AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARI DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITTIOINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEoINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOORULUdUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFOLO ANLAMINA GELMEZ. 24/07/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu; larin Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli6inin 5 Ind maddesinin ikinci fikrasimn (b) bendi uyarinca 24/07/ 2015 tarihinde Ak Yatirim Menkul De erler A.$. tarafindan duzenlenmi;tir / Sh. 1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disi OrgUtlere (Sube, Irtibat BUrosu, Acente)Iliskin Bilgiler Tablo II /a Yetki Bel elerine lli kin BiI iler ^^ _ Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tablo III Ortaklik VaDisi Tablo IV/a. Tablo_N1b. Yonetim Kurulu Uyeleri ve Gene[ MOdUr Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ilaili Imza Yetkisine SahiD Sahislar Tablo V Kurucusu ve/ve a Yoneticisi lunan Yatirim Fonu/Fonlari B. HUKUKI - DURUMA ILI KIN BILGILER --- Ak Yatirim Menkul De erlera.. ve Ak Yatmm Menkul De erler A..'nin Ortaklan Yoneticileri Tablo VI/a. ve Calisanlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalan Tabi VI/b. Tablo VII Tablo VIII C. Tablo IX Tablo X _ Tablo XI Tablo XII Ak Yatirim Menkul De4erler A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Di4er DisiDlin Cezalan Cari Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilgiler Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan Ak Yatmm Menkul De4erler AS. ve Ak Yatirim Menkul Dederler A S'nin Ortaklari Yoneticileri ve Calisanlari Alevhine Son Iki Yil Zarfinda Acilan Ceza Davalara MALI DURUMA ILI KIN BILGILER 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Badimsiz Denetci GorUSU 3 0/ Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana HesaD GruDlarl L/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlilidi Tablolanna Iliskin Badimsiz Denetci Gorosu Ak Yatirim Menkul Dederler A S 'nin 15/07/2015 Tarihli Sermave Yeterlili4i Tablolara Temel YUkUmiUlUkleri Karsisindaki Durumu Tablo XIII D. Ak Yatirim Menkul De erler A..'nin Temel Serma a Yeterlili i Verilerinin Tebli He On orolen YUkUmlUlokler Karsisindaki Durumunun Degerlendirilmesi AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAKACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2

3 1. Araci Kurumun Ticaret Unvam AK YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edllldi ji Yer. Istanbul Ticaret Sicil No Merkez Adresi Sabana Center Kule 2 4. Levent /ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri, Telefon No Faks No ca9ru Merkezi Internet Adresi. 'www.akyatirim.com.tr 6. E-poste Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi Bo7azigi Kurumlar Vergi Dairesi / Sh.3 anitici Bilgiler

4 8. Merkez D.;i Orautlere ($ube, irtibat Burosu, Acente ) tli;kin Biigiler: Tablo I - Merkez Di6i O utlere Ili kin Bil iler Faaliyete Mudur/ Sorumlunun Telefon Faks Merkez Dig OrgOt Adi 1; Ili;lun izin Tarihi na Adres I Adi ve Soyadr Numarasi Numarasi Bagdat Caddesi $ubesi Bagdat Caddesi Nc 350/C Kit Sevim Serter Kadikoy/ISTANBUL Cevizlik Mahallesi, Istanbul Caddesi, No: 81/A Bakirkoy 5ubesi Bakirkoy/ISTANBUL Berna Akdag Barbaros Mahallesi, Halk Cad si, zta n. Plaza Bata Ata5ehir $ubesi ^ 69/A-69/B Ata;ehir/ISTANBUL Kutsal Ayy.ld.z ab u n met fulatiallest, o igon! Caddesi, No: 8/B Daire :1 Buyaka 2 Sitesi 2. Blok BuYaka $ubesi Umraniye/ISTANBUL Emin Altan Biket Nuruosman iye Ca esi, No:40 Kat: Nuruosmaniye $ubesi Fatih/ISTANBUL Mehmet Ertan Bilginoglu Istik al Caddesi, No:135 Kat: Taksim $ubesi Beyoglu/ISTANBUL Etem Deniz Kiyici Cmadi Mahallesi Ataturk Caddesi No: 17 8 Adana $ubesi Seyhan/ADANA Sedat Hasar '- ^ Ataturk Bulvan No: 68 A Kat: Ankara 5ubesi Cankaya/ANKARA Gazanfer Seyhan Fethiye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvan, Bursa $ubesi No:185/A-B-C Kat: Nilufer/BURSA Kadir Girit Akdeniz Mahallesi, Fevzi Pala Bulvan No: 33/A Izmir 5ubesi Kat: Konak/iZMIR Serdar Soyuerel Ca layan Maha esi Bulent Ecevit Bulvan No: Antalya $ubesi /A Muratpa a/antalya Cemil Erten Tosun Acentelik sozle;mesi yapilan girket AKBANK T.A.$: dir. Sh.4. e ez isi rgu er

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a-Yetki Bel 9 el Brine li^kin Bi^iler _ Sahip Olunan Yetki Belgeleri verilis Tarihi Sayisi Ahm Satima Aracdik Yetki Belgesi 20/04/ Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi 20/04/ Portfoy Yetki Belgesi 20/04/ Yabrim Danu manli^i Yetki Belgesi 20/04/ Sermaye Piyasasi Araglammn Kredili Ahm, ASioa Sate; ve Odung Alma ve Verme I;lemleri Belgesi 20/04/ TUrev Araglann Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi Vadeli I;lem ve Opsiyon Borsasi A.5.'de Yu-rtdi5i P4yasalarda lglem Goren TUrev Araglarin Ahm Satimna Aracihk 19/03/2013 ARK/TAASA-217 (Dayandi i Varlik veya Gosterge Dikkate Almdi*inda IMKB Endekslerine veya IMKB'de I;lem Goren Menkul Kiymetlere Dayah Ti rev Araglar Harig) Kaldiragh Alim Satim I;lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) 28/06/2013 ARKIKAS-26 Tablo 11/b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Plasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Oyes! Olunmasma Ili;kin Borsa Istanbul Yonetlm Kurulu' nun Karar Tarihi 06/01/1997 Fillen Faallyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasast Geligen I;letmeler Piyasasi Borglanma Araglan Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan BorSlanmaAraglan Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan vad-eliiii;lem ve Opsiyon Piyasasi / Sh.5 `Yelki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortakhk, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortakllk Ya Isl Oita m Ticaret _ Unvam/AdL Soyadi Pay Tutan(TL) Oran AKBANK T.A , % Tolam ,00 100% Tabloya Iii;kin Agiklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayll Olarak % 10'undan Fazlaslna Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklarln Ortaklik Yapisl 1. Tiizel Will Oita m Ticaret Unvam : AKBANK T.A.. Orta in Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan TL Oran H.O. Sabanci Ho_Idin9 A _ Di er , ,16 40,75052% 59,24948% Tolam % 2. Tuzel Ki i Orta m Ticaret Unvam : Orta m Ticaret Unvam/Ads Soyadi P^Tutan L) I Oran o/ Toplam _ 0,00 0% 3. TUzel Ki;i Orta to Ticaret Unvam : Orta^m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan TL Oran To lam ^ / Sh.6

7 Tablo IV /a - Ybnetim Kurulu U eleri ve Genel MiidUr Adr ve "oath orevi Levent^ELEBIOGLU Ytlnetlm Kurulu rkam Cenk KaanGu GUR Ytlnebir Kurui yesi E ENGIN netlm Kurulu U I Ahmet Fuat AYLA YCnetim Kurulu esi Orkun UZ YOnebm Kurulu V'resi Didem Yasemin BA RIAOIK Yonetim Kumlues i Volkan ARSLAN Yonetim Kurulu U esi rut DOGMU$ Genel MUdUr Tabloya II kin A rklama : YOnetim Kurulu elerinln Atanmasina li kin Genel Kurul Karen Tesdl Tarihl TTSG1*) Ian Tarim TTSG Sayisi Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri tie tlgili tmza Yetkisine Sahi p hislar Ad^ve So radr _ GUrevl Haluk TURK O LM EZ ^'-- ^^' Genel MUdUr Yardimcisi Mehmet HAKIG TAMAN Genel ffodur YYardimcisi AI han -Gene! MUdUr Yardimcsi Nihan DZENss igenel - MUdur Yardimcrsi Yamann SEMIZZOOLU Denetlm Grubu Baskani Ahmet Kemal ATASOY B6I0mBa1kam SUIe man CENG Z - B610m Ba;kani Pinar AY SE ARAS -^- -- BOIUm 8a5kam Hayatl 2TORNACI BOIOm B kam Koran ABALI B6IOm BWkam Mert ULKER _ BOlUm Ba ni g Canan MertoI^ZDEMIR lum Ba m Esra GOlsOm^ZTUNA --- _ B Um Ba k^ani -^ Selahattirr Cem gl02 LU _ BOIUm ro _ Tolon Can Iat AYDOS m Ba kam Umit G LTEIdN- MUdur Erhan EIDER MUdUr Avn1 GOkhan KARAMEHMET - tmudur Em Mn YEGUL MUdUr Zeynep CANER _ MUdur Nesligul_ONYEDf6 LT MUdUr Mehmet ILGEN MOdUrrt All Sunay YETI._ MUdur U*ur SZER MUdur Korhan Tunay YAIAVA^_ i MOdOr Ebru SARI MUdur Bu in ERKMEN _ MUdur Uy4 r KURTO^LU TMOd_r_ Gazanfer SEYNAN ube MUdOrU Bema AKDA("i ube MUdOrU Kutsal AYYILDIZ. $ube MUdOrU _ Kadir GfRtr 1 $ube MUdUrU Sedat HASAR ube MOdOrii SerdarSOYUEREL ube MUdOrU Sevim SERTER 1 5ube MUdOrO Mehmet Erhan RILGINMLU - Aube 1dOrO M EmTn ltan- KMCI ube MOdUrU Emin Allan B KET be MUdUrQ Cemil Erten TOSUN ube MOduru ahinoncel YOnetici - SevimSALIK Onur _ Dtkf YOnetici YOnetici GOkge Sate AKIR F YOnetlcl Erhan MIKDAN Yonetlcl Nan- CO KUN Yonetlcl Ferha[ DEM Yonetld SUnduz AYDEM ftnetic USur KAYMN Ydnetld Erhami KUTLU YOnetld Ayhan BEYAZAY Yonetlci Burcin SIRTMS 1YOnedd_ N epeiin ZZMEN ( YOnetltl_ - _ Nur ERTUG YOnetld Fatma De a LIM YOnetid Yrd Tablo a II kin rklama: mza Slrkulerinin Tesdl ve lani mza Slrkulednin TesdITadhl T_TSG an Tarlhil _ TT_SG Sayrai T (*) TTSG: TUrklye Ticaret Sidli Gazetesi AK YATIRI E. DEd 24.07,2015 / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 I 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlart YaGnm Fonunun Unvam F on K AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A urucusunun Unvam Fon Yoneticisini n.s. B TIPI Unvam DEGI$KEN FON AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.!AK PORTFOY YONETIMI A.S / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KiN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;lari Birligi (TSPAKB) Tarafindan Ak Yatirim Menkul De*erler A.$.'ne ve Ak Yatirim Menkul De*erler A.$.'nin Ortakiari, Yoneticileri ve cali ;anlanna Uygulanan Idari Para Cezalan He Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Ak Yatinm Menkul Degerier A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalan Tablo VI/ a - Ak Yatinm Menkul Deyerler A.S. ve Ak Yatinm Menkul De7erler A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Cali anlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum SPK Uygulanan Gersek/Tiizel A Yabnm Menkul D erler A.. -_- ere 5e ve an Para si Uygulanmasma Iii;kin Karar Tarihi / _- Idari Para Cezasi Tutan (TL) Son Dunima ili;kin Aciklama dari Para cezasi indirimli olardk odenmi Tablo VI/b - Ak Yatinm Menkul Deyerler A,!5.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafmdan Son Iki Yii Zarfinda Uygulanan Differ Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu Disiplin Cezas. Uygu lanmasina Ili;kin Karar Tarihi SPK N in a Idraz Edilip Edilmedi i Nihai Karar / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2.Ak Yatlrlm Menkul De*erler A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara Ill;kin Bilgiler Ak Yabnm Menkul Qe erler A.$.'nin Davadaki Durumu Dave Konusu (Degeri lie birlikte) (Davah/ Davaa) Dava Asrlma Tarihi Davada Gelinen Son Yoktur ^" - - A;amamn Ozetlenmesi _,_ Yoktur Yoktur Tabloya Iligicin Asrklama $irketimizin car! Ozsermayesinin %5'ini a;mayan davalardan; a) Davah oldugu davalann sayisi 8'dir ve bunlann toplam de eri : TL dir. b) Davaa oldugu davalann sayisi l'dir ve bunlann toplam degeri TL dir. 3. Son Iki YiI Zarflnda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Ak Yatirim Menkul Degerler A.$. ve Ak Yatlrlm Menkul Deoerler A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve cali anlarl Aleyhine A5ilan Ceza Davaaan Tablo VIII - Sermaye Piyasasr Kurulu Tarafindan Ak Yabnm Menkul De erler A.$. ve Ak Yabnm Menkul De erler A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve Cah;anlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Aldan Ceza Davaian Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiizel Ki;i Yoktur Hakkrnda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/T0zel Kl;inin Aran Kurumla Olan Ili;kisi Yoktur Sus Duyurusuna Konu Fill Yoktur Davada Gelinen Son A;amanrn Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi Yoktur Yoktur i -^ / Sh. 10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. BaOimslz DenetSi GorU leri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplarl /06/2015 Tarihli Mali Tablolara tii;kin Ba tmstz Denet;i GorUsU Tablo IX - 30/06/2015 Tarihll Mali Tablolara tll;kin Ba tmstz Denetgi Goro;O tmsu n me onu Edlien-- 19laWTablolann - Hang Tebli e/tebli lere Gore Hazirlandi9r. Titrkire Muhasebe Standartalan Ba tmstz Denetimi Yapan Kurulu un Ticaret Onvant: Gone Ba tmstz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mil Ba Imsa Denetcl Corosti _ 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Donem Finansal Bilgilere tii;kin -- -" Smite Denetm Raporu Ak Yabnm Menkul DeJerler Anonim $irked Yonetim Kurulu'na Girl; Ak Yabnm Menkul Deoerler Anonim $irkeb'nin ($Irket) 30 Haziran 2015 tarihli iii;ikteki finansal durum tablosunun ve ayni tarihte sona eren alb aylik donemine alt Or veya zarar ve dioer kapsamli gelir tablosunun, ozkaynaklar de(ilim tablosunun ve nakit aki; ta blosu Ile onemli muhasebe politikalannin ozednin ve dloer agiklayici dipnodannin sinirli denetlmini yorotmu; bulunuyoruz. $Irket yonedmi, soz konusu are donem finansal bilgilerin Turkiye Muhasebe Standardanna uygun olarak hazirlanmasindan ve gergeoe uygun bir blgimde sunumundan sorumludur. Sorumluluoumuz, yapboima siniti denedme dayanarak sdz konusu are donem finansal bilgilere III;kin bir sonug bildlrmekdr. Smith Denetimin Kapsami Yapboimrz sinus denetlm, Sinus Baoimsiz Denetim Standardi (SBDS) 2410 "Ara Donem Fnansal Bilgilerin, I;lebnenln Yilhk Finansal Tablolannin Baoimsiz Denedmini Yuruten Denetgi Tarafindan Sinirli Ba imsiz Denetlmi"ne uygun olarak yorotolmu;tiir. Are donem finansal bilgilere III;kin smti denetim, ba$ta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kl$iler olmak uzere Ilgili ki;ilerin sorgulanmasi ve analltik prosedorler Ile diner sinus denetim prosedurlerinin uygulanmasindan olu;ur. Ara donem finansal bilgilerin snits denedminln kapsamr Ba imsiz Denetim Standardanna uygun olarak yapilan ve amao finansal tablolar hakkmda bir goro; blldirmek plan baoimsz denetimin kapsamina kiyasla onemli olcode dardir. Sonug olarak are donem flnansal bilgilern slits denedmi, denetim;irketinin, bir baoimsiz denetlmde belltenebilecek turn onemli hususlara v5kif olabileceolne III;kin bir govence saolamamaktadir. Bu sebeple, bir baoimsiz denedm goti;o blldlrmemekteyiz. Sonug Siniti denedmimize gore ill;ikteki are donem finansal bilgilern, tum onemli yonleriyle, TMS We uygun olarak hazirlanmadioi kanaadne varmamiza sebep olacak herhangl bir husus dikkatimizl gekmemi;tir. GUney Baoimsiz Denetm ve Serbest Muhasebed Mall Muavitik Anonim $irketl A member firm of Ernst & Young Global Limited Seta Hacioolu, SMMM Sorumlu Ortak, Ba denetgi 24 Tammuz 2015 Tabloya tli;kin AStklama: / 06/ 2015 Tarihli Bilan;o ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hall Gruplan Tablo X'da yer alan bilanso ve gelir tablosu verileri Uluslararasl Finansal Raporlama hukumlerine gore dozenlenen mall tablolar esas almmak suretiyle hazlrlanml$tlr. Tablo X - 30/06/2015 Tarihli Bilanyo ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hall Gruplari Ba tmstz Denetimden Ana He Hall Grubu Adt Ba tmstz Denetimden Geymem Gesmt; Tutart Tutan TI. I. DONEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI IV. KISA VADELI BOR&LAR V. UZUN VADELt BO_RsC_LAR VI Z SERMAYE VIA. PAStF TOPIAMI VIII. DONEM KARL IX. NETD NEM 11-KARI Tabloya tli;kin AStklama: tarihli tablolar, mali tablolarln Sermaye Piyasasl Mevzuati uyannca Kurula gbnde suretiyle, forma intikal ettirilmi$tir. AK YATIRIM MEN NI

12 2. Temel Yt kumlulokler Itibarl lie 15 / 07/2015 Tarihli Sermaye Yeterli1l9i Tablolarl /07/2015 Tarihli Sermaye YeterliIi i Tablolanna ill;kin Baormsiz Denet {I GorU;U Tablo XI - 15/07/2015 Tarihli Sermaye Yeter lll$i Tablolanna Ii;kin Ba jrmsiz Denetp GSrI1 0 BA9Tw%Denatlmi Yepan Kurul un Tiwret Onvanr:GUn ea_irmsrz Denetlmve Serbert Muhaseberl Ba rmslz Dene GtlrU U Mall MU>avirlik A. : Tabloya Ili;kin Ac.klama: 2.2. Ak Yabnm Menkul Delierler A.$.'nin 15 /07/2015 Tarihli Sennaye YeterliliQi Tablolan Temel YUkumIUlOkleri Karpsmdaki Durumu SERMAYE YETERLILIOt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECESit ;E$ITLI RISKLERI SERt :V, N0 :34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILIOINE tlt$kin ESASLAR TEBLUOI" OLfcOTLERI CERSEVESINDE VE BELLY VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIOY UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDI6I ARAGLARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELLI SIR TARtHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedioi ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLIO OLSOTLERI GERcEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDU(iU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - Ak Yabnm Menkul Deijerler A.$.'nin 15 /07/2015 Tarihli Sermaye Yeterliii i Tablolan Temel YUkOmIUlUkleri Kar;lsmdaki Durumu (2) T_uta)_ya d_a Mevzuata Uygunluk A.Sermaye Yetedili i LL Tabani FazlaslfU _Oran^Wa] Uygundur _ B, marl (hsermayg( ) FazlasLL_ undur C, Genel Bo anma Smin 1 % ) 130% Uygundur ^----(- ) _ -._- 154% Uygundur E. enmi Serma a Fazlasl L Woundur Tabloya tli;kin Agrklama: (2) Sermaye yeterliii l tablolan temel yukumiuluklerine III;kin detaylr asrklamalar "Arad Kurumlar Tarabndan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlabna Formu" nun "Sennaye Yeterlill}I Tablolan Temel YUkUmIUlUklerine Ili;kin Acuklamalar " bdlumunde yer almaktadlr. (3) 15/07/ 2015 tarihi itiban Ile $irketlmlzin sahip oldu $u yetkl belgelerine karphk gelen Carl asgarl oz'lermjq tan [y060. L'dir / Sh.12/ AK YATIRIIdJ im Sermaye Yetediligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - Ak Yatnrm Menkul DEQjerler A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili*i Verilerinin TebliO lie ngorolen YUkQmIUflkler Kar;ismdakl Durumunun De*eriendir lmesi A. Araci Kurumun Temel Sennaye Yeterlili}i Verilerinin Tamamen/gsmen Tebli6Ile 8ngorulen; Tamamen Uygundur YUkOrniOlUklere Tamamen Kismen Uyyun plop 9!T ad r. B. Tebha ie Onaarulen Yukumiuluklere Ay kmh A km iklar Olusmussa; B3] HangI Yukumlulu2Se Aylunh m Orta a ikb i ve A kmh in nanly ada Orani_{"kZ khan YUkumlulu a A_ fi m Ortaya ikb Tugs L _ya da Orarn 62)AnhkjAykmhklann Ortaya sikmasmdaki Neden Nedenler: C,. AykmhklAylynhklann Giderilmesi Igin Alinan Tedbirler. Tabloya fli;kin Aciklama: SERMAYE YETER TABLOLARITEMELY K ML LUKLE NE tlt$ktn A;IKLAMALAR A;a}ida yer alan agklamalar Araci Kurumlar Tarafindan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. Bolumunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlili}i sonuslannin daha iyi anlasdabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterllliol Tabanr: Seri:V, No:34 saydi Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili}ine Ili$kin Esaslar Teblityi uyarinca sermaye yeterlilit)i tabani, ozsermayeden duran varhklar ve III;kill ki;i ve kurumiardan olan alacaklann indirlimesl suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebli}ln 8 inci maddest uyannca araci kurumlann sermaye yeteriili ji tabanlan; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari ozsermayelerl, risk karsddji toplami ve dei)erleme gununden anceki son us ayda olu;an faaliyet giderleri kalemierinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 saydi Teblio uyannca, adenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de*erleme deer arts fonu, yasal yedekler, state yedekleri, ozel yedekler, ola anusto yedekler, dicer yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplammdan gesmi; ydlar zarannin dusulmesi suretiyle hesaplanan tutan fade eder. Asgarl ozsermaye yukumiulucu, araci kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutanni ifade eder. Anilan tutar Serl:V, No:34 saydi Tebli61n 7 ind maddesi uyannca her yd Kurul tarafindan belidenir. Asgari 6zsermaye fazlasi ise, araci kurumun ozsermayesinin asgari 6zsermaye tutarini a;an kismini ifade eder. 3) Genel Borslanma Srnrn : Seri:V, No:34 sayih Tebli jln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlarin bilansoda yer alan turn kisa ve uzun vadeli borslan toplami, sermaye yeteriilii)i tabanlannin 15 kabni a;amaz. 4) Llkidite YUkOmiUiU*U: Seri:V, No:34 saydi Tebli ln 10 uncu maddesi uyarinca, araa kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar danen varlik bulundurmak zorunda olup, likidite orani donen varliklann kisa vadeli borslara bolunmesi suretiyle elde edilir. Anilan oran 1'den kusuk olamaz. 5) Asgarl Odenml; Sermaye: Seri:V, No:34 sayih Teblioln 7 nd maddest uyarinca araa kurumlann asgari 6zsermaye tutannin en az %251 kadar adenml5 veya pkanlmi; sermayeye sahip olmalan zorunluluiunu ifade eder / Sh.13 lj Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.' NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIt`I DIdER HUSUSLAR Bulunmamaktadir / Sh.14 I / r Ek Acikiamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGlLERIN GER4,EdE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA IL!$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTIOINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar Ak Yatirim Menkul De jerler A.$. YSnetim Kurulu Uyesi Ak Yatirim Menkul De jerler A.$. Genel MUdUr0 Adi Soyadi EyUp ENGIN Adi Soyadi Mert ERDO6MU$ Gorevi IYonetim Kurulu Uyesi GSrevi Genel MOdiir Imza AK IM L 4N Unvan Yonetim Kurulu Uy Ci r van Genel MUdur Adres Sabana Center Kule 2 4. Levent 34330/Istanbul Adres Sabana Center Kule 2 4. Levent 34330/Istanbul / Sh.15 Beyan ve Imza

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 30 Haziran 2014 tarihi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR.

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı