10 ki iyi pompal tüfekle tarad!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 ki iyi pompal tüfekle tarad!"

Transkript

1 Gediz Üniversitesi Kira Hukuku Sempozyumu nda, pek bilinmeyen yarg kararlar aç kland. Yarg tay, kom usunun gürültüsünden, kötü davran ndan, yemek kokusundan rahats z olan kirac n n açt davalarda kiraya vereni de sorumlu tutuyor Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara t rma Enstitüsü Ö retim Üyesi Ayd no lu, "Yeni deprem yönetmeli ine göre yüksek binalar n tasar m, depreme kar yap lan ileri derecede hesap ve analiz sonuçlar na göre yap lacak" dedi Ayd no lu, "Bilgisayarlar etkin ekilde kullanarak bir senaryo kuruyoruz. Bilgisayar bina modeline birebir deprem uyguluyoruz. leri analiz yöntemleri ile binan n her taraf nda neler oldu unu, nerede çatlak, hasar oluyor, bunlar n hepsini bilgisayarda canland r yoruz. Buna göre tasar m m z yap yoruz. E er istenmeyen bir davran ortaya ç karsa düzeltiyoruz. Ad m ad m tasar m geli tirerek tamaml yoruz. Yeni yöntemle kat k s tlamas yap lmayacak dedi. devam 14 te 10 ki iyi pompal tüfekle tarad! 3 Mart 2015 Sal Faiz tart malar yla rekor k ran döviz kurlar, Ege Bölgesi ihracat n da vurdu. hracattaki dü ü e kar faiz oranlar n n dü ürülmesini isteyen E B Koordinatör Ba kan Sabri Ünlütürk, " hracat dünyas olarak beklentimiz, Merkez Bankas n n faiz indirimine gitmesidir" diye konu tu zmir Kilimcitepe Camii imam Cuma Hutbesinde isyan etti Türkiye nin en iyisi olacak 25 Mart 2015 tarihindeki aç l a haz rlanan Fuar zmir de ekibiyle birlikte inceleme yapan Ba kan Kocao lu, "Sadece zmir için de il, ülkemiz ve yak n co rafya için çok önemli bir esere imza at yorsunuz. Fuar zmir i kuran ekip olarak tarihe geçeceksiniz. dedi. 9 da Erdo an n Gavur zmir söylemi ile gündeme gelen zmir de ya anan bir geli me, yok art k dedirtti. Vatanda Ezana isyan etti, imamsa vatanda a OKUYAN DA KAYET EDEN DE MÜSLÜMAN Kilimcitepe Camii imam Musa Hoca, bu durumu Cuma Hutbesinde cemaatine duyurdu. Duyururken de sitem etmeyi ihmal etmedi. Hutbeye ç kan mam Musa, Üzülerek söylüyorum ki ezan sesinden rahats z olanlar var. Çocuklar uyan yor ve rahats z oluyormu. Onun için ezan n sesini k s yoruz. Çok enteresand r ki, ezan okuyan da Müslüman ikayet eden de devam 16 da

2 SAYFA 02 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 3 Mart 2015 Salı Bir subay n günlü ünden tarihi sava n di er yüzü! Dünya tarihinin en kanl çarp malar ndan birinin meydana geldi i Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay n n günlü üne yans d. ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdemir, "Mehmet Halit, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r. Tarihi aç dan çok önemli bir eser" dedi T ürk tarihinin alt n sayfalar ndan olan, milletin e siz kahramanl, vatan ve millet sevgisinin sembolle ti i, kutsal sayd de erler için ülkenin her kö esinden gelen gençlerin kanlar n dökerek "Çanakkale geçilmez" destan yazd Çanakkale Sava lar 'nda ya anan olaylar, cephede görev yapan topçu subay Mehmet Halit Bayr 'n n günlü üne yans d. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Sava lar Ara t rma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, AA muhabirine yapt aç klamada, Bayr 'n n Çanakkale cephesindeki 16. tümen topçu alay nda görev yapt n söyledi. 100 y ll k günlü ün bugüne kadar stanbul'da ya ayan Sevengül Sönmez taraf ndan sakland n belirten Erdemir, günlü ün daha uzun y llar, gelecek nesillere ula t r labilmesi için kitapla t r laca n ifade etti. Mehmet Halit Bayr 'n n cephede kaleme ald günlü ün sava n gerçek yüzüne k tuttu unu anlatan Erdemir, "Çanakkale cephesinde topçu subay olarak görev yapan Bayr, fakülteyi bitirdi i günlerde kendisini birden sava n içinde buluyor. 12 Nisan 1915'de cepheye ça r lm. Mehmet Halit, biraz a k nd r. Yazd klar ndan da anla laca üzere gördü ü manzaralar kendisinde tuhaf hisler uyand r r. Çanakkale'de her yer y k nt, her yer yanan evler, ölen insanlarla doludur. Zaman içinde olup bitenleri kaleme al r, sava n iddetini, deh etini anlat r" dedi. Geçmi dönemlere ait bilgileri o döneme ait vesikalardan belgelerden ö renilebildi ini dile getiren Erdemir, öyle konu tu: "Bugüne kadar Çanakkale muharebelerinin tarihi Osmanl belgelerindeki bilgilerle, harp mecmualar ndaki bilgilerle ya da resmi raporlarla yaz ld. Ancak harekat n genelini gerek zaman darl gerekse bu belgelerin resmi evrak olmas hasebiyle, o anki en ince ayr nt lar, askerin psikolojik durumu, sosyal zaman hiçbir zaman göremiyoruz. Bu hat rat ve günlükler sava n cephede ya an lan haliyle bize nakleden çok k ymetli vesikalard r. Hele ki günlükler tabiri yerindeyse hiçbir farkl duygular n, farkl dü üncelerin içerisine kar mad kaynaklard r. Ki i, ne hissediyorsa, o an neyi ya yorsa günlüklerinde onu yazar. Mehmet Halit de günlüklerine bakt m zda bunu çok net görüyoruz. O gün üzüntülüyle üzüntülü oldu unu, mutluysa sevinçliyse biz bu durumu kaleminden çok net görebiliyoruz. Bu anlamda Mehmet Halit, Çanakkale muharebelerinin anlat mda eksik kalan bu k sm n da, sava n insan boyutunu, siperdeki askerin psikolojisini anlatan önemli bir kaynak haz rlam t r." Bayr 'n n Çanakkale'deki görevine kat lmak için stanbul'dan yola ç kt na i aret eden Yrd. Doç. Dr. Erdemir, öyle devam etti: "Çanakkale Bo az na denizden taarruz ilk olarak 19 ubat 1915 te bo az giri istihkamlar n n bombard man ile ba lar, 18 Mart 1915 teki nihai taarruz ile sona erer. 18 Mart ta yap lan bu bombard manda, müttefik donanman n 3 muharebe gemisi batar, amiral gemisi Quin Elizabeth olmak üzere gemilerin önemli bir k sm da a r hasar görür. 22 Mart ta Mondros Liman nda Quin Elizabeth te yap lan toplant da bo az n denizden geçilemeyece i anla l r. Art k s ra bir kara harekat ndad r. Osmanl Devleti muhtemel bir kara harekat na kar 24 Mart 1915 te 5. orduyu kurar, komutanl na da Alman Liman von Sanders i atar. Liman Pa a, 26 Mart ta Gelibolu ya ula arak haz rl klar na ba lar. Çanakkale Muharebeleri nin ikinci a amas olan kara muharebeleri ise 25 Nisan da ba lar, 9 Ocak 1916 gününe kadar devam eder. 26 Nisan günü trenle cepheye sevk edilenlerden biri de seferberlik ilan üzerine silah alt na al nan 19 ya nda yedek subay Mehmet Halit Bayr d r. Bayr 'n n birli i ise Binba zzettin Bey komutas ndaki 16. tümen topçu alay d r. Günlü ünü o an yazmaya ba lamaz, ancak trene ilk bini ini, yolculu a ç k n ve arada geçen olaylar teferruatl bir ekilde anlat r." Lokman Erdemir, sava n gerçek yüzünün Bayr 'n n günlü ündeki yaz lar ndan çok net bir ekilde anla ld n belirterek, öyle devam etti: "Mehmet Halit Bayr 'n n burada geçirdi i günleri ve ya ad önemli hadiseleri günlü ünde geni çe anlat r. Buras, bir yandan dinlenilen bir yandan da gelecek günlerin merak ile insan karamsarl a dü üren bir yerdir. Ben askerlikten uzakta ya ay n tad n e- merken kabil de il, bunlar dü ünmemi tim... Bana her eyi izhar eden vatan m için her fedakarl yapmak" Bayr 'n n günlü ünden baz notlar: "Taburumuzun ak amüzeri hareket edece ini ö rendi im cihetle izin al p tekrar eve gelmek istedim. Topkap dan tramvaya bindim. Alay yaveri Mülaz m sani Halit E- fendi de tramvaya yeti ti, fakat getirdi i haber iyi de ildi. Taburun imdi k ladan ayr ld n Sirkeci den Kuleliburgaz a müteveccihen hareket edece imizi söyledi. Bunun için eve gidemedim..." "Efrat, hamallar vesaire çal yor, hummal bir faaliyet ortal n hay u huy- tannan n artt r yordu. Kendisine yolluk kumanya tedârik edenden tutunuz da bilinmeyen hususi sebeplerden dolay melül duranlar, arkada lar yla, dostlar yla konu up veda edenler..." "Mermiler birbirini takip etmeye ba lad. Biz bunlar üzerinde dü ünüyorduk. Gülleler, Bolay r cihetinden geliyor, Gelibolu nun üzerinden a arak denize dü üyor, büyük su sütunlar havaya yükseliyordu. Bir dakika sonra mermiler ehre dü meye ba lay nca tereddüdümüz kalmad..." " imdi güne alt n klar yla Gelibolu yu y k yor, dü man n ç kard yang nlar hâlâ devam ediyordu. Biz mahzun fakat kuvvetli bir intikam duygusuyla mücehhez oldu umuz halde Maydos a do ru ilerliyorduk..." "Yeni mevzilerimiz Ar burnu m nt kay harbi sol cenah nda yüz be rak ml tepenin cenub-i garbisindeki topçular s rtlar denilmekle maruf s rtlardad r. Tabur ve alay karargah Uzundere Vadisi nde olup bu vadinin biraz gerisinde in a olunmu tur. Taburlar m z n önüne 47. ve 48. piyade alay m z n siperleri tesadüf eder..." "Bölük sa dan yürü mar kumandas n verdi. imdi bütün batarya harekete gelmi, yürüyor ve biz onu nur ve hande dolu kalplerimizle takip ediyorduk. Yürüdük, yürüdük Yolda Anafarta'y Kebir köyünden bade" (AA) D Z LERE KIZDI çekime ba lad Çok say da medeniyete ev sahipli i yapan Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, kentin yeterince tan t lmas için 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film çal malar yap yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. Al nca, AA muhabirine, 5 y l önce kentin tan t m için bir vatanda olarak üzerine dü- eni yapmaya karar verdi ini anlatarak, çözüm süreci ile sa lanan huzur ortam n n bu çal malar n h zland rd n belirtti."bölgede çekilen filmlerde buran n kültürü do ru yans t lm yor. Bu nedenle kendimi Mardin'in tan t m na adad m. Çekti im amatör film ve belgeseller sosyal medyada izlenme rekorlar k r yor" diyen Al nca, tarihi kentin ho görülü ve büyülü sokaklar n sinema perdesine en iyi ekilde ta mak istedi ini aktard.al nca, Mardin'in tüm dünyada ilgi gören bir kent oldu unu vurgulayarak, "Dizi ve filmlerde buradaki ya am aktar lmak isteniyor. Ancak bu çekimlerde Mardin hak etti i ekilde tan t lm yor. Ya- ad m ehre hizmet için bu tan t ma katk sunmak istiyorum" diye konu tu. Çekimleri sürdürmeye kararl Bu i ten gelir elde etmedi i için ailesinin de kendisine destek vermedi- ini anlatan Al nca, en büyük amac n n ba- ar l bir yönetmen olmak oldu unu, bunun için de çekimleri sürdürmeye kararl oldu- unu kaydetti.al nca, bu nedenle yar m b rakt e itimini sürdürmek istedi ini dile getirdi. Sosyal medya arac l yla Al nca ile tan an amatör foto raf sanatç s Bilal Bulut da Al nca'n n belgesel çekimlerini be endi ini, azmi nedeniyle kendisine destek vermek istedi ini ifade etti. Mardin'de ya ayan Vedat Al nca, çekilen dizi ve filmlerin bölge kültürünü yeterince tan tmad gerekçesiyle 5 y ld r destek almadan belgesel ve k sa film haz rl yor. Ho görü kenti Mardin'i tan tmaya çal an Al nca, bölge kültürünü yans tmak için hiçbir destek almadan 4 k sa film ve 5 belgesel çekti. Al nca, kentteki ya am, tarihi yap lar ve sahip oldu u de erleri yans tt eserleri sosyal medyada payla yor. (AA) Bayraklı da çocuklar tiyatroyla buluşuyor Bayrakl Belediyesi çocuklar tiyatro ile bulu turarak onlar n hem e lenmesini hem de ö renmesini sa l yor. smet nönü Kültür Merkezi nde sahnelenen K rm z ba l kl k z isimli oyunu ilçedeki ana s n f ve lkö retim 1, 2 ve 3. s n f ö rencilerinin gösterimine sunuldu. Minik ö renciler tiyatro oyununu izlerken e lenmenin yan s ra birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Özsüt tiyatro grubu taraf ndan gerçekle tirilen oyunda Gizem Turna, Burak nan r, Alp Tunçel çocuklar için sahne ald. Murat Ilg n n yönetmenli ini yapt iki perdelik oyun çocuklar n be enisini kazan yor. Oyunun yönetmeni Ilg n, Bayrakl Belediyesi nin çocuklara arma an etti i tiyatro oyunlar ile yüzlerce çocuk tiyatronun güzelli iyle bulu uyor. Bu kapsamda binlerce çocu a ula may hedefliyoruz. Çocuklar, sahnelenen oyun ile kitap okuman n önemini bir kez daha kavrama f rsat buluyor, oyunun içinde geçen karakterlerin de kitap okuyarak bilgi sahibi olduklar n anl yorlar. Bizler de bu oyunlarla çocuklar güldürmenin yan nda onlara güzel eyler kazand rman n mutlulu unu ya yoruz dedi. Bayrakl Belediyesi olarak okullar n bak m, temizli i gibi hizmetlerin yan s ra, e itime her türlü deste i verdiklerini belirten Bayrakl Belediye Ba kan Hasan Karaba, Çocuklar n sosyal ve kültürel anlamda geli meleri için bale, karikatür ve satranç gibi kurslar düzenliyoruz. Bunlar n yan nda çocuklar m z tiyatro ile bulu turuyoruz. Bu yolla çocuklar farkl mesajlar al yorlar; dü ünerek, yorumlayarak okumay ö reniyorlar dedi. (HABER MERKEZ ) Y l: 4 mtiyaz Sahibi Saykar Bas n Yay n Gaz. Mat. K r. San. ve Tic. A.. ad na Eflatun SAYGILI Yaz leri Müdürü Azime MOLLA Haber Müdürü Yavuz ATALAY Sayfa Editörü Ekrem YELMAZ Nihal ÖZKEN Da t m: Bahri ÖZTÜRK GÜLTEK N PAZARLAMA GÜREL DA ITIM. Say : Mart 2015 Sal dari Merkez ehit Fethi Bey Cad. K z lkanat Merkezi 45/803 Gümrük - Konak / ZM R Tel: (Pbx) Mail: Yay n türü: Yerel Bas ld Yer Star Medya Yay nc l k A. Gaziemir Tren stasyonu Kar s Eski Beton Ta Tesisleri çi No: 29 Gaziemir / ZM R Tel: Yay n Sahibi Temsilcisi Azime MOLLA Sorumlu Yaz leri Müdürü Fikret DA TEK N SON DAK KA Bas n Meslek lkelerine Uymaya Söz Vermi tir

3 SAYFA 3 S YAH MAV KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETES >>3 ASAYi 17 3 Mart ubat Sal Per embe Ya ar Kemal son yolculu una U URLANDI CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu, " nce Memed''i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu" dedi 11. Cumhurba kan Gül: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz" Süryani Katolik Patrikvekili Sa : "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak" K l çdaro lu, Türk edebiyat n n ulu ç nar Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'ndeki cenaze töreninde gazetecilerin sorular n yan tlad. "Hepimizin ba sa olsun" diyerek sözlerine ba layan K l çdaro lu, unlar kaydetti: "Edebiyat ç nar m z yitirdik. Onu bugün sonsuza, ezele u urlayaca z. O Türk edebiyat n n görkemli bir ç nar yd. Çukurova'y, destan, gazetecili i, röportaj, sanat, sevgiyi, bar ondan ö rendik. nce Memed'i okudu um y llarda lise ö rencisiydim o tarihten bu yana Ya ar Kemal her zaman benim hayat m n önemli bir parças oldu. Kendisini 2 kez evinde ziyaret ettim. Güzel bir sohbetimiz oldu. nsan dostuydu. Dü üncelere sayg l yd. Nobel ödülünü alamad ama benim gönlümde yatan Nobel ödülünü alan yazarlar m zdan biriydi. Ya ar Kemalle ilgili çok ey söylenebilir. Bugün hepimizin, Türkiye'nin ba sa olsun, edebiyat, sanat dünyas n n ba sa olsun Allah rahmet eylesin diyorum." "Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard " 11. Cumhurba kan Abdullah Gül de Ya ar Kemal için Te vikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilere yapt aç klamada, Kemal'e Allah'tan rahmet diledi ini söyledi. Gül, öyle konu tu: "Türk edebiyat n n büyük ismi, ustas, sanatkar, dü ünürü ve fikir adam Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak ya yoruz. Ba ta e i Ay e Han m olmak üzere yak nlar na ba sa l diliyorum y l nda Cumhurba kan olarak, Cumhurba kanl Kültür ve Sanat Ödülü'nü tevdi etmi tim kendisine. Do rusu bundan gurur duyuyorum." Gül, Kemal'in babas n n arkada oldu unu ve bunun kamuoyu taraf ndan pek bilinmedi ini anlatarak, "Bazen telefonla da görü ürlerdi. Kayseri'de fabrikada beraber çal m lar. Hatta geçen Kurban Bayram 'nda telefonla görü mü ler, 'çoluk çocuk nas l' diye babama sormu. Anadolu'nun tüm de erlerini ta yan büyük bir yazard. Kendisine Allah'- tan rahmet diliyorum" ifadelerini kulland. Yazar Orhan Pamuk Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yazar Ya ar Kemal'in vefat yla ilgili "Çok üzgünüm. Tesellimiz, Türkçe ya ad kça Ya ar Kemal'in romanlar ya ayacakt r" dedi. Ya ar Kemal'in ölümünden sars ld n ve çok üzüldü ünü dile getiren Pamuk, çocuklu unda Ya ar Kemal'in kitaplar n okudu unu, gençli inde, büyüdü ünde ise onun arkada olmakla övündü ünü ifade etti. Onu yaln zca bir yazar olarak övmek istemedi ini belirten Pamuk, öyle devam etti: "Büyük bir insan o- larak da övmek isterim. Bu kadar zor artlara, bask lara, yasaklamalara, mahkemelere, s k t rmalara ra men içindeki çocu u her zaman muhafaza etti. Her zaman ba n dik tuttu her zaman ki ili ini korudu. Bu ülkede ya ay p, bütün bu bask lara ra men hikayeleri anlat p burada ya ayan insanlar n hikayelerini bütün dünyaya duyurabilece imizi bana ö retti. Hayatta çok zaman onu örnek ald m. Arkada olmakla övündüm. Yaln zca büyük bir yazar de il Allah' n özel bir kuluydu. En zor zamanda bile iyimserli ini kaybetmeyen her zaman bu yüzden umuttan bahseden bir insand." Güler Sabanc Sabanc Holding Yönetim Kurulu Ba kan Güler Sabanc, i adam Sak p Sabanc 'n n da her zaman Ya ar Kemal'i sayg ve sevgiyle and n ve ona "Koca Ya ar" diye hitap etti ini söyledi. Ya ar Kemal'in Adana'da büyüyen çocuklar için ayr bir anlam oldu unu ifade eden Güler Sabanc, "Hepimiz nce Memed'i okuyarak büyüdük. Onun da ötesinde farkl l klar n bar içinde ya amas için verdi i çaba, eserleri kadar büyük. Bugün burada yaln zca Türk edebiyat n n büyük ustas n de il, bar elçisi bir büyük insan bir büyük k ymeti kaybettik. Eserleri ile ya ayacakt r" dedi. Süryani ve Ermeni patrikvekilleri de zmir in Konak ilçesinde O.U. (23) adl ki i, iddiaya göre bir e lence yerine al nmad gerekçesiyle pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad. Evinden ald tüfekle ate açan O.U. - nun yaralad ki iler aras nda, o i yerinin çal anlar ve mü terileri de bulunuyor. Polis taraf ndan yakalanan zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. Olay, Alsancak semti, Gazi Kad nlar Soka 'nda, saat s ralar nda meydana geldi. O.U., iddiaya göre arkada H.E. (25) ile birlikte e lence mekânlar n n bulundu u soka a girdi. Alkollü oldu u iddia edilen iki arkada, e lence yerine al nmad. Bunun üzerine evine giden O.U., pompal tüfe ini al p geldi. Hafta sonu olmas sebebiyle oldukça kalabal k olan sokakta tüfe i ç karan O.U., rastgele ate etmeye ba lad. Çevrede bulunanlar kat ld Süryani Katolik Patrikvekili Yusuf Sa ise gazetecilere yapt aç klamada, 30 y ll k arkada olan Ya ar Kemal'i kaybetmenin üzüntüsünü ya ad n söyledi. Sa, "Ya ar Kemal yaln z Türkiye'nin de il dünyan n adam yd. Dünya Ya ar Kemal'i kaybetti. Özellikle mazlumlar onu kaybetti. Fakat mazlumlar onu ya atacak. Burada bulunmaktan hem gurur duyuyorum. Hem de üzülmüyorum çünkü çok iyi bir insan ya ad, çok iyi bir insan ayr ld. Bak n bütün bunlar ahitleridir" diye konu tu. Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ba episkopos Aram Ate yan, herkese ba sa l dileyerek, "Bütün dinlere, ibadethanelere sayg yla yakla an bir insand. Böyle insanlara daha çok sahip ç kmam z gerekiyor" ifadelerini kulland. Orhan Gencebay, Ya ar Kemal ile lise y llar nda tan t n ve eserlerinin kendisine ilham verdi ini aktard. Ya ar Kemal'in her zaman ma durun ve insanl n yan nda oldu unu kaydeden Gencebay, "Hepimizin ba sa olsun. Dünyaya mal olmu, babam z, üstad m zd. O koca ç nard. Hiçbir zaman da ölmeyecek" dedi. (AA) E lence yerine al nmay nca pompal tüfekle 10 ki iyi yaralad kaçmaya çal rken O.U., üç el ate ettikten sonra yaya olarak uzakla t. Tüfekten ç kan saçmalarla e lence mekan çal anlar ve mü teri olarak bulunanlardan 10 ki i yaraland. Durumun bildirilmesi üzerine olay y- erine çok say da cankurtaran sevk edildi. Sa l k görevlileri, ilk müdahalesini olay y- erinde yapt klar yaral lar çe itli hastanelere kald rd. Hayati tehlikesi bulunmayan yaral lar, tedavilerinin ard ndan taburcu edildi. Polis ekipleri ise zanl O.U. nun pe ine dü tü. Asayi ube Müdürlü ü Cinayet Büro Amirli i ekipleri, kimlik bilgilerine u- la t. O.U., olayda kulland pompal tüfekle birlikte yakalanarak gözalt na al nd. Adliyeye sevk edilen zanl, ç kar ld mahkemece tutukland. (C HAN) İzmir'de yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı zmir'de, ehir içi yolcu ta nan minibüsün devrilmesi sonucu 4 ki i yaraland. Al nan bilgiye göre, Gaziemir-Bornova seferini yapan smail Yaykal' n (46) kulland 35 M 8736 plakal yolcu minibüsü, Ye ildere Caddesi'nde sa anak nedeniyle kayganla an yolda, yol kenar nda park halindeki bir motosiklete ve kald r ma çarpt ktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Yaykal ile Duygu Hepgül (27), k z 5 ya ndaki Ceylin Hepgül ve Fevzi Ayd n (60) araçta s k t. hbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri yaral lar s k t klar yerden ç kard. Olay yerine ambulans beklendi i s rada baz vatanda lar n yaral lar ya tan korumak için emsiye tuttu u görüldü. Yaykal, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine, Fevzi Ayd n, Duygu Hepgül ve k z Ceylin Hepgül ise Tepecik E itim ve Ara t rma Hastanesine kald r ld. Yaral lar n hayati tehlikesinin bulunmad bildirildi. Kaza sonras bir süre trafi e kapanan yol, çekici yard m yla minibüsün yoldan kald r lmas n n ard ndan yeniden ula ma aç ld. Bu arada, minibüsün çarpt motosikletin kazadan k sa süre önce meydana gelen bir ba ka kaza sonras ar za yapt, sürücüsünün motosikleti kald r ma park ederek gitti i ö renildi. (AA) Babasını darp edip genç kızı kaçırdılar! Türkiye de ya anan kad na iddet olaylar na bir yenisi daha eklendi. zmir in Buca ilçesinde oturan 22 ya ndaki genç k z, iddiaya göre geçen per embe günü evlenmek istemedi i ki i ve yak nlar ndan olu an üç ki i taraf ndan, babas darp edilerek üç ki i zorla kaç r ld. K z n n bir an önce bulunmas n isteyen anne Camiye Balakan, Zorla k z al n r m? K z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. K z m sa m ölü mü? diyerek gözya döktü. Olay, F rat Mahallesi'nde ya and. Dilan Balakan, iddiaya göre annesinin akrabas olan üç ki i taraf ndan geçen per embe günü kaç r ld. Baba Adil Balakan darp eden zanl lar, genç k z zorla otomobile bildirerek kaç rd. Olay n üzerinden dakikalar geçmeden polise haber veren aile, k zlar n n kaç r ld araban n plakas n verdi ancak be gün geçmesine ra men genç k z ve kaç ranlar henüz bulunamad. Ayn ki ilerin 2012 y l nda da k z n kaç rd n anlatan anne Balakan, Bizi rezil ettiler, k z m n hayat n mahvettiler. Benim k z m onlar istemiyor, onlar zorla alal m diyorlar. Zorla k z al n r m? Babas n darp etmi ler, burnunu k lm lar, i yerimizi mahvetmi ler. Ben k z m istiyorum, k z m geri gelsin, ba ka bir ey istemiyorum. dedi. (C HAN)

4 3 Mart 2015 Salı Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma için olmazsa olmazın girişim, istikrarlı bir yönetim ve devletin teşvik ve tavrı olduğunun altını çizen Bakan Fikri Işık, "Girişimci insan ruhunun olmadığı hiçbir ülke kalkınamaz. Türkiye'nin girişimcilik ruhunda problem yok" dedi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, taşımacılık sektörünün AB mevzuatına uyumlu olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" dedi. Elvan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada taşımacılık sektörünün 77 milyon kişiyi ilgilendiren ve hemen hemen tüm sektörlerle etkileşim halinde olan bir alan olduğunu söyledi. Bundan yıl önce taşımacılık alanında kural ve kaidenin olmadığı, isteyen herkesin taşımacılık yapabileceği bir yapının söz konusu olduğunu anlatan lvan, "Ancak AK Parti hükümetlerimizin göreve gelmesiyle birlikte karayolu taşımacılığı alanında ciddi düzenlemeler yapıldı. Bir anlamda taşımacılık sektörünü belirli bir kurala bağlamak istedik. Bugün bizim ülkemizin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz ki biz bunu gerçekleştirdik" diye konuştu. Elvan, sektörün özellikle AB mevzuatına uyumlu olmasının k- endileri için son derece önemli olduğunu aktararak, "Biz AB mevzuatına büyük ölçüde uyumu gerçekleştirdik ama AB'nin kendi kurallarına uymadığını, tarife dışı engeller koymaya çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kulandı. Elvan, 15 yıl önce Türkiye'de taşımacılık sektörünün çile çekilen bir sektör olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahmetli babam da gençlik yıllarında bir süre nakliyecilik yaptı. Hep, 'çile çekmek istiyorsan kamyon şoförü olacaksın' derdi. O dönemler; altyapısı kötü ve iki aracın yan yana geçemeyeceği, her tarafın çukur olduğu, doğru dürüst asfaltın olmadığı yollar vardı. O dönemler artık geride kaldı. Türkiye ulaşım altyapısı itibarıyla gerçekten çağ atladı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolumuz varken, 12 yıllık süreçte 17 bin 750 k- ilometre yol gerçekleştirdik ve bu yolların kalitelerini son derece artırdık. Bugün artık taşıyıcılarımız 'tekerim patladı, çukurda kaldım' demiyor, güzelim yollarda seyehat ediyorlar." O yıllarda bir de ömrünü tamamlamış çok sayıda aracın trafikte olduğunu anımsatan Elvan, gerçekleştirilen düzenlemelerle araçları önemli ölçüde yenileyerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren herkese rahatlama imkanı sağladıklarını anlattı. (AA)

5 1Şubat 3 Mart Salı Perşembe Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı olacak" dedi. Büyükekşi, şubat ayı ihracat rakamlarını Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda düzenlenen toplantıyla açıkladı. Dün hayatını kaybeden Yaşar Kemal'i TİM o- larak saygıyla andıklarını belirten Büyükekşi, "Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İnce Memed artık öksüz kaldı, tüm büyük eserleriyle büyük fikir adamının adını tekrar yad ediyoruz" ifadesini kullandı. Özellikle ilk günden beri çözüm sürecine hep destek verdiklerini anlatan Büyükekşi, çözüm sürecinin Türkiye'nin geleceği adına, çok şeyler getireceğini söyledi. Büyükekşi, "TİM olarak bir an önce barışın ülkemize huzur, refah getireceğine inanıyoruz, o yüzden de dün her iki tarafında da açıklamış olduğu konuların bir an önce hayata geçirilip, Türkiye'nin geleceği adına yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki ömrünü de barışa adamış olan Yaşar Kemal'in vefatı barışın ebediyete tesis edilmesine vesile olur" diye konuştu. Erzurum'un bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Büyükekşi, kentin önemli bir kış turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İhracatın bir ülkenin özellikle büyümesinde, üretim yapmasında çok büyük bir etken olduğunun altını çizen Büyükekşi, "İhracat demek üretim demek, üretim demek istihdam demek, refah demek ülkenin kalkınması demek. İhracata sizin de gereken önemi verip, gereken çalışmaları yapmalısınız. Bizler de size Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğimiz vasıtasıyla her türlü desteği vermek için hazırız" dedi. Dünya ekonomisinde özellikle dış piyasalardaki hareketliliğin devam ettiğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Piyasalar gelecek döneme ilişkin tedirgin şekilde bir milat bekliyor, belki bu milat belki Fed kararı olacak. Her ne kadar Fed Başkanı yeniden geçtiğimiz hafta faiz artırımına ilişkin net bir mesaj vermemiş olsa dahi faiz artırımının ABD'de 2016 yılında yapılacak seçimler sonrasına ötelenebileceği de gündemde. Bu tartışmalar bir yana, rakamlar ABD'de geniş çaplı bir iyileşmeye işaret ediyor. İstihdam artışları da Amerika'da özellikle güçlü seyrini sürdürüyor. Borsa endeksine baktığımızda Amerika da rekorlarını geliştiriyor." Avro Bölgesi'de iyileşmenin 2014 yılının son çeyreğinde, özellikle Almanya'daki büyümenin etkisiyle hızlandığına dikkati çeken Büyükekşi, "Bu yıl AB-28'de yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,2 büyüme bekleniyor. Yunanistan'ı kurtarma programı ise geçtiğimiz hafta onaylandı. Bu süre içinde yardımlar devam edecek ve Yunanistan'da yeni yapısal reform planını tamamlayacak ve AB'ye sunacak" dedi. AB pazarını çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve yaşanan gelişmelerin ümit verdiğini anlatan Büyükekşi, diğer taraftan da petrol fiyatlarının düştüğünü, rublede sağlanan göreceli istikrara rağmen Rus ekonomisindeki yaşanan sıkıntıların gittikçe derinleştiğini vurguladı. Büyükekşi, yoğun ihracat yapılan bölgelerin gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Mısır'ın Sina yarımadasında IŞİD'in varlığını genişletmesinin ayrı bir sıkıntı yarattığına dikkati çekerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikte uzlaşmaya yakın bir tavrın ortaya konmasının son derece önemli olduğunu, çünkü iki ülkede de ihracatta büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. - Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması Büyükekşi, Süleyman Şah Türbesi'nin ve karakolunun ani bir operasyonla boşatılmasını bölge adına önemli bulduklarını belirterek, Türkiye'nin bu hamleyle Türkiye'ye yönelik olası provokasyonların da önüne geçmiş olduğuna dikkati çekti. Yakın coğrafyada yaşanan tüm bu gerginliklerin bir an önce sona erip, siyasi istikrarın ve barışın en kısa sürede sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Büyükekşi, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisinde bu yıl fırsatlar yılı olarak görüyoruz. Bu yıl Türkiye, G-20 dönem başkanlığını yürütüyor. G-20, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 85'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 75'ini, dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Bu bütün platformun başkanlığını Türkiye yapıyor. Önemli bir platform ve bizim için de çok önemli. Belki 20 yıl daha elimize böyle bir fırsat geçmeyecek. O yüzden bu rüzgarla birlikte önemli fırsatları elimize geçirebiliriz." Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına da değinen Büyükekşi, Merkez Bankası'nın geçen hafta enflasyon beklenti ve öngörülerine bağlı olarak, temkinli ve kademeli bir faiz indirimine gittiğini anımsattı. Faiz koridorunun üst bandında 50, gösterge faizinde 25 baz puan olarak gerçekleşen faiz indirim kararını olumlu bulduklarını ancak bu düzeyin ihracatçılar olarak beklentileri karşılamaktan oldukça uzak olduğunu dile getiren Büyükekşi, kısa vadede Merkez Bankası'dan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyledi. Büyükekşi, şöyle devam etti: "Reel ekonomiyi canlandırmak için daha somut ve kararlı adımlara ihtiyaç olduğunu söylemek istiyoruz. Merkez Bankamızın minimum 1 puan daha faiz indirimine devam etmesini ve politika faizini yüzde 6-7 arası bir seviyeye getirmesini dört gözle bekliyoruz. Özellikle 2014 sonundan itibaren süregelen kurlardaki oynaklık ve paritenin ani düşüş ihracatçılarımız açısından büyük sıkıntılara soktu te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası'nın doğru para politikaları i- zlemesinin, yeni dönemde kurların daha öngörülebilir olmasını da sağlayacağına inanıyoruz." İhracatçıların kurlardaki dalgalanmalara ve avrodaki sert düşüşe hazırlıksız yakalandığını dile getiren Büyükekşi, bunun en önemli sebeplerinden birisinin firmaların hala kur riskini yönetmeye gereken ehemmiyeti göstermemelerindan kaynaklandığını belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolara düşmesine ilişkin, "İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu, kar yağışı üretim ve lojistik kaybı anlamında ihracatımızı olumsuz etkiledi" dedi. Büyükekşi, Palandöken Dağı'nda şubat ayı ihracat verilerinin paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 düşüşle 10 milyar 495 milyon dolara gerilediğini, şubatta paritenin 1,14 ile geçen yıl şubattaki 1,36 seviyesinin yüzde 17 altında olduğunu söyledi. AB-28 bölgesinin Türkiye'nin ihracatına 900 milyon dolar negatif katkı yaptığını dile getiren Büyükekşi, "Yani bu yaklaşık 8,5 puan negatif katkı yapıyor. Geçen sene aynı malı ihraç ettiğimizde elimize geçen dövizle bu sene elimize geçen döviz aynı olsa bile dolara döndüğümüzde parite olarak yüzde 17'lik bir kaybımız var. Negatif etkisi de 8,5 puan" diye konuştu. Özellikle şubat ayında AB'ye ihracatın kilogramının yüzde 2 gerilerken, birim fiyatın yüzde 9 düştüğünü anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Yılın ilk iki ayında ihracatımız yüzde 6,7 düşüşle 22 milyar 826 milyon dolara indi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon dolara yükseldi. İhracatın şubat ayında düşmesinde, paritedeki gerileme ve şubat ayındaki olumsuz hava şartları oldukça etkili oldu. (AA) Merkez Bankası'ndan faiz konusunda daha kararlı hamleler beklediklerini söyleyen Büyükekşi, "2014 te dünya ticareti 1,4 büyürken, bu kadar büyük soruna rağmen biz ihracatımızı yüzde 4 artırdık. Ancak bu yılın hemen başında aşırı değerlenen dolar ve hızla düşen euro-dolar paritesi bizi gerçekten çok zorluyor. Merkez Bankası doğru para politikalar izlemeli" dedi

6 Şubat 3 Mart Salı Perşembe AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Artık silahların, şiddetin çözüm olmadığı, demokratik siyasetle toplumsal taleplerin çözüme kavuşturulması gerektiği, toplumsal taleplerin karşılanması için asıl olanın demokratik bir sistem inşa etmekle olduğu toplumun tamamı tarafından kabule dönüştü"şeklinde konuştu Başbakan Davutoğlu,"Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa, her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur, hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız"dedi Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz'ın 110 metre derinine iner, 3 katlı tünel yaparsınız. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da üstünde de barınamazsınız" dedi.davutoğlu, televizyonlarda yayınlanan "Yeni Türkiye Yolunda" adlı ulusa sesleniş konuşmasına, "Şubat yılın en kısa ayı ama milletçe gurur duyduğumuz, heyecan duyduğumuz projeler yanında, milletçe üzüldüğümüz olaylar da yaşadık" i- fadeleriyle başladı."şimdi muhtemelen her biriniz ya sofra başındasınız ya akşam yemeğini bitirmiş kahve içiyorsunuz ya da nöbette değişik vesilelerle iş yerlerindesiniz" diye konuşan Davutoğlu, vatandaşların sofralarının bereketli olmasını, sohbetlerinin tebessümle dolmasını, işlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi."gurur duyduğumuz olaylardan bahsetmiştim" diye konuşan Davutoğlu, şöyle devam etti:"milletler kritik dönemlerde sınava çekilirler, tarih sınavından geçen milletler bir sonraki döneme gururla ve onurla girerler. Bu sınavları kaybedenler ise sonraki dönemlerde zillet içinde yaşarlar. Böyle bir sınavı 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece yaşadık, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, eşzamanlı iki ayaklı operasyonla, 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece saat 21.00'de Suriye'ye girdi. Bir taraftan Süleyman Şah'ın yeni mekanı olacak olan Suriye Eşmesi'ndeki toprak kontrol altına alındı, diğer taraftan da 40 tank, 57 zırhlı araç, 572 kahraman askerimiz Birinci Dünya Savaşı'nda terk ettiğimiz topraklara tekrar girdi ve Karakozak köyündeki Süleyman Şah Saygı Karakolu'na planlandığı gibi gece yarım sularında ulaştı. Ben de bu operasyonu gece 23.00'ten itibaren sabaha kadar aralıksız şekilde Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, kahraman subaylarımız ve askerlerimizle birlikte takip ettim."başbakan Davutoğlu, "Emin olun, bütün gece gururla dakika dakika işleyen bir operasyona şahit olmak, benim Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenimi, ülkemizin kapasitesine olan inancımı bir kez daha artırdı. Operasyon esnasında bir kaza suretiyle şehit olan bir askerimiz, Halit Avcı kardeşimiz dışında hiçbir askerimizin burnu dahi kanamadı ve ülkemize salimen döndüler" değerlendirmesinde bulundu.bu operasyondaki olağanüstü başarı dolayısıyla başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kuvvet komutanlarına, Şah Fırat Operasyonu'nda y- er alan bütün subaylara, askerlere teşekkürü borç bildiğini dile getiren Davutoğlu, onlarla gurur duyduklarını, onların bu vatan aşkının ülkenin geleceği için en büyük teminat olduğunu bildiklerini vurguladı.şah Fırat Operasyonu nasıl başarıyla tamamlanmışsa, ekonomide ve diğer alanlarda da aynı disiplinle çalışmaya devam ettiklerini bildiren Davutoğlu, yükselen Türkiye'nin ayak seslerinin artık yurt içinde ve yurt dışında her yerden duyulduğunu söyledi. Bu ayak seslerinin, çarpıcı bazı mega projelerle nasıl hissedilmeye başlandığı da paylaşmak istediğini belirten Davutoğlu, "12 Şubat'ta İstanbul'da üçüncü havalimanı projesini inceleme ziyaretinde bulundum. Nasıl Genelkurmay karargahında 21 Şubat'ta gururla o çalışmaları takip etmişsem, aynı şekilde üçüncü havalimanı projesinde sağlanan gelişmeleri, ilerlemeleri de aynı gururla takip ettim, brifingler aldım" dedi.bu projeyle birlikte İstanbul'un dünyanın en büyük havalimanına kavuşacağını ifade eden Davutoğlu, şu bilgileri verdi:"dört fazda ilerleyecek çalışmalar; birinci fazda Ekim'ine kadar, 2 pistte 90 milyon kapasiteli havaalanı inşa edilecek, 2018 yazında üçüncü pist inşa edilecek, daha sonraki üçüncü aşamada kapasite 120 milyona, dördüncü aşamada 150 milyona çıkacak, 150 milyonla dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da inşa edilmiş olacak.10 milyarı aşkın yatırım projesi, 22 milyarlık kira bedeliyle, 32 milyon 390 milyonluk müthiş bir finansal altyapıya sahip gerçek bir mega proje. Artık doğudan batıya, kuzeyden güneye kim nereye seyir ediyorsa etsin, seyir edenler mutlaka İstanbul'a inecekler, İstanbul'da intikallerini yapacaklar ya da kalacaklar ama mutlaka İstanbul'a selam duracaklar. Nasıl hava ulaşımında İstanbul Havalimanı üzerinden İstanbul'a selam durulacaksa, Türkiye Cumhuriyeti'ne de herkes gücü ve kudretiyle selam duracak."bu projeyi bütünleyen bir başka projeyi de dün hem İstanbullular hem de tüm vatandaşlarla paylaştığını anlatan Davutoğlu, bunun da 3 katlı İstanbul tüneli olduğunu belirtti. İlk kez dünyada 3 katlı bir tünelle bir boğaz geçişinin, bir geçişin sağlanacağını kaydeden Davutoğlu, ortadaki metro geçişi, üst ve alt katlarda ise kara yolu geçişiyle İstanbul Boğazı'nı bir kez daha denizin 110 metre altından geçeceklerine işaret etti.bunun, bütüncül bir proje olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Yani İstanbul'a makro düzeyde bakıldığında 9 raylı sistemi birbirine bağlayan, bunlar arasındaki irtibatları sağlayan bir halka olacak. Tabiri caizse tespih dizileri gibi yürüyen projeler bu adımla birlikte birbirine irtibatlanacak. 3 boğaz geçişi, 3 köprü, 3 havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu bu projeyle birbirlerine kenetlenecekler. İstanbul'u bir anlamda iki kıtayla birlikte bütün kanatlarıyla tek bir uzuv haline getiriliyoruz" ifadelerini kullandı.davutoğlu, 6 bin 500 metrelik geçişle bir kez daha Avrupa ve Asya birbirine irtibatlanırken, İncirli, Topkapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Altunizade, Söğütlüçeşme hattıyla metro üzerinden bu uzun geçiş yolunun 40 dakikaya ineceğini bildirdi."boğaziçi Köprüsü raylı sistemle entegre olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de otoyolla entegre olmuş olacak. Hasdal Kavşağı'ndan Ümraniye Çamlık'a kadar gidiş 14 dakikada sağlanabilecek" diyen Davutoğlu, İstanbul'un bu projeyle tek bir bütün, makro bir planlamayla birbirine entegre hale geleceğini söyledi.kendisini bu projede en fazla heyecanlandıran hususlardan birinin de projenin çevre dostu niteliği olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bunun için hiçbir yeni arazi kullanılmayacak, hepsi deniz altından, kara altından yürüyecek ve çevreyi kirleten gaz salınımlarında da büyük bir tasarruf sağlanacak, İstanbul'un siluetine de hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Ulaşım yeraltına indikçe yerin üstünde İstanbul'un bir medeniyet merkezi olarak ihya edilmesinin de önü açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.davutoğlu, yine İstanbul'un özellikle Ankara, İzmir bağlantılarının da bu entegre sistemle daha kısa sürede sağlanacağını dile getirdi.başka bir mega projeden bahsetmek istediğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:"bir başka projeden bahsetmek istiyorum, yine mega projelerimiz. Bildiğiniz gibi GAP dünyanın en önemli kırsal kalkınma projelerinden biri. Önümüzdeki günlerde GAP yeni eylem planını da açıklayacağız. Fakat bunun yanında DAP ve KOP ve DOKAP'ı da geliştirdik. Geçtiğimiz ay içinde DOKAP eylem planını Ordu'da hem Karadenizli hemşehrilerimizle hem vatandaşlarımızla paylaştım. DOKAP ile birlikte, Doğu Karadeniz Kalkınma Planıyla birlikte, Doğu Karadeniz'in gayrisafi milli hasılası Türkiye ortalamasının üstüne çıkartılacak, istihdam artacak ve bu havza gerçek bir turizm havzasına dönüşecek."yeşil Yol Projesiyle Doğu Karadeniz'de 2 bin 500 kilometrelik toplam yolun, şu anda 490 kilometresinin bittiğini anlatan Davutoğlu, bu y- ol tamamlandığında Karadeniz yaylalarını birbirine birleştiren büyük bir projenin gerçekleşeceğine işaret etti.ayrıca, yine bütün dünyada bir ilk niteliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nı da bu yıl hizmete açacaklarını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:"niye dünyada bir ilk? Çünkü deniz doldurularak havalimanı yapıldı. Eğer hayal ediyorsanız, eğer rüyalarınız varsa, bu rüyaları gerçekleştirecek, inancınız, düşünceniz ve milletinize güveniniz varsa her şeyi yaparsınız. Denizi doldurur hava limanı yaparsınız, Boğaz ın 110 metre derinine iner 3 katlı tünel yaparsınız, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul a kazandırırsınız. Fakat rüyanız yoksa, hayaliniz yoksa, iddianız yoksa, bu toprakların altında da, üstünde de barınamazsınız. Biz iddiamız olduğu için Şah Fırat Operasyonu'nu nasıl başarıyla yaptıysak, bugün bu ekonomik mega projeleri de adım adım başarıya götüreceğiz." Davutoğlu, uluslararası finans kuruluşlarıyla 8 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldiğini, G- 20 Dönem Başkanlığını kendileriyle tartıştıklarını bildirdi."türkiye'nin uluslararası finans piyasalarında artan itibarını kendilerinden dinledim, ayrıca Türkiye'nin geleceğe dönük projeleri konularında da bilgi verdim" i- fadelerini kullanan Davutoğlu, özellikle 25 öncelikli dönüşüm programının bütün dünyada büyük ilgiyle takip edildiğini kaydetti.(aa)

7 3 Mart ubat SalıPerşembe AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş,"Silah bırakma barış, kardeşlik ve huzurun ön şartıdır. Bu çerçevede olduğu taktirde müzakereler daha olumlu noktaya doğru gider"şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor"dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkelerinin de etkilendiğini belirterek, "Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un misafiri olarak bakanlar, bürokratlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle ülkeye gittiğini ifade ederek, 23 Ocak'ta vefat eden Kral Abdullah'ın cenaze namazına katıldığını ve Suudlu kardeşlerinin acılarını paylaştığını söyledi.ziyaretinin aynı zamanda Kral Selman'ı tebrik amacını da taşıdığını dile getiren Erdoğan, Selman'ın veliaht olduğu dönemde 2013'te ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını kaydetti.erdoğan, uluslararası toplumun gündemini işgal eden olayların çoğunun Türkiye'nin komşularında veya kadim bağlarının bulunduğu coğrafyalarda yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"cereyan eden her hadiseden, her yeni gelişmeden doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri de etkileniyor. Bilhassa bu hassas süreçte bize, bu coğrafyanın ev sahiplerine, meskunlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bombalanan her şehir bizim şehrimiz, talan edilen miras bizim mirasımız, öldürülen her çocuk bizim evladımızdır. Türbeleri, camileri, kütüphaneleri, binaları tarumar edilen bizleriz, yakıp yıkılan bizleriz. Bu sebeple hadiselere bigane kalmamız, nemelazımcı bir tavır içine girmemiz mümkün değildir. Biz bu anlayışla hemen her fırsatta bölge ülkeleri ve uluslararası ortaklarımızla bir araya geliyor, bölgenin istikrarı ve güvenliğini temin için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. 2 Mart'ta Riyad'da da kardeşim Kral Selman ile yapacağımız görüşmelerde stratejik ilişkilerimizin ve işbirliğimizin çeşitli yönlerini ele alacağız. Ayrıca bölgemizin güvenlik ve istikrarını etkileyen sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Bu meyanda Suriye, Filistin, Libya, Irak, Mısır ve Yemen'deki durum ile terörizmle mücadelenin, üzerinde hassasiyetle duracağımız konular olduğunu belirtmek isterim."erdoğan, bu konular dahil birçok bölgesel sorunlara ilişkin Suudi Arabistan ile benzer tutum ve yaklaşımlara sahip olduklarını belirterek, görüşmelerin, bölgede akan kanın durması, huzur ve sükun ikliminin tesisi noktasında iki ülke arasında daha yakın eş güdüm ve istişareye imkan sağlayacağını kaydetti.türkiye olarak Suudi Arabistan ile ilişkilere her zaman özel önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, 12 yıllık başbakanlığı döneminde, gerek başbakan gerek bakanlar seviyesinde ilişkilerin çok çok olumlu istikamette geliştiğini söyledi."arzu ve hedefimiz, bu ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve derinleştirilmesidir" diyen Erdoğan, cumhurbaşkanı olduktan sonra bunun Suudi Arabistan'a ilk ziyareti olacağını i- fade etti. Erdoğan, Suudi Arabistan tarafında da aynı iradenin mevcut olduğunu memnuniyetle müşahede ettiklerini belirterek, "İnşallah bu ziyaretim, ilişkilerimizin en üst düzeye çıkartılmasına ve işbirliğimizin her alanda güçlendirilmesine vesile teşkil edecektir" dedi.cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının ünlü isimlerinden Yaşar Kemal'in vefatına ilişkin de "Gerek hanımefendiyi gerek yeğenini aramak suretiyle kendileriyle bu acılarını paylaştım. Derin bir teessürümüz olduğunu k- endilerine de ifade ettim. Ayrıca kendisine ben Allah'tan rahmet, yakınlarına ve edebiyat camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahların bırakılması çağrısının çok çok önemli bir beklenti olduğunu belirterek, "Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, HDP grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya gelmesi sonrası yapılan ortak açıklamayı ve "PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı"nı şöyle değerlendirdi:"silahların bırakılması çağrısı, bizler için çok çok önemli bir beklentiydi. Bu, demokratik açılım süreciyle başlayan bir çağrıdır, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'yle başlayan bir çağrıdır. Şimdi de Çözüm Süreci'yle devam eden ve 'Bunu artık noktalayalım' diye hasretle beklediğimiz bir çağrıdır. Tabii çağrılar güzeldir ama aslolan, daha önce de söylediğim gibi, uygulamadır. Acaba bu uygulama şu seçim öncesinde veya seçimlerde araziye ne kadar yansıyacak? Bundan önce mart seçimlerinde maalesef yansımadı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yansımadı. Yine aynı şekilde devam etti. Temennim odur ki bu yapılan açıklamaların arkasında durulur ve bununla ilgili adımlar da atılır.""burada silahı bırakması gereken bölücü terör örgütünün mensuplarıdır. Eğer burada güvenlik güçlerimizin silah bırakması bekleniyorsa, bu ham hayaldir. Böyle bir şey olmaz" diyen Erdoğan, silahın güvenlik güçlerinin enstrümanı olduğunu ve o silahın hedefinin güvenliği sağlamak ve huzuru getirmek olduğunu söyledi.erdoğan, "Kalkıp da 'Asker, polis, bunlar da silahı bıraksın' deniliyorsa böyle saçmalık olmaz. Bunun için vardır ve kolay kolay ne güvenlik ne diğer birimler eğer bir teröre teşebbüs yoksa zaten silaha da tevessül etmez, onun da meraklısı değildir. Nerede kullanılacağını bilir ve bu konuda da mevzuat ona zaten nerede kullanılması gerektiğine dair de çerçeveyi çizmiştir. O da o çerçeve içerisinde hareket eder" diye konuştu.cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Hükümet, yürüttüğü politika ile barış konusunda zerre kadar umut vermiyor" şeklindeki sözleri hatırlatılarak sorulan soruya, şu karşılığı verdi:"burada tabii adeta bir ikili görüntü söz konusu. Bugün Yalçın Bey'le birlikte açıklama yapanların yaptığı açıklamalar farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. İmralı'ya gidenlerin yaptığı açıklama farklı, eş başkanın yaptığı açıklama farklı. Burada iki maymun oynanıyor. Böyle şey olmaz. Demek bunların oturmuş bir ilkesi yok. Eğer ilkeli bir tavır içerisinde olsalar, ha o zaman Sayın Başbakan Yardımcımızın yanına gelen heyetin yaptığı açıklamayla, eş başkanın yapmış olduğu açıklamanın aynı olması gerekir. Aynı olmadığına göre, burada herhalde hükümetin kendini check etmesi değil, onların kendisini check etmesi gerekir. Çünkü hükümetin zaten Başbakan Yardımcısı olarak yaptığı açıklama ortadadır ve bu açıklama da bugünün açıklaması değildir. Geçmişten bugüne bu konudaki başbakanlığım döneminde de bu açıklamalar aynıdır, aynı çizgi üzere, istikrar üzere gitmektedir. Her şey eninde sonunda uygulamaya dayalıdır. Bu uygulama da nedir? Silahların bırakılmasıdır. Bırakıldığı andan itibaren de zaten bu ülkede huzur, refah ortamı çok daha farklı şekilde gelişecektir.""ne istendi de bu ülkede hükümet, 12 yıllık başbakanlığım döneminde verilmedi?" diye soran Erdoğan, "Altyapısından, üstyapısından... Mesela bugün söyleniyor, kimlik... Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyon politikalarını biz kaldırdık, inkar politikalarını biz kaldırdık. İşte bunlar kimlik sürecidir. Bunları getiren biziz. Olağanüstü hal... Bunu halleden biziz. İnsanca yaşama erdemini getiren biziz. Televizyonlarda kendi dillerinde yayın yapma imkanı getiren biziz. Bunlar yoktu. İstedikleri gibi yayın yapma noktasında yazılı, görsel, bizim iktidarımızda oldu bunlar" diye konuştu.erdoğan, Hakkari'de havalimanı inşaatında iş makinelerinin yakıldığını, hizmet götürecek hükümete engel konulduğunu belirterek, şöyle dedi:"bütün bunlar acaba samimi bir davranış içerisinde olanlar tarafından yapılır mı? Yapılmaz. Demek ki samimi bir davranış, samimi bir yaklaşım yok. Nedir? Benim Kürt kardeşim uçağa binecek ya. Nereden binecek? Yüksekova'dan. Niye bundan rahatsız oluyorsun? Yarım saatlik mesafeye kadar uçak geliyor. Şimdi nereden biniyor? Van'dan biniyor. Ama burası bittiği anda Yüksekova'dan binecek. Biz hükümet olarak, devlet olarak bu tür hizmetleri götürdük, hala götürüyoruz ama onlar diyor ki 'İstemezük'. Onun için samimiyet testini önümüzde çok daha açık ve net göreceğiz. Uygulama, uygulama, uygulama..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Amerika'daki faiz oranlarına, Japonya'- daki, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor?" dedi.erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı faiz oranlarına ilişkin tartışmalar ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa ettikleri yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunların dedikodu olduğunu söyledi.faiz konusundaki duruşunun bilindiğini ifade eden Erdoğan, yüzde 63 devletin borçlanma faizinden buraya kadar çok ciddi mücadele vererek geldiklerini aktardı.burada faizci bir yaklaşım içerisinde olan arkadaşları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir de faize karşı duran arkadaşlarımız var" dedi. Erdoğan, bir puan faizin ülkeye maliyetinin 2,5 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:"amerika'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Japonya'daki faiz oranlarına bakacaksınız, Avrupa ülkelerindeki faiz oranlarına bakacaksınız. Geleceksiniz, İsrail'deki faiz oranlarına bakacaksınız. Bakıyorsunuz eksi faiz oranlarıyla 1-1,5, buralarda dolaşan faiz oranları var. Peki bunlar gerçekten akıllarını ekmek peynirle mi yediler de bu kadar düşük faiz uygulaması yapıyorlar. Bize ne oluyor? Biz niye 7,5 politika faizinde tutuyoruz. Olayı yüksek bazda oradan yüksek banttan baktığımız zaman 11 puan civarında. Komisyonla falan bunu şey yaptığımızda 15, 16 buralara kadar uzanıyor. Böyle bir faiz oranının olduğu bir y- erde, bu ülkede yatırım olur mu? Yatırım olmayacağına göre istihdam da olmaz, üretim de olmaz. İhracatçınız rekabet piyasasında da rekabet şansını yakalayamaz. dedi. (AA)