Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi "Bilim $enligl'35" Proje Yartfma Kitapg 61 ye prtnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi "Bilim $enligl'35" Proje Yartfma Kitapg 61 ye prtnamesi"

Transkript

1 6 BURSA ' BOYOK*EHIR BELEDIYESI klllea %b- tip Dos Gee it BEBKA Est*r MeEk KaIkinma Awns, Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi "Bilim $enligl'35" Proje Yartfma Kitapg 61 ye prtnamesi Bu Ozet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim 5enligi'15 Proje Yansmasina katilacak Ogrencilere ye mucitlere yardimci olmak amaciyla hazirlanmistir. Proje yahsmasi yapan Ogrenci ve mucitlerin basvuruda bulunmadan Once bu rehberi bastan sona dikkatle okumalan kendileri igin yok yararh olacaktir. Ulkemiz genelinde duzenlenen bilim senligi proje yansmasma katilacaklann, yalismalannm her asamasinda benzer sekilde davranmalan ve konulan ilkelere uymalan, her seyden Once kendilerine kolaylik saglayacak ve yalismalannm en iyi sekilde degerlendirilmesini mumkun lolacaktir. Temel egitim, orta Ogretim, mesleki egitim Ogrencilerine, yuksekogrenim ogrencilerine, mucitlere yemelik proje yansmarruzm temel amaci insanlannza bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkmdalik yaratmak, ahskanhk kazanchrmak ve analitik dosonce yapisina sahip insanlar yetismesine katio saglamakhr. Bursa Bilim Senligi'13 ana konsepti "Tasarim ve Inovasyon" olarak belirlenmistir. Proje yansmasma basvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde yahsmalanni yorlitmeleri beklenmektedir. TUrkiye'nin 2023 vizyonu dogrultusunda bilim toplumu olusturmak Caere toplumun turn kesimlerinin bilime olan ilgisini arttirmak ye bilimi sokaga indirmek amaci ile geryeklestirdigimiz Bursa Bilim 5enligi'nde siz degerli bilim severleri projeleri ile aramizda gormek istiyoruz. Turn Bilim Severlere Basanlar Dileriz. Bursa Bilim Senligi Ekibi

2 .. BURSA BIMIK*EHIR BELEOIYESI ar 'Am BEIIKA 1.) Yansmanm Konsepti Tasanm velnovasyon 2.) Yansmanm Amaci Ulkemize bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkindalik yaratmak, aliskanlik kazandirmak ve analitik du Once yapisina sahip gelecegin bilim insanlarinin yetismesine katki saglayarak ogrencilerde arastirma, bulus yapma heyecani olusturmak. 3.) Yansmanm Hedefi Ogrencileri ve mucitleri bilim ye teknoloji alanlarinda uretkenlige tesvik etmek, Ogrencilerin gizli kalmis yeteneklerinin desteklenerek gelistirilmesine ortam hazirlamak, Ogrencilerin, galismalarinda bilimsel dosiince, yontem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalanni saglamak, Ulkenin gelecegini yonlendirecek, bilimsel alanlarda azgon ve farkli dosonceler ortaya koyabilen, Oz go yeni gelismis bireyler yetistirilmesine katkida bulunmak, ilgi ve yetenekler dogrultusunda takim galismalannin gelistirilmesiyle birlikte Olkemize yeni mucitler kazandirmak, Proje hazirlama, gelistirme, olusturma ye uygulama deneyimlerini ogrencilere ye mucitlere kazandirmak, Gelecegin bilim insane olma potansiyeline sahip olan katilimcilarin kesfedilmesi ve var olan yeteneklerinin gelistirilmesi amaclanmak, $enlikte finale kalan katlllmcilar arasmdan bilim merkezi formatina uygun projelerin belirlenerek Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde sergilemek, 4.) Katilun & Basvuru Kosullan 3 Basvurular bireysel veya grup olarak yapilabilir. Grup olarak basvuru yapan ogrenciler aynca bireysel olarak basvuru yapamaz. Grup basvurulannda &WI grup temsilcisine verilir. 3 Proje sahipleri, projelerini gonderirken bu projelerin OzgUn ye kendilerine alt oldugunu ye bu sartname hukumlerini aynen kabul ettiklerini yazilu olarak bildirmek zorundadirlar. 3 Yansmaya girecek olan projelerin Bursa Bilim $enligi Proje Yarismasmda degerlendirmeye alinabilmesi igin Tasanm ye ino yasyon konsepti kapsaminda; Hayati Kolaylastiran Tasanmlar Akilli Uygulamalar Mobil Uygulamalar inoyatif Endustriyel Tasanmlar Ergonomi Yenilenebilir Enerji, Geri DOnOsOm ve Cevre Gelecegin Ev Aletleri GOvenlik ye Emniyet Tasanmi Mekanik Fonksiyonellik Yukandaki konulardan birine veya birkagina girmeleri gerekir. 5.) Hedef Kitle Temel Egitim, Orta Ogretim, Mesleki Egitim Ogrencileri, YOksek Ogrenim Ogrencileri, Mucitler, Bllinirn"

3 4 g BURSA BUTUIWIR MEDIUM LSVJA BEBKA tm Bursa bbbefili!deli( Kakinma Ajansi 6.) Katdun / Bawuru YOntemi Basvurusu yapilan projelerin yansma basvuru formunda belirtilen kosullara uygun olarak hazirlanmasi gerekmektedir. Yansma basvurulan yansma takvimine Ore Internet sitesi Uzerinden yapilacaktir. Basvuru icin bklayiniz. Basvuru esnasinda doldurulmasi gereken belgeler sunlardir; 3 Online basvuru formu 3 Taahhutname 3 Proje ile alakali 4 dakikayi gecmeyecek video veya aciklayia gizim ye fotograf. Her proje qrubu icatlanylo ilqili poster ye prototip hazirlamak zorundadir. Prototipi olmayan projeler on eleme sofhasinda proje yarismasindan elenecektir. 7.) Degerlendirme aekli / 014utleri Yansmaya katilan projelerin formats uygunlugunun kontrol edilmesi; (Degerlendirme Komisyonu) Proje Milt= kitapciginda yer alan kriterler dogrultusunda Proje Bas y uru Formunun doldurulmasi gerekmektedir. Yansmacilann basvurusunu yaptigi projelerin kitapcikta yer alan kriterlere uygunlugu proje Degerlendirme Komisyonu tarafmdan degerlendirilecektir. Finale kalan projelerin belirlenmesi; (Degerlendirme Kurulu) Projeler, asagida belirtilen kriterler dogrultusunda degerlendirildikten sonra finale kalacaktir. Finale kalan projeler Mayis 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Parkrnda gergeklesecek olan Bursa Bilim 5enligrride sergilenmeye hak kazanacaktir. Yenilikgilik SOrdilirfilebilirlik Yaygin Etki (Fayda) Gelistirmeye Prototip Dzgilin Deger Anlasllabilirlik ve Butunluk Etik Degerlere Uygunluk Degerlendirme sonucu dereceye giren projelerin (Yansma furls!) Bursa Bilim 5enligi Proje Yansmasi kapsaminda finale kalan projeler arasmdan senlik sliresince alanda Jun degerlendirmesi ve web sitesi Ozerinden halk oylamasi ile dereceye girenler belirlenecektir.

4 g BURSA BUYUKWIIR BELEDITESI t BEBKA % ktm Buss IP YarismaJOrisi: Senlik alaninda projelerde yapacaklan incelemeler sonucu gene! degeriendirmeye %80 etki edecek sekilde puanlamada bulunacaktir. Esktypint Bilffik Kalk ' Enna Alansi Halk Oylamasi: Senlik alaninda sergilenecek projeler web-sitesi uzerinden %20 etki edecek sekilde balk oylamasina sunulacaktir. 8.) Basvuru, Degerlendirme ye Ockillendirme Takvimi 14 Ekim'14 Proje yansmasi basvurulannin acilmasi 275ubar15 Mart'15 Mayss'15 10 Maya Toplananagiojele ri n Forniata LlyguillugunUn Kontrol Edilrng On Elerne Komisyonu Mucitlnear F Universite Katmil eimcilan listiernindirlamelierlenai Degerle Kurulu Proje yansmasi basvurulannm sonlanchnlmast Milli Egitim Mudurlugu'ne bagb Finalistlerinin BelirlenMett( Proje Sergisk Merinos AKKM 8-9aNgan ) Degerlendirme Kurulu Finalist Projelerin Senlik Alaninda Sergilenmesi Web Site Uzerinden Halk Oylamasi Yapilmasi Yansma JOrisi Oylama Sonucu Dereceye Giren Projelerin Degerlendirme Komisyonu: Degerlendirme Kurulu: Yansma Knish Bursa BUyliksehir Belediyesi Temsilcileri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri BEBKA Temsilcileri Bursa II Milli Egitim Mudiirlugu Temsilcileri Bursa BUyOksehir Belediyesi Temsilcileri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri BEBKA Temsilcileri Bursa II Milli Egitim MOdUrliiga Temsilcileri Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji II MUdiirliigu Temsilcileri Akademisyenler is Adamlan ve Sanayiciler Kentin Kanaat Onderleri Gazeteciler Sektörlinde lider is adami, sanayici, alaninda duayen akademisyen ve kamu sektoranden karar. vericiler.

5 tthi BURSA : BertuErEisi 'PII IS er bbebka kitm Bursa Eskyelis Bdeok Kai kinma Ajansi 9.) Othillendirme Degerlendirme sonucunda odule layik gorolen projelere asagidaki miktarlarda OdUlverilecektir. Kategoriler; Temel Egitim Okullan Projeleri Orta Ogretim Okullan Projeleri Mesleki Egitim Okullan Projeleri o Birincilik Oc1010 : TL o ikincilik Odulu : TL o Chi:manic Odulu : TL Yiiksek Ogrenim Kurumlan Projeleri o Birincilik OcI010 : TL o kincilik Odiilu : TL o OciincOlOk Odulu : TL Mucitler o Birincilik Odin : TL o ikincilik : TL o OcOnclilOk Oc1010 : TL 10.)Diger HUldimler Basvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmak zorunludur. Basvuruda bulunan proje eger bir icat ise, Turk patent EnstitOsU i nde (TPE) marka tescili, faydali model gibi holdimlerce korunmaya almmissa belirtilmek zorunludur. Bu konuda ortaya cikabilecek her thrill hukuki, cazai, adli ve mali sorumluluk basvuru sahibine aittir. Basvuruda bulunacak turn tasanmlar, bilimsel etik kurallarina (kopya, cant olmayacak sekilde) uygun Bilimsel Etik Kurallanna uygun olmayan projeler degerlendirme birakilacaktir. Yarismada dereceye giren proje sahipleri alacaklan birincilik, ikincilik ve disinda projesinin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde etkinlik tarihinden itibaren 1 yil soresince sergilenmesini kabul eder ve Bursa BOyliksehir Belediyesi'nden ekstra bir telif Ucreti ya da baska bir ucret talep etmeyecegini yansmaya katilmakla kabul etmis sayilir Mayis tarihleri arasmda $enlik sliresince finale kalan; o Milli Egitime bagli okullardan gelen katilimcilar icin ogle yemegi, o YOksekOgrenim kurumlanndan gelen katilimcilar icin ogle yemegi ve sehir disi katilimcilar 'gin konaklama ve ulasim, o Mucit katilimalar igin ogle yemegi ye sehir katilimcilar icin konaklama, o Projelerin senlik alanina ulasimi ile ilgili masraflar katilimciya aittir. Degerlendirme kurulu, degerlendirme surecinde belirlenen kategorilerde OdOlverme ya da Odulu iptal etme hakkini kendinde sakli tutar.

6 BURSA IrE11%,:t nhtm BEBKA Bursa Ekkikehaleek xaikinma akansi Ogrencilerin veya mucitlerin kendi urettikleri fikri uygulama asamasmda universitelerden ya da arastirma kurumlanndan destek almalan dogaldir; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya gesitli araglann Ogrencilerin bir universitede yurutulmekte olan bir arastirmaya katilip burada yaptigi calismalan proje olarak sunmasi bu yansmanm ruhuna ve var olus nedenine aykindir. BURSA BILIM SENUdi EKIBI iletisim BiLG1LERi Web sitesi:www.bursabtm.org Yansma ve Organizasyon: Bursa Bilim ye Teknoloji Merkezi / 0(224) Yetkili Kisi lletisim: Burak Topkaya Samet Tuna Adres: Albnova Mah. Fuar Caddesi No:23 Bursa / Turkiye