SUYUN BEL RLED. Hülya Ertafl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUYUN BEL RLED. Hülya Ertafl"

Transkript

1 xxi_ocak_proje 12/27/08 12:58 PM Page 34 yap - otel - antalya OCAK XXI 34 SUYUN BEL RLED Antalya da di er Gloria Otelleri ne komflu olarak konumlanan Gloria Serenity, suyla kurdu u yak n iliflki ve tekrar eden kütlelerin oluflturdu u ritimle farkl bir tatil deneyimi yaratmay amaçl yor. Projenin tasar m ve yap m süreçleri hakk ndaki sorular m z ANTS tan Ahmet Bahad r Özsüt yan tlad. Hülya Ertafl glor a seren ty otel ants afl he: Bu otelin Gloria oteller grubu içinde nas l konumlanmas /farkl laflmas talep edildi? flverenin bu gibi talepleri mimari dile nas l yans d? Ahmet Bahad r Özsüt: Gloria Serenity Hotel, y ll k bir süreç içerisinde planlanm fl ve infla edilmifl Gloria Golf Resort (1997); Gloria 18 Delikli Golf Sahas Kulüp Binas (1997); Gloria Çocuk Kulübü (1999); Gloria Verde Resort (2001); Gloria Select Villas (2001); Gloria Convention Center (2003); Gloria 45 Delikli Golf Sahalar Kulüp Binas (2005) ve Gloria Garden Suites (2006) tatil ve e lence tesislerinin de yer ald, tahsisleri Özalt n fiirketler Grubu na kademeli olarak yap lan Belek te toplam 2100 dönüm büyüklü ünde bir arazi içerisinde y llar nda infla edildi ve iflletmeye al nd. Bu tesisleri ve toplam 45 delikli golf sahalar n içeren kompleksteki tesislerin ilki olan Gloria Golf Resort iflverenin ilk turizm yat r m yd, bu nedenle o zaman foto raflar: Ahmet Bahad r Özsüt, Timur Taflonan, Hamit Yalç n iflverenden çok daha genel tan mlar ya da talepler alm flt k, örne in Belek teki di er otellerden daha iyi olsun gibi. Zaman içerisinde konuya oldukça profesyonelce bakmaya bafllayan iflverenin hem yat r mc hem de iflletmeci olarak turizme iliflkin deneyimi artt. Bu noktadan sonra, tasar mc mimar ve yat r m dan flman flapkam zla biz, iflveren ve iflletme kadrolar bir araya gelerek yeni yat r mlar n kavramsal altyap s n n oluflturulmas nda yarat c tart flmalar yapt k ve kavramsal yaklafl mlar m z oluflturmaya bafllad k. Bundan sonraki aflamada detayl bir yap program haz rlad k ve iflverenin bu program onaylamas yla proje üzerinde yo un olarak çal flmaya bafllad k. Komplekste yer alan tesislerin son halkas olan Gloria Serenity için de yaflanan ayn süreç sonras nda Gloria Otelleri nin art k güçlü bir marka haline gelmifl olmas, Belek Gloria Kompleksi nin yeni yap lacak yat r mlarla birlikte dünyada da efline az rastlanabilecek bir tatil dünyas haline gelmesi potansiyeli, Belek in bir turizm merkezi olarak imaj n n zaman içerisinde daha olumlu bir noktaya ulaflmas ve geliflen pazar çeflitlili i ve talepleri

2 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 35 karfl sayfada Yatak blo u güney cephesi bu sayfada solda ve en solda: Gloria Serenity Otel'in kuflbak fl foto raflar altta: Yatak blo u ve arka planda görülen villalar yap - otel - antalya 35 XXI - OCAK 2009 nedenleriyle, Serenity nin daha üst segment kavramsal yaklafl m, bu az bulunur büyüklükteki ve tesislerdeki büfe restoranlar ve snack restoranlar ziyaretçiye hitap eden, di er otellerden daha lüks ve do al güzellikteki arazide yapt m z her yeni tesisin d fl nda 12 adet spesiyal restoran n tamam farkl daha yüksek rakamlarla pazarlanan bir otel olarak sistemin geneline eklemlenmesi ve tüm tesislerin konseptlerde tasarland. Seçilen bu kavramsal tasarlanmas na karar verildi. Bu temel kararlar ziyaretçilerinin komplekste yer alan di er tesislerin yaklafl m iflletmeyi al fl lm fl n d fl na tafl yarak Serenity nin fiziki büyüklüklerine ve etkinlik imkânlar ndan faydalanmas n n sa lanmas üzerine zorlaflt rsa da, bunlar n hepsi kitle turizmi için çok zenginli ine do al olarak yans d, ayr ca k smen de kuruluydu. Bu nedenle, tesisler kendi içlerinde yeterli önemli bir çekim gücü parametresi olan etkinliklerin olsa kullan lan teknoloji ve malzemelere iliflkin olarak oteller ya da apart villa ve süit gruplar olarak farkl zenginlefltirilmesi ad na yap ld. daha rahat bir bütçe dahilinde tasar m yapmam za zamanlarda tasarlanm fl ve infla edilmifl olsa da, her olanak tan d. Öte yandan her zaman eser sahibinin farkl tesiste farkl özellikleri ön plana ç karmay Serenity özeline dönersek, asl nda di er tesislerde de özgür yaklafl m ve anlay fl olarak gördü ümüz ve hedefledik. Örne in Serenity yi daha sakin bir tesis özen gösterdi imiz temel bir konuya, tesis kalitesi iflverenlerle bafl ndan anlay fl birli ine vard m z olarak planlad k ve çocuklara yönelik etkinliklere yer bir kademe daha yükseldi i için, daha dikkatle temel bir ilkeyi koruduk. Tasar m anlay fl m z ve vermedik, çünkü Gloria Golf Otel e yapt m z çok yaklaflmak durumundayd k: Bilindi i gibi kitle turizmi bunun neticesinde ortaya ç kan mimari dilin donan ml çocuk merkezi ve bu tesise daha sonra ile kalite kavramlar bir noktadan sonra ters çal flmaya sorgulanabilir ve tart fl labilir olmas yla birlikte, bu ekledi imiz Aquapark, Serenity misafirlerine de bafllar. Yani -benzetmede hata olmaz derler- kitle dile iliflkin tüm kararlar n mimar taraf ndan verilmesi hizmet verecek kapasitedeydi. Ayn flekilde Gloria Golf turizminde insanlar programlanm fl bir flekilde gerekti i ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeden toplant merkezinin yüksek kapasitesi nedeniyle sürüler halinde seyahat eder, karfl lan r, yer, içer, çal flt k. Serenity deki toplant salonunun kapasitesini k s tl havuza ya da denize gider, e lenir ve u urlan rlar. tuttuk. Öte yandan Serenity ye yapt m z donan ml Bu, asl nda kaliteli turistin arad na terstir. O, he: Otelde konaklayacak olanlar için ne türden bir e lence merkezinden di er tesislerin de her zaman özel oldu unu hissetmek, kalabal a tatil deneyimi öngördünüz? Bu öngörüler ortak yararlanmas n sa lad k. Serenity spa merkezi sadece kendi seçti i zamanlarda ve mekânlarda alanlar n tasar m na nas l etki yapt? Bali-Asya konseptiyle di er tesislere oranla daha kat lmak ister. Kitle turizminde bunu tümüyle abö: Bu soruyu Serenity yi Gloria Belek Turizm büyük ve donan ml planland, baz kaç n lmaz sa lamak ise mümkün de ildir, ancak bizim de Kompleksi nden soyutlayarak yan tlamam mümkün tekrarlar olsa da spa merkezlerinin özelliklerini yapt m z gibi iyilefltirmeler yap labilir. de il. Bizim bu komplekste oluflturdu umuz farkl laflt rd k. Gloria Belek Kompleksi nde yer alan Örne in yaklafl k 550 kuverlik Serenity büfe

3 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 36 yap - otel - antalya OCAK XXI 36 restoran n, mutfa merkeze oturtarak en büyü ü abö: Daha önce söyledi im gibi iflverenden bir proje oluflturmaya çal fl yoruz. Bunu basit bir flekilde 150 kuverlik dört parçaya ay r p, hepsinin iç tan m alm yoruz, kavramsal yaklafl m baz nda proje tan mlarsak k fll k ortalama kapasiteyi otel ana blokunun mimarisini farkl laflt rarak planlad k; alakart tan m n birlikte yap yoruz, buna uygun yap kapasitesi olarak belirliyoruz diyebiliriz. Antalya iklimi restoranlar çeflitlendirdik, operasyon saatlerini program n ise biz oluflturuyoruz. Proje kapsam nda y l n sekiz ay nda apart ünitelerdeki yaflam aç s ndan bir genifllettik; havuz ve plaj alanlar n parçalayarak, planlad m z farkl konaklama tipleri ve bunlar n sorun yaratm yor, ayr ca mevsim uygun oldu unda olabildi ince öznellefltirdik; barlar n say s n büyüklüklerinin saptanmas gibi konularda öncelikle apart villa ve süitler otel ana kitlesi içerisindeki oda ve art rd k ve çeflitlendirdik; dileyen misafirin pazarlama verileri ve pazar taleplerini inceliyoruz. süitlere göre daha fazla tercih ediliyor. odas nda ya da süitinde uzun vakit geçirebilmesi flverenin turizm alan nda kurumsal bir deneyime için gerekli imkânlar sa lad k. Buna paralel olarak sahip olmas bize bu konuda önemli kolayl klar Öte yandan Belek turizm tahsislerinin hemen sadece iflletmesel birtak m uygulamalarla da sa l yor. Tipleri, say lar ve büyüklükleri saptarken tamam n n orman arazisi olmas da bu projenin iyilefltirmeye katk sa land. Bu iyilefltirmeler ile mevsimsel e ilimleri ve farkl pazarlar n farkl vaziyet plan n n flekillenmesinde önemli bir etken Serenity de ve kompleksin tamam ndaki zengin tesis- taleplerini de dikkate al yoruz. oldu. Serenity nin yerleflti i yaklafl k 120 dönüm arazi lerin yaratt imkânlar birlefltirdi imizde daha önce 18 delikli golf sahas n n driving range kitle turizminin handikaplar n en aza indirme Farkl ifllevlerin vaziyet plan ndaki yerleflimleri birkaç denilen al flt rma sahas n ve birkaç parkurunu yönünde önemli kazan mlar elde ettik. temel parametreyi do ru de erlendirmeyi gerektiriyor. kaps yordu. Yap lar vaziyet plan nda golf alanlar n n Öncelikle ziyaretçilerin beklentilerini iyi alg lamak eski boflluklar na gelecek flekilde planland, 1000 i he: Otel tek ifllevli bir yap olarak düflünülebilecek önemli. Bizim deneyimimiz ve Tui gibi büyük tur aflk n yetiflkin f st k çam n n bulundu u bu alanda olsa dahi bu proje kapsam nda önerdi iniz farkl operatörlerinin yapt baz araflt rmalar n sonuçlar, 30 kadar a ac n kesilmesi d fl nda bir zarar vermeden konaklama tipleri ve büyüklükleri, dahas konaklama esasen kentsoylu olan ziyaretçi profilinin kent planlamam z tamamlad k ki bu durum, avan proje harici ifllevler var, restoran, spa, konferans yaflam n n olumsuzluklar ndan geçici olarak çal flmalar m z n alt -yedi ay sürmesinin de temel merkezi gibi. Bu ifllevlerin ve farkl konaklama uzaklaflabildi i bir tatil ortam n büyük bir ço unlukla nedeniydi. tiplerinin vaziyet plan na nas l yerleflti ini tercih etti ini gösteriyor. Bu nedenle tatil tesislerinde açabilir misiniz? flverenden ald n z proje tan m bize ayr lan arsan n imkân verdi i ölçüde yatayda he: Vaziyet plan ndan bak ld nda projenin bu yerleflimde ne kadar belirleyici oldu? geliflen ve do ayla entegre olmufl bir tasar m merkezi gibi hissettiren ve dikdörtgen prizma

4 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 37 karfl sayfada üstte solda ve üstte sa da: Villalar n oldu u alan altta solda: Su, otel kompleksi içindeki ana ö e altta sa da: Deluxe villalar n yer ald alan bu sayfada solda: Standart odan n iç mekân altta: Otel ana girifl holü altta solda: Standart villa salonu en altta: Deluxe villa salonu yap - otel - antalya 37 XXI - OCAK 2009 hacimlerin tümünün neredeyse kendisine he: Farkl geometrilerde yap lardan oluflan bu otel önemli bir k sm n da kültürün yozlaflmas olarak eklemlendi i dairesel kütlenin tasar m ndan söz kompleksi içinde mimari dilin bütünlü ünü sa lamak görüyorum. Di er yandan da yerel kültürü Türk- slam edebilir misiniz? için ne gibi yöntemler izlediniz? sentezi gibi, asl nda hiç var olmam fl kurgusal bir abö: Bildi iniz gibi bu tür bir planlama standart abö: Daha önce de sözünü etti im gibi planlad n z olguya indirgeyen yaklafl ma da kökten karfl y m. otel flemalar içerisinde yer almaz, yani yat r mlar n baflar s için kullan c n n beklentilerini iyi Öte yandan kültürlerin çeflitlili inin yaflat lmas, tamamen özgündür. Asl nda bu flemay daha alg lamak çok önemli. Örne in Tui sorgulamas n n gelifltirilmesi ve evrenselin potas nda yeniden küçük ölçekte, genel mahalleri kapal bir atrium kullan c n n estetik tercihleri aç s ndan sonucu bu üretilebilmesinin en içten sanatç tavr oldu unu etraf nda ve iki katta planlayarak Gloria Verde de ba lamda çok ö retici. Bu sorgulamaya göre kullan c düflünüyorum. Bu kadar iddial bir yaklafl m n uygulam flt k. Serenity de ise içerisine araç trafi inin otel yap lar n n evrensel ifllevsel özelliklerinden malum dil krizi ortam nda tasar ma yans mas de girebildi i genifl bir avlu etraf nda tek katta herhangi bir sapma talep etmiyor, ama yerel kültürün as l sorun. Kendi tasar mlar ma ne kadar planlad k. Belirtti iniz gibi otelin genel mahalleri ve hatta daha genifl anlamda yerel olan n kokusunu, yans yabildi ini ise aç kças ben yarg lamak istemem. yatak bloklar bu kesintisiz dairesel omurgaya tad n hissetmek ve yaflamak istiyor. Mimarlar n bu Emin oldu um tek fley, turizm yap lar nda, eklemleniyor. Girifl holü, resepsiyon, lobi, genel talebe getirdi i yorum asl nda çok farkl sonuçlara neredeyse kaç n lmaz olan teatrallik nedeniyle kolayca wc ler, idari ofisler, ma azalar, toplant salonu ve ulaflabilecek, hatta çeflitli uygulamalardan da bilindi i düflülecek baya l k çizgisinden uzak durmay, baflka ana restoran bu omurgan n etraf nda yine dairesel gibi ulaflan bir yelpazede. bir deyiflle iyi yap yapmay, samimi olmay büyümelerle flekilleniyor ve üç adet tematik alakart becerdi imizdir. restoran, spa, hamam, kapal havuz ve Golfers Temel anlay fl m z n Tui sorgulamas n n sonuçlar yla Bar birimleri bu dairesel kütlenin merkezine çeliflmedi ini öncelikle söyleyebilirim. H zla de iflen Bunun ötesinde, özellikle saklanan servis mahalleri yönlenecek flekilde kütleye dikine saplan yor. Bu dünyam zda mimari de dahil tüm sanatlar n ciddi bir hariç -Serenity de servis avlusuna ulafl m bile yaklafl k tasar mda temel amaç, son sayd m tematik dil s k nt s, hatta krizi içerisinde oldu unu 300 metrelik bir yeralt tüneliyle sa land - vaziyet nitelikteki birimleri ana kütle içinde eritmek yerine, düflünenlerdenim. Postmodern söylemin -buna plan na veya hava foto raflar na bakt n zda tüm ana kütlesel olarak da ayr flt rmak ve bu tematik ve dekonstrüktivist söylemi de dahil edebilirim- modern ifllevleri okuyabilirsiniz. Bu da asl nda modernin ifllevsel içeri i kütleye ve cephelere de yans tmak karfl t yaklafl mlar n evrensel kültüre ciddi katk lar temel yaklafl mlar na sad k bir dili korudu umuzu çabas yd. olarak görmedi im gibi, bunlar n üretimlerinin gösteriyor.

5 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 38 altta: Rum meyhanesi altta ortada: Lobi bar en altta: Golfers' bar sa da: Çin restoran sa da altta: E lence merkezi yap - otel - antalya OCAK XXI 38 he: Vaziyet plan na bakt m zda suyun bask n bir ö e oldu unu ve vaziyet plan için ana belirleyici olarak ele al nd n görüyoruz. Bu projede suyun öneminden ve vaziyet plan tasar m ndan söz edebilir misiniz? abö: Sizin de belirtti iniz gibi, do adaki su elemanlar n olabildi ince kullanmaya çal flt k. Asl nda Belek sahillerinin denizi, aç k deniz oldu u için Marmaris, Bodrum, Fethiye koylar ya da Kemer in denizi kadar keyifli de il, ancak kumsal genifl ve güzel. Bu nedenle kumsalda günefllenme alanlar n n yan s ra, özel kiosklar yapt k. Ayr ca deniz üzerinde oluflturdu umuz genifl iskele platformuyla sahil aras nda daha kontrollü, yar havuz gibi bir bölüm yaratt k. Ac su Irma ise mekânsal ve görsel olarak k y s ndaki tesislere büyük farkl l k kazand r yor, bu nedenle rmak kenar nda restoran teraslar, dinlenme alanlar, gezi teknesi yanaflma platformlar ve yürüyüfl yollar oluflturduk. Ne yaz k ki rmaktaki k smi kirlilik nedeniyle bu rma daha yo un kullanma olana m z olmad. Belek denizinin sözünü etti im handikaplar nedeniyle önceki tesislerde de havuzlar büyük tutmaya çal flm flt k. Ama bu kez yüzme havuzlar n yap lar n bir uzant s gibi tasarlayarak hem ifllevsel hem de görsel elemanlar olarak kullanmay kavramsal yaklafl m m z n önemli bir ögesi haline getirdik. Otelin güneyinde boydan boya yer alan yaklafl k 3600 metrekare havuzu deniz suyu ve tatl su kar fl ml, binde 12 tuzluluk seviyesinde bir havuz, kuzeyinde ve villalar aras nda yer alan 4000 metrekare havuzu ise tatl su havuzu olarak planlad k. Zemin katta yer alan tüm otel yatak odalar ve çok say da villa birimi bu havuzlar oda teraslar ndan ya da villa bahçelerinden, özel havuzlar gibi kullanabilecek flekilde tasarlad k. he: Turizm yap lar nda uzmanlaflm fl bir ofis olarak uzmanl n z n bu proje kapsam nda ne gibi avantajlar n gördünüz? abö: Turizm yap lar nda uzmanlaflm fl olmam z n birçok yarar n gördük. Bunlar saymakla bitmez ama en önemlisini belirtmek istiyorum: yi bildi iniz bir konuda daha cesur oluyorsunuz, s radan olan n, standart çözümlerin d fl na ç kabiliyorsunuz, daha özgün ve farkl çözümler önerebiliyorsunuz. he: Böylesi büyük ölçekli bir projede hem tasar m hem de inflaat süreçlerinde proje yönetimini nas l sa lad n z? abö: Tasar m süreci tamamen bizim yönetimimiz alt nda yürütülüyor. flverene karfl tek sorumlu biziz. Mimari, iç mimari ve peyzaj projelerini kendi bünyemizde, mühendislik projelerini ise uzun süredir birlikte çal flt m z, konusunda çok yetkin firmalarla yap yoruz. Tabii ki uygulama projesi aflamas ndaki koordinasyon iflin en can al c noktas. Çok detayl projeler yap yoruz, iflveren haz rlad m z proje ve flartnamelerle do rudan ihaleye ç kabiliyor ve teklif verenleri eflit flartlarda yar flt rabiliyor. Tasar m sürecinde inflaat maliyetlerinin kontrolü de ayr bir gereklilik ve özenle, sürekli canl tuttu umuz bir konu. Tasar m sürecindeki bu proje yaklafl m iflverene kalite, zaman ve maliyet avantajlar kazand r yor. Biz inflaat sürecinde mesleki kontrollük hizmetleri yap yoruz. inflaat n proje yönetimi ise turizm yap lar konusunda yetkin bir inflaat firmas olan Özalt n Afi taraf ndan baflar yla gerçeklefltirildi.

6 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 39 proje ad : Gloria Serenity Hotel mimarlik ofisi: ANTS Afi mimari ve iç mimari tasar m: Ahmet Özsüt proje sorumlular : Mert Ifl k, Baran Gökgöz, Serap Bar fl, P nar K rm z o lu proje ekibi: Ferruh Eser, Kadir Kastal, Yasemin Ifl k, Neslihan Öngen, Gülay Erdivan, Vesile Akdemir iflveren: Özalt n Afi kapal alan: m 2 yer: Belek (Ac su mevkii), Antalya statik: Promer Ltd fiti mekanik: FNP Ltd fiti elektrik: K Mühendislik Ltd fiti peyzaj: ANTS Afi ana yüklenici: Özalt n Afi yatak kapasitesi: 932 yap - otel - antalya 39 XXI - OCAK 2009 ahmet bahad r özsüt 1953 do umlu Ahmet Bahad r Özsüt ODTÜ Mimarl k Fakültesi nden 1978 de mezun oldu. Mesleki yaflam na tasar mc mimar olarak Tustafl ta bafllad y llar nda Suudi Arabistan da Enka Arabia firmas n n RWTS projesinde önce flantiye mimar, sonra flantiye flefi olarak çal flt y llar nda ayn ülkenin Hail kentinde Al-Fadhel emirlik binalar n n proje müdürlü ünü yürüttü da Akmülk e ait 1000 yatakl Bodrum tatil köyü projesinin yat r m planlamas yönetimini yapt y llar aras nda Ankara Hilton Oteli projesinde flantiye flefli i, Kemer deki iki otel projesinde proje müdür yard mc l ve zmir Hilton kompleksi inflaat nda koordinatör olarak çal flt y llar aras nda efl zamanl olarak MNG Targem (proje ve müflavirlik) ve MNG Mipafl (malzeme) firmalar n n genel müdürlü ünü ve takiben y llar nda MNG Holding yat r mlar koordinatörlü ü görevini yürüttü te ANTS Afi nin kurucu ortaklar aras nda yer ald. 1 girifl avlusu 2 girifl holü 3 lob 4 lobi lounge 5 ön havuz (deniz suyu) 6 ön büro 7 ana restoran 8 ana mutfak 9 frans z restoran 10 rum meyhanesi 11 çin restoran 12 yönetim 13 güzellik merkezi 14 spa 15 hamam 16 kapal havuz 17 jimnastik salonu 18 golfers' bar 19 toplant salonu 20 yatak blo u (a) 21 yatak blo u (b) 22 italyan restoran 23 spesiyal restoran teraslar 24 show büfe 25 arazi wc 26 özel villa 27 e lence merkezi 28 amfi 29 standart villa 30 villalar aras havuz 31 show büfe teras 32 köprü 33 iskele zemin katl vaziyet plan

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark

Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Adnan Menderes Havaliman D fl Hatlar Terminali ve Çok Katl Otopark Proje Müeelifi dare Yüklenici Firma flletme Ana Tafleron Statik Proje Tesisat Projesi Elektrik Projesi

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences

İÇİNDEKİLER. 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100. Jumeirah Bodrum Palace. Mandarin Oriental Resort And Residences İÇİNDEKİLER 06 Hakkımızda 10 24 30 42 50 62 72 80 86 90 94 100 Jumeirah Bodrum Palace Mandarin Oriental Resort And Residences Regnum Carya Golf & Spa Resort Regnum Sky Tower Litore Resort Hotel & Spa Royal

Detaylı

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI ORGANİZASYON BİLGİLERİ: ORGANİZASYONU ÜSKÜDAR BASKETBOL SPOR KULÜBÜ VE SSO SPORTİF ORGANİZASYONLAR ÜSTLENMEKTEDİR. SPORCU KONAKLAMALARI: 3 VE 4 KİŞİLİK ODALARDA VE TEK KİŞİLİK STANDART YATAKLAR 20 KİŞİYE

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü Duruşuyla, İŞ dünyasinin İstİkrarlI gücü SAĞLAM TEMELLERLE AYDINLIK GELECEĞE 1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

TEK B R BAHÇE G B SÜREN

TEK B R BAHÇE G B SÜREN xxi_kasim_proje 10/24/08 7:30 PM Page 60 KASIM 2008 - XXI 60 yap - konut yerleflimi ve otel - mu la TEK B R BAHÇE G B SÜREN Dik e imli bir arazide konumlanan Tekfen Yal kavak Evleri topo rafyadan yararlanarak

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Sade, Saydam, Fonksiyonel

Sade, Saydam, Fonksiyonel 36 Sade, Saydam, Fonksiyonel İZMİR BORNOVA DA YER ALAN ÖZYAVRU ELEKTRİK İDARE BİNASI, ÇEVRESİNDEKİ SAĞIR YÜZEYLERE SIRTINI DÖNMÜŞ, TEK DÜZELİK VE MONOTONLUK KAVRAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞAN BİR YAPI NİTELİĞİNDE

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA

ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA MAYIS 2008 - XXI 88 Page 88 foto raflar: Cemal Emden ÇEL K ÜZER S L ND R KAPLAMA Ümraniye de yer alan Yeflil Vadi Konaklar, içinde konumland vadiye organik bir flekilde yerleflirken bir yandan da kendi kimli

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı