İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No"

Transkript

1 â Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No 1- İlanlar Teknik bilgiler TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 3-2) Kadastro tutanakları İplikasyonve 3-3) 2 ncı madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanağı 3-5) Şekli ve hukuki noksanlıklara düzeltme tutanakları 3-6) Sonuçlandırma tutanağı 7 ^ 83 ;A S L I B1İİ1MR

2 Sayfa: 2 İLANLAR Bakanlık Olurunun tarihi : Radyo haber bülteninin tarihi : Sa Mut a d vasıta (Bele diye.oparlörii-ilan tahtası) ile yapılan ilanı tevsik eden belgelerin : Adı : Belediye ilan f^tarihi ;ll*3a987sayısı: 346 İlgili beldede/köyde yapılan işe başlama ilanının tarihi : 16«8*1995 Bitişik belde ve köylerde yapılan işe başlama ilânının : 1- Köyü :E&İNCELER 'Tarihi: 16 # 8 # Köyü ımmmm Tarihi: 3- Köyü : B0ÜA2A& Tarihi: S eft#19i 4- Bsastt :KAmîYE Tarihi: 16*8* Sınırlaıaamn ve 2 nci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili beldede/ köyde ilan edildiğine dair askı mazbatasının tarihi:

3 Sayfa: 3 TEKHİK BİLGİLER A) İlgili haritalar : * 1-1/ ölçekli : AJmm-Oa6-a3, AS!ILALXA /5.000 ölçekli : ^ «^ g ^ Ç ^... AN2AMfA«*026-a4-I-**.AS!aAm-Oa6-a4-S3-b,- JİABUUHA.BAPÎALARIBAPÎA» Ö-9-ÎO 3-1/5 000 den büyük ölçekli: «SHftfcl «HSI&SB -t- -EG»,- «CİS 17 İ H b. 81ç. ekh. J!!^^..!«** m m xı * *» w ja * m, M A.TOİ*.rot. n 4 jfe B) Kullanılan ortalama ölçekli hava fotoğraflarının: Film, No : Şerit No: Resim No : S C) Kullanılan ölçü aletinin cinai, numara sı : lilt. SSL y.hr ^ m m k m m x M M ^ m m D) Orman sınır noktalarına verilen numaralar 1- Ormanın dış ve iç sınırını teşkil eden poligonlara: («1«... ) numaradan(..to,... ) numaraya kadar müteselsil numara veril.tj 2) 2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara, (2001 ) Numaraüan(. /&3SI... ) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir.

4 D.Sâyfa «4 S^pfİ.t Â İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK KO t 1 Orman Bakanlığının 13» 12 «1987 tarih ve 6 sayılı olurları, Orman Genel Müdürlüğünün 2S*7*1995 tarih Kd.M*l Kom 3/ sayılı emirleri ile Antalya ili, Serik ilçesi f Belek köyü sınırları içinde bulunan 1978*1982 yıllan arasın da 6831 sayılı Orman Kanununa göre sınırlamamı yapılmış ve Belek (Çakallık) merimi muhafaza ormanı içinde olan Acısu Devlet Ormanında muhafaza ormanı statüsü Orman Bakanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru ile kaldırılan Tu* ristik yatırım yolunun kuzeyindeki yaklaşık 28 hektarlık alanda 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulama çalışmaları yapsak üzere Komisyonumuz görevlendirilmiştir* Komisyonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon Başkam Ömer Kekkik, Ormancı üye Osman Yıldırım, Ziraatçı üye ömür Karayilmaim aynca Serik Ziraat Odamı Başkanlığının 12*12*1995 tarih ve 45 sayılı yazıları ile görevlendiriien temsilci üye Bekir Bvmez"in Belek köyü Muhtarlığının 16*8*1995 tarih ve bila sayılı yazıları ile görevlendirilen temsilci üye Ali Civcir"in iştiraki ila 6831 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyarınca Komisyonumuzun kanuni kuruluşu ta*» marnlanmış bulunmaktadır* Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Belek köyünden Osman oğlu 1947 doğumlu Hayri Çetin'in hazır bulunduğu, bilirkişi olarak görev yapmasına mani bir halin bulunmadığı görüldü* 6831 sayılı kanunun 8 nci maddesinde ve Orman Kadastro yönetmeliğinin 15 ve 16 nci maddelerinde belirtilen tüm ilanların ilgili birimlere yazılı bildi*» rimlerin yapılmış, ilânlarla ilgili kanuni sürelerin dolmuş olduğu kayıtların incelenmesinden anlaşıldı* 1952 yılifcda klasik yöntemle elde edilen 1/1000, 1/2000, 1/5000 ve 1/10000 ölçekli haritalara dayalı tapulama çalışmaları yapılmıştır* Belek köyünün bir kısmında 1948 yılında 3116 sayılı Orman Kanununa göre orman tahdidinin yapılmış olduğu ancak bu D*Sayfa : 5 çalışmaların tamamlanmadığı ve kesinleşmemiş olduğu,bu çalışmaların ilin edilip edilmediğine dair herhangi bir belge ve bilgi elde edilemediği 7 Nolu Komisyona bağlı 4 aclu ekip Başkanlığının tutanak defterinin sayfa 29 ve 13 nolu tutana* ğında belirtilmiştir* Belek köyünde Orman Kadastrosu çalışmalarına 7 nolu Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 nolu ekip tarafından tarihinde başlanılmış, 7.5*1982 tarihli kesinleştirme tutanağı ile 7 Nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından tamamlanmış 10.5*1982 tarihinde 7 nolu Orman Kadastro Komisyonunca Belek köyün* de ilan edilerek kesinleşmiştir sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı kanunla değişik 2 nci madde uygu* lamaları ile orman sınırlan dışına çıkartılan sahalar 7 Nolu Komisyona Serik Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan 17.10*1980 tarihli itiraz üzerine 7 nolu Orman Kadastro Komisyon Başkanlığınca itiraz yerinde görülerek muhafaza Ormanı olması sebebi ile ekip başkanlığınca yapılan 2 nci madde uygulaması iptal edil* miş ve bu şekli ile kesinleşmiştir. Belek köyü mülki sınırları içinde bulunan Devlet Ormanları 6831 sayılı Orman Kanununun 23 ncü maddesine uygun olarak yerleşim ve ziraat arazilerinin kum fırtınasının zararlı etkisinden korumak, tabiat ve çevre güzelliğinin devam ettirmek maksadı ile 26.6*1970 gün ve 6204/2 sayılı Bakanlık Oluru ile Belek muhafaza ormanı tesis edilmiştir*

5 Sayfa s 5 S. Sayfa s 5 19, tarih K.1.M.0R.05/14 MjfcU Bakanlık Olar'» ile ta ormanın turistik yatına yolu hudut alinıaak euretiyle bu yolun kuzeyimle kalen yaklaşık 28 hektarl İlk elaninda sruhafaza onaanı etstiieu kaldırılmıştır. Belek köyü hudutları dahilinde Devlet Onaamnın tasamı 2634.ayılı Turim teşrik kanunu gereğinee turizm alanı merkezi olarak belirlenmiş Bakanlar Kurulunun S Saeım 1984 gun 34/3734 eayilı karan ile kabul edilerek 21 Kaaim 1984 gün ve eayilı re emi gazetede yayinlenarak Belek Turiz.lam olarak D.Sayfa t 6 keeinlepelgtir. Yukarıda açıklandığı şekilde, kanuni kuruluşunu tamamlayan Komisyonumuzun Belek köyunde muhafaza orsanı.tattisil kaldırılan turiatik yatırım yolunun kuzeyinde kalas ormanlarda 2/B madde çalışmalarına beşi emeteknik, idari w hukuki bir eakınea buluisaadığına dair bu tutanak mahallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu w imzalandı SOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Ömer KESKİN Ormancı Üye Oaman YILDIRDI Ziraatçı üye ömür KARA YILMAZ İmza İmza İmza Zir.0d.fen.%e8i Bekir MUM Köy.Tem.tîyeei Ali CİYCİR Bilirkişi Hayri ÇETİN İmza İmza İmza Tedek Bilirkişi Tahir ÇELİK

6 Sayfa t g D.Sayfa i 7 ORMAN KADASTROSU TUTANAĞI (Dış sınır) TUTANAK MO s 2 Ormanın âda t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta not 1/25#000 ölçekli$ ANTALYA-026*a3, ANTALYA~026~a4, 1/5000 ölçekli: ASTALYA-026~a4-ISi ANTALYA-026-a4-H-a f ANTALYA-026-a4-lb f ANTALYA« ^, ANTALYA-026*a4-II-C Kollanılafi Fotoğraf ve Şerit not 16/240* * Antalya ili, Serik ilçemi t Belek köyü aölki aınırları içinde kalalı Çakalllzk seriisi muhafaza ormanı içindeki Acısu Devlet Organında, Orman 1akanlığmm 19#7#19f5 tarih w 14 sayılı oluru İle muhafaza ormanı statüsü kaldırılan turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan orman alanında 683! sayılı orman kanununun 3302 sayılı kanunla değişik 2/1 maddesi uygulaması yapsak üzere Baş* kan ümer Keskin* Ormancı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı %e ömür Karayalmaz, Ziraat Oâası Temsilci üyesi Bekir Arm f Belek k%ü Temsilci üyesi Ali Oivoir* den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Hayri Çetin*de dahil edilerek köytçd mevkiinde işe baglııymi*. 1978*1980 yıllan arasında 7 Numaralı Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 numaralı Beip tarafından* 6831 sayılı orman kanununa göre orman kadastrosu yapılan ve 7 Numaralı Orman Kadastro Kosdsyojsııiftga itiraz incelemeleri yapılarak 7*5#İ932 tarihinde kesinleştiri len, 10*5«1982 tarihinde de Selek köyünde askı suretiyle ilan edilerek kesinleşmiş bulunan Belek köyü orman kadastrosunla köy mülki sınırı ve bilirkişi beyanına göre 1/5000 ölçekli AMTALYA*026~a4-X-a f ANTALYA-026-a4-H-a, AMTALYA*Q26~s4-I-b f ANTALYA-086~a4-II-b, ANTALYA-026-a4- II*o numaralı paftalarında} Kuzeyi t Acısu İbresi İcğusu t Acım: Dönemeç Güneyi t Akdeniz Pıtısı : Çatal Sokak ve Tuluklu kuyu ile çevrui olduğu görüldü* Yukarıda adlan sayılan paftalara işlenmiş bulunan kesinleşmiş mülki sınıra aynen uyularak, bu sınırlar içinde kalan Acısu Devlet Ormanında* Orman Sa* kanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru D*Sayfa t 8 gereğince muhafaza ormanı statüsü kaldırılan turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan yaklaşık 28 hektarlık kısımda 6831 sayılı Orman kanununun 3302 sayılı ka* nua&a değişik 2/B maddesi uygulama çalışmalarına, turistik yatırım yolu Kara* yolları Bölge IHIdürlUğÜmden alınan koordinatlarına güre yukarıda adlan sayılan 3/5000 ölçekli paftalarmna aktarıldıktan sonra başlanâı* Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okunduktan sonra imza altına alındı* 27#l2*19ff 3 NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı tiye Ziraatçı üye Ömer KESKİN Osman YILDIRIM ömür KARİYILMAZ İmza İmza îszsıa Zir.Od.Tem.Üyesi EVMEZ İmza Köy Tem.Üyesl Ali 0İVOİR Bilirkişi 2

7 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NOt 3 Sayfa : ' D.Sayfa : 9 (teman Bakanlığının 13*2*1987 tarih, ve 6 sayılı olurları, Orman Oenel Müd~ ürlüğünen 22 # 3*1996 tarih Kdm.l.Kom 3/6 «556 sayılı iş emri ile Antalya ili t Serik ilçemi» Belek köyü sınırlan içinde bulunan Çakallık merimi muhafaza ormanı içindeki Acısu Devlet ormanında; Orman Bakanlığının 19*7*1995 tarih ve 14 sayılı oluru İle muhafaza ormanı statüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık almâm 26.12*1995 tarihinde başlanılan ancak çalışma mevsiminin sana ermesi nedeniyle yarım kalan 6831 sayılıtemanl&manunm 3302 «iyili kanunla değişik 2/B maddesi uygulama çalı pasına devam etmek üzere Komisyonumuz görevlendirilmişti?* Kos&syonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon Başlım Ömer Keskin" in f Ormancı %e Osman Xıldırım*am Ziraatçı Üye ömür Karsyılmsz"ın, ayrıca Serik Ziraat Odası Başkanlığınım 12* tarih ve 45 aayılı azılara ile gtjrevlendirilen temsildi üye Beki* Ev&ez"in, M â köyü muhtarlığının tarih ve t&la sayılı yazılsm ile görevlendirilen temsilci üye AH İvoir f in iştiraki İle 6831 sayılı tsmmmm 7 mni maddemi uyarınca kamisyonomıımun kanuni kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır» Komisyonumuza bilirkişi olarak görevlendirilen Belek köyünden Osman oğlu 194? doğumlu Sayri Şetin f in hasa»' bulunduğu bilirkişi olarak görev yapısına mani bir halin bulunmadığı görüldü. $831 sayılı kanunun 8 nal maddesinde ve orman kadastro yönetmeliğinin 15 rimlerdn yapılmış, ilanlarla iigsiâ kmmmi sürelerin dolmuş olduğu anlaşıldı» Belek köyümde 26.12*1995 tarihinde başlanılan çalışmalara 28*12*1995 tarihinde kötü hava koşulları ve çalışma mevsiminin sona ermesi nedeniyle ara verilmiş olup 9 jırıı kalan çalışmaların tamamlanması İçin Belek köyü 1996 yılı iş programına dahil edilerek tekrar 3 BolutemanKadastro Komisyonuna verilmiş" tir* Belek köyünde daha önce yapılan orman kadastro çalışması ile mülkiyeti doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çalışmalar y^fti i ıo hakkında 1 numaralı işe başlama tutanağında gerekil açıklamalar yapılmıştı. Bu bilgilere İlave olarak Belek köyünde değişik tarihlerde üç ayrı tçpgulama leşmiş olduğu Tapuda t 3erik Belediyesinde yapılan İncelemelerden ve küy muhtar» lığında: alınan bilgilerden anlaşıldı* Karnini kuruluşu tamamlanan koa&syonumuzun Belek köyünde çalışmalara başlamasında Teknik f İdari ve hukuki bir sakınca bulunmadığına dair %u tutanak ma~ hallinde tarafımızdan düzenlenerek okundu ve imzalandı* 7*5* NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ömer^KEmİN Ormana tiye Omm& YILDIRIM Ziraatçı üye Ömür KARAYILMAZ Zir*Od»Tesutfyesi Bekir EVMEZ Köy Tem.Üyesi m (üreit Bilirkişi

8 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NO t 4, 8 D. Sayfa i 11 Adı i Aoıeu Devlet Kullanılan pafta not 1/5000 ölçekli : ANTALYA-026-a4-I-b, 1/1000 ölçekli imar paftaları: 17 İ IX., 17 İ II-h Kullanılan aletin einsi ve no: Wilt Tl F.Nr , Uzaklık ölçer EM 82 «S5409 Kullanılan fotoğraf re şerit not 16/ Antalya ili, Serik ilçesi Belek köyü mulki sınırları içinde kalan salları arasında 7 Numaralı Orman Kadaitro Komisyonuna bağlı 4 Kumralı Sd, tarafından kadastrosu yapılmış ve sınıryaraası kesinleşmiş bulunan ÇakallaJe serisi muhafaza ormanı, Aoısu Derlet ormanında, Orman Bakanlığının tarih re 14 sayılı oluru ile muhafaza ormanı statüsü kaldırılan Turistik yatıkuzeylnde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı teman Kanununun 3302 fcgnufli» değişik 2/3 maddesi uygulaması yapıldıktan sonra bu ftagulamamn sonuounda belirlenecek orman sınırlarının Serik İşletmesinee ihatasının yapılaoak olması nedeniyle ayraoa Belek köyünde imar planı uygulaması yapılan kesinleşen yerler olduğundan orman sınır noktalarının yerlerinin yeni uygulamasına göre belirlenerek tanımlanması ile kasinleşsiş orrnı i,inde İmlan imarz parsellerinin belirlenmesi için Aoısu Derlet kadastro») sırasında tesis «âilmiş bulunan bütün orman sınır noktalarının yerlerinin bulunarak ihya edilmesi, kaybolmuş ermen sınır noktalarının arazid. için kesinleşmiş örmen sınır hattını arazide aplike etmek üzere; iaşkanı Ömer Keskin, Ormancı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı üye ömür s, Ziraat Odası Temsilci üyesi Bekir Etmez, Köy temsilci Üyesi Ali Giveir*den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Hayri Çetin'de refakate alınarak Suluklukuyu mevkiine gelindi* Tuluklukuyu mevki ünde evveloe Acısu Devlet Ormanının dış sınırının ka * dastro» sırasında Belek köyü İle Kadriye Beldesi sınırında Tuluklukuyuda tesia edilen 2636 nolu OfS noktasının D.Sayfa t 12 yeri arazide kesin olarak bulundu. Suluklukuyu betonunda 2636 nolu OTS kasnısı yağlı toya ile yazılarak ihya edildi. Bu noktadan aplikasyona başlandı* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi fta yararlanarak bu noktadan itibaren kesinleşmiş orman sınar hattının doğu yönde düz hatla sağ taraf âoam devlet ormanı, sol taraf Kadriye beldeki lertne.it toplu tarım arazileri İle takiben Melengeç Yapı Kooperatifine ait 1628 ada 2 numaralı parselin orman sınır hattının kuzeyinde kalan kısmı, İmar planında yol olarak ayrılan bölüm ile takiple gülistan yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı imar parselinin orsam sınır hattının kuzeyinde kalan kına olmak üzere kuzey-güney doğrultusunda uzanan 1641 ada 1 nolu imar parseli içinde direnaj hendeğinin 25m.güneyinde 4639 nolu imar poligonunun 3m.kuzeyinde 60 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Beton kazık dikilerek kırmızı yağla, boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* 263< nolu OTS noktası ile 60 nolu 0*S*noktasını birleştiren kesinleriş orman sınar hattına göre S.S.Melengeç yapı Kooperatifine ait 1628 ada 2 numaralı parselin güneyi ile S.S.Güüstan yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı imar parselinin güneye doğru uzanan kısmı kesinleşmiş ovman sınırlan içinde kalmaktadır* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından da yararlanarak 60 nolu 0*S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını doğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı,.ol taraf Belek köyü mülki sınırları içinde S.S*Gülistan Yapı Kooperatifine ait 1641 ada 1 numaralı, İbrahim Karasakal*a alt 3 numaralı, imar planında yol olarak gösteşşütn boşluk 1642 ada Münir Büyükkaya»ya alt 3 numaralı,şadiye öüner'e ait sellerin orman hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak imar.j-elspla-, rak ayrılan boşluk olarak 1643 ada 8 numaralı parselin bal _ :Jr l ' ki yol boşluğunda drenaj hendeğinin 40m*güneyinde 61 nolu O. *noktasının Iferi tesbit edildi«beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya İle nokta yenilendi. 60 ve 61 nolu 0*S.noktalarını birü 2 7 HAZİRAN 1996

9 t D.Sayfa t 13 kesinleşmiş orman emir hattına göre; 1641 ada 1 re 3 güney kıssa İle 4 numaralı parselin tamam, 1642 ada 3 ve 2 numaralı parsellerin güneyi ile imar planında yol olarak ayrılan kısımların güneye doğru uzantılarının kesinleşmiş orman sınırı İçinde kaldığı tesbit edildi* futanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından da yararlanarak 61 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hatta,» nı güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Savlet Ormanı, sol taraf 1643 ada da Fatma Kurt*, alt 8, Mehmet Ali Yılmaz»a ait 5, imar planındaki yol boşluğu, 1644 ada âa Mehmet Ali Yılmaz'a ait 4, Halil İbrahim Çevri»ye ait 2,yol boşluğu 1645 adada Cezai Ünal»a ait 4, Melahat Okudan, Lütflye Çelik.İncifer Ünver, Kemde Yıldırım, Fiklriye Bankoğlu*na müştereken ait 2, imar planındaki yol boşluğunun orman sınır hattının kuzeyinde Iralan kısımları olarak yolun ı646 ada 4 numaralı parselle birleştiği yerde drenaj hendeğinin 79m. güneyinde, 4745 numaralı poligon taşının 30m*kuzeyinde 62 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazıutic suretiyle nokta yenilenil* 61 v. 62 nolu 0 # S»noktalannı birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına gör.; 1643 adada 8,5 numaralı parsellerin güney kısımları ile 7 numaralı re 6 aumarala. parselimin tamamı, 1644 adada 2 ve 4 numaralı parsellerin güney kısımlara. 3 numaralı parselinde tamamına yakını 1645 adada 2 ve 4 numaralı parsellerin güneyi, 3 numaralı parselin temama ve yol olarak ayrılan kısımların orman.mır hattına göre güneye doğru uzantıları kesinleşmiş orman sınırı içinde kalmaktadır Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak bilirkişi beyanından âa yararlanarak 62 nolu O.S.noktasıntan itibaren kesinleşmiş, orman sınır hattına. güney doğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf ı646 adada Fikriye Bankoğlu, İneifer ünver, Melehat Okudan, Mesude Yıldırım, Hîtfiye Çelik*e müştereken ait 4 numaralı, S.S.öündc Yapı Kooperatifine ait 5, Ünal'a ait 10, yol boşluğu ile takiben 1647 edada İnayet Ünal'a ait 10 parsellerin orman sınar hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak direnaj değinin loom. güneyinde 10 numaralı parsel içinde B.Sayf» t nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Ağaç kazık dikilerek kurşun ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi, 62 ve 63 nolu O.S.noktalarına birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre; ı646 adada 4 ve 5 ile 20 numarala, parsellerin güneyi ile 11 numaralı parselin tamamı, 1647 ada 10 numaralı parselin güneyi ve yol olarak ayrılan kısımların orman sınırı İçinde güneye doğru kesinleşmiş orman sınırı içinde kalmaktadır* fuluklukuyuda bulunan 2636 nolu OTS noktasından başlanılan bugünkü apliçalışmalarında 63 nolu 0*S.noktasına kadar devem editaiş ve 63 nolu O.S. tndan eonrşf Tutanak, harita, belgeler ve arazi üzerinde yapılan incelesonucu 63 nolu 0*S.noktesından sonra gelen ve ölçü değerlerine göre apyapılan ve takip eden diğer O.S.noktalarmın arazide bulunan bilirkişi tarafından da yerleri ile tutanakta tanımlanan yerleri arasında çelişki olduğu görüldü. Bu konuda harita ve belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapmak ayrıca Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Esas, 954/175 sayılı kararı ile orman olduğuna karar verilen 22 ve 23 numaralı parsel sınırlaman 1/5000 ölçekli ANTALYA-026-a4-I-b orman kadastro paftasında İşlenmişolmamasa. bu elanda imar gören yerler ileimar görmeyen kedestro parsel sınırlarının ölçek düzenlenmesi suretiyle kenarlaştınlması için bugünkü aplikasyon çalıp»] son verilmiştir, kalem İle yazılarak verilftfeitne dair bu tutanak Orman 3 NOLU OHMAN KADASTRO KOMİSYONU J% Üye Ziraatçı üye Zir # Od*îem*%ej^ W Tem.üyeai YILDIRIM ömür KARAYILMAZ Bekir İjŞmt İ-Ali CİYCİR 2 7 HAZİRAN 1996 Ha^çSiN

10 Sayfa : 1 O D.Sayfa X 15 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NOt4 (temanın adı t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta no: 1/5000 ölçekli: ANTALYA-0g MJ4~I-b f 1/2000 ölçekli tapulama paftaları: Yafta 2, tafta 3 f 1/1000 ölçekli İmar paftalara $ Belek Kullanılan aletin cinai vo no: Wilt Tı F.Nr , Uzaklık ölçer DM 82 S 5540i Kullanılan fotoğraf vo şerit not 16/ Antalya ili,serik ilçesi, Belek köyü mülki sınırları içinde kalan yıllara arasmda 7 Numarala Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 numaralı Ikip tarafından kadastromu yapılmış ve 1982 yılında sınırlaması kesinleşmiş bulunan Çakallık serimi Acısu Devlet onanında mrc&afaza orman statüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı orman kanununun 3302 sayılı kanunla değişik! 2/B maddesi uygulaması yapmak İÇİn kesinleşmiş o»an smır battım mazide aplike etmek üzere; Komisyon Başkam Ömer Keskin* ta^ı Üye Osman Yıldırım, Ziraatçı öye ömür Karayılmaz Ziraat Odası Temsilci üyesi Bekir İvmem* Köy temsilci Üyesi Ali Civoir"den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Osman oğlu Hayri Çetin de refakate alınarak Hacıömer mevkiine gelindi* Belek köyü orman kadastrosunda 4 Numaralı Orman Kadattro İki bilme 19 Sumaralı ve 30*5*1979 tarihli tutanakta» Serik Kadastro Mahkemesinin 2«10«1954 tarih 953/569 Ssas* 954/175 sayılı kararı İle 22y numaralı kadastro parsellerinin orman sayılısına ve hazine adına orman vasfında tapuya tesciline karar verilmesi baklandaki kararı gereğince bu parsellerin muhafaza ormanına dahil edilmek üzere sınırlarının tesbitine geçildiği belirtilmiştir* Bu tutanağın sonunda numaralı parsellerin orman olarak sınırlarının tesbit edildiği belirtilmiştir* 14*5*1952 tarihli 2 Numaralı t 15*5*1952 tarihli 3 Numaralı arazi Kadastro paftalarında 22 ve 23 numaralı parsellerin sınırları mevcuttur* 22 ve 23 ütm^rall kadastro parselleri ilgili mahkeme kararı ile orman sayıldığına göre orman kadastrosu D*Sayfa : 16 tutanağımdaki ifadeyle kadastro paftalarında mevcut 22 ve 23 numaralı kadastro parsel sınırlarına aynen uyularak orman sınırının tesbitinln yapılmış olduğunu kabul etmek gerekir. Aksine bir durum kesinleşmiş yargı kararına uymamak olacaktır ki böyle bir uygulama mümlsün değildir* Eksik veya hatalı uygulana yapılmış olsa bile bu durum mahkeme kararının gereğini değiştirmez. Harita ve arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda mahkeme kararı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro parsel sınırlarının tesbitinde Belek köyü orman kadastrosunda gerek 4 numaralı Orman Kadastro ekibince gerekse Ikip çalışmalarının incelenmesinde 7 Numaralı Orman Kadastro Komisyonu tarafından tesis edilen H ej59 nolu orman sınır noktalarının koordinatlarına göre haritasına tersiminde bu orman sınır noktalarının orman kadastro tutanaklarında açıklanan tanımlarına uygun yerlerde olmadığı»mahkeme kararı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı parsel sınırlarına gelmediği bu parbellerin sınırları içinde kaldığı görülmüştür. Bu orman sınır noktalarının tutanaktaki tanımlarında parsel sınırlarında oldukları belirtilmiş olmakla birlikte ölçü değerlerine göre tutanaktaki tanımlandığı parsel sınırlarında değil parsel sınırı içinde kalmaktadırlar Ayrıca 19 ve 20 numaralı kadastro tutanaklarında orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatlarının gidiş yönü belirtilmekle birlikte düz hat veya parsel sınırını takip şeklinde md olduğu açıklanmamıştır. Ancak orman kadastro paftasında düz hat olarak tersim edilmiştir* Mapceme karara gereğince 22 ve 23 numaralı parsel sınırlaflfiö^^sbitinin yapıldığı» 19 numaralı kadastro tutanağında belirtilmiş, Cl^Sfi M " ' ' ;7 "'HA!

11 Sayfa t M D.Sayfa : 16 mimar batlarının 22 ve 23 numaralı parsel sınırlarım takip etmemi mahkeme kırsn gereğince zorunludur.halbuki hu «man sınır noktalarını birleştiren esmam sınır batları kadastro parae! şuurlarını tam olarak takip etmeyip haritasında düz bat alarak güateriljdştir. raan sınır batlarının düz hat elmaaı durumunda mahkeme kararı ile onman sayılan 22 numaralı parselin batısı, 13 numaralı parselin de kuzey kısmı arman sınırları dışında kalmaktadır* İ88y* le bir durum kesinleşmiş yargı kararına aykırıdır» Kesinleşmiş yargı»»saffa : 17 kararına aykırı uygulama mümkün değildir.b^sik veya hatalı uygulama yapılmış olması mahkeme kararının içeriğini değiştirmem* Hatalı uygulamanın muhkeme kararıma uygan olarak düzeltilmesi to mmmm mümkün olduğu gibi yapılması gereken yasal bir zorunlukta mevcuttur* 22 Numaralı parsel sinirinde 7 Sumaralı Orman Kadastro Komisyonunca tesis edilen $4 ve 65 numaralı orman sınır noktalarımın 31*8*1981 tarih ve 28 muma* *alı kadastro tutanağımda tanımlanan yerleri ve 23 numaralı parsel aınırıs&m tesbitinde 4 numaralı İkipçe tesis edilen ve 5f numaralı 0*3,noktalarının 30*5*1979 tarih ve lf numaralı, tarih ve 20 numarala, tutanaklarda tanımlanan yerleri ila ölçü değerlerine göre haritasında bulunan yerleri arasında çelişki vardır* ölçü değerlerine umulduğunda mahkeme karam İle orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro parsellerinin bir Isısaı orman sınırları dışında kalmaktadır* Böyle bir durum mahkeme kararına uyulmaması sonuounu doğun»* Halbuki tutanaklara açıklanan tanım ve ifadeler mahkeme tenafc* Yukarıda açıklanan nedenlerle Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Bm f İ54/1V5 Karar minerali İlamı ile orman sayılan 22 ve 23 numaralı kadastro $sı*» sellerinin tapulama paftalarında mevcut sınırlarına uyularak orman «mır hattının mahkeme kararıma uygun olarak aplikasyonunun yapılabilmesi içini 22 w 23 numaralı parsel sınırlarında tesis edilmiş bulunan arazideki yerleri ile ölçü değerleri hatalı olduğu saptanan 5f~64^5~200l~2002~20ö3~2ö04 numaralı orman aımr noktalarının ülçü değerlerinin iptal edilmesine, orman kadastro tutanaklarında mevcut armam sınır hattı ve ermen sınır noktam tanımlarına, ayrıca kesinleşmiş mahkeme kararma göre orman sayılan 22 w 23 numaralı parsel şuurlarıma aynen uyularak aplikasyonun yapılmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi* Daha ünce aplikasyonu yapılan 63 nolu O.S.noktasından itibaren aplikasyon çalışmalarına devam etmek üzere çalışmaya başlandı* Harita, tutanak tamımı esas alınarak bilirkişi beyerandan da yarar D.Sayfa t 18 lanarak 63 molu 0.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını yünde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol taraf 1647 adada İnayet Ünal'a alt 10 t Lütfi^Sökmenoğlu'na ait 7# Tevfik öz"e ait 8 f Maile Kelaş'o ait t mmmlsk imar planında yol alarak ayrılan kısım ile planıma paru olarak ayrılan 19 numaralı parsellerin orman sınır hattının kuzeyinde kalan kısımları olarak; Belek küyft orman kadastrosunda 31*8*1981 tarih ve mümh tutanakta 64 molu 0 # S.noktasının yeri 18 numaralı kadastro parselinin güney sınayrı olarak tarif eâi İmi ştir.halfeuki ülçi değerlerine göre 64 nolu 0*8* m mahkemesimin 953/569 Bsas, 954/175 sayılı Kararı ile 22 ve 23 numaralı kadastro parselleri orsan sayıldığına güre ve 64 molu O.S.noktasından 65 nolu 0*8«noktasına giden ermen sınır hattıdı ilgili orman kadastro tutanağında 18 numaralı parsel»mm olarak tarif edildiğine göre 64 numaralı 0*S*ncktamımi9L test* mahkeme foram ile arman sayılan 22 numaralı parselin f imar planında lf numaralı park olarak ayrılan eski 18 numaralı parsel ile ortak sınırında olması orman kadastro tutanağındaki tanıma da uygun olaoaktır*âlç^^^i^ nin esas alınması durumumda tutanaktaki nokta tanım ile çelişki olsıpk#adi^^\

12 «12 D.Sayfa i 18 Bu durumda64 nolu O.S.noktaaının yeri orman sayılan 22 nolu parsel sınırı içinde kalmaktadır. 22 numaralı kadastro parseli mahkeme kararı ile göre 22 numaralı parsel sınırına uyulması mahkeme kararı tutanaktaki tanımın doğru olduğu ancak noktanın kadastro tesis edilen yeri ile buna hat.lı olarak yapılan ölçüsünün hatalı oldukabul etmek gerekmektedir* Yukarıda açıklanan nedenlerle 19 numaralı ile İlgili mahkeme kararı ile orman sayılan 22 numaralı kadastro parselinin ortak köşesinde eski 18 numaralı kadastro parseli olan ımrâoirıplanı uygulaması ile 1647 ada 19 numaralı parsele dönüşen parselin güneydoğu köşesinde 64 nolu 0*S*noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boy. ile yazslmak suretiyle nokta yenilendi* 63 ve 64 nolu orman sınır noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre; 1647 adada 10,7,8,9 numaralı güneyi, imar planında yol olarak ayrılan bölümün orman sınır hattı 19 numaralı parselin güneyi D.Sayfa t /569 Esas, 954/175 sayılı kararı İle orman 22 numarala, kadastro parseli sınırında uyularak, 31* tarih ve 28 kadastro tutanağındaki 65 nolu O.S.noktasına gidişteki orman nokta tanımı esas alınarak, bilirkişi beyanından âa yaa 64 nolu O.S.nektasından itibaren kesinleşmiş ile orman sayılan 22 mimara İl kadastro taraf Aeıeu Devlet Ormanı, sel taraf 28 ^ımauyularak 18 numaralı parsel iken imar planı ile park olarak ayrılan 1647 ada 19 numaralı parselin, mahkeme karara. İle orman olan 22 numarala, kadaktro parseli İle ortak sınırına takiben 22 ve 19 yol olarak ayrılan eski ova yolunun ve 24 numaralı kestiği yerde 65 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Ağtç kazık dikilerek ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* 953/569 Esas, 954/175 Sayılı kararana uyularak ayrıca Tutanak, Harita ölçü değerleri İle bilirkişi beyanandanda yararlanarak 65 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde duz hatla sağ taraf 22 numaralı parsel olarak Acısu Devlet Ormanı, sel taraf tapulama paftasındaki yol ile Tahir Yıldırım tarlası ve ayna. şahsa ait 24 ralı kadastro parseli olarak orman kadastro tutanağında 25 numaralı rın&a olarak tarif edilen aneak ölçü değerine göre yukarıda belirtilen göre orman sayılan 23 numaralı parsel ile 24 numaralı parselin 2004 nolu 0*S.noktasınan yeri tesbit edildi.beton yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi. Böylece tutanak tanımı ile ölçü değerine göre nokta gerçek yerinde eplike edilmiş oldu* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi D* Sayfa ; 20 beyanından da yararlanarak 2004 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş sımr hattını tutanağın başında açıklanan gerekçelerle mahkeme karam ile sayılan 23 numaralı kadastro parsel sınıra orman sınırı olarak tesbitr.adilmiş olduğundan, tapttama parsel sınırlarına aynen uyerak sağ taraf Betletı&h» majusiorman olan 23 numaralıpşrsel), sol taraf Tabir Yıldırım» a alt 24 ve takiple 25*26-27 numaralı kadastro parselleri olmak üzere 2003 nolu O.S.noktasının yeri oma kadastro tutanağında 28 nolu parsel köşesinde olarak tarif rağmen ölçü değerine göre 27 numaralı parselin güney köşesinde mahkeme ile orman sayılan ve Devlet Ormanı olarak sınırlandırılmış bulunan 23 parsel ile müşterek sınır üzerinde 2003 nolu O.S.noktasının y$ri. tesbit edildi*. a s l i g i b i d i r ' ömür KÎ^^***^ Ziraatçı tfye

13 * Sayfa 11 3 D*Sayfa t 20 Beton kazık Ekilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak, bari ta ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 2003 nolu 0.S.noktasından itibaren; 30.5»1979 tarih ve 19 numaralı tutanakta Serik Kadastro mahkemesinin 953/569 Esas, 954/175 karar sayılı İlamı gereğince 23 numaralı kadastro parseli orman sayıldığından bu parsel pınar- Jaaslnaıuy^lajpak l)e1rlet ormanı olarak sınırlandırılmasının yapıldığı açıklajmıştır* Anoak tutanakta tarif edilen 2002 nolu O.S.noktasının yeri ölçü değerlerine göre farklı olmaktadır. Ayrıca tutanakta belirtilen gidiş yönüne göre orman sayılan 23 numaralı parsel sınırının takip edilmediği görülmüştür, ölçü değeri esas alınarsk ve parsel sınırlarını takip etmek suretiyle kesinleşmiş orman sınır hattını tapulama parsel sınırlarına aynen uyarak sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf 27,28,29,30 numaralı parsellerin orman olan 23 numaralı parselleortak sınırını takiple 30 numaralı parselin güney köşesinde 23 numaralı parsel ile müşterek sınır üzerinde 2002 nolu 0«S.noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi. Tutanak, harita ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak} Belek köyü orman kadastrosunda 4 Numarala &pçe tutulan 30*5* 1979 tarih ve 19 nolu tutanakta D*Sayfa : 21 Serik Kadastro Mahkemesinin 953/569 Bsas,954/175 Karar sayılı ilam gereğince 23 numaralı kadastro parselinin orman olduğu ve 23 numaralı kadastro parselinin orman olarak sı m rlandı r ı İma sınan yapılmş olduğu belirtilmiştir* tarih ve 20 numaralı tutanakta tanımlanan 2001 nolu 0*S.noktasının koordinatlarına göre arazi ve paftasında bulunan yeri tutanakta tanımlanan yerinden farklı olmaktadır* Farsel sınırında tamiülanan noktanın yeri ölçü değerlerine göre 23 numaralı parsel içinde kalmaktadır. Arazi kadastrosunun orman kadastrosundan ünce yapılmış olması ve tutanakta nokta yerinin tanımının daha kesin İfadeler içermesi nedeniyle, tutanak tanımı esas alınarak, 2002 nolu 0*S.noktasından itibaren tapulama parsel sınırlarına aynı zamanda 23 numaralı parsel sınırına aynen uyarak sağ taraf orman olan 23 numaralı parsel olarak Acısu Devlet Ormanı, sol taraf 30,31,32,33,34,35 numaralı kadastro parselleri olmak üzere parsellerin orman olan 23 numaralı parselle ortak sınırını takiple 35 numaralı parselle 36 numaralı parselin orkak köşesinde 2001 nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Böylelikle tutanakta bahsedilen gerçek yerinde nokta aplike edilmiş oldu* Tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 2001 nolu 0*S.noktasından itibaren tapulama parsel sınırlarına aynen uyarak sağ taraf Acısu Dvelet Ormanı, llivlett Ormanı elan 23 numaralı parseli), sol taraf 36,37,38 numaralı parseller olmak üzere; Belek köyü orman kadastrosunda 30.5*1979 tarih ve 19 sayılı tutanakta, Serik Kadastro mahkeme- S E S Kadastro parselini m* Fevzi Yılmaz parseli ^imar planı uygulanmışj) ile müşterek sınırda olmak üzere 59 nolu 0*S*noktasının tesis edildiğibelirtilmektedir* 23 numaralı parsel orman olarak sınırlandırılmış olduğuna göre orman sınırının parsel sınırını takiple gitmiş olması mahkeme kararı gereğidir. Halbuki 59 nolu 0*S*noktasının koordinat değerlerine göre paftasına tersiminde bulunan yeri 23 numaralı parsel sınırı içinde kalmaktadır. D*Sayfa : nolu 0*S*noktası ile 59 nolu 0.S.noktası arasındaki mesafe dikkate alınarak ayrıca tutanaktaki kesin tanıma göre 59 nolu O.S.noktasının yerinin 38 numaralı parsel ile imar planı uygulamasında parsel numarası verilmeden park olarak ayrılan küçük parsel ve orman olan 23 numaralı parsellerin ortak sınırında olduğu tesbit edildi.38 numaralı parsel ile park olarak ayrılan parsellerin 23 numaralı orman olan parselle müşterek köşesinde beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi.ve röperlendi#^bîj^bece 59 nolu O.S.noktası tutanakta bahsedilen gerçek yerine aplike MÎ-ı GIBIDIR

14 Stagrii 11 4 D.Sayfa i M Tutanak, harita w ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanınkattım güneydoğu yönde düz hatla aağ taraf Aezmn Hallet Ormanı, COfcmönolan 23 numaralı parsel), mal taraf imar planında park alarak aynim parsel, 14 8 ada 1 numaralı p&reelia syır hattının kuzeyindefo^ankısma* dmmr planındaki ıral loşluğu ve 1477 ada İ numaralı perdelin orman sınır hattmm kuzeyinde kalan kısmı, park sahası alarak ayrılan parsel numarasız yerin esnam amir hattının kuzeyinde kalan ve 1477 adi 9 numaralı jmamel ile Belde yal» ila Turistik yatılı yelu kavşağında 1 nalu O.S.noktasımn yeri tesbit edildi. lal kavşağı bap^inie 1 kırmızı yağlı baym ila yazılmak suretiyle yenilendi* f nolu *S*noktası ile 1 nolu O.S,noktasıza birleştiren kesinleşmiş «mm sınır hattına güret 1478 mbm t numaralı parselin gjünesd. XffT ada 2 jrammrmli paraehn i3mi it park olarak synlan parsel namara** m yerler kesinleşmiş m m sınır hattının i S iade kalmaktadır. erilaiçtir nolu 0.S.noktaları beton kasık dikilerek kum» sı yağlı beya ile, % naln û.s.nektaaı yol berdflr taşınd,, mlvt O.S.noktaları İM ağ««lank aserintokurşuft kaim 11. yasılmak suretiyle aplikasyon «alışmalarına son irildiğine dair ta tutaaak Orman Kadastrom teknik izahnsınesinin 50 ttoi maddesi D.Sayfa t 23 gereğince mahallinde düzenlenerek imzalandı* 10*5* NOLU m m mmmm KOMISYONU Ormancı %e Ziraatçı %e Ömer KESKIN ömm Ömür KARAYıLMAZ İmza İmza Sir*Ö^Tem.üyesi Köy Tem.iyesi Bilirkişi Bekti* IVMEZ AM cîveir Hayrı ÇITÎM Buluna

15 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAKNOt4, 1 5 D.Sayfa t 24 Ormanın adı t Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta not 1/5000 ölçekli: ANTALYA-026-a4-I-fe f 1/1000 ölçekli imar paftalar*: lf 2a» 17 I Sk»lT J Is, 17 4 İt Kullanılan aletin alnsi ve not mit tı F.Nr , Uzaklık ölçer M 82 S İ54Ü Kullanılan fotoğraf w şerit not 16/ Antalya İM, Serik ilçesi, Belek «SİM sınırları içimle kalan İfSt yalları arasında f Numaralı Orman Kadastro J^mglayomııma bağlı 4 Sumsralı Ekip tarafından kadastrosu yapılmış ve sınırlamam kesinleşmiş bulunan Çakallık Serisi Aoısu Devlet Ormanında Sımam Bakanlığımca muhafaza ormanı statüsü kalünrılam festik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sabada 831 sayılı ka- Seldin, Ormancı %e Osman Yıldırım, Ziraatçı İye ömür Kaa^yılmez, Zir.Od.Tem. Üyesi Mir Svmem, Köy temsilci üyesi &U İiioAr" den teşekkül edem komisyonumda bilirkişi Osman oğlu Beyti Çetin'de refakata alınarak İskele yolu mevkiine gelindi. İte mevkiide evvelce yeri tesldt edilmiş bulunan 1 nolu Q*S.noktasımâa& aplikasyonan başlandı. tutanak, harita w ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanımda yararlanarak 1 Molu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır battım küfesinde t molu O.S.noktasının yeri tesbit eiiidi Turistik yatırım yolunmftayimlam jmm yolun doğusunda eski tabiiye kanalının 4»* güney batısında beton kazık dikilerek kınımı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak, harita ve ölçü değerlerime bağlı ^Umarak, bilirkişi D*Sayfa : 25 beyanından da yararlanarak 2 molu 0, S. noktasından itibaren kesinlsşml şorman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol 12 numaralı parsel sinim ve takiple imar planındaki yol tefrak ayrılan boşluk olarak yol kavşağında 3 Nolu O.S.noktasının yeri tesbit edildi. Bayram Uysal evimin güney batı köşesine 28m.mesöfede yol kavşağı batınında beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendivve röperlendi*2 ve 3 molu 0.S.noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattine göre» imar planımda 1474 adada parsel numarasız olarak ayrılan park saham kesinleşmiş man sınırı içinde kalaktadır* Tutamak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalımarak, bilirkişi beyanımdan da yararlanarak 3 molu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormanı, sol taraf Arılık mev~ kiinde yol vo İsmail Uysal işkilinde İsliye hazimeşime ait 1977 ada 1, Fatma Balcı kullanımında maliye hazinesine alt 2; Ertuğrul Süzer "e alt 3, Rafit tfnal varisleri işgalinde maliye hazinesine alt 4 mımaralı parseiler ile yol geçilerek Süleyman Yıldız'a alt 1979 ada 1 mısralı parsel olarak bu parselin güney sunrımda 66 molu O.S.noktasının yeri tesbit edildi * 31*3*1981 tarih ve 28 molu tutanakta 66 molu 0.S,noktası imar planı uygulamasından önceki 229 numaralı kadast- 81fS değerlerijie göre yol kenarında m dut ağacı dibinde diğll yolun 6m* doğusunda imar pideli güney sınırında bulunmuştur. İm^ planı uygulamasında ölçü las gsîmummk uıg$gıitamm ^pıldıi^jmimn komiayomımıuzda ölçü değerimi esas f S L l G İ B İ D İ R "İJJIAZIRAIJ 1996

16 Sayfa ı1 6 D.Sayfa numaralı parselin güney sınırında ağaç kazık dikilerek kurşun kalem ile yazıl-» mak suretiyle nokta yenilendi* tütanak, berâta ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirfclşi beyanından da yararlaj^rak 66 nolu 0*S.noktasından İtibaren kesinleşmiş ormn sınır hattın* güney doğu yönde düz hatla* sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf Süleyman Xllâız*s ait l f D.Sayfa t 26 Hayri Çetin ve maliye hazinesine müştereken alt 1979 ada 2 numaralı parsel olmak Saire Tahir Yıldım varisleri kullanımındaki maliye hazinesine ait 3 numaralı parsel İle ortak sınırda çam ağam kütüğü Üzerinde 67 nolu 0.S.noktasının yeri tesbit edildi* Kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta ihya edildi* tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyaniilâaa da yararlaaarak 67 nolu 0*3 # noktssındsn ititerenkesinleşmiş orman sınır hattını güneybatı yönde hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı, sol taraf Tahir ITıld&rım varisleri kullanımındaki maliye hazinesine alt 3 numaralı parsel sının olmak üzere $ numaralı parselin güneybatı köşesinde 6 nolu 0*S*noktasııtın yeri tesbit edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya l$e yazılmak suretiyle nokta ihya eiiliî*ve röperlendi. futanak 9 harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyantaiaft da fmmrlmmmk 6 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Tahir Itıldınm varisleri kullanımınâaki maliye hamlesine alt 3» İmar plaımndaki yol boşluğu» IfÜ ada Ahmet Çetin k&llmmmamm mmliye hazinesine alt 4 numaralı* yol boşluğu İla Bayram Çetin kullanımında maliye hazinesine alt 3, AH Mecek"e ait 2 numaralı parseller olmak üzere yol geçilerek 1987 ada 2 numaralı parselin batı kenarın&m köy mmmmtm giden yolun doğusunda 68 nolu 0*S*noktasmm yeri tesbit edildi* İM ağacınia kırmızı yağlı boya İle yasılmak suretiyle nokta yenilendi* tutanak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 68 nclu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneybatı yünde düz hatla* sağ taraf âoısu Devlet Ormanı* sol taraf Vehfeiye Aydm ile Mi gar Ünal'a müştereken ait 1987 ada 2* Seher izken* Bayram Şah fellk* Aysel topal* Safiye Cengiz, Aliye inal f a müştereken alt 3 numaralı parseller almak üzere 3 numaralı parkelin güneybatı köşesinde 69 nolu 0.S.noktasının yeri tesmt eâildi*belek köyüne giden D*Sayfa : 27 asfalt yol İçinde kaldığı görüldü, yeri kırmızı yağlı boya ile İşaretlenerek röperlendi* tutanak* harita ve ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 69 nolu 0*S*jmktasıadaa itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Seher Özkan* Bayram Şah Çelik* Aysel topal* Şifiye Cengiz* Aliye ffaal f a müştereken alt 1987 ada 3 numaralı parsel* İmar planındaki yol boşyuğu* 1988 ada Rasim Demirkıran";a ait S* Opalle Köse "ye alt 2 numaralı parseller ile imar planındaki yol boşluğu ve Mehmet Karakoyun"a alt 1993 aâa 5 numaralı parselin güney sınırında 10 numa* ralıo.s.noktasımn yeri tesbit edildi* Mehmet Karakoyun evinin güneybatı köşe* sinden 6m* batıda m kuyusu betonunda kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 10 nolu O.S.noktasından İtibaren kesinlep&şorman sınır hattını güney doğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Mehmet Ka<* ra koyun'a ait 1993 ada 5 numaralı* İteal&m Karakoyun f a alt4*lısar plânında yol alarak güsterilenjıeşluk* «fe s»allye hazinesine alt 4 numaralı parselin güneyinde imar planında boşluk^^kılan yerler olarak Şaban Topal ile Ömer Civair J^nanımındaki yerlerin ortak sınırında 70 nolu 0.S.noktasının yeri tesmt edildi* Beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi*, «İSIDIR H^Onıür ^y^kj^^-

17 ««* " t 1 7 D.Sayfa : 27 tutamak, harita ve ülgft değerlerime bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından is yararlanarak W»altı O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattun doğu yümâe düz hatla Mİ tapnsf Acısu Devlet Ormanı, sol tavaf orman mnır hattı Civcir kullanımındaki bahçe, İmar planındaki yol boşluğu ile sakiye İnal kullanımmia maliye hazinesine ait Ü99 ada 4 numaralı, Belek köyü tümel kişi- İllime ait 3, İmar planındaki yol loşluğu ile Maili üzem*e ait 2000 ada 1 reli parsel ve» # 8ayf* t 28 takiple küy tüzel kişiliğine alt 2 numaralı parsel olarak 2 numaralı parsel sının üzerimde 15 mim 0.S.noktasın:ın yesd tesblf edildi* Beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta İhya edildi ve röperlemdl* Bugünkü aplikasyon çalışmalarıma 1 molu O.S.noktasından başlanmış 15 nolu O.S.noktasına kadardevan edilmiş ve bu noktada aplikasyon çalışmalarıııa son verâlaıifti» molu 0*3«ti iktaları beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile* lonoluo.s.noktası su kuyusu betonunda, 67 molm 0.S.noktası çam ağacı kütüğümde* ^jpslu dut ağacımda kırmızı jrağlz Işoya ile* 66 molu 0*8* mofctak^ yekindi. Bugünkü aplikasyon çalışmalarıma «m verildiğime dair bu tutamak Orman Kadastrosu Teknik isahmsmesimtm 5 nal maddesi gereğince mahallimde düzenlenerek okundu ve lıazalamaı* g» $ W m OMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ğmer KESKİN îraa Ormancı üye Osman TIL133İIM Ziraatçı ömür KARAYILIÎAZ İmza SireOd.Tem.Üyesi Bekir BfMSZ Köy Tem.îlyesi âiı «iveıı İmza Bilirkişi İmza Hazır Bulunan MmA HİSARKAİA

18 APLİKASYON TUTANAĞI TUTANAK NOt4 Sayfb : 1 8 D.Sayfa : 29 Immıı «lı ı Acısu Devlet Ormanı Kullanılan pafta no: 1/5000 ölçekli: ANTALYA-026-a4~I~fcf ANTALYâ-026-a4~II~a, 1/1000 Ölçekli imar paftaları: 17 la* 18 J îîd* 18 # IHA* 18 # 1111*18 $ HIC Kullanılan aletin cinai ve no: Vilt ı F.Nr , Uzaklık ülçer EM ^ Kullanılan fotoğraf ve şerit no: 16/243^ Antalya ilâ* Serik ilçesi f Belek köyü mülki sınırları içinde kalan yılları arasında 7 luoaralı Orman Kadastro Komisyonuna bağlı 4 Numaralı Orman Kadastro Bkibi teratından kadastrosu yapılmış ve sınırlaması kesimleşmif tal^ı» Çakallık Serisi Acısu Devlet Ormanında, Orman Bakanlığınca muhafaza nmü saatüsü kaldırılan Turistik yatırım yolunun kuzeyinde kalan ormanlık sahada 6831 sayılı»man kanununun 3302 sayılı kanunla değişik Z/M maddesi uygulaması yapmak amacıyla kesinleşmiş orman sınır hattının arazide aplike etmek İmaret Komisyon Başkanı imar Keskin* Ormancı ye Osman Yıldırım* Ziraatçı üye ömür Karayı lmaz f Ziraat Odası temsilci üyesi Bekir İvmem* K% temsilci üyesi Ali Oivoir "den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi OmmaA oğlu Hayri Çetln"de refakate alınarak Akçanın püren mevkiine gelindi* Burada evvelce yeri tesbit edilmiş bulunan beton kazık 15 nolu O.S.noktasından aplikasyona başlandı* Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 15 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattım kuzeydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acım Devlet Ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait 2000 ada 2 parsel ile takiben yine köy tüzel kişiliğine ait ancak imar planında boşluk olarak gösterilen yer olarak li nolu 0. S.nokta sının yar! tesbit edildi* Köy tüzel kişiliğine alt yer İle ormanın müşterek sınırında beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* Tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından de yararlanarak 16 nolu O.S.noktasından itibaren D*Sayfa : 30 kesinleşmiş orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Savlet ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait imar planında boşluk ola* rafc gösterilen yer olarak l^rylfarise Ahmet Canlı yeri* Belek köy tüzel klşill" ğine ait yer olarak yolun kuzeyimde 17 nolu 0*3*nnktaaznın yeri tesbit edildi* Turistik yatırım yolunun kuzeyinde köyden gelen yolun turistik yatırım yolu ile kavşağından 3öm doğuda beton kazık dikilerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röperlendi* tutanak* harita ve ölçü değerlerin» bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak* 17 nolu 0*8* noktasından İtibaren kesinleşmiş m m m sınır hattim güneydoğu yünde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Koyun kuyusu mevkiinde köy tüzel kişiliğine alt yer olarak 20 nolu 0«8*nokta sının ya» *i tesbit edlldi*lski sığır yolu kenarında beton kazık üzerinde kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta İhya edildi* tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanından da yararlanarak 20 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydeki yönde düz hatla saf taraf Acım Devlet Ormanı* sol taraf köy tüzel kişiliğine ait yer olarak J&. üclu 0*S.noktasının yeri tesbit edlldl*ksy tüzel kişiliğine ait yer ile ormanın ortak sınırında enerji nakil hattın demir direği dip betonunda kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi* tutanak* harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak* bilirkişi beyanmdatt güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Acısu Devlet Ormanı* sol taraf Belek köyü tüzel kişiliğine ait yer AH Karkoyun* Cezmi Ünal* Nadir 8z* Halil Civoir*MMtaet çelik* Ayhan Çelik*Osman Çetin* Yusuf Mecek"e alt yerler olarak bu yerin güney^ sınırında 22 nolu Q*S.noktasının yeri tesbit edildi»beton taş gömülerek kırmızı yağlı boya ile yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve siperlendi" t ^

19 Sayfa t ^ ^ B* Sayfa : 30 tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 22 nolu O.S.noktasından itibaren kesinleşmiş ermem sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlettornamı,sol taraf İmar plânı uygulaması dışında kalan yukarıda adlara yazılan şahıslar İle bu yerleri takiben tehir Çelik İle AH Çelik"e alt yerler olarak bu yerin güney köşesinde B.Sayfa i molu O.S.noktasının yeri tesbit edildi* Yukarıda adları yazılan şahıslara alt yer ile ormanım ortak mnırzmâa hafif sırt üzerftmde betom kazık dikilerek kırmamı yağlı boya ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi. tutanak, harita ve ölçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanından da yararlanarak 23 nolu 0*S*moktasındam İtibaren kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Aoısu Devlet Ormam, sol taraf Kîâclük mev» kilmde 15l5ada 1*2,3*4*7 mumaralı parsellerin güneyinde orman sınır hattımn kuzeyinde tehir Çelik İle Ali Çelik"e ait yer olarak 7 numaralı parselin 7a* güneybatısında 24 molu 0*S*noktasının yeri tesbit edildi. Su arıtma havalandırma betonunun 22*5m. kuzeybatı smda beton kazık dikilerek kımızı yağlı boya İle yazılmak suretiyle nokta yenilendi ve röperlemdi* tutanak* harita ve Ülçü değerlerine bağlı kalınarak, bilirkişi beyanımdam da yararlanarak 24 molu 0*S.noktasından itibaren kesinleşmiş orman sınır hattına güneydoğu yümde düz hatla sağ taraf StS^ıldst^ duvarla çevrili habçesi ormanda kalmak üzere Aoısu Devlet Ormamı* sağ taraf 7 molu parsel İle ormam sınır hattı arasımda bulunan yer ile S*S. ıldız yapı kooperatis^ işgalindeki bahçe ve yol geçilerek imar uygulamasından önceki 169 nmaralı parselim güney sımırzmda yolum güneydoğu kemerindi 25 molu 0*S # noktasımm yeri tosbit edildi* 51 molu beton elektrik direğinin 16m* güneyimde beton kazık dikilerek kırmızı yağlı b ya İle yazılmak suretiyle nokta yemilemâ! ve r öperi endi* tutamak, harita ve ölçü değerlerime bağlı kalımarak* bilirkişi beyanımdan da yararlanarak 25 nolu 0*S*moktasından iti baron kesinleşmiş orman sınır hattını güneydoğu yönde «İz hatla sağ taraf âcıfcu Bevlet Ormamı, sol taraf Maliye hazlmeşime ait 1455 ada 6* âlâ Kısık 1 a alt 5 numaralı parsellerim orman sınır hattımn kuzeyinde kalankısımları olarak 5 numaralı parselim İçimde 26 molu 0*S*mok~ taslq?\ tesbit edildi.imar planı uygulan sinden önceki 166 numaralı kadastro parselinin güneyinde beton kazık olan 26 molu 0 # S.noktası kırmızı yağlı toya İle yazılmak suretiyle ihya edildi* 25ve 26 molu 0*3.maktalarımı birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına göre 1455 ada maliye hazinesine ait 6* âli Kısık "a alt 5 numaralı parsellerin güneybatı kısımları!*3ayfa t 32 kesimlepslf orman sınır hattı İçinde kalmaktadır* tutamak, harita ve ölçü değerlerime bağlı kalmmarak, bilirkişi beyanımdan da yaralamarak 26 nolu O.S.noktasından itlharem kesinleşmiş Orman sınır hattını güneydoğu yönde düz hatla* sağ taraf âcımsu Bevlet Ormamı, sol taraf Köklük mevkiinde 1455 ada da âli Kısık*a alt 5 numaralı parselin orman mmr hattının doğusunda kalan kısmı, imar planındaki yol ve imar planındaki boşluk olarak, 1457 ada Orhan Buldaç, Rufai Buldaç, âhmet Özkan'a müştereken alt 8 numaralı parsel olarak takiple hu parselin güneyinde teslit dışı hoşluk olarak 27 molu 0*S.moktasımin yeri tesbit edildi*su arıtma havalandırma baca betonunda kırmızı yağlı boya ile yasılmak suretiyle nokta yenilendi. 26 ve 27 molu 0. S. noktalarını birleştiren kesinleşmiş orman sınır hattına güre,1455 ada S numaralı parsel ile 1457 ada 8 numaralı parselin batı kısımları kesinleşmiş orman sınır hattımn içinde firaktadır* tutanak, halita ve ölçü değerierine bağlı kalınarak, bilirkişi beyammdam da yararlanarak 27 molu 0*S.moktasından İtibarem kesinleşmiş orman sınır battım güneydoğu yönde düz hatla, sağ taraf âcısu Devlet Ormamı, sol taraf 1457 ada 8 ve 2 numaralı imar^ parseli eri İle orman sınır hattı arasında tesbit dışı kalan yerler İle imar planındaki yol boşluğu* 1459 adada Süleyman Cengiz âyam* lahar Soykam*21ya tosum, Hüsnü âkbal"a müştereken alt 5 numaralı parseufiı or^/vsınır hattının kuzeydoğusunda kalem kısm olarak 5 numaralı parsel timjf selim ortak sinirindi 28 nolu 0*S # moktasımın yeri tesbit ağacının 12m.kuzeydoğusunda biriket duvar dibinde beton kırmızı 2 7 HAZİRAN 1995 ^ ^ ö m u ^ ^? ^ ^ ^