Vergi Hukukunda Mücbir Sebepler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Hukukunda Mücbir Sebepler"

Transkript

1 Vergi Hukukunda Mücbir Sebepler Dr. ADİL NAS Niğde Vali Yardımcısı Özet Vergi hukukunda mücbir sebep, bir yükümlülüğün, bir borcun zamanında yerine getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan olaydır. Mücbir sebeple ilgili durumlar VUK un 13. maddesinde 4 bent halinde sıralanmıştır. Fakat hemen belirtelim ki mücbir sebepler bu 4 bentle sınırlı değildir. VUK un 13. maddesinin sonunda gibi hallerdir edatına yer verilerek mücbir sebep hallerinin sınırlı olmadığı ifade edilmiştir. Mücbir sebepler vergi ödevi ile ilgili süreleri durdurur. Mücbir sebepler tarh zamanaşımı durdurmasına karşı VUK nunun 374. maddesinde düzenlenmiş bulunan ceza zamanaşımına bir etkisi bulunmamaktadır.gerek Türk Ceza Kanununun 67. maddesinde zamanaşımını kesen veya durduran nedenler arasında mücbir sebeplere yer verilmemesi gerekse VUK un 374. maddesinde mücbir sebebin ceza zamanaşımını keseceğine dair bir düzenleme yer almaması bunu gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: Mücbir sebepler, Zamanaşımı, Tarh zamanaşımı, Ceza zamanaşımı, Vergi ödevi, Sürenin durması, Sürenin kesilmesi, Vergi sorumlusu. I. GİRİŞ Türk Vergi Hukuku beyan esasına dayanması nedeniyle mükelleflere bir takım ödevler yüklemiştir. Bu ödevler arasında bildirimde bulunma, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz ile beyanname verme gibi ödevler yer almaktadır. Başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere çeşitli vergi yasaları, mükelleflerin ödevlerini belli bir süre içinde yerine getirmesini öngörmüştür. Vergi ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmeyen mükellef veya sorumlularına vergi cezası kesilmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda mükellef veya sorumlunun önceden önüne geçemeyeceği, iradesi dışında gerçekleşen olaylar, ödevlerin yerine getirilmesine engel olabilmektedir. Mükellef veya sorumlunun elinde olmayan sebeplerden ileri gelen olaylardan sorumlu tutulmaması gerekir. İşte, mükellef ve sorumlunun iradesi dışında vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olan nedenlere mücbir sebepler denilmektedir. Vergi Usul Kanunu nda düzenlenen bu müessese ile sürelerde meydana gelen gecikmeler anlayışla karşılanmakta; iyi niyetli mükellef veya sorumlu korunmaktadır 1. Başka bir deyişle mücbir sebepler, mükellef veya sorumlu lehine işletilmektedir. II. MÜCBİR SEBEBİN NİTELİĞİ Mücbir sebepler diğer hukuk dallarında uygulandığı gibi vergi hukukunda da uygulama alanı bulmaktadır. Ancak hemen belirtelim ki Vergi Usul Kanunu nda mücbir sebebin tanımı yapılmamıştır. Mücbir sebep niteliğindeki olaylar deprem, sel, kasırga vb. doğal olay- 1 Tugay YÜCEL, Mucbir Sebepler ve Sonuçları 1, Yaklaşım (Çevrimiçi) VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

2 lar olabileceği gibi isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi insana bağlı (beşeri) olaylar da olabilir 2. Olayların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için, bunların bazı koşullar altında gerçekleşmiş olması gerekir. Bu koşullar şunlardır 3 : Bunlardan biri, ortada vergilendirmeyi engelleyen bir kuvvetin var olmasıdır. İkincisi, bu vergilendirmeyi engelleyen kuvvetin kişinin iradesi dışında meydan gelmesidir. Üçüncüsü, meydana gelmiş olan olayın, kişinin bilinç ve iradesi dışında olmasıdır. Mücbir sebeplerle ilgili çok çeşitli ölçütler ileri sürülmesine rağmen, belirli nitelikteki olayların önceden mutlak bir şekilde mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Her olay kendi koşulları ve özellikleri içinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir 4.Konuyla ilgili Danıştay vermiş olduğu bir kararda sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 38. maddesinde, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmalarının hiçbir şekilde engellenemeyeceği, çalışan işçilerin ürettiği ürünlerle her türlü stokların işveren tarafından çıkarılmasına, satılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin, araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamayacağının hükme bağlanmış olması karşısında grev ve lokavt halinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesindeki gibi edatı kapsamı içinde olan mücbir sebeplerden kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. III. MÜCBİR SEBEP HALLERİ Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesinde mücbir sayılan durumlar dört bent şekilde sıralanmıştır. Ancak belirtilen maddenin sonunda gibi hallerdir edatına yer verilerek, mücbir hallerin sınırlı olmadığı ifade edilmiştir. Yani VUK un 13. maddesinde mücbir sebep olarak belirlenen nedenler yanında vergi idaresi durum ve şartlara bağlı olarak yeni mücbir haller tespit edebilecektir. Başka bir ifade ile vergi idaresi takdir yetkisini kullanarak, kanunda saptanan sebepler yanında, başka mücbir sebeplerde kabul edebilecektir. Ancak vergi idaresi mücbir sebepler ile ilgili takdir yetkisini kullanırken keyfi olarak hareket edemez. İdare takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uyması gerekir. Vergi dairesi takdir yetkisini kullanırken, kamu yararını gözetmesi, yasanın çizdiği sınırlar içinde kalması, eşitlik ilkesine önem vermesi, kararlarını gerekçeli olarak kullanması ve yasalar da özel koşullar öngörmüş ise bunlara uyması gerekir 6. Mücbir sebebi gerektiren belli başlı durumlar aşağıda ele alınmıştır. A. Vergi ödevlerinin Herhangi Birisinin Yerine Getirilmesinde Engel Olunacak Derecede Ağır Kaza, Ağır Hastalık ve Tutukluluk Halleri 1. Ağır Kaza, Ağır Hastalık Halleri Ağır hastalık ve ağır kazanın derecesi konusunda Kanunda, herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kaza ve hastalıkların vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır olup olmadığının her olay için ayrıca incelenmesi lazımdır 7. Maliye Bakanlığı mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz edilen raporlarla ilgili 1986/9 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesini 8 çıkarmıştır. Buna göre; Hastanelerden (özel hastaneler dahil) alınan raporlarda vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalıklardan olup olmadığı hususunun Sağlık Müdürlüklerinden veya raporu tanzim eden hastane başhekimliklerinden; Hastaneler dışındaki resmi sağlık kuruluşlarınca (Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağı gibi) verilen raporlar hakkında da Sağlık Müdürlüklerinden, yazı ile sorulmak suretiyle raporda yer alan hastalığın vergi ödevlerini yerine getirmeyecek derecede ağır hastalık olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. Mücbir sebebin varlığını ispat için ibraz edilen raporların yukarıda belirtilen kuruluşlardan alınması gerekir. Aksi taktirde alınan raporların bir geçerliliği olmaz. Nitekim Maliye Bakanlığı verdiği bir Özelge de 9 özel doktorlardan alınan raporların dikkate alınmayacağını belirtmiştir. 2 Mualla ÖNCEL, Mehmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s M. Kamil MUTLUER, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 1988/209, K: 1988/2691 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 6 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2007, s YÜCEL, agy. 8 MB nın tarih ve 1986/9 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi. 9 MB nin tarih ve 949/30331 sayılı Özelgesi. 104 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

3 Yatak istirahatını öngören raporların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için vergisel ödev (ve hakların) yerine getirilmesini olanaksız kılacak ağırlıkta olması gerekir 10. Başka bir ifade ile hastane raporları ile saptanan hastalığın niteliği üzerinde durulması gerekir. Hemen belirtelim ki mükellefin veya vergi sorumlusunun mücbir sebepten faydalanması için aldığı rapor süresince hastanede yatması zorunluluğu bulunmamaktadır. Mücbir sebep uygulaması açısından hastane dışında geçen sürelerde hesaplanmalıdır 11. Ağır kaza durumunun hangi olaylar sonucu oluştuğu konusunda 1986/9 sayılı VUK İç Genelgesinde bir düzenleme yer almamıştır. Bununla birlikte vergi ödevinin yerine getirilmesini engelleyecek türden bir kaza sonucunda yinede doktor tedavisi görmek gerektiği için sağlık kurumları raporu aranmalıdır Tutukluluk Hali Vergi ödevini yerine getirilmesine engel olacak mücbir hallerden birisi de tutukluluk halidir Anayasasının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği ile ilgili 19. maddesine göre Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delilerin yok edilmesi veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla ve bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Bu madde, hangi hallerde kişilerin tutuklanacağını ve tutuklama kararını kimin vereceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tutukluluk hali Medeni Kanunda öngörülmüş bulunan vesayeti gerektiren haller dışındadır. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan tutuklu kişi vekil yoluyla toplumdaki hak ve vecibelerine ilişkin tasarrufta bulunabilir. Bu nedenle tutukluluk halinin mücbir sebep sayılması, ancak vekil tayinin kısıtlandığı hallere inhisar edilebilecektir. Gözaltına alma hali ise hakim kararına dayanmadığı için tutuklama kapsamına girmemektedir 13. Mükelleflerin tutuklanması hali bir mücbir sebep halidir 14. Hükümlü ve tutuklu bulunanlara, 213 sayılı Kanunun 94. maddesine göre tebligat yapılmaz 15. VUK un muhatabın gösterilen adreste bulunmaması halinde, tebligatın ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur yada müstahdemlerinden birine yapılacağı ile ilgili 94. madde olağan durumlarda adreste bulunmama hali için düzenlenmiştir. Bundan dolayı bu maddeyi hükümlü ve tutuklu bulunan mükellef veya vergi sorumluları için uygulama olanağı yoktur. Tutukluluk hali beyanname verilmesinin mücbir sebebidir. Başka bir deyişle tutuklu bulunan mükellef kanuni ve ek süre içerisinde beyanname vermek zorunda değildir. Bundan dolayı beyanname verme tarihinde tutuklanan mükellef hakkında re sen tarhiyat yapılmaması gerekir 16. B. Afet Halleri Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel teşkil etmeleri halinde mücbir sebep olarak kabul edilir (VUK.m.13). Ancak hemen belirtelim ki, doğal afetler burada belirtilenlerle sınırlı değildir. Daha öncede ifade edildiği gibi VUK un 13. maddesinde doğal afetler sıralandıktan sonra gibi hallerdir edatı da bunu göstermektedir. Örneğin çığ düşmesi ve toprak kaymasını da mücbir sebep kapsamında değerlendirmek gerekir. Ancak Vergi Usul Kanunu nun 115. maddesinde sayılan don, muzır hayvan istilası gibi doğal afetler, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olmaları mümkün görünmediğinden mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi için afetin mükellefi etkilemesi ve ödevini yerine getirmesine engel olması gerekir. Yoksa mükellefin işyerinin sadece küçük bir bölümünü etkileyen ve muhasebe kayıtlarına zarar vermeyen bir yangın, mükellefin beyanname vermesine engel olması beklenmeyeceğinden, mücbir sebep olarak kabul edilemez Danıştay 7. Dairenin tarih ve E: 1991/3407, K: 1994/66 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 11 Danıştay 4. Dairenin tarih ve E: 1988/907, K: 1990/2814 sayılı Kararı (Çevrimiçi) ozet.jsp?ozet=metin&dokid, M. Ali ÖZYER, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2008, s YÜCEL, agy. 14 MB nin tarih ve 4124 sayılı Özelgesi. 15 Danıştay 7. Dairenin tarih ve E: 1998/1429, K: 1999/829 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 16 Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 1986/870, K: 1986/2424 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 17 ÖZYER, a.g.e., s. 66. VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

4 Doğal afetler nedeniyle mücbir sebebin başlangıç tarihi ile sona eriş tarihlerinin tespiti gerek mükellef gerekse vergi idaresi tarafından büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu tarihler arasında vergi kanunlarında yazılı süreler işlememektedir. Belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen yangın, deprem, su basması gibi genel karakter taşıyan doğal afetlerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç tarihi bilinmekte ise de sona erdiği tarihin tespiti mükellefler açısından zorluk arz etmektedir. Bu gibi hallerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin diğer bir ifade ile mücbir sebep nedeniyle işlemeyen sürenin VUK un 14. maddesi gereğince idare tarafından tespit edilmesi gerekir. Doğal afete maruz kalan bir bölge de, mükellefler afetten farklı bir şekilde etkilenebilir. Genel afetten bazı mükellefler hiç etkilenmezken diğer mükellefler orta veya ağır derecede etkilenebilirler. Bundan dolayı afet bölgesinde bulunan bütün vergi yükümlülerini mücbir sebebe tabi tutmak doğru değildir. Afetin tek tek bütün yükümlüleri hangi ölçüde etkilediği araştırılmalıdır seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 19 belirtildiği gibi deprem bölgesinde depremden zarar görenlere mücbir sebep hali uygulanmalıdır. C. Mecburi Gaybubet (Zorunlu Bulunamama) Halleri Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesi uyarınca, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak nedenlerden birisi de, kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetlerdir. Gaybubetin sözlük anlamı ortada bulunamama ve yokluk demektir 20. Mükelleflerin askere alınmaları, mecburi gaybubet sayılması nedeniyle mücbir sebep olarak kabul etmek gerekir. Her ne kadar askere alınmanın önceden bilinebileceği dolayısıyla müdebbir bir kişinin yokluğunda işlerini yürütmek üzere bir temsilci veya vekil ataması gerektiği ileri sürülse bile vergi idaresi askere giden bir kişinin uzlaşma görüşmelerine katılamaması durumunu mücbir sebep sayarak mükellefe yeni bir uzlaşma imkanı verilmesini kabul etmiştir 21. Ayrıca ulaştırma araçlarında meydana gelen bozulmalar ile sağlık tedbirleri nedeniyle bir bölgede karantina uygulamasını mükellefler açısından mücbir sebep olarak değerlendirmek gerekir. Karantina uygulaması durumunda bazı bölgelere giriş ve çıkışlar belli bir süre ile yasaklanmaktadır. Sağlık nedenleri ile karantina ilan edilen bir yörede yaşayan mükellefler vergi ödevlerini yerine getiremez bir duruma gelebilir. Bundan dolayı bu durum mecburi gaybubet (zorunlu bulunamama) hali sayılmalıdır. Mücbir sebeple zorunlu bulunamama hallerinde, yükümlünün kendine temsilci tayin etmesi halinde, mücbir sebep ortadan kalkar. Dolayısıyla temsilci tayin edildiği andan itibaren vergi ödevi ile ilgili süreler işlemeye başlar 22. D. Mükellefin Defter ve Belgeler Üzerinde Tasarruf Edememe Hali Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaları elinden çıkmış bulunabilir. Bu durumda mükellefin vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine imkan yoksa mücbir sebepten bahsetmek gerekir (VUK.m.13). Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgenin belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. Belge ve kayıt düzeni adı verilen bu esasın amacı; mükelleflerin ve mükelleflerle hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin vergi ile ilgili işlemlerinin, mükelleflerin serbest, sermeye ve hesap durumları ile faaliyet ve hesap sonuçlarının belli edilmesinin, denetlenmesinin, incelenmesinin ve tespitinin sağlanmasıdır. Mükelleflerin, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeyi, muhafaza süresi içinde, yetkili makam ve memurlara istemeleri halinde ibraz etmeleri zorunludur. Ancak, Vergi Usul Kanunu nun 13 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden birinin varlığının kanunen geçerli bir şekilde ispatı halinde, yükümlüden, defterlerini ibraz ederek, alış belgelerini defterlerine kaydettiğini belgelemesi beklenemez 23. VUK nun 144. maddesi uyarınca, defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi 18 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı RG de yayımlanmıştır. 20 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s ÖZYER, a.g.e., s ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s Danıştay 7. Dairenin tarih ve E: 2002/3196, K: 2004/974 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 106 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

5 beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve belgelerden çıkarabilir. Bu belgeleri inceleyebilirler. Fakat, defter ve belgelerin muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamelerinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonundan başlar. Ancak hemen belirtelim ki Danıştay, idare tarafından el konulan defter ve belgelerin mükellefe incelettirilmemesini mücbir sebep kapsamında değerlendirmektedir Nitekim Danıştay konuyla ilgili vermiş olduğu bir kararda Yükümlüye ait defter ve belgelerin daha önce inceleme elemanına ibraz edildiği hususu taraflar arasında ihtilafsız olduğuna göre yükümlünün defter ve belgelerin kendilerine iade edilmediği iddiasına karşı idarece aksini ispat edici herhangi belge sunulmaması karşısında bu iddianın doğru olduğu dolayısıyla defter ve belgelerin kendi iradesi dışında çıkması nedeniyle olayda mücbir sebep hali bulunduğunun kabul gerekir şeklinde görüş belirtmiştir 24. Sahibinin iradesi dışında defter ve belgelerin elde çıkmış hallerinden birisi de hırsızlıktır. Yani defter ve belgelerin çalınmasıdır. Bu durumda Türk Ticaret Kanunun 68. inci maddesi gereğince ilgili mahkemeden zayi belgesi alınmalıdır. Her ne kadar TTK un 68. nci maddesinde hırsızlık zayi belgesi alınması gereken olaylar arasında sayılmamışsa da mücbir sebep kapsamında değerlendirilmektedir 25. Ancak vergi denetiminden kaçmak için iradi olarak gerçekleştirilen bir tertip mücbir sebep olarak kabul edilmemelidir. Bu bağlamda ileri sürülen mücbir sebep olgusunun araştırılarak hakimde bu yönde vicdani bir kanı oluşturulmalıdır 26. E. Vergi İdaresince ve Yargı Mercilerince Kabul Edilen Mücbir Sebepler Vergi mükellef ve sorumluları bazı hallerde yargı mercilerinin kararları nedeniyle defter ve belgeleri üzerinde tasarruf edemezler. Örnek olarak tereke tespit davasını verebiliriz. Uygulamada, tereke tespit davasının devamının mücbir sebep sayılması, dava sonuçlanıncaya kadar beyanname verme süresinin işleyemeyeceği ve bu dava sonuçlandıktan sonra sürenin işlemeye başlayacağı kabul edilmiştir 27. Ancak hemen belirtelim ki tereke tespit davasında mahkeme tarafından defter ve belgelerin alınmış olması her zaman mücbir sebep nedeni olmaz. Şayet defter ve belgeler mahkeme kaleminde inceleme olanağı tanındığı sürece mücbir sebep yoktur. Ancak yükümlünün talebine rağmen bu imkan tanınmamışsa o zaman mücbir sebepten bahsetmek gerekir 28. IV. MÜCBİR SEBEP HALİNİN İSPATI Kendi yararına sonuç çıkarmak üzere bir iddiayı (savı) ile sürenin bunu ispat yükü altında olduğu yolundaki genel kural, vergi hukukunda da yürür 29. VUK nun 3. maddesi uyarınca vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti yemin hariç bir türlü delille ispatlanabilir; Şu kadarki, vergiyi doğuran olayın ilgilisi tabi ve açık bulunmayan, şahit ifadesi, ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.. İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir (VUK.m.3). Buna göre VUK nun 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin uygulanması için mücbir sebebin bilinmesi lazımdır. Vergi Dairesi uygulamada, genel hayatı etkileyecek tarzda meydana gelen tabi afet halini mücbir sebep olarak kabul etmekte ve tabi afetin etkili olduğu yörede yaşayan mükelleflerin başvurusunun gerek kalmadan mücbir sebep haline ilişkin hükümleri çalıştırmaktadır 30. Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu 24 Danıştay 9. Dairenin tarih ve E: 2001/1632, K: 2002/1179 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 25 ÖZYER, a.g.e., s Veysi SEVİĞ, Defterlerin Çalınması Mücbir Sebep Sayılır Mı?, (Çevrimiçi) com/mevzuat/dergi/makaleler, YÜCEL, agy. 28 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Özdem Kardeşler Matbaası, 1986/1987, s ÖZYER, a.g.e., s. 73. VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

6 sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir (VUK.m.15). Mücbir sebep, münferit bir nedenden kaynaklanıyorsa bunu iddia eden mükellef tarafından ispatlanması gerekir. Burada ispat yükü mükellefe aittir. Nitekim Danıştay yükümlünün ihtilaf konusu döneme ilişkin defter ve belgelerinin yandığı itfaiye raporu ve mahkeme kararı ile ispat etmiş bulunduğundan, bu haliyle mücbir sebebin varlığı nazara alındığında yükümlü adına kesilen kaçakçılık cezasının kaldırılması gerekir şeklinde karar 31 vermiştir. V. MÜCBİR SEBEBİN GEÇERLİLİK ALANI Vergi sorumluları, vergi mükellefleri gibi mücbir sebeplerden faydalanması gerekir.vuk un 8. maddesindeki Kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabiri vergi sorumlularına da şamildir hükmü bunu gerektirmektedir. Vergi yükümlü ve sorumluların yakın akrabalarına yönelen mücbir sebepler vergi yükümlü ve sorumlularının vergi ile ilgili ödev ve işlemlerinin süresi içinde yerine getirilmesini engellese bile, bu durum mücbir sebep sayılmaz sayılı Vergi Usul Kanunu nun 13/1 maddesinde belirlenen mücbir sebep halleri, yükümlü ve sorumlular için belirtilmiş olmakla birlikte Avukatlık Yasası uyarınca müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak ve onları temsil etmekle görevli olan avukatlarında mücbir sebeplerden yararlanmaları gerekir. Ancak bu durumda ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk halleri olarak belirtilmiş olan mücbir sebepler niteliğine göre belirlenmelidir 33. Şirket temsilcileri mücbir sebeplere maruz kalabilir.bu durumda mücbir sebepler asıl vergi borçlusu olan şirketler için kabul edilmemesi gerekir 34. VUK nun 13 ve 15. maddelerinde mücbir sebep ile ilgili düzenlemiş kurallar vergi ödevlerinin yerine getirilmesindeki gecikmeler bakımından uygulanabilir. Vergi uyuşmazlığı çıkarma yada uyuşmazlıklar hakkında yargı yerlerine verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma gibi durumlarda başvurma süresi mücbir sebep nedeniyle durmaması gerekir. Danıştay a göre de vergi ödevi olmayan temyiz yoluna başvurmada, VUK nun, vergi ödevinin zamanında yerine getirilmesini engelleyen zorlayıcı nedenlerin varlığında sürelerin işleyemeyeceğine ilişkin 15. inci maddesinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. 35. VI. MÜCBİR SEBEBİN SONUÇLARI Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birisinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar (VUK.m.15). Buna göre mücbir sebep varsa mücbir sebebin doğduğu tarihten ortadan kalktığı tarihe kadar süreler işlemez. Burada dikkat edilecek nokta mücbir sebebin sürelerin işlemesini kesmeyip sadece durdurduğudur. Dolayısıyla mücbir sebebin gerçekleşmesinden önce işlemiş olan süreye mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra işlemeye devam eden süre eklenir 36. Hemen belirtelim ki mücbir sebepler vergi ödevi ile ilgili süreleri durdurmaktadır. Vergi yargısı ile ilgili süreler mücbir sebeplerden etkilenmemektedir. Danıştay a göre mücbir sebep, temyiz başvuru süresini durdurmaz. Çünkü temyiz başvuru süresi vergi ödevinin yerine getirilmesi için öngörülen sürelerden olmayıp, Anayasa ile idare edilenlere tanınan hak arama özgürlüğünün kullanılması ile ilgili bulunduğu gibi kamu düzenini ilgilendiren bu sürenin işlememesi kanunlarda açık hüküm bulunması bağlı bulunmaktadır Danıştay 11. Dairenin tarih ve E: 1996/5683, K: 1997/3194 sayılı Kararı (Çevrimiçi) ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s Danıştay VDDGK un tarih ve E: 1991/56, K: 1991/76 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 34 Vergi Barışı Kanunu kapsamının ödenmek istenen borcun davacının şahsi borcu olmadığı, şirketin tüzel kişiliğine ait borç olduğu, davacının tutuklu olmasının asıl borçlu şirket için mücbir sebep sayılmayacağının kabulü gerekir. (Danıştay 4. Dairenin tarih ve E: 2004/178, K: 2004/1479 sayılı Kararı (Çevrimiçi) ozet=metin&dokid, ). 35 Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 2006/4355, K: 2007/2579 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 36 KANETİ, a.g.e., s Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 1984/4611, K: 1985/1139 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 108 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

7 Fakat bu görüşe katılmayan da vardır 38. Kanaatimize göre, verginin yasallığı ile vergi yorumunda kıyas yasağı ilkeleri mücbir sebeplerin vergi ödevleri için uygulanmasını gerektirmektedir. Mücbir sebeplerin vergi yargısında uygulanması için yasal değişikliğe gidilmesi gerekir. Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesinde yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez (VUK.m.373). Çünkü mücbir sebep kusurluluğu ortadan kaldırır. Mücbir sebebin kusurluluğu ortadan kaldırması olasılığı halinde, ceza sorumluluğu söz konusu olamaz 39. Ancak hemen belirtelim ki VUK nun 373. maddesine göre mücbir sebep nedeniyle ceza kesilmemesi için, mücbir sebebin malum olması veya tevsik yada ispat edilmiş bulunması gereklidir. Mücbir sebebin malum olması, doğal afetlerde olduğu gibi herkesçe biliniyor olması demektir. Diğer durumlarda mücbir sebebin, iddia eden tarafından tevsik ve ispat edilmesi gereklidir. Tevsik ve ispat mahkeme kararı, yetkili kamu kuruluşlarınca düzenlenen belge ve doktor raporu ile yapılabilir. Danıştay konuyla ilgili önüne gelen bir uyuşmazlıkta beyannamenin verilmemesine neden olan durumun, mahkeme kararı veya yetkili kamu kuruluşlarınca düzenlenen belge ile tevsik ve ispat olunmaması nedeniyle, olayın mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceğini, bu nedenle, beyanname verilmemesi nedeniyle, 213 sayılı Kanununun 352 ve 336. maddeleri uyarınca kesilen usulsüzlük cezasında isabetsizlik bulunmadığı şeklinde karar 40 vermiştir. Mücbir sebebin ceza kesilmesini önleyen bir durum olarak kabul edilebilmesi için, vergi kaybına yol açan eylemle, mücbir sebep arasında nedensellik ilişkisi bulunmalıdır. Başka bir deyişle zorlayıcı nedenle, gereği gibi yerine getirilmeyen vergi ödevi arasında nedensellik ilişkisi bulunmadıkça, zorlayıcı nedenin varlığı, ceza kesilmesini önleyen bir durum olarak kabul edilmemelidir 41. VUK nun 15. maddesi uyarınca, mücbir sebebin kanıtlanması halinde, tarh zamanaşımı süresi, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar işlemeyen süreler kadar uzar. Böylece burada zamanaşımının süresini kesen bir neden yaratılmış olmaktadır. Bu kesme nedeni ceza zamanaşımı için geçerli olamaz. Zira Türk Ceza Kanunu nun 67. maddesi zamanaşımını kesen ve durduran nedenleri saymıştır. Bunlar arasında mücbir sebepler sayılmamıştır 42. Ayrıca ceza zamanaşımını düzenleyen VUK nun 374. maddesi, ceza zamanaşımının sadece ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle kesileceğini öngörmüştür. VUK nun 15 ve 374. maddelerinde de mücbir sebebin ceza zamanaşımını durduracağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Bundan dolayı mücbir sebep hali ceza zamanaşımını durdurmaz 43. VII. SONUÇ Mücbir sebep, bir yükümlülüğün, bir borcun zamanında yerine getirilmesini engelleyen, önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan olaydır. Vergi Usul Kanunu nun 13. maddesinde, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel teşkil edecek yangın, deprem ve su basması gibi afetten, kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve belgelerin elinden çıkmış bulunması gibi haller mücbir sebeptir. Burada görüldüğü mücbir sebep hallerine gibi edatı eklendiği için sınırlanmış değildir. Vergi idaresi, VUK nun 13. maddesinde doğrudan sayılmayan fakat gibi edatı nedeniyle mücbir sebep kapsamına alacağı halleri takdir etme yetkisine sahip- 38 Bireyin iradesi dışında ortaya çıkan ve engel olunamayan hallerin ortaya çıkması durumunda, vergi davası açılması için öngörülen sürelerin etkilenmeyeceğinin kabul edilmesi, hukuki güvenlik ilkesini zedelemektedir. Mücbir sebepler vergi yargısında da geçerli olması gerekir. (Metin TAŞ, Mücbir Sebepler Dava Açma Süresini Etkiler Mi?, Yaklaşım (Çevrimiçi) mevzuat/dergi/makaleler, ). 39 Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, İstanbul, Beta, 2008, s Danıştay 7. Dairenin tarih ve E: 1998/993, K: 1999/3059 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 41 Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 2006/3541, K: 2007/1327 sayılı Kararı (Çevrimiçi) 42 DONAY, a.g.e., s Danıştay 3. Dairenin tarih ve E: 1987/670, K: 1987/1843 sayılı Kararı (Çevrimiçi) VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

8 tir. İdare mücbir sebeple ilgili takdir yetkisini kullanırken, keyfi hareket edemez. Vergi idaresi takdir yetkisini kullanırken, kamu yararını göz önünde tutmalı, ilgili yasaların çizdiği sınırlar içinde kalmalı, eşitlik ilkesine önem vermeli, kararlarını gerekçeli olarak kullanmalı ve konuyla ilgili özel koşullar öngörülmüş ise bunlara uymalıdır. Tabi afetler sebebiyle mücbir sebebin başlangıç ve sona eriş tarihlerinin tespiti gerek vergi idaresi gerekse mükellef açısından önemlidir. Genellikle mücbir sebebin başlangıcı konusunda bir tereddüt olmamakla beraber bitişi konusunda bazı zorluklar söz konusudur. İdare mücbir sebebin bitiş tarihini, VUK nun 14. maddesini de göz önünde tutarak tespit etmelidir. VUK nun 13. maddesinde öngörülmüş mücbir sebepler ancak, mükellefin vergi ödevlerine uygulanabilir. Vergi uyuşmazlığı çıkarma yada uyuşmazlıklar hakkında yargı yerlerince verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurma gibi durumlarda başvurma süresinin mücbir sebep nedeniyle durmaması gerekir düşüncesindeyiz. Mücbir sebepler tarh zamanaşımını durdurmasına karşı, ceza zamanaşımına bir etkisi bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunun 67. maddesinde ceza zamanaşımını kesen ve durduran sebepler arasında mücbir sebepler yer almamaktadır. Ayrıca VUK nunda ceza zamanaşımını düzenleyen 374. maddesi ceza zamanaşımının yalnızca ceza ihbarnamesi ile kesilebileceği hükmünü içermektedir. VUK nun 15 ve 374. maddelerinde mücbir sebeplerin zamanaşımını durduracağı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bundan dolayı mücbir sebepler ceza zamanaşımını durdurmamalıdır. 110 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1

Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2015/148-1 ARTVİN İLİNİN ARHAVİ, BORÇKA VE HOPA İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN YÜKÜMLÜLER İÇİN MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI ÖZET : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Sürelerini Durdurmaya veya Kesmeye Yönelik İdari İşlem veya Uygulamaların Hukuki Niteliği 1

Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Sürelerini Durdurmaya veya Kesmeye Yönelik İdari İşlem veya Uygulamaların Hukuki Niteliği 1 Tarh ve Tahsil Zamanaşımı Sürelerini Durdurmaya veya Kesmeye Yönelik İdari İşlem veya Uygulamaların Hukuki Niteliği 1 1.Giriş Dr. Hasan AYKIN Genel olarak zamanaşımı, kanun tarafından tayin edilen sürelerin

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK un (Vergi Usul Kanunu) 413 üncü maddesinde, mükelleflerin, vergi durumları ve vergi uygulanması

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder

Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder Tahsilat ve ödemesinde bankayı kullanmayan şirket para cezası öder 29.07.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesine göre, tutarı 8.000 TL'yi geçen tahsilât ve ödemeleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul. 27.12.2010 Sayı: 77450 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR erkancakir.net

Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR erkancakir.net Vergi Hukuku VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN NEDENLER Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler Ödeme Zamanaşımı Terkin Mahsup Takas Vergi Hatasının Düzeltilmesi Uzlaşma 2 1. Ödeme Vergi borcunu ortadan kaldıran

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Hem özel hukuk hem de kamu hukukunda düzenlenen zamanaşımı kurumunun amacının kamu yararı olduğu bilinmektedir.

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi :

Sirküler No : Sirküler Tarihi : Sirküler No :2015-11 Sirküler Tarihi : 28.01.2015 Konu : Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 24.06.2013/136-1 2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI DANIŞTAY VERGİ DAVALARI GENEL KURULU ESAS: 2012/327 KARAR: 2012/429 K. Özeti: Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil 2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor 24.06.2013/136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I

K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I V E R G İ K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I 1. VERGİ USUL KANUNUNDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI : 1.1. Zamanaşımının Mahiyeti : (VUK Md. 113,114) -Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler

Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler 8 Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler Dr. Mustafa ALPASLAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Doç.Dr. Mustafa SAKAL DEÜ İİBF Maliye Bl. I-GİRİŞ Vergi hukukunda tebligat konusu son

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 456 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 29458 Resmi Gazete Tarihi: 27/08/2015 1. Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES

MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES MÜKELLEF HAKKI OLARAK MÜCBİR SEBEPLER VE SONUÇLARI FORCE MAJEURE AS TAXPAYER S RIGHT AND ITS OUTCOMES Ahmet EROL Haksızlara baş kaldırmayanlar, haksızlıklardan doğacak her kötülüğe katlanmalıdır. Hz. Ali

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Dönemi Ödevi VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP Sedef Pelin Gürlek 25010600683 Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Esra

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 16.06.2017/78-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099 13.06.2017 Konu : Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde

Detaylı

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İBRAZ EDİLEN DEFTER VE BELGELERDE CEZA UYGULAMASI İLE KDV İNDİRİMİ REDDİ 1. KONU Defter ve belge tutmak ve düzenlemek V.U.K 171 nci ve izleyen maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı