T arlaya traktörle köyden su getirmenin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T arlaya traktörle köyden su getirmenin"

Transkript

1 Dalış turizmine önem verilmediğini söyleyen Side Silve Diving Scholl'un sahibi milli dalgıç Ahmet Gülaydın, Avustralya'nın örnek alınmasını istedi 17 Ağustos 2015 Pazartesi İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Yarımada Stratejik Planı çerçevesinde Mordoğanlı kadınlara verdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı tamamlandı KREDİLER KOSGEB'TEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise 2015 yılında açılan beş eğitim programından 145 katılımcının yararlandığını belirterek, Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü nün ücretsiz olarak düzenlediği bu eğitimlerden yararlanan katılımcılarımız, iş fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım atmıştır. Çoğunluğu kadın olan katılımcılarımızın en kısa sürede KOSGEB kredilerinden yararlanarak işyerlerini açmalarını, özellikle de kadınlarımızın kendi işinin patronu olarak ekonomiye katkı sağlamalarını temenni ediyoruz dedi. devamı 8 de T arlaya traktörle köyden su getirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken İsmail Öztürk, sisteme ilişkin; "Bu yolla 5 dönüm tarlayı sulayamazsınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ama bu sistemle çok rahat bir şekilde tarlamı suluyorum. Görenler çok beğeniyor. Traktörle su çekmeye kalksam günlük 30 lira yakıt masrafı olur. Elektrikli su motoruyla su çekmeye kalksak bu seferde elektrik masrafı var. Ayrıca elektriği tarlaya kadar getirmek de ayrı bir sorun. Bu da çok maliyetli olur. Bizim hiç bir masrafımız yok. Rüzgâr estiği sürece su çıkarabiliyoruz ifadelerini kullandı. devamı 16 da Gördüğü rüzgârgüllerinden etkilenen ve aynısını tarlasının yanı başına yapan ilkokul mezunu çiftçi İsmail Öztürk, şimdi, o rüzgârgülüyle tarla suluyor. Maliyeti ise duyanları şaşırtan cinsten: Sıfır maliyet ÖZEL HABER Her yıl yaklaşık 4 milyon ton demir-çeliğin üretildiği İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale'deki tesisinde hidroelektrik santrallerinin yarattığı atık su, levrek, çipura ve kalkan balıklarının yetiştirilmesinde kullanılıyor.»16 da İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin, işletmelerde radyodan veya televizyondan yayınlanan müziğin, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği yönünde karar verdiğini bildirdi. Başkan Mutlu, "İşyerinde müzik yayınından ticari Aydın ın Nazilli ilçesinde yarım asırdır devam eden patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Özellikle Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak geçimlerini sağlıyorlar kazanç sağlamadığı halde radyo veya televizyonunda müzik dinleyen esnafa hiçbir uyarı yapılmadan ağır cezalar kesilmesi yanlış bir uygulamaydı. Artık bu cezaların hukuki dayanağı kalmadı. Önümüzdeki süreçte kanunda revizyon yapılarak konuya netlik kazandırılmasını bekliyoruz." dedi. devamı 3 te Aydın'da 65 yıldır elek eleyerek sürdürdüğü zahirecilik mesleğini bükülmüş beline rağmen devam ettiren 85 yaşındaki İsmail Taş, tek başına fabrika ürünlerine direnmeye çalışıyor

2 SAYFA 2 S AH 17 Ağustos 2015 Pazartesi Her yıl 15 Ağustos ta kutlanan Meryem Ana nın Göğe Yükseliş Bayramı bu yıl da Meryemana Evi ve Şirince deki Dimitrous Kilisesinde kutlandı. Başkan Bakıcı, "Dün akşam İstasyon Meydanı nda Kur an-ı Kerim dinletisi vardı. Bugün de burada Meryem Ana Yortusu na katılıyoruz" dedi Yıl: 5. Sayı: Ağustos 2015 Pazartesi

3 SAYFA 3 SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi YARGITAY'DAN ESNAFI SEVİNDİREN HABER s "1850 (D/S) (İng) Doğal Konuşmacı" hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : İdarenin a)adresi : Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR b)telefon ve faks numarası : Tel : Faks : c)elektronik posta adresi : - ç)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) 2.İhale konusu hizmetin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işin süresi 3.İhalenin a)yapılacağı yer İHALE İLANI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : 1850 D/S (İngilizce) Doğal Konuşmacı Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : Hava Teknik Okullar Komutanlığı/ Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Gaziemir/İZMİR : İşe Başlama tarihinden itibaren 10 (on) aydır. : Hava Eğitim Komutanlığı - İhale Komisyon Bşk.lığı Güzelyalı/İZMİR b)tarihi ve saati : 27 Ağustos :00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler; Yüklenici firma, kurumsal bir yabancı dil eğitim kurumu, şirketi ya da enstitüsü olduğunu gösteren onaylı belgeleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip idareye teslim edecektir. 4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 4.3.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.4.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları (veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri) zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Eğt.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Güzelyalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer Hususlar:İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar: de Sondakika: 17/8 Basın: Başkan Mutlu, "İşyerinde müzik yayınından ticari kazanç sağlamadığı halde radyo veya televizyonunda müzik dinleyen esnafa hiçbir uyarı yapılmadan ağır cezalar kesilmesi yanlış bir uygulamaydı. Artık bu cezaların hukuki dayanağı kalmadı. Önümüzdeki süreçte kanunda revizyon yapılarak konuya netlik kazandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu. Yargıtay tarafından verilen bir kararın bundan sonraki süreçte adaletsizlikleri önleyeceğini dile getiren Mutlu, "Eser sahiplerinin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini savunan meslek birlikleri temsilcileri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na dayanarak avukatlarla işletmeleri denetliyor, esnafa herhangi bir uyarı yapmadan, bilgi vermeden ceza kesiyor, ayrı ayrı savcılığa şikayet ediyordu. Ancak Yargıtay 19. Ceza Dairesi işletmelerde radyodan veya televizyondan yayınlanan müziğin, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği yönünde karar verdi. Karar bu yönde süren davalar için emsal teşkil edecektir." diye konuştu. Eser sahiplerinin haklarını korumayı hedefleyen kanunun amacına itirazları olmadığını belirten Mutlu, ancak uygulamada yapılanların kanunun ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekti. İş yerinde müşterisini tıraş eden berberin, kumaşını dikerken radyo dinleyen terzinin, 6-8 bin liraya kadar ulaşan cezalarla karşı karşıya kalmasının haksızlığa sebep olduğunu ifade eden İESOB Başkanı Mutlu, "İzmir'de de bu yönde özellikle Karşıyaka ve Bornova bölgelerinde çok sayıda esnafımızın canı yanmıştı. İzmir Birliği mağdur esnafın hakkını hukuki yollarla ararken, kabul edilemez bu durumu ilgili mercilere ve siyasilere aktarmıştı. Mücadelesini sürdürdüğümüz bu konuda Yargıtay'ın bizi sevindiren kararı artık emsal oluşturacak, esnaf sanatkarlarımızın haksız yere ağır para cezaları ile karşı karşıya kalmasını önleyecek ve bu yöndeki davaların zaten yükü oldukça ağır olan mahkemeleri de meşgul etmesinin önüne geçilecektir." diye konuştu. (CİHAN) s GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BORNOVA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL MARKETİMİZDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLMEK ÜZERE GIDA ve TEMİZLİK MALZE- MELERİNİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi :Kazımdirik mahallesi Fevziçakmak cad. NO: BORNOVA \ İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM GIDA ve TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)teslim yeri : Bornova Belediyesi Naldöken Kültür Merkezi c)teslim tarihleri : Yüklenici firma sözleşme tarihinden itibaren tarihine kadar gıda temizlik malzemelerini partiler halinde teslim edecektir. 3-İhalenin a)yapılacağı yer : BORNOVA BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU Fevzi Çakmak Cad. No: Bornova-İZMİR b)tarihi ve saati : :00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: -Yüklenici firma,alınacak gıda maddelerinin tamamına ait Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından veya ilgili kurumdan alınmış Gıda Sicil Belgeleri ve Gıda Üretim İzin Belgelerini sözleşme aşamasında idareye sunacaktır. -Ürün muhafazasında kullanılan ambalaj malzemesinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış izni olmalı ve ambalaj üzerinde bu izni gösteren ibare bulunmalıdır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: benzer iş belgeleri (Kamu kurumu ve özel şirketlere yapılan kuru sıvı gıda ve temizlik malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir) 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BORNOVA BELE- DİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BORNOVA BELEDİYESİ BASIN YAYlN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir 9.İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Sondakika: 17/8 Basın: Resmi İlanlar: de

4 17 Ağustos 2015 Pazartesi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının bir yılı aşkın bir süredir 1 lira 15 kuruş olduğunu bildirerek, Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) süt fiyatlarına, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanları kesime giderse, sektörde yıkım olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatları ararız. dedi

5 2015 Temmuz ayı, istihdamda tehlike çanlarının çaldığı bir ay oldu. Geçtiğimiz aya oranla hem toplam iş ilanı hem de yeni iş ilanı sayılarında yaşanan düşüşler sektörlere de yansıdı. Bayram tatilleri ve siyasi belirsizlik ortamı sebebiyle şirketler işe alımlarda temkinli hareket ediyor Türkiye nin istihdam haritasının çizildiği Kariyer.net İstihdam Endeksi verilerinin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre Temmuz 2015 döneminde Kariyer.net te toplam 55 bin 888 iş ilanı yayınlandı; 14 bin 659 yeni iş ilanı ile 51 binden fazla kişi iş fırsatı yakaladı. Toplam iş ilanı sayısı Temmuz 2014 e kıyasla yüz 2 arttı, geçtiğimiz aya o- ranla yüzde 2 düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında yeni iş ilanı sayılarında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artış görüldü, Haziran ayına oranla yüzde 9 düşüş yaşandı. İstihdam endeksi rakamlarını yorumlayan Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Temmuz ayı iş günü ortalamalarına baktığımızda, yeni ilan sayısında geçen aya göre yüzde 6.5, 2014 ün aynı ayına göre ise yüzde 5.5 düşüş görülüyor. Bu düşüşte; Ramazan Bayramı nı kutladığımız Temmuz ayındaki resmi tatil günlerinin ve siyasi gündemin etkili olduğunu söylemek mümkün. dedi. Kariyer.net İstihdam Endeksi verilerine göre; en çok iş fırsatı sunan sektörlerin tümünde düşüş gözlemlendi, başvuru yapılan ilan sayılarına göre gerçekleşen sıralama değişmedi. Tekstil 6 bin 18, yapı 5 bin 428, üretim 4 bin 676, hizmet 3 bin 959, sağlık 3 bin 876, bilişim 3 bin 773, o- tomotiv 3 bin 730, ticaret 3 bin 520, turizm 3 bin 015 ve elektrik ve elektronik 2 bin 507 başvuru yapılan ilan ile Temmuz ayında en çok istihdam oluşturan ilk 10 sektör oldu in ilk aylarından itibaren yükseliş gösteren perakende sektörü, başvuru yapılan ilan sayısında bu ay da kendi rekorunu kırdı. Sektör, Temmuz 2014 e göre yüzde 31 oranında artış gösterdi. TURİZM KAN KAYBEDİYOR Sektörler içinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde16 lık düşüş oranıyla dikkat çeken turizmdeki düşüşün sebeplerini yorumlayan Azoz, komşu ülkelerde devam eden siyasi karışıklıkların etkili olduğundan bahsetti. Azoz, Her sezon tatilcilerin akın ettiği güney sahilleri bu yıl beklenen ilgiyi göremedi. Türkiye nin önemli turizm gelirlerini sağlayan tatilcilerin sayısındaki düşüş sektördeki istihdama da yansıdı. açıklamasını yaptı. YAPI SEKTÖRÜ ANADOLU DA YÜKSELİYOR Lokomotif sektörler içinde ilk üçte yerini garantileyen yapı sektörü; Türkiye nin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde istihdamı hareketlendirdi. Sektör, özellikle Gümüşhane, Kastamonu Bayburt, Bartın, A- masya, Muş, Iğdır, Tunceli ve Bilecik te yayınladığı iş ilanlarıyla 2014 ün aynı ayına göre yüzde 55 oranında istihdam artışı sağladı. İstihdamın kalbinin attığı iller listesi değişmedi; İstanbul da 38 bin 202, Ankara da 6 bin 151, İzmir'de 4 bin 143, Bursa'da 3 bin 800 ve Kocaeli'de 3 bin 366 ilan yayınlandı. SATIŞ POZİSYONLARI İŞ ARAYANLARA UMUT OLUYOR En çok aranan pozisyonlar içine satış temsilcisi pozisyonu 7 bin 909 ilan ile liderliğini korudu, ardından sırasıyla mühendis (5 bin 401), muhasebe elemanı (2 bin 397), teknisyen (bin 199), satış müdürü (bin 125), mağaza müdürü (bin 90), tekniker (974), insan kaynakları uzmanı (710), stajyer (688) ve çağrı merkezi elemanı (565) pozisyonları en çok arananlar arasında yer aldı. (CİHAN) 17 Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye'de güvenli yapıların inşa edilmesi için inşaat sektöründe yaşanan yönetmelik karmaşasına son verecek konsolide bir Ulusal Bina Yönetmeliği'ne ihtiyaç olduğunu belirtti

6 SAYFA 6 ACİL TELEFONLAR İtfaye - AKS110 Acil Yardım Polis İmdat 155 Elektrik Arıza Jandarma İmdat İZSU Su Arıza 185 Doğalgaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yangınları 177 Alo Doktorum 113 Uluslararası Kayıt 115 Uluslararası Sıra Sorma 115 Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu 119 Telefon Arıza 121 Ankesör Arıza Teleks Arıza Data Arıza 124 Radyo - TV Arıza Kablo - TV Arıza Şehirlerarası Sıra Sorma 131 Beklemesiz Arama 131 Çağrı 133 Yerinde Olmayan Abone 134 Uyandırma Zabıta Trafik İmdat 154 PTT Hizmet Danışma 161 Telekom Borç Sorma 163 Kodlu Arama 168 Alo Post 169 Turizm Bilgi 170 Madde Bağımlılığı 171 Sigara Bırakma Hattı 171 Atom Enerji Kurumu 172 Emniyet Danışma 174 Tüketici Danışma 175 Gürültü Şikayet 176 Orman Yangını İhbar 177 Alo Valilik 179 İş ve İşçi Bulma Kurumu Ruhsal Bunalım Danışma Kadın ve Sosyal Hizmetler 183 Sağlık Danışma 184 Vergi Danışma 189 YANGIN TELEFONLARI İzmir 110 Karşıyaka Kadifekale Bornova Bostanlı Buca Karabağlar Çamdibi Çiğli Balçova Evka Evka 1 Gaziemir Hatay Narlıdere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Aliağa N.S. İşgören Alsancak Alsancak Acil Servis Ağız ve Diş Sağlığı Alsancak Diş Hast. Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka Eği. Hast. Buca S.D. Hastanesi Çeşme A. Çizgenakat Foça Göğüs Hastanesi Konak Diş Hastanesi Karşıyaka Çiğli Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- Eşrefpaşa Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu Tıp Merkezi Agora Tıp Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent Tıp Merkezi Atagöz Göz Hastalıkları Atafizik, Fizik Ted. Mer Batıgöz Hastanesi Bornova Tıp Merkezi Bornova Özel Tıp Mer. Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi Buca Tıp Merkezi Buca Sağlık Merkezi Central Hospital Can Tıp Merkezi Caner Göz Merkezi Çağdaş Tıp Merkezi Çankaya Tıp Merkezi Çesav Tıp Merkezi Çeşme Sissus Has Çınarlı Hastanesi Çiğli Özel Sağ. Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Doğa Tıp Mer Dr. Sıhhat Tıp Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sağlık Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sağlık Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer. Ekol K.B.B. Şube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent Tıp Merkezi Gaziemir Tıp Merkezi Hayat Hastanesi İzmir Hastanesi İrenbe Tüp Bebek Mer Karataş Karşıyaka Tıp Merkezi bin öğrenci için üniversite eğitimi hayali devam ediyor zmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, ek kontenjan döneminde tercih yapma hakkı bulunan 50 bin öğrenciye seslendi: Severek yapacağınız meslek için seçim yapın. İzmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, ek kontenjan döneminde tercih yapacak üniversite adayları ve aileleri için önerilerde bulundu ve 2015 ÖSYS sonuçlarına göre 38 bin 789 kontenjan boş kalmıştı. Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu rakamın 50 bini geçmesi bekleniyor. Bu da merkezi yerleştirmede herhangi bir programı kazanamayan 50 bin aday için yeni bir şans demek değerlendirmesinde bulundu. Üniversite eğitiminin akademik yönünün yanı sıra kişiye meslek kazandırması nedeni ile çok önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erciyeş, Edinecekleri meslek ile tüm hayatlarını şekillendireceklerini unutmadan, adayların mutlaka istedikleri eğitimi alacakları fakülte ve bölümleri tercih etmesi gerekiyor dedi. Sayıları 80 e yaklaşan vakıf üniversitelerinin dinamik ve çağdaş eğitimleriyle eğitim dünyasında yerlerini aldığına dikkat çeken Erciyeş, tercih yapacak adayların mutlaka uzman desteği alması gerektiğini söyledi. Üniversitede okumuş olmak için tercih yapmayın! Üniversite adaylarına sadece üniversitede okumuş olmak için tercih yapmayın diye seslenen Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, Kişiler, donanımlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitimi aldıkları sürece mesleklerinde de başarılı olacaklarını unutmamalılar. Ömür boyu severek yapacakları meslek için öğrenciler fakülte ve bölüm seçilmeli dedi. Ek kontenjan döneminde tercih yapacak olmanın adaylara daha iyi düşünme fırsatı sağladığını söyleyen Erciyeş, Ek kontenjan dönemi, dezavantajı avantaja çevirmek için kullanılacak bir fırsat. Uzmanlar ile görüşülerek yapılacak tercihler adaylara iyi bir gelecek sağlayacak dedi. SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 YEREL EKONOMİ 17 Şubat 2013 Perşembe 17 Ağustos 2015 Pazartesi İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde, hastaların işlerini kolaylaştırmak ve çalışanların daha konforlu ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelerin sunumları yapıldı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğindeki toplantıda "9 hastaneden 28 iyi uygulama" katılımcılara tanıtıldı ve projeler hakkında bilgi verildi. Hastanelerde "iyi uygulama" kapsamında değerlendirilen projeler şöyle: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eliniz Elimizde Projesi, Taburculuk Karnesi, İletişim Becerileri Çalışması, Diyabet Sohbet Haritaları, Alsancak ADSM ile birlikte yürütülen Gebelerin Dişleri Bize Emanet Projesi, Gebe Okulu, Hasta Okulu, Herkes İçin Böbrek Sağlığı. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Kişisel Eğitim Kartlarının Eğitim Planının Uyumuna Olan Etkisi, İnsülin Bilgilendirme Kartları, Arabuluculuk Hekim Hemşire Projesi, İnternet Üzerinden Hasta Eğitimleri, Dijital Memnuniyet Anketleri, Doğru Nefes Kaliteli Yaşam, Polikliniğe Kitap Yaptırma, Ufak At Atığı Azalt. Menemen Devlet Hastanesi: Hastane çalışanlarının birlikte zaman geçirmesini sağlayan Tatlı Perşembe Projesi, Boyama Sanatı ve Acil Servis, Dört Köşe Palyaço, Sağlık Okur Yazarlığı. Kemalpaşa Devlet Hastanesi: Poliklinik Kapılarının Giydirilmesi, HBYS Üzerinden Personel Doğum Günü Kutlaması. Vakıf üniversiteleri beyin göçünü tersine çeviriyor Sayıları her yıl artan vakıf üniversitelerinin eğitim anlayışı ve sunduğu olanaklar ile Türkiye için beyin göçünü tersine çevirdiğini belirten Erciyeş, Vakıf üniversitelerinin pek çoğu yurt dışında eğitim ve çalışma deneyimine sahip akademisyen kadrosu, karar alma ve uygulama aşamasındaki dinamizmi, yabancı dil eğitiminde yarattıkları fark ve sunduğu olanaklarla eğitim süresince ve sonrasında öğrenciler için büyük avantajlara sahip dedi. Sanayi-üniversite işbirliği ve kariyer merkezlerinin yoğun çalışmaları nedeni ile vakıf üniversitelerinin artık mezuniyet öncesi öğrencilerine iş imkânı sunduğuna vurgu yapan Kayhan Erciyeş, Son yıllarda görüyoruz ki İzmir Üniversitesi ni tercih eden İzmir ve Ege bölgesinden öğrenci sayısı giderek artıyor. Bu veriler gösteriyor ki eğitim kalitesi ve çalışmaları ile İzmir Üniversitesi artık öğrenci ve ailelerde gerekli güven noktasını yakalamış durumda. Öte yandan farklı bir şehirde devlet üniversitesinde okumaktansa daha ekonomik bir bütçe ile yerel vakıf üniversitelerinde eğitim almak mümkün dedi. Okurken burs kazanın Sadece üniversiteye girerken değil, eğitim boyunca gösterilen akademik başarının yanı sıra sosyal, sportif ve sanatsal başarıların da vakıf üniversitelerinde öğrencilere burs olarak geri döndüğünü hatırlatan Erciyeş, İzmir Üniversitesinde yaklaşık o- larak her iki öğrenciden biri burslu eğitim alıyor. Öğrencilerimizin tüm başarıları burslar ile ödüllendiriliyor dedi. Özellikle sağlık bilimleri alanlarından mezun olan öğrencilerin mezuniyetleri sonrası işsizlik sorunu ile karşılaşmadıklarını hatırlatan Rektör Erciyeş, ek kontenjan döneminde de yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu bölümler için tercih yapılabileceğini hatırlattı ve Ek kontenjan döneminde Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar, Fen- Edebiyat Fakültesi ile bu yıl eğitim vermeye başlayacağımız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na öğrencilerimizi bekliyoruz diye konuştu. (HABER MERKEZİ) İzmir'deki 9 hastaneden 28 proje Aliağa Devlet Hastanesi: Mutluluk Komitesi, Obeziteyi Önleme. Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi: Performans Değerlendirme Ödüllendirme Projesi. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi: Gezici Kütüphane projeleri. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi: Sünnet Çocuğu Odalarının Düzenlenmesi. Menemen ADSM: Yol Arkadaşlarımız Günü. HABER MERKEZİ MANİSA NIN YENİ SAVCISI İDEALLERİNİ ANLATTI Adliyesinde stajıma başladım. Ankara'da ve Bilecik ili Söğüt ilçesinde de staj eğitimi aldım. Türkiye Adalet Akademisi'nde 15. Dönem Hakim Savcı Adayı olarak aldığım eğitim sonrası 17 Temmuz 2013 tarihinde Samsun İli Ladik ilçesine atandım. 2 Yıl Ladik'te görev yaptıktan sonra Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 12/06/2015 Tarihli ve 943 Sayılı Adlî Yargı Kararnamesi ile Demirci ilçesi'ne atandım. Demirci ilçesi tercih ettiğim yerlerdendi. Kendi standardındaki ilçelere göre daha EMİN YAPAR Manisa Demirci cumhuriyet savcılığına atanan savcı Sinan Emirler 1989 Yılında Eskişehir'de doğdum. ilk, orta ve lise öğrenimimi Eskişehir'de tamamladım yılında Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. ÖSS'DE Eskişehir 1. o- larak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım yılında üniversiteden mezun oldum ve girdiğim Hakim-Savcılık sınavını kazanarak 2012 nisan ayında İstanbul Çağlayan huzurlu, sakin olup güzel bir şekilde görev yapılabilecek bir ilçe olduğundan dolayı tercih ettim yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak görev yapan eşim Nurşen Çetin Emirler İle evlendim. K- endiside benimle birlikte Demirci'ye atanarak Demirci Vergi Dairesinde göreve başladı. 7 aylık Nurseli isminde bir kızımız var. Demirci'deki 3 yıllık görevimi adaletli şekilde eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde Anayasa'daki tüm hakları gözeterek tamamlamaya özen göstereceğim dedi. Manisa nın yeni cumhuriyet savcısına başarılar dileriz. POLİKLİNİK TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Yaşam Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karabağlar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sağlık Polik Ege Sağlık Egeform Fizik Eşrefpaşa Ö.Sağ Eşrefpaşa Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sağlık İhtisas Polik Karşıyaka Park Sağlık Mevlana Polik Mersinli Özel Sağlık Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sağlık Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Altındağ Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çiğli Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel İrem Sağlık Polik Özel İzmir Polik Özel Pınarbaşı Polik Özel Sarnıç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yenişehir Polik Park Sağlık Polik Sevgi Özel Sağlık Şöferler Odası Sağlık Polik Teos Polik Vefa Polik Yeşiltepe Polik Yıkık Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜNİVERSİTE TELEFONLARI Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik Ege Üniversitesi İlaç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi Doğum Evleri- Ege Üni. Tıp Fak Konak Doğum Evi Tepecik Doğum Hast Kan Merkezleri- Kızılay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULAŞIM TELEFONLARI Denizyolları THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ulaşım İskeleler- Konak Karşıyaka Alsancak Bostanlı Bayraklı İskele Pasaport İskele Göztepe İskele Üçkuyular İskele Elektrik Arıza- Genel Kesinti Seb Buca Çiğli Karşıyaka Bornova Narlıdere Eşrefpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çeşme

7 SAYFA 7 SONDAKiKA GAZETESİ >> 7 SAĞLIK 17 Ağustos Şubat Perşembe Pazartesi Kahve ve kolalı içecekler aşırı terlemeyi tetikliyor! Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şentürk, "Özellikle yiyecek ve içeceklerde lezzet arttırmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi olan monosodyum glutamat, kafein, sıcak ve acı soslar, köri ve kimyon gibi baharatlar ile alkol terlemeyi tetikler" dedi Sıcaklık değerlerinin normalin üstüne çıkmasıyla birlikte, yaşam kalitesini düşüren aşırı terlemeyi, özellikle çay, kahve, kakao ve kolalı içeceklerde bulunan kafein tetikliyor. Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan hava sıcaklıklarının aşırı terlemeyi beraberinde getirdiğini, bu sorunun her 100 kişiden 3'ünde görüldüğünü söyledi. Genellikle terlemenin, avuç içi, ayak tabanı, koltuk altları ve baş bölgesinde görüldüğünü belirten Şentürk, bu durumun kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı. Ellerin aşırı terlemesi durumunda yazı yazmanın mümkün olmadığını, anahtarın çevrilemediğini, araba ya da bilgisayar kullanmanın zorlaştığını i- fade eden Şentürk, "Öyle ki günlük işler yapılamaz hale gelebilir. Kıyafetlerde ter lekeleri oluşur. Hepsinden önemlisi, terlemeye bağlı, derinin sürekli nemli olması deri enfeksiyonlarına yatkınlığı artırır" dedi. Şentürk'ün verdiği bilgiye göre efor harcanmadığı halde deride damlacıkların görülmesi, ciltten terin damlaması, deride uzun süre nemli kalmaya bağlı beyazlama ya da soyulma olması, özellikle ayak parmak aralarında ve kasıklarda mantar enfeksiyonu ile karşılaşılması aşırı terleme sonucu oluşuyor. Bu sorun, kişinin psikolojisi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Şentürk, "Aşırı terleme, kaygı, korku ve kuruntu biçiminde ortaya çıkan, derin iç sıkıntısı olarak tanımlanan, anksiyete ve u- tanma duygusuna neden olur. Özellikle, öğrencilerin okulda sosyal katılımını negatif etkiler" diye konuştu. Aşırı terleme, mantar enfeksiyonu riskini artırıyor Terlemeyi tetikleyen faktörlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Şentürk, en önemli tetikleyicilerin ise ortam ısısının artması, anksiyete ve bazı yiyecekler olduğunu belirtti. Şentürk, "Özellikle yiyecekler ve içeceklerde lezzet arttırmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi olan monosodyum glutamat, kafein, sıcak ve acı soslar, köri ve kimyon gibi baharatlar ile alkol terlemeyi tetikler" diye konuştu. Kafeinin, kahve, çay, kakao ve kolalı içeceklerde bulunduğunun altını çizen Şentürk, özellikle aşırı sıcaklarda bu tür gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini bildirdi. Şentürk'ün verdiği bilgiye göre özellikle ayak terlemesi, koku ve mantar enfeksiyonu riskini arttırıyor. Bunu önlemek için mümkün olduğunca sandalet giyilmesi, hava dolaşımının sağlanabileceği deri ayakkabılar tercih edilmesi, aynı ayakkabının 2 gün üst üste kullanılmaması, ayakkabının kurumasına engel olunması, deriden nemi buharlaştırarak uzaklaştıracak çorapların giyilmesi öneriliyor. Şentürk, ayaklarda aşırı terleme olması halinde çorapların gün içinde değiştirilmesi, ayakların yıkanması tavsiyesinde bulundu. "Aşırı terleme tedavi edilebilir" Şentürk, aşırı terlemenin tedavi edilebilir bir sağlık durumu olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Hekime yapılan başvuru sonrasında aşırı terlemeye neden olan faktörlerin belirlenmesi için bazı tetkiklerin yapıldığını anlatan Şentürk, şu bilgileri verdi: "Yapılacak tedavi altta yatan hastalığın varlığına göre değişir. Ayrıca terlemenin bölgesel veya tüm vücutta yaygın olup olmadığı önemlidir. Tedavide ilk basamak, hem ucuz hem de kullanılması kolay, topikal terlemeyi önleyen ilaçlardır. Bunlar koltuk altı el ve ayak tabanına uygulanabilir. Bu tedavi ile terleyen bölgelere uygulanan maddeler ter bezlerinin ağzında tıkaç oluşturarak daha fazla ter salgılanmasını engeller. El ve ayaklarda aşırı terleme halinde, su aracılığı ile ter bezlerine düşük voltajlı elektrik akımının iletilerek geçici olarak ter üretiminin durdurulması olan 'iyontoforez' tedavisi uygulanabilir. Özellikle koltuk altı terlemelerinde 'Botulinum toxin enjeksiyonu' uygulanabilir. Bu tedavi ile terlemeye neden olan sinirler geçici olarak bloke edilmektedir. Uygulamadan 4-5 gün sonra etkisi ortaya çıkmaya başlayan tedavi ile 5-6 ay boyunca sorun ortadan kaldırılabilir. Terleme, tüm vücutta yaygın olduğunda ise ağızdan alınan i- laçlar kullanılabilir. Bu yöntemlerden fayda sağlanamadığında ise cerrahi son seçenek olarak ele alınabilir. Bu durumda, ya ter bezleri tamamen çıkarılır ya da ter bezlerine giden sinirler kesilir. Ter bezleri yakarak ya da lazerle yok edilebilir." Şentürk, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni uygulanmaya başlanan, ter bezlerini tahrip eden cihazların kullanıldığı yöntemle 1-2 seansta ter bezlerinin tamamen yok edildiğini söyledi. Şentürk, bu yöntemin sadece koltuk altları için uygun olduğunu belirterek, "Çünkü, sadece bu bölgede yeterli miktarda koruyucu yağ tabakası vardır. Yeterli yağ dokusu olmadığı için el ve ayak tabanı için uygun bir yöntem değildir" uyarısında bulundu. (AA) Obezite gelişmekte olan ülkelerde artıyor Obetize sıklığının gelişmiş ülkelerde durakladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise arttığı bildirildi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin her geçen gün artan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve farklı hastalıklara zemin hazırladığını söyledi. "Vücutta yağ miktarının artması" olarak tanımlanan obezitenin, tüm dünyada adeta salgın hastalık olarak ele alındığını ve sağlık politikaları içinde obeziteye öncelik verildiğini anlatan Yıldız, "Küresel, Bölgesel ve Ülkeler Düzeyinde Kilo Fazlalığı ve Obezite Sıklığı Çalışması" başlıklı analizin sonuçlarını paylaştı. Yıldız, Türkiye, ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Mısır, Almanya, Pakistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 188 ülkeyi kapsayan analizin, bin 769 obezite sıklığı çalışması incelenerek hazırlandığını dile getirdi. Analize göre, daha önce "fazla kiloluluk" sınırında bulunan erkeklerin oranı yüzde 29'dan yüzde 37'ye, kadınların oranı ise yüzde 30'dan 38'e yükseldi. Gelişmiş ülkelerde yaşayan her 4 çocuk ve ergenden biri, gelişmekte olan ülkelerde ise her 7 çocuk ve ergenden biri fazla kilolu ya da obez. Dünya genelindeki 2,1 milyardan fazla kilolu veya obez kişinin yüzde 13'ü ABD'de, yüzde 15'i Çin ve Hindistan'da yaşıyor. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde obezite artış hızında duraklama gözlenirken, tüm dünyadaki obezlerin yüzde 62'sinin yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde obezite görülme sıklığı giderek artıyor. Erkeklerin yarısından fazlasının obez olduğu tek ülke Pasifik Okyanusu'nda bir ada devleti olan Tonga. Kadınların yarısından fazlasının obez olduğu ülkeler arasında Tonga'nın yanında Katar, Kuveyt ve Libya yer alıyor. AA Epilepsi hastasına EKŞİ KARADUT Çocukları kreşe verirken psikolojik olarak hazırlayın Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hidayet Tok, çocuğun kişilik ve gelişimi ile ona bakan ebeveyn ya da bakıcının kişilik yapılarının ve koşullarının da göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Çocukların normal koşullarda 3-3,5 yaşında kreşe başlamasının uygun olduğunu kaydeden Tok, Annenin çalışıyor olması ya da bakıcı sorunu gibi zorunlu hallerde bile 2,5 yaşına kadar evde bakım yapılması, 2,5 yaşından itibaren kreşe verilmesi uygun. dedi. Çocuğun ilk 3 yaş içerisinde kendisine birinci derecede bakım veren kişiye yoğun olarak bağlandığı ve kuvvetli bir ilişki geliştirdiği için bu yaş aralığından önce kreşe verilmesinin uygun olmadığını ifade eden Tok, bakım verenle çocuğun arasındaki iletişim biçiminin önemine dikkat çekti. Olumlu bakım koşullarında yetiştirilen bebeklerin her zaman bağlanmayı geliştirdiklerini dile getiren Tok, Bu bağlanma, beraberinde 6 aydan itibaren ayrılma kaygısını getiriyor. Sağlıklı bir çocuk, bu aydan itibaren bağlandığı kişiden ayrılmaya olan itirazını ifade edebiliyor. diye konuştu. Ayrılma kaygısını, 8 aylık bebeğe bir yabancının yaklaşması halinde bebeğin anneye sarılması, yüzünü gizlemesi ya da suratını asması gibi davranış örnekleriyle anlatan Uslu, bu dönemde çocukların yabancılardan hoşlanmadığını, korktuğunu ancak bunların sağlıklı bağlanma işareti olduğunu kaydetti. Çocukların hissettikleri ayrılma kaygısının zaman içinde güçlendiğini aktaran Tok, 1,5-2 yaşlarında en üst düzeye çıktığını, sonrasında ise yavaş yavaş becerilerinin gelişimi ile birlikte azaldığını ancak hiçbir zaman sıfırlanmadığını kaydetti. İyi gelişen bebeklerin, 2,5-3 yaşlarında bakım verenin kısa sürelerle gözünün önünden uzaklaşmasına tahammül edebilecek hale geldiğini anlatan Tok, Bunun da koşulu vardır. Çocuğun annesinden bu şekilde uzaklaşabilmesi için, kreşte bağlanabileceği birisini bulması gerekir. Bu kişi de tercihan öğretmen olmalıdır. Bebek kreşte öğretmenine bağlanabildiği anda annesinden kısa süreli ayrılmaya tahammül edebilecektir, aksi taktirde bağlanacak birisi yoksa çok yoğun ayrılma kaygısı yaşar diye konuştu. BEYİN, EN YOĞUN OKUL ÖNCESİ DÖ- NEMDE GELİŞİYOR Tok, kreşe alışma sürecinin çocuğun yapısına göre değiştiğini ancak tüm çocukların belli bir süreden sonra mutlaka birebir ilgilenen kişiden uzaklaşarak kreşe gitmesi gerektiğini söyledi. Çocukların duygularının iyi gelişebilmesi için çevresel uyaranları yeterince alması gerektiğini anlatan Tok, Bunlar karşılıklı iletişim, kitaplar, oyunlar, şekil ve sayı ile ilgili oyunlar, konuşma, dil kabiliyetidir. Bunlar da çevresel uyaranlarla daha hızlı gelişir. ifadelerini kullandı. Çocuğun beyin gelişiminin en yoğun okul öncesi dönemde geliştiğine dikkati çeken Tok, bu nedenle bu süreçte verilecek uyaranların çok önemli olduğunu kaydetti. Çocuğunu kreşe gönderemeyecek durumda olan ailelere de uyarıda bulunan Uslu, Bu durumda da evde çocukla zihin gelişimini destekleyecek oyunlar oynanmalı, kitap okunmalı ve konuşarak iletişim kurulmalı. dedi. Tok, çocuğun, kardeşi dünyaya gelmeden kreşe başlatılması gerektiğine de dikkati çekerek, Çünkü, çocuk 'kardeşim geldi, beni evden attılar' gibi bir bağlantı kurabilir. Bu nedenle kardeş doğmadan bir süre önce çocuk kreşe başlatılmalıdır. dedi. CİHAN Elazığ'da yaşayan elektrik elektronik mühendisi Aygün Küçüközer, düzenli olarak ekşi karadut yiyen epilepsi hastası oğlunun tedavisinde olumlu sonuçlar alınması üzerine 25 dönümlük arazisini dut bahçesine dönüştürdü. 4 çocuğundan en küçüğü, 14 yaşındaki Yavuz'a 6 yıl önce epilepsi teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalığa çare bulabilmek için pek çok doktorun kapısını çalan Küçüközer (47), hekim tavsiyesi üzerine oğluna düzenli olarak ekşi karadut yedirdi. Küçüközer, şifa dağıttına inandığı karaduttan herkesin faydalanabilmesi amacıyla Sivrice Güneykent ve Baskil ilçesi Pınarlı köyündeki 25 dönümlük bahçesinin neredeyse tamamına karadut dikti. Mesleğini bırakıp yetiştiriciliğe başlayan Küçüközer, insanların karaduttan her mevsim faydalanabilmesi için reçel, marmelat ve meyve şurubu yaparak internet aracılığıyla ve açtığı markette satışa sunuyor. "Gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım" Küçüközer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 8 yaşında epilepsi hastalığı teşhisi konulduğunu ve uzun süre hastalığa çare bulabilmek için doktor doktor gezdiklerini anlattı. Bir hekimin tavsiyesi üzerine ilaç tedavisine ek olarak oğluna ekşi karadut yedirmeye başladığını, zamanla epilepsi krizlerinde büyük azalma gözlemlediklerini belirten Küçüközer, "Ekşi karadutu çocuğumda denedim ve gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım. Oğlum şu anda epilepsi hastalığını yenmek üzere hatta ilaçlarını keseceğiz" dedi Ȯğlunun üzerindeki faydasını gördükten sonra, sağlık yönünden mucizevi meyve olduğuna inandığı ekşi karadutu diğer insanların da faydasına sunmaya karar verdiğini aktaran Küçüközer, işini bırakıp eşi ve çocuklarının desteğiyle yetiştiriciliğe başladığını dile getirdi. Bahçesinin küçük bir kısmında kiraz, kayısı, vişne, erik gibi meyveler de yetiştirdiğine dikkati çeken Küçüközer, "Meyve ağaçlarımın içinde karadutun yeri apayrı. İnternet üzerinden çok faydalarını araştırdım ve gerçekten mucizevi meyve olduğuna karar verdim. Eşimle bu işin üretimini hızlandırmaya karar verdik. Şu anda 400 ağaç yetiştiriyoruz" diye konuştu. "Serbest radikallerin Elektrik elektronik mühendisi Aygün Küçüközer, epilepsi hastası oğlunun tedavisinde olumlu sonuçlar veren ekşi karadutu insanların faydasına sunabilmek için yetiştiriciliğe başladı. Küçüközer, "Ekşi karadutu çocuğumda denedim ve gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım. oluşumunu engelliyor" Fırat Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Aytaç da epilepsi hastalığının görülme sıklığının giderek arttığını vurguladı. Hastalığın oluşum mekanizmalarında çeşitli faktörlerin etkisi bulunduğuna işaret eden Aytaç, şöyle konuştu: "Bunlardan en önemlisi 'oksidatif stres, serbest radikal' dediğimiz, vücuttaki istenmeyen moleküllerin hücreye zarar vermesidir. Bunların mekanizması serbest Oğlum şu anda epilepsi hastalığını yenmek üzere hatta ilaçlarını keseceğiz" dedi radikaller artarak, çeşitli zararlı moleküllere dönüşüp hücreye zarar verebiliyor. Epileptik hastalarda da 'serbest radikaller' dediğimiz bu moleküller, hücrenin zedelenmesine, zarar görmesine neden olabiliyor. Karadutun özelliği içermiş olduğu güçlü antioksidan maddeler sayesinde serbest radikallerin oluşumunu engelliyor. Bu nedenle epilepsi hastalarında önerebiliriz." "Kontrollü tüketilmesi önerilir" Fırat Üniversitesinde görevli beslenme uzmanı Seda Albayrak da meyvelerin insan sağlığı ve beslenmede vitaminler, proteinler ve mineral maddelerce zenginliği bakımından önemli yer tuttuğunu anlattı. Karadutun içerdiği kalsiyum, demir, B1-B2-C vitaminleri ile protein, mineral, lif ve antioksidanlar açısından kanser, kalp, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etkileri olduğuna dikkati çeken Albayrak, yaşlanmayı geciktirici özelliğinin yanı sıra ağız ve diş sağlığıyla hazımsızlık, kabızlık, uykusuzluk, halsizlik ve kansızlık gibi birçok rahatsızlığa karşı da olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Albayrak, "İçermiş olduğu esansiyel yağ asitleri sayesinde hücre membranını korur, beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli etken rolü vardır. Bundan dolayı da sinir sistemi hastalıklarından epilepsi hastalığında da kontrollü şekilde diyetisyen eşliğinde verilen miktarlarda tüketilmesi önerilir" diye konuştu. AA

8 SAYFA 8 MAVi KIRMIZI SARI SAYFA 9 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 8 YEREL EKONOMİ Ağustos Şubat Perşembe Pazartesi SONDAKiKA GAZETESİ >>9 YEREL EKONOMİ 17 Ağustos 2015 Pazartesi DOĞRUDAN BAKIŞ Mustafa ARSLAN NEDEN TEŞEKKÜR ETTİLER? Avukat Abidin Bey, arkadaşı Mahmut Bey le Konya dan Akşehir e doğru gidiyordu. Abidin Bey, arabasını yeni almıştı. Her şeyi otomatik olan vasıtasıyla hemen hemen ilk defa şehirler arası bir yolda çıkıyordu. Eskiler Sakınan göze çöp batar. derler. Nasrettin Hoca nın şehri olan, Konya nın Akşehir ilçesine yaklaştıklarında karşıdan gelen eski bir arabadan aniden yolun ortasına düşen bir kasaya çarpmamak için direksiyonu sağa sola çevirmeye başlayınca şoför araba hakimiyetini kaybeder. Abidin Bey, durumu fark etmiş, arabasını yolun kenarına gidebildiği kadar götürmüş; fakat önden gelen arabanın yeni arabasına çarpmasına engel olamamış. Arabaları hasar görmüş; fakat çok şükür kendilerine bir şey olmamıştı. Kazanın ardından olay yerine polisler gelmişler ve rapor tutuyorlardı. Bu kazaya sebebiyet veren şahıs Abidin Bey in etrafında dolaşıp duruyor ve arabasının kaskosu olduğundan görevli polis memurlarına kendisini hatalı gösterecek şekilde ifade vermesini istiyordu. Avukat Bey, o zaman bana sigorta sahiplerinin hakkı geçer diyerek bu teklife yanaşmadı. Mahmut Bey, bu olayı unutmadı. Bir gün arabasıyla Antalya ya gidiyordu. Yolun üzerinde dağdan kopup gelen taşlar gördü. Kazaya sebep olacağını düşündü. Bazen ceviz büyüklüğünde bir taş bile olumsuz bir olaya sebebiyet verebilirdi. Hemen arabasını sağa yanaştırdı. Dörtlülerini yaktı. Taşları alıp yolun kenarına atmaya başladı. O taşları alıp kenarlara atarken yoldan gelip geçen diğer vasıtalar kornaya basarak kendisine teşekkür ediyorlardı. Projelerimi tek tek hayata geçireceğim Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Murat Koç, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İzmir Milletvekili Murat Koç a MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Kuzumoğlu da eşlik etti. Konuklarını makamında kabul eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Murat Koç olmak üzere misafirlerine ayrı ayrı teşekkür etti. İzmir Milletvekili Murat Koç a Aliağa Belediyesi nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Acar, Aliağa yı yaşam kalitesi yüksek, çağdaş, huzurlu ve insanların içinde yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu noktada Aliağa halkının bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz dedi. KOÇ: GURUR DUYUYORUM Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan İzmir Milletvekili Murat Koç, Kısa sürede birbirinden prestijli projelere imza atarak, çağdaş belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Aliağa Belediyesi nin ilçeye kazandırdığı ve kazandırmayı planladığı birbirinden başarılı yatırımlarıyla TBMM de İzmir halkını temsil eden bir milletvekili olarak gurur duyuyorum. İzmir in diğer ilçelerine de örnek olacağına inandığım bu güzel çalışmaların aynı özveri ve kararlılıkla devam etmesini temenni ediyorum diyerek, başarılı çalışmalarından dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ı tebrik etti. YEREL YÖNETİMLERDE HALKA HİZMET ÇOK ÖNEMLİDİR Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa nın var olan sorunlarını konuştuklarını belirten MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, Sayın Serkan Acar ile Aliağa nın ana problemleri konusunda görüştük. Bu konuda Aliağa nın en büyük şansı genç ve enerjik bir başkana sahip olmasıdır. Sürekli Aliağa yı düşünen, Aliağa için projeler üretmeye çalışan bir başkana sahip. Bizde milletvekili olarak Ankara ile Aliağa arasında köprü vazifesi olmaya çalışıyoruz. Aliağa da problemlerin çözülmesi noktasında her türlü çalışmanın takipçisi olacağız. Aliağa halkının refahı, huzuru ve emniyeti için ne gibi adımlar atılması gerekiyorsa atacağız. Yerel yönetimlerde halka hizmet çok önemlidir. Daima, hizmet halk için yapılır düsturunu unutmadan hareket ediyoruz. diye konuştu. (HABER MERKEZİ) Büyükşehir sayesinde onlar da girişimci olacak Yarımada Stratejik Planı çerçevesindeki projeleri bir bir hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mordoğanlı kadınlara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdi. İstihdam yaratacak fikirlerin hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyesi nin desteği ile açılan eğitime katılanlar, hayallerindeki iş fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda ilk adımı attı. Programı tamamlayan girişimciler sertifikalarını Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Dr. F. Aytuğ Balcıoğlu, Sosyal Projeler Şube Müdürü E.Semra Dinç ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Dr. Özgür Armaneri in katıldığı törenle aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6.5 milyon liralık yenileme projesiyle el attığı Urla Kum Denizi sahilini yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kum Denizi bölgesinde yaptığı plaj ve sahil düzenlemesinin önemli bir bölümünü bitirdi. 800 metre uzunluğundaki ve 40 bin metrekarelik alanı kapsayan sahili yepyeni modern bir görünüme kavuşturacak çalışmaların Eylül ayı başında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Projenin toplam maliyeti 6.5 milyon TL. olarak açıklandı.turistik ilçenin Atatürk Mahallesi nde yer alan ve Kum Denizi olarak bilinen bölgedeki plaj, yol, tretuvar, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu çalışmaları, daha şimdiden vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Urla sahilini canlandıracak projede, aydınlatmaları ve peyzajı ile birlikte tasarlanmış 8 metre KUM DENİZİ sahili sil baştan İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Yarımada Stratejik Planı çerçevesinde Mordoğanlı kadınlara verdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı tamamlandı. Eğitimde başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı Çakır dan Başkan Kocaoğlu na teşekkür Törende konuşan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu na sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü projeleriyle İzmir de yaşayan girişimcileri ve özellikle de kadın girişimcileri desteklemesinden dolayı teşekkür etti. Karaburun da yeni iş kollarında istihdam yaratılması için girişimcileri destekleyeceklerini kaydeden Çakır, katılımcılara KOSGEB e yapacakları kredi başvuru sürecinde başarılar diledi. 145 girişimciye eğitim verildi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise 2015 yılında açılan beş eğitim programından 145 katılımcının yararlandığını belirterek, Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü nün ücretsiz olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Ak Parti ve CHP nin yaptığı koalisyon görüşmeleri sonucu iki parti arasında olumlu bir sonuca ulaşılamamasını değerlendirdi. Ülkemizin tarihi dönemeçlerinden birini yaşadığını söyleyen Ülkü; Öncelikle, dört bir yandan saldıran ve gittikçe tırmanan terör olayları, bizi derinden üzmektedir. Bu saldırılarda yaralananlara acil şifalar, şehit olanlara Allah tan Rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Temennimiz, terör eylemlerinin en kısa zamanda sona ermesi ve suçluların yakalanmasıdır. 7 Haziran seçimlerinin ardından, Millet İradesi doğrultusunda oluşan Meclis genişliğinde yürüyüş yolu, sahili boydan boya geçen ve bir sonraki adımda Urla merkeze ulaşacak bisiklet yolu ve bisiklet kiralama noktası (BİSİM) yer alıyor. Kum Denizi ne gelen vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için sahile çok sayıda soyunma kabini ve duşlar, kendini temizleyen otomatik tuvaletler konulacak. Engelli vatandaşların denize girmesine olanak tanıyacak özel aparatların bulunacağı plajda yeme-içme ihtiyacına hizmet edecek büfeler, geniş ve gölgelikli dinlenme mekanları, özel tasarlanmış oturma elemanları ve kentsel mobilyalar yerleştirilecek. Mevcut dere üzerindeki eski yaya köprüsü de yenilecek. Ayrıca yine bu proje kapsamında su oyunları parkı yapılarak küçük yaş grubundaki miniklerin güvenli bir şeklide havuz keyfi yaşaması sağlanacak. (HABER MERKEZİ) düzenlediği bu eğitimlerden yararlanan katılımcılarımız, iş fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım atmıştır. Çoğunluğu kadın olan katılımcılarımızın en kısa sürede KOSGEB kredilerinden yararlanarak işyerlerini açmalarını, özellikle de kadınlarımızın kendi işinin patronu olarak ekonomiye katkı sağlamalarını temenni ediyoruz dedi. KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Dr. aritmetiğinden bir hükümet çıkarmak için samimi ve iyi niyetle gayret edilmesi gerektiğini isteyerek, istikrar adına tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunmuştuk. Bütün iyi niyet ve gayrete rağmen bir koalisyon kurulamaması durumunda, elbette yeni bir seçim yapılmasının doğal sonuç olacağını ifade etmiştik. Siyasi partilerin, yetkili kurullarında ve karşılıklı görüşmeleri neticesinde, şu ana kadar bir koalisyon hükümeti kurulamaması kararları kendi takdirleridir. Bundan sonraki süreçte, diğer koalisyon alternatiflerinin değerlendirilmesi gerekir. Temennimiz, ülkemize hayırlara vesile olacak bir hükümetin kurulmasıdır. Eğer bir Özgür Armaneri de; İzmir de açılan girişimcilik eğitimlerine büyük destek veren ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ne teşekkür ederek, katılımcıları KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirdi ve başvurularda dikkat etmeleri gereken önemli noktaları açıkladı. Katılımcılar adına konuşan Meral Çoban ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, KOS- GEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi çalışanlarına ile eğitmenlerine, iş fikirlerini profesyonelce tasarladıkları ve girişimcilik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı oldukları için teşekkür etti. (HABER MERKEZİ) Erken seçimden KORKMAYIN uzlaşma ortamı oluşmaz ve tüm çabalara rağmen bir hükümet kurulamazsa, erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Tekrar milletimizin hakemliğine başvurularak yeni bir seçime gidilmesine saygılı olduğumuzu belirtiriz. Beklentimiz, hızla yeni bir seçim için karar sürecinin, öncelikle Meclis'in kendi dinamikleri içerisinde gerçekleşmesidir. Bundan sonraki görüşmelerde ve muhtemel yeni seçim sürecinde de istikrarımızın bozulmaması için, her türlü tedbirin alınmasının gereğini tüm siyasilerimize hatırlatır, sonucun hayırlı olmasını dileriz. dedi. (HABER MERKEZİ) Afyon'da 3 bin çiftçinin borç ödemesi ertelendi Afyonkarahisar da sel, don, dolu gibi doğal afetler nedeniyle mahsulü zarar görüp, gerekli başvuruda bulunan yaklaşık 3 bin çiftçinin borç ödemeleri ertelendi. Vişne, kiraz ve patateste rekolte düşüklüğünün ürün kalitesindeki sıkıntının aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, ürünlerde ortaya çıkabilecek hastalıklara yönelik yağışların yoğunluk kazanmasıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını söyledi. Arap, "Genel anlamda yüzde oranında ilaçlama yapılabildi. Ama yağış bu durumu olumsuz etkiledi. Afet kapsamında yapılan değerlendirmede borç erteleme başvuruları alındı. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları noktasında bir yıl borç ertelemesine patateste yaşanan olumsuzluğa ilişkin çalışma yapıldı. dedi. Arap, sadece sel afeti ile bin 350 çiftçinin borç ertelemesini yaptıklarını kaydederek, "Don, dolu afetlerinden zaman içerisinde ortaya çıkan zararlarla ilgili yapılan borç erteleme başvuruları değerlendirildi. Bunların toplamı da il genelinde yaklaşık bu sene üç bin. bilgisini verdi. Hüseyin Arap, Afyonkarahisar da geçen yıl 310 bin tona yakın yapılan patates hasadında bu yıl yüzde 30 rekolte düşüklüğü yaşandığını kaydetti. Afyonkarahisar da geçen yıl patateste 110 bin dekar alanda 310 bin tona yakın ürün alınırken, bu yıl 150 bin dekar alana patates ekimi yapıldığını ifade eden Arap, şunları ekledi: Bu yıl ki hasatta yüzde oranında genel anlamda rekolte olarak düşüş olabilir diye düşünüyoruz. Mildiyo hastalığı ile mücadelede bu yılki çaresizliğimiz sürekli yoğun yağıştı. Artık çiftçilerimiz bu konuda tecrübe kazandılar. (CİHAN) YERALTI OTOPARKI 'İLAÇ' OLACAK Her geçen gün çoğalan otopark sorununa bir nebze de olsa çözüm üretmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, Girne- Eski Lunapark Alanı altındaki yeraltı otoparkını hizmete açtı. Başkan Akpınar "Otopark sayısını artırmak için her bölgede çalışmalarımız var" dedi. Artan otopark ihtiyacı ve buna bağlı olarak yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm üretmek için kentin farklı bölgelerinde projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Bahriye Üçok ve Girne bulvarlarının kesiştiği noktada, eski Lunapark alanının altındaki yeraltı otoparkını hizmete açtı. 90 araç kapasitesiyle hizmet verecek olan otopark, bölgedeki park sorununa bir nebze de olsa çözüm olacak. Girne Yeraltı Otoparkı, abone ve günlük kullanımlar için hizmet verecek. Park alanı, kameralarla 24 saat gözetim altında tutulacak, modern Afyonkarahisar da indirimli et satışının yapıldığı Et Balık Kurumu - nun satış noktasının olmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Et fiyatlarının hızla tırmanmasından hem tüketici, hem besici, hem de kasap esnafı şikayetçi. Kasap esnafı yüksek maliyetle aldığı eti yüksek fiyatla satmak zorunda kalınca vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Vatandaş, devletin et fiyatlarını düzenlemesine rağmen ucuz ete kavuşamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bu durumda sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk alması, Et-Balık Kurumu nun düşük fiyatlı etini Afyonkarahisar a getirip satışa sunması öneriliyor. Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörükoğlu, et fiyatlarında son dönemde devam eden yükselişin herkesi tedirgin ettiğini söyledi. Et fiyatlarını aşağıya çekmek için ithal ete karşı çıktıklarını, bunun üreticinin bitmesi anlamına geldiğini belirten Yörükoğlu, canlı hayvan girişiyle fiyatların kısa sürede aşağıya düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yörükoğlu, spekülasyonlara inanmamak gerektiğini belirterek, dana kesim fiyatının 25 lira olduğunu kaydetti. Yörükoğlu, halkın uzun ete ulaşması konusunda Et Balık Kurumu nun da acilen şube açması gerektiğini dile getirdi. Afyonkarahisar daki kasap tezgahlarında etin kilosu 34 TL den satılıyor. Hükümetin aldığı tedbirler sonrasında Et Balık Kurumu et fiyatlarını düzenlemek için fiyatlarını geri çekti. Et-Balık Kurumu etin kilogramını 25,75 TL den satıyor. Afyonkarahisar da tezgahtaki etle, Et Balık Kurumu nun tezgahlarındaki etin fiyatı arasında yüzde 30 a yakın fark var. Maalesef Afyon da Et Balık ın satış noktası bulunmuyor. Bu nedenle Afyonkarahisar halkı ucuz ete halen çok uzak. KASAP DA DERTLİ, VATANDAŞ DA Kasap esnafı fiyat düzenlemelerinden önce olduğu gibi yine yüksek fiyattan hayvan kestiği için tezgahtaki fiyatlara dokunamıyor. Vatandaş ucuz et istiyor, ama esnaf bu konuda çaresiz. Derdini vatandaşa anlatmakta zorluk çekiyor. Türkiye genelindeki büyük et üreticileri ise et dolaplarını ucuz karkas etle dolduruyor. Et ve et mamülleri üretiminde kullanılmak üzere ucuz et stoklanıyor. Tüm bu gelişmeler karşısında hükümetin aldığı tüm tedbirler havada kalırken vatandaşın ucuz et hevesi de kursağında kalıyor. (CİHAN) havalandırması bulunacak ve özel güvenlikle korunacak. Otopark ücretleri ise; 0-6 saat arası 3.5 TL, 0-12 saat arası 5.5 TL, 0-24 saat arası 10 TL, aylık abonelikler 120 TL olacak. "PARK SORUNU İÇİN HER BÖLGEDE ÇALIŞIYORUZ" Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar Büyük kentlerin en önemli sorunlarından biri de otopark eksikliğidir. Bu sıkıntıyı giderebilmek için ilçemizin farklı bölgelerinde çalışmalarımız sürüyor. Eski Lunapark Alanı'nın altında açılan park alanı bölge trafiğini bir nebze de olsa azaltacaktır" dedi. Karşıyakalılar ise otoparkın açılmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. (HABER MERKEZİ) BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM Afyon halkının ucuz et hayali kursağında kaldı Et Balık ın şubesi yok Piyasaya hileli zeytin ve çiçek yağı süren firmalara meydan okuyan Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, "Marketten alıp kontrol yapıyoruz. Sonra da şikayet ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda hassas olmalı. Cezalar, 30 misli artırılmalı" dedi Orkide ve Ekiz gibi yağ markalarına sahip Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, gündeme taşıdığı tağşiş olayının peşini bırakmıyor. Hileli ürün üreten firmalar tespit edilerek gereğinin yapılmasını isteyen Küçükbay, Ben bu işin peşini bırakmayacağım. dedi. Rekor derecelerde artan ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarının ardından gündeme gelen tağşişin ardı arkası kesilmiyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Reha Keskinoğlu dan Küçükbay a destek geldi. Keskinoğlu, taşıdığı hassasiyet konusunda Küçükbay a hak vererek, hileli ürün üreten firmaların, caydırıcı yüksek cezaların yanısıra kapatılması gerektiğini söyledi. Keskinoğlu, bütün çabalarına rağmen yetersiz cezalar sebebiyle tağşişin önünün alınamadığına dikkat çekmişti. Reha Keskinoğlu nun desteklerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Ahmet Küçükbay da, Bunları söylemek ve firmaları ifşa etmek yetmiyor. Daha büyük güç birliklerine ihtiyacımız var. dedi. Adı açıklanmayan daha pek çok firmanın hala piyasada yer aldığını ileri süren Küçükbay, İnanıyoruz ki devletimizin en üst makamında yer alan büyüklerimizin de tağşişle ilgili çalışmaları var. Hileli ürünle haksız rekabet yaparak halkımızın sağlığıyla oynayan düzenbazlar konusunda önemli adımlar atacaklar. diye konuştu. Temmuz ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın sitesinde yaptığı açıklamayı da hatırlatan Küçükbay, şöyle devam etti: Marketlerden aldığımız örnekleri kendi labaratuvarlarımızda inceliyoruz, hassas kontrollerden geçiriyoruz. Takviye edici gıdalar, renklendiriciler ve tatlandırıcılarla insan hayatını tehlikeye düşürüp sağlığını bozacak türden ürünler piyasada satılıyor. Halkımız kandırılıyor, sağlığıyla oynanıyor. Buna dur demek için hükümetimizin en üst makamından itibaren herkes ve sanayicilerimiz el ele vermek zorunda. Büyük firmalar, kendi branşlarındaki ürünleri bizim yaptığımız gibi tetkik ve tahlil ederse karşılaşacağımız manzarayı hayal bile edemiyorum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Merdivenaltı olarak tabir edilen kayıtdışı firmalar ve hileli ürün üreten firmalar derhal tespit edilerek gereği yapılmalı. Bu konuda halkımız da duyarlı olmalı ve gördüğü, bildiği, duyduğu merdivenaltı firmaları zabıtadan polise, Gıda Mühendisleri Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na kadar şikayet etmeli. Tüketicimiz uyanık olsun, gözünü bu hilebazlardan ayırmasın. GÜMRÜK VERGİLERİ YENİDEN DÜZENLEN- MELİ Ahmet Küçükbay, geçen günlerde alınması gereken önlemler hakkında yaptığı uyarıları da tekrarladı. Türkiye nin, ayçiçek ham yağ ihtiyacının üçte ikisini ithal ettiğini belirterek, Yerli üretim gerekli miktarlarda olmadığı için ithalat kaçınılmaz oluyor. Uluslararası piyasalarda CIF 1 ton bedeli 850 dolar olan ham ayçiçek yağı için 540 dolar vergi ödüyoruz. Bu hesapla maalesef ürünün üzerinde, yüzde 65 gibi çok yüksek bir vergi yükü bulunmaktadır. Halkımızın temel gıdalarının başında gelen, damak tadı anlamında tercih edilen ayçiçek yağı için bu vergi oranı çok yüksektir. Acilen ayçiçek tohumu ve ham yağda makul seviyelere düşürülmesi gerekmektedir. diye konuştu. DOĞRUDAN DESTEK ARTTIRILMALI Yerli üretimi destekleyerek hem fiyatların düşeceğini hem de tağşişin önüne geçilebileceğini dile getiren Küçükbay, Ayçiçek yağı üretimini arttırmak için kilo başına doğrudan desteğin en az 60 kuruşa çıkarılması ve ithal vergilerinin de diğer tohum ve ham yağlar seviyesine çekilmesi gerekir. Müstahsil de bunu beklemektedir. ifadelerini kullandı. DENETİM VE CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL Denetim ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizen Küçükbay, Cezai şartlar, mevcut yasalar çerçevesinde parasal anlamda bunu yapan üretici firmaya birincide 10, ikincide 20, üçüncüde 30 misli para ve meslekten men edilme gibi cezalar, yasal yaptırımlar uygulanmalıdır ki caydırıcı hale gelsin. Aksi halde bu işlere tevessül eden hilebazlar, bu haksız kazançtan ve halkımızı aldatmaktan asla vazgeçmezler. dedi.(cihan) GARFIELD LIVE SHOW İLK KEZ 84. İEF DE Garfield Live Show büyük sahne gösterisi İzmir de ilk kez 84 üncü İzmir Enternasyonal Fuarı nda sahne alacak. 14 kişilik profesyonel ekibin yer alacağı gösteri 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Kültürpark Atatürk Fuar Açıkhava Tiyatrosu nda saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Garfield Live Show un büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu müzikal için hazırlanmış muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla kahraman Garfield ve sevimli arkadaşı Odie, fuarın minik ziyaretçilerini gizemli bir masalın içinde eğlenceli bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ücretsiz davetiyeler Kültürpark Atatürk Fuar Açıkhava Tiyatrosu ve İZFAŞ danışmadan temin edilebilir. Bilgilerinize sunar, ilginize teşekkür ederiz.saygılarımızla (HABER MERKEZİ) Ahmet SEZER POLİTİK ÇÖZÜMLER VE EKONOMİ Bir köşe yazarı olarak aslında dünyadaki iyi örnekleri kamuoyuna bilgilendirme görevimiz var. Ülke içindeki siyasi, sosyal ve diğer gelişmeler her zaman ekonomi ve sosyal hayatımızı etkilemektedir ve bir kısır döngü içerisinde ülkemizdeki medyadaki yazarlarda bu meselelerle dönüp durup aynı şeylerin üzerinde beyin patlatmaktadırlar, ne yazık ki yenilikçi politikalar ve ülkemize fayda sağlayacak konularda yazamama durumuna düşmektedirler. Kutsal ve verimli toprakların yer aldığı coğrafyada yer alan ülkemizde yıllarca hep aynı oyunlar oynanarak bir türlü sosyal ve ekonomik gelişme niye ise tamamlanamadı! Bu coğrafyamızdaki siyasi ve uluslararası oyunların bitmesi ile her bir Türk ferdi Avrupa gibi gelişmiş milletler seviyesinde yaşama idealine kavuşmasını temenni ediyorum. Ülkede olan pozitif haberleri dile getirmekten ziyade negatif haberlerle uğraşmaktan halk ve yazarlar aslında bir yorgunluk içindeler. Ülkedeki milli ekonomiyi ve sonuçta tabi ki ceplerimizi yakıp kavuran Türk Lirasını diğer para birimleri karşısında değerini düşüren birçok iç ve dış faktörlerden bahsedilebilir. Ülke içinde, özellikle ülke iç siyasi meseleleri, çatışma ortamı ve güvenlik meseleleri şu an gündemi meşgul etmekte ve ekonomi piyasalarında güven ve stabilize olma durumunu etkilemektedir. Olası güzel gelişmeler olsa bile bugünkü ortamda pek hissedilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 14 Ağustos anı itibarı ile resmi web sitesinden açıklanan bilgiye göre, Dolar Döviz Satış; liraya kadar çıktı. Avro ise e kadar yükseldi. Ülke ekonomisini etkileyen dış faktörler ise uluslararası piyasalarda itibarı olan Amerikan doları, Avro, Yuan gibi güçlü para birimlerinde ki değişimler, güçlü ülke ve yapıların merkez bankalarının aldığı kararlar, olası istikrarsızlık durumu oluşturabilecek savaş politikaları bunlardan bazıları sayılabilir. Piyasalar ve kurlar güven ve değişimlere karşı çok duyarlıdır. Özellikle bugün etkisini çok güçlü olarak hissettiren siyasi ve güvenlik sorunları kurlar üzerinde büyük baskı oluşturmuştur ve bireysel hane halkının alım gücünü de etkileyerek cebimizi yakmaya başlamıştır. Buraya kadar bahsettiğim negatif durumları çözebilmede ülke olarak yapabileceklerimiz dışında ki faktörlere tesirimiz olamayacağı için iç faktörlere yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Tabi ki uluslararası ticaret yapan firmalarımız için yurt dışında ilgili karar mercilerinde destek politikaları olacaktır. Özellikle Türkiye de yaşayan vatandaşımızın gelir ve gider durumlarını direk ilgilendiren kalemler çok önem arz etmektedir. Ülkemizde ki politika yapıcıları ve paydaşları, devlet kuruluşları, STK lar, üniversiteler, medya yayın organları dahil herkese bir görev düştüğüne inanıyorum. İşçi kardeşimize ve köylü Mehmet efendiye bile bir görev düşmektedir. Herkesin katkısı ölçüsünde bir iyileştirme ve geliştirme kampanyası ile ülkemizde bir kelebek etkisi oluşturulması ve milli bir kalkınma trendine ihtiyaç vardır. Bireysel tasarruf imkânlarının kullanılmasının yanında, Girişimci ve yenilikçilik(innovasyon) imkânlarının araştırılıp iş bulamayan insanlarımıza iş kurabilecekleri uzun vadeli imkânlar oluşturulmalıdır. Döviz karşılığı borçlanmanın çok riskli olduğu bugünlerde ticaret yapanların veya bireysel borçlanma yapacakların çok dikkatli olmasını tavsiye ederim. Piyasalar fazla değişim göstermeyen güven veren şartları ister. Erken seçim ve geçici hükümet gibi opsiyonlar ise piyasaların hoşuna gitmeyeceği durumlardandır. Politika yapıcıları hep beraber izleyeceğiz. Uluslararası piyasalarda İran-ABD yakınlaşması ile brent petrol fiyatı 48 dolara kadar düştü. Daha da aşağı inmesi durumunda Rusya gibi üreticiler ekonomik bir darboğaza girebilirler ve bunların yansıması da bölge ülkelerinde hemen görülebilir. Dövizle iş yapanların dikkat edeceği bir nokta, Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri küresel ekonomi için alarm veriyor. Başka bir Türkiye nin olmadığını hatırlatmak istiyorum ve sormak istiyorum, yıllarca bu güzel ülkede her bir milletten insan kardeşçe, barışın hâkim olduğu bir şekilde yaşadı, tekrar niye olmasın? Birlikteliğimizin korunduğu, ekonominin güzel olduğu cebinizin dolduğu mutlu ve umut dolu sağlıklı bir hafta dilerim. İKÇÜ'den yüzde 96'lık başarı İzmir in yeni nesil devlet üniversitesi sloganıyla öğrencilerinin karşısına uluslararası standartlarda eğitim verme hedefiyle çıkan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, tercihlerdeki yüzde yüz başarı oranını kayıt yaptıran öğrenci sayısı ile de perçinledi. Tercih başarısına kayıtta yakaladığı başarıyı ekleyen İKÇÜ, kayıtlarda yüzde 96 a yakın başarı sağladı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının açıkladığı verilere göre 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan İKÇÜ bünyesindeki 8 fakültenin 31 bölümüne kayıt oranı yüzde 96 oldu. Buna göre İKÇÜ ye ait toplam 1646 öğrenci kontenjanına 1578 öğrenci kaydını yaptırarak üniversite hayatına merhaba dedi. Kaydını yaptıran öğrencilerden 699 u E-Devlet üzerinden kaydını gerçekleştirirken; 879 öğrenci ise şahsen başvurarak kaydını tamamladı. Yerleştirilen öğrencilerden yalnızca 68 i kaydını yaptırmadı. YÖK'ün eğitim öğretim döneminde 32 devlet üniversitesinde başlattığı ve bu yıl 106 devlet üniversitesinde devam eden e-kayıt uygulaması, öğrencilerin kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlarken; kayıt yoğunluğunun azalması ile zamandan da kazanç sağladı. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler bir sonraki aşamada Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitimlerine başlayabilecek. (HABER MERKEZİ)

9 SaYFa 10 SONDAKiKA GAZETESİ >> 10 DENİZLİ HABERLERİ 17 Ağustos 2015 Pazartesi Büyükşehir'in asfalt atağı Sıcak havalarda varis ağrıları Yazın güneşe maruz kalmanın varislerin daha da belirginleşmesine neden olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Güray Şıracı, bunun sonucunda da yaz aylarında varisli hastaların ağrılarının ve diğer şikayetlerinin arttığını söyledi. Şıracı: Varis, toplardamar duvarlarının zayıflamasına bağlı olarak gelişen kalıcı damar genişlemeleridir. Yazın güneşe maruz kalmak; varis oluşumundan çok, sıcak etkisiyle varisli damarların genişlemesine, içinin aşırı kanla dolarak daha da belirginleşmesine sebep olur. Bunun sonucunda yaz aylarında varise bağlı estetik sorunlar, bacaklarda şişlik, ağrı, yorgunluk, ağırlık, kaşıntı, ciltte renk değişikliği, pıhtılaşmaya bağlı toplar damarlarda tıkanma gibi şikayetler ve hastaneye başvurular artmaktadır diye konuştu. Varisi olan hastalar yaz aylarında ne yapmalı / yapmamalı? Op. Dr. Güray Şıracı, yaz aylarında şikayetleri artan varisi olan hastaların sıcak havalarda neler yapmaları ve yapmamaları konusunda uyarılarda bulunarak şunları ifade etti: Varis rahatsızlığı olan hastaların kış aylarına oranla yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Daha ziyade ısı kaynaklarından (güneş, sıcak banyo, kaplıca ve hamam gibi) uzak durmalıdırlar. Uzun süreli ayakta durmak ve oturmaktan kaçınmalıdırlar. Ara ara kısa yürüyüşler yapılmalı, yüzme, koşma, bisiklet gibi bacak kaslarını çalıştıran sporlar tercih etmelidirler. Özellikle günde en az 30 dakika bacakları kalp seviyesinden yukarı bir konumda tuttuklarında bu hastalarımız çok rahatlayacaklardır. Yine günde bir kez soğuk su ile bacak banyosu yapılması da çok faydalıdır. Ayrıca uzun süreli seyahatlerden kaçınmalıdırlar. Eğer seyahat yapmaları gerekliyse yolculuk esnasında 2 saatte bir dinlenme arası verip yürüyüş yapılması ve varis çorabı kullanılması rahatlık sağlayacaktır. Varis çorabını varisli kişilerin yanı sıra varis riski taşıyan kişilerin de özellikle düşük basınçlı olmak kaydıyla giymelerini istiyoruz. Özellikle sigara içicilerinin de sigarayı bırakmalarını varis açısından önermekteyiz. Diyet ve spora eğilim sonucunda kilo artışlarından da kaçınmak, varisten doğan şikayetleri yaz aylarında oldukça azaltmaktadır. Kot pantolon, korse gibi dar ve sıkı giysilerin dolaşımı bozması sonucunda varisin şikayetlerini arttırdığından dolayı bu tür giysileri hastalarımıza önermeyiz. Yine yüksek topuklu ayakkabılardan da kaçınılması gerekmektedir. Sıcak yaz aylarında özellikle hamile, doğum sonrası dönemde olan, period dönemlerinde olan ve doğum kontrol hapı kullanan bayanların daha dikkatli olması ve varisten korunmaları önem arz etmektedir dedi. Varis ameliyatları yaz aylarında da yapılabilmektedir Varis hastalarının genellikle yaz aylarında ameliyat olmaktan kaçındığını da ifade eden Op. Dr. Şıracı, ameliyatı soğuk aylara ertelemenin gerek olmadığını sıcak aylarda da bu ameliyatın başarıyla sonuçlandığını, sadece hastaların ameliyattan sonra yapılması gerekenlere uymalarının yeterli olduğunu söyledi. Şıracı açıklamasında son olarak: Varis için başvuran hastalarda ameliyat önerildiğinde hastalardan ameliyatı yaz sıcakları dışında kış aylarına erteleme eğilimi gelmektedir. Hâlbuki varis hastalarının tedavilerinde yapılacak cerrahi işlemlerin soğuk aylara ertelenmesine gerek yoktur. Bizler yaz aylarında da varis ameliyatlarının olabileceğini hastalarımıza belirtmekteyiz. Tek sıkıntı ise varis ameliyatları sonrası giyilen varis çoraplarının biraz sıkması ve sıcakta hastalara rahatsızlık vermesidir. Oysa varis çoraplarını, ince olarak seçerek hissettikleri rahatsızlıkları daha aza indirgeyebilirler. Yani böylece hastalarımız, yaz aylarında da varis ameliyatlarını kolaylıkla olabilirler şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ Denizli'nin birçok noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını inceledi. Çivril'de vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Zolan, "Denizlimizde yeni sezonda toplam 500 kilometreye yakın yolun asfaltlama çalışmasını yapmış olacağız" dedi. Büyükşehir'in ardından kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği asfalt çalışması ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, asfalt atağına yenilerini eklemeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril İlçesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan'ın Çivril ziyareti Özdemirci Mahallesi ile başladı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Zolan ve Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı Özdemirci-Dazkırı bağlantı yolunun asfaltlama çalışmalarını inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında ulaşımı rahatlatıp, kalite ve konforu artırmak için öncelikle vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendirme konusunda gayret gösterdiklerini belirterek, "Şehrimizin dört bir yanında şu anda iş makinelerimiz çalışıyor ve yollarımız asfaltlanıyor. Çivril'de asfaltlama çalışması yapılan ilçelerimizden biri" dedi. "Söz verdik yaptık" Başkan Zolan, "Özdemirci Mahallemizde hem halkımızla buluştuk, hem de burada 3 ay önce verdiğimiz asfalt sözünü yerine getiriyoruz. 'Söz verdik yaptık' diyoruz. Asfaltlama işini incelemek üzere Çivril Belediye Başkanımızla ve heyetimizle birlikte buraya geldik. İnsanlarımız inşallah daha mutlu olacak, Büyükşehir daha büyük hizmetler yapmaya devam edecek. Öyle bir gün gelecek ki istenilen bütün yollar asfaltlanmış olacak" diye konuştu. İki ay boyunca yoğun bir asfalt çalışması olacağını vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Denizlimizde bu sezon toplamda 500 kilometreye yakın yolun asfaltlama çalışmasını yapmış olacağız. Şimdiden Denizlimize hayırlı olsun. Her yıl bu çalışmalar devam edecek, inşallah her yere ulaşmaya devam edeceğiz. Ben bu güneşin altına çalışan başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." "En üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz" Başkan Zolan, "Uzun yıllardan beri bu tozlu yollardan gelip geçen ve zahmetine katlanmış olan vatandaşlarımıza bundan sonra asfalt yoldan gelip geçme konforunu sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz bu yolları güle güle kullansınlar. Yıllardan beri çekmiş oldukları zahmeti, sıkıntıyı unutturursak, bir nebze eski günleri hafızalarından silersek bizde mutlu olacağız. İnşallah yolda olduğu gibi diğer hizmetlerimizde de en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ise, Özdemirci'nin Çivril'in en uç mahallesi olduğunu belirterek, "Şu an bulunduğumuz yol Dazkırı bağlantı yolu. Sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, 'asfaltlamaya en ücra yerlerden başlayacağız' dedi. Geçmişte mali sıkıntılardan dolayı burada pek fazla bir şey yapılamamış ama Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu hizmetle bağlantı yollarındaki ulaşım sıkıntısını çözdü. Bu büyük bir yatırım, ciddi bir proje" diye konuştu. HABER MERKEZİ Eğitim için el ele verip başardılar Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin eğitim öğretim yılında başlattığı "Eğitim İçin El Ele Projesi" kapsamında, bu yıl üniversiteyi kazanan gençler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, "Beraber yaşadığımız insanlara karşı hepimizin sorumluluğu var. Kimde ne imkan varsa onu seferber etmesi gerekiyor" dedi Ḋenizli'de dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere üniversiteye hazırlık kursu vermek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin başlattığı, "Eğitim İçin El Ele Projesi" 7. yılını geride bıraktı. Tamamen gönüllülük esasına dayanip, üniversiteli gençlerin eğitimci olarak yer aldığı projeden yararlanarak Türkiye'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, projede yer alan eğitmenler ve üniversiteyi kazanan öğrenciler katıldı. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada, Eğitim İçin Ele Ele Projesi'nin içeriğine bakıldığında daha da anlamlı olduğunu belirterek, "Ben öncelikle emek veren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Kendi derslerinden zaman ayırdılar, dinlenmeden projemize destek verdiler. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz size ve bize güvendiler projemize katıldılar ve sonuçta meyvelerini aldılar. Bu gençlerimizin başarısı. Hem eğitim veren, hem de eğitim alan gençlerimizin başarısı. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum" dedi. "İki defa kazandınız" Projenin bir sosyal sorumluluk olduğunu ancak ayrı bir mesaj verdiğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Burada belki matematik, Türkçe eğitimi verildi. Ama aslında aynı ülkede, şehirde, mahallede beraber yaşadığımız insanlara karşı hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Kimde ne imkan varsa onu seferber etmesi gerekiyor. O noktada güzel bir proje. İnşallah bunu daha etkili bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için siz üniversiteyi kazanan gençler iki defa kazandınız. Bir sınavda başarı göstererek kazandınız bir de sosyal bilinç kazandınız. Sizler sosyal sorumluluk anlamında daha farklı bakıp bir adım önde olacaksınız. Bu size örnek olup yaşantınıza mutlaka yön verecek." Kurslardan 7 yılda 2229 kişi faydalandı Projede eğitmen olarak yer alan gençler de, 7 dönemdir devam eden proje konusunda her türlü desteği veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, gönüllü olarak ders veren üniversiteli eğitmenler ile proje kapsamında ders alıp Türkiye'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrencilere hediye verdi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla eğitim-öğretim yılında başlattığı "Eğitim İçin El Ele Projesi"nden bugüne kadar 2 bin 229 öğrencinin faydalandığı ifade edildi. HABER MERKEZİ SUBAŞIOĞLU NDAN 14. YIL KUTLAMA MESAJI 2000 yılı öncesinde ülkemiz zor bir dönemden geçiyordu. Ülke olarak memur maaşlarının bile ödenmesi için IMF nin kapısında beklenilen günleri gördük yılında Türkiye nin tam anlamıyla kaderi değişti. Ümitlerin bittiği anda bir umut doğdu. Ülkemiz zor bir dönem geçirirken AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın önderliğinde o günden bu yana sağlıkta eğitimde sosyal yaşamda yaptığı devrim niteliği taşıyan yenilikleriyle yeni bir Türkiye nin temelleri atılmıştır. Benim de Denizli de şahsen kurucusu olduğum partimiz, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Partimiz kuruluşundan itibaren Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır ve milletin sesi olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde millete verdiği sözlerin her birini gerçekleştirmiştir. İktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 den itibaren AK Parti yi hizmetin adresi, milletin partisi haline getirdik ve milletimizin makûs talihini değiştirecek her alanda hizmet projeleriyle milletimizin yaralarını sarmaya, dertlerine derman olmaya çalıştık. AK Parti ile Türkiye nin demokrasisini güçlendirdik. Milletimizden aldığımız destek ile büyük reformlara imza attık. AK Parti, ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmış, iç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmayı başarmış bir partidir. Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kurulan ve Başbakanımız Hocamız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde siyasi hayatına devam eden partimiz, kurulduğundan bugüne kadar, hizmet siyasetinin adresi olmuştur. AK Parti gönüllerde taht kurmuştur. Partimizin 14. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve şuanda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunarım. Başarılarla dolu daha nice ak yıllara ulaşmamız dileğiyle. HABER MERKEZİ GÜRLESİN DEN 14. YIL MESAJI Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ak Parti nin kuruluşunun 14. Yıl dönümü ile ilgili mesaj yayınladı. AK Parti, Türkiye mizin zor bir dönemden geçtiği sırada milletin umudu olarak ortaya çıktı diyen Gürlesin, Bizim 2023 ve 2071 gibi hayallerimiz var. Yaptığımız hizmetler ülkemizi bu hedeflere hazırlamak için dedi. Ak Parti nin kuruluşunun 14. Yılı ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kutlama mesajı yayınladı. Ak Parti nin Denizli deki kurucu üyelerinden birinin kendisi olduğunu ifade eden Gürlesin mesajında şu görüşlere yer verdi, AK Parti, Türkiye mizin zor bir dönemden geçtiği sırada milletin umudu olarak ortaya çıktı. Ben de AK Parti Denizli teşkilatında kurucu üye olarak bu yolda yer aldım. Bu süreçte ülkemiz nereden nereye geldi. Ülkemiz maalesef 14 yıl önce zor durumdaydı. AK Parti kadroları kadar diğer bir başarı mimarları da bizlere güvenen ve bizlere her seçimde yalnız bırakmayıp emaneti emin ellere teslim eden halkımızındır. Ak Parti 14 yıldır gücünü milletten alıp Türkiye nin gücüne güç katmaktadır. Bizim 2023 ve 2071 gibi hayallerimiz var. Yaptığımız hizmetler, 2023 de dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer alacağımızı göstergesidir. Özellikle seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan la artık farklı bir boyutla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bugünümüz dünümüzden daya iyiydi. İnşallah yarınlarımızda bugünümüzden daha güzel olacak. Hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor. Bu duygu ve düşüncelerle, partimizin 14. kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. HABER MERKEZİ

10 17 Şubat 2013 Perşembe 17 Ağustos 2015 Pazartesi

11 SAYFA 12 SONDAKiKA GAZETESi >>12 EKONOMi 17 Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi Kuzey Irak gazını ucuza almamız doğal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız,"Türkiye olmazsa bu iş olmazdı. Bağdat bu işe izin vermemişti. Bu işin önünü açan Türkiye'dir.Türkiye'nin de hemen yanı başındaki Irak'tan doğalgazı diğer ülkelere göre ucuza alması normaldir ama yarı fiyatına alacağı söylentisi doğru değil"dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Kuzey Irak petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasına ilişkin, "Türkiye olmazsa bu iş olmazdı. Bağdat bu işe izin vermemişti. Bu işin önünü açan Türkiye'dir" dedi. Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) gelen basın heyetine Türkiye- Irak ilişkilerini değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Yıldız, Kuzey Irak'la Türkiye arasındaki ilişkilerin enerji açısından son derece önemli bir yerde bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin Bağdat merkezli Irak hükümeti ve Erbil'le geliştirdiği birçok proje olduğunu ifade eden Yıldız, "Bağdat'la yaptığımız anlaşmalar, Erbil'le yaptığımız sözleşmeler bu açıdan çok önemlidir. Bunların her birisinde dost, kardeş Irak hükümetinin ve Irak yapısının hızlıca normalleşmesi ön plandadır" diye konuştu. Irak Anayasası'na göre Irak'ın herhangi bir yerinde çıkan petrolün gelirinin yüzde 17'sinin Kuzey I- rak'a yüzde 83'ünün Irak'ın diğer bölgelerine ait olduğunun altını çizen Yıldız, şunları söyledi: "Bu oranı kim belirledi? Irak halkı, Irak parlamentosu belirledi. Biz diyemeyiz ki bu oran yüzde 82'ye yüzde 18 olsun. Bu Irak halkının kendi kararıdır. Kuzey Irak'ın ve Irak'ın çok ciddi petrol doğalgaz kaynakları var. Yaptığımız sözleşmeler ve anlaşmalar tek bir şeyi hedefliyor: Var olanı adil bir şekilde Irak'ın paylaşması. Yok paylaşılmıyor, var paylaşılıyor. O yüzden bizim o varları ortaya çıkarmamız lazım. Şu ana kadar yaklaşık 82 tanker yükleme yapıldı." Erbil ve Bağdat arasındaki petrol anlaşmasına ilişkin soru üzerine Yıldız, anlaşmanın Kuzey Irak ve Irak'ın normalleşmesi anlamına geldiğini belirtti. Buna karşın bu aralar belli bir sıkıntı ve kesinti olduğunu duyduklarını aktaran Yıldız, "İnşallah yoluna girer. Bizim amacımız bu sistemi işletmektir. Bu sistem işlediği kadar Kuzey Irak'ın gelirleri oluşur. Eğer bu sistem çalışmazsa ortada gelir falan kalmaz" değerlendirmesinde bulundu. Siyasetin bazen enerjinin üzerinde bazen de enerjinin siyasetin üzerinde yük olduğunu kaydeden Yıldız, şu i- fadeleri kullandı: "Bu bölgede birçok siyasi yükleri taşımaya çalışıyor. Bizim amacımız Türkiye'nin istikrarıyla beraber bu projelere hizmet etmektir. Şimdi düşünün 40 küsur yıldan beri ITP dediğimiz Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol akıyor. İnşallah 140 yıl daha akar. Buradaki oluşacak gelir Irak halkının geliri. Bu petrol Türkiye'nin petrolü değil Irak'ın. Bu manada biz komşu ve kardeş ülke olarak pozitif ve sürekli yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz."bir gazetecinin "IK- BY'nin, Kuzey Irak'taki petrolü Irak Merkezi hükümetinden bağımsız olarak satmasıyla ilgili Türkiye'den beklentileri olduğu" değerlendirmesi üzerine Yıldız, Türkiye'nin bütün kardeşliğini gösterdiğini dile getirdi. Kuzey Irak'ın şu anda sattığı petrolün karşılığını kendisinin aldığını vurgulayan Yıldız, "Bunun miktarı günlük o- larak değişiyor. Ne kadar üretiliyorsa o kadar satıyor. Bu rakam günlük 1,5 milyon varile kadar gelebilir. Petrol üretilirse biz iletebiliriz. Üretilmeyen petrolü iletemeyiz. Türkiye olmazsa bu iş olmazdı zaten. Bağdat bu işe izin vermemişti. Bu işin önünü açan Türkiye'dir. Şimdi Türkiye ne yaptı diye içinizde bir şüphe varsa bu iş yanlış ve eksik olur" ifadelerini kullandı.yıldız, Türkiye'nin 2017'de Kuzey I- rak'tan satın alacağı doğalgazın diğer ülkelere kıyasla yarı fiyatı sağlayacağının belirtilmesi üzerine, "Irak, İran'a petrolünü veya doğalgazını satmak isterse oraya satar Türkiye'ye satmak isterse Türkiye'ye satar. Anlaşmalar taraflarla alakalı evraktır ve karşılıklı rıza esastır" dedi. Türkiye'nin, yanıbaşındaki Irak'tan doğalgazı diğer ülkelere göre ucuza almasının normal karşılanması gerektiğinin altını çizen Yıldız, buna karşın "yarı fiyat konusundaki söylentinin doğru olmadığını" kaydetti. "Türkiye'nin DAEŞ terör örgütüyle petrol ticareti yaptığı iddialarının hatırlatılması üzerine Yıldız, "DAEŞ bizim için terör örgütüdür, biz terör örgütüne yardımcı değil karşısında oluruz. Bu kadar yalanla Türkiye yıpratılmaya çalışıyor. Neden Türkiye böyle bir şey yapsın?" diye konuştu. Bir başka soruyu yanıtlarken Yıldız, "Bağdat'ın, düşen petrol fiyatlarından dolayı Erbil'e yeterli miktarda para aktaramadığını söylediğini" belirterek, "Ben çok ümitliyim. Siyasi sıkıntılar kalkıp istikrar oluştukça DAEŞ terörü ortadan kalktıkça terörün her türlüsü ortadan kalktıkça Irak bu kaynaklarını daha çok ortaya çıkaracaktır ve ben o günlere geleceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.terör örgütü PKK'nın doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarının ülke ekonomisine etkisini de değinen Yıldız, PKK'nın bir terör örgütü olarak Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını söyledi. "Türkiye büyük bir devlet. Biz o PKK'ya pabuç bırakmayız" diyen Yıldız, saldırılardan en büyük zararı Kuzey Irak'ın gördüğünün altını çizdi. (AA) Türkiye, "yetim" ilaçlar için kolları sıvıyor Türkiye, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ancak normal pazarlama koşullarında ekonomik görülmediği için sıcak bakılmayan yetim ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesi için özel politikalar oluşturacak Türkiye, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ancak normal pazarlama koşullarında ekonomik görülmediği için geliştirilmesine ve üretimine sıcak bakılmayan "yetim" ilaçlara yönelik özel politikalar oluşturacak.türkiye İlaç Sektörü S- trateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, nadir hastalıklarla mücadeleye yönelik kapsamlı bir çalışma yapılacak. Bu çerçevede, Türkiye'de nadir hastalıklar konusunda detaylı bir mevcut durum ve ihtiyaç analizi yapılacak. Tespit edilen sonuçlar doğrultusunda da "yetim" ilaçların geliştirilmesine ve üretimine yönelik politikalar belirlenecek.yetim ilaçlara yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle yürütülecek.belirlenen hedeflere ulaşmak için Türkiye'de nadir hastalıklar konusunda öncelikle bir envanter kayıt sistemi ve bu nadir hastalıkların teşhislerinin konabileceği merkezler oluşturulacak. Nadir hastalıklar konusunda dünya mevcut referans network sistemleri ile kurulan ulusal referans sistemin iletişimi sağlanacak. Ayrıca nadir hastalıklarda kullanılacak ilaçların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi için özel politikalar geliştirilecek.dünya üzerinde bilinen yaklaşık 5-8 bin nadir hastalık bulunuyor. Bunların ancak yüzde 1'i için onaylanmış yetim ilaç temin edilebiliyor. Söz konusu hastalıkların yüzde 80'i genetik geçişli ve yüzde 75'i de çocukları etkiliyor. Hastaların yüzde 30'u 5 yaşından önce hayatını kaybediyor. Genellikle yaşamı tehdit edici, kronik, yıkıcı bu hastalıkların çoğunun altında yatan sebep halen bilinmiyor. Çoğunlukla tanıda ciddi gecikmeler ve hatalar oluyor. (AA) İstenmeyen mesaj şikayetleri 35 bini aştı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden toplam 35 bin 363 şikayet yapıldı.vatandaşların şikayetlerinde 32 bin 405 ile istenmeyen SM- S'ler ilk sırayı alırken, 2 bin 124 sesli arama, 834 e-postaya yönelik şikayette bulunuldu Elektronik ticarette 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin ardından, pazarlama ve tanıtım amaçlı, istenmeyen mesaj, arama ve e-posta gibi uygulamalar için vatandaşlardan gelen şikayet sayısı 35 bini aştı.gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" üzerinden toplam 35 bin 363 şikayet yapılırken, şikayet türlerinde istenmeyen SMS'ler ilk sırayı yer aldı.buna göre, vatandaşlar tarafından istenmeyen SMS'ler için 32 bin 405 şikayet yapıldı. Öte yandan sesli aramalar için 2 bin 124, e-postalar için de 834 şikayette bulunuldu. Düzenlemeye göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı ve izinsiz gönderilen SMS, arama, e-postalarla ilgili şikayetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmecilerin abonenin isteği dışında gönderdiği pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS ve e-postalar konusundaki şikayetler ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yapılıyor.şikayet başvuruları, elektronik ortamda kolay ve hızlı bir şekilde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesindeki şikayet portalı veya e-devlet Kapısı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerimize yapılabiliyor. Başvurularının ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Şikayetlerin değerlendirilmesinden sonra ilgililere idari para cezası uygulanabiliyor. (AA) 4,5G ihalesine Netgsm de KATILACAK Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Öcal," BTK tarafından 26 Ağustos'ta yapılacak 4,5G ihalesine dördüncü operatör olarak katılacağız.4,5g ihalesiyle ülkemizde teknoloji geliştirmeye odaklanacağız ve Türkiye'nin dünya ile yarışmasını sağlayacağız"dedi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos'ta yapılacak kamuoyunda 4,5G ihalesi olarak adlandırılan IMT-Advanced i- halesine Netgsm'de katılacak.netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, BTK tarafından 4,5G ihalesi için cuma günü şartname satın aldıklarını söyledi.800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bandında 20 ayrı frekans paketi için yapılacak i- halede beş farklı pakete katılabilme imkanına sahip olduklarını ifade eden Öcal, gelecek hafta Netgsm'in sermaye grubuyla yapacakları toplantıda, söz konusu ihalede hangi paketlere teklif vereceklerinin kesinleşeceğini belirtti.şu ana kadar şartname satın alan firmalar içinde 4,5G ihalesinde 2600 MHz bandındaki 4 adet FDD (frekans Bölmeli Çoğullama) ve 4 adet TDD (Zaman Bölmeli Çoğullama) paketlerinden, 2x10 Mhz'lik E4 FDD paketine önceden "GSM imtiyaz Sözleşmesi" olan Turkcell, Vodafone, Avea dışında Netgsm'in teklif verme hakkına sahip olduğunu bildiren Öcal, "Biz Netgsm firması olarak E4 paketini kazandıktan sonra 2600 MHz bandındaki TDD paketlerine teklif verme hakkına sahip olacağız" dedi.(aa) Başbakanımız ve Bahçeli nin görüşmelerinin olumlu geçmesini temenni ediyoruz Ekonomi Bakanı Zeybekci,"AK Parti tabanına baktığımız zaman yüzde 90 civarında seçim isteniyor. Koalisyon için çok düşük miktarda MHP'ye pozitif bakma var. İnşallah Başbakanımız ve Bahçeli'nin pazartesi günü yapacağı görüşmede olumlu sonuçlar çıkar diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz"şeklinde konuştu Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önemli bir değişiklik olduğunu belirterek, "Millet, bundan sonra bu ülkede Cumhurbaşkanını 'ben' seçeceğim diyerek ana bir değişiklik yapmıştır. Siyasete düşen de bu ana değişikliğe uygun tali değişiklikleri yapmaktır" dedi.bakan Zeybekci, Denizli Valiliği toplantı salonunda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizli'deki 25 bin sosyal konut projesinin taraflarla bugün değerlendireceklerini söyledi. Konutların yapılacağı arazilerin teknik çalışmalarının tamamlandığını, devirle ilgili son aşamaya gelindiğini ifade eden Bakan Zeybekci, "Bu proje çok büyük, 25 bin konut yaklaşık 100 binin üzerinde nüfus demek. Bu da Denizli nüfusunun yüzde 10'u. Onun için bu projenin Denizli tarihinin en büyük projesinden biri olacağını 7 Haziran seçimlerinden önce söylemiştik" diye konuştu. Zeybekci, gelecek hafta projeyle ilgili daha detaylı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Bakan Zeybekci, gazetecilerin koalisyon görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine, partisinin milletin verdiği talimatı yerine getirmek için hiçbir ön şartlarının olmadığınını belirtti. Milli i- radenin gösterdiği doğrultuda bütün siyasi partilerle aynı mesafede görüşeceklerini daha önce söylediklerini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:"fakat ilk gün akşam gerek CHP'nin, gerekse MHP'nin söylemleri belliydi. İkinci gün, üçüncü gün, bir ay sonra bu söylemler farklılaştı. Hatta bir hafta önce farklıydı, şimdi çok daha farklı bir noktaya gelindi. Seçimlerin ardından ilk 3 gün içinde ülkeye 'hükümetsiz bırakmamak için gereğini yaparız. Gerekirse seçim hükümeti veya azınlık hükümeti için AK Parti'ye destek veririz' diyen şimdi, 'Bunların hepsi kalkmıştır, ben farklı bir şey düşünüyorum' diyor. Siyaset, nezaket gereği bir partinin genel başkanının bu konularla ilgili söylemlerinin bu kadar farklılık teşkil etmesini, milletimizin takdirine bırakıyorum."başbakan Davutoğlu'nun koalisyon görüşmelerini şeffaf sürdürdüğünü, MHP ile görüşme talebini de bu doğrultuda ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, "Türkiye için ideal olan, belirli prensiplerde anlaşılmış bir hükümetin çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.mhp'nin hükümet sorumluluğunu almak istemediğini açıkça beyan ettiğini, ana muhalefet olma gibi bir hayalinin bulunduğunu ifade eden Zeybekci, "'AK Parti ile CHP hükümet kursun, ben ana muhalefet olayım' diye talimatları, teklifleri var. AK Parti ile CH- P'nin ne yapması gerektiği yönünde özel istekleri var. Biz parti tabanımıza baktığımız zaman, yaptığımız kamuoyu çalışmalarında seçim veya hükümet kurulması isteği farklıydı, ama şimdi daha farklı. Bütün partiler için böyle. AK Parti tabanına baktığımız zaman yüzde 90 civarında seçim isteniyor. Koalisyon için çok düşük miktarda MHP'ye pozitif bakma var. İnşallah Başbakanımız ve Bahçeli'nin pazartesi günü yapacağı görüşmede olumlu sonuçlar çıkar diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz" diye konuştu. Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 10 Ağustos 2014 tarihinde milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle yeni bir döneme girdiği, yönetim sisteminin bu anlamda değiştiği" sözlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de millete sorarak anayasal değişiklik yapıldığını vurguladı.(aa)

12 SAYFA 13 SONDAKiKA GAZETESi >>13 EKONOMi 17 Ağustos ubat Perşembe Pazartesi Tüpraş, afet risklerini Yerli turistin gözdesi Bodrum ve Kemer Tatilsepeti.com Genel Müdürü Küçükyılmaz,"Bu sene iç turizm oldukça iyi bir yıl geçiriyor. Rusya ve Avrupa'nın bazı pazarlarındaki gerileme, iç pazardaki pozitif hareketler ile kısmen kapatılmaya çalışılıyor"dedi Yaz tatili dolayısıyla iç turizmde ciddi bir hareketlilik yaşandığı, yerli turistin en fazla talep ettiği tatil destinasyonlarının yurtiçinde Bodrum ve Kemer, yurtdışında ise KK- TC olduğu belirtiliyor.turizm portalı tatilsepeti.com'un Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, AA muhabirine, bu sezon iç turizmin oldukça iyi geçtiğini, Türkiye turizminin önemli pazarları olan Rusya ve Avrupa'nın bazı ülkelerindeki gerilemelerin, iç pazardaki pozitif hareketler ile kısmen kapatıldığını söyledi.otellerin yerli müşterilere ayırdıkları kontenjanların da arttığını kaydeden Küçükyılmaz, "Toplam iç pazarın bu sene yüzde büyümesini bekliyoruz. Yılın 7 ayında da bu büyümeler yaşandı" diye konuştu.sıcak havalar nedeniyle insanların genelde sahile yönlendiğini anlatan Küçükyılmaz, müşterilerin rota seçimlerine bakıldığında yurtiçinde en çok Bahar döneminde Sapanca, Şile ve Ağva gibi İstanbul'a yakın bölgeler ile Kemer, Belek gibi bölgelerin ilgi çektiğini belirten Küçükyılmaz, "Bunların yanı sıra Karadeniz turları, Kuzey Ege ve Kapadokya paket turları da tercih edilen diğer tatil alternatifleri" dedi.yerli turistin erken rezervasyona giderek alıştığını da belirten Küçükyılmaz, yaz sezonu satışlarının geçen yılın kasım ayında başladığını, haziran başına kadar da kampanyaların devam ettiğini söyledi. (AA) en aza indiriyor Tüpraş Genel Müdürü Erkut,"Bir birim ham petrolden en yüksek katma değerli ürünün elde edilmesi amacıyla üretime geçen Fuel-Oil Dönüşüm Tesisi ile Tüpraş, teknik emniyet ve yangınla mücadelede de dönüşümünü gerçekleştirdi"dedi Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen sanayi kuruluşlarının başında gelen Tüpraş, felaketin üzerinden geçen 16 yılda yangın ve doğal afetlerden doğabilecek riskleri en aza indirdi.türkiye, bundan 16 yıl önce 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Gölcük olan 7,4 şiddetindeki depremle 45 saniye boyunca sarsıldı. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremde, özellikle Marmara Bölgesi'nde binlerce insan hayatını kaybederken, ekonominin lokomotifi olan sanayi tesisleri de büyük zarar gördü.deprem, bunların içinde en fazla zararı, ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'a verdi. İzmit Rafinerisi'ndeki tankları saran dev alevler, o günleri yaşayanların hafızalarına kazındı. O dönemde genel müdür yardımcısı olan ve söndürme çalışmalarında bizzat görev alan Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden 4 gün sonra söndürülebilen yangın sırasında ve sonrasında yaşananları anlattı.erkut, yangının, depremin ardından İzmit Rafinerisindeki ham petrol ünitesi ve 4 ham madde tankı ile malzeme ve kimyasallar ambarında çıktığını söyledi. Rafineride vardiyasında görev yapan 130 Tüpraş çalışanının afet yönetimi ve acil durum prosedürleri kapsamında üretimi emniyetli biçimde durdurarak, Teknik Emniyet Grubu ile aynı anda yangınlarla mücadeleye başladığı belirten Erkut, olağanüstü süreçlerde 3 dakikada görev yerlerinden rafineriye ulaşması gereken 127 kişilik görev gücünün, yıkıntılar ve yolların kapanması nedeniyle yarım saatte ulaşabildiğini kaydetti.erkut, ilk müdahaleyi ham petrol ve akaryakıt yangınlarında uzmanlaşmış ekibin yaptığını fakat yangının rafineride bir kaç noktada birden çıkması, boru hatlarının çökmesi ve enerji beslemesinin kesilmesinin mücadeleyi güçleştirdiğini ifade etti.erkut, yangının 21 Ağustos tarihinde saat 09.30'da söndürüldüğünü, 23 Ağustos tarihinde felaket durumundan korunma düzeyine geçilerek, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirterek, rafinerinin, faaliyet belirtisi olan meşalenin de 30 Ağustos tarihinde saat 13.00'de tekrar yakıldığını dile getirdi.izmit Rafinerisinde deprem ve yangın sonucu devre dışı kalan ünitelerin büyük bir kısmının 2,5 ay gibi kısa bir sürede yeniden çalıştığını vurgulayan Erkut, depreme dair unutulmayacak birçok anılarının olduğunu, her yıl kuruluş yıl dönümleri olan 16 Kasımda buluşarak, o günleri yad ettiklerini ifade etti. Erkut, Tüpraş'ta yangın, enerji-su kesintisi, iş kazası, deprem, sel, terör ve sabotaj gibi risklerin neden olabileceği etkileri en az seviyeye indirebilmek için teknik emniyetin her zaman ön planda tutulduğuna dikkat çekerek, "Bir birim ham petrolden en yüksek katma değerli ürünün elde edilmesi amacıyla üretime geçen Fuel-Oil Dönüşüm Tesisi ile Tüpraş, teknik emniyet ve yangınla mücadelede de dönüşümünü gerçekleştirdi. Yangında kullanılan köpük başta olmak üzere kimyasalların tedarik ve stoklanması konusu tek veri tabanından 4 rafinerimiz ile yönetilmekte, destekleyici düzenler sürekli iyileştirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Teknik emniyet ve yangınla mücadele sistemlerinin en son teknoloji ürünü yangın arazözleri, yangın suyu pompaları, yangın ve çevre kirliliği ile mücadele eden römorkörler ve diğer ekipmanlarla teçhiz edildiğini anlatan Erkut, böylelikle yangın ve doğal afetlerin doğurabileceği risklerin en aza indirildiğini ifade etti. Erkut, rafinerilerde bulunan bütün çalışanlara teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"maliyeti 35 milyon dolar olan İzmit Rafinerisi Yangın ve İş Güvenliği Projesi, yangın ve iş güvenliğinin artırılmasına yönelik tank sprinker sistemleri, çeşitli analizörler, gaz ve alev detektörleri, dıştan yüzer tavanlı tanklar için RGA sistemi, yangın hatları gibi ekipmanların yenilenmesini içermektedir. Proje çerçevesinde alternatif yangın suyu ihtiyacının tamamının denizden karşılanabilmesi amacıyla iskelelere de deniz yangın pompaları alınmıştır sonu itibarıyla yangın suyu hatlarının yenilenmesi tamamlanmış, tank sprink ve köpük sistemleri kurulmuştur. Deniz yangın pompaları tesisi işinde iskelelere konulmak üzere dört adet yangın pompası alınmıştır." Rafineri yangınla mücadele sistemleri ve ekipmanlarının sürekli gözden geçirildiğini ve yeni yatırımlar yapıldığını bildiren Erkut, "Bu a- maçla İzmir ve İzmit Rafinerilerinde tüm yüzey tank yangınlarına müdahale için yüksek kapasiteli monitörler alınmış, d- eniz suyundan yararlanmak amacıyla yeni yangın hatları, yangın suyu pompaları devreye alınmıştır yılında devreye giren Fuel Oil Dönüşüm Tesisi için ikisi İzmit Rafinerisi'ne olmak üzere toplam dört yangınla mücadele aracı alınmıştır" ifadesi kullanıldı. (AA) 10 konuttan 6'sı sigortasız Ekonomistler Avro Bölgesi'nden çok umutlu Avro Bölgesi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterdi ancak analistler, Bölge ekonomisinin umut verdiğini ve iyileşmenin süreceğini belirtiyor.çin'in devalüe hamlesinin Bölge'deki etkilerinin sınırlı olacağını öngören analistler, düşük petrol fiyatlarının da tekrar büyümeye katkıda bulunabileceğini i- fade ediyor. Söz konusu dönemde AB'ye üye ülkeler arasında çeyreklik bazda en yüksek büyümeyi yüzde 1,2 ile Letonya gerçekleştirdi. İspanya yüzde 1, İngiltere yüzde 0,7, Almanya yüzde 0,4 ve İtalya yüzde 0,2 büyüdü. Avrupa'nın sorunlu ülkesi Yunanistan'- da büyüme yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşti. AB'de söz konusu dönemde ekonomisi daralan tek ülke yüzde 0,4 ile Finlandiya oldu.konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden-Houte, Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin önceki çeyreğe göre düşük gelmesine rağmen Bölge ekonomisinin hala umut verdiğini belirtti.houte, Bölge'de şirket kredilerinin kademeli bir şekilde arttığını dile getirerek, "Bu durum yatırımların olumlu etkisini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Yılın ilk çeyreğinde düşen enerji fiyatlarının etkisiyle tüketim artışında canlanma kaydedildiğini ancak enerji fiyatlarındaki artışla bu canlanmanın biraz düştüğünü ifade eden Houte, petrol fiyatlarının tekrar düşmesiyle yılın ikinci yarısında tüketimin büyümede önemli bir rol oynayabileceğini aktardı.houte, 2. çeyrekte Avro Bölgesi'nde yatırımların biraz yavaşladığını ancak sanayi siparişlerinin iyi konumda olduğunu ve bu durumun iyiye işaret ettiğini anlattı. Bölge ekonomisinin Yunanistan ve Çin'- den kaynaklanan risklere rağmen hala umut verdiğini vurguladı. (AA) 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden geçen 16 yılda, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası istenilen düzeye ulaşmadi.zorunlu deprem sigortasına ilişkin bilincin artması için çeşitli çalışmalar yapsa da sigortalılık oranı son verilere göre yüzde 40,4 e kadar gelebildi Türkiye'yi derinden yaralayan, binlerce hayatın kaybedilmesine ve milyonlarca insanın evsiz kalmasına neden olan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden geçen 16 yılda, zorunlu deprem sigortasının önemi istenilen düzeyde anlaşılamadı. Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) verilerine göre, Türkiye'deki her 10 konuttan 6'sının zorunlu deprem sigortası bulunmuyor.aa muhabirinin yaptığı derlemelere göre, 2000 yılında kurulan ve o günden bu yana depremzedelerin yanında olan DASK'ın ödediği tazminat tutarı 161,2 milyon liraya ulaştı. Devletin bir güvence olarak sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. Yıllık olarak düzenlenen ve konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanan poliçelerin prim tutarlarının, herkesin karşılayabileceği seviyede tutulmasına özen gösteriliyor.sigortanın teminatı altında olan hasarların ortaya çıkması halinde ise tazminat, mümkün olan en kısa sürede karşılanıyor. Hasar sonucunda ortaya çıkan tazminat, DASK tarafından hak sahibinin hesabına yatırılıyor.zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek Kurum gerekse de sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak için çok sayıda kampanya düzenledi. Uzmanlar, buna karşın sigortalılık oranının halen istenilen düzeyde olmadığını belirtiyor. DASK'ın verilerine göre, ülkedeki konut sayısı 17,7 milyon, sigortalı konut sayısı 7,1 milyon, sigortalılık oranı ise yüzde 40,4 düzeyinde. Sigortalı konutların bölgelere göre dağılımına bakıldığında en yüksek sigortalılık oranının Marmara Bölgesi'nde olduğu görülüyor. Marmara Bölgesi'ndeki sigortalılık oranı yüzde 50,5 iken, burayı yüzde 40 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 36,6 ile Ege Bölgesi, yüzde 35,5 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 31,7 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 28,9 ile de Doğu Anadolu Bölgesi izliyor. En düşük sigortalılık oranı ise yüzde 26,3 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan DASK Koordinatörü İsmet Güngör, Türkiye'de uygulanan zorunlu deprem sigortası sisteminin, dünyaya örnek olduğunu söyledi. Günümüz itibarıyla söz konusu sigortada 7 milyon poliçeyi geçtiklerini ve yüzde 40,4 sigortalılık oranına ulaştıklarını anlatan Güngör, "Bu oranı çok önemsiyoruz. Hele ki il bazında baktığımızda, İstanbul gibi büyük bir metropolde yüzde 50'lere ulaştık. Sistemin ilk başladığı yılları düşündüğümüzde, geldiğimiz noktayı çok olumlu buluyorum" dedi. Güngör, söz konusu rakamların, Türkiye ile benzer deprem riski taşıyan ülkelerle de karşılaştırılması gerektiğine işaret etti. Böyle bir karşılaştırmada, Türkiye'nin söz konusu ülkelere göre daha iyi konumda olduğunun altını çizen Güngör, "Evet, geldiğimiz nokta iyi ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Şu an yüzde 40'larda olan sigortalılık oranını çok daha yukarılara taşımak zorundayız. (AA) Ucuz enstrümanlar, üreticiyi olumsuz etkiledi Enstrüman Üreticisi Küçükkaya,"İyi bir usta bizim enstrümanlarımızdan ayda en fazla 2 tane üretebilir. Çin malı enstrümanlarda ise akça ağaca benzeyen, kurumamış başka tür bir ağaç kullanılıyor. Mobilya cilası ile boyanıyor. Kullanılan tel 1 dolarlık"diye konuştu Çin'de ucuz işçilik ve düşük maliyetlerle üretilen enstrümanlar, bazı yerli küçük atölyelerin üretimlerini de olumsuz etkiledi. Burdur'da bir atölyede 1992 yılından bu yana el emeği ile keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas üretimi yapan firmanın sahibi Erkan Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el yapımı enstrüman üretmeyi Almanya'da öğrendiğini söyledi. Yaklaşık 23 yıldır, Burdur'da çalıştırdıkları atölyede enstrüman ürettiklerini ve dünyanın pek çok ülkesine ihracat yaptıklarını anlatan Küçükkaya, yılda bin keman üretirken bu rakamın, Çin'den gelen ucuz fabrikasyon enstrümanlar nedeniyle son yıllarda yarı yarıya düştüğünü kaydetti. Küçükkaya, piyasayı takip ettiklerini, Çin malı müzik aletlerinin yerli üreticilerin yanı sıra dünyadaki diğer üreticileri de olumsuz etkilediğini gördüklerini bildirdi.yerli atölyelerde yapılan enstrümanların Çin malı enstrümanlara göre büyük farklılıklar taşıdığına işaret eden Küçükkaya, şöyle konuştu:"bizim ürettiğimiz enstrümanların ağaçları Avrupa'dan geliyor. En az 6 yıl doğal yöntemlerle kurutulmuş ağaçları kullanıyoruz. Enstrümanların üzerinde kullandığımız tellerin değeri dolar. Kendi ürettiğimiz tamamen organik cila kullanıyoruz. İyi bir usta bizim enstrümanlarımızdan ayda en fazla 2 tane üretebilir. Çin malı enstrümanlarda ise akça ağaca benzeyen, kurumamış başka tür bir ağaç kullanılıyor. Mobilya cilası ile boyanıyor. Kullanılan tel 1 dolarlık. Ayrıca çok ucuz işçilik maliyetleri var."küçükkaya, Çin malı bir kemanın, çantası dahil 200 liraya satın alınabildiğini ancak kendi ürettikleri kaliteli bir kemanın fiyatının 2 bin bin lira arasında değiştiğini dile getirdi. Atölyelerde üretilen enstrümanların içinde yapan kişinin ismi yazıldığını ve el yapımı olduğu için değerini hiç yitirmediğini anlatan Küçükkaya, Çin malı enstrümanların ise fabrikasyon üretim olduğunu, zamanla değerini yitirdiğini ve süs eşyası gibi kullanıldığını söyledi. Küçükkaya, Çin malı çok kaliteli enstrümanlar da bulunduğunu ancak bunların 2-3 bin dolardan satıldığını anlattı. Enstrüman çalmak isteyen öğrencilerin ve sanatçıların yerli üretim almalarını isteyen Küçükkaya, "Burada akademisyenlere görev düşüyor. Öğrenciler bu enstrümanları bir iki ay çaldıktan, biraz geliştikten sonra tıkanıyor. Kaldırıp dolaba koyuyorlar. Boşuna para vermiş oluyorlar" diye konuştu. (AA)

13 SAYFA 14 SONDAKiKA GAZETESİ >> 14 YEREL EKONOMİ 1ubat 17 Ağustos 2013 Perşembe 2015 Pazartesi 15 MİLYON TURİSTTEN Nazilli'nin dolmalık kuru patlıcanları dünyaya ihraç ediliyor Aydın ın Nazilli ilçesinde yarım asırdır devam eden patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Özellikle Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak geçimlerini sağlıyorlar. Patlıcanlar, mahallenin her yerinde kurulan tezgahlarda ve apartman çatılarında kurutuluyor. Firmalar, organik olarak yetiştirilen patlıcanları bahçelerden topladıktan sonra mahalle sakinlerine, günlük işleyebilecekleri kadar veriyor. Evlerinin önlerinde, sokaklarda ve çatılarda ailece patlıcan oyan vatandaşlar, günde 70 tona kadar u- laşarak kurutmak için tezgahlara seriyor. Dolmalık kuru patlıcanlar, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kişi başına günlük lira arasında para kazanılıyor. Kuru dolmalık patlıcanın, organik olması ve güneşte kurutulmasından dolayı çok tercih edildiğini belirten işletmeci Abdullah Karaefe, Büyüklerimizden devraldığımız bu işi, şimdi kardeşim Turgay ile birlikte yürütüyoruz. Artan talepleri karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. 7'den 70 e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve harçlıklarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyor. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyük şehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Nazilli, Uzun Yaşam Merkezi. Biz de bu uzun yaşama katkı sağladığına inandığımız havası ve ürünlerini vatandaşlara ulaştırmak için çalışıyoruz. İstanbul'da süpermarketlere, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza da ulaşıyoruz. dedi. Nazilli de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu, patlıcan, biber, domates, bamya ve çeşitleri taze olarak iki ay dayanırken kuru olarak işlendiğinde ise en az iki yıl saklanabildiğini belirten Karaefe, Bölgemize özel bir yer olan Yıldıztepe Mahallemiz'de, bu ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60 ı ihraç edilirken yüzde 40 ı ise iç piyasada değerlendiriliyor. dedi. (CİHAN) TKDK den yenilenebilir ENERJİYE TAM DESTEK Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında rüzgar, güneş, jeotermal ve biyogaz sistemlerine yönelik 1 MW a kadar yatırımlara destek verecek. Konu ile ilgili açıklama yapan TKDK İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, Aydın ın Türkiye de güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek illerin başında geldiğini söyledi. IPARD-II kapsamında yenilenebilir enerji sistemleri için destek vereceklerini açıklayan Çiftçi, bu kapsamda en büyük yeniliğin, yenilenebilir enerji kaynaklarının destek kapsamına alınması olduğunu belirti. TKDK İl Koordinatörü Çiftçi, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yenilenebilir enerji sistemlerine maksimum 1,2 milyon euro, yani 3,5 milyon TL ye yakın bütçe sağlanacak. Belirli kamu tüzel kişiliklerine, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için yüzde 100 destek sağlayacağız. Yine aynı kapsamda özel sektör ve gerçek k- işiler tarafından yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları da destek kapsamındadır. Özel sektör ve gerçek kişiler tarafından maksimum 500 bin euroya kadar yapılacak yatırımlar içinse yüzde 65 e kadar destek sağlanacak. Bu anlamda ilimizde güneş, jeotermal, rüzgar ve biyogaz enerjisinden elektrik üretimine yönelik olarak 1 MW a kadar kurulacak yatırımlara hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca işletmelerin kendi elektriğini üretmesine yönelik destekler de verilecektir. Aydın, bu kapsamda özellikle güneş enerjisi, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi yatırımları için oldukça uygun bir ildir. Bu konuda y- atırım yapmak isteyen tüm potansiyel y- atırımcılarımızı, bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz. (CİHAN) SADECE 10 BİNİ GELİYOR Dalış turizmine önem verilmediğini söyleyen Side Silve Diving Scholl'u kuran milli dalgıç Ahmet Gülaydın, "Dünyada dalış meraklısı 15 milyon turist var ama biz bu kaynağı kullanamıyoruz. 15 milyon turistten 3 milyonu bile gelse büyük iş yapmış oluruz" dedi Antalya Side'de dalış turizmini canlandırma ve cazibe merkezi yapmak için 2 gemi batıracağı belirtildi. Sideli dalgıçlar, Pamfilya döneminde en büyük deniz ticareti limanına sahip olan Side Limanı'nı günümüzde de dalış turizminde söz sahibi yapmak için çalışma yapıyor. Dalış okulları, her yıl 4 milyon turisti ağırlayan Side'nin dalış turizminde de ülkede Antalya Kaş'- tan sonra ikinci merkez olması için çalışma yapıyor. Dalış turizminin canlanması ve dalış yapılan alanda yapay resif oluşturmak için 5 yıl aradan sonra İstanbul'da deniz taşımacılığında kullanılmayan 2 geminin Side açıklarında batırılacağı kaydedildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma(SAS) Komandosu'ndan emekli olduktan sonra Side Silve Diving Scholl'u kuran milli dalgıç Ahmet Gülaydın, Sideli dalış turizminde dünyada cazibe merkezi yapmak için İstanbul'dan 2 gemiyi Side'de batıracaklarını söyledi. Antik dönemde Side'nin Pamfilya bölgesinin en büyük deniz ticareti unvanına sahip olduğunu belirten Gülaydın, Side'de dalış turizmini canlı tutmak için geçen ay Antalya Deniz Ticaret Odası öncülüğünde 114 heykeli Side Sualtı Müzesi'ne indirdiklerini yapımı tamamlanan üç heykeli daha indireceklerini ifade etti. 15 MİLYON TURİST Side'ye yıllık ortalama 10 bin yabancı turistin dalış yapmaya geldiğini belirten Gülaydın, bunun çoğunluğunu da genelde Alman, Hollanda ve Belçikalı turistlerin oluşturduğunu kaydetti. Dünya dalış turizminde lider ve söz sahibi ülkenin Mısır, Brezilya ve Tayvan olduğunun altını çizen Gülaydın, "Dünyada aktif bir vşekilde dalış turizmi yapan 15 milyon turist var. Bu turistlerin çok azı ülkemize geliyor. Avustralya dalış turizmi yapay resif alanlar oluşturmak için her yıl 30 milyon dolar para harcıyor. Dünyada dalış turizmi için dolaşan 15 milyon turistten üç milyonunu ülkemize çeksek çok büyük başarı olur. Buda tanımla olur. Bir dalış okulu o- larak yılın belirli aylarını başta Almanya olmak üzere Hollanda, Belçika olmak üzere Avrupa Birliği(AB) ülkelerini dolaşarak tanıtım yapıyorum. Tanıtımda yapay resif alanları çok önemli. Dalış turizminin dünyada yıllık 5 milyar dolarlık pazarı var. Bizde Side'yi dalış turizminde cazibe merkezi yapmak için İstanbul'da deniz ulaşımı yapımından men olmuş 2 gemiyi önümüzdeki aylarda batıracağız." diye konuştu. (CİHAN) Aydın Büyükşehir Ege Et Çine'ye de şube açtı Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ege Et in 12. şubesini, şirketin kesim tesisinin bulunduğu Çine ilçesinde açtı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ege Et'i bölgede bir marka haline getirdiklerini söyledi. Çerçioğlu, "İzmir de yaşayan Aydınlılar, Ege Et in İzmir de de bir şubesinin açılmasını talep ediyorlar. Çine bölgesinde yetişen büyükbaş hayvanların eti çok lezzetli." dedi. Ege Et şubelerinde beyaz et satışının da başladığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Ege Et in, yıllar önce ilçede hayvancılık yapan vatandaşlara katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ise yıllardır büyük sıkıntılar yaşadığını, Aydın ın büyükşehir olmasıyla birlikte Başkan Çerçioğlu nun sıkıntılara son verdiğini söyledi. Başkan Dinçer, Ege Et sayesinde Çine'deki hayvanların etinin il genelindeki bütün ilçelerde yenmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Özlem Çerçioğlu, Başkan Dinçer, CHP İl Başkanı Hikmet Saatcı ve davetliler, Ege Et'in 12. şubesini açtı. (CİHAN) bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca Soldan sağa: 1. Kaynak, pınar. Üzüm veren bitki. 2. Boksta bir yumruk türü. Tümör. 3. Oğul otu. Soyundan gelinen kimse. 4. Öküz yemliği. Bir organımız. 5. Bir çeşit zamklı cila. Yaylı bir çalgı. 6. İskambilde birli. Endonezya nın plaka işareti. Bir konuda direnme, ayak direme. 7. Eskiden Karagöz oynatılan kahvelere verilen ad. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. 8. Lityumun simgesi. İki tarla arasındaki sınır. Kimi mantarlarda üreme organı. 9. Ülkemizin yedinci cumhurbaşkanı. 10. Küçük ve değersiz bitki. Dansta kavalyenin eşi. Bir anda oluveren, apansız. 11. Tatlı bir çörek. Yumurtanın bir bölümü. 12. Layık olma, yaraşırlık. 13. Günlerden biri. Stronsiyumun simgesi. 14. Çobanların çaldığı ıslık. 15. Alan, meydan. Avrupa da bir başkent. 16. Bir renk. Alınıp satılan her türlü ticaret eşyası. Soğurma, emme. 17. Kutsal Hint destanı. 18. Seciye, karakter. Yurdumuzun güneyinde bir dağ sırası. 19. Evcil hayvanlardan biri. Utanma, utanç duyma. 20. Yağma, çapul. Temel, esas. Yukarıdan aşağıya: Dünkü bulmacanın cevapları 1. Yapılmış şeyler. Küçük körfez. Sisli, puslu, puslanmış. 2. Eskrimde bir kılıç türü. Soyluluk. Bir nota. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. 3. Manda yavrusu. Ruh. Gülmece. İskambil kâğıtlarında bir gruba verilen ad, pik. 4. İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi. Rutenyumun simgesi. İsim. Yasa koyma, teşri. Vilayet. 5. Antalya ilinin bir ilçesi. Kıta. Avuç içi. 6. İsviçre de bir akarsu. Hayvanın erkekliğini gidermek, hadım etmek. Muğla ilinin bir ilçesi. 7. Binek hayvanı. Buyruk, komut. Bir elektrotta eksi uç. Taneli bir meyve. 8. Başkentimiz. Gemi barınağı. 9. Özenilmiş, özenle yapılmış. Övme, övgü. Erkek ördek. Evin bir bölümü. 10. Asya da bir göl. Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönüyle uğraşan kimse. Osmanlılarda gece bekçisi.

14 SAYFA 15 SONDAKiKA GAZETESİ >>15 SPOR 17 Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi 12 Dev Adam Litvanya ya uçtu 12 Dev Adam Litvanya ya uçtu 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Milli Basketbol Takımı, Huawei Kupası, Atatürk Havalimanı Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Huawei Kupası'na katılmak için Atatürk Havalimanı'ndan Litvanya'ya gitti. 12 Dev Adam havalimanında hayranlarını bol bol fotoğraf çektirdi. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Huawei Kupası'na katılarak hazırlanıyor Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Basketbol Takımı, Huawei Kupası için Atatürk Havalimanı na geldi. Otobüsten valizlerini aldıktan sonra güvenlik aramasından geçen 12 Dev Adam, havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Milli takım, Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla hareket etti. Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk müsabakasını ev sahibi Litvanya'ya karşı oynayacak milli takımın rakipleri ve maç saatleri şöyle: 17 Ağustos: Türkiye-Litvanya 18 Ağustos: Hırvatistan-Türkiye 19 Ağustos: Makedonya-Türkiye CİHAN Hamzaoğlu: Hatalarımızı ilk maçta görmüş olduk Karabağlar ın gururu oldular Bu güne kadar gerçekleştirilen çeşitli organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan Karabağlar Belediyesi Karate Takımı. başarılarına bir yenisini daha ekledi. Belediyenin sporcuları, 41 ülkeden 600 sporcunun katıldığı 12. Uluslararası Erzurum Palandöken Karate Şampiyonası nda altın ve bronz madalya kazanarak ilçeye zaferle döndü. Erzurum da bu yıl 12. si düzenlenen Uluslararası Palandöken Karate Şampiyonası na dört sporcuyla katılan Karabağlar Belediyesi Karate Takımı, biri altın diğeri bronz madalya olmak üzere toplamda iki madalya kazandı. Milli sporcuezgi Bayır şampiyonada, Kata-Yıldızlar dalında altın madalyayı boynuna takarak takıma birincilik getirdi. Ezgi Bayır, aynı zamanda aldığı dereceyle Trabzon da yapılacak olan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Açık Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Karabağlar Belediyesi Karate Takımı'nın bir diğer sporcusu olan Elif Soytürk ise Yıldızlar-Kumite dalında üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve Karabağlar a bu alanda bir kez daha gurur yaşattı. Antrenörleri Mansur Uludağ nezaretinde haftanın üç günü Devrim Mahallesi Spor Merkezi nde antrenmanlara devam eden sporcular, bundan sonra düzenlenecek olan müsabakalarda da yine madalya sözü vererek iddialı konuştular. CİHAN Medicana Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İlk maçımızdı. Eksiklerimiz var, hatalarımız oldu ama ilk maçta olması bizim adımıza iyi diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Hamza Hamzaoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir futbol oynamak ve iyi bir skorla buradan dönmek için sahaya çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: Fakat erken yediğimiz gol biraz oyun disiplininden kopardı bizi. Tabi bir an önce oyuncularımız skoru yakalamak için uzun paslarla bir an önce gole gitme isteği biraz bizim oyun disiplinimizi etkiledi. Ama ikinci yarıda toparlanarak 2-0 geriye düşmemize rağmen tekrar bir reaksiyon gösterdik. Burak ın da oyuna girmesiyle ön tarafta daha etkili olmaya başladık ve 2-2 yi yakaladık. Daha sonra ataklarımız oldu ama golü bulamadık. Sivasspor u da tebrik ediyorum. İlk maçımızdı. Eksiklerimiz var, hatalarımız oldu ama ilk maçta olması bizim adımıza iyi diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. CİHAN Voleybol U23 Bayan Milli Takımı 4 maçta 4. galibiyete ulaştı Türkiye nin ev sahipliğinde Ankara da düzenlenen 2015 FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) U23 Bayanlar Dünya Şampiyonası A Grubu nda dördüncü gün (15 Ağustos) Başkent Voleybol Salonu nda oynanan Türkiye Bulgaristan maçı ile sona erdi. U23 Bayan Milli Takımı, rakibini 25-18, 25-15, 23-25, ve 15-8 lik setlerle 3-2 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı Ṁilli Takım, bu sonuçla puanını 11 e çıkarırken, Bulgaristan 7 puanla 3. sıraya yükseldi. İtalya'yı 3-1 mağlup eden Brezilya ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. U23 Dünya Şampiyonası'na bugün (16 Ağustos) ara verilecek ve grup aşaması 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla tamamlanacak. U23 Bayan Milli Takımı, 17 Ağustos Pazartesi günü Başkent Voleybol Salonu nda da Kolombiya ile karşılaşacak. CİHAN Sergen Yalçın: 3 puanı kendi beceriksizliğimizden alamadık Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Puan puandır diye düşünüyoruz, ama almamız gereken bir üç puanı kendi beceriksizliğimiz yüzünden alamadığımızı düşünüyorum. O yüzden çok üzgünüz. dedi Ṡergen Yalçın, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçın 2-2 beraberlikle bitmesinden olayı son derece üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti: Çünkü oyunun karşılığı kesinlikle bu olmamalıydı. Bu tür maçlarda büyük takımlara karşı bu kadar gol pozisyonu yakalayamazsın. İnanılmaz gol pozisyonları yakaladık ve bunları cömertçe harcadığımızı düşünüyorum. Özelilikle 2-0 dan sonra Burak ın attığı golün çok net ofsayt olduğu söyleniyor. Eğer ofsayt ise bizim takıma çok yazık oldu. Çünkü o yediğimiz gol takımı demoralize etti ve çok arkaya yazlanmamızı sağladı. 20 dakika içinde baya bir bocaladık. Ama ondan sonra tekrar oyunda tutunmayı başardık. 2-2 de çok güzel bir gol attı, Podolski tebrik etmek lazım. Ondan sonra bizimde Galatasaray ın da pozisyonları vardı, oyun her iki tarafa da dönebilirdi. Ama skor berabere bitti. Puan puandır diye düşünüyoruz. A- ma almamız gereken bir üç puanı k- endi beceriksizliğimiz yüzünden alamadığımızı düşünüyorum o yüzden çok üzgünüz. Takım olarak 5-6 haftaya i- htiyaçları olduğunu ondan, sonra önlerini daha net göreceklerini kaydeden Sergen Yalçın, Galatasaray agresif değil, daha çok oynamayı isteyen bir takım. Bizde onlara u- yarak oynamayı düşündük. Kim son işi becerebilirse onun kazanacağı bir müsabaka gibiydi. İnanılmaz pozisyonları cömertçe harcadık. En az 8-10 pozisyon var bu şekilde. Sonuçta büyük bir takımla oynuyorsanız, bu tür pozisyonlarda golü atmak lazım. Sivasspor bu maçta iyi mücadele etti, özellikle sezon başında iyi bir çalışma ortamı bulduğumuzun göstergesiydi, çünkü geçen yıl oyunun ikinci yarılarında çok oyundan düşüyorduk. Bugün birlikte oynayan Ayağa oynayan, hücuma 4-5 kişiyle gidebilen bir Sivasspor izletmeye çalıştık. Oyunun 60 dakikasında bunu izlettiğimizi düşünüyorum. Sadece 20 dakikalık bir bocalama dönemimiz oldu. Oyunu 3-2 ye de getirebilirdik ama bir puan puandır diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı. CİHAN

15 SAYFA 16 İLKOKUL MEZUNU ÇİFTÇİDEN AKADEMİK ÇALIŞMA Önce rüzgârgülü yapan ve sonrasında bu rüzgârgülünü kullanarak kuyudan su çekmeyi başaran çiftçi, ilkokul mezunu çıktı. Türkiye bu çiftçiyi konuşuyor Çiftçi ise sadece Son Dakika Gazetesi ne konuştu. Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hamidiye Köyü'nde çiftçilik yapan İsmail Öztürk'ün (51), kendi imkânıyla yaptığı rüzgârgülü üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan tezlere konu oldu. Rüzgârgülü yardımı ile yeraltından su çıkarıp tarlasını üç yıldır masrafsız sulayan çiftçi İsmail Öztürk'e Türkiye'nin birçok yerinden de teklif geliyor. Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gelenbe beldesinde gördüğü bir rüzgârgülünden etkilenen çiftçi Öztürk, buradan yola çıkararak aynı rüzgârgülünü kendi tarlasına yapmış. Girişimci çiftçi, tarlasının yanı başına açtığı su kuyusunun üzerine kurduğu rüzgârgülü ile sıfır maliyetle tarlasını suluyor. Evine yaklaşık 4 km uzakta bulunan tarlasının yakınında su bulunmadığı için rüzgârgülü sayesinde yerin 10 metre altından su çektiğini belirten İsmail Öztürk, "Bu rüzgârgülleri metre derinlikten su çekebiliyor. Tarlam yaklaşık olarak 6 dönüm. İki yıldır tarlamda biberiye yetiştiriyordum, bu yıl mısır ektim. Bunu yapma nedenim mazot ve benzinin pahalı olması. Rüzgârgülünün maliyeti kuyuların derinliklerine göre değişebiliyor. Benim tarlama yaptığım bu rüzgârgülünün maliyeti 8 bin lira civarında. Kuyudan çıkan suyu 150 metre uzaklıktaki havuza toplanıyor. Daha sonra tarlamı suluyorum." dedi. ÜNİVERSİTEDE TEZ KONUSU OLDU İlkokul mezunu olduğunu ve bu işinin eğitimini almadığını ifade eden İsmail Öztürk, yapmış olduğu rüzgârgülünün, rüzgârın 20 km hız yaptığı zamanda kuyudan günlük ton civarında su çıkarıldığını anlatan girişimci çiftçi, "Bölgemizde tarla sulamak için ne baraj ne de gölet var. Yani yakınımızda hiç bir su kaynağı yok. Biz de bu sistemle yer altındaki sudan istifade ediyoruz. Köyde bizden başka kimsede böyle bir düzenek yok. Bunu yapmak için herhangi bir eğitim almadım. Rüzgâr gülü ve diğer düzeneklerin tamamını ben yaptım. Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar ve çiftçiler beni arıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler beni aradı. Tez hazırlayacaklarını söyleyerek konuyla ilgili bana bazı sorular sordular." diye konuştu. ''MASRAFTAN KURTUDUM' Tarlaya traktörle köyden su getirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken İsmail Öztürk, şöyle devam etti: "Bu yolla 5 dönüm tarlayı sulayamazsınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ama bu sistemle çok rahat bir şekilde tarlamı suluyorum. Görenler çok beğeniyor. Traktörle su çekmeye kalksam günlük 30 lira yakıt masrafı olur. Elektrikli su motoruyla su çekmeye kalksak bu seferde elektrik masrafı var. Ayrıca elektriği tarlaya kadar getirmek de ayrı bir sorun. Bu da çok maliyetli olur. Bizim hiç bir masrafımız yok. Rüzgâr estiği sürece su çıkarabiliyoruz. Sadece 10 lira değerinde gres yağı kullanıyoruz. Masrafsız bir şekilde tarlasını sulamak isteyen çiftçilerin su sistemi kurmalarını NiHAT tavsiye ederim. Çünkü bir sefer para harcayıp rüzgâr gülünü kuracaklar. Daha sonra hiç bir masrafı yok."küçük ve orta ölçekli çiftçilerin sulama ihtiyaçları için geliştirilen rüzgâr gülü sistemi ile 80 metre derinliğe kadar su çekebildiği bilgisini veren İsmail Öztürk, "Ayırca 25 metre kot farkı ile bin metreye kadar su pompalanabiliyor. GASGAR ÖZEL HABER Beş yılda 30 bin kişiye organ nakli Türkiye'de son 5 yılda yaklaşık 30 bin kişi organ nakli ameliyatı geçirdi. Bu ameliyatlarda en fazla böbrek nakli gerçekleştirildi. AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, organ nakliyle şifaya kavuşan hasta sayısı her geçen yıl artıyor.organ nakillerinde böbrek ilk sırada yer alıyor. Yılda yaklaşık 3 bin kişiye böbrek nakli yapılırken, 2011 yılından bugüne kadar kadar 13 bin 740 hasta böbrek nakliyle hastalığına şifa aradı. Böbrek nakillerini kornea izliyor. (AA) Sabun ve kek satarak köyüne oyun parkı yaptırdı 16 yaşındaki lise öğrencisi Demirbilek, hem yaz tatili yaptı hem de köyüne bir park kazandırdı. Demirbilek, "Projeyi gerçekleştirdikten sonra çocukların ve tanıdığım insanların yüzündeki ifade beni mutlu etti"dedi. İstanbul'da eğitimini sürdüren 16 yaşındaki lise öğrencisi, yaz tatillerini geçirdiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Büyükhusun köyüne, burada yaşayan kadınlarla ürettikleri doğal zeytinyağlı sabunlar ve keklerin satışından elde ettiği gelir sayesinde çocuklar için oyun parkı yapılmasını sağladı. Her yıl yaz tatilini geçirmek için İstanbul'dan evlerinin bulunduğu Büyükhusun köyüne gelen Deniz Demirbilek, köy çocuklarının oyun alanlarının kısıtlı olduğunu fark edince "oyun parkı" projesini hayata geçirmek üzere harekete geçti. Lise öğrencisi Demirbilek, köydeki kadınlarla iki yıl boyunca doğal zeytinyağlı sabun ile kek yaptı ve bunların İstanbul ve Büyükhusun'da satılmasını sağladı. Elde edilen gelirle de köyde oyun parkı oluşturuldu. Deniz Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkı yaptırmak için geçen yıl çalışmalara başladıklarını söyledi. Her yaz köyde çocuklarla sohbet etme imkanı bulduğunu, geçen yılki bir konuşmada, onların en çok oyun parkı istediklerini öğrendiğini aktaran Demirbilek, "Ben de çocukların bu isteğini nasıl oluşturabiliriz diye düşündüm. Köyde yaşayanlarla bir çalışma başlattık. Sabun atölyelerinde doğal zeytinyağlı ürünler oluşturduk. Bunları İstanbul'da okulumda düzenlenen kermeste sattık. Ayrıca çeşitli kuruluşlardan da destek aldım. Bunun yanında köy kadınlarıyla beraber kekler yaparak bunları köyümüzde satışa sunup ek gelir elde ettik. Bu gelirlerle de köye bir oyun parkı kazandırdık." dedi. Demirbilek, okulunda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bulunduğunu, onları örnek alıp kendisinin de çalışma başlatmak istediğini ifade etti. (AA) AİLE BOYU UZAY MACERASI Uzay Kampı Türkiye yaz tatili süresince düzenlediği 6 günlük yaz kamplarının yanı sıra ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabildiği alternatif uzay macerası programları sunuyor. Yaz tatilinde çocukların velileriyle birlikte zaman geçirmesini ve eğlenirken öğrenmesini amaçlayan Aile/Çocuk Uzay Kampı programı 7-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Şanlıurfa dan gelen 19 aile, uzay mekiği-yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonu modülünde sanal uzay uçuşu eğitimi, sıfır yer çekimi simülatöründe ağırlıksızlık, 1/6 yerçekimi koltuğunda ay yürüyüşü, gözlemevinde teleskopla gökyüzünün incelenmesi gibi birçok etkinliğe birlikte katıldılar. Gösterdiği üstün çalışma performansıyla Çoklu NASA Ekibi Ödülleri, NASA Üstün Liderlik Madalyası ve NASA Olağanüstü Başarı Madalyası gibi birçok ödülün sahibi olan misafir konuşmacı Ed Van Cise ile de tanışma şansına sahip olan aileler, yoğun geçen iki günün ardından mezuniyet sertifikalarını alarak kamptan ayrıldılar.(haber MERKEZİ) 17 Ağustos 2015 Pazartesi Demir ve levrek aynı tesiste üretiliyor Her yıl yaklaşık 4 milyon ton demir-çeliğin üretildiği İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale'deki tesisinde hidroelektrik santrallerinin yarattığı atık su, levrek, çipura ve kalkan balıklarının yetiştirilmesinde kullanılıyor Türkiye'nin en büyük demir-çelik firmaları arasında yer alan İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale-Biga'daki tesisleri, ekonomiye katkısı kadar çevreye duyarlı üretim modeliyle de dikkati çekiyor. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada ağır sanayi alanında yatırımları bulunan kuruluşlarının daha fazla üretim yapmak adına çevreye verdikleri zararlar zaman zaman tartışma konusu olurken, kimi firmalar ise ciddi maliyetleri göze alarak çevre dostu tesisler inşa ediyor. Bu açıdan bakıldığında İÇDAŞ AŞ'nin Avrupa'nın en büyük ark ocaklı demirçelik üretim tesisi konumunda bulunan Biga ilçesinin Bekirli Köyü yakınlarındaki yatırımı, çevre dostu sanayi yapılanmasına örnek oluşturuyor. Üretime 2003 yılında başlayan ve 5,5 milyar dolara mal olan tesis, deniz kıyısında olmasına ve ham madde olarak hurdayı kullanmasına karşın hava kirliliğinin önlenmesi ile orman ve deniz ekosisteminin korunması konusunda yaptığı çevre dostu yatırımlarla ön plana çıkıyor. İSO'nun Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 6'ıncı sırada yer alan, 5 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayan ve yıllık yaklaşık 4 milyon ton demirçelik üretilen tesis arazisinde çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı Doğal Yaşam Parkı da yer alıyor. Çevreye zarar vermemek adına yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren tesis yetkilileri, her açıdan en son teknolojiyi kullanarak ve modern bir anlayışla üretim yaptıklarını söyledi. Bacalardan çıkan duman ve soğutma suyunun geri dönüşümü sırasında çevreye hiçbir şekilde zarar vermediklerini belirten yetkililer, tesisteki hidroelektrik santralinden elde edilen atık suyu kullanarak havuzlarda levrek, çipura ve kalkan balığı yetiştirdiklerini ifade etti. Söz konusu uygulamaları nedeniyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde 15 çevre ödülüne layık görüldüklerini anlatan yetkililer, 2012 yılında çevre koruma amaçlı geliştirdikleri projelere yapılan toplam yatırım tutarının 430 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Bunun yüzde 93'ünü baca gazı arıtma sisteminin oluşturduğunu vurgulayan yetkililer, bu yıl, çelik tesislerinde atık ısıdan elektrik üretmek hedefiyle çalışmalara başladıklarını bildirdi. Tesisin su ihtiyacını tamamen denizden karşıladıklarını kaydeden yetkililer, tesis bünyesinde deniz suyunu içme suyuna dönüştüren bir sistemin de kurulu olduğunun altını çizdi. Yetkililer, 2008 yılında çelik tesisi ve termik santralin soğutma suları deşarj hattı üzerine hidrolik türbinler kurulması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, deniz suyundan elektrik enerjisi üretmek üzere 2009 yılında tesisleri devreye aldıklarını kaydetti. Tesisin toplam yatırım maliyetinin 15 milyon dolar olduğunu belirten yetkililer, toplam kurulu gücü kilovatsaat olan 4 HES inşa ettiklerini söyledi. Soğutma suyu deşarjında kurulu bulunan HES'lerin 2012 yılında 25,5 milyon kilovatsaat enerji ürettiğine, bunun ekonomik değerinin ise 3 milyon liranın üzerinde olduğuna işaret eden tesis yetkilileri, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama elektrik tüketiminin 2 bin 490 kilovat saat olduğu dikkate alındığında yılda 10 binden fazla kişinin tüketeceği kadar enerjiyi şebekeden çekmek yerine emisyon yaratmadan ve verimlilik şartlarını da sağlayarak kendi bünyelerinde ürettiklerine dikkati çekti. "Baca gazı emisyonları AB sınırlarının altında" Enerji, çelik ve gemi inşası alanlarında faaliyet gösterdiklerini kaydeden tesis yetkilileri, doğal hayatın korunması konusunda da hassas davrandıklarının altını çizdi. Tesisin bulunduğu deniz-kıyı ve orman ekosisteminde 271 hayvan, 136 bitki türü tespit ediliğini anlatan yetkililer, Bekirli Termik Santrali'nin, Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi ile Kalkınma Bakanlığı tarafından Türkiye'deki en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarından birisi seçildiğini kaydetti. Tesislerde uygulanan emisyon kontrol sistemleri ile baca gazı emisyon oranlarının AB Büyük Yakma Tesislerinde verilen sınır değerlerin altında kaldığını vurgulayan yetkililer, emisyon değerlerinin online olarak elektronik ortamda sürekli ölçüm sistemi ile izlenerek kontrol edildiğini, bugüne kadar ölçülen değerlerin, Avrupa baca gazı emisyon limit değerlerinin altında olduğunu ifade etti. (AA) 85 yaşındaki usta "elenen" mesleğini yaşatmaya çalışıyor Efeler ilçesine bağlı Veysipaşa maisminin kaldığını anlattı. Zahirecilik hallesindeki zahire dükkanında baba mesleğinin en büyük darbeyi fabrikasyon mesleğini yaşatmaya çalışan Taş,, çiftçiürünlerden aldığını dile getiren Taş, lerin hasadını yaptığı, buğday, arpa ve şunları kaydetti: "Fabrikasyon ürünlerin mısır gibi ürünleri eleyerek bize çok zararı oldu. Satışlarımız esaydın'da temizlediğini, bir kısmını yemkisi gibi değil, çok azaldı. Eskiden lik olarak satarken, diğer şehirde birçok değirmen vardı. 65 yıldır elek bölümünü ise eleyerek sürdürdüğü Ben durmadan burada ürünleri değirmenlere gönderip zahirecilik mesleğini elerdim, değirmenlerde un una çevirdiklerini söyle- bükülmüş beline rağmen yapılırdı. Şimdi insanlar mardi. Yarım asrı aşkın ketlerden alıp ihtiyaçlarını devam ettiren 85 süredir sürdürdükleri gideriyor, buralara gelmiyor. yaşındaki İsmail Taş, tek Sadece doğal unun sağlığa mesleği birçok esnafın başına fabrika ürün- faydasını bilenler gelip satın bıraktığını, başka işlere lerine direnmeye alıyor. Çünkü sattığımız doğal yöneldiğini anlatan Taş, zahireciler çarşısının yalnızca un mideye yapışmıyor, rahatsız etçalışıyor miyor. Burası zahireciler çarşısı olarak biliniyor ancak yalnızca ismi kaldı. Birçok zahireci dükkanı şimdi börekçi, lokanta oldu."taş, yemde de fabrikasyon ürünlerin yaygınlaştığını, hayvancıların bunlara yöneldiğini, eski satışların kalmadığını anlattı. Yem satışlarını azaltan bir diğer hususun, motorlu araçların yaygınlaşması olduğuna işaret eden Taş, "Eskiden eşek, at çoktu. Her evde ortalama 3 hayvan vardı. Köylülere çuval, çuval yem satar, çok güzel iş yapardık. İnsanlar şimdi motorlu araçlara yöneldi. Hayvan kullanan neredeyse kalmadı. Bu durum da yem satışlarını etkiledi" diye konuştu. (AA)

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyoloji AD İçin 15 Kalem Cerrahi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı