T arlaya traktörle köyden su getirmenin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T arlaya traktörle köyden su getirmenin"

Transkript

1 Dalış turizmine önem verilmediğini söyleyen Side Silve Diving Scholl'un sahibi milli dalgıç Ahmet Gülaydın, Avustralya'nın örnek alınmasını istedi 17 Ağustos 2015 Pazartesi İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Yarımada Stratejik Planı çerçevesinde Mordoğanlı kadınlara verdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı tamamlandı KREDİLER KOSGEB'TEN İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise 2015 yılında açılan beş eğitim programından 145 katılımcının yararlandığını belirterek, Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü nün ücretsiz olarak düzenlediği bu eğitimlerden yararlanan katılımcılarımız, iş fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım atmıştır. Çoğunluğu kadın olan katılımcılarımızın en kısa sürede KOSGEB kredilerinden yararlanarak işyerlerini açmalarını, özellikle de kadınlarımızın kendi işinin patronu olarak ekonomiye katkı sağlamalarını temenni ediyoruz dedi. devamı 8 de T arlaya traktörle köyden su getirmenin mümkün olmadığına dikkat çeken İsmail Öztürk, sisteme ilişkin; "Bu yolla 5 dönüm tarlayı sulayamazsınız. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ama bu sistemle çok rahat bir şekilde tarlamı suluyorum. Görenler çok beğeniyor. Traktörle su çekmeye kalksam günlük 30 lira yakıt masrafı olur. Elektrikli su motoruyla su çekmeye kalksak bu seferde elektrik masrafı var. Ayrıca elektriği tarlaya kadar getirmek de ayrı bir sorun. Bu da çok maliyetli olur. Bizim hiç bir masrafımız yok. Rüzgâr estiği sürece su çıkarabiliyoruz ifadelerini kullandı. devamı 16 da Gördüğü rüzgârgüllerinden etkilenen ve aynısını tarlasının yanı başına yapan ilkokul mezunu çiftçi İsmail Öztürk, şimdi, o rüzgârgülüyle tarla suluyor. Maliyeti ise duyanları şaşırtan cinsten: Sıfır maliyet ÖZEL HABER Her yıl yaklaşık 4 milyon ton demir-çeliğin üretildiği İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale'deki tesisinde hidroelektrik santrallerinin yarattığı atık su, levrek, çipura ve kalkan balıklarının yetiştirilmesinde kullanılıyor.»16 da İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin, işletmelerde radyodan veya televizyondan yayınlanan müziğin, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği yönünde karar verdiğini bildirdi. Başkan Mutlu, "İşyerinde müzik yayınından ticari Aydın ın Nazilli ilçesinde yarım asırdır devam eden patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Özellikle Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak geçimlerini sağlıyorlar kazanç sağlamadığı halde radyo veya televizyonunda müzik dinleyen esnafa hiçbir uyarı yapılmadan ağır cezalar kesilmesi yanlış bir uygulamaydı. Artık bu cezaların hukuki dayanağı kalmadı. Önümüzdeki süreçte kanunda revizyon yapılarak konuya netlik kazandırılmasını bekliyoruz." dedi. devamı 3 te Aydın'da 65 yıldır elek eleyerek sürdürdüğü zahirecilik mesleğini bükülmüş beline rağmen devam ettiren 85 yaşındaki İsmail Taş, tek başına fabrika ürünlerine direnmeye çalışıyor

2 SAYFA 2 S AH 17 Ağustos 2015 Pazartesi Her yıl 15 Ağustos ta kutlanan Meryem Ana nın Göğe Yükseliş Bayramı bu yıl da Meryemana Evi ve Şirince deki Dimitrous Kilisesinde kutlandı. Başkan Bakıcı, "Dün akşam İstasyon Meydanı nda Kur an-ı Kerim dinletisi vardı. Bugün de burada Meryem Ana Yortusu na katılıyoruz" dedi Yıl: 5. Sayı: Ağustos 2015 Pazartesi

3 SAYFA 3 SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi YARGITAY'DAN ESNAFI SEVİNDİREN HABER s "1850 (D/S) (İng) Doğal Konuşmacı" hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : İdarenin a)adresi : Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR b)telefon ve faks numarası : Tel : Faks : c)elektronik posta adresi : - ç)ihale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) 2.İhale konusu hizmetin a)niteliği, türü ve miktarı b)yapılacağı yer c)işin süresi 3.İhalenin a)yapılacağı yer İHALE İLANI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ : 1850 D/S (İngilizce) Doğal Konuşmacı Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. : Hava Teknik Okullar Komutanlığı/ Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Gaziemir/İZMİR : İşe Başlama tarihinden itibaren 10 (on) aydır. : Hava Eğitim Komutanlığı - İhale Komisyon Bşk.lığı Güzelyalı/İZMİR b)tarihi ve saati : 27 Ağustos :00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler; Yüklenici firma, kurumsal bir yabancı dil eğitim kurumu, şirketi ya da enstitüsü olduğunu gösteren onaylı belgeleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip idareye teslim edecektir. 4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 4.3.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.4.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları (veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri) zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Eğt.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Güzelyalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer Hususlar:İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar: de Sondakika: 17/8 Basın: Başkan Mutlu, "İşyerinde müzik yayınından ticari kazanç sağlamadığı halde radyo veya televizyonunda müzik dinleyen esnafa hiçbir uyarı yapılmadan ağır cezalar kesilmesi yanlış bir uygulamaydı. Artık bu cezaların hukuki dayanağı kalmadı. Önümüzdeki süreçte kanunda revizyon yapılarak konuya netlik kazandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu. Yargıtay tarafından verilen bir kararın bundan sonraki süreçte adaletsizlikleri önleyeceğini dile getiren Mutlu, "Eser sahiplerinin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini savunan meslek birlikleri temsilcileri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na dayanarak avukatlarla işletmeleri denetliyor, esnafa herhangi bir uyarı yapmadan, bilgi vermeden ceza kesiyor, ayrı ayrı savcılığa şikayet ediyordu. Ancak Yargıtay 19. Ceza Dairesi işletmelerde radyodan veya televizyondan yayınlanan müziğin, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği yönünde karar verdi. Karar bu yönde süren davalar için emsal teşkil edecektir." diye konuştu. Eser sahiplerinin haklarını korumayı hedefleyen kanunun amacına itirazları olmadığını belirten Mutlu, ancak uygulamada yapılanların kanunun ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekti. İş yerinde müşterisini tıraş eden berberin, kumaşını dikerken radyo dinleyen terzinin, 6-8 bin liraya kadar ulaşan cezalarla karşı karşıya kalmasının haksızlığa sebep olduğunu ifade eden İESOB Başkanı Mutlu, "İzmir'de de bu yönde özellikle Karşıyaka ve Bornova bölgelerinde çok sayıda esnafımızın canı yanmıştı. İzmir Birliği mağdur esnafın hakkını hukuki yollarla ararken, kabul edilemez bu durumu ilgili mercilere ve siyasilere aktarmıştı. Mücadelesini sürdürdüğümüz bu konuda Yargıtay'ın bizi sevindiren kararı artık emsal oluşturacak, esnaf sanatkarlarımızın haksız yere ağır para cezaları ile karşı karşıya kalmasını önleyecek ve bu yöndeki davaların zaten yükü oldukça ağır olan mahkemeleri de meşgul etmesinin önüne geçilecektir." diye konuştu. (CİHAN) s GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BORNOVA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL MARKETİMİZDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLMEK ÜZERE GIDA ve TEMİZLİK MALZE- MELERİNİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ver almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a)adresi :Kazımdirik mahallesi Fevziçakmak cad. NO: BORNOVA \ İZMİR b)telefon ve faks numarası : c)elektronik Posta Adresi : ç)ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)niteliği, türü ve miktarı : 45 KALEM GIDA ve TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)teslim yeri : Bornova Belediyesi Naldöken Kültür Merkezi c)teslim tarihleri : Yüklenici firma sözleşme tarihinden itibaren tarihine kadar gıda temizlik malzemelerini partiler halinde teslim edecektir. 3-İhalenin a)yapılacağı yer : BORNOVA BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU Fevzi Çakmak Cad. No: Bornova-İZMİR b)tarihi ve saati : :00 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: -Yüklenici firma,alınacak gıda maddelerinin tamamına ait Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından veya ilgili kurumdan alınmış Gıda Sicil Belgeleri ve Gıda Üretim İzin Belgelerini sözleşme aşamasında idareye sunacaktır. -Ürün muhafazasında kullanılan ambalaj malzemesinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış izni olmalı ve ambalaj üzerinde bu izni gösteren ibare bulunmalıdır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: benzer iş belgeleri (Kamu kurumu ve özel şirketlere yapılan kuru sıvı gıda ve temizlik malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir) 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BORNOVA BELE- DİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BORNOVA BELEDİYESİ BASIN YAYlN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir 9.İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Sondakika: 17/8 Basın: Resmi İlanlar: de

4 17 Ağustos 2015 Pazartesi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının bir yılı aşkın bir süredir 1 lira 15 kuruş olduğunu bildirerek, Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) süt fiyatlarına, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanları kesime giderse, sektörde yıkım olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatları ararız. dedi

5 2015 Temmuz ayı, istihdamda tehlike çanlarının çaldığı bir ay oldu. Geçtiğimiz aya oranla hem toplam iş ilanı hem de yeni iş ilanı sayılarında yaşanan düşüşler sektörlere de yansıdı. Bayram tatilleri ve siyasi belirsizlik ortamı sebebiyle şirketler işe alımlarda temkinli hareket ediyor Türkiye nin istihdam haritasının çizildiği Kariyer.net İstihdam Endeksi verilerinin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre Temmuz 2015 döneminde Kariyer.net te toplam 55 bin 888 iş ilanı yayınlandı; 14 bin 659 yeni iş ilanı ile 51 binden fazla kişi iş fırsatı yakaladı. Toplam iş ilanı sayısı Temmuz 2014 e kıyasla yüz 2 arttı, geçtiğimiz aya o- ranla yüzde 2 düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında yeni iş ilanı sayılarında ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artış görüldü, Haziran ayına oranla yüzde 9 düşüş yaşandı. İstihdam endeksi rakamlarını yorumlayan Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Temmuz ayı iş günü ortalamalarına baktığımızda, yeni ilan sayısında geçen aya göre yüzde 6.5, 2014 ün aynı ayına göre ise yüzde 5.5 düşüş görülüyor. Bu düşüşte; Ramazan Bayramı nı kutladığımız Temmuz ayındaki resmi tatil günlerinin ve siyasi gündemin etkili olduğunu söylemek mümkün. dedi. Kariyer.net İstihdam Endeksi verilerine göre; en çok iş fırsatı sunan sektörlerin tümünde düşüş gözlemlendi, başvuru yapılan ilan sayılarına göre gerçekleşen sıralama değişmedi. Tekstil 6 bin 18, yapı 5 bin 428, üretim 4 bin 676, hizmet 3 bin 959, sağlık 3 bin 876, bilişim 3 bin 773, o- tomotiv 3 bin 730, ticaret 3 bin 520, turizm 3 bin 015 ve elektrik ve elektronik 2 bin 507 başvuru yapılan ilan ile Temmuz ayında en çok istihdam oluşturan ilk 10 sektör oldu in ilk aylarından itibaren yükseliş gösteren perakende sektörü, başvuru yapılan ilan sayısında bu ay da kendi rekorunu kırdı. Sektör, Temmuz 2014 e göre yüzde 31 oranında artış gösterdi. TURİZM KAN KAYBEDİYOR Sektörler içinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde16 lık düşüş oranıyla dikkat çeken turizmdeki düşüşün sebeplerini yorumlayan Azoz, komşu ülkelerde devam eden siyasi karışıklıkların etkili olduğundan bahsetti. Azoz, Her sezon tatilcilerin akın ettiği güney sahilleri bu yıl beklenen ilgiyi göremedi. Türkiye nin önemli turizm gelirlerini sağlayan tatilcilerin sayısındaki düşüş sektördeki istihdama da yansıdı. açıklamasını yaptı. YAPI SEKTÖRÜ ANADOLU DA YÜKSELİYOR Lokomotif sektörler içinde ilk üçte yerini garantileyen yapı sektörü; Türkiye nin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde istihdamı hareketlendirdi. Sektör, özellikle Gümüşhane, Kastamonu Bayburt, Bartın, A- masya, Muş, Iğdır, Tunceli ve Bilecik te yayınladığı iş ilanlarıyla 2014 ün aynı ayına göre yüzde 55 oranında istihdam artışı sağladı. İstihdamın kalbinin attığı iller listesi değişmedi; İstanbul da 38 bin 202, Ankara da 6 bin 151, İzmir'de 4 bin 143, Bursa'da 3 bin 800 ve Kocaeli'de 3 bin 366 ilan yayınlandı. SATIŞ POZİSYONLARI İŞ ARAYANLARA UMUT OLUYOR En çok aranan pozisyonlar içine satış temsilcisi pozisyonu 7 bin 909 ilan ile liderliğini korudu, ardından sırasıyla mühendis (5 bin 401), muhasebe elemanı (2 bin 397), teknisyen (bin 199), satış müdürü (bin 125), mağaza müdürü (bin 90), tekniker (974), insan kaynakları uzmanı (710), stajyer (688) ve çağrı merkezi elemanı (565) pozisyonları en çok arananlar arasında yer aldı. (CİHAN) 17 Şubat Ağustos Perşembe Pazartesi Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye'de güvenli yapıların inşa edilmesi için inşaat sektöründe yaşanan yönetmelik karmaşasına son verecek konsolide bir Ulusal Bina Yönetmeliği'ne ihtiyaç olduğunu belirtti

6 SAYFA 6 ACİL TELEFONLAR İtfaye - AKS110 Acil Yardım Polis İmdat 155 Elektrik Arıza Jandarma İmdat İZSU Su Arıza 185 Doğalgaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yangınları 177 Alo Doktorum 113 Uluslararası Kayıt 115 Uluslararası Sıra Sorma 115 Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu 119 Telefon Arıza 121 Ankesör Arıza Teleks Arıza Data Arıza 124 Radyo - TV Arıza Kablo - TV Arıza Şehirlerarası Sıra Sorma 131 Beklemesiz Arama 131 Çağrı 133 Yerinde Olmayan Abone 134 Uyandırma Zabıta Trafik İmdat 154 PTT Hizmet Danışma 161 Telekom Borç Sorma 163 Kodlu Arama 168 Alo Post 169 Turizm Bilgi 170 Madde Bağımlılığı 171 Sigara Bırakma Hattı 171 Atom Enerji Kurumu 172 Emniyet Danışma 174 Tüketici Danışma 175 Gürültü Şikayet 176 Orman Yangını İhbar 177 Alo Valilik 179 İş ve İşçi Bulma Kurumu Ruhsal Bunalım Danışma Kadın ve Sosyal Hizmetler 183 Sağlık Danışma 184 Vergi Danışma 189 YANGIN TELEFONLARI İzmir 110 Karşıyaka Kadifekale Bornova Bostanlı Buca Karabağlar Çamdibi Çiğli Balçova Evka Evka 1 Gaziemir Hatay Narlıdere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Aliağa N.S. İşgören Alsancak Alsancak Acil Servis Ağız ve Diş Sağlığı Alsancak Diş Hast. Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka Eği. Hast. Buca S.D. Hastanesi Çeşme A. Çizgenakat Foça Göğüs Hastanesi Konak Diş Hastanesi Karşıyaka Çiğli Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- Eşrefpaşa Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu Tıp Merkezi Agora Tıp Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent Tıp Merkezi Atagöz Göz Hastalıkları Atafizik, Fizik Ted. Mer Batıgöz Hastanesi Bornova Tıp Merkezi Bornova Özel Tıp Mer. Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi Buca Tıp Merkezi Buca Sağlık Merkezi Central Hospital Can Tıp Merkezi Caner Göz Merkezi Çağdaş Tıp Merkezi Çankaya Tıp Merkezi Çesav Tıp Merkezi Çeşme Sissus Has Çınarlı Hastanesi Çiğli Özel Sağ. Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Doğa Tıp Mer Dr. Sıhhat Tıp Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sağlık Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sağlık Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer. Ekol K.B.B. Şube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent Tıp Merkezi Gaziemir Tıp Merkezi Hayat Hastanesi İzmir Hastanesi İrenbe Tüp Bebek Mer Karataş Karşıyaka Tıp Merkezi bin öğrenci için üniversite eğitimi hayali devam ediyor zmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, ek kontenjan döneminde tercih yapma hakkı bulunan 50 bin öğrenciye seslendi: Severek yapacağınız meslek için seçim yapın. İzmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, ek kontenjan döneminde tercih yapacak üniversite adayları ve aileleri için önerilerde bulundu ve 2015 ÖSYS sonuçlarına göre 38 bin 789 kontenjan boş kalmıştı. Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu rakamın 50 bini geçmesi bekleniyor. Bu da merkezi yerleştirmede herhangi bir programı kazanamayan 50 bin aday için yeni bir şans demek değerlendirmesinde bulundu. Üniversite eğitiminin akademik yönünün yanı sıra kişiye meslek kazandırması nedeni ile çok önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erciyeş, Edinecekleri meslek ile tüm hayatlarını şekillendireceklerini unutmadan, adayların mutlaka istedikleri eğitimi alacakları fakülte ve bölümleri tercih etmesi gerekiyor dedi. Sayıları 80 e yaklaşan vakıf üniversitelerinin dinamik ve çağdaş eğitimleriyle eğitim dünyasında yerlerini aldığına dikkat çeken Erciyeş, tercih yapacak adayların mutlaka uzman desteği alması gerektiğini söyledi. Üniversitede okumuş olmak için tercih yapmayın! Üniversite adaylarına sadece üniversitede okumuş olmak için tercih yapmayın diye seslenen Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, Kişiler, donanımlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitimi aldıkları sürece mesleklerinde de başarılı olacaklarını unutmamalılar. Ömür boyu severek yapacakları meslek için öğrenciler fakülte ve bölüm seçilmeli dedi. Ek kontenjan döneminde tercih yapacak olmanın adaylara daha iyi düşünme fırsatı sağladığını söyleyen Erciyeş, Ek kontenjan dönemi, dezavantajı avantaja çevirmek için kullanılacak bir fırsat. Uzmanlar ile görüşülerek yapılacak tercihler adaylara iyi bir gelecek sağlayacak dedi. SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 YEREL EKONOMİ 17 Şubat 2013 Perşembe 17 Ağustos 2015 Pazartesi İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde, hastaların işlerini kolaylaştırmak ve çalışanların daha konforlu ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelerin sunumları yapıldı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğindeki toplantıda "9 hastaneden 28 iyi uygulama" katılımcılara tanıtıldı ve projeler hakkında bilgi verildi. Hastanelerde "iyi uygulama" kapsamında değerlendirilen projeler şöyle: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eliniz Elimizde Projesi, Taburculuk Karnesi, İletişim Becerileri Çalışması, Diyabet Sohbet Haritaları, Alsancak ADSM ile birlikte yürütülen Gebelerin Dişleri Bize Emanet Projesi, Gebe Okulu, Hasta Okulu, Herkes İçin Böbrek Sağlığı. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Kişisel Eğitim Kartlarının Eğitim Planının Uyumuna Olan Etkisi, İnsülin Bilgilendirme Kartları, Arabuluculuk Hekim Hemşire Projesi, İnternet Üzerinden Hasta Eğitimleri, Dijital Memnuniyet Anketleri, Doğru Nefes Kaliteli Yaşam, Polikliniğe Kitap Yaptırma, Ufak At Atığı Azalt. Menemen Devlet Hastanesi: Hastane çalışanlarının birlikte zaman geçirmesini sağlayan Tatlı Perşembe Projesi, Boyama Sanatı ve Acil Servis, Dört Köşe Palyaço, Sağlık Okur Yazarlığı. Kemalpaşa Devlet Hastanesi: Poliklinik Kapılarının Giydirilmesi, HBYS Üzerinden Personel Doğum Günü Kutlaması. Vakıf üniversiteleri beyin göçünü tersine çeviriyor Sayıları her yıl artan vakıf üniversitelerinin eğitim anlayışı ve sunduğu olanaklar ile Türkiye için beyin göçünü tersine çevirdiğini belirten Erciyeş, Vakıf üniversitelerinin pek çoğu yurt dışında eğitim ve çalışma deneyimine sahip akademisyen kadrosu, karar alma ve uygulama aşamasındaki dinamizmi, yabancı dil eğitiminde yarattıkları fark ve sunduğu olanaklarla eğitim süresince ve sonrasında öğrenciler için büyük avantajlara sahip dedi. Sanayi-üniversite işbirliği ve kariyer merkezlerinin yoğun çalışmaları nedeni ile vakıf üniversitelerinin artık mezuniyet öncesi öğrencilerine iş imkânı sunduğuna vurgu yapan Kayhan Erciyeş, Son yıllarda görüyoruz ki İzmir Üniversitesi ni tercih eden İzmir ve Ege bölgesinden öğrenci sayısı giderek artıyor. Bu veriler gösteriyor ki eğitim kalitesi ve çalışmaları ile İzmir Üniversitesi artık öğrenci ve ailelerde gerekli güven noktasını yakalamış durumda. Öte yandan farklı bir şehirde devlet üniversitesinde okumaktansa daha ekonomik bir bütçe ile yerel vakıf üniversitelerinde eğitim almak mümkün dedi. Okurken burs kazanın Sadece üniversiteye girerken değil, eğitim boyunca gösterilen akademik başarının yanı sıra sosyal, sportif ve sanatsal başarıların da vakıf üniversitelerinde öğrencilere burs olarak geri döndüğünü hatırlatan Erciyeş, İzmir Üniversitesinde yaklaşık o- larak her iki öğrenciden biri burslu eğitim alıyor. Öğrencilerimizin tüm başarıları burslar ile ödüllendiriliyor dedi. Özellikle sağlık bilimleri alanlarından mezun olan öğrencilerin mezuniyetleri sonrası işsizlik sorunu ile karşılaşmadıklarını hatırlatan Rektör Erciyeş, ek kontenjan döneminde de yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu bölümler için tercih yapılabileceğini hatırlattı ve Ek kontenjan döneminde Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar, Fen- Edebiyat Fakültesi ile bu yıl eğitim vermeye başlayacağımız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na öğrencilerimizi bekliyoruz diye konuştu. (HABER MERKEZİ) İzmir'deki 9 hastaneden 28 proje Aliağa Devlet Hastanesi: Mutluluk Komitesi, Obeziteyi Önleme. Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi: Performans Değerlendirme Ödüllendirme Projesi. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi: Gezici Kütüphane projeleri. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi: Sünnet Çocuğu Odalarının Düzenlenmesi. Menemen ADSM: Yol Arkadaşlarımız Günü. HABER MERKEZİ MANİSA NIN YENİ SAVCISI İDEALLERİNİ ANLATTI Adliyesinde stajıma başladım. Ankara'da ve Bilecik ili Söğüt ilçesinde de staj eğitimi aldım. Türkiye Adalet Akademisi'nde 15. Dönem Hakim Savcı Adayı olarak aldığım eğitim sonrası 17 Temmuz 2013 tarihinde Samsun İli Ladik ilçesine atandım. 2 Yıl Ladik'te görev yaptıktan sonra Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun 12/06/2015 Tarihli ve 943 Sayılı Adlî Yargı Kararnamesi ile Demirci ilçesi'ne atandım. Demirci ilçesi tercih ettiğim yerlerdendi. Kendi standardındaki ilçelere göre daha EMİN YAPAR Manisa Demirci cumhuriyet savcılığına atanan savcı Sinan Emirler 1989 Yılında Eskişehir'de doğdum. ilk, orta ve lise öğrenimimi Eskişehir'de tamamladım yılında Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. ÖSS'DE Eskişehir 1. o- larak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım yılında üniversiteden mezun oldum ve girdiğim Hakim-Savcılık sınavını kazanarak 2012 nisan ayında İstanbul Çağlayan huzurlu, sakin olup güzel bir şekilde görev yapılabilecek bir ilçe olduğundan dolayı tercih ettim yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir Uzmanı olarak görev yapan eşim Nurşen Çetin Emirler İle evlendim. K- endiside benimle birlikte Demirci'ye atanarak Demirci Vergi Dairesinde göreve başladı. 7 aylık Nurseli isminde bir kızımız var. Demirci'deki 3 yıllık görevimi adaletli şekilde eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde Anayasa'daki tüm hakları gözeterek tamamlamaya özen göstereceğim dedi. Manisa nın yeni cumhuriyet savcısına başarılar dileriz. POLİKLİNİK TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Yaşam Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karabağlar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sağlık Polik Ege Sağlık Egeform Fizik Eşrefpaşa Ö.Sağ Eşrefpaşa Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sağlık İhtisas Polik Karşıyaka Park Sağlık Mevlana Polik Mersinli Özel Sağlık Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sağlık Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Altındağ Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çiğli Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel İrem Sağlık Polik Özel İzmir Polik Özel Pınarbaşı Polik Özel Sarnıç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yenişehir Polik Park Sağlık Polik Sevgi Özel Sağlık Şöferler Odası Sağlık Polik Teos Polik Vefa Polik Yeşiltepe Polik Yıkık Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜNİVERSİTE TELEFONLARI Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik Ege Üniversitesi İlaç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi Doğum Evleri- Ege Üni. Tıp Fak Konak Doğum Evi Tepecik Doğum Hast Kan Merkezleri- Kızılay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULAŞIM TELEFONLARI Denizyolları THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ulaşım İskeleler- Konak Karşıyaka Alsancak Bostanlı Bayraklı İskele Pasaport İskele Göztepe İskele Üçkuyular İskele Elektrik Arıza- Genel Kesinti Seb Buca Çiğli Karşıyaka Bornova Narlıdere Eşrefpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çeşme

7 SAYFA 7 SONDAKiKA GAZETESİ >> 7 SAĞLIK 17 Ağustos Şubat Perşembe Pazartesi Kahve ve kolalı içecekler aşırı terlemeyi tetikliyor! Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şentürk, "Özellikle yiyecek ve içeceklerde lezzet arttırmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi olan monosodyum glutamat, kafein, sıcak ve acı soslar, köri ve kimyon gibi baharatlar ile alkol terlemeyi tetikler" dedi Sıcaklık değerlerinin normalin üstüne çıkmasıyla birlikte, yaşam kalitesini düşüren aşırı terlemeyi, özellikle çay, kahve, kakao ve kolalı içeceklerde bulunan kafein tetikliyor. Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan hava sıcaklıklarının aşırı terlemeyi beraberinde getirdiğini, bu sorunun her 100 kişiden 3'ünde görüldüğünü söyledi. Genellikle terlemenin, avuç içi, ayak tabanı, koltuk altları ve baş bölgesinde görüldüğünü belirten Şentürk, bu durumun kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı. Ellerin aşırı terlemesi durumunda yazı yazmanın mümkün olmadığını, anahtarın çevrilemediğini, araba ya da bilgisayar kullanmanın zorlaştığını i- fade eden Şentürk, "Öyle ki günlük işler yapılamaz hale gelebilir. Kıyafetlerde ter lekeleri oluşur. Hepsinden önemlisi, terlemeye bağlı, derinin sürekli nemli olması deri enfeksiyonlarına yatkınlığı artırır" dedi. Şentürk'ün verdiği bilgiye göre efor harcanmadığı halde deride damlacıkların görülmesi, ciltten terin damlaması, deride uzun süre nemli kalmaya bağlı beyazlama ya da soyulma olması, özellikle ayak parmak aralarında ve kasıklarda mantar enfeksiyonu ile karşılaşılması aşırı terleme sonucu oluşuyor. Bu sorun, kişinin psikolojisi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Şentürk, "Aşırı terleme, kaygı, korku ve kuruntu biçiminde ortaya çıkan, derin iç sıkıntısı olarak tanımlanan, anksiyete ve u- tanma duygusuna neden olur. Özellikle, öğrencilerin okulda sosyal katılımını negatif etkiler" diye konuştu. Aşırı terleme, mantar enfeksiyonu riskini artırıyor Terlemeyi tetikleyen faktörlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Şentürk, en önemli tetikleyicilerin ise ortam ısısının artması, anksiyete ve bazı yiyecekler olduğunu belirtti. Şentürk, "Özellikle yiyecekler ve içeceklerde lezzet arttırmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi olan monosodyum glutamat, kafein, sıcak ve acı soslar, köri ve kimyon gibi baharatlar ile alkol terlemeyi tetikler" diye konuştu. Kafeinin, kahve, çay, kakao ve kolalı içeceklerde bulunduğunun altını çizen Şentürk, özellikle aşırı sıcaklarda bu tür gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini bildirdi. Şentürk'ün verdiği bilgiye göre özellikle ayak terlemesi, koku ve mantar enfeksiyonu riskini arttırıyor. Bunu önlemek için mümkün olduğunca sandalet giyilmesi, hava dolaşımının sağlanabileceği deri ayakkabılar tercih edilmesi, aynı ayakkabının 2 gün üst üste kullanılmaması, ayakkabının kurumasına engel olunması, deriden nemi buharlaştırarak uzaklaştıracak çorapların giyilmesi öneriliyor. Şentürk, ayaklarda aşırı terleme olması halinde çorapların gün içinde değiştirilmesi, ayakların yıkanması tavsiyesinde bulundu. "Aşırı terleme tedavi edilebilir" Şentürk, aşırı terlemenin tedavi edilebilir bir sağlık durumu olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Hekime yapılan başvuru sonrasında aşırı terlemeye neden olan faktörlerin belirlenmesi için bazı tetkiklerin yapıldığını anlatan Şentürk, şu bilgileri verdi: "Yapılacak tedavi altta yatan hastalığın varlığına göre değişir. Ayrıca terlemenin bölgesel veya tüm vücutta yaygın olup olmadığı önemlidir. Tedavide ilk basamak, hem ucuz hem de kullanılması kolay, topikal terlemeyi önleyen ilaçlardır. Bunlar koltuk altı el ve ayak tabanına uygulanabilir. Bu tedavi ile terleyen bölgelere uygulanan maddeler ter bezlerinin ağzında tıkaç oluşturarak daha fazla ter salgılanmasını engeller. El ve ayaklarda aşırı terleme halinde, su aracılığı ile ter bezlerine düşük voltajlı elektrik akımının iletilerek geçici olarak ter üretiminin durdurulması olan 'iyontoforez' tedavisi uygulanabilir. Özellikle koltuk altı terlemelerinde 'Botulinum toxin enjeksiyonu' uygulanabilir. Bu tedavi ile terlemeye neden olan sinirler geçici olarak bloke edilmektedir. Uygulamadan 4-5 gün sonra etkisi ortaya çıkmaya başlayan tedavi ile 5-6 ay boyunca sorun ortadan kaldırılabilir. Terleme, tüm vücutta yaygın olduğunda ise ağızdan alınan i- laçlar kullanılabilir. Bu yöntemlerden fayda sağlanamadığında ise cerrahi son seçenek olarak ele alınabilir. Bu durumda, ya ter bezleri tamamen çıkarılır ya da ter bezlerine giden sinirler kesilir. Ter bezleri yakarak ya da lazerle yok edilebilir." Şentürk, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni uygulanmaya başlanan, ter bezlerini tahrip eden cihazların kullanıldığı yöntemle 1-2 seansta ter bezlerinin tamamen yok edildiğini söyledi. Şentürk, bu yöntemin sadece koltuk altları için uygun olduğunu belirterek, "Çünkü, sadece bu bölgede yeterli miktarda koruyucu yağ tabakası vardır. Yeterli yağ dokusu olmadığı için el ve ayak tabanı için uygun bir yöntem değildir" uyarısında bulundu. (AA) Obezite gelişmekte olan ülkelerde artıyor Obetize sıklığının gelişmiş ülkelerde durakladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise arttığı bildirildi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin her geçen gün artan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve farklı hastalıklara zemin hazırladığını söyledi. "Vücutta yağ miktarının artması" olarak tanımlanan obezitenin, tüm dünyada adeta salgın hastalık olarak ele alındığını ve sağlık politikaları içinde obeziteye öncelik verildiğini anlatan Yıldız, "Küresel, Bölgesel ve Ülkeler Düzeyinde Kilo Fazlalığı ve Obezite Sıklığı Çalışması" başlıklı analizin sonuçlarını paylaştı. Yıldız, Türkiye, ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Mısır, Almanya, Pakistan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 188 ülkeyi kapsayan analizin, bin 769 obezite sıklığı çalışması incelenerek hazırlandığını dile getirdi. Analize göre, daha önce "fazla kiloluluk" sınırında bulunan erkeklerin oranı yüzde 29'dan yüzde 37'ye, kadınların oranı ise yüzde 30'dan 38'e yükseldi. Gelişmiş ülkelerde yaşayan her 4 çocuk ve ergenden biri, gelişmekte olan ülkelerde ise her 7 çocuk ve ergenden biri fazla kilolu ya da obez. Dünya genelindeki 2,1 milyardan fazla kilolu veya obez kişinin yüzde 13'ü ABD'de, yüzde 15'i Çin ve Hindistan'da yaşıyor. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde obezite artış hızında duraklama gözlenirken, tüm dünyadaki obezlerin yüzde 62'sinin yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde obezite görülme sıklığı giderek artıyor. Erkeklerin yarısından fazlasının obez olduğu tek ülke Pasifik Okyanusu'nda bir ada devleti olan Tonga. Kadınların yarısından fazlasının obez olduğu ülkeler arasında Tonga'nın yanında Katar, Kuveyt ve Libya yer alıyor. AA Epilepsi hastasına EKŞİ KARADUT Çocukları kreşe verirken psikolojik olarak hazırlayın Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hidayet Tok, çocuğun kişilik ve gelişimi ile ona bakan ebeveyn ya da bakıcının kişilik yapılarının ve koşullarının da göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Çocukların normal koşullarda 3-3,5 yaşında kreşe başlamasının uygun olduğunu kaydeden Tok, Annenin çalışıyor olması ya da bakıcı sorunu gibi zorunlu hallerde bile 2,5 yaşına kadar evde bakım yapılması, 2,5 yaşından itibaren kreşe verilmesi uygun. dedi. Çocuğun ilk 3 yaş içerisinde kendisine birinci derecede bakım veren kişiye yoğun olarak bağlandığı ve kuvvetli bir ilişki geliştirdiği için bu yaş aralığından önce kreşe verilmesinin uygun olmadığını ifade eden Tok, bakım verenle çocuğun arasındaki iletişim biçiminin önemine dikkat çekti. Olumlu bakım koşullarında yetiştirilen bebeklerin her zaman bağlanmayı geliştirdiklerini dile getiren Tok, Bu bağlanma, beraberinde 6 aydan itibaren ayrılma kaygısını getiriyor. Sağlıklı bir çocuk, bu aydan itibaren bağlandığı kişiden ayrılmaya olan itirazını ifade edebiliyor. diye konuştu. Ayrılma kaygısını, 8 aylık bebeğe bir yabancının yaklaşması halinde bebeğin anneye sarılması, yüzünü gizlemesi ya da suratını asması gibi davranış örnekleriyle anlatan Uslu, bu dönemde çocukların yabancılardan hoşlanmadığını, korktuğunu ancak bunların sağlıklı bağlanma işareti olduğunu kaydetti. Çocukların hissettikleri ayrılma kaygısının zaman içinde güçlendiğini aktaran Tok, 1,5-2 yaşlarında en üst düzeye çıktığını, sonrasında ise yavaş yavaş becerilerinin gelişimi ile birlikte azaldığını ancak hiçbir zaman sıfırlanmadığını kaydetti. İyi gelişen bebeklerin, 2,5-3 yaşlarında bakım verenin kısa sürelerle gözünün önünden uzaklaşmasına tahammül edebilecek hale geldiğini anlatan Tok, Bunun da koşulu vardır. Çocuğun annesinden bu şekilde uzaklaşabilmesi için, kreşte bağlanabileceği birisini bulması gerekir. Bu kişi de tercihan öğretmen olmalıdır. Bebek kreşte öğretmenine bağlanabildiği anda annesinden kısa süreli ayrılmaya tahammül edebilecektir, aksi taktirde bağlanacak birisi yoksa çok yoğun ayrılma kaygısı yaşar diye konuştu. BEYİN, EN YOĞUN OKUL ÖNCESİ DÖ- NEMDE GELİŞİYOR Tok, kreşe alışma sürecinin çocuğun yapısına göre değiştiğini ancak tüm çocukların belli bir süreden sonra mutlaka birebir ilgilenen kişiden uzaklaşarak kreşe gitmesi gerektiğini söyledi. Çocukların duygularının iyi gelişebilmesi için çevresel uyaranları yeterince alması gerektiğini anlatan Tok, Bunlar karşılıklı iletişim, kitaplar, oyunlar, şekil ve sayı ile ilgili oyunlar, konuşma, dil kabiliyetidir. Bunlar da çevresel uyaranlarla daha hızlı gelişir. ifadelerini kullandı. Çocuğun beyin gelişiminin en yoğun okul öncesi dönemde geliştiğine dikkati çeken Tok, bu nedenle bu süreçte verilecek uyaranların çok önemli olduğunu kaydetti. Çocuğunu kreşe gönderemeyecek durumda olan ailelere de uyarıda bulunan Uslu, Bu durumda da evde çocukla zihin gelişimini destekleyecek oyunlar oynanmalı, kitap okunmalı ve konuşarak iletişim kurulmalı. dedi. Tok, çocuğun, kardeşi dünyaya gelmeden kreşe başlatılması gerektiğine de dikkati çekerek, Çünkü, çocuk 'kardeşim geldi, beni evden attılar' gibi bir bağlantı kurabilir. Bu nedenle kardeş doğmadan bir süre önce çocuk kreşe başlatılmalıdır. dedi. CİHAN Elazığ'da yaşayan elektrik elektronik mühendisi Aygün Küçüközer, düzenli olarak ekşi karadut yiyen epilepsi hastası oğlunun tedavisinde olumlu sonuçlar alınması üzerine 25 dönümlük arazisini dut bahçesine dönüştürdü. 4 çocuğundan en küçüğü, 14 yaşındaki Yavuz'a 6 yıl önce epilepsi teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalığa çare bulabilmek için pek çok doktorun kapısını çalan Küçüközer (47), hekim tavsiyesi üzerine oğluna düzenli olarak ekşi karadut yedirdi. Küçüközer, şifa dağıttına inandığı karaduttan herkesin faydalanabilmesi amacıyla Sivrice Güneykent ve Baskil ilçesi Pınarlı köyündeki 25 dönümlük bahçesinin neredeyse tamamına karadut dikti. Mesleğini bırakıp yetiştiriciliğe başlayan Küçüközer, insanların karaduttan her mevsim faydalanabilmesi için reçel, marmelat ve meyve şurubu yaparak internet aracılığıyla ve açtığı markette satışa sunuyor. "Gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım" Küçüközer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 8 yaşında epilepsi hastalığı teşhisi konulduğunu ve uzun süre hastalığa çare bulabilmek için doktor doktor gezdiklerini anlattı. Bir hekimin tavsiyesi üzerine ilaç tedavisine ek olarak oğluna ekşi karadut yedirmeye başladığını, zamanla epilepsi krizlerinde büyük azalma gözlemlediklerini belirten Küçüközer, "Ekşi karadutu çocuğumda denedim ve gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım. Oğlum şu anda epilepsi hastalığını yenmek üzere hatta ilaçlarını keseceğiz" dedi Ȯğlunun üzerindeki faydasını gördükten sonra, sağlık yönünden mucizevi meyve olduğuna inandığı ekşi karadutu diğer insanların da faydasına sunmaya karar verdiğini aktaran Küçüközer, işini bırakıp eşi ve çocuklarının desteğiyle yetiştiriciliğe başladığını dile getirdi. Bahçesinin küçük bir kısmında kiraz, kayısı, vişne, erik gibi meyveler de yetiştirdiğine dikkati çeken Küçüközer, "Meyve ağaçlarımın içinde karadutun yeri apayrı. İnternet üzerinden çok faydalarını araştırdım ve gerçekten mucizevi meyve olduğuna karar verdim. Eşimle bu işin üretimini hızlandırmaya karar verdik. Şu anda 400 ağaç yetiştiriyoruz" diye konuştu. "Serbest radikallerin Elektrik elektronik mühendisi Aygün Küçüközer, epilepsi hastası oğlunun tedavisinde olumlu sonuçlar veren ekşi karadutu insanların faydasına sunabilmek için yetiştiriciliğe başladı. Küçüközer, "Ekşi karadutu çocuğumda denedim ve gerçekten çok olumlu sonuçlar aldım. oluşumunu engelliyor" Fırat Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Aytaç da epilepsi hastalığının görülme sıklığının giderek arttığını vurguladı. Hastalığın oluşum mekanizmalarında çeşitli faktörlerin etkisi bulunduğuna işaret eden Aytaç, şöyle konuştu: "Bunlardan en önemlisi 'oksidatif stres, serbest radikal' dediğimiz, vücuttaki istenmeyen moleküllerin hücreye zarar vermesidir. Bunların mekanizması serbest Oğlum şu anda epilepsi hastalığını yenmek üzere hatta ilaçlarını keseceğiz" dedi radikaller artarak, çeşitli zararlı moleküllere dönüşüp hücreye zarar verebiliyor. Epileptik hastalarda da 'serbest radikaller' dediğimiz bu moleküller, hücrenin zedelenmesine, zarar görmesine neden olabiliyor. Karadutun özelliği içermiş olduğu güçlü antioksidan maddeler sayesinde serbest radikallerin oluşumunu engelliyor. Bu nedenle epilepsi hastalarında önerebiliriz." "Kontrollü tüketilmesi önerilir" Fırat Üniversitesinde görevli beslenme uzmanı Seda Albayrak da meyvelerin insan sağlığı ve beslenmede vitaminler, proteinler ve mineral maddelerce zenginliği bakımından önemli yer tuttuğunu anlattı. Karadutun içerdiği kalsiyum, demir, B1-B2-C vitaminleri ile protein, mineral, lif ve antioksidanlar açısından kanser, kalp, karaciğer, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etkileri olduğuna dikkati çeken Albayrak, yaşlanmayı geciktirici özelliğinin yanı sıra ağız ve diş sağlığıyla hazımsızlık, kabızlık, uykusuzluk, halsizlik ve kansızlık gibi birçok rahatsızlığa karşı da olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Albayrak, "İçermiş olduğu esansiyel yağ asitleri sayesinde hücre membranını korur, beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli etken rolü vardır. Bundan dolayı da sinir sistemi hastalıklarından epilepsi hastalığında da kontrollü şekilde diyetisyen eşliğinde verilen miktarlarda tüketilmesi önerilir" diye konuştu. AA

8 SAYFA 8 MAVi KIRMIZI SARI SAYFA 9 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 8 YEREL EKONOMİ Ağustos Şubat Perşembe Pazartesi SONDAKiKA GAZETESİ >>9 YEREL EKONOMİ 17 Ağustos 2015 Pazartesi DOĞRUDAN BAKIŞ Mustafa ARSLAN NEDEN TEŞEKKÜR ETTİLER? Avukat Abidin Bey, arkadaşı Mahmut Bey le Konya dan Akşehir e doğru gidiyordu. Abidin Bey, arabasını yeni almıştı. Her şeyi otomatik olan vasıtasıyla hemen hemen ilk defa şehirler arası bir yolda çıkıyordu. Eskiler Sakınan göze çöp batar. derler. Nasrettin Hoca nın şehri olan, Konya nın Akşehir ilçesine yaklaştıklarında karşıdan gelen eski bir arabadan aniden yolun ortasına düşen bir kasaya çarpmamak için direksiyonu sağa sola çevirmeye başlayınca şoför araba hakimiyetini kaybeder. Abidin Bey, durumu fark etmiş, arabasını yolun kenarına gidebildiği kadar götürmüş; fakat önden gelen arabanın yeni arabasına çarpmasına engel olamamış. Arabaları hasar görmüş; fakat çok şükür kendilerine bir şey olmamıştı. Kazanın ardından olay yerine polisler gelmişler ve rapor tutuyorlardı. Bu kazaya sebebiyet veren şahıs Abidin Bey in etrafında dolaşıp duruyor ve arabasının kaskosu olduğundan görevli polis memurlarına kendisini hatalı gösterecek şekilde ifade vermesini istiyordu. Avukat Bey, o zaman bana sigorta sahiplerinin hakkı geçer diyerek bu teklife yanaşmadı. Mahmut Bey, bu olayı unutmadı. Bir gün arabasıyla Antalya ya gidiyordu. Yolun üzerinde dağdan kopup gelen taşlar gördü. Kazaya sebep olacağını düşündü. Bazen ceviz büyüklüğünde bir taş bile olumsuz bir olaya sebebiyet verebilirdi. Hemen arabasını sağa yanaştırdı. Dörtlülerini yaktı. Taşları alıp yolun kenarına atmaya başladı. O taşları alıp kenarlara atarken yoldan gelip geçen diğer vasıtalar kornaya basarak kendisine teşekkür ediyorlardı. Projelerimi tek tek hayata geçireceğim Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Murat Koç, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İzmir Milletvekili Murat Koç a MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Kuzumoğlu da eşlik etti. Konuklarını makamında kabul eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Murat Koç olmak üzere misafirlerine ayrı ayrı teşekkür etti. İzmir Milletvekili Murat Koç a Aliağa Belediyesi nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Acar, Aliağa yı yaşam kalitesi yüksek, çağdaş, huzurlu ve insanların içinde yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu noktada Aliağa halkının bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz dedi. KOÇ: GURUR DUYUYORUM Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan İzmir Milletvekili Murat Koç, Kısa sürede birbirinden prestijli projelere imza atarak, çağdaş belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Aliağa Belediyesi nin ilçeye kazandırdığı ve kazandırmayı planladığı birbirinden başarılı yatırımlarıyla TBMM de İzmir halkını temsil eden bir milletvekili olarak gurur duyuyorum. İzmir in diğer ilçelerine de örnek olacağına inandığım bu güzel çalışmaların aynı özveri ve kararlılıkla devam etmesini temenni ediyorum diyerek, başarılı çalışmalarından dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ı tebrik etti. YEREL YÖNETİMLERDE HALKA HİZMET ÇOK ÖNEMLİDİR Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa nın var olan sorunlarını konuştuklarını belirten MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, Sayın Serkan Acar ile Aliağa nın ana problemleri konusunda görüştük. Bu konuda Aliağa nın en büyük şansı genç ve enerjik bir başkana sahip olmasıdır. Sürekli Aliağa yı düşünen, Aliağa için projeler üretmeye çalışan bir başkana sahip. Bizde milletvekili olarak Ankara ile Aliağa arasında köprü vazifesi olmaya çalışıyoruz. Aliağa da problemlerin çözülmesi noktasında her türlü çalışmanın takipçisi olacağız. Aliağa halkının refahı, huzuru ve emniyeti için ne gibi adımlar atılması gerekiyorsa atacağız. Yerel yönetimlerde halka hizmet çok önemlidir. Daima, hizmet halk için yapılır düsturunu unutmadan hareket ediyoruz. diye konuştu. (HABER MERKEZİ) Büyükşehir sayesinde onlar da girişimci olacak Yarımada Stratejik Planı çerçevesindeki projeleri bir bir hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mordoğanlı kadınlara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdi. İstihdam yaratacak fikirlerin hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyesi nin desteği ile açılan eğitime katılanlar, hayallerindeki iş fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda ilk adımı attı. Programı tamamlayan girişimciler sertifikalarını Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Dr. F. Aytuğ Balcıoğlu, Sosyal Projeler Şube Müdürü E.Semra Dinç ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Dr. Özgür Armaneri in katıldığı törenle aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6.5 milyon liralık yenileme projesiyle el attığı Urla Kum Denizi sahilini yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kum Denizi bölgesinde yaptığı plaj ve sahil düzenlemesinin önemli bir bölümünü bitirdi. 800 metre uzunluğundaki ve 40 bin metrekarelik alanı kapsayan sahili yepyeni modern bir görünüme kavuşturacak çalışmaların Eylül ayı başında tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Projenin toplam maliyeti 6.5 milyon TL. olarak açıklandı.turistik ilçenin Atatürk Mahallesi nde yer alan ve Kum Denizi olarak bilinen bölgedeki plaj, yol, tretuvar, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu çalışmaları, daha şimdiden vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Urla sahilini canlandıracak projede, aydınlatmaları ve peyzajı ile birlikte tasarlanmış 8 metre KUM DENİZİ sahili sil baştan İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Yarımada Stratejik Planı çerçevesinde Mordoğanlı kadınlara verdiği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı tamamlandı. Eğitimde başarılı olan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı Çakır dan Başkan Kocaoğlu na teşekkür Törende konuşan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu na sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü projeleriyle İzmir de yaşayan girişimcileri ve özellikle de kadın girişimcileri desteklemesinden dolayı teşekkür etti. Karaburun da yeni iş kollarında istihdam yaratılması için girişimcileri destekleyeceklerini kaydeden Çakır, katılımcılara KOSGEB e yapacakları kredi başvuru sürecinde başarılar diledi. 145 girişimciye eğitim verildi İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise 2015 yılında açılan beş eğitim programından 145 katılımcının yararlandığını belirterek, Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü nün ücretsiz olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Ak Parti ve CHP nin yaptığı koalisyon görüşmeleri sonucu iki parti arasında olumlu bir sonuca ulaşılamamasını değerlendirdi. Ülkemizin tarihi dönemeçlerinden birini yaşadığını söyleyen Ülkü; Öncelikle, dört bir yandan saldıran ve gittikçe tırmanan terör olayları, bizi derinden üzmektedir. Bu saldırılarda yaralananlara acil şifalar, şehit olanlara Allah tan Rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Temennimiz, terör eylemlerinin en kısa zamanda sona ermesi ve suçluların yakalanmasıdır. 7 Haziran seçimlerinin ardından, Millet İradesi doğrultusunda oluşan Meclis genişliğinde yürüyüş yolu, sahili boydan boya geçen ve bir sonraki adımda Urla merkeze ulaşacak bisiklet yolu ve bisiklet kiralama noktası (BİSİM) yer alıyor. Kum Denizi ne gelen vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için sahile çok sayıda soyunma kabini ve duşlar, kendini temizleyen otomatik tuvaletler konulacak. Engelli vatandaşların denize girmesine olanak tanıyacak özel aparatların bulunacağı plajda yeme-içme ihtiyacına hizmet edecek büfeler, geniş ve gölgelikli dinlenme mekanları, özel tasarlanmış oturma elemanları ve kentsel mobilyalar yerleştirilecek. Mevcut dere üzerindeki eski yaya köprüsü de yenilecek. Ayrıca yine bu proje kapsamında su oyunları parkı yapılarak küçük yaş grubundaki miniklerin güvenli bir şeklide havuz keyfi yaşaması sağlanacak. (HABER MERKEZİ) düzenlediği bu eğitimlerden yararlanan katılımcılarımız, iş fikirlerini hayata geçirmek için önemli bir adım atmıştır. Çoğunluğu kadın olan katılımcılarımızın en kısa sürede KOSGEB kredilerinden yararlanarak işyerlerini açmalarını, özellikle de kadınlarımızın kendi işinin patronu olarak ekonomiye katkı sağlamalarını temenni ediyoruz dedi. KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Dr. aritmetiğinden bir hükümet çıkarmak için samimi ve iyi niyetle gayret edilmesi gerektiğini isteyerek, istikrar adına tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunmuştuk. Bütün iyi niyet ve gayrete rağmen bir koalisyon kurulamaması durumunda, elbette yeni bir seçim yapılmasının doğal sonuç olacağını ifade etmiştik. Siyasi partilerin, yetkili kurullarında ve karşılıklı görüşmeleri neticesinde, şu ana kadar bir koalisyon hükümeti kurulamaması kararları kendi takdirleridir. Bundan sonraki süreçte, diğer koalisyon alternatiflerinin değerlendirilmesi gerekir. Temennimiz, ülkemize hayırlara vesile olacak bir hükümetin kurulmasıdır. Eğer bir Özgür Armaneri de; İzmir de açılan girişimcilik eğitimlerine büyük destek veren ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ne teşekkür ederek, katılımcıları KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirdi ve başvurularda dikkat etmeleri gereken önemli noktaları açıkladı. Katılımcılar adına konuşan Meral Çoban ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, KOS- GEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi çalışanlarına ile eğitmenlerine, iş fikirlerini profesyonelce tasarladıkları ve girişimcilik özelliklerini geliştirmelerine yardımcı oldukları için teşekkür etti. (HABER MERKEZİ) Erken seçimden KORKMAYIN uzlaşma ortamı oluşmaz ve tüm çabalara rağmen bir hükümet kurulamazsa, erken seçim kaçınılmaz olacaktır. Tekrar milletimizin hakemliğine başvurularak yeni bir seçime gidilmesine saygılı olduğumuzu belirtiriz. Beklentimiz, hızla yeni bir seçim için karar sürecinin, öncelikle Meclis'in kendi dinamikleri içerisinde gerçekleşmesidir. Bundan sonraki görüşmelerde ve muhtemel yeni seçim sürecinde de istikrarımızın bozulmaması için, her türlü tedbirin alınmasının gereğini tüm siyasilerimize hatırlatır, sonucun hayırlı olmasını dileriz. dedi. (HABER MERKEZİ) Afyon'da 3 bin çiftçinin borç ödemesi ertelendi Afyonkarahisar da sel, don, dolu gibi doğal afetler nedeniyle mahsulü zarar görüp, gerekli başvuruda bulunan yaklaşık 3 bin çiftçinin borç ödemeleri ertelendi. Vişne, kiraz ve patateste rekolte düşüklüğünün ürün kalitesindeki sıkıntının aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirtildi. Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, ürünlerde ortaya çıkabilecek hastalıklara yönelik yağışların yoğunluk kazanmasıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını söyledi. Arap, "Genel anlamda yüzde oranında ilaçlama yapılabildi. Ama yağış bu durumu olumsuz etkiledi. Afet kapsamında yapılan değerlendirmede borç erteleme başvuruları alındı. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları noktasında bir yıl borç ertelemesine patateste yaşanan olumsuzluğa ilişkin çalışma yapıldı. dedi. Arap, sadece sel afeti ile bin 350 çiftçinin borç ertelemesini yaptıklarını kaydederek, "Don, dolu afetlerinden zaman içerisinde ortaya çıkan zararlarla ilgili yapılan borç erteleme başvuruları değerlendirildi. Bunların toplamı da il genelinde yaklaşık bu sene üç bin. bilgisini verdi. Hüseyin Arap, Afyonkarahisar da geçen yıl 310 bin tona yakın yapılan patates hasadında bu yıl yüzde 30 rekolte düşüklüğü yaşandığını kaydetti. Afyonkarahisar da geçen yıl patateste 110 bin dekar alanda 310 bin tona yakın ürün alınırken, bu yıl 150 bin dekar alana patates ekimi yapıldığını ifade eden Arap, şunları ekledi: Bu yıl ki hasatta yüzde oranında genel anlamda rekolte olarak düşüş olabilir diye düşünüyoruz. Mildiyo hastalığı ile mücadelede bu yılki çaresizliğimiz sürekli yoğun yağıştı. Artık çiftçilerimiz bu konuda tecrübe kazandılar. (CİHAN) YERALTI OTOPARKI 'İLAÇ' OLACAK Her geçen gün çoğalan otopark sorununa bir nebze de olsa çözüm üretmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, Girne- Eski Lunapark Alanı altındaki yeraltı otoparkını hizmete açtı. Başkan Akpınar "Otopark sayısını artırmak için her bölgede çalışmalarımız var" dedi. Artan otopark ihtiyacı ve buna bağlı olarak yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm üretmek için kentin farklı bölgelerinde projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Bahriye Üçok ve Girne bulvarlarının kesiştiği noktada, eski Lunapark alanının altındaki yeraltı otoparkını hizmete açtı. 90 araç kapasitesiyle hizmet verecek olan otopark, bölgedeki park sorununa bir nebze de olsa çözüm olacak. Girne Yeraltı Otoparkı, abone ve günlük kullanımlar için hizmet verecek. Park alanı, kameralarla 24 saat gözetim altında tutulacak, modern Afyonkarahisar da indirimli et satışının yapıldığı Et Balık Kurumu - nun satış noktasının olmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Et fiyatlarının hızla tırmanmasından hem tüketici, hem besici, hem de kasap esnafı şikayetçi. Kasap esnafı yüksek maliyetle aldığı eti yüksek fiyatla satmak zorunda kalınca vatandaşla karşı karşıya kalıyor. Vatandaş, devletin et fiyatlarını düzenlemesine rağmen ucuz ete kavuşamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bu durumda sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk alması, Et-Balık Kurumu nun düşük fiyatlı etini Afyonkarahisar a getirip satışa sunması öneriliyor. Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörükoğlu, et fiyatlarında son dönemde devam eden yükselişin herkesi tedirgin ettiğini söyledi. Et fiyatlarını aşağıya çekmek için ithal ete karşı çıktıklarını, bunun üreticinin bitmesi anlamına geldiğini belirten Yörükoğlu, canlı hayvan girişiyle fiyatların kısa sürede aşağıya düşeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yörükoğlu, spekülasyonlara inanmamak gerektiğini belirterek, dana kesim fiyatının 25 lira olduğunu kaydetti. Yörükoğlu, halkın uzun ete ulaşması konusunda Et Balık Kurumu nun da acilen şube açması gerektiğini dile getirdi. Afyonkarahisar daki kasap tezgahlarında etin kilosu 34 TL den satılıyor. Hükümetin aldığı tedbirler sonrasında Et Balık Kurumu et fiyatlarını düzenlemek için fiyatlarını geri çekti. Et-Balık Kurumu etin kilogramını 25,75 TL den satıyor. Afyonkarahisar da tezgahtaki etle, Et Balık Kurumu nun tezgahlarındaki etin fiyatı arasında yüzde 30 a yakın fark var. Maalesef Afyon da Et Balık ın satış noktası bulunmuyor. Bu nedenle Afyonkarahisar halkı ucuz ete halen çok uzak. KASAP DA DERTLİ, VATANDAŞ DA Kasap esnafı fiyat düzenlemelerinden önce olduğu gibi yine yüksek fiyattan hayvan kestiği için tezgahtaki fiyatlara dokunamıyor. Vatandaş ucuz et istiyor, ama esnaf bu konuda çaresiz. Derdini vatandaşa anlatmakta zorluk çekiyor. Türkiye genelindeki büyük et üreticileri ise et dolaplarını ucuz karkas etle dolduruyor. Et ve et mamülleri üretiminde kullanılmak üzere ucuz et stoklanıyor. Tüm bu gelişmeler karşısında hükümetin aldığı tüm tedbirler havada kalırken vatandaşın ucuz et hevesi de kursağında kalıyor. (CİHAN) havalandırması bulunacak ve özel güvenlikle korunacak. Otopark ücretleri ise; 0-6 saat arası 3.5 TL, 0-12 saat arası 5.5 TL, 0-24 saat arası 10 TL, aylık abonelikler 120 TL olacak. "PARK SORUNU İÇİN HER BÖLGEDE ÇALIŞIYORUZ" Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar Büyük kentlerin en önemli sorunlarından biri de otopark eksikliğidir. Bu sıkıntıyı giderebilmek için ilçemizin farklı bölgelerinde çalışmalarımız sürüyor. Eski Lunapark Alanı'nın altında açılan park alanı bölge trafiğini bir nebze de olsa azaltacaktır" dedi. Karşıyakalılar ise otoparkın açılmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi. (HABER MERKEZİ) BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM Afyon halkının ucuz et hayali kursağında kaldı Et Balık ın şubesi yok Piyasaya hileli zeytin ve çiçek yağı süren firmalara meydan okuyan Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, "Marketten alıp kontrol yapıyoruz. Sonra da şikayet ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda hassas olmalı. Cezalar, 30 misli artırılmalı" dedi Orkide ve Ekiz gibi yağ markalarına sahip Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, gündeme taşıdığı tağşiş olayının peşini bırakmıyor. Hileli ürün üreten firmalar tespit edilerek gereğinin yapılmasını isteyen Küçükbay, Ben bu işin peşini bırakmayacağım. dedi. Rekor derecelerde artan ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarının ardından gündeme gelen tağşişin ardı arkası kesilmiyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Reha Keskinoğlu dan Küçükbay a destek geldi. Keskinoğlu, taşıdığı hassasiyet konusunda Küçükbay a hak vererek, hileli ürün üreten firmaların, caydırıcı yüksek cezaların yanısıra kapatılması gerektiğini söyledi. Keskinoğlu, bütün çabalarına rağmen yetersiz cezalar sebebiyle tağşişin önünün alınamadığına dikkat çekmişti. Reha Keskinoğlu nun desteklerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Ahmet Küçükbay da, Bunları söylemek ve firmaları ifşa etmek yetmiyor. Daha büyük güç birliklerine ihtiyacımız var. dedi. Adı açıklanmayan daha pek çok firmanın hala piyasada yer aldığını ileri süren Küçükbay, İnanıyoruz ki devletimizin en üst makamında yer alan büyüklerimizin de tağşişle ilgili çalışmaları var. Hileli ürünle haksız rekabet yaparak halkımızın sağlığıyla oynayan düzenbazlar konusunda önemli adımlar atacaklar. diye konuştu. Temmuz ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın sitesinde yaptığı açıklamayı da hatırlatan Küçükbay, şöyle devam etti: Marketlerden aldığımız örnekleri kendi labaratuvarlarımızda inceliyoruz, hassas kontrollerden geçiriyoruz. Takviye edici gıdalar, renklendiriciler ve tatlandırıcılarla insan hayatını tehlikeye düşürüp sağlığını bozacak türden ürünler piyasada satılıyor. Halkımız kandırılıyor, sağlığıyla oynanıyor. Buna dur demek için hükümetimizin en üst makamından itibaren herkes ve sanayicilerimiz el ele vermek zorunda. Büyük firmalar, kendi branşlarındaki ürünleri bizim yaptığımız gibi tetkik ve tahlil ederse karşılaşacağımız manzarayı hayal bile edemiyorum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Merdivenaltı olarak tabir edilen kayıtdışı firmalar ve hileli ürün üreten firmalar derhal tespit edilerek gereği yapılmalı. Bu konuda halkımız da duyarlı olmalı ve gördüğü, bildiği, duyduğu merdivenaltı firmaları zabıtadan polise, Gıda Mühendisleri Odası ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na kadar şikayet etmeli. Tüketicimiz uyanık olsun, gözünü bu hilebazlardan ayırmasın. GÜMRÜK VERGİLERİ YENİDEN DÜZENLEN- MELİ Ahmet Küçükbay, geçen günlerde alınması gereken önlemler hakkında yaptığı uyarıları da tekrarladı. Türkiye nin, ayçiçek ham yağ ihtiyacının üçte ikisini ithal ettiğini belirterek, Yerli üretim gerekli miktarlarda olmadığı için ithalat kaçınılmaz oluyor. Uluslararası piyasalarda CIF 1 ton bedeli 850 dolar olan ham ayçiçek yağı için 540 dolar vergi ödüyoruz. Bu hesapla maalesef ürünün üzerinde, yüzde 65 gibi çok yüksek bir vergi yükü bulunmaktadır. Halkımızın temel gıdalarının başında gelen, damak tadı anlamında tercih edilen ayçiçek yağı için bu vergi oranı çok yüksektir. Acilen ayçiçek tohumu ve ham yağda makul seviyelere düşürülmesi gerekmektedir. diye konuştu. DOĞRUDAN DESTEK ARTTIRILMALI Yerli üretimi destekleyerek hem fiyatların düşeceğini hem de tağşişin önüne geçilebileceğini dile getiren Küçükbay, Ayçiçek yağı üretimini arttırmak için kilo başına doğrudan desteğin en az 60 kuruşa çıkarılması ve ithal vergilerinin de diğer tohum ve ham yağlar seviyesine çekilmesi gerekir. Müstahsil de bunu beklemektedir. ifadelerini kullandı. DENETİM VE CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL Denetim ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizen Küçükbay, Cezai şartlar, mevcut yasalar çerçevesinde parasal anlamda bunu yapan üretici firmaya birincide 10, ikincide 20, üçüncüde 30 misli para ve meslekten men edilme gibi cezalar, yasal yaptırımlar uygulanmalıdır ki caydırıcı hale gelsin. Aksi halde bu işlere tevessül eden hilebazlar, bu haksız kazançtan ve halkımızı aldatmaktan asla vazgeçmezler. dedi.(cihan) GARFIELD LIVE SHOW İLK KEZ 84. İEF DE Garfield Live Show büyük sahne gösterisi İzmir de ilk kez 84 üncü İzmir Enternasyonal Fuarı nda sahne alacak. 14 kişilik profesyonel ekibin yer alacağı gösteri 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Kültürpark Atatürk Fuar Açıkhava Tiyatrosu nda saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Garfield Live Show un büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu müzikal için hazırlanmış muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla kahraman Garfield ve sevimli arkadaşı Odie, fuarın minik ziyaretçilerini gizemli bir masalın içinde eğlenceli bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ücretsiz davetiyeler Kültürpark Atatürk Fuar Açıkhava Tiyatrosu ve İZFAŞ danışmadan temin edilebilir. Bilgilerinize sunar, ilginize teşekkür ederiz.saygılarımızla (HABER MERKEZİ) Ahmet SEZER POLİTİK ÇÖZÜMLER VE EKONOMİ Bir köşe yazarı olarak aslında dünyadaki iyi örnekleri kamuoyuna bilgilendirme görevimiz var. Ülke içindeki siyasi, sosyal ve diğer gelişmeler her zaman ekonomi ve sosyal hayatımızı etkilemektedir ve bir kısır döngü içerisinde ülkemizdeki medyadaki yazarlarda bu meselelerle dönüp durup aynı şeylerin üzerinde beyin patlatmaktadırlar, ne yazık ki yenilikçi politikalar ve ülkemize fayda sağlayacak konularda yazamama durumuna düşmektedirler. Kutsal ve verimli toprakların yer aldığı coğrafyada yer alan ülkemizde yıllarca hep aynı oyunlar oynanarak bir türlü sosyal ve ekonomik gelişme niye ise tamamlanamadı! Bu coğrafyamızdaki siyasi ve uluslararası oyunların bitmesi ile her bir Türk ferdi Avrupa gibi gelişmiş milletler seviyesinde yaşama idealine kavuşmasını temenni ediyorum. Ülkede olan pozitif haberleri dile getirmekten ziyade negatif haberlerle uğraşmaktan halk ve yazarlar aslında bir yorgunluk içindeler. Ülkedeki milli ekonomiyi ve sonuçta tabi ki ceplerimizi yakıp kavuran Türk Lirasını diğer para birimleri karşısında değerini düşüren birçok iç ve dış faktörlerden bahsedilebilir. Ülke içinde, özellikle ülke iç siyasi meseleleri, çatışma ortamı ve güvenlik meseleleri şu an gündemi meşgul etmekte ve ekonomi piyasalarında güven ve stabilize olma durumunu etkilemektedir. Olası güzel gelişmeler olsa bile bugünkü ortamda pek hissedilememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 14 Ağustos anı itibarı ile resmi web sitesinden açıklanan bilgiye göre, Dolar Döviz Satış; liraya kadar çıktı. Avro ise e kadar yükseldi. Ülke ekonomisini etkileyen dış faktörler ise uluslararası piyasalarda itibarı olan Amerikan doları, Avro, Yuan gibi güçlü para birimlerinde ki değişimler, güçlü ülke ve yapıların merkez bankalarının aldığı kararlar, olası istikrarsızlık durumu oluşturabilecek savaş politikaları bunlardan bazıları sayılabilir. Piyasalar ve kurlar güven ve değişimlere karşı çok duyarlıdır. Özellikle bugün etkisini çok güçlü olarak hissettiren siyasi ve güvenlik sorunları kurlar üzerinde büyük baskı oluşturmuştur ve bireysel hane halkının alım gücünü de etkileyerek cebimizi yakmaya başlamıştır. Buraya kadar bahsettiğim negatif durumları çözebilmede ülke olarak yapabileceklerimiz dışında ki faktörlere tesirimiz olamayacağı için iç faktörlere yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Tabi ki uluslararası ticaret yapan firmalarımız için yurt dışında ilgili karar mercilerinde destek politikaları olacaktır. Özellikle Türkiye de yaşayan vatandaşımızın gelir ve gider durumlarını direk ilgilendiren kalemler çok önem arz etmektedir. Ülkemizde ki politika yapıcıları ve paydaşları, devlet kuruluşları, STK lar, üniversiteler, medya yayın organları dahil herkese bir görev düştüğüne inanıyorum. İşçi kardeşimize ve köylü Mehmet efendiye bile bir görev düşmektedir. Herkesin katkısı ölçüsünde bir iyileştirme ve geliştirme kampanyası ile ülkemizde bir kelebek etkisi oluşturulması ve milli bir kalkınma trendine ihtiyaç vardır. Bireysel tasarruf imkânlarının kullanılmasının yanında, Girişimci ve yenilikçilik(innovasyon) imkânlarının araştırılıp iş bulamayan insanlarımıza iş kurabilecekleri uzun vadeli imkânlar oluşturulmalıdır. Döviz karşılığı borçlanmanın çok riskli olduğu bugünlerde ticaret yapanların veya bireysel borçlanma yapacakların çok dikkatli olmasını tavsiye ederim. Piyasalar fazla değişim göstermeyen güven veren şartları ister. Erken seçim ve geçici hükümet gibi opsiyonlar ise piyasaların hoşuna gitmeyeceği durumlardandır. Politika yapıcıları hep beraber izleyeceğiz. Uluslararası piyasalarda İran-ABD yakınlaşması ile brent petrol fiyatı 48 dolara kadar düştü. Daha da aşağı inmesi durumunda Rusya gibi üreticiler ekonomik bir darboğaza girebilirler ve bunların yansıması da bölge ülkelerinde hemen görülebilir. Dövizle iş yapanların dikkat edeceği bir nokta, Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri küresel ekonomi için alarm veriyor. Başka bir Türkiye nin olmadığını hatırlatmak istiyorum ve sormak istiyorum, yıllarca bu güzel ülkede her bir milletten insan kardeşçe, barışın hâkim olduğu bir şekilde yaşadı, tekrar niye olmasın? Birlikteliğimizin korunduğu, ekonominin güzel olduğu cebinizin dolduğu mutlu ve umut dolu sağlıklı bir hafta dilerim. İKÇÜ'den yüzde 96'lık başarı İzmir in yeni nesil devlet üniversitesi sloganıyla öğrencilerinin karşısına uluslararası standartlarda eğitim verme hedefiyle çıkan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, tercihlerdeki yüzde yüz başarı oranını kayıt yaptıran öğrenci sayısı ile de perçinledi. Tercih başarısına kayıtta yakaladığı başarıyı ekleyen İKÇÜ, kayıtlarda yüzde 96 a yakın başarı sağladı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının açıkladığı verilere göre 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan İKÇÜ bünyesindeki 8 fakültenin 31 bölümüne kayıt oranı yüzde 96 oldu. Buna göre İKÇÜ ye ait toplam 1646 öğrenci kontenjanına 1578 öğrenci kaydını yaptırarak üniversite hayatına merhaba dedi. Kaydını yaptıran öğrencilerden 699 u E-Devlet üzerinden kaydını gerçekleştirirken; 879 öğrenci ise şahsen başvurarak kaydını tamamladı. Yerleştirilen öğrencilerden yalnızca 68 i kaydını yaptırmadı. YÖK'ün eğitim öğretim döneminde 32 devlet üniversitesinde başlattığı ve bu yıl 106 devlet üniversitesinde devam eden e-kayıt uygulaması, öğrencilerin kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlarken; kayıt yoğunluğunun azalması ile zamandan da kazanç sağladı. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler bir sonraki aşamada Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitimlerine başlayabilecek. (HABER MERKEZİ)

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyoloji AD İçin 15 Kalem Cerrahi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR Süre ve YaklaĢık Maliyet Bilgileri Ġlan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

14 EYLÜL 2009 Sayı 1430

14 EYLÜL 2009 Sayı 1430 14 EYLÜL 2009 Sayı 1430 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/129245 Agaç ve Süs Çalıları Satın Alınacaktır.... 5 2. 2009/129490 Akaryakıt

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 8. Bölge Müdürlüğü (Çıldır-Ardahan)Ayr.-Hanak-Damal-Posof Türkgözü Devlet Yolu (Ilgar Bakımevi-Posof Arası), Toprak

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniveristesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Tıbbi Malzeme alımı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR. ĠL YOLU KM:12+000-30+000 ARASI TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI ĠġLERĠ ĠġĠ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü (HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR.

Detaylı

15 ARALIK 2015 Sayı 3001

15 ARALIK 2015 Sayı 3001 15 ARALIK 2015 Sayı 3001 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 4 1. İHALE ÖN İLANLARI... 4 1.1.... 4 2. İHALE İLANLARI... 4 2.1.... 4 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/175079

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

HEKİM MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi DR.ERTEKİN TEPE

HEKİM MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI. KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi DR.ERTEKİN TEPE SEÇİM BİRİMLERİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi HEKİM MECLİSİ ÜYELERİ DR.BAŞAK BAYRAM DR.BERKANT SAĞIR DR.TEMEL KAYAN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi DR.SERDAR AKYILDIZ DR.MEHMET UYAR DR.MURAT ARGON

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı