Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/823795"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA 9210I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 9210I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu NOKIA 9210I Kullanma kılavuzu NOKIA 9210I Kullanma talimati NOKIA 9210I Kullanıcı kılavuzu NOKIA 9210I Kullanıcı el kitabı NOKIA 9210I Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I

2 Manuel özet: adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. rights reserved. Ýçindekiler Eklenti uygulamalar RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Code Vault.. 3 Citrix ICA 4 F-Secure Anti-Virus

3 .5 F-Secure FileCrypto F-Secure SSH Backup....8 Tarantella Enterprise 3..

4 ...9 M.I. T. Remapper Remote Control for Nokia 9210i..11 ZIP-manager RealOne Player

5 13 Flash Player.14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner..

6 ...17 Plan Mobile Sales Assistant Copyright Nokia. All rights reserved. Pocket Folio ElbRUS

7 . 21 AAC Mobile Dictionary M.I.T. Dictionary.. 23 Pro'Lingua Translator Ozicom Hebrew.

8 .. 25 PDF Irma - the Infrared Mobile Accessory Checkers Chess.

9 . 29 Gadget Golf Reversi Torpedo

10 Copyright Nokia. All rights reserved. Bu kýlavuz, Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek ve Nokia tarafýndan belirlenmiþ onaylama iþlemlerinden geçmiþ uygulamalarla ilgili tanýtýcý bilgiler içermektedir. Bu kýlavuzda tanýtýlan uygulamalardan tümü, Nokia 9210i Communicator için farklý firmalar tarafýndan yazýlmýþ uygulama yazýlýmlarýnda kullanýlmak üzere oluþturulmuþ Nokia OK programýndan geçmiþtir. Nokia OK programýnda, baðýmsýz bir test kuruluþu tarafýndan yapýlan yazýlým testleri de bulunmaktadýr. Testten geçen tüm yazýlým uygulamalarý, dijital olarak imzalanacaktýr. Yani Nokia 9210i Communicator, yüklenen uygulamanýn kaynaðýnýn bilindiðini gösterecektir. Not: Yükleme dosyasýnda Nokia tarafýndan verilmiþ bir dijital imza olmadýðýnda, kullanýcýdan riski kendisine ait olmak üzere uygulamayý yüklemek isteyip istemediði sorulacaktýr. Nokia OK programýndan geçmiþ bir yazýlým yüklüyorsanýz, söz konusu yazýlýmýn kaynaðýndan ve kalitesinden emin olabilirsiniz. Ýpucu: Nokia 9210i Communicator'da kullanýlabilecek eklenti uygulamalarla ilgili bilgilere, com adresindeki Nokia Yazýlým Marketi'nden ulaþabilirsiniz. Ýpucu: Nokia tarafýndan onaylanmýþ yazýlýmlarla ilgili güncel bilgilere ulaþmak için index.html sitesini ziyaret edin. Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar 1. Eklenti uygulamalar 1 2 Eklenti uygulamalar RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Ýletiþim bilgileri: RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT UK E-posta: www. rsasecurity.com Tel: Faks: Þekil 1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator, aðlara ve web sitelerine güvenle girmenizi saðlayan iki faktörlü bir doðrulama çözümüdür. Doðrulama, sizin bildiðiniz (þifre ya da PIN) ve sahip olduðunuz (RSA SecurID doðrulayýcý) iki farklý bilgiyi temel almaktadýr. Doðrulayýcý, her altý saniyede bir kez benzersiz, tahmin edilmeyen bir giriþ kodu oluþturur. Kullanýcý PIN'inin ve o sýrada kullanýmda olan doðrulama kodunun bu bileþimi, kullanýcý doðrulamasý gerektiðinde yalnýzca o sýrada kiþisel kullanýmýnýz için geçerlidir. RSA Secur ID ve kullaným talimatlarý, Nokia 9210i Communicator'ýn satýþ paketinde verilen CD-ROM'da bulunmaktadýr. Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 3 Ýletiþim bilgileri: Paragon Software GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Germany Þekil 2 Code Vault, çeþitli bilgilerin bir yerde güvenli olarak saklanmasýný saðlayan bir programdýr. Code Vault ile, þifreler, kredi kartý numaralarý ve internet alýþveriþ hesaplarý gibi hassas bilgileri saklayabilir ve bir parola korumalý, þifrelenmiþ veri tabanýnda güvenle tutabilirsiniz. E-posta: Tel: Daha fazla uygulama için nokia.com web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar Code Vault 4 Eklenti uygulamalar Citrix ICA Ýletiþim bilgileri: Citrix Systems Þekil 3 Citrix Systems, Inc. kuruluþlara herhangi bir baðlantý üzerinden herhangi bir cihazda istenen uygulamayý çalýþtýrma olanaðý sunan uygulama sunucusu yazýlýmý ve bununla ilgili hizmetlerde dünya lideridir. Citrix, Windows ve UNIX uygulamalarýnýn olanaklarýný, kablosuz bilgi aygýtlarý, mobil iletiþim aygýtlarý gibi neredeyse her türlü istemci aygýtýna kadar ulaþtýrmaktadýr. Bu uygulamalarý merkezi bir sunucu grubunda çalýþtýrarak ve yalnýzca sonucu ekranda görüntüleyerek Citrix, kablolu ya da kablosuz her türlü baðlantýda yüksek performans sunar. Tek noktadan yönetim sayesinde, mevcut aygýtlarýn ve að altyapýsýnýn en son uygulamalarý çalýþtýrmasýna olanak tanýyan Citrix, firmalarda maliyetlerden önemli oranlarda tasarruf yapýlmasýný saðlar. Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I

11 Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 5 Ýletiþim bilgileri: F- Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finland Þekil 4 F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series, tüm dosya türleri içindeki virüslere ve zararlý içeriklere karþý, virus taným g&uumlte; ve zaman çizelgesini belirleyebilir ve yedeklemek istediðiniz verileri (tüm veriler, uygulamalar, ajanda, rehber, belgeler ya da mesajlar). Gerektiðinde yedeklediðiniz bilgileri geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket.nokia.com web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 9 Ýletiþim bilgileri: Tarantella Þekil 8 Tarantella Enterprise 3 yazýlýmý Nokia 9210i Communicator kullanýcýlarýna UNIX, Microsoft Windows ya da Mainframe sunucularý üzerinden çalýþan firmalarýnýn uygulamalarýna kablosuz eriþim olanaðý saðlar. Tarantella Enterprise 3, mevcut uygulamalara ve hizmetlere ulaþmak için Kablosuz Uygulama geçidi görevi görerek, uygulama sunucularýnda de&etivlerinizi yaratabilirsiniz dosyalarý sýkýþtýrarak zip biçimine getirebilir ve e-postayla gönderebilirsiniz Hafýzadan tasarruf etmek için az kullanýlan dosyalarý ve uygulamalarý arþivleyebilirsiniz (%75'e kadar ) Verilerinizi sýkýþtýrarak yedekleyebilirsiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket.nokia.com web sitesine bakýn. Copyright Nokia. mobile EBM Guidelines, sýk sýk güncelleþtirilmektedir. Cochrane Library'nin yayýmcýsý Update Software (Ýngiltere) ile yapýlan iþbirliði, kanýtlara dayanan tedavi önerilerinin uluslararasý geçerlilikte yüksek kalitede olduðunu garantilemektedir. o.o. ul. Communicator'da yüklüdür. rights reserved. Eklenti uygulamalar Mobile Sales Assistant 20 Eklenti uygulamalar Pocket Folio Ýletiþim bilgileri: Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine France Þekil 19 E-posta: Tel: Faks: Pocket Folio ile hisse portföyünüzü ve diðer yatýrýmlarýnýzý Nokia 9210i Communicator'ýnýz üzerinde yönetebilirsiniz. Pocket Folio, her tüm iþlemlerin bilgilerini ve tüm günlük fiyatlarý saklar. Gerektiðinde çeþitli görünümlerde bunlarý gösterir; ayrýntýlý ya da ayrýntýsýz, metin ya da grafik modlarý seçilebilmektedir. Otomatik Internet baðlantýsý üzerinden fiyatlarý ve kur oranlarýný alabilir ve tüm hesaplarýnýzý buna göre güncelleþtirebilirsiniz. Pocket Folio, Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca dillerinde yüklenebilmektedir. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket.nokia.com web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 21 Ýletiþim bilgileri: MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moscow Russia Þekil 20 ElbRUS 9210, Nokia 9210i için ilk Tam Kiril Alfabesi Yerelleþtirme setidir. EPOC OS ile sorunsuz biçimde bütünleþerek Rusça konuþan 9210i kullanýcýlarýnýn, sanki cihaza kurulmuþ gibi kendi ana dilleriyle çalýþmasýný saðlamaktadýr. Tüm kullanýcý arayüzü öðeleri de Rusça'ya çevrilmiþtir. ElbRUS ile aþaðýdakileri yapabilirsiniz: hem Rusça hem de Avrupa dillerindeki belgelerle çalýþabilirsiniz, Kiril karakter setlerini kullanarak e-posta, SMS ve faks gönderebilir ve alabilirsiniz ve, bir çok Rus Web ve WAP sayfalarýnda gezinebilirsiniz. ElbRUS þunlarý içermektedir: Dahili olanlarla ayný ve Rusça harfler eklenmiþ sistem yazý tipleri. Geçerli modu (Rusça/Latin) gösteren klavye sürücüsü. Ýki klavye düzeni - standart ve fonetik. Rusça yerel ayarlarý (tarih/saat biçimi, para birimi kodu, gün, ay adlarý vs.) Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. E-posta: Tel: Faks: Eklenti uygulamalar ElbRUS Eklenti uygulamalar AAC Mobile Dictionary Ýletiþim bilgileri: AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finland Þekil 21 E-posta: Tel: AAC Mobile Dictionary, Nokia 9210i Communicator için hazýrlanmýþ, içeriði kullanýcý tarafýndan seçilebilen bir sözlüktür. AAC Global'dan lisans anahtarýný aldýktan sonra, özel sözlüklerin bulunduðu C portalýndan istediðiniz sözlük içeriðini inderebilirsiniz. Daha sonra PC Suite kullanarak Communicator'daki sözlüðünüzü güncelleþtirebilirsiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket.nokia.com web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 23 Ýletiþim bilgileri: M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Hungary Þekil 22 M. I.T. Dictionary, eklenti sözlük veri tabaný dosyalarýný kullanan bir uygulama çerçevesidir. Þu anda bu dillerde sözlük veri tabaný dosyalarý saðlanmaktadýr: Ýngilizce-Macarca, Almanca-Macarca ve Almanca-Ýngilizce. Sözcükleri aratmanýn yaný sýra yeni giriþler ve tanýmlar ekleyerek veri tabanýný geniþletebilir, hatta mevcut tanýmlarý ve giriþleri deðiþtirebilirsiniz. Dictionary, ayarlanabilir arama seçeneklerine sahiptir. Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I

12 rights reserved. Eklenti uygulamalar M.I.T. Hebrew'in kurulmasý ve kaldýrýlmasý çok kolay olduðundan, yalnýzca gerektiðinde kullanýlabilmektedir. E-posta: Tel: Faks: Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar Ozicom Hebrew 26 Eklenti uygulamalar PDF+ Ýletiþim bilgileri: mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden The Netherlands Þekil 25 E-posta: com Tel: PDF+, PDF (Taþýnabilir Belge Biçimi) dosyalarý da olarak bilinen Adobe Acrobat dosyalarýnýn gösterilmesinde kullanýlmaktadýr. PDF+ yazýlýmýnu kullanarak metin, çizim ve biteþlemler içeren bir çok PDF dosyasýný görüntüleyebilir ve yazdýrabilirsiniz. PDF+, belgelerin içinde çeþitli metinleri aramanýza ve seçilen metin bölümlerini diðer uygulamalara kopyalamanýza olanak saðlar. Belge içindeki diðer sayfalara gitmenizi saðlayacak yer imlerini ve baðlantýlarý kullanabilirsiniz. Communicator'da web gezgini yüklü olduðundan web sayfalarýna giden baðlantýlarý da kullanabilirsiniz. Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 27 Ýletiþim bilgileri: Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finland Þekil 26 Irma - the Infrared Mobile Accessory, Nokia 9210i Communicator'ý kablosuz olarak kullanarak PowerPoint sunumlarýnýzý dizüstü bilgisayar olmadan görüntülemenizi saðlar. Irma kullanarak bir sunumu görüntülemek için, verilen Windows yazýlýmýyla sunumu dönüþtürmeniz ardýndan sunumu Communicator'a kaydetmeniz gerekir. Bundan sonra Irma'yý uyumlu bir veri projektörüne ya da monitöre baðlayýp sunumunuzu görüntüleyebilirsiniz. E-posta: Tel: Faks: Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar Irma - the Infrared Mobile Accessory 28 Eklenti uygulamalar Checkers Ýletiþim bilgileri: Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Þekil 27 E-posta: com Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Purple Software tarafýndan size sunulan Oxford Softwork's Checkers, rakibin taþlarýný üzerlerinden atlayarak almaya dayanan klasik bir strateji oyunudur. Ayný zamanda Dama olarak da bilinen bu oyun basit görünmesine karþýn çok karmaþýk bir oyundur. Dünya standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Checkers uygulamasý, bu heyecan verici ve zorlu oyunu 9210i'ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator'ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Oyunda, acemiden uzmana kadar dört farklý oynama seviyesi bulunmaktadýr. Birden fazla görünüm, oyun takýmlarý ve artalan alternatifleri, kullanýcýnýn ekran görüntüsünü kiþiselleþtirmesini saðlar. standartlarýnda yapay zeka oyun motoruna dayalý Oxford Softwork's Chess uygulamasý, oyunu 9210i'ye ya da bir insana karþý oynamanýzý saðlar. Ýsterseniz Communicator'ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Hem 2B hem 3B görüntüler, bir çok oyun tahtasý þekli ve oyun takýmlarýyla çekici bir görünüme sahiptir. Yanlýþ bir hamle mi yaptýnýz? Kaygýlanmayýn, her zaman yaptýðýnýz hamleyi geri alabilir ve yeniden oynayabilirsiniz. Oyunlarý kaydedip geri yükleme olanaðý, kullanýcýlarýn istedikleri yerde ve istedikleri zamanda oyunu oynayabilmelerini saðlamaktadýr. rights reserved. Eklenti uygulamalar Chess 30 Eklenti uygulamalar Gadget Golf Ýletiþim bilgileri: Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP England Þekil 29 E-posta: Tel: +44 (0) Faks: +44 (0) Gadget Golf, Nokia 9210i Communicator için 3B bir golf oyunudur. Bir aygýtta en fazla dört insan ya da bilgisayar tarafýndan kontrol edilen oyuncu oynayabilmektedir. Üç farklý oyun seviyesinden birini seçebilirsiniz. Oyunda 18 delikli tam bir golf sahasý, tüm sopalarý içeren bir sopa grubu bulunmaktadýr. Rüzgar ve hava koþullarýnýn etkisi de yansýtýlmaktadýr. Tam renkli oyun ortamýnýn görsel efektleri arasýnda tam ayrýntýlý golf sahasý, animasyonlu golf oyuncularý, kum tepeleri, su birikintileri, engebeler ve aðaçlarla belirlenmiþ sýnýrlara sahip peyzaj gösterilebilir. Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 31 Ýletiþim bilgileri: Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ England Þekil 30 Reversi, taþlarýn yerleþtirilmesi ve ele geçirilmesini içeren bir alan kapsama oyunudur. Oyunu öðrenmek yalnýzca bir kaç dakika sürer ancak uzmanlaþmak için bir ömür gerekir. Bu nedenle Reversi her türlü yetenek seviyesindeki oyuncular için uygundur. Reversi'de birden fazla görünüm, oyun tahtasý ve taþ gruplarý seçenekleri bulunmaktadýr. rights reserved. Eklenti uygulamalar Reversi 32 Eklenti uygulamalar Torpedo Ýletiþim bilgileri: Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Hungary Þekil 31 E- posta: Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) com Tel: Faks: Uçaðýnýzý mý bekliyorsunuz? Anlamsýz, iki saatlik bir toplantýda mýsýnýz? Okul çaðlarýndayken ders sýrasýnda arkadaþlarýnýzla "amiral battý" oynamanýn ne kadar heyecan verici olduðunu hatýrlýyor musunuz? Remek online'dan Torpedo oyunuyla, 9210i filosuna karþý savaþabilir ve savaþmanýn heyecanýný yeniden yaþayabilirsiniz. Oyunun amacý, sizinkiler batmadan önce 9210i'nin gemilerini bulmak ve batýrmaktýr. Oyunun ensign (teðmen), captain (kaptan) ve admiral (amiral) olmak üzere uç zorluk seviyesi bulunmaktadýr. Ensign (Teðmen) seviyesinde, bilgisayarýn gemilerini bulmak ve batýrmak için 48 torpidonuz bulunur. Captain (Kaptan) seviyesinde 36, admiral (amiral) (en tepede olmak kolay deðildir) seviyesinde ise yalnýzca 24 torpidoya sahip olursunuz. Daha fazla uygulama için web sitesine bakýn. Copyright Nokia. All rights reserved. Kullanım kılavuzunuz NOKIA 9210I