10 ki iyi pompal tüfekle tarad!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 ki iyi pompal tüfekle tarad!"

Transkript

1 Gediz Üniversitesi Kira Hukuku Sempozyumu nda, pek bilinmeyen yarg kararlar aç kland. Yarg tay, kom usunun gürültüsünden, kötü davran ndan, yemek kokusundan rahats z olan kirac n n açt davalarda kiraya vereni de sorumlu tutuyor Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Ö retim Üyesi Ayd no lu, "Yeni deprem yönetmeli ine göre yüksek binalar n tasar m, depreme kar yap lan ileri derecede hesap ve analiz sonuçlar na göre yap lacak" dedi Ayd no lu, "Bilgisayarlar etkin ekilde kullanarak bir senaryo kuruyoruz. Bilgisayar bina modeline birebir deprem uyguluyoruz. leri analiz yöntemleri ile binan n her taraf nda neler oldu unu, nerede çatlak, hasar oluyor, bunlar n hepsini bilgisayarda canland r yoruz. Buna göre tasar m m z yap yoruz. E er istenmeyen bir davran ortaya ç karsa düzeltiyoruz. Ad m ad m tasar m geli tirerek tamaml yoruz. Yeni yöntemle kat k s tlamas yap lmayacak dedi. devam 14 te 10 ki iyi pompal tüfekle tarad! 3 Mart 2015 Sal Faiz tart malar yla rekor k ran döviz kurlar, Ege Bölgesi ihracat n da vurdu. hracattaki dü ü e kar faiz oranlar n n dü ürülmesini isteyen E B Koordinatör Ba kan Sabri Ünlütürk, " hracat dünyas olarak beklentimiz, Merkez Bankas n n faiz indirimine gitmesidir" diye konu tu zmir Kilimcitepe Camii imam Cuma Hutbesinde isyan etti Türkiye nin en iyisi olacak 25 Mart 2015 tarihindeki aç l a haz rlanan Fuar zmir de ekibiyle birlikte inceleme yapan Ba kan Kocao lu, "Sadece zmir için de il, ülkemiz ve yak n co rafya için çok önemli bir esere imza at yorsunuz. Fuar zmir i kuran ekip olarak tarihe geçeceksiniz. dedi. 9 da Erdo an n Gavur zmir söylemi ile gündeme gelen zmir de ya anan bir geli me, yok art k dedirtti. Vatanda Ezana isyan etti, imamsa vatanda a OKUYAN DA KAYET EDEN DE MÜSLÜMAN Kilimcitepe Camii imam Musa Hoca, bu durumu Cuma Hutbesinde cemaatine duyurdu. Duyururken de sitem etmeyi ihmal etmedi. Hutbeye ç kan mam Musa, Üzülerek söylüyorum ki ezan sesinden rahats z olanlar var. Çocuklar uyan yor ve rahats z oluyormu. Onun için ezan n sesini k s yoruz. Çok enteresand r ki, ezan okuyan da Müslüman ikayet eden de devam 16 da

2 SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 3 Mart 2015 Salı Bir subay n günlü ünden tarihi sava n di er yüzü! Dünya tarihinin en kanl çarp malar ndan birinin meydana geldi i Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay n n günlü üne yans d. ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdemir, "Mehmet Halit, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r. Tarihi aç dan çok önemli bir eser" dedi T ürk tarihinin alt n sayfalar ndan olan, milletin e siz kahramanl, vatan ve millet sevgisinin sembolle ti i, kutsal sayd de erler için ülkenin her kö esinden gelen gençlerin kanlar n dökerek "Çanakkale geçilmez" destan yazd Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay Mehmet Halit Bayr 'n n günlü üne yans d. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Sava lar Ara t rma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Bayr 'n n Çanakkale cephesindeki 16. tümen topçu alay nda görev yapt n söyledi. 100 y ll k günlü ün bugüne kadar stanbul'da ya ayan Sevengül Sönmez taraf ndan sakland n belirten Erdemir, günlü ün daha uzun y llar, gelecek nesillere ula t r labilmesi için kitapla t r laca n ifade etti. Mehmet Halit Bayr 'n n cephede kaleme ald günlü ün sava n gerçek yüzüne k tuttu unu anlatan Erdemir, "Çanakkale cephesinde topçu subay olarak görev yapan Bayr, fakülteyi bitirdi i günlerde kendisini birden sava n içinde buluyor. 12 Nisan 1915'de cepheye ça r lm. Mehmet Halit, biraz a k nd r. Yazd klar ndan da anla laca üzere gördü ü manzaralar kendisinde tuhaf hisler uyand r r. Çanakkale'de her yer y k nt, her yer yanan evler, ölen insanlarla doludur. Zaman içinde olup bitenleri kaleme al r, sava n iddetini, deh etini anlat r" dedi. Geçmi dönemlere ait bilgileri o döneme ait vesikalardan belgelerden ö renilebildi ini dile getiren Erdemir, öyle konu tu: "Bugüne kadar Çanakkale muharebelerinin tarihi Osmanl belgelerindeki bilgilerle, harp mecmualar ndaki bilgilerle ya da resmi raporlarla yaz ld. Ancak harekat n genelini gerek zaman darl gerekse bu belgelerin resmi evrak olmas hasebiyle, o anki en ince ayr nt lar, askerin psikolojik durumu, sosyal zaman hiçbir zaman göremiyoruz. Bu hat rat ve günlükler sava n cephede ya an lan haliyle bize nakleden çok k ymetli vesikalard r. Hele ki günlükler tabiri yerindeyse hiçbir farkl duygular n, farkl dü üncelerin içerisine kar mad kaynaklard r. Ki i, ne hissediyorsa, o an neyi ya yorsa günlüklerinde onu yazar. Mehmet Halit de günlüklerine bakt m zda bunu çok net görüyoruz. O gün üzüntülüyle üzüntülü oldu unu, mutluysa sevinçliyse biz bu durumu kaleminden çok net görebiliyoruz. Bu anlamda Mehmet Halit, Çanakkale muharebelerinin anlat mda eksik kalan bu k sm n da, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r." Bayr 'n n Çanakkale'deki görevine kat lmak için stanbul'dan yola ç kt na i aret eden Yrd. Doç. Dr. Erdemir, öyle devam etti: "Çanakkale Bo az na denizden taarruz ilk olarak 19 ubat 1915 te bo az giri istihkamlar n n bombard man ile ba lar, 18 Mart 1915 teki nihai taarruz ile sona erer. 18 Mart ta yap lan bu bombard manda, müttefik donanman n 3 muharebe gemisi batar, amiral gemisi Quin Elizabeth olmak üzere gemilerin önemli bir k sm da a r hasar görür. 22 Mart ta Mondros Liman nda Quin Elizabeth te yap lan toplant da bo az n denizden geçilemeyece i anla l r. Art k s ra bir kara harekat ndad r. Osmanl Devleti muhtemel bir kara harekat na kar 24 Mart 1915 te 5. orduyu kurar, komutanl na da Alman Liman von Sanders i atar. Liman Pa a, 26 Mart ta Gelibolu ya ula arak haz rl klar na ba lar. Çanakkale Muharebeleri nin ikinci a amas olan kara muharebeleri ise 25 Nisan da ba lar, 9 Ocak 1916 gününe kadar devam eder. 26 Nisan günü trenle cepheye sevk edilenlerden biri de seferberlik ilan üzerine silah alt na al nan 19 ya nda yedek subay Mehmet Halit Bayr d r. Bayr 'n n birli i ise Binba zzettin Bey komutas ndaki 16. tümen topçu alay d r. Günlü ünü o an yazmaya ba lamaz, ancak trene ilk bini ini, yolculu a ç k n ve arada geçen olaylar teferruatl bir ekilde anlat r." Lokman Erdemir, sava n gerçek yüzünün Bayr 'n n günlü ündeki yaz lar ndan çok net bir ekilde anla ld n belirterek, öyle devam etti: "Mehmet Halit Bayr 'n n burada geçirdi i günleri ve ya ad önemli hadiseleri günlü ünde geni çe anlat r. Buras, bir yandan dinlenilen bir yandan da gelecek günlerin merak ile insan karamsarl a dü üren bir yerdir. Ben askerlikten uzakta ya ay n tad n e- merken kabil de il, bunlar dü ünmemi tim... Bana her eyi izhar eden vatan m için her fedakarl yapmak" Bayr 'n n günlü ünden baz notlar: "Taburumuzun ak amüzeri hareket edece ini ö rendi im cihetle izin al p tekrar eve gelmek istedim. Topkap dan tramvaya bindim. Alay yaveri Mülaz m sani Halit E- fendi de tramvaya yeti ti, fakat getirdi i haber iyi de ildi. Taburun imdi k ladan ayr ld n Sirkeci den Kuleliburgaz a müteveccihen hareket edece imizi söyledi. Bunun için eve gidemedim..." "Efrat, hamallar vesaire çal yor, hummal bir faaliyet ortal n hay u huy- tannan n artt r yordu. Kendisine yolluk kumanya tedârik edenden tutunuz da bilinmeyen hususi sebeplerden dolay melül duranlar, arkada lar yla, dostlar yla konu up veda edenler..." "Mermiler birbirini takip etmeye ba lad. Biz bunlar üzerinde dü ünüyorduk. Gülleler, Bolay r cihetinden geliyor, Gelibolu nun üzerinden a arak denize dü üyor, büyük su sütunlar havaya yükseliyordu. Bir dakika sonra mermiler ehre dü meye ba lay nca tereddüdümüz kalmad..." " imdi güne alt n klar yla Gelibolu yu y k yor, dü man n ç kard yang nlar hâlâ devam ediyordu. Biz mahzun fakat kuvvetli bir intikam duygusuyla mücehhez oldu umuz halde Maydos a do ru ilerliyorduk..." "Yeni mevzilerimiz Ar burnu m nt kay harbi sol cenah nda yüz be rak ml tepenin cenub-i garbisindeki topçular s rtlar denilmekle maruf s rtlardad r. Tabur ve alay karargah Uzundere Vadisi nde olup bu vadinin biraz gerisinde in a olunmu tur. Taburlar m z n önüne 47. ve 48. piyade alay m z n siperleri tesadüf eder..." "Bölük sa dan yürü mar kumandas n verdi. imdi bütün batarya harekete gelmi, yürüyor ve biz onu nur ve hande dolu kalplerimizle takip ediyorduk. Yürüdük, yürüdük Yolda Anafarta'y Kebir köyünden bade" (AA) D Z LERE KIZDI çekime ba lad Çok say da medeniyete ev sahipli i yapan Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, kentin yeterince tan t lmas için 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film çal malar yap yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. Al nca, AA muhabirine, 5 y l önce kentin tan t m için bir vatanda olarak üzerine dü- eni yapmaya karar verdi ini anlatarak, çözüm süreci ile sa lanan huzur ortam n n bu çal malar n h zland rd n belirtti."bölgede çekilen filmlerde buran n kültürü do ru yans t lm yor. Bu nedenle kendimi Mardin'in tan t m na adad m. Çekti im amatör film ve belgeseller sosyal medyada izlenme rekorlar k r yor" diyen Al nca, tarihi kentin ho görülü ve büyülü sokaklar n sinema perdesine en iyi ekilde ta mak istedi ini aktard.al nca, Mardin'in tüm dünyada ilgi gören bir kent oldu unu vurgulayarak, "Dizi ve filmlerde buradaki ya am aktar lmak isteniyor. Ancak bu çekimlerde Mardin hak etti i ekilde tan t lm yor. Ya- ad m ehre hizmet için bu tan t ma katk sunmak istiyorum" diye konu tu. Çekimleri sürdürmeye kararl Bu i ten gelir elde etmedi i için ailesinin de kendisine destek vermedi- ini anlatan Al nca, en büyük amac n n ba- ar l bir yönetmen olmak oldu unu, bunun için de çekimleri sürdürmeye kararl oldu- unu kaydetti.al nca, bu nedenle yar m b rakt e itimini sürdürmek istedi ini dile getirdi. Sosyal medya arac l yla Al nca ile tan an amatör foto raf sanatç s Bilal Bulut da Al nca'n n belgesel çekimlerini be endi ini, azmi nedeniyle kendisine destek vermek istedi ini ifade etti. Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, çekilen dizi ve filmlerin bölge kültürünü yeterince tan tmad gerekçesiyle 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film haz rl yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. (AA) Bayraklı da çocuklar tiyatroyla buluşuyor Bayrakl Belediyesi çocuklar tiyatro ile bulu turarak onlar n hem e lenmesini hem de ö renmesini sa l yor. smet nönü Kültür Merkezi nde sahnelenen K rm z ba l kl k z isimli oyunu ilçedeki ana s n f ve lkö retim 1, 2 ve 3. s n f ö rencilerinin gösterimine sunuldu. Minik ö renciler tiyatro oyununu izlerken e lenmenin yan s ra birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Özsüt tiyatro grubu taraf ndan gerçekle tirilen oyunda Gizem Turna, Burak nan r, Alp Tunçel çocuklar için sahne ald. Murat Ilg n n yönetmenli ini yapt iki perdelik oyun çocuklar n be enisini kazan yor. Oyunun yönetmeni Ilg n, Bayrakl Belediyesi nin çocuklara arma an etti i tiyatro oyunlar ile yüzlerce çocuk tiyatronun güzelli iyle bulu uyor. Bu kapsamda binlerce çocu a ula may hedefliyoruz. Çocuklar, sahnelenen oyun ile kitap okuman n önemini bir kez daha kavrama f rsat buluyor, oyunun içinde geçen karakterlerin de kitap okuyarak bilgi sahibi olduklar n anl yorlar. Bizler de bu oyunlarla çocuklar güldürmenin yan nda onlara güzel eyler kazand rman n mutlulu unu ya yoruz dedi. Bayrakl Belediyesi olarak okullar n bak m, temizli i gibi hizmetlerin yan s ra, e itime her türlü deste i verdiklerini belirten Bayrakl Belediye Ba kan Hasan Karaba, Çocuklar n sosyal ve kültürel anlamda geli meleri için bale, karikatür ve satranç gibi kurslar düzenliyoruz. Bunlar n yan nda çocuklar m z tiyatro ile bulu turuyoruz. Bu yolla çocuklar farkl mesajlar al yorlar; dü ünerek, yorumlayarak okumay ö reniyorlar dedi. (HABER MERKEZ ) Y l: 4 mtiyaz Sahibi Saykar Bas n Yay n Gaz. Mat. K r. San. ve Tic. A.. ad na Eflatun SAYGILI Yaz leri Müdürü Azime MOLLA Haber Müdürü Yavuz ATALAY Sayfa Editörü Ekrem YELMAZ Nihal ÖZKEN Da t m: Bahri ÖZTÜRK GÜLTEK N PAZARLAMA GÜREL DA ITIM. Say : Mart 2015 Sal dari Merkez ehit Fethi Bey Cad. K z lkanat Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / ZM R Tel: (Pbx) Mail: Yay n türü: Yerel Bas ld Yer Star Medya Yay nc l k A. Gaziemir Tren stasyonu Kar s Eski Beton Ta Tesisleri çi No: 29 Gaziemir / ZM R Tel: Yay n Sahibi Temsilcisi Azime MOLLA Sorumlu Yaz leri Müdürü Fikret DA TEK N SON DAK KA Bas n Meslek lkelerine Uymaya Söz Vermi tir

3 SAYFA 3 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>3 ASAYi 17 3 Mart ubat Sal Per embe Ya ar Kemal son yolculu una U URLANDI CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu, " nce Memed''i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu" dedi 11. Cumhurba kan Gül: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz" Süryani Katolik Patrikvekili Sa : "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak" K l çdaro lu, Türk edebiyat n n ulu ç nar Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'ndeki cenaze töreninde gazetecilerin sorular n yan tlad. "Hepimizin ba sa olsun" diyerek sözlerine ba layan K l çdaro lu, unlar kaydetti: "Edebiyat ç nar m z yitirdik. Onu bugün sonsuza, ezele u urlayaca z. O Türk edebiyat n n görkemli bir ç nar yd. Çukurova'y, destan, gazetecili i, röportaj, sanat, sevgiyi, bar ondan ö rendik. nce Memed'i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu. Kendisini 2 kez evinde ziyaret ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu. nsan dostuydu. Dü üncelere sayg l yd. Nobel ödülünü alamad ama benim gönlümde yatan Nobel ödülünü alan yazarlar m zdan biriydi. Ya ar Kemalle ilgili çok ey söylenebilir. Bugün hepimizin, Türkiye'nin ba sa olsun, edebiyat, sanat dünyas n n ba sa olsun Allah rahmet eylesin diyorum." "Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard " 11. Cumhurba kan Abdullah Gül de Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere yapt aç klamada, Kemal'e Allah'tan rahmet diledi ini söyledi. Gül, öyle konu tu: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz. Ba ta e i Ay e Han m olmak üzere yak nlar na ba sa l diliyorum y l nda Cumhurba kan olarak, Cumhurba kanl Kültür ve Sanat Ödülü'nü tevdi etmi tim kendisine. Do rusu bundan gurur duyuyorum." Gül, Kemal'in babas n n arkada oldu unu ve bunun kamuoyu taraf ndan pek bilinmedi ini anlatarak, "Bazen telefonla da görü ürlerdi. Kayseri'de fabrikada beraber çal m lar. Hatta geçen Kurban Bayram 'nda telefonla görü mü ler, 'çoluk çocuk nas l' diye babama sormu. Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard. Kendisine Allah'- tan rahmet diliyorum" ifadelerini kulland. Yazar Orhan Pamuk Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yazar Ya ar Kemal'in vefat yla ilgili "Çok üzgünüm. Tesellimiz, Türkçe ya ad kça Ya ar Kemal'in romanlar ya ayacakt r" dedi. Ya ar Kemal'in ölümünden sars ld n ve çok üzüldü ünü dile getiren Pamuk, çocuklu unda Ya ar Kemal'in kitaplar n okudu unu, gençli inde, büyüdü ünde ise onun arkada olmakla övündü ünü ifade etti. Onu yaln zca bir yazar olarak övmek istemedi ini belirten Pamuk, öyle devam etti: "Büyük bir insan o- larak da övmek isterim. Bu kadar zor artlara, bask lara, yasaklamalara, mahkemelere, s k t rmalara ra men içindeki çocu u her zaman muhafaza etti. Her zaman ba n dik tuttu her zaman ki ili ini korudu. Bu ülkede ya ay p, bütün bu bask lara ra men hikayeleri anlat p burada ya ayan insanlar n hikayelerini bütün dünyaya duyurabilece imizi bana ö retti. Hayatta çok zaman onu örnek ald m. Arkada olmakla övündüm. Yaln zca büyük bir yazar de il Allah' n özel bir kuluydu. En zor zamanda bile iyimserli ini kaybetmeyen her zaman bu yüzden umuttan bahseden bir insand." Güler Sabanc Sabanc Holding Yönetim Kurulu Ba kan Güler Sabanc, i adam Sak p Sabanc 'n n da her zaman Ya ar Kemal'i sayg ve sevgiyle and n ve ona "Koca Ya ar" diye hitap etti ini söyledi. Ya ar Kemal'in Adana'da büyüyen çocuklar için ayr bir anlam oldu unu ifade eden Güler Sabanc, "Hepimiz nce Memed'i okuyarak büyüdük. Onun da ötesinde farkl l klar n bar içinde ya amas için verdi i çaba, eserleri kadar büyük. Bugün burada yaln zca Türk edebiyat n n büyük ustas n de il, bar elçisi bir büyük insan bir büyük k ymeti kaybettik. Eserleri ile ya ayacakt r" dedi. Süryani ve Ermeni patrikvekilleri de zmir in Konak ilçesinde O.U. (23) adl ki i, iddiaya göre bir e lence yerine al nmad gerekçesiyle pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad. Evinden ald tüfekle ate açan O.U. - nun yaralad ki iler aras nda, o i yerinin çal anlar ve mü terileri de bulunuyor. Polis taraf ndan yakalanan zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. Olay, Alsancak semti, Gazi Kad nlar Soka 'nda, saat s ralar nda meydana geldi. O.U., iddiaya göre arkada H.E. (25) ile birlikte e lence mekânlar n n bulundu u soka a girdi. Alkollü oldu u iddia edilen iki arkada, e lence yerine al nmad. Bunun üzerine evine giden O.U., pompal tüfe ini al p geldi. Hafta sonu olmas sebebiyle oldukça kalabal k olan sokakta tüfe i ç karan O.U., rastgele ate etmeye ba lad. Çevrede bulunanlar kat ld Süryani Katolik Patrikvekili Yusuf Sa ise gazetecilere yapt aç klamada, 30 y ll k arkada olan Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü ya ad n söyledi. Sa, "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak. Burada bulunmaktan hem gurur duyuyorum. Hem de üzülmüyorum çünkü çok iyi bir insan ya ad, çok iyi bir insan ayr ld. Bak n bütün bunlar ahitleridir" diye konu tu. Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ba episkopos Aram Ate yan, herkese ba sa l dileyerek, "Bütün dinlere, ibadethanelere sayg yla yakla an bir insand. Böyle insanlara daha çok sahip ç kmam z gerekiyor" ifadelerini kulland. Orhan Gencebay, Ya ar Kemal ile lise y llar nda tan t n ve eserlerinin kendisine ilham verdi ini aktard. Ya ar Kemal'in her zaman ma durun ve insanl n yan nda oldu unu kaydeden Gencebay, "Hepimizin ba sa olsun. Dünyaya mal olmu, babam z, üstad m zd. O koca ç nard. Hiçbir zaman da ölmeyecek" dedi. (AA) E lence yerine al nmay nca pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad kaçmaya çal rken O.U., üç el ate ettikten sonra yaya olarak uzakla t. Tüfekten ç kan saçmalarla e lence mekan çal anlar ve mü teri olarak bulunanlardan 10 ki i yaraland. Durumun bildirilmesi üzerine olay y- erine çok say da cankurtaran sevk edildi. Sa l k görevlileri, ilk müdahalesini olay y- erinde yapt klar yaral lar çe itli hastanelere kald rd. Hayati tehlikesi bulunmayan yaral lar, tedavilerinin ard ndan taburcu edildi. Polis ekipleri ise zanl O.U. nun pe ine dü tü. Asayi ube Müdürlü ü Cinayet Büro Amirli i ekipleri, kimlik bilgilerine u- la t. O.U., olayda kulland pompal tüfekle birlikte yakalanarak gözalt na al nd. Adliyeye sevk edilen zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. (C HAN) İzmir'de yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı zmir'de, ehir içi yolcu ta nan minibüsün devrilmesi sonucu 4 ki i yaraland. Al nan bilgiye göre, Gaziemir-Bornova seferini yapan smail Yaykal' n (46) kulland 35 M 8736 plakal yolcu minibüsü, Ye ildere Caddesi'nde sa anak nedeniyle kayganla an yolda, yol kenar nda park halindeki bir motosiklete ve kald r ma çarpt ktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Yaykal ile Duygu Hepgül (27), k z 5 ya ndaki Ceylin Hepgül ve Fevzi Ayd n (60) araçta s k t. hbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri yaral lar s k t klar yerden ç kard. Olay yerine ambulans beklendi i s rada baz vatanda lar n yaral lar ya tan korumak için emsiye tuttu u görüldü. Yaykal, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine, Fevzi Ayd n, Duygu Hepgül ve k z Ceylin Hepgül ise Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesine kald r ld. Yaral lar n hayati tehlikesinin bulunmad bildirildi. Kaza sonras bir süre trafi e kapanan yol, çekici yard m yla minibüsün yoldan kald r lmas n n ard ndan yeniden ula ma aç ld. Bu arada, minibüsün çarpt motosikletin kazadan k sa süre önce meydana gelen bir ba ka kaza sonras ar za yapt, sürücüsünün motosikleti kald r ma park ederek gitti i ö renildi. (AA) Babasını darp edip genç kızı kaçırdılar! Türkiye de ya anan kad na iddet olaylar na bir yenisi daha eklendi. zmir in Buca ilçesinde oturan 22 ya ndaki genç k z, iddiaya göre geçen per embe günü evlenmek istemedi i ki i ve yak nlar ndan olu an üç ki i taraf ndan, babas darp edilerek üç ki i zorla kaç r ld. K z n n bir an önce bulunmas n isteyen anne Camiye Balakan, Zorla k z al n r m? K z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. K z m sa m ölü mü? diyerek gözya döktü. Olay, F rat Mahallesi'nde ya and. Dilan Balakan, iddiaya göre annesinin akrabas olan üç ki i taraf ndan geçen per embe günü kaç r ld. Baba Adil Balakan darp eden zanl lar, genç k z zorla otomobile bildirerek kaç rd. Olay n üzerinden dakikalar geçmeden polise haber veren aile, k zlar n n kaç r ld araban n plakas n verdi ancak be gün geçmesine ra men genç k z ve kaç ranlar henüz bulunamad. Ayn ki ilerin 2012 y l nda da k z n kaç rd n anlatan anne Balakan, Bizi rezil ettiler, k z m n hayat n mahvettiler. Benim k z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. Zorla k z al n r m? Babas n darp etmi ler, burnunu k lm lar, i yerimizi mahvetmi ler. Ben k z m istiyorum, k z m geri gelsin, ba ka bir ey istemiyorum. dedi. (C HAN)

4 3 Mart 2015 Salı Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazın girişim, istikrarlı bir yönetim ve devletin teşvik ve tavrı olduğunun altını çizen Bakan Fikri Işık, "Girişimci insan ruhunun olmadığı hiçbir ülke kalkınamaz. Türkiye'nin girişimcilik ruhunda problem yok" dedi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, taşımacılık sektörünün AB mevzuatına uyumlu olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" dedi. Elvan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada taşımacılık sektörünün 77 milyon kişiyi ilgilendiren ve hemen hemen tüm sektörlerle etkileşim halinde olan bir alan olduğunu söyledi. Bundan yıl önce taşımacılık alanında kural ve kaidenin olmadığı, isteyen herkesin taşımacılık yapabileceği bir yapının söz konusu olduğunu anlatan lvan, "Ancak AK Parti hükümetlerimizin göreve gelmesiyle birlikte karayolu taşımacılığı alanında ciddi düzenlemeler yapıldı. Bir anlamda taşımacılık sektörünü belirli bir kurala bağlamak istedik. Bugün bizim ülkemizin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz ki biz bunu gerçekleştirdik" diye konuştu. Elvan, sektörün özellikle AB mevzuatına uyumlu olmasının k- endileri için son derece önemli olduğunu aktararak, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kulandı. Elvan, 15 yıl önce Türkiye'de taşımacılık sektörünün çile çekilen bir sektör olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahmetli babam da gençlik yıllarında bir süre nakliyecilik yaptı. Hep, 'çile çekmek istiyorsan kamyon şoförü olacaksın' derdi. O dönemler; altyapısı kötü ve iki aracın yan yana geçemeyeceği, her tarafın çukur olduğu, doğru dürüst asfaltın olmadığı yollar vardı. O dönemler artık geride kaldı. Türkiye ulaşım altyapısı itibarıyla gerçekten çağ atladı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolumuz varken, 12 yıllık süreçte 17 bin 750 k- ilometre yol gerçekleştirdik ve bu yolların kalitelerini son derece artırdık. Bugün artık taşıyıcılarımız 'tekerim patladı, çukurda kaldım' demiyor, güzelim yollarda seyehat ediyorlar." O yıllarda bir de ömrünü tamamlamış çok sayıda aracın trafikte olduğunu anımsatan Elvan, gerçekleştirilen düzenlemelerle araçları önemli ölçüde yenileyerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren herkese rahatlama imkanı sağladıklarını anlattı. (AA)

5 1Şubat 3 Mart Salı Perşembe Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı olacak" dedi. Büyükekşi, şubat ayı ihracat rakamlarını Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda düzenlenen toplantıyla açıkladı. Dün hayatını kaybeden Yaşar Kemal'i TİM o- larak saygıyla andıklarını belirten Büyükekşi, "Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İnce Memed artık öksüz kaldı, tüm büyük eserleriyle büyük fikir adamının adını tekrar yad ediyoruz" ifadesini kullandı. Özellikle ilk günden beri çözüm sürecine hep destek verdiklerini anlatan Büyükekşi, çözüm sürecinin Türkiye'nin geleceği adına, çok şeyler getireceğini söyledi. Büyükekşi, "TİM olarak bir an önce barışın ülkemize huzur, refah getireceğine inanıyoruz, o yüzden de dün her iki tarafında da açıklamış olduğu konuların bir an önce hayata geçirilip, Türkiye'nin geleceği adına yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki ömrünü de barışa adamış olan Yaşar Kemal'in vefatı barışın ebediyete tesis edilmesine vesile olur" diye konuştu. Erzurum'un bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Büyükekşi, kentin önemli bir kış turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İhracatın bir ülkenin özellikle büyümesinde, üretim yapmasında çok büyük bir etken olduğunun altını çizen Büyükekşi, "İhracat demek üretim demek, üretim demek istihdam demek, refah demek ülkenin kalkınması demek. İhracata sizin de gereken önemi verip, gereken çalışmaları yapmalısınız. Bizler de size Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğimiz vasıtasıyla her türlü desteği vermek için hazırız" dedi. Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketliliğin devam ettiğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Fed kararı olacak. Her ne kadar Fed Başkanı yeniden geçtiğimiz hafta faiz artırımına ilişkin net bir mesaj vermemiş olsa dahi faiz artırımının ABD'de 2016 yılında yapılacak seçimler sonrasına ötelenebileceği de gündemde. Bu tartışmalar bir yana, rakamlar ABD'de geniş çaplı bir iyileşmeye işaret ediyor. İstihdam artışları da Amerika'da özellikle güçlü seyrini sürdürüyor. Borsa endeksine baktığımızda Amerika da rekorlarını geliştiriyor." Avro Bölgesi'de iyileşmenin 2014 yılının son çeyreğinde, özellikle Almanya'daki büyümenin etkisiyle hızlandığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bu yıl AB-28'de yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,2 büyüme bekleniyor. Yunanistan'ı kurtarma programı ise geçtiğimiz hafta onaylandı. Bu süre içinde yardımlar devam edecek ve Yunanistan'da yeni yapısal reform planını tamamlayacak ve AB'ye sunacak" dedi. AB pazarını çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve yaşanan gelişmelerin ümit verdiğini anlatan Büyükekşi, diğer taraftan da petrol fiyatlarının düştüğünü, rublede sağlanan göreceli istikrara rağmen Rus ekonomisindeki yaşanan sıkıntıların gittikçe derinleştiğini vurguladı. Büyükekşi, yoğun ihracat yapılan bölgelerin gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Mısır'ın Sina yarımadasında IŞİD'in varlığını genişletmesinin ayrı bir sıkıntı yarattığına dikkati çekerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte uzlaşmaya yakın bir tavrın ortaya konmasının son derece önemli olduğunu, çünkü iki ülkede de ihracatta büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. - Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması Büyükekşi, Süleyman Şah Türbesi'nin ve karakolunun ani bir operasyonla boşatılmasını bölge adına önemli bulduklarını belirterek, Türkiye'nin bu hamleyle Türkiye'ye yönelik olası provokasyonların da önüne geçmiş olduğuna dikkati çekti. Yakın coğrafyada yaşanan tüm bu gerginliklerin bir an önce sona erip, siyasi istikrarın ve barışın en kısa sürede sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisinde bu yıl fırsatlar yılı olarak görüyoruz. Bu yıl Türkiye, G-20 dönem başkanlığını yürütüyor. G-20, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 85'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 75'ini, dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Bu bütün platformun başkanlığını Türkiye yapıyor. Önemli bir platform ve bizim için de çok önemli. Belki 20 yıl daha elimize böyle bir fırsat geçmeyecek. O yüzden bu rüzgarla birlikte önemli fırsatları elimize geçirebiliriz." Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına da değinen Büyükekşi, Merkez Bankası'nın geçen hafta enflasyon beklenti ve öngörülerine bağlı olarak, temkinli ve kademeli bir faiz indirimine gittiğini anımsattı. Faiz koridorunun üst bandında 50, gösterge faizinde 25 baz puan olarak gerçekleşen faiz indirim kararını olumlu bulduklarını ancak bu düzeyin ihracatçılar olarak beklentileri karşılamaktan oldukça uzak olduğunu dile getiren Büyükekşi, kısa vadede Merkez Bankası'dan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyledi. Büyükekşi, şöyle devam etti: "Reel ekonomiyi canlandırmak için daha somut ve kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu söylemek istiyoruz. Merkez Bankamızın minimum 1 puan daha faiz indirimine devam etmesini ve politika faizini yüzde 6-7 arası bir seviyeye getirmesini dört gözle bekliyoruz. Özellikle 2014 sonundan itibaren süregelen kurlardaki oynaklık ve paritenin ani düşüş ihracatçılarımız açısından büyük sıkıntılara soktu te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası'nın doğru para politikaları i- zlemesinin, yeni dönemde kurların daha öngörülebilir olmasını da sağlayacağına inanıyoruz." İhracatçıların kurlardaki dalgalanmalara ve avrodaki sert düşüşe hazırlıksız yakalandığını dile getiren Büyükekşi, bunun en önemli sebeplerinden birisinin firmaların hala kur riskini yönetmeye gereken ehemmiyeti göstermemelerindan kaynaklandığını belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolara düşmesine ilişkin, "İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu, kar yağışı üretim ve lojistik kaybı anlamında ihracatımızı olumsuz etkiledi" dedi. Büyükekşi, Palandöken Dağı'nda şubat ayı ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 düşüşle 10 milyar 495 milyon dolara gerilediğini, şubatta paritenin 1,14 ile geçen yıl şubattaki 1,36 seviyesinin yüzde 17 altında olduğunu söyledi. AB-28 bölgesinin Türkiye'nin ihracatına 900 milyon dolar negatif katkı yaptığını dile getiren Büyükekşi, "Yani bu yaklaşık 8,5 puan negatif katkı yapıyor. Geçen sene aynı malı ihraç ettiğimizde elimize geçen dövizle bu sene elimize geçen döviz aynı olsa bile dolara döndüğümüzde parite olarak yüzde 17'lik bir kaybımız var. Negatif etkisi de 8,5 puan" diye konuştu. Özellikle şubat ayında AB'ye ihracatın kilogramının yüzde 2 gerilerken, birim fiyatın yüzde 9 düştüğünü anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Yılın ilk iki ayında ihracatımız yüzde 6,7 düşüşle 22 milyar 826 milyon dolara indi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon dolara yükseldi. İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu. (AA) Merkez Bankası'ndan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyleyen Büyükekşi, "2014 te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. Merkez Bankası doğru para politikalar izlemeli" dedi

6 Şubat 3 Mart Salı Perşembe AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Artık silahların, şiddetin çözüm olmadığı, demokratik siyasetle toplumsal taleplerin çözüme kavuşturulması gerektiği, toplumsal taleplerin karşılanması için asıl olanın demokratik bir sistem inşa etmekle olduğu toplumun tamamı tarafından kabule dönüştü"şeklinde konuştu Başbakan Davutoğlu,"Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa, her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur, hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız"dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da üstünde de barınamazsınız" dedi.davutoğlu, televizyonlarda yayınlanan "Yeni Türkiye Yolunda" adlı ulusa sesleniş konuşmasına, "Şubat yılın en kısa ayı ama milletçe gurur duyduğumuz, heyecan duyduğumuz projeler yanında, milletçe üzüldüğümüz olaylar da yaşadık" i- fadeleriyle başladı."şimdi muhtemelen her biriniz ya sofra başındasınız ya akşam yemeğini bitirmiş kahve içiyorsunuz ya da nöbette değişik vesilelerle iş yerlerindesiniz" diye konuşan Davutoğlu, vatandaşların sofralarının bereketli olmasını, sohbetlerinin tebessümle dolmasını, işlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi."gurur duyduğumuz olaylardan bahsetmiştim" diye konuşan Davutoğlu, şöyle devam etti:"milletler kritik dönemlerde sınava çekilirler, tarih sınavından geçen milletler bir sonraki döneme gururla ve onurla girerler. Bu sınavları kaybedenler ise sonraki dönemlerde zillet içinde yaşarlar. Böyle bir sınavı 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece yaşadık, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, eşzamanlı iki ayaklı operasyonla, 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00'de Suriye'ye girdi. Bir taraftan Süleyman Şah'ın yeni mekanı olacak olan Suriye Eşmesi'ndeki toprak kontrol altına alındı, diğer taraftan da 40 tank, 57 zırhlı araç, 572 kahraman askerimiz Birinci Dünya Savaşı'nda terk ettiğimiz topraklara tekrar girdi ve Karakozak köyündeki Süleyman Şah Saygı Karakolu'na planlandığı gibi gece yarım sularında ulaştı. Ben de bu operasyonu gece 23.00'ten itibaren sabaha kadar aralıksız şekilde Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, kahraman subaylarımız ve askerlerimizle birlikte takip ettim."başbakan Davutoğlu, "Emin olun, bütün gece gururla dakika dakika işleyen bir operasyona şahit olmak, benim Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenimi, ülkemizin kapasitesine olan inancımı bir kez daha artırdı. Operasyon esnasında bir kaza suretiyle şehit olan bir askerimiz, Halit Avcı kardeşimiz dışında hiçbir askerimizin burnu dahi kanamadı ve ülkemize salimen döndüler" değerlendirmesinde bulundu.bu operasyondaki olağanüstü başarı dolayısıyla başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kuvvet komutanlarına, Şah Fırat Operasyonu'nda y- er alan bütün subaylara, askerlere teşekkürü borç bildiğini dile getiren Davutoğlu, onlarla gurur duyduklarını, onların bu vatan aşkının ülkenin geleceği için en büyük teminat olduğunu bildiklerini vurguladı.şah Fırat Operasyonu nasıl başarıyla tamamlanmışsa, ekonomide ve diğer alanlarda da aynı disiplinle çalışmaya devam ettiklerini bildiren Davutoğlu, yükselen Türkiye'nin ayak seslerinin artık yurt içinde ve yurt dışında her yerden duyulduğunu söyledi. Bu ayak seslerinin, çarpıcı bazı mega projelerle nasıl hissedilmeye başlandığı da paylaşmak istediğini belirten Davutoğlu, "12 Şubat'ta İstanbul'da üçüncü havalimanı projesini inceleme ziyaretinde bulundum. Nasıl Genelkurmay karargahında 21 Şubat'ta gururla o çalışmaları takip etmişsem, aynı şekilde üçüncü havalimanı projesinde sağlanan gelişmeleri, ilerlemeleri de aynı gururla takip ettim, brifingler aldım" dedi.bu projeyle birlikte İstanbul'un dünyanın en büyük havalimanına kavuşacağını ifade eden Davutoğlu, şu bilgileri verdi:"dört fazda ilerleyecek çalışmalar; birinci fazda Ekim'ine kadar, 2 pistte 90 milyon kapasiteli havaalanı inşa edilecek, 2018 yazında üçüncü pist inşa edilecek, daha sonraki üçüncü aşamada kapasite 120 milyona, dördüncü aşamada 150 milyona çıkacak, 150 milyonla dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da inşa edilmiş olacak.10 milyarı aşkın yatırım projesi, 22 milyarlık kira bedeliyle, 32 milyon 390 milyonluk müthiş bir finansal altyapıya sahip gerçek bir mega proje. Artık doğudan batıya, kuzeyden güneye kim nereye seyir ediyorsa etsin, seyir edenler mutlaka İstanbul'a inecekler, İstanbul'da intikallerini yapacaklar ya da kalacaklar ama mutlaka İstanbul'a selam duracaklar. Nasıl hava ulaşımında İstanbul Havalimanı üzerinden İstanbul'a selam durulacaksa, Türkiye Cumhuriyeti'ne de herkes gücü ve kudretiyle selam duracak."bu projeyi bütünleyen bir başka projeyi de dün hem İstanbullular hem de tüm vatandaşlarla paylaştığını anlatan Davutoğlu, bunun da 3 katlı İstanbul tüneli olduğunu belirtti. İlk kez dünyada 3 katlı bir tünelle bir boğaz geçişinin, bir geçişin sağlanacağını kaydeden Davutoğlu, ortadaki metro geçişi, üst ve alt katlarda ise kara yolu geçişiyle İstanbul Boğazı'nı bir kez daha denizin 110 metre altından geçeceklerine işaret etti.bunun, bütüncül bir proje olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Yani İstanbul'a makro düzeyde bakıldığında 9 raylı sistemi birbirine bağlayan, bunlar arasındaki irtibatları sağlayan bir halka olacak. Tabiri caizse tespih dizileri gibi yürüyen projeler bu adımla birlikte birbirine irtibatlanacak. 3 boğaz geçişi, 3 köprü, 3 havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bu projeyle birbirlerine kenetlenecekler. İstanbul'u bir anlamda iki kıtayla birlikte bütün kanatlarıyla tek bir uzuv haline getiriliyoruz" ifadelerini kullandı.davutoğlu, 6 bin 500 metrelik geçişle bir kez daha Avrupa ve Asya birbirine irtibatlanırken, İncirli, Topkapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Altunizade, Söğütlüçeşme hattıyla metro üzerinden bu uzun geçiş yolunun 40 dakikaya ineceğini bildirdi."boğaziçi Köprüsü raylı sistemle entegre olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de otoyolla entegre olmuş olacak. Hasdal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık'a kadar gidiş 14 dakikada sağlanabilecek" diyen Davutoğlu, İstanbul'un bu projeyle tek bir bütün, makro bir planlamayla birbirine entegre hale geleceğini söyledi.kendisini bu projede en fazla heyecanlandıran hususlardan birinin de projenin çevre dostu niteliği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bunun için hiçbir yeni arazi kullanılmayacak, hepsi deniz altından, kara altından yürüyecek ve çevreyi kirleten gaz salınımlarında da büyük bir tasarruf sağlanacak, İstanbul'un siluetine de hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Ulaşım yeraltına indikçe yerin üstünde İstanbul'un bir medeniyet merkezi olarak ihya edilmesinin de önü açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.davutoğlu, yine İstanbul'un özellikle Ankara, İzmir bağlantılarının da bu entegre sistemle daha kısa sürede sağlanacağını dile getirdi.başka bir mega projeden bahsetmek istediğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:"bir başka projeden bahsetmek istiyorum, yine mega projelerimiz. Bildiğiniz gibi GAP dünyanın en önemli kırsal kalkınma projelerinden biri. Önümüzdeki günlerde GAP yeni eylem planını da açıklayacağız. Fakat bunun yanında DAP ve KOP ve DOKAP'ı da geliştirdik. Geçtiğimiz ay içinde DOKAP eylem planını Ordu'da hem Karadenizli hemşehrilerimizle hem vatandaşlarımızla paylaştım. DOKAP ile birlikte, Doğu Karadeniz Kalkınma Planıyla birlikte, Doğu Karadeniz'in gayrisafi milli hasılası Türkiye ortalamasının üstüne çıkartılacak, istihdam artacak ve bu havza gerçek bir turizm havzasına dönüşecek."yeşil Yol Projesiyle Doğu Karadeniz'de 2 bin 500 kilometrelik toplam yolun, şu anda 490 kilometresinin bittiğini anlatan Davutoğlu, bu y- ol tamamlandığında Karadeniz yaylalarını birbirine birleştiren büyük bir projenin gerçekleşeceğine işaret etti.ayrıca, yine bütün dünyada bir ilk niteliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nı da bu yıl hizmete açacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:"niye dünyada bir ilk? Çünkü deniz doldurularak havalimanı yapıldı. Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz ın 110 metre derinine iner 3 katlı tünel yaparsınız, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da, üstünde de barınamazsınız. Biz iddiamız olduğu için Şah Fırat Operasyonu'nu nasıl başarıyla yaptıysak, bugün bu ekonomik mega projeleri de adım adım başarıya götüreceğiz." Davutoğlu, uluslararası finans kuruluşlarıyla 8 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldiğini, G- 20 Dönem Başkanlığını kendileriyle tartıştıklarını bildirdi."türkiye'nin uluslararası finans piyasalarında artan itibarını kendilerinden dinledim, ayrıca Türkiye'nin geleceğe dönük projeleri konularında da bilgi verdim" i- fadelerini kullanan Davutoğlu, özellikle 25 öncelikli dönüşüm programının bütün dünyada büyük ilgiyle takip edildiğini kaydetti.(aa)

7 3 Mart ubat SalıPerşembe AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş,"Silah bırakma barış, kardeşlik ve huzurun ön şartıdır. Bu çerçevede olduğu taktirde müzakereler daha olumlu noktaya doğru gider"şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor"dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkelerinin de etkilendiğini belirterek, "Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un misafiri olarak bakanlar, bürokratlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle ülkeye gittiğini ifade ederek, 23 Ocak'ta vefat eden Kral Abdullah'ın cenaze namazına katıldığını ve Suudlu kardeşlerinin acılarını paylaştığını söyledi.ziyaretinin aynı zamanda Kral Selman'ı tebrik amacını da taşıdığını dile getiren Erdoğan, Selman'ın veliaht olduğu dönemde 2013'te ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını kaydetti.erdoğan, uluslararası toplumun gündemini işgal eden olayların çoğunun Türkiye'nin komşularında veya kadim bağlarının bulunduğu coğrafyalarda yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bombalanan her şehir bizim şehrimiz, talan edilen miras bizim mirasımız, öldürülen her çocuk bizim evladımızdır. Türbeleri, camileri, kütüphaneleri, binaları tarumar edilen bizleriz, yakıp yıkılan bizleriz. Bu sebeple hadiselere bigane kalmamız, nemelazımcı bir tavır içine girmemiz mümkün değildir. Biz bu anlayışla hemen her fırsatta bölge ülkeleri ve uluslararası ortaklarımızla bir araya geliyor, bölgenin istikrarı ve güvenliğini temin için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. 2 Mart'ta Riyad'da da kardeşim Kral Selman ile yapacağımız görüşmelerde stratejik ilişkilerimizin ve işbirliğimizin çeşitli yönlerini ele alacağız. Ayrıca bölgemizin güvenlik ve istikrarını etkileyen sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Bu meyanda Suriye, Filistin, Libya, Irak, Mısır ve Yemen'deki durum ile terörizmle mücadelenin, üzerinde hassasiyetle duracağımız konular olduğunu belirtmek isterim."erdoğan, bu konular dahil birçok bölgesel sorunlara ilişkin Suudi Arabistan ile benzer tutum ve yaklaşımlara sahip olduklarını belirterek, görüşmelerin, bölgede akan kanın durması, huzur ve sükun ikliminin tesisi noktasında iki ülke arasında daha yakın eş güdüm ve istişareye imkan sağlayacağını kaydetti.türkiye olarak Suudi Arabistan ile ilişkilere her zaman özel önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, 12 yıllık başbakanlığı döneminde, gerek başbakan gerek bakanlar seviyesinde ilişkilerin çok çok olumlu istikamette geliştiğini söyledi."arzu ve hedefimiz, bu ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve derinleştirilmesidir" diyen Erdoğan, cumhurbaşkanı olduktan sonra bunun Suudi Arabistan'a ilk ziyareti olacağını i- fade etti. Erdoğan, Suudi Arabistan tarafında da aynı iradenin mevcut olduğunu memnuniyetle müşahede ettiklerini belirterek, "İnşallah bu ziyaretim, ilişkilerimizin en üst düzeye çıkartılmasına ve işbirliğimizin her alanda güçlendirilmesine vesile teşkil edecektir" dedi.cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Yaşar Kemal'in vefatına ilişkin de "Gerek hanımefendiyi gerek yeğenini aramak suretiyle kendileriyle bu acılarını paylaştım. Derin bir teessürümüz olduğunu k- endilerine de ifade ettim. Ayrıca kendisine ben Allah'tan rahmet, yakınlarına ve edebiyat camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahların bırakılması çağrısının çok çok önemli bir beklenti olduğunu belirterek, "Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmesi sonrası yapılan ortak açıklamayı ve "PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı"nı şöyle değerlendirdi:"silahların bırakılması çağrısı, bizler için çok çok önemli bir beklentiydi. Bu, demokratik açılım süreciyle başlayan bir çağrıdır, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'yle başlayan bir çağrıdır. Şimdi de Çözüm Süreci'yle devam eden ve 'Bunu artık noktalayalım' diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır. Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Acaba bu uygulama şu seçim öncesinde veya seçimlerde araziye ne kadar yansıyacak? Bundan önce mart seçimlerinde maalesef yansımadı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yansımadı. Yine aynı şekilde devam etti. Temennim odur ki bu yapılan açıklamaların arkasında durulur ve bununla ilgili adımlar da atılır.""burada silahı bırakması gereken bölücü terör örgütünün mensuplarıdır. Eğer burada güvenlik güçlerimizin silah bırakması bekleniyorsa, bu ham hayaldir. Böyle bir şey olmaz" diyen Erdoğan, silahın güvenlik güçlerinin enstrümanı olduğunu ve o silahın hedefinin güvenliği sağlamak ve huzuru getirmek olduğunu söyledi.erdoğan, "Kalkıp da 'Asker, polis, bunlar da silahı bıraksın' deniliyorsa böyle saçmalık olmaz. Bunun için vardır ve kolay kolay ne güvenlik ne diğer birimler eğer bir teröre teşebbüs yoksa zaten silaha da tevessül etmez, onun da meraklısı değildir. Nerede kullanılacağını bilir ve bu konuda da mevzuat ona zaten nerede kullanılması gerektiğine dair de çerçeveyi çizmiştir. O da o çerçeve içerisinde hareket eder" diye konuştu.cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Hükümet, yürüttüğü politika ile barış konusunda zerre kadar umut vermiyor" şeklindeki sözleri hatırlatılarak sorulan soruya, şu karşılığı verdi:"burada tabii adeta bir ikili görüntü söz konusu. Bugün Yalçın Bey'le birlikte açıklama yapanların yaptığı açıklamalar farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. İmralı'ya gidenlerin yaptığı açıklama farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Böyle şey olmaz. Demek bunların oturmuş bir ilkesi yok. Eğer ilkeli bir tavır içerisinde olsalar, ha o zaman Sayın Başbakan Yardımcımızın yanına gelen heyetin yaptığı açıklamayla, eş başkanın yapmış olduğu açıklamanın aynı olması gerekir. Aynı olmadığına göre, burada herhalde hükümetin kendini check etmesi değil, onların kendisini check etmesi gerekir. Çünkü hükümetin zaten Başbakan Yardımcısı olarak yaptığı açıklama ortadadır ve bu açıklama da bugünün açıklaması değildir. Geçmişten bugüne bu konudaki başbakanlığım döneminde de bu açıklamalar aynıdır, aynı çizgi üzere, istikrar üzere gitmektedir. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir.""ne istendi de bu ülkede hükümet, 12 yıllık başbakanlığım döneminde verilmedi?" diye soran Erdoğan, "Altyapısından, üstyapısından... Mesela bugün söyleniyor, kimlik... Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyon politikalarını biz kaldırdık, inkar politikalarını biz kaldırdık. İşte bunlar kimlik sürecidir. Bunları getiren biziz. Olağanüstü hal... Bunu halleden biziz. İnsanca yaşama erdemini getiren biziz. Televizyonlarda kendi dillerinde yayın yapma imkanı getiren biziz. Bunlar yoktu. İstedikleri gibi yayın yapma noktasında yazılı, görsel, bizim iktidarımızda oldu bunlar" diye konuştu.erdoğan, Hakkari'de havalimanı inşaatında iş makinelerinin yakıldığını, hizmet götürecek hükümete engel konulduğunu belirterek, şöyle dedi:"bütün bunlar acaba samimi bir davranış içerisinde olanlar tarafından yapılır mı? Yapılmaz. Demek ki samimi bir davranış, samimi bir yaklaşım yok. Nedir? Benim Kürt kardeşim uçağa binecek ya. Nereden binecek? Yüksekova'dan. Niye bundan rahatsız oluyorsun? Yarım saatlik mesafeye kadar uçak geliyor. Şimdi nereden biniyor? Van'dan biniyor. Ama burası bittiği anda Yüksekova'dan binecek. Biz hükümet olarak, devlet olarak bu tür hizmetleri götürdük, hala götürüyoruz ama onlar diyor ki 'İstemezük'. Onun için samimiyet testini önümüzde çok daha açık ve net göreceğiz. Uygulama, uygulama, uygulama..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Amerika'daki faiz oranlarına, Japonya'- daki, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor?" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı faiz oranlarına ilişkin tartışmalar ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa ettikleri yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunların dedikodu olduğunu söyledi.faiz konusundaki duruşunun bilindiğini ifade eden Erdoğan, yüzde 63 devletin borçlanma faizinden buraya kadar çok ciddi mücadele vererek geldiklerini aktardı.burada faizci bir yaklaşım içerisinde olan arkadaşları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir de faize karşı duran arkadaşlarımız var" dedi. Erdoğan, bir puan faizin ülkeye maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:"amerika'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Japonya'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz, İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor? Biz niye 7,5 politika faizinde tutuyoruz. Olayı yüksek bazda oradan yüksek banttan baktığımız zaman 11 puan civarında. Komisyonla falan bunu şey yaptığımızda 15, 16 buralara kadar uzanıyor. Böyle bir faiz oranının olduğu bir y- erde, bu ülkede yatırım olur mu? Yatırım olmayacağına göre istihdam da olmaz, üretim de olmaz. İhracatçınız rekabet piyasasında da rekabet şansını yakalayamaz. dedi. (AA)

8 SAYFA 8 MAVi KIRMIZI SARI SAYFA 9 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>8 GÜNCEL 317 Mart ubat Sal Per embe SONDAKiKA GAZETES >>9 GÜNCEL 317 Mart ubat Sal Per embe NCE ZIMBALAR Sabit NCE KOZAKLI KAPLICALARI Kapl calar yani Termal sular bilindi i üzere sa l k için gerekli ve hemen hemen tüm ya l lar n ve orta ya insanlar m z n ba vurdu u bir tedavi yeri. Benim ilçem, do du um topraklar n kapl calar da dünya da say l kapl calar aras nda ve ifa verdi i hastal klar oldukça çok. Bu kapl calardan dört ekilde istifade edilebilir. Banyo yapmak suretiyle, Maden Suyu içmek suretiyle, Gazlar teneffüs etmek suretiyle, Çamur banyosu yapmak suretiyle. Kozakl Kapl calar ; Kayseri Ankara Karayolunda bulunan Topakl Beldesine 24 Km. uzakl kta Kozakl Belediyesi s n rlar içerisindedir. Kapl calar ehir merkezine 1 Km. uzakl ktad r. Kapl ca s cak sular bir fay hatt boyunca muhtelife yerlerden yeryüzüne kaynak halinde ula maktad r. Kapl ca sular do al ve sondaj ç k l d r. Kozakl Kapl calar 40 Litre/saniye ak m de erine ki i/gün banyo kapasitesine sahiptir. Yeni sondaj gere i yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu Kür Merkezinin ihtiyac n kar lamak için aç lan yeni kuyudan toplam 90 litre/saniye debili artezyen halinde s cak su elde edilmi tir. lçede bulunan mevcut tesislerin ihtiyac n kar layan kayna n s cakl 96 Santigrat Derecedir.SSK n n ise 93 santigrat derecedir. lçede Belediyeye ait 52 Yatakl Bir Oteli ile Erkek ve Kad n Havuzlar, 24 Adet Hususi Banyosu, 29 Adet Apart Motelleri bulunmaktad r. Kapl calar mevkiinde toplam 200 adet apart motelleriyle 8000 yatak kapasiteli özel tesisler, Lüks Restauranlar, kafeteryalar ve kantinleri ile hizmet vermektedir. Ayr ca kapl calar etraf nda kamping alanlar bulunmaktad r. Sgk'n n yay nlad tedavi ücretleri ödenecek kapl calar listesinde sadece bir tesisin ad n n yeralmas kozakl da tart lmaya ba lanm, konu sosyal medyaya da s çram. Bak n Nev ehir Belediyesi bas n yay n müdürü gazeteci Selahattin ahin" KOSKOCA KOZAKLI DA B R TEK TES S,AMMA BAKIYORSUN AFYON O B Ç M,BU NASIL S STEMAT K B R YANILGILAR YUMA I,HEM B R YANDAN TEDAV DE VAZGEÇ LMEZ B R GÜÇ KONUMUNDAK RADON GAZININ ÜLKEM GENEL NDEK TÜM KAPLICALARDAN KAT BE KAT ÜSTÜN OLDU U GERÇE AMMA VELAK N SGK,8 B N A AN YATAK KAPAS TES NE SAH P TERMAL CENNET MERKEZ KOZAKLI DA B R TEK YER N FATURASINI KAR ILAYACAK. BÖYLE KOSKOCALIK OLMAZ KARDE LER YA" diye de bir not dü mü. Bu vesile ile Kozakl kapl calar m z n k sa da olsa bir tan t m olmas n istedim. Ama Kozteb, Kozakl Termal tesisler birli inin yo un tan t m ve yurtiçi, yurtd fuarlarda bu tesisleri tan tmak için yapt klar faaliyetleri de bilen birisi olarak ben de o kadar tesisin içinde bir tek Çiftçiler Deva termal tesislerin skg listesinde yer almas na do rusu ben de a rd m. Kimileri ihtiyaçlar kalmam t r, tam kapasite çal yorlar herhalde derken, kimileri de öbürleri ba vuru yapmam lard r veya sgk'n n bürokratik muameleleri ile u ra mak istememektedirler gibi yorumlar var. Ama ben diyorum ki yolu dü en mutlaka bir kez olsun hayat nda bu kapl calar görmeli, ifal sular ndan içmeli, y kanmal ve çamur banyosunda bir yeniden do mal d rlar diyorum. Yarg birçok konuda ev sahiplerini sorumlu tutuyor Gediz Üniversitesi Kira Hukuku Sempozyumu nda, pek bilinmeyen yarg kararlar aç kland. Yarg tay, kom usunun gürültüsünden, kötü davran ndan, yemek kokusundan rahats z olan kirac n n açt davalarda kiraya vereni de sorumlu tutuyor. Manevi ay p kabul edilen bu hallerde kirac lara kira indirimi, tazminat ve fesih hakk do uyor. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin düzenledi i bilimsel toplant lar, Kira Hukuku Sempozyumu ile devam etti. Yedi üniversiteden kira hukuku üzerine kitaplar ve akademik çal malar bulunan, Türkiye'nin bu alandaki önde gelen akademisyenlerinin kat ld etkinlikte, kirac ile kiraya veren ihtilaflar na ili kin yarg kararlar na da dikkat çekildi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Murat nceo lu, yüksek yarg n n manevi ay ba dönük kirac lehine kararlar bulundu unu, bunlar n kamuoyunda pek bilinmedi ini ifade etti. nceo lu, Yarg tay n kiraya vereni sadece konuttaki kusurlardan sorumlu tutmad n, üçüncü ki ilerin davran lar n da manevi ay p kapsam na alarak mülk sahibini sorumlu kabul etti ini dile getirdi. Doç. Dr. nceo lu, Evi kiralad n z, kom unuz gürültü yap yor ya da size hakaret ediyor, kötü davran yor. Apartmana Çin restoran aç ld, kötü kokular geliyor. Binan n yak n ndan otoyol geçti, gürültü gelmeye ba lad. Rahats zl a neden olan bu gibi durumlarda da kiraya veren sorumlu. Tüm bunlar manevi ay p olarak de erlendirilip kirac lehine kararlar ç k yor. dedi. Murat nceo lu, manevi ay p olmas halinde kirac lara kira indirimi, tazminat talebi ve sözle menin feshi haklar n n do du unu kaydederek, Kiraya verenler, üçüncü ki ilerin davran lar ndan da sorumlu tutulabileceklerini bilmeli. uyar s nda bulundu. Kiralanandaki ay plara ili kin olarak da unlar söyledi: Kira hukukunda, kiralanan n kullan m na engel bir durum varsa ay p olarak nitelendirilir (HABER MERKEZ ) Dövizdeki dalgalanma Ege Bölgesi ihracatını da vurdu Merkez Bankas n n faiz politikas n n gere inden fazla siyasi zeminde tart lmas n n piyasalar tedirgin etti ini ve dövizdeki dalgalanman n ihracat azaltt n söyleyen Ünlütürk, hracat dünyas olarak beklentimiz, Merkez Bankas n n faiz indirimine gitmesidir" dedi Faiz tart malar yla rekor k ran döviz kurlar, Ege Bölgesi ihracat n da vurdu. Euro-dolar paritesindeki euro aleyhine de i im, Ege hracatç Birlikleri nin (E B) ubat ay ihracat yüzde 12 dü tü. Bölgeden yap lan ihracat, 964 milyon 116 bin dolardan, 847 milyon 686 bin dolara geriledi ubat ay nda 1,37 seviyesinde olan parite, bir y l sonra 1,12 seviyesine kadar indi. Bu de i im, ithalat n a rl kl olarak dolarla yapan, ihracat n ise euro ile yapan Egeli ihracatç lar iki tarafl olumsuz etkiledi. ubat ay nda E B taraf ndan yap lan 847 milyon 686 bin dolarl k ihracat n 456 milyon 469 bin dolarl k dilimi sanayi ürünleri olurken bunda yüzde 19 dü ü ya and. Tar m ürünleri ihracat yüzde 3 lük art la 320 milyon 167 bin dolardan 329 milyon 382 bin dolara ç kt. Madencilik sektörü ihracat, yüzde 21 lik kay pla 78 milyon 294 bin dolardan 61 milyon 834 bin dolara dü tü y l n n ilk iki ayl k diliminde Egeli ihracatç lar, 1 milyar 703 milyon 229 bin dolarl k dövizi Türkiye ye kazand r rken geçen y l n ayn dönemindeki ihracatlar, 2 milyar 24 milyon 297 bin dolar olmu tu. E B nin son 12 ayda kayda ald ihracat rakam ise yüzde 3 lük dü ü le 11 milyar 901 milyon 838 bin dolara geriledi. Böylece Ege hracatç Birlikleri, yakla k üç y l sonra 12 milyar dolar band n n alt na dü mü oldu. E B bünyesindeki 12 ihracatç birli inden üç tanesi 2015 ubat ay na göre ihracatlar n artt rma ba ar s gösterirken dokuz tanesi geçen y lki performanslar n n gerisinde kald. hracat n yüzde 20 artt rarak 83 milyon 89 bin dolara ula an Ege Tütün hracatç lar Birli i, en fazla ihracat art sa layan birlik olarak kay tlara geçti. DEM R-ÇEL K Z RVEDEK YER N KORUDU Ege Demir ve Demird Metaller hracatç lar Birli i, ubat ay nda yüzde 16 l k dü ü ya ad ve 124 milyon 291 bin dolarl k ihracat rakam yla en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i ise 92 milyon 205 bin dolarl k ihracat rakam yla ikinci s radaki yerini korudu. Konfeksiyon ihracat ndaki dü ü, yüzde 17 olarak kay tlara geçti. Ege Tütün hracatç lar Birli i yüzde 20 lik ihracat art ba ar s yakalad ve Türkiye ye 83 milyon 89 bin dolarl k döviz kazand rd. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i ise ihracat ndaki yüzde 4 lük gerilemeye ra men üst üste ikinci kez dördüncü s rada yer ald. MADEN HRACATI YÜZDE 21 GER LED Ege Maden hracatç lar Birli i, 2014 y l n n ikinci yar s nda ba layan ihracat dü ü üne 2015 ubat ay nda da dur diyemedi. ubat ay nda 61 milyon 834 bin dolarl k ihracata imza atan madencilik sektörü, s ralamada be inci basamakta kald. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri hracatç lar Birli i, ihracat n Y kamadan vermiyorlar Anadolu nun binlerce y ll k kadim gelene i van arayan enay Özala ar'la s k t. Canl eklinde özetlenecek bu gelene i ya at- koyun ve keçi yeti tiricili inin hayvan sergisinde Suda n hayvanmak için u ra t klar n belirten Suda, merkezleri aras nda yer alan zmir'in Seferihisar ilçesi, örnek uygulamalarla yeni- di erlerinden daha farkl oldu unu zmir li Dam zl k Koyun Keçi Yeti tiricilar n n, duru ve temizlikleriyle ilk bak ta G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile liklerden güç al rken hayvan ticaretinde söyleyen Özala ar, 30 di i ve iki koçu leri Birli i nin çal mas yla yürütülen uygulanan ritüellerle de geçmi e sat n ald. Fuardan sonra hayvanlar n "Halk Elinde Islah" projesiyle süt ve et ba l l n koruyor. Bölgedeki küçükba hayvan yeti tiricileri, dam zl k olarak satt klar kuzular n, yeni sahiplerine vermeden önce hamamda y kay p k na yakarak, gelinlik ya a gelmi evlatlar gibi u urluyor.yeti tirdi i sak z cinsi koyunlar yla Seferihisar da nam salan Hasan Suda da bu gelene in takipçilerinden biri. Geçen hafta sektörün en büyüklerini zmir de bulu turan verimlili i bak m ndan dünya literatürüne girmi önemli yerli rklardan olan sak z koyununun koruma alt na al nmas n n büyük bir kazanç oldu unu ifade etti. Bu projeye dahil yeti tiriciler aras nda öne ç kan Suda, "Sak z koyununun yayg nla t r lmas ve yeti tirici gelirlerinin artmas için 10. Agroexpo Eurasia- zmir sarf edilen çaba, Tar m, Hayvanc l k Fuar 'na meyvelerini veriyor. Biz kat lma karar alan Suda n ilk yeti tiricilerin projeyi i i, koyunlar n görücüye ç karmadan önce y kay p paklamak çal anlar n n gayretiyle sahiplenmesi ve birlik oldu. Kavakdere mevkisinde bulunan ve çiftli ine götürmek isteyen enay Özala ar, sak z rk n n safl k oran yükseldi. Sak z halk aras nda Kleopatra Hamam olarak bilinen kapl caya götüren Suda, hayvanlar n zorlu geçen k n izlerinden ar nd rd ktan sonra fuar alan n n yolunu tuttu. Ege Bölgesi nin çe itli yerlerinden getirilen 100 ün üzerinde hayvan n bulundu u padoklarda, sak z cinsi kuzular n n temizli iyle dikkat çeken Hasan Suda, yeni bir çiftlik kurmak için dam zl k hayce iz." Suda ' n, "Önce hamama gide- sözü üzerine önce a rsa da i in do rusunu ö renince, e ini dostunu ça rmadan edemedi. Koyunlar na evlad gibi özen gösteren yeti tirici ve çobanlar n hassasiyetinden etkilendi ini belirten enay Han m, hamam fasl n n ard ndan çekirdek sürüsüyle çiftli inin yolunu tuttu. Hem insan hem de hayvanlara sayg rk, sektör taraf ndan yak ndan takip edilir oldu, dam zl k talebi artt. Çe me Sak z Koyunu enli i gibi organizasyonlarla slah çal malar, yeti tiricilerin yan s ra kamuoyunda da bilinir hale geldi. Çal malar ve deste inden ötürü zmir li Dam zl k Koyun Keçi Yeti tiricileri Birli i Ba kan Özer Türer e te ekkür ederim." dedi. (C HAN) Yrd. Doç. Dr. Özyurt: Hasta yak nlar na psiko-e itim art Günümüzde tedavisi en zor hastal klar ndan biri say lan kanser için ço unlukla t bbi tedavi yöntemleri uygulan yor. Bunnu yan nda hasta psikolojisinin de önemli bir yer tuttu unu belirten Ya ar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, özellikle son 20 y lda dünya genelinde yap lan çal malarda, hastalara verilen sosyal deste in önemine ili kin bulgulara dikkat çekti. Kanser hastalar n n, aile ve arkada lar ndan alaca sosyal destekle korku ve üpheleriyle daha kolay ba edebilece ini söyledi. Türkiye de her y l ortalama 150 bin ki i kansere yakalan yor. Pek ço u, bu hastal kla nas l ba edilece ini bilemiyor. Bu a amada sosyal deste in oldukça faydal oldu unu ve aile üyelerinden al nan manevi destekle hastalarda fiziki ve psikolojik olarak olumlu geli meler ya and n gösteren birçok çal ma yap ld n belirten Özyurt, Kanser tan s koyma a amas nda verilen sosyal destekle uzun ya am aras ndaki ili kiyi gösteren pek çok ara t rma bulunmakta. Ayr ca ciddi ya da kronik bir durum nedeniyle stres ya ayan ve yüksek düzeyde sosyal destek ald klar n dü ünen bireylerde, ba kl k i levlerinin daha iyi yerine getirildi i de bilinmektedir. Kanser hastalar n n, hangi deste i kimden ald klar nda daha yararl buldu unu gösteren çal malara göre aileden ve arkada lardan al nan sosyal destek, hastalar taraf ndan daha yararl bulunmu tur. Ayr ca doktorlardan al nan bilgi deste i ve hem irelerden al nan güven ve duygusal destek de çok de erli bulunmu tur. bilgisini verdi. (C HAN) artt ran üç birlikten biri oldu ve ihracat n yüzde 2 artt rarak 59 milyon 454 bin dolara ula t. hracat yüzde 8 gerileyen Ege Ya Meyve Sebze hracatç lar Birli i nin ihracat rakam ise 41 milyon 165 bin dolar oldu. hracat n geçen y llarda sürekli artt ran Ege Mobilya Ka t ve Orman Ürünleri hracatç lar Birli i de dü ü ten etkilendi ve ihracat yüzde 7 lik ini le 40 milyon 21 bin dolarda kald. Diyanet leri Ba kan (D B) Ba kan Prof.Dr. Mehmet Görmez, D B öncü ü ve rehberli inde Orta Asya'da 950 cami in a ettiklerini söyledi. Görmez, "Cuma namaz sonras yard mlar toplamaya son verilmesiyle ilgili çok say da mesaj al yoruz. Hocam son verin diye. Tabi fazlas na son verilmeli. Ama tüm camiler cuma namaz sonras toplanan hay rla yap ld. Camilerimizin yüzde 90' n hay rseverlerimiz yapt rm t r." dedi. D B Ba kan Mehmet Görmez, Antalya'n n Manavgat ilçesinde Manavgatl hay rsever i adam Hüseyin Av aro lu'nun Sorgun Mahallesi'nde anne ve babas ad na yapt rd Mustafa-Rukiye Av aro lu Cami'nin aç l n yapt. Ülkeye gelen yabanc konuklara Türkiye'de bin caminin bulundu unu söyleyince dudaklar n s rd klar n belirten Görmez, bu kadar camiyi yapt ranlar n yüzde 90'n n hay rseverler FA ZLER N S YAS ZEM NDE TARTI ILMASI P YASALARI TED RG N ED YOR Türkiye de Merkez Bankas n n faiz politikas n n gere inden fazla siyasi zeminde tart lmas n n piyasalar tedirgin etti ini savunan Ünlütürk, unlar kaydetti: hracat dünyas olarak beklentimiz, Merkez Bankas n n faiz indirimine gitmesidir. Bunun zamanlamas n en iyi ekilde belirleyecek HUBUBAT BAKL YAT YA LI TOHUMLAR HRACATI YÜZDE 17 ARTTI Ege Hububat Bakliyat Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç lar Birli i, yüzde 17 lik ihracat art yla Ege hracatç Birlikleri nde 2015 ubat ay nda ihracat n en çok yükselten ikinci birlik oldu. hracat n 23 milyon 86 bin dolardan 27 milyon 51 bin dolara ç kard. Ege Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i, 14 milyon 887 bin dolarl k dövizi Türkiye ye kazand r rken Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç lar Birli i, yüzde 4 lük gerilemeyle 11 milyon 765 bin dolar ihracata imza att. Ege Deri ve Deri Mamulleri hracatç lar Birli i ise 10 milyon 46 bin dolarl k ihracat yapt. GER LEMEN N ANA NEDEN PAR TE VE HAMMADDE F YATLARINDAK DÜ Ü hracat rakamlar ndaki gerilemenin oldu unu söyleyince de yabanc konuklar n hayretlerinin bir kat daha artt n kaydetti. Ülke genelinde bin ve yurt d nda 950 caminin her cuma günü imam hatiplerin hutbe sonras s k larak söyledi i hay rlarla yapt n belirten Görmez, "Bu camiler, hocalar m z n cuma günleri hutbe sonras yutkunarak söyledi i yard mlarla yap ld. Cuma namaz sonras yard mlar toplamaya son verilmesiyle ilgili deneyimde ve yetkinlikte, dünya ekonomilerini yak ndan takip eden Merkez Bankas yönetimimize güvenimiz tam. ste imiz, 7 Haziran seçiminden sonra Türkiye nin gerçek gündemine dönmesi, sanayi ve ihracat n daha öne ç kt bir ülke gündemi olu mas d r. Bu sayede 2015 y l n n ikinci yar s nda sanayi ve ihracatta yeniden bir toparlanma sa lanabilecektir. ana sebebinin paritedeki euro aleyhine de i im ve hammadde fiyatlar ndaki gerileme oldu unu belirten E B Koordinatör Ba kan Sabri Ünlütürk, Ege Bölgesi nin ihracat nda Avrupa Birli i pazar n n önemli bir yer tuttu unu söyledi. Ünlütürk, Ege hracatç Birlikleri nden yap lan ihracat n yüzde 48 i AB ülkelerine yap l yor. Euronun dolar kar s nda de er kaybetmesi, bölge ihracat n olumsuz etkiliyor. hracat m zda önemli konuma sahip Rusya, Irak, Suriye, Çin, Libya, Yemen, M s r, Ukrayna gibi ülkelerdeki ekonomik ve siyasi krizler de eklendi inde ihracat rakamlar nda gerileme kaç n lmaz oluyor. eklinde konu tu. (HABER MERKEZ ) Görmez: Camilerimizin yüzde 90' n hay rseverlerimiz yapt Seçim baraj muhalefet için de il vatanda için dü ürülmeli Haziran ay nda yap lacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden önce yüzde 10 luk seçim baraj, hem seçmenler aras nda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi nde önemli tart malara sebep oluyor. Seçim sistemini ve partilerin yol haritalar n de erlendiren zmir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Ba kan Yrd. Doç. Dr. Defne Erzene Bürgin, yüzde 10 luk seçim baraj n n Türkiye de demokrasi anlay ndaki eksikli e i aret etti ini dile getirdi. Bürgin, Seçim baraj nedeniyle siyasette temsil edilme hakk bulamayan gruplar n talepleri, sorunlar dile getirilememekte ve seçim baraj uygulamas, ülkede insanlar n siyasetten so umalar na, mutsuz toplumsal kitlelerin olu mas na sebebiyet vermektedir. Türkiye nin de dinamik, genç nüfusa seslenebilecek, yeni bir söylemle gelen, toplumu kutupla t rmayan ama her kesimden insan kucaklayan genç liderlere ve politikalara ihtiyac var. dedi. Yüzde 10 luk seçim baraj n temsilde adaleti sa lamayan, tam olarak demokrasi anlay yla ba da mayan bir yakla m olarak nitelendiren Yrd. Doç. Dr. Bürgin, Avrupa Birli i ülkelerinin pek ço unda baraj uygulanmad n, yüzde 5 seçim baraj n n uyguland ülkelerin de ele tirildi ini söyledi. Türkiye deki seçim baraj n n sadece Avrupa aras nda de il, di er ülkeler aras nda da en yüksek oran oldu una dikkat çeken Bürgin, Haziran 2015 seçimlerinden ç kacak sonuç, ayn zamanda Türkiye de yo un olarak yürütülen ba kanl k sistemine geçi konusunu da netle tirecektir. Bu aç dan 2015 seçimi, Türkiye aç s ndan önemli bir dönüm noktas d r. Ülkenin parlamenter sisteminde yap lmas planlanan büyük de i ikliklerin gerçekle ip gerçekle emeyece ini, bu seçimden ç kan sonuçlar belirleyecektir. dedi. Bu genel seçimin, Türkiye de demokratikle menin di er bir ölçüsü olan cinsiyet e itli inin sa lanmas yönünde de ayr bir s nav niteli inde oldu unu söyleyen Bürgin, Tüm partilerin, milletvekili aday listelerini olu tururken sadece kad n kotas uygulad n göstermek için de il, gerçekten Meclis'e girme ans yüksek olan s ralarda kad n adaylara yer vermesi gerekli dedi. (HABER MERKEZ ) çok say da mesaj al yoruz. Hocam son verin diye. Tabi fazlas na son verilmeli. Ama tüm camiler cuma namaz sonras toplanan hay rla yap ld. Camilerimizin yüzde 90'n n hay rseverlerimiz yapt rm t r. " diye konu tu. K r m'dan Tataristan'a, Çerkezya'- dan Çerkezya'dan Da istan'a cuma namaz sonras toplanan yard mlarla camilerin yap ld n, Balkanlar'da Bosna Hersek, Arnavutluk, Piri tina, Üsküp'e D B'in cami yap m na öncülük ve rehberlik etti ini alt n çizen Görmez, imdide Afrika ülkelerinde cami yap m na öncülük etmeye devam etti ini kaydetti. Büyük ehirler, metropoller kurulurken hem ibadet yerleri planlamalar ihmal edildi inin alt n çizen Görmez, "Nitekim u anda camilerimizin büyük bir k sm depreme dayan kl l k kar s nda test edilmeye muhtaç. " ifadesini kulland. Ba kan Görmez, engellilerinde camiye ula ma noktas nda bütün engelleri kald rmaya yönelik çal ma yapt klar n ifade etti. Mustafa-Rukiye Av aro lu Cami, Antalya l Müftüsü Osman Artan' n duas n n ard ndan D B Ba kan Mehmet Görmez, AK Parti Antalya Milletvekili Vecdi Gönül, Antalya Büyük ehir Belediye Ba kan Menderes Türel, i adam Hüseyin Av aro lu, lçe Müftüsü Hasan Hayri Ya ar' ve çocuklar n kurdela kesimiyle yap ld. (C HAN) Türkiye nin en büyük fuar alan için geri say m ba lad zmir, Türkiye nin en büyük ve en nitelikli fuar kompleksi için geri say ma ba lad. Büyük ehir Belediyesi, 25 Mart 2015 tarihindeki aç l a haz rlanan Fuar zmir in giri soka n, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen mermerlerle donatt. Türkiye nin en büyük ve en nitelikli fuar kompleksi, dünyan n en büyük mermer fuarlar ndan biriyle, Uluslararas Do alta ve Teknolojileri Fuar yla birlikte kap lar n açmaya haz rlan yor. zmir Büyük ehir Belediye Ba kan Aziz Kocao lu, Fuar zmir i ziyaret ederek son durum hakk nda bilgi ald. Yo un ya marlara ra men çal malar n aral ks z sürdüren antiye ekibini kutlayan Kocao lu, Sadece zmir için de il, ülkemiz ve yak n co rafya için çok önemli bir esere imza at yorsunuz. Fuar zmir i kuran ekip olarak tarihe geçeceksiniz. diye konu tu. Fuar zmir in en dikkat çekici bölümlerinden biri olan ve bütün sergi hollerini kucaklayan Fuar Soka, mermer kaplamalar yla ayr bir önem ta yor. Türkiye Mermer, Do alta ve Makineleri Üreticileri Birli i (TÜMER) ile yap lan ve Büyük ehir Belediye Meclisi taraf ndan onaylanan protokol do rultusunda kompleksin bu bölümü, Türkiye nin renklerini yans tan, en de erli mermerlerle kapland. Burdur, Isparta, Antalya, Bursa, Denizli ve Afyon bej, Diyarbak r ve Ad yaman emprador, Elaz siyah inci ve vi ne olmak üzere Türkiye nin mermer mozayi iyle kaplanan sokak, bütün bloklara ve aç k sergi alan na ula labilmesini sa layan ana arter eklinde tasarland. Dört kademeden olu an soka n kademeleri aras nda 5 metrelik kot fark bulunuyor ve her kademe, birbirine FUAR ZM R 337 bin metrekarelik arazi ve 240 bin metrekarelik in aat alan ile toplam 50 futbol sahas büyüklü ündeki Fuar zmir, yedi bloktan olu uyor. Tesis 2500 arabal k kapal otopark, ofisleri, restoranlar, meydan ve anfitiyatrosu ile sadece fuar zamanlar nda de il, haftan n her günü faaliyet gösterecek bir ya am ve etkinlik alan olarak tasarland. 14 katl seyir kulesi, kat l mc ve ziyaretçilerine farkl bir ortam sunuyor. Anfitiyatro eklinde haz rlanan meydan, fuarlar süresince çekim merkezi haline gelecek. Daha sonra do abilecek talepleri kar lamak amac yla ikinci etapta kullan lmak üzere 46 bin metrekarelik bir rezerv alan olu turuldu. Bunun haricinde ayr ca 40 bin metrekarelik ayr bir alan da otel ve kongre merkezi yap lmas için ayr ld. 93 bin metrekarelik kapal otopark alan, ziyaretçi ve kat l mc lar n hizmetine sunulacak. Fuar alan nda ayr ca 12 bin metrekarelik Fuar Soka, 865 metrekarelik seminer salonu yer al yor. 11 bin 300 metrekarelik alanda ise kafeterya, restoran ve idari binalar bulunuyor. Bu büyüklükteki bir in aat alan ile zmir de tek ba na yap lan en büyük proje olan Fuar zmir, ayn zamanda Türkiye'nin en nitelikli fuar kompleksi olma özelli ini ta yor. (HABER MERKEZ ) NE ARARSAN VAR yürüyen merdiven, asansör ve normal merdivenlerle ba lan yor. lk kademeden A blok sergi holüne, ikinci kademeden B blok sergi holüne, üçüncü kademeden C blok sergi holüne, F blok ve aç k sergi alan na geçiliyor. Ayr ca her kademeden D bloktaki restoran ve kafeterya ile alt katlardaki otoparka geçi holü, ini ç k merdiveni ve asansörler bulunuyor. Ayr ca kafeteryalar, seminer salonlar, fuar giri ve dan ma bankolar, görü me odalar, vestiyer-emanet, eczane, sigorta odas vb. sosyal birimler yer al yor. Toplam 14 bin 200 metrekare alan ve 360 metre uzunlu a sahip olan Fuar Soka, uzay çat konstrüksiyon ta y c üzeri alüminyum kenetli çat kaplamas ve cam kaplama kl klardan olu uyor. Yerler Bergama granit, duvarlar n tamam ise mahalli mermerlerle kapl. Ali GÜRBÜZ AH FIRAT Ülkemiz yakla an tehlikenin istihbarat n al r almaz, haz rl klar yap l p Süleyman ah n türbesini ve türbedeki askerlerin tahliyesine karar vermi. i oldukça s k tutan askerlerimiz adeta gölge gibi Suriye topraklar na s zarak, türbedeki askerleri ve Süleyman ah n na yla birlikte kutsal emanetleri alarak ayn özenle salimen geri geldiler. Buraya kadar her ey olmas gerekti i gibi oldu. Eme i geçen tüm askerlerimizi, komutanlar n tebrik ederim. Olay duyulur duyulmaz hemen ülke içerisinden ayk r sesler ç kmaya ba lad. Sanki ülkemiz orada kendisine ait olan emanetleri de il de h rs zl k yapmaya gitti. Ülkemiz adeta kendisine ait olan topraktan kaçarak topra n dü man na b rakt. Bu konuda daha çok gümbürtüler kopacak, imdiden buna haz rl kl olal m. Bu i ler aslan n i ine benzer, aslan ava ç ksa derler ki kan döker, ç kmasa derler ki miskinlik eder. E er orada bulunan askerlerin ba na bir i gelseydi, maazallah ehit olsalard hükümeti kepaze ederlerdi. Alsan bir türlü, almasan ba ka türlü. Bizim ülkede bu olaylar her zaman rakip siyasi muhataplarca k skan l r ve adeta ba ar y ortaya koyanlar suçlan r. Bu olay Amerika ve di er bat ülkelerince yap lsa, yahutta srail hükümetince yap lsa ayakta alk lan r, bak n adamlar bu i i nas l profesyonelce yapabiliyor diye söylemedik laf b rakmazlar. srail denilen cani devlet bir askeri kaç r ld diye üç bin ki iyi ehit edip y kmad k ev b rakmad, bizim ülke haricinde do ru dürüst sesi ç kan oldu mu? Bu kadar ele tiri yerine birazc k olsun takdir etme özelli imizi ortaya koysak çok mu zor olur? Haz ml olmak devletinin yapt n destekleyip d dünyaya kar birlik içerisinde görünmek acizlik mi olur? Siyaset ad na bu kadar çirkefle mek, ba ar kar s nda bu kadar küçülmek yak m yor ve çok ay p. Devletleri dünyada güçlü yapan ba ar lar, birlik olmalar, korkusuzca gere ini yapmalar, halk n n tespih gibi yan yana dizilmesidir. ngilizler Arjantin e ait adalar bombalarken, ngiliz halk devletinin yapt klar yla utand m acaba? srail denilen cani devlet bebekleri dahi s rtlan gibi parçalarken, halk kenarlardan kahve içerek seyretmedi mi? Amerika denilen devlet Irak ve Afganistan talan ederken muhalifler ba kanlar na kar m geldiler? Daha neler neler, yazmaya kalksak kesin bir kitap ç kar ortaya. Devletinin gücünden, ba ar s ndan, kararl l ndan neredeyse utanç duyacak kadar siyasalla an kafalar anlamak için bilmem ne yapmal? Yunanl lar kardak kayal klar na bayrak dikme hadsizli ini gösterdi inde, yanlar ndan geçen komandolar dahi göremediler ve kar lar nda aslan parças Mehmetçi i görünce ne yapacaklar n a rd lar. Dönemin ba bakan Çiller bu bayrak inecek, bu asker gidecek deyince vatanda co kuyla kar lamayan kald m? Siyasetle ha r ne ir olanlar iyi bilir, bir partinin neden sürekli muhalefette kald n en aç k delili bu yapt klar konu malar ve davran lar d r. Türk ulusu dünyaya hakim olur ama içerideki dönekleri fikrinden cayd ramaz, çünkü fikirleri bozuk. srail e kafa tutuldu unda ertesi gün neredeyse yalaka ve yardakç lar srail den özür kuyru una girip el öpeceklerdi. Siyaset bu kadar kirlenmemeli, fikirler bu kadar haince olmamal, ahlaktan yoksun kal nmamal, ülkesinin gücüyle yap lanlardan utan lmamal. Bu ülkede ya ayanlar bu ülkenin ta na topra na de er verip, ortaya konan ba ar dan dolay tüm dünyaya kar hayk rmal ve dünya aleme kar ilelebet gururlu ve vakur durmal d r Güzelbahçe ye Berkin Elvan Park Güzelbahçe Belediyesi nin Yaka Mahallesi nde yapt rd Berkin Elvan Çocuk Park muhte em bir törenle hizmete girdi. Güzelbahçe Kaymakam Mehmet Ünlü, CHP Parti Meclis Üyesi Elfin Tataro lu, CHP l Ba kan Bedri Serter, CHP Güzelbahçe lçe Ba kan Kaz m Çam, Güzelbahçe Belediye Ba kan Mustafa nce, Narl dere Belediye Ba kan Abdül Batur, belediye meclis üyeleri, milletvekili aday adaylar ve Berkin Elvan n annesi Gülsüm ve Babas Sami Elvan ile kalabal k davetlinin ya mur alt nda kat ld törende duygu yüklü anlar ya and. Güzelbahçe Kaymakam Mehmet Ünlü, Bir bak, bir duru bin söze bedeldir. Berkin bir çocuktu, bizim evlad m zd. Berkin yere dü tü ünde ilk sözü anne oldu. Tek dile imiz anneler a lamas n.biz büyüklere dü en görev ölümlerin böyle olmamas içindir. Bu park n yap lmas na imza atan belediye ba kan na, encümen ve meclis üyelerine te ekkür ediyorum dedi. Kaymakam Ünlü nün bu konu mas törene kat lanlar n büyük alk n ald. CHP l Ba kan Bedri Serter de yapt konu mada Berkin Elvan evlad m z geride ho bir seda b rakt. O hepimizin evlad oldu dedi. Güzelbahçe Belediye Ba kan Mustafa nce, bugüne kadar ilçemizde yapt m z parklara ünlü Türk büyüklerinin ve ehitlerin yan s ra Güzelbahçe de ya am, ilçemize hizmet etmi ki ilerin isimlerini verdiklerini hat rlatarak unlar söyledi: Yaka Mahallesi nde oturan vatanda lar m z, gençlerimiz bu parka Gezi olaylar nda hayat n kaybeden 15 ya ndaki çocu umuz Berkin Elvan n ad n n verilmesini istedi. Biz de belediye meclisi olarak mahalle sakinlerinin bu önerisini uygun bulduk dedi. Çocuk oyun grubunun yan s ra spor aletlerinin de bulundu u, ayr ca zmirli heykelt ra Ata Türk ün yapt küçük bir Berkin Elvan heykelin de yer ald park n aç l yap ld ktan sonra ak am da Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi nde Büyüyecek ölü çocuklar isimli tiyatro gösterisi sunuldu. (HABER MERKEZ )

9 SAYFA 10 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>10ÜNENLER N GÜNCEL HABERLER DÜ ÜNCES 3 Mart ubat Sal 2013 Per embe Özay Gönlüm, unutulmad Denizli Büyük ehir Belediyesi, Denizlili ünlü halk ozan Özay Gönlüm ün ölümünün 15. y l nda Çatalçe mede Oda Tiyatrosu önünde anma töreni gerçekle tirdi. An t heykeline çelenk konulan ünlü halk ozan için 03 Mart Sal günü "Ustaya Sayg Konseri" düzenlenecek Denizlili ünlü halk ozan Özay Gönlüm, ölümünün 15. y l nda Çatalçe me Oda Tiyatrosu önünde an ld. Denizli Büyük ehir Belediyesi'nin düzenledi i anma törenine, Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Mustafa Göko lan, Tavas Belediye Ba kan Turhan Veli Akyol, K z lcabölüklüler Vakf Yönetim Kurulu Üyesi Osman Erkli, Büyük ehir Belediyesi Konservatuar sanatç lar ve ünlü sanatç n n sevenleri kat ld. Törende, Denizlili halk ozan Özay Gönlüm ün an t heykeline çelenk b rak ld. Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Mustafa Göko lan, burada yapt konu mada, Denizli'nin en büyük de erleri aras nda olan Özay Gönlüm'ü ölümünün 15. y l nda rahmetle and klar n belirterek, "Denizli denilince akla 3 ey gelir, Pamukkale, Özay Gönlüm ve Denizli Horozu. Özay Gönlüm yareniyle, de i ik hicivleriyle ve bir çok eseriyle Türk Halk Müzi ine ve Türk kültürüne çok önemli katk larda bulunmu tur. Bundan sonra bizim görevimiz çocuklar m za, gelece imize Özay Gönlüm gibi de erlerimizi i leyerek unutturmamakt r. Kendisini rahmet ve minnetle an yoruz" dedi. 3 bin 400'e yak n derleme Tavas Belediye Ba kan Turhan Veli Akyol ise, rahmetli Özay Gönlüm'ün 3 bin 400'e yak n derlemesi oldu unu i aret ederek, "Özay Gönlüm'ün Türk kültürü, Denizli kültürü ve özellikle Ege kültürüne ciddi katl lar vard r, bu yads namaz" diye konu tu. K z lcabölüklüler Vakf Yönetim Kurulu Üyesi Osman Erkli de, halk oyunlar, türküler ve Özay Gönlüm'ün hayat ndan kesitlerle ünlü halk ozan n anacaklar n ifade ederek, "Denizlimizi, Tavas m z ve K z lcabölükümüzü ulusal ve u- luslararas anlamda tan tan Özay Gönlüm'ü rahmet ve minnetle an yoruz" dedi. ve orta ö renimini Denizli de tamamlayan Gönlüm, 14 ya nda ba lama çalmaya ba lad. Y llarca Ankara Radyosu nda görev yapan halk ozan Gönlüm, y llar aras nda Ege yöresinde ve özellikle Denizli ile köylerinde folklor ara t rmas yapt. Gönlüm, Kültür ve Turizm Bakanl n n Türkiye yi tan t m program çerçevesinde, 9 u Avrupa da olmak üzere dünyan n 23 farkl ülkesinde Türk Halk Müzi i konserleri verdi. Denizli a z ve ivesiyle okudu u "Ninenin mektuplar " ile üne kavu an halk ozan Gönlüm, 1 Mart 2000 de aram zdan ayr ld. (HABER MERKEZ ) Büyük ehir'den Ustaya Sayg Konseri Öte yandan Denizli Büyük ehir Belediyesi, ünlü halk ozan Özay Gönlüm için "Ustaya Sayg Konseri" düzenleyecek. Denizli Büyük ehir Belediyesi Konservatuar 'n n düzenleyece i anma konseri 03 Mart Sal günü saat 20.00'de Çatalçe me Oda Tiyatrosu'nda gerçekle tirilecek. Ücretsiz olan anma konserine tüm vatanda lar n davetli oldu u kaydedildi. Özay Gönlüm kimdir? Denizli nin yeti tirdi i ünlü halk ozan Özay Gönlüm, 5 ubat 1940 da Denizli de do du. lk Ba ml l a HAYIR, ya amaya EVET! Sigara, alkol, uyu turucu, nternet ba ml l ve di er ba ml l klar, ki inin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden hastal klar ile birlikte toplumsal sorunlar da beraber getirdi i için en önemli halk sa l sorunudur. Bu sorun, yaln zca madde kullanan bireyi de il o bireyin ailesini, ailenin parças oldu u toplumu özellikle de kültürel ve ekonomik yap y olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde; her y l binlerce insan m z sigaraya ba l hastal klardan ölmekte; alkol ve uyu turucu madde nedeniyle aileler da lmakta, birçok insan m z trafik kazalar nda ölmekte, nternet ba ml nedeniyle gençlerimiz dü ünemez hale gelmekte, sosyal ya amdan uzak ki ilik bozuklu u olan bireyler haline gelmektedirler. Uyu turucu Madde; sakinle tirici ve uyar c etkileri olan, giderek daha fazla alma iste i ve al nmad nda bireyde yoksunluk belirtileri do uran kimyasal maddelerdir. Toplumda giderek yayg nla mas ve genç ölümlerine s k rastlanmas sebebiyle uyu turucu madde ile mücadele daha önemli bir hal alm t r. Uyu turucu madde ba ml s birey, % 51 oranla en çok arkada çevresinin etkisi ile ve ço unlukla maddenin kullan m n k- endisinin kontrol edebilece ini savunarak madde kullanmaya ba lar. Bireyde madde ba ml l n n nas l geli ece i önceden bilinemez bir kez kullan m dahi son derece riskli olup bireyi ba ml hale getirebilir. lk kullan mdan sonra tekrar tekrar madde alma ihtiyac do ar. Vücudunda ayn uyu turucu etkinin sa lanabilmesi için kullan m s kl ve miktar her geçen gün artar. Art k günlük aktivitelerini dahi madde almadan yapamaz hale gelir. Bu k s r döngünün yerle mesiyle ki i hem psikolojik hem de fiziksel ba ml l k sürecine girmi olur. Ba ml, giderek aileden ve çevresinden kopararak, yaln zla r. Uyu turucu madde, merkezi sinir sisteminin farkl bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açarlar. Akl ve iradeyi i lemez hale getirir. Tüm iç organlar n zarar görmesine ve buna e lik eden birçok hastal a, zehirlenmelere hatta ölümlere neden olur. Sigara ve alkol ba ml l klar ile birlikte uyu turucu madde ba ml l konusunda daha çok bilgi sahibi olmal y z. Ba ml l klardan çocuklar m z, gençlerimizi korumal y z. Unutmayal m ki; bu tür ba ml l klardan çocuklar m z ve gençlerimizi korumak tedavi ettirmekten daha kolayd r. Aileler, çocuklar n n davran ve duygular n iyi gözlemlemeli, arkada çevresini iyi bilmelidir. Çocuklar m z ile kaliteli zaman geçirerek, onlara sorumluluk vererek, sevgi ve efkat ile yakla p kendini ifade edebilme ortam sa layarak ve en önemlisi onlara iyi örnek olarak bu tür ba ml l klardan koruyabiliriz. Aileler, "Benim çocu um asla yapmaz, kullanmaz" diyerek kabullanmeme ve inkar yoluna gitmemelidirler. Mücadelede, olay kabullenmek ve çözüm yollar n aramak en önemli ad md r. Genelleme yapmadan, ön yarg lardan uzak, suçlay c bir dil kullanmadan, aç k, samimi ve inand r c bir ekilde ileti ime geçilmesi ki inin uzman yard m alarak tedaviye ikna edilmesinde son derece önemlidir. (HABER MERKEZ ) AGD Denizli ubesi Üniversite Komisyonu AYLIK L D VAN TOPLANTISINI gerçekle tirdi Çocuk Meclisi'nde seçim heyecan Denizli Büyük ehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin 12. Seçimli Ola an Genel Kurulu tamamland. Çocuklara seslenen Kent Konseyi Ba kan Ali De irmenci, "Sadece büyükler karar als n çocuklar uygulas n de il, sizlerin de dü ünceleri bizlere k tutsun istiyoruz" dedi. Denizli Büyük ehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri seçim heyecan ya ad. Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin 12. Seçimli Ola an Genel Kurulu Çatalçe me Oda Tiyatrosu'nda gerçekle ti. Genel Kurula Kent Konseyi Ba kan Ali De irmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Ak n, Kad n Meclisi Ba kan Bilsen Özen, Engelliler Meclisi Ba kan Ayten Bahtiyar ve Çocuk Meclisi üyeleri kat ld. Kent Konseyi Ba kan Ali De irmenci, Denizli'nin büyük ehir olmas ile birlikte kent konseyi kültürünü ilçelerde de yayg nla t rmaya çal t klar n belirterek, "Denizli Çocuk Meclisi hangi faaliyetlerde bulunuyorsa, ilçelerimizdeki çocuklar m zda ayn faaliyetlerde bulunsunlar. Gerekirse ortak çal s nlar, i birli i yaps nlar. lçelerimize gidip orada faaliyet yapal m yada Denizli'deki faaliyetlerimize oradaki çocuklar m z getirelim istiyoruz" dedi. Denizli'deki çocuklar n ansl oldu unu ifade eden De irmenci, "Neden? Çünkü Türkiye'nin en güzel ehrinde ya yor, en temiz ve en ye il ehrinde ya yorlar. Bu güzellikleri belediyeler yap yor ama korumak, devam ettirmek ve sürdürebilmek sizlere ba l. Biz bugüne kadar ne yapt ysak hepsini çocuklar m z ile birlikte çocuklar m z için yapt k. Biz biliyoruz ki, bir projenin do rulu una çocuklar inan rsa onlar anne, babalar n ve arkada lar n ikaz eder ve yanl yapt rmazlar" dedi. De irmenci, konu mas n öyle sürdürdü: "Bizim sizlerden beklentimiz büyük. Sizlerden Denizli'nin gelece ine ili kin yeni fikirler olu mas n bekliyoruz. D- enizli'nin gelece inde sizlerin söz sahibi olmas n istiyoruz. Denizli'yi beraber yönetelim istiyoruz. (HABER MERKEZ ) Anadolu Gençlik Derne i Denizli Üniversite Komisyonu AGD ube binas nda ayl k il divan toplant s n Üniversite Birim Ba kanlar n n kat l m yla gerçekle tirdi. Toplant da AGD Denizli Üniversite Komisyon Ba kan Ali Kocaköse bir konu ma yapt. Konu mas nda unlar aktard ; Anadolu Gençlik Derne i Denizli ube binam z n toplant salonunda 40. Dönem ubat ay divan toplant s n icra etmek üzere bir araya gelmi bulunmaktay z. Bu toplant ile Bahar yar y l na yine yeniden, yeni bir ba lang ç yap yoruz. Bunun heyecan içerisinde iz ve üstlendi imiz sorumlulu un fark nday z. Rabbim hepimize in irah versin. Anadolu Gençlik Derne i mensuplar olarak biz ne için çal yoruz? Neyin gayreti içerisindeyiz, öncelikle bunun fark nda olmam z gerekir. Hangi renkten ve rktan olursa olsun her insan do du unda ç plakt r, korumas zd r, bak ma muhtaçt r. Bu ekilde dünyaya gelen her insan n be temel hakk vard r. Can emniyeti, mal emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti ve ak l emniyeti. Bu haklar Allahu tealan n insanlara do u tan verdi i haklard r. Her insan n ya ama hakk n n, mülkiyet hakk n n, ailesinin ve neslinin korunma hakk n n inanç ve dü ünce özgürlü ünün ak l ve sa l n n korunmas hakk n n teminat islami bir gelece in teminat ile mümkündür. imdi bizim görevimiz bu be temel hakk n tesisi için mücahede etmektir. Bizim görevimiz yeryüzünde do runun, iyinin, faydal n n ve adil olan n tesis edilmesi için mücahede etmektir. Biz bu mücahedeyi yapman n gayreti içerisinde olaca z. Netice elbette Allahtand r. Biz Zaferden de il seferden sorumluyuz. Bu mücahede yap lmazsa ne olur, yeryüzü fesada bo ulur. Dökülen kan n, akan gözya n n, yitirilen insanlar n hesab tutulamaz. imdi burada bulunan bütün karde lerime soruyorum. Lütfen bu sorular yüre inizle duyun ve yüre inizle cevapland r n z. slam co rafyas nda hergün bombalar patlarken, kan dökülürken, gözya akarken ve insanlar m z yitirirken Anadolu Gençlik Derne i mensuplar n n önceli i ne olmal d r? Y- eryüzünde her yedi insandan biri aç y- atarken ve her yedi insandan ikisi sefalet içerisinde ya amaya çal rken Anadolu Gençlik Derne i mensuplar n n önceli i ne olmal d r? Her alt saniyede bir, bir çocuk açl ktan ölürken ve dört saniyede bir, bir insan mülteci konumuna dü erken Anadolu Gençlik Derne i mensuplar n n önceli i ne olmal d r? Etraf m z devasa bir ate sarm ken, her an bu ülkede bu ate in içerisine çekilmek istenirken Anadolu Gençlik Derne i mensuplar n n önceli i ne olmal d r? Bir baban n kuca ndaki evlad ; kopmu bacaklar na bakarken; bir anne beyaz kefenler içerisinde yatan kömür karas gözleri aç k küçücük çocuklar na bakarken, Anadolu Gençlik Derne i mensuplar n n önceli i ne olmal d r? K ymetli karde lerim tabikide önce-li imiz ahs m z, dünyal k ç karlar m z de il; davam z ve bizleri bekleyen insanl k olmal d r. Önceliklerimiz bu u urda yapt m z mücahedemiz olmal d r. Mücahedeyi terk etmek ise ruh çürümesinin ba lang c d r. Bizim yapt m z bu çal malarda ana prensibimiz hakk üstün tutmakt r. imdi Hakk üstün tutmak ne demektir? Hayat n tüm alanlar nda de i meyen do ruyu yani hakk esas almakt r. Kelam kadimi esas almakt r. Sünneti seniyyeyi esas almakt r. Hakk üstün tutmak, vahiy merkezli bir hayat e- sas almakt r. Bizler hakk üstün tutma çal malar n yaparken ahsi olarak ana prensiplerimizden birisi de nefis terbiyesini esas almakt r. Nefis terbiyesi; menfeatlerin, ç karlar n, kazançlar n ve makamlar n aras nda ya arken; f rsatlar önümüze gelmi ken; kap lar ard na dek aç lm ken; istedi imizi elde edebilecekken bütün bunlar n hepsini karde in için istemektir. (HABER MERKEZ )

10 17 Şubat 2013 Perşembe 3 Mart 2015 Salı Fotoğraf: Serkan Gezgin

11 SAYFA 12 S YAH MAV KIRMIZI SARI AC L TELEFONLAR tfaye 110 AKS Acil Yard m 112 Polis mdat 155 Elektrik Ar za 186 Jandarma mdat 156 ZSU Su Ar za 185 Do algaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yang nlar 177 YANGIN TELEFONLARI zmir 110 Kar yaka Kadifekale Bornova Bostanl Buca Karaba lar Çamdibi Çi li Balçova Evka Evka Gaziemir Hatay Narl dere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Alia a N.S. gören Alsancak Alsancak Acil Servis A z ve Di Sa l Alsancak Di Hast Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka E i. Hast Buca S.D. Hastanesi Çe me A. Çizgenakat Foça Gö üs Hastanesi Konak Di Hastanesi Kar yaka Çi li Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- E refpa a Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu T p Merkezi Agora T p Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent T p Merkezi Atagöz Göz Hastal klar Atafizik, Fizik Ted. Mer Bat göz Hastanesi Bornova T p Merkezi Bornova Özel T p Mer Bornova Özel Sa l k T p Merkezi Buca T p Merkezi Buca Sa l k Merkezi Central Hospital Can T p Merkezi Caner Göz Merkezi Ça da T p Merkezi Çankaya T p Merkezi Çesav T p Merkezi Çe me Sissus Has Ç narl Hastanesi Çi li Özel Sa Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Do a T p Mer Dr. S hhat T p Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sa l k Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sa l k Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer Ekol K.B.B. ube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent T p Merkezi Gaziemir T p Merkezi Hayat Hastanesi zmir Hastanesi renbe Tüp Bebek Mer Karata Kar yaka T p Merkezi Türk Telekom- Ar za 121 Bilinmeyen Numara Dan ma Uyand rma 135 Posta Kodu 119 Fono Tel 141 Borç Ögrenme 163 Ça r 133 -Sinemalar- Agora Balçova Afm Park Bornova Afm Forum Bornova Afm Ege Park Afm Passtel Mart 2015 Sal SONDAKiKA GAZETES >>12 GÜNCEL 17 ubat 2013 Per embe B Z NE DERSEK AYNEN OLUYOR! Orman ve Su leri Bakan Veysel Ero lu, "Kar erimeleriyle bahar aylar nda ta k nlar olabilir, ona dikkat edece iz. DS Genel Müdürlü ü, Orman ve Su leri Bakanl n n di er birimleri olarak teyakkuz halindeyiz. n allah ta k n s k nt s ya amadan, can ve mal kayb olmadan, bu seneyi de atlatmay planl yoruz" dedi. Bakan Ero lu, Afyonkarahisar'daki T bbi ve Itri Bitkiler Merkezi'ni ziyareti ard ndan gazetecilerin, mart ay ndaki ya durumuna ili kin sorusuna, bahar ay ile ya lar n geldi ini, Meteoroloji Genel Müdürlü ünün, bütün valilikleri, DS, özel i- dare müdürlükleri, belediyeleri ve di er kurumlar n ikaz etti ini söyledi. Geçen hafta bilhassa Akdeniz ve Ege Bölgesinde büyük ya lar meydana geldi ini hat rlatan Ero lu, "Özellikle kamu kurum ve kurulu lar ndan talebim, buna çok özen göstersinler. Yapt m z tahminler yüzde 90 üzerinde isabet kaydediyor. Dolay s yla yapt m z ikazlar dikkate al n rsa, can ve mal kayb olmaz" ifadesine yer verdi. u ana kadar bin 500 derenin slah edildi i an msatan Ero lu, "Havza Islah Eylem Plan " çal malar konusunda da bilgi verdi. DS Genel Müdürlü ü, Orman Genel Müdürlü ü ile Çölle me ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlü ü taraf ndan yukar havzalarda ya an ya murlar tutmak, dereye h zla inmesini engellemek maksad yla söz konusu eylem plan n n haz rland n aktard. Eylem plan n n 5 y ll k oldu unu dile getiren Ero lu, öyle devam etti: "Bu eylem plan kitapç nda kim, nerede ne yapacak, bunlar belli. Çünkü biz bu yukar havzalar a açland r rsak, orada tensip bentleri, bir tak m erozyon kontrol çal malar, slah sekileri yaparsak, a a daki yerle im yerlerinde bir ta k n olmuyor. Biz bunu çok yerde denedik, çok büyük ba ar gösterdi. Geçen sene A r Do ubayaz t'ta bir köy müsaade etti, güzel bir çal ma yapt k. Orada ta k n olmad. Ayn ya murdu ama di er tarafta müsaade etmeyen köyde ta k n oldu. imdi onlar da durumu görünce, gelin bizim de teraslama a açlad rma, slah sekileri, tensip bentleri, dere slahlar n yap n, diye söylediler." Barajlarımız büyük ölçüde dolu Barajlar n büyük ölçüde dolu oldu unu bildiren Ero lu, " stanbul'da geçen sene neredeyse barajlar, Sapanca Gölü'nde çok a a dü mü tü, u anda ise stanbul'da barajlar yüzde 100'e do ru yakla t, yüzde 96'ya yakla t. Sapanca Gölüyle ilgili çok tenkit vard, ölüyor diye. Biz ise öldü ü falan yok, önümüzdeki y l bu toparlar dedik. Nitekim azami su seviyesine kadar yükseldi. Orada fazla su, çark suyundan Karadeniz'e ak yor, u anda o noktaya kadar geldi" diye konu tu. "Dolay s yla biz ne diyorsak do rudur" diyen Ero lu, bu konuda geçen sene çok tenkitler oldu unu söyledi. Orman ve Su leri Bakan Ero lu, " stanbul'da barajlar yüzde 100'e do ru yakla t, yüzde 96'ya yakla t. Sapanca Gölüyle ilgili çok tenkit vard, ölüyor diye. Biz ise öldü ü falan yok, önümüzdeki y l bu toparlar dedik. Nitekim azami su seviyesine kadar yükseldi" dediorman ve Su leri Bakan Ero lu, " stanbul'da barajlar yüzde 100'e do ru yakla t, yüzde 96'ya yakla t. Sapanca Gölüyle ilgili çok tenkit vard, ölüyor diye. Biz ise öldü ü falan yok, önümüzdeki y l bu toparlar dedik. Nitekim azami su seviyesine kadar yükseldi" dedi " stanbul'u susuz b rakmayaca z, merak etmeyin" demelerine ra men baz lar n n eline metre alarak baraj rezervuar nda ölçüm yapmaya ba lad n anlatan Ero lu, öyle devam etti: "Bununla ilgili biz gülüyorduk. Sadece barajlardan su vermiyorduk, bizim A, B ve C planlar m z var. Onu bilmedikleri için vatanda tedirgin ediyorlard ama sa olsunlar vatanda m z bize inand için, hakikaten bize güvendi i için bir s k nt ya anmadan, endi e etmeden çok kurak geçirdi imiz 2014 y l n atlatt k. Bu sene hiçbir kurakl k yok Allah'a ükür, bütün barajlar m zda iyi bir seviyedeyiz. Toprak yeterince doydu, yer alt suyu yükseldi, bereketli bir y l geçece ini ümit ediyorum." Kar erimeleriyle bahar aylar nda ta k nlar Av ar Palmiye Cinebonus Cinebonus Cinebonus (Ykm) Cinecity Kipa Çi li Çe me Hollywood Çaml ca Deniz Kar yaka Bat Sinemas Ç nar Sinemas Karaca Sinemas Kipa Hollywood Menemen Kültür an Konak Ç nar Center olabilece i için dikkat edilmesi gerekti ini belirten Ero lu, "DS Genel Müdürlü ü, Orman ve Su leri Bakanl n n di er birimleri olarak teyakkuz halindeyiz. n allah ta k n s k nt s ya amadan, can ve mal kayb olmadan, bu seneyi de atlatmay planl yoruz" i- fadesine yer verdi. Genel merkez bunu takdir eder Bir gazetecinin, hangi ilden milletvekili aday o- laca n sormas üzerine ise Ero lu, "Merak ediyorlar de il mi, emin olun ben de u anda bilmiyorum. Dolay s yla buras da bizim memleketimiz ama Afyonkarahisarl lar unu bilsin köklerimiz burada, kökü söküp de ba ka yere gitsek bile hizmet buraya gelir merak etmeyin" yan t n verdi. " stanbul d nda ba ka bir alternatif var m " sorusu üzerine ise Ero lu, unlar kaydetti: "Ben de bilmiyorum u anda. Do rusu bu da hiç gündeme gelmedi. Genel merkez bunu takdir eder. Ama Afyonkarahisar'a unu Önümüzdeki hafta ya l geçecek Hafta içindeki ya lara ili kin de bilgi veren Ero lu, unlar söyledi: "Pazartesi günü, Marmara ve Bat Karadeniz hariç olmak üzere ya lar var. Daha sonra sal günü Marmara, Bat Karadeniz, ç Anadolu'da ya lar var. Önümüzdeki hafta ya l geçecek. Pazar gününe kadar k s m k s m devam edecek. Cuma günü bir ara ya lar azal yor, sonra Karadeniz hatt boyunca, Do u ve Bat Karadeniz'de cumartesi ya ba l yor. Pazar günü Marmara'dan ba layarak tekrar ya l döneme geliyoruz." söyleyeyim. Biz bu memleketin havas n solumu, suyunu içmi, ekme ini yemi bir ki i olarak elbette memleketime her türlü hizmeti yapmaya devam edece im. Bu can, bu tende oldu u müddetçe hizmetler devam eder." Ya ar Kemal'in vefat n n hat rlat lmas üzerine ise Ero lu, "Allah rahmet eylesin. Kültür ve Turizm Bakan m z da oraya gitti. Allah rahmet eylesin. Kendisinin bar için çok büyük katk s var. Me hur kitaplar var, Allah gani gani rahmet eylesin" ifadesini kulland. (AA) Sema Sinemas Konak Sinemas Desem Sinemas Kar yaka Sinemas zmir S nemas Tiyatro- Konak Sahnesi Rag p Hayk r Sahn zmir Devlet Tiyat U ur Mumcu Sahnesi zmir Tiyatro Bab- Sanat Merkezi smet nönü Sanat Merkezi POL KL N K TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Ya am Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karaba lar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sa l k Polik Ege Sa l k Egeform Fizik E refpa a Ö.Sa E refpa a Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sa l k htisas Polik Kar yaka Park Sa l k Mevlana Polik Mersinli Özel Sa l k Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sa l k Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Alt nda Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çi li Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel rem Sa l k Polik Özel zmir Polik Özel P narba Polik Özel Sarn ç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yeni ehir Polik Park Sa l k Polik Sevgi Özel Sa l k öferler Odas Sa l k Polik Teos Polik Vefa Polik Ye iltepe Polik Y k k Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜN VERS TE TELEFONLARI Ba kent Üni. Zübeyde Han m Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Kar yaka Polik Ege Üniversitesi laç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Ara.Merkezi Do um Evleri- Ege Üni. T p Fak Konak Do um Evi Tepecik Do um Hast Kan Merkezleri- K z lay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULA IM TELEFONLARI Denizyollar THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ula m skeleler- Konak Kar yaka Alsancak Bostanl Bayrakl skele Pasaport skele Göztepe skele Üçkuyular skele Elektrik Ar za- Genel Kesinti Seb Buca Çi li Kar yaka Bornova Narl dere E refpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çe me

12 SAYFA 13 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>13 SA LIK 317 Mart ubat Sal Per embe Parmaklardaki uyu ma hastal k habercisi olabilir Her parma n incelenmesi gerekti ini söyleyen K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Keskin: "Parmaklardaki uyu ma çe itli hastal klar n habercisi olabiliyor. Özellikle boyun f t klar nda, sinir s k malar nda oldukça s k rastlad m z bir klinik tablo" eklinde konu tu K r kkale Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal Ba kan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, parmaklardaki uyu man n hastal k habercisi olabilece ini belirterek, bu ikayetlerin önemsenmesi ve doktora ba vurulmas gerekti ini söyledi. Keskin, AA muhabirine yapt aç klamada, parmaklarda uyu ma ikayetinin çok s k kar la t klar bir durum oldu unu ifade etti. Parmaklardaki uyu man n çe itli hastal klar n habercisi olabildi ini belirten Keskin, "Özellikle boyun f t klar nda, sinir s k malar nda oldukça s k rastlad m z bir klinik tablo. Bu tarz ikayetlerle hastanemize ba vuran hastalar m zda ayr nt l muayenemizi yaparak hastan n uyu uklu a e lik eden di er ikayetlerini de saptay p buna göre tan m z koyuyoruz" diye konu tu. Ellerde uyu ukluk ikayetiyle en çok sinir s k mas olan hastalar n ba vurdu unu dile getiren Keskin, "Bu hastalar n ellerindeki uyu ukluk durumu son derece belirgin özellik göstermektedir. lk 3 parmakta, ba parmak, i aret parma ve orta parmakta uyu uklu u olan hastalar bize ba vuruyor. Hastalar geceleri s kl kla ellerini silkelemek zorunda kald klar n ifade ediyor" dedi. Her parma n uyu mas n farkl de erlendiriyoruz Keskin, parmaklarda uyu ma ikayetiyle polikliniklerine gelen hastalara çok yönlü testler yap ld n belirterek, her parma n uyu mas n farkl de erlendirdiklerini söyledi. "Hangi parma n uyu tu u, bizim tan m z koymada büyük önem ta yor" diyen Keskin, unlar kaydetti: "Bu uyu ma tek elde mi, di er elde mi, bunu mutlaka sorguluyoruz. Ya da uyu ukluk durumu bütün kola yay l yor mu? Bacaklarda vücudun ba ka yerlerinde var m? Bunlar sorgulayarak hastal a e lik e- den eker hastal, tiroid hastal gibi ba ka e lik eden problemleri varsa bunlar da mutlaka sorguluyoruz. Yani vücutta a r hissedildi inde, uyu ukluk oldu unda bunlar son derece önemli ve dikkatle üzerinde durulmas gereken konular. Örne in bu eker hastal nda sinir tutulumunun ilk bulgusu olabilir. Özellikle eldiven tarz nda, bile e kadar uzanan bir uyu ma varsa biz öncelikle bu hastalarda eker hastal na ba l sinirlerin tutulumu geli mi mi diye gerekli ara t rmay yaparak ekeri kontrol alt na ald ktan sonra gerekli tedaviyi planl yoruz. Yine ellerdeki uyu ma boyun f t n n habercisi olabilir dü üncesiyle dikkatle bu tür hastalar m z inceliyoruz." Yatarak televizyon izlemeyin Günlük aktivitelerinde elini s k kullananlarda, bilgisayar ba nda çok uzun süre vakit geçirenlerde parmak uyu uklu u olabildi ini belirten Keskin, "Bunlar n sinir s k mas na m ba l oldu unun ya da boyun f t klar na m ba l oldu unun ay rt edilmesi art. Bu hastalarda e er boyun f t varsa öncelikle boyuna yönelik tedavilerimizi yap yoruz. Yüzeysel ve derin s t c lardan ve a r kesici ak mlardan yararlan yoruz. Hastalara ayn zamanda egzersiz program veriyoruz. El bile indeki sinir s k malar nda da yine yüzeysel s t c lar m z var. Halk aras nda kum tedavisi olarak adland r lan özel cihazlar m z kullan yoruz ve özel olarak her sinire yönelik yapt m z egzersiz programlar m zdan hastalar m z yararlan yor ve fayda görüyor" diye konu tu. Keskin, insanlar n art k hareketten uzak ya ar hale geldi ine dikkati çekerek, " nsanlar d ar ç km yor ve evinde ya yor. Maalesef art k aktivite k s tlanmas, toplumun en önemli problemi haline geldi ve bu, çocukluk ça ndan itibaren ba l yor. Onun için bu tarz ikayetlerde bulunan hastalara uzun süre ayn i i yapmamalar n, masa ba nda uzun süre geçiren k- i ilerin saat ba oturduklar yerden kalkmalar n, dola malar n, masa ve iskemle düzenlerine dikkat etmelerini ve boynunu koruyucu önlemleri almalar n önemle vurguluyoruz" dedi. Prof. Dr. Keskin, el ve parmak uyu mas olan hastalara B vitamini aç s ndan zengin g dalar tüketmelerini önerdi. (AA) Bacaklarda güç kaybı varsa hemen beyin cerrahına gidin Beyin-Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzman Doç. Dr. Cahide Topsakal, bacaklardaki güç kayb n n k smi felcin belirtisi olabilece ini söyledi. Topsakal, E er yürürken diz ya da kalçan z bo al yorsa, ayak bile iniz s k s k dönüp burkuluyorsa, ayakkab n z a r geliyorsa, aya n z yere tak l yorsa ve s k s k dü üyorsan z baca n zda güç kayb var demektir. Bu durumda hemen beyin omurilik ve sinir cerrah na ba vurulmas gerekir. dedi. Doç. Dr. Cahide Topsakal, bacaklardaki güç kayb n n nedenleri ve tedavi yöntemleri hakk nda bilgi verdi. Topsakal, Hastalar güç kayb n yani k smi felç deyimini genellikle yorumlamakta güçlük çekerler, felç laf n sevmezler. Korkarlar, paniklerler. Güç kayb n z var dedi inizde memnuniyetle kabul ederler. Ancak o zaman da ameliyat n gereklili ini anlayamazlar. Hafif felçler cidden fark edilmeyebilir. Ancak muayenede anla l r. ifadelerini kulland. Bacaktaki k smi felç ya da güç kayb n n sebeplerini de Topsakal öyle aç klad : En çok bel f t klar nda, daha sonra dar kanalda, bel kaymas nda, omurilik tümörlerinde,kaza sonucu omurga k r klar nda, a r skolyoz ya da kifoz gibi omurga yap bozukluklar nda, a r kireçlenmelerde, ameliyat sonras baz olu an yap k dokularda, sinir s k malar nda, nöropati gibi sinirin kendi yap s n n hastalanmas nda, MS gibi baz nörolojik hastal klarda, omurilik yada sinir köklerini tutan enfeksiyonlarda, kalçaya hatal enjeksiyon yapt ranlarda, nadiren de total kalça protezlerinde vetravmatik diz eklemi hasarlar nda olu abilir ve hepsi ayr ayr kendi içinde tedavi edilirler. (C HAN) Düzenli botoks, ciltteki ya lanmay geciktiriyor Türkiye'de en az bin vampir hastası var Halk aras nda vampir hastal olarak bilinen porfiriya rahats zl bulunan ki i say s n n Türkiye'de en az bin oldu u iddia edildi. Türk hekimlerine porfiriya hastal na ili kin bilgi vermek üzere Türk Çocuk Gastroentereloji, Hepatoloji ve Beslenme Derne i'nin davetlisi olarak zmir'e gelen Güney Afrika'daki KwalaZulu-Natal Üniversitesi'nin Klinik T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Richard Hift, hastal n belirtileri ve tedavisi hakk nda aç klamalarda bulundu. Hift, AA muhabirine yapt aç klamada, genetik olan hastal n porfirilerin vücutta birikmesi sonucu ortaya ç kt n ve farkl tipleri oldu unu belirtti. Hastal a do ru tan konmas ve tan ya uygun tedavinin uygulanmas gerekti ine i aret eden Prof. Hift, u bilgileri verdi: "Hastal k yüzy llar öncesine dayan yor ancak son yüzy l içinde önemli veriler elde edildi. Hastal n çok çe itleri var ve baz vakalar çok a r. Hatta a r vakalarda vücut geli imi bozuklu u olabiliyor. Ellerde ekil bozuklu u, yüzde tüylenme, a kar a r hassasiyet geli iyor. Özellikle bu hastal ktan muzdarip çocuklar gündüz de il, ak am saatlerinde d ar ç kmak istiyor. Hastal k tam olarak bilinmedi i için do ru tan da konulam yor." Enzimlerde bozukluk oldu u için geçmi y llarda baz hastalar n kan ihtiyac n kar lamak üzere baz olaylara kar m olabilece ini ifade eden Prof. Hift, "Bu nedenle hastalar için vampir olduklar eklinde mitolojik söylentiler üretilmi olabilir" diye konu tu. Türkiye'de tahmin edilen hasta say s T p kaynaklar tarand nda porfiriya hasta say s n n çok daha az olarak gösterildi ine i aret eden Richard Hift, hasta say s n n çok daha fazla oldu unu, ancak hastal k hakk nda yeterli bilgi sahibi olmayan doktorlar n yanl tan koyabilece ine dikkati çekti. Temel olarak genetik olan hastal n demir yüklemesi, fazla alkol tüketimi durumlarda tetiklenebilece ini de kaydeden Hift, dünyada 50 ya ndan sonra porfiri tan s alan hastalar bulundu unu ifade etti. Türkiye'deki hasta say s n n da tahmin edilenden yüksek oldu unu dü ündü ünü belirten Prof. Hift, "Dünya popülasyonundaki oran na bak ld nda alt gruplar yla birlikte Türkiye'deki hasta say s n n en az bin civar nda oldu unu dü ünüyoruz" dedi. Avrupa'da ve Türkiye'de az say da olan genetik tan merkezlerinde kesin tan konulabilecek hastal n n tan nmas için baz ipuçlar da veren Richard Hift, unlar söyledi: "3-4 gün hatta 1 hafta süren kar n a r lar tekrarlayabilir. Ciltle ilgili semptomlar olu abilir. Yüz, el, s rtta lekelenmeler, cilt kal nla mas olabilir. Çocukluktan ergenli e geçerken ciltte a r duyarl l k söz konusudur dakika güne te kalma reaksiyona, yanmaya neden olabilir. Huzursuzluk da önemli bir belirtidir. Ancak, vampir filmlerine konu olan k zg nl k hali yanl bir i- nan t r çünkü huzursuzluk uzun süre devam etmez." Hastal n alt gruplar için farkl tedaviler oldu unu söyleyen Hift, öncelikle doktorlar n sonra da hastalar n e itilebilece ini, özellikle güne ten korunma konusuna dikkat edilmesi gerekti ini vurgulad. Prof. Dr. Richard Hift, hastal k genetik oldu u için tan alan bireylerin akrabalar n n da taranmas gerekti ini sözlerine ekledi. Türk Çocuk Gastoentereloji, Hepatoloji ve Beslenme Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Aydo du, Güney Afrika'daki hasta say s n n çok daha yüksek oldu unu, bu nedenle Prof. Dr. Richard Hift'i hastal k hakk nda bilgi vermesi Türkiye'ye davet ettiklerini anlatt. Prof. Aydo du, Türkiye'deki rastlanma s kl n n da binde 1 oldu unu, dolay s yla hasta say s n n bin-3 bin aras nda de i ebilece ini tahmin ettiklerini kaydetti. (AA) Dr. Binder ve Dr. Rivkin'in, botoks uygulamas n n ya lanmaya etkisine yönelik ikiz karde ler üzerinde 19 y l süren ara t rmas n n sonuçlar aç kland. Buna göre, düzenli botoks uygulamas yap lan ikizde al n ve ka aras çizgiye rastlanmazken, düzensiz uygulama yap lan ikizde çizgilerin belirgin olarak gözlemlendi i saptand Düzenli botoks uygulamalar n n, yüzdeki mimik çizgilerinin büyük ölçüde yok olmas nda etkili oldu u bildirildi. Uluda 'da yap lan "Dermatokozmetoloji Günleri"nde, konuyla ilgili bilimsel çal malar da de erlendiriliyor. Yurtd nda Dr. William J. Binder taraf ndan ba lat lan ve daha sonra Dr. Alexander Rivkin in kat l m yla yürütülen ara t rmada, düzenli uygulanan Botulinum Toksin ile düzensiz yap lan uygulamas n n ya lanma izlerine olan etkisi ara t r ld. Ara t rma kapsam nda, ya am standartlar birbirine yak n, SPF güne koruyucu krem kullanan ve sigara içmeyen ikizlerden birine düzenli botulinum toksin uygulan rken, di erine s n rl say da uygulama yap ld. Yakla k 19 y l boyunca ikiz karde lere farkl ekilde uygulanan botulinum toksin ve etkisinin incelendi i ara t rman n sonuçlar aç kland. Ara t rma kapsam nda ikizlerden Los Angeles'ta ya ayan ki iye 19 y l süresince her 4-6 ayda bir al n ve ka aras na; son 8 y l ise kaz ayaklar na botulinum toksin uyguland ve dozlar da zaman içinde dü ürüldü. Münih te ya ayan ve düzensiz uygulama yap lan ikiz karde e ise 19 y l içinde toplamda 4 kez Botulinum Toksin uyguland. Sonuçlar bilim dünyas nda yank yaratan ara t rmada, her iki ikizin de çe itli aç lardan çekilen foto raflar payla ld. Ara t rma sonucunda, düzenli uygulama yap lan ikizde al n ve ka aras çizgilerine rastlanmazken, düzensiz uygulama yap lan ikizde çizgilerin belirgin olarak gözlemlendi i saptand. kizlerde kaz ayaklar ndaki çizgilerin de görünümünde belirgin farkl l k tespit edildi. Düzenli uygulanan ikizde daha hafif çizgiler varken, düzensiz uygulanan ikizde bu çizgilerin daha derin oldu u gözlendi. Düzenli uygulama yap lan ikizin cildi daha pürüzsüz ve gözenekler daha küçük olurken; di er ikizde ise ya lanma belirtileri olan k r kl klar ve gözenekler daha görünebilir ekilde belirlendi. Dr. Binder, ara t rma sonucuna ili kin yay mlad makalesinde, "Düzenli ve uzun vadeli Botulinum Toksin uygulamalar yüzdeki cilt ya lanmas n azalt yor ve yüzde olu an çizgilerin olu umunu erteliyor" ifadesini kulland. Bilim insan Bowler taraf ndan 7 y l süren 2 durum çal mas sonucu da tedavi sonras ndaki cilt kalitesinde iyile me, k r kl klarda azalma ve ciltte pürüzsüzlük belirlendi ini ortaya koydu. Öte yandan, Dr. Dailey ve arkada lar n n yay mlad 2 y l süren çal ma sonucunda da düzenli uygulaman n k r kl klarda azalma ve botulinum toksinin etkisini uzatt belirlendi. Ara t rma kapsam nda, hastalara her 4 ayda bir 5 kere düzenli botulinum toksin uyguland. Yirminci aydan sonra, 6 ay, hastalar n yüzde 87'sinde tatmin edici sonuçlar al nd belirlendi. Ki inin ya am kalitesini de yükseltiyor Türk Dermatoloji Derne i Estetik ve Kozmetik Çal ma Grubu Ba kan Doç. Dr. Hakan Erbil, AA muhabirine ara t rma sonucunu de erlendirdi. Botulinum toksinin, mimik çizgilerinin olu mas n engellemek için kullan ld n belirterek, yap lan ara t rmalar n uygulamaya ili kin olumlu sonuçlar al nd n gösterdi ini söyledi. Uygulamadan ba ar elde edilebilmesi için mimik çizgilerinin derinle meden yap lmas gerekti inin alt n çizen Erbil, bu ekilde, kaslar n kas lmas n n yumu at ld n ve bu ekilde ciltte daha az k r kl k olu tu unu i- fade etti. Yurtd nda yap lan ara t rmalar n ciltte fiziksel görünümdeki iyile menin d nda psikolojik aç dan da da olumlu sonuçlar al nd n belirten Erbil, "Ara t rmalar, hastalar n genç görünüme kavu malar n n yan s ra hastalarda kendine güven duygusunun artt n, ya am kalitelerinin yükseldi ini göstermektedir" dedi. (AA)

13 SAYFA 14 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>14 GÜNCEL7 31ubat Mart Sal Per embe Yüksek binalar n tasar m depremden sonra yap lacak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Ö retim Üyesi Ayd no lu, "Yeni deprem yönetmeli inde yüksek binalar n, deprem etkisi alt nda tasar m na ili kin özel kurallar içeren ba ms z bir bölüm yer alacak. Yüksek binalar için, depreme kar yap lan ileri derecede hesap ve analizlerden sonra, performansa göre tasar m yap lacak" dedi. Deprem Yönetmeli i Haz rlama Komisyonu üyesi, Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Deprem Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Ayd no lu, yeni deprem yönetmeli inde yüksek katl binalarla ilgili ayr bir bölüm yer alaca n, yüksek binalar için performansa göre tasar m yöntemi kullan laca n belirtti. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl (AFAD) taraf ndan olu turulan Deprem Yönetmeli i Haz rlama Komisyonu'nun üyesi Ayd no lu, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni deprem yönetmeli ine ili kin çal malar n sürdü ünü ifade etti. Kendisinin ayn zamanda yüksek binalar alt komisyonunun yürütücüsü oldu unu belirten Ayd no lu, bu y l n ikinci yar s nda ilgili ki i ve kurumlar n görü lerine sunulmas planlanan yeni Türkiye Deprem Yönetmeli i nde yüksek binalar n, deprem etkisi alt nda tasar m na ili kin özel kurallar içeren ba ms z bir bölümün yer alaca n söyledi. Kat k s tlamas olmayacak Ayd no lu, modern yöntemler sayesinde depremlerin binalara etkilerini eskiye göre daha iyi tahmin ettiklerini belirterek, "Bilgisayarlar etkin ekilde kullanarak bir senaryo kuruyoruz. Bilgisayar bina modeline birebir deprem uyguluyoruz. leri analiz yöntemleri ile binan n her taraf nda neler oldu unu, nerede çatlak, hasar oluyor, bunlar n hepsini bilgisayarda canland r yoruz. Buna göre tasar m m z yap yoruz. E er istenmeyen bir davran ortaya ç karsa düzeltiyoruz. Ad m ad m tasar m geli tirerek tamaml yoruz. Bu performansa göre tasar m dedi imiz modern bir yöntem diye konu tu. Yeni yönetmelikte kat k s tlamas olmayaca n anlatan Ayd no lu, yüksek binalar n belli bir yükseklikten sonra çok pahal ya mal oldu unu kaydetti. Yetkin mühendislik ihtiyaç haline geldi Türkiye'deki yap denetim sisteminin yetersiz oldu unu ifade eden Ayd no lu, yasal olarak yüksek binalar tek tek kontrol edecek özel ba ms z de erlendirme kurullar olu turulmas gerekti ini söyledi. Ayd no lu, "Do ru dürüst bir kontrol ve mesleki yeterlilik sistemimiz yok. Günümüzde bütün dünyada var olan mesleki yeterlilik sistemi in aat mühendisli i alan nda Türkiye'de kurulmu de il. Dolay s yla bu i i bilen de yap yor, bilmeyen de yap yor. Herkes müteahhit olabiliyor. Bu ülkenin halen çözülemeyen sorunu" dedi. Ayd no lu, depreme haz rl k için projelerin deprem ko ullar na uygun in a edilmesi gerekti ine i aret ederek, 1999 depremi sonras k smen ders al nd n ve deprem yönetmeli inin daha iyi uygulanmaya ba land n ama mesleki yeterlilik sisteminin hala olu turulamad n kaydetti. Ayd no lu, "Mesleki yeterlilik, di er deyi le yetkin mühendislik sistemi art k iyice ihtiyaç haline geldi. Yüksek binalar art k in aat mühendisli inin yüksek teknoloji gerektiren yap lar d r. Bunlarda bile do ru dürüst kontrol yok" de erlendirmesinde bulundu. (AA) ST SMAR ETMEY N TEKL F N Z GET R N! AK Parti Grup Ba kanvekili Ünal, " ç Güvenlik Paketi'yle yapmaya çal t m z ey öncelikle kamu düzenini, iç güvenli i sa lamak. ç Güvenlik Paketine ili kin hem MHP hem CHP hem HDP'nin çekinceleri varsa maddeler üzerinde somut bir ekilde oturup konu maya aç z" diye konu tu AK Parti Grup Ba kanvekili Mahir Ünal, ç Güvenlik Paketi'ne ili kin CHP, MHP, HDP'nin çekinceleri üzerinde oturup konu maya aç k olduklar n belirterek, "Tekriri müzakere dahil olmak üzere bunlar düzeltiriz" dedi. Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, insanlar n özgürlüklerini ancak güvenli bir ortamda kullanabileceklerini, toplumun güvenli i, insanlar n temel hak ve özgürlüklerini özgür bir ortamda rahat bir ekilde kullanabilmeleri için ç Güvenlik Paketi düzenlemesini yapt klar n anlatt. " ç Güvenlik Paketi'yle yapmaya çal t m z ey öncelikle kamu düzenini, iç güvenli i sa lamak" diyen Ünal, Meclis'te görü ülen paketle ilgili muhalefetin itirazlar n sayg yla kar lad klar n ancak "Bu kanunu buradan ç kartmay z, ç karamazs n z" demenin son derece yanl oldu unu belirtti. Ba bakan Ahmet Davuto lu ile kendilerinin daha önce aç klama yapt klar n ve bu paketle ilgili muhalefetin çekincelerini konu maya haz r olduklar n ifade eden Ünal, "Muhalefet partilerinin somut önerilerini görü mek üzere toplanabiliriz, hatta geçen cuma günü tatil yapal m dedik. Grup ba kanvekilleri toplans nlar, bir araya gelsinler, hangi madde üzerinde çekince varsa konu al m, önerilerinizi verin, tekriri müzakere dahil yani görü ülmü bir maddenin genel kurulda tekrardan komisyon gündemine al nmas dahil olmak üzere görü elim dedik. Ama muhalefet bugüne kadar buna yana mad " eklinde konu tu. Bu tekliflerini yineleyen Ünal, Milli E itim Bakanl (MEB) geçen y l, 28 ubat döneminde k l k k yafet yönetmeli i nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bask lar sonucu istifa etmek zorunda kalan ö retmenlerden 798'inin atamas n yapt. Bakanl n, "2014 Faaliyet Raporu"na göre, geçen y l bakanl a ba l resmi e itim kurumlar na 51 bin 57 ö retmen atand. Bu ö retmenler aras nda, 28 ubat döneminde k l k k yafet yönetmeli i nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bask lar sonucu istifa eden 798 ö retmen de bulunuyor. MEB, 2013'te, 226 ö retmeni aç ktan atamas n gerçekle tirmi ti. Bu kapsamda, son iki y lda, 28 ubat ma duru bin 24 ö retmen, göreve ba lam oldu. Bakanl k ayr ca, ilk atama y- oluyla 49 bin 2, aç ktan atama, kurum içi, kurumlar aras yeniden atama y- oluyla 366, milli sporcu olarak 83, engelli ö retmen kadrosundan 671, ehit yak n 1 ve yarg kararlar ile 136 ö retmenin atamas n gerçekle tirildi. Bakanl k, geçen y l iller aras yer de i tirme yoluyla 56 bin 536 ö retmenin atamas n yapt. Geçen y l ba ka Bakanl a muvafakat ile geçi, istifa-müstafi ve emeklilik gibi nedenlerle de 7 bin 975 ö retmen MEB kadrolar ndan ayr ld. unlar kaydetti: " ç Güvenlik Paketi'ne ili kin hem MHP hem CHP hem HDP'nin çekinceleri varsa maddeler üzerinde somut bir ekilde oturup konu maya biz aç z ve bunlar müzakere ederiz. Tekriri müzakere dahil olmak üzere bunlar düzeltiriz. Bu konuda itirazlar varsa ça r lar m z son derece aç k. Önerilerini getirirler, biz de bu önerileri beraberce müzakere ederiz. Belli bir mutabakat olu tururuz ve genel kurulda bunu yasala t r r z. Mesela ç Güvenlik Paketi'nin 15. maddesinde "valinin suçun ayd nlat lmas ve faillerin yakalanmas yla ilgili kollu a emir verir" ifadesini MHP'den, CHP'den milletvekilleri bir araya geldik, oturduk. O- radaki çekinceleri ve sak ncalar dile getirdiler. çi leri Bakan, müste ar m z, biz, CHP ve MH- P'den milletvekilleriyle oturduk ve onlar n orada ortaya koyduklar çekinceleri ortadan kald racak ekilde 15. maddeyi genel kurula verdi imiz bir önergeyle düzelttik. Yani kamuoyunda sanki AK Parti bütün önerilere, görü melere kapal gibi hava estiriliyor. Oysa hem Ba bakan m z hem biz günlerdir bu ç Güvenlik Paketi'nin ilgili maddelerine ili kin muhalefetin itirazlar n görü mek üzere davet ediyoruz. Kald ki muhalefet ihtisas komisyonlar nda yasalarla ilgili dü üncelerini dile getirir zaten. çi leri Komisyonu'nda bu görü üldü, AB Uyum Komisyonu'nda görü üldü. Anayasaya ayk r l k var m görü üldü. AB uyum yasalar na ayk r l k var m görü üldü. Biz diyoruz ki madem itiraz ediyorsunuz buyurun tekrar görü elim diyoruz. Bunlar n sonunda muhalefet srarla 'polis devleti kuracaks n z' iddias n anlams z ekilde dile getirmeye devam ediyor." Polis istedi ini aramayacak "Polisin devleti olmaz ama devletin polisi olur" diyen Mahir Ünal, devletin polisinin de milletin güvenli ini sa lamak zorunda oldu una i aret etti. Fransa'da Charlie Hebdo sald r s ndan sonra ç kar lan güvenlik paketine bak lmas n isteyen Ünal, "Kald ki biz öyle bir güvenlik paketi de ç karm yoruz. Biz özgürlük güvenlik dengesini sa layacak ekilde ve uygulamadan kaynaklanacak muhtemel keyfilikleri de engelleyecek düzenlemelerle bunu getiriyoruz. Ama maalesef bu konuda ça r lar m z cevaps z kal yor" diye konu tu. "Polis istedi ini gözalt na alacak" eklindeki ele tirilere "Öyle bir durum söz konusu de il" diyen Ünal, öyle devam etti: "Polise suçüstü durumunda gözalt yetkisi veriyoruz. Bütün Avrupa ülkelerinde hem savc n n hem polisin gözalt yetkisi var ama suçüstü durumunda. 'Efendim polis istedi ini arayacak'. Hay r polis istedi ini aramayacak. Polisin olas keyfili ini engellemek için her türlü düzenlemeyi yapt k. Mesela polis, bir ihbar ya da üphe durumunda arama yaparsa e er bu aramas n hakim onay na sunmak durumunda. Arama yapt ki iye arama yapmas n n gerekçesini yaz l bir belgeyle sunmak zorunda. Bir taraftan polisin muhtemel keyfili ini engelleme yönünde düzenleme yap yoruz bir taraftan özgürlük güvenlik dengesini kurmaya çal yoruz. Muhalefete de diyoruz ki bu konuda somut önerileriniz varsa paketin tümü üzerinde siyasi istismar yapmay n. Maddelere ili kin somut önerilerinizi getirin, üzerinde müzakere, isti are edelim. Bu anlamda CHP'nin, MH- P'nin, HDP'nin e er de i iklik önerileri varsa, çekinceleri varsa geçmi maddelerle ilgili baz maddelerin keyfilik do uraca na inan yorlarsa bizimle oturup müzakere etmelerini defalarca önerdik. Buradan da bu ça r m yine yap yorum." (AA) Geçen y l 28 ubat ma duru 798 ö retmen göreve ba lad Faaliyet raporunda, 2014'te personelin ö renim durumlar na göre da l m na da yer verildi. Buna göre, MEB'de 954'ü doktora, 33 bin 206's tezli yüksek lisans, 37 bin 167 tezsiz yüksek lisans, 748 bin 661 lisans, 40 bin 504 ön lisans, 21 bin 652 enstitü, 28 bin 434'ü lise, 14 bin 291'i ilkö retim, 5 bin 52'si ilkokul mezunu olmak üzere 929 bin 921 personel görev yap yor. Bu personelin sadece 2'si Bakanl kta sözle meli olarak, kalan personel ise kadrolu olarak istihdam ediliyor. Türk kültürünün tan t lmas, yay lmas ve korunmas, ülke d ndaki vatanda lar n ve soyda lar n Türkiye ile kültürel ba lar n n korunmas, güçlendirilmesi ve Türk dilinin ö retilmesi amac yla yurtd nda görevlendirilen ö retim üyesi, ö retim görevlisi, okutman ve ö retmenler, Bakanl klararas Ortak Kültür Komisyonu taraf ndan seçiliyor. Bu çerçevede, Türkçe, s n f ö retmeni ve farkl bran lardan toplam bin 696 ö retmen ile yurt d ndaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde, büyükelçilikler-ba konsolosluklar nezdindeki Türk kültür merkezlerinde, toplam 68 Türkçe okutman görevlendirildi. (AA) bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca Soldan sa a: 1. Nil k y lar nda yeti en, eski M s rl lar n kâ t yapt klar bitki. Tavlada bir say. 2. Jüpiter gezegeninin bir uydusu. Yabani hayvan bar na. 3. aka. Do um i ini yapt ran kad n. 4. Hayat arkada. Pop müzik sanatç lar m zdan biri. 5. Çelik çomak oyunu. Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dal. 6. Eski dilde topluluk, cemaat. Dü künlük, heves. 7. Bir karara, bir dü ünceye kar ç kma. Radyumun simgesi. 8. ri gövdeli bir papa an türü. Lahza. Engel, mani. 9. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Hindistan da yeti en bir a aç. 10. Tarlay iki kere sürmek. 11. Oturmak için evlerin önene ta ve çamurdan yap lan set. Bir peygamber. 12. Bir renk. Üzerine iplik, tel gibi eyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. 13. So urma, emme. Kraliçe, ece. 14. Ham madde i lenerek yap lan her türlü mal. Giyeceklerde tak m. 15. Sürüngen bir hayvan. Endonezya n n plaka i areti. 16. lave. Antalya ilinin bir ilçesi. 17. Mert olmayan. Arapçada birinci tekil ah s, ben. 18. Lisan. Satrançta özel bir hareket. 19. Ruh. ark larda ara ya da orta bölüm. 20. Türlü bitki yaprak ve kabuklar n kokuland rarak yap lan ac mt rak bir içki. Atlas gibi parlak ve pamuklu kuma. Yukar dan a a ya: Dünkü bulmacan n cevaplar 1. Irmaklarda i leyen bir çe it alt düz kay k. Galatasaray kulübünün kurucusu ve 1 numaral üyesi. Uzakl k anlat r. 2. Manisa ilinin bir ilçesi. Kuran. 3. Kas mpat na benzeyen bir çiçek. Batan ünlü transatlantik. lkel deniz ta t. Saat kadran. 4. Cerahat. Lityumun simgesi. Ac nacak, ac kl. Mikroskop cam. 5. Baz hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, i ne biçiminde billur madde. Ba ar s z olmu kimse. Yard m istendi ini anlatan ünlem. 6. Ö e, unsur. Yap, yontu durumundaki eylerin küçük örne i. Ruhsal gerilim. 7. Bir nota. Mu mulaya benzeyen bir meyve. Renyumun simgesi. Aldatma, düzen, hile. Kuzu sesi. nce dantel. 8. A amas z asker. Zay f, ince, uzun boylu kimse. Namaz n bölümlerinden her biri. 9. Bakire olma durumu. eker hastalar n n eker yerine kulland klar yapay tatland r c. Soru sözü. 10. Yap t. Bir cins iri at. Fiyat yaftas.

14 SAYFA 15 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>15 SPOR 17 3 Mart ubat Sal Per embe Engelliler Yüzme ampiyonas Alanya'da ba lad Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca (TOSSFED) düzenlenen 1. Bölge Yüzme ampiyonas (Akdeniz ve Marmara), Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunda ba lad. TOSSFED Ba kan Birol Ayd n, ampiyonan n aç l ndaki konu mas nda, özel sporcular n Türkiye'nin parlayan y ld zlar oldu unu söyledi. Federasyon olarak Türkiye'nin her taraf nda sürekli faaliyette bulunduklar n belirten Ayd n, "Çocuklar n sporla ne kadar mutlu olduklar n, hayata ne kadar tutunduklar n, ailelerinin ne kadar mutlu olduklar n, spor yaparak normal insanlardan hiçbir fark n n olmad klar n bu spor sayesinde görüyoruz" dedi. Alanya'da Türkiye'nin 81 ilinden gelen sporcularla bölge ampiyonas düzenlediklerini kaydeden Ayd n, bu ampiyonada seçilenlerle Türkiye ampiyonas yapacaklar n bildirdi. Ayd n, ampiyonada seçilecek milli yüzücülerle de yurt d nda paralimpike kat lacaklar n sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor lçe Müdürü Erdal Tamrak ise federasyonun 2015 y l faaliyet program nda yer alan 1. Bölge Yüzme ampiyonas ile 2. Bölge Yüzme ampiyonas n n (Do u Anadolu, Ege, Güneydo u Anadolu, ç Anadolu ve Karadeniz) 5 Mart'a kadar sürece ini söyledi. Down sendromlu, otistik ve zihinsel engelli sporcular n kat ld ampiyonada aç l törenin ard ndan, 50, 100, 200, 400, 800 ve bin 500 metre serbest, 50, 100 ve 200 metre s rtüstü, kelebek, kurba alama bayrak kategorilerinde yar lar yap ld. Yar n sona erecek ampiyonadan sonra 4 Mart'ta 2. Bölge Yüzme ampiyonas ba layacak. (AA) Trabzonspor Medical Park Markovic'in sözle mesini 2 SEZON DAHA UZATTI Türkiye Basketbol Ligi tak mlar ndan Trabzonspor Medical Park, Bo nak çal t r c s Nenad Markovic'in sözle mesini 2 sezon daha uzatt. Bordo-mavili kulüpten yap lan aç klamaya göre, Ankara'da kulüp ba kan Abi Hopiko lu ve kulüp genel menajeri Nihat Mala'n n haz r bulundu u imza töreninde, sezon sonunda sözle mesi bitecek Markovic ile 2 sezonluk daha sözle me imzaland. Kulüp ba kan Hopiko lu, imza töreninde yapt konu mada, Nenad Markovic'in hedefleri do rultusunda do ru, ba ar l ve h rsl bir antrenör oldu unu belirterek, "Bilhassa tak m m z n EuroChallenge Kupas 'nda 12 maçta ald 11 galibiyetle ülke tan t m na ve prestijine yapt katk, onur ve gurur verici. Nenad Markovic ile 2 y l daha anla maya vard k. Ümit ediyorumki ligde ve EuroChallenge Kupas 'nda onunla belirlenen hedeflere ula aca z" ifadesini kulland. Markovic de Trabzon ehrinin Erkekler dünya s ralamas n n 4 numaras Rafael Nadal, Buenos Aires Tenis Turnuvas n n finalinde Juan Monaco yu 2-0 yenerek, kariyerinin 46. toprak kort ampiyonlu una ula t ve Guillermo Vilas n rekorunu egale etti. Profesyonel Tenisçiler Birli i (ATP) Dünya Turu kapsam nda Arjantin in ba kenti Buenos Aires te düzenlenen erkekler turnuvas n n finalinde, dünya 4 numaras spanyol Rafael Nadal ile 2007 ampiyonu ve dünya s ralamas n n 60. basama ndaki Arjantinli Juan Monaco kar la t. Toprak kortta oynanan tek grand slam Fransa Aç k 9 kez kazanan Nadal, 6-4 ve 6-1 lik setlerle sahadan 2-0 galip ayr larak, sezonun ilk tekler ampiyonlu una uzand. Toprak korttaki 46. tekler zaferini elde eden 28 ya ndaki Nadal, böylece Arjantinli eski tenisçi Guillermo Vilas a ait rekora ortak oldu. Kariyerinin 65. Fenerbahçe'nin ba ar l futbolcusu Alper Potuk'un yoklu unda sar lacivertlilerin ya ad puan kay plar dikkat çekti. Fenerbahçe, bu sezon sergiledi i performansla alk alan Alper Potuk un sakatl nedeniyle forma giymedi i son iki maçta sadece bir puan alabildi. Sar -lacivertli camiada Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor maçlar nda al nan sonuçlar n oku sürüyor. Akhisar maç nda ba ta Emmanuel Emenike olmak üzere yo un ele tiri alan forvet hatt, Torku Konyaspor maç nda da etkisiz kald. Ancak ele tiri oklar n n hedefinde olan forvvet oyuncular d nda tak mda önemli bir eksik de öne ç k yor Fanatik in haberine göre; geçti imiz sezon ba nda Galatasaray n elinden kap lan Alper Potuk, 2 hafta önce sakatland, Kanarya bu iki maçta sadece 1 puan ald. Orta sahadaki agresif ve h rsl oyununun yan s ra forvete de destek evren ba ar l oyuncu, sol kanattan yapt bindirmelerle öne ç k yordu. Genç futbolcunun iki hafta önceki beklenmeyen sakatl ise Kanarya ya a r darbe vurdu. Akhisar maç kaybedildi, Konya da Emre Belözo lu nun da hafif sakatl yla oynamas n n da etkisiyle Selçuk-Meireles ikilisi etksisiz kald, 1 puan al nd. Nadal tarih yazd tekler ampiyonlu una ula an spanyol raket ayr ca 64 er birincili i bulunan Pete Sampras ve Bjorn Borg u geçerek, 1968 de profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla kar la mas na izin verildi i aç k dönemde, en fazla tekler turnuvas kazanan erkek tenisçiler listesinde 5. s raya yükseldi. Nadal n önünde Jimmy Connors (109 ampiyonluk), Ivan Lendl (94), Roger Federer (84) ve John McEnroe (77) bulunuyor. (AA) ve Trabzonspor camias n n tart lmaz bir büyüklü ünün oldu unu dile getirerek, unlar kaydetti: "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, Trabzon ehri deyince insan n akl na ilk olarak futbol ehri geliyor. Heyecanl, h rsl, ba ar isteyen bir ehir Trabzon. Ye il ve mavinin bulu tu u bu güzel ehre ve insanlar na basketbol ad na güzel eyler ya atmak istiyorum." (AA) ALPER G TT, FENER B TT! Anadolu Efes son saniyede kazand Türkiye Basketbol Lig kar la mas nda Anadolu Efes, oldukça çeki meli geçen bir maç n ard ndan Galatasaray Liv Hospital'i yendi. Do u Balbay ve Janning'in potaya giderek buldu- u basketlerle maça ba layan Anadolu Efes'e, Sinan Güler ve Erceg'le cevap veren Galatasaray Liv Hospital, ilk 5 dakikay 10-8 önde geçti. Kar l kl basketlerle devam eden ilk çeyre i, sar -k rm z l tak m üstün tamamlad. kinci çeyrekte hücum ribaundlar nda etkili olan Anadolu Efes, 5-0'l k seriyle 12. dakikada öne geçti: Savunmadan ç karken top kay plar yapan rakibinin hatalar n iyi de erlendiren Galatasaray Liv Hospital, üstünlü- ün sürekli el de i tirdi i çeyre i, Carter' n skorer oyunuyla önde bitirdi. ki tak m n da boyal alan kullanmaya çal t üçüncü çeyrekte Anadolu Efes, Janning'in d utlardan buldu u say larla 26. dakikay önde geçti. Galatasaray Liv Hospital, Micov ve Carter'la say lar bularak, üstünlü- ü tekrar ele ald ve final periyoduna 64-62'lik üstünlükle girdi. Son çeyrek, büyük çeki meye sahne oldu. Heurtel'in yön verdi i hücumlarda boyal alandan say lar bulan Anadolu Efes, 34. dakikada 4 say l k üstünlük yakalad : Savunmada sertli ini art ran Galatasaray Liv Hospital, h zl hücumlardan kazand say larla bitime 1 dakika 47 saniye kala fark 2'ye indirdi: Kupada çeyrek final zaman Sar -k rm z l lar, PTT 1. Lig tak mlar ndan Manisaspor u Türk Telekom Arena da konuk edecek. Kar la ma saat da ba layacak. Kupada 4 Mart Çar amba günü Bursaspor- Gençlerbirli i ve Mersin dmanyurdu-fenerbahçe maçlar oynanacak. Çeyrek final ilk maçlar, 5 Mart Per embe günü yap lacak Kayserispor-Medicana Sivasspor kar la mas yla tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupas çeyrek final ilk maçlar n n program öyle: ki tak m da hücumlarda bo dönünce, 19.9 saniye kala top Galatasaray Liv Hospital'da kald. Son topu kullanmak isteyen Sinan Güler, basket bulamay nca Anadolu Efes sahadan galip ayr ld. Ergin Ataman diskalifiye edildi Maç n bitimine 3 dakika 28 saniye kala Ergin Ataman, ikinci kez teknik faul alarak hakemler taraf ndan diskalifiye edildi. Ataman' n son çeyrekte Erceg'in teknik faul almas na itiraz etmesi üzerine maç n hakemleri, daha önce bir teknik faulü olan tecrübeli çal t r c y, ikinci kez teknik faul vererek diskalifiye etti. Ergin Ataman, maç n kalan bölümünde diskalifiye oldu u için soyunma odas na gitti ve tak m n n ba nda yer alamad. Sar -k rm z l tak m, kalan sürede yard mc antrenör Ya zer Ulu yönetiminde maça devam etti. Öte yandan, maç n 3. çeyre inin sonunda Anadolu Efes Ba antrenörü Dusan Ivkovic'in masa hakemlerine yapt iddetli itiraz sonucu, hakemlerin teknik faul çalmamas na Galatasaray Liv Hospital Ba antrenörü Ergin Ataman büyük tepki gösterdi. Ivkovic'in teknik faul almas için itirazda bulunan Ataman, istedi i olmay nca bas n tribününde bulunan gazetecilere do ru dönerek "Bu ne ya?" diye tepki gösterdi. Ivkovic'in itiraz n n devam etmesi üzerine, hakemler S rp çal t r c ya teknik faul verdi. (AA) Yar n: Galatasaray- Manisaspor (Türk Telekom Arena) 4 Mart Çar amba: Bursaspor- Gençlerbirli i (Bursa Atatürk) Mersin dmanyurdu- Fenerbahçe (Tevfik S rr Gür) 5 Mart Per embe: Kayserispor- Medicana Sivasspor (Kayseri Büyük ehir Belediyesi Kadir Has) Çeyrek finalde rövan maçlar 7 ve 8 Nisan da yap lacak.

15 SAYFA 16 S YAH MAV KIRMIZI SARI zmir Kilimcitepe Camii imam Cuma Hutbesinde isyan etti TE BU TAM DA ZM R E YAKI IR: EZANIN SES N KISIN RAHATSIZ OLUYORUZ Afyonkarahisar'da gece radar dönemi Afyonkarahisar'da, belirlenen be güzergahta mart ay boyunca gündüz ve gece, radar uygulamas yap laca bildirildi.afyonkarahisar Emniyet Müdürlü ü'nden yap lan yaz l aç klamada, Trafik Denetleme ube Müdürlü ü sorumluluk alan nda meydana gelen trafik kazalar n n Turgut Özal Bulvar, Gazl göl yolu, Ankara yolu, Nedim Helvac o lu Bulvar ve Adnan Menderes Bulvar güzergahlar nda yo unluk gösterdi i ifade edildi. Aç klamada, öyle denildi: "Trafik Denetleme ube Müdürlü ü ekiplerince yap lacak kontrol ve denetimlere tüm sürücülerimizin trafik kurallar na uymak suretiyle sa layacaklar destek ile ilimizde trafik düzenini sa lamak ve meydana gelebilecek trafik kazalar neticesi olu acak can ve mal kayb na engel olmak en önemli amac m zd r. (HABER MERKEZ ) Ba kan Erdo an n Gavur zmir söylemi ile gündeme gelen zmir de ya anan bir geli me, yok art k dedirtti. Vatanda Ezana isyan etti, imamsa vatanda a MAM MUSA SYAN ETT zmir Kilimcitepe Camii nde Cuma Hutbesine ç kan cami imam Musa Hoca, isyan etti. Sebebi ise, caminin çevresinde ya ayan insanlar n ezan n s- esinden rahats z olmas mam Musa ise, bu durumu Cuma Hutbesinde cemaatine duyurdu. Duyururken de isyan etmeyi ihmal etmedi. EZANIN SES N KISIN Geçti imiz günlerde zmir in Bozyaka ilçesinde bulunan Kilimcitepe isimli camide ya anan bir olay, ba ta imam olmak üzere cemaati hayrete dü ürdü. Caminin çevresinde ikamet eden baz vatanda lar imama ula arak; Ezan n s- esini k s n. Sabah çocuklar m z uyan yor. Rahats z oluyor sitem ve isteminde bulundu. mam ise bu iste e yasalar gere i icabet etmek zorunda kald. EZANI OKUYAN DA MÜSLÜ- MAN, KAYET EDEN DE MÜS- LÜMAN Kilimcitepe Camii imam Musa Hoca, bu durumu Cuma Hutbesinde cemaatine duyurdu. Duyururken de sitem etmeyi ihmal etmedi. Hutbeye ç kan - mam Musa Hoca; Üzülerek söylüyorum ki ç kan ezan sesinden rahats z olanlar var. Çocuklar uyan yor ve rahats z oluyormu. Onun için ezan n sesini k s yoruz. Çok enteresand r ki, ezan okuyan da Müslüman ikayet eden de i- fadelerini kulland. LK KAYET: EZAN SES N DUY- MUYORUZ OLMU TU, K NC KAYET SE: EZAN SES NDEN RAHATSIZ OLUYORUZ OLDU Geçen y l caminin hoparlörleri yeterliydi. Ancak geçen zaman içerisinde, caminin çevresindeki alanlara yüksek binalar in aa edildi. Bu yüksek binalar, ezan sesinin arka mahallelere gitmesini engelliyordu. Arka mahallelerden ikayet geldi. Mahalleli, imama u- la arak; Hocam ezan sesini duymuyoruz dedi. mamsa çareyi hoparlörü yenilemekte buldu. MAM YEN HOPARLÖR ALDI Arka mahalleden gelen, Ezan duymuyoruz ikayeti üzerine, cemaatten para toplayarak ÖZEL HABER hoparlörü yenileyen i- mam, ezan sesinin arka mahallelere ula mas n sa lad. Ancak daha sonra gelen ikayet ise, yuh dedirtti. Caminin çevresindeki evler, Ezan sesini k s n, rahats z oluyoruz ikayetinde bulundu. 3 Mart 2015 Sal YA LARI küçük AMA HEM GEZD LER HEM Ö REND LER Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi nden 20 çocu un kat ld Kentin Kültür Elçileri adl program n e itimlerini ÇEKÜL Vakf ndan gelen e itmenlerin yan s ra zmirli uzman e itmenler ver- sorumluluklar büyük onak Kent Konseyi Çocuk Üyeleri, ÇEKÜL Vakf n n sorumlu bir yurtta olarak, birer di. Kültürel ve tarihi de eri bilen, Meclisi ile Çevre ve Kültür Tarihi de erleri e itmenleri ile aileler kültür elçisi olarak bizlere çok bu de erleri koruma ve ya atma De erlerini Koruma ve kat ld. yard mc olaca n za inan yorum sorumlulu una sahip, bilinçli nesiller yeti tirmek hedefiyle haz r- Tan tma Vakf (ÇEKÜL) koruma ve ya atma sorumlulu una sahip, bil- dedi. i birli inde yürütülen Kentin lanan programa kat lan çocuklara Kültür Elçileri adl e itim program sona erdi. Konak Belediye- alg yönetimini güçlendirici oyunlar n yan s ra mimari, arkeoloji ve inçli nesiller yeti tirmek si nin destekledi i, gelecek nesillerin kentlilik bilinci kazanmalar hedefiyle ba lat lan uygulamal e itimler verildi. Ayr - co rafi özellikler konular nda ve edindikleri bilgileri payla arak ca seramik, resim, drama atölyeleriyle de bu e itimler destek- ço altmalar n hedefleyen projede Kentin Kültür Elçileri görev alan 20 gönüllü çocu a sertifikalar Konak Belediye Ba kan adl e itim program n hanlar, hamamlar, cami, kilise ve lendi. Mimari alanda Konak taki Sema Pekda taraf ndan verildi. havralar, aile evleri olarak bilinen ba ar yla tamamlayan Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak kortejolar, Levanten evleri, Tarihi Kültür Merkezi nde düzenlenen Konakl çocuklar sertifikalar n ald konusunda Agora, Ye ilova ve Asansör, Alsancak ve Basmane törene Ba kan Pekda n yan s ra Gar n gezerken, arkeoloji Konak Kent Konseyi Ba kan Hamit Mumcu, Yönetim Kurulu Ye iltepe Höyü ü ile Bayrakl daki Smyrna Örenyeri ile Kadifekale ziyaret edildi. (HABER MERKEZ ) sorumluluklar büyük K TAR H KORUMAK GÖRE- V M Z Kentler Çocuklar nd r slogan yla ba lat lan projeye kat larak, her biri gönüllü birer kültür elçisi olan çocuklar kutlayan Ba kan Pekda onlardan ö rendiklerini ailelerine ve çevrelerine ö retmelerini istedi. zmir in 8 bin 500 y ll k bir tarihi geçmi e sahip bir kent oldu unu belirten Pekda, Bizim bu topraklar m zda farkl zamanlarda çok farkl medeniyetler birarada ya am lar. Bu ehre çe itli zenginlikler katm lar. Bu zenginliklerin üzerinde imdi biz ya yoruz. Dolay s yla bizim bu tarihi zenginlikleri korumak, kent kültürümüzün bunlardan olu tu unu bilmek ve bunlar gelecek nesillere aktarmak gibi bir borcumuz var. Bu görevi de sizler yapacaks n z. Bizler sadece bir köprüyüz, arac y z. Ben sizlerin bunlar çok iyi ba araca n za i- nan yorum. Göreviniz bundan sonra daha da a r. Bu a r sorumlulukla di er arkada lar n z, çevrenizi ve ailelerinizi e itmek sizin göreviniz. Ö rendiklerinizi onlara aktaracaks n z. imdiden UFUKLARI AÇILDI Kentin Kültür Elçisi olan çocuklardan ortaokul ö rencisi Cansu Bayezit, üç gün boyunca zmir i ve Konak daha yak ndan tan d klar n, müzeler ve tarihi mekanlar gezerek kent tarihi hakk nda önemli bilgiler edindiklerini söyledi. Bayezit, Tarihi korumal y z. Çünkü tarihini bilmeyen gelece ini ya ayamaz. Tarihi eserler bizim kültürümüzü yans t yor. Onlara de er vermeliyiz dedi. Lise ö rencisi Tu çe Güveli de zmir i ve Konak n tarihini ö rendiklerini belirterek, zmir denilince akl ma hemen Saat Kulesi ve deniz geliyordu. Bu e itimler sonunda kentimizi daha iyi tan d k. Daha çok köklerine indik. Kadifekale, Agora gibi pek çok yeri gördük. imdi zmir denilince akl ma sadece deniz gelmiyor diye konu tu. Bu bisikletler B S M ama sahip ç kan yok zmir Büyük ehir Belediyesi, büyük be eni toplayan bisiklet kiralama sistemi B S M in Halkap nar daki merkezinde her gün onlarca bisikletin tamiri ve bak m n yap yor. Ar zalar n büyük ço unlu unun bilinçli o- larak verilen zararlardan olu tu unu söyleyen Büyük ehir yetkilileri, Bisikletlere zarar verenler, maddi kayb n yan s ra zmirlileri bisiklet keyfinden de al koyuyor. Unutmayal m ki, B S M hepimizin uyar s yap yor. zmir Büyük ehir Belediyesi nin bisiklet kenti zmir hedefinde önemli ad mlardan biri olarak 18 Ocak 2014 tarihinde hizmete ald bisiklet kiralama sistemi B S M in kalbi, ZU- LA n Halkap nar daki tesislerinde at yor. Bisiklet keyfinin kesintiye u ramamas için hummal çal man n ya and merkezde, bisikletlerin bak m ve tamiratlar n n yan s ra, kiralama s ras nda sorun ya ayan kullan c lara da telefonla destek olunuyor. Her gün düzenli olarak bak mlar yap ld ktan sonra hizmete sunulan bisikletler, gün boyunca park yerlerindeki kameralarla izleniyor. Ar zaland tespit edilen bisikletler merkeze getirilerek h zl bir ekilde onar l p ayn gün içinde tekrar hizmete sunuluyor. Ufak ar zlar ise park yerlerinde gideriliyor. Vandalizme dikkat! Merkezde her gün ortalama 50 bisikletin tamirat yap l yor. Uzun ömürlü ve dayan kl malzemelerden yap lan bisikletlerde ya anan ar zalar n büyük ço unlu u, bilinçli verilen zararlardan olu uyor. Bir y lda 315 binin üzerinde kiralaman n yap ld B S M in en iyi ekilde hizmet vermesi için çal t klar n belirten yetkililer, B S M i hizmete girdi i tarihten itibaren çok sevildi. Özellikle havalar n güzel oldu u günlerde büyük talep görüyor. Bisikletlere bilinçli zarar verenler maddi kayb n yan s ra hem bizi i gücümüzden hem de zmirlileri bisiklet keyfinden al koyuyor. Unutmayal m ki, B S M hepimizin diye konu tu. 2 yeni durak önümüzdeki ay haz r Halen nciralt - Mavi ehir aras ndaki 28 kilometrelik sahil eridinde 29 istasyon, 311 bisiklet, 439 park yeriyle hizmet v- eren B S M, yeni yap lan eklemelerde yak n zamanda 31 durak, 400 bisiklet ve 600 park yeriyle hizmet verecek. Konak Metro stasyonu nda yap m devam eden yeni bisiklet dura yla B S M in toplu u- la ma entegrasyonunda ilk ad m at l rken bir di er yeni durak ise motorlu araç giri inin yasak oldu u Ku Cenneti nde kuruluyor. ki dura n da bu ay içinde hizmete al naca bildirildi. (HABER MERKEZ )

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? EURUSD USDTRY ALTIN GBPUSD BRENT PETROL Başbakan Binali Yıldırım dan Ekonomiye Yönelik Olumlu Sinyaller Ak Parti TBMM grup

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD ALTIN BRENT PETROL EURUSD S&P Türkiye nin Kredi Notunu Düşürdü Dün akşam saatlerinde beklenmedik bir gelişme

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Teknik Bülten 12 Nisan 2017 Çarşamba

Teknik Bülten 12 Nisan 2017 Çarşamba Güne Başlarken San Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed'in bu yıl içerisinde 3-4 faiz artışında bulunmasının uygun olacağını tekrarladı. Williams, "Ekonominin aşırı ısındığına veya enflasyonun çok

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı