SUYUN BEL RLED. Hülya Ertafl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUYUN BEL RLED. Hülya Ertafl"

Transkript

1 xxi_ocak_proje 12/27/08 12:58 PM Page 34 yap - otel - antalya OCAK XXI 34 SUYUN BEL RLED Antalya da di er Gloria Otelleri ne komflu olarak konumlanan Gloria Serenity, suyla kurdu u yak n iliflki ve tekrar eden kütlelerin oluflturdu u ritimle farkl bir tatil deneyimi yaratmay amaçl yor. Projenin tasar m ve yap m süreçleri hakk ndaki sorular m z ANTS tan Ahmet Bahad r Özsüt yan tlad. Hülya Ertafl glor a seren ty otel ants afl he: Bu otelin Gloria oteller grubu içinde nas l konumlanmas /farkl laflmas talep edildi? flverenin bu gibi talepleri mimari dile nas l yans d? Ahmet Bahad r Özsüt: Gloria Serenity Hotel, y ll k bir süreç içerisinde planlanm fl ve infla edilmifl Gloria Golf Resort (1997); Gloria 18 Delikli Golf Sahas Kulüp Binas (1997); Gloria Çocuk Kulübü (1999); Gloria Verde Resort (2001); Gloria Select Villas (2001); Gloria Convention Center (2003); Gloria 45 Delikli Golf Sahalar Kulüp Binas (2005) ve Gloria Garden Suites (2006) tatil ve e lence tesislerinin de yer ald, tahsisleri Özalt n fiirketler Grubu na kademeli olarak yap lan Belek te toplam 2100 dönüm büyüklü ünde bir arazi içerisinde y llar nda infla edildi ve iflletmeye al nd. Bu tesisleri ve toplam 45 delikli golf sahalar n içeren kompleksteki tesislerin ilki olan Gloria Golf Resort iflverenin ilk turizm yat r m yd, bu nedenle o zaman foto raflar: Ahmet Bahad r Özsüt, Timur Taflonan, Hamit Yalç n iflverenden çok daha genel tan mlar ya da talepler alm flt k, örne in Belek teki di er otellerden daha iyi olsun gibi. Zaman içerisinde konuya oldukça profesyonelce bakmaya bafllayan iflverenin hem yat r mc hem de iflletmeci olarak turizme iliflkin deneyimi artt. Bu noktadan sonra, tasar mc mimar ve yat r m dan flman flapkam zla biz, iflveren ve iflletme kadrolar bir araya gelerek yeni yat r mlar n kavramsal altyap s n n oluflturulmas nda yarat c tart flmalar yapt k ve kavramsal yaklafl mlar m z oluflturmaya bafllad k. Bundan sonraki aflamada detayl bir yap program haz rlad k ve iflverenin bu program onaylamas yla proje üzerinde yo un olarak çal flmaya bafllad k. Komplekste yer alan tesislerin son halkas olan Gloria Serenity için de yaflanan ayn süreç sonras nda Gloria Otelleri nin art k güçlü bir marka haline gelmifl olmas, Belek Gloria Kompleksi nin yeni yap lacak yat r mlarla birlikte dünyada da efline az rastlanabilecek bir tatil dünyas haline gelmesi potansiyeli, Belek in bir turizm merkezi olarak imaj n n zaman içerisinde daha olumlu bir noktaya ulaflmas ve geliflen pazar çeflitlili i ve talepleri

2 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 35 karfl sayfada Yatak blo u güney cephesi bu sayfada solda ve en solda: Gloria Serenity Otel'in kuflbak fl foto raflar altta: Yatak blo u ve arka planda görülen villalar yap - otel - antalya 35 XXI - OCAK 2009 nedenleriyle, Serenity nin daha üst segment kavramsal yaklafl m, bu az bulunur büyüklükteki ve tesislerdeki büfe restoranlar ve snack restoranlar ziyaretçiye hitap eden, di er otellerden daha lüks ve do al güzellikteki arazide yapt m z her yeni tesisin d fl nda 12 adet spesiyal restoran n tamam farkl daha yüksek rakamlarla pazarlanan bir otel olarak sistemin geneline eklemlenmesi ve tüm tesislerin konseptlerde tasarland. Seçilen bu kavramsal tasarlanmas na karar verildi. Bu temel kararlar ziyaretçilerinin komplekste yer alan di er tesislerin yaklafl m iflletmeyi al fl lm fl n d fl na tafl yarak Serenity nin fiziki büyüklüklerine ve etkinlik imkânlar ndan faydalanmas n n sa lanmas üzerine zorlaflt rsa da, bunlar n hepsi kitle turizmi için çok zenginli ine do al olarak yans d, ayr ca k smen de kuruluydu. Bu nedenle, tesisler kendi içlerinde yeterli önemli bir çekim gücü parametresi olan etkinliklerin olsa kullan lan teknoloji ve malzemelere iliflkin olarak oteller ya da apart villa ve süit gruplar olarak farkl zenginlefltirilmesi ad na yap ld. daha rahat bir bütçe dahilinde tasar m yapmam za zamanlarda tasarlanm fl ve infla edilmifl olsa da, her olanak tan d. Öte yandan her zaman eser sahibinin farkl tesiste farkl özellikleri ön plana ç karmay Serenity özeline dönersek, asl nda di er tesislerde de özgür yaklafl m ve anlay fl olarak gördü ümüz ve hedefledik. Örne in Serenity yi daha sakin bir tesis özen gösterdi imiz temel bir konuya, tesis kalitesi iflverenlerle bafl ndan anlay fl birli ine vard m z olarak planlad k ve çocuklara yönelik etkinliklere yer bir kademe daha yükseldi i için, daha dikkatle temel bir ilkeyi koruduk. Tasar m anlay fl m z ve vermedik, çünkü Gloria Golf Otel e yapt m z çok yaklaflmak durumundayd k: Bilindi i gibi kitle turizmi bunun neticesinde ortaya ç kan mimari dilin donan ml çocuk merkezi ve bu tesise daha sonra ile kalite kavramlar bir noktadan sonra ters çal flmaya sorgulanabilir ve tart fl labilir olmas yla birlikte, bu ekledi imiz Aquapark, Serenity misafirlerine de bafllar. Yani -benzetmede hata olmaz derler- kitle dile iliflkin tüm kararlar n mimar taraf ndan verilmesi hizmet verecek kapasitedeydi. Ayn flekilde Gloria Golf turizminde insanlar programlanm fl bir flekilde gerekti i ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeden toplant merkezinin yüksek kapasitesi nedeniyle sürüler halinde seyahat eder, karfl lan r, yer, içer, çal flt k. Serenity deki toplant salonunun kapasitesini k s tl havuza ya da denize gider, e lenir ve u urlan rlar. tuttuk. Öte yandan Serenity ye yapt m z donan ml Bu, asl nda kaliteli turistin arad na terstir. O, he: Otelde konaklayacak olanlar için ne türden bir e lence merkezinden di er tesislerin de her zaman özel oldu unu hissetmek, kalabal a tatil deneyimi öngördünüz? Bu öngörüler ortak yararlanmas n sa lad k. Serenity spa merkezi sadece kendi seçti i zamanlarda ve mekânlarda alanlar n tasar m na nas l etki yapt? Bali-Asya konseptiyle di er tesislere oranla daha kat lmak ister. Kitle turizminde bunu tümüyle abö: Bu soruyu Serenity yi Gloria Belek Turizm büyük ve donan ml planland, baz kaç n lmaz sa lamak ise mümkün de ildir, ancak bizim de Kompleksi nden soyutlayarak yan tlamam mümkün tekrarlar olsa da spa merkezlerinin özelliklerini yapt m z gibi iyilefltirmeler yap labilir. de il. Bizim bu komplekste oluflturdu umuz farkl laflt rd k. Gloria Belek Kompleksi nde yer alan Örne in yaklafl k 550 kuverlik Serenity büfe

3 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 36 yap - otel - antalya OCAK XXI 36 restoran n, mutfa merkeze oturtarak en büyü ü abö: Daha önce söyledi im gibi iflverenden bir proje oluflturmaya çal fl yoruz. Bunu basit bir flekilde 150 kuverlik dört parçaya ay r p, hepsinin iç tan m alm yoruz, kavramsal yaklafl m baz nda proje tan mlarsak k fll k ortalama kapasiteyi otel ana blokunun mimarisini farkl laflt rarak planlad k; alakart tan m n birlikte yap yoruz, buna uygun yap kapasitesi olarak belirliyoruz diyebiliriz. Antalya iklimi restoranlar çeflitlendirdik, operasyon saatlerini program n ise biz oluflturuyoruz. Proje kapsam nda y l n sekiz ay nda apart ünitelerdeki yaflam aç s ndan bir genifllettik; havuz ve plaj alanlar n parçalayarak, planlad m z farkl konaklama tipleri ve bunlar n sorun yaratm yor, ayr ca mevsim uygun oldu unda olabildi ince öznellefltirdik; barlar n say s n büyüklüklerinin saptanmas gibi konularda öncelikle apart villa ve süitler otel ana kitlesi içerisindeki oda ve art rd k ve çeflitlendirdik; dileyen misafirin pazarlama verileri ve pazar taleplerini inceliyoruz. süitlere göre daha fazla tercih ediliyor. odas nda ya da süitinde uzun vakit geçirebilmesi flverenin turizm alan nda kurumsal bir deneyime için gerekli imkânlar sa lad k. Buna paralel olarak sahip olmas bize bu konuda önemli kolayl klar Öte yandan Belek turizm tahsislerinin hemen sadece iflletmesel birtak m uygulamalarla da sa l yor. Tipleri, say lar ve büyüklükleri saptarken tamam n n orman arazisi olmas da bu projenin iyilefltirmeye katk sa land. Bu iyilefltirmeler ile mevsimsel e ilimleri ve farkl pazarlar n farkl vaziyet plan n n flekillenmesinde önemli bir etken Serenity de ve kompleksin tamam ndaki zengin tesis- taleplerini de dikkate al yoruz. oldu. Serenity nin yerleflti i yaklafl k 120 dönüm arazi lerin yaratt imkânlar birlefltirdi imizde daha önce 18 delikli golf sahas n n driving range kitle turizminin handikaplar n en aza indirme Farkl ifllevlerin vaziyet plan ndaki yerleflimleri birkaç denilen al flt rma sahas n ve birkaç parkurunu yönünde önemli kazan mlar elde ettik. temel parametreyi do ru de erlendirmeyi gerektiriyor. kaps yordu. Yap lar vaziyet plan nda golf alanlar n n Öncelikle ziyaretçilerin beklentilerini iyi alg lamak eski boflluklar na gelecek flekilde planland, 1000 i he: Otel tek ifllevli bir yap olarak düflünülebilecek önemli. Bizim deneyimimiz ve Tui gibi büyük tur aflk n yetiflkin f st k çam n n bulundu u bu alanda olsa dahi bu proje kapsam nda önerdi iniz farkl operatörlerinin yapt baz araflt rmalar n sonuçlar, 30 kadar a ac n kesilmesi d fl nda bir zarar vermeden konaklama tipleri ve büyüklükleri, dahas konaklama esasen kentsoylu olan ziyaretçi profilinin kent planlamam z tamamlad k ki bu durum, avan proje harici ifllevler var, restoran, spa, konferans yaflam n n olumsuzluklar ndan geçici olarak çal flmalar m z n alt -yedi ay sürmesinin de temel merkezi gibi. Bu ifllevlerin ve farkl konaklama uzaklaflabildi i bir tatil ortam n büyük bir ço unlukla nedeniydi. tiplerinin vaziyet plan na nas l yerleflti ini tercih etti ini gösteriyor. Bu nedenle tatil tesislerinde açabilir misiniz? flverenden ald n z proje tan m bize ayr lan arsan n imkân verdi i ölçüde yatayda he: Vaziyet plan ndan bak ld nda projenin bu yerleflimde ne kadar belirleyici oldu? geliflen ve do ayla entegre olmufl bir tasar m merkezi gibi hissettiren ve dikdörtgen prizma

4 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 37 karfl sayfada üstte solda ve üstte sa da: Villalar n oldu u alan altta solda: Su, otel kompleksi içindeki ana ö e altta sa da: Deluxe villalar n yer ald alan bu sayfada solda: Standart odan n iç mekân altta: Otel ana girifl holü altta solda: Standart villa salonu en altta: Deluxe villa salonu yap - otel - antalya 37 XXI - OCAK 2009 hacimlerin tümünün neredeyse kendisine he: Farkl geometrilerde yap lardan oluflan bu otel önemli bir k sm n da kültürün yozlaflmas olarak eklemlendi i dairesel kütlenin tasar m ndan söz kompleksi içinde mimari dilin bütünlü ünü sa lamak görüyorum. Di er yandan da yerel kültürü Türk- slam edebilir misiniz? için ne gibi yöntemler izlediniz? sentezi gibi, asl nda hiç var olmam fl kurgusal bir abö: Bildi iniz gibi bu tür bir planlama standart abö: Daha önce de sözünü etti im gibi planlad n z olguya indirgeyen yaklafl ma da kökten karfl y m. otel flemalar içerisinde yer almaz, yani yat r mlar n baflar s için kullan c n n beklentilerini iyi Öte yandan kültürlerin çeflitlili inin yaflat lmas, tamamen özgündür. Asl nda bu flemay daha alg lamak çok önemli. Örne in Tui sorgulamas n n gelifltirilmesi ve evrenselin potas nda yeniden küçük ölçekte, genel mahalleri kapal bir atrium kullan c n n estetik tercihleri aç s ndan sonucu bu üretilebilmesinin en içten sanatç tavr oldu unu etraf nda ve iki katta planlayarak Gloria Verde de ba lamda çok ö retici. Bu sorgulamaya göre kullan c düflünüyorum. Bu kadar iddial bir yaklafl m n uygulam flt k. Serenity de ise içerisine araç trafi inin otel yap lar n n evrensel ifllevsel özelliklerinden malum dil krizi ortam nda tasar ma yans mas de girebildi i genifl bir avlu etraf nda tek katta herhangi bir sapma talep etmiyor, ama yerel kültürün as l sorun. Kendi tasar mlar ma ne kadar planlad k. Belirtti iniz gibi otelin genel mahalleri ve hatta daha genifl anlamda yerel olan n kokusunu, yans yabildi ini ise aç kças ben yarg lamak istemem. yatak bloklar bu kesintisiz dairesel omurgaya tad n hissetmek ve yaflamak istiyor. Mimarlar n bu Emin oldu um tek fley, turizm yap lar nda, eklemleniyor. Girifl holü, resepsiyon, lobi, genel talebe getirdi i yorum asl nda çok farkl sonuçlara neredeyse kaç n lmaz olan teatrallik nedeniyle kolayca wc ler, idari ofisler, ma azalar, toplant salonu ve ulaflabilecek, hatta çeflitli uygulamalardan da bilindi i düflülecek baya l k çizgisinden uzak durmay, baflka ana restoran bu omurgan n etraf nda yine dairesel gibi ulaflan bir yelpazede. bir deyiflle iyi yap yapmay, samimi olmay büyümelerle flekilleniyor ve üç adet tematik alakart becerdi imizdir. restoran, spa, hamam, kapal havuz ve Golfers Temel anlay fl m z n Tui sorgulamas n n sonuçlar yla Bar birimleri bu dairesel kütlenin merkezine çeliflmedi ini öncelikle söyleyebilirim. H zla de iflen Bunun ötesinde, özellikle saklanan servis mahalleri yönlenecek flekilde kütleye dikine saplan yor. Bu dünyam zda mimari de dahil tüm sanatlar n ciddi bir hariç -Serenity de servis avlusuna ulafl m bile yaklafl k tasar mda temel amaç, son sayd m tematik dil s k nt s, hatta krizi içerisinde oldu unu 300 metrelik bir yeralt tüneliyle sa land - vaziyet nitelikteki birimleri ana kütle içinde eritmek yerine, düflünenlerdenim. Postmodern söylemin -buna plan na veya hava foto raflar na bakt n zda tüm ana kütlesel olarak da ayr flt rmak ve bu tematik ve dekonstrüktivist söylemi de dahil edebilirim- modern ifllevleri okuyabilirsiniz. Bu da asl nda modernin ifllevsel içeri i kütleye ve cephelere de yans tmak karfl t yaklafl mlar n evrensel kültüre ciddi katk lar temel yaklafl mlar na sad k bir dili korudu umuzu çabas yd. olarak görmedi im gibi, bunlar n üretimlerinin gösteriyor.

5 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 38 altta: Rum meyhanesi altta ortada: Lobi bar en altta: Golfers' bar sa da: Çin restoran sa da altta: E lence merkezi yap - otel - antalya OCAK XXI 38 he: Vaziyet plan na bakt m zda suyun bask n bir ö e oldu unu ve vaziyet plan için ana belirleyici olarak ele al nd n görüyoruz. Bu projede suyun öneminden ve vaziyet plan tasar m ndan söz edebilir misiniz? abö: Sizin de belirtti iniz gibi, do adaki su elemanlar n olabildi ince kullanmaya çal flt k. Asl nda Belek sahillerinin denizi, aç k deniz oldu u için Marmaris, Bodrum, Fethiye koylar ya da Kemer in denizi kadar keyifli de il, ancak kumsal genifl ve güzel. Bu nedenle kumsalda günefllenme alanlar n n yan s ra, özel kiosklar yapt k. Ayr ca deniz üzerinde oluflturdu umuz genifl iskele platformuyla sahil aras nda daha kontrollü, yar havuz gibi bir bölüm yaratt k. Ac su Irma ise mekânsal ve görsel olarak k y s ndaki tesislere büyük farkl l k kazand r yor, bu nedenle rmak kenar nda restoran teraslar, dinlenme alanlar, gezi teknesi yanaflma platformlar ve yürüyüfl yollar oluflturduk. Ne yaz k ki rmaktaki k smi kirlilik nedeniyle bu rma daha yo un kullanma olana m z olmad. Belek denizinin sözünü etti im handikaplar nedeniyle önceki tesislerde de havuzlar büyük tutmaya çal flm flt k. Ama bu kez yüzme havuzlar n yap lar n bir uzant s gibi tasarlayarak hem ifllevsel hem de görsel elemanlar olarak kullanmay kavramsal yaklafl m m z n önemli bir ögesi haline getirdik. Otelin güneyinde boydan boya yer alan yaklafl k 3600 metrekare havuzu deniz suyu ve tatl su kar fl ml, binde 12 tuzluluk seviyesinde bir havuz, kuzeyinde ve villalar aras nda yer alan 4000 metrekare havuzu ise tatl su havuzu olarak planlad k. Zemin katta yer alan tüm otel yatak odalar ve çok say da villa birimi bu havuzlar oda teraslar ndan ya da villa bahçelerinden, özel havuzlar gibi kullanabilecek flekilde tasarlad k. he: Turizm yap lar nda uzmanlaflm fl bir ofis olarak uzmanl n z n bu proje kapsam nda ne gibi avantajlar n gördünüz? abö: Turizm yap lar nda uzmanlaflm fl olmam z n birçok yarar n gördük. Bunlar saymakla bitmez ama en önemlisini belirtmek istiyorum: yi bildi iniz bir konuda daha cesur oluyorsunuz, s radan olan n, standart çözümlerin d fl na ç kabiliyorsunuz, daha özgün ve farkl çözümler önerebiliyorsunuz. he: Böylesi büyük ölçekli bir projede hem tasar m hem de inflaat süreçlerinde proje yönetimini nas l sa lad n z? abö: Tasar m süreci tamamen bizim yönetimimiz alt nda yürütülüyor. flverene karfl tek sorumlu biziz. Mimari, iç mimari ve peyzaj projelerini kendi bünyemizde, mühendislik projelerini ise uzun süredir birlikte çal flt m z, konusunda çok yetkin firmalarla yap yoruz. Tabii ki uygulama projesi aflamas ndaki koordinasyon iflin en can al c noktas. Çok detayl projeler yap yoruz, iflveren haz rlad m z proje ve flartnamelerle do rudan ihaleye ç kabiliyor ve teklif verenleri eflit flartlarda yar flt rabiliyor. Tasar m sürecinde inflaat maliyetlerinin kontrolü de ayr bir gereklilik ve özenle, sürekli canl tuttu umuz bir konu. Tasar m sürecindeki bu proje yaklafl m iflverene kalite, zaman ve maliyet avantajlar kazand r yor. Biz inflaat sürecinde mesleki kontrollük hizmetleri yap yoruz. inflaat n proje yönetimi ise turizm yap lar konusunda yetkin bir inflaat firmas olan Özalt n Afi taraf ndan baflar yla gerçeklefltirildi.

6 xxi_ocak_proje 12/26/08 2:12 PM Page 39 proje ad : Gloria Serenity Hotel mimarlik ofisi: ANTS Afi mimari ve iç mimari tasar m: Ahmet Özsüt proje sorumlular : Mert Ifl k, Baran Gökgöz, Serap Bar fl, P nar K rm z o lu proje ekibi: Ferruh Eser, Kadir Kastal, Yasemin Ifl k, Neslihan Öngen, Gülay Erdivan, Vesile Akdemir iflveren: Özalt n Afi kapal alan: m 2 yer: Belek (Ac su mevkii), Antalya statik: Promer Ltd fiti mekanik: FNP Ltd fiti elektrik: K Mühendislik Ltd fiti peyzaj: ANTS Afi ana yüklenici: Özalt n Afi yatak kapasitesi: 932 yap - otel - antalya 39 XXI - OCAK 2009 ahmet bahad r özsüt 1953 do umlu Ahmet Bahad r Özsüt ODTÜ Mimarl k Fakültesi nden 1978 de mezun oldu. Mesleki yaflam na tasar mc mimar olarak Tustafl ta bafllad y llar nda Suudi Arabistan da Enka Arabia firmas n n RWTS projesinde önce flantiye mimar, sonra flantiye flefi olarak çal flt y llar nda ayn ülkenin Hail kentinde Al-Fadhel emirlik binalar n n proje müdürlü ünü yürüttü da Akmülk e ait 1000 yatakl Bodrum tatil köyü projesinin yat r m planlamas yönetimini yapt y llar aras nda Ankara Hilton Oteli projesinde flantiye flefli i, Kemer deki iki otel projesinde proje müdür yard mc l ve zmir Hilton kompleksi inflaat nda koordinatör olarak çal flt y llar aras nda efl zamanl olarak MNG Targem (proje ve müflavirlik) ve MNG Mipafl (malzeme) firmalar n n genel müdürlü ünü ve takiben y llar nda MNG Holding yat r mlar koordinatörlü ü görevini yürüttü te ANTS Afi nin kurucu ortaklar aras nda yer ald. 1 girifl avlusu 2 girifl holü 3 lob 4 lobi lounge 5 ön havuz (deniz suyu) 6 ön büro 7 ana restoran 8 ana mutfak 9 frans z restoran 10 rum meyhanesi 11 çin restoran 12 yönetim 13 güzellik merkezi 14 spa 15 hamam 16 kapal havuz 17 jimnastik salonu 18 golfers' bar 19 toplant salonu 20 yatak blo u (a) 21 yatak blo u (b) 22 italyan restoran 23 spesiyal restoran teraslar 24 show büfe 25 arazi wc 26 özel villa 27 e lence merkezi 28 amfi 29 standart villa 30 villalar aras havuz 31 show büfe teras 32 köprü 33 iskele zemin katl vaziyet plan