Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi"

Transkript

1 Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında yürütülen programlardaki sınav ve başarı değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönerge, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında yürütülen programlardaki sınav ve başarı değerlendirmeye ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 (1) Bu Yönerge; tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Birim: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunu, b) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, konservatuvarda konservatuar kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu, c) Ölçme: Özelliğin sayısal ya da sembolik olarak ifade edilmesini, ç) Değerlendirme: Ölçme sonucunun bir ölçüt ile karşılaştırılarak bir sonuç ya da değer yargısına varmayı, d) Sınıf: Bir dersin herhangi bir şubesine kayıtlı öğrencilerden oluşan topluluğu, e) Sınıf düzeyi: Bir sınıftaki öğrencilerin başarı notlarının ortalamasına göre tespit edilen sınıfın başarı düzeyini, f) Sınıf ortalaması: Bir sınıfta bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin başarı notlarının aritmetik ortalamasını, g) Başarı notu: 100 tam puan üzerinden, öğrencinin bir dersine ilişkin yıl / yarıyıl içi değerlendirmesi ve yıl / yarıyıl sonu sınavı notundan hesaplanan ağırlıklı notu, ğ) Başarı katsayısı: Harfli başarı notunun 0,00 ile 4,00 aralığındaki karşılığını, h) Harfli başarı notu: Başarı notunun değerlendirme yöntemlerinden birine göre elde edilen harfli gösterim şeklini, ı) Başarı notu alt limiti (BNL): Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır değerini, 1 / 9

2 i) Yıl / yarıyıl sonu sınavı alt limiti (YSSL): Bir dersten başarılı olmak için gerekli yıl / yarıyıl sonu sınavı notu alt sınır değerini, j) Değerlendirmeye katma limiti (DKL): İstatistiksel değerlendirmeye dâhil edilecek başarı notlarının 100 tam puan üzerinden alt sınırını, k) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini, l) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS): Öğrencinin bir dersteki başarı notunun bu Yönergenin 10 uncu maddesindeki ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek başarısının değerlendirilmesini, m) Yönetmelik: Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini ifade eder. Sınav ve Uygulanışı İKİNCİ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Madde 5 (1) Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları, sınavın adil ve rahat bir şekilde yapılmasından sorumludurlar. Sınav görevlileri bu görevlerini yaparken; a) Sınav kurallarını, düzenini ya da işleyişini bozan, b) Sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, c) Görevlilere hakaret eden veya ç) Görevlilerin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler hakkında tutanak düzenlemek suretiyle idari işlem başlatmakla yükümlüdürler. (2) Dersi yürüten öğretim elemanı tarafından daha az bir süre belirtmemişse ara sınavlarının süresi en fazla bir ders saati, yıl / yarıyıl sonu sınavlarının süresi ise en fazla 90 dakikadır. Ancak ilgili kurul tarafından alanın özellikleri de dikkate alınarak gerekli görülmesi durumunda bu süreler artırılabilir. (3) Dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller hariç sınav süresince teknolojik cihazlar sınav salonunda/ortamında açık konumda bulundurulamaz. (4) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen ve mazereti Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca kabul edilen öğrenciler yıl / yarıyıl içi sınavları için birimin belirlediği tarih ve saatte, yıl / yarıyıl sonu sınavı için akademik takvimde belirtilen aralıkta birimin belirlediği tarih ve saatte mazeret sınavına girerler. Mazeret sınavlarında sınav sorularının tamamı, mazerete konu olan asıl sınavın sorularından farklı olmak zorundadır. (5) Sınav başladıktan sonra ilk on dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınırlar ancak bu süre içerisinde hiçbir öğrenci sınav salonunu terk edemez. Geç gelen öğrencilere hiçbir koşulda ek süre verilmez. (6) Özel durumları sağlık raporu ile tespit edilmiş olan öğrenciler için yapılacak olan sınav uygulamaları ile ilgili a) Genel hükümler, Senato tarafından kabul edilen Yönerge ile b) Bireysel hükümler, öğrencinin özel durumu dikkat edilerek ilgili kurul kararıyla belirlenir. (7) Ara sınav ya da yıl / yarıyıl sonu sınavı yerine proje, ödev ve benzeri ölçme araçları kullanılabilir. Yıl / yarıyıl içi sınav/sınavları Madde 6 (1) Her bir yıl / yarıyıl içi ölçme sonuçları 100 tam puan üzerinden puanlandırılır. 2 / 9

3 (2) Bir dersin yıl / yarıyıl içi başarı değerlendirmesi için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en az bir ara sınav, yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav olmak üzere en az üç tane aracın kullanılması zorunludur. Bu araçların kaç tekrar olarak kullanılacağına öğretim elemanı karar vererek ders tanıtım formunda belirtir. (3) Yıl / yarıyıl içi değerlendirme araçları ve ağırlıkları öğretim elemanınca belirlenir. Öğretim elemanları, her bir ders için yıl / yarıyıl içi ölçme araçları ve ağırlıkları, o yıla / yarıyıla ait kayıt yenileme döneminin başlamasından 5 gün öncesine kadar ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenip ders tanıtım formunda belirtilir. Yıl / yarıyıl sonu sınavı Madde 7 (1) Yıl / yarıyıl sonu sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden puanlandırılır. Aşağıdaki durumlarda öğrenci ilgili dersten başarısız sayılarak, dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır. a) SG (Yıl / yarıyıl sonu sınavına girmedi, başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yıl / yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır. b) D (Devamsız, başarısız): Derse devam ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yıl / yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır. c) BÇ (Başarısız Çalışma) : Dersin uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememesi nedeniyle o dersin yıl / yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır. Başarı notu Madde 8 (1) Başarı notu; yıl / yarıyıl içi ölçme araçlarından elde edilen puanlar ve yıl / yarıyıl sonu sınav puanından hesaplanır. a) Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders tanıtım formu esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı puan, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak sonuçların toplanmasıyla elde edilir ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. b) Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. (2) Dersin uygulamasından başarısız olan öğrenci dersten de başarısız sayılır. Başarı değerlendirme yönteminde ortak hükümler Madde 9 (1) 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. Her bir ders için yapılması düşünülen başarı değerlendirme yöntemi o yıla / yarıyıla ait kayıt yenileme döneminin başlamasından 5 iş günü öncesine kadar ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenip ders tanıtım formunda belirtilir. Bununla birlikte; a) Değerlendirmeye esas olacak üç sınır değer; 1) Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli yıl / yarıyıl sonu sınavı puanı alt sınır (YSSL) değeri 20 dir. 2) Bir dersten veya uygulamadan başarılı olmak için gerekli başarı notu alt sınır (BNL) değeri20 dir. 3) İstatistiksel değerlendirmeye dâhil edilecek başarı notlarının alt sınır (DKL) değeri 20 dir. 3 / 9

4 b) Yıl / yarıyıl sonu sınavından, yıl / yarıyıl sonu sınav puanı alt sınır (YSSL) değerinin altında not alan ya da başarı notları, başarı notu alt sınır (BNL) değerinin altında olan öğrenciler saptanarak bunlara FF harf notu verilir. c) Başarı değerlendirme yöntemi olarak bağıl değerlendirme sistemi seçilmesi durumunda derse devam koşulunu sağlayan, yıl / yarıyıl sonu sınavına giren ve değerlendirmeye katma limiti (DKL) değerini aşan öğrenci sayısı; 1) 15 den az ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. 2) 15 veya üzerinde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. ç) Yıl / yarıyıl sonu sınav puanı alt sınır (YSSL) değerinin altında not alan öğrencilerin notları, değerlendirmeye katma limiti (DKL) değerinin üzerinde olmak şartıyla sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılır. d) Başarı değerlendirme yönteminin belirlenmesinde; 1) Standart sapmanın 0 olması halinde otomatik olarak mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. 2) Aritmetik ortalamanın 40 ve altında olması halinde otomatik olarak bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. 3) Aritmetik ortalamanın 40 dan büyük olması halinde öğretim elemanı tarafından önceden belirlenen başarı değerlendirme yöntemi kullanılır. e) Bağıl değerlendirme sonrasında öğrencinin harf notu ve başarı katsayısı, mutlak değerlendirme ile elde edeceği harf notu ve başarı katsayısından daha alt düzeyde ise öğrencinin başarı değerlendirmesi mutlak değerlendirme sistemi ile yapılır. (2) Başarı değerlendirme yöntemi için hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri mazeret sınavı, sınav notlarının düzeltilmesi gibi not değişimlerinden etkilenmeyerek sabit kalır. (3) Hesaplamalarda her işlemden sonra yuvarlama işlemi yapılır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse virgülden sonraki ikinci hane değiştirilmeden; virgülden sonraki üçüncü hane beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci hane bir artırılacak şekilde yapılır. 4 / 9

5 Mutlak değerlendirme sistemi (MDS) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme Sistemleri Madde 10 (1) Bu derslerde, 100 lük başarı notunu harfli başarı notuna çevirirken kullanılacak mutlak değerlendirme sisteminde aşağıdaki değerlendirme tablosu kullanılır. 100 lük Puan Alt Sınırı Katsayı Harf Notu Derece 89,5 4,00 AA Mükemmel BAŞARILI 84,5 3,50 BA Çok iyi 79,5 3,00 BB İyi 74,5 2,50 CB Orta 69,5 2,00 CC Geçer 59,5 1,50 DC Başarısız BAŞARISIZ 49,5 1,00 DD Başarısız 29,5 0,50 FD Başarısız 0 0,00 FF Başarısız Bağıl değerlendirme sistemi (BDS) ve adımları 0,00 SG, D, BÇ Başarısız Madde 11 (1) Bağıl değerlendirme sistemi; bir öğrencinin başarısının, dersteki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesidir. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 tam puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Performans, bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre hangi konumda olduğudur. (2) Bağıl değerlendirme sisteminde bir öğrencinin sınıf not ortalamasının ne kadar altında veya üstünde olduğunun saptanması, istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Öğrencinin ortalamaya göre uzaklığını tespit etmede, ilgili sınıftaki notların standart sapması kullanılır. (3) Başarı notları değerlendirmeye katma limiti (DKL) değerinden büyük olan öğrencilerin 100 tam puan üzerinden hesaplanmış olan başarı notları kullanılarak sınıf ortalaması aşağıdaki formüle göre bulunur. Sınıf ortalaması; bir sınıftaki başarı notlarının aritmetik ortalamasıdır. = = Sınıf ortalaması X = Bir öğrencinin başarı notu N = Hesaplamaya katılan öğrenci sayısı (4) Standart sapma aşağıda verilen formüle göre hesaplanır. Standart sapma; bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre gösterdiği dağılımı belirten bir ölçüdür. ( ) 5 / 9

6 S = Standart sapma X = Bir öğrencinin başarı notu N = Hesaplamaya katılan öğrenci sayısı (5) Her öğrencinin T-puanı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. ( ) (6) Grubun ortalamasının standart hatası aşağıdaki formülle hesaplanır ve hesaplanan standart hata öğrencinin t puanına eklenir. Sx = Standart Hata (7) Her öğrencinin T-puanına göre harfli başarı notu aşağıdaki bağıl notların T-puanı cinsinden alt sınır değerleri tablosu yardımıyla; a) Öğrencinin hesaplanan T-puanına göre aşağıdaki tablodaki alt sınır değerlere uygun olarak öğrencinin harf notu belirlenir. b) Bir dersin yılsonu sınav sonucu yıl / yarıyıl sonu sınav puanı alt sınır (YSSL) değerinin ya da başarı notu başarı notu alt sınır (BNL) değerinin altında kalan öğrencilerin, T-puanları hesaplanmaz ve FF notu verilerek o dersten doğrudan başarısız sayılırlar. Bağıl notların T-skoru cinsinden alt sınır değerleri Sınıf Ortalaması FF 0,00 FD 0,50 DD 1,00 DC 1,50 CC 2,00 CB 2,50 BB 3,00 BA 3,50 AA 4,00 80,00 X 100, ,00 60,00 55,00 50,00 45,00 X X X X X 80, , , , , ,00 X 45, ,00 X 40, Harfli Başarı notları MADDE 12 (1) Mutlak değerlendirme sistemi ya da bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak başarı notları harfli başarı notlarına dönüştürülür. (2) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin; a) AA, BA, BB, CB ve CC harf notları başarılı, b) DC, DD, FD, FF, SG, BÇ ve D harf notları başarısız harf notlarıdır. (3) Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrencilerin DC harf notları, genel ağırlıklı not ortalaması 2.75 ve üzerinde olan öğrencilerin DD harf notları başarılı sayılarak CC harf notuna dönüşür ve mezun olurlar. 6 / 9

7 Sistemler arası dönüşüm ve eşdeğerlik MADDE 13 (1) Öğrencilerin 4 puan üzerinden almış oldukları başarı katsayıları, 100 lük başarı notuna dönüştürülerek not durum belgelerinde ve diplomaların arka tarafına yazılır. (2) Not durum belgelerinde ve diplomaların arka tarafına Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre karşılığı da yazılır. Bu dönüşüm işlemi için; a) Akdeniz Üniversitesi nde elde edilen başarı katsayısı 100 lük başarı notuna dönüştürülür. b) Elde edilen bu 100 lük başarı notu Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği dönüşüm tablosunda bulunur ve karşısındaki katsayı belirlenir. c) Belirlenen bu katsayı Akdeniz Üniversitesi öğrencisinin/ mezununun Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği Sistemdeki Notların 100 lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre başarı katsayısıdır. Hüküm bulunmayan haller DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 14 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır. Yürürlük Madde 15 (1) Bu Yönerge; Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 (1) Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür. 7 / 9

8 Başarı Notlarının 100 lük Karşılıkları 1,00 50,00 1,85 1,50 60,00 2,28 2,00 70,00 2,71 2,50 75,00 2,92 3,00 80,00 3,14 3,50 85,00 3,35 1,01 50,20 1,86 1,51 60,20 2,29 2,01 70,10 2,71 2,51 75,10 2,93 3,01 80,10 3,14 3,51 85,30 3,37 1,02 50,40 1,87 1,52 60,40 2,30 2,02 70,20 2,72 2,52 75,20 2,93 3,02 80,20 3,15 3,52 85,60 3,38 1,03 50,60 1,88 1,53 60,60 2,31 2,03 70,30 2,72 2,53 75,30 2,94 3,03 80,30 3,15 3,53 85,90 3,39 1,04 50,80 1,89 1,54 60,80 2,32 2,04 70,40 2,73 2,54 75,40 2,94 3,04 80,40 3,16 3,54 86,20 3,40 1,05 51,00 1,90 1,55 61,00 2,32 2,05 70,50 2,73 2,55 75,50 2,95 3,05 80,50 3,16 3,55 86,50 3,42 1,06 51,20 1,90 1,56 61,20 2,33 2,06 70,60 2,74 2,56 75,60 2,95 3,06 80,60 3,16 3,56 86,80 3,43 1,07 51,40 1,91 1,57 61,40 2,34 2,07 70,70 2,74 2,57 75,70 2,95 3,07 80,70 3,17 3,57 87,10 3,44 1,08 51,60 1,92 1,58 61,60 2,35 2,08 70,80 2,74 2,58 75,80 2,96 3,08 80,80 3,17 3,58 87,40 3,46 1,09 51,80 1,93 1,59 61,80 2,36 2,09 70,90 2,75 2,59 75,90 2,96 3,09 80,90 3,18 3,59 87,70 3,47 1,10 52,00 1,94 1,60 62,00 2,37 2,10 71,00 2,75 2,60 76,00 2,97 3,10 81,00 3,18 3,60 88,00 3,48 1,11 52,20 1,95 1,61 62,20 2,38 2,11 71,10 2,76 2,61 76,10 2,97 3,11 81,10 3,19 3,61 88,30 3,49 1,12 52,40 1,96 1,62 62,40 2,38 2,12 71,20 2,76 2,62 76,20 2,98 3,12 81,20 3,19 3,62 88,60 3,51 1,13 52,60 1,96 1,63 62,60 2,39 2,13 71,30 2,77 2,63 76,30 2,98 3,13 81,30 3,19 3,63 88,90 3,52 1,14 52,80 1,97 1,64 62,80 2,40 2,14 71,40 2,77 2,64 76,40 2,98 3,14 81,40 3,20 3,64 89,20 3,53 1,15 53,00 1,98 1,65 63,00 2,41 2,15 71,50 2,77 2,65 76,50 2,99 3,15 81,50 3,20 3,65 89,50 3,55 1,16 53,20 1,99 1,66 63,20 2,42 2,16 71,60 2,78 2,66 76,60 2,99 3,16 81,60 3,21 3,66 89,80 3,56 1,17 53,40 2,00 1,67 63,40 2,43 2,17 71,70 2,78 2,67 76,70 3,00 3,17 81,70 3,21 3,67 90,10 3,57 1,18 53,60 2,01 1,68 63,60 2,44 2,18 71,80 2,79 2,68 76,80 3,00 3,18 81,80 3,22 3,68 90,40 3,58 1,19 53,80 2,02 1,69 63,80 2,44 2,19 71,90 2,79 2,69 76,90 3,01 3,19 81,90 3,22 3,69 90,70 3,60 1,20 54,00 2,02 1,70 64,00 2,45 2,20 72,00 2,80 2,70 77,00 3,01 3,20 82,00 3,22 3,70 91,00 3,61 1,21 54,20 2,03 1,71 64,20 2,46 2,21 72,10 2,80 2,71 77,10 3,01 3,21 82,10 3,23 3,71 91,30 3,62 1,22 54,40 2,04 1,72 64,40 2,47 2,22 72,20 2,80 2,72 77,20 3,02 3,22 82,20 3,23 3,72 91,60 3,64 1,23 54,60 2,05 1,73 64,60 2,48 2,23 72,30 2,81 2,73 77,30 3,02 3,23 82,30 3,24 3,73 91,90 3,65 1,24 54,80 2,06 1,74 64,80 2,49 2,24 72,40 2,81 2,74 77,40 3,03 3,24 82,40 3,24 3,74 92,20 3,66 1,25 55,00 2,07 1,75 65,00 2,50 2,25 72,50 2,82 2,75 77,50 3,03 3,25 82,50 3,25 3,75 92,50 3,67 1,26 55,20 2,08 1,76 65,20 2,50 2,26 72,60 2,83 2,76 77,60 3,04 3,26 82,60 3,25 3,76 92,80 3,69 1,27 55,40 2,08 1,77 65,40 2,51 2,27 72,70 2,83 2,77 77,70 3,04 3,27 82,70 3,25 3,77 93,10 3,70 1,28 55,60 2,09 1,78 65,60 2,52 2,28 72,80 2,83 2,78 77,80 3,04 3,28 82,80 3,26 3,78 93,40 3,71 1,29 55,80 2,10 1,79 65,80 2,53 2,29 72,90 2,83 2,79 77,90 3,05 3,29 82,90 3,26 3,79 93,70 3,73 1,30 56,00 2,11 1,80 66,00 2,54 2,30 73,00 2,84 2,80 78,00 3,05 3,30 83,00 3,27 3,80 94,00 3,74 1,31 56,20 2,12 1,81 66,20 2,55 2,31 73,10 2,84 2,81 78,10 3,06 3,31 83,10 3,27 3,81 94,30 3,75 1,32 56,40 2,13 1,82 66,40 2,56 2,32 73,20 2,85 2,82 78,20 3,06 3,32 83,20 3,28 3,82 94,60 3,76 1,33 56,60 2,14 1,83 66,60 2,56 2,33 73,30 2,85 2,83 78,30 3,07 3,33 83,30 3,28 3,83 94,90 3,78 1,34 56,80 2,14 1,84 66,80 2,57 2,34 73,40 2,86 2,84 78,40 3,07 3,34 83,40 3,28 3,84 95,20 3,79 1,35 57,00 2,15 1,85 67,00 2,58 2,35 73,50 2,86 2,85 78,50 3,07 3,35 83,50 3,29 3,85 95,50 3,80 8 / 9

9 1,36 57,20 2,16 1,86 67,20 2,59 2,36 73,60 2,86 2,86 78,60 3,08 3,36 83,60 3,29 3,86 95,80 3,82 1,37 57,40 2,17 1,87 67,40 2,60 2,37 73,70 2,87 2,87 78,70 3,08 3,37 83,70 3,30 3,87 96,10 3,83 1,38 57,60 2,18 1,88 67,60 2,61 2,38 73,80 2,87 2,88 78,80 3,09 3,38 83,80 3,30 3,88 96,40 3,84 1,39 57,80 2,19 1,89 67,80 2,62 2,39 73,90 2,88 2,89 78,90 3,09 3,39 83,90 3,31 3,89 96,70 3,85 1,40 58,00 2,20 1,90 68,00 2,62 2,40 74,00 2,88 2,90 79,00 3,10 3,40 84,00 3,31 3,90 97,00 3,87 1,41 58,20 2,20 1,91 68,20 2,63 2,41 74,10 2,89 2,91 79,10 3,10 3,41 84,10 3,31 3,91 97,30 3,88 1,42 58,40 2,21 1,92 68,40 2,64 2,42 74,20 2,89 2,92 79,20 3,10 3,42 84,20 3,32 3,92 97,60 3,89 1,43 58,60 2,22 1,93 68,60 2,65 2,43 74,30 2,89 2,93 79,30 3,11 3,43 84,30 3,32 3,93 97,90 3,91 1,44 58,80 2,23 1,94 68,80 2,66 2,44 74,40 2,90 2,94 79,40 3,11 3,44 84,40 3,33 3,94 98,20 3,92 1,45 59,00 2,24 1,95 69,00 2,67 2,45 74,50 2,90 2,95 79,50 3,12 3,45 84,50 3,33 3,95 98,50 3,93 1,46 59,20 2,25 1,96 69,20 2,68 2,46 74,60 2,91 2,96 79,60 3,12 3,46 84,60 3,34 3,96 98,80 3,94 1,47 59,40 2,26 1,97 69,40 2,68 2,47 74,70 2,91 2,97 79,70 3,13 3,47 84,70 3,34 3,97 99,10 3,96 1,48 59,60 2,26 1,98 69,60 2,69 2,48 74,80 2,92 2,98 79,80 3,13 3,48 84,80 3,34 3,98 99,40 3,97 1,49 59,80 2,27 1,99 69,80 2,70 2,49 74,90 2,92 2,99 79,90 3,13 3,49 84,90 3,35 3,99 99,70 3,98 4, ,00 9 / 9

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarındaki ölçme ve değerlendirmeye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ön Lisans ve Lisans

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İĞDE ÜİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLEDİRME YÖERGESİ BİRİCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, öğrencilerin başarıları değerlendirilirken, başarıyı ölçmek için, gerekli

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MAE 1- (1) Bu düzenlemenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki önlisans

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. Bağıl Değerlendirme Sistemi T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi Bağıl Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BAĞIL DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ YÖNERGESĠ Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerin çoğunda kabul gören bir sistem olup, öğrencinin başarısının

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç * MADDE 1. Bu esasların amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ 1) Amaç İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ * Dünyada ve ülkemizde kullanılan not değerlendirme sistemine entegre olmak. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan ACT, CEEB,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL OCAK 2011 1 Bu belge İstanbul üniversitesine tarafından yayınlanmış olup tüm hakları İstanbul Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı