İZMİR İN EKOTURİZM POTANSİYELİ. Dr. Mustafa BATUR ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İN EKOTURİZM POTANSİYELİ. Dr. Mustafa BATUR mustafabtr@yahoo.com ÖZET"

Transkript

1 597 İZMİR İN EKOTURİZM POTANSİYELİ Dr. Mustafa BATUR ÖZET Son yllarda artan dünya nüfusu ve yoğun kentleşme süreci turizm insanlarn aktivitelerinde doğaya ve yerel kültüre yönelmesine sebep olmuştur. Bu yönelim, turizm kavramnn değişmesine ve gelişmesine yol açarken; ekoturizm ad altnda doğaya ve yerel kültüre saygl yeni bir turizm akm hzla yaylmştr. Özellikle son 30 ylda güçlenen ekoturizm akm; ülkeleri turizm potansiyellerini yeniden değerlendirme ve geleceğe dönük planlarn yeniden şekillendirme sürecine sokmuştur. Ekoturizm kapsamnda doğal alanlarla ilişkili yaklaşk 25 değişik faaliyet saylabilir. Çevre bilincini ön planda tutan, doğaya ve yerel kültüre saygl olan ekoturizm aktiviteleri için kullanlabilecek potansiyel alanlarn tespit edilerek koruma ve kullanma planlarnn yaplmas son derece önemlidir. Ekoturizm faaliyetleri kapsamnda değerli olan alanlarn çoğu, doğas bozulmamş ve görsel niteliği olan alanlardr. Bununla birlikte otantikliğini koruyabilmiş yerel kültür de ekoturizmin en önemli unsurlarndan birisidir. Bu bağlamda ekoturizm potansiyelini oluşturan doğal alanlarn ve yerel kültürün korunmas ve tantm büyük önem taşmaktadr. Köklü bir tarihi ve kendine has yerel kültüre sahip olan Ege Bölgesi nin en büyük kenti olan İzmir, ilçe ve köyleriyle büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir. Doğal alan potansiyeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü nün yönetimindeki alanlarda toplanmştr. Özellikle, milli parklar, tabiat parklar, sulak alanlar, tabiat antlar ve tescillenmemiş birçok doğa harikas alan, arz edilebilir potansiyellerdir. Ekoturizm potansiyelinin değerlendirilmesinde öenmli etkenlerden birisi de talep durumudur. İzmir genel olarak önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İzmir de bulunan birçok doğa derneğinin faaliyetleri ekoturizmin gelecekte daha da önem kazanacağnn işaretlerini vermektedir. Kentin zamanla almakta olduğu görünüm kenti oluşturan insanlardaki çevre bilincinin bir yansmasdr. Bu yüzden doğal çevreye duyarl nesiller yetiştirebilen bir toplumun kent planlamas da daha sağlkl olur. Unutulmamaldr ki; en önemli, en zor ve en uzun sürede tamamlanabilen, buna karşn en kolay tahrip edilebilen altyap kentin yeşil altyapsdr. Ekoturizmin ilkeleri ve öğretisi kent yaşamnda çevreye duyarllğ destekler niteliktedir. Bu bildiride; ekoturizm kavram ve önemi, İzmir ilinin ekoturizm konusundaki arz ve talep durumu, aktif kullanmdaki ekoturizm alanlar, henüz bilinmeyen ekoturim potansiyeline sahip alanlar ile şehir park ve bahçelerinin ekoturizm ile ilişkisine yönelik özet bir değerlendirmesi yaplmştr. Anahtar kelimeler: ekoturizm, doğa yürüyüşü, şehir park, kent orman

2 598 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Ekoturizm Kavram ve Önemi Ülkelerin en önemli gelir kaynaklarndan birisi turizm sektörüdür. İyi yönetildiğinde doğaya ve çevreye zarar olmaz. Bu yüzden bacasz sanayi olarak da nitelendirilir. Son yllarda turizm sektöründe tarihi ve turistik yerler ile deniz ve güneşin çekiciliğini turistlere sunmak yeterli olmamaktadr. Bu yüzden turizmde doğal güzellikler ve yerel kültürün etkisi gittikçe artmştr. Bu iki unsurun içinde yer aldğ turistik aktiviteler daha fazla tercih edilmektedir. İnsan hayatnda doğann değerinin artmasyla, doğal alanlarda yaplacak faaliyetlerin sayg ve sorumluluk bilinci dahilinde olmas gerektiği vurgulanmaktadr. Turizm sektöründeki bu gelişmeler Ekoturizm kavramnn hzla gelişmesine neden olmuştur. Ekoturizm birçok kuruluş ve uzman tarafndan tanmlanmştr. Ancak genel olarak en çok kabul gören tanm Uluslararas Doğa Koruma Birliği (IUCN) nin yaptğ tanmdr. Buna göre Ekoturizm; doğay ve kültürel kaynaklar anlayarak korumay destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamş doğal alanlara yaplan çevresel açdan sorumlu seyahat ve ziyaretlerdir. Ekoturizm kaynaklarnn temel bileşenleri doğal alanlar ve yerel kültürdür. Diğer çekicilikler (tarihi eserler, ulaşm, alşveriş olanaklar vb.) ise ekoturizmi destekleyen unsurlar olarak görülebilir. Bu bakmdan doğal alanlardaki zenginlik ve yerel kültürün orijinalliği büyük öneme sahiptir. Ekoturizm yok olan doğaya sahip çkma ve otantik yerel kültürü yerinde yaşamak ve hissetmek isteğinden doğar. Ekoturizm hem iç hem de dş turizmi ilgilendiren bir kavramdr. Ekoturizm, şehir yaşamndan sklan insanlar için ksa mesafeler dahilinde, yabanc turistler için ise uzun süreli seyahatler içine yerleştirilebilecek, doğa ile bütünleşik, farkl aktivite seçenekleri sunar. Ekoturizm ilkeleri olan bir turizm çeşididir. Bu konuda söz sahibi olan Dünya Turizm Örgütü (WTO) nün ekoturizmin amaçlar ve bileşenlerine yönelik kararlar şu şekildedir: Ekoturizmin amac; Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği tahribatn en alt düzeye indirilmesi, Turistlere ve yerel halka doğann ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasna yönelik eğitim verilmesi, Turizmin yerel halkn ihtiyaçlarnn karşlayan, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde gelişen sorumlu bir ticaret olarak özendirilmesinin sağlanmas, Koruma kapsamndaki (doğal ve sosyo-kültürel) alanlarn yönetim için kaynak ayrlmas, Turizmin negatif etkisinin en alt düzeye indirilmesi amacyla sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarnn desteklenmesi, Turizmin yerel halkn geçimine katkda bulunmasn sağlayacak şekilde geliştirilmesinin temini, Turizmin gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel kapasitesini artracak şekilde gelişmesinin temini, Çevreyle uyumlu, doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki örtüsünü ve yaban hayatn koruyan turizmin alt yap yatrmlarnn gerçekleştirilmesidir.

3 599 Ekoturizmin bileşenleri: Biyolojik çeşitliliğin korunmasna katkda bulunmas, Yerel halkn refahnn gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkn bilinçlendirilmesinin sağlanmas, Küçük ölçekli işletmeler tarafndan küçük turist gruplarna hizmet verilmesi, Turistlerin ve yerel halkn turizm endüstrisi hakknda sorumlu hareket etmesinin sağlanmas, Geri dönüşü olmayan kaynaklarn en düşük düzeyde tüketilmesi, Turizm yönetimine yerel düzeyde katlmn önemsenmesi, İş frsatlarnn ve mülkiyetin yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi olarak tanmlanmaktadr (Web 2). Ekoturizm Çeşitleri Ekoturizm faaliyetleri incelendiğinde yaklaşk 25 i geçkin faaliyetin ekoturizm kapsamnda değerlendirildiği görülmektedir. Bu faaliyetlerden başlcalar Tablo 1 de özetlenmiştir.

4 600 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Tablo 1: Başlca Ekoturizm Faaliyetleri Ekoturizm Faaliyeti İçeriği Doğa yürüyüşü Doğal alanlarda yaplan uzun ve zorlu yürüyüşler. Dağclk Sarp kayalara trmanmak ve zirveye ulaşma tutkusunun faaliyete dönüşmesi. Mağara turizmi Doğadaki mağaralarn gizemlerine olan merak ve keşfetme isteğinin faaliyete dönüşmesi. Yön bulma Doğada yön bulma faaliyeti. Atl yürüyüşü At binme tutkusu ile doğa sevgisinin birleşiminden doğan faaliyet. Doğa bisikleti Doğa koşullarnda bisiklete binme tutkusunun faaliyete dönüşmesi. Botanik turizmi Doğadaki bitkileri keşfetme azusunun faaliyete dönüşmesi. Yayla turizmi Yaylalardaki geleneksel yaşamn doğa ile bütünleşmesi sonucu ortaya çkan turizm çeşidi. Kuş gözlemciliği Doğadaki kuş çeşitlerinin turistik amaçl olarak gözlenmesi ve görsellenmesidir. Yaban hayat Yaban hayatnn turistik amaçl olarak gözlenmesi ve gözlemciliği görsellenmesidir. Foto safari Gezilip görülen yerlerdeki doğal güzelliklerin fotoğraflamak amacyla yaplan safari etkinlikleri. Akarsu turizmi Rafting, kano ve nehir kayağ etkinlikleri. Sportif olta balkçlğ Doğa ile bütünleşik sportif amaçl balk av aktiviteleri. Hava sporlar Doğal alanlarda yaplan, yamaç paraşütü, yelken kanat, planör, paraşüt, balon etkinlikleri. Kş turizmi Dağlk alanlarda yaplan kayak ve rekreasyon etkinlikleri. Tarm ve çiftlik turizmi Krsal alanlarda rekreatif amaçl yaplan tarmsal etkinlikler. İzcilik Özellikle çocuk ve gençlerin bedenen ve ruhen doğada disipline edildiği ve eğitildiği aktivitelerdir. Kamp karavan turizm Doğann sakinliğinde dinlenme amaçl yaplan konaklamalar. Golf turizmi Sporun doğa ile birleştiği bir çeşit spor aktivitesi. Gem safari Doğada bulunan süs taşlarnn toplanarak koleksiyon yapma faaliyeti. Festival turizmi Doğa veyerel kültür ile bütünleşik festivaller (Yörük festivalleri, deve güreşleri, yünüm (böğet) vb.)

5 601 Dünyada ve Türkiye de Ekoturizm Dünyadaki turizm faaliyetleri uluslararas Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafndan yönlendirilmektedir yl Birleşmiş Milletler tarafndan Dünya Ekoturizm Yl olarak ilan etmiştir. Bunda ekoturizmin ekonomik gelişme potansiyeline sahip olmas ile iyi planlanp, idare edildiğinde doğal çevrenin korunmas için güçlü bir araç olma özelliği taşmas önemli rol oynamştr. Ekoturizm pazarnn giderek büyüdüğü 90 l yllarda, 43 milyon Amerikalnn ekoturizm faaliyetine katldğ, Yunanistan a gelen 3 milyon İngiliz turistin % 19 unun ekoturist olduğu, Fransa da ylda 15 milyon kişinin trekking yaptğ belirlenmiş, ayrca Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ülke turizmi için ayrdklar payn önemli bir ksmnn bu amaca yönelik harcandğ, yaplan araştrmalarda ortaya çkmştr (Batur ve diğ, 2013). Dünyada bilinen önemli baz ekoturizm destinasyonlar Güney Afrika, Costa Rica, Endonezya, Alaska, Belize, Güney Amerika bölgelerinde bulunur. Bu bölgelere dünyann bütün ülkelerinden ekoturizm amaçl ziyaretçiler gelmekte ve her yl ziyaretçi saylarnda büyük artşlar yaşanmaktadr (Tablo 2). Tablo 2. Dünyadaki Baz Ekoturizm Destinasyonlarnn Ziyaretçi Oranlar (Wood, 2002) Ülke Artş oran (%) Yllk Artş (%) Güney Afrika ,3 Kosta Rika Endonezya Belize Ekvador , ,5 Botswana ,1 Dünyada ekoturizm yaplan potansiyel alanlar incelendiğinde Türkiye nin güney bölgelerinin önemli ekoturizm potansiyeline sahip olduğu görülmektedir (Şekil 1).

6 602 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 1. Dünyada Ekoturizm Yaplan Alanlar (Selimoğlu, 2004) Türkiye de ekoturizmin temelleri 1956 ylnda çkan 6831 sayl Orman Kanunu ile atlmaya başlanmştr. Bu kanunun 25. maddesi ile nadir özellik ve güzellik arz eden sahalarn Milli Park rejimine alnmas sağlanmştr. Yine bu madde ile mesire yerleri tesis etme imkan elde edilmiştir. Milli Park, Av-Yaban Hayat ve Mesire Yerleri ile ilgili çalşmalar Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanmaya başlanmştr. VIII. Beş Yllk Kalknma Plan nda ise turizm sektöründeki hedefler arasnda yer alarak gündeme oturmuştur. Türkiye de ekoturizm kavram ve faaliyetleri ise özellikle 2002 ylnda İstanbul da kurulan Ekoturizm Derneği ile hzl bir gelişme göstermiştir. Bu dernek 2006 ylnda Türkiye Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği ad altnda faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. Bugün ise birçok ilde ekoturizm alannda faaliyet gösteren dernekler bulunmaktadr. Ekoturizm ulusal ormanclk programnda da yer almaktadr. Ulusal ormanclk programnn numaral stratejisi içinde ekoturizm kavramna yer verilmiştir. Eylem 109 a göre Hzla kentleşen ve değişen toplumun ormanlarn sosyal ve kültürel hizmetleri (rekreasyon, kent ormanlar, ekoturizm, peyzaj, avclk, sportif balkçlk, vb.) ile ilgili talep ve beklentiler ile bu hizmetlerin yerel ve ülke ekonomilerine potansiyel katklar konusunda envanter, araştrma değerlendirme çalşmalarnn gerçekleştirilmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün koordinasyonunda başarlmas gereken birinci öncelikli bir görevdir (Ok, 2008). Son yllarda özellikle belediyeler ve sivil toplum kuruluşlar ekoturizme yönelik projeler hazrlamşlardr. Yaplan bu çalşmalarn Orman ve su İşleri Bakanlğ nezdinde yansmalar olmuş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2012 ylnda her il için doğa turizmine yönelik master planlarn hazrlanmas kararn almştr. İzmir de Ekoturizm Potansiyeli İzmir ilinin ekoturizm bakmndan çekiciliği doğal yaps ile de sk ilişkilidir. İzmir in doğal yaps ve iklimi ekoturizm etkinlikleri için son derece elverişlidir. Dağlarn denize dik olmas, kylarn girintili çkntl olmas iklimsel çeşitlilik sağlar. Güneşlenme süresinin uzun olmas ve scaklklarn Akdeniz Bölgesi ne göre çok yüksek olmamas İzmir için bir avantajdr.

7 603 İzmir in neredeyse tüm ilçeleri yer şekilleri, doğal güzellikleri ve özellikleri, yöresel özellikleri nedeniyle ekoturizm bakmndan büyük bir potansiyele sahiptir. İzmir coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarnn çeşitliliği ve deniz-kum-güneş temelli kitle turizmine yönelik altyapsyla geniş bir turizm yelpazesine sahip olmasna karşn, bu turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir. Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleriyle karşlaştrldğnda İzmir hem arz, hem talep yanl olarak turizmde geri planda kalmaktadr. İzmir'in ülke turizminden aldğ pay % 4 civarndadr (Anonim, 2010). Bu açğ kapatmak için de alternatif turizm dallarndan birisi olan ekoturizmin, planl bir şekilde geliştirilerek İzmir deki turizm ekonomisine kazandrlmas gerekmektedir. Böylece öncelikle İzmir ekonomisine sonrasnda da Türkiye ekonomisine katma değer kazandracaktr. Bu kapsamda, İzmir de diğer turizm dallaryla birlikte ekoturizmi iyi bir planlamayla işlevsel hale getirilerek yerli ve yabanc turistlerin ilgisini bu yönlere çevrilmesi sektörün gelişmesi bakmndan önemlidir. Ödemiş Bozdağlar, Gölcük Gölü, Nif Dağ, Kozak Yaylas, Gediz Deltas Sulak Alan, Küçük Menderes Deltas, Belevi Gölü, Karaburun Yarmadas, Tire, Balçova-Narldere Srtlar, Güzelbahçe civar ve köyleri, Kemalpaşa-Bayndr Ovack, Karabel, Çiçekli, Şirince gibi birçok alan ekoturizm kapsamnda projelendirilebilecek bölgelerdir. İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü nün verilerine göre İzmir de 2012 yl itibariyle ekoturizm ile ilişkili 235 dernek bulunmaktadr. Bu derneklerden 120 si ekoturizm faaliyetleriyle direk olarak ilgilidir (Batur ve diğ., 2013). Ege Bölgesi genel olarak yazlar scak ve kurak, kşlar ise lk geçtiğinden hemen her mevsim ekoturizm faaliyeti yoğundur. Faaliyetler scak yaz aylarnda nispeten azalmaktadr (Şekil 2). Şekil 2: İzmir deki Ekoturizm Faaliyetleri ile İlgilenen Derneklere Ait Baz İstatistikler İzmir de ekoturizm ile ilişkili STK larn projeli çalşmalarnn says yeterli değildir. STK lardan alnan bilgilere göre son 10 ylda belli başl 5-6 projenin geliştirilebilmiştir. Kurumlar arasnda ise baz belediye ve kaymakamlklar İZKA nn da destek vermesiyle ekoturizmle ilgili projeli çalşmalar yürütmektedirler. Yaplan araştrmalara göre İzmir deki ekoturizm faaliyetlerinden en yoğunu doğa yürüyüşleridir. STK lardan alnan verilere göre İzmir ilinde yaplan ekoturizm faaliyetlerinin oransal dağlm Şekil 3 da görülmektedir.

8 604 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 3. İzmir deki Ekoturizm Faaliyetlerinin Oransal Dağlm (Batur ve diğ., 2013) İzmir in İlçelerinde Ekoturizmi Destekleyen Olgular: Ekoturizmin içerdiği faaliyet çeşitlerine bakldğnda, turizm açsndan doğann; öncelikli çekim kaynağ olma işlevini her zaman sürdürmekte olduğu görülmektedir. Bununla birlikte faaliyetin büyük oranda gerçekleştirildiği yerler olan krsal alanlarda; doğal faktörler dşnda kültürel, dinsel ve tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunmas ekoturizme katks açsndan önem arz etmektedir. Özellikle tarihi yaplar olarak ifade edilen bina, köprü, kule vb. gibi kültürel değerlerin özgün karakterli olmas, tüketimden çok keşfi gerektiren özelliğe sahip olmas ekoturizmin değerine katkda bulunmaktadr. Ayn şekilde tarihi ve arkeolojik değerlerin sergilendiği müzeler de ekoturizme çeşitlilik kazandrmaktadr. Çeşitli geleneksel özelliklerin gösterimine ve tantmna yönelik olarak çeşitli yörelerin içinde veya birbirine yakn yörelerin etkileşim alanndaki noktalarda düzenlenen festival ve panayrlar ekoturizmin bir parças durumundadr. İnsanlarn sinirsel ve bedensel yorgunluklarn gidermek, çeşitli rahatszlklarn tedavi amacyla yaptklar turizm hareketi olarak ifade edebileceğimiz Sağlk Turizmi de ekoturizm için önemli bir frsat yaratabilecek alternatif bir alan olarak düşünülebilir. İzmir ve çevresi ekoturizmi destekleyen birçok özelliğe sahiptir. Civardaki otantik pazarlar, yöresel yemekler ve festivaller de ekoturistlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle en sk yaplan ekoturizm aktivitelerinden doğa yürüyüşü ve bisiklet turlarna katlanlar gittikleri yerlerdeki otantik pazarlar da ziyaret ederler. Şirince de şarap, Ödemiş te köfte, Çiçekli de kiremitte kaşarl mantar gibi yöresel ürün ve yemekler ekoturistlerin ilgisini çeken başlca örneklerdir. İzmir de Ekoturizm amaçl kullanlan alanlar: Ekoturizm faaliyetlerinin yapldğ alanlar korunan - statülü ve kontrolsuz statüsüz alanlar olarak iki başlk altnda incelemek mümkündür. Korunan alanlar, milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat koruma alanlar, doğal sit alanlar, sulak alanlar, yaban hayat koruma ve geliştirme sahalar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili

9 605 kültürel kaynaklarn korunmas ve devamllğnn sağlanmas amacyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanlardr. İzmir genelinde statü verilmiş 10 tabiat park, 1 yaban hayat koruma sahas, 2 yaban hayat geliştirme sahas, 8 sulak alan, 1 devlet avlağ, 1 örnek avlak, 58 mesire yeri, 2 kent orman ve 1 özel çevre koruma alan bulunmaktadr (Şekil 4). Şekil 4: İzmir deki Korunan Alanlar (Batur ve diğ., 2013) Yönetime tabi olmayan ve henüz statü verilmemiş alanlar da ekoturizm potansiyeline sahip alanlardr. İzmir ilinde bu potansiyele sahip alanlar ise Şekil 5 de verilmiştir.

10 606 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 5: İzmir deki Koruma Potansiyeli Olan Statüsüz Alanlar (Batur ve diğ., 2013) Milli parklar, tabiat parklar, sulak alanlar, yaban hayat koruma ve geliştirme sahalar ve avlaklar dşnda, özel statüsü olmayan alanlarda da ekoturizm faaliyetleri yaplmaktadr. Özellikle doğa yürüyüşü faaliyetleri çok farkl güzergahlarda gerçekleşmektedir. İzmir genelinde Ege Turizm Derneği tarafndan saptanmş yaklaşk 180 civarnda yürüyüş güzergah bulunur. Bu güzergahlarn tercih edilme sklğ ayn zamanda güzergah civarndaki doğann zenginliğine bir işarettir. Güzergah yoğunluğu fazla olan bölgeler doğal güzellik, flora ve fauna yönünden de üstün alanlardr. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ne başvurusu yaplarak gerçekleştirilmiş olan son 59 doğa yürüyüşü analizine göre bu aktivite için en yoğun talep alan ilçe Kemalpaşa ilçesidir (Şekil 6). Şekil 6. Doğa Yürüyüşü Etkinliğinin İlçelere Göre Dağlm (Batur ve diğ., 2013).

11 607 İlerleyen zaman diliminde ekoturizm alanlarna olan talebin artacağ tahmin edilebilir. Statü verilmemiş alanlardaki faydalanmalar arz ve talebin dengelenmesini sağlamaktadr. Halkn büyük bir kesiminde doğa ile buluşmak şu an için sadece piknik alanlaryla snrldr. Oysa ekoturizm faaliyetlerinin ve bu amaçla ziyaret edilecek alanlarn tantlmas sonucunda talebin daha da artracağ tahmin edilebilir. İzmir de tüm ekoturizm faaliyetlerinin değerlendirilmesi durumunda faaliyetler göre tercih edilen bölgeler Tablo 3 de özetlenmiştir. Tablo 3. Ekoturizm Faaliyetleri İçin Tercih Edilen Bölgeler FAALİYET TÜRÜ Doğa Yürüyüşü Dağclk Bisiklet Mağaraclk Su Alt Dalş Foto Safari Yayla Turizmi Kampçlk Kayak Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Festival Turizmi Bölge (En fazla talep edilenden itibaren) Kemalpaşa (Nazarköy-Yukarkzlca), Menderes bölgesi (Değirmendere- Özdere), Balçova, Narldere, Karaburun, Buca-Kaynaklar Kemalpaşa-Dereköy, Ödemiş-Bozdağ, Buca-Kaynaklar, Karşyaka-Sancakl köyü, Buca-Kaynaklar Güzelbahçe, Kemalpaşa (Nazarköy-Nif Dağ) Karşyaka-Yamanlar, Menderes- Kavack, Selçuk, Urla-Yeni Orhanl-Ürkmez Kemalpaşa, Spil Dağ, Karaburun, Urla, Kurudere Kanyon Seferihisar, Foça, Karaburun Kemalpaşa (Nazarköy-Nif Dağ), Tire-Kaplanköy, Menemen, Selçuk (Gebekirse) Ödemiş (Bozdağ-Gölcük) Kemalpaşa, Foça, Seferihisar, Karşyaka (Yamanlar-Karagöl) Ödemiş-Bozdağ Menderes Çatalca bölgesi, Foça- Ilpnar-Kozbeyli, Bergama Ödemiş, Menderes Bayndr Ekoturizm Potansiyeline Sahip Olan Baz Frsat Alanlar: Bornova-Buca Gökdere Kanyonu: Buca ilçesi Kaynaklar yolundan ulaşlan Gökdere köyü yaknndadr. Bornova ilçesi snrlarnda kalan Gökdere köyü, kanyonun başlangcnda yer alr. Kanyon başlangcnda bulunan geniş düzlük çadrl kamp alan, karavan ve piknik alan için uygun özelliklere sahiptir. Kanyondaki deredeki su akş (Karapnar Deresi-Gökdere Deresi - İzmir Deresi olarak da isimlendirilir) temmuz ayna kadar devam etmektedir. Bu derenin kylar doğa yürüyüşçüleri tarafndan yoğun taleple karş karşyadr. Kanyon girişindeki kayalklar kaya trmanş için uygundur. Kanyona yakn hakim noktalardan kanyonun ormanla bütünleştiği manzara izlemeye değerdir.

12 608 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Kzlçam ormanlar, maki, asrlk çnar ağaçlar, su kaynaklar, doğal şifal bitkiler (kekik, papatya, defne, adaçay vb.) kanyonun doğal güzellikleri olarak göze çarpar. Bornova-Yakaköy: Doğal kzlçam ormanlaryla kapl olan Yakaköy civar İzmir kent merkezine yaknlğ nedeniyle yoğun bir rekreasyon talebiyle karş karşyadr. Yakaköy de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlğ IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü nce Tabiat Park Planlamas yaplmaktadr.

13 609 Buca Kaynaklar-Krklar-Belenbaş: Bu bölgelerde doğa yürüyüşüne uygun ormanlk alanlar bulunmaktadr. Alan su kaynaklar açsndan zengin, doğal özellikleri de ekoturizme uygundur. Buradaki köyler ekoturizmin önemini kavramş ve köylüler tarafndan ekoturizm faaliyetlerinde etkin rol alnmaktadr. Bölge, kaya trmanş ve çadrl kamp alan olarak dağclar tarafndan aktif olarak kullanlmaktadr. Krklar köyüne 8 km mesafede, yöresel ad Deliahmet in Yeri olarak bilinen ve m yüksekliğindeki alan kamp-karavan turizmi için uygun özellikler taşmaktadr. Alanda doğal su kaynaklar bulunmaktadr. Alanda karaçam ve asrlk ardç ağaçlar vardr. Krklar köyüne 10 km mesafede halk dilinde Yörük Düzlüğü olarak bilinen ve 1050 m yüksekliğinde yayla turizmine uygun potansiyel alan belirlenmiştir. Alann çevresinde asrlk Karaçam ağaçlar, şakayk-ay gülü (Paeonia peregrina), yol boyunca adaçay bulunmaktadr. Krklar-Kaynaklar-Karaağaç-Belenbaş köyleri arasnda Atl Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet turizmi için uygun potansiyel alanlar bulunmaktadr. Kemalpaşa-Sütçüler-Beşpnar-Anszca: İzmir-Ankara karayolundan Kemalpaşa-Sütçüler-Beşpnar köylerine ve Beşpnar kanyonuna ulaşm mümkündür. Kemalpaşa dan Anszca köyüne ve Anszca kanyonuna ulaşm mümkündür. Bu bölgedeki Beşpnar ve Anszca kanyonlar doğa yürüyüşçülerinin tercih ettikleri ve aktif olarak kullandklar yürüyüş parkurlardr. Bölgede doğal su kaynaklarnn olmas, yürüyüşe uygun orman yaps ve doğal güzellikleri doğa tutkunlarn çekmektedir. Yoğun su akş nedeniyle ilkbahar ve kş aylarnda yürüyüş yaplamamakta, sonbahar ve yaz aylar tercih edilmektedir. Parkur boyunca dağc gruplar ve doğa yürüyüşçüleri Anszca köyünü durak noktas seçmekle köy ekonomisine katk sağlamaktadrlar.

14 610 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Anszca Kanyonu tabiat ant olarak değerlendirilebilir niteliklere sahiptir. Kamp-karavan turizmi, bisiklet turizmi, atl doğa gezisi, kaya trmanş, botanik turizmi, foto safari, yaban hayat (fauna) gözlemciliği (Anadolu kartal, şahin vb. gözlemlenebilir) için uygun potansiyel alanlar tespit edilmiştir. Kemalpaşa-Nazarköy-Dereköy: Kemalpaşa-Torbal karayolu üzerindeki Nazarköy nazar boncuğu üretimiyle tannmş bir köydür. Ekoturistlerin gruplar halinde ya da bireysel olarak ziyaret ettikleri ve alşveriş yaptklar bir köy haline gelmiştir. Yerel halk yerel ürünler pazarnn ekoturizm faaliyetleriyle olan kombinsayonunu sağlamştr. Bu bakmdan model bir köydür. Boncuk dşndaki diğer yöresel ürünlere yönelik faaliyetler geliştirilebilir. Nazarköy yaknndaki Nif Dağ çkşnda Kurudere kanyonu yer almaktadr. Doğa yürüyüşçüleri Nazarköy den başlayarak Kurudere Kanyonu boyunca 10 km lik bir parkurda yürümektedirler. Kanyon girişinde kamp-karavan turizmi için uygun potansiyel alanlar mevcuttur. Kanyon boyunca ve Nif Dağnda botanik turizmi, fauna gözlemciliği, foto safari, atl doğa yürüyüşü, izcilik, kuş gözlemciliği faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Dereköy Mahmut Dağ nn eteklerinde yer almaktadr. Dereköyün 1 km ilerisinde dağc gruplarn kamp ve kaya trmanş yaptklar bölge bulunmaktadr. Burada yeni başlayanlarn eğitim çalşmalarn gerçekleştirdiği alanlar ile profesyonellerin tercih ettiği kaya trmanş noktalar bulunmaktadr.

15 611 Dereköy ve Mahmut Dağ civarndaki alanlarda botanik turizmi, fauna gözlemciliği, foto safari, atl doğa yürüyüşü, bisiklet turizmi, izcilik, kuş gözlemciliği faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Menemen-Suuçan Şelalesi: Suuçan Şelalesine Menemen-Çukurköy ve Aliağa Karakuzu köyü üzerinden ulaşmak mümkündür. Şelale yaklaşk 34 m yüksekliğinde, İbrim Deresi üzerinde bulunmaktadr. Suuçan Şelalesi civarnda meşe, çitlenbik, menengiç, çam ve çnar ağaçlar görülmekte olup zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede çadrl kamp alan için uygun bölgeler mevcuttur. Görsel olarak ayrcalkl özelliklere sahip olan alan Tabiat Ant aday olarak değerlendirilebilir. Ödemiş-Bademli-Gölcük-Bozdağ-Birgi: Ödemiş ilçesinden veya Tire ilçesinden devlet karayolu ile Bademli beldesi ne ulaşlr. Beldede haziran aynda Kiraz Festivali düzenlenmektedir. Belde içerisinde festival alan, piknik alanlar, çadrl kamp alanlar düzenlenmiş ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Bademli beldesinden başlamak üzere 3 adet doğa yürüyüşü parkuru belirlenmiş olup, bu parkurlar doğa yürüyüşçüleri tarafndan aktif olarak kullanlmaktadr. Cevizli Dağ m, Mum Kayas m ve Hacetdede m yüksekliğinde parkur bitiş noktalarn oluşturmaktadr. Yaz kş akan Bademli Deresi üzerinde farkl yüksekliklerde 3 adet şelale bulunmaktadr. Bu şelalelerden en büyüğü 10 m yüksekliğindedir.

16 612 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Beldede agro turizm, atl doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi yaplabilir. Beldenin içerisinde iki adet tarihi camii ve meydandaki asrlk çnar ağac görülmeye değer kaynaklardr. Bademli beldesi snrlarnda Mum Kayas yaknlarnda çok az paraşütçü tarafndan bilinen ve tercih edilen m yüksekliğinde Yamaç paraşütü atlama noktas tespit edilmiştir. Belediye paraşütçülerin atlama noktasna ulaşmna yardmc olmaktadr. Bu alanda dağ lalelerini de görmek mümkündür. Ödemiş-Bozdağ İzmir ilinde tek kş turizminin yaplabildiği bir bölgedir. Bunun haricinde yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kaya trmanş, foto safari, dağ bisikleti vb. faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği geniş bir potansiyele sahiptir. Ödemiş-Gölcük Yaylas ismini Gölcük Gölünden almştr. Karaçam ağaçlarndan oluşan orman yapsna sahiptir. Ayrca ekonomik değeri yüksek kestane ağaçlar da bulunmaktadr. Yaylada kamp-karavan, doğa yürüyüşü, bisiklet, yayla turizmi, sportif olta balkçlğ, kuş gözlemciliği, foto safari, botanik turizmi, fauna gözlemciliği, atl doğa yürüyüşü, izcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir bölgedir. Bölge yaps itibariyle Temal Tabiat Park aday olarak DKMP Genel Müdürlüğü nün ilgili birimleri tarafndan incelenmektedir. Birgi Aydnoğullar Beyliği nin başkenti olmas nedeniyle çok zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. İlçede ilk göze çarpan geçmişten gelen düzenli ve intizaml bir yaplaşmann yerleşimin olduğudur. Sokaklar temiz ve civarndaki doğa ile uyumlu bir yapya sahiptir. Zamann ünlü alimlerinden Birgivi Mehmet Efendi nin ve Gazi Emir in mezarlarnin burada

17 613 bulunmas nedeniyle inanç turizminin yoğun olduğu bir bölgedir. Bölge agro turizm, atl doğa yürüyüşü, foto safari, bisiklet turizmi için potansiyele sahiptir. Menderes Deliömerli-Yeniköy ve Değirmendere-Ataköy (Karacadağ civar): Menderes-Gümüldür kara yolundan Deliömerli köyüne ulaşm mümkündür. Deliömerli köyünün yaklaşk 1 km uzağnda kayaya oyulan tek Roma hamam olduğu söylenen antik bir hamam bulunmaktadr. Fakat hamam herhangi bir koruma statüsüne konulmamş ve yöre halk tarafndan çeşitli amaçlar için kullanlmaktadr. Kültür ve Turizm Bakanlğ ile Orman ve Su İşleri Bakanlğ işbirliği ile koruma ve alann çevresini kullanmaya yönelik projeler geliştirilebilir. Menderes-Deliömerli-Yeniköy çevresinde kamp-karavan, bisiklet, atl doğa yürüyüşü yaplabilecek alanlar bulunmaktadr. Bölgede su kaynaklar mevcuttur. Menderes-Değirmendere-Ataköy (Karacadağ civar) bölgesinde çam ağaçlar, çnar ağaçlar, kayalklar peyzaj değeri yüksek estetik bir doğal güzellik sunmaktadr. Karacadağ içerisindeki yollar bisiklet turizmi ve atl doğa yürüyüşü faaliyetleri için elverişlidir. Vadi içerinde akan bir dere ve dere üzerinde küçük şelaleler bulunmaktadr. Dere boyu doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği özelliklere sahiptir. Karacadağ içerisindeki yollar ve dere kenarnda kamp-karavan turizmi için uygun noktalar tespit edilmiştir. Ayrca bölgede fauna gözlemciliği, izcilik, oryantiring faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Karaburun-Mordoğan-Sarpnck-İris Gölü: İzmir-Çeşme karayolu veya otoyolunun Karaburun ayrmndan ulaşmak mümkündür. İzmir e uzaklğ nedeniyle Karaburun a bağl birçok köyün dokusu bozulmamştr. Köylerin çoğu deniz ve doğa manzarasna sahip olduğundan ilgi çekici özelliklere sahiptir. Köy yollarnda bisiklet turizmi, atl doğa yürüyüşü faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Köylerde ev pansiyonculuğu geliştirilerek yöre halkna ekonomik destek sağlanabilir.

18 614 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Yarmadann çevresinde Akdeniz Fokunu görmek mümkündür. Mordoğan ve Sarpnck ta Akdeniz Foklarnn yavrulama mağaralar bulunmaktadr. Bu bölgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlğ ile Orman ve Su İşleri Bakanlğ işbirliğiyle projelendirilerek koruma altna alnabilir. Karaburun Yarmadas sualt dalş sporu için tercih edilen bir bölgedir. Ayrca, Karaburun Yarmadas kylar deniz çayrlar (Posidonia oceanica) açsndan zengindir. Karaburun- Ildr yolu üzerindeki İris Gölü Sazlğ dikkat çekici özelliklere sahiptir. Göl farkl kuş türlerinin barndğ bir alandr. Güzelbahçe-Payaml-Küçükkaya-Çaml: Çalşmalarnn yürütülmesi srasnda Güzelbahçe Belediyesi nin Payaml-Küçükkaya-Çaml köylerine yönelik ekoturizimin geliştirilmesi için proje çalşmalar yapldğ tespit edilmiştir. Bu konuda proje ekibinden destek istenmiştir. Güzelbahçe Belediyesince çalşmalar sürdürülen ve Güzelbahçe nin üç köyünü kapsayan bu proje içerisinde; ev pansiyonculuğu, doğa yürüyüş parkurlar, bisiklet parkurlar, oryantiring sahalar, kamp-karavan alanlar, festival turizmi vb. yönelik çalşmalar yer almaktadr. Bölgenin turistik yerleşim yerlerine ve kent merkezine yaknlğ önemli bir avantaj olarak görülebilir. Yerel yönetimin ve yöre halknn ekoturizm faaliyetlerine yönelik geliştirmeye çalştğ projelerin desteklenmesi halinde bölgedeki ekoturizm canllk kazandrlmas mümkündür.

19 615 Narldere-Altnvadi (Alionbaş Deresi): Altnvadi Narldere ilçesinin merkezine çok yakn olmas, yerleşimin bitişiğinde ormanlk alann başlamas ve doğal özelliklerinden dolay ekoturizm potansiyelinin üst düzeyde olduğu bir bölgedir. Narldere Kaymakamlğ tarafndan bu bölgeyi de kapsayan ekoturizm sektör analizi çalşmas yaplmştr. Altnvadinin ekoturizm potansiyeli belirlenmiştir. Alanda proje ekibimizce yaplan arazi çalşmalarnda dağ bisikleti, foto safari, atl doğa yürüyüşü faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği uygun alanlar tespit edilmiştir. Bölgenin Temal Tabiat Park aday olarak incelenmesi DKMP GM yaplmaktadr. Tire-Sarlar-Çeşme Baş ve Subaş Bölgeleri: Tire ilçesinin Sarlar köyü hudutlarnda bulunan Çeşmebaş ve subaş mevkilerinde yaşlar 500 ün, dip çevreleri ise 10 m. nin üzerinde ant niteliği taşyan birçok çnar ağac bulunur. Ağaçlar bir meşcere oluşturmuşlardr. Fiziksel olarak da önemli boyutlara ulaşmş olan bu ağaçlar görülmeye değerdir. İçinde su kaynaklar da mevcut olan alanlara araçla ulaşm için uygun yol bulunmamaktadr. Bölge keşfedilmemiş bir doğa güzelliğine sahiptir. Bu alanlar tabiat ant statüsü verilip, gerekli koruma önlemleri alnarak ekoturizm faaliyetlerine açlabilir özelliktedir.

20 616 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Kemalpaşa-Ovack-Kayrak-Çatalköprü Bölgesi: Bölgede birçok antlaşmş yaşl kestane ağac bulunmaktadr. Ovack köyü yaknndaki mesire alannn civarndaki doğal ormanlarda bulunan antlaşmş kestane ağaçlar ve karşk ormanlar bölgede nadir görülen bir yapya sahiptir. Ayn zamanda araştrma orman ve yaban hayat geliştirme sahas olarak da ayrlmş olan bölge ekoturizm faaliyetleri için uygundur. Ovack köyünden Sinanclara ait olan dere yaz kş akş gösterir. Derenin bulunduğu vadide yürüyüş güzergahlar bulunmaktadr. Yamaçlardan dere içine ulaşm sağlayacak doğal yapya uygun patika yollar manzarann daha iyi görülmesini sağlar. Dere içinde inşa edilebilecek doğal malzeme ile düzenlenmiş göletlerde sportif olta balkçlğn geliştirmek mümkündür. Yine Kayrak köyü ve Çatalköprü civarnda doğa yürüyüşü ve sportif olta balkçlğn geliştirmek üzere uygun alanlar bulunmaktadr. Ovack bölgesi lokal iklim yaps itibariyle botanik turizmine yönelik bir arboretum kurulmas için elverişlidir Ekoturizm İçin Öncelikli Yatrm ve Planlama Alanlar: Ekoturizm konusunda talepler ve öncelikli alanlar analiz edildiğinde baz bölgeler öne çkmaktadr. İzmir ilinde ekoturizm alanlarnn yoğunlaştğ bölgeler Şekil 7 de görülmektedir.

21 617 Şekil 7. İzmir İlinin Ekoturizm Bölgeleri (Batur ve diğ., 2013) Ekoturizm ile ilgili yaplan yerel projelerin değerlendirilmeye dahil edilerek altyap oluşturan bölgeler incelendiğinde ise sektörel bazda desteklenmesi gereken öncelikli bölgeler sralamas Tablo 4. de özetlenmiştir. Bu bölgeler için üretilen teorik ekoturizm projelerinin uygulamaya dönüştürülmesi kent insan ve dşardan gelen ekoturistler için farkl turizm alternatifleri sunacaktr. Tablo 4. İzmir İlindeki Ekoturizm Çeşitleri ve Önemli Bölgeler (Batur ve diğ., 2013)

22 618 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şehir Parklar, Kent Ormanlar ve Ekoturizm Ekoturizm insanlarn doğaya olan ihtiyacndan ve otantik kültüre olan ilgisinden doğan bir turizm çeşididir. Bu ihtiyaç özellikle büyük ve kalabalk kentlerin civarnda bulunan doğal alanlar üzerinde büyük bir bask kurar. Kent yaşamndan bunalan insanlar bulunduklar yerdeki en yakn doğal alanlara akn ederler. Bu yoğun talep zaten kstl ve bir o kadar değerli olan doğal ve kültürel yaplar ypratr; kimi zaman da yok edebilir. Doğal alanlara çok yoğun ve bilinçsizce ziyaretler ekoturizmin ilkeleriyle ters düşebilir. Kent içi yeşil alanlar doğal alanlara olan bu basky hafifletici niteliğe sahiptir. Büyük şehir parklar ve kent ormanlar ksa süreli rekreatif faaliyetler için oldukça kullanşldr. Bu noktada şehir içindeki yeşil alanlarn niteliği, büyüklüğü ve dağlm son derece önemlidir. Dünya daki modern şehirlerin dokusu incelendiğinde şehirlerin iç ksmlarnda doğal ormanlar andran büyük şehir parklarnn bulunduğunu görülür. Kent insanlar yaşadklar yerin yaknndaki bu parklardan ve kent ormanlarndan günlük olarak faydalanabilirler. Bu alanlar özellikle uzak yerlere gidemeyen yaşl insanlarn ve çocuklarn kolayca ulaşabilecekleri alanlardr. Orman dokusu olan büyük alanlar şeklindeki bu parklarn örneklerini NewYork, Viyana, Münih, Roma gibi kentlerde görmek mümkündür (Tablo 5). Muntazam düzenlenmiş baz parklar ise yurtdşndan gelen turistlerin de ilgi odağ olmaya adaydr. Tablo: 5 Dünyadaki baz şehir parklarnn özellikleri Park/Orman Kuruluş yl Alan (Ha) Yllk ziyaretçi Central Park Manhattan Villa Ada/Roma Englisher Garten/Münih Schönbrunn/Viyana Central Park/NewYork/Manhattan Yasalarmza göre şehirlerde kişi başna düşen yeşil alan miktarlarnn 10 m 2 den az olmamas gerekir. Ancak fiili durum itibariyle bu rakam bütün büyük şehirlerimizde daha düşüktür verilerine göre Avrupa ülkelerinin fiili durumu incelendiğinde, kişi başna düşen yeşil alan miktarlarnn ülkemizdekinden daha fazla olduğu görülür (Tablo 6).

23 619 Tablo 6: Baz Ülkelerde Kişi Başna Düşen Yeşil Alan Miktarlar (EMÜR H. S., ve ONSEKİZ D den uyarlama) Ülke Şehir Kişi başna düşen yeşil alan miktar (m 2 ) Hollanda Amsterdam İsveç Stokholm 107 Almanya Frankfurt 154 Stutgard 153 Hannover 112 ABD Washington 50 Bristol 49 Budapeşte 37 Türkiye Ankara 2,3 İstanbul 2,1 İzmir 2,8 Günümüzdeki güncel bilgiler incelendiğinde ise kişi başna düşen yeşil alan miktarlar; İzmir de 8 m 2 (www.izmir.bel.tr), İstanbul da 6,05 m 2, (www.ibb.gov.tr), Ankara da 18,76 m 2 (www.ankara.bel.tr) ulaşmş gözükmektedir. Şehirlerdeki yeşil alan miktarlarnn rakamsal olarak son 20 ylda en az 4-5 katna çkmasna rağmen şehir içindeki birçok yeşil alann inşaat izinleriyle gündeme gelmesi son derece ilginçtir. Şehir yaşamnda yer alan yeşil alanlarn miktarndan daha önemlisi de niteliğidir. Yeşil alanlar ne kadar ormann doğal dokusuna yakn olursa kent yaşamn hafifletmekte o kadar etkilidirler. Küçük parklar, çim alanlar, küçük çiçek bahçeleri görsel nitelikten öteye gidemezler. Bu tip küçük ve parçal yeşil alanlarda genellikle boylu meşcereler olmadğndan halkn doğaya özlemini giderici fonksiyonlara sahip değildirler. İzmir de ha. yeşil alan bulunmakta ancak küçük parçalar halinde ve boylu ağaçlardan yoksun bu alanlar yaplarn arasnda kaybolup gitmektedir. Bu bağlamda İzmir denince akla gelen en önemli yeşil alan Fuar alan bile bu niteliklerinden yoksun hale gelmiştir. Zira fuar alan içindeki yaplar ve en önemlisi yer alt otopark, nitelikli yeşil alan özelliklerini bozmaktadr. Son zamanlarda gündeme skça gelen bir yap da Kent Ormanlardr. İzmir de Narldere/İnciralt Mevkiisinde 1999 ylnda bir adet kent orman tesis edilmiştir. Daha önceleri moloz döküm sahas olarak kullanlan 200 ha lk bu alandaki ağaçlar henüz yeterince gelişememesine rağmen il içindeki en büyük yeşil alandr. Yine Bornova da yeni düzenlenen Homeros Vadisi Rekreasyon Alan kent halknn baz rekreasyonal taleplerine cevap verebilecek nitelikte olan alanlardan birisidir. Bornova/Çiçekli srtlarnda tesis edilen Kent Orman ise şehir dşnda olduğundan toplumun kent dokusuyla bütünleşemez, günübirlik ihtiyaçlara cevap veremez niteliktedir. İzmir de yeşil alanlarn dağlm da son derece düzensizdir. Yeni imara açlan yerlerde yeşil alan dağlm ksmen ihtiyaca yönelik iken eski yerleşim yerlerindeki yeşil alanlar sbu planlamadan yoksundur. Tüm bu olumsuzluklara karşn gelişmekte olan şehirler gibi İzmir de bir şansa sahiptir. Son günlerdeki kentsel dönüşüm projeleri ile ksmen de olsa yeşil alan kazanm frsat doğmuştur.

24 620 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Bu frsatn iyi kullanlmas halinde baz iyileşmeler sözkonusu olabilir. Zira gittikçe büyüyen inşaat yaplar planlamay düzeltilemez klmaktadr. Bu nedenle yeşil alan projeleri uzun dönemli stratejilerle mutlak koruma altna alnmaldr. Yasal düzenlemelerin kalc olabilmesi bakmndan ise korumann toplumda bir kent kültürü olarak oturmasn sağlamak amaç ve hedefler içinde yer almal, bunun için stratejiler geliştirilmelidir. Yeşildere ve civar kentsel dönüşüm kapsamnda İzmir e büyük yeşil alan kazandrma frsatna dönüşebilecek yerlerden birisi olarak göze çarpar. Ayrca Yeşildere Karayolu Adnan Menderes Hava Liman n kent merkezine bağladğndan stratejik bir öneme sahiptir. Havaalanndan kent merkezine giden yerli ve yabanc turistlerin İzmir algsn etkiler. Bu yüzden planlama çalşmalarnda görsel nitelikleri en ksa sürede düzeltilmesi gereken kritik alanlardan birisidir. Dere tabannn uygun toprak yaps ve su rejimi yeşillendirme çalşmalarna elverişlidir. Buca Kavşağndan Basmane-Tepecik kavşağna kadar olan ksmda karayolunun sağndan ve solundan belli mesafelerde alnacak bir zon ağaçlandrlarak şehrin yeşil alanlarna katlmaldr. Bu alan ayn zamanda bir rekreasyon alan olarak da değerlendirilebilir. Kent içindeki yeşil alanlarn rekreasyon faaliyetleri için kullanma şekli de son derece önemlidir. Bu alanlar halka açk, mümkün olduğunca kuş türlerini ve küçük hayvanlar da barndrabilecek şekilde düzenlenmelidir. Kent içi yeşil alanlarda ateşli piknik gibi aktiviteler yaplmamaldr. Sonuç ve Öneriler: Ekoturizm master planlar hazrlanmaldr. Potansiyel ekoturizm alanlarnda yeni statü ilanlar ile birlikte koruma ve kullanma planlar yaplmaldr. Ekoturizm alanlarnn tantm faaliyetlerine önem verilmelidir. Okullarda toplumsal çevre bilincini geliştirmek amacyla seçmeli dersler okutulmaldr Ekoturizmde öne çkmş bölge ve köylerden gelişmekte olanlardan birkaç pilot bölge olarak seçilmeli ve yatrmlar yaplmaldr. Ekoturizm bölgelerindeki otantik pazarlar desteklenmelidir. Doğal alanlara basky azaltan kent içi yeşil alanlarn miktar ve niteliği artrlmal, mevcut yeşil alanlarn başka amaçlar için kullanlmasn engelleyici uzun vadeli tedbirler alnmaldr. KAYNAKLAR ANONİM, 2010; İzmir Kalknma Ajans, İzmir Bölge Plan BATUR M., BİNBOĞA G., BİNBOĞA H., KÜÇÜKAHMETLER Ö., YARDIMCI E., ÇOLAK A., KOCABAŞ A., 2013; İzmir Ekoturizm Rehberi, Ege Or. Arş. Enst. Yaynlar, ISBN: EMÜR H. S., ONSEKİZ D., 2007; Kentsel yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasnda Açk ve Yeşil Alanlarn Önemi Kayseri/Kocasinan İlçesi Park Alanlar, AnaliziSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 22, Yl : 2007/1. OK K., 2008; Türkiye Ormanclk Sektörü Açsndan Ekoturizm, TODEG Makaleleri.

25 621 SELİMOĞLU, Ö., 2004; Dünyada ve Türkiye de Ekoturizm, İstanbul Ticaret Odas, Etüt ve Araştrma Şubesi Yaynlar. Wood, M., E., 2002; Ecotourism: Principles&Policies for Sustainability, UNEP Publications, ISBN: Web 1: Ziyaret Tarihi: Web 2 unwto.org, Ziyaret Tarihi: Web 3: ; ziyaret tarihi, Web 4: ziyaret tarihi,

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr 645 İZMİR İN OTOPARK SORUNU Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr GİRİŞ Şehirlerin Merkezi İş Alan (MİA) olarak tanmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaşm ve dolaysyla otopark stratejilerinin

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail.

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 329 EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ Cemal Onur ALPAY Peyzaj Mimar cemal@odakpeyzaj.com Ayşe KALAYCI

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr ANKARA GÖÇ ANALİZİ www.ankaraka.org.tr Kasm 2014 Araştrmalar serisi - 5 Ankara Kalknma Ajans Tüm haklar sakldr. 1. GÖÇÜN KAVRAMSAL TANIMI...6 2. GÖÇÜN ÇEŞITLERI...8 2.1. ÜLKE SINIRI ESASINA GÖRE GÖÇ ÇEŞITLERI...8

Detaylı

EKOTURİZM. Ekoturizm, oldukça yeni bir kavram. İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konmuştu.

EKOTURİZM. Ekoturizm, oldukça yeni bir kavram. İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konmuştu. EKOTURİZM Ekoturizm, oldukça yeni bir kavram. İlk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konmuştu. Bu kriterler, turizme de uyarlanarak, çevreye zarar vermeden,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SIRA DERECE.ERE GÖRE İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SIRA DERECE.ERE GÖRE İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR İZMİR İLİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, VERİ HAZRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ, MEMUR, AMBAR MEMURU, USTA ÖĞRETİCİ, ŞOFÖR, HİZMETLİ, AŞÇ, KALORİFERCİ, BEKÇİ KADROLAR İL GENELİ KONTENJAN TABLOSU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 Aralık 2016 tarihine kadar her Cumartesi-Pazar kalkışlı

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynaklar ı Araştırma Şube Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynaklar ı Araştırma Şube Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlğ Toprak ve Su Kaynaklar Araştrma Şube Müdürlüğü 36 1 Bu yayn Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlğ Toprak ve Su Kaynaklar Araştrma Şube

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Nüfus Yapısı-Nüfus Artışı ve Göç Buca nın nüfusu 2009 Adrese

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE

23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI UÇAK ORGANİZASYONU İSTANBUL TÜRKİYE Hazırlayan: Nesrin SARIÇAY Şubat 2015 23 OCAK 2015 EMITT 19. DOĞU AKDENİZ ULUSLAR ARASI TURİZM

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET 431 6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ Zeki YILDIRIM Şehir Plancs zeki.spoizmir@gmail.com Arş. Gör. Dr. İrem

Detaylı

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com

[www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com [www.yahyali38.com] ''YAHYALI'ya dair her şey...'' yahyali@yahyali38.com Aladağlar Milli Parkı Kayseri, Adana, Niğde ili sınırlarının kesiştiği noktalarda ilan edilmiş bir milli parktır. Milli park alanının

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM

İÇİNDEKİLER. Önsöz BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TURİZM 1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı... 2 1.1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi... 2 1.1.2. Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma...

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ SİNOP DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE

Detaylı

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor

AKTİVİTE BİLGİLERİ. Katılımcı: Kişi. Süre: 3 3,5 Saat. Kategori: Outdoor OFFROAD SAFARI AKTİVİTE BİLGİLERİ Sekiz kişiye kadar varan kapasitedeki araçlarımızla gerçekleştirdiğimiz Offroad Safari, outdoor aktivite alternatifi arayan gruplar için en ideal seçeneklerden birisidir.

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

OSMANİYE İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, EYLEM PLANINI HAZIRLAYANLAR:

OSMANİYE İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, EYLEM PLANINI HAZIRLAYANLAR: OSMANİYE İLİ, TABİAT TURİZMİ UYGULAMA EYLEM PLANI, 2016-2019 EYLEM PLANINI HAZIRLAYANLAR: Etem BOZ, VII. Bölge Müdürü Yüksel ABİDİNOĞLU Bölge Müdür Yardımcısı Faruk ATMACA Milli Parklar Şube Müdürü Nuri

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 27 30 Kasım 2014 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 333 katılımcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii İÇİNDEKİLER İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii Birinci Bölüm REKREASYON OLGUSUNA GENEL YAKLAŞIM (Arş. Gör. Tolga GÜL) 1. İnsanlığın Temel İhtiyacı Olarak Zaman...

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

İzmir Bölge Planı

İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Beydağ Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 DPT nin 2004 yılında hazırladığı İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Ağaçlandırma 1330 KİŞİ

Ağaçlandırma 1330 KİŞİ BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1330 KİŞİ İşkur Torbalı Hizmet Merkezi Katılımcıların Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ILICA, OVACIK, BAYINDIR, KİRAZ, GÖLCÜK, BEYDAĞ, SELÇUK, TİRE ORMAN İŞLETME

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Ders Adı Türkiye nin Turizm Coğrafyası Ders Kodu TOUR 210 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı