T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SINAV SORULARI (ÜDY 1) (A) ADI: SOYADI: Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

2 2

3 1. Hangisi Kamu Hukuku dalları arasında yer alır? A. Medeni Hukuk B. Ticaret Hukuku C. Ceza Hukuku D. İcra İflas Hukuku 2. İki taraf arasında mevcut olan ve bunlardan birini diğerine karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuki bağa ne denir? A. Borç ilişkisi B. Hukuki münasebet C. Hukuki işlem D. Hukuki bağ 3. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir? A. Kanun B. Tüzük C. Yönetmelik D. Yargısal içtihat 4. Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar? A. Yönetmelik B. Tüzük C. Kanun hükmünde kararname D. Kanun 5. Özellikle uluslararası operasyonlarda kullanılabilecek araç takip yönetimi aşağıdakilerden hangisidir. A. Mobil iletişim tabanlı sistemler B. Radyo frekanslı sistemler C. Kontrol aramaları D. GPS tabanlı sistemler 6. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlama nın özelliklerinden biridir? A. Müşteriyi elde tutma üzerinde odaklaşır B. Müşteriyle iliski orta düzeydedir C. Tek satış veya işleme odaklanma D. Ürün özellikleri üzerinde durur 3

4 7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir? A. Bütünlük B. İktisadilik C. Kesinlik D. Şeffaflık 8. Bir işletmenin finansmanında kullanılan borç ve özsermaye bileşimine ne denir? A. Likidite B. Proforma fatura C. Sermaye yapısı D. Toplam para 9. Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelirdir? A. Stopaj geliri B. Menkul sermaye iradı C. Sermaye kazancı D. Değer artış kazancı 10. Firmanın kısa vadede nakde dönüşebilecek döner varlıklarının, kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? A. Cari Oran B. Alacak Devir Hızı C. Likidite Oranı D. Borçlanma Oranı 11. Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir? A. Gez - Göz - İzle yöntemi B. İlk - Son - Say yöntemi C. Bak - Dinle - Hisset yöntemi D. Hipokrat Yöntemi 12. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? A. Dik oturur pozisyon vermek B. Sert bir zemine sırt üstü yatırmak C. Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek D. Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak 4

5 13. Aşağıdakilerden hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden birisidir? A. Geleneksel değerleme B. Alternatif sıralama C. Basit sıralama D. İkili karşılaştırma 14. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir? A. Personel değerlemesi B. İş tasarımı C. İş analizi D. Görev tanımı 15. İşe alıştırma eğitim programlarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Planlama-uygulama B. İyileştirme-işe alıştırma C. Bilgilendirme-uygulama D. Bilgilendirme-işe alıştırma 16. Aşağıdakilerden hangisi "geçerli fesih nedeni olamaz? A. İşyerinin kapanması. B. İşçinin verimsiz çalışması. C. İşçinin yerine yeni bir işçinin işe alınması. D. İşverenin teknolojik düzenlemeler nedeniyle daha az işçiye ihtiyaç duyması. 17. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesi nin unsurlarından biri değildir? A. Hizmet B. Bağımlılık C. Güvenlik D. Ücret 18. İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi, iş hukukunun hangi dalının konusuna girer? A. Bireysel iş hukuku B. Toplu iş hukuku C. Sosyal güvenlik kurumu D. İşyeri hukuku 5

6 19. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar işlenirse para cezası ne oranda artırılır? A. Yarı oranda artırılır B. Bir kat artırılır C. Üç kat artırılır D. On kat artırılır 20. Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır? A. Tamamlayıcı hukuk kuralları B. Tanımlayıcı hukuk kuralları C. Yedek hukuk kuralları D. Emredici hukuk kuralları 21. Aşağıdakilerden hangisi müşteri merkezli stratejinin unsurlarından biri değildir? A. Müşterilerle uzun dönemli ilişkilere önem vermek, yaşam boyu değer oluşturmak. B. Yüksek kalite ürünler ve hizmetler vermek. C. Kitle pazarlara yönelik monolog şeklindeki reklamlar yapmak. D. Müşterilerin özel alanlarına saygı duymak ve bunları korumak. 22. Aşağıdakilerden hangisi E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) nin sunduğu müşteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir? A. Statik hizmet B. Yer serbestliği C. Çift yönlü hizmet D. Zaman serbestliği 23. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin sağladığı yararlardan birisi değildir? A. Pazara uygun ve etkili pazarlama karmalarının geliştirilmesi B. Pazar bölümünün ihtiyaçlarının daha iyi saptanması C. Pazarlamanın daha bilinçli ve etkili hale gelmesi D. Pazarlama maliyetlerinin azalması 24. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar? A. Çevre koşulları B. Üretim koşulları C. İşgücü koşulları D. Teknik koşullar 6

7 25. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin içinde bulunduğu makro (genel) çevre unsurlarından biri değildir? A. Yasal çevre B. Aracılar C. Demografik çevre D. Rekabet 26. Marka tescil edildikten sonra kaç yıl süreyle korunur? A. 5 B. 10 C. 15 D Ticaret siciline geçici kayıt hangi halde yapılır? A. Çözümü mahkeme kararına bağlı olan halde B. Çözümü noter kararına bağlı olan halde C. Çözümü takas odasının kararına bağlı olan halde D. Ticaret odası başkanının geçici tescili emrettiği halde 28. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortağın kişisel nitelikteki haklarından biri değildir? A. Yönetim B. Denetim C. İtiraz D. Tasfiye payı 29. Taraflardan birisi için adi nitelikte, diğer taraf için ticari nitelikte olan işler konusunda çıkan uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür? A. Hukuk Mahkemesinde B. Ticaret Mahkemesinde C. İdari Mahkemede D. Danıştayda 30. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır? A. Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır. B. Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır. C. Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır. D. Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile ilişkisi vardır. 7

8 31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahibinin sorumluluklarından biri değildir? A. Biletsiz yolcu, taşıma senetsiz eşya taşıyamazlar. B. Yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludurlar. C. Yeteri kadar personel istihdam etmek zorundadırlar D. Acentesinin yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden kısmen sorumludur 32. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamından Tazminatı gerektiren olayın yurt dışında gerçeklemesi halinde sigortacıya başvuru süresi ne kadardır? A. 60 gün B. 45 gün C. 30 gün D. 15 gün 33. İkmalen vergi tarhı aşağıdakilerden hangisi üzerinden yapılır? A. Verginin konusu B. Vergi tahsili C. Vergi tahakkuku D. Vergi matrahı 34. Vergi suç ve cezalarının teorik olarak ele alındığı ve bu teorik çerçeveden hareketle pozitif düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alan hukuk kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vergileme Hukuku B. Vergi Ceza Hukuku C. Vergi Yargılama Hukuku D. Vergi İcra Hukuku 35. Vergi mahkemelerinde dava açma süresi en fazla kaç gündür? A. 15 gün B. 30 gün C. 90 gün D. 180 gün 36. Vergilerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde hangi yollardan ve hangi usuller içinde tahsil edileceğini gösteren vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vergileme Hukuku B. Vergi İcra Hukuku C. Vergiler Hukuku D. Vergi Ceza Hukuku 8

9 37. Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir? A. Kamu kuruluşlarının verdiği hizmet dolayısıyla alınır. B. Harç alınabilmesi için verilen hizmetin kamusal hizmet olması gerekir. C. Harçlar da vergiler gibi zora dayanır. D. Vergiler gibi karşılıksız olarak alınır 38. Toplam kalite yönetimi sisteminde aşağıdakilerden hangisi Dışsal Başarısızlık Maliyeti bileşenlerinden biridir? A. Artık B. Kalite uygunsuzluğundan doğan kazanç kaybı C. Zaman kayıpları D. Müşteri ile temas sağlama maliyetleri 39. Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapıların bulunduğu ile ve çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi yanlıştır? A. İpsala-Edirne-Yunanistan B. Hamzabeyli-Kırklareli-Bulgaristan C. Habur-Şırnak-Irak D. Sarp-Artvin-Gürcistan 40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder? A. Taşıma hattı B. Taşıma güzergahı C. Düzenli taşıma D. Arızi taşıma 41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur? A. Bakanlıkça istenen ve süresi içinde Bakanlığa verilmesi gereken bilgi ve belgelerin ikinci kez istenildiği halde verilmemesi B. Araçların ağırlık ve boyutlarına, ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmamak nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez uyarma alınması C. Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olmaları D. Asgari kapasitenin altına düşecek şekilde taşıt satışı yapılması 9

10 42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur. B. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. C. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. D. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 43. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri hangi oranda sözleşmeli taşıtı taşıt belgelerine kaydettirebilirler? A. Özmal taşıt sayısının yarısını geçmeyen oranda B. Özmal taşıt sayısı kadar C. Özmal taşıt sayısının 2 katı oranında D. B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri sözleşmeli taşıt kullanamazlar. 44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. B. 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir. C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. D yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir. 45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak B1 yetki belgesi sahiplerinden adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanların tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hat sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 B. 2 C. 3 D Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? A. 8 B. 12 C. 19 D. Yaş şartı aranmaz 10

11 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? A. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak B. Kaza yerini terk etmek C. Kırmızı ışıkta durmamak D. Trafik görevlisine uymamak 48. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından biri değildir? A. Gönüllülük esasına dayanan kültürün geliştirilmesi B. İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak C. Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak D. Moral ve motivasyonu arttırıp çalışanların gelişmesini sağlamak 49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Her 10 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı B. Her 12 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı C. Her 14 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı D. Her 20 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı 50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, düzenli seferler ile yapılan yolcu taşımacılığında kalkış ve varışların yapılacağı yolcu terminalleri en az kaç metrekare alan üzerine kurulmalıdır? A B C D

12 SINAVDA UYULACAK KURALLAR Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır. 1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar. 3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar. 4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz. 6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu şekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı na teslim edilecektir. 7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. 8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır. 10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. 11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır. 12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır. 14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar. 15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. BAŞARILAR DİLERİZ. 12