İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No"

Transkript

1 â Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No 1- İlanlar Teknik bilgiler TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 3-2) Kadastro tutanakları İplikasyonve 3-3) 2 ncı madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanağı 3-5) Şekli ve hukuki noksanlıklara düzeltme tutanakları 3-6) Sonuçlandırma tutanağı 7 ^ 83 ;A S L I B1İİ1MR

2 Sayfa: 2 İLANLAR Bakanlık Olurunun tarihi : Radyo haber bülteninin tarihi : Sa Mut a d vasıta (Bele diye.oparlörii-ilan tahtası) ile yapılan ilanı tevsik eden belgelerin : Adı : Belediye ilan f^tarihi ;ll*3a987sayısı: 346 İlgili beldede/köyde yapılan işe başlama ilanının tarihi : 16«8*1995 Bitişik belde ve köylerde yapılan işe başlama ilânının : 1- Köyü :E&İNCELER 'Tarihi: 16 # 8 # Köyü ımmmm Tarihi: 3- Köyü : B0ÜA2A& Tarihi: S eft#19i 4- Bsastt :KAmîYE Tarihi: 16*8* Sınırlaıaamn ve 2 nci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili beldede/ köyde ilan edildiğine dair askı mazbatasının tarihi:

3 Sayfa: 3 TEKHİK BİLGİLER A) İlgili haritalar : * 1-1/ ölçekli : AJmm-Oa6-a3, AS!ILALXA /5.000 ölçekli : ^ «^ g ^ Ç ^... AN2AMfA«*026-a4-I-**.AS!aAm-Oa6-a4-S3-b,- JİABUUHA.BAPÎALARIBAPÎA» Ö-9-ÎO 3-1/5 000 den büyük ölçekli: «SHftfcl «HSI&SB -t- -EG»,- «CİS 17 İ H b. 81ç. ekh. J!!^^..!«** m m xı * *» w ja * m, M A.TOİ*.rot. n 4 jfe B) Kullanılan ortalama ölçekli hava fotoğraflarının: Film, No : Şerit No: Resim No : S C) Kullanılan ölçü aletinin cinai, numara sı : lilt. SSL y.hr ^ m m k m m x M M ^ m m D) Orman sınır noktalarına verilen numaralar 1- Ormanın dış ve iç sınırını teşkil eden poligonlara: («1«... ) numaradan(..to,... ) numaraya kadar müteselsil numara veril.tj 2) 2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara, (2001 ) Numaraüan(. /&3SI... ) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir.

4 D.Sâyfa «4 S^pfİ.t Â İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK KO t 1 Orman Bakanlığının 13» 12 «1987 tarih ve 6 sayılı olurları, Orman Genel Müdürlüğünün 2S*7*1995 tarih Kd.M*l Kom 3/ sayılı emirleri ile Antalya ili, Serik ilçesi f Belek köyü sınırları içinde bulunan 1978*1982 yıllan arasın da 6831 sayılı Orman Kanununa göre sınırlamamı yapılmış ve Belek (Çakallık) merimi muhafaza ormanı içinde olan Acısu Devlet Ormanında muhafaza ormanı statüsü Orman Bakanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru ile kaldırılan Tu* ristik yatırım yolunun kuzeyindeki yaklaşık 28 hektarlık alanda 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulama çalışmaları yapsak üzere Komisyonumuz görevlendirilmiştir* Komisyonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon Başkam Ömer Kekkik, Ormancı üye Osman Yıldırım, Ziraatçı üye ömür Karayilmaim aynca Serik Ziraat Odamı Başkanlığının 12*12*1995 tarih ve 45 sayılı yazıları ile görevlendiriien temsilci üye Bekir Bvmez"in Belek köyü Muhtarlığının 16*8*1995 tarih ve bila sayılı yazıları ile görevlendirilen temsilci üye Ali Civcir"in iştiraki ila 6831 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyarınca Komisyonumuzun kanuni kuruluşu ta*» marnlanmış bulunmaktadır* Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Belek köyünden Osman oğlu 1947 doğumlu Hayri Çetin'in hazır bulunduğu, bilirkişi olarak görev yapmasına mani bir halin bulunmadığı görüldü* 6831 sayılı kanunun 8 nci maddesinde ve Orman Kadastro yönetmeliğinin 15 ve 16 nci maddelerinde belirtilen tüm ilanların ilgili birimlere yazılı bildi*» rimlerin yapılmış, ilânlarla ilgili kanuni sürelerin dolmuş olduğu kayıtların incelenmesinden anlaşıldı* 1952 yılifcda klasik yöntemle elde edilen 1/1000, 1/2000, 1/5000 ve 1/10000 ölçekli haritalara dayalı tapulama çalışmaları yapılmıştır* Belek köyünün bir kısmında 1948 yılında 3116 sayılı Orman Kanununa göre orman tahdidinin yapılmış olduğu ancak bu D*Sayfa : 5 çalışmaların tamamlanmadığı ve kesinleşmemiş olduğu,bu çalışmaların ilin edilip edilmediğine dair herhangi bir belge ve bilgi elde edilemediği 7 Nolu Komisyona bağlı 4 aclu ekip Başkanlığının tutanak defterinin sayfa 29 ve 13 nolu tutana* ğında belirtilmiştir* Belek köyünde Orman Kadastrosu çalışmalarına 7 nolu Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 nolu ekip tarafından tarihinde başlanılmış, 7.5*1982 tarihli kesinleştirme tutanağı ile 7 Nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından tamamlanmış 10.5*1982 tarihinde 7 nolu Orman Kadastro Komisyonunca Belek köyün* de ilan edilerek kesinleşmiştir sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı kanunla değişik 2 nci madde uygu* lamaları ile orman sınırlan dışına çıkartılan sahalar 7 Nolu Komisyona Serik Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan 17.10*1980 tarihli itiraz üzerine 7 nolu Orman Kadastro Komisyon Başkanlığınca itiraz yerinde görülerek muhafaza Ormanı olması sebebi ile ekip başkanlığınca yapılan 2 nci madde uygulaması iptal edil* miş ve bu şekli ile kesinleşmiştir. Belek köyü mülki sınırları içinde bulunan Devlet Ormanları 6831 sayılı Orman Kanununun 23 ncü maddesine uygun olarak yerleşim ve ziraat arazilerinin kum fırtınasının zararlı etkisinden korumak, tabiat ve çevre güzelliğinin devam ettirmek maksadı ile 26.6*1970 gün ve 6204/2 sayılı Bakanlık Oluru ile Belek muhafaza ormanı tesis edilmiştir*

5 Sayfa s 5 S. Sayfa s 5 19, tarih K.1.M.0R.05/14 MjfcU Bakanlık Olar'» ile ta ormanın turistik yatına yolu hudut alinıaak euretiyle bu yolun kuzeyimle kalen yaklaşık 28 hektarl İlk elaninda sruhafaza onaanı etstiieu kaldırılmıştır. Belek köyü hudutları dahilinde Devlet Onaamnın tasamı 2634.ayılı Turim teşrik kanunu gereğinee turizm alanı merkezi olarak belirlenmiş Bakanlar Kurulunun S Saeım 1984 gun 34/3734 eayilı karan ile kabul edilerek 21 Kaaim 1984 gün ve eayilı re emi gazetede yayinlenarak Belek Turiz.lam olarak D.Sayfa t 6 keeinlepelgtir. Yukarıda açıklandığı şekilde, kanuni kuruluşunu tamamlayan Komisyonumuzun Belek köyunde muhafaza orsanı.tattisil kaldırılan turiatik yatırım yolunun kuzeyinde kalas ormanlarda 2/B madde çalışmalarına beşi emeteknik, idari w hukuki bir eakınea buluisaadığına dair bu tutanak mahallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu w imzalandı SOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Ömer KESKİN Ormancı Üye Oaman YILDIRDI Ziraatçı üye ömür KARA YILMAZ İmza İmza İmza Zir.0d.fen.%e8i Bekir MUM Köy.Tem.tîyeei Ali CİYCİR Bilirkişi Hayri ÇETİN İmza İmza İmza Tedek Bilirkişi Tahir ÇELİK

6 Sayfa t g D.Sayfa i 7 ORMAN KADASTROSU TUTANAĞI (Dış sınır) TUTANAK MO s 2 Ormanın âda t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta not 1/25#000 ölçekli$ ANTALYA-026*a3, ANTALYA~026~a4, 1/5000 ölçekli: ASTALYA-026~a4-ISi ANTALYA-026-a4-H-a f ANTALYA-026-a4-lb f ANTALYA« ^, ANTALYA-026*a4-II-C Kollanılafi Fotoğraf ve Şerit not 16/240* * Antalya ili, Serik ilçemi t Belek köyü aölki aınırları içinde kalalı Çakalllzk seriisi muhafaza ormanı içindeki Acısu Devlet Organında, Orman 1akanlığmm 19#7#19f5 tarih w 14 sayılı oluru İle muhafaza ormanı statüsü kaldırılan turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan orman alanında 683! sayılı orman kanununun 3302 sayılı kanunla değişik 2/1 maddesi uygulaması yapsak üzere Baş* kan ümer Keskin* Ormancı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı %e ömür Karayalmaz, Ziraat Oâası Temsilci üyesi Bekir Arm f Belek k%ü Temsilci üyesi Ali Oivoir* den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Hayri Çetin*de dahil edilerek köytçd mevkiinde işe baglııymi*. 1978*1980 yıllan arasında 7 Numaralı Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 numaralı Beip tarafından* 6831 sayılı orman kanununa göre orman kadastrosu yapılan ve 7 Numaralı Orman Kadastro Kosdsyojsııiftga itiraz incelemeleri yapılarak 7*5#İ932 tarihinde kesinleştiri len, 10*5«1982 tarihinde de Selek köyünde askı suretiyle ilan edilerek kesinleşmiş bulunan Belek köyü orman kadastrosunla köy mülki sınırı ve bilirkişi beyanına göre 1/5000 ölçekli AMTALYA*026~a4-X-a f ANTALYA-026-a4-H-a, AMTALYA*Q26~s4-I-b f ANTALYA-086~a4-II-b, ANTALYA-026-a4- II*o numaralı paftalarında} Kuzeyi t Acısu İbresi İcğusu t Acım: Dönemeç Güneyi t Akdeniz Pıtısı : Çatal Sokak ve Tuluklu kuyu ile çevrui olduğu görüldü* Yukarıda adlan sayılan paftalara işlenmiş bulunan kesinleşmiş mülki sınıra aynen uyularak, bu sınırlar içinde kalan Acısu Devlet Ormanında* Orman Sa* kanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru D*Sayfa t 8 gereğince muhafaza ormanı statüsü kaldırılan turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan yaklaşık 28 hektarlık kısımda 6831 sayılı Orman kanununun 3302 sayılı ka* nua&a değişik 2/B maddesi uygulama çalışmalarına, turistik yatırım yolu Kara* yolları Bölge IHIdürlUğÜmden alınan koordinatlarına güre yukarıda adlan sayılan 3/5000 ölçekli paftalarmna aktarıldıktan sonra başlanâı* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra imza altına alındı* 27#l2*19ff 3 NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı tiye Ziraatçı üye Ömer KESKİN Osman YILDIRIM ömür KARİYILMAZ İmza İmza îszsıa Zir.Od.Tem.Üyesi EVMEZ İmza Köy Tem.Üyesl Ali 0İVOİR Bilirkişi 2

7 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NOt 3 Sayfa : ' D.Sayfa : 9 (teman Bakanlığının 13*2*1987 tarih, ve 6 sayılı olurları, Orman Oenel Müd~ ürlüğünen 22 # 3*1996 tarih Kdm.l.Kom 3/6 «556 sayılı iş emri ile Antalya ili t Serik ilçemi» Belek köyü sınırlan içinde bulunan Çakallık merimi muhafaza ormanı içindeki Acısu Devlet ormanında; Orman Bakanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru İle muhafaza ormanı statüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık almâm 26.12*1995 tarihinde başlanılan ancak çalışma mevsiminin sana ermesi nedeniyle yarım kalan 6831 sayılıtemanl&manunm 3302 «iyili kanunla değişik 2/B maddesi uygulama çalı pasına devam etmek üzere Komisyonumuz görevlendirilmişti?* Kos&syonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon Başlım Ömer Keskin" in f Ormancı %e Osman Xıldırım*am Ziraatçı Üye ömür Karsyılmsz"ın, ayrıca Serik Ziraat Odası Başkanlığınım 12* tarih ve 45 aayılı azılara ile gtjrevlendirilen temsildi üye Beki* Ev&ez"in, M â köyü muhtarlığının tarih ve t&la sayılı yazılsm ile görevlendirilen temsilci üye AH İvoir f in iştiraki İle 6831 sayılı tsmmmm 7 mni maddemi uyarınca kamisyonomıımun kanuni kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır» Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Belek köyünden Osman oğlu 194? doğumlu Sayri Şetin f in hasa»' bulunduğu bilirkişi olarak görev yapısına mani bir halin bulunmadığı görüldü. $831 sayılı kanunun 8 nal maddesinde ve orman kadastro yönetmeliğinin 15 rimlerdn yapılmış, ilanlarla iigsiâ kmmmi sürelerin dolmuş olduğu anlaşıldı» Belek köyümde 26.12*1995 tarihinde başlanılan çalışmalara 28*12*1995 tarihinde kötü hava koşulları ve çalışma mevsiminin sona ermesi nedeniyle ara verilmiş olup 9 jırıı kalan çalışmaların tamamlanması İçin Belek köyü 1996 yılı iş programına dahil edilerek tekrar 3 BolutemanKadastro Komisyonuna verilmiş" tir* Belek köyünde daha önce yapılan orman kadastro çalışması ile mülkiyeti doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çalışmalar y^fti i ıo hakkında 1 numaralı işe başlama tutanağında gerekil açıklamalar yapılmıştı. Bu bilgilere İlave olarak Belek köyünde değişik tarihlerde üç ayrı tçpgulama leşmiş olduğu Tapuda t 3erik Belediyesinde yapılan İncelemelerden ve küy muhtar» lığında: alınan bilgilerden anlaşıldı* Karnini kuruluşu tamamlanan koa&syonumuzun Belek köyünde çalışmalara başlamasında Teknik f İdari ve hukuki bir sakınca bulunmadığına dair %u tutanak ma~ hallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu ve imzalandı* 7*5* NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ömer^KEmİN Ormana tiye Omm& YILDIRIM Ziraatçı üye Ömür KARAYILMAZ Zir*Od»Tesutfyesi Bekir EVMEZ Köy Tem.Üyesi m (üreit Bilirkişi

8 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NO t 4, 8 D. Sayfa i 11 Adı i Aoıeu Devlet Kullanılan pafta not 1/5000 ölçekli : ANTALYA-026-a4-I-b, 1/1000 ölçekli imar paftaları: 17 İ IX., 17 İ II-h Kullanılan aletin einsi ve no: Wilt Tl F.Nr , Uzaklık ölçer EM 82 «S5409 Kullanılan fotoğraf re şerit not 16/ Antalya ili, Serik ilçesi Belek köyü mulki sınırları içinde kalan salları arasında 7 Numaralı Orman Kadaitro Komisyonuna bağlı 4 Kumralı Sd, tarafından kadastrosu yapılmış ve sınıryaraası kesinleşmiş bulunan ÇakallaJe serisi muhafaza ormanı, Aoısu Derlet ormanında, Orman Bakanlığının tarih re 14 sayılı oluru ile muhafaza ormanı statüsü kaldırılan Turistik yatıkuzeylnde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı teman Kanununun 3302 fcgnufli» değişik 2/3 maddesi uygulaması yapıldıktan sonra bu ftagulamamn sonuounda belirlenecek orman sınırlarının Serik İşletmesinee ihatasının yapılaoak olması nedeniyle ayraoa Belek köyünde imar planı uygulaması yapılan kesinleşen yerler olduğundan orman sınır noktalarının yerlerinin yeni uygulamasına göre belirlenerek tanımlanması ile kasinleşsiş orrnı i,inde İmlan imarz parsellerinin belirlenmesi için Aoısu Derlet kadastro») sırasında tesis «âilmiş bulunan bütün orman sınır noktalarının yerlerinin bulunarak ihya edilmesi, kaybolmuş ermen sınır noktalarının arazid. için kesinleşmiş örmen sınır hattını arazide aplike etmek üzere; iaşkanı Ömer Keskin, Ormancı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı üye ömür s, Ziraat Odası Temsilci üyesi Bekir Etmez, Köy temsilci Üyesi Ali Giveir*den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Hayri Çetin'de refakate alınarak Suluklukuyu mevkiine gelindi* Tuluklukuyu mevki ünde evveloe Acısu Devlet Ormanının dış sınırının ka * dastro» sırasında Belek köyü İle Kadriye Beldesi sınırında Tuluklukuyuda tesia edilen 2636 nolu OfS noktasının D.Sayfa t 12 yeri arazide kesin olarak bulundu. Suluklukuyu betonunda 2636 nolu OTS kasnısı yağlı toya ile yazılarak ihya edildi. Bu noktadan aplikasyona başlandı* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi fta yararlanarak bu noktadan itibaren kesinleşmiş orman sınar hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf âoam devlet ormanı, sol taraf Kadriye beldeki lertne.it toplu tarım arazileri İle takiben Melengeç Yapı Kooperatifine ait 1628 ada 2 numaralı parselin orman sınır hattının kuzeyinde kalan kısmı, İmar planında yol olarak ayrılan bölüm ile takiple gülistan yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı imar parselinin orsam sınır hattının kuzeyinde kalan kına olmak üzere kuzey-güney doğrultusunda uzanan 1641 ada 1 nolu imar parseli içinde direnaj hendeğinin 25m.güneyinde 4639 nolu imar poligonunun 3m.kuzeyinde 60 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Beton kazık dikilerek kırmızı yağla, boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* 263< nolu OTS noktası ile 60 nolu 0*S*noktasını birleştiren kesinleriş orman sınar hattına göre S.S.Melengeç yapı Kooperatifine ait 1628 ada 2 numaralı parselin güneyi ile S.S.Güüstan yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı imar parselinin güneye doğru uzanan kısmı kesinleşmiş ovman sınırlan içinde kalmaktadır* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından da yararlanarak 60 nolu 0*S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını doğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı,.ol taraf Belek köyü mülki sınırları içinde S.S*Gülistan Yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı, İbrahim Karasakal*a alt 3 numaralı, imar planında yol olarak gösteşşütn boşluk 1642 ada Münir Büyükkaya»ya alt 3 numaralı,şadiye öüner'e ait sellerin orman hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak imar.j-elspla-, rak ayrılan boşluk olarak 1643 ada 8 numaralı parselin bal _ :Jr l ' ki yol boşluğunda drenaj hendeğinin 40m*güneyinde 61 nolu O. *noktasının Iferi tesbit edildi«beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya İle nokta yenilendi. 60 ve 61 nolu 0*S.noktalarını birü 2 7 HAZİRAN 1996

9 t D.Sayfa t 13 kesinleşmiş orman emir hattına göre; 1641 ada 1 re 3 güney kıssa İle 4 numaralı parselin tamam, 1642 ada 3 ve 2 numaralı parsellerin güneyi ile imar planında yol olarak ayrılan kısımların güneye doğru uzantılarının kesinleşmiş orman sınırı İçinde kaldığı tesbit edildi* futanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından da yararlanarak 61 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hatta,» nı güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Savlet Ormanı, sol taraf 1643 ada da Fatma Kurt*, alt 8, Mehmet Ali Yılmaz»a ait 5, imar planındaki yol boşluğu, 1644 ada âa Mehmet Ali Yılmaz'a ait 4, Halil İbrahim Çevri»ye ait 2,yol boşluğu 1645 adada Cezai Ünal»a ait 4, Melahat Okudan, Lütflye Çelik.İncifer Ünver, Kemde Yıldırım, Fiklriye Bankoğlu*na müştereken ait 2, imar planındaki yol boşluğunun orman sınır hattının kuzeyinde Iralan kısımları olarak yolun ı646 ada 4 numaralı parselle birleştiği yerde drenaj hendeğinin 79m. güneyinde, 4745 numaralı poligon taşının 30m*kuzeyinde 62 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazıutic suretiyle nokta yenilenil* 61 v. 62 nolu 0 # S»noktalannı birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına gör.; 1643 adada 8,5 numaralı parsellerin güney kısımları ile 7 numaralı re 6 aumarala. parselimin tamamı, 1644 adada 2 ve 4 numaralı parsellerin güney kısımlara. 3 numaralı parselinde tamamına yakını 1645 adada 2 ve 4 numaralı parsellerin güneyi, 3 numaralı parselin temama ve yol olarak ayrılan kısımların orman.mır hattına göre güneye doğru uzantıları kesinleşmiş orman sınırı içinde kalmaktadır Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından âa yararlanarak 62 nolu O.S.noktasıntan itibaren kesinleşmiş, orman sınır hattına. güney doğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf ı646 adada Fikriye Bankoğlu, İneifer ünver, Melehat Okudan, Mesude Yıldırım, Hîtfiye Çelik*e müştereken ait 4 numaralı, S.S.öündc Yapı Kooperatifine ait 5, Ünal'a ait 10, yol boşluğu ile takiben 1647 edada İnayet Ünal'a ait 10 parsellerin orman sınar hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak direnaj değinin loom. güneyinde 10 numaralı parsel içinde B.Sayf» t nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Ağaç kazık dikilerek kurşun ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi, 62 ve 63 nolu O.S.noktalarına birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre; ı646 adada 4 ve 5 ile 20 numarala, parsellerin güneyi ile 11 numaralı parselin tamamı, 1647 ada 10 numaralı parselin güneyi ve yol olarak ayrılan kısımların orman sınırı İçinde güneye doğru kesinleşmiş orman sınırı içinde kalmaktadır* fuluklukuyuda bulunan 2636 nolu OTS noktasından başlanılan bugünkü apliçalışmalarında 63 nolu 0*S.noktasına kadar devem editaiş ve 63 nolu O.S. tndan eonrşf Tutanak, harita, belgeler ve arazi üzerinde yapılan incelesonucu 63 nolu 0*S.noktesından sonra gelen ve ölçü değerlerine göre apyapılan ve takip eden diğer O.S.noktalarmın arazide bulunan bilirkişi tarafından da yerleri ile tutanakta tanımlanan yerleri arasında çelişki olduğu görüldü. Bu konuda harita ve belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapmak ayrıca Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Esas, 954/175 sayılı kararı ile orman olduğuna karar verilen 22 ve 23 numaralı parsel sınırlaman 1/5000 ölçekli ANTALYA-026-a4-I-b orman kadastro paftasında İşlenmişolmamasa. bu elanda imar gören yerler ileimar görmeyen kedestro parsel sınırlarının ölçek düzenlenmesi suretiyle kenarlaştınlması için bugünkü aplikasyon çalıp»] son verilmiştir, kalem İle yazılarak verilftfeitne dair bu tutanak Orman 3 NOLU OHMAN KADASTRO KOMİSYONU J% Üye Ziraatçı üye Zir # Od*îem*%ej^ W Tem.üyeai YILDIRIM ömür KARAYILMAZ Bekir İjŞmt İ-Ali CİYCİR 2 7 HAZİRAN 1996 Ha^çSiN

10 Sayfa : 1 O D.Sayfa X 15 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NOt4 (temanın adı t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta no: 1/5000 ölçekli: ANTALYA-0g MJ4~I-b f 1/2000 ölçekli tapulama paftaları: Yafta 2, tafta 3 f 1/1000 ölçekli İmar paftalara $ Belek Kullanılan aletin cinai vo no: Wilt Tı F.Nr , Uzaklık ölçer DM 82 S 5540i Kullanılan fotoğraf vo şerit not 16/ Antalya ili,serik ilçesi, Belek köyü mülki sınırları içinde kalan yıllara arasmda 7 Numarala Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 numaralı Ikip tarafından kadastromu yapılmış ve 1982 yılında sınırlaması kesinleşmiş bulunan Çakallık serimi Acısu Devlet onanında mrc&afaza orman statüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı orman kanununun 3302 sayılı kanunla değişik! 2/B maddesi uygulaması yapmak İÇİn kesinleşmiş o»an smır battım mazide aplike etmek üzere; Komisyon Başkam Ömer Keskin* ta^ı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı öye ömür Karayılmaz Ziraat Odası Temsilci üyesi Bekir İvmem* Köy temsilci Üyesi Ali Civoir"den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Osman oğlu Hayri Çetin de refakate alınarak Hacıömer mevkiine gelindi* Belek köyü orman kadastrosunda 4 Numaralı Orman Kadattro İki bilme 19 Sumaralı ve 30*5*1979 tarihli tutanakta» Serik Kadastro Mahkemesinin 2«10«1954 tarih 953/569 Ssas* 954/175 sayılı kararı İle 22y numaralı kadastro parsellerinin orman sayılısına ve hazine adına orman vasfında tapuya tesciline karar verilmesi baklandaki kararı gereğince bu parsellerin muhafaza ormanına dahil edilmek üzere sınırlarının tesbitine geçildiği belirtilmiştir* Bu tutanağın sonunda numaralı parsellerin orman olarak sınırlarının tesbit edildiği belirtilmiştir* 14*5*1952 tarihli 2 Numaralı t 15*5*1952 tarihli 3 Numaralı arazi Kadastro paftalarında 22 ve 23 numaralı parsellerin sınırları mevcuttur* 22 ve 23 ütm^rall kadastro parselleri ilgili mahkeme kararı ile orman sayıldığına göre orman kadastrosu D*Sayfa : 16 tutanağımdaki ifadeyle kadastro paftalarında mevcut 22 ve 23 numaralı kadastro parsel sınırlarına aynen uyularak orman sınırının tesbitinln yapılmış olduğunu kabul etmek gerekir. Aksine bir durum kesinleşmiş yargı kararına uymamak olacaktır ki böyle bir uygulama mümlsün değildir* Eksik veya hatalı uygulana yapılmış olsa bile bu durum mahkeme kararının gereğini değiştirmez. Harita ve arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda mahkeme kararı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro parsel sınırlarının tesbitinde Belek köyü orman kadastrosunda gerek 4 numaralı Orman Kadastro ekibince gerekse Ikip çalışmalarının incelenmesinde 7 Numaralı Orman Kadastro Komisyonu tarafından tesis edilen H ej59 nolu orman sınır noktalarının koordinatlarına göre haritasına tersiminde bu orman sınır noktalarının orman kadastro tutanaklarında açıklanan tanımlarına uygun yerlerde olmadığı»mahkeme kararı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı parsel sınırlarına gelmediği bu parbellerin sınırları içinde kaldığı görülmüştür. Bu orman sınır noktalarının tutanaktaki tanımlarında parsel sınırlarında oldukları belirtilmiş olmakla birlikte ölçü değerlerine göre tutanaktaki tanımlandığı parsel sınırlarında değil parsel sınırı içinde kalmaktadırlar Ayrıca 19 ve 20 numaralı kadastro tutanaklarında orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatlarının gidiş yönü belirtilmekle birlikte düz hat veya parsel sınırını takip şeklinde md olduğu açıklanmamıştır. Ancak orman kadastro paftasında düz hat olarak tersim edilmiştir* Mapceme karara gereğince 22 ve 23 numaralı parsel sınırlaflfiö^^sbitinin yapıldığı» 19 numaralı kadastro tutanağında belirtilmiş, Cl^Sfi M " ' ' ;7 "'HA!

11 Sayfa t M D.Sayfa : 16 mimar batlarının 22 ve 23 numaralı parsel sınırlarım takip etmemi mahkeme kırsn gereğince zorunludur.halbuki hu «man sınır noktalarını birleştiren esmam sınır batları kadastro parae! şuurlarını tam olarak takip etmeyip haritasında düz bat alarak güateriljdştir. raan sınır batlarının düz hat elmaaı durumunda mahkeme kararı ile onman sayılan 22 numaralı parselin batısı, 13 numaralı parselin de kuzey kısmı arman sınırları dışında kalmaktadır* İ88y* le bir durum kesinleşmiş yargı kararına aykırıdır» Kesinleşmiş yargı»»saffa : 17 kararına aykırı uygulama mümkün değildir.b^sik veya hatalı uygulama yapılmış olması mahkeme kararının içeriğini değiştirmem* Hatalı uygulamanın muhkeme kararıma uygan olarak düzeltilmesi to mmmm mümkün olduğu gibi yapılması gereken yasal bir zorunlukta mevcuttur* 22 Numaralı parsel sinirinde 7 Sumaralı Orman Kadastro Komisyonunca tesis edilen $4 ve 65 numaralı orman sınır noktalarımın 31*8*1981 tarih ve 28 muma* *alı kadastro tutanağımda tanımlanan yerleri ve 23 numaralı parsel aınırıs&m tesbitinde 4 numaralı İkipçe tesis edilen ve 5f numaralı 0*3,noktalarının 30*5*1979 tarih ve lf numaralı, tarih ve 20 numarala, tutanaklarda tanımlanan yerleri ila ölçü değerlerine göre haritasında bulunan yerleri arasında çelişki vardır* ölçü değerlerine umulduğunda mahkeme karam İle orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro parsellerinin bir Isısaı orman sınırları dışında kalmaktadır* Böyle bir durum mahkeme kararına uyulmaması sonuounu doğun»* Halbuki tutanaklara açıklanan tanım ve ifadeler mahkeme tenafc* Yukarıda açıklanan nedenlerle Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Bm f İ54/1V5 Karar minerali İlamı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro $sı*» sellerinin tapulama paftalarında mevcut sınırlarına uyularak orman «mır hattının mahkeme kararıma uygun olarak aplikasyonunun yapılabilmesi içini 22 w 23 numaralı parsel sınırlarında tesis edilmiş bulunan arazideki yerleri ile ölçü değerleri hatalı olduğu saptanan 5f~64^5~200l~2002~20ö3~2ö04 numaralı orman aımr noktalarının ülçü değerlerinin iptal edilmesine, orman kadastro tutanaklarında mevcut armam sınır hattı ve ermen sınır noktam tanımlarına, ayrıca kesinleşmiş mahkeme kararma göre orman sayılan 22 w 23 numaralı parsel şuurlarıma aynen uyularak aplikasyonun yapılmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi* Daha ünce aplikasyonu yapılan 63 nolu O.S.noktasından itibaren aplikasyon çalışmalarına devam etmek üzere çalışmaya başlandı* Harita, tutanak tamımı esas alınarak bilirkişi beyerandan da yarar D.Sayfa t 18 lanarak 63 molu 0.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını yünde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol taraf 1647 adada İnayet Ünal'a alt 10 t Lütfi^Sökmenoğlu'na ait 7# Tevfik öz"e ait 8 f Maile Kelaş'o ait t mmmlsk imar planında yol alarak ayrılan kısım ile planıma paru olarak ayrılan 19 numaralı parsellerin orman sınır hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak; Belek küyft orman kadastrosunda 31*8*1981 tarih ve mümh tutanakta 64 molu 0 # S.noktasının yeri 18 numaralı kadastro parselinin güney sınayrı olarak tarif eâi İmi ştir.halfeuki ülçi değerlerine göre 64 nolu 0*8* m mahkemesimin 953/569 Bsas, 954/175 sayılı Kararı ile 22 ve 23 numaralı kadastro parselleri orsan sayıldığına güre ve 64 molu O.S.noktasından 65 nolu 0*8«noktasına giden ermen sınır hattıdı ilgili orman kadastro tutanağında 18 numaralı parsel»mm olarak tarif edildiğine göre 64 numaralı 0*S*ncktamımi9L test* mahkeme foram ile arman sayılan 22 numaralı parselin f imar planında lf numaralı park olarak ayrılan eski 18 numaralı parsel ile ortak sınırında olması orman kadastro tutanağındaki tanıma da uygun olaoaktır*âlç^^^i^ nin esas alınması durumumda tutanaktaki nokta tanım ile çelişki olsıpk#adi^^\

12 «12 D.Sayfa i 18 Bu durumda64 nolu O.S.noktaaının yeri orman sayılan 22 nolu parsel sınırı içinde kalmaktadır. 22 numaralı kadastro parseli mahkeme kararı ile göre 22 numaralı parsel sınırına uyulması mahkeme kararı tutanaktaki tanımın doğru olduğu ancak noktanın kadastro tesis edilen yeri ile buna hat.lı olarak yapılan ölçüsünün hatalı oldukabul etmek gerekmektedir* Yukarıda açıklanan nedenlerle 19 numaralı ile İlgili mahkeme kararı ile orman sayılan 22 numaralı kadastro parselinin ortak köşesinde eski 18 numaralı kadastro parseli olan ımrâoirıplanı uygulaması ile 1647 ada 19 numaralı parsele dönüşen parselin güneydoğu köşesinde 64 nolu 0*S*noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boy. ile yazslmak suretiyle nokta yenilendi* 63 ve 64 nolu orman sınır noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre; 1647 adada 10,7,8,9 numaralı güneyi, imar planında yol olarak ayrılan bölümün orman sınır hattı 19 numaralı parselin güneyi D.Sayfa t /569 Esas, 954/175 sayılı kararı İle orman 22 numarala, kadastro parseli sınırında uyularak, 31* tarih ve 28 kadastro tutanağındaki 65 nolu O.S.noktasına gidişteki orman nokta tanımı esas alınarak, bilirkişi beyanından âa yaa 64 nolu O.S.nektasından itibaren kesinleşmiş ile orman sayılan 22 mimara İl kadastro taraf Aeıeu Devlet Ormanı, sel taraf 28 ^ımauyularak 18 numaralı parsel iken imar planı ile park olarak ayrılan 1647 ada 19 numaralı parselin, mahkeme karara. İle orman olan 22 numarala, kadaktro parseli İle ortak sınırına takiben 22 ve 19 yol olarak ayrılan eski ova yolunun ve 24 numaralı kestiği yerde 65 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Ağtç kazık dikilerek ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* 953/569 Esas, 954/175 Sayılı kararana uyularak ayrıca Tutanak, Harita ölçü değerleri İle bilirkişi beyanandanda yararlanarak 65 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde duz hatla sağ taraf 22 numaralı parsel olarak Acısu Devlet Ormanı, sel taraf tapulama paftasındaki yol ile Tahir Yıldırım tarlası ve ayna. şahsa ait 24 ralı kadastro parseli olarak orman kadastro tutanağında 25 numaralı rın&a olarak tarif edilen aneak ölçü değerine göre yukarıda belirtilen göre orman sayılan 23 numaralı parsel ile 24 numaralı parselin 2004 nolu 0*S.noktasınan yeri tesbit edildi.beton yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi. Böylece tutanak tanımı ile ölçü değerine göre nokta gerçek yerinde eplike edilmiş oldu* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi D* Sayfa ; 20 beyanından da yararlanarak 2004 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş sımr hattını tutanağın başında açıklanan gerekçelerle mahkeme karam ile sayılan 23 numaralı kadastro parsel sınıra orman sınırı olarak tesbitr.adilmiş olduğundan, tapttama parsel sınırlarına aynen uyerak sağ taraf Betletı&h» majusiorman olan 23 numaralıpşrsel), sol taraf Tabir Yıldırım» a alt 24 ve takiple 25*26-27 numaralı kadastro parselleri olmak üzere 2003 nolu O.S.noktasının yeri oma kadastro tutanağında 28 nolu parsel köşesinde olarak tarif rağmen ölçü değerine göre 27 numaralı parselin güney köşesinde mahkeme ile orman sayılan ve Devlet Ormanı olarak sınırlandırılmış bulunan 23 parsel ile müşterek sınır üzerinde 2003 nolu O.S.noktasının y$ri. tesbit edildi*. a s l i g i b i d i r ' ömür KÎ^^***^ Ziraatçı tfye

13 * Sayfa 11 3 D*Sayfa t 20 Beton kazık Ekilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak, bari ta ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 2003 nolu 0.S.noktasından itibaren; 30.5»1979 tarih ve 19 numaralı tutanakta Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Esas, 954/175 karar sayılı İlamı gereğince 23 numaralı kadastro parseli orman sayıldığından bu parsel pınar- Jaaslnaıuy^lajpak l)e1rlet ormanı olarak sınırlandırılmasının yapıldığı açıklajmıştır* Anoak tutanakta tarif edilen 2002 nolu O.S.noktasının yeri ölçü değerlerine göre farklı olmaktadır. Ayrıca tutanakta belirtilen gidiş yönüne göre orman sayılan 23 numaralı parsel sınırının takip edilmediği görülmüştür, ölçü değeri esas alınarsk ve parsel sınırlarını takip etmek suretiyle kesinleşmiş orman sınır hattını tapulama parsel sınırlarına aynen uyarak sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf 27,28,29,30 numaralı parsellerin orman olan 23 numaralı parselleortak sınırını takiple 30 numaralı parselin güney köşesinde 23 numaralı parsel ile müşterek sınır üzerinde 2002 nolu 0«S.noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi. Tutanak, harita ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak} Belek köyü orman kadastrosunda 4 Numarala &pçe tutulan 30*5* 1979 tarih ve 19 nolu tutanakta D*Sayfa : 21 Serik Kadastro Mahkemesinin 953/569 Bsas,954/175 Karar sayılı ilam gereğince 23 numaralı kadastro parselinin orman olduğu ve 23 numaralı kadastro parselinin orman olarak sı m rlandı r ı İma sınan yapılmş olduğu belirtilmiştir* tarih ve 20 numaralı tutanakta tanımlanan 2001 nolu 0*S.noktasının koordinatlarına göre arazi ve paftasında bulunan yeri tutanakta tanımlanan yerinden farklı olmaktadır* Farsel sınırında tamiülanan noktanın yeri ölçü değerlerine göre 23 numaralı parsel içinde kalmaktadır. Arazi kadastrosunun orman kadastrosundan ünce yapılmış olması ve tutanakta nokta yerinin tanımının daha kesin İfadeler içermesi nedeniyle, tutanak tanımı esas alınarak, 2002 nolu 0*S.noktasından itibaren tapulama parsel sınırlarına aynı zamanda 23 numaralı parsel sınırına aynen uyarak sağ taraf orman olan 23 numaralı parsel olarak Acısu Devlet Ormanı, sol taraf 30,31,32,33,34,35 numaralı kadastro parselleri olmak üzere parsellerin orman olan 23 numaralı parselle ortak sınırını takiple 35 numaralı parselle 36 numaralı parselin orkak köşesinde 2001 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Böylelikle tutanakta bahsedilen gerçek yerinde nokta aplike edilmiş oldu* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 2001 nolu 0*S.noktasından itibaren tapulama parsel sınırlarına aynen uyarak sağ taraf Acısu Dvelet Ormanı, llivlett Ormanı elan 23 numaralı parseli), sol taraf 36,37,38 numaralı parseller olmak üzere; Belek köyü orman kadastrosunda 30.5*1979 tarih ve 19 sayılı tutanakta, Serik Kadastro mahkeme- S E S Kadastro parselini m* Fevzi Yılmaz parseli ^imar planı uygulanmışj) ile müşterek sınırda olmak üzere 59 nolu 0*S*noktasının tesis edildiğibelirtilmektedir* 23 numaralı parsel orman olarak sınırlandırılmış olduğuna göre orman sınırının parsel sınırını takiple gitmiş olması mahkeme kararı gereğidir. Halbuki 59 nolu 0*S*noktasının koordinat değerlerine göre paftasına tersiminde bulunan yeri 23 numaralı parsel sınırı içinde kalmaktadır. D*Sayfa : nolu 0*S*noktası ile 59 nolu 0.S.noktası arasındaki mesafe dikkate alınarak ayrıca tutanaktaki kesin tanıma göre 59 nolu O.S.noktasının yerinin 38 numaralı parsel ile imar planı uygulamasında parsel numarası verilmeden park olarak ayrılan küçük parsel ve orman olan 23 numaralı parsellerin ortak sınırında olduğu tesbit edildi.38 numaralı parsel ile park olarak ayrılan parsellerin 23 numaralı orman olan parselle müşterek köşesinde beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi.ve röperlendi#^bîj^bece 59 nolu O.S.noktası tutanakta bahsedilen gerçek yerine aplike MÎ-ı GIBIDIR

14 Stagrii 11 4 D.Sayfa i M Tutanak, harita w ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanınkattım güneydoğu yönde düz hatla aağ taraf Aezmn Hallet Ormanı, COfcmönolan 23 numaralı parsel), mal taraf imar planında park alarak aynim parsel, 14 8 ada 1 numaralı p&reelia syır hattının kuzeyindefo^ankısma* dmmr planındaki ıral loşluğu ve 1477 ada İ numaralı perdelin orman sınır hattmm kuzeyinde kalan kısmı, park sahası alarak ayrılan parsel numarasız yerin esnam amir hattının kuzeyinde kalan ve 1477 adi 9 numaralı jmamel ile Belde yal» ila Turistik yatılı yelu kavşağında 1 nalu O.S.noktasımn yeri tesbit edildi. lal kavşağı bap^inie 1 kırmızı yağlı baym ila yazılmak suretiyle yenilendi* f nolu *S*noktası ile 1 nolu O.S,noktasıza birleştiren kesinleşmiş «mm sınır hattına güret 1478 mbm t numaralı parselin gjünesd. XffT ada 2 jrammrmli paraehn i3mi it park olarak synlan parsel namara** m yerler kesinleşmiş m m sınır hattının i S iade kalmaktadır. erilaiçtir nolu 0.S.noktaları beton kasık dikilerek kum» sı yağlı beya ile, % naln û.s.nektaaı yol berdflr taşınd,, mlvt O.S.noktaları İM ağ««lank aserintokurşuft kaim 11. yasılmak suretiyle aplikasyon «alışmalarına son irildiğine dair ta tutaaak Orman Kadastrom teknik izahnsınesinin 50 ttoi maddesi D.Sayfa t 23 gereğince mahallinde düzenlenerek imzalandı* 10*5* NOLU m m mmmm KOMISYONU Ormancı %e Ziraatçı %e Ömer KESKIN ömm Ömür KARAYıLMAZ İmza İmza Sir*Ö^Tem.üyesi Köy Tem.iyesi Bilirkişi Bekti* IVMEZ AM cîveir Hayrı ÇITÎM Buluna

15 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAKNOt4, 1 5 D.Sayfa t 24 Ormanın adı t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta not 1/5000 ölçekli: ANTALYA-026-a4-I-fe f 1/1000 ölçekli imar paftalar*: lf 2a» 17 I Sk»lT J Is, 17 4 İt Kullanılan aletin alnsi ve not mit tı F.Nr , Uzaklık ölçer M 82 S İ54Ü Kullanılan fotoğraf w şerit not 16/ Antalya İM, Serik ilçesi, Belek «SİM sınırları içimle kalan İfSt yalları arasında f Numaralı Orman Kadastro J^mglayomııma bağlı 4 Sumsralı Ekip tarafından kadastrosu yapılmış ve sınırlamam kesinleşmiş bulunan Çakallık Serisi Aoısu Devlet Ormanında Sımam Bakanlığımca muhafaza ormanı statüsü kalünrılam festik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sabada 831 sayılı ka- Seldin, Ormancı %e Osman Yıldırım, Ziraatçı İye ömür Kaa^yılmez, Zir.Od.Tem. Üyesi Mir Svmem, Köy temsilci üyesi &U İiioAr" den teşekkül edem komisyonumda bilirkişi Osman oğlu Beyti Çetin'de refakata alınarak İskele yolu mevkiine gelindi. İte mevkiide evvelce yeri tesldt edilmiş bulunan 1 nolu Q*S.noktasımâa& aplikasyonan başlandı. tutanak, harita w ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanımda yararlanarak 1 Molu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır battım küfesinde t molu O.S.noktasının yeri tesbit eiiidi Turistik yatırım yolunmftayimlam jmm yolun doğusunda eski tabiiye kanalının 4»* güney batısında beton kazık dikilerek kınımı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak, harita ve ölçü değerlerime bağlı ^Umarak, bilirkişi D*Sayfa : 25 beyanından da yararlanarak 2 molu 0, S. noktasından itibaren kesinlsşml şorman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol 12 numaralı parsel sinim ve takiple imar planındaki yol tefrak ayrılan boşluk olarak yol kavşağında 3 Nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Bayram Uysal evimin güney batı köşesine 28m.mesöfede yol kavşağı batınında beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendivve röperlendi*2 ve 3 molu 0.S.noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattine göre» imar planımda 1474 adada parsel numarasız olarak ayrılan park saham kesinleşmiş man sınırı içinde kalaktadır* Tutamak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalımarak, bilirkişi beyanımdan da yararlanarak 3 molu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol taraf Arılık mev~ kiinde yol vo İsmail Uysal işkilinde İsliye hazimeşime ait 1977 ada 1, Fatma Balcı kullanımında maliye hazinesine alt 2; Ertuğrul Süzer "e alt 3, Rafit tfnal varisleri işgalinde maliye hazinesine alt 4 mımaralı parseiler ile yol geçilerek Süleyman Yıldız'a alt 1979 ada 1 mısralı parsel olarak bu parselin güney sunrımda 66 molu O.S.noktasının yeri tesbit edildi * 31*3*1981 tarih ve 28 molu tutanakta 66 molu 0.S,noktası imar planı uygulamasından önceki 229 numaralı kadast- 81fS değerlerijie göre yol kenarında m dut ağacı dibinde diğll yolun 6m* doğusunda imar pideli güney sınırında bulunmuştur. İm^ planı uygulamasında ölçü las gsîmummk uıg$gıitamm ^pıldıi^jmimn komiayomımıuzda ölçü değerimi esas f S L l G İ B İ D İ R "İJJIAZIRAIJ 1996

16 Sayfa ı1 6 D.Sayfa numaralı parselin güney sınırında ağaç kazık dikilerek kurşun kalem ile yazıl-» mak suretiyle nokta yenilendi* tütanak, berâta ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirfclşi beyanından da yararlaj^rak 66 nolu 0*S.noktasından İtibaren kesinleşmiş ormn sınır hattın* güney doğu yönde düz hatla* sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf Süleyman Xllâız*s ait l f D.Sayfa t 26 Hayri Çetin ve maliye hazinesine müştereken alt 1979 ada 2 numaralı parsel olmak Saire Tahir Yıldım varisleri kullanımındaki maliye hazinesine ait 3 numaralı parsel İle ortak sınırda çam ağam kütüğü Üzerinde 67 nolu 0.S.noktasının yeri tesbit edildi* Kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta ihya edildi* tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyaniilâaa da yararlaaarak 67 nolu 0*3 # noktssındsn ititerenkesinleşmiş orman sınır hattını güneybatı yönde hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf Tahir ITıld&rım varisleri kullanımındaki maliye hazinesine alt 3 numaralı parsel sının olmak üzere $ numaralı parselin güneybatı köşesinde 6 nolu 0*S*noktasııtın yeri tesbit edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya l$e yazılmak suretiyle nokta ihya eiiliî*ve röperlendi. futanak 9 harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyantaiaft da fmmrlmmmk 6 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Tahir Itıldınm varisleri kullanımınâaki maliye hamlesine alt 3» İmar plaımndaki yol boşluğu» IfÜ ada Ahmet Çetin k&llmmmamm mmliye hazinesine alt 4 numaralı* yol boşluğu İla Bayram Çetin kullanımında maliye hazinesine alt 3, AH Mecek"e ait 2 numaralı parseller olmak üzere yol geçilerek 1987 ada 2 numaralı parselin batı kenarın&m köy mmmmtm giden yolun doğusunda 68 nolu 0*S*noktasmm yeri tesbit edildi* İM ağacınia kırmızı yağlı boya İle yasılmak suretiyle nokta yenilendi* tutanak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 68 nclu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneybatı yünde düz hatla* sağ taraf âoısu Devlet Ormanı* sol taraf Vehfeiye Aydm ile Mi gar Ünal'a müştereken ait 1987 ada 2* Seher izken* Bayram Şah fellk* Aysel topal* Safiye Cengiz, Aliye inal f a müştereken alt 3 numaralı parseller almak üzere 3 numaralı parkelin güneybatı köşesinde 69 nolu 0.S.noktasının yeri tesmt eâildi*belek köyüne giden D*Sayfa : 27 asfalt yol İçinde kaldığı görüldü, yeri kırmızı yağlı boya ile İşaretlenerek röperlendi* tutanak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 69 nolu 0*S*jmktasıadaa itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Seher Özkan* Bayram Şah Çelik* Aysel topal* Şifiye Cengiz* Aliye ffaal f a müştereken alt 1987 ada 3 numaralı parsel* İmar planındaki yol boşyuğu* 1988 ada Rasim Demirkıran";a ait S* Opalle Köse "ye alt 2 numaralı parseller ile imar planındaki yol boşluğu ve Mehmet Karakoyun"a alt 1993 aâa 5 numaralı parselin güney sınırında 10 numa* ralıo.s.noktasımn yeri tesbit edildi* Mehmet Karakoyun evinin güneybatı köşe* sinden 6m* batıda m kuyusu betonunda kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 10 nolu O.S.noktasından İtibaren kesinlep&şorman sınır hattını güney doğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Mehmet Ka<* ra koyun'a ait 1993 ada 5 numaralı* İteal&m Karakoyun f a alt4*lısar plânında yol alarak güsterilenjıeşluk* «fe s»allye hazinesine alt 4 numaralı parselin güneyinde imar planında boşluk^^kılan yerler olarak Şaban Topal ile Ömer Civair J^nanımındaki yerlerin ortak sınırında 70 nolu 0.S.noktasının yeri tesmt edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi*, «İSIDIR H^Onıür ^y^kj^^-

17 ««* " t 1 7 D.Sayfa : 27 tutamak, harita ve ülgft değerlerime bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından is yararlanarak W»altı O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattun doğu yümâe düz hatla Mİ tapnsf Acısu Devlet Ormanı, sol tavaf orman mnır hattı Civcir kullanımındaki bahçe, İmar planındaki yol boşluğu ile sakiye İnal kullanımmia maliye hazinesine ait Ü99 ada 4 numaralı, Belek köyü tümel kişi- İllime ait 3, İmar planındaki yol loşluğu ile Maili üzem*e ait 2000 ada 1 reli parsel ve» # 8ayf* t 28 takiple küy tüzel kişiliğine alt 2 numaralı parsel olarak 2 numaralı parsel sının üzerimde 15 mim 0.S.noktasın:ın yesd tesblf edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta İhya edildi ve röperlemdl* Bugünkü aplikasyon çalışmalarıma 1 molu O.S.noktasından başlanmış 15 nolu O.S.noktasına kadardevan edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarıııa son verâlaıifti» molu 0*3«ti iktaları beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile* lonoluo.s.noktası su kuyusu betonunda, 67 molm 0.S.noktası çam ağacı kütüğümde* ^jpslu dut ağacımda kırmızı jrağlz Işoya ile* 66 molu 0*8* mofctak^ yekindi. Bugünkü aplikasyon çalışmalarıma «m verildiğime dair bu tutamak Orman Kadastrosu Teknik isahmsmesimtm 5 nal maddesi gereğince mahallimde düzenlenerek okundu ve lıazalamaı* g» $ W m OMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ğmer KESKİN îraa Ormancı üye Osman TIL133İIM Ziraatçı ömür KARAYILIÎAZ İmza SireOd.Tem.Üyesi Bekir BfMSZ Köy Tem.îlyesi âiı «iveıı İmza Bilirkişi İmza Hazır Bulunan MmA HİSARKAİA

18 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NOt4 Sayfb : 1 8 D.Sayfa : 29 Immıı «lı ı Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta no: 1/5000 ölçekli: ANTALYA-026-a4~I~fcf ANTALYâ-026-a4~II~a, 1/1000 Ölçekli imar paftaları: 17 la* 18 J îîd* 18 # IHA* 18 # 1111*18 $ HIC Kullanılan aletin cinai ve no: Vilt ı F.Nr , Uzaklık ülçer EM ^ Kullanılan fotoğraf ve şerit no: 16/243^ Antalya ilâ* Serik ilçesi f Belek köyü mülki sınırları içinde kalan yılları arasında 7 luoaralı Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 Numaralı Orman Kadastro Bkibi teratından kadastrosu yapılmış ve sınırlaması kesimleşmif tal^ı» Çakallık Serisi Acısu Devlet Ormanında, Orman Bakanlığınca muhafaza nmü saatüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı»man kanununun 3302 sayılı kanunla değişik Z/M maddesi uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınır hattının arazide aplike etmek İmaret Komisyon Başkanı imar Keskin* Ormancı ye Osman Yıldırım* Ziraatçı üye ömür Karayı lmaz f Ziraat Odası temsilci üyesi Bekir İvmem* K% temsilci üyesi Ali Oivoir "den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi OmmaA oğlu Hayri Çetln"de refakate alınarak Akçanın püren mevkiine gelindi* Burada evvelce yeri tesbit edilmiş bulunan beton kazık 15 nolu O.S.noktasından aplikasyona başlandı* Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 15 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattım kuzeydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acım Devlet Ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait 2000 ada 2 parsel ile takiben yine köy tüzel kişiliğine ait ancak imar planında boşluk olarak gösterilen yer olarak li nolu 0. S.nokta sının yar! tesbit edildi* Köy tüzel kişiliğine alt yer İle ormanın müşterek sınırında beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından de yararlanarak 16 nolu O.S.noktasından itibaren D*Sayfa : 30 kesinleşmiş orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Savlet ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait imar planında boşluk ola* rafc gösterilen yer olarak l^rylfarise Ahmet Canlı yeri* Belek köy tüzel klşill" ğine ait yer olarak yolun kuzeyimde 17 nolu 0*3*nnktaaznın yeri tesbit edildi* Turistik yatırım yolunun kuzeyinde köyden gelen yolun turistik yatırım yolu ile kavşağından 3öm doğuda beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röperlendi* tutanak* harita ve ölçü değerlerin» bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak* 17 nolu 0*8* noktasından İtibaren kesinleşmiş m m m sınır hattim güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Koyun kuyusu mevkiinde köy tüzel kişiliğine alt yer olarak 20 nolu 0«8*nokta sının ya» *i tesbit edlldi*lski sığır yolu kenarında beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta İhya edildi* tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 20 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydeki yönde düz hatla saf taraf Acım Devlet Ormanı* sol taraf köy tüzel kişiliğine ait yer olarak J&. üclu 0*S.noktasının yeri tesbit edlldl*ksy tüzel kişiliğine ait yer ile ormanın ortak sınırında enerji nakil hattın demir direği dip betonunda kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanmdatt güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait yer AH Karkoyun* Cezmi Ünal* Nadir 8z* Halil Civoir*MMtaet çelik* Ayhan Çelik*Osman Çetin* Yusuf Mecek"e alt yerler olarak bu yerin güney^ sınırında 22 nolu Q*S.noktasının yeri tesbit edildi»beton taş gömülerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve siperlendi" t ^

19 Sayfa t ^ ^ B* Sayfa : 30 tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 22 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş ermem sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlettornamı,sol taraf İmar plânı uygulaması dışında kalan yukarıda adlara yazılan şahıslar İle bu yerleri takiben tehir Çelik İle AH Çelik"e alt yerler olarak bu yerin güney köşesinde B.Sayfa i molu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Yukarıda adları yazılan şahıslara alt yer ile ormanım ortak mnırzmâa hafif sırt üzerftmde betom kazık dikilerek kırmamı yağlı boya ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi. tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 23 nolu 0*S*moktasındam İtibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormam, sol taraf Kîâclük mev» kilmde 15l5ada 1*2,3*4*7 mumaralı parsellerin güneyinde orman sınır hattımn kuzeyinde tehir Çelik İle Ali Çelik"e ait yer olarak 7 numaralı parselin 7a* güneybatısında 24 molu 0*S*noktasının yeri tesbit edildi. Su arıtma havalandırma betonunun 22*5m. kuzeybatı smda beton kazık dikilerek kımızı yağlı boya İle yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röperlemdi* tutanak* harita ve Ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanımdam da yararlanarak 24 molu 0*S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattına güneydoğu yümde düz hatla sağ taraf StS^ıldst^ duvarla çevrili habçesi ormanda kalmak üzere Aoısu Devlet Ormamı* sağ taraf 7 molu parsel İle ormam sınır hattı arasımda bulunan yer ile S*S. ıldız yapı kooperatis^ işgalindeki bahçe ve yol geçilerek imar uygulamasından önceki 169 nmaralı parselim güney sımırzmda yolum güneydoğu kemerindi 25 molu 0*S # noktasımm yeri tosbit edildi* 51 molu beton elektrik direğinin 16m* güneyimde beton kazık dikilerek kırmızı yağlı b ya İle yazılmak suretiyle nokta yemilemâ! ve r öperi endi* tutamak, harita ve ölçü değerlerime bağlı kalımarak* bilirkişi beyanımdan da yararlanarak 25 nolu 0*S*moktasından iti baron kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde «İz hatla sağ taraf âcıfcu Bevlet Ormamı, sol taraf Maliye hazlmeşime ait 1455 ada 6* âlâ Kısık 1 a alt 5 numaralı parsellerim orman sınır hattımn kuzeyinde kalankısımları olarak 5 numaralı parselim İçimde 26 molu 0*S*mok~ taslq?\ tesbit edildi.imar planı uygulan sinden önceki 166 numaralı kadastro parselinin güneyinde beton kazık olan 26 molu 0 # S.noktası kırmızı yağlı toya İle yazılmak suretiyle ihya edildi* 25ve 26 molu 0*3.maktalarımı birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre 1455 ada maliye hazinesine ait 6* âli Kısık "a alt 5 numaralı parsellerin güneybatı kısımları!*3ayfa t 32 kesimlepslf orman sınır hattı İçinde kalmaktadır* tutamak, harita ve ölçü değerlerime bağlı kalmmarak, bilirkişi beyanımdan da yaralamarak 26 nolu O.S.noktasından itlharem kesinleşmiş Orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla* sağ taraf âcımsu Bevlet Ormamı, sol taraf Köklük mevkiinde 1455 ada da âli Kısık*a alt 5 numaralı parselin orman mmr hattının doğusunda kalan kısmı, imar planındaki yol ve imar planındaki boşluk olarak, 1457 ada Orhan Buldaç, Rufai Buldaç, âhmet Özkan'a müştereken alt 8 numaralı parsel olarak takiple hu parselin güneyinde teslit dışı hoşluk olarak 27 molu 0*S.moktasımin yeri tesbit edildi*su arıtma havalandırma baca betonunda kırmızı yağlı boya ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi. 26 ve 27 molu 0. S. noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına güre,1455 ada S numaralı parsel ile 1457 ada 8 numaralı parselin batı kısımları kesinleşmiş orman sınır hattımn içinde firaktadır* tutanak, halita ve ölçü değerierine bağlı kalınarak, bilirkişi beyammdam da yararlanarak 27 molu 0*S.moktasından İtibarem kesinleşmiş orman sınır battım güneydoğu yönde düz hatla, sağ taraf âcısu Devlet Ormamı, sol taraf 1457 ada 8 ve 2 numaralı imar^ parseli eri İle orman sınır hattı arasında tesbit dışı kalan yerler İle imar planındaki yol boşluğu* 1459 adada Süleyman Cengiz âyam* lahar Soykam*21ya tosum, Hüsnü âkbal"a müştereken alt 5 numaralı parseufiı or^/vsınır hattının kuzeydoğusunda kalem kısm olarak 5 numaralı parsel timjf selim ortak sinirindi 28 nolu 0*S # moktasımın yeri tesbit ağacının 12m.kuzeydoğusunda biriket duvar dibinde beton kırmızı 2 7 HAZİRAN 1995 ^ ^ ö m u ^ ^? ^ ^ ^

20 Say** I 20 D«Satfe f 32 İtsînoktalarını^irleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre* 1459 ada 5 numaralı parselin güneybatı kısmı kesinleşmiş arman sınır hattının içinde kalmaktadır. Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından di yararlanarak 8 nolu 0*S*mektasımdan itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Aoıusu D l.sayfa t 33 Duvlet Ormanı, sol taraf 1459 adada 6*7 ve 3 numaralı İmar parselleri ile armam sımr hattı arasında imar uygulamasında tesbit dışı kalan yarler olarak 2f mm* maralı 0*8,noktasının yeri tesbit edildi* Yol kenarındaki 8u antma havalandırma hasasının 3*5s*»kuzeybatısmda beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya İle yamalmak suretiyle nokta yenilendi ve röperlendi* Tutanak* harita ve Slçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yaralanarak 29 nolu 0*8.nektasından itibaren keslnle^lş orman sınır hatanı #meydoğu yönie düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf imar planımteki yol geçilerek imar planı uygulaması sonucu İmar parseller 1! İle orman sınır hattı arasında tesidt dışı kalan yerler olarak takiple 30 nolu 0»8*noktaaının yeriifinde tesbit edildi. Çoban kuyusunun 6â,5m.kuzey&eğusunda tele* fan hattı kontra! ağzının 6 *6öm.kuzeyâoğusunda çam ağacı dibinden geçen site yolu doğusunda ve çam ağaaı dibinde beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya İle yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röperletsdi Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 30 nolu 0*8.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf imar planı uygulamasında imar parselleri ile orman sınır hattı arasında tesbit dışı kalan yerler ile 1545 ada da Mehmet Tura Ulufeil ile üaslm Şaban Yı1maz"a müştereken alt 1 mısralı parselin orman sınır hattının kuzeyimde kalan kısmı olarak 1 mumaralı parsel sının Üzerinde 31 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Yarısı imi sınırları içinde kalan en güneydeki binanın balkon köşesinden 5&.doğuda yol ve parsel sımriüâa beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röparlenü*30 ve 31 nolu 0*S*noktalarını tt&tef» tiren orman sınır hattına göre* 1545 ada 1 numaralı parselin güney ucu keslsâeşmdf orman sınırı içinde kalmaktadır* SngünMS aplikasyon çalışmalarına 15 nolu 0*3.noktasından başlanmış 31 nolu 0.S.noktasına kadar devam edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarına son veri İmi ş t i r. D. Sayfa t 34 li-l7*30» * nolu O. S. noktaları beton kazık dikilerek kısmımı yağlı boya île* 21 nolu 0*S.noktası Ilektrik direğitot nunâa*22 mola 0.S.noktası taşta* 27 nolu 0*S*noktası su arıtma havalandıri^^tc^ında kummı yağlı boya ile yazılmak suretiyle yenilendi* Bugünkü aplikasyon çalışmalarına son verildiğine dair bu tutanak orman kadastrosu Teknik izahnamesinin 50 nei maddesi gereğince mahallinde düzenlenmek: imzalandı* 14«5«İ996 3 NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı üye Ziraatçı üye imer KESKİN Osman YILDIRIM Ömür KARA YILMAZ İmza İmza Sir.Od+Tem.fîyesi Köy T em* üye al Bilirkişi Bekir EVHEZ Ali 0İVCİR Hayrî ÇETİN İtana İmsa Hazır Bulunan Orman Saha Bekçisi Nuri HİSABKAİA ' IT^

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü. 3 3 Uİc BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü m h v y - v EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik M erkez Mah. 175 ada 118 parsel UİP.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 3 3 - Konu: Serik İlçesi, Yukarıkocayatak, 948 parsel İlave UİP. OC//09/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA O T L İ U"-C, (MŞ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' V / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü expo;i)16 Sayı : 90852262-301.03- ^ U> "$?& $ #W 09/2015 Konu: Serik

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3»S -*c03 3 /^ /2 0 1 5 Konu: Serik Köprülü kavşak düzenlemesi

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ai'lalya BüyOkşetıir BeM iyesi Planlama Şut>e Müdürlüğü Sayr 90852?62-301 Û3-E 1871 Taıih. 03.07.2017 22 49 Dosya NufTiarasr 2017-120629 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Serik Yeni Mah 350/14 ve 277/3 parsel UÎP değ. O

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,ALTINOVA MAHALLESİ J17-C-06-A-1-D PAFTA,714 ADA,6 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Eylül,2016 1 1-KONUM:

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Mahalli Çevre Kurulu 07.08.2006 tarihinde saat 14:00 de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj izni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B. Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 0«IN U,. 0 i* - o S _ 4 n # EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Konyaaltı 6925 ada 2, 3 p.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Anlalya BCyüKşehır Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Say. 9085??6?-301 03-F 1375 Tarih 03.072017 22.50 üosya Numarası' 2017-1206«8 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. V? ;V ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ expo? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA .Û*H*Uft. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- ^ c r s - "S -S tt Konu: Alanya İlçesi, Kestel Mah. 1006 ada 9 parsel

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4100 Tarih: 30.12.2016 19:01 Dosya Numarası: 2016-10668 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A(o\ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü i ' m m C ı ;?! ' K ' EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- t> cw - 3 '2 -

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA . 6*1 tn lu e. M T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9085 2 2 6 2-3 0 1.U3 Konu: Kumluca 287 ve 290 adalar UİP. K EXP02016 ANTALYA ^.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ AKSU İLÇESİ 14071 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI EXPO 2016 Alanı, Havalimanına erişimin sağlanması kapsamında Gazi Bulvarı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı