10 ki iyi pompal tüfekle tarad!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 ki iyi pompal tüfekle tarad!"

Transkript

1 Gediz Üniversitesi Kira Hukuku Sempozyumu nda, pek bilinmeyen yarg kararlar aç kland. Yarg tay, kom usunun gürültüsünden, kötü davran ndan, yemek kokusundan rahats z olan kirac n n açt davalarda kiraya vereni de sorumlu tutuyor Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Ö retim Üyesi Ayd no lu, "Yeni deprem yönetmeli ine göre yüksek binalar n tasar m, depreme kar yap lan ileri derecede hesap ve analiz sonuçlar na göre yap lacak" dedi Ayd no lu, "Bilgisayarlar etkin ekilde kullanarak bir senaryo kuruyoruz. Bilgisayar bina modeline birebir deprem uyguluyoruz. leri analiz yöntemleri ile binan n her taraf nda neler oldu unu, nerede çatlak, hasar oluyor, bunlar n hepsini bilgisayarda canland r yoruz. Buna göre tasar m m z yap yoruz. E er istenmeyen bir davran ortaya ç karsa düzeltiyoruz. Ad m ad m tasar m geli tirerek tamaml yoruz. Yeni yöntemle kat k s tlamas yap lmayacak dedi. devam 14 te 10 ki iyi pompal tüfekle tarad! 3 Mart 2015 Sal Faiz tart malar yla rekor k ran döviz kurlar, Ege Bölgesi ihracat n da vurdu. hracattaki dü ü e kar faiz oranlar n n dü ürülmesini isteyen E B Koordinatör Ba kan Sabri Ünlütürk, " hracat dünyas olarak beklentimiz, Merkez Bankas n n faiz indirimine gitmesidir" diye konu tu zmir Kilimcitepe Camii imam Cuma Hutbesinde isyan etti Türkiye nin en iyisi olacak 25 Mart 2015 tarihindeki aç l a haz rlanan Fuar zmir de ekibiyle birlikte inceleme yapan Ba kan Kocao lu, "Sadece zmir için de il, ülkemiz ve yak n co rafya için çok önemli bir esere imza at yorsunuz. Fuar zmir i kuran ekip olarak tarihe geçeceksiniz. dedi. 9 da Erdo an n Gavur zmir söylemi ile gündeme gelen zmir de ya anan bir geli me, yok art k dedirtti. Vatanda Ezana isyan etti, imamsa vatanda a OKUYAN DA KAYET EDEN DE MÜSLÜMAN Kilimcitepe Camii imam Musa Hoca, bu durumu Cuma Hutbesinde cemaatine duyurdu. Duyururken de sitem etmeyi ihmal etmedi. Hutbeye ç kan mam Musa, Üzülerek söylüyorum ki ezan sesinden rahats z olanlar var. Çocuklar uyan yor ve rahats z oluyormu. Onun için ezan n sesini k s yoruz. Çok enteresand r ki, ezan okuyan da Müslüman ikayet eden de devam 16 da

2 SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 3 Mart 2015 Salı Bir subay n günlü ünden tarihi sava n di er yüzü! Dünya tarihinin en kanl çarp malar ndan birinin meydana geldi i Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay n n günlü üne yans d. ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdemir, "Mehmet Halit, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r. Tarihi aç dan çok önemli bir eser" dedi T ürk tarihinin alt n sayfalar ndan olan, milletin e siz kahramanl, vatan ve millet sevgisinin sembolle ti i, kutsal sayd de erler için ülkenin her kö esinden gelen gençlerin kanlar n dökerek "Çanakkale geçilmez" destan yazd Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay Mehmet Halit Bayr 'n n günlü üne yans d. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Sava lar Ara t rma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Bayr 'n n Çanakkale cephesindeki 16. tümen topçu alay nda görev yapt n söyledi. 100 y ll k günlü ün bugüne kadar stanbul'da ya ayan Sevengül Sönmez taraf ndan sakland n belirten Erdemir, günlü ün daha uzun y llar, gelecek nesillere ula t r labilmesi için kitapla t r laca n ifade etti. Mehmet Halit Bayr 'n n cephede kaleme ald günlü ün sava n gerçek yüzüne k tuttu unu anlatan Erdemir, "Çanakkale cephesinde topçu subay olarak görev yapan Bayr, fakülteyi bitirdi i günlerde kendisini birden sava n içinde buluyor. 12 Nisan 1915'de cepheye ça r lm. Mehmet Halit, biraz a k nd r. Yazd klar ndan da anla laca üzere gördü ü manzaralar kendisinde tuhaf hisler uyand r r. Çanakkale'de her yer y k nt, her yer yanan evler, ölen insanlarla doludur. Zaman içinde olup bitenleri kaleme al r, sava n iddetini, deh etini anlat r" dedi. Geçmi dönemlere ait bilgileri o döneme ait vesikalardan belgelerden ö renilebildi ini dile getiren Erdemir, öyle konu tu: "Bugüne kadar Çanakkale muharebelerinin tarihi Osmanl belgelerindeki bilgilerle, harp mecmualar ndaki bilgilerle ya da resmi raporlarla yaz ld. Ancak harekat n genelini gerek zaman darl gerekse bu belgelerin resmi evrak olmas hasebiyle, o anki en ince ayr nt lar, askerin psikolojik durumu, sosyal zaman hiçbir zaman göremiyoruz. Bu hat rat ve günlükler sava n cephede ya an lan haliyle bize nakleden çok k ymetli vesikalard r. Hele ki günlükler tabiri yerindeyse hiçbir farkl duygular n, farkl dü üncelerin içerisine kar mad kaynaklard r. Ki i, ne hissediyorsa, o an neyi ya yorsa günlüklerinde onu yazar. Mehmet Halit de günlüklerine bakt m zda bunu çok net görüyoruz. O gün üzüntülüyle üzüntülü oldu unu, mutluysa sevinçliyse biz bu durumu kaleminden çok net görebiliyoruz. Bu anlamda Mehmet Halit, Çanakkale muharebelerinin anlat mda eksik kalan bu k sm n da, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r." Bayr 'n n Çanakkale'deki görevine kat lmak için stanbul'dan yola ç kt na i aret eden Yrd. Doç. Dr. Erdemir, öyle devam etti: "Çanakkale Bo az na denizden taarruz ilk olarak 19 ubat 1915 te bo az giri istihkamlar n n bombard man ile ba lar, 18 Mart 1915 teki nihai taarruz ile sona erer. 18 Mart ta yap lan bu bombard manda, müttefik donanman n 3 muharebe gemisi batar, amiral gemisi Quin Elizabeth olmak üzere gemilerin önemli bir k sm da a r hasar görür. 22 Mart ta Mondros Liman nda Quin Elizabeth te yap lan toplant da bo az n denizden geçilemeyece i anla l r. Art k s ra bir kara harekat ndad r. Osmanl Devleti muhtemel bir kara harekat na kar 24 Mart 1915 te 5. orduyu kurar, komutanl na da Alman Liman von Sanders i atar. Liman Pa a, 26 Mart ta Gelibolu ya ula arak haz rl klar na ba lar. Çanakkale Muharebeleri nin ikinci a amas olan kara muharebeleri ise 25 Nisan da ba lar, 9 Ocak 1916 gününe kadar devam eder. 26 Nisan günü trenle cepheye sevk edilenlerden biri de seferberlik ilan üzerine silah alt na al nan 19 ya nda yedek subay Mehmet Halit Bayr d r. Bayr 'n n birli i ise Binba zzettin Bey komutas ndaki 16. tümen topçu alay d r. Günlü ünü o an yazmaya ba lamaz, ancak trene ilk bini ini, yolculu a ç k n ve arada geçen olaylar teferruatl bir ekilde anlat r." Lokman Erdemir, sava n gerçek yüzünün Bayr 'n n günlü ündeki yaz lar ndan çok net bir ekilde anla ld n belirterek, öyle devam etti: "Mehmet Halit Bayr 'n n burada geçirdi i günleri ve ya ad önemli hadiseleri günlü ünde geni çe anlat r. Buras, bir yandan dinlenilen bir yandan da gelecek günlerin merak ile insan karamsarl a dü üren bir yerdir. Ben askerlikten uzakta ya ay n tad n e- merken kabil de il, bunlar dü ünmemi tim... Bana her eyi izhar eden vatan m için her fedakarl yapmak" Bayr 'n n günlü ünden baz notlar: "Taburumuzun ak amüzeri hareket edece ini ö rendi im cihetle izin al p tekrar eve gelmek istedim. Topkap dan tramvaya bindim. Alay yaveri Mülaz m sani Halit E- fendi de tramvaya yeti ti, fakat getirdi i haber iyi de ildi. Taburun imdi k ladan ayr ld n Sirkeci den Kuleliburgaz a müteveccihen hareket edece imizi söyledi. Bunun için eve gidemedim..." "Efrat, hamallar vesaire çal yor, hummal bir faaliyet ortal n hay u huy- tannan n artt r yordu. Kendisine yolluk kumanya tedârik edenden tutunuz da bilinmeyen hususi sebeplerden dolay melül duranlar, arkada lar yla, dostlar yla konu up veda edenler..." "Mermiler birbirini takip etmeye ba lad. Biz bunlar üzerinde dü ünüyorduk. Gülleler, Bolay r cihetinden geliyor, Gelibolu nun üzerinden a arak denize dü üyor, büyük su sütunlar havaya yükseliyordu. Bir dakika sonra mermiler ehre dü meye ba lay nca tereddüdümüz kalmad..." " imdi güne alt n klar yla Gelibolu yu y k yor, dü man n ç kard yang nlar hâlâ devam ediyordu. Biz mahzun fakat kuvvetli bir intikam duygusuyla mücehhez oldu umuz halde Maydos a do ru ilerliyorduk..." "Yeni mevzilerimiz Ar burnu m nt kay harbi sol cenah nda yüz be rak ml tepenin cenub-i garbisindeki topçular s rtlar denilmekle maruf s rtlardad r. Tabur ve alay karargah Uzundere Vadisi nde olup bu vadinin biraz gerisinde in a olunmu tur. Taburlar m z n önüne 47. ve 48. piyade alay m z n siperleri tesadüf eder..." "Bölük sa dan yürü mar kumandas n verdi. imdi bütün batarya harekete gelmi, yürüyor ve biz onu nur ve hande dolu kalplerimizle takip ediyorduk. Yürüdük, yürüdük Yolda Anafarta'y Kebir köyünden bade" (AA) D Z LERE KIZDI çekime ba lad Çok say da medeniyete ev sahipli i yapan Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, kentin yeterince tan t lmas için 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film çal malar yap yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. Al nca, AA muhabirine, 5 y l önce kentin tan t m için bir vatanda olarak üzerine dü- eni yapmaya karar verdi ini anlatarak, çözüm süreci ile sa lanan huzur ortam n n bu çal malar n h zland rd n belirtti."bölgede çekilen filmlerde buran n kültürü do ru yans t lm yor. Bu nedenle kendimi Mardin'in tan t m na adad m. Çekti im amatör film ve belgeseller sosyal medyada izlenme rekorlar k r yor" diyen Al nca, tarihi kentin ho görülü ve büyülü sokaklar n sinema perdesine en iyi ekilde ta mak istedi ini aktard.al nca, Mardin'in tüm dünyada ilgi gören bir kent oldu unu vurgulayarak, "Dizi ve filmlerde buradaki ya am aktar lmak isteniyor. Ancak bu çekimlerde Mardin hak etti i ekilde tan t lm yor. Ya- ad m ehre hizmet için bu tan t ma katk sunmak istiyorum" diye konu tu. Çekimleri sürdürmeye kararl Bu i ten gelir elde etmedi i için ailesinin de kendisine destek vermedi- ini anlatan Al nca, en büyük amac n n ba- ar l bir yönetmen olmak oldu unu, bunun için de çekimleri sürdürmeye kararl oldu- unu kaydetti.al nca, bu nedenle yar m b rakt e itimini sürdürmek istedi ini dile getirdi. Sosyal medya arac l yla Al nca ile tan an amatör foto raf sanatç s Bilal Bulut da Al nca'n n belgesel çekimlerini be endi ini, azmi nedeniyle kendisine destek vermek istedi ini ifade etti. Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, çekilen dizi ve filmlerin bölge kültürünü yeterince tan tmad gerekçesiyle 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film haz rl yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. (AA) Bayraklı da çocuklar tiyatroyla buluşuyor Bayrakl Belediyesi çocuklar tiyatro ile bulu turarak onlar n hem e lenmesini hem de ö renmesini sa l yor. smet nönü Kültür Merkezi nde sahnelenen K rm z ba l kl k z isimli oyunu ilçedeki ana s n f ve lkö retim 1, 2 ve 3. s n f ö rencilerinin gösterimine sunuldu. Minik ö renciler tiyatro oyununu izlerken e lenmenin yan s ra birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Özsüt tiyatro grubu taraf ndan gerçekle tirilen oyunda Gizem Turna, Burak nan r, Alp Tunçel çocuklar için sahne ald. Murat Ilg n n yönetmenli ini yapt iki perdelik oyun çocuklar n be enisini kazan yor. Oyunun yönetmeni Ilg n, Bayrakl Belediyesi nin çocuklara arma an etti i tiyatro oyunlar ile yüzlerce çocuk tiyatronun güzelli iyle bulu uyor. Bu kapsamda binlerce çocu a ula may hedefliyoruz. Çocuklar, sahnelenen oyun ile kitap okuman n önemini bir kez daha kavrama f rsat buluyor, oyunun içinde geçen karakterlerin de kitap okuyarak bilgi sahibi olduklar n anl yorlar. Bizler de bu oyunlarla çocuklar güldürmenin yan nda onlara güzel eyler kazand rman n mutlulu unu ya yoruz dedi. Bayrakl Belediyesi olarak okullar n bak m, temizli i gibi hizmetlerin yan s ra, e itime her türlü deste i verdiklerini belirten Bayrakl Belediye Ba kan Hasan Karaba, Çocuklar n sosyal ve kültürel anlamda geli meleri için bale, karikatür ve satranç gibi kurslar düzenliyoruz. Bunlar n yan nda çocuklar m z tiyatro ile bulu turuyoruz. Bu yolla çocuklar farkl mesajlar al yorlar; dü ünerek, yorumlayarak okumay ö reniyorlar dedi. (HABER MERKEZ ) Y l: 4 mtiyaz Sahibi Saykar Bas n Yay n Gaz. Mat. K r. San. ve Tic. A.. ad na Eflatun SAYGILI Yaz leri Müdürü Azime MOLLA Haber Müdürü Yavuz ATALAY Sayfa Editörü Ekrem YELMAZ Nihal ÖZKEN Da t m: Bahri ÖZTÜRK GÜLTEK N PAZARLAMA GÜREL DA ITIM. Say : Mart 2015 Sal dari Merkez ehit Fethi Bey Cad. K z lkanat Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / ZM R Tel: (Pbx) Mail: Yay n türü: Yerel Bas ld Yer Star Medya Yay nc l k A. Gaziemir Tren stasyonu Kar s Eski Beton Ta Tesisleri çi No: 29 Gaziemir / ZM R Tel: Yay n Sahibi Temsilcisi Azime MOLLA Sorumlu Yaz leri Müdürü Fikret DA TEK N SON DAK KA Bas n Meslek lkelerine Uymaya Söz Vermi tir

3 SAYFA 3 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>3 ASAYi 17 3 Mart ubat Sal Per embe Ya ar Kemal son yolculu una U URLANDI CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu, " nce Memed''i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu" dedi 11. Cumhurba kan Gül: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz" Süryani Katolik Patrikvekili Sa : "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak" K l çdaro lu, Türk edebiyat n n ulu ç nar Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'ndeki cenaze töreninde gazetecilerin sorular n yan tlad. "Hepimizin ba sa olsun" diyerek sözlerine ba layan K l çdaro lu, unlar kaydetti: "Edebiyat ç nar m z yitirdik. Onu bugün sonsuza, ezele u urlayaca z. O Türk edebiyat n n görkemli bir ç nar yd. Çukurova'y, destan, gazetecili i, röportaj, sanat, sevgiyi, bar ondan ö rendik. nce Memed'i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu. Kendisini 2 kez evinde ziyaret ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu. nsan dostuydu. Dü üncelere sayg l yd. Nobel ödülünü alamad ama benim gönlümde yatan Nobel ödülünü alan yazarlar m zdan biriydi. Ya ar Kemalle ilgili çok ey söylenebilir. Bugün hepimizin, Türkiye'nin ba sa olsun, edebiyat, sanat dünyas n n ba sa olsun Allah rahmet eylesin diyorum." "Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard " 11. Cumhurba kan Abdullah Gül de Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere yapt aç klamada, Kemal'e Allah'tan rahmet diledi ini söyledi. Gül, öyle konu tu: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz. Ba ta e i Ay e Han m olmak üzere yak nlar na ba sa l diliyorum y l nda Cumhurba kan olarak, Cumhurba kanl Kültür ve Sanat Ödülü'nü tevdi etmi tim kendisine. Do rusu bundan gurur duyuyorum." Gül, Kemal'in babas n n arkada oldu unu ve bunun kamuoyu taraf ndan pek bilinmedi ini anlatarak, "Bazen telefonla da görü ürlerdi. Kayseri'de fabrikada beraber çal m lar. Hatta geçen Kurban Bayram 'nda telefonla görü mü ler, 'çoluk çocuk nas l' diye babama sormu. Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard. Kendisine Allah'- tan rahmet diliyorum" ifadelerini kulland. Yazar Orhan Pamuk Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yazar Ya ar Kemal'in vefat yla ilgili "Çok üzgünüm. Tesellimiz, Türkçe ya ad kça Ya ar Kemal'in romanlar ya ayacakt r" dedi. Ya ar Kemal'in ölümünden sars ld n ve çok üzüldü ünü dile getiren Pamuk, çocuklu unda Ya ar Kemal'in kitaplar n okudu unu, gençli inde, büyüdü ünde ise onun arkada olmakla övündü ünü ifade etti. Onu yaln zca bir yazar olarak övmek istemedi ini belirten Pamuk, öyle devam etti: "Büyük bir insan o- larak da övmek isterim. Bu kadar zor artlara, bask lara, yasaklamalara, mahkemelere, s k t rmalara ra men içindeki çocu u her zaman muhafaza etti. Her zaman ba n dik tuttu her zaman ki ili ini korudu. Bu ülkede ya ay p, bütün bu bask lara ra men hikayeleri anlat p burada ya ayan insanlar n hikayelerini bütün dünyaya duyurabilece imizi bana ö retti. Hayatta çok zaman onu örnek ald m. Arkada olmakla övündüm. Yaln zca büyük bir yazar de il Allah' n özel bir kuluydu. En zor zamanda bile iyimserli ini kaybetmeyen her zaman bu yüzden umuttan bahseden bir insand." Güler Sabanc Sabanc Holding Yönetim Kurulu Ba kan Güler Sabanc, i adam Sak p Sabanc 'n n da her zaman Ya ar Kemal'i sayg ve sevgiyle and n ve ona "Koca Ya ar" diye hitap etti ini söyledi. Ya ar Kemal'in Adana'da büyüyen çocuklar için ayr bir anlam oldu unu ifade eden Güler Sabanc, "Hepimiz nce Memed'i okuyarak büyüdük. Onun da ötesinde farkl l klar n bar içinde ya amas için verdi i çaba, eserleri kadar büyük. Bugün burada yaln zca Türk edebiyat n n büyük ustas n de il, bar elçisi bir büyük insan bir büyük k ymeti kaybettik. Eserleri ile ya ayacakt r" dedi. Süryani ve Ermeni patrikvekilleri de zmir in Konak ilçesinde O.U. (23) adl ki i, iddiaya göre bir e lence yerine al nmad gerekçesiyle pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad. Evinden ald tüfekle ate açan O.U. - nun yaralad ki iler aras nda, o i yerinin çal anlar ve mü terileri de bulunuyor. Polis taraf ndan yakalanan zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. Olay, Alsancak semti, Gazi Kad nlar Soka 'nda, saat s ralar nda meydana geldi. O.U., iddiaya göre arkada H.E. (25) ile birlikte e lence mekânlar n n bulundu u soka a girdi. Alkollü oldu u iddia edilen iki arkada, e lence yerine al nmad. Bunun üzerine evine giden O.U., pompal tüfe ini al p geldi. Hafta sonu olmas sebebiyle oldukça kalabal k olan sokakta tüfe i ç karan O.U., rastgele ate etmeye ba lad. Çevrede bulunanlar kat ld Süryani Katolik Patrikvekili Yusuf Sa ise gazetecilere yapt aç klamada, 30 y ll k arkada olan Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü ya ad n söyledi. Sa, "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak. Burada bulunmaktan hem gurur duyuyorum. Hem de üzülmüyorum çünkü çok iyi bir insan ya ad, çok iyi bir insan ayr ld. Bak n bütün bunlar ahitleridir" diye konu tu. Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ba episkopos Aram Ate yan, herkese ba sa l dileyerek, "Bütün dinlere, ibadethanelere sayg yla yakla an bir insand. Böyle insanlara daha çok sahip ç kmam z gerekiyor" ifadelerini kulland. Orhan Gencebay, Ya ar Kemal ile lise y llar nda tan t n ve eserlerinin kendisine ilham verdi ini aktard. Ya ar Kemal'in her zaman ma durun ve insanl n yan nda oldu unu kaydeden Gencebay, "Hepimizin ba sa olsun. Dünyaya mal olmu, babam z, üstad m zd. O koca ç nard. Hiçbir zaman da ölmeyecek" dedi. (AA) E lence yerine al nmay nca pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad kaçmaya çal rken O.U., üç el ate ettikten sonra yaya olarak uzakla t. Tüfekten ç kan saçmalarla e lence mekan çal anlar ve mü teri olarak bulunanlardan 10 ki i yaraland. Durumun bildirilmesi üzerine olay y- erine çok say da cankurtaran sevk edildi. Sa l k görevlileri, ilk müdahalesini olay y- erinde yapt klar yaral lar çe itli hastanelere kald rd. Hayati tehlikesi bulunmayan yaral lar, tedavilerinin ard ndan taburcu edildi. Polis ekipleri ise zanl O.U. nun pe ine dü tü. Asayi ube Müdürlü ü Cinayet Büro Amirli i ekipleri, kimlik bilgilerine u- la t. O.U., olayda kulland pompal tüfekle birlikte yakalanarak gözalt na al nd. Adliyeye sevk edilen zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. (C HAN) İzmir'de yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı zmir'de, ehir içi yolcu ta nan minibüsün devrilmesi sonucu 4 ki i yaraland. Al nan bilgiye göre, Gaziemir-Bornova seferini yapan smail Yaykal' n (46) kulland 35 M 8736 plakal yolcu minibüsü, Ye ildere Caddesi'nde sa anak nedeniyle kayganla an yolda, yol kenar nda park halindeki bir motosiklete ve kald r ma çarpt ktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Yaykal ile Duygu Hepgül (27), k z 5 ya ndaki Ceylin Hepgül ve Fevzi Ayd n (60) araçta s k t. hbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri yaral lar s k t klar yerden ç kard. Olay yerine ambulans beklendi i s rada baz vatanda lar n yaral lar ya tan korumak için emsiye tuttu u görüldü. Yaykal, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine, Fevzi Ayd n, Duygu Hepgül ve k z Ceylin Hepgül ise Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesine kald r ld. Yaral lar n hayati tehlikesinin bulunmad bildirildi. Kaza sonras bir süre trafi e kapanan yol, çekici yard m yla minibüsün yoldan kald r lmas n n ard ndan yeniden ula ma aç ld. Bu arada, minibüsün çarpt motosikletin kazadan k sa süre önce meydana gelen bir ba ka kaza sonras ar za yapt, sürücüsünün motosikleti kald r ma park ederek gitti i ö renildi. (AA) Babasını darp edip genç kızı kaçırdılar! Türkiye de ya anan kad na iddet olaylar na bir yenisi daha eklendi. zmir in Buca ilçesinde oturan 22 ya ndaki genç k z, iddiaya göre geçen per embe günü evlenmek istemedi i ki i ve yak nlar ndan olu an üç ki i taraf ndan, babas darp edilerek üç ki i zorla kaç r ld. K z n n bir an önce bulunmas n isteyen anne Camiye Balakan, Zorla k z al n r m? K z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. K z m sa m ölü mü? diyerek gözya döktü. Olay, F rat Mahallesi'nde ya and. Dilan Balakan, iddiaya göre annesinin akrabas olan üç ki i taraf ndan geçen per embe günü kaç r ld. Baba Adil Balakan darp eden zanl lar, genç k z zorla otomobile bildirerek kaç rd. Olay n üzerinden dakikalar geçmeden polise haber veren aile, k zlar n n kaç r ld araban n plakas n verdi ancak be gün geçmesine ra men genç k z ve kaç ranlar henüz bulunamad. Ayn ki ilerin 2012 y l nda da k z n kaç rd n anlatan anne Balakan, Bizi rezil ettiler, k z m n hayat n mahvettiler. Benim k z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. Zorla k z al n r m? Babas n darp etmi ler, burnunu k lm lar, i yerimizi mahvetmi ler. Ben k z m istiyorum, k z m geri gelsin, ba ka bir ey istemiyorum. dedi. (C HAN)

4 3 Mart 2015 Salı Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazın girişim, istikrarlı bir yönetim ve devletin teşvik ve tavrı olduğunun altını çizen Bakan Fikri Işık, "Girişimci insan ruhunun olmadığı hiçbir ülke kalkınamaz. Türkiye'nin girişimcilik ruhunda problem yok" dedi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, taşımacılık sektörünün AB mevzuatına uyumlu olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" dedi. Elvan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada taşımacılık sektörünün 77 milyon kişiyi ilgilendiren ve hemen hemen tüm sektörlerle etkileşim halinde olan bir alan olduğunu söyledi. Bundan yıl önce taşımacılık alanında kural ve kaidenin olmadığı, isteyen herkesin taşımacılık yapabileceği bir yapının söz konusu olduğunu anlatan lvan, "Ancak AK Parti hükümetlerimizin göreve gelmesiyle birlikte karayolu taşımacılığı alanında ciddi düzenlemeler yapıldı. Bir anlamda taşımacılık sektörünü belirli bir kurala bağlamak istedik. Bugün bizim ülkemizin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz ki biz bunu gerçekleştirdik" diye konuştu. Elvan, sektörün özellikle AB mevzuatına uyumlu olmasının k- endileri için son derece önemli olduğunu aktararak, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kulandı. Elvan, 15 yıl önce Türkiye'de taşımacılık sektörünün çile çekilen bir sektör olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahmetli babam da gençlik yıllarında bir süre nakliyecilik yaptı. Hep, 'çile çekmek istiyorsan kamyon şoförü olacaksın' derdi. O dönemler; altyapısı kötü ve iki aracın yan yana geçemeyeceği, her tarafın çukur olduğu, doğru dürüst asfaltın olmadığı yollar vardı. O dönemler artık geride kaldı. Türkiye ulaşım altyapısı itibarıyla gerçekten çağ atladı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolumuz varken, 12 yıllık süreçte 17 bin 750 k- ilometre yol gerçekleştirdik ve bu yolların kalitelerini son derece artırdık. Bugün artık taşıyıcılarımız 'tekerim patladı, çukurda kaldım' demiyor, güzelim yollarda seyehat ediyorlar." O yıllarda bir de ömrünü tamamlamış çok sayıda aracın trafikte olduğunu anımsatan Elvan, gerçekleştirilen düzenlemelerle araçları önemli ölçüde yenileyerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren herkese rahatlama imkanı sağladıklarını anlattı. (AA)

5 1Şubat 3 Mart Salı Perşembe Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı olacak" dedi. Büyükekşi, şubat ayı ihracat rakamlarını Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda düzenlenen toplantıyla açıkladı. Dün hayatını kaybeden Yaşar Kemal'i TİM o- larak saygıyla andıklarını belirten Büyükekşi, "Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İnce Memed artık öksüz kaldı, tüm büyük eserleriyle büyük fikir adamının adını tekrar yad ediyoruz" ifadesini kullandı. Özellikle ilk günden beri çözüm sürecine hep destek verdiklerini anlatan Büyükekşi, çözüm sürecinin Türkiye'nin geleceği adına, çok şeyler getireceğini söyledi. Büyükekşi, "TİM olarak bir an önce barışın ülkemize huzur, refah getireceğine inanıyoruz, o yüzden de dün her iki tarafında da açıklamış olduğu konuların bir an önce hayata geçirilip, Türkiye'nin geleceği adına yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki ömrünü de barışa adamış olan Yaşar Kemal'in vefatı barışın ebediyete tesis edilmesine vesile olur" diye konuştu. Erzurum'un bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Büyükekşi, kentin önemli bir kış turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İhracatın bir ülkenin özellikle büyümesinde, üretim yapmasında çok büyük bir etken olduğunun altını çizen Büyükekşi, "İhracat demek üretim demek, üretim demek istihdam demek, refah demek ülkenin kalkınması demek. İhracata sizin de gereken önemi verip, gereken çalışmaları yapmalısınız. Bizler de size Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğimiz vasıtasıyla her türlü desteği vermek için hazırız" dedi. Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketliliğin devam ettiğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Fed kararı olacak. Her ne kadar Fed Başkanı yeniden geçtiğimiz hafta faiz artırımına ilişkin net bir mesaj vermemiş olsa dahi faiz artırımının ABD'de 2016 yılında yapılacak seçimler sonrasına ötelenebileceği de gündemde. Bu tartışmalar bir yana, rakamlar ABD'de geniş çaplı bir iyileşmeye işaret ediyor. İstihdam artışları da Amerika'da özellikle güçlü seyrini sürdürüyor. Borsa endeksine baktığımızda Amerika da rekorlarını geliştiriyor." Avro Bölgesi'de iyileşmenin 2014 yılının son çeyreğinde, özellikle Almanya'daki büyümenin etkisiyle hızlandığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bu yıl AB-28'de yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,2 büyüme bekleniyor. Yunanistan'ı kurtarma programı ise geçtiğimiz hafta onaylandı. Bu süre içinde yardımlar devam edecek ve Yunanistan'da yeni yapısal reform planını tamamlayacak ve AB'ye sunacak" dedi. AB pazarını çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve yaşanan gelişmelerin ümit verdiğini anlatan Büyükekşi, diğer taraftan da petrol fiyatlarının düştüğünü, rublede sağlanan göreceli istikrara rağmen Rus ekonomisindeki yaşanan sıkıntıların gittikçe derinleştiğini vurguladı. Büyükekşi, yoğun ihracat yapılan bölgelerin gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Mısır'ın Sina yarımadasında IŞİD'in varlığını genişletmesinin ayrı bir sıkıntı yarattığına dikkati çekerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte uzlaşmaya yakın bir tavrın ortaya konmasının son derece önemli olduğunu, çünkü iki ülkede de ihracatta büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. - Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması Büyükekşi, Süleyman Şah Türbesi'nin ve karakolunun ani bir operasyonla boşatılmasını bölge adına önemli bulduklarını belirterek, Türkiye'nin bu hamleyle Türkiye'ye yönelik olası provokasyonların da önüne geçmiş olduğuna dikkati çekti. Yakın coğrafyada yaşanan tüm bu gerginliklerin bir an önce sona erip, siyasi istikrarın ve barışın en kısa sürede sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisinde bu yıl fırsatlar yılı olarak görüyoruz. Bu yıl Türkiye, G-20 dönem başkanlığını yürütüyor. G-20, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 85'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 75'ini, dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Bu bütün platformun başkanlığını Türkiye yapıyor. Önemli bir platform ve bizim için de çok önemli. Belki 20 yıl daha elimize böyle bir fırsat geçmeyecek. O yüzden bu rüzgarla birlikte önemli fırsatları elimize geçirebiliriz." Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına da değinen Büyükekşi, Merkez Bankası'nın geçen hafta enflasyon beklenti ve öngörülerine bağlı olarak, temkinli ve kademeli bir faiz indirimine gittiğini anımsattı. Faiz koridorunun üst bandında 50, gösterge faizinde 25 baz puan olarak gerçekleşen faiz indirim kararını olumlu bulduklarını ancak bu düzeyin ihracatçılar olarak beklentileri karşılamaktan oldukça uzak olduğunu dile getiren Büyükekşi, kısa vadede Merkez Bankası'dan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyledi. Büyükekşi, şöyle devam etti: "Reel ekonomiyi canlandırmak için daha somut ve kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu söylemek istiyoruz. Merkez Bankamızın minimum 1 puan daha faiz indirimine devam etmesini ve politika faizini yüzde 6-7 arası bir seviyeye getirmesini dört gözle bekliyoruz. Özellikle 2014 sonundan itibaren süregelen kurlardaki oynaklık ve paritenin ani düşüş ihracatçılarımız açısından büyük sıkıntılara soktu te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası'nın doğru para politikaları i- zlemesinin, yeni dönemde kurların daha öngörülebilir olmasını da sağlayacağına inanıyoruz." İhracatçıların kurlardaki dalgalanmalara ve avrodaki sert düşüşe hazırlıksız yakalandığını dile getiren Büyükekşi, bunun en önemli sebeplerinden birisinin firmaların hala kur riskini yönetmeye gereken ehemmiyeti göstermemelerindan kaynaklandığını belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolara düşmesine ilişkin, "İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu, kar yağışı üretim ve lojistik kaybı anlamında ihracatımızı olumsuz etkiledi" dedi. Büyükekşi, Palandöken Dağı'nda şubat ayı ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 düşüşle 10 milyar 495 milyon dolara gerilediğini, şubatta paritenin 1,14 ile geçen yıl şubattaki 1,36 seviyesinin yüzde 17 altında olduğunu söyledi. AB-28 bölgesinin Türkiye'nin ihracatına 900 milyon dolar negatif katkı yaptığını dile getiren Büyükekşi, "Yani bu yaklaşık 8,5 puan negatif katkı yapıyor. Geçen sene aynı malı ihraç ettiğimizde elimize geçen dövizle bu sene elimize geçen döviz aynı olsa bile dolara döndüğümüzde parite olarak yüzde 17'lik bir kaybımız var. Negatif etkisi de 8,5 puan" diye konuştu. Özellikle şubat ayında AB'ye ihracatın kilogramının yüzde 2 gerilerken, birim fiyatın yüzde 9 düştüğünü anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Yılın ilk iki ayında ihracatımız yüzde 6,7 düşüşle 22 milyar 826 milyon dolara indi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon dolara yükseldi. İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu. (AA) Merkez Bankası'ndan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyleyen Büyükekşi, "2014 te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. Merkez Bankası doğru para politikalar izlemeli" dedi

6 Şubat 3 Mart Salı Perşembe AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Artık silahların, şiddetin çözüm olmadığı, demokratik siyasetle toplumsal taleplerin çözüme kavuşturulması gerektiği, toplumsal taleplerin karşılanması için asıl olanın demokratik bir sistem inşa etmekle olduğu toplumun tamamı tarafından kabule dönüştü"şeklinde konuştu Başbakan Davutoğlu,"Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa, her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur, hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız"dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da üstünde de barınamazsınız" dedi.davutoğlu, televizyonlarda yayınlanan "Yeni Türkiye Yolunda" adlı ulusa sesleniş konuşmasına, "Şubat yılın en kısa ayı ama milletçe gurur duyduğumuz, heyecan duyduğumuz projeler yanında, milletçe üzüldüğümüz olaylar da yaşadık" i- fadeleriyle başladı."şimdi muhtemelen her biriniz ya sofra başındasınız ya akşam yemeğini bitirmiş kahve içiyorsunuz ya da nöbette değişik vesilelerle iş yerlerindesiniz" diye konuşan Davutoğlu, vatandaşların sofralarının bereketli olmasını, sohbetlerinin tebessümle dolmasını, işlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi."gurur duyduğumuz olaylardan bahsetmiştim" diye konuşan Davutoğlu, şöyle devam etti:"milletler kritik dönemlerde sınava çekilirler, tarih sınavından geçen milletler bir sonraki döneme gururla ve onurla girerler. Bu sınavları kaybedenler ise sonraki dönemlerde zillet içinde yaşarlar. Böyle bir sınavı 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece yaşadık, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, eşzamanlı iki ayaklı operasyonla, 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00'de Suriye'ye girdi. Bir taraftan Süleyman Şah'ın yeni mekanı olacak olan Suriye Eşmesi'ndeki toprak kontrol altına alındı, diğer taraftan da 40 tank, 57 zırhlı araç, 572 kahraman askerimiz Birinci Dünya Savaşı'nda terk ettiğimiz topraklara tekrar girdi ve Karakozak köyündeki Süleyman Şah Saygı Karakolu'na planlandığı gibi gece yarım sularında ulaştı. Ben de bu operasyonu gece 23.00'ten itibaren sabaha kadar aralıksız şekilde Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, kahraman subaylarımız ve askerlerimizle birlikte takip ettim."başbakan Davutoğlu, "Emin olun, bütün gece gururla dakika dakika işleyen bir operasyona şahit olmak, benim Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenimi, ülkemizin kapasitesine olan inancımı bir kez daha artırdı. Operasyon esnasında bir kaza suretiyle şehit olan bir askerimiz, Halit Avcı kardeşimiz dışında hiçbir askerimizin burnu dahi kanamadı ve ülkemize salimen döndüler" değerlendirmesinde bulundu.bu operasyondaki olağanüstü başarı dolayısıyla başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kuvvet komutanlarına, Şah Fırat Operasyonu'nda y- er alan bütün subaylara, askerlere teşekkürü borç bildiğini dile getiren Davutoğlu, onlarla gurur duyduklarını, onların bu vatan aşkının ülkenin geleceği için en büyük teminat olduğunu bildiklerini vurguladı.şah Fırat Operasyonu nasıl başarıyla tamamlanmışsa, ekonomide ve diğer alanlarda da aynı disiplinle çalışmaya devam ettiklerini bildiren Davutoğlu, yükselen Türkiye'nin ayak seslerinin artık yurt içinde ve yurt dışında her yerden duyulduğunu söyledi. Bu ayak seslerinin, çarpıcı bazı mega projelerle nasıl hissedilmeye başlandığı da paylaşmak istediğini belirten Davutoğlu, "12 Şubat'ta İstanbul'da üçüncü havalimanı projesini inceleme ziyaretinde bulundum. Nasıl Genelkurmay karargahında 21 Şubat'ta gururla o çalışmaları takip etmişsem, aynı şekilde üçüncü havalimanı projesinde sağlanan gelişmeleri, ilerlemeleri de aynı gururla takip ettim, brifingler aldım" dedi.bu projeyle birlikte İstanbul'un dünyanın en büyük havalimanına kavuşacağını ifade eden Davutoğlu, şu bilgileri verdi:"dört fazda ilerleyecek çalışmalar; birinci fazda Ekim'ine kadar, 2 pistte 90 milyon kapasiteli havaalanı inşa edilecek, 2018 yazında üçüncü pist inşa edilecek, daha sonraki üçüncü aşamada kapasite 120 milyona, dördüncü aşamada 150 milyona çıkacak, 150 milyonla dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da inşa edilmiş olacak.10 milyarı aşkın yatırım projesi, 22 milyarlık kira bedeliyle, 32 milyon 390 milyonluk müthiş bir finansal altyapıya sahip gerçek bir mega proje. Artık doğudan batıya, kuzeyden güneye kim nereye seyir ediyorsa etsin, seyir edenler mutlaka İstanbul'a inecekler, İstanbul'da intikallerini yapacaklar ya da kalacaklar ama mutlaka İstanbul'a selam duracaklar. Nasıl hava ulaşımında İstanbul Havalimanı üzerinden İstanbul'a selam durulacaksa, Türkiye Cumhuriyeti'ne de herkes gücü ve kudretiyle selam duracak."bu projeyi bütünleyen bir başka projeyi de dün hem İstanbullular hem de tüm vatandaşlarla paylaştığını anlatan Davutoğlu, bunun da 3 katlı İstanbul tüneli olduğunu belirtti. İlk kez dünyada 3 katlı bir tünelle bir boğaz geçişinin, bir geçişin sağlanacağını kaydeden Davutoğlu, ortadaki metro geçişi, üst ve alt katlarda ise kara yolu geçişiyle İstanbul Boğazı'nı bir kez daha denizin 110 metre altından geçeceklerine işaret etti.bunun, bütüncül bir proje olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Yani İstanbul'a makro düzeyde bakıldığında 9 raylı sistemi birbirine bağlayan, bunlar arasındaki irtibatları sağlayan bir halka olacak. Tabiri caizse tespih dizileri gibi yürüyen projeler bu adımla birlikte birbirine irtibatlanacak. 3 boğaz geçişi, 3 köprü, 3 havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bu projeyle birbirlerine kenetlenecekler. İstanbul'u bir anlamda iki kıtayla birlikte bütün kanatlarıyla tek bir uzuv haline getiriliyoruz" ifadelerini kullandı.davutoğlu, 6 bin 500 metrelik geçişle bir kez daha Avrupa ve Asya birbirine irtibatlanırken, İncirli, Topkapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Altunizade, Söğütlüçeşme hattıyla metro üzerinden bu uzun geçiş yolunun 40 dakikaya ineceğini bildirdi."boğaziçi Köprüsü raylı sistemle entegre olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de otoyolla entegre olmuş olacak. Hasdal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık'a kadar gidiş 14 dakikada sağlanabilecek" diyen Davutoğlu, İstanbul'un bu projeyle tek bir bütün, makro bir planlamayla birbirine entegre hale geleceğini söyledi.kendisini bu projede en fazla heyecanlandıran hususlardan birinin de projenin çevre dostu niteliği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bunun için hiçbir yeni arazi kullanılmayacak, hepsi deniz altından, kara altından yürüyecek ve çevreyi kirleten gaz salınımlarında da büyük bir tasarruf sağlanacak, İstanbul'un siluetine de hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Ulaşım yeraltına indikçe yerin üstünde İstanbul'un bir medeniyet merkezi olarak ihya edilmesinin de önü açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.davutoğlu, yine İstanbul'un özellikle Ankara, İzmir bağlantılarının da bu entegre sistemle daha kısa sürede sağlanacağını dile getirdi.başka bir mega projeden bahsetmek istediğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:"bir başka projeden bahsetmek istiyorum, yine mega projelerimiz. Bildiğiniz gibi GAP dünyanın en önemli kırsal kalkınma projelerinden biri. Önümüzdeki günlerde GAP yeni eylem planını da açıklayacağız. Fakat bunun yanında DAP ve KOP ve DOKAP'ı da geliştirdik. Geçtiğimiz ay içinde DOKAP eylem planını Ordu'da hem Karadenizli hemşehrilerimizle hem vatandaşlarımızla paylaştım. DOKAP ile birlikte, Doğu Karadeniz Kalkınma Planıyla birlikte, Doğu Karadeniz'in gayrisafi milli hasılası Türkiye ortalamasının üstüne çıkartılacak, istihdam artacak ve bu havza gerçek bir turizm havzasına dönüşecek."yeşil Yol Projesiyle Doğu Karadeniz'de 2 bin 500 kilometrelik toplam yolun, şu anda 490 kilometresinin bittiğini anlatan Davutoğlu, bu y- ol tamamlandığında Karadeniz yaylalarını birbirine birleştiren büyük bir projenin gerçekleşeceğine işaret etti.ayrıca, yine bütün dünyada bir ilk niteliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nı da bu yıl hizmete açacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:"niye dünyada bir ilk? Çünkü deniz doldurularak havalimanı yapıldı. Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz ın 110 metre derinine iner 3 katlı tünel yaparsınız, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da, üstünde de barınamazsınız. Biz iddiamız olduğu için Şah Fırat Operasyonu'nu nasıl başarıyla yaptıysak, bugün bu ekonomik mega projeleri de adım adım başarıya götüreceğiz." Davutoğlu, uluslararası finans kuruluşlarıyla 8 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldiğini, G- 20 Dönem Başkanlığını kendileriyle tartıştıklarını bildirdi."türkiye'nin uluslararası finans piyasalarında artan itibarını kendilerinden dinledim, ayrıca Türkiye'nin geleceğe dönük projeleri konularında da bilgi verdim" i- fadelerini kullanan Davutoğlu, özellikle 25 öncelikli dönüşüm programının bütün dünyada büyük ilgiyle takip edildiğini kaydetti.(aa)

7 3 Mart ubat SalıPerşembe AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş,"Silah bırakma barış, kardeşlik ve huzurun ön şartıdır. Bu çerçevede olduğu taktirde müzakereler daha olumlu noktaya doğru gider"şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor"dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkelerinin de etkilendiğini belirterek, "Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un misafiri olarak bakanlar, bürokratlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle ülkeye gittiğini ifade ederek, 23 Ocak'ta vefat eden Kral Abdullah'ın cenaze namazına katıldığını ve Suudlu kardeşlerinin acılarını paylaştığını söyledi.ziyaretinin aynı zamanda Kral Selman'ı tebrik amacını da taşıdığını dile getiren Erdoğan, Selman'ın veliaht olduğu dönemde 2013'te ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını kaydetti.erdoğan, uluslararası toplumun gündemini işgal eden olayların çoğunun Türkiye'nin komşularında veya kadim bağlarının bulunduğu coğrafyalarda yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bombalanan her şehir bizim şehrimiz, talan edilen miras bizim mirasımız, öldürülen her çocuk bizim evladımızdır. Türbeleri, camileri, kütüphaneleri, binaları tarumar edilen bizleriz, yakıp yıkılan bizleriz. Bu sebeple hadiselere bigane kalmamız, nemelazımcı bir tavır içine girmemiz mümkün değildir. Biz bu anlayışla hemen her fırsatta bölge ülkeleri ve uluslararası ortaklarımızla bir araya geliyor, bölgenin istikrarı ve güvenliğini temin için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. 2 Mart'ta Riyad'da da kardeşim Kral Selman ile yapacağımız görüşmelerde stratejik ilişkilerimizin ve işbirliğimizin çeşitli yönlerini ele alacağız. Ayrıca bölgemizin güvenlik ve istikrarını etkileyen sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Bu meyanda Suriye, Filistin, Libya, Irak, Mısır ve Yemen'deki durum ile terörizmle mücadelenin, üzerinde hassasiyetle duracağımız konular olduğunu belirtmek isterim."erdoğan, bu konular dahil birçok bölgesel sorunlara ilişkin Suudi Arabistan ile benzer tutum ve yaklaşımlara sahip olduklarını belirterek, görüşmelerin, bölgede akan kanın durması, huzur ve sükun ikliminin tesisi noktasında iki ülke arasında daha yakın eş güdüm ve istişareye imkan sağlayacağını kaydetti.türkiye olarak Suudi Arabistan ile ilişkilere her zaman özel önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, 12 yıllık başbakanlığı döneminde, gerek başbakan gerek bakanlar seviyesinde ilişkilerin çok çok olumlu istikamette geliştiğini söyledi."arzu ve hedefimiz, bu ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve derinleştirilmesidir" diyen Erdoğan, cumhurbaşkanı olduktan sonra bunun Suudi Arabistan'a ilk ziyareti olacağını i- fade etti. Erdoğan, Suudi Arabistan tarafında da aynı iradenin mevcut olduğunu memnuniyetle müşahede ettiklerini belirterek, "İnşallah bu ziyaretim, ilişkilerimizin en üst düzeye çıkartılmasına ve işbirliğimizin her alanda güçlendirilmesine vesile teşkil edecektir" dedi.cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Yaşar Kemal'in vefatına ilişkin de "Gerek hanımefendiyi gerek yeğenini aramak suretiyle kendileriyle bu acılarını paylaştım. Derin bir teessürümüz olduğunu k- endilerine de ifade ettim. Ayrıca kendisine ben Allah'tan rahmet, yakınlarına ve edebiyat camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahların bırakılması çağrısının çok çok önemli bir beklenti olduğunu belirterek, "Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmesi sonrası yapılan ortak açıklamayı ve "PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı"nı şöyle değerlendirdi:"silahların bırakılması çağrısı, bizler için çok çok önemli bir beklentiydi. Bu, demokratik açılım süreciyle başlayan bir çağrıdır, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'yle başlayan bir çağrıdır. Şimdi de Çözüm Süreci'yle devam eden ve 'Bunu artık noktalayalım' diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır. Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Acaba bu uygulama şu seçim öncesinde veya seçimlerde araziye ne kadar yansıyacak? Bundan önce mart seçimlerinde maalesef yansımadı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yansımadı. Yine aynı şekilde devam etti. Temennim odur ki bu yapılan açıklamaların arkasında durulur ve bununla ilgili adımlar da atılır.""burada silahı bırakması gereken bölücü terör örgütünün mensuplarıdır. Eğer burada güvenlik güçlerimizin silah bırakması bekleniyorsa, bu ham hayaldir. Böyle bir şey olmaz" diyen Erdoğan, silahın güvenlik güçlerinin enstrümanı olduğunu ve o silahın hedefinin güvenliği sağlamak ve huzuru getirmek olduğunu söyledi.erdoğan, "Kalkıp da 'Asker, polis, bunlar da silahı bıraksın' deniliyorsa böyle saçmalık olmaz. Bunun için vardır ve kolay kolay ne güvenlik ne diğer birimler eğer bir teröre teşebbüs yoksa zaten silaha da tevessül etmez, onun da meraklısı değildir. Nerede kullanılacağını bilir ve bu konuda da mevzuat ona zaten nerede kullanılması gerektiğine dair de çerçeveyi çizmiştir. O da o çerçeve içerisinde hareket eder" diye konuştu.cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Hükümet, yürüttüğü politika ile barış konusunda zerre kadar umut vermiyor" şeklindeki sözleri hatırlatılarak sorulan soruya, şu karşılığı verdi:"burada tabii adeta bir ikili görüntü söz konusu. Bugün Yalçın Bey'le birlikte açıklama yapanların yaptığı açıklamalar farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. İmralı'ya gidenlerin yaptığı açıklama farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Böyle şey olmaz. Demek bunların oturmuş bir ilkesi yok. Eğer ilkeli bir tavır içerisinde olsalar, ha o zaman Sayın Başbakan Yardımcımızın yanına gelen heyetin yaptığı açıklamayla, eş başkanın yapmış olduğu açıklamanın aynı olması gerekir. Aynı olmadığına göre, burada herhalde hükümetin kendini check etmesi değil, onların kendisini check etmesi gerekir. Çünkü hükümetin zaten Başbakan Yardımcısı olarak yaptığı açıklama ortadadır ve bu açıklama da bugünün açıklaması değildir. Geçmişten bugüne bu konudaki başbakanlığım döneminde de bu açıklamalar aynıdır, aynı çizgi üzere, istikrar üzere gitmektedir. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir.""ne istendi de bu ülkede hükümet, 12 yıllık başbakanlığım döneminde verilmedi?" diye soran Erdoğan, "Altyapısından, üstyapısından... Mesela bugün söyleniyor, kimlik... Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyon politikalarını biz kaldırdık, inkar politikalarını biz kaldırdık. İşte bunlar kimlik sürecidir. Bunları getiren biziz. Olağanüstü hal... Bunu halleden biziz. İnsanca yaşama erdemini getiren biziz. Televizyonlarda kendi dillerinde yayın yapma imkanı getiren biziz. Bunlar yoktu. İstedikleri gibi yayın yapma noktasında yazılı, görsel, bizim iktidarımızda oldu bunlar" diye konuştu.erdoğan, Hakkari'de havalimanı inşaatında iş makinelerinin yakıldığını, hizmet götürecek hükümete engel konulduğunu belirterek, şöyle dedi:"bütün bunlar acaba samimi bir davranış içerisinde olanlar tarafından yapılır mı? Yapılmaz. Demek ki samimi bir davranış, samimi bir yaklaşım yok. Nedir? Benim Kürt kardeşim uçağa binecek ya. Nereden binecek? Yüksekova'dan. Niye bundan rahatsız oluyorsun? Yarım saatlik mesafeye kadar uçak geliyor. Şimdi nereden biniyor? Van'dan biniyor. Ama burası bittiği anda Yüksekova'dan binecek. Biz hükümet olarak, devlet olarak bu tür hizmetleri götürdük, hala götürüyoruz ama onlar diyor ki 'İstemezük'. Onun için samimiyet testini önümüzde çok daha açık ve net göreceğiz. Uygulama, uygulama, uygulama..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Amerika'daki faiz oranlarına, Japonya'- daki, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor?" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı faiz oranlarına ilişkin tartışmalar ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa ettikleri yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunların dedikodu olduğunu söyledi.faiz konusundaki duruşunun bilindiğini ifade eden Erdoğan, yüzde 63 devletin borçlanma faizinden buraya kadar çok ciddi mücadele vererek geldiklerini aktardı.burada faizci bir yaklaşım içerisinde olan arkadaşları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir de faize karşı duran arkadaşlarımız var" dedi. Erdoğan, bir puan faizin ülkeye maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:"amerika'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Japonya'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz, İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor? Biz niye 7,5 politika faizinde tutuyoruz. Olayı yüksek bazda oradan yüksek banttan baktığımız zaman 11 puan civarında. Komisyonla falan bunu şey yaptığımızda 15, 16 buralara kadar uzanıyor. Böyle bir faiz oranının olduğu bir y- erde, bu ülkede yatırım olur mu? Yatırım olmayacağına göre istihdam da olmaz, üretim de olmaz. İhracatçınız rekabet piyasasında da rekabet şansını yakalayamaz. dedi. (AA)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak.

Ayrıca FED başkanı Yellen'in yarın saat 17:30'da konuşması olacak. Ekonomik Gündem Asya hisse senetleri, ABD ekonomisinin faiz artırımını kaldıracak denli güçlü olduğu yolundaki iyimserliğin küresel hisse senetlerine alım getirmesi ile birlikte değer kazandı ve bunun

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2001 yılında Üniversitemizin ilk açılışında bizimle birlikteydi 10 yıl boyunca İzmir Ekonomi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı