Faaliyet Raporu 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 Faaliyet Raporu 2006

2 > Ç NDEK LER 3 Misyon 5 fiirketimizin Hukuki Statüsü n n Kilometre Tafllar 8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Toplam Trafik Neticeleri 20 Filomuz Faaliyetleri 66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 73 Sermaye Yap s 74 E ilim Yüzdelerine Göre Bilanço ve Gelir Tablosu (SPK) 76 Finansal Rasyolar 77 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu (SPK) 113 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu (UFRS) 148 Organizasyon Yap s 149 Terimler ve K saltmalar

3 > UÇUfi NOKTALARIMIZ KUZEY AMER KA Atlanta* Baltimore* Boston* Chicago Cleveland* Dallas* Denver* Detroit* Houston* Las Vegas* Los Angeles* Miami* Mineapolis* New York Orlando* Pittsburg* Raleigh Durham* San Diego* San Francisco* Seattle* St Louis* Washington DC* Addis Ababa Casablanca Cezayir Hartum Kahire Lagos Tripoli Tunus AFR KA * Amerika iç hat uçufllar American Airlines ile yap lmaktad r.

4 AVRUPA ASYA stanbul zmir Bodrum Denizli Antalya Konya Adana Gaziantep Ad yaman Kayseri Sivas Ankara Samsun Trabzon Kars A r Erzurum Mufl Van Batman Diyarbak r Erzincan Elaz Malatya K. Marafl Mardin stanbul Amsterdam Atina Bakü Barselona Basel Belgrad Berlin Brüksel Bükrefl Budapeflte Cenevre Dnepropetrovsk Dublin Londra Ljubliana Lion Madrid Manchester Milano Minsk Moskova Münih Nice Nurmberg Odessa Oslo Paris Prag Riga Roma Rosto Prifltina Saraybosna Simferopol Sofya Stokholm Strasburg Stpetersburg Stuttgard Tiflis Tiran Üsküp Varflova Venedik Viyana Yekaterinburg Zagrep Zürih Abu Dhabi Almaata Amman Astana Aflkaabat Bahreyn Bangkok Beijing Beyrut Biflkek Cidde Dubai Duflambe Doha Hong Kong Karaçi Kuveyt Mumbai Muskat Osaka Riyad Sanaa Seul Singapur fiam fianghay Tahran Taflkent Tebriz Tel Aviv Tokyo Yeni Delhi Dalaman fi. Urfa Donetsk Düsseldorf Frankfurt Hamburg Hannover Helsinki Kazan Kiev Kiflinev Kopenhag Köln Lefkofle Lizbon

5 Çünkü büyümek istiyoruz...

6

7 Türkiye nin bayrak taflıyıcısı olan THY nin misyonu, afla ıdaki amaçlarla hava taflımacıl hizmeti sunmaktır: Ortaklı ın uzun menzilli uçufl a ı (network) yapısını büyüterek, küresel havayolu flirketi kimli ini gelifltirmek, Ortaklı ın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik üs haline getirerek teknik bakım hizmetleri sa layıcısı olma kimli ini ve vasfını gelifltirmek, Ortaklı ın yer hizmetleri ve uçufl e itimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sa layıcısı olma kimli ini gelifltirmek, Ortaklı ın yurtiçi hava taflımacılı ındaki lider konumunu muhafaza etmek, Ortaklı ın yurtdıflındaki imajını gelifltirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek flekilde kendi uçufl a ını tamamlayacak küresel bir havayolu ittifakı ile iflbirli ine girerek kesintisiz ve kaliteli uçufl hizmeti sunmasını sa lamak, stanbul u önemli bir uçufl merkezi haline getirmek.

8

9 > fi RKET M Z N HUKUK STATÜSÜ SAYFA Türk Hava Yollar A.O. 20 May s 1933 tarihinde 2186 say l Kanun la Hava Yollar Devlet flletmesi ad alt nda Ankara da kurulmufl ve Milli Savunma Bakanl na ba l olarak faaliyete geçmifltir y l nda Bay nd rl k Bakanl na ba lanm fl, 1938 y l nda Devlet Hava Yollar Umum Müdürlü ü ad n alarak 1939 tarihinden itibaren faaliyetlerini Ulaflt rma Bakanl na ba l olarak sürdürmüfltür y l nda 6623 say l Kanun la özel hukuk kurallar ile sevk ve idare edilen bir flirket yap s na kavuflturularak, Türk Hava Yollar Anonim Ortakl ad alt nda faaliyetlerine devam etmifltir. 9 Kas m 1984 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan baz kamu kurum ve kurulufllar hakk nda 233 say l Kanun Hükmünde Kararname ile bir Kamu ktisadi Kuruluflu olarak bu kanun kapsam nda yer alm flt r. 25 Eylül 1990 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 22 A ustos 1990 tarih ve 90/822 say l Bakanlar Kurulu Karar ile Ortakl m z n 3291 say l kanun kapsam na al narak özellefltirilecek K K ler aras nda yer almas na karar verilmifltir. Yüksek Planlama Kurulu nun 30 Ekim 1990 tarih ve 90/18 say l karar ile Kuruluflumuz un yeni statüsüne göre düzenlenen Ana Sözleflmesi kabul edilmifl ve 5 Kas m 1990 tarihinde Ticaret Sicili ne tescil ettirilmifltir Ortakl m z 27 Kas m 1994 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Özellefltirme Uygulamalar n n Düzenlenmesi ve Baz Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair 4046 say l Kanun kapsam na al n p, mezkûr kanunun 35. maddesi uyar nca Özellefltirme daresi Baflkanl na ba l ktisadi Devlet Teflekkülü olmufltur. An lan kanunun 20/a maddesi taht nda Ana Sözleflmesi mezkûr kanundaki hükümlere paralel hale getirilmek amac yla Özellefltirme daresi Baflkanl n n 5 Aral k 1996 tarihli onay al narak tadil edilmifl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun 5 Temmuz 2002 tarih ve 33/953 say l karar ile onaylanan ve Özellefltirme daresi Baflkanl k makam n n 8 Kas m 2002 tarih ve 1006 say l Olur u ile uygun bulunan Ana Sözleflme de ifliklikleri de 17 Ocak 2003 tarihli ola anüstü Genel Kurul da kabul edilerek yürürlü e girmifltir Türk Hava Yolları A.O. nun sermayesindeki kamu payı Mayıs ayı içinde yapılan halka arz ile % 50 nin altına düflmüfl ve Türk Hava Yolları A.O. nun kamu tüzel kiflili i sona ermifltir.

10 SAYFA 006 > 2006 NIN K LOMETRE TAfiLARI > Türk Hava Yolları n n, 2006 yılında açt 24 hattan ilki olan stanbulljubljana (Slovenya) uçuflları 16 Ocak 2006 tarihinde baflladı. > 22 Ocak ta Abu Dhabi hatt aç ld. > 26 Ocak 2006 da Tacikistan ın baflkenti Duflanbe ye ilk sefer gerçeklefltirildi. > Türkiye de uçak, motor ve komponentlerine bakım yetkisi bulunan tek kurulufl olan Türk Hava Yolları nın Uçak Bakımı Yetki Belgesi nin yenileme denetlemesi ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) tarafından 2327 Ocak 2006 tarihleri arasında yap ld. Denetleme sonucunda, THY nin bakım standartları, ABD Sivil Havacılık Dairesi nin standartlarına ve kurallarına uygun bulundu ve THY nin ulafltı ı bakım standardından övgüyle söz edildi. FAA yetkilileri THY Bakım Tesisleri ndeki her çalıflanın üstün bir bakım bilincinde oldu unu da ifade etti. > 13 Mart ta Belgrad hatt aç ld. > 15 Mart ta Rusya Federasyonu na ba lı Stpetersburg a tarifeli seferler bafllad. Rusya da Moskova, Rostov ve Kazan dan sonra 4 üncü uçufl noktası olan Stpetersburg a haftanın üç günü karflılıklı seferler gerçeklefltirilmektedir. > 19 Mart ta Helsinki hatt aç ld. > 24 Mart ta Doha ba lant l Muskat hatt aç ld. > Türk Hava Yolları, 26 Mart 2006 tarihinden itibaren Ankara ve zmir den KKTC Ercan Havalimanı na direkt uçuflların bafllattı. > Türk Hava Yolları, talya da Roma ve Milano dan sonra 3. uçufl noktası Venedik e tarifeli seferlerini 31 Mart 2006 tarihinde bafllatt. > Ortakl m z 5 May s ta uçufl a ına Hindistan ın baflkenti Yeni Delhi den sonra Mumbai yi de ekledi. > Türk Hava Yolları nın Atatürk Havalimanı ndaki yeni CIP Salonu açıldı. > Ortakl m z 73. y l n kutlad. > THY telefonla bilet sat fl na bafllad. > TÜTHY Teknik Tasar m Ofisi aç ld, TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine bafllad. > % 100 hissesi THY ye ait olan Türk Hava Yollar Teknik A.fi. kuruldu. A rl kl olarak uçak teknik malzeme ve komponentlerinden müteflekkil YTL ayni sermaye ile kurulmufl olup tarihinde ticaret sicil gazetesinde yay nlanmak üzere ticaret siciline tescil edildi. > 25 May s ta Minsk hatt aç ld. Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran > 03 fiubat ta Sanaa hatt aç ld. > 05 fiubat ta Rostov hatt aç ld. > 07 fiubat ta Donetsk hatt aç ld. > 15 fiubat ta Tebriz uçuflları bafllad. > Türk Hava Yolları, yeni Özel Yolcu Programı Miles&Smiles ile üyelerini 4 lü kart sistemiyle buluflturdu. Classic Plus kart sahibi üyeler, Ekonomi Class da seyahat etseler dahi, bu kart ile tüm Türk Hava Yolları iç hat uçufllarında Business Class kontuarında checkin yaptırabilecek, özel bekleme salonlarından faydalanabilecek, ek ücret ödemeden daha fazla bagaj taflıma hakkı ile seyahat etme imkanı bulabilecekler. Elite Plus kart sahibi üyeler ise, iç ve dıfl hat Business ve Ekonomi Class uçufllarında yer garantisi imtiyazı, mil harcamaksızın yılda iki defa Business Class a upgrade hakkı, üyelerin aile bireyleri ile birlikte tek bir hesapta mil toplayıp harcayabilmelerini sa layacak Aile Milleri uygulaması, üyelerin diledikleri bir kifliye hediye edebilecekleri Elite kart ve daha fazlasına sahip olabilecekler. > 28 fiubat ta Kazan hatt aç ld. > 07 Nisan da rlanda nın baflkenti Dublin e tarifeli seferler bafllad. > 12 Nisan 2006 da Türk Hava Yolları, havayolu emniyet yönetimi konusunda dünya çapında ilk standart olan ve Uluslararası Hava Taflımacılı ı Birli i (IATA) tarafından verilen Havacılık Emniyet Standartı IOSA belgesini alarak tescil edildi. IATA tarafından ilk kez Temmuz 2003 te bafllatılan IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Denetimi) programı için Mayıs 2005 te çalıflmalarına bafllayan Türk Hava Yolları yapılan tüm denetimleri baflarıyla tamamlayarak Türkiye deki ilk IOSA operatörü olarak ilan edildi. > 19 Nisan da Riga hatt aç ld. > 22 Nisan da Hartum ba lant l Addisababa hatt aç ld. > 26 Nisan da Ekaterinburg hatt aç ld. > 28 Nisan da Dnepropetrovsk hatt aç ld. > 14 Haziran Osaka hatt aç ld. > Türk Hava Yollar, 19 Haziran da ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ald. Türk Hava Yolları A.O. aldı ı bu belge ile yaptı ı tüm ifllerinde Müflteri Memnuniyeti ni, Sıfır Hata yı ve Sürekli Geliflme yi hedefleyen bir sistemi benimsedi.

11 SAYFA 007 > Türk Hava Yolları 2006 yılı içinde planladı ı 24 yeni hattın açılıflını Nijerya daki uçufl noktası Lagos a bafllattı ı tarifeli seferle tamamladı. Haftada iki gün perflembe ve Cumartesi günleri karflılıklı olarak gerçeklefltirilen seferlerle Türk Hava Yolları nın yurt dıflı uçufl noktası 103 e çıktı. > THY dalya dedi. 100 üncü uçak THY filosuna katıldı. > Basketbol Milli Tak m m z Japonya da düzenlenen 15 inci Dünya Basketbol fiampiyonası dönüflünde Basketbol Milli Takımları Resmi Sponsoru Türk Hava Yolları tarafından büyük bir coflkuyla karflılandı. > Türk Hava Yolları nın web sitesinden bilet satın alan her 100 üncü kifli bir yurtiçi gidifldönüfl bileti kazand. > THY Türkiye nin ilk ça rı merkezi ödülü olan stanbul Call Center Awards Ça rı Merkezi Ödülleri 2006 yarıflmasında performans ödülü ald. > Türk Hava Yolları Teknik A.fi. ISO Çevre Yönetim ve OHSAS fl Sa lı ı ve Güvenli i sertifikasına sahip Türkiye nin ilk ve tek bakım merkezi oldu. > Türk Hava Yolları nın 24 Kasım Ö retmenler Günü nedeniyle gelece in Türkiye si mimarları ö retmenlerimiz için düzenledi i kampanya büyük ilgi gördü. Kampanyadan yararlanan 3 bin 800 ö retmen 2430 Kasım tarihleri arasında bafllayan uçufllarda yüzde 50 indirimle uçma flansı elde etti. Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k > Türk Hava Yolları, Uzakdo u daki ilk uçufl noktası olarak 1 Haziran 1986 tarihinde bafllattı ı ve bugüne kadar Bangkok aktarmalı gerçeklefltirdi i Singapur uçuflların, 1 A ustos tan itibaren aktarmasız gerçeklefltirmeye bafllad. Haftada dört kez gerçeklefltirilen karflılıklı direkt seferler ile stanbulsingapur arasında do rudan uçufl ayrıcalı ı ve kolaylı ı sa land. > 1 A ustos 2006 tarinden itibaren, THY ve Kenya Havayollar aras nda imzalanan anlaflma uyar nca Nairobi stanbul Nairobi seferleri bafllad. > 4 A ustos ta Türk Hava Yollar Star Alliance a girme karar ald. > 18 A ustos ta THY, bagajs z yolcular n Binifl Kartlar n (Boarding Card) internetten bast rabilmesine olanak sa layan yeni bir uygulamaya bafllad. > Anadolu Atefli nin tüm ekibinin artık Türk Hava Yolları yla ulaflımını öngören sponsorluk anlaflması kapsamında Anadolu Atefli, 1001 inci gösterisini, Türk Hava Yolları çalıflanları ve aileleri için gerçeklefltirdi. > Cumhuriyetimizin 83 üncü yılının kutlanması vesilesiyle Ulafltırma Bakanlı ı nın öncülük etti i bedava uçufl kampanyasına, 3 bin koltukla katılan Türk Hava Yolları yo un ilgiyle karflılandı. > THY ile Star Alliance aras nda, THY nin Star Alliance kat l m n öngören mutabakat protokolü, 9 Aral k 2006 Cumartesi günü düzenlenen bir törenle imzaland. > Türk Hava Yollar, Lufthansa yla yapt anlaflma çerçevesinde uçufl noktas n 131 den 231 e ç karma karar ald. > Türk Hava Yolları, en ileri teknolojiyle donatılmıfl A320 simülatörüyle bölgenin lider e itim üssü olma konumunu güçlendirdi.

12 SAYFA 008 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj senesi Türk Hava Yollar A.O. tarihi içerisinde müstesna bir zaman dilimini temsil etmektedir. De iflen flartlara h zla intibak etmenin yan s ra gerekçeleri sa lam bir büyüme sürecini de tahakkuk ettirme yolunda önemli mesafeler katettik. Tüm bunlar yaparken, kincil Halka Arz (SPO) yoluyla da kamu kuruluflu hüviyetimizi geride b rakarak hisselerinin %49'u kamuya ait bir anonim ortakl k haline dönüfltük. Bu dönüflüm Ortakl m z için köklü bir iklim de iflikli i anlam na gelmektedir. Önümüzde duran meydan okumaya cevab m z, içerisine girdi imiz yeni iklime intibak etmek, sa lad esnekliklerden Ortakl k yarar na azami istifadeyi sa lamak ve TBMM denetiminin üzerimizden kalkmas ile ortaya ç kan denetim eksikli ini aratmayacak yeni bir denetim üslubunu edinmek olarak özetleyebilirim. Türk Hava Yollar, Türkiye'de ve dünyada yaflanan iktisadi geliflmeler paralelinde de iflen flartlara intibak, kendini yenileme ve f rsatlar de erlendirme yolunda 2006'da da önemli mesafeler kat etmifltir. Göreve atand m z 1 Nisan 2003 tarihinde 11 adedi Avro Bölgesel Jet olmak üzere THY 64 uçak uçururken, bugün Avro'lar filosundan tümüyle ç karm fl ve 2004'te al m na karar verdi i 63 yeni uça n yar s n filosuna fiilen katm fl olarak 100 uça n üzerine ç km flt r. Türk Hava Yollar, artan filo büyüklü üne paralel olarak pilot say s n 600'den 1200'e, kabin görevlisi say s n 1700'den 2600'e ç karm fl dolay s yla insan kaynaklar ba lam nda özellikle döneminde h zl bir büyüme gerçeklefltirmifltir. Günde ortalama 300 kalk fl yapan bir flirketten 500 kalk fl yapan bir flirkete terfi ederken Yer Hizmetleri'nin apron ve arka plan ifllerinden oluflan ramp hizmetleri, A Grubu Yer flletme Ruhsat 'na haiz müesseselere yönetim sorumlulu u ile birlikte devredilmifltir. Ortakl m z, Türk Sivil Havac l nda öncesi görülmemifl ifl hacmi art fllar n n yafland bir dönemde, zaman nda kalk fl oran itibar yla 2006 y l nda %83 oran n yakalam fl ve benzer tarifeli Avrupa flirketleri içerisinde 2. s raya yükselmifltir. Ortakl m z uzun y llar n birikimi olarak önemli bir varl k haline getirdi i uçak bak m, onar m ve modifikasyon kabiliyetine, iktisadilik ve verimlilik boyutunu eklemek suretiyle Haziran 2006'da THY Teknik A.fi. olarak yeni bir yap lanmaya gitmifltir. Bu yeni yap lanma uçak iflletmecili i ana faaliyet konusu içerisine girift olarak iliflik bulunan Genel Müdürlü ümüze ba l Teknik Yard mc l n performans n n net olarak tefrik edilebilme ve ölçülebilme yolunu açm fl, kaynaklar n etkin kullan m konusunda önemli bir aflamay oluflturmufltur. flletme ve bak m giderleri yüksek olan Avro uçaklar n n tamam n n geri teslim bak mlar n ikmal eden Ortakl m z bu uçaklar tümüyle filosundan ç karm fl, müflteri memnuniyetsizli ini gidermifl, A319 uçaklar yla Avro'lar ikame edip iflletme ve bak m giderlerinde indirim sa lam flt r. Ortakl m z, Ça r Merkezi hizmetlerini haricen hizmet al m yerine dahilde hallederek Müflteri rtibat Merkezi mefhumuna geçmifl ve ifle ald 250 elemana ilaveten 96 engelliyi de kadrosuna katarak bu alanda yaflanacak yeni geliflmelerin zeminini oluflturmufltur y l nda ça r lar n %25 i hiç cevaplanmazken bu oran 2006'da %2'ye düflmüfltür. cevaplanan ça r larda 30 dakikalara varan cevap süreleri 20 saniyeye düflürülmüfltür. Bu performans al nan günlük azami ça r say s n n 'den 'e ç kt bir süreçte yaflanm flt r. THY, stanbul Atatürk Havaliman 'na ilaveten Sabiha Gökçen Havaalan 'ndan da operasyona 2005'de bafllam fl, buradaki operasyonu 2006 y l içerisinde Ankara Esenbo a ölçe ine getirmifltir y l nda Sabiha Gökçen'den tafl nm fl olan yolcu say s 1 milyon 200 bin'i geçmifltir. THY, %50'sine sahip oldu u SunExpress flirketini zmir, Antalya

13 SAYFA 009 ve Adana'da iç ve d fl tarifeli hatlara yönlendirerek yeni bir aç l m sa lam fl, stanbul ve Ankara'ya u ramadan flimdilik y lda 1 milyon 500 bin yolcuyu noktadan noktaya aktarmas z olarak uygun bedellerle (LowCost fl Modeliyle) tafl maktad r y l nda üç adet e itim uça alarak pilot e itiminde Uçufl Akademisi mant na geçen Ortakl m z, uzun y llar hizmet verecek kendi pilotlar n, muhtelif mühendislik dallar nda lisans tahsilini baflar yla ikmal edip mükemmel dil bilen gençlere dayal özkaynak düzeni çerçevesinde yetifltirmeye bafllam flt r. A320 simülatörü alarak mevcut Pilot E itimi altyap s nda varolan gücünü tahkim etmifl bulunan Ortakl m z, hem THY hem di er özel Türk firmalar n n ihtiyac n gidererek kaynak tasarrufu sa lam flt r. THY, IOSA denetimlerini de baflar yla geçerek uçufl güvenli i ve akreditasyon konular nda mevcut tüm standartlara uygunlu unu bir kez daha ispat etmifltir. Ekip Planlama yaz l m olarak Carmen Systems'e karar k l nm fl ve uygulamaya geçilmifltir. Bu sayede Kokpit ve Kabin'deki insan kaynaklar daha etkin ve verimli kullan lacakt r. THY, gerek iç hat, gerek d fl hat CIP salonlar n stanbul ve Ankara'da oluflturarak, Business Class baflta olmak üzere sad k müflterilerine büyük zaman ve de er kazand rm flt r. Türkiye'den gidilebilecek, yak n planda potansiyel arz eden her noktaya eriflim sa lama hedefi çerçevesinde 2006 y l nda 24 yeni uçufl noktas ihdas edilerek uçufl a k sa bir sürede 100 d fl noktan n üzerine ç kar lm flt r. Bu uygulama baflar l olmufl ve beklentilerimizin üzerinde sonuç vermifltir. Türkiye ç k fll ikram hizmetlerini kurdu umuz THY Do&Co A.fi. isimli ba l ortakl kla yürütme cihetine gidilerek yeni bir ikram kavram ve yaklafl m Ortakl a hakim k l nm flt r. Bu giriflim THY'nin ayn ya da daha düflük bir giderle emsalleri aras nda müflteri be enisini celbetmede ciddi bir fark yaratacakt r. Ayr ca, müflteri isteklerindeki dinamizme ve de iflkenli e paralel esneklik ve ciddi tasarrufla birlikte uçak ikram sektöründe bir dünya markas n n temelleri at lm flt r. Uluslararas tarifeli hava tafl mac l sektöründeki rekabetin bloklar aras nda yaflanaca n de erlendiren Yönetimimiz, s k ve yap c bir iflbirli i karakterini tafl yan Star Alliance'a girme karar alm fl ve 9 Aral k 2006'da girifli düzenleyen protokole imza koymufltur. ttifak üyeli ine iliflkin süreç 2007 içerisinde ikmal edilerek 2008 yaz sezonu öncesi kati üyelik tahakkuk edecektir. Elinde bulundurdu u A310 uçaklar ndan 3 adedini 2007 ve 2008 y llar nda kargoya çevirmek üzere mezkur uçaklar kargo dönüflümüne yetkili EADS Grubu fiirketiyle sözleflme imzalam fl bulunan THY, böylece kargo tafl mac l nda yapaca at l mlar n nüvesini oluflturmufltur. Ortakl n acentelerle iliflkilerinin yeni bir esasa oturtulmas ba lam nda, Komisyon+Teflvik yerine, S f r Komisyon+Hizmet Bedeli+Teflvik sistemine 2007 Yaz sezonu itibariyla geçilmifltir. Türk Hava Yollar ile yat p kalkan Yönetimimiz ve tüm çal flanlar m z, milletimizi bütün dünyada lay k yla temsil etmenin hakl gururunu tafl maktad r. Bu temsilde zaman zaman vuku bulan eksikliklerin giderilmesi ise de iflmeyen hedefimizdir. Türk Hava Yollar 'n n gelece ine dair tasavvurlar m z, Mustafa Kemal Atatürk'ün stikbal Göklerdedir yönlendirmesini hayata geçirme projesi olarak beynimizi ve gönlümüzü kuflatm flt r. Göreve geldi imizde oluflturdu umuz 15 y ll k perspektifin ikinci befl y ll k dilimini de hayata geçirebilmeyi yürekten arzuluyoruz. Dr. Candan Karl tekin Yönetim Kurulu Baflkan

14 SAYFA 010 Yönetim Kurulu

15 SAYFA Dr. Candan Karl tekin Yönetim Kurulu Baflkan 6 Prof. Dr. O uz Borat Yönetim Kurulu Üyesi y l nda Ankara'da do du. Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü 1983 y l nda bitirdi y llar nda State University of New York Albany'de uluslararas ticaret, finans ve makroekonomik modelleme dallar nda Master ve Doktora çal flmalar yapt. Daha sonra Devlet Planlama Teflkilat, Türk Exim Bank, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Türkiye Kalk nma Bankas nda çeflitli görevlerde bulundu. Evli ve dört çocuk babas d r. Hamdi Topçu Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde do du. Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nden 1986 yılında mezun oldu. Mali müflavirli e 1986 yılında Kartal'da baflladı. Halen Kadıköy ilçesinde mali müflavir ve danıflmanlık iflini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Doç. Dr. Temel Kotil Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y l nda do an Kotil, stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Uçak Mühendisli i bölümünden 1983 y l nda mezun olmufl, 1986'da ABD'de Michigan Üniversitesi nde "Uçak Mühendisli i" bölümünde yüksek lisans n, 1987'de Makine Mühendisli i dal nda ikinci yüksek lisans n, 1991'de de Makine Mühendisli i bölümünde doktoras n tamamlam flt r. Doktora sonras, TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi nde Yard mc Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, 2003 y l nda THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yard mc s olarak bafllam flt r y l nda THY Genel Müdürlü üne atanm fl, 2006 y l nda da IATA Yönetim Kurulu Üyeli ine seçilmifltir. Evli ve üç çocuk babas d r yılında Turgutlu'da do du. lk ve orta ö retimini Turgutlu'da, liseyi Manisa'da tamamladı. TÜ Makine Fakültesi'nden Ekim 1965 döneminde mezun oldu yılında TÜ'de Doktorasını tamamladı de Doçent ve 1983 de Profesör ünvanını aldı. 15 doktora tezi ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans tezi yönetti. 25 kitap ve 89 bilimsel yayını mevcuttur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Mehmet Büyükekfli Yönetim Kurulu Üyesi 1961 y l nda Gaziantep te do du yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ni bitirdi. Marmara Üniversitesi flletme Kurslarına, 1998 yılında ngiltere'de flletme ve ngilizce dil kurslarına katıldı. Halen Türkiye hracatçılar Meclisi (T M) Baflkan Vekili, stanbul Sanayi Odası ( SO) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, ve (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmaktadır. Ziylan fiirketler Grubu Genel Koordinatörü dür. Prof. Dr. Atefl Vuran Denetleme Kurulu Üyesi 1944 yılında stanbul'da do du. stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi'ni bitirdikten sonra yıllarında talya Perugia Üniversitesi nde okudu. 1974'de Doktor, 1978'de Doçent, 1984 yılında statistik ve Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalları nda Profesör oldu yılında Türkiye'de ilk özel havayolu flirketini (Anadolu Havacılık ve Turizm A.fi.) kurdu. Halen stanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm flletmecili i Bölüm Baflkanlı ı ve stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 4 5 Atilla Öksüz Yönetim Kurulu Üyesi 1950 do umlu olup, 1968 yılında Ankara Kara Harp Okulu, 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu, 1973 yılında K.K.K. Havacılık Okulu Pilot Kursu, 1978 yılında Kara Harp Akademisi, 1982 yılında Hava Lisan Okulu ngilizce Kursu, 1985 y l nda ABD Kara Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Koleji, 1987 y l nda Silahlı Kuvvetler Akademisi e itimlerini tamamlamıfltır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Prof. Dr. Cemal fianl Yönetim Kurulu Üyesi 1950 yılında Manisa'da do du. stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1977 yılında mezun oldu yılında Hukuk Doktoru ünvanını " Milletlerarası Ticari Tahkim" teziyle aldı. Uluslararası Tahkime iliflkin doktora tezini Londra Üniversitesi'ne ba lı "Institute of Advanced Legal Studies"te tamamladı yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent, 1996 yılında stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Profesör oldu. fiu an stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Baflkanı dır. Evli ve dört çocuk babasıdır smail Gerçek Denetleme Kurulu Üyesi 1963 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesi nde do du yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlı ı Teftifl Kurulu nda Maliye Müfettifl Yardımcısı olarak çalıflmaya baflladı yılları arasında ABD'de ekonomi yüksek lisansı yaparak parabanka anabilim dalında MA (Master of Arts) derecesi aldı yılından bu yana bir denetim flirketinde ortak Yeminli Mali Müflavir olarak çalıflmaktadır. Naci A bal Denetleme Kurulu Üyesi 1968 yılında Bayburt ta do du. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü nden 1989 yılında mezun oldu yılları arasında ngiltere Exeter Üniversitesi fl daresi Genel flletme Yönetimi (MBA) Programı nı bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, flletme Doktora Programı na devam etmektedir. Halen Maliye Bakanlı ı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

16 Avrupa n n en h zl büyüyen havayolu

17 > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 013 Toplam ücretli yolcu say s 16,9milyon Yolcu art fl % 19, y l nda bafllatt m z büyüme stratejisiyle, hedeflerimizi ad m ad m gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. 4 y ll k baflar serüvenimizi, filomuzdaki %54,5 büyüme ve %62,6 l k yolcu art fl na ulaflt rm fl olman n verdi i gururla sürdürüyoruz y l nda yolcu say m z bir önceki y la göre %19,9 art flla 16,9 milyona ulafl rken, kapasite ve trafik art fl oranlar m zla da Avrupa Havayollar Birli i de erlendirmesinde en h zl büyüyen havayolu olmay baflard k y l nda ülke ve global ekonomideki geliflim, artan uluslararas ticaret hacmi, hava kargo sektörünü olumlu yönde etkilemifl ve kargo trafi imiz %10,3 artarak tona ulaflm flt r. Tafl nan kargonun tonu iç hatlar, tonu d fl hatlarda gerçekleflmifl olup, 234 milyon USD gelir elde edilmifltir y l nda uçufl a m z n genifllemesi ve frekans art fl en çok Uzakdo u ve Afrika da etkili olmufl, bunun sonucu olarak da Uzakdo u da % 21,7, Afrika da % 17,3 oran nda bir kargo art fl sa lanm flt r KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) PERSONEL (YIL SONU TOPLAM) * * THY Teknik A.fi. dahil de ildir.

18

19 SAYFA 015 D fl hat yolcu say s 8,1 milyon Yolcu art fl % 15, y l nda Türk özel havayolu flirketlerinin sektöre girmesiyle büyüyen iç hat pazar nda, artan rekabet koflullar na ra men yolcu say m z artm flt r y l içerisinde 24 yeni d fl hat noktas ile d fl hatlarda da büyümesini sürdüren Ortakl m z, HacUmre seferleri ile tafl d yolcu say s n da e ulaflt rm flt r. Toplam Yolcu Da l m ç Hat D fl Hat Özel Kira Hac % 52,3 % 1,2 % 1,8 % 44,7 DIfi HATLAR D fl Hatlar Yolcu Say s (000) KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON) Ç HATLAR ç Hatlar Yolcu Say s (000) KONMA SAYISI UÇULAN KM (000) ARZ ED LEN KOLTUKKM (M LYON) ÜCRETL YOLCUKM (M LYON) YOLCU DOLULUK ORANI (%) ARZ ED LEN TONKM (M LYON) ÜCRETL TONKM (M LYON) GENEL DOLULUK ORANI (%) ÜCRETL YOLCU (000) KARGO (TON) POSTA (TON) FAZLA BAGAJ (TON)

20

21 > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 017 Avrupa da yolcu say s 5,4 milyon Uzakdo u da yolcu art fl % 26,9 Geliflen filomuza paralel olarak yapılan bölgesel kapasite planlaması, baflta Uzakdo u olmak üzere, son derece olumlu sonuçlar vermifltir. Avrupa daki yo un rekabet koflullarına ra men, yolcu sayımızı % 17 artırarak 5,4 milyona çıkartırken, Uzakdo u daki % 31 lik kapasite artıflımız, % 27 lik yolcu artıflıyla beklentilerimizi karflılamıfltır. Afrika bölgesinde, kapasite art fl m z n üzerinde trafik art fl sa lanm fl olup, yolcu say m z % 6,1 oran nda yükselmifltir yılında açtı ımız 24 yeni dıfl hat noktasının zaman içinde gösterdi i olumlu geliflim ise planlamamızın do rulu unu teyid eder niteliktedir. Bölgelere Göre Tarifeli Yolcu Da l m %3 %4 %10,1 %12,2 Avrupa %70,7 Uzakdo u Ortado u Afrika Toplam K. Amerika Arz Edilen KoltukKm De iflim (%) Ücretli YolcuKm De iflim (%) Yolcu Say s De iflim (%) Kargo+Posta (Ton) De iflim (%) AVRUPA UZAKDO U ORTADO U K. AFR KA D. AFR KA B. AFR KA K. AMER KA

22

23 68, > TOPLAM TRAF K NET CELER SAYFA 019 Arzedilen koltukkm art fl % 23,9 Ücretli yolcukm art fl % 19,1 Konma Say s (Adet) Tafl nan Ücretli Yolcu (000) Arz Edilen KoltukKm ve Ücretli YolcuKm Geliflimi Uçulan Km (000) ARZ. KOLTUKKM (M LYON) ÜCR. YOLCUKM (M LYON) Yolcu Doluluk Oran (%) 68,6 64,5 60,2 66,9 63,0 67,0 70,2 71,5 68,7 Kargo ve Posta Geliflimi (Ton)

24 Filomuz hem büyüyor hem gençlefliyor

25 > F LOMUZ SAYFA 021 A Uçak Adedi: 7 Filo Yafl : 10,66 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 13:07 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg /152,80 m 3 A Uçak Adedi: 5 Filo Yafl : 0,73 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat : Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 12:58 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg /109,00 m 3 A Uçak Adedi: 6 Filo Yafl : 18,98 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:52 Azami Menzil: km / km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg kg / 68,20 m 3 54,16 m 3 A321 Uçak Adedi: 9 Filo Yafl : 6,47 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:47 Azami Menzil: km / km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg kg / 58 m 3 46,49 m 3 Filoya kat lan 25 adet yeni nesil uçakla filo yafl m z 7,3 e inerken, uçak say m z %24.4 artarak 103 e ulaflm flt r. Buna ek olarak 2007 y l için 9 adet, 2008 y l için ise 19 adet olmak üzere toplam 28 adet uça n filoya girifli planlanm flt r y l nda al nan 3 adet A310 yolcu uça m z n kademeli olarak kargo uça na dönüfltürülmesi karar do rultusunda, ilki 2007 y l nda olmak üzere dönüflümleri tamamlanarak filoya dahil edilecektir.

26

27 > F LOMUZ SAYFA 023 A320 A319 B B Uçak Adedi: 15 Filo Yafl : 4,87 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:19 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 37,42 m 3 Uçak Adedi: 2 Filo Yafl : 0,68 Toplam Koltuk Kapasitesi: 252 Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:16 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg Uçak Adedi: 41 Filo Yafl : 4,81 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 11:48 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 45,05 m 3 Uçak Adedi: 17 Filo Yafl : 14,48 Toplam Koltuk Kapasitesi: Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 8:17 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 39,22 m y l nda bölgesel tafl mac l kta kullan lmak üzere al nan 2 adet A319 tipi uçakla birlikte, 102 adedi yolcu ve bir adedi kargo olmak üzere 103 uça a ulaflan filomuzun, toplam koltuk kapasitesi de e yükselmifltir. A KARGO UÇA I Uçak Adedi: 1 Filo Yafl : 17,60 Toplam Uçulan Saat: Toplam Uçulan Km: Ortalama Günlük Uçufl Saati: 9:58 Azami Menzil: km Maksimum Kargo Kapasitesi: kg / 200 m Y l Sonu tibar yla Filo Filo Yafl Toplam Kapasite Toplam Koltuk Kapasitesi (Y l Sonu) Uçak Tipi Adedi (Dönem) (Koltuk) Yolcu Uçaklar A340 A332 A310 B B A320 A321 A319 Kargo Uça A Toplam ,66 0,73 18,98 14,48 4,81 4,87 6,47 0,68 17,60 7,

28 26 > 29 Üretim Planlama 30 > 33 Pazarlama Sat fl 34 > 35 Kalite Anlay fl m z 36 > 39 CIP 40 > 45 Yolcu Hizmetleri 46 > 47 Kabin Konsepti 48 > 49 kram 50 > 51 Kabin 52 > 53 Kokpit 54 > 55 nsan Kaynaklar 56 > 57 E itim 58 > 61 THY Teknik A.fi. 62 > 63 Bilgi Teknolojileri

29 Faaliyetleri

30 Büyüyen network global tafl y c

31 > ÜRET M PLANLAMA SAYFA Uçufl noktas 10:31 Günlük uçak kullan m Daha güçlü network yap s Her geçen gün daha da çetinleflen sektördeki global rekabet flartlar Ortakl m z sadece yerel pazarlarda yolcu tafl mac l yapan bir havayolundan ziyade, global bir tafl y c olarak dünya pazarlar nda uluslaras yolcu tafl mac l yapan küresel bir network tafl y c s olmaya zorlamaktad r. Bu çerçevede Ortakl m z, misyonuna uygun olarak Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Do u ülkeleri ile Uzak Do u, Amerika ve Avrupa ülkeleri aras nda köprü vazifesi görmek amac yla uçufl tarifemizi bu bölgeler aras nda daha çok ba lant imkan sa layacak ve stanbul u önemli bir uluslararas uçufl merkezi(hub) haline getirecek sürekli küçük iyilefltirmeler ile büyük yol alm flt r y l nda Ortakl m z n d fl hatlarda tafl d toplam yolcu say s bir önceki y la göre %16.9 artarken, d fl hat noktalar m z aras nda seyahat eden transit yolcu say s %34.3 artm flt r. Uçufl a n n gelifltirilmesi / yeni uçufl noktalar Ortakl m z n 2006 y l içerisinde gerçeklefltirdi i 24 yeni hat aç l fl yla birlikte d fl hat say s 103 e ulaflm flt r. 103 d fl ve 29 iç hat ile 132 noktaya ulaflan THY, uçufl nokta say s olarak Avrupa n n 5. büyük havayolu konumuna ulaflm flt r. D fl hatlarda kapasite art fllar Yolcu ve gelir art fl olan hatlarda frekans ve kapasite art fl na gidilirken, geçti imiz y llarda birleflik icra edilen Bangkok, Singapur ve Hong Kong seferleri nonstop olarak uygulanmaya bafllanm fl ve bu hatlarda arz edilen kapasite yaklafl k olarak 2 kat na ç kar lm flt r. ç hatlarda kapasite art fllar Ankara, zmir, Antalya ve Adana gibi büyük flehir merkezlerine uçufllar m z yo unlaflt r lm fl olup, saat bafl uçufl seçenekleri sunulmufltur. 17 May s 2006 tarihi itibariyle filomuza 2 adet Airbus 319 uça n n kat lmas ile daha önceki tarife dönemlerinde sadece Ankara dan uçtu umuz Ad yaman, A r, Batman, Erzincan, Elaz, Kahramanmarafl, Kars, fianl urfa, Mardin, Mufl illerimize stanbul dan da direkt seferler planlanm flt r. Gelir yönetimi Türk Hava Yollar 1 Kas m 2005 tarihinden itibaren uygulamaya koydu u Dinamik Gelir Yönetimi ile yolcular na daha uygun ücretle seyahat etme olana sa lam flt r. THY nin, yolcular na daha uygun fiyatlarla uçma f rsat sunmak amac yla uygulad yeni ücretlendirme modeliyle 25 Ocak 2006 tarihi itibariyle elde edilen rakamlar yolcular m z n üçte birinin uygun fiyatlarla seyahat etti ini göstermifltir. Sistemin en güzel yan piyasada oluflan arz/talep dengesine göre belirlenen ücretlerle sat fl yap larak, hem yolculara uygun ücretle bilet sa lanmas hem de artan yolcu say s yla birlikte flirket gelirlerinin artmas d r. Ayr ca havalimanlar nda yo un olmayan saat dilimlerindeki uçufllar m z cazip hale getirirken, ülkemizin kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na da katk sa lanm flt r. Uçak ütilizasyonu / prodüktivite art r m Uçaklar m z n en verimli flekilde kullan lmas n temin etmek maksad yla tarifemiz son teknoloji yaz l mlar ile optimize edilmifl ve bir önceki y l 2006 y l itibariyle uçak ütilizasyonu bir önceki y la göre %1.8 art r lm flt r. Bu ütilizasyon art fl ile uçak sahiplenme maliyetlerinde düflüfl kaydedilmifl ve sektördeki düflük maliyetli tafl y c lar karfl s nda rekabet gücümüz artm flt r. Günlük Uçak Kullan m 9: : : : :

32

33 > ÜRET M PLANLAMA SAYFA 029 Özel kira seferleri Gerçeklefltirilen tarifeli seferler d fl nda, zaman n ve filonun daha verimli kullan lmas na yönelik gerçeklefltirilen 551 adet özel kira seferinden, 20,5 milyon Euro luk gelir elde edilmifltir y l Hac dönemi olan 03 Aral k fiubat 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 766 adet Hac ilave seferi ile yolcu tafl n rken, y l Hac dönemi olan 22 Kas m fiubat 2007 tarihleri aras nda 792 seferle, adet yolcu tafl nm flt r. Umre seferleri Umre seferleri Hac seferleri dönemi haricinde kalan 10 ayl k dönemde gerçekleflmekte olup, 2006 y l nda icra edilen Umre ilave seferlerinde tafl nan yolcu say s bir önceki Umre dönemine göre %20 artarak tek yönde yaklafl k yolcuya ulaflm flt r. ç hat ilave ve intikal seferleri 2006 y l içerisinde gerçeklefltirilen adet ilave ve intikal seferle yaklafl k olarak 108,000 yolcu tafl nm fl ve tahmini 8,5 milyon USD gelir elde edilmifltir. D fl hat ilave seferleri 2006 y l içerisinde toplam 305 sefer icra edilmifl olup, yaklafl k 13 milyon dolarl k gelir elde edilmifltir. Slot koordinasyon stanbul Atatürk Havaliman nda sefer say s, 2006 Yaz Tarife döneminde, 2005 Yaz Tarife dönemine göre, %15 oran nda artm flt r. D fl hat seferlerinde azalma olmakla birlikte, iç hatlardaki art fl toplam trafikte de art fla yol açm flt r.

34 Bir y lda 24 yeni d fl hat tarihi bir rekor

35 > PAZARLAMA VE SATIfi Sat fl gelirleri 3,8 milyar YTL Gelirdeki art fl % 29,1 SAYFA y l nda açt m z 24 yeni d fl hat noktas ile THY tarihinde bir ilk gerçeklefltirilmifltir. Ortado u da 5, Güney Avrupa ve Balkanlar da 3, Afrika da 3, Uzakdo u da 2, Kuzey Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri nde 11 yeni nokta uçufl a m za kat lm flt r. Dünyan n her noktas na uçmay hedefleyen Ortakl m z, büyüme yönünde sürdürdü ü stratejisini Star Alliance a girme karar yla da desteklemifltir. Alliance üyesi partnerlerimizle yap lan yeni codeshare anlaflmalar ile, yolcular m z n seferimizin olmad noktalara da ulaflt r lmas hedeflenmifltir. Mevcut codeshare anlaflmalar m za yenileri eklenmeye devam etmektedir. TAP Portekiz Havayollar ve Kenya Havayollar ile gerçeklefltirilen codeshare anlaflmalar ile art k Güney Amerika ve Afrika n n birçok noktas na ulafl lmaktad r y l nda bafllad m z Elektronik Bilet uygulamas, 2006 y l nda bütün iç hat noktalar na ulaflm flt r y l nda Elektronik Biletleme yapan 31 d fl hat noktas na, 2006 y l nda 29 d fl hat noktas daha eklenmifltir. Yeni Hatlar Avrupa LJUBLJANA ROSTOV DONETSK KAZAN BELGRADE STPETERSBURG HELSINKI VENICE DUBLIN RIGA EKATERINBURG DNEPROPETROVSK MINSK DUSHANBE Uzakdo u MUMBAI OSAKA Ortado u ABU DHABI TABRIZ DOHA SANAA MUSCAT Afrika ADDIS ABABA KHARTOUM LAGOS

36 Art k devler ligindeyiz

37 SAYFA ÜLKE DEST NASYON GÜNLÜK UÇUfi STAR ALLIANCE fiirketimize sa layaca avantajlar > Gelir Artıflı > Maliyet Azaltımı > Bilgi, Teknoloji ve Tecrübe Paylaflımı > Ortak Marka Kullanımı > Yolcuya daha fazla noktaya uçma imkanı sa lanması > Yolcunun Star Alliance a üye havayollarında mil kazanabilmesi ve kullanabilmesi > Yolcunun di er üye havayollarının lounge larını kullanılabilmesi > Yolcunun tek bir havayolundan aldı ı bilet ile ba lantılı uçabilmesi ve bagajının varaca ı noktaya ba lanabilmesi > Özel statüdeki FFP üyelerine tüm ittifaka üye havayollarında aynı önceliklerin sa lanması

38 S f r hata yüksek kalite müflteri memnuniyeti

39 > KAL TE ANLAYIfiIMIZ SAYFA 035 ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi projesine bafllanm flt r. Türk Hava Yollar nda kalite yönetimi Rekabetin en yo un yafland alanlardan biri olan havac l k sektöründe, müflteri beklentilerini karfl layacak flekilde ürün ve hizmet sunumunu gerçeklefltirmek bir havayolunun devaml l n sa lamas nda önemli bir etkendir. Bu kritik önemin bilincinde olan THY A.O. tüm ürün ve hizmetlerinde, müflteri beklentilerini karfl layacak Toplam Kalite anlay fl n benimseyerek TSENISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesini alm flt r. Kalite politikam z > Hizmette mükemmelli i aramak. Faaliyetlerimizde ulaflt m z noktalar, bizim için mükemmellikte yeni aray fllar n bafllang c d r. > Yaflam n de erinin fark nda olarak, uçufl emniyeti ve güvenli ine önem vermek. Donan ml insan kayna m z, uçufl emniyeti ve güvenli ini sa lamak için s f r hata odakl çal fl r. > Müflteri odakl bir yaklafl m sergilemek. Müflteri memnuniyeti, önerisi ve flikayeti etkin bir flekilde de erlendirilir. > Çal flanlar m zla fark yaratmak. Yapt iflin müflteriye sunulan hizmete kataca de erin bilincindeki çal flanlar m zla hizmet üretilir. > Geliflmifl teknolojiyi kullanmak. Rekabet avantaj sa layacak teknolojiler takip edilerek, kullan lmas sa lan r. > Genifl ve güçlü bir uçufl a n sürekli k lmak. Uçufl yo unlu u, mesafesi, süresi, yolcu say s, kargo miktar ve uçak filosu, uçulan nokta say s bak m ndan dünyada önde gelen havayolu flirketlerinden biri olmaya çal fl l r. > Dünya çap nda entegre bir havac l k kuruluflu kimli ini sürdürmek. Mühendislik, bak m, teknik e itim, ticari e itim ve uçufl e itim hizmetlerimizin flirketimize katma de eri sürekli art r l r. > Dünya sivil havac l nda söz sahibi olmak. Ulusal ve uluslararas sivil havac l k organizasyonlar n n yönetiminde, faaliyetlerinde ve ald kararlarda etkin rol al n r. > Sosyal sorumluluk bilincinde hareket etmek. Sosyal konularda toplumun faydalanaca projelerin gerçekleflmesi desteklenir. > fl ortaklar m zla güç birli i yapmak. fiirketimizin karl l, dünya ölçe inde istikrarl büyümesi ve uzun vadeli baflar s n n süreklili i için; acenteler, hissedarlar, tedarikçiler ve di er ifltiraklerimizle ortak hareket edilir. > Etkinli i ve verimlili i art rmak. Tüm ifl süreçlerimizde; planlanan sonuçlara ilk seferde ve uygun kaynaklar ile ulafl lmas na çal fl l r. > Kalite Yönetim Sistemi flartlar na uymak ve etkinli ini sürekli iyilefltirmek. Sistem sürekli gözden geçirilip iyilefltirme f rsatlar yarat l r.

40 Konforun yeni standard CIP

41 > CIP SAYFA 037 A rlad m z konuk Yolcular na uçufl öncesi ve sonras en iyi hizmeti sunmay ilke edinen THY, Yer Hizmetleri kapsam ndaki faaliyetlerini her geçen gün iyilefltirmeye devam etmektedir. YEN CIP SALONUMUZ... Yurtd fl na gidecek yolcular m z n uçufl öncesinde daha konforlu bir ortamda vakit geçirmelerini sa lamak amac yla aç lan yeni CIP Salonu ndan, Business Class biletli yolcular ile Türk Hava Yollar n n Özel Yolcu Program olan Miles&Smiles n Elit ve Elit Plus kart sahibi üyeleri yararlanabilmektedir. Salonun dekorasyonunda modern tasar m ve saray mimarisini ayn anda görmek mümkündür. Modern tasar m tercih eden yolcular m z n yan s ra, tarihi dokudan vazgeçemeyen yolcular m z için de Dolmabahçe Saray mimarisi örnek al narak infla edilen salon, Büyük Salon, Business Center, Toplant Odas, Kütüphane, Çocuk Odas, Dinlenme ve Masaj Odas ile Sigara Odas ndan oluflmaktad r.

42

43 > CIP SAYFA 039 Ayr cal klar dünyas... CIP Salonumuz bu yeni görüntüsünün yan s ra, konumu itibariyle THY kontuarlar, THY ofisleri ve pasaport kontrol bölgelerine yak n olufluyla da yolcu memnuniyetini art rmaktad r y l nda yolcu salondan faydalan rken, Business Class, Elite ve Elite Plus kart sahibi yolcular m z için D fl Hatlar Terminaline özel girifl imkan (Egirifli), özel checkin bankolar, bagajlar için özel tan t c etiketler, pasaport kontrolünde Business Class ve Elite Plus kart sahibi yolcular m z için ayr geçifl imkan (15 numaral pasaport kontrol bankosu) gibi ayr cal klar sunulmaktad r. Türk Hava Yollar ile seyahat eden yolcular m za yepyeni izole edilmifl d fl hatlar terminali konsepti ile daha konforlu ve ayr cal kl bir seyahat sa lanm flt r.

44 Hedef hizmet kalitesinde 1numara

45 > YOLCU H ZMETLER SAYFA 041 Zaman nda kalk fl oran m z %83,9 Hizmet kalitemiz art yor Zaman nda kalk fl ve en az bagaj kayb s ralamas nda, Avrupa n n önde gelen havayollar n geride b rakman n gururunu, bu baflar n n mimarlar olan personelimizle paylafl yoruz. Türk Hava Yollar, Avrupa Hava Yollar Birli i nin (AEA) servis kalitesi de erlendirme kriterlerinden biri olan Zaman nda Kalk fl Oran n, 2006 y l ndaki baflar l operasyonlar ve personelinin bu konudaki özverili çal flmalar yla yüzde 83,9 a yükselmifltir. THY, 2005 y l nda 127 bin 137 olan sefer say s n yüzde 48.7 art flla birlikte 152 bin 536 ya ç karmas na ra men zaman nda kalk fl oran n 7 puan daha art rarak büyük bir baflar elde etmiflir. Müflteri memnuniyetini do rudan etkileyen zaman nda kalk fl oran al nan önlemlerin ve planlanan çal flmalar n sonucunda 2005 y l nda yüzde 76,5 iken 2006 y l nda yüzde 83,9 seviyesine ulaflm flt r. THY nin 2006 y l nda gerçeklefltirdi i zaman nda kalk fl oran, AEA ortalamas olan 78,5 in üzerindedir. Zaman nda kalk fl oran m z n iyilefltirilmesi yönünde gelifltirilen stratejilerin bafl nda gelen insan faktörüne yap lan yat r m, 2006 y l nda sonuç vermifltir. Yer hizmetlerine al nan 200 yeni personelin kat l m ve verimlilik art fl yla yüzde 83,9 seviyesine yükselen zaman nda kalk fl oran yla THY, Avrupal 10 büyük havayolu aras nda ikinci s raya yerleflmifltir. Zaman nda kalk fl oran n n iyilefltirilmesi için al nan önlemler Emniyetli ve zaman nda kalk fl hedefine ulaflmak için ilk uygulama olarak, Ocak 2006 tarihinden itibaren uçufllarda 5 dakika erken kap kapatma hedefi konulmufltur. Planlanan kalk fl saatinden 5 dakika önce kap kapatma uygulamas hedefine ulaflm fl ve stanbul da yüzde 50, di er istasyonlarda ise yüzde baflar sa lanm flt r. Öte yandan bir network tafl y c s durumundaki Türk Hava Yollar, önemli oranda ba lant l yolcu tafl maktad r. Transfer noktas olan stanbul da transit yolcu ve bagaj kaynakl tehirleri minimize etmek amac yla iç hatlardan stanbul a yo un transit yolcu tafl yan uçufllarda 10 dakika erken kap kapatma hedefi uygulamaya geçirilmifltir. Bu uygulama sayesinde yurtiçinden gelip yurtd fl na ya da di er yurtiçi noktalara transit olarak geçen yolcular gecikmeye u ramadan uçufllar na devam edebilmifltir. En az bagaj kayb nda Avrupa ikincisi... Avrupa Hava Yollar Birli i nin (AEA) servis kalitesi de erlendirme kriterlerinden bir di eri ise havayollar n n yolcu bafl na düflen kay p bagaj say s d r. Türk Hava Yollar 2006 y l nda bu alanda da baflar s n devam ettirerek Avrupal havayollar aras nda en az bagaj kaybeden ikinci havayolu olmufltur.

46

47 SAYFA 043 Online checkin say s ndaki art fl %240 Web sat fllar ndaki art fl %190 Ça r say s 6,7milyon THY THY nin en önemli pazarlama ve sat fl kanal olan Ça r Merkezimiz taraf ndan, 2006 y l nda adet ça r al nm fl ve %98 i cevapland r lm flt r y l nda 2005 y l na göre gelen ça r lar %24 artm fl, ça r cevaplama oran ise 2005 y l na göre %39 artm flt r. Telefonla bilet sat fl hizmeti ile yolcular m za sat fl ofisine gitmeden direkt checkin yapt r p uçabilme olana sunularak zamandan tasarruf ve müflteri memnuniyeti sa lanm flt r. THY Ça r Merkezi stanbul Call Center Awards 2006 yar flmas nda Performans Ba lam nda Y l n En yi Ça r Merkezi Geliflimi kategorisinde birincilik ödülünü alm flt r y l nda istihdam edilen personel ile ça r merkezi kapasitesi ayn anda 235 personel ile hizmet verebilecek kapasiteye gelmifltir; böylece yolcular m za ortalama ilk 20 saniyede hizmet verilmifl, müflteri memnuniyeti sa lanm flt r y l nda yenilenerek Global Gateway konsepti çerçevesinde yay na bafllayan THY web sitesi, 2006 y l Alt n Örümcek yar flmas nda ETicaret dal nda birinci olmufltur sonu itibariyle web sitemiz, 34 ülke ve 17 farkl dil seçene i ile hizmet vermektedir. Online sat fllara 2001 y l nda bafllayan web sitemiz, yolcu memnuniyetini amaçlayarak yapt kampanyalarla, sat fllar n katlayarak art rmaktad r. Buna paralel olarak yap lan iyilefltirme çal flmalar çerçevesinde; bir alternatif ödeme kanal olarak web bankac l uygulamas bafllat lm fl, para birimi konvertible olmad ndan online sat fl yap lamayan noktalara yönelik gelifltirilen bir çözüm ile 2006 y l içinde 20 nin üzerinde yeni noktada web sat fllar m z bafllam flt r. Bir önceki seneye göre web sat fllar ciro baz nda yaklafl k %190 oran nda artarken, sat lan bilet adedinde de %300 lük art fl kaydedilmifltir. Web sitemizden yap lan sat fllar n %95 i EBilet olarak gerçekleflmifltir. Yolcular m za kolayl k sa lamada büyük önem tafl yan online hizmetler etkinlefltirilerek gelifltirilmifltir. Rezervasyon, bilet sat fl, online checkin, koltuk ve yemek seçimi gibi kolayl klar n yan na, online binifl kart bas m da eklenerek, yolcular m z n uçufl öncesindeki tüm ifllemleri online ortamda yapabilmelerine imkan verilmifltir. Online fllemler Yolcular m z n zaman bizim için de erlidir. Bu nedenle sundu umuz online hizmetleri her geçen gün gelifltirmek ve daha çok noktaya ulaflt rmak en büyük hedefimizdir. Bu hedefe ulaflt m z n en güzel göstergesi ise online checkin hizmetinden faydalanan yolcu say s n n 2005 y l nda iken, 2006 y l nda e, self checkin hizmetinden faydalanan yolcu say s n n ise 2005 y l nda iken 2006 y l nda e yükselmesidir.