KASIM/NOVEMBER 2005 ERNST & YOUNG YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM/NOVEMBER 2005 ERNST & YOUNG. 2006 YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ 2006 TÜB TAK AR-GE DESTEK PROGRAMINA L fik N YEN DÜZENLEMELER Nagihan fiengül Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : ÖDEMELER DENGES Adil YAZICIO LU Dünya dan Vergi Haberleri Do a M RZA English Translation Resmi Gazete den... Cansu USLU Sirküler ndeks Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2006 YILI BÜTÇES TMMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ Her y l Haziran ay nda Baflbakanl k taraf ndan yay mlanan bütçe ça r s ile bafllayan ve yaklafl k dört ay süren bir haz rl k devresinin ard ndan, izleyen y l n bütçe kanunu tasar s, Anayasam z n hükmünün de bir gere i olarak ayn y l n 17/Ekim gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmaktad r. Mecliste önce Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra da Genel Kurulda görüflülen tasar, kabul edilmesi halinde, bütçe kanunu olarak Cumhurbaflkan n n onay na sunulmakta; onay n ard ndan da Resmi Gazete de yay mlanarak, ilgili oldu u y l n ilk gününde yürürlü e girmektedir. Yani, devlet bütçelerinin haz rlanmas ve mecliste görüflülerek kabul edilmesi yaklafl k alt ayl k bir süreyi almaktad r. fiüphesiz ki devlet bütçelerinin önemi haz rlanma ve görüflülme sürecinin böylesine uzun bir süreyi al yor olmas ndan kaynaklanmamaktad r. Bütçelerde yer alan harcama kalemlerinin önemli bir k sm n n (faiz giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlar na yap lan aktarmalar vb.) üzerinde tasarruf yap lamayacak türde olmas dolay s yla içinde bulundu umuz dönemlerde çok fazla gerçeklefltirilme imkan bulunmasa da, her bütçede oldu u gibi devlet bütçelerinde de k t kaynaklar n s n rs z ihtiyaçlar aras nda, en yüksek fayday sa layacak biçimde da t lmas amac baflta gelmektedir. Bunun yan s ra, devlet bütçelerinde, Hükümetlere, kamu gelirlerini toplama ve bunlar kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma konusunda yetki ve izin verilmesi gibi önemli bir baflka amaç ta söz konusudur. Devlet bütçelerini di er bütçelerden ay ran en temel özellik de budur. Haz rlad bütçe tasar s parlamentoda onaylanan bir Hükümet, o y l içinde kamu gelirlerini toplama ve bunlar yine bütçede gösterilen kamu hizmetlerinin finansman nda kullanma hak ve yetkisini kazanmaktad r. Bütçeler, bütçe dönemi içinde nerelere ne kadar para harcanaca n göstermesi yönüyle, bir bak ma haz rlayan hükümetlerin pro ram gibidir. Yine devlet bütçeleri, milli ekonomideki kaynaklar n önemli bir k sm n n kamu taraf ndan kullan lmas na yol aç yor olmas dolay s yla milli ekonomi üzerinde (2006 y l Merkezi Yönetim Bütçesi ile GSMH n n yaklafl k % 33,7 sini oluflturan 181,9 milyar YTL n n kamu taraf ndan kullan lmas öngörülüyor); gelirlerin toplanmas ve bunlar n kamu hizmetleri için harcanmas aflamalar nda gelir da l m na do rudan etkileri dolay s yla da sosyal hayat m zda önemli etkilere sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle, Devlet bütçeleri, Modern Maliye Teorisinde, kamu gelirleri ile kamu harcamalar n n bir arada gösterildi i metinler olman n ötesinde, maliye politikas n n etkili bir arac olarak kabul edilmektedir. Ancak, toplumsal hayat m z bak m ndan bu kadar önemli olmas na ra men, günümüzde bütçelere olan ilginin yeterli düzeyde oldu- unu söyleyebilmek pek mümkün de ildir. Bunda flüphesiz ki vergiye tabi gelirlerin idarece tam olarak kavran p vergilendirilemeyiflinin yani kay td fl l n bu kadar yayg n olmas n n önemli etkileri bulunmaktad r. Daha aç k bir ifade ile, gelirini vergi d fl tutabilen bir kifli, kamu kaynaklar üzerinde bir sahiplik duygusu da tafl mamaktad r. Bu duyguya sahip olmayan bir kiflinin de o kaynaklar n yerinde ve verimli kullan m ile ilgili olmas beklenemez. Geçti imiz 17/Ekim tarihinde Hükümet taraf ndan TBMM ne sunulan 2006 y l Merkezi Yönetim Bütçesinin de toplumda gerekli yank y yaratt n herhalde söyleyemeyiz. Gazetelerde yay mlanan s n rl say da köfle yaz s d fl nda toplumdan veya onu temsil eden kurulufllardan bütçe tasar s ile ilgili bir görüfl veya öneri ortaya at lmad. Oysa, kamu kaynaklar n n israf edilmesi ve kötüye kullan lmas n n önlenmesinde, toplumsal denetim ya da kamuoyu denetiminin çok büyük önemi bulunuyor. Esasen söz konusu kamuoyu denetimi, kaynaklar verimli kullanma arzusunda olan Hükümetlerin de önemli bir deste i kabul edilebilir. Bu giriflten sonra, 2006 y l bütçesinin temel özelliklerine ve bütçede yer alan baz temel büyüklüklere geçebiliriz. Her fleyden önce, 2006 y l bütçesi olarak adland r lan ve geçti imiz Ekim ay nda TBMM ne sunulan bütçe kanunu tasar s, sadece 2006 y l na iliflkin de il ayn zamanda 2007 ve 2008 y llar na iliflkin gelir ve harcama tutarlar n n da bir arada yer ald bir metin olma özelli i tafl maktad r. Tasar n n Mecliste bir kanun olarak kabulü ile birlikte sadece 2006 y l na iliflkin de il ayn zamanda 2007 ve 2008 y llar na iliflkin gelir tahminleri ve harcama s n rlar da parlamento taraf ndan belirlenmifl olacakt r. Ülkemizde ilk kez yap lan bu çok y ll bütçe uygulamas, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizin uluslararas standartlara uyumunu sa lamay amaçlayan ve 2003 y l sonunda TBMM de kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanmaktad r. Görüflmelerine Kas m ay bafl nda bafllanmas beklenen Bütçe Kanunu Tasar s, kamu borçlanma gere indeki düflüfl e iliminin sürdürülmesi ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi has laya oran n n makul düzeylere indirilmesi gibi öncelikli hedeflere sahip bulunmaktad r. Kamu harcamalar n n etkin bir flekilde önceliklendirilmesine dayanan bu yeni çok y ll bütçeleme sistemi ile ayn zamanda konsolide bütçe sistemine de son verilmektedir. Yeni sistem çerçevesinde haz rlanan tasar ile, y llar n kapsayan üç y ll k dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri ile gelirlerinin GSY H ya oran n n azalt lmas, merkezi yönetim bütçe giderleri içinde, faiz giderlerinin pay n n azalt lmas ve bu suretle de 2008 y l sonunda faiz giderlerinin bütçe üzerindeki bask s n n büyük ölçüde ortadan kalkmas öngörülmektedir y l na iliflkin bütçenin haz rlanmas s ras nda, temel parametrelerden faiz d fl fazla % 6,5; büyüme % 5; ihracat 79 Milyar dolar; ithalat 124 Milyar Dolar; GSMH 539,9 Milyar YTL; ÜFE ve TÜFE % 5 olarak dikkate al nm flt r y l için merkezi yönetim bütçe harcamalar toplam, 170,1 Milyar YTL si genel bütçeli kurumlara air olmak üzere 181,9 Milyar YTL dir. Genel bütçeli kurumlar n harcamalar toplam n n 36 Milyar YTL si personel giderlerine, 49,1 Milyar YTL si sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak aktarmalar n da dahil oldu u cari transferlere, 17,7 Milyar YTL si mal ve hizmet al mlar na, 46,2 Milyar YTL si faiz ödemelerine ve 15,1 Milyar YTL si de yat r m harcamalar na ayr lm fl bulun- 2

3 maktad r. Bütçeleme sisteminin de iflmifl olmas sebebiyle karfl laflt rma yapmak çok do ru olmasa da, 2006 y l Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan harcama tutar, 2005 y l konsolide bütçesinde öngörülen harcama tutar na göre % 16,9 oran nda bir art fl ifade etmektedir. Öte yandan, 2006 y l için öngörülen Merkezi Yönetim Bütçesi harcamalar (Hazine yard mlar dahil) toplam n n GSMH içindeki pay % 33,7 dir. Bu oran n, öngörülen konsolide bütçe giderleri için 2004 y l nda % 34,9 ve 2005 y l nda % 32 oldu unu hat rlatmak isteriz. Son y llarda bütçe harcamalar içinde önemli bir yer tutan faiz ödemelerinin ( iç ve d fl borç faiz ödemeleri toplam ) gerek bütçe harcamalar toplam içindeki ve gerekse GSMH içindeki pay nda bir düflüfl gözlenmektedir. Örne in, 2004 y l nda % 40 olarak gerçekleflen faiz gider-lerinin bütçe giderleri içindeki pay n n, 2005 y l sonunda da % 34 olarak gerçekleflmesi beklenmektedir. Faiz ödemelerinin 2006 y l nda Merkezi Yönetim Bütçe giderleri içindeki pay n n ise % 25,4 olmas öngörülmektedir. Ayn ödemelerin GSMH içindeki pay nda da önemli oranlarda düflüfl söz konusudur y l nda % 13,8 olarak gerçekleflen bu oran n 2005 y l sonunda da % 11,7 olmas beklenmektedir y l bütçesi ile öngörülen oran ise % 8,5 dir y l Merkezi Yönetim Bütçesinde öngörülen Genel Bütçe Gelirleri toplam, 146,4 Milyar YTL si vergi geliri, 22,1 Milyar YTL si vergi d fl gelirler, 2,3 Milyar YTL si sermaye gelirleri ve 0,374 Milyar YTL si de ba fl ve yard mlar olmak üzere, 171,2 Milyar YTL dir (Mahalli idareler ve fon pay dahil). Ayn y l içinde yap lmas öngörülen red ve iadeler düflüldükten sonra, net genel bütçe geliri 156,2 Milyar YTL olmaktad r. Tasar ile, 2007 y l için öngörülen genel bütçe gelirleri toplam 178,4 Milyar YTL; 2008 y l için öngörülen genel bütçe gelirleri toplam ise 188,9 Milyar YTL olarak belirlenmifltir. Belirtilen tutarlar n s ras yla, 156,2 Milyar YTL ve 165,9 Milyar YTL si vergi gelirlerinden oluflmaktad r y l nda toplam 146,4 Milyar YTL tutar ndaki vergi gelirinin ( mahalli idareler ve fon paylar dahil) 43,8 Milyar YTL sini gelir, kar ve sermaye kazançlar üzerinden al nacak vergilerin (gelir ve kurumlar vergileri); 66,8 Milyar YTL sini dahilde al nan mal ve hizmet vergilerinin; 24,2 Milyar YTL sini uluslar aras ticaretten al nan vergilerin; 4,9 Milyar YTL sini mülkiyet üzerinden al nan vergilerin ve 2,8 Milyar YTL sini di er vergiler (Damga vergisi) ve 3,7 Milyar YTL sini de idari harçlar ve ücretler oluflturmaktad r. Gelir, kar ve sermaye kazançlar üzerinden al nacak vergiler toplam olan 43,8 Milyar YTL nin 29,1 Milyar YTL lik k sm gelir vergisinden, kalan 14,7 Milyar YTL lik k sm da kurumlar vergisinden sa lanmas beklenmektedir. Planlanan oran indirimi sebebiyle, kurumlar vergisi tahsilat nda 2007 ve 2008 y llar nda düflüfl öngörülmektedir. Dahilde al nan mal ve hizmet vergileri toplam olan 66,8 Milyar YTL nin 25,5 Milyar YTL lik k sm Katma De er Vergisinden, 37,3 Milyar YTL lik k sm Özel Tüketim Vergisinden, 3,7 Milyar YTL lik k sm Özel letiflim Vergisinden ve kalan 0,3 Milyar YTL lik k sm da fians Oyunlar Vergisinden sa lanacakt r y l na iliflkin revize edilen tutarlar ile karfl - laflt r ld nda, 2006 y l nda, genel olarak vergi gelirlerinde (mahalli idareler ve fon paylar hariç tutar) % 10,8, gelir vergisinde % 8,7, kurumlar vergisinde % 12,4, dahilde al nan KDV nde % 13,8, ÖTV nde % 8, Özel iletiflim Vergisinde % 22,7, fians Oyunlar Vergisinde % 11,1, Veraset ve ntikal Vergisinde % 12,5, Motorlu Tafl tlar Vergisinde % 15,9 Gümrük Vergilerinde % 13,2 oran nda art fllar söz konusudur. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde ise % 8,2 oran nda bir düflüfl beklenmektedir. Öte yandan, 2006 y l nda, brüt ve net (fon ve paylar ile red ve iadeler hariç) vergi gelirlerinin GSMH ya oranlar nda az da olsa düflüfller söz konusudur. Örne in 2005 y l nda brüt vergi gelirlerinin GSMH ya oran % 27,22 iken bu oran n 2006 y l nda % 27,13 olmas beklenmektedir. Bu oranlar, net vergi gelirleri için, s ras yla, % 22,07 ve % 21,92 dir. (Maliye Bakanl nca yay mlanan Gelir Bütçesi Sunum Metni) 2006 y l bütçesinde dikkat çeken bir di er önemli nokta vergi gelirlerinin (brüt) faiz giderlerini karfl lama oran ndaki de iflmedir. Baflka bir ifade ile, vergi gelirlerinin faiz giderlerini karfl lama oran nda son befl y ll k dönemde önemli geliflmeler mevcuttur. Bu oran, 2001 y l nda % 96,8 (vergi gelirlerinin tamam bile borç faizlerini ödemeye yeterli de il); 2002 y l nda % 114,9; 2004 y l nda % 159,4 olarak gerçekleflmifltir y l sonu itibar yla % 220 olarak gerçekleflmesi beklenmektedir y l nda ise % 316,8 olmas öngörülmektedir. Yani, vergi gelirleri 2001 y l nda faiz ödemelerini karfl layamaz durumda iken 2006 y l nda faiz ödemelerinin üç kat n aflm fl bulunmaktad r. Bu olumlu geliflmenin alt nda yatan iki önemli gerekçeden biri bütçe disiplininin sa lanm fl olmas, di eri ise enflasyon oran ndaki düflüfle paralel olarak borçlanma maliyetlerindeki düflüfllerdir. Ancak ayn olumlu fleyleri sosyal güvenlik kurumlar na bütçeden aktar lan kaynaklar konusunda da söyleyebilmemiz mümkün de ildir. Burada faiz giderlerinin tersine giderek kötüleflen bir durum söz konusudur. Örne in, 2000 y l nda toplam vergi gelirlerinin % 77 si faiz ödemelerine ve % 12 si sosyal güvenlik kurumlar na ayr lm flken, bu oranlar, s ras yla, 2003 y l nda % 69,5 ve % 18,8; 2005 y l nda ise % 53 ve % 21 olmufltur y l için öngörülen oranlar ise % 31,7 ve % 22 dir. Görüldü ü gibi, 2000 y l nda faiz ödemeleri, sosyal güvenlik kurumlar na yap lan aktarmalar n (6) kat ndan bile fazla iken 2006 y l nda bir buçuk kat ndan bile az hale gelmifltir y l için öngörülen bu oranlar n bir baflka flekilde ifadesi, 2006 y l nda toplanacak vergilerin beflte birinden fazlas n n sosyal güvenlik kurumlar n n aç klar n kapatmak üzere bu kurumlara aktar lacak olmas d r. Bu durum, sosyal güvenlik alan nda yap - lacak reformlar n ne kadar gerekli oldu unu vurgulamak bak m ndan önemlidir y l bütçesinde dikkati çeken son bir özellik te bütçe aç ile ilgilidir. Daha do rusu, ilk defa bir y l n bütçesinde öngörülen aç k hem toplam bütçe harcamalar içindeki pay ile ve hem de GSMH içindeki pay ile en düflük seviyededir y l bütçesinde de öngörülen bütçe aç 13,4 Milyar YTL dir. Bu tutar, bütçe giderleri toplam n n % 7,4 üne ve GSMH n n %2,5 ine karfl l k gelmektedir. Bütçe aç n n GSMH ya oran n n bafllang çta öngörüldü ü gibi % 2,5 olarak gerçekleflmesi halinde, bu konuda belirlenen Mastricht Kriterlerine de uyulmufl olacakt r. Bu noktada, Eylül ay sonu itibar yla 2005 y l bütçesinin uygulama sonuçlar na bakt m zda, söz konusu kriterin 2005 y l için de gerçekleflece ini söyleyebiliriz. 3

4 VERG DE GÜNDEM 2006 TÜB TAK AR-GE DESTEK PROGRAMINA L fik N YEN DÜZENLEMELER Girifl Nagihan fiengül Para - Kredi ve Koordinasyon Kurulu taraf ndan yay mlanan 98/10 say l Araflt rma ve Gelifltirme (AR-GE) Yard m na liflkin Tebli ile yap lan düzenlemeler çerçevesinde D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan, sanayi kurulufllar n n AR-GE projeleri kapsam nda izlenip de erlendirilebilen giderlerinin belirli bir oran n n geri ödemesiz olarak karfl lanmas veya bu projelere sermaye deste i sa lanmas na iliflkin düzenlemeler yap lm flt r. Yap lan düzenlemeler çerçevesinde sanayi kurulufllar taraf ndan yap lan AR-GE harcamalar TÜBITAK taraf ndan incelenerek sonuçland r lmakta ve desteklenen projeye iliflkin ödemeler Müsteflarl n uygun görüflüne istinaden TC. Merkez Bankas taraf ndan yap lmaktad r y l ndan bugüne 98/10 say l Tebli çerçevesinde uygulanmakta olan AR-GE deste ine iliflkin usul ve esaslar 13 Temmuz 2005 tarihli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Sanayi Araflt rma- Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na liflkin Yönetmelik ile yeniden düzenlenmifl olup, söz konusu yönetmelik ile yap lan düzenlemeler bu yaz m z n konusunu teflkil etmektedir. Ar-Ge Projesinin Tan m Ar-Ge projesi, sonuçta do acak fikri ve s nai mülkiyet haklar ile bu haklar n ilgililer aras ndaki paylafl m esaslar belirlenmifl, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standard n n yükseltilmesi, maliyet düflürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin gelifltirilmesi veya yeni bir teknoloji gelifltirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araflt rma-gelifltirme faaliyetlerinin aflamalar n içerecek biçimde haz rlanm fl ve sonuçlar n n faydal araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüfltürülmesine yönelik çal flmalar kapsamaktad r. Yeni bir ürün veya üretim yöntemin gelifltirilmesi, mevcut bir ürünün ürün kalitesi veya standard n n yükseltilmesi ve mevcut üretim yöntemlerine iliflkin maliyet düflürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin gelifltirilmesi Ar-Ge faaliyeti kapsam nda de erlendirilmekte olup, renk ya da dekorasyondaki de ifliklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik de ifliklikler ile ürünün yap, nitelik ya da performans n teknik aç dan de ifltirmeyen görünüm farkl l klar ndan ibaret basit de ifliklikleri içeren projeler Ar-Ge projesi olarak de erlendirilmemektedir. Genel Düzenlemeler Ar-Ge projesi bulunan sanayi kuruluflu taraf ndan projenin konusu, amac, bilimsel niteli i, projeyi gerçeklefltirecek kuruluflun alt yap ve proje yönetimine yönelik bilgiler ile tahmini maliyet formlar n içeren Proje Öneri Formu haz rlanarak Tübitak a sunulur. Proje Önerisi Tübitak taraf ndan görevlendirilen bir hakem kurulu taraf ndan de erlendirilir ve de erlendirme sonucu oluflan karar Baflbakanl kça ilgili kurulufla bildirilir. Tübitak taraf ndan proje baflvurusunun eksiksiz olarak yap ld tarihten itibaren 3 ay içinde sonuçland r lmas esast r. Projenin destek için uygun görülmesini takiben projenin yürütücüsü (Tübitak a karfl projeden sorumlu kurulufl yetkilisi) ile TÜBITAK aras nda bir sözleflme düzenlenir ve bu tarihten itibaren proje kapsam nda genel usul ve esaslara uygun olarak yap lan harcamalar destek kapsam nda de erlendirilir. Halihaz rda bafllayan Ar-Ge projeleri için de destek baflvurusunda bulunmak mümkündür ancak bu durumda destek karar verilen projelerde, baflvurunun yap ld tarihten en fazla üç (3) ay öncesinden itibaren yap lan ve TÜBITAK taraf ndan onaylanan harcamalar destek kapsam nda de erlendirilebilir. Ar-Ge destekleme süresi proje baz nda en fazla 36 ay olmakla birlikte, harcama faturalar n n proje süresi içinde kalmas kofluluyla, bu süreyi takip eden 6 ayl k dönem içinde yap lan ödemeler de son dönemin destekleme oran ile desteklenir. Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan en yüksek destek oran %60 olup, kurulufllar n gelir tablolar nda bulunan 630- Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri bakiyesinin toplam giderler içindeki pay ile firman n Ar-Ge faaliyetlerine dayal olarak elde etti i ürünlerin has lat n n toplam has lat içerisindeki pay destek oran n n tespitinde dikkat edilen hususlard r. Bu nedenle kurulufllar taraf ndan yapm fl olduklar Ar-Ge harcamalar n n Tek Düzen Hesap Plan uyar nca 630- Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri hesab na kaydedilmesi önem arz etmektedir. Ar-Ge proje dönemleri kurulufl ile Tübitak aras nda yap lan sözleflmede aksi belirtilmedikçe, 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz 31 Aral k tarih aral nda kalan süreleri ifade etmektedir. Kurulufllar yukar da belirtilen proje dönemleri itibariyle yapm fl olduklar Ar- Ge harcamalar na iliflkin Ar-Ge Yard m stek Formunu ve bu formun ekinde yer alan gider formlar ile Yönetmelikte belirtilen flartlar n tafl nmas halinde Yeminli Mali Müflavirlik Ar-Ge Harcamalar De erlendirme Raporunu ilgili döneme iliflkin destek talebinde bulunmak üzere Tübitak a ibraz ederler. Desteklenecek Gider Kalemleri Ar-Ge projesinde projenin gerektirdi i ve 4

5 ödemesi yap lan afla daki harcamalar kabul edilir. a) Personel giderleri, b) Proje personeline ve varsa dan flmanlara ait seyahat giderleri, c) Alet, teçhizat, prototip kal p, yaz l m ve yay n al m giderleri; Ar-Ge faaliyeti için al nmas veya yapt r lmas zorunlu olan ancak proje sonras nda üretim aflamas nda da kullan labilecek alet/teçhizat/kal p/yaz l m giderleri proje süresi ile orant l olarak gider kabul edilir, d) Yurtiçi ve yurtd fl dan flmanl k hizmeti ve di er hizmet al m giderleri, e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBITAK a ba l Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kurulufllar ve benzeri Ar-Ge kurum ve kurulufllar na yapt r lan Ar-Ge hizmet giderleri, f) Türk Patent Enstitüsü nden al nacak ulusal patent tescili, faydal model tescili ve endüstriyel tasar m tescili ile ilgili giderler, g) Malzeme ve sarf giderleri. Ar-Ge projesi kapsam nda yap lan yukar da belirtilen harcama kalemlerinin destekten faydalanabilmesi için harcamaya ait tevsik edici belgenin tarihinin proje dönemi kapsam nda olmas ve harcamaya ait ödemenin yap lm fl olmas flartt r. Destek konusu harcama ve giderlere iliflkin belgelerin destek baflvuru dönemleri itibariyle Tübitak a sunulmas gerekmektedir. Ancak, personel giderleri d fl nda sunulan harcama ve gider belgeleri, baflvurusu yap lan dönem içinde de il de, baflvurusu ve de erlendirmesi yap lm fl olan ve proje süresi içerisinde kalmak kayd yla, önceki dönemlerde yap lm fl bir harcama ve gider belgesine ait olabilir. Örne in; döneminde yap lan bir harcaman n ödemesinin tarihinde yap lmas halinde dönemi Ar-Ge Yard m stek Formunda bu harcamaya ait destek talep edilmeyecek ancak bir sonraki 6 ayl k döneme ait düzenlenecek Ar-Ge Yard m stek formunda harcaman n ödemesi bu dönemde yap ld ndan destek talep edilebilecektir. Harcaman n proje süresi içerisinde yap lm fl olmas flart yla ödemenin yap ld proje döneminde ilgili harcama destekten faydalanabilecektir ancak projenin bitim tarihini takiben yap lan ödemeler için 6 ayl k ek süre verilmifl olup, bu süreden sonra yap lan ödemelere ait harcama kalemlerinin destekten faydalanmas mümkün de ildir. Bu nedenle kurulufllar n proje kapsam nda yapacaklar vadeli al mlar ile finansal kiralama ifllemlerinde ödeme vadesinin proje süresi (maksimum 36 ay ve ilave 6 ayl k süre) dahilinde olmas hususuna dikkat etmeleri faydal olacakt r. Örne in; proje süresi içerisinde projede kullan lmak üzere tarihinde USD tutar nda bir teçhizat ithal edilmifl ve sat c ödemesinin yar s n n tarihinde kalan yar s n n ise tarihinde yap lmas yönünde sat c ile anlafl lm flt r. Bu durumda döneminde yap lan USD tutar ndaki ödeme Ar-Ge deste inden faydalanabilecek ancak proje süresinin bitimini takiben 6 ayl k sürenin afl lmas sebebiyle kalan USD tutar ndaki ödeme destekten faydalanamayacakt r. braz edilen belgelerdeki giderlerin döviz cinsinden olanlar için, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz al fl kuru ve çapraz kurlar esas al narak YTL cinsinden harcama tutarlar tespit edilecektir. Ancak ödeme tarihindeki döviz al fl kurunun fatura tarihindeki kura göre düflük olmas durumunda YTL harcama tutar n n tespitinde ödeme tarihindeki al fl kuru esas al nacakt r. Yukar da yer verilen gider kalemlerinin Ar- Ge deste inden faydalanabilmesi için yap lan harcamalara ait tutarlar n muhasebe kay tlar ile birebir eflleflmesi ve ödemelere ait tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmifl olmas flart aranmakta olup, vergisel yükümlülüklerin yerine getirildi ine dair destekleyici belgelerin Ar-Ge Yard m stek Formu ve Yeminli Mali Müflavirlik Ar-Ge Harcamalar De erlendirme Raporu ekinde Tübitak a ibraz zorunlu k l nm flt r. 320 No lu VUK Genel Tebli i ile belirlenen yasal limitler üzerindeki ödemelerin destekten faydalanabilmesi için banka veya özel finans kurumlar veya Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü arac l ile tevsik edilmesi de yine zorunludur. Desteklenmeyen giderler Katma de er vergisi, her türlü kar, f rsat maliyeti, sermaye kullan m maliyeti, kur farklar, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, da t m, pazarlama ve reklam giderleri, co rafi iflaret ve marka tescil giderleri, muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yan nda teflvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulafl m giderleri, sosyal yard mlaflma vak f ödentileri, seyahatlerde ulafl m ve konaklama d fl ndaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulafl m giderleri, yak t giderleri, büro makineleri, s tma, ayd nlatma için yap lan masraflar, ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar, inflaat ve tesisat giderleri ve k rtasiye giderleri Ar-Ge deste inden faydalanamaz. Ayr ca proje kapsam nda di er kamu kaynaklar ndan, AB Çerçeve Programlar ve benzeri uluslararas kaynaklardan sa lanan geri ödemesiz desteklerin olmas halinde bu destek tutarlar proje harcamalar ndan düflülmek suretiyle desteklenmeye esas harcama tutar belirlenir. Ar-Ge deste inden faydalan labilecek gider kalemlerine yukar da bafll klar halinde yer verilmifl olup, gider kalemi baz nda dikkat edilmesi gereken hususlar özetle flu flekildedir. a) Personel Giderleri Proje öneri bilgilerinde beyan edilen, destek kapsam nda de erlendirilen kurulufl personeline ait maliyetler ile sonradan projeye dahil olan personelin projede çal flma sürelerine ait maliyetler bu gider kalemi alt nda toplanabilir. Projede görevli vas fl çal flanlara yap lan ücret giderleri destek kapsam nda olup, personele rutin olarak yap lan ücret ödemeleri destekten faydalanabilmektedir. fiöyle ki; personele sözleflme gere i düzenli olarak yap lan ikramiye ve safi ücret ödemeleri ile sosyal yard mlar destekten 5

6 VERG DE GÜNDEM faydaland r lmakta ancak prim ve teflvik ödemeleri destekten faydaland r lmamaktad r. b) Seyahat Giderleri Kurumun haz rlad proje kapsam nda proje personeline veya dan flmanlar na ait gerçeklefltirmifl oldu u flehirleraras veya ülkeleraras yol ve konaklama giderleri destekten faydalanabilmektedir. fiehir içi konaklama ve yol masraflar ile özel oto veya kurum otosu ile yap lan seyahatlerde akaryak t ve di er yan giderler destek kapsam nda de erlendirilmemekte, dan flmanlara ait seyahat masraflar n n destekten faydalanabilmesi için ise kurulufl ile dan flmanl k firmas aras nda hizmet sözleflmesi yap lmas ve sözleflmede dan flmanlara ait seyahat masraflar n n kurulufl taraf ndan karfl lanaca n n belirtilmifl olmas flart aranmaktad r. Konaklama ile ilgili fatura ödemesi yap lmay p harc rah ödendi inde ise ödenen harc rah n 1/3 ü konaklama gideri olarak destek kapsam nda kabul edilmektedir. c) Alet/ Teçhizat/ Yaz l m/yay n Giderleri Projeye iliflkin sat n al nan makine, teçhizat, yaz l m ve yay n bedelleri bu kalem alt nda toplanm flt r. thal edilen teçhizatlara ait gümrük, nakliye, varsa montaj ve e itim giderleri de destek kapsam nda say lm flt r. Kredi kullan larak yap lan al mlarda kredi sa lanan kuruluflun sat c ya ödeme yapt dönemde destekten faydalan labilecektir. Ar-Ge departman nda kullan lmak üzere sat n al nan bir teçhizat n proje bitimini takiben baflka projelerde veya Ar-Ge departman d fl nda kullan lmas kuvvetle muhtemeldir bu tür durumlarda ödenen toplam bedel teçhizat n ekonomik ömrü ve projede kullan m süresi dikkate al nmak suretiyle Ar-Ge deste inden faydalan lacak maliyet tutar tespit edilecektir.. d) Yurtiçi - Yurtd fl Dan flmanl k Hizmeti ve Di er Hizmet Al m Giderleri Proje kapsam nda üniversitelerden, firmalardan, kiflilerden al nan dan flmanl k hizmetleri ve firman n bünyesinde olmayan; imalat, tasar m, laboratuarlarda yapt r lan ölçüm ve testler gibi projenin gerektirdi i ifllerin yapt r lmas, e itim hizmetleri, kurum içinde di er birimlerden proje için al nan hizmetler vb. gibi hizmet al mlar bu kapsamdad r. Dan flmanl k veya hizmet al nan kifli veya kurumla proje konusunda iflbirli i yap ld n, ödeme tutar ve fleklini gösteren bir sözleflme düzenlenmesi, sözleflmenin bulunmamas durumunda ise düzenlenen faturada al nan hizmete iliflkin detayl aç klamaya yer verilmifl olmas gerekmektedir. Kamu kurum ve kurulufllar çal flanlar ile üniversitelerde görevli ö retim üyelerinin projede görev almas halinde, ilgili kurulufl ve üniversitenin izin belgesi ile söz konusu kifliyle yap lan sözleflmenin Tübitak a ibraz zorunludur. e) Yurtiçi Ar-Ge Kurulufllar na Yapt r lan fllere Ait Giderler Türkiye deki üniversitelerde; TÜBITAK a ba l Ar-Ge birimleri ya da di er kamu kurulufllar na ba l Ar-Ge birimlerinde, Türkiye deki teknoloji gelifltirme merkezleri ya da yine Türkiye deki özel sektöre ait firmalar n Ar-Ge birimlerinde yapt r lacak araflt rma-gelifltirme çal flmalar na ait ifller ile ilgili giderler bu kapsamda olup, dan flmanl k hizmetlerine iliflkin aranan flartlar bu harcama kalemleri için de aynen geçerlidir. f) Patent Giderleri Proje ç kt s ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü nden al nacak patent tescili, faydal model tescili ve endüstriyel tasar m tescil giderleri destek kapsam ndad r. Patent tescil faaliyetinin Türk Patent Enstitüsü nden tescil ifllemine arac l k eden gerçek ve tüzel kifli ve kurulufllar n dan flmanl k ve hizmet giderleri bu kapsamda de erlendirilir. g) Malzeme ve Sarf Giderleri Malzeme al mlar iki türlü belgelendirilebilir; - Proje kapsam nda direkt al m yöntemiyle; Malzemenin sadece sunulan Ar-Ge projesi için al nd durumda, buna iliflkin faturalar n ve bu faturalara mahsuben ilgili firmalara yap lan ödemeleri gösteren ödeme belgelerinin, cari hesap ekstresi (yard mc defter veya muhasebe muavin defteri) kopyalar n n AR-GE Yard m stek Formu ekinde ibraz gerekmektedir. - Malzemenin mevcut stoklardan kullan lmas ; Söz konusu malzemenin firma stoklar ndan kullan lmas durumunda ise, kullan lan malzemelerin stoklardan ç k fl n ve ilgili gider hesaplar na giriflini gösteren muhasebe fiflleri AR-GE Yard m stek Formuna eklenecek olup, formda belirtilen malzeme tutar ile muhasebe fifllerindeki stok ç k fllar na ait tutarlar ile uyumlu olmal d r. Destek Öncesi ve Sonras Mali Denetim Yönetmelik ile Ar-Ge proje deste i talep eden kurulufllara belirli flartlar tafl malar halinde yapacaklar Ar-Ge proje harcamalar na iliflkin Ar-Ge Yard m stek Formu yan ndan Yeminli Mali Müflavirlik Ar-Ge Harcamalar De erlendirme Raporu ibraz etmeleri zorunlu k l nm flt r. Yönetmeli in 37 ve takip eden maddeleri uyar nca, y ll k gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için bir yeminli mali müflavir ile sözleflme düzenlemifl olan kuruluflun, desteklenen projesinin mali raporlar sözleflme yap lan yeminli mali müflavir taraf ndan de erlendirilmesi gerekli k l nm flt r. Y ll k gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tam tasdiki için bir yeminli mali müflavir ile sözleflmesi bulunmayan kuruluflun dönemsel mali raporuna konu; - Harcamalar n toplam tutar n n YTL nin (ikiyüzellibin Yeni Türk Liras ) üstünde olmas veya, - lgili dönem proje personel say s n n 20 den fazla olmas durumunda mali rapor kuruluflun sözleflme ile görevlendirece i herhangi bir yeminli mali müflavir taraf ndan de erlendirilir. Koflullardan tamam n n karfl lanmad durumda inceleme sadece Tübitak taraf ndan yap lacak, ancak Tübitak gerekli gördü ü hallerde kurulufltan yeminli mali müflavir tasdiki isteyebilecektir. 6

7 Projenin ilk veya ara dönemlerinde yeminli mali müflavir taraf ndan de erlendirilmesi durumunda, takip eden dönemlerde de ayn yeminli mali müflavirin denetimi aranmaktad r. Yeminli mali müflavir taraf ndan de erlendirilen mali rapora ilave olarak TÜBITAK taraf ndan tayin edilen izleyici taraf ndan da Ar-Ge projesi ile ilgili kuruluflta yerinde bir inceleme yap l r ve gerekti inde ek bilgi ve aç klamalar ilgili kurulufltan talep edilir. Kurulufltan talep edilen söz konusu ek bilgi ve aç klamalar, de erlendirmeyi yapan yeminli mali müflavirce onaylanarak otuz (30) gün içerisinde kuruluflça tamamlanarak Tübitak a iletilir Sonuç Avrupa Birli i'ne tam üyelik ve Türkiye'nin rekabet gücü tart flmalar n n yayg nlaflt bugünlerde Türkiye Sanayinde Araflt rma- Gelifltirme faaliyetlerinin artmas n hedefleyen Tübitak Ar-Ge Destek Program sanayi alan nda yarat c l n artmas, Türkiye'nin bilim-teknoloji-sanayi yetene- inde yükselmesi ve dolay s yla da toplumun yaflam kalitesinin art r lmas n hedeflemektedir. Ar-Ge harcamas yapan sanayi kurulufllar na Kurumlar Vergisi Kanunu ile tan nan %40 oran ndaki vergi avantaj n n yan nda Tübitak taraf ndan geri ödemesiz olarak sa lanan nakit deste in de kurulufllar için önemli avantaj teflkil etti i flüphesizdir. 7

8 VERG DE GÜNDEM ÖDEMELER DENGES Adil YAZICIO LU Ödemeler dengesi, akademik çevrelerde, günlük konuflma ve yorumlarda her zaman tart flma konusu olmufl; gerek akademisyenlerin gerekse de akademisyen olmayanlar n üzerinde hemfikir olamad klar bir konudur. Günlük hayatta bu konu ile ilgili kavramlar ço u kez birbirine kar flt r lm fl, hangi kavram n neyi anlatt ço u kez yanl fl ifade edilmifltir. Bu makalede ödemeler dengesi ve ödemeler dengesini oluflturan hesaplar ana hatlar yla anlat lacak ve Türkiye nin 2005 Ocak- Temmuz dönemi ödemeler dengesi rakamlar ele al nacakt r. Ödemeler dengesi: Bir ülkede yerleflik kiflilerin ve kurumlar n di er ülkelerde yerleflik kiflilerle ve kurumlarla, dönemler itibariyle, yapt klar iktisadi ifllemleri muhasebelefltiren tabloya ödemeler dengesi denir. Yerleflik kiflilerin ve kurumlar n yurtd fl na ödeme yapmalar n gerektiren yurtd fl ndan mal, hizmet, tahvil ve hisse senedi sat n al nmas gibi ifllemler, ödemeler dengesinde negatif kalem olarak yer al r. Yurtd fl ndan ülkede yerleflik kiflilere ve kurumlara ödeme yap lmas n gerektiren d fl aleme mal, hizmet, tahvil, hisse senedi sat lmas gibi ifllemler ise ödemeler dengesinde pozitif kalem olarak yer al r Ödemeler dengesi dört ana hesaptan oluflur. A) Cari fllemler Hesab B) Sermaye ve Finans Hesab C) Resmi Rezervler Hesab D) Net Hata Noksan A) Cari fllemler Hesab : Cari ifllemler hesab nda, ülkenin di er ülkelerle gerçeklefltirdi i mal ve hizmet ifllemleri yer al r. Cari ifllemler hesab da dört hesaptan oluflur. D fl Ticaret Dengesi Hesab : Bu hesapta di er ülkelerle yap lan mal ihracat ve ithalat takip edilir. Hizmetler Dengesi Hesab : Bu hesapta di er ülkelerle yap lan hizmet ihracat ve ithalat takip edilir. Bu hesapta turizm, tafl mac l k, navlun, uluslar aras bankac l k ve sigorta-c l k ve inflaat hizmetleri görünmeyen ifllemler dengesi hesab na kaydedilir. Mal ve Hizmet Yat r m Hesab Dengesi: Faiz gelirleri ve giderleri, kar transferleri mal ve hizmet yat r m hesab dengesini oluflturur. Karfl l ks z Transferler Hesab : Karfl l ks z transferle hesab nda, hükümet hibeleri ve yurtd fl ndaki iflçilerin döviz transferleri yer al r. Bu hesapta yer alan kalemlere hiçbir ödemede bulunmak gerekmez. Cari ifllemler hesab dengesi yukar da tan mlar na yer verilen dört hesap kaleminin toplam ndan oluflmaktad r. Cari fllemler Hesab Dengesi= D fl Ticaret Dengesi+Hizmetler Dengesi+Mal ve Hizmet Yat r m Hesab Dengesi+ Karfl l ks z Transferler Cari ifllemler hesab dengesinin negatif olmas, o ülkenin mal ve hizmet ihracat n n mal ve hizmet ithalat ndan daha küçük oldu u anlam na gelir ve cari ifllemler hesab aç (cari aç k) olarak tan mlan r. Cari ifllemler hesab dengesinin pozitif olmas, ülkenin mal ve hizmet ihracat n n mal ve hizmet ithalat ndan daha büyük oldu u anlam na gelir ve cari ifllemler hesab fazlas (cari fazla) olarak tan mlan r. Türkiye, TCMB taraf ndan yay mlanan henüz kesin olmayan rakamlara göre, 2005 y l n n Ocak-Temmuz döneminde milyon USD cari aç k vermifltir. Cari aç oluflturan rakamlara bakarsak, d fl ticaret dengesi hesab milyon USD aç k, mal ve hizmet yat r m dengesi hesab milyon USD aç k, hizmetler dengesi hesab milyon USD fazla ve karfl l ks z transferler hesab 777 milyon USD fazla vermifltir. B) Sermaye ve Finans Hesab : kinci ana hesap olan sermaye ve finans hesab nda, ülkenin d fl alemle gerçeklefltirdi i varl k ifllemleri yer al r. Sermaye hesab nda tahvil, hisse senedi, ev, arsa, gibi varl klar n al m sat m ile banka mevduat hesaplar kaydedilir. Ülkenin tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varl klar n yurtd fl nda sat fl ndan ve yurtd fl nda yerleflik olanlar n ülkede açt rd klar banka mevduat hesaplar na para yat rmalar ndan o ülkeye sermaye girmifl olur. Bir ülkede yerleflik kiflilerin yurtd fl ndan tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varl klar sat n almalar ve yabanc ülkelerde banka mevduat hesaplar açt rmalar sonucu ülkeden sermaye ç k fl olur. Sermaye ve finans hesab n oluflturan, sermaye girifli ile ç k fl n n toplam na, sermeye ve finans hesab dengesi denir. Sermaye ve Finans Hesab Dengesi= Sermaye Girifli + Sermaye Ç k fl Sermaye ve finans hesab dengesinin pozitif olmas, sermeye giriflinin sermaye ç k fl ndan fazla oldu u anlam na gelir ve sermaye ve finans hesab fazlas (net sermaye girifli) olarak adland r l r. Türkiye Ocak-Temmuz 2005 Cari Hesap Dengesi(Milyon USD) 1) D fl Ticaret Dengesi Hesab : (18.157) 2) Hizmetler Dengesi Hesab : ) Mal ve Hizmet Yat r m Dengesi Hesab : (3.644) 4) Karfl l ks z Transferler Hesab : 777 TOPLAM (CAR AÇIK) : (15.030) 8

9 Sermaye ve finans hesab dengesinin negatif olmas, sermaye ç k fl n n sermaye giriflinden daha fazla oldu u anlam na gelir ve sermaye ve finans hesab aç (net sermaye ç k fl ) olarak adland r l r. Türkiye Ocak-Temmuz 2005 Sermaye ve Finans Hesab Dengesi(Milyon USD) 1) Sermaye Ç k fl (2.253) 2) Sermaye Girifli TOPLAM (net sermaye girifli) Türkiye ye, TCMB taraf ndan yay mlanan henüz kesin olmayan rakamlara göre, 2005 y l n n Ocak-Temmuz döneminde milyon USD net sermaye girifli olmufltur. Yurtd fl nda yerleflik kifliler (b y kl yabanc lar dahil), 2005 y l n n Ocak- Temmuz döneminde MKB hisse senedi piyasas nda milyon USD, devlet iç borçlanma senetleri piyasas nda ise milyon USD net al m gerçeklefltirmifltir. Yedi ayda iki piyasada yap lan milyon USD lik al m, MKB Ulusal 100 endeksindeki yükselifli ve D BS faizlerindeki gerilemeyi beraberinde getirmifltir. Do rudan yat r mlar kalemi alt nda, Türkiye deki yabanc sermayeli flirketlerin yurtd fl ndaki ortaklar ndan kulland klar kredileri ve yurtd fl nda yerleflik kiflilerin Türkiye de gerçeklefltirdikleri gayrimenkul al mlar n da içeren yurtd fl nda yerleflik kiflilerin yurtiçinde yapt klar net do rudan yat r mlar, 2005 y l n n Ocak-Temmuz döneminde milyon USD olmufltur. Do rudan sermaye girifllerindeki art flta, Temmuz ay nda D flbank n % 89,4 oran ndaki hisselerinin Fortis Bank a sat fl ndan kaynaklanan yaklafl k 830 milyon avro tutar ndaki girifl etkili olmufltur. Yurtiçinde yerleflik kiflilerin yurtd fl nda yapt klar net do rudan yat r mlar ise sözkonusu dönemde net 491 milyon ABD dolar olmufltur. Ticari ve di er krediler ile mevduatlardan oluflan di er yat r mlar kaleminde 2005 y l n n Ocak-Temmuz döneminde Türkiye ye milyon USD net sermaye girifli olmufltur. Türkiye Ocak-Temmuz 2005 Sermaye ve Finans Hesab Analizi (Milyon USD) 1) Do rudan Yat r mlar ) Portföy Yat r mlar ) Di er Yat r mlar TOPLAM C) Net Hata ve Noksan Hesab : Yanl fl ya da eksik kay tlar nedeniyle ödemeler dengesi kalemleri aras ndaki tutars zl n kaydedildi i hesapt r. Hem cari ifllemler dengesi hesab nda hem de finansman kapsam nda de erlendirilecek bir hesapt r. Net hata ve noksan kalemi art oldu unda cari ifllemler ya da sermaye ve finans hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir faaliyetten dolay ülkeye döviz girifli olmufl demektir ya da döviz girifline (ç k fl na) neden olan ve cari ifllemler veya sermaye ve finans hareketleri dengesinde kapsanan bir ifllem eksik (fazla) olarak hesaba kat lm flt r. Net hata ve noksan kalemi eksi oldu unda cari ifllemler ya da sermaye ve finans hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir kalem yoluyla ülkeden döviz ç k fl olmufl demektir ya da döviz ç k fl na (girifline) neden olan ve cari ifllemler veya sermaye hareketleri dengesinde kapsanan bir ifllem fazla (eksik) olarak hesaba kat lm fl demektir. Türkiye 2005 y l n n Ocak-Temmuz 2005 döneminde milyon USD net hata ve noksan hesab nda fazla vermifltir. D) Resmi Rezervler Hesab : Resmi rezervler hesab, hükümetin merkez bankas ve IMF nezninde sahip oldu u döviz rezervlerinde meydana gelen de iflmeleri yans t r. Döviz rezervlerinin artmas ve azalmas, resmi rezervler hesab fazlas ve resmi rezervler aç olarak tan mlan r. Resmi rezervler hesab Ocak-Temmuz döneminde milyon USD artm flt r. Bu dönemde cari ifllemler hesab nda meydana gelen milyon USD lik aç k, sermaye ve finans ve net hata noksan hesaplar ndaki fazla ile finanse edilmifltir. ki hesaptaki fazlal k sadece cari ifllemler aç n finanse etmekle kalmam fl, resmi rezervler hesab nda da milyon USD lik bir art fl sa lam flt r. Türkiye Ocak-Temmuz 2005 Ödemeler Dengesi (Milyon USD) 1) Cari fllemler Hesab Dengesi : (15.030) 2) Sermaye ve Finans Hesab Dengesi : ) Net Hata ve Noksan Hesab Dengesi : ) Resmi Rezervler Hesab Dengesi (*) : (12.493) TOPLAM 0 (*) Resmi rezervler hesab n n eflitlikte (-) olarak yer almas resmi rezervlerdeki art fl, (+) olarak yer almas ise resmi rezervlerdeki azal fl ifade eder. ÖDEMELER DENGES N N OKUNMASI Ülkede yerleflik kifliler ve kurumlar d fl alemden ald klar her fleyin bedelini ödemek zorundad rlar. Dolay s yla cari ifllemler aç her fleyden önce sermaye ve finans hesab fazlas ile finanse edilir. Sermaye ve finans hesab fazlas n n cari ifllemler aç n tam olarak finanse edememesi halinde ise, kalan bakiye hükümetim merkez bankas nezninde sahip oldu u resmi rezervler ile finanse edilir. Dolay s yla cari ifllemler aç n n finansman için cari ifllemler aç kadar sermaye ve finans hesab n n fazla vermesi gerekir. Sermaye ve finans hesab cari ifllemler aç n finanse edecek kadar fazla vermemesi durumunda cari ifllemler aç resmi rezervlerle finanse edilecektir ve resmi rezervler azalmas na neden olacakt r. Sermaye ve finans hesab fazlas cari ifllemler aç ndan daha büyük ise aradaki fark kadar resmi rezervler hesab nda art fl olacakt r. Bir baflka aç dan cari ifllemler dengesi bir ülkede yerleflik ekonomik birimlerin yurtd fl nda yerlefliklerden tasarruf edip etmedi ini gösterir. Cari ifllemler aç olan bir ülke yurtd fl ndan tasarruf ithal ediyor demektir. Cari ifllemler fazlas olan bir ülke ise yurtd fl na tasarruf ihraç ediyor demektir. D fl ticaret dengesi ile cari ifllemler dengesi ekonomideki dengelerin farkl taraflar n gösterirler. D fl ticaret aç vermek mutlaka kötü bir fley de ildir. Hizmet ticaretinde uzmanlaflm fl bir ülke büyük d fl ticaret aç klar verdi i halde cari dengesinde fazla verebilir. Bunun tersi de olabilir. Büyük d fl ticaret fazlalar veren ülkeler yine çok büyük cari ifllemler aç verebilirler. Rusya, Brezilya ve Meksika gibi ülkeler büyük miktarlarda d fl ticaret fazlas vermekte iken, d fl borçlara ödedikleri faizlerin yüksek mebla lara varmas nedeniyle cari ifllemler aç vermekte ve ödemeler dengesinin finansman nda zaman zaman zorlanabilmektedirler. Cari ifllemler dengesinin fazla verdi i bir durumda sermaye ve finans hareketleri dengesi de fazla verebilir. Sonuçta, sermaye hareketleri dengesi yurtiçindeki faizler ile yurtd fl ndaki faizlerin göreli seviyelerine 9

10 VERG DE GÜNDEM göre belirlenmektedir. Riskten ar nd r lm fl bir durumda, bir ülkedeki faizlerin d fl dünyadan daha yüksek olmas durumunda mali sermaye bu ülkeye yönelecek ve sermaye hareketleri dengesi fazla verecektir. O anda ülkede yüksek miktarda cari ifllemler fazlas da varsa, ülkenin resmi rezervleri h zla artacakt r. Genelde cari ifllemler dengesi ile sermaye hareketleri dengesi birbiri ile tam olma da yak ndan ilgilidir. Cari ifllemler aç veren bir ülke d fl alem tasarruflar n ithal etmek istiyor demektir. O halde, bu ülkede bir tasarruf aç mevcuttur. Ülkedeki tasarruf aç yurtiçindeki faizleri art racakt r. Faizlerin yükselmesi mali sermayenin yurtd fl ndan yurtiçine gelmesini özendirecek ve sermaye hareketleri dengesi fazla verecektir. Bu aç klamadan anlafl laca üzere, ödemeler dengesi daima dengededir. Cari ifllemler aç, sermaye ve finans hesab fazlas yla ve resmi döviz hesaplar ndaki azalmayla; cari ifllemler fazlas ise, sermaye ve finans hesab aç yla ve resmi döviz hesaplar ndaki art flla karfl lan r. Ödemeler Dengesi= Cari fllemler Hesab Dengesi + Sermaye ve Finans Hesab Dengesi + Resmi Rezervler Hesab Dengesi + Net Hata ve Noksan = 0 Ödemeler dengesi tan m gere i daima dengede olmakla beraber, günlük konuflmalarda ve yorumlarda sürekli olarak ödemeler dengesi aç ndan, ödemeler dengesi fazlas ndan ve ödemeler dengesinin dengede olmas ndan söz edilir. Ödemeler dengesi aç diye nitelendirilen husus, cari hesap dengesindeki aç n sermaye ve finans hesab dengesi fazlas ile finanse edilememesi halinde resmi rezervler hesab dengesinde ortaya ç kan aç kt r. Benzer flekilde günlük konuflmalarda ve yorumlarda ödemeler dengesi fazlas diye nitelendirilen husus, cari hesap dengesindeki fazlan n sermaye ve finans hesab dengesindeki aç k ile dengelenmemesi halinde resmi rezervler hesab dengesinde ortaya ç kan fazlad r. Ödemeler dengesinin dengede olmas diye nitelendirilen husus ise, cari hesap dengesinin sermaye ve finans hesab dengesi ile dengelenmesi ve dolay s yla da resmi rezervler hesab dengesinin fazla ya da aç k vermemesidir. Türkiye nin Ocak-Temmuz 2005 ödemeler dengesi rakamlar n bu ba lamda de erlendirirsek, Türkiye, milyon ÖDEMELER DENGES ANAL T K SUNUM (*) SONUÇ: USD cari ifllemler aç vermifl ancak milyon USD ödemeler dengesi fazlas vermifltir. A- CAR filemler HESABI hracat f.o.b thalat f.o.b Mal Dengesi Hizmet Gelirleri Hizmet Giderleri Mal ve Hizmet Dengesi Yat r m Gelirleri Yat r m Giderleri Mal, Hizmet ve Yat r m Geliri Dengesi Cari Transferler B. SERMAYE HESABI 0 0 C. F NANS HESABI Yurtd fl nda Do rudan Yat r m Yurtiçinde Do rudan Yat r m Portföy Hesab -Varl klar Portföy Hesab -Yükümlülükler Hisse Senetleri Borç Senetleri Di er Yat r mlar-varl klar Merkez Bankas Genel Hükumet Bankalar Di er Sektörler Di er Yat r mlar-yükümlülükler Merkez Bankas Genel Hükumet Bankalar Di er Sektörler Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar D. NET HATA VE NOKSAN GENEL DENGE E. REZERV VARLIKLAR Resmi Rezervler Uluslararas Para Fonu Kredileri Ödemeler Dengesi Finansman (*) GEÇ C Kaynak: TCMB (Milyon ABD Dolar) Ocak- Ocak- Temmuz Temmuz Temmuz Makro iktisadi göstergeleri do ru analiz edebilmenin ilk ad m, ilgili göstergenin ne oldu unu ve neyi ifade etti ini bilmekten geçer. Ödemeler dengesi, cari ifllemler dengesi, sermaye ve finans hesab dengesi ço u zaman tek bafl na de erlendirilmeye çal fl lm fl ya da bu kavramlar birbirleriyle kar flt r lm flt r. Halbuki bu göstergeler birbirilerinin yerine kullan lan ya da tek bafllar na o kadar da çok fleyi ifade etmeyen kavramlard r. Esas olan bu göstergelerin birbirleriye her zaman etkileflim halinde oldu unu bilmek ve bu göstergeleri bir bütün olarak ele almakt r. 10

11 Dünya dan Vergi Haberleri NORVEÇ Do a M RZA TEMETTÜ VERG LEND R LMES NDE YEN UYGULAMALAR Aral k 2004 de parlamentodan geçen ve temettü vergilendirilmesini etkileyen yeni vergi reformu, Haziran 2005 de kabul edilen ek kurallar yla birlikte mecliste onayland. Kurumsal hissedarlar Reformun önemli bir bölümünü Vergi Muafiyet Modeli oluflturmaktad r. Bu modele göre, Norveç mukimi limited flirketlerin, hisselerinin sat fl ndan do an temettü ve menkul sermaye iradlar vergiden muaft r. Ayn zamanda, menkul sat fl zararlar n n kurum kazanc ndan indirimi yürürlükten kald r lm flt r. Bu uygulama 2006 y l ile birlikte, ortakl klardaki mülkiyetin kullan m ndan do acak kazançlar n da içerecektir. Say lan vergi uygulamalar ndan yararlanabilmek için flirketin vergisel aç s ndan EEA da (AB+ zlanda+lihtenstayn+ Norveç) mukim olma flart bulunmaktad r. EEA d fl nda mukim olan flirketlere ait 1 Kontrol edilen Yabanc fiirket hisselerin %10 undan fazlas n n iki y ldan fazla elde tutulmas gerekiyor. Ancak EEA d fl ndaki dar vergi yetki alan hükümlerinin oldu u ülkelerdeki hisseler ve CFC 1 kurallar n n uyguland yabanc flirketler, vergi muafiyeti modelinden yararlanamamaktad rlar. EEA içindeki yabanc tüzel kifli hissedarlar Norveçli flirketlerden do an temettü gelirleri üzerinden hesaplanan temettü stopaj ndan muaft rlar. Bu kurallar temettüler için 10 Ocak 2004, karlar/zararlar için 26 Mart 2004 den itibaren uygulanacakt r. Norveçli Gerçek Kifli Hissedarlar 2005 y l na kadar, Norveç d fl ndaki flirketlerden al nan temettüler, Norveçli gerçek kifli hissedarlar için %28 temettü stopaj na tabiydi. EEA anlaflmas na göre, Norveç e atfedilen kredi sistemi sebebiyle EEA içindeki flirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin 2005 y l nda vergiden muaf olmas na izin veren kanun Norveç parlamentosundan geçti. 1 Ocak 2006 itibariyle yürürlü e girecek yeni Hissedar Modeli Norveç ve EEA dahilindeki flirketlere ait hisse sahiplerinin temettü gelirlerinin vergilendirilmesini öngörmektedir. Yukar daki aç klamalara istinaden EEA ve Norveç mukimi flirketlerin bu sene içinde kar da t m yapmalar tercih edilmelidir. EEA Dahilinde Mukim Hissedarlar Ayr ca Norveç parlamentosu, 2005 y l nda gerçek kifli hissedarlar n Norveç mukimi flirketlerden elde ettikleri temettüler üzerinden hesaplanan temettü stopaj n n vergiden istisna edilmesine iliflkin karar n mecliste kabul etmifltir. Beklenen bu muafiyetin sadece 2005 y l nda da t lan temettülere uygulanaca, 2006 ve ileriye dönük temettülerin yeni Hissedar Modeli ne göre temettü stopaj na ki bu modele göre hissedarlar temettüler için vergilendirilebilecek- konu olaca bekleniyor deki bu muafiyete göre, Norveçli flirketlerin EEA içindeki gerçek kifli hissedarlar na temettü da t m n bu y l içinde yapmas tercih edilmelidir. RUSYA FEDERASYONU KURUMLAR VERG S MEVZUATINDAK ÖNEML DE fi KL KLER Yak n geçmiflte Rus vergi kanunlar nda yap lmas tasarlanan de ifliklikler, Baflkan Putin taraf ndan 6 Haziran 2005 de imzalanan kanun ile yasallaflm flt r. Zararlar n leri Tafl nmas Geçmifl y l zararlar n n ancak %30 u mevcut y l vergi matrah ndan mahsup edilebilirken bu oran 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle %50 ye art r labilinir. Bu oran ise 1 Ocak 2007 de kald r lacak. Mahsup uygulamas n n de iflmedi i dönemler için mükellefler zarar, zarar n olufltu u vergi döneminin on y l sonras na kadar transfer haklar na sahiplerdir. Araflt rma Gelifltirme Harcamalar Düzenleme, flirketlerin araflt rma gelifltirme harcamalar n vergilendirilebilir kazançtan indirilmesine izin veriyor. Gelir vergisi yasas ndaki son de iflikli e göre, Ar&Ge harcamalar vergilenebilir kazançtan üç y l yerine iki y l içinde indirilebilecek (Ar&Ge sonuçlar üretim ve sat flta kullan ld ysa). E er Ar&Ge sonuçlar verimsiz ise flirket tüm harcamalar vergilendirilebilir kazançtan mahsup edebilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2006 tarihi itibari ile geçerli olacakt r. OECD OECD Ç N E VERG ALANINDA REFORM YAPMASI KONUSUNDA BASKI UYGULUYOR OECD nin 16 Eylül deki Çin ekonomisi üzerine ç kan ilk raporuna göre Çin Halk Cumhuriyeti nde son y llarda görülen ekonomik büyümenin, yap lacak vergi ve gider reformlar yla pekifltirilmesi uygun bulunmaktad r. OECD, %9,5 y ll k ortalama büyüme 11