ÖZGEÇMĠġ. Dr. Namık Kemal UYANIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Dr. Namık Kemal UYANIK"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Dr. Namık Kemal UYANIK I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER: Ad-soyadı : UYANIK, Namık Kemal Mobil : Doğum Tarihi : Medeni Durum: Evli, üç çocuk. II. EĞĠTĠM: Doktora : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2012). Yüksek Lisans: W. Michigan University, Ekonomi, Michigan, USA (1996). Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü (1986). III. MESLEKĠ TECRÜBE: 2013 : VERTA Mali Danışmanlık ve Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk : Maliye Başmüfettişi ve emeklilik : Gelirler Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı nda Daire Başkanı. Aynı dönem içinde; : Vergi Konseyi Genel Sekreteri, : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi (Son üç ay Kurul Başkan Yardımcısı), : Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, : Maliye Müfettişi, Mesleki Tecrübe Özetleri: 1-Maliye MüfettiĢi: Transfer fiyatlandırma konusu dahil çeşitli vergi incelemeleri yanında, Türkiye nin ilk karapara ve ilk yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesi incelemelerinin yapılması, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu raporu sonrası oluşturulan mali işlemleri inceleme komisyon üyesi gibi farklı alanlarda inceleme ve soruşturmaların yapılması. 2- Gelirler Genel Müdürlüğü ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığında Daire BaĢkanlığı: Uygulama, Denetim, Vergi Usul ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunları gibi farklı dairelerden sorumlu başkanlık ve çeşitli tarihlerde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu Dairelerine vekâleten başkanlık görevleri. Vergi Usul Kanunu ndan sorumlu Daire Başkanlığı sırasında Merkezi Uzlaşma Komisyonu nun sekreterya görevinin yerine getirilmesi. Daire Başkanlığı döneminde birçok yeni uygulamanın ve yasal düzenlemenin hazırlanması ve uygulanması. Bunlardan bazıları; Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Madencilik fonu gibi fonların Maliye Bakanlığına devri ve fon kaynaklarının tahsiline ilişkin düzenlemelerin yapılması, finansal kiralama tebliğinin hazırlanması, enflasyon muhasebesi uygulamasına hazırlık, elektronik beyanname tebliğinin hazırlanması, vergi kimlik numarasının kullanımına Page 1 of 5

2 yönelik 2. Numaralı tebliğin hazırlanması ve uygulanmasının yönetimi, elektronik muhasebe tebliği, yeni Türk Lirasının kullanımında özel sektör işlemlerinin düzenlenmesi, elektronik fatura uygulaması kapsamında ikinci nüshaların elektronik ortamda saklanması uygulamasının ilk uygulamaya başlatılması, bilgisayarlı muhasebe programları standartları tebliğinin hazırlanması ve tütün ve alkollü ürünlerde bandrol sisteminin kurulmasıdır. 3-Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyeliği: IFRS ile uyumlu TMS standartlarının hazırlanmasında aktif görev alınması. 4-Fikri ve Sınai Haklar Özel Hukuk Mahkemelerinde görülen patent, marka tecavüzü ve FSEK le ilgili nitelikli 11 davada bilirkiģilik görevi. IV. ULUSLARARASI TECRÜBE: 1- OECD nin 6 Numaralı Transfer Fiyatlandırma Çalışma Grubu Delegesi OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu delegesi Türkiye nin II. aşama incelemesinin OECD Çalışma Grubunda sunumunda ve Polonya ve Slovakya nın II. aşama incelemelerinde vergi, denetim ve muhasebe konularının incelenmesinden sorumlu denetim ekibi üyesi (Polonya; (Slovakya; 3- İktisadi İşbirliği Teşkilatı ve Kültür Merkezi (Economic Cooperation Organization 2006 yılı bütçesi Denetim Komitesi Üyesi ve Başkanlığı) yılları arasında OECD eğitim merkezlerinde (Budapeşte ve Ankara) transfer fiyatlandırması ve çeşitli uluslararası vergileme sorunları konularında çok sayıda eğitmenlik görevi ve OECD nin yılları arasındaki Budapeşte de gerçekleştirilen OECD/EIT taxation workshops oturum başkanlıkları. V. KĠTAPLAR/KĠTAP BÖLÜMLERĠ, MAKALELER ĠLE SEMĠNER VE SEMPOZYUMLAR: 1. Kitaplar ve kitap bölümleri: A-Kitaplar: 1- Bir Bölüm Finansal İşlemler ve Vergilendirilmeleri Türkiye Bankalar Birliği. 2- Transfer Fiyatlandırma (ikinci baskı) Türmob. 3- Örtülü Sermaye, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri Türmob. 4- Maddi Zararın Hesaplanması ve Ekonomik Analiz (Adli Ekonomi) Yaklaşım. B-Kitap Bölümleri: 5- Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu Bildirileri (Transfer Fiyatlamasının Vergi Mevzuatı ve Kobi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından İncelenmesi) ASMMM Odası. 6- Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması sempozyumunda sunulan Türk Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri (Turkish Transfer Pricing Regulations) tebliğ Page 2 of 5

3 metinlerinin İngilizce yayımı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayım çalışmaları devam etmektedir. 7- Rüşvetin Önlenmesine Yönelik OECD Çalışmalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi (Doktora Tezi, basım çalışmaları devam etmektedir). 2. Makaleler: 31- Tıbbi Kötü Uygulamalara Yönelik Tazminat Davalarında Maddi ve Manevi Zararın Hesaplanması, (Doç. Dr. Sadi Kaplan ile birlikte ve basım çalışmaları devam etmektedir). 30- Dar Mükellefler ve Transfer Fiyatlandırma Düzenlemelerinin Uygulanması Vergi Sorunları Dergisi, Sayı Uluslararası Vergi Anlaşmazlıklarının Karşılıklı Anlaşma Usulü İle Çözümü Yaklaşım, Sayı Yeni Türk Ticaret, Sermaye Piyasası ve Kurumlar Vergisi Kanunları Açısından Örtülü Kazanç Aktarımının Değerlendirilmesi Yaklaşım, Sayı OECD Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi Kapsamında Yapılacak Soruşturma ve Vergi İncelemeleri Yaklaşım, Sayı Vergi Tahsilâtında Yardımlaşmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmeler Yaklaşım, Sayı Vergi Sorunlarında Bilgi Değişimi Anlaşmaları ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Yaklaşım, Sayı Ekonomik Krizlerin Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri Üzerindeki Etkileri Yaklaşım, Sayı Milletlerarası Mal Satış Sözleşmesi Hükümlerine Göre Maddi Tazminatın Belirlenmesi Yaklaşım, Sayı Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Düzenlemelerine Göre Vade Farklarının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Öneriler Yaklaşım, Sayı Fonksiyonel ve Karşılaştırılabilirlik Analizinin En Uygun Transfer Fiyatlandırma Metodunun Seçimine Etkisi Yaklaşım, Sayı Vadeli İşlemlere Transfer Fiyatlandırması Hükümleri mi, Yoksa Örtülü Sermaye Hükümleri mi Uygulanmalıdır? Yaklaşım, Sayı Ortaklarla İki Ayrı Şirket Çatısı Altında Yapılan Üretim ve Pazarlama/Satış Faaliyetlerinde Ortaklık Paylarının ve Transfer Fiyatlandırmasının Şirket Kârlarına ve Kâr Paylaşımlarına Etkisi E-Yaklaşım, Sayı Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Tebliğ Çalışmaları E-Yaklaşım, Sayı Operasyonel Transfer Fiyatlandırmanın Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama İle İlişkisi Yaklaşım, Sayı Muhasebe, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurulları Alanındaki Bazı Gelişmeler E-Yaklaşım, Sayı Yeni Türk Lirası Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Muhtemel Sorunlar ve Çözümleri Yaklaşım, Sayı E-Devlet İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yaklaşım, Sayı 124. Page 3 of 5

4 13- Küreselleşme ve Neden Olduğu Vergisel Sorunlar Yaklaşım, Sayı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Yaklaşım, Sayı Vergi Kimlik Numarasının Kullanımı ve Kayıtdışı Ekonomi Yaklaşım, Sayı İç Borçlanma ve Direkt Hazine Sistemi Yaklaşım, Sayı Mükelleflerin Yurtdışı Faaliyetlerinin Vergi İnceleme Yetkisi Açısından Değerlendirilmesi Vergi Dünyası, Sayı İspat Araçları Nelerdir ve İspat Külfeti Kime Aittir? Vergi Dünyası, Sayı Zamanaşımı ve Devlet Geliri Kaydedilen Gelir ve Alacaklar Vergi Dünyası, Sayı Motorlu Taşıtlar Kayıt ve Tescil Sistemi ve Vergileme Konularında Öneriler Vergi Dünyası, Sayı Genel Tebliğler ve Muktezalar Vergi Dünyası, Sayı Bilirkişilik Müessesesi ve Vergi İncelemeleri Vergi Dünyası, Sayı Kısa Vadeli Borçların Son Dönem Son Dönem Krizlerdeki Rolü Vergi Dünyası. Sayı Türev Araçlar ve Forward ve Swap İşlemlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Yaklaşım, Sayı Vadeli İşlemler Piyasaları Maliye Dergisi, Sayı Seminer ve sempozyumlar: Maliye Bakanlığı, çeşitli Üniversiteler, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavir Odaları, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, TÜSİAD, PWC, Ernst&Young, Türkiye Müteahhitler Birliği ve İhracatçı Birlikleri gibi farklı kurumların düzenlediği çok sayıda seminer ve sempozyumda görev alınması. Seminer, panel ve sempozyumlardan bazıları; - TÜSİAD ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının işbirliği ile tarihinde düzenlenen Marka Değerinin Ölçülmesi seminerinde Muhasebe Standartları ve Gayrimaddi Varlıklar tebliğinin sunumu. - TÜSİAD, Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri semineri sunumu. - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesince tarihinde düzenlenen "Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması" sempozyumunda Türk Transfer Fiyatlandırma Düzenlemeleri başlıklı tebliğ sunumu. - Danıştay Başkanlığı nca tarihinde düzenlenen seminerde Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı konulu seminer sunumu. - İstanbul Üniversitesi, Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversite nin diğer ilgili birimlerinin tarihinde ortaklaşa düzenlediği Avrupa Birliği ve Türkiye de Bilirkişilik ve Maddi Zararın Hesaplanması panelinde Ticari Anlaşmazlıklar ve Maddi Zararın Hesaplanması konulu tebliğ sunumu. - Antalya İhracatçılar Birliğince tarihinde düzenlenen "Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesine Göre (CISG) İhracat İşlemleri" semineri. VI. DANIġMANLIK KONULARI: 1- Transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi düzenlemelerine yönelik olarak vergi kanunlarında yer alan Page 4 of 5

5 vergisel risklerin en aza indirilmesi için strateji geliştirilmesi, yıllık faaliyet raporu yazımı ve ve vergi inceleme danışmanlığı, 2- Gelir İdaresi Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılması ve Karşılıklı Anlaşma Usulü müzakereleri danışmanlığı, 3- Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunlarında örtülü kazanç aktarımını önlemeye yönelik düzenlemelerde şirket yönetim kurulu üyeleri için öngörülen hürriyeti bağlayıcı ceza risklerinin en aza indirilmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmasına yönelik raporlar, 4- Yabancı ülkelerde bulunan bağlı işletme ve iştiraklerle yapılan işlemlerde gümrük ve kurumlar vergisi bağlamında optimal transfer fiyatlandırmanın ve kâr maksimizasyon stratejisinin belirlenmesi, 5- Türkiye de ve yabancı ülkelerde bulunan Türk şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerin transfer fiyatlandırma, örtülü sermaye ve kontrol edilen yabancı kurum kazancı düzenlemeleri açılarından vergi incelemesine alınması hâlinde inceleme danışmanlığı hizmeti verilmesi, 6- Birleşme, satın alma ve devralmalar ile grup şirketlerinin yeniden yapılandırılmasının transfer fiyatlandırma düzenlemeleri açısından analizi, 7- Ticari anlaşmazlıkların dava öncesi ve dava aşamasında ekonomik analizi ve çeşitli yasal düzenlemelere göre maddi zararın hesaplanması (bazı maddi zarar konuları belirtilmiştir); Haksız rekabette maddi zarar, Haksız fiillerde maddi zarar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak maddi zarar, Sözleşmenin, iş ortaklığının veya konsorsiyumun feshi veya iptali halinde maddi zarar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre maddi zarar hesaplamaları, Çevre kirliliği zarar hesaplamaları Para borçlarında temerrüt halinde munzam zarar hesaplamaları, Tıbbi kötü uygulamalarda maddi zarar, Tek yetkili, yetkili satıcılık ve acente sözleşmelerinin feshi, ihlali ve maddi zarar, İnşaat sözleşmeleri ve maddi zarar Sigorta sözleşmelerine göre maddi zararın tespiti, Patentlerin sözleşmeye aykırı kullanımı ve patent tecavüzlerinde maddi zarar; Ticari marka tecavüzü ve maddi zarar, Endüstriyel tasarımlara verilen zarar; Ticari sırrın ihlalinde maddi zarar; (çalışanların rekabet etmeme sözleşmeleri ve müşterilerin çalınması halinde maddi zarar dahil), Menkul kıymet yolsuzlukları ve maddi zarar Uluslararası ticari işlemler ve yatırımlarda maddi zarar; o (ICC, WIPO, ICSID ve diğer tahkim kurullarındaki davalarda maddi zarar) o (CISG hükümlerine göre maddi zarar) Ödenen tazminatların vergi matrahından indirimi 8- Uluslararası ticari işlemlerde karşılaşılan yolsuzluk ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ve talep edilmesi konularındaki incelemeler ve soruşturmalar. VI. VERĠLEN DERSLER: Okan Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Denetim Uygulamaları Page 5 of 5