PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR"

Transkript

1 PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR

2 SAĞLIKTA KALĠTE NEDĠR? Zamanında, güvenli ve güvenilir, etkili, yeterli, hasta odaklı, adil sağlık hizmeti sunabilmektir. ĠÜH BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı

3 Hata yaptığımızda bedeli büyük, geri dönüģü olmayabilir. Her zaman doğru karar verme zorunluluğumuz var Zamana karģı yarıģıyoruz Yoğun iģ yükü ile çalıģıyoruz Uzun saatler boyunca çalıģmak zorunda kalabiliyoruz ÇalıĢma ortamlarımız doğası gereği riskli (enfeksiyon, radyasyon, tehlikeli kimyasallar, stres, ) Yasal ve etik sorumluluklar Sonuç olarak, yaptığımız iģ her bakımdan riskli; ÇHG uygulamaları, bu riskleri yönetme amacıyla oluģturuluyor. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 3

4 ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 4

5 ÇalıĢanların; Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taģınması, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesi ve korunma yöntemlerinin uygulanmasıdır. KiĢinin iģine ve iģin kiģiye uygunluğudur. Dünya Sağlık Örgütü ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 5

6 HASTA GÜVENLĠĞĠ (PATIENT SAFETY) Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bunların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması amacıyla yapılan çalıģmalar SAĞLIK HĠZMETĠNE BAĞLI HATA (TIBBĠ HATA-MEDICAL ERROR) Hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız bir aksamanın neden olduğu beklenmeyen sonuç National Patient Safety Foundation, July 2003, ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 6

7 ĠĢleme bağlı hatalar: YanlıĢ iģlemi yapma Ġhmale bağlı hatalar: Doğru iģlemi yapmama Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru iģlemi yanlıģ uygulama National Patient Safety Foundation, July 2003, ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 7

8 BEKLENMEDĠK OLAY (SENTINEL EVENT) Beklenmedik olay terimi, ölüm ya da ciddi fiziksel/psikolojik yaralanmayla (zarar görmeyle) sonuçlanan olaylar ve bunların oluģturduğu riskleri ifade eder. Beklenmedik olay ve tıbbi hata eģanlamlı değildir; beklenmedik olay her zaman bir hata nedeniyle oluģmaz, ya da tüm hatalar beklenmedik olayla sonuçlanmaz. Joint Commision NEREDEYSE OLAY-RAMAK KALA (NEAR-MISS) Neredeyse olay yaralanma, zarar görme ya da ölümle sonuçlanmayan, ancak potansiyel olarak sonuçlanma riski taģıyan; planlanmamıģ olaylardır. Sadece Ģans eseri olaylar zinciri kırılmıģ ve zarar, tesadüfen önlenmiģtir. Her ne kadar insan hatası etiketi genellikle tetikleyici olarak görülse de, sistemin/sürecin yetersizlikleri/hataları /değiģkenliği zararı Ģiddetlendirir ya da zararın oluģmasına meydan verir. ĠyileĢtirmede odak, bu nokta olmalıdır. Federal Patient Safety Initiatives Panel Summary. J Am Med Inform Assoc 9 (6 Suppl 1): s8-s10 ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 8

9 79 yaģında kadın hasta, 1 haftadır süren diyare ve artan halsizlik yakınmalarıyla kliniğe getiriliyor. GeçirilmiĢ inme öyküsü ve sol hemiparezisi var. Ayrıca kronik kalp hastalıkları da olan obez bir hasta. Dehidratasyon bulguları nedeniyle yatırılıyor. 2 hafta önce geliģen ve kendiliğinden iyileģen bir sağ bilek-ayak ağrısı yakınması var. O sırada acile baģvurmuģ ve filmleri çekilmiģ. Aileye olası bir kırık olabileceği ve ortopediste gitmesi gerektiği söylenmiģ ve ayak bileği atele alınmıģ. Aile transport zorluğu nedeniyle geçen 2 hafta içinde hastayı ortopediye götürememiģ. Atel hala bilekte imiģ. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 9

10 2 hafta önce baģvurduğu yerden filmleri ve raporu istenmiģ, ancak gelmemiģ. Ortopedi konsültasyonu yeniden filmleri çekilmiģ. Radyoloji raporu: sağ ayak bileği trimalleolar kırık. Ortopedist raporu okumuģ, sonrasında hastayı kısaca muayene etmiģ; aileye operasyon önermiģ ve aile de onaylamıģ. Ertesi gün operasyona alınan hastaya spinal anestezi uygulanmıģ. Ortopedist, insizyondan hemen önce ameliyathanede filmleri yeniden kontrol etmiģ ve ĢaĢkınlıkla sol trimalleolar kırık olduğunu görmüģ! ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 10

11 Ortopedist anestezi altında hastanın her iki bileğini yeniden muayene etmiģ. Her iki bilekte de kırık düģündüren klinik bulgu yok! Üçüncü kez görüntüleme sol ayak bileği intakt, sağ ayak bileği intakt, 5. metatarsal kemikte iyileģmekte olan kırık Anestezi geri alınmıģ ve hasta odasına gönderilmiģ. Teknisyenlerden biri 2 gün önce sol trimalleolar kırık nedeniyle bir hastanın opere edildiğini hatırlamıģ. Ameliyathaneye iletilen filmler, 2 gün önceki hastanın filmleriymiģ, fakat üzerindeki isim diyare nedeniyle hastaneye yatırılıp boģ yere ameliyat edilmekten son anda kurtulan hastaya aitmiģ... ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 11

12 ZAYIF ĠLETĠġĠM TEMEL HG UYGULAMALARINDA EKSĠKLĠK YANLIġ ETĠKETLEME EKĠP ÇALIġMASINDA EKSĠKLĠK HEKĠMĠN UYGULAMA EKSĠKLĠĞĠ KISACA MUAYENE ETME HASTA GEREKSĠZ BĠR OPERASYON ĠÇĠN ANESTEZĠ ALDI BU OLAY ÖRNEĞĠ; AHRQ; AGENCY FOR HEALTHCARE AND QUALITY, US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES KURUMUNUN WEB SĠTESĠNDEN ALINMIġTIR. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 12

13 HER YIL AMERĠKA'DA KĠġĠ BEKLENMEDĠK OLAYLAR/TIBBĠ HATALAR NEDENĠYLE ÖLMEKTEDĠR. Institute Of Medicine 1999

14 Hastaneye yatan hastalarda yapılan iki çalıģmada, tıbbi bakım sırasında bir hata görülme sıklığı %3.7 bulunmuģtur. Bunların %53 ü önlenebilir tıbbi hatalar olarak tanımlanmıģtır. Bu veriler kullanılarak, 1997 yılı içinde ABD de hastaneye yatan 33.6 milyon hasta esas alınarak yapılan varsayımlarda, tıbbi hata nedeni ile her yıl en az , belki de hastanın öldüğü öngörülmektedir. Tıbbi hataların maliyetinin 37.6 milyar ile 50 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Önlenebilir hataların maliyeti ise milyar dolar arasındadır. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 18

15 Kalp hastalıkları 726,974 Kanser 539,577 Serebrovasküler hastalık 159,791 KOAH (COPD) 109,029 Tıbbi hatalar 44,000-98,000 Kazalar 95,644 Pneumonia/influenza 86,449 Diabetes 62,636 Ġntihar 30,535 Böbrek hastalıkları 25,331 Karaciğer hastalıkları 25,175 CDC 97, IOM, 2000 ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 20

16 Medicare popülasyonunda bulunan hastalarda 2000 ile 2002 yılları arasında 37 milyon hastaneye yatıģta 1.14 milyon (%3.08) hasta güvenliği ihlali saptandı. Bu rapora göre Amerikan hastanelerinde bir yılda 195,000 hastanın önlenebilir hatalardan dolayı ölebileceği öngörülmektedir. Health Grades Quality Study, Patient Safety in American Hospitals, July 2004 ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 21

17 Hekimler (831) %35 i kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide tıbbi hata yapıldığını belirtiyor. Toplum (1207) %42 si kendilerine veya yakınlarına uygulanan tedavide tıbbi hata yapıldığını belirtiyor. Blendon, et al. N Eng J Med 2003; 347: ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 22

18 Tıbbi hataların neden geliģtiğini tespit etme Kanıt toplama ve araģtırma fazı. Sistemdeki sorunlara yanıt verecek stratejilerin geliģtirilmesi Yöntem geliģtirme ve uygulama fazı Hasta güvenliği kültürünün geliģtirilmesi. Korkmadan-çekinmeden hataların bildirilmesi. JM Eisenberg, Director, AHRQ, 2000 ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 24

19 Perioperatif antibiotik protokolü Cerrahi alan infeksiyonlarında %93 azalma PCOE (bilgisayarla ilaç order ı) Medikasyon hatalarında %81 azalma Eczacının takım ile birlikte vizit yapması Önlenebilir yan etkilerde %66-78 azalma Protokol uygulamaları Santral venöz kateter infeksiyonlarında %92-95 azalma Ventilator protokolleri VAP da %62 azalma Lucian L Leape, Donald M Berwick. Five years after to err is human; What have we learned? JAMA 2005; 293: ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 26

20 Sağlık Bakanlığı tarafından, 6 Nisan 2011 tarih, sayılı Resmî Gazete de Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Kapsamında Üniversite Hastaneleri de var. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 27

21 Hasta kimliklendirme hataları Bakım sunanlar arasında iletiģim hataları YanlıĢ kan transfüzyonu Ġlaç uygulama hataları Hastane tarafından sağlanan kontamine olmuģ alet, ilaç ya da malzeme Hastanede intihar giriģimi Hastanede Ģiddete maruz kalma ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 28

22 YanlıĢ taraf cerrahisi YanlıĢ hastaya cerrahi giriģim YanlıĢ cerrahi giriģim Cerrahi sonrasında vücut içinde cerrahi alet unutulması ve bu durumun yeniden cerrahi giriģim gerektirmesi Ölüm ya da nörolojik hasarla sonuçlanan intravaskuler gaz embolisi ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 29

23 Hastane cihazlarından kaynaklanan kazalar (elektrik Ģoku,vb) Hastanede gerçekleģen çarpma, düģme ve kazalar Anestezi sırasında oluģan hatalar (hatalı gaz kullanımı, vb) Ölüme ya da ciddi sakatlığa yol açan nozokomiyal enfeksiyonlar Sıra/randevu/ tıbbi ürün beklemeye bağlı gecikmeler ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 30

24 ÇHGK, burada sayılan tüm olay lar için ĠTF de uygulanabilecek önlemleri tanımlamak, bunları dokümante etmek ve uygulamaya koymak amacıyla çalıģmalarını sürdürüyor. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 31

25 İstenmedik olayların bildirilmesi, nedenlerinin analiz edilerek tekrarlanmasının önlenmesi HAGED-PR-003,FR-002 OLAY BİLDİRİM FORMU.xlsx ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 32

26 Yanlış Soru: Doğru Sorular: Suçlu kim? Ne hata yaptık? Neden hata yaptık? Nasıl önleyebiliriz? ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 33

27 Olay Bildirim Formu nun bir örneği size dağıtıldı. Formla ilgili önerilerinizi Kalite Birimine iletebilirsiniz. Olay bildiriminde bulunmak istediğinizde bu formun bir örneğini ÇHGK Koordinatörüne ulaģtırmanız gerekiyor. Formun elektronik ortamdan iletimi için çalıģılıyor. Dekanlık 2. katta bulunan «Olay Bildirim Ġletim Kutusu»na atabilirsiniz. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 34

28 Yaptığınız olay bildirimi, ÇHGK Koordinatörü tarafından Kalite Birimi ne iletilerek kayıt altına alınır ve olayın ciddiyetine göre ya komite acil toplantıya çağrılır ya da rutin komite toplantısında gündem maddesi yapılır. Olay, kök-neden analizi yapılarak irdelenir ve sonucunda ulaģılan neden(ler)e yönelik iyileģtirme çalıģmaları baģlatılarak olayın tekrarlaması önlenmeye çalıģılır. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 35

29 Bir problemin altında yatan asıl neden(ler)i bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Tarafsızlığa ve analitik yaklaģıma dayanır. Yöntemin temelinde ardı ardına Neden? sorusunu sormak yatar. Hataya neden olan temel nedene ulaģıncaya kadar Neden? sorularına devam edilir. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 36

30 Bir kurumdaki uygulamaları ve yerleģik inançları tartıģmak ve anlamak için sistematik bir yöntem sunar, KiĢilere değil, sistemlere ve süreçlere odaklanır, Klinik süreçlerdeki özel sebeplerden organizasyon ile ilgili süreçlerdeki genel sebeplere yönelir, Yöntemin felsefesi, her bir problemin bir fırsat olduğu düģüncesidir. Çünkü problemin niçin ve nasıl olduğu hakkında elde edilebilecek bilgi, düzeltmek için bir baģlangıçtır. ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 38

31 Yanlış Soru: Doğru Sorular: Suçlu kim? Ne hata yaptık? Neden hata yaptık? Nasıl önleyebiliriz? ĠTF ÇALIġAN VE HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ 39

32

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR?

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR? 5. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR? Araş. Gör. Sevcan TOPÇU Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Değişen sağlık

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ. Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ. Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARININ YÖNETİMİ Prof. Dr. Nurhan İNCE İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı İnsanların hastalıklarla çalışıp da nasıl her zaman sağlıklı

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 1. AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı