Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. iii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. iii"

Transkript

1

2

3 ÖNSÖZ Ayrıcalıklı bir coğrafyanın sağladığı doğal güzellikler ve tarihsel zenginliklerle bezenmiş İstanbul un son yıllarda maruz kaldığı plansız girişimler sonucu anılan değerlerinin kısmen maskelenmiş, kısmen de yitirilmiş olduğu üzüntüyle gözlenmektedir. İstanbul a hak ettiği tarihsel ve çağdaş konumunu planlı yaklaşımlarla yeniden kazandırmak kuşağımız siyasilerinin, bilim adamlarının ve uzmanlarının erteleyemeyeceği bir görev olmaktadır. Anılan görevin gerektirdiği politika, plan, program ve projeleri oluşturmak ve uygulamalara yön vermek üzere, İstanbul İl Bütünü Çevre Planı nın hazırlanması konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında tarihli bir protokol imzalanmış olup, 5216 sayılı Yasa yla tüm İstanbul İl sınırlarını kapsamak üzere genişletilen Büyükşehir Belediye sınırlarının içerdiği km² lik alanda 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı nın yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkili kılınmıştır. Gerek anılan Protokol uyarınca İl Çevre Düzeni Planı nın yapılmasını, gerekse sözkonusu Plan ın hükümleri ile tutarlılık ve bütünlük içerisinde 1/ ölçekli Nazım İmar Planı nın hazırlanmasını gerçekleştirmek üzere; Planlama ve İmar Daire Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerce yapılan ihaleler, Belediyemiz şirketlerinden BİMTAŞ A.Ş. tarafından üstlenilmiş olup 300 den fazla akademisyen ve uzmandan oluşan ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) olarak adlandırılan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Sunulan bu rapor, anılan merkezin 15 ayrı sektör grubunun çalışmaları ve Belediyemiz ilgili birim yetkililerinin de katkıları ile üretilmiştir. İstanbul Metropolü, özellikle son 50 yıl içinde hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve büyük oranda plansız ve denetimsiz yapılaşmalarla sağlıksız bir gelişme göstermiştir. Netice itibarıyla; İstanbul un ormanları, nitelikli tarım toprakları ve yeraltı kaynakları amaç dışı kullanılmış, su havzaları tehlikeli biçimde işgal ve tahrip edilmiş, jeolojik açıdan sakıncalı alanlara yerleşilmiştir. Bu durum, kentin çekim gücünün ülke ve bölge ölçeğindeki politikalarla dengelenememesinin doğal bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Halen 12 milyonun üzerinde olan İstanbul İl nüfusunun bugünkü artış hızıyla büyümesi halinde, yıl içinde ulaşacağı nüfusunun milyon olacağı tahmin edilmektedir. Halbuki İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi nce koruma ve kullanma dengeleri göz önünde bulundurularak belirlenen ve sürdürülebilir planlama ilkelerine göre ulaşılması gereken İstanbul İli üst nüfus sınırı milyon olarak hesaplanmıştır. Başka bir deyişle, 2020 li yıllara kadar İstanbul İl sınırları içinde yerleşebilecek ilave nüfusun ancak 4 5 milyon kadar olması öngörülmektedir. Doğrudan İstanbul a yönelen göçün frenlenmesinin hedef alınması gerektiği anlamına gelen bu sınırlama için, ülke ve bölge politikaları ile ilişkilendirilmiş arazi kullanım esaslarının belirlenmesi ve bu esaslara kesinlikle uyulması kaçınılmaz olmaktadır. İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Plan Raporu nda; amaçlanan türdeki bir gelişmenin ana ilkeleri belirlenmekte, yakın bir gelecekte ekoloji-ekonomi dengesinin bozulmasıyla doğabilecek sağlıksız yaşam koşullarının, karmaşanın ve gerilimlerin uyarısı yapılmakta, bunların önlenmesi için ekonomik, toplumsal, mekânsal ve çevresel bütünleşmenin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çağrılarda bulunulmakta olup, üst ölçekli planlara ışık tutacak yol haritası çizilmektedir. i

4 ii

5 İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi bünyesinde görev üstlenen bölümlerce yoğun olarak tartışılan ve başta Merkezi Hükümet kurum ve kuruluşları ile Yerel Yönetim in ilgili karar ve yönetim organlarının temsilcileri olmak üzere bir çok ulusal ve yerel meslek ve sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelinerek tartışılan ve üzerinde değerlendirmeler yapılan Rapor da açıkça görüleceği gibi; İstanbul un planlamaya ilişkin sorunları, İl sınırları içinde kalınarak ve sadece Yerel Yönetimler in yetkilerine dayanarak çözülebilecek boyutları büyük oranda aşmış bulunmaktadır. İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Plan çalışmaları kapsamında sunum yapılan kurum ve kuruluşların başında İstanbul Valiliği, İl Genel Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili Birimleri, Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşekkülleri gelmekte olup, Marmara Bölgesi Valilikleri ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği de çalışma konuları ve gelinen aşamalar hakkında bilgilendirilmişlerdir. Anılan Makamlar dan, kurum ve kuruluşlardan alınan yönlendirmeler ve öneriler doğrultusunda çalışmalara devam edilmiş ve T.C. Başbakanlık kuruluşlarının yanı sıra Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üst düzey temsilcilerinin katıldıkları bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İlçe Belediyeleri dahil 3030 sayılı Yasa uyarınca İstanbul Büyükşehir sınırları dışında olup 4216 sayılı Yasa uyarınca İstanbul Büyükşehir sınırları içerisine alınan Belediyeleri kapsamak üzere Yerel Yönetim in önderleri ile bir araya gelinmiş ve görüş alışverişinde bulunarak, yaklaşımlar karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. Planlama genelinde ve İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı özelinde, katılımcılığın toplum yararına getireceği katkılardan da olabildiğince faydalanmak ve bu süreçte paylaşımcılığa yönelmek üzere, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile de buluşularak anılan kesimlerin beklentileri yürütülen çalışmalarda dikkate alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul İl Genel Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ne sunulacak olan İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı nın, İstanbul un yaşayanlarınca benimsenerek geleceklerine bilinçle sahip çıkmalarını sağlamak üzere; ilgili Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla kamuoyunun görüşlerine açılması için gerekli sürecin başlatılması; aynı zamanda İstanbul un planlanmasında gerçekleştirilen diğer ilkler dizininin yanı sıra, toplumsal uzlaşmanın temelini oluşturan paylaşımcılık ve katılımcılık adına gerçekleştirilen bir ilk de olacaktır. Çalışmalarda emeği geçen öğretim üyelerine, uzmanlara, Belediyemiz çalışanlarına ve katkıda bulunan diğer kişi ve kuruluş mensuplarına teşekkürü borç bilirim. Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iii

6 iv

7 İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI - Özet Rapor - Önsöz İçerik I. Çevre Düzeni Plan Sistematiği 5 II. Coğrafik Konum 8 II.1. Metropol ve Bölge İlişkisi 10 II.2. Demografik Özellikler 13 III. Ekonomik Faaliyet Sektörleri 15 III.1. Sanayi 15 III.2. Ticaret ve Hizmetler 20 III.3. Kültür Endüstrileri 24 III.4. Turizm 28 IV. Sosyal Yaşam Sektörleri 33 IV.1. Tarihi Değerler 33 IV.2. Konut ve Yaşam Kalitesi 38 V. İşlevsel Bağlantı Sektörleri 42 V.1. Ulaşım 42 V.2. Lojistik Hizmetler 48 VI. Doğal Yapı 55 VI.1. Yeraltı Yapısı 55 VI.2. Yeraltı Kaynakları 59 VI.3. Tarımsal Kaynaklar 62 VI.4. Orman Kaynakları 67 VI.5. Çevre Sorunları 69 VII. Çevresel ve Mekansal Sürdürülebilirlik 75 VII.1. Doğal Eşikler 75 VII.2. Makroform 78 VII.3. Fiziki Gelişme ve Arazi Kullanımı 86 VII.4. Plan Uygulama Hükümleri 105 VIII. Plan Uygulama Unsurları 122 VIII.1. Stratejiler 122 VIII.2. Mülkiyet Yapısı 133 VIII.3. Yasal Çerçeve 138 1

8 2

9 Tablolar Listesi Tablo 1. Türkiye, Marmara Bölgesi ve İstanbul İli Karşılaştırması Tablo 2. İstanbul İli Nüfus Projeksiyonu Tablo 3. İstanbul Metropoliten Alan ında Müdahale Alanları ve Sanayi Potansiyelleri Tablo 4. İstanbul İl Sınırları İçindeki Ocaklara İlişkin Sayısal Bilgiler Tablo 5. İstanbul İli Tarım Alanları ve Toprak Araştırma Sentezine Altlık Oluşturan İlkeler Tablo 6. İstanbul İli Tarım Alanlarının Sentez Önerileri Doğrultusundaki Dağılımı (ha) Tablo 7. İstanbul İlçe Bazında Toplam Arazi Miktarı ile Koruma-Kullanma Gruplarının Dağılımı (ha) Tablo 8. İstanbul İli Avrupa ve Anadolu Yakası Orman Alanları Tablo 9. İstanbul İli Arazi Mülkiyet Analizi Şekiller Listesi Şekil 1. Marmara Bölgesi Ulaşım İlişkileri Şekil 2. İstanbul Metropoliten Alan ve Metropoliten Bölge Sınırları Şekil 3. Marmara Bölgesi için Eksensel Çerçeve Yaklaşımı Şekil 4. İstanbul Kültür Üçgeni Sekil 5. Çevresel ve Mekansal Sürdürülebilirlik Sentezi Sekil 6. İstanbul Metropoliten Alanı nda Ana Altbölgeler Şekil 7. İstanbul Metropolü Makroform Modeli Haritalar Listesi Harita 1. İstanbul Metropoliten Alanı nda İmalat Sanayi Alanları Sentezi Harita 2. İstanbul Metropoliten Alanı nda Mevcut ve Öneri Merkezler Harita 3. İstanbul Stratejik Planı için Kültür Endüstrileri Önerileri Harita 4. İstanbul Metropoliten Alanı nda Ulaşım Daire Başkanlığınca Gerçekleştirilmesi hedeflenen Raylı Sistem Yatırımları Harita 5. İstanbul Metropoliten Alanı İçin Önerilen Lojistik Bölgeler Harita 6. Doğal Yapı Sentezi Harita 7. İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı Şeması Harita 8. İstanbul İli Mülkiyet Dağılımı Kısaltmalar Listesi BİB: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı BM: Birleşmiş Milletler ÇK: Çevre Kanunu DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü DTÖ: Dünya Turizm Örgütü GEEAYK: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İMA: İstanbul Metropoliten Alanı İMP: İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KHGM: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü KTVKK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ÖA: Alınacak Önlemlerden Sonra Yerleşilebilecek Alanlar RG: Resmî Gazete TOKİ: Toplu Konut İdaresi YUOA: Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar YYA: Yerleşim Yasaklı Alanlar 3

10 4

11 I. ÇEVRE DÜZENİ PLAN SİSTEMATİĞİ İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında geliştirilen yöntemsel yaklaşım temelde, insan-doğa çatışmasının ürünü olan ekonomik-ekolojik çatışmanın mekansal boyutlarıyla ele alınmasına dayanmaktadır. Tarihler boyunca insanlar doğanın oluşturduğu ekolojik sistemin bir parçası veya alt-sistemi olarak küresel coğrafyada yer almışlar ve yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek için doğa ile sürekli ilişki içerisinde olmuşlardır. İnsanların avcılık ve göçebelik evrelerini arkalarında bırakarak yerleşik düzene geçmeleri ve kendilerine yer ve mekan tutmalarıyla birlikte, insan ekolojisi oluşmaya başlamıştır. İçlerinde karmaşık ilişkiler barındıran bu ekolojik sistemlere bakıldığında, doğal sistemin kendine özgü ve tavizsiz kurallara dayalı bir sistem bütünlüğü içerisinde işlediğini, insan faaliyetlerinin oluşturduğu alt-sistemin ise doğal sistem üzerine kurulduğunu ve bundan beslendiğini görmek mümkündür. Başka bir deyişle; insan ekolojisi doğal ekolojiden faydalanmak üzere kendisini yapılandırmakta ve faydalanırken de ekolojik sistemi etkilemektedir. İnsan-doğa çatışmasının kaynağı, anılan iki ekolojik sistem arasındaki ilişkilerin denge bozucu ve zarar verici boyutlara varmasında yatmaktadır. Doğal ekolojik sistem ile insan ekolojik alt-sistemi arasındaki ilişkilerin denge bozucu boyutlara varması ve insanoğlunun ilerleyen teknolojiye de dayanarak; doğal sistem üzerinde baskınlığını giderek artan bir güçle devam ettirmek istemesi, ilişkileri germekte ve çatışmaları doğurmaktadır. İhtiyaçlarını gidermek adına doğa üzerinde baskınlığını arttırmaya çalışan insanoğluna doğanın kendine özgü kurallarıyla tepki vermesi; ihtiyaçların sağlandığı sınırlı ve kıt kaynakların zamanla yetersiz kalması şeklinde olduğu gibi, afetlerin ortaya çıkması şeklinde de olabilmektedir. Bu tür sonlara varılmaması için gerekli olan; insan-doğa çatışmalarının yumuşatılması, bozulan dengelerin tekrar kurulması, zararlı etkileşimlerin giderilemesi, iki sistemin birbirini besleyecek ve varlıklarını devam ettirebilecek ilişkiler türüne dönmesini sağlamak üzere ve çatışma yönetimi aracılığıyla sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasıdır. Sürdürülebilirliğin gereği; sosyal yaşamda, ekonomik faaliyetlerde ve doğal kaynakların kullanımında sistemler arası dengeyi karşılıklı beslenme ve dayanışma ilkesini uygulayarak sağlamaktır. Doğaya duyarlılık olan ana koşulun yerine getirilmesiyle ancak insanoğlu varlığını devam ettirebilecek ve kendi oluşturduğu yapay çevrede yaşam kalitesini yükseltebilecektir. Doğal çevre sistemi İstanbul un içinde bulunduğu coğrafya tarafından oluşturulurken, yapay çevre sistemi ise İstanbul un yerleşim (mekansal) dokusuna yansıyan (sosyoekonomik) faaliyetleri gerçekleştiren ve yapılandıran bireyler tarafından oluşturulmaktadır. Birbirileriyle doğrudan bağlantılı olan bu sistemlerin aralarındaki ilişkiler; her iki taraf için yapıcı olduğu kadar, birinin diğerine baskın çıkması halinde yıkıcı da olabilmektedir. 5

12 Doğal çevre ve yapay çevre ilişkilerinin çelişkiye dönüşmesine neden olabilecek durumların kaynağını iki unsur oluşturmaktadır. Bunlardan ilki; insanların üremesi ve nüfuslarının artmasıyla bağlantılı olarak, yerleştikleri mekanların genişlemesi ve karşılanması gereken ihtiyaçlarının çoğalmasıdır. İnsanın sayısında ve ihtiyaçlarındaki artışın karşılığı, doğanın daha fazla sömürülmesidir. Şayet bu ilişkilerin türü ve dozu sürdürülebilirlik ilkesini ihlal eder ve doğayı yenileyici önlemler insanoğlu tarafından alınmazsa, doğal çevre kirlenmeye ve kalitesizleşmeye, kaynaklar da yitirilmeye başlar. Böylesine bir demografik çelişkinin çözümlenmesi; yerleşim merkezlerindeki nüfusun, çevre kaynaklarını tahrip etmeksizin varlığını sürdürebileceği bir büyüklükte tutulmasıyla mümkündür. Bu da demografik büyüklüğün ve büyümenin yönetimi anlamına gelmektedir. Doğal çevre ve yapay çevre ilişkilerinin çelişkiye dönüşmesine neden olabilecek durumların kaynağını oluşturan ikinci unsur ise, insanoğlunun refah düzeyini yükseltmek amacıyla ekonomik faaliyetlerini doğal sistem üzerinde yoğunlaştırması ve sonuçta çevre değerlerinin; geri dönüşü çok zor olan veya olmayan biçimde yitirilmesidir. Ekonomi-ekoloji çelişkisi olarak anılan bu çatışmanın üstesinden gelinmesi gereği de; üretim, dağıtım ve tüketim odaklı ekonomik faaliyetlerin ve sosyo-kültürel ihtiyaçların, çevreye duyarlı pratiklere ve uygulamalara başvurularak yerine getirilmesidir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Çevre Düzeni Planı nın temel felsefesini, doğal ve yapay çevre sistemleri arasındaki çatışmaların giderilmesi ve insan kitleleri ile doğal kaynaklar arasında kendi varlıklarını sürdürülebilir kılacak ilişkilerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. İstanbul İl bütününün çevre düzenine ilişkin planlama ve raporlama sistematiği olarak; ilkin insan ekolojisinin işlevsel boyutlarının ve yapısının sektör analizleri bazında ele alınması sonra da, benzer yaklaşımın doğal yapıdaki özellikler ve kapasiteler için uygulanması uygun bulunmuştur. Bu bağlamda; her iki bileşen çerçevesinde gerçekleştirilen analiz çalışmalarına dayandırılmış sentezler ve değerlendirmeler yapılmış olup, varılan bulgulara ve geliştirilen alternatiflere yönelik stratejiler ve önlemler dizini de bunu takip eden aşamada oluşturulmuştur. Özünde sürdürülebilirlik ilkesini taşıyan yapay ve doğal çevre yönetimine ilişkin stratejilerin ve önlemlerin uygulamadaki araçları olan yasalar ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler de Rapor da ayrıca yer almaktadır. İnsan faaliyetleri sonucu yapay çevreyi oluşturan sosyo-ekonomik ve mekansal sistem kapsamında; Sanayi, Ticaret ve Hizmetler ile Kültür Endüstrileri ve Turizm sektörleri Ekonomik Faaliyet Sektörleri teması çerçevesinde ele alınırken, Tarihi Değerler ile Konut ve Yaşam Kalitesi sektörleri Sosyal Yaşam Sektörleri teması kapsamında işlenmekte ve her iki faaliyet bileşenlerini buluşturan işlevleri içeren, Ulaşım ve Lojistik sektörleri ise, İşlevsel Bağlantı Sektörleri teması ışığında değerlendirilmektedir. 6

13 Buna karşılık, doğal çevreyi oluşturan ekolojik sistem ve yaşam destek altsistemleri kapsamında ise; Yeraltı Yapısı (jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik yapı ve doğal risk alanları), Yeraltı Kaynakları (madenler), Tarımsal Kaynaklar (toprak, iklim ve tarımsal üretim yapısı), Orman Kaynakları (bitki örtüsü ve ekolojik yapı) ile Çevre Sorunları (hava, su, toprak ve gürültü kirliliği ile katı atıklar) sektörel bazda olmak üzere ele alınmaktadır. Sosyo-ekonomik ve mekansal sistem ile doğal ve yaşam destek sistemleri arasında denge veya çatışma kaynağı olabilen ilişkilerin iki önemli üst-belirleyicisi bulunmaktadır. Bunlar; bir makro değişken olan demografik büyüklük ile bir politik tercih olan ekonomi-ekoloji ikilemidir. Sözkonusu üst-belirleyicilerin, sistemler arası ilişkilerin sürdürülebilirlik açısından yapıcı veya yıkıcı nitelikte olmasına ilişkin önemini yadsımak mümkün değildir. Yapay çevre yönetimi ile doğal çevre yönetiminin ortak odaklanma noktaları da; anılan bu iki üst-belirleyici; yani demografik büyüklük ile ekonomi-ekoloji ikilemi olmaktadır. Yukarıda açıklanan sistem yaklaşımında tanımlanan sistem bileşenleri arasındaki ilişkiler türünün planlama açısından önemi; İstanbul İl bütünü içerisinde üç temel ayırımın açık ve seçik bir yöntemsel yaklaşımla ortaya konulması gereğinden kaynaklanmaktadır. Sektörel bazda yapılan analizler ve sentezler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken, Karar Verici ye; Yerleşim Alanları nın, Yerleşim Dışı Alanlar ın ve Yerleşilebilir Alanlar ın tanımlanması ve bunların yönetimine ilişkin önerilerin sunulmasıdır. Karar Verici ye bu olanağın sağlanması, gerçekleştirilen araştırma ve sentez çalışmalarının ışığı altında yapılacak değerlendirmelerle mümkündür. Bu itibarla, yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucu İstanbul İl bütününde yerleşim alanları belirlenmekte ve eşik analizleri sonuçlarının değerlendirmeye alınmasıyla doğal çevrede; (i) (ii) yeni yerleşimlere açılabilecek ve yeni yerleşimlere açılamayacak alanlar saptanmaktadır. Başka bir deyişle, yeni yerleşim mekanlarının nerelerde olabileceği ve nelerde olamayacağı, somut bir şekilde ve sınırları ile birlikte gösterilmektedir. Karar Verici ye bu kesin tanımlamalar sunulduktan sonra, doğal çevrede 7

14 (iii) yeni yerleşimlere açılabilir alanların da hangi öncelikle ve koşullarla gerçekleştirilebileceğine dair seçenekler sergilenmektedir. Saptanan seçenekler ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutularak, her birinin avantajları ve dezavantajlarına ilişkin etraflı açıklamalar ve uyarılar, Karar Verici tarafından yapılacak tercihlere esas olmak üzere Rapor da sunulmaktadır. II. COĞRAFİK KONUM Hem Asya, hem de Avrupa kıtaları üzerinde 26 ve 45 doğu meridyenleri ile 36 ve 42 kuzey paralelleri arasında km² lik yüzölçümü ile yer alan Türkiye; yerkürenin stratejik bir bölgesinde konumlanmaktadır. Türkiye nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan ve Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş oluşturan Marmara Bölgesi nde yer alan İstanbul İli ise; Avrupa ve Asya kıtalarının birbirine bağlandığı noktayı oluşturmaktadır. Coğrafi konum olarak, 28 01' ve 29 55' doğu boylamları ile 41 33' ve 40 28' kuzey enlemleri arasında bulunan İstanbul İli; km 2 lik yüzölçümüyle ülke topraklarının %0,7 sini kaplamaktadır yılı Genel Nüfus sayımına göre; İstanbul İli nin toplam nüfusu olup, Türkiye nüfusunun yaklaşık %15 ini, Marmara Bölgesi nin ise %56 sını oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı 33,09 olan İl 18,28 olan Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında göç olgusu ön plana çıkmakta olup; Türkiye ölçeğinde coğrafi açıdan dengeli bir gelişimin sağlanamaması, iş ve eğitim olanaklarının büyük metropollerde yoğunlaşması nedenine dayalı olarak Marmara Bölgesi nin ve özellikle Türkiye nin en büyük metropolü olan İstanbul u sürekli etkisi altında tutmaktadır. İstanbul İli nin Türkiye ve Marmara Bölgesi içindeki yeri ve öneminin sosyo-ekonomik istatistiki veriler ışığında değerlendirilmesinde (Tablo 1), son derece çarpıcı sonuçlara ulaşılmaktadır. Tablo 1. Türkiye, Marmara Bölgesi ve İstanbul İli Karşılaştırması Göstergeler İstanbul Marmara Türkiye Yüzölçüm (km 2 ) Nüfus (kişi) Kent Nüfusu Çalışan Nüfus Hizmet Çalışanı Sanayi Çalışanı İşgücü İşsiz Nüfus GSYİH ( TL) Kaynak: DİE; Genel Nüfus Sayımı- 2000, DİE; Ulusal Hesaplar

15 Türkiye deki kent nüfusunun; %32 sini Marmara Bölgesi oluşturmakta ve İstanbul kent nüfusu da Türkiye kent nüfusunun içinde %21 lik bir pay almaktadır. Marmara Bölgesi ndeki kentlerde yaşayan nüfusun ise %66 sı İstanbul da yaşamaktadır. Türkiye de çalışan nüfusun yaklaşık %27 si Marmara Bölgesi nde ve bu nüfusun da %51 i İstanbul İli içerisinde istihdam edilmektedir. Türkiye deki tüm çalışanlar içinde İstanbul İli nde çalışanların payı %13 iken; sadece sanayi sektörü dikkate alındığında, bu pay %33 e çıkmaktadır. Türkiye genelinde %51 lik bir payla sanayi istihdamı gerçekleştiren Marmara Bölgesi içinde İstanbul un payı ise %65 olmaktadır. Türkiye nin sahip olduğu işgücünün %26 sı Marmara Bölgesi nde yer alırken, bunun da %53 ünü İstanbul oluşturmaktadır. İstanbul daki işgücünün Türkiye içindeki payı ise %14 dür. İstanbul %12,7 işsizlik oranı ile %8,9 olan Türkiye işsizlik oranının oldukça üstünde yer almakta ve Türkiye deki işsizlerin %20 sini barındırmaktadır. Konu bölge düzeyinde değerlendirildiğinde ise; Türkiye deki işsizlerin %30 unun Marmara Bölgesi nde, bunun da %67 sinin İstanbul da bulunduğu görülmektedir. Türkiye de okuma-yazma bilen nüfusun %27 si Marmara Bölgesi nde olup, anılan kesimin %56 sı İstanbul da yer almaktadır. İstanbul daki okur-yazar kesiminin Türkiye içindeki payı ise %15 tir. İstanbul yalnızca Türkiye nin değil aynı zamanda Ortadoğu, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya nın da önemli bir şehri olmaktadır. Nüfus büyüklüğü açısından da; ülkenin hatta Avrupa ve Orta Doğu nun en önemli merkezi durumundadır. İstanbul bugün Avrupa Birliği ne üye statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20 sinden daha fazla nüfusa sahip olduğu gibi, bunların 7 sinin toplamı kadar da nüfus barındırmaktadır. Ülke içi benzer karşılaştırma söz konusu olduğunda ise, İstanbul İl nüfusunun Türkiye deki 37 ilin toplamına karşılık geldiği göze çarpmaktadır. Ulaşım yolları üzerinde elverişli konuma sahip olması Marmara Bölgesi ni diğer bölgelerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesidir. Ülkenin çeşitli kesimleri ile Türkiye yi diğer ülkelere bağlayan başlıca kara, deniz ve hava yolları bu bölgede birleşmektedir. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan en kısa kara ve deniz yolları Marmara Bölgesi üzerinden geçmekte ve bu yollar Karadeniz ülkelerini Akdeniz e bağlayan deniz yolu ile de kesişmektedir (Şekil 1). Bölgenin; başta İstanbul olmak üzere her alanda gelişmesinde, birçok hizmet sektörünün oluşmasında ve ülkenin diğer bölgelerinden sürekli göç almasında ulaşım yolları üzerindeki konumu önemli rol oynamaktadır. Türkiye nin en önemli ithalat limanı olan Haydarpaşa Limanı ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkenin başlıca hava ulaşım merkezi olan Atatürk Havalimanı İstanbul da yer almaktadır. Ayrıca, Kapıkule Sınır Kapısı ndan Türkiye topraklarına giren Edirne-İstanbul kara ve demiryolu, çeşitli hatlarıyla Avrupa ile bağlantıyı sağlayan diğer ulaşım türlerini 9

16 oluşturarak, İstanbul İli nin sadece ülkesi içindeki değil, Avrupa ve Orta Doğu daki önemini de güçlendirmektedir. Şekil 1. Marmara Bölgesi Ulaşım İlişkileri İstanbul un narin ve benzersiz coğrafyası, hem Marmara Bölgesi hem de Türkiye ölçeğinde farklı tür ve yaşam ortamlarına ev sahipliği yapmaktadır. Doğal yapı ve yaban hayatı açısından bir geçiş bölgesinde olan İstanbul daki ormanlar, kumullar ve sulak alanlar zengin bir biyolojik çeşitliliğin oluşmasına yol açmıştır. İstanbul un uluslar arası ölçekte en başta gelen önemi, sahip olduğu endemik bitki türlerinin yanında, Dünya da çok az sayıda (Cebelitarık Boğazı, İtalya-Sicilya ekseni gibi) alanla birlikte göçmen kuşların ana güzergahlarından birisini oluşturmasıdır. II.1. METROPOL ve BÖLGE İLİŞKİSİ İstanbul Metropolü nün ülkesel bir kutup başı olarak sürekli büyümesi ve diğer önemli yerleşim merkezleri ile arasındaki nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının kapanmasına olanak vermemesi, hem kendi içinde hem de ülkesel ve bölgesel düzeyde sosyo-mekânsal farklılıkların devam etmesine neden olmaktadır. İstanbul Metropolü nün aşırı büyümesi, doğal ve ekonomik kaynaklara dayalı kentsel sürdürülebilirliğini de riske sokmakta ve artan üretim ve hizmet maliyetleriyle küresel rekabette tutunması konusunda endişeler uyandırmaktadır. Yarışan metropoller sisteminde, İstanbul un da artık yapısal yetersizliklerini gidermesi ve gereksiz yüklerden kendini arındırması gerekmekte olup, kentsel maliyetlerini desantralizasyon yoluyla uygun ölçekler yaratarak düşürmesi kaçınılmazdır. 10

17 İlk bakışta İstanbul Metropolü ile Marmara Bölgesi arasında desantralizasyona dayalı yeni bir mekânsal iş bölümünü yansıtan bu yaklaşım; tarihi, kültürel, sanatsal ve turizm değerlerinin küresel ilgilere sunumu ile birlikte üst düzey yönetim ve finans hizmetlerinin yürütülmesi, yüksek ve temiz teknolojinin üretilmesi, uluslar arası buluşmaların ve Dünya ya yön veren kararların alınmasına ev sahipliği yapılması gibi öğelerle bezenmiş İstanbul Vizyonu nun da stratejik temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, İstanbul yeni küresel rolüne hazırlanırken, vizyonu dışında kalan faaliyetlerin ise bölgenin diğer kesimlerinde gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Aksi taktirde; İstanbul Metropolü göçlerin yöneldiği odak olmaya devam edecek, ülkenin diğer bölgeleri ve yöreleri ile arasındaki gelişmişlik farkı açılacak, büyüyen nüfus doğal eşikleri daha da zorlayacak, artan kentsel hizmet taleplerinin yerine getirilmesi yüksek maliyetler gerektirecek, ihtiyaçların yeterince karşılanamaması sosyo-mekânsal ayrışmaları hızlandıracak, kayıt dışı faaliyetlerin çapı büyüyecek, üretim ve hizmet maliyetlerinin azaltılamadığı bir ortamda da İstanbul küresel yarışmadan düşebilecektir. İstanbul için arzu edilmeyen bu senaryonun alternatifine ulaşmak, metropolün bölgeye yapacağı açılımlarla mümkündür. İstanbul Metropoliten Alan sınırları, batıda Silivri den doğuda Gebze ye, İstanbul Metropoliten Bölge sınırı ise batıda Çorlu dan doğuda İzmit e ve güneyde de Yalova ya kadar uzanmaktadır (Şekil 2). İstanbul la işlevsel bağlantıları olduğu kadar, İstanbul üzerinden tanımlanacak ülkesel mekan organizasyonu politika ve stratejileri açısından da ilgi alanına dahil edilmesi gereken illerin oluşturduğu İşlevsel Bölge Sınırları nı, İstanbul İli ni de içermek üzere; Trakya da; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ, Marmara nın kuzeyinde Kocaeli, Sakarya ve uzantısı Düzce, Marmara nın güney-batısında Çanakkale ve Balıkesir ile Marmara nın güney-doğusunda Bursa, Yalova ve komşusu Bilecik İlleri oluşturmaktadır. Marmara Denizi ni ortada tutan resmi çerçevelendiren bölgesel yapıya bakıldığında, (Şekil 3) kuzeyde Trakya dan Adapazarı na uzanan, güneyde ise Balıkesir den çıkarak Bursa üzerinden Bilecik e uzanan birer sanayi ve ticaret aksı görülmektedir. Çerçevenin batı kısmı, Balıkesir den ve Çanakkale üzerinden geçerek Trakya nın içlerine uzanan ve diğerlerinden farklı olarak koruma alanları, tarıma dayalı sanayi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini içeren yeşil bir dokudan oluşmaktadır. Buna karşılık çerçevenin doğu kısmında, Bilecik ten Adapazarı na doğru yumuşasa da, ekonomik faaliyetlerin rahatlıkla konumlanmasına pek elvermeyen çetin bir coğrafyanın yer aldığı göze çarpmaktadır. Bu şema üzerinde İstanbul desantralizasyonu ve bölgesel potansiyel mobilizasyonu bağlamında yapılabilecek ilk yorum; batıda tarımsal üretimin ağırlığını yansıtan yeşil bandın korunması, doğuda ise kuzey ve güney Marmara illeri üzerinden batı-doğu yönünde uzanan iki aksın, Bozüyük-Bilecik-Adapazarı arasında dikey bir öncelikli ekonomik kalkınma aksı oluşturularak buluşturulmasıdır. Bu yaklaşımda hedeflenen, İstanbul dan çıkıp Adapazarı ile Bolu üzerinden Ankara ya varan harekete, Adapazarı ndan sonra Bilecik üzerinden Eskişehir e ve Afyon a varan yeni olanaklar eklemektir. Böylelikle; İstanbul daki yığılmayı açmak üzere, Anadolu yönünde gerçekleşebilecek işlevsel ve mekânsal yayılma ve sıçramalar için akış rahatlığı sağlanmış olacaktır. 11

18 Şekil 2. İstanbul Metropoliten Alan ve Metropoliten Bölge Sınırları Şekil 3. Marmara Bölgesi için Eksensel Çerçeve Yaklaşımı 12

19 Yaşayanları için büyük tehdit oluşturan deprem tehlikesinin yanı sıra; başta su kaynakları ve ormanlar olmak üzere, günden güne yitirdiği yaşam destek sistemlerine rağmen İstanbul, giderek büyüyen nüfusu ve işlevleriyle kendi varlığını riske sokmaktadır. Bütününden koparcasına ülke düzeyinde sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının açılmasında kutup başı olurken iç verimliliğinden de kaybeden İstanbul Metropolü nün sorunlarının çözümü; Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere, ülkenin her bir köşesindeki ekonomik kalkınma potansiyellerinin; İstanbul un gerekli katkılarının da alınarak, yerelde değerlendirilmesinde ve böylelikle İstanbul a yönelen nüfus akışının frenlenmesinde yatmaktadır. Ulusal sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin İstanbul İli nin düzeyine çıkartılabilmesi, bölgeler arası dengesizliği giderebilecek mekân içerikli ülke ve bölge planlarının yapılmasına bağlı olup, bu planların da siyasi ve idari iradenin ödünsüz desteğiyle uygulanması gerekmektedir. Baskı gruplarının arzusu doğrultusunda kısa vadede kararların alınması halinde, İstanbul un kaybedilmesi; uzun vadeli stratejik kararların alınması halinde ise, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir küresel metropolün yaratılması ile ülkenin diğer bölgelerinin ve yörelerinin gelişmişlik düzeylerinin yükseltilerek, toplumsal refahın arttırılması söz konusu olacaktır. II.2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İstanbul da nüfus Cumhuriyet in ilan edildiği ilk dönemde n iken günümüzde 12 milyona yükselmiştir. Bunun iki ana bileşkeni vardır. Birincisi doğal nüfus artışıdır ve günümüzde çok azalmış olmasına rağmen tamamen yok olmamıştır. İkinci bileşken ise İstanbul un aldığı göçlerdir ve bunlar zaman içerisinde oransal olarak azalmakta, ancak sayısal olarak pek değişmemektedir. Artış hızının üçte ikisi göçlere bağlı olup, günümüzde İl nüfus artış hızı %o tür. Artış hızında bir azalma sağlanabilmesi için İstanbul a olacak göçleri başka çekim merkezlerine kaydırmak yanında, doğal nüfus artışını frenleyecek tedbirlere de ihtiyaç vardır. İstanbul nüfusu Anadolu ve Avrupa Yakaları na dengeli olarak dağılmamıştır. Her iki yakanın artış oranları farklıdır. Rumeli yakası sayısal olarak, Anadolu Yakası ise oransal olarak daha hızlı artmaktadır. İstanbul, Türkiye nin en çok göç alan ili olduğu gibi en çok göç veren ilidir. İstanbul a gelen her kişiye karşın kişi İstanbul u terk etmektedir. İstanbul un en çok göç aldığı dört bölge sırasıyla Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleridir. İstanbul dan ayrılanların en çok gittikleri bölgeler ise sırasıyla Doğu Marmara, Batı Marmara, Batı Karadeniz ve Ege Bölgeleri dir. İstanbul nüfusunun gelecekteki büyüklüğü ile ilgili yapılan sentezler üç konuya işaret etmektedir. Bunlar, 1. İstanbul un mevcut coğrafyası içerisinde nüfus emme kapasitesinin çok sınırlı olduğu, 13

20 2. İstanbul un nüfus artışının doğal nüfus artışından çok, iç göçlere bağlı ve nüfus artışının sayısal boyutunun emme kapasitesinin çok üzerinde olduğu, 3. İstanbul un gelecekteki nüfusunun, iç göç hareketlerindeki hızın alternatif çekim merkezlerinin geliştirilmesi ile kesilmesi ve emme kapasitesinin kentin doğal kaynaklara zarar vermeden arttırılması yönündeki politika ve uygulamalarının başarısı ile belirleneceği şeklinde sıralanabilir. Tablo 2. İstanbul İli Nüfus Projeksiyonu Nüfus Yıllar Artış Hızının Devam Edeceği Varsayımı Artış Hızının 2045 Yılında %0 Olacağı Varsayımı 2000* ( * DİE, 2000 Nüfus Sayımı Mevcut verilerin analizi, hiçbir müdahalenin yapılmaması durumunda, İstanbul nüfusunun artışının kentin mevcut coğrafyası içindeki emme kapasitesi ile sınırlandırılamayacağını açığa çıkartmaktadır. Bu nedenle, özellikle İstanbul a göç veren önemli kaynak bölgelerinde (sırasıyla, Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri) yerel fırsatları geliştiren; böylelikle anılan bölgelerde dış göç hareketini yavaşlatan politikaların ele alınması gerekmektedir. Aynı şekilde, iç göçler konusunda, ülke ve bölge ölçeğinde ikincil 14

21 destinasyon bölgelerinin teşvik edilmesi ve yeni destinasyonların oluşturulması da makul bir yaklaşım olarak belirmektedir. İstanbul nüfusunun hangi tarihte durağan bir seviyeye ulaşacağı hususu, nüfusla ilgili sentezler için önemli bir konudur. Türkiye nüfusunun döneminde yaklaşık 98 milyon civarında durağan seviyeye ulaşacağı dikkate alınmakta ve nüfus projeksiyonlarında, bu tarih (Tablo 2) bir nirengi noktası olarak ele alınmaktadır. III. EKONOMİK FAALİYET SEKTÖRLERİ III.1. SANAYİ Ülkenin katma değer oluşumunu biçimleyen sanayi ve ticari faaliyetlerin İstanbul da yoğunlaşması; hem İstanbul da hem de Marmara Bölgesi ndeki hızlı gelişme süreçlerinin sonucudur. Sanayi yerleşmeleri İstanbul Metropoliten Alanı nda yaşam kalitesi ve toplumsal maliyetler açısından, negatif dışsal ekonomiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye de sanayinin dünya koşullarında rekabet gücünü arttırması, katma değeri yüksek üretim, yenilik ve teknoloji konusundaki gelişmelere bağlı görülmektedir. Sanayinin desantralizasyonu, İstanbul un sanayideki ağırlığının hizmetler sektörüne doğru kaymasını getirdiği gibi, aynı zamanda sanayinin dengeli kalkınma için bir araç olarak kullanılmasını da destekleyen bir politikadır. Bölgeler arası farklılıkları azaltmak ve planlı sanayi gelişimini desteklemek amaçlı politika araçlarından biri de OSB lerdir. İstanbul un içinde yer aldığı Marmara Bölgesi illerinde bulunan organize sanayi bölgelerinin kapasite kullanım oranlarına bakıldığında; %64 oranında kapasitede doluluğun olduğu ve yaklaşık olarak %36 oranında da boş ve kullanılmayan birimin bulunduğu görülmektedir. Marmara Bölgesi ve bölge dışındaki mevcut OSB lerin sorunlarının çözümü ve kapasitelerinin etkin olarak kullanılabilmesi için geliştirilecek stratejiler ve araçlar, gerek İstanbul daki sanayinin desantralizasyonu, gerekse sanayinin ülke genelinde dengeli dağılımının gerçekleşme koşullarını hazırlayacaktır. Halen, İstanbul Metropoliten Alanı içinde ha. sanayi alanı ve sanayi işgücü faaliyet göstermektedir için, (i) sanayi işgücünün tarım dışı faal nüfus ( yaklaşık 6 milyon) içindeki payının %25 olacağı, (ii) sanayi işgücünün metropoliten alan içindeki kapasitesi dolmamış sanayi alanlarında (rehabilite edilerek) yeniden organize edileceği, (iii) İstanbul yakın çevresi olarak değerlendirilen doğuda Gebze ve batıda Çerkezköy ün İstanbul a yönelecek sanayi yatırımları ve işgücü için tampon bölgeler olacağı öngörülmektedir. 15

22 Bu kapsamda; toplam işgücü kapasiteyi alabilecek çeper alanlarda (mevcut İstanbul Metropoliten Alan sınırları komşuluğunda) çalışacak işgücü ile birlikte (Tablo 3) olarak kabul edilmektedir. Bu kabul, MARMARAY ve diğerlerini kapsayan etkin bir raylı ulaşım sistemini ve liman bağlantılarını da öngörmektedir. Bu çerçevede; İstanbul Metropoliten Alanı ve çeperlerinde (Gebze ve Çerkezköy) yer alan sanayilere ilişkin müdahale alanları, Sanayi İşlevi Farklılaşacak Alanlar, Mevcut Sınırlar İçinde Doygunluk Düzeyi Sağlanacak OSB Alanları, Mevcut Sınırlar İçinde Sağlıklaştırılacak Alanlar olarak belirlenmiştir. İstanbul Metropoliten Alanı nda Doygunluk Düzeyi Sağlanacak OSB Alanları İstanbul Metropoliten Alanında yer alan OSB lerin kullanılmayan kapasitelerinin değerlendirilmesi için mevcut durumun ortaya çıkardığı sorunların bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu alanlar rehabilite edilerek, gerekli koşullar sağlandığında (ulaşım sorunları, alan büyüklükleri yetersizliğinin giderilmesi gibi) işgücü kapasitesine ulaşılması beklenebilir. Tablo 3. İstanbul Metropoliten Alan ında Müdahale Alanları ve Sanayi Potansiyelleri Mevcut Öneri Toplam İstihdam İstihdam 1.Mevcut Sınırlar içinde Sağlıklılaştırılacak Alanlar (Dudullu, Kıraç, Bahçeşehir, Gürpınar, Büyükçekmece) Sanayi İşlevi Farklılaşacak Alanlar (İkitelli Prestij Alanı, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Kartal, Samandıra, Sarıgazi, Sultanbeyli, Silivri, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Kadıköy) 3. Mevcut sınırlar içinde Doygunluk Düzeyi sağlanacak OSB Alanları (İkitelli OSB, Tuzla OSB, Dudullu OSB, Beylikdüzü OSB, Tekstilkent) İMA Toplam İMA Yakın Çevre (Gebze, Çorlu, Çerkezköy) Toplam İstanbul Metropoliten Alanı nda Sanayi İşlevi Farklılaştırılacak Alanlar İstanbul Metropoliten Alanı içinde özellikle merkez alanlarda kalan, ancak mekan yetersizlikleri, kullanım uyumsuzlukları, kentsel değer artışları nedeniyle yer değiştirmesi ve farklı işlev yüklenmesi öngörülen sanayi alanlarının büyük bir kısmı, hizmet fonksiyonuna dönüşen alanlar olarak belirlenmiştir. Batı Yakası nda Zeytinburnu, Yenibosna-İkitelli aksı, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Silivri ile Doğu Yakası nda Kartal; etaplama ve önceliklerin belirlenmesiyle sanayi kullanımından farklı kullanımlara dönüşme potansiyeline sahip alanlardır. Bu alanlarda çalışan işgücünün, İstanbul Metropoliten Alanı nda kapasitesi dolacak sanayi alanlarında çalışacakları öngörülmektedir. 16

23 İstanbul Metropoliten Alanı nda Mevcut Sınırlar içinde Sağlıklılaştırılacak Alanlar İstanbul Metropoliten Alanı nda, sanayi gelişiminin kendi içinde sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve yeniden organizasyonu kapsamında müdahale alanları belirlenmiştir. Bu alanlar; Ümraniye-Dudullu ve Hadımköy gibi su havza alanlarında yer almaları nedeniyle, dezavantajlı konumda bulunmaktadır. Her iki bölgenin de kirletici sanayinin yer alamayacağı ve yeni gelişmelerin teşvik edilmeyeceği alanlar olarak belirlenmesi, buralardaki gelişmenin sınırlandırılması ve ayrıntılı çalışmalarla yeniden organizasyonu önerilmektedir İstanbul Metropoliten Alanı Sanayi Gelişim Öngörülerine İlişkin Stratejiler Üretilen stratejileri Sanayi Stratejileri ve Mekansal Gelişme Stratejileri olarak iki alt başlıkta kümelenmiştir. Bunlar; A.1. Sanayinin dünya koşullarındaki rekabet gücünü arttırmaya dönük ileri teknoloji kullanan ve katma değeri yüksek sanayi türlerinin teşvik edilmesi A.2. İleri teknoloji kullanan ve katma değeri yüksek sanayi türlerine geçişi hızlandıracak önemli bir potansiyel olarak KOBİ lerin gelişiminin teşviklerle desteklenmesi A.3. Teknoparkların hem niteliksel hem de niceliksel olarak etkinliğinin arttırılması A.4. İleri teknoloji araştırma bölgelerinin yaşama geçirilmesine dönük teşviklerin oluşturulması A.5. Sanayi - üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için teşvik edilmesi A.6. Doğal afetler bakımından risk taşıyan İstanbul da, sanayinin yığılmasının ülke geleceği bakımından yaratacağı olası dezavantajları ortadan kaldırmak için İstanbul daki sanayi yükünün azaltılmasının teşviklerle desteklenmesi A.7. İstanbul da sanayinin yükünün azaltılması yönünde ülke içinde yerel girişimciliği destekleyen sanayi odaklarının teşvik edilmesi A.8. İstanbul da sanayinin yükünün azaltılması yönünde İstanbul dışındaki OSB deki doygunluk düzeyini sağlamak yönünde teşviklerin verilmesi A.9. Rekabet gücü yüksek sanayi sektörlerinin kaynak-kapasite gelişiminin değerlendirilmesi ve bu sektörlerin öncelikle teşvik edilmesi A.10.Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması yönünde sanayi alanlarının çevre dostu haline getirilmesinin yanı sıra (Harita 1); 17

24 Harita 1. İstanbul Metropoliten Alanı nda İmalat Sanayi Alanları Sentezi 18

25 B.1. İstanbul un doğu (Gebze) ve batı (Çorlu-Çerkezköy) yakın çevresinde yer alan OSB nin doygunluk düzeylerinin sağlanmasının teşvik edilmesi B.2. İstanbul un yakın çevresindeki OSB lerin teşvik edilerek bu alanların İstanbul için sanayi tampon bölgeleri haline getirilmesi B.3. İstanbul Metropoliten Alanı içinde; özellikle merkez alanlarda kalan sanayi alanlarının, sanayi işlevi farklılaştırılacak alanlar olarak belirlenmesi ve bu yönde teşviklerin sağlanması, B.4. İstanbul Metropoliten Alanı içinde; özellikle havza sınırları içinde kalan sanayi alanlarının, mevcut sınırlar içinde sağlıklaştırılacak alanlar olarak belirlenmesi ve bu yönde teşviklerin sağlanması B.5. İstanbul Metropoliten Alanı içinde özellikle OSB lerin mevcut sınırlar içinde doygunluk düzeyi sağlanacak OSB alanları olarak belirlenmesi ve bu yönde teşviklerin sağlanması olarak sıralanabilir. Sonuç İstanbul un özel konumu, coğrafi koşulları, doğal eşikleri ve taşıdığı deprem riski, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir nüfus büyüklüğünün desteklenmesi ve yönetilmesini gerekli kılmaktadır. İstanbul un ekonomik gücünün ülke ve bölgesinde devam etmesi, bu kentte verimlilik ve etkinlik temelinde ekonomik sektörlerin desteklenmesiyle gerçekleşecektir. Hizmetler, kültür endüstrileri ve turizm sektörlerinde beklenen gelişmeler yanında, sanayinin üretim sektörü olarak kent içinde yeniden organizasyonuyla yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması beklenmelidir. Sanayinin rekabet gücünü arttırması için ileri teknoloji kullanan ve katma değeri yüksek sanayi türlerine geçişin desteklenmesi gerekmektedir. İstanbul da sanayinin desantralizasyonu için iki aşamalı stratejiler bütünü oluşturulmakta olup; öncelikle İstanbul un yakın çevresinde ve bölgedeki sanayi potansiyelleri değerlendirilmeli, diğer yandan bölge dışında yerel dinamikleri harekete geçirerek dengeli gelişmeyi teşvik eden stratejiler uygulanmalıdır. Desantralizasyon koşulları, Metropoliten Alan içinde ve dışında oluşturulmalı, Metropoliten Alan içinde konumu nedeniyle dezavantaj oluşturan sanayi alanları (havza içinde, kent merkezinde gibi), katma değeri düşük ve kirletici sanayiler öncelikle ele alınmalıdır. Öte yandan, Metropoliten Alan içindeki kapasitelerin değerlendirilmesi ve etaplamalı olarak yakın çevre alanlardaki sanayi potansiyellerinin planlanması öngörülmektedir. Etaplamalı planlama sürecinde bir yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik altyapı yatırımları önceliklendirilmeli, öte yandan sanayi üretim yapısının niteliksel ve niceliksel olarak değişimi kapsamında sosyal yatırımlara (niteliksiz işgücünün yönelebileceği yeni iş alanları, eğitim programları gibi) yönelinmelidir. 19

26 III.2. TİCARET ve HİZMETLER Ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin çalışmalarda genel olarak hizmetler İstanbul nüfusuna hizmet veren toplumsal hizmetler (eğitim, sağlık, rekreasyon, idare) ile İş hizmetleri olarak iki temel başlık altında incelenmiştir. İş hizmetleri kapsamında Üst Düzey Hizmetler (finans, sigorta, gayrimenkul yatırımı danışmanlığı) ve Üretim Hizmetleri; muhasebe, yazılım faaliyeti, hukuk danışmanlığı, reklamcılık, mühendislik, mimarlık, AR-GE kapsamında merkez oluşumunun kilit faaliyetleri olmaları nedeniyle özellikle seçilmiş ve mekansal analizleri yapılmıştır. Hizmet grubundaki firmalar, hem birbirlerine hem de imalat sanayiine hizmet vermektedir. Toplumsal Hizmetler Toplumsal Hizmetler genel olarak tüm nüfusa hizmet veren faaliyet grubu olarak daha bağımsız gibi görünse de; sağlık, eğitim hizmetleri, idari hizmetler, rekreasyon ve spor faaliyetleri alansal yeterlilik ve kalite yönleriyle nüfusa doğrudan diğer sektörlere dolaylı destek vermektedir. Bu hizmetlerin İstanbul da genç nüfusu yeni yüzyılda iş hayatına hazırlamak gibi önemli bir işlevi bulunmaktadır. İstanbul da ilçeler düzeyinde, planlama standartları kapsamında m²/kişi bağlamında toplumsal hizmet yeterliliğini analiz eden çalışmalar, yerleşim alanlarında toplumsal hizmetlerin yeterli düzeyde verilmediğini göstermektedir. Diğer yandan, nüfusu hızla artan İstanbul da bu hizmetlerde sağlanacak iyileştirmeler ve kalite arttımlarının İstanbul u göç hedefi olarak daha çekici kılacağı da açıktır. Ticaret ve hizmetler sektör çalışmaları kapsamında iş hizmetlerine uygulanan anket çalışması, iş hizmeti firmalarının yaklaşık 1/3 ünün yakın gelecekte işgücü arttırmayı planladıklarını göstermektedir. Talep edilen işgücü çoğunlukla kalifiye, nitelikli eleman ve eğitim düzeyi yüksek üniversite mezunu elemanlardır. İstanbul un gelişmiş Dünya metropolleri ile karşılaştırılmasında, halen istihdamda %59 olan hizmetler payının 2020 lerde %80 e erişmesi hedeflenmelidir. Bu bağlamda, gelecekte ihtiyaç duyulacak olan kalifiye eleman ihtiyacının önemi açıktır. Yerel yönetimin kalifiye işgücü yetiştirecek meslek okullarına destek vermesi yerinde olacaktır. 20

27 İş Hizmetleri Hizmetler sektöründe istihdam ve katma değer artışı batıda imalat sanayinin dönüşümüne bağlı olarak gerçekleşmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında hizmet firmaları ve sanayi yönetim birimlerinde anket uygulaması yapılmıştır. Bu anketlerin temel amacı firmaların büyüme ve mekansal olarak yer değiştirme eğilimlerini saptamaktır. İmalat sanayi firmalarının; batıdaki örneklere benzer bir davranış içinde, üretim ve yönetim birimlerini ayırma kararında olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla sorulan soruya, üretim ve yönetim birimleri aynı yerde olan firmalardan sadece %2 si, bu iki biriminden birini başka yere taşımayı planlamakta olduğunu beyan etmiştir. Anket sonuçları, İstanbul imalat sanayiinde batıdakine benzer bir süreç yaşanmadığını göstermektedir. Belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler, yerel yönetimlerin çoğunun istihdam kaygısı ile bünyelerindeki imalat sanayisini korumak istediklerini göstermektedir. Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı, verimliliği düşük ancak istihdam payı yüksek bir sektördür. Bu birimlerin uygun olanlarının merkez şehirden çıkarılmaları alternatif hizmet istihdamının geliştirilmesi ile mümkündür. Ayrıca, hizmetler sektörü imalata da hizmet verdiğinden, üretim birimlerinin taşınmasından ilgili bazı hizmetlerin olumsuz etkileneceği açıktır. Ancak kısa dönemde böyle bir hareketlilik beklenmemektedir. Hizmetler sektöründe istihdam ve katma değer artışı sağlamak üzere İstanbul da gelişimi yerel yönetimlerce desteklenecek hizmet sektörleri; sektör paydaşları, yerel yönetimler ve planlama birimlerinin koordinasyonu ile aktive edilmelidir. Örnek olarak, audiovisual medya (televizyon-radyo), dijital medya (yazılım, multimedia) gibi sektörler, özetle iletişim endüstrisi batı dünyası ekonomilerinin dinamiğini oluşturmaktadır. İletişim alanındaki hızlı gelişmeler batı ekonomilerinin enformasyon ekonomilerine ve toplumların enformasyon toplumlarına dönüşmesinde önemli rol oynamaktadır. Kültür endüstrileri de batı kentlerindeki ekonomik büyümenin desteklenmeside sıkça başvurulan bir hizmet dalı olarak görünmektedir. Bunlarla birlikte, İstanbul da film ve müzik sektörleri gelecek için büyüme potansiyeli olan sektörler olarak ümit vermektedir. İstanbul da üç üniversitede teknopark girişimi mevcut olup, bilimsel ve teknik hizmetlerde çalışanların sayısı son on yılda büyük bir hızla artmıştır. Üniversiteler, araştırma enstitüleri vb. eğitim kurumları bir taraftan sektör içindeki firmalarla iletişim kurarak, akademik ve ticari bilgi arasında bağ kurmak, diğer yandan mezunlar vererek sektörde yeni firmaların oluşumunu desteklemek gibi iki temel rolü üstlenmelidir. İlke ve Stratejiler 1. Metropoliten Bölge de uzun dönemde İstanbul dışında uzmanlaşmış merkezlerin (Harita 2) gelişimi planlama kararları ve politikaları ile desteklenmelidir. 21

28 Harita 2. İstanbul Metropoliten Alanı nda Mevcut ve Öneri Merkezler 22

29 2. Metropoliten Bölge de İstanbul tek hakim merkez konumunda olup, işbirliği yapabileceği hizmetlerde uzmanlaşmış merkezler bulunmamaktadır. Metropoliten Bölge ölçeğinde Tekirdağ dan İzmit e uzanan alanda yeni hizmet merkezlerinin geliştirilmesi ile çok merkezli bir yapıya erişilmesi mümkündür. Ancak, bu hizmet türlerinin ekonomik olarak hangi hizmetler olabileceği ve yer seçimleri araştırılmalıdır. Silivri de uzun dönemde geliştirilecek bir ithalat-ihracat limanı ve buna bağlı diğer hizmetler, batı için bir merkez alternatifi olarak görülebilir. 3. İmalat sanayinin bazı türlerinin İstanbul dışına desantrilize olması durumunda, ilgili iş hizmetleri de bu sanayinin gittği yerin yakınında gelişecektir. Metropoliten Bölge de yeni merkezlerin gelişmesi ile sanayi hareketi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 4. Metropoliten Alan da çok merkezli bir yapıyı destekleyecek altyapı yatırımları yapılarak potansiyeli olan mevcut merkezler geliştirilmeli ve yeni merkezler oluşturulmalıdır. 5. Son 15 yılda Merkezi İş Alanı nda, diğer merkezler aleyhine üretim hizmetleri yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşma merkezler kademelenmesindeki dengeyi değiştirerek, MİA yı çok egemen bir konuma getirmiştir. Hizmetlerde büyüme modeliyle yapılan hizmetler çalışanları projeksiyonu ve çalışan nüfusun dönemi oranları ile ilçelere dağılımı incelemesi, mevcut boş alanların tümünün bu sektöre ayrılması halinde bile yeterli alanın bulunamayacağını göstermektedir. 6. İstanbul Merkezi İş Alanı İlçeleri olarak, Şişli, Beşiktaş ve Fatih İlçeleri iş hizmeti firmalarının en çok taşındıkları ve yerleştikleri ilçelerdir. İstanbul da firmaların %13 ü taşınmayı düşünmekte olup; taşınılacak semtler büyük çoğunluk tarafından Şişli, Kadıköy ve Bakırköy olarak belirtilmektedir. Diğer taraftan; Eminönü, Şişli, Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih semtlerinde yerleşmiş bulunan firmalar, büyük oranda ilçe içinde başka yere taşınma eğilimindedir. Firmaların yer değiştirme eğilimleri, MİA nın yoğunluğunun yakın gelecekte hafiflemeyeceğini göstermektedir. Ancak altyapı yatırımlarıyla desteklenecek yeni merkezler büyüme hızını azaltacaktır. 7. Anadolu Yakası nda havaalanı komşuluğunda geliştirilecek yeni hizmet merkezleri MİA nın yükünü hafifletecek merkezler olarak değerlendirilebilir. Anadolu Yakası nda MİA nın yükünü azaltacak ve iki yaka arasındaki gerek işgücü gerekse ulaşım dengesini sağlayacak bir merkez gerekliliği düşünüldüğünde Kartal İlçesi, dönüşmeye başlayan sanayi alanları, ulaşım projeleri ve havaalanına yakınlığıyla önemli bir potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır. 8. Sultanbeyli nin orman sınırı içinde bir yerleşme olması ve çevre ormanları da tehdit etmesi, mevcut firmalarının büyüme eğilimlerinin kontrol edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, Kavacık ta gelişmekte olan merkezin orman alanlarına doğru büyümesinin engellenmesi kentin sürdürülebilir gelişimi açısından giderek önem kazanmaktadır. Anadolu Yakası nda planlanacak yeni merkez oluşumlar, merkezler üzerindeki baskıları azaltmada etkili olacaktır. 23

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri İstanbul da merkez gelişmelerinin büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü içerecektir. MİA gelişmesi veya alt-merkez oluşturulmasında iki yaklaşım izlenebilir. Birincisinde,

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

Beylikdüzü nün Mekânsal Gelişimi. Sırma R. TURGUT 1

Beylikdüzü nün Mekânsal Gelişimi. Sırma R. TURGUT 1 Beylikdüzü nün Mekânsal Gelişimi Sırma R. TURGUT 1 Türkiye nin en büyük metropolü olan İstanbul un görece yeni yerleşim alanlarından birisi olan Beylikdüzü, kentin Avrupa yakasında yer alan ve 2008 yılında

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ

TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 3 TÜRKİYE VE TRAKYA BÖLGESİ İÇİN BÖLGE PLANLAMANIN ÖNEMİ Ferhan GEZİCİ* Gelişmiş batı ülkelerinde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan problemlerin

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI..3 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Şehir Pl.Mehmet ÇAKILCIOĞLU Y.Şehir Pl.Sema REYHAN Y.Şehir Pl.Timuçin KURT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı