ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*)"

Transkript

1 K URA M V E UYG ULA M ADA E GT M 'y Ö N E T M güz 2004 say: 40 ss: ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCLERN BASARILARI, TUTUMLAR VE GÜDÜLENME DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKs<*) Dr. Aynur GEÇER Kocael Ünverstes, Teknk Egtm Fakültes Yard. Doç. Dr. Denz DERYAKULU Ankara Ünverstes, Egtm Blmler Fakültes Bu arasflrma, lkögretm, ortaögretm ögretmenler veyüksekögretm düzeyndek ögretm elemanlaf!mn, yakmlk davramslaf! le ögrenclern basarlaf!, tutumlaf! ve güdülenme düzeyler arasmdak lsky ncelemektedr. Arastlfma toplam 1820 ögrenc üzernde yürütülmüstür. Ögrenclere, üç ayf! ögretm düzey çn gelstrlen ögretmen yakmlk davramslaf! ölçeg le tutum ve güdülenme ölçekler uygulanms, ayf!ca ders basaf!laf!na lskn notlaf! degerlendrlmstr. Arasflrmamn sonuçlaf! her üç düzeyde yakmlk davramslaf!mn orta düzeyde gösterldgn, ögrenclern sözel derslern ögretmenlernn davramslaf!m saysal derslern ögretmenlernegöre daha yakm alglladklaf!m, üç ögretm düzeynde de ögretmen yakmlgmm basaf! le düsük, tutum ve güdülenmeyle orta düzeyde lskl oldugunu, yne ögretmen yakmlgmm her üç ögretm düzeynde de tutumlaf! ve güdülenmey yordadgm, alglanan ögretmenyakmlgmm ögrenc cnsyetne, smlf mevcuduna, ögretmenn cnsyetne, pedagojk formasyonuna ve letsm ders alp almamasma göre fark/llasflgm göstermstr. Anahtar Sözcükler: ögretmenyakmlg, ögretmendavramslaf!. (*) Bu makale, Aynur Geçer'n Yard. Doç. Dr. Denz DERYAKULU dansmanlgnda Ankara Ünverstes, Egtm Blmler Ensttüsünde 2002 ylnda yapms oldugu "Ögretmen Yaknlgnn Ögrenclern Basarlar, Tutumlar Ve Güdülenme Düzeyler Üzerndek Etks" adl doktora teznn özetdr.

2 IN THEORY & PRACTICE '. Fal! 2004 number: 40 page: THE EFFECT OF TEACHER IMMEDIACY STUDENTS' SUCCESS, ATTITUDE AND MOTIVATION ON Aynur GEÇER, Ph.D. Kocael Unversty, Faculty of Techncal Educaton Denz DERYAKULU, AssI. Prof. Ankara Unversty, Faculty of Educatonal Scence Ths study examnes the. relatonshps between teacher mmedacy and students' success, atttude and motvaton. Partcpants were a total of 1820 students from prmary, secondary and hgher educaton nsttutons. To obtan related data, the teacher mmedacy behavor scales, atttude and motvaton scales were admnstered. Results showed that prmary, secondary and hgher educaton teachers have shown a medum level teacher mmedacy behavor; that teacher mmedacy behavor has been perceved better by students throughout the verbal courses such as socal studes and foregn language than the numeral courses such as scence and mathematcs. It has been observed that teacher mmedacy behavor has had a low correlaton wth students' success, and a medum correlaton wth the students' atttude and motvaton. Fnally, t has also been observed that the teacher mmedacy s a statstcally sgnfcant predctor of students' atttude and motvaton for prmary, secondary and hgher educaton level and perceved teacher mmedacy has vared accordng to students' gender, class sze, teacher's age, gender, graduaton and whether the teacher had taken a communcatons course. Keywords: teacher mmedacy, teacher behavor j(

3 aynur geçer - denz deryakulu Br ögretmenn ögrencleryle letsmnde ögrenclere yönelk sözel ya da sözsüz olumlu davranslarna ögretmen yakm/k davrams/an ad verlmektedr. Blndg gb, ögretmenlern sözel ve sözsüz davranslar letsm sürecnn basarsn etkleyen en öneml ögelerden brsdr. De Vto (1989), ögretmenlern sözel yaknlk davranslar arasnda ögrencye smyle htap etme, ögrenclern düsüncelern överek pekstrme gb davranslar; sözsüz yaknlk davranslar arasnda se, ögrencyle göz temas kurma, basn oksama, omzuna dokunma ya da gülümseme gb davranslar sralamaktadr. Bunlar Mehraban'a (1981) göre, snf ç letsmde kaynaktan alcya gönderlen olumlu tutumlar yanstmakta ve yakm/k olarak ntelendrlmektedr. Mehraban, yaknlk davranslarnn ksler arasndak letsm arttrarak, hem fzksel, hem de pskolojk mesafey azalttgn fade etmektedr. Gorham (1988), ögretmen-ögrenc letsmnde ögretmen yaknlk davranslarnn ögretmen-ögrenc lsksn zengnlestrdgn söylemektedr. Ögretmenn sözel ve sözsüz yaknlgnn ögrenclern duyussal (Andersen, 1979; Butland ve Beebe, 1992; Chrstensen ve Menzel, 1998; Chrstophel, 1990; Gorham, 1988; Plax, Kearney, McCroskey ve Rchmond, 1986), davranssal (Chrstensen ve Menzel, 1998) ve blssel ögrenme alanlar üzernde güçlü br etkye sahp oldugu fade edlmektedr. Ögretmen yaknlgnn, ayrca, ögrenc güdülenmesn arttrdg da blnmektedr (Chrstensen ve Menzel, 1998; Chrstophel ve Gorham, 1995; Frymer, 1993). Ögrenc, yaknlk duydugu, kendsne deger veren ve dostça davranan br ögretmenn snfnda, kendsne yaknlk göstermeyen br ögretmenn snfnda oldugundan çok daha rahat hssetmektedr. Ögretmen ve ögrencler arasnda karslkl güvene ve saygya dayal scak lsklern kuruldugu snflarda üretkenlk artmakta, dspln sorunlar azalmakta, egtmsel amaçlara ulasma olaslg se yükselmektedr (Açkgöz, 1996). Öte yandan, ülkemzde ögretmen-ögrenc letsm konusunda yaplan arastrmalar ögretmenlern ögrencleryle lsklernde pek çok sorun yasadklarn ve lsklern stenlen düzeyde olmadgn göstermektedr (bkz. Bangr, 1997; Bolat, 1990; Deryakulu, 1992; Ergn ve Geçer, 1999; Klçç, 1989; Saylan ve Yurdakul, 1998; Sahn, 1997). Farkl ülkelerde ögrenclern basarlarn, tutumlarn ve güdülenmelern olumlu yönde etkledg ortaya konan ögretmen yaknlgnn, ülkemz egtm sstemnde de ncelenmesnde ögretme-ögrenme süreçlernn etkllgnn ve vermllgnn arttrlablmes açsndan yarar görülmektedr. Türkye'de lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzey çn kültürümüze özgü sözel ve sözsüz ögretmen yaknlk davranslarnn neler oldugunun belrlenmes ve bu egtm yönetm güz 2004

4 OGRETMEN YAK aynur geçer - denz deryakulu davranslarn ögrencler üzerndek olas etklernn saptanmas ögretmenlern "etkllklern" gelstrmelernde onlara puçlar saglayacaktr. Bu çalsma, ülkemzde farkl ögretm kademelerne ve derslere göre ögrenclerce "ögretmen yaknlg" olarak ntelenen davranslar belrlemek ve ögretmen yaknlgnn ögrenclern basarlar, tutumlar ve güdülenmeler üzernde belrleyc br etks olup olmadgn ortaya koymak amacyla gerçeklestrlmst r. Bu genel amaç dogrultusunda gelstrlen alt amaçlar söyledr:. lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzeyndek ögretmen yaknlk davranslar nelerdr ve bu davranslarn gösterlme düzeyler nedr? 2. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar bakmndan fen blgs, fzk, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl dersler açsndan anlaml br farkllk var mdr? 3. Ögretmen yaknlk davranslar le ögrenclern basarlar, tutumlar ve güdülenmeler arasnda anlaml br lsk var mdr? 4. Ögretmen yaknlk davranslar, ögrenclern basarlar, derse yönelk tutumlar ve derse yönelk güdülenmelernn öneml br yordaycs mdr? 5. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar arasnda; ögrencnn cnsyetne, snf mevcuduna, ögretmenn cnsyetne, ögretmenn pedagojk formasyon alp almadgna ve ögretmenn hzmet önces veya hzmet ç egtmler srasnda letsm ders alp almadgna göre anlaml br farkllk var mdr? YÖNTEM Model ve Çalsma Grubu l! I Genel tarama modelne dayal olarak yürütülen bu arastrma, lkögretm ve ortaögretm ögretmenler le yüksekögretmdek ögretm elemanlarnca gösterlen hang davranslarn ögrenclerce ögretmen yaknlk davrans olarak degerlendrldgn ve ögretmen yaknlgnn ögrenclern basarlar, tutumlar ve güdülenmeler üzerndek etksn nceleyen lsksel br çalsmadr. Arastrmann çalsma kümesn lkögretm düzeynde Ankara lnde bulunan ve devlet okulu olan Mohaç, Sarar, Tevfk ler, Kurtulus, nönü ve Cebec lkögretm okulu; ortaögretm düzeynde tümü devlet okulu eqtm yönetm güz 2004

5 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu olan Ankara, Gaz, Deneme ve Baskent Lses, yüksekögretm düzeynde se devlet ünversteler olan Ankara Ünverstes, Egtm Blmler Fakültes, Hacettepe Ünverstes, Egtm Fakültes ve Gaz Ünverstes Egtm Fakültes'nn çestl ögretmenlk bölümlernde okuyan toplam 1820 ögrenc olusturmustur. Tablo 1'de ulaslan, anket dönen ve anket geçerl saylan ögrencler le lgl saysal daglmlar verlmektedr. Tablo 1. Ulaslan Anket Dönen ve Anket Geçerl Saylan Ögrenclern Saysal Daglm %f%f % Dönen Geçerl UlaAnket lan Arastrmaya katlan ögrencler lkögretm yednc snf, ortaögretm knc snf ve ünverste br ve knc snfta okuyan ögrenclerden olusmaktadr. Çalsma grubuna gren ögrenclern sosyo-ekonomk düzey le lgl blg toplanmamstr, bununla brlkte, çalsmann verlernn toplandg lk ve ortaögretm kurumlarnn büyük çogunlugu orta sosyo-ekonomk düzeydek semtlerde bulunmaktadr. Ögretmen yaknlgnn derslere göre farkllk gösterp göstermedgn ncelemek üzere, tüm ögretm kademelernde okutulan ortak derslerden fen blgs, fzk, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl derslerndek ögretmen yaknlk davranslar temel alnmstr. Ver Toplama Araçlar Ögretmen Yaknlk Davranslar Ölçekler: Ögretmen yaknlk davranslar ölçekler lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretme devam eden ögrenclern ögretmenlernn yaknlk davranslarn breysel alglarna dayanarak belrlemek amacyla üç ayr ölçek halnde gelstrlmstr. Ögretmen yaknlk davranslar ölçeklernn gelstrlmes srasnda, öncelkle Kocael'nde lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm kurumlarnda ögrenm gören 600 ögrencnn ögretmenlernn hang davranslarndan pxtm vnndtm,.,"7?nna

6 aynur geçer - denz deryakulu hoslandklar konusundak görüsler br ön uygulamayla toplanmstr. Burada amaç, üç ögretm kademesnde de Türk kültürüne özgü ögretmen yaknlk davranslarn belrlemektr. Ögrenc görüsler daha sonra tek tek ncelenerek üç ayr ölçek olusturulmustur. Ölçekler daha sonra uzman görüsüne sunulmustur. Uzmanlardan alnan elestrler dogrultusunda ölçeklerde düzeltmeler yaplms, ayrca ögretmen yaknlk davranslaryla lgl alanyaznda yer alan, fakat bu çalsma çn gelstrlen ölçeklerde yer almayan davranslar da eklenerek ölçeklern geçerlk-güvenrlk çalsmalar yaplmstr. III lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretmdek ögretmen yaknlk davranslar ölçeklernde yer alan maddelere verlen yantlar (1) "hçbr zaman" le (5) "her zaman" arasnda puanlanmaktadr. Ögretmen yaknlk davranslar ölçeklernn yap geçerlgn belrlemek çn temel blesenler analzne dayal faktör analz yaplmstr. Faktör analzler sonucunda ölçeklerdek maddelern brnc faktör yük degerlerne bakms ve.30'un altndak maddeler ölçeklerden çkarlmstr. Daha sonra.30'un üzerndek maddelerle tekrar faktör analz (Varmax dk döndürme tekng kullanlarak) yaplmstr. Ölçeklerdek tüm maddelern yük degerler.30'un üzernde oldugu çn ölçekler tek boyutlu olarak kabul edlm,str. Ögretmen yaknlk davranslar ölçeklernn tek faktörle açklanablen varyans oran lkögretm düzeynde %33.64; ortaögretm düzeynde %32.85 ve yüksekögretm düzeynde se %32.38'dr. Ölçek/ern güvenrlgnn belrlenmes çn madde analzne dayal olarak hesaplanan Cronbach alfa ç-tutarllk katsaylarna bakmstr. lkögretm düzeyndek yaknlk ölçegnn ç-tuta rl lk katsays.93; ortaögretm ve yüksekögretm _düzeyndek ölçeklern se.95'tr. Bu degerler her üç ögretm düzeyndek ögretmen yaknlk davranslar ölçeklernn tek boyutlu, geçerl ve güvenlr ölçekler oldugunu göstermektedr. Ögretmen yaknlk ölçeklernden alnablecek puanlar lkögretm düzeynde 33 le 165 arasnda, ortaögretm düzeynde 44 le 220 arasnda, yüksekögretm düzeynde se, 48 le 240 arasndadr. Tutum Ölçekler: Bu arastrmada kullanlan tutum ölçekler Baykul (1990) tarafndan lkokul 5. snftan lse ve deng okullarn son snflarna kadar matematk ve fen derslerne lskn tutumlar belrlemek amacyla gelstrlms "Matematkle lgl Düsünceler Anket" adl br ölçegn uyarlanmas yoluyla olusturulmuslardr. lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde fen, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl dersler çn kullanlan tutum ölçeklernn geçerlk ve güvenrlk çalsmalar ayr ayr yaplmstr. Bu çalsmalar sonucunda tüm tutum egtm yönetm güz 2004

7 ÖGRETMEN -YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu ölçeklernn tek faktörlü br yap gösterdkler görülmüs, lkögretm düzey ölçeklernn Cronbach alfa ç-tutarllk katsaylarnn matematk çn.93; fen çn.91, sosyal blgler çn.93 ve yabanc dl çn se.94; ortaögretm düzeynde matematk çn.95, fzk çn.94, cografya çn.92 ve yabanc dl çn.96; yüksekögretm düzeynde se matematk ve fzk çn.97, cografya ve yabanc dl çn se.95 olarak hesaplanmstr. Güdülenme Ölçekler: Arastrmada kullanlan güdülenme ölçegnn özgün formu Chrstophel (1990) tarafndan gelstrlmstr. Bu ölçek, ögrenclern br derse kars duygularn ve stekllklern belrlemek çn kullanlmaktadr. Ölçegn Türk kültürüne uyarlanmas Kurt ve Kurt (1999) tarafndan yaplmstr. Ad geçen ölçegn lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde fen, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl dersler çn ayr ayr olmak üzere geçerlk ve güvenrlk çalsmalar yaplmstr. Buna göre, her üç düzey çn geçerl olmak kaydyla, ölçeklern tek faktörlü br yap gösterdkler, lkögretm düzeynde Cronbach alfa ç-tutarllk katsaylarnn matematk çn.81, fen çn.80, sosyal blgler çn.79 ve yabanc dl çn.86 oldugu; ortaögretm düzeynde matematk çn.84, fzk çn.89, cografya çn.92 ve yabanc dl çn.90 oldugu; yüksekögretm düzeynde se matematk çn.90, fzk çn.87, cografya çn.89 ve yabanc dl çn.81 oldugu görülmüstür. Ögrenc Basarsn Belrlemede Kullanlan Not Aralklar: lkögretm ve ortaögretm düzeynde fen blgs, fzk, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl dersler le lgl ögrenc basarlarn belrlemede ders ögretmenlernn ögrenclere verdkler basar puanlar aynen kullanlmstr. Fakat, yüksekögretm düzeynde üç ünverstedek (Ankara, Gaz ve Hacettepe Ünverstes) not türü ve aralklar farkl oldugundan, (Ankara Ünverstes'nde 100 tam puan üzernden, Gaz ve Hacettepe Ünverstelernde se farkl not aralklarna harf sstem le not verldgnden) bu arastrma çn özelolarak hazrlanan ve Tablo 2'de verlen not aralklar kullanlarak basar notlar standart hale getrlmstr. Taplo 2. Yüksekögretm Puan Düzey Basar Puan Not Aralklar Not Aralklar eotm yönetm _ aüz 2004

8 aynur geçer - denz deryakulu Verlern Çözümlenmes Uygulanan ögretmen yaknlk davranslar ölçekler le tutum ve güdülenme ölçekler yoluyla' toplanan verler blgsayar ortamnda SPSS (9.0) statstk paket program kullanlarak çözümlenmstr. Çözümlemelerde frekans, artmetk ortalama, tek faktörlü varyans analz, t-test, pearson momentler çarpm korelasyon katsays ve bast dogrusal regresyonanalz tekng kullanlmstr. BULGULAR Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Gösterlme Düzey ve Derslere Göre Ögrenc AIglarndak Farkllklar Bu arastrmada, lkögretm düzey çn 34, ortaögretm düzey çn 45 ve yüksekögretm düzey çn se 48 ögretmen yaknlk davrans belrlenmstr. Belrlenen ögretmen yaknlk davranslar, metnn aksn bölmemek çn, ögretm düzeylerne göre Ek, 2 ve 3'de verlmstr. lkögretm: lkögretm ögretmenlernn sözel yaknlk davranslarn gösterme düzeylerne lskn artmetk ortalama 3.7, sözsüz yaknlk davranslarn gösterme düzeylerne lsn artmetk ortalama 3.37, ölçegnn bütününe at artmetk ortalama deger se, 3. 6'dr. (En yüksek deger 5'dr). Ortaögretm: Ortaögretm ögretmenlernn sözel yaknlk davranslarn gösterme düzeylerne lskn artmetk ortalama 3. 5, sözsüz yaknlk davranslarn gösterme düzeylerne lsn artmetk ortalama 3.53, ölçegnn bütününe at artmetk ortalama deger se, 3.35'dr. Yüksekögretm: Yüksekögretmdek ögretm elemanlarnn sözel yaknlk davranslarn gösterme düzeylerne lskn artmetk ortalama 2.92, sözsüz yaknlk davranslarna lskn artmetk ortalama 2.32, ölçegn bütününe lskn artmetk ortalama se 3.29'dur. Buna göre, her üç ögretm düzeyndek ögretmenler yaknlk davranslarn "orta" düzeyde göstermekted rler. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn fen blgs, fzk, matematk, sosyal blgler, cografya ve yabanc dl derslern alan ögrenc alglar arasndak farkllasmalar bulmak çn tek faktörlü varyans analz yaplmstr. egtm yönetm güz 2004

9 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu lkögretm: lkögretm ögrenclernn fen blgs, matematk, sosyal blgler ve yabanc dl derslernde algladklar ögretmen yaknlk davranslarna lskn artmetk ortalama ve standart sapma degerler le tek faktörlü varyans analz sonuçlar Tablo 3'de verlmstr. Tablo 3. lkögretmdek Farkl Derslerde Alglanan Ögretmen Yaknlgna lskn Artmetk Ortalamalar ve ANOVA Sonuçlar SS Dersler Fp X Buna göre, lkögretm ögrencler sözel derslern (sosyal blgler ve yabanc dl) ögretmenlernn davranslarn daha yakn olarak alglarken, saysal derslern (fen ve matematk) ögretmenlernn davranslarn daha az yakn olarak alglamslardr. Ortaögretm: Ortaögretm ögrenclernn fzk, matematk, cografya ve yabanc dl derslernde algladklar ögretmen yaknlk davranslarna lskn artmetk ortalama ve standart sapma deg~rler le tek faktörlü varyans analz sonuçlar Tablo 4'de verlmstr. Tablo 4. Ortaögretmdek Farkl Derslerde Alglanan Ögretmen Yaknlgna lskn Artmetk Ortalamalar ve ANOVA Sonuçlar SS Dersler P F X Buna göre, ortaögretm ögrencler cografya ve yabanc dl ögretmenlernn davranslarn daha yakn olarak alglarken, matematk ve fzk ögretmenlernn davranslarn daha az yakn olarak alglams/ardr. lkögretm düzeynde oldugu gb, ortaögretm düzeynde de' ögrencler, p.ntm vönetm _ oüz 2004

10 I, II ' eotm vönptm _,.,"7?nnA ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu sözel derslern ögretmenlern saysal derslern ögretmenlerne göre daha yakn olarak degerlendrmslerdr. Yüksekögretm: Yüksekögretm ögrenclernn fzk, matematk, cografya ve yabanc dl derslernde algladklar ögretmen yaknlk davranslarna lskn artmetk ortalama ve standart sapma degerler le tek faktörlü varyans analz sonuçlar Tablo 5'de verlmstr. Tablo 5. Yüksekögretmdek Farkl Derslerde AIglanan Ögretmen Yaknlgna lskn Artmetk Ortalamalar ve ANOVA Sonuçlar Dersler P F X Yüksekögretm ögrencler de lkögretm ve ortaögretm ögrencler gb, sözel derslern (cografya ve yabanc dl) ögretm elemanlarnn davranslarn, saysal derslern (fzk ve matematk) ögretm elemanlarnn davranslarndan daha yakn olarak alglamslardr. Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenc Basars, Tutumlar ve Güdülenme Düzey le lsks lkögretm: lkögretm düzeynde ögretmen yaknlk davranslaryla ögrenc basars, tutumlar ve güdülenme düzeyler arasndak lsky ortaya koymak üzere bu degskenler arasndak korelasyonkatsaylar hesaplanmstr. Buna göre, alglanan ögretmen yaknlg le ders basars arasnda (r=.25) düsük düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.01); derse lskn ögrenc tutumlar arasnda (r=.57) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (P<.01) ögrencnn derse güdülenmes arasnda se yne (r=.56) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol) br lsk oldugu saptanmstr. Ortaögretm: Ortaögretm düzeynde ögretmen yaknlk davranslar le ders basars arasnda (r=.42) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol); hem derse lskn ögrenc tutumlar hem de ögrencnn '.1 I'

11 ö G RET M E N YA K N LIG aynur geçer - denz deryakulu derse güdülenmes arasnda se (r=.49) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol) br lsk oldugu saptanmstr. Yüksekögretm: davranslaryla Yüksekögretm düzeynde, alglanan ögretm eleman yaknlk ders basars arasnda (r=.43) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol); derse lskn ögrenc tutumlar arasnda (r=.30) düsük düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol); ögrencnn derse güdülenmes arasnda se yne (r=.46) orta düzeyde, poztf yönlü ve statstkselolarak anlaml (p<.ol) br lsk oldugu saptanmstr. Yukardak sonuçlara göre, her üç ögretm düzeynde de ögretmen yaknlk davranslarnn blssel çktlarla, yan ders basarsyla lsks zayf düzeyde; duyussa çktlarla yan ögretmen yaknlk davranslar le ögrencnn derse yönelk tutumu ve güdülenme düzey arasnda se orta düzey~e br lsk vardr. Bu sonuçlara göre, ögretmen yaknlg' arttkça ögrenclern derse yönelk tutumlarnn daha olumlu hale geldg ve o derse daha çok güdülendkler söyleneblr. Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenc Basarsn, Tutumlarn ve Güdülenmesn Yordama Düzey Ögretmen yaknlk davranslarnn ögrenclern ders basarsnn, derse yönelk tutumlarnn ve derse kars güdülenmelernn öneml br yordaycs olup olmadgn belrlemek çn bast dogrusal regresyon analz yaplmstr. Her üç düzeyde de yordayc degsken ögretmen yaknlg, yordanan degskenler se, basar, tutum ve güdülenmedr. lkögretm: lkögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern ders basarsnn anlaml br yordaycs olmakla brlkte (bkz. Tablo 6), ögretmen yaknlgnn ögrenc basarsndak toplam varyansn ancak %.06 gb çok küçük br mktar açklayabldg görülmektedr. Tablo 6. lkögretmde Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Ders Basarsn Yordamasna lskn Regresyon Analz Sonuçlar St. t Hata Sabt P B.000 B Degsken.000 R=0.246 R2=0.060 FO,636) = "". ' -"':.-: - _::_..,,,,,.11

12 aynur geçer - denz deryakulu lkögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern derse yönelk tutumlarnn anlaml br yordaycsdr (bkz. Tablo 7). Ögretmen yaknlg, ögrenclern derse yönelk tutumlarndak toplam varyansn yaklask %.33'ünü açklamaktadr. - Tablo 7. lkögretmde Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Derse Yönelk Tutumunu Yordamasna lskn RegresyonAnalz Sonuçlar St.Hata t0.032 p3.531 B Sabt.000 B Degsken Yaknlk R=0.574 R2=0.329 F(1,636) = p=.ooo lkögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern derse kars güdülenmelernn anlaml br yordaycsdr (bkz. Tablo 8). Ögretmen yaknlg, ögrenclern derse kars güdülenmelerndek toplam varyansn yaklask %.32'sn açklamaktadr. - Tablo 8. Güdülenmesn lkögret mde Ögretmen Yordamasna Yakn! Ilskn k Davanslann RegresyonAnalz n Ögrenc Sonuçlar lern Derse Kars St.Hata tp B B (güdü) Degsken Yaknlk R=0.562 R2=0.315 F(1,636) = p=.ooo II Sonuç olarak, lkögretm düzeynde ögretmen yaknlgnn ögrenclern basarlar üzernde düsük düzeyde yordayc br etkye sahp oldugu, tutum ve güdülenmeler üzernde se, orta düzeyde yordayc br etkye sahp oldugu görülmektedr. Ortaögretm: Ortaögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern ders basarsnn anlaml br yördaycs olmakla brlkte (bkz. Tablo 9), ögretmen yaknlgnn ögrenc basarsndak toplam varyansn ancak %.Tsn açklayabldg görülmektedr.. I,,, egtm yönetm güz 2004

13 OGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu Ortaögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern derse yönelk tutumlarnn anlaml br yordaycsdr (bkz. Tablo 10). Ögretmen yaknlg, ögrenclern derse yönelk tutumlarndak toplam varyansn yaklask %.24'ünü açklamaktadr. Tablo 9. Ortaögretmde Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Ders Basarsn Yordamasna lskn Regresyon Analz Sonuçlar - St thatab p B.000 Sabt Degsken R=0.421 R2=0.177 F(1,609) = p=.ooo Tablo 10. Ortaögretmde Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Derse Yönelk Tutumlarn Yordamasna lskn RegresyonAnalz Sonuçlar St thata P B (tutum) Degsken B Yaknlk R=0.487 R2=0.237 F(1,609) = p=.ooo Ortaögretm düzeynde, ögretmen yaknlg ögrenclern derse kars güdülenmelernn anlaml br yordaycsdr (bkz. Tablo 11). Ögretmen yaknlg ögrenclern derse kars güdülenmelerndek toplam varyansn yaklask %.24'ünü açklamaktadr. Tablo 11. Ortaögretmde Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Derse Kars Güdülenmelern Yordamasna lskn RegresyonAnalz Sonuçlar St. HataBB T P (güdü) Degsken R=0.485 R2=0.236 F(1,636) = p=.ooo lkögretm düzeynde oldugu gb, ortaögretm düzeynde de ögretmen yaknlgnn ögrenclern ders basarlar üzernde düsük düzeyde br eqtm yönetm _ aüz 2004

14 egtm yönetm. aüz 2004 OGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu yordayc etkye sahp oldugu, ögrenclern tutum ve güdülenmeler üzernde se, orta düzeyde yordayc br etkye sahp oldugu görülmektedr. Yüksekögretm: Yüksekögretm düzeynde, ögretm eleman yaknlg ögrenclern ders basarsnn anlaml br yordaycs olmakla brlkte (bkz. Tablo 12), ögretm eleman yaknlgnn ögrenc basarsndak toplam varyansn yaklask %.1 9'unu açklayabldg görülmektedr. Tablo 12. Yüksekögretmde Ögretm Eleman Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Ders Basarsn Yordamasna lskn RegresyonAnalz Sonuçlar - St HataB t P B (basar) Degsken R=0.430 R2=0.185 F(1,609) = p=.ooo Yüksekögretm düzeynde, ögretm eleman yaknlg ögrenclern derse yönelk tutumlarnn anlaml br yordaycs (bkz. Tablo 13) olmakla brlkte, ögretm eleman yaknlg, ögrenclern derse yönelk tutumlarndak toplam varyansn ancak yaklask %0.09 gb çok düsük br mktarn açklamaktadr. Tablo 13. Yüksekögretmde Ögretm Eleman Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Derse Yönelk Tutumlarn Yordamasna lskn Regresyon Analz Sonuçlar - St tp HataB B (tutum) Degsken R=0.295 R2=0.087 F(1,569) = p=.ooo Yüksekögretm düzeynde, ögretm eleman yaknlg ögrenclern derse kars güdülenmelernn anlaml br yordaycsdr (bkz. Tablo 14). Ögretm eleman yaknlg, ögrenclern derse kars güdülenmelerndek toplam varyansn yaklask %2'n açklamaktadr.

15 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur, geçer - denz deryakulu Sonuç olarak, yüksekögretm düzeynde ögretm eleman yaknlgnn ögrenclern ders basars ve derse yönelk tutumlar üzerndek etks poztf ve düsük düzeyde, ögrenclern derse kars güdülenmes üzerndek etks se, poztf ve orta düzeyde olarak belrlenmstr. Tablo 14. Yüksekögretmde Ögretm Eleman Yaknlk Davranslarnn Ögrenclern Derse Kars Güdülenmelern Yordamasna lskn Regresyon Analz Sonuçlar - St HataB t P Sabt.000 B Degsken R=0.463 R2=0.214 F(1,569) = p=.ooo Ögretmen Yaknlk Davranslarna lskn Ögrenc Alglarnda Baz Degskenlere Göre Farkllklar Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar arasnda ögrencnn cnsyetne göre öneml br farkllgn olup olmadgnn belrlenmes çn t-test uygulanmstr (bkz. Tablo 15). Tablo 15. Ögrenc Cnsyetne Göre Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Alglansna lskn t-test Sonuçlar Sd px t SS N 2.82 Erkek 6.00 Cnsyet Tablo 15'de görüldügü gb lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde ögrenclern ögretmen yaknlk davranslaryla lgl alglar cnsyete göre anlaml br farkllk göstermektedr. Buna göre, her üç ögretm düzeynde de kz v e..... " _?""""" IIIILI. _.~

16 aynur geçer - denz deryakulu ögrencler ögretmenlernn davranslarn erkek ögrenclere göre kendlerne daha yakn olarak algladklarn fade etmslerdr. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar arasnda ögretmenn cnsyetne göre anlaml br farkllgn olup olmadgna yönelk t test yaplmstr. Çözümleme sonuçlar Tablo 16'da verlmstr. Cnsyet Tablo 16. Ögretmen Cnsyetne Göre Ögrenclern Ögretmen Yaknlk Davranslarn Alglayslarna lskn t-test Sonuçlar Sd P 569 X2.70 t SS N Kz - 'I ~ I', Ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde ögrenclern ögretmen yaknlk davranslaryla lgl alglar ögretm elemanlarnn cnsyetne göre anlaml br farkllk göstermektedr. Her k ögretm düzeyndek ögrencler, kadn ögretmenlern erkek ögretmenlerne göre kendlerne daha yakn olarak alglamaktadrlar. lkögretm düzey çn böyle br farkllasma söz konusu olamadgndan, tabloda lkögretm düzeyne yer verlmemstr. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar arasnda ögretmenn pedagojk formasyon alp almamasna göre anlaml br farkllgn olup olmadgnn belrlenmes çn t-test yaplmstr. Tek anlaml farkllasma yüksekögretm düzeyndedr ve t-test analznn sonuçlar Tablo 1Tde verlmstr. Tablo 17. Yüksekögretm Ögretm Elemanlarnn Pedagojk Formasyon Alp Almamasna Göre Yaknlk Davranslarnn Alglansna lskn t-test Sonuçlar.038 Sd N Formasyon P Xt SS egtm yönetm güz 2004

17 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu Yüksekögretm düzeynde ögrenclern ögretm eleman yaknlk davranslaryla lgl alglar ögretm elemanlarnn pedagojk formasyonuna göre anlaml br farkllk göstermektedr. Buna göre, yüksekögretm düzeyndek ögrencler pedagojk formasyon alan ögretm elemanlarn, almayan ögretm elemanlarna göre kendlerne daha yakn olarak alglamaktadrlar. Ögretmen yaknlk davranslarna lskn ögrenc alglar arasnda ögretmenn hzmet önces egtmnde ya da hzmet ç egtmlerde letsm ders alp almamasna göre anlaml br farkllgn olup olmadgnn belrlenmes çn t-test yaplmstr. Sonuçlar Tablo 18'de verlmstr. Ders Tablo 18. Ögretmenn letsm Ders Alp Almamas le Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Alglansna lskn t-test Sonuçlar N SdX t - SS Alan P Almayan Almayan letsm Buna göre, her üç ögretm düzeynde de ögrenclern ögretmen yaknlk davranslaryla lgl alglar, ögretmenlern letsm ders alp almamasna göre anlaml farkllasmalar göstermektedr. Ögrencler, letsm ders alan ögretmenler, almayan ögretmenlerne göre kendlerne daha yakn olarak alglamaktadrlar. Ögretmen yaknlk davranslarna yönelk ögrenc alglar arasnda snf mevcuduna göre br farkllgn olup olmadgn belrlemek çn t-test yaplmstr. Anlaml farkllasmalara ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde rastlanmstr. Sonuçlar Tablo 1g'da verlmstr. Tablo 1g'da görüldügü gb, hem ortaögretm, hem de yüksekögretm düzeynde ögrenclern ögretmen yaknlk davranslaryla lgl alglar snf mevcuduna göre anlaml br farkllk göstermektedr. Buna göre, ögrenc says görece daha az snflarda ögrenm gören ögrencler, ögrenc says daha çok olan snflarda ögrenm gören ögrenclere göre ögretmenlernn davranslarn daha yakn olarak alglamaktadrlar. eatm yönetm _ cüz 2004

18 aynur geçer - denz deryakulu vcudu Tablo 19. Snf Mevcuduna Göre Ögretmen Yaknlk Davranslarnn Alglansna lskn t-test Sonuçlar N Sd X SS t P Snf TARTISMA Bu arastrmada lkögretm, ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde ögretmen yaknlg le ögrenc basars arasnda düsük düzeyde, poztf ve anlaml br lsk oldugu; ögretmen yaknlg le tutum ve güdülenme arasnda se, orta düzeyde poztf ve anlaml br lsk oldugu saptanmstr. Bununla brlkte, yurt dsnda gerçeklest rims pek çok çalsma ögretmenlern sözel ve sözsüz yaknlk davranslar le ögrenc basars arasnda güçlü br lsk oldugunu göstermektedr (Chrstophel, 1990; Myers ve dgerler, 1998; Neulep, 1997; Talbert ve Beran, 1999). Oysa k, bu çalsmada her üç ögretm düzeynde de ögretmen yaknlg le ögrenc basars arasnda düsük düzeyde br lsk bulunmustur. Bunun olas br neden, alanyaznda ögretmen yaknlg le ögrenc basars arasndak lskler nceleyen arastrmalarda "basar" belrlenrken, ögrenclere herhang br basar test uygulanmamas ya da halhazrdak ders basar puanlarnn kullanlmamas, bunun yerne derstek basar düzeylerne lskn düsüncelernn kullanlms olmasdr. Bu se, ögrenclern gerçek basar durumlarnn degl, basarlarna lskn alglamalarnn dkkate alnmasna neden olmustur. Bu çalsmada, ögretmen yaknlg le basar arasnda saptanan zayf lsk, çalsmada kabul edlen "basar göstergesnn" (ögrenclern ders basar puanlar) alanyazndak dger çalsmalardan farkl olmasndan kaynaklanms olablr. Chrstophel'n (1990) ögretmen yaknlk davranslar, ögrenc güdülenmes ve ögrenme arasndak lskler nceledg çalsmasnn sonuçlar, ögrenclerce oldukça yakn olarak alglanan ögretmenlern ögrenclernn derse yönelk güdülenme düzeylernn de yüksek oldugunu egtm yönetm güz 2004

19 j OGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu ortaya koymustur. Bu çalsma da, orta düzeyde de olsa, benzer br yönelm göstermstr. Arastrmann ortaya koydugu bulgulardan br de, ögrenclern sözel derslern ögretmenlern saysal derslern ögretmenlernden daha yakn olarak alglamalardr. Bu durum, sözel ve saysal derslerdek ögretmenögrenc etklesmnn lerde daha ayrntl olarak ncelenmes gereksnmn dogurmaktadr. Bu arastrmada, her üç ögretm düzeynde de kz ögrencler erkek ögrenclere göre ögretmenlernn davranslarn kendlerne daha yakn olarak alglamslardr. Öte yandan, ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde ögrenclern ögretmen yaknlk davranslarna lskn alglar ögretmenlern cnsyetne göre de anlaml br farkllk göstermektedr. Ortaögretm ve yüksekögretmdek ögrencler, kadn ögretmenlern, erkek ögretmenlerne göre kendlerne daha yakn olarak alglamaktadrlar. Medowell (1993) ve Pektas'n (1988) çalsmalarnda da, kadn ögretmenler, erkek ögretmenlere göre daha nformal, dostça ve ögrenclere daha açk davranr olarak belrlenmstr. Yne bu arastrmada, yüksekögretm düzeyndek ögrencler, pedagojk formasyon alan ögretm elemanlarn kendlerne daha yakn olarak alglamslardr. Bu bulgu da, ögretmen-ögrenc letsmnde pedagojk formasyonun önemn ortaya koymaktadr. Üç ögretm düzeynde de ögrencler letsm ders alms ögretmenler kendlerne daha yakn olarak alglamslardr. Benzer bulgulara Nussbaum ve Scott'un (1979) çalsmasnda da ulaslms, letsm ders alan ögretmenlern ögretmeögrenme süreçlernde daha basarl olduklar saptanmstr. Ortaögretm ve yüksekögretm düzeynde kalabalk snflardak ögrencler ögretmenlernn yaknlk davranslarn daha az gösterdklern belrtmslerdr. Kalabalk snflar, ögrencler ve ögretmenler üzernde stres ve kaygya yol açarak, olumlu letsm engelleyc br etk yapablmektedr (bkz. Ergn, 995). Pektas'n (1988) çalsmasnda da snflardak ögrenc says arttkça sözsüz ögretmen davranslarnn. ögretme olan olumlu etklernn azaldg, ögrenc says azaldkça sözsüz ögretmen davranslarnn ögretme olumlu etklernn arttg saptanmstr. Deryakulu (1992) ve Çakmak'n (1995) çalsmalarnda da ögretmenögrenc letsmnde snf mevcutlarnn kalabalk olmasndan kaynaklanan olumsuzluklar yasandg, ögretmenlern pek çok olumlu eq'tm yönetm _ QÜZ 2004

20 aynur geçer - denz deryakulu davrans ögrenc saysnn fazla olmas nedenyle gösteremedkler bulunmustur. Ulaslan bu sonuçlar lgnçtr ve ögretmenlerde snflarndak ögrenc saysna bagl "tükenmslk" (burnout) olgusunu akla getrmektedr. Blndg gb, ögretmenlk oldukça stresl br meslektr ve tükenmslk strese bagl olarak olusan br sendromdur. Çalsmalar, tükenmslk yasayan ögretmenlern ögrencler ve meslektaslar le letsm sorunlar yasadklarn, snf ç ögrenc davranslarn daha "olumsuz" olarak alglama eglmnde olduklarn, bunun se hem ögrencnn, hem de ögretmenn basarsn düsürdügünü ortaya koymaktadr (bkz. Forey, Chrstensen ve England, 994; Whteman, Young ve Fsher, 985). lerde gerçeklestrlecek çalsmalarla, ögretmenlerdek tükenmslk olgusu le ögretmen yaknlk davranslarnn gösterlme düzey sstematk gözlem gb yöntemlerle daha ayrntl olarak ncelenmeldr. KAYNAKÇA Açkgöz, K. Ü. (1988). Lselerdek smf atmosfer üzerne br arastlfma. (Yaynlanmams arastrma raporu). Malatya:nönü Ünverstes. III ~ Açkgöz, K. Ü. (1990). Ünverste ögrenclernn ögretm elemanlanm degerlendrmes. (Yaynlanmams arastrma raporu). Malatya:nönü Ünverstes. Açkgöz, K. Ü. (1996). Etkl ögrenme ve ögretme. zmr: Kanylmaz Matbaasl. Andersen, J. F. (1979). Teacher mmedacy as a predctor of teacher etfectveness. Communcaton yearbook 3 (pp ). New Brunswck, NJ: Transacton. Andersen, P. & Andersen J. (1982). Nonverbal mmedacy n nstructon. In L. L Barcer (Ed.) Communcaton n the classroom (pp ). Englewood Cltfs, NJ: Prentce HalL. Bangr, G. (1997). Smf ç letsme lskn ögretmen-ögrencdavramslan görüsler ve önerler. Yaynlanmams yüksek lsans tez. Ankara:Hacettepe Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. egtm yönetm güz 2004

21 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu Bolat, S. (1990). Yüksekögretmde ögretm elemam-ögrenc letsm. Yaynlanmams yüksek lsans tez. Ankara:Hacettepe Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. Butland, M. J. ve Beebe, S. A. (1992). A study of the applcaton of mplct communcaton theory to teacher mmedacy and student learnng. Paper presented at the Annual Meetng of the Internatonal Communcaton Assocaton. Mam, FL. Chrstensen, L. J. & Menzel, K. E. (1998). The lnear relatonshp between student reports of teacher mmedacy behavors and perceptons of state motvaton and of cogntve, affectve and behavoral learnng. Communcaton Educaton, 4}(1), Chrstophel, D. M. (1990). The relatonshp among teacher mmedacy behavors student motvaton and learnng. Communcaton Educaton, 39, Chrstophel, D. M. ve Gorham, J. (1995). A test-retest analyss of student motvaton, teacher mmedacy and perceved sources of motvaton, and demotvaton n college classes. Communcaton Educaton. Annandale. Çakmak, M. (1995). Yüksekögretmde ögretm elemam-ögrenc lsklernde ögrenclern beklentler: Ankara lnde bulunan egtm fakültelernn egtm blmler bölümlernde yaplan br çalsma. Yaynlanmams yüksek lsans tez. Ankara: Ankara Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. Deryakulu, D. (1992). Ögretm elemam-ögrenc aras letsmde stenlen ögretm elemam davramslarmm gösterlmesn engelleyen faktör/er. Yaynlanmams yüksek lsans tez. Ankara:Ankara Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. Ergn, A. (1995). Ögretm teknolojs, letsm. Ankara: Pegem. Ergn, A. ve Geçer, A. K. (1999). Ögrenc alglarna göre ögretm elemanlarnn letsm bçmler. Ankara Ünverstes Egtm Blmler Fakültes Dergs, 32:1-2), Forey, W. F., Chrstensen, O. J., & England, J. T. (1994). Teacher burnout: A relatonshp wth Holland and Adleran typologes. Indvdual Psychology: The Journôl of Adleran Theory, Research & Practce, 5fJ..1 ), 3-7. Frymer, A. B. (1993). The mpact of teacher mmedacy on students' motvaton over the course of a semester. Paper Presented at the Annual The Speech Communcaton Assocaton, Mam Beach, FL. Meetng of eatm vönetmllll o7 2004

22 aynur geçer - denz deryakulu Frymer, A. B. ve Houser, M. L. (2000). The teacher-student relatonshp as an nterpersonal relatonshp. Communcaton Educaton. Annandale. Gorham, J. (1988). The relatonshp between teacher mmedacy behavor and student learnng. Communcaton Educaton, 37, Klçç, Y. (1989). Okulda ruh saglg. Ankara: Safak Matbaaclk. Kurt, M. ve Kurt, M. (1999). Ögretmenlern sözel ve sözsüz yaknlk davranslarnn güdülenme ve basar üzerndek etksnn belrlenmes. 4. Ulusal Egtm Blmler Kongres -. Esksehr: Anadolu Ünverstes Yaynlar, No: McCroskey, J. C., Sallnen, A., Fayer, J. M., Rchmond, V. P., & Barraclough, R. A. (1996). Nonverbal mmedacy and cogntve learnng: A cross-cultural nvestgaton. Communcaton Educaton, 45, McDowell, E. E. (1993). An exploratory study of teacher atttudes toward aspects of teachng and teachng style. Mam, Mehraban, A. (1969). Methods-desgns: Same referents and measures of nonverbal behavor. Behavoral Research Methods and Instrumentaton, 1, FL.,l, Mehraban, A. (1981). Slent messages: Implct communcaton of emotons and atttudes. Washngton: Belmond. Myers, S. A., Zhong, M., & Guan, S. (1998). Instructor mmedacy n the Chnese college classroom. West Lafayette: Communcaton Studes. Neulep, J. W. (1997). A cross-cultural comparson of teacher mmedacy n Amercan and Japanese college classrooms. Communcaton Research, 24(4), Nussbaum, J. F., & Scott, M. D. (1979). Instructor communcaton behavors and ther relatonshp to classroom learnng. Communcaton Yearbook 3 (pp ). New Brunswck, NJ: Transactan. 'I Pektas, S. (1988). Sözelolmayan ögretmen davramslarlnln ögretme etklernn degerlendrlmes. Yaynlanmams doktora tez. Ankara:Ankara Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. Plax, T. G., Kearney, P., McCroskey, J. C., & Rchmond, V. P. (1986). Power n the classroom V: Verbal control strateges, nonverbal mmedacy and affectve learnng. Communcaton Educaton, 35, Rchmond, V. P., Gorham, J. S., & McCroskey, J. C. (1987). The relatonshp between selected mmedacy behavors and cogntve learnng. Communcaton Yearbook 10, egtm yönetm güz 2004

23 OGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu Sayan, N. ve Yurdakul, B. (1999). nglzce ögretmenlernn letsm yeterllklernn ögrenc görüslerne göre degerlendrlmes. Konya: 6. Egtm Blmler Kongres'nde sunulan bldr. Sahn, F. (1987). Ögrenme-ögretme sürecnde ögrencnn sözel letsm endseler. Yaynlanmams yüksek lsans tez. Ankara: Ankara Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü. Talbert, C. ve Beran, D. (1999). Hgher educaton and teacher mmedacy. Journal for a Just and Carng Educatan, 5(4), Whteman, J. L., Young, J. C., & Fsher, M. L. (1985). Teacher burnout and the percepton of student behavour. Educatan, L05{l), letsm: Yrd. Doç. Dr. Denz Deryakulu Ankara Ünverstes, Egtm Blmler Fakültes Blgsayar ve Ögretm Teknolojler Egtm Bölümü Cebec-Ankara E-Posta: eqtm yönetm güz 2004

24 aynur geçer - denz deryakulu Ek 1. lkögretm Düzey Ögretmen Yaknlk Davranslar oksar, egtm yönetm güz 2004

25 ÖGRETMEN YAKINLIGI aynur geçer - denz deryakulu Ögretmenm soru yöneterek konusmak ögrenc stemeyen ble yanls lere snftayaptgmda snfta benm smm yüksek sesle söyleyerek ben ll Ogretmenmz utandrr. 10. ~örüslermz Ogretmenmz kendsnetelefon Ö~retmenmz ödevler, soracak sorar. bz etmemz sorumuz ödevlern sevdgn veveya gerekrsesnf teslm ~e- tartsmak d~ger tarh dsnda verdgn stedgmz tartsma görüsmemzster. davranslaryla herhang konular br leseyoldugunda hssettrr lgl bzm derste kolunu omzumuza atar, ense veya srtmz svazlar, sramza oturur) (örnegn o"+m \/nno+m n7?nn4.

26 ö G RET M E N' YAK N LIG aynur geçer - denz deryakulu Ek 3. Yüksekögretm Düzey Ögretm Eleman Yaknlk Davranslar üümser. III! hssettrr. (örnegn : I p.ntm vnp.tm L n7 /()()4

HiPER ORTAMLARDA ÖGRENCilERiN BiiisSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERiNiN BELiRLENMESi

HiPER ORTAMLARDA ÖGRENCilERiN BiiisSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERiNiN BELiRLENMESi BILISSEL YUK VE KAYBOLMA KURAM VE UYGULAMADA EGTM YÖNETM güz 2004 say: 40 ss: 562-579 HPER ORTAMLARDA ÖGRENClERN BsSEl YÜKlENME VE KAYBOLMA DÜZEYLERNN BELRLENMES Ara. Gör. Ebru KILIÇ Gaz Unverstes Gaz

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*)

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*) re'n EGTMNDE YARATCLK' K URA M V E UYG U LA M A DA E GT M YÖN ET M güz 2004 say: 40 ss: 580-599 FEN EGTMNDE YARATC DÜSÜNMEYE DAYAL ÖGRENMENN ÖGRETMEN ADAYLARNIN YARATCLK DÜZEYLERNE ETKs

Detaylı

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATiaN. COMPARisON OF THE EFFECT OF OVERT AND HiDDEN CURRicULUM -ON GAiNiNG. AND TEACHERS OPiNioNS

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATiaN. COMPARisON OF THE EFFECT OF OVERT AND HiDDEN CURRicULUM -ON GAiNiNG. AND TEACHERS OPiNioNS . EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN THEORY & PRACTICE Summer 2004 number:39 page:356-383 ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' DEVATaN LEVEL TO DEMOCRATc VALUES AND COMPARsON OF THE EFFECT OF OVERT AND HDDEN CURRcULUM

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ 'W L MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL ßzz/er, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI

TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Murat KIYILAR IÜ Isletme Fakültes Fnans Anablm Dal muratky@stanbul.edu.tr Dr. Ergün EROGLU IÜ Isletme Fakültes

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 26, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Clt/Vol.:7 Saı/No: 1 : 97-101 (006) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests Ankara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 2006, vol: 39, no: 2, 27-44 Obtanng Classcal Relablty Terms from Item Response Theory n Multple Choce Tests Hall Yurdugül * ABSTRACT: The

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

isbirlikli VE BiREYSEL KAVRAM HARiTALAMANIN BASARI DÜZEYiNE GÖRE FEN BASARisi VE ~ÜD9 ÜZERiNDEKi ETKILERI

isbirlikli VE BiREYSEL KAVRAM HARiTALAMANIN BASARI DÜZEYiNE GÖRE FEN BASARisi VE ~ÜD9 ÜZERiNDEKi ETKILERI KURAM VE UYGULAMADA EGTM YÖNETM güz 2004 say: 40 55.484-503 SBRLKL VE BREYSEL KAVRAM HARTALAMANIN BASARI DÜZEYNE GÖRE FEN BASARs VE ~ÜD9 ÜZERNDEK ETKILERI Dr. Hülya AL TINOK Trakya Ünverstes, Egtm Fakültes

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ BARTIN UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION B ÜE F A D B A R T I NÜNİ V E R S İ T E S İ E Ğİ T İ MF A K ÜL T E S İ DE R Gİ S İ Ul u s l a r a r a s ı Ha k e ml De r g -SPECI ALEDI TI ON - -AYRIBASI MYr d.doç.dr.abdul ker m KARADENİ Z Asst.Pr of.abdul

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı

ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 12: 231-241 {1996} ÖSYM VERİLERİNİN KİMYA EGİTİMİNİN GELİŞMESİNE KATKıSı Nlgün Seçken' F. İnc Morgl" Flz Songül'" ÖZET: Kmya le lgl Yüksek Öğretm Programlarına grşte

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı