ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTLARI. 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GENEL ŞARTLARI. 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri... 2. 2. ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri..."

Transkript

1 Sayfa No 1/12 1. Müteşebbisin Hak Ve Yükümlülükleri ORTAR ın Hak Ve Yükümlülükleri Genel Şartlar Sözleşmenin Feshedileceği Ve Sertifikanın Geri Çekileceği Durumlar Sertifikanın Yanıltıcı Kullanımı Ve Prosedür Sertifikanın Haksız Kullanımı Ve Prosedür... 11

2 Sayfa No 2/12 1. Müteşebbisin Hak ve Yükümlülükleri 1) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak sertifikalandırıldığı ürün(ler)de organik tarım faaliyetini sürdürmek 2) Müteşebbis talep ettiği faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve ORTAR kıstaslarına uymak. Kuralların ihlal edilmesi durumunda müteşebbisin tüm hakları geçersizdir. 3) Bünyesinden bir kişiyi ORTAR ın muhatabı olarak atamak 4) ORTAR a organik tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini ORTAR a açmak (ORTAR organik tarım faaliyetinin her aşamasını istediği anda kontrol eder). 5) Kontrol personelinin üretim yerlerine, zorunlu kayıtlara ve destekleyici dokümanlara (faturalar, vergi kayıtları, sevk irsaliyesi gibi) erişilmesini sağlamak. Kontrol esnasında; ürün miktarı, depo dokümanları, ürünü kime sattığı, satış faturaları ve nakliye ile ilgili irsaliye makbuzları gibi belgeleri her ürün partisi için ORTAR a vermek 6) Şüpheli durumlarda kontrol işlemi çerçevesinde bir numune alınarak ORTAR ın anlaşmalı olduğu laboratuvarlara analize gönderilir. Numunenin alınması başvuran tarafından imzalanarak onaylanacak ve sonuçlar başvurana bildirilecektir. Bunun için Kontrol personeline kontrol ve sertifikasyon amaçlı analiz için gereken tarımsal ve tarımsal orijinli olmayan tüm bileşenleri (katkılar, tatlandırıcılar vs) ve bitkisel/hayvansal orijinli tüm ürünler ve materyalleri sağlamak 7) Faaliyet alanını tam olarak tanımlamak ve aldığı önlemleri yetkilendirilmiş kuruluşa bildirmek 8) İlgili yönetmelik hükümlerine uyacağına ve her türlü kontrole izin vereceğine dair bir taahhütnameyi yetkilendirilmiş kuruluşa vermek 9) Faaliyet alanı ile ilgili bilgileri kapsayan organik tarıma geçiş ve üretim planları hazırlamak 10) Bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kaydı tutmak ve kontrol esnasında ORTAR a ibraz etmek 11) Organik tarım faaliyetleriyle ilgili tüm verileri ve üretimin her aşaması ile pazarlama sırasında yapmış olduğu uygulamaların kayıtlarını tutmak. Bu bilgiler yıllık kontroller sırasında veya gerek duyulduğunda ORTAR a verilmesi gerekmektedir. 12) ORTAR tarafından organik üretim metodundan çıkarılması halinde veya kendi isteğiyle organik üretim metodunu uygulamaması durumunda, yeni durumunu ürünün alıcısına yazılı olarak bildirmek 13) Ürettiği, işlediği, ithal ettiği yada başka bir müteşebbisten satın aldığı ürünün Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığından kuşkulanıyorsa bu durumu yetkilendirilmiş kuruluşa bildirmek 14) Kontrol / Sertifikasyon öncesi ve sonrası yapılacak kontrollerde organik tarımla ilgili faaliyetlerini Kontrolör e bildirmek, onların isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında vermek, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamak 15) Ürün modifikasyonları, üretim prosesindeki, eğer ilgiliyse ürünün uygunluğunu etkileyen kalite sistemindeki değişiklikleri, unvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini en geç takip eden bir ay içinde ORTAR a yazılı olarak bildirmek, bu değişiklikler sonucu sertifikalı ürünün serbest bırakılmasına ORTAR tarafından bildirilene kadar izin verilmemek. 16) Sertifikasyon kapsamındaki ürünlerle ilgili gelen tüm şikayetleri kaydetmek, şikayetleri ve buna karşın gerçekleştireceği düzeltme ve düzeltici faaliyetleri ORTAR a ibraz etmek

3 17) Varsa üretici grubu adına ORTAR ile sözleşme yapmak Sayfa No 3/12 18) Aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek ve tüzel kişi ile sözleşme yapmak 19) Orman ve doğal alanlardan ürün toplayacaksa, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alarak ORTAR a başvurmak 20) Su ürünleri üretimi yapacaksa, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile ORTAR a başvurmak 21) Gerçekleştirilen kontroller sırasında Kontrolörler tarafından bir uygunsuzluk ya da uygunsuzluk kaynağı belirlendiğinde durumdan derhal müteşebbis haberdar edilir. Durumla ilgili aşağıdaki hususlar gözden geçirilir ve alınan tedbirin yeterli olmadığı durumlarda uygunsuzluk olarak değerlendirilir: - Müteşebbisin durumdan haberdar olup olmadığı, - Müteşebbisin bu durumu uygunsuzluk olarak tanımlayıp tanımlanmadığı, - Durumla ilgili uygun bir düzeltici faaliyet kararı alınıp alınmadığı, - Eğer gerekiyorsa, durumun yasal açıdan bildiriminin yapılıp yapılmadığı. 22) Organik tarım kapsamında almış olduğu danışmanlık faaliyetleri hakkında ORTAR a bilgi vermek 23) Gerekli olduğunda, akreditasyonun tetkiki kapsamında, bir gözlem tetkikinin (akreditasyon Kurumunun sertifikasyon/gözlem kontrolüne gözlemci göndermesi) yapılmasına izin vermek 24) Sahip olduğu ürün sertifikasının askıya alınması veya sertifikasyon sözleşmesinin feshinden sonra sertifikasını kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmak, sertifikalı olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve logoyu taşıyanların kullanımını durdurmak 25) Kontrol / Sertifikasyon hizmeti ile ilgili faturaları karşılıklı mutabık kalınan sürede ödemek 26) Sertifika kullanım hakkına sahip olduğu sürece müteşebbis, ORTAR ürün sertifikası ve logosunu ORTAR tarafından yayınlanan ve sertifika ve logo kullanımını düzenleyen prosedürlere uygun olarak kullanabilir 27) Uygunluk belgesinin askıya veya geriye alınması durumlarında müteşebbis ORTAR tarafından verilen uygunluk belgesini geri vermek ve belgeli ürünün organik adı altında satışını ve reklâmını durdurmak zorundadır 28) Müteşebbis, Sertifiker kararlarına itiraz edebilir. İtiraz Komitesi, ORTAR dan kaynaklanan bir hatanın itiraza sebep olduğuna karar verirse, yapılacak çalışmaların masrafları müteşebbisten talep edilmez. 29) Müteşebbis sözleşme süresince faaliyetlerini ve ORTAR ile ilgili kendine yapılan şikayetleri kayıt altına alarak, kontroller sırasında göstermek ve ORTAR a iletmek zorundadır. 30) Daha önce çalışılmış yetkili kontrol ve sertifikasyon kurumu adı ve bu kurum tarafından müteşebbise uygulanmış ceza varsa bunlar ORTAR a bildirilmelidir. 31) Ekolojik tarım sistemine giren ve bu sözleşmeyi imzalayan üretici/firma kontrol ve sertifika ücretini fiyat teklifinde belirlenen zaman dilimi içerisinde öder. Ödemenin aksaması veya yerine getirilmemesi halinde lisans ve/veya uygunluk beyanının kaldırılması hakkı saklıdır. 32) Bu sözleşmenin hakları ve sorumlulukları müteşebbisin kendisine aittir, başka kişi ve kuruluşlara herhangi bir iş için kullandırılamaz. 33) Üretici gruplarıyla çalışıldığında grup lideri diğer üreticilerle olan sözleşmelerin imzalatılmasından sorumludur.

4 Sayfa No 4/12 34) ORTAR tarafından müteşebbise bildirilen belgelendirme metot ve prosedürlerindeki değişikliklerin uygulanma sorumluluğu, müteşebbise aittir. 35) Takip kontrolü Uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanmasının ancak yerinde etkin bir şekilde yapılabileceği durumlarda takip kontrolüne karar verilir. Takip kontrolü, tetkiki takip eden birinci ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır Eğer uygunsuzluk 1 ay içerisinde kapatılmaz ise Sertifiker, Kontrolörün bu yöndeki tavsiyesini onaylaması şartı ile sertifikasyon prosesi Şirket Müdürü tarafından sonlandırılır. Bu aşamadan sonra müteşebbisten tekrar sertifikasyon talebi gelirse, ilk sertifikasyon kontrolü uygulaması yapılır 2. ORTAR ın Hak ve Yükümlülükleri 36) Müteşebbis tarafından sağlanan bilgileri yalnız kararlaştırılan amaç çerçevesinde kullanmak ve bütün bilgileri gizli tutmak; kendisine emanet edilen dokümanları müteşebbisin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara iletmemek, personel ve kontrolörlere gizliliğe uyacaklarına dair taahhütname imzalatmak 37) Kontrol / Sertifikasyon hizmetini müteşebbisin talep ettiği ilgili yönetmelik ve ORTAR prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek 38) Kontrol sonuçlarını kapsayan ve ilgili yönetmeliğe uygun bir kontrol raporu hazırlamak 39) Kendisini etkileyen ORTAR dokümantasyonundaki değişikliklerden müteşebbisi haberdar etmek 40) Kontrolün / Sertifikasyonun esas alındığı yönetmelik şartlarındaki değişikliklerden müteşebbisleri yazılı olarak haberdar etmek 41) Şüpheli durumlarda kontrol işlemi çerçevesinde bir numune alınarak ORTAR Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunun anlaşmalı olduğu laboratuvarlara analize göndermek, numunenin alınması ve gönderileceği laboratuvarın başvuran tarafından imzalanarak onaylanmasını sağlamak ve sonuçları başvurana bildirmek. 42) Orman ve doğal alanlardan toplanan ürünler için müteşebbisten uygun belgeleri temin ederek, geçiş süreci uygulamamak, 43) Su ürünleri ve deniz yosunu yetiştiriciliği için geçiş sürecini, tür özelliğine göre belirlemek, Doğal toplamada toplama alanındaki doğal tür sürdürülebilirliğini ve ortamın devamlılığını dikkate almak, 44) Müteşebbisin ürün modifikasyonları, üretim prosesindeki, eğer ilgiliyse ürünün uygunluğunu etkileyen kalite sistemindeki değişikliklerin sertifikalı ürünün serbest bırakılmasına engel teşkil edip etmediğini belirlemek ve durumu müteşebbise iletmek 45) Müteşebbis hakkında bir şikayet olduğunda ORTAR, hakkında şikayet olan müteşebbisten yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi talep edebilir. Şikâyetin önemi esas alınarak müteşebbiste kontrol yapılabilir. Müşteri şikâyetinin çözümü konusunda taraflar arasında mutabık kalınamama durumunda ORTAR, konuyu İtiraz Komitesi ne götürebilir. İtiraz Komitesi nin kararının ORTAR aleyhinde olması durumunda ORTAR, gereken faaliyeti hiçbir bedel talep etmeden gerçekleştirir. 46) Yılda en az bir kez işletme ziyaret edilir, habersiz kontroller de programın bir parçasıdır. Söz konusu yönetmeliklerde belirlenen kontrol sistemine göre organik tarım faaliyetleri, kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kontrolörleri tarafından (ilgili işletmenin kontrol edilmesi için gerekli nedenlerin olduğu düşünülüyorsa) üretici olmadan da denetlenebilecektir. 47) ORTAR; kontrol ile ilgili edindiği tüm bilgileri gizli tutmak zorundadır ve bu sözleşme bitiminden sonrası için de geçerlidir. Bu aynı zamanda ORTAR ın tüm elemanları için geçerlidir.

5 Sayfa No 5/12 48) ORTAR tarafından elde edilen başvuru sahibine ait tüm bilgiler üçüncü şahıslara müteşebbisin yazılı izni ile verilir. Yasal gereklilik durumunda başvuranın bilgileri ilgili mercilere ORTAR tarafından başvuranın izni olmaksızın verilebilir. ORTAR tarafından gerekli hallerde başvurana bilgilerin ilgili mercilere ne zaman ve hangi nedenle verildiğini açıklayan bir yazı gönderilir. 49) Müteşebbis tarafından sözleşme süresince organik tarım mevzuatlarına uygun olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda ORTAR bu faaliyetlerin önlenmesi için gerekli ikazlarda bulunmaya ve gerektiği durumda bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. Anlaşmanın fesh edilmesinden sonra müteşebbisin bütün hakları geçersiz sayılır. 50) ORTAR, sadece kontrol raporunun doğruluğu hakkında yükümlüdür, verilmeyen bilgiler nedeniyle ortaya çıkan zararlardan mesul değildir. 51) ORTAR Kontrolörü, organik sertifikanın verileceği kontrolde veya ilgili yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri ve girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda; analiz amaçlı ürün örnekleri alabilir. Ürün örneği; tüm ürünü temsil edecek şekilde arazide veya işletmede çapraz olarak ve kontrol sırasında kontrolör tarafından alınır. Ürün ve kalıntı analizleri, Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılır. Bu laboratuvarlar, TS EN ISO / IEC te TÜRKAK veya yurt dışı laboratuvar ise karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite laboratuvarlardır. Numunelerin gönderileceği laboratuvarlar yukarıda belirtilmiş olup sözleşmenin imzalanmasıyla teyit edildiği kabul edilir. 52) Verilen sertifikanın devamı için piyasadan alınması istenen numuneler; müteşebbisin / işletmenin kendi satış noktalarından veya kendi mağazalarından sertifikası ile satılan ürününden alınır, üçüncü şahıslara satışlarda veya ticarete konu olması halinde numune almaya yetkili birimlerin numune alması halinde bildirilen sonuçlar değerlendirilir. 53) Kontrol ve sertifikasyon metot ve programında herhangibir değişiklik olduğu durumlarda; müteşebbis ORTAR tarafından haberdar edilecektir. 54) ORTAR, verilen sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi, iptali durumlarında müteşebbise yazılı olarak bilgi verir. 55) Sertifikasyon; askıya alınırsa, geri çekilirse, iptal edilirse veya kapsam daraltılırsa; ORTAR tarafından ürün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir emare olmamasını sağlamak amacıyla resmi belgelendirme dokümanlarında, kamuya açık bilgilerde, işaretlerin kullanımı için verilen izinler vb. de gerekli tüm değişiklikleri yapılır. 3. Genel Şartlar 56) Organik tarım, ORTAR kontrolünde yapılır. 57) ORTAR, başvuruda bulunan müteşebbisin organik tarım metoduyla üretime başlayıp başlayamayacağına karar verir. 58) Çevre kirliliğinden şüphe duyulan alanlarda organik tarım yapılıp yapılmayacağına, ORTAR tarafından karar verilir. 59) Organik tarımda topraksız tarıma izin verilmez. 60) ORTAR sözleşme yaptığı; organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, arıcılık yapan müteşebbisi OTBİS e kaydeder, geçiş sürecine alır. "Organik tarım geçiş süreci ürünüdür" etiketiyle pazarlanır. Ürün toplamada geçiş süreci uygulanmaz. 61) Geçiş sürecinin uzamasına ya da kısaltılmasına Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e göre ORTAR karar verir. 62) Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan yada bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak, çok yıllık bitkisel ürünlerin üretiminde, o Müteşebbisin, işletmenin tamamını engeç beş yıllık plan dahilinde organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması halinde,

6 Sayfa No 6/12 o Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması halinde, o ORTAR in, ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi halinde, o Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt edici özellikleri konusunda ORTAR I bilgilendirmesi ve bu ürünlerin diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin alındığını teyit etmesi halinde, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına ORTAR tarafından izin verilir. 63) Organik ürün ticareti yapan müteşebbis, her bir parti satışını "Ürün Sertifikası" ile belgelendirmek zorundadır 64) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir. 65) Müteşebbis, organik ürünleri toptancı ve perakendeciler de dahil olmak üzere diğer birimlere taşıma sırasında içeriğinde herhangi bir karışmaya neden olmayacak biçimde uygun paket, konteynır veya kapalı araçlarda, ihtiyaç duyulan bilgilerle izlenebilirliğini sağlayacak şekilde taşınmasını sağlamakla yükümlüdür. 66) Kontrol sistemine dahil olan iki müteşebbis arasında, kapalı olmayan araç, konteynır yada paketlerin bir veya birden fazla sayıda nakliye işlemi, ürün hakkında müteşebbisin adı, adresi, ürünün adı, etiket bilgileri, ORTAR in adı, kod numarası gibi gerekli bilgileri içeren evraklarla birlikte, gönderici ve alıcı tarafların yetkilisi yada ORTAR in bilgisi ve onayı ile olmalıdır. 67) Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur. Yetkilendirilmiş kuruluşa onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer nüshası yetkilendirilmiş kuruluş tarafından saklanır. 68) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. 69) Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj dizaynıyla, organik ürün etiket ve ambalaj dizaynını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. 70) Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamaz. 71) Müteşebbis, faaliyetleriyle ilgili ORTAR tarafından istenilen kayıtları düzenli olarak tutmak zorundadır. 72) Üretim aşamasında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; müteşebbis organik üretime geçiş sürecinde ise, süre ORTAR tarafından uzatılır, bu süreyi tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan geçiş süresi sonunda Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen üretici müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Komiteye bildirilir. 73) ORTAR tarafından yapılan kontrollerde arazide toprak koruma tedbirleri alınıp alınmayacağına karar verilir. 74) Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için Ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak kullanımına izin verilmiş olan mikroorganizma preparatları ORTAR onayı ile kullanılabilir

7 Sayfa No 7/12 75) Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve ihracatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için ORTAR tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir. 76) Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, ORTAR tarafından organik tarımda kullanılacağına dair uygunluk belgesi veya sertifika verilir. 77) Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde suyun uygunluğuna ORTAR tarafından yapılacak kontrollerde karar verilir. 78) Organik gübre stoklama kapasitesi ya da yayılan nitrojen miktarı, kullanılan tarımsal alanda tek ürün için 170 Kg/N/Ha/Yıl ı aşamaz. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede başka bir alan edinmesi veya ORTAR in onayı ile komşu işletmelerde bu olanağı sağlaması gereklidir. ORTAR çevre koruma maksadıyla stoklama kapasitesini azaltabilir. 79) Organik hayvansal üretimde Geçiş süresi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre ORTAR tarafından belirlenir. Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl yetişkin büyük baş hayvanların maksimum % 10 u, domuz ve küçük baş hayvanların maksimum % 20 si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile organik olmayan üretim yerlerinden getirilebilir. Bu oranlar Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen durumlarda ORTAR onayı ile sürünün % 40 ı oranında artırılabilir Organik hayvan yetiştiriciliğinde pet ve süs hayvanı dışında organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemler kullanılır. Zorlama besleme yapılmaz, Yem öncelikle işletmeden temin edilir, mümkün olmaması halinde yönetmelik ekleri dikkate alınırak diğer işletmelerden sağlanır.. Ortalama rasyon kuru maddesinin % 30 u geçiş süreci maddeleri içerebilir,işletmeden temini halinde bu oran % 60 a çıkaryavru beslemede ana sütü esastır, yönetmelik süreleri dikkate alınır Yıl içerisinde değişik dönemlerde otlatmaya imkan sağlanır.kaba yemler rasyonda % 60 tır. ORTAR, süt üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 aylık bir süre için bu oranın % 50 ye indirilmesine izin verebilir Yemlerin yalnızca organik üretimden sağlanamaması halinde sınırlı oranda konvansiyonel yeme izin verilir. Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması halinde, afet bölgesinde kısa bir süre için Komitenin belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin hayvan beslenmesinde kullanımına izin verilebilir Yem fabrikalarında organik olarak üretilecek yemler öncelikle yetkilendirilmiş kuruluşca organik olduğuna dair uygunluk belgesi verildikten sonra rasyon formülleri Bakanlıkça tescil edilir. Ancak bu işlemden sonra ORTAR kontrolünde yem fabrikalarında organik yem üretimine geçilir. Hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi ve yetiştiricilik şartları : Aşı uygulamaları, parazit tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programları haricinde, bir hayvanın veya hayvan grubunun bir yıl içerisinde üçten, bir yıldan az ömürlüler birden fazla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi müstahzarlar veya antibiyotiklerin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz ve ORTAR izni ile yeniden geçiş sürecine alınır. Veteriner ilaçlarının uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın yarılanma süresi açıkca kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce ORTAR e bilgi verilmelidir. Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması, kuyruk kesme, diş kesme, gaga kesme ve boynuz köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte sistematik olarak uygulanamaz.

8 Sayfa No 8/12 Yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Bu uygulamaların bir kısmına genç hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan sağlığı, rahatlığı ve hijyen için ORTAR tarafından izin verilebilir ORTAR tarafından hayvanların güvenliği ve refahı için, müteşebbisçe zorunluluğunun ortaya konulması koşulu ile hayvanların sınırlı bir süre için bağlanmasına izin verilebilir 10 baş veya daha az sayıdaki büyükbaş hayvan gruplarında, davranış ihtiyaçlarına uygun olarak grup içerisinde tutmak mümkün değilse, haftada en az iki kez otlatma alanlarına ve açık barınak alanlarına veya egzersiz alanlarına ulaşmalarını sağlamak koşulu ve ORTAR onayı ile bağlanabilirler. Hayvanların gruplar halinde yetiştirilmeleri durumunda grubun büyüklüğü; hayvan türünün gelişim evrelerine ve davranış biçimlerine bağlı olup, bir uzman görüşü ışığında ORTAR tarafından belirlenir. Besinin son döneminde büyükbaşlar, domuzlar ve küçükbaşlar, yaşam sürelerinin 1/5 ini geçmemesi kaydıyla ve her durumda ORTAR in belirleyeceği süre kadar kapalı alanlarda kalabilirler. ORTAR, barınakların boş bırakılması gereken dönemleri belirlerler. Bu gereklilik barınaklarda tutulmayan ve gün boyunca serbestçe gezinen küçük miktarlardaki kanatlılara uygulanmaz. Hayvan nakli ve kesim stressiz gerçekleştirilir, yatıştırıcı ilaç kullanılmaz Müteşebbisin, ORTAR ile yapacağı sözleşmede, hayvan gübresinin depolanması için yapılan tesislerin yeri ve tarifi, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin plan, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin diğer işletmelerle yapılan yazışmalar yer almalıdır 80) Organik Mantar Üretimi ORTAR ile sözleşme yapılarak organik mantar üretimi yapılabilir. Kompost organik işletmelerden gelen çiftlik gübresi ve hayvan dışkısından, olmaması halinde su hariç içeriği % 25 ini geçmeyen çiftlik gübresi ve hayvan dışkısından, organik saman, kimyasal işlem görmemiş torf ve odun,doğal yapılı toprak ve sulama suyu ile izin verilen katkılardan oluşur. 81) Organik Maya Üretimi Yönetmelik ve ekleri çerçevesinde ORTAR denetiminde üretilir. 82) Arıcılıkta ORTAR dan önceden izin alınması kaydıyla, işletmenin sahip olduğu konvansiyonel arı kolonileri, organik arıcılığa geçiş amacı ile kullanılabilir. Organik arıcılıkta geçiş süreci bir yıldır. Geçiş sürecinde balmumu organiğe dönüştürülür. Arıcılığa yeni başlandığında veya geçiş sürecinde organik olarak üretilen balmumunun pazarda mevcut olmaması durumunda, organik üretim biriminden alınmayan balmumunun kullanılmasına, analizlere dayanarak ORTAR tarafından izin verilir. Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. 3 km lik yarıçap organik besin yeterliliği esastır. Kovanlar bulundukları yerden başka yere ORTAR bilgisi dahilinde taşınabilir. Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik ve homeopatik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Bahsedilen ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya istilacıların yok edilmesinde etkili olmaması durumunda, ORTAR in sorumluluğunda, koruyucu olmayan kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılabilir Sağlık veya felaket nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun kovanların mevcut olmaması halinde, geçiş sürecine tabi olmaları kaydıyla, ORTAR tarafından kovanların yeniden oluşturulmasına izin verilebilir.

9 Sayfa No 9/12 83) Organik deniz yosunu ve su ürünleri üretiminde Deniz yosunu yetiştiriciliği organik üretim için izin verilmeyen ürünler yada yapıyı etkileyecek kirleticilerin bulaşmadığı yerlerde yapılır. Doğal toplamada toplama alanındaki doğal tür sürdürülebilirliği ve ortamın devamlılığı dikkate alınır. Deniz yosunu hasat alanı için geçiş süreci altı ay,yetiştirme birimi için ise altı aydan fazla yada tam üretim sürecidir. Bakanlıktan aldığı izinle ORTAR ile sözleşme yapan müteşebbis geçiş sürecine alınır. Su ürünleri üretiminde geçiş süreci organizmanın türüne, dikkate alınan hayat döngüsüne veya üreme süresine, yetiştiricilik tekniği, su özellikleri ve tesisin yapıldığı yerin geçmişte kullanımına göre ORTAR tarafından kararlaştırılır. Yetiştiriciliğin gerçekleştirileceği suyun özellikleri veya müteşebbisin denizde yapacağı yetiştirme ünitelerinin uygunluğu, ORTAR tarafından onaylanır. Suyun yapay ısıtma ve soğutulmasına yalnızca kuluçka ve yavru yetiştirmede izin verilir. Yetiştiricilik tesislerinde, üretim faaliyetlerinin tümü ORTAR kontrolünde gerçekleştirilir Üreticinin yem maddelerinin tamamını organik tarımdan sağlayamaması halinde, organik olmayan yetiştiricilikten sağlanan yada insan tüketimi için yakalanan ürünlerden elde edilen balık unu ve balık yağının oranı % 30 yi geçmemek üzere ve belirli sürede ORTAR kontrolünde kullanımına izin verilir. Rasyon azami % 60 organik bitki ürünlerinden oluşur. Su ürünlerinin beslenme gereksinimlerini temin etmek için, bazı besin ilaveleri kullanılması gerektiğinde, vitamin ve mineraller ORTAR tarafından verilecek izne göre kullanılabilir. Stok yoğunluğu yetiştiriciliği yapılacak türlere göre ORTAR tarafından belirlenir. Coğrafi koşullar, tür sağlığı ve davranışı göz önünde bulundurularak yapay ışık kullanılır. Üreme dönemi hariç 16 saati geçemez. 4. Sertifikanın Askıya Alınacağı Durumlar ve Prosedür 84) Yıllık gözetim kontrollerinin öngörülen süreler içerisinde yerine getirilmemesi 85) Gözetim kontrollerinde, müteşebbisin sertifikalandırılan ürünün garanti altına alınamaz durumda olduğunun Kontrolörler tarafından tespit edilmesi ve Sertifikerlerin de bu yönde karar alması 86) ORTAR, eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde bu prosedürde belirtilen yaptırımlar uygulanır. 87) Eğer sunulması taahhüt edilen dokümanlar, mutabık kalınan zaman içinde sunulmaz veya içerikleri yeterli olmazsa takip kontrolüne karar verilir. Minör / majör uygunsuzluk durumlarında (örn. müteşebbisin birçok yerinde uygulama bozuklukları veya tekrar uygulanan bir uygunsuzluk düzeltme işleminin yetersizliği) Şirket Müdürü ne sertifikanın geri çekilmesi tavsiye edilir. 88) Üretim aşamasında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; müteşebbis organik üretime geçiş sürecinde ise, süre ORTAR tarafından uzatılır, bu süreyi tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan geçiş süresi sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen üretici müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Komiteye bildirilir. a) Küçük Uygunsuzluk (örnekler) Uygun kaydın tutulmasında yükümlülüklerin eksik olması ya da yerine getirilmemiş olması Net bir kayıt sisteminin devam ettirilmesi için yükümlülüklerin eksik olması ya da yerine getirilmemiş olması Organik girdi sağlayıcılarının kayıp ya da zamanı geçmiş sertifikaları

10 Sayfa No 10/12 b) Tekrarlayan Küçük Uygunsuzluk (=daha büyük uygunsuzluk) (bkz a) c) Büyük Uygunsuzluk (örnekler) Sertifikalandırılmış ürünlerin organik bütünlüğünü riske atacak durumlar Sertifikalı ve sertifikalı olmayan ürünler arasındaki ayrımda eksiklik Organik olarak kullanılan alanlara aynı ürünün konvansiyonel ekimi (sadece yıllık ürünler) Yasak girdilerin istenmeyerek ya da farkında olmayarak kullanımı Ürün / hammadde akışındaki temele dönük sapma ya da şeffaf olmama Dokümanlara, alanlara, üretim ve depolamaya erişimdeki kolaylığın engellenmesi Örneklemenin reddedilmesi Sertifikasyon ücretinin ödenmemesi d) Büyük İhlal (örnekler) Tekrar eden büyük uygunsuzluklar (bkz c) Yasal olmayan girdilerin kasıtlı kullanımı Kasıtlı yanlış etiketleme Ayırma ve organik bütünlükle ilgili kasıtlı sahtekarlık 89) Kuruluşun, bünyesinde meydana gelen ve kontrol / sertifikasyon şartlarını değiştireceğinden dolayı ORTAR a bildirmesi gereken değişiklikleri bildirmemesi (adres değişikliği vb) 90) Müteşebbisin talebi 91) Müteşebbisin sertifika ve logo kullanım kurallarına uymaması 92) Müteşebbisin mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi 93) Müteşebbise, sertifikanın askıya alınma kararı Şirket Müdürü tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren müteşebbis, sertifika/logo kullanımını durdurmak ve sertifika ile eklerini 15 gün içinde ORTAR e iade etmek zorundadır. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise ORTAR yasal yollara başvurur. 94) Askıya alma süresince müteşebbis, sertifikaya ait haklardan faydalanamaz. 95) Sertifikanın askıya alınma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Sertifiker kararı ile sertifika askıdan kaldırılır. 96) Sertifikanın askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre, özel durumlar için Sertifiker kararı ile en fazla 6 ay daha uzatılabilir. 4. Sözleşmenin Feshedileceği ve Sertifikanın Geri Çekileceği Durumlar 97) Sözleşmenin feshedilmesi ve sertifikanın geri çekilmesi Sertifiker yetkisindedir. 98) Verilen askı süresi sonuna kadar müteşebbisin kontrolün gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi, 99) Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (kontrol, doküman inceleme vb) müteşebbisin uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması, 100) Müteşebbisin sertifikayı, kapsamında belirtilen ürünlerden farklı alanlarda kullanması, 101) Müteşebbisin kontroller sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,

11 102) Sertifikanın yanıltıcı ve haksız kullanımı, Sayfa No 11/12 103) ORTAR tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi, 104) Müteşebbisin sertifikada belirtilen adreste bulunmaması, 105) Müteşebbise ait tüzel kişiliğin değişmesi, 106) Müteşebbisin bu talimat hükümlerine aykırı hareket etmesi, 107) Müteşebbisin sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması, 108) Herhangi bir sebepten dolayı müteşebbisin, ORTAR tarafından bildirilen gözetim kontrolü tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim kontrolünün iptali talebinde bulunması, 109) Müteşebbisin yazılı talebi 110) Sertifika geri alındığında bu müteşebbisin adı sertifikalı müteşebbisler listesinden çıkarılır. 111) Müteşebbis, sertifikanın geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını derhal durdurmak ve sertifikayı 15 gün içerisinde ORTAR a iade etmek zorundadır. 112) Sözleşmesi fesih edilen müteşebbisin yeniden müracaatında; işlemler ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır. Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan, yeni müracaat işleme konulmaz. 5. Sertifikanın Yanıltıcı Kullanımı ve Prosedür 113) ORTAR ile sözleşme yapılarak sertifika kullanma hakkı kazanan müteşebbislerin; tanıtım dokümanları/malzemelerinde ; - Sertifikayı tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanmak, - Müteşebbisin sertifikayı, kapsamında olmayan farklı adres / ürün için kullanması, durumları tespit edildiğinde müteşebbis yazılı olarak uyarılır ve herhangi bir ihtilaf durumunda sertifikalı müteşebbis, sertifikayı referans gösteren tüm tanıtıcı yayınlarını ORTAR e sunmak zorundadır. 114) ORTAR, gerektiğinde yasal uzmanların işbirliği ile veya görüşlerini alarak bu referanslarda sertifikanın yanıltıcı şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir. Kullanılmışsa müteşebbisten söz konusu yayındaki uygunsuzluğu düzelterek yenisini sunmasını ister. 115) Müteşebbis gerekli değişiklikleri yapmayı reddederse, sorunla ilgili olarak sertifikanın askıya alınması, sözleşmenin feshedilmesi ve sertifikanın geri alınması, yasal girişim vb. işlemler Madde 3 ve Madde 4 de belirtildiği şekilde yapılır. 6. Sertifikanın Haksız Kullanımı ve Prosedür 116) ORTAR ile Kontrol / Sertifikasyon sözleşmesi akdetmeksizin sertifikanın kazandırdığı menfaatleri kullanarak ORTAR i maddi zarara sokması sebebiyle dava tarihindeki; - Müteşebbisin büyüklüğü göz önüne alınarak, - Sertifikasyon Günlük Kontrol Ücreti taban miktarından az olmamak üzere yıllık sertifika kullanım ücreti toplamı kadar maddi tazminat davası açılır. 117) ORTAR ile Kontrol / Sertifikasyon sözleşmesi yaparak sertifika kullanma hakkı kazanan müteşebbislerin, sertifikasını haksız kullandığı tespit edildiğinde; müteşebbisin çalışan sayısı

12 Sayfa No 12/12 göz önüne alınarak dava tarihindeki Yıllık Sertifika Kullanım Ücreti taban miktarından az olmamak üzere tavan miktarının on katına kadar manevi tazminat davası açılır. 118) Sertifika ve eklerini sertifika askıda iken kullanan ve üzerinde tahrifat yapan müteşebbislerin sözleşmeleri fesih edilir. TAAHHÜTNAME ORTAR KONTROL HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile yaptığım sözleşme çerçevesinde; gönüllü olarak yürüteceğim organik tarım faaliyeti süresince yürürlükteki Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik e / 834/2007 ile 889/2008 sayılı Avrupa Birliği Yönetmelikleri ne uygun olarak faaliyetimi sürdüreceğimi ve bu kapsamda gerek kontrol kuruluşu gerekse mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlarca yapılacak kontrol ve denetimlere izin vereceğimi ve açık olacağımı taahhüt ederim..../.../... Müteşebbis/İşletmeci/ Proje Sorumlusu Ad Soyad