Turizm Tanıtması Tanıtımda Uyulması Gereken Temel Kavramlar Tanıtma Araçları...37 ii

5 Tanıtmada Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Propaganda Tanıtma İlkeleri Tanıtma Yöntemi Tanıtım Stratejileri..46 II. BÖLÜM...51 İRAN MİLLİYETÇİLİĞİ İran Milliyetçiliği Milliyetçilik İran da Milletleşme İran da Şiiliğin Devletleştirilmesi Kacar Devleti Dönemi Fars Milliyetçiliği Pehlevi Hanedanlığı Dönemi ve Modern Fars Milliyetçiliği İran İslam Devrimi ve Geleneksel Fars Milliyetçiliği Fars Milliyetçiliği ve Şiilik İran Milliyetçiliği ve Türklük...62 III. BÖLÜM...68 İRAN TÜRKLÜĞÜ İran Türklüğü İran ın Nüfus ve Demografik Yapısı İran da Etnik-Dinsel Gruplar ve İran Dili a.) İran da Konuşulan Diller b.) İran Dili Etnik Gruplar İran da Türklerin Yaşadığı Bölgeler İran da Türk Nüfusu İran da Yaşayan Türk Toplulukları a.) Azeriler b.) Türkmenler c.) Kaşkay Türkleri d.) Afşar Türkleri...86 e.) Şahseven/Elseven Türkleri f.) Kaçar Türkleri g.) Karapapah Türkleri...89 h.) Ehl-i Hak Türkleri ı.) Giresunlu Türkleri i.) Hazara Türkleri j.) Halaç Türkleri İran da Türk İzleri iii

6 IV.BÖLÜM...97 İRAN IN KAMU DİPLOMASİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İran ın Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi Türkiye-İran İlişkileri İran Dış Politikası Türk Milli Kültür Politikası Ve İran Türklüğü İran da Türk Dili Sorunu a.) Kimlik Oluşturmada Dilin Önemi İran da Türkçe Meselesi İran Kültür Politikası İran İslam Cumhuriyeti nin Dil Politikası a.) Varlık Dergisi İran İslam Cumhuriyeti Döneminde Türkçe Kitap Yayını İran da Türkçe Öğretimi İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Kültür Diplomasisi Aracı Olarak Tanıtma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Türkiye-İran Kültür ve Turizm İlişkileri a.) Anlaşmalar ve Protokoller İran ın Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sosyo-Kültürel Faaliyetler İran Propagandası ve Karşı Propaganda Önerileri SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT.181 iv

7 TABLO VE ŞEKİL DİZİNİ Tablo 1: Kamu Diplomasisinin Kavramsallaşması Tablo 2: TEDA Projesi Kapsamında İran da Desteklenen Eserler 146 Şekil 1: İran da Dillerin Dağılışı 73 v

8 GİRİŞ Günümüzde dünya devletleri politikalarını dört ana eksende yapılandırmaktadırlar: diplomasi, propaganda, ekonomi ve savaş. Ayrıca ülkelerin temel amaçlarından biri de uluslararası karar mekanizmalarında söz sahibi olmaktır. Dolayısıyla uluslararası sistemde belirleyici bir güç olmak isteyen bir ülke, bu dört alanda etkinlik sağlamalıdır. Sadece savaş gücü ya da ekonomik güç etkili ve itibarlı bir devlet olmak için yeterli değildir. Etkin bir ülke propaganda ve diplomasi alanında varlığını gösterebilen bir ülkedir. Diplomasi ve dış politika kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Bir devletin dış politikası, uluslararası ilişkilerde izleyeceği temel yolu ve esasları belirlerken diplomasi dış politikanın uygulama aracıdır ve genel anlamda diplomasi, devletlerarası ilişkiler bütünüdür. Belirlenen dış politika esaslarının gerçekleştirilmesini sağlayan araç, yöntem ve taktikleri diplomasi belirlemektedir. Özellikle devletlerarası siyasal ilişkiler, diplomasi ile eş anlamlıdır. Çünkü devletler, diplomasinin kurallarıyla aksiyonda bulunmakta ve diplomasi prosedür ve teamüllerini takip etmektedir. Diplomasi bir satranç oyunudur ve bu oyunda diplomatik manevralar devletlerarası ilişkilerin yönünü belirlemektedir. Dünya siyasetine yön veren ve ülkelerin dünya üzerindeki etkinliğini ve itibarını belirleyen önemli bir unsur olan diplomasi, günümüz uluslararası kamuoyunun gittikçe artan etkisi ile tek başına etkisiz kalmaktadır. Bu durum diplomasinin uygulama alanının gelişmesini gerektirerek diplomaside yeni kavramları gündeme getirmiştir. Bu kavramların günümüzde en etkin olanları kamu diplomasisi ve kültür diplomasisidir. Günümüz uluslararası ilişkilerinde devletler milli güçlerini arttırmak, milli çıkarlarını korumak için diğer devletlerin kamuoyuna yönelik planlı faaliyetler yürütmektedirler. Devletlerin birbirleri üzerinde siyasal etkide bulunabilmek amacı ile uyguladıkları araçlardan en etkili

9 olanı ise kamu diplomasidir. Kamu diplomasisi kapsamında yürütülen kültürel faaliyetleri içeren kültür diplomasisinin temelinde ise kültürel açıdan birbirine yakın olan taraflar arasında siyasal etkileşimin daha kolay olacağı varsayımı yatmaktadır. Bu bağlamda kültür diplomasisinin eylem araçları olarak sosyo-kültürel tanıtma ve kültürel işbirliğine yönelik faaliyetleri öne çıkmaktadır. Ancak ülkemizde kültürel özelliklerimizin kamu diplomasisi aracı olarak değerlendirilmesine yönelik planlı bir politika yürütülmemektedir. Maalesef kamu diplomasisi tabiri ülkemizde oldukça yeni ve zaman zaman üzerinde tartışılan bir konu olmasına karşılık dünyada başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Rusya gibi küresel aktörler tarafından belli doktrin ve esaslar doğrultusunda uygulanan önemli bir devlet politikasıdır. Söz konusu ülkelerde kamu diplomasisinin hareket saha ve yöntemleri ve bu kapsamda izlenecek stratejileri belirleyen kurumlar doğrudan hükümete ve Dışişleri Bakanlığı na bağlı kurumlardır. Kültür diplomasisinde iki ülke kültür ve inancı arasındaki ortak çıkar ve değerlerin beslenmesi hedeflenmektedir. Kültürel bağların kurulmasında en önemli etkenlerden ve asıl iletişim aracı olan dil, din, folklor, örf ve adetlerle birlikte, sosyal birlikteliklerin oluşumu ve yayılmasında önemli rol almaktadır. Bu bakımdan ülkemizin jeokültürel kimliği bulunduğu coğrafyada kültür diplomasisi açısından değerlendirilebilecek birçok açılım olanağı sunmaktadır. Bu olanakları kültür diplomasisi açısından değerlendirecek faaliyetleri yürütme imkanına sahip başlıca kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı nın planlı ve etkin bir kültür politikası uygulamaya koyması gerekmektedir. Kültür diplomasisinde etkilenmek istenen hedef kitle ile faaliyetlerin konusunun çok iyi belirlenmesi öncelikli zorunluluktur. Hedef ülkelerin siyasi ve kültürel kimlikleri, devlet yapılanmaları, ülke içi ve dışında takip ettikleri kültür politikaları, toplumsal yapılarının incelenerek ülke karar 2

10 alıcıları, toplum üzerinde etkili olan elitleri ve kamuoyunun ülkemize yaklaşımının değerlendirilmesi doğrultusunda fırsat ve risk analizine dayalı bir kültür diplomasisi başarıya ulaşabilmektedir. Bir ülkenin kültür değerlerinin ülke dışında da kabul görmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler, o ülkenin çıkarlarının güçlendirilmesine katkı sağlayan en önemli faaliyetlerdir. Bu sayede uluslararası kamuoyunun kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sağlanılır. Bu bağlamda kamu diplomasisi günümüz uluslararası ilişkilerinde devletler tarafından belli doktrin ve esaslar doğrultusunda uygulanan önemli bir devlet politikasıdır. Kültür diplomasisi aracı olarak tanıtma ülkelerin kendilerini anlatabilmek için ihtiyaç duyduğu ve giderek daha fazla önem verdiği bir etkinlik alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ve İran aynı coğrafyayı paylaşan ve ortak sınır hattında kesişen kültürel ve mezhepsel farklılığı öne çıkaran farklı kimlik tanımlamasına sahip iki ülke olmasına karşılık tarihsel süreç içinde birbirleriyle kültürel açıdan doğrudan etkileşime girmiş iki ülkedir. İran tarih boyunca Fars dili ve Şii kimliği esasında kendini tanımlamıştır. İran kültürü çok çeşitli ve çok boyutlu olma özelliğine sahiptir. İçinde yoğun bir Türk nüfusu bulunduran İran için ülkemizin takip edeceği her türlü kültürel faaliyetler hassasiyetle izlenmektedir. Ancak İran makamlarının hassasiyetlerini gözetirken maalesef kendi toplumumuza yönelik faaliyetlere açık kapı bırakan, tek taraflı tavizlere dayalı, karşılıklılık ilkesinin avantajlarını kazanmayı hedeflemekten uzak, belli bir sistem ve esaslar üzerine oturtulmamış tanıtma faaliyetleri uygulanmaktadır. Tanıtma faaliyetlerimizin başarısı ise ülkemize gelen mevsimsel turist sayısı ile ölçülecek kadar basite indirgenmiş durumdadır. Uluslararası ilişkilerde ülkeler güçlerini sadece askeri, ekonomik ve hatta geleneksel diplomasi alanlarında değil, aynı zamanda kültür alanında da göstermek durumundadırlar. Çağdaş diplomaside kültürün etkisi önem kazanmaktadır. Kültür diplomasisi günümüzün giderek yaygınlaşan 3

11 olgularındandır ve esas önemi, bir ülkenin kültürel gücünü yansıtmasıdır. Bu haliyle kültür diplomasisi, tanıtma faaliyetlerini de planlı bir şekilde düzenler. Kültür diplomasisinin en temel avantajı ise faaliyetlerinde propaganda yapıldığı yönünde şüphe uyandırmamasıdır. Bu tezde kültür diplomasisinin öneminden yola çıkarak Bakanlığımız açısından uygulamaya yönelik öneriler ortaya konmaya çalışılacaktır. Westfalya Antlaşması (1648) ile temelleri atılan ve günümüzdeki modern devletlerin de içinde yer aldığı devletler sisteminde, bir devletin diğer bir devlet ile hükümetler düzeyinde kurduğu ilişkileri niteleyen diplomasi kavramı günümüzde daha farklı anlamlar kazanmıştır. Kamu diplomasisi (public diplomacy) bir devletin kendi ulusal çıkarlarını artırmak ve etki alanını genişletmek amacıyla diğer bir devletin yurttaşları ile kurduğu ilişkiyi nitelemek için ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılmıştır. Kamu diplomasisi Türkiye de 1990 ların sonlarında kullanılmaya başlanmış olmasına karşın kavramın Türkçe karşılığı ve kapsamı konusunda tam bir uzlaşı sağlanmış değildir. Kamu diplomasisi terimi ulusal gazetelerde, bazı kişisel internet sayfalarında ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı internet sayfasında yer almış olmasına karşın kavramın içeriği yeterince açık bir biçimde ifade edilmemiştir. Yukarıda değinilen kaynaklarda, kavram kimi zaman halkla ilişkiler ile eşanlamda kullanılmıştır. İngiltere nin Ankara Büyükelçiliği nin resmi internet sitesinde de public diplomacy terimi hem kamu diplomasisi hem de halkla ilişkiler diplomasisi biçiminde kullanılmıştır. Türkiye deki bilimsel literatür içinde konuya henüz ayrıntılı şekilde yer verilmemiştir; yalnızca, Carnes Lord un Amerika Birleşik Devletleri nde Kamu Diplomasisinin Geçmişi ve Geleceği başlıklı makalesi Türkçe literatüre kazandırılmıştır. Kamu diplomasisine yönelik yapılan bir çok akademik çalışmada konu genellikle psikolojik harp soft power kavramı altında ele alınmaktadır. Bu nedenle tezin problemi ile ilgili asıl kuramsal temel olan kamu diplomasi, uygulama alanı içindeki kültürel ilişkiler 4

12 boyutunu açıklamada kuramsal olarak yardımcı olan kültür diplomasisi çerçevesinde ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Kültürel iletişim çalışmalarında bir ülkenin kültürü, dini, politik yapısı, iletişim, sosyo-ekonomik yapısı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kültür ve iletişim arasındaki ilişki, dini, sosyo-ekonomik yapıyı da içermektedir. Örneğin İran İslam Cumhuriyeti nin sürdürdüğü diplomatik iletişim çabalarının ortak noktası din öğesi üzerine kuruludur. Devletlerarası iletişim çabalarının başarılı olabilmesi için kültür ve iletişim etkileşiminin kültürel diplomasi çabaları için çıkış noktası olduğu görülmektedir. Kamu diplomasisinin kültürel iletişim alanında yeni açılımlar gerçekleştirilmesi için politik yapı, sosyo-ekonomik yapı, din üçgeninde odaklanan kültür-iletişim etkileşimi her toplumun kendi iç dinamiklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir ülkeye yönelik faaliyetlerde göz önünde bulundurulması gereken en önemli konular: Hedef ülkede baskı unsuru olabilecek güçte bir Türk topluluğunun varlığı, ülkemiz aleyhinde faaliyet gösterebilecek grupların varlığı, ülkede kamuoyunun oluşmasında büyük etki taşıyan basın ve yayın organları, bilgi aktarmada paravan kişi ya da kuruluşlar olarak sıralanabilir. Böylece, kamuoyu üzerindeki etkinlik arttırılabilecektir. İran a yönelik uygulanacak politikalarda, tarihten gelen unsurların, dil unsurunun, ortak kültürel değerlerin vurgulanması yarar sağlayacaktır. Ancak İran hükümetinin İran Türklüğüne yönelik hassasiyetleri göz önünde tutulmalıdır. Çalışma konumuz olan İran kamuoyu bu açıdan değerlendirildiğinde karşımıza iki ayrı topluluk çıkmaktadır. Bu durum tanıtma faaliyetlerinin her iki topluluğa yönelik olarak planlanması gereğini gündeme getirmektedir. İlk hedef grup olan ülkesindeki İran Türk nüfusu konusunda stratejik hassasiyetleri olan İran hükümetine yönelik faaliyetler önyargıları ortadan kaldırmayı amaçlarken, ikinci hedef grup olan İran Türklüğü ve 5

13 ülkemiz Türklüğü arasındaki sosyo-kültürel bağların güçlenmesine yönelik faaliyetler önceliğimiz olmalıdır. 6

14 I. BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kamu Diplomasisi Bilginin küresel dağılımının giderek arttığı ve karşılıklı etkileşimin siyasetleri belirlediği çağımızda ulus devletlerin sadece geleneksel dış politika araçları ile dış dünyada ulusal çıkarlarını kabul ettirmeleri ve bu çıkarları doğrultusunda psikolojik etkinlik kazanmaları mümkün değildir. Günümüz uluslararası ilişkilerinde devletlerin egemenlik gücü tartışılmasa da, sınır aşırı ilişkilerde yeni aktörlerin ve onları etkin kılan süreçlerin ortaya çıktığı bir gerçektir. Sivil toplumun, yeni medya araçlarının ve kamuoyunun gücü karar verme mekanizmalarını yönlendirmekte, bilginin ve imajların çarpıtılması halinde de yanıltıcı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 1 Devletlerin, imaj algılamalarının bu denli önem kazandığı çağımızda ulusal çıkarları ile yakın ilinti kurulan imajlarının iyileştirilmesi ve belli konularda yabancı ülke kamuoyları üzerinde psikolojik etkinlik kazanmak maksadıyla geleneksel dış politika araçlarının dışında bazı farklı yöntemlere başvurdukları görülmektedir. Sınır aşırı siyasal ilişkiler demokratik ülkelerin kamuoylarına mal olduğu ölçüde geleneksel diplomasi kendisini destekleyici yöntemlere başvurmak zorunda kalmaktadır. 2 1 Cynthia P.SCHNEİDER: Public and Cultural Diplomacy Debate, 2 Faruk SÖNMEZOĞLU: Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000),161.

15 Kamu Diplomasisi Tanımı Ulusal çıkarlara hizmet etmek üzere ülke dışında hedef olarak belirlenen bir hedef kitleye (kamuoyuna) yönelik ve genel olarak imaj ve psikolojik etkinlik kazanma faaliyetleri günümüzde Kamu Diplomasisi kapsamında araştırılmaktadır. 3 Oldukça yeni bir kavram olan kamu diplomasisi İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri nde geliştirilmiştir. Daha önceleri geniş olarak kullanılan psikolojik harekat ve psikolojik savaş kavramlarının uyandırdığı askeri imajın bu kapsamdaki faaliyetler açısından meşruiyet tartışmasına neden olması, devlet kurumları dışındaki kamuoyunun da kabul edebileceği daha sivil bir kavramın kullanılmasını zaruri kılmıştır. 4 Kamu diplomasisi günümüzde genel kabul gören bir kavram olarak belirlenen hedef kitlenin psikolojik bakımdan etki altına alınması için gerçekleştirilen tüm doğru aydınlatma-bilgilendirme faaliyetlerini kapsamakta, kamu diplomasisinin araçları olarak kabul edilen gri ve siyah propaganda bu çerçevenin dışında kabul edilmektedir. Doğru bilgiye dayanmayan kamu diplomasisi faaliyeti inandırıcılığını en kısa sürede kaybedeceğinden yarardan çok zarar getirmektedir. 5 Kamu diplomasisi, planlama, programlama ve yönetimler arası ve yönetimle insan arası ikna teknikleri meseleleriyle ilgilenen özel bir iletişim alanıdır. Tanım olarak kamu diplomasisi, ulusal amaçlar için önemli olan dost, tarafsız ve düşman kitlelerin tutum ve faaliyetlerini etkilemek ve kamuoyu oluşturmak niyetiyle insan davranışlarının planlı ve programlı olarak kullanılmasıdır. 6 Amerika Birleşik Devletleri nde kamu diplomasisi (Public Diplomacy) kavramını ilk kez 1965 yılında Tufts Üniversitesi, Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Dekanı 3 Faruk SÖNMEZOĞLU: Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (İstanbul: 4. Basım, Der Yayınları, 2005), What is Public Diplomacy?, 5 Nevzat TARHAN: Psikolojik Savaş, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2008), Kemal EKER: Psikolojik Savaş ve Genel İlkeleri,( Ankara: Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı: 275, Eylül 1980), 58. 8

16 Edmund Gullion kullanmıştır. Bu okul bünyesinde Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kamu diplomasisi dış politikanın şekillendirilmesinde ve yürütülmesinde kamuoyunun etkilenmesi için yürütülen faaliyetleri ifade eder. Uluslararası ilişkilerin kamu diplomasisi geleneksel diplomasi anlayışının ötesindeki faaliyetleri içerir. Bunlar arasında başka ülkelerdeki kamuoyunun yönlendirilmesi, özel çıkar grupları arasındaki karşılıklı etkileşimin kurulması, dış ilişkilerin genel politikaya etkilerinin saptanması, yurtdışı görevinde olanlar ve diplomatlar arasında iletişimin sağlanması ve kültürler arası iletişim süreçleri sayılabilir. Kamu diplomasisi kırk yıla yakın bir süredir Amerikan iç ve dış politikasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Uzun vadeli bir politika ve strateji olan kamu diplomasisi, 1999 yılı itibariyle tam anlamıyla kurumsallaştırılmıştır. Günümüzde kamu diplomasisinin harekat, saha ve yöntemlerini ve bu kapsamda izlenecek stratejileri belirleyen kurumlar, doğrudan hükümete ve Dışişleri Bakanlığı na bağlı kurumlardır. 7 Bu kavramın geliştirildiği Amerika Birleşik Devletleri nde özellikle Soğuk Savaş döneminde akademik araştırmaların ilgi alanına giren kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki yerinin irdelenmesinin salt dış politika ve uluslararası ilişkilere ilişkin teorik altyapı ile mümkün olmadığı görülmektedir. Kamu diplomasisi araştırmalarında örneğin, siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinde ele alınan örgütlenme teorileri veya sadece dış politika analizi ile sınırlandırılamayacak olan karar verme teorilerinden ve ampirik yöntemlerden yararlanılması gerekmektedir. İletişim ve davranış bilimleri de bu bağlamda göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, yabancı kamuoylarını etkileme amaçlı ve hükümetlerin denetlediği kamu diplomasisi süreçlerinin analizi ancak disiplinler arası bir anlayışla gerçekleştirilebilir niteliktedir. Esas itibariyle iletişim ve siyasi amaçlı etkilemeye ilişkin teorik altyapı geçen yüzyılın başında hazırlanmış ve Soğuk Savaş döneminde devletin kamu diplomasisi icraatlarına bu dönemde akademik destek giderek 7 Yurdagül BOYACI: Uluslararası Güç Mücadelesinde Psikolojik Savaşın Rolü, (Ankara: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 2007), 97. 9

17 artmıştır. 8 Günümüzde kamu diplomasisi araştırmaları uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih, iletişim bilimi, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi disiplinlerin metodolojisinden de yararlanmak suretiyle ele alınmakta ve eklektik yapısıyla akademik ilgi çekmektedir. 9 Sınır aşırı ilişkilerde devlet politikalarını etkileyen ulusal çıkar dinamiklerinin anlatılması ve bu çıkarların kabulü amacıyla sürdürülen faaliyetlerin süreçlere taraf olan tüm aktörlerin rolleriyle birlikte ele alınması gerekmektedir. 10 Tanımlanan ulusal çıkarın psikolojik etkinlik yaratmak yoluyla çıkar çatışması içinde olunan ülkenin kamuoyu üzerinde sağlanacak psikolojik etki ile ne denli kabul görebileceği ve böylece dış politikanın karar süreçlerinde verme hangi ölçüde rol oynayabileceği konusu, kamu diplomasisinin gelecekte de gerekli olup olmayacağı bağlamında günümüzde tartışılan önemli bir konudur. 11 Kamu diplomasisi literatürü büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeleri kaynaklıdır. Ülkemizde son yıllarda yayımlanan az sayıdaki ve bilimsel nitelik taşımayan bazı çalışmalar dışında araştırma bulunmamaktadır Kamu Diplomasisinin Amacı Kamu diplomasisinin genel olarak amacı; hedef alınan toplumlarda taraftar bulmak için propaganda yapmak ve karşıt görüşleri çürütmek için de antipropaganda faaliyetleri uygulamaktır Mark LEONARD: Public Diplomacy, Foreign Policy Centre (FPC), London, UK, 9 Cynthia P.SCHNEİDER: a.g.m., 10 Faruk SÖNMEZOĞLU: a.g.e., Cynthia P.SCHNEİDER: a.g.m., 12 Kemal EKER: a.g.m., Yurdagül BOYACI: a.g.e.,

18 Kamu diplomasisinden asıl olarak amaçlanan enformasyonu yaymak olup, yanıltmaya yönelik dezenformasyonla karıştırılmaması gerekmektedir. Devletlerin savunma reflekslerinin bir parçası olan ve bu nedenle meşruiyeti tartışılmaması gereken propaganda amaçlı diğer yöntemlerle arasındaki ince çizginin korunması önem taşımaktadır. Bu bağlamda söz konusu ince çizginin nereden geçtiği ve doğru bilgi ile propaganda arasındaki farkın hedef birey veya kitle tarafından nasıl algılandığı hususu tartışılmaktadır. 14 Kamuoyu oluşturma iç politikada olduğu gibi dış politikada da çok önemli bir unsurdur. Kamuoyu ise kendiliğinden oluşmayıp, belli kişiler tarafından etkin ve yoğun bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmektedir. Kamuoyu oluşturmak için kullanılan en etkin yöntem kamu diplomasisidir Kamu Diplomasisi Kavramına İlişkin Diğer Kavramlar Kamu diplomasisi tanımını yaptıktan sonra, kamu diplomasisi ile ilişkili içindeki farklı kavramlara da değinmek gerekmektedir. Kısaca bu kavramlar; milli güç, milli güvenlik, kamuoyu, halkla ilişkiler, propaganda ve kültür diplomasisidir. Söz konusu kavramlar, kamu diplomasisi anlamının tam olarak tahlil edilmesinde bize yardımcı olmaktadır. 16 Milli Güç: Bir devletin milli menfaatlerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği ekonomik, insan gücü, psiko/sosyal-kültürel, askeri, coğrafi, politik ve idari, ve teknolojik gibi güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamı milli gücüdür. Politik ve idari, ekonomik, askeri, coğrafi, psiko/sosyal-kültürel, demografik ve teknolojik olarak tanımladığımız milli güç unsurlarının milli amaç ve çıkarları sağlayacak ve milli hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kendi içinde 14 Mark LEONARD: a.g.m., 15 Nevzat TARHAN: a.g.e., Yurdagül BOYACI, a.g.e., 9. 11

19 dengeli ve uyumlu olması şarttır. Güç unsurları birbirleriyle çok ilgili olup, karşılıklı etkileşimde bulunurlar. Bunun nedeni söz konusu unsurlar vasıtasıyla, potansiyel güç, dinamik güce dönüştürülür. 17 Ahmet Davutoğlu na göre milli güç unsurları aşağıdaki formülle ifade edilmiştir: Milli Güç = (SV+PV)*(SZ*SP*Sİ) Formülde SV=Sabit Veriler, PV=Potansiyel Veriler, SZ=Stratejik Zihniyet, SP=Stratejik Planlama ve Sİ=Siyasi İradeyi temsil etmektedir. Sabit veriler; coğrafya, tarih, nüfus ve kültürdür. Potansiyel veriler ise ekonomik kapasite, teknolojik kapasite ve askeri kapasitedir. 18 Milli hedefler, milli menfaatlerden doğar. Milli hedefler, gerçekleştirilmesi halinde milletin yararına ve çıkarına hizmet eden ve bunları sağlayan hususlar olmalıdır. Bahsedilen bu temel yaklaşım da milli siyasetin özünü oluşturur. Milli siyaset, milletin genel istek ve eğilimlerinden doğan milli hedeflere ulaşmak için, siyasal iktidarın kabul ettiği genel harekat tarzı, genel plan ve politikadır. 19 Kamu diplomasisi, tüm milli güç unsurlarıyla (bir ülkeyi ayakta tutan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, askeri, teknolojik unsurlar) bir devletin veya devletler grubunun diğer devlet veya devletler grubu üzerinde milli menfaatlerini gerçekleştirmek üzere yürüttüğü faaliyetlerdir. 20 Günümüz uluslararası ilişkiler konjonktüründe devletler, kamu diplomasisi; bazen dış politika, bazen ekonomi, bazen de kültürel politikalarını desteklemek için kullandıkları en yaygın yöntem durumundadır. 21 Kamu diplomasisi, özellikle milli güvenlik amaçlarının gerçekleşmesini destekler ve milli güvenlik stratejilerine paralel şekilde geliştirilir. Devletler, bir yandan rakip ve muhtemel rakiplerine karşı 17 Milli Güvenlik ve Milli Güvenlik Stratejisi, 18 Yurdagül BOYACI: a.g.e., Milli Güvenlik ve Milli Güvenlik Stratejisi, 20 Yurdagül BOYACI: a.g.e., What is Public Diplomacy?, 12

20 izledikleri politikalarını, açık ve örtülü girişimlerini kamu diplomasisi faaliyetleriyle desteklerken, diğer yandan kendi milli güç unsurları üzerinde rakip ve muhtemel rakiplerinden yönelen tehditleri önlemektedir ya da önlemeye çalışmaktadır. Bu faaliyetler de bütün devletlerin; varoluş nedenleri, temel düşünce ve hayat tarzları, milli menfaatleri, milli hedefleri doğrultusunda milli güç unsurlarının etkin ve verimli şekilde yönlendirilmesine bağlı olarak yürütülmektedir. 22 Kamu diplomasisi ile kabaca propaganda olarak adlandırılan faaliyetin birbirine karıştırılmaması gerekmekte, propaganda faaliyetleri kısmen kamu diplomasisi kapsamında icra edilmekle birlikte, kullanılan teknikler ve nitelik bakımından ortaya çıkan farklılıklar kamu diplomasisinin konumunu değişik bir düzleme taşımaktadır. Ancak meselenin tanımlandığı kadar basit olmadığı düşünülmekte, bilginin ne zaman çarpıtılıp istismar edildiği veya hangi bilgilerin saklanıp hangilerinin olduğundan önemli gibi takdim edildiği gibi hususlar kamu diplomasisini eleştirenler tarafından etik kurallar açısından sıkça sorgulanmakta ve ulus devletin çıkarlarını koruma çabalarında devletler hukukunu da ilgilendirdiği düşünülen bazı meşruiyet sorunlarıyla karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. 23 Bu görüşler ışığında kamu diplomasisinin tanımında yer alması gereken ana etmen, ulusal çıkarlar doğrultusunda yabancı kamuoylarını bilgilendirme ve etkileme olmaktadır. 24 Bu noktada kamu diplomasisi ile halkla ilişkiler kavramlarının da birbirinden ayrılması gerekmekte, halkla ilişkiler kavramının hükümetlerin siyasetleri, hedefleri ve aktiviteleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi içerdiği unutulmamalıdır. Halkla ilişkiler iç ve dış kamuoyu, bireyler, kurumlar ve yerli ve yabancı medya ile kurulacak diyalog aracılığıyla aydınlatma olarak değerlendirilmektedir. Kamu diplomasisi ise, devletin çıkarları doğrultusunda ülke dışındaki iletişim ortamının dış politika hedeflerine uygun biçimde resmi devlet faaliyetleriyle biçimlendirilmesi anlamına gelmekte, özellikle hedef olarak kabul edilen toplumun faaliyeti icra eden ülke hakkındaki yanlış veya olumsuz 22 Yurdagül BOYACI: a.g.e., Bilgehan GÜLTEKİN: Devletlerarası İlişkilerde Halkla İlişkiler ve Siyasal Propagandanın Rolü, (İzmir: Ege Üniversitesi Doktora Tezi, 2001), What is Public Diplomacy? 13

21 algılamalarını azaltmak suretiyle siyasi bir kazanım elde edilmesine destek verme işlevini üstlenmektedir. Görüldüğü gibi, bu noktada da ince bir sınır çizgisi ile karşılaşılmakta, halkla ilişkilerin de yeri geldiğinde kamu diplomasisi faaliyetine dönüşmesi veya onun yöntemlerinden yararlanması kaçınılmaz olabilmektedir. 25 Yukarıda ele alınan ve tartışılması devam eden hususların yanı sıra, devletlerin uluslararası ilişkilerde çeşitli özel yöntemler kullanmak suretiyle başvurduğu ve yabancı kamuoyları, bireyler ve kurumlar üzerinde psikolojik etkinlik kazanma faaliyetleri ülkelerin geleneksel dış politika araçlarını tamamlayıcı ve dış destek sağlayabilecek önemli unsurlar olarak göze çarpmaktadır Kamu Diplomasisi ve Kültür Kamu diplomasisinde, yabancı kitlelerle stratejik iletişimi yönetmek amacıyla kültür diplomasisinden faydalanarak iki ülke kültür ve inancı arasındaki ortak çıkar ve değerlerin beslenmesine katkı sağlayan faaliyetleri planlanır. 27 Sosyal bilimciler, insan zihninin nasıl ve hangi noktalarda direniş gösterdiğini ya da teslim olduğunu; kişi ya da grup düşüncelerinde değişim meydana getirmenin ne derece mümkün olduğunu ve böyle bir değişim için hangi vasıtaları kullanmak gerektiğini araştırmaktadırlar. Bu aşamada kültür insan davranışının en temel ve en geniş çevresel belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür; insan davranışını şekillendiren değerler, fikirler, tutumlar ve diğer sembollerden oluşur. Kültürün etkisini tanımlamak zordur çünkü sistemin katılımcılarının kontrolü dışında çok sayıda önemli unsur vardır. Kamu diplomasisinde kullanılan ikna edici mesajlar, ulaşmaya çalıştıkları kültür tarafından tanınacak ve bu kültürlere anlamlı gelecek sembol ve temalara sahip olmalıdır. Kültürü tümüyle veya çoğunlukla düşünceye ait bir süreç olarak tanımlayan idealist felsefe içine düsen yaklaşımlar içindeki antropolojik tanımlamaya göre kültür; davranışlar setidir, inanç ve düşünce kalıpları 25 Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e., Mark LEONARD: a.g.m., 27 Simeon ADEBOLU: Cultural Diplomacy: Introduction to an Essential Part of Diplomatic Relations, 14

22 setidir, tarihsel olarak aktarılmış sembollerle gerçeklesen anlam kalıbıdır, miras alınan ve sembolsel biçimlerde ifade edilen düşünceler sistemidir. Kültür, bir toplumun veya sosyal grubun üyelerini tanımlayan düşünce, eylem ve değer kalıplarıdır Kirsten BOUND ve Rachel BRİGGS: Cultural Diplomacy, - 15

23 Kamu Diplomasisinin Kavramsallaşması GELENEKSEL DİPLOMASİ KAMU DİPLOMASİSİ Katı Hat ( Propaganda Faaliyetleri ) - Dış hedef kitle davranışlarını etkileme - Hızlı medya ( TV, gazete, yaygın medya ) ORTAK Esnek Hat (Uzun Vadeli İmaj Oluşturmak) - Karşılıklı anlayış iklimi yaratma - Yavaş medya ( Film, sergi, dil eğitimi, bilimsel ve sanatsal değişimler Hükümet Politikalarını Açıklamak Kamuoyu Oluşturma Politik Bilgi Dışişleri Bakanlığı Kültürel İlişkiler, Diplomatik Halkla İlişkiler ve Dış Tanıtma Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı KÜLTÜR DİPLOMASİSİ Kültürel Anlaşmalar, Kültürel İşbirliği ve Kültürel İlişkiler Tablo 1.1: Kamu Diplomasisinin Kavramsallaşması ( Kaynak: Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e., 129. ) 16

24 Kamu Diplomasisinin Uygulama Yöntemleri Kamu diplomasisinin uygulanmasında rol oynayan unsurlara değinmek için öncelikle, kamu diplomasisinin çeşitleri ve kamu diplomasisi yürütülürken kullanılan araçlar incelenmelidir Kamu Diplomasisi Çeşitleri Kamu diplomasisini üç kısma ayırarak incelemek mümkündür: Stratejik Kamu Diplomasisi, Taktik Kamu Diplomasisi ve Takviye Edici Kamu Diplomasisi. Kamu diplomasisi uygulama safhalarında kullanılan araçlar da kamu diplomasisinin bu çeşitlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Stratejik Kamu Diplomasisi: Hedef kitlenin kabiliyetleri, imkanları, güçlü ve zayıf tarafları, muhtemel tutumları ve davranışları ile ilgili genel analizin yapılmasıyla planlanır. Stratejik kamu diplomasinde amaçlanan etkisini uzun zaman devam ettirtecek bir propagandayı uygulamaktır. Araç olarak kaynağı güvenilir beyaz propaganda tercih edilir. Stratejik kamu diplomasisi, uzun vadeli olarak planlanıp yürütülmektedir. İç ve dış medya etkin olarak kullanılır. Toplum içindeki ırk, dil, din ayrılıkları ile sosyo-ekonomik ve siyasal ayrımlardan istifade edilir. Taktik Kamu Diplomasisi: Stratejik planın belirli alanlarda uygulanmasıdır. Kar-zarar analizleri yapılarak, bir hedef belirlenir ve o hedefe yönelik hareket tarzı oluşturulur. Stratejik kamu diplomasisinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğindedir. Fakat kısa vadeli amaçlara ulaşmak için uygulanır. Takviye Edici Kamu Diplomasisi: Hedef kitlede güven duygusu oluşturmaya yardımcı olmak için uygulanır Yurdagül BOYACI: a.g.e.,

25 Kamu Diplomasisinin Hedefi Kamu diplomasisi, başlıca dört grubu kendisine hedef alır. Bunlar: - Kendi halkı, - Dost devletlerin halkları, - Tarafsız devletlerin halkları, - Düşman devletlerin halkları, 30 Kamu diplomasisi ve iletişim programları en uygun ve etkili ortamları kullanarak özel hedef kitlelere göre şekillendirilir. Bu özel hedef kitleler ise şu şekildedir; - Kilit Etkileyiciler: Görüşleri toplumda dalga etkisine sahip olan kişilerdir. Bunlar arasında din adamları, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, iş ve işçi liderleri, siyasi liderler, bilim adamları ve askeri personel bulunmaktadır. - Hassas Nüfus Grupları: Hedef kitlenin nüfus özellikleri dikkate alınarak iletilmek istenen mesaja karşı en zayıf olan gruplar üzerinde odaklanılır. - Gençler: En öncelikli kamu diplomasisi hedefi, geleceğin karar alıcıları olan gençlere ulaşmak olmalıdır. - Kadınlar: Aile yapısı içindeki kilit rollerine ek olarak eğitildiklerinde ve yetkilendirildiklerinde en etkili sosyal değişim unsuru olduklarını çeşitli araştırmalar ortaya koymuştur. - Azınlıklar: Genelde eşit eğitim veya ekonomik fırsatlara sahip olmayan etnik ve dinsel azınlıklar iletilmek istenilen mesaja karşı en duyarlı gruplar arasında yer almaktadırlar. - Halk Kitleleri: Topluluk psikolojisi kullanılarak halk kitlelerine yazılı ve görsel iletişim kanalları aracılığıyla ulaşılmalıdır. - Aile: Aile etkisini en etkili şekilde kullanmak önemlidir; araştırmalar tutum oluşumunda ailenin en güçlü ve temel rolü oynadığını ortaya koymaktadırlar Kemal EKER: a.g.m.,

26 Eğitim ve öğrenci değişim programları genişletmek, iletişim alternatiflerini geliştirmek ve kültür diplomasisi alanlarını çeşitlendirmek kamu diplomasisinin başlıca öncelikleridir Kamu Diplomasisi Stratejisi Kamu diplomasisi, hedef kitlelerin (grupların, örgütlerin, bireylerin) davranışlarını belirleyen duygularını, güdülerini etkilemek üzere, seçilmiş bilgilerin planlı olarak ilgili hedef kitlelere iletilmesidir. 33 Kamu diplomasisinde eşgüdümlü, planlı ve etkin propaganda, telkin ve fikir aşılama ve yayma faaliyetleri yürütülür. Kamu diplomasisinde, uygulanan politika ve stratejiler için kamuoyu oluşturmak, rıza yaratmak, düşünce kontrolünü sağlamak, halkı ikna etmek ve istenilen doğrultuda yönlendirmek temeline dayanır. 34 Temel olarak kamu diplomasisi iki genel faaliyetle meşgul olur. Birincisi 35 araştırma/analiz, ikincisi uygulamadır. Birinci görev alanı, hedef kitlenin psikolojik çevrelerini sürekli olarak izleyip değerlendirmek ve bunun sonucunda devlet politikalarının ve faaliyetlerinin yürütülmesini ve planlamasını etkileyen durumların neler olduğuna karar vermeyi içerir. Araştırma ve analiz ikinci genel faaliyetin başarılması için gereklidir. İkinci faaliyet alanı uygulamadır. Uygulama aşaması; devletin milli hedeflerini desteklemek için, yabancı hedef kitle ve bireylerin seçimi ve etkilenmesi, bunun yapılabilmesi için hangi kitle iletişim araçlarının kullanılacağının belirlenmesi ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin icra edilmesi süreçlerinin tümüdür Mark LEONARD: a.g.m., 32 Cynthia P.SCHNEİDER: a.g.m., 33 Nevzat TARHAN: a.g.e., Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e., Mark LEONARD: a.g.m., 36 Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e.,

27 Hedef Toplum(Kitle) 37 : Etkilenmek üzere seçilmiş insan topluluğudur. Tema: Hedefe ulaşmak için hazırlanan mesajlarda işlenen ana fikirdir. Sembol: Temayı anlatmak için kullandığın söz, müzik, jest, mimik, yazı, resim, şekil gibi vasıtalardır. Mesaj: Temaların semboller ile ifade edilmek suretiyle hazırlanan propaganda malzemesidir. Kitle Haberleşmecisi: Hedefi kitleyi veya bireyleri etkileyecek siyasi, ekonomik veya sosyal güce sahip birey veya guruptur. Haberleşme Araçları: Mesajların hedef topluma iletilmesinde kullanılan, yazılı ve görsel basın, radyo, broşür, kitap, tiyatro, sinema gibi her türlü araçtır. Hedef Analizi: Hedef topluma yönelik istihbaratın sistemli ve ayrıntılı şekilde incelenmesidir. Psikolojik Hedef: Faaliyet sonunda hedef toplumdan beklenen tepkidir. Siyasi, Askeri Faaliyetler: Politik, ekonomik, sosyal ve psikolojik etki yaratmak amacı ile icra edilen faaliyetlerdir. Zafiyet: Hedef toplumda mesajlara cevap verme ihtiyacını doğurabilecek şartlardır. Duyarlılık: Hedef kitlenin, kültür düzeyi, değer yargıları, gelenek ve göreneklerinin etkilenme derecesidir. Ajitasyon: Kitleyi belirlenen bir konuda tahrik etme fiilidir. Ajitatör: Ajitasyonu yapan kişidir. Karşı Propaganda: Hedef kitlenin maruz kaldığı veya kalınması ihtimali bulunan kamu diplomasisi faaliyetlerini etkisiz hale getirmek için yaptığı çalışmalardır Kamu Diplomasisinde Hedef Kitle Analizi Grup halindeki kişilerin fikir ya da kanaatlerinin değiştirilmesi, sadece bir bireyinkini değiştirmekten daha kolay olabilmektedir. Çünkü grup içindeki kişiler birbirlerinden etkilenmektedir. Kitleyi hedef alan kamu diplomasisi belli bir hedef 37 Kitle; en yalın tanımı ile belli bir coğrafi mekana yayılmış, toplumsal atomlar ya da bireyler bütününü nitelemektedir. Kitle, ortak çıkar çerçevesinde birleşmiş bireylerin oluşturduğu bir bütündür ve bu ortak çıkar bireyleri bir davranışa ve amaca yöneltir. Bununla birlikte kitleyi oluşturanlar birbirlerini tanımazlar, aralarında son derece sınırlı bir ilişki vardır. 38 Mark LEONARD: a.g.m., 20

28 kitlede, bazen yeni kanaat ve fikirlerin oluşmasına bazen de zaten var olan kanaatin değiştirilmesine çalışır. Kamu diplomasisi, hedefiniz olan kitlenin; inançları, hoşlanıp/hoşlanmadıkları şeyleri, güçlü/zayıf yanları gibi hassasiyetleri hakkında her şeyi öğrenmekle başlar. Kamu diplomasisine başlamadan önce özellikle hedefi neyin motive ettiğinin bilinmesi gerekir. Etkili bir kamu diplomasisi yapabilmek için hedef kitle analizinin ayrıntılı ve gerçeği yansıtıcı şekilde yapılması gerekmektedir. 39 Kanaat oluşumunda etkili olan faktörler; bireylerin çocukluk döneminde anne ve babasından edindiği eğitim ve tecrübeler, hayatının diğer dönemlerinde diğer kişi ve gruplar ile kurduğu toplumsal ilişkilerden edinilen tecrübeler ve kişinin kendi yaşadıklarından çıkardığı tecrübelerdir. Bütün bu tecrübeler içinde bulunulan toplumun, kültürün ve sosyal yaşamın etkileri ve bu etkilerin kuşaktan kuşağa aktarımı söz konusudur. Ancak kanaatler oluştuktan sonra da değişimi mümkündür. 40 Kamuoyu ise, belirli bir konu ile ilgili kişi ve gruplara hakim olan kanaat ya da toplumun büyük bir kesimince benimsenen düşünce ve tavırların toplamı olarak tanımlanabilir. Kamuoyu oluşturulurken bireysel ve toplumsal kanaatler temel alınır. Kamuoyunun oluşum süreci ve şartları, her toplumda sosyal ve kültürel yapıya göre değişiklik gösterecektir. Kamuoyu oluşum ve değişim süreçlerinde kullanılan en önemli araç, kitle iletişim araçlarıdır. 41 Kamu diplomasisinde hedef kitlenin zayıf noktaları ve hassasiyetleri anahtar faktörlerdir. Elde edilen bu veriler doğrultusunda uygun temalar, semboller ve medya seçilir, propaganda mesajları geliştirilir ve ön testi yapılır. 42 Propagandanın dağıtımı yapılır ve özel göstergelere göre propagandanın psikolojik etkileri değerlendirilir. Seslenilen kitlenin büyüklüğü arttığı oranda o gurubu yönlendiren temalar da o denli karmaşık bir nitelik kazanmaktadır. Karşı bir devlet ve ulus kadar büyük bir birime ulaşıldığında ise, propagandayı gerçekleştiren o toplumun birbirine çelişik yanlarına 39 Yurdagül BOYACI: a.g.e., Nuray YILMAZ:Kitle Psikolojisinin Halkla İlişkiler ve Propagandada Kullanılması Örnek Olay: Irak-ABD Savaşı, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 2004), Nail YILMAZ: Kamuoyunu Etkilemede Propagandanın Rolü, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 1995), Kemal EKER, a.g.m.,

29 ayrı şekilde seslenmek zorunda kalmaktadır. Hedef kitlenin analizi tamamlandığında kamu diplomasisi uygulayıcıları ulusal amaçları destekleyen planın ne olacağı arayışına girmektedir Kamu Diplomasisinin Bir Alanı Olarak Kültür Diplomasisi Kültür diplomasisi; devletlerin birbirleri üzerinde siyasal etkide bulunabilmek amacı ile uyguladıkları araçlardan biridir. Kültürel diplomasinin temelinde kültürel açıdan birbirine yakın olan taraflar arasında siyasal etkileşimin daha kolay olacağı varsayımı yatmaktadır. Kültür diplomasisinde iki ülke kültür ve inancı arasındaki ortak çıkar ve değerlerin beslenmesi hedeflenmektedir. 44 Çağdaş diplomaside kültürün etkisi yadsınmaz bir gerçektir. Uluslararası ilişkilerde ülkeler güçlerini sadece askeri, ekonomik ve hatta geleneksel diplomasi alanlarında değil, aynı zamanda kültür alanında da göstermek durumundadırlar. "Kültür Turizmi" olduğu gibi Kültür Diplomasi de modern dünyanın giderek yaygınlaşan olgularındandır ve esas önemi; bir ülkenin "yumuşak gücünü" yansıtmasıdır. Bu haliyle kültür diplomasisi bir ülkeyi tanıtmakta en etkili araçlardan biridir, çünkü toplumsal yaşamın en pozitif ve kalıcı değerlerini başka ülkelerin insanlarıyla paylaşmayı öngörür. Ve bunu yaparken propaganda karşı tarafta yapılıyor hissi uyandırmaz. 45 Dil, milli kültürün temel unsurudur. Her ülke kendi dilinin yabancılara öğretimine, kültürel tanıtma programlarında birinci önceliği verir. Birbirini etkileyen siyasi, ekonomik ve kültürel fonksiyonlar; uygulamada bir bütün olarak ele alınmalıdır. 46 Kültür diplomasisi, dış politikada ülkenin dünyadaki görünümünü güçlendirmenin, kültürünü tanıtmanın ve milletlerarası alanda ülkelerin asli dış 43 Mark LEONARD, a.g.m., 44 Faruk SÖNMEZOĞLU: Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, a.g.e., Simeon ADEBOLU: a.g.m., 46 Kemal EKER: a.g.m.,

30 politik amaçlarına ve stratejilerine destek olan, takviye eden bir boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Dış politikanın kültür diplomasisi boyutu bu bağlamda önem taşımaktadır. Kültür alanında yeni işbirliği alanları yaratarak kültürel ilişkilerin yaygınlaştırılması dış politikada her alanda kazanç sağlamaktadır Devletlerarası Kültürel İlişkiler Kişilerin ve kurumların birbirleriyle ilişkiye girmesinde olduğu gibi devletlerarası ilişkilerin de kendi içinde bazı kuralları vardır. Devletlerarası ilişkiler siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere üç başlık altında incelenebilmektedir. Devletlerarası siyasal ilişkiler, içinde siyasal aktörler ve aksiyonların belirleyici olduğu, diplomasi ağırlıklı ilişki türüdür. Devletlerarası kültürel ve sportif ilişkiler ise, siyasetin başaramadığı uzlaşı ve diyalog ortamını sağlamaktadır. 48 Küreselleşmenin en fazla etkilediği alanlardan biri de, kültürlerarası iletişimdir. Kültürel ilişkiler, siyasal diplomasi türlerinin başaramadığını başararak sorumların çözümünde önemli rol almaktadır. 49 Kültürel ilişkiler bazı kaynaklarda diplomaside ikinci yol (track two diplomacy) olarak nitelendirilmektedir. Bu ülkeler arasında, hükümetleri kapsamayan gayri resmi türden ilişkilerdir. 50 Halkla ilişkiler etkinliklerinin uluslararası ilişkilere en önemli etkisi ve katkısı kültürel iletişim çalışmalarında görülmektedir. Kültürel iletişim, ülkeler arasındaki karşılıklı yanlış anlamaları gidermek, sağlıklı işleyen bir iletişim ortamı yaratmak ve diyalog platformu oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bir iletişim türüdür ve halkla ilişkilerden faydalanmaktadır Gjorgji KALİNSKİ: Cultural Diplomacy: Instrumenting and Communicating The Foreign Policy of Post 9/11, 48 Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e., Globalization and Cultural Diplomacy, 50 Simeon ADEBOLU: a.g.m., 51 Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e.,

31 Kültürel ilişkilerin hedeflenen sonucu verebilmesi için öncelikle hazırlanacak etkili tanıtım stratejilerine ihtiyaç vardır. Hedef kitleye iletilen mesaj, doğru zamanda, doğru araçlarla ve doğru bir hedef kitleye yönlendirilmesi gerekmektedir. 52 Kültürel diplomasi yöntemi sadece sorunlara çözüm bulmak amacıyla değil, aynı zamanda dostlukları pekiştirmek ya da yeni fırsatlar kurmak için de uygulanabilecek bir yöntemdir. Ayrıca yeni pazarlara girmek, yeni fırsatlar yakalamak, ittifaklar kurmak için de uluslararası kültürel ilişkiler etkili olarak kullanılabilmektedir. 53 Kültürel ilişkilerin başarılı olabilmesi için gerekli şartlar şu şekildedir: - Kültürel ilişkilerde önemli rol üstlenecek etkili aktörlerin ve araçların seçilmesi, - Hedef kitle analizi, - Propaganda, lobicilik ve halkla ilişkiler tekniklerinin kullanılması, - Kültürel iletişim faaliyetlerinin yürütülebileceği fırsat ve ortamların yaratılması, - Kültürel etkinliklerle kültürel iletişimin desteklenerek sürekliliğinin sağlanması, Propoganda Kamu diplomasisinde propagandanın bir teknik olarak kullanılmasıyla, bir ülkenin belli bir konuda, hedef kitle nezdinde kendi istediği tarzda tepkiler oluşması sağlanmaktadır. Kamu diplomasisi stratejileri geliştirilirken propaganda çalışmalarından yararlanılmalıdır Gjorgji KALİNSKİ: a.g.m., 53 Kirsten BOUND ve Rachel BRİGGS: a.g.m., Snezana GJORGJIEVA: Cultural Influences on The Individual in The Organization-The Importance of Organizational Culture, 55 Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e.,

32 1.3.1.Propagandanın Tanımı Propaganda ilk kez on yedinci yüzyılda kullanıldıysa da kavramın ortaya çıkısı daha da eskilere dayanır. Propaganda Fransız Devrimi ile dinsel alandan siyasal alana geçmiştir. Yirminci yüzyılda propaganda pratikleri alanında denenmesi fırsatı ilk kez I.Dünya Savaşı nda doğmuştur. Ulusal boyutunun yanı sıra uluslararası boyutları için de oldukça uzun zaman kamuoyunun kontrol altına alınması için girişilmiş ilk sistemli çaba olmuştur. 56 Propaganda, belli amaçları olan birey ve grupların, başkalarının kanılarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla, önceden tasarlanmış, ikna ve telkin tekniklerini kullanarak yaptıkları eylemdir. 57 Günümüzde propaganda, psikolojik saldırı ve savunma, eğitim ve provokasyon silahı olarak kullanılmaktadır. Cephanesi ise, söz, yazı, resim, broşür ve e-posta şeklinde her türlü mesaj içeren bilgidir. Amacı insanları ikna etmek ve onlarda mevcut olan kanıyı değiştirmektir. 58 Propagandanın amacı, propagandayı yapana doğrudan veya dolaylı fayda sağlamasıdır. Propagandanın hiç değişmeyen hedefi, insanların tutumlarını etkileyip kendi amacı doğrultusunda şekillendirmektir. 59 Günümüzde tüm gelişmiş ülkeler amaçladıkları hedeflere ulaşmak için dış politikalarını dört ana temel üzerine kurmuşlardır. Bunlar: 1- Diplomasi 2- Propaganda 3- Ekonomi 4- Savaş Yiğit ÖZYÜNCÜ: Propaganda ve Karşı Propaganda, (İzmir: Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 2006), Nuray YILMAZ: a.g.e., Nail YILMAZ: a.g.e., Yiğit ÖZYÜNCÜ: a.g.e., Bilgehan GÜLTEKİN: a.g.e.,

33 Propagandanın Unsurları Propagandanın örgüt, tema ve hedef kitle olmak üzere üç unsuru vardır. Etkili bir propaganda da, bu üç unsurun ve kullandığı araçların niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte şu özellikler bulunur: - Kitle ya da bireylerin ihtiyaçlarına yönelmelidir. - Zamanlama ve ortam doğru belirlenmelidir. - Hedef kitlenin maddi manevi yapısını, geleneklerini, yöneliş zaaflarını; kısaca tüm özellikleri iyi tespit edilmelidir. - Karşıtlarını çoğaltıcı değil, en aza indirgeyici davranılmalıdır. - Karşıt propagandayı çürütebilmelidir. - Sık sık tekrarlanmalıdır. - İtibarlı, saygın ve hedef kitlenin kendinden saydığı kişi ve kişilerce seslendirilmelidir. - Gerçeğe dayanması inandırıcılığını arttırır. - Gruplaşmaya ve dayanışmaya yönelme ihtiyacı doğurmalıdır. - Kullanacağı araçlarını ve taktiğini baştan planlamalıdır. 61 Propagandada tek tek bireylerden çok, gruplara yönelmek amacı güdülür. Bu nedenle önce topluluğun özelliklerinin ve ruh halinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Propaganda bu aşamada kalabalık, topluluk ve yığın psikolojisinden istifade etmektedir. Kalabalık Psikolojisi: Cenaze merasimi, Cuma namazı, bayram namazı, maç, tiyatro, sinema, düğün vb. duyguları paylaşmak için bir araya gelmiş insanlar kalabalıkları oluşturmaktadır. Kalabalıkların özelliği ise, bir örgütlenmeye sahip olmamaları ve üyeleri arasında karşılıklı ilişkilerin bulunmayışıdır. 61 Nail YILMAZ: a.g.e.,