Japonya'da Yerel Yönetimler Maliyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Japonya'da Yerel Yönetimler Maliyesi"

Transkript

1 Japonya'da Yerel Yönetimler Maliyesi Hasan Canpolat *. ** M. ılker Haktankaçmaz Giriş İki kademeli bir yerel yönetim sistemine sahip Japonya'da belediyeler birinci, valilikler ise ikinci kademeyi oluştururlar. Birinci basamak yönetimler olmaları dolayısıyla belediyeler çeşitlilik bakımından çok geniş bir yelpazeye yayılan hizmetler sunarlarken, valilikler, geniş alanı ilgilendinnesi nedeniyle belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektiren ve bu nedenle belediyelerce yürütülmesi uygun olmayan hizmetlerden sorumludurlar. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında çok kapsamlı bir değişime tabi tutulmuş olan Japon yerel mali sistemi, ülkeye davet edilen Amerikan heyetlerinin önerileri doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş ve bugünkü sistemin temelleri atılmıştır. Yerel yönetimlerin sahip olduğu vergileme ve borçlanma yetkisi ile merkezi yönetimin kendi gelirlerinden bir kısmını az gelirli yerel yönetimlere dağıtmasına olanak veren Tahsis Vergisi uygulaması sistemin kalbini oluştunnaktadır. Yerel yönetimler, vergileme konusunda oldukça geniş yetkilere sahip olmalarına rağmen gelir bakımından hala büyük ölçüde merkezi yönetime bağımlıdırlar. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimden aldıkları kaynaklar toplam yerel gelirlerin %34'ünü oluştunnaktadır (Çizelge 2). Diğer yandan yerel gelirler içerisinde borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın ulaştığı boyut, sistemin diğer bir zayıf yanıdır. Hızlı kalkınma döneminde, terim yerindeyse para harcayacak yer bulmakta sıkıntı çeken yerel yönetimler bugün, giderlerindeki artış ve gelirlerindeki azalış nedeniyle, sosyal refah alanındaki hizmetler başta olmak üzere sunduklan hizmet kalemlerini gözden geçinnekte, hizmet maliyetlerini düşünneye çalışmaktadırlar. Dr., Denizli Valisi. Sivas Vali Yardımcısı. (ağdaş Yerel Yönetimler, Cılt 16 Sayı 1 Nısan 1007, s

2 68 çatdaş Yerel YiJnetimler. 16 (2) Nisan 2007 Bu çalışmada öncelikle Japonya'daki yerel yönetim türleri kısaca özetlendikten sonra yerel yönetimler maliyesinin gelişimine değinilecek; daha sonra, yerel gelirler ve giderler incelenecektir. önemi ve yerel mali sistemin temel unsuru olması bakımından yerel gelirler ayrıntılı olarak ele alınacak, yerel gelirleri o luşturan unsurlar kapsamlı bir şekilde ortaya konulacaktır. Sonuç bölümünde i se, Japon yerel mali sisteminin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Japonya'da Yerel Yönetim Çeşitleri Üniter bir devlet yapısına sahip Japonya'da yönetim sistemi temelde üç basamaklı bir yapıya sahiptir. i Bu basamaklar: Merkezi Yönetim (National Government) Valilikler (Prefectures) ve Belediyeler (Municipalities) olup son iki düzey yerel yönetimler olarak sınıflandınlır. Ülke çapında kurulmuş olmaları ve belde halkına turlü hizmetler sunma!an nedeniyle genel amaçlı yerel yönetimler olarak adlandınlan valilik ve belediyelerin yanı sıra bir ya da birbiriyle yakın ilişkili birden çok işlevi yerine getirmek üzere kurulmuş özel amaçlı yerel yönetimler de vardır (Tabe, 2005: 1). Belediyeler: Japon belediyeleri ülke çapında yaygın genel amaçlı birinci basamak yönetimler olmalan nedeniyle temel yerel yönetimler olarak tanımlanırlar ve bu durumlarından ötürü belde halkına çeşitlilik bakımından çok geniş yelpazeye yayılan hizmetler sunarlar yılı itibariyle belediye sayısı; 739'u kent (city)~ 1.317'si kasaba (town) ve 339'u da köy (village) belediyesi olmak üzere toplam 'tir (nca~ 2005a: 12). Valilikler (Prefectures): Valilikler, belediyelerden daha geniş alan yönetimleri olarak tanımlanmakta olup geniş bir alanı ilgilendirmesi nedeniyle belediyeler arasında işbirlili ve koordinasyonu gerektiren ve bu nedenle belediyelerce yürütülmesi uygun olmayan hizmetlerden sorumludurlar (Tabe, 2005: 3). Bu nitelikleri haiz olanlar dışındaki tüm hizmetlerin belediyelerce görülmesi temel prensiptir. Omelin: şehirlerarası yollann yapım ve bakımı gibi büyük altyapı projeleri, liselerin (Senior High Sohoals: 10 ve 12. sınıflar arası) yönetilmesi, ögt'etmenterin istihdamı ve güvenlik hizmetleri valiliklerce; ikamet edenlerin ve ailelerin kayıtlarının tutulması, ilk ve ortaokullann (Primary School ve Junior High School: 1 ve 9. sınıflar arası) yönetilmesi, su şebekesinin işletilmesi, şehir içi yollann bakımı, atıklann imhası, itfaiye, kreş ve huzurevierinin yönetilmesi gibi hizmetlerse be1ediyelerce görülen hizmetlerden bazılandır (Tabe, 2005: 1). i Japon Yerel Yönetimlerinin yapısı temelolarak Yerel Özerklik Yasasında düzenlenmiştir. Yasa metni için: (http://niopon.zaidan.info/seikabutsui1999/00168/mokuji.htm, ).

3 Japonya 'da Yerel Yönelimler Maliyesi 69 Ülke coğrafi olarak 47 valiliğe ayrılmış ve bu sayı, valilik sistemi kurulduğundan beri hiç değişmemiştir. Tüm valilikler tamamen aynı statüde olmakla birlikte sadece Tokyo için anakent yönetim biçimi benimsenmiş ve 23 bağlı belde belediyesine ayrılmıştır. Tokyo Anakent Yönetimi bazı beledi hizmetleri hala belde belediyeleri dahil tüm Tokyo Anakent Yönetimi sınırlarında vermektedir (Tabe, 2005: 1). Özel Amaçlı Yerel Yönetimler: Genel amaçlı yerel yönetimler çok geniş bir yelpazeye yayılan işlevler görürken toplam sayısı 6.600'ü aşan özel yerel yönetimler içme suyu sağlanması, drenaj, kanalizasyon sulannın yönetimi gibi sadece tek bir işlevi veya birbiriyle yakın ilişkili birden çok işlevi yerine getirmek üzere kurulurlar (Tabe, 2005: 5; JICA, 2005a: 12). Japon Yerel Mali Sisteminin Gelişimi II. Dünya Savaşı sonrasında harap olan ülkenin yeniden imannda yerel yönetimlere büyük görevler düşmüş, ancak zayıf ekonomik yapılan uzunca bir süre onlann bu görevi gereği gibi yerine getirmelerinin önündeki en büyük engel olmuştur yılında çıkanlan Yerel Vergi Yasasıyla Z yerel yönetimlerin vergi gelirleri artıniırken, 1948 yılında, bugünkü Tahsis Vergisi sisteminin temeli olan yerel dağıtım vergisi sistemi, sınırlı miktarda vergilenebilir kaynağa sahip yönetimleri desteklemek amacıyla uygulamaya konulmuştur. ı 949 yılında, başkanlığını Prof. Shoup'un yaptığı Amerikan heyeti Japon vergi sistemiyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere hükümet tarafından Japonya'ya davet edilmiş, Shoup Önerileri olarak adlandınlan rapor doğrultusunda 1950 yılında ülkedeki en geniş kapsamlı vergi reformu gerçekleştirilmiştir. Öneriler çerçevesinde gelir ve taşınmazlar üzerindeki yerel vergiler genişletilirken, muamele vergileri merkezi yönetime devredilmiş, tüketim ve teşebbüslerden alınan vergiler azaltılmış, yerel yönetimlere vergileme konusunda daha geniş hareket özgürlüğü tanınmıştır. Bu çerçevede yerel yönetimlere yardım amaçlı transferler üzerinde de çalışmalar yürütülerek Yerel Dağıtım Vergisi yerine 1950 yılında, Yerel Mali Eşitleme Yardımlan sistemi uygulamaya konulmuştur (JICA, 2005b: ll). Tüm bunlara rağmen gelir yetersizliği sorununun aşılamaması, yerel yönetimleri gelir açığını borçlanarak gidermeye zorlamış, borçlanmanın ulaştığı boyut yerel mali sistemi çökme noktasına getirmiştir. Bu nedenle hükümetçe 1952 yılında, yerel mali sistemi yeniden yapılandırma çalışmalan başlatılmış ve bu çerçevede Yerel Dağıtım Vergi si sisteminin yerine uygulamaya konulmuş olan Yeı Yasa metni için:

4 70 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (2) Nisan 2007 rel Mali Eşitleme Yardımları sistemi de lağvedilerek yerine bugünkü Tahsis Vergisi uygulamasına geçilmiştir (JICA, 2005b: 12) döneminde, 1958, 1962, 1965 ve 1971 yılları hariç, Japon ekonomisindeki hızlı büyüme sayesinde, hem yerel hem de merkezi yönetimin vergi gelirleri de artmış ve işlerin yolunda gitmesiyle ülkenin dört bir yanında büyük sanayi altyapı yatırım projeleri hayata geçirilebilmiştir. Ancak petrol krizi 1970'lerin ortalarından itibaren ihracat üzerinde baskı yaratmış, ekonomi derin bir stagflasyona girmiş, ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin vergi gelirlerinde büyük düşüşler yaşanmış, 1975 'lerden itibaren kamu harcamaları artarken kamu gelirleri azalmaya başlamıştır (JICA, 2005b: 13). Hükümet hem vergi gelirlerindeki büyük azalışı telafi etmek, hem de ekonomide talep yaratarak durgunluğu aşmak amacıyla yerel yönetimleri borçlanmaya teşvik etmiş, bir yandan da başka kanallardan piyasaya para pompalanmıştır. Merkezi yönetirnce alınan önlemler kapsamında piyasadan borçlanma konusunda önleri açılan ve o zamana kadar daha çok kamusal fonlardan borçlanan yerel yönetimler, kamusal fonların yetersizliği nedeniyle, borçlanma maliyeti daha yüksek olmasına rağmen ticari bankalara ve sigorta şirketlerine yönelmişler, çok büyük miktarlarda kaynağı bugün pek çoğu atıl durumda olan sosyal ve ekonomik altyapı yatırımlarına yönlendirebilme, ülkenin dört bir yanını eş zamanlı olarak imar edilebilme fırsatını yakalamışlardır. Bu nedenledir ki bu iki kalkınma döneminden en karlı çıkan kesim kırsal alanlar olmuş, kırsal kesimde sunulan sosyal ve ekonomik altyapı olanakları neredeyse büyük kent merkezlerindekilerle aynı düzeye ulaşmıştır. Bu gelişmelerde Japon kültürünün etkisini de ihmal etmemek gerekir. Sürekli olarak tasarrufa teşvik edilen halk, küçük yatırımlarını bugün Japon insanının bu tasarrufçuluk özelliğini simgelernekten daha fazla bir anlam ifade etmeyen Postane'lere (Post-Offices)3 yatırmış, diğer yandan, Japon insanındaki 'diğerleriyle eşit muamele görme arzusu' ülkenin her yanının eş zamanlı olarak imar edilmesi örneğinde olduğu gibi her alanda etkisini göstermiştir. Öte yandan, borçlanmanın oldukça cazip olduğu bu dönemde Japon yatırımcılar da tesislerini ipotek ettirerek çok büyük miktarlarda borçlanma, borçlandıkları bu parayı tekrar yatırıma, özellikle de robotlaşmaya yönlendirerek ihracatta rekabet güçlerini arttırma imkanı bulmuşlardır. 3 Postaneler ülkenin en ücra köşelerine kadar yayılmış, Japonya'da tasarrufalışkanlıgını ve kalkınma sürecindeki sıkıntılı dönemi simgeleyen ve halktan topladıgı küçük tasarruflarla kalkınmayı finanse etmiş olan ve bu nedenle de halkın derin duygusal baglar geliştirdigi ancak hükümetin artık özelleştirilmesinin gerekliligine i nandıgı ve bunun için halkı ikna için yogun çaba sarfettigi bir kurum olarak, başlı başına incelenmeyi hak e den ilginç bir sosyo-ekonomik vaka'dır.

5 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 71 Alınan bu geçici önlemler sayesinde ekonomi 1985 'lerden sonra düzelme sürecine girmiş ve vergi gelirleri artmaya başlamıştır. Bu olumlu gidiş 1990'lara dek devam etmiş ancak, "Balon Ekonomi (Bubble Economy)" olarak adlandınlan bu dönem, 1991 yılında Japonya' daki en garantili yatınm aracı olarak görülen gayrımenkulün fiyatlanndaki artışın önce durması ve daha sonra düşme eğilimine girmesi nedeniyle, balon ekonomi döneminde kredi karşılığı sadece gayrimenkulü ipotek alan ve gayrimenkule yatınm yapmış olan pek çok büyük Japon bankasının batmasıyla ve balonun patlamasıyla (Burst of the Bubble) sona ermiştir. Ekonomideki balonun patlamasıyla yerel yönetimler 1985 öncesi dönemde olduğu gibi gelirde bir azalışla karşı karşıya kalmış, 1985 yılında gelişmiş beş ülke maliye bakanlarının 4 Yen 'in değerini Dolar karşısında yaklaşık iki kat arttırma kararı alması, kötüye gidişi daha da hızlandırmış, pek çok Japon şirketi özellikle Amerika' da mülk edinmeye, ucuz işgücü ve hammadde gibi faktörlerin de etkisiyle revalüasyon öncesi döneme göre daha uygun yatınm ortamı bulunan ülkelere yönelmeye başlamışlardır 'den itibaren hissedilmeye başlanan bu sıkıntılı dönemde 1980'deki senaryoya benzer şekilde kamu harcamalarının finansmanı için borçlanmaya gidilmiş, kamu borçları tekrar artmaya başlamıştır. Karşı karşıya kalınan sorunların üstesinden gelebilmek için kamu yönetimi ve mali sisteminin yeniden yapılandınlması gündeme gelmiş, gelenekselolarak hala merkezi özellikler taşıyan yönetim sistemi tekrar gözden geçirilmiş, bu kapsamda 1995 yılında, halkın günlük yaşamını etkileyen görevlerin ve daha çok yetkinin yerel yönetimlere devrini amaçlayan "Yerel Özerkliği Arttırma Yasası"s yürürlüğe konulmuş, kamu maliyesi yeniden yapılandırılmış, yerel yönetimlerin giderlerini azaltmaya yönelik pek çok konuda reform çalışmaları yürütülmüştür. Tüm bu çabalara rağmen kamuda daha kapsamlı bir reform gerçekleştirilmesi yönündeki talepler gündemdeki yerini hala korumakta, ekonomik sıkıntılar etkisini sürdürmektedir. Her ne kadar sokaktaki adam tarafından henüz ciddi olarak hissedilmeye başlanmamış6 olsa da çok daha ciddi önlemler alınmadıkça bu sorunlann üstesinden gelinebileceğini ve o eski bolluk günlerine tekrar geri dönüleceğini söylemek oldukça zor görünmektedir yılında Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya maliye bakanları arasındaki 'Plaza Accord' olarak anılan anlaşma ile Yen 'in de~eri i $=24<W'den i $=14<W'e çıkarılmıştır. Yamazaki, Keiichi (2005), Post-WWlI Reconstruction of The Japan Economy, Japan Internationa Cooperation Agency-JlCA Local Govemment Training Course at Local Authonomy College, Yayınlanmamış Ders Notları, 2005, s. 7. s Bu yasa belli süreyle sınırlı olarak çıkarılmış olması dolayısıyla sürenin doldu~u tarih olan 2001 'de yürür lükten kalkmış ancak yerelleşme çabaları bu tarihten sonra da devam etmiştir. 6 Ekonomide yaşanan sıkıntıların henüz tam olarak vatandaşlar tarafından hissedilmemiş olmasında en önemli etkenin iyi işleyen ve etkin çalışan yerel yönetimler oldu~u sıkça ifade edilmektedir.

6 72 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (2) Nisan 2007 Japon Yerel Yönetimlerinin Giderleri 2003 mali yılında' ülkedeki toplam milyon dolar vergi gelirinin %58.1'i ( milyon dolar) merkezi yönetim, %41.9'u ( milyon dolar) ise yerel yönetim vergilerinden elde edilmiştir. Ancak olaya harcamalar açısından bakıldığında durum tamamen tersine dönmektedir. Şöyle ki, aynı mali yıldaki toplam milyon dolarlık kamu harcamasının %62'sİ ( milyon dolar) yerel yönetimlerce, %38'i ( milyon dolar) merkezi yönetimce gerçekleştirilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında yerel yönetimlerin harcamalan merkezi yönetiminkinden her zaman daha fazla olmuştur (Takada, 2005: 3). Çizelge 1 'de yerel yönetimlerin harcama kompozisyonu gösterilmektedir. Görüleceği üzere eğitim/ yatınmlar ve sosyal refah lo için yapılan harcamalar ilk sıralardadır. Çizelge ı. Yerel Yönetimlerin Gider Kalemleri (2003 Mali Yılı İtibariyle) Harcama Miktar (milyon dolar) Oran (0/0) Eğitim Kamu Yatırımları Sosyal Refah IGüvenlik Borç Ödemeleri Genel Yönetim Sağlık i, Japonya'da mali yıl; i Nisan tarihinde başlayıp bir sonraki yıl 3 ı Mart tarihinde sona eren dönemdir. 8 Makalede geçen tüm rakamlar 100 Yen = i dolar kabul edilerek dönüştürülmüştür. 9 Japonlar ülkedeki egitimin kalitesinin yüksekliginden her zaman övünerek bahsederler. i 860'\ı yıllarda bile ilkokuldan mezuniyet oranı %ıoo'e yakındı. Bugün de aynı şekilde hem 9 yıllık zorunlu i1kögretimde hem de zorunlu olmayan lise egitiminde okullaşma oranı %100'dür. Nüfusun %50'si ise üniversite egitimi almıştır. Nitelikli işgücü ii. Dünya Savaşından sonraki hızlı kalkınmanın en önemli unsuru olarak gösterilmektedir. Daha geniş bilgi için bkz. Japan As it Is (2002), Gakken Co. Ltd.,Tokyo. 10 Sosyal refah harcamalan bugün Japon yerel yönetimlerinin önemli gider kalemlerinden birini oluşturmakla birlikte, önümüzdeki yıllarda bu alandaki harcamalann çok daha fazla artacağı ve yerel mali sistemi bir krize sürükleyebileceği ifade edilmektedir çünkü, batılı ülkelerle kıyaslandığında nüfusu en hızlı azalan ve yaşlanan ülke Japonya'dır. 1950'de 84 milyon olan nüfusun, 2002 yılına kadar sürekli artarak 127 milyona ulaşmış olmakla birlikte 2020 yılında 124 milyona, 2050 yılında ise 100 milyona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Öte yandan 1950 yılında 65 ve üzeri yaş grubundakiler nüfusun %5'ini oluşturmuşken 2002 yılında bu oran %18'e yükselmiştir ve oranın 2020 yılında %28'e, 2050 yılında ise %36'ya ulaşacagı tahmin edilmektedir. Benzer gelişme 0-14 yaş grubunda da görülmektedir yılında 0-14 yaş grubundakiler nüfusun %35'ini oluştururken 2002 yılı itibariyle %14'ünü oluşturmuştur ve oranın 2020'de %12'ye, 2050'de ise %IO'a gerileyecegi tahmin edilmektedir (bkz. Statistic Bureau (2004), Statisties of Japan,, MPHPT, Cabinet Office, s. 1i -12). Bu nedenle günümüz Japonya'sında bir yandan yaşlı nüfusun nasıl besleneceginin yollan aranırken diğer yandan da doğum oranı arttınimaya çalışılmaktadır. Mevcut göstergeler ışıgında 2030 yılından sonra ülkeye, mevcut ekonomik büyüme hızının korunabilmesi için, her yıl yabancı işçinin kabül edilmesi zorunlu olacaktır (Sakamoto, Mikio, Japanese History and Modernization (2005), Japan International Corporation Agency-JlCA Local Government Training Course at Local Autonomy College, Yayınlanmamış Ders Notlan, s. 37).

7 Japonya 'da Yerel YCJnelimler Maliyesi 73 Harcama Miktar (milyon dolar) Oran (0/0) Ticaret ve Sanayi Tanm, Orman ve Balıkçılık Polis itfaiye Endüstriyel ilişkiler Diğer Toplam Kaynak: JICA, 200Sb:16. Japon Yerel Yönetimlerinin Gelirleri Çizelge 2'de yerel yönetim gelirlerinin kompozisyonu gösterilmektedir. Çizelgeden de görüleceği gibi yerel gelirlerin %34.4 'le en büyük kısmını yerel vergiler oluşturmakta bunu, önem sırasına göre; tahsis vergisi, borçlanma ve hazine katkıları izlemektedir. Çizelge 2. Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları (2003 Mali Yılı İtibariyle) Gelir Kaynaitı Miktar (milyon dolar) Oran (%) Yerel Vergiler Tahsis Vergisi Yerel Borçlanmalar Hazine Katkılan Özel Yardımlar Ll Yerel Transfer Vergisi Diğer Toplam Kaynak: JICA, 200Sb: 18. Bir ülkedeki yerel özerkliğin derecesi, o ülkedeki yerel yönetimlerin elde ettikleri gelir miktannın yanı sıra gelir elde edilen kaynaklann niteliği ile de çok yakından ilintilidir. Bu bakımdan Japon yerel yönetimlerinin gelir elde ettikleri kaynaklann aynntılı olarak incelenmesi Japonya'daki yerel özerkliğin derecesi hakkında önemli ipuçlan verecektir. Yerel Vergiler (Local Taxes) Günümüz Japon vergi sisteminde vergiler; merkezi yönetirnce konulan ulusal vergiler ile valilikler, kent, kasaba, köy belediyeleri ve Tokyo'daki 23 belde belediyesince konulan yerel vergiler olmak üzere iki gruba ayrılır.

8 74 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (2) Nisan 2007 AnayasadakiII yerel yönetimlere vergi koyma yetkisi tanıyan hükümler doğrultusunda hazırlanmış Yerel Vergi Yasası yerel yönetimlerce alınabilecek vergilerin türlerini, konularını ve bu vergilerin sabit, standart ve maksimum oranlarını düzenler. Sabit oran; yerel vergi yasasında oranları sabit olarak belirlenmiş ve bu nedenle de konuları bakımından ülke çapında uyumluluk arz etmesi gereken vergiler için olup yerel yönetimlerce kesinlikle uyulması gereken oranlardır (JICA, 2005c: 2). Standart oran; mali ya da başkaca geçerli bir neden olmadıkça farklı bir oran uygulanamayacak vergiler içindir (JICA, 2005c: 2). Maksimum oran; yerel yönetimlerin, oranlarını yasada belirtilen maksimum düzeye kadar serbestçe behrleyebilecekleri vergiler içindir (JICA, 2005c: 2). Yerel vergiler, vergiyi alan birime göre valilik vergileri ya da belediye vergileri olarak adlandırılırlar (nca, 2005b: 2). Vergi gelirlerinin paylaşımına bakıldığında 2003 mali yılındaki toplam milyon dolarlık yerel verginin %41.9'unu ( milyon dolar) valilik, %58.1'ini ( milyon dolar) belediye vergileri oluşturmuştur (JICA, 2005b: 23). Başlıca valilik vergileri şunlardır: - Olağan Vergiler: Bu vergiler, elde edilen gelirin belli bir amaç doğrultusunda harcanması zorunluluğu bulunmadığından olağan vergiler olarak adlandırılırlar. Valilik Oturma Vergisi (Prefeetural fnhabitant Tax), Teşebbüs Vergisi (Enterprise Tax), Motorlu Taşıtlar Vergisi (Automobile Tax), Gayrimenkul A lım Vergisi (Real Property Aequisation Tax), Golf Sahası Kullanım Vergisi (Golf Links Tax) ve Yerel Tüketim Vergisi (Loeal Consumption Tax) bu tür vergilerdendir (JICA, 2005c: 2). - Tahsisli Vergiler: Bu vergilerden elde edilen gelirler yasa ile belirlenen a maçlar (karayolu yapımı ve onarımı gibi) dışında kullanılamaz. Taşıt Alım Vergisi (Automobile Acquisation Tax), Dizel Yakıt Satış Vergisi (Light-Oil Delivery Tax) bu tür vergilerdendir (JICA, 2005c: 2). - İzne Tabi Vergiler: Valilikler isterlerse, İçişleri Bakan1ığının ll onayı ile yukarıda belirtilenlerden başka vergiler de koyabilirler mali yılı itibariyle Hokkaido, Nigata, Miyagi Valiliklerince alınan Nükleer Yakıt Vergisi; Hiroshima, Nagasaki, Kyoto Valiliklerince alınan Sanayi Atıkları Vergisi ya da Tokyo Anakent Yönetimince alınan Otel Vergisi örneklerinde olduğu gibi çok çeşitli konularda olabilirler (Takada, 2005: 12). II Anayasa metni için: htt.p:/iwww.solon.org/constitutions/japan/english/english-constitution.html II Bakanlıgın tam adı: Kamu Yönetimi, İçişleri, Posta ve iletişim Bakanlıgı'dır (http://www.soumu.go. jp/english/index. html, 06. ı 0.05).

9 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 75 Başlıca belediye vergileri ise şunlardır: - Olağan Vergiler: Belediye Oturma Vergisi (Municipal fnhabitant Tax), Taşınmaz Varlık Vergisi (Fixed Asset Tax) bu tür vergilerdendir (JICA, 2005c: 2). - Tahsis1i Vergiler: İşyeri Vergisi (Businness Office Tax), Şehir Planlama Vergisi (City Planning Tax), Kapltea Vergisi (Spa Tax) bu tür vergilerdendir (JICA, 2005c: 2). - İzne Tabi Vergiler: Belediyeler de isterlerse, İçişleri Bakanlığının onayı ile yukarıda sayılanlardan başka vergiler koyabilirler mali yılı itibariyle Atamİ Kent Belediyesince alman Yazlık Ev Vergisi, Dazaifu Kent Belediyesince alman Tarihi ve Kültürel çevre Vergisi, Kitakyushu Kent Belediyesince alınan Çevresel Gelecek Vergisi, Toshima Tokyo Belde Belediyesince alınan Yasadışı Park Yapan Bisikletlerle Mücadeleyi Geliştirme Vergisi bu tür vergilerden bazılarıdır (Takada, 2005: 12). Yerel vergilerin türleri ve toplam yerel vergi gelirleri içerisindeki payları Çizelge 3 'te gösterilmektedir. Çizelge 3. Yerel Vergiler (2003 Mali Yılı İtibariyle) Kay_nak Miktar (milyon dolar) 0/0 Valilik Vergileri -Valilik Oturma Vergisi Teşebbüs Vergisi Gayrımenkul Alım Vergisi Valilik Tütün Vergisi Taşıt Vergisi Taşıt Alım Vergisi Yerel Tüketim Vergisi Dizel Yakıt Satış Vergisi Diğer Ara Toplam Belediye Vergileri -Belediye Oturma Vergisi Bld. Taşınınaz Varlık Vergisi Belediye Tütün Vergisi Şehir Planlama Vergisi Diğer Ara Toplam Genel Toplam Kaynak: JICA, 2005b:

10 76 Çaldaş Yerel Yönetimler, 16 (2) Nisan 2007 Çizelgedeki yerel vergilerden, toplam yerel vergi gelirleri içerisinde önemli paya sahip Oturma Vergisi, Teşebbüs Vergisi, Tüketim Vergisi ve Taşınmaz Varlık Vergisinin ayrıntılanna değinmek yararlı olacaktır. YerelOturma Vergisi (Inhabitant Tax) Hem valilikler hem de belediyelerce alınan bir vergidir, bu nedenle; valiliklerce alınması durumunda Valilik Oturma Vergisi, belediyelere e alınması durumunda ise Belediye Oturma Vergisi olarak adlandırılır. YerelOturma Vergisi, aslında, beş ayrı konuda alınan verginin toplamından oluşur. Yani esasında mükellefler beş ayrı çeşit vergi ödemekte ancak ödenen vergiler YerelOturma Vergisi kapsamında alınmaktadır. YerelOturma Vergisi şu beş kalemde hesaplanan miktarlardan oluşur: - Götürü olarak hesaplanan kısım, - Gelir miktarı veya kurumlar vergisi miktarı üzerinden hesaplanan kısım, - Faiz geliri üzerinden hesaplanan kısım, - Kar payı üzerinden hesaplanan kısım, - Hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kar üzerinden hesaplanan kısım (JICA, 2005b: 17). YerelOturma Vergisi, ödeyenin gerçek ya da tüzel kişi oluşuna göre; Gerçek Kişi Oturma Vergisi ve Tüzel Kişi Oturma Vergisi olarak ikiye ayrılır. Gerçek Kişiler İçin Götürü Olarak Hesaplanan Kısım Verginin konusu: Gerçek kişilerin kendisidir (JICA, 2005c: 23). - Verginin mükellefleri: Valiliklerce götürü usülde vergilendirilecek gerçek kişiler valilik sınırları içerisinde, belediyelerce götürü usulde vergilendirilecek gerçek kişiler belediye sınırları içerisinde 1 Ocak itibariyle ikamet eden veya ikamet etmeyen ancak işyerleri bulunanlardır (JICA, 2005c: 23). - Verginin miktarı: 1998 yılındaki vergi reformuna kadar valilikler için kişi başına 10 dolar, belediyeler için kişi başına 30 dolar olarak uygulanmakta iken reform sonrası yerel gelirlere esneklik kazandırmak amacıyla vergi miktarının belirlenmesi konusu tamamen yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla yerel yönetimler, vergi miktarını artık kendi kararlarıyla serbestçe belirleyebilmektedirler (JICA, 2005c: 27). - Verginin ödenmesi: Gerek valilik gerekse belediyelerce alınacak verginin her ikisi de belediyelere e aynı dönemde kişi başına hesaplanarak tahsil edilirler.

11 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 77 Belediyece toplanan vergiden daha sonra valiliğe ait kısım ayınlarak gönderilir (JlCA, 200Sc: 29). Tüzel Kişiler İçin Götürü Olarak Hesaplanan Kısım - Verginin konusu: Tüzel kişilerin kendisidir (JICA, 200Sc: 18). - Verginin mükellefleri: İş merkezleri ya da lojman veya benzeri tesisleri vilayet ya da belediye sınırlan içerisinde bulunan şirketler ile şirketleşmemiş kurum ve kuruluşlardır (JICA, 200Sc: 18). - Verginin miktarı: Valiliklerce alınacak miktar şirket sermayesinin büyüklüğüne göre 200 dolar ile dolar arasında değişmekte iken belediyelerce a lınacak miktar şirketin sermaye büyüklüğü ve çalışan sayısına göre SO dolar ile dolar arasındadır (JlCA, 200Sc: 20-21). - Verginin ödenmesi: Vergi, muhasebe döneminin kapatıldığı günden sonra en geç iki ay içinde mükellef tarafından yetkili valiliğe yatırılır (JlCA, 200Sc: 22). Gelir Miktarı Üzerinden Hesaplanan Kısım - Verginin konusu: Gerçek kişilerin bir önceki takvim yılında yasada belirtilen istisna ve muafiyetler ile, müstakilen vergilendirileceği için, hisse senedinden elde ettikleri gelir ve sermaye edinimleri düşüldükten sonra geriye kalan geliridir (JlCA, 200Sc: 23). - Verginin mükellefleri: Valiliklerce vergilendirilecek gerçek kişiler vilayet sınırları içerisinde, belediyelerce vergilendirilecek gerçek kişiler belediye sınırları içerisinde 1 Ocak itibariyle ikamet eden veya ikamet etmeyen ancak işyerleri bulunanlardır (JlCA, 200Sc: 24). - Vergi oranı: Valiliklerce belli bir gelir miktarına kadar %2, bu miktan aşan kısım için %3 olarak uygulanırken belediyeler için gelir miktarına göre uygulanan %3, %8 ve 0/010 oranları belirlenmiştir. Yerel Vergi Yasasında bu vergi için sadece standart oranlar belirlenmiş olup maksimum oran behrlenmediğinden yerel yönetimler gerektiğinde bu oranlardan daha yüksek oranlan kabul edebilirler (JICA, 200Sc: 27-28). - Verginin ödenmesi: Gerek valilik gerekse belediyelerce gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınacak verginin her ikisi de aynı dönemde belediyelerce hesaplanarak tahsil edilir. Vergi mükellefleri Haziran, Ağustos, Ekim ve takip e den yılın Ocak ayı içerisinde dört taksitte vergiyi ödemekle yükümlüdürler. Çalışanlar için getirilmiş özel tahsilat sisteminde işverenler, çalışanlarına isabet eden vergiyi maaşlardan kesmek ve belli sürede yetkili belediye ye yatırmak zorundadırlar. Belediyece toplanan vergiden daha sonra valiliğe ait kısım ayınlarak gönderilir (JlCA, 200Sc: 29).

12 78 Çağdaş Yerel Yönetimler. /6 (2) Nisan 2007 Kurumlar Vergisi Miktarı Üzerinden Hesaplanan Kısım - Verginin konusu: Şirketler ile şirketleşmemiş kurum ve kuruluşlann vergi dönemi içerisinde kurumlar vergisi (ulusal bir vergi) olarak ödedikleri vergi miktandır. Valilik ve belediyeleree alınacak vergi bu tüzel kişilerin ödedikleri kurumlar vergisinin belli bir oranıdır (JICA, 2005e: 18-19). Aynı şirketin birden fazla vilayet veya belediye sınırları içerisinde iş yeri olması durumunda verginin hesaplanmasında esas alınacak Kurumlar Vergisi miktan, her bir işyerindeki çalışan sayısı göz önünde bulundurularak belirlenir (JICA, 2005e: 20). - Verginin mükellefleri: İş merkezleıi ya da lojman veya benzeri tesisleri vilayet veya belediye sınırlan içerisinde bulunan tüzel kişilerdir (JICA, 2005e: 18). Vergi oranı: Alınacak vergi için standart oran valilikler için mükelleflerin ödedikleri Kurumlar Vergisinin %5'i, belediyeler için %12.3'ü; maksimum o ran valilikler için %6'sı, belediyeler için %14.7'si olup, bu oranlar düz oran olarak uygulanır (JICA, 2005e: 22). - Verginin ödenmesi: Vergi, muhasebe döneminin kapatıldığı günden sonra en geç iki ay içinde mükellef tarafından yetkili belediyeye yatınlır (JICA, 2005e: 22). Faiz Geliri Üzerinden Hesaplanan Kısım - Verginin konusu: Mali yıl içerisinde elde edilen faiz geliridir. Gerçek ya da tüzel kişi1eree elde edilen faiz geliri diğer gelirlerden ayrı olarak YerelOturma Vergisi kapsamında vergilendirilir. Her ne kadar bu vergi valiliklere ait bir vergi ise de elde edilen vergi gelirlerinin 3/5'i valilikçe ilgili belediyelere dağıtılır (JICA, 2005e: 30). Verginin mükellefleri: Vilayet sınırlan dahilindeki finans kuruluşlanndan faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerdir (JICA, 2005e: 30). Vergi oranı: Sabit %5'tir (JICA, 2005e: 31). - Verginin ödenmesi: Gerçek veya tüzel kişilere faiz geliri ödemesi yapan finans kuruluşlan vergiyi ödenecek miktardan düşerek izleyen ayın en geç 10'un kadar yetkili vali1iğe yatırmakla yükümlüdürler (JICA, 2005e: 3 ı). Kar Payı Üzerinden Hesaplanan Kısım - Verginin konusu: Şirketlerde hisse sahipliği dolayısıyla elde edilen kar payı diğer gelirlerden ayrı olarak vergilendirilir. Kar payı olarak edinilen gelirin 3/5 'i valilikçe ilgili belediyelere dağıtılır (JICA, 2005e: 32). - Verginin mükellefleri: Kar payı elde eden ve o tarihte vilayet sınırlan içerisinde bulunan gerçek kişilerdir (JICA, 2005e: 32).

13 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 79 - Vergi oranı: Sabit %5'tir (JICA, 2005c: 33). - Verginin ödenmesi: Kar payı dağıtacak şirketler vergiyi kaynağında keserek izleyen ayın en geç i O'una kadar yetkili valiliğe yatırmakla yükümlüdürler (JICA, 2005c: 33). Hisse Senet/erinin A/ım Satımından E/de Edilen Kar Üzerinden Hesap/anan Kısım - Verginin konusu: Hisse senetlerinin alım satımı dolayısıyla elde edilen kardır. - Verginin Mükellefleri: Hisse senetlerinin alım satımından kar elde eden ve o yılın ı Ocak tarihinde vilayet sınırları dahilinde bulunan gerçek kişilerdir (JICA, 2005c: 34). - Vergi oranı: Sabit %5'tİr (JICA, 2005c: 34). - Verginin ödenmesi: Menkul Kıymet Şirketleri vergiyi kaynağında keserek izleyen yılocak ayının 10'una kadar yetkili valiliğe yatırmakla yükümlüdür. Toplam vergi gelirinin 3/5'i valilikçe ilgili belediyelere dağıtılır. Bununla birlikte hisse senedi alım satımı dolayısıyla uğranılan kayıplar varsa bunlar vergiden düşülebilir (JICA, 2005c: 34). Yerel Teşebbüs Vergisi - Verginin konusu: Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri gelirlerdir (JICA, 2005c: 38). Verginin mükellefleri: Vilayet sınırları dahilinde ticaretle uğraşan ve iş merkezleri bulunan şirketler ile Yerel Vergi Yasasında sayılan işlerle J3 uğraşan ve vilayet sınırları dahilinde işyerleri bulunan gerçek kişilerdir (JICA, 2005c: 35). - Vergi oranı: Uğraşılan faaliyet alanına ve elde edilen gelir miktarına göre değişen oranlar uygulanmakta olup gerçek kişiler için standart oranlar %3, %4 ve %5; şirketler için % ı ile % ı o arasındadır. Ancak yerel yönetimler isterlerse bu oranları maksimum %110 ile %120'sine kadar artırabilirler (JICA, 2005c: 38-39). - Verginin ödenmesi: Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler ödenecek vergiyi yetkili va1iliğe Ağustos ve Kasım aylarında iki taksitte yatırmakla yükümlüdürler. Aynı mükellefin birden fazla vilayet sınırları içerisinde işyeri bulunması durumunda her bir valiliğe ödenecek verginin hesaplanmasında işyerlerindeki çalışan sayısı göz önünde bulundurulur. J3 Onnancılık, madencilik, tarım ve balıkçılıkla ilgili faaliyetler istisna kapsamındadır.

14 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (2) Nisan 2007 Vali, ileri teknoloji kullanan şirketler ile bölgesel kalkınmaya katkı yapıcı faaliyetlerle uğraşan şirketler için verginin ödenmesini, şirketlerin zarar etmeleri durumunda altı, doğal afet nedeniyle iki yıla kadar erteleyebilir (JICA, 200Sc: 39-40). Yerel Tüketim Vergisi - Verginin konusu: Mal ve hizmetlerin üretim, toptan ve perakende satış sürecinin her aşamasındaki işlemleri vergilendiren Ulusal Tüketim Vergisidir (JICA, 200Sc:46). - Verginin mükellefleri: Vergilendirilebilir mal ve hizmet üreten ve satan gerçek ve tüzel kişilerdir (JICA, 200Sc: 46). - Vergi oranı: Ulusal Tüketim Vergisi oranının %2S'idir ve bu oran sabittir. Ulusal Tüketim Vergisi oranı halihazırda %4 olduğundan, Yerel Tüketim Vergisi oranı % ı olmakta ve her iki vergi için toplam %S vergi tüm mal ve hizmetler üzerine uygulanmaktadır (JICA, ıoosc: 47). - Verginin ödenmesi: Mükellefler vergilerini ödeme dönemi içerisinde hem yerel hem de ulusal tüketim vergisini tahsil eden Ulusal Vergi İdaresi şubelerine ödemekle yükümlüdürler. Ulusal Vergi İdaresi toplam vergi tahsilatından yerel tüketim vergisi olarak alınan kısmı valiliklere belli kriterlere göre dağıtır. Valilikler de kendilerine dağıtılan payın %SO'sini vilayet sınırlan dahilindeki belediyelere nüfus, belediye personel sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak daaıtırlar (JICA, 200Sc: 48). Taşınmar, Varlık Vergisi Belediye Taşınmaz Varlık Vergisi Verginin konusu: Vergi kayıt kütügünde yer alan taşınmazın degeridir. Vergilendirilebilir taşınmaz varlıklar şunlardır: Arsa ve araziler Konut ve binalar Ticari amaçla kullanılan duran varlıklar Vergilendirilecek taşınmaz varlığın değeri İçişleri Bakanlığınca belirlenen kriterler ve formüle göre belediye yetkililerince tespit edilir. Tespit edilen bu değerler arsa, arazi, konut ve bina gibi taşınmazlar için 3 yılda bir; ticari amaçla kullanılan duran varlıklar için yıllık olarak gözden geçirilir. Vergi kayıt kütükleri her yıl Nisan ayından itibaren ilan edilir. Bu dönemde mükellefler kayıtları

15 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 81 inceleyebilir ve Taşınmaz Varlık Kıymet Takdir Komisyonuna değere ilişkin i tirazda bulunabilirler (nca, 2005c: 51, 53). - Verginin mükellefleri: Beldede ikamet ediyor olma şartı aranmaksızın her yıl 1 Ocak itibariyle vergi kayıt kütüğünde belediye sınırları içindeki vergilendirilebilir taşınmaz varlığın maliki görünen herkes, taşınmazın bulunduğu yer belediyesine bu vergiyi ödemekle yükümlüdür (nca, 2005c: 51). - Vergi oranı: Verginin oranı %l,4'tür ve bu oran standarttır (nca, 2005c: 54). - Verginin ödenmesi: Taşınmaz Varlık Vergisi, i Ocak tarihi itibariyle taşınmazın bulunduğu yer belediyesine mükelleflerce dört taksitte ödenir (nca, 2005c: 54). Valilik Taşınmaz Varlık Vergisi Verginin konusu: Taşınmaz Varlık Vergisi aslında belediyelere ait bir vergidir. Ancak belediyelerin vergilendirme yetki limitlerini aşan ticari amaca tahsisli taşınmaz varlıkların limiti aşan kısmı valiliklerce vergilendirilir (nca, 2005c: 56). - Verginin mükellefleri: Yerel Vergi Yasasına göre belediye vergilendirme limitlerini aşan ticari varlığı mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir (nca, 2005c: 55). Vergi oranı: Verginin oranı %l,4'tür ve bu oran standarttır (JICA, 2005c: 54). - Verginin ödenmesi: Mükellefler bu niteliği haiz taşınmaz varlıktan dolayı hem taşınmazın bulunduğu yer belediyesine hem de vergilendirme yetki limitini aşan kısım için belediyenin sınırları içinde bulunduğu va1iliğe vergiyi ödemekle yükümlüdürler (nca, 2005c: 55). Tahsis Vergisi (Local Allocation Tax) Yerel yönetimlerin yerel vergiler dışında gelir elde ettikleri ikinci önemli kaynak Tahsis Vergisidir (Çizelge 2). Tahsis Vergisi yerel yönetimlerce toplanan bir vergi olmayıp merkezi yönetimce yerel yönetimlere dağıtılan mali bir kaynaktır. Tahsis Vergisi sisteminde merkezi yönetim yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini yeterli bir düzeyde sunabilmeleri için ihtiyaç duydukları mali kaynağı sağlamak amacıyla, topladığı vergi gelirlerinin belli bir oranını yerel yönetimlere gelir durumlarını, standart maliyetlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak dağıtır. Yerel yönetimlerin %96' sı her mali yıl içerisinde dört parçada aktarılan bu kaynağı alır (JICA, 2005b: 29).

16 82 Çağdaş Yerel Yönelim/er, /6 (2) Nisan tarihli Tahsis Vergisi Yasasınaı" göre yerel yönetimlere dağıtılacak mali kaynak ulusal vergiler olan; Gelir Vergisinden elde edilen gelirin %32'si, Kurumlar Vergisinden elde edilen gelirin %35.8'i, Alkollü içecekler Vergisinde elde edilen gelirin %32'si, Tüketim Vergisinden elde edilen gelirin %29.5'i ve Tütün Vergisinden elde edilen gelirin %25'i nispetinde ayrılan paylardan oluşur. Yerel yönetimlerin bu kaynaktan elde ettikleri gelirin toplam yerel gelirler içindeki payı 2003 mali yılında %19.0 olmuştur (Kamiko, 2005: 5; nca, 2005b: 29-30). Tahsis Vergisi; Olağan ~ahsis Vergisi ve Olağanüstü Tahsis Vergisi olmak üzere iki türlüdür yılında Tahsis Vergisi için ayrılan miktar toplam milyon dolardır. Bu miktarın milyon doları (%94'ü) olağan, milyon doları (%)6'sı) olağanüstü tahsisler için kullanılmıştır (nca, 2005b: 34). içişleri Bakanlığı, Tahsis Vergisinden olağan tahsisler için ayrılan miktarı, gelirleri giderlerinden az olan yerel yönetimlere, gelir açığını kapatmak için dağıtır. Standart Gelirleri, Standart Mali İhtiyacından fazla olan yerel yönetimlere bu fondan para aktarılmaz. Ancak, 2004 mali yılında ülkedeki toplam 3.000'i aşkın yerel yönetim birimi içerisinde sadece 133 'üne geliri ihtiyacından fazla olduğu için bu para aktarılmamıştır. Valilikler arasında da sadece Tokyo, geliri fazla olduğu için bu fondan para alamamıştır (nca, 2005b: 34). Olağanüstü Tahsisler, Olağan Tahsislerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Doğal afet ya da benzeri bir olağanüstü durumla karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin harcamalarındaki artışı karşılamak amacıyla kullanılır. Fondan olağanüstü tahsis yapılacak valilikler içişleri Bakanlığınca, belediyeler ise valiliklerce her yıl yeniden belirlenir (nca, 2005b: 33). Tahsis Vergisinden olağan tahsis kapsamında her bir yerel yönetim birimine aktarılacak kaynak miktarı şu formülle hesaplanır: 14 Yasa metni için: (htm://nippon.zaidan,info/seikabutsu/2001l005611contents/ooolo.btm, ).

17 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 83 Çizim ı. Olağan Tahsis Vergisi Miktarını Hesaplama Kaynak: Ministry of Internal AfJairs and Communications, White Paper on Local Publk Finance, 2004, Tokyo, s. 9. Çizim l'den de görüleceği üzere Olağan Tahsis Vergisi miktarını hesaplama fonnülünde iki temel unsur vardır. Bunlardan biri Standart Mali İhtiyaç diğeri ise Standart Gelir'dir. Bakanlıkça her bir yerel yönetim birimine tahsis edilecek miktar bu iki temel unsurun farkı alınarak bulunur. Ancak bu iki temel unsurun her birinin hesaplanması için kullanılan iki ayrı fonnül daha vardır. ı. Standart Mali İhtiyaç (Standart Finaııcial Need): Bir yerel yönetim biriminin güvenlik, itfaiye, eğitim, sivil savunma, sosyal yardım, altyapı gibi türlü beledi hizmetleri yerine getirebilmek için gereksinim duyduğu standart harcamayı ifade eder. Standart Harcama Miktarı her bir hizmet kalemi için ayrı olmak üzere şu fonnülle hesaplanır (JICA, 2005b: 31): Bir Hizmet Kalemi İçin Standart Harcama Miktarı=Birim Maliyet X Ölçü Birim; X Düzeltme Katsayısı (Service Cost)=(Unit Cost)x(Measuring Unit)x(Adjustment CoejJicient) Hizmet kalemi (Service item): Yerel yönetimlerce sunulan hizmetler, parasal ihtiyacın ölçebilmesi için; güvenlik, eğitim, sivil savunma, gibi hizmet kalemleri biçiminde sınıflandırılmıştır (JICA, 2005b: 31). Birim maliyet (Unit cost): Her bir hizmet kalemi için birim maliyet sabittir. Örneğin; güvenlik hizmetleri için birim maliyet her bir polis memurunun maliyetidir ve bu maliyet 2004 yılı için dolardır. Yine, yol yapımı için birim maliyet yapılacak yolun kilometresi başına 2004 yılı için dolardır (JICA, 2005b: 31). Ölçü birimi (Measuring unit): Her bir hizmet kaleminin belli bir düzeyde sunulmasını temin için gerekli mali ihtiyacı ölçecek bir ölçü birimi seçilir. Öme ayrı

18 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 16 (2) Nisan 2007 ğin; valiliklerce yürütülen güvenlik hizmetlerinde bu ölçü birimi polis memurlarının sayısı iken yol yapımı için, yapılacak yolun uzunluğudur. Ölçü biriminin bulunmasında resmi istatistiklerden ve diğer güvenilir kaynaklardan da yararlanılır (JICA, 200Sb:31). Düzeltme Katsayısı (Adjustment Coefficient): Bu katsayı değişik coğrafi, iklim ve sosyal şartlar nedeniyle hizmet maliyetlerindeki farklılaşmanın hesaplamaya yansıtılması amacıyla kullanılır. Örneğin yol yapım maliyetleri sert iklim koşulları nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinde güney bölgelerdekine kıyasla daha pahalıdır ya da eğitim giderleri düz liseler ile meslek liseleri veya akşam liseleri için birbirinden farklıdır. Bu durum göz önünde bulundurularak belirlenecek katsayı sayesinde tahsis edilecek para miktarı arttırılmakta veya azaltılmaktadır (JICA, 200Sb:31). 2. Standart Gelir (Standart Finandal Revenue): Standart Gelir o yerel yönetim biriminin mali kapasitesini yansıtacak bir formülle hesaplanır. Bir yerel birimin mali kapasitesi; tüm vergi ve diğer kaynaklardan elde edeceği toplam gelirdir. Formülde, standart gelir miktarının valilikler için %80'i, belediyeler i çin %)7S'i esas alınır. Dolayısıyla kalan %20'lik ve %2S'lik kısımlar yerel yönetimlerin serbestçe kullanabilecekleri bir kaynak teşkil eder (JICA, 200Sb: 33). Örneğin toplam geliri SOO milyon dolar olan bir valiliğin hesaplamalarda esas alınacak standart geliri; SOO milyon dolar x milyon dolardır. Toplam gelirle standart gelir arasındaki 100 milyon dolarlık fark valiliğin serbestçe kullanabileceği bir kaynaktır. Tahsis Vergisiyle ilgili tüm bu açıklamaları bir örnekle ortaya koymak için 3 kent belediyesini ele alalım. Her üç belediyenin de Standart Mali İhtiyacı 10'ar milyon dolar buna karşılık A Belediyesinin Standart Geliri 2, B Belediyesinin 10 ve C Belediyesinin de 16 milyon dolar olsun. A Belediyesi için Tahsis Vergisi miktarı: 10 milyon dolar - (2 milyon dolar x 0,7S) = 8,S milyon dolar B Belediyesi için Tahsis Vergisi miktarı: 10 milyon dolar - (10 milyon dolar x 0,7S) = 2,S milyon dolar C Belediyesi için Tahsis Vergisi miktarı: 10 milyon dolar - (16 milyon dolar x 0,7S) -2 Sonuçta A Belediyesi 8,S milyon doları Tahsis Vergisinden, 2 milyon doları öz gelirlerinden olmak üzere toplam 10,S milyon dolarlık bir gelire sahip olur

19 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 85 ken; B Belediyesi 2,5 milyon doları Tahsis Vergisinden, 10 milyon doları öz gelirlerinden olmak üzere toplam 12 milyon dolar ve C Belediyesi geliri fazla olduğu için Tahsis Vergisinden hiç payalamamakla birlikte öz gelirlerinden elde ettiği 16 milyon dolarlık gelire sahip olur. Tahsis Vergisinin dağıtılmasından sonra ortaya çıkan durum Çizim 2'de daha açık olarak görülmektedir. Tahsis Vergisi sayesinde yerel yönetimler arasındaki gelir uçurumu en aza indirilerek bir denge sağlanmakta, özellikle kırsal kesimdeki yerel yönetimlere belli bir standartta hizmet sunabilmeleri için imkan tanınmaktadır. Tahsis Vergisinin diğer bir avantaj ı da yerel yönetimlerin buradan aldıkları kaynağı, hizmet kalemleri için belirlenen asgari standardın altına inmemek kaydıyla serbestçe kullanabilmeleridir. Örneğin bir kent belediyesi eğitime daha çok ağırlık vermek istiyorsa güvenlik, sosyal yardım vb. hizmet kalemleri için gönderilen paralardan eğitim hizmetine aktarma yapabilir. Ya da benzer şekilde altyapı hizmetleri için yapacağı harcamaları kısarak güvenlik veya sosyal yardım hizmetleri için daha fazla kaynak ayırabilir. Tahsis Vergisine, bugüne kadar refahı ülkenin geneline yayma konusunda ö nemli işlevler görmüş olmasına rağmen, kaynakları dağıtarak ülkenin genel kalkınma hızını düşürdüğü, yerel yönetimleri merkezi yönetime aşırı bağımlı kıldığı, onları kendi öz gelirlerini arttırmaya çalışma konusunda tembelliğe ve kaynakları etkin kullanma konusunda ilgisizliğe ittiği ve yeterince şeffaf olmadığı noktalarında eleştiriler yöneltilmekte ve sistemin basitleştirilerek yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğu dile getirilmektedir. Yerel Borçlanmalar (Local Borrowings) Yerel yönetimlerin gelir elde ettikleri üçüncü önemli kaynak borçlanmadır (Çizelge 2). Yerel yönetimler büyük ölçekli yatırım projeleri planladıkları zaman genellikle kendi öz gelirleriyle bu tür işleri finanse edemezler ve bu nedenle ihtiyaç duydukları parasal kaynağı uzun dönemli borçlanmaya giderek karşılarlar. Japonya'da yerel yönetimlerin bir mali yılı aşan borçlanmalarına yerel borçlanma denir ve ancak Yerel Finansman YasasıyıalS belirlenen hizmetler için yapılabilir. Yerel yönetimlerin borçlanmaya gidebilecekleri hizmetler şunlardır (JICA, 2005b: 43-45): - Projesi tamamlandıktan sonra elde edilecek gelirle borçlanılan miktarı karşılayacak hizmetler (örneğin: yol ya da içmesuyu şebekesi inşası), IS Yasa metni için:

20 A Kent Belediyesi B Kent Belediyesi C Kent Belediyesi A Kent Belediyesi B Kent Belediyesi, i...!... L... Çizim 2. Tahsis Vergisinin Yapısı Standart Mali ihtiyaç 10 milyon dolar 10,5 milyon dolar ılı 8,5 milyon dolar Standart Gelir 1 1,5 milyon dolar! Hesap dışı tutulan %2S'lik özgelir O,S milyon dolar Olağan Tahsis Vergisi... Tahmini Standart Gelir ~ iiiii 12.5 mil dol ar : iii 2, 5 milyon dolar Standart Gelir ı Hesap dışı tutulan %25'lik özgelir 7,5 milyon dolar i : 2,5 milyon dolar 00 0\ "Q ~.e ~ it ~ ~. ~.~... o ~ "-> g; 'i i.- Olağan Tahsis Vergisi --ılı-- -ıl Tahmini Staddart Gelir ılı i.ıl 16,5 milyon dolar C Kent Belediyesi Standart Gelir Hesap dışı tutulan %25'lik özgelir 12 riıilyon dolar 4 milyon dolar... Tahmini Standart Gtlir i Kaynak: Kamiko, 2005:5'ten alınmış, tarafımızdan geliştirilmiştir.

21 Japonya 'da Yerel Yönetimler Maliyesi 87 - Gelecekte ekonomik kalkınmayı hızlandırarak yerel vergi kaynaklannı zenginleştirecek ve bu kaynaklardan elde edilecek ge1irle borçlanılan miktan geri ödemeyi mümkün kılacak hizmetler (örneğin: liman inşaatı), - Etkileri uzun süre devam edecek, bu nedenle de maliyetlerinin bir kısmının gelecek nesillerin omuzlanna yüklenmesinde sakınca bulunmayan hizmetler (örneğin: eğitim), - Yerel yönetimlerin olağanüstü olaylar veya beklenmedik gelişmeler nedeniyle sunmak zorunda kaldıklan hizmetler (örneğin: doğal afet sonrası sunulacak hizmetler). Bu sayılanlann dışında çok istisnai olarak yerel yönetimlerin mali açıdan yeniden yapılanma veya emekli ikramiyelerinin ödenmesi amaçlanyla da borçlanmaya gittikleri görülmektedir. Borçlanmaya gidecek yerel yönetimler önce meclislerinden bu yönde bir karar çıkarmak daha sonra valilik ise İçişleri Bakanlığından, belediye ise validen onay almak zorundadırlar. Yerel Finansman Yasasında 1998 yılında yapılan özerkliği arttıncı değişikliklerle 2006 mali yılından itibaren yerel yönetimler artık herhangi bir makamın iznine ihtiyaç duymaksızın borçlanmaya gidebilmektedirler (nca, 2005b:44). Yerel yönetimlerin borçlanabileceği başlıca kaynaklar şunlardır (nca, 2005b: 46-48): - Kamusal Fonlar: Kamusal fonlar genelde Maliye Bakanlığı bünyesindeki Fon Yönetim Kurulu ile Postane Sigorta Fonlannda biriken paralardan oluşur. Bu iki fon 1974 yılına kadar yerel yönetimlerin borçlandıkları başlıca kaynaklardı. Ancak yerel borçlanma ihtiyacının bu fonlarda biriken paradan çok daha hızlı artması, özel fonlardan da borçlanmayı gündeme getirmiştir. Bununla birlikte son yıllarda borçlanılan kaynaklar arasında kamusal fonlar yine en büyük payı almaya başlamışlardır. Bugün başlıca kamusal fonlar Postane Tasarruf Hesabı ile Postane Hayat Sigortası hesaplannda biriken paralardır. Kamusal fonlar borçlanma koşullan yönünden en avantajlı olanlardır. - Japon Finans Kuruluşu (JFK): JFK, merkezi yönetim bünyesinde 1957 yılında kurulmuştur. Kuruluş, yerel yönetimlerce girişilecek yatınmlar için çok uzun vadeli ve çok düşük faizli kredi verir. JFK'nın yönlendirdiği fonun başlıca gelir kaynağı JFK'nın kendisi tarafından çıkanlan tahvillerdir. JFK fonları borçlanma koşullan bakımından kamu fonlanndan sonra en cazip kaynaktır. - Özel Fonlar: Yerel yönetimler özel fonlardan iki şekilde yararlanabilirler. Birincisi; merkezi yönetimin veya JFK'nın da yaptığı gibi ticari banka veya sigorta şirketlerinden borçlanmaktır. İkincisi ise; yerel yönetimlerin kendi tahvil

22 88 Çağdaş Yerel Yönetimler, /6 (2) Nisan 2007 lerini çıkararak piyasaya arz etmeleridir. Ancak bu yöntemi uygulama yetkisi bulunan yerel yönetim sayısı sadece 35 'tir. Çok sık rastlanmasa da, bazı valiliklerce uluslararası tahviller de çıkarılabilmektedir. Merkezi yönetim, her mali yılbaşı öncesinde yerel kamu finansman politikalarını belirler. Bu politikalar doğrultusunda merkezi yönetim, tüm yerel yönetimlerin toplam gelir ve giderlerine ilişkin tahminler yapar. Bu tahminler ışığında Yerel Kamu Finansman Programı hazırlanır, tahminlerin tutturulamaması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alınabilir. Alınacak tedbirler küçük çaplı olabileceği gibi, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev bölüşünün yeniden belirlenmesi ya da yerel finansman sisteminin tümden değiştirilmesi gibi çok kapsamlı olabilir. Yerel Finansman Programı içerisinde çeşitli kategorilerde yapılabilecek yerel borçlanma miktarı ve kullanılabilir fonların her bir kategoriye dağılımı gösterilir. Bu şekilde yerel yönetimler hem gelecek yıl bütçelerini hükümetçe izin verilen borçlanma miktarına göre hazırlama olanağı bulurlar hem de kullanabilecekleri fon miktarını öğrenmiş olurlar. Bu uygulama merkezi yönetimin kamu harcamalarını sıkı kontrol altında tutabilmesinin önemli bir aracıdır (JICA, 2005b: 48). Bununla birlikte son yıllarda yerel yönetimler halkın günlük yaşamını yakından ilgilendiren sosyal sermayenin iyileştirilmesi ve yerel kalkınmanın sağlanması gibi amaçlarla ve tamamen kendi gelirleriyle finanse ettikleri büyük ölçekli yatırımlara girişmişlerdir. Gerek ekonomik durgunluk gerekse balon ekonominin patlamasından sonra azalan vergi gelirleri nedeniyle bu tür harcamaların karşılanabilmesi için borçlanmaya daha sık başvurulmaya başlanmıştır mali yılında borçlanma yoluyla elde edilen gelir toplam yerel gelirlerin % 14.5 'ini oluşturmuştur (Çizelge 2). Çizim 3 dikkatle incelendiğinde 2005 yılı sonu itibariyle tüm yerel kamu tüzel kişiliklerinin toplam borç miktarının 2,05 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği görülmektedir. Toplam borç miktarının 1983 'te 520 milyar dolar ile GSMH'nin %18.2'sine, 1991 'de 700 milyar dolar ile GSMH'nin %15.1 'ine, 1997'de 1,5 trilyon dolar ile GSMH'nin %29.6'sına karşılık gelen seviyelerinden geçerek ) bugün, GSMH'nin %40.1 'ine karşılık gelen 2,05 trilyon dolar düzeyine ulaştığı göz önüne alındığında borçlanma miktarının ne kadar hızlı arttığı daha iyi anlaşılacaktır. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da bu rakamların sadece yerel kamu tüzel kişiliklerince yapılan borçlanmayı ifade ettiği, merkezi yönetimce yapılan borçlanmayı içermediğidir. Merkezi yönetiminkiyle birlikte toplam kamu borcunun 2005 mali yılı sonunda 7,740 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (http://www.mof.go.jp/english. 2006) buna karşılık aynı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013. Halkla İlişkiler Başkanlığı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 23.05.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: TARİH : 12/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/90 KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Muhasebat Genel Müdürlüğü OCAK-EYLÜL 2011 DÖNEMİ MAHALLİ İDARELER KONSOLİDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 2,6 MİLYAR TL BÜTÇE FAZLASI

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER

TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER MALİ ÇÖZÜM TORBA KANUNDAKİ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER Ersin UMDU * I-GİRİŞ Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı